close

Enter

Log in using OpenID

Dana 24 srpnja 2012. godine održana je redovita godišnja

embedDownload
d.d. za proizvodnju mineralnih voda
Dana 24 srpnja 2012. godine održana je redovita godišnja Glavna skupština Jamnice d.d. na kojoj su
donesene Odluke prema prijedlozima odluka iz Poziva za navedenu Glavnu skupštinu, objavljenom u
Narodnim novinama broj 64. dana 8. lipnja 2012.godine, kao i na internet stranicama Zagrebačke burze,
HINA-e i Jamnice d.d., te u Službenom registru propisanih informacija (HANFA).
Na Glavnoj skupštini su donesene slijedeće odluke:
1) Usvajaju se godišnji financijski izvještaji Društva za 2011. godinu i to izvješće o financijskom položaju na
dan 31. prosinca 2011. godine, račun dobiti i gubitka, izvješće o sveobuhvatnoj dobiti, izvješće o promjenama
kapitala i izvješće o novčanom tijeku za 2011. godinu, te sažetak značajnih računovodstvenih politika i bilješki uz
financijska izvješća.
2) Dobit
Društva
u
iznosu
od
100.247.259,76
kn
(slovima:
stomilionadvjesto
četrdesetsedamtisućadvjestopedesetdevet kuna i sedamdesetšest lipa) rasporeĎuje se u cijelosti u zadržanu
dobit.
3)
Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava rad i način na koji je vodila Društvo u 2011. godini.
4) Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva kojom se odobrava rad i način na koji je obavljao nadzor
nad voĎenjem Društva u 2011. godini.
5)
Donosi se odluka o izmjeni i dopuni predmeta poslovanja- djelatnosti Društva i to kako glasi:
Predmet poslovanja Društva mijenja se tako da se brišu sljedeće djelatnosti:
1.
15.32 Proizvodnja sokova od voća i povrća
15.98 Proizv. mineralne vode i bezalkoholnih pića
45.3
Instalacijski radovi
45.4
Završni graĎevinski radovi
50
Trgovina mot. vozilima; popravak mot. vozila
51
Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
52.1
Trgovina na malo u nespecijaliziranim prod.
52.2
Trg. na malo živežnim nam. u spec. prod.
52.33 Trg. na malo kozmetičkim i toaletnim proizv.
52.6
Trgovina na malo izvan prodavaonica
55
Ugostiteljstvo
60.21.1 Prijevoz putnika u cestovnom prometu, redovni
60.23 Ostali prijevoz putnika cestom
60.24 Prijevoz robe (tereta) cestom
63.4
*
*
92.6
Djelatnost ostalih agencija u prometu
Javni prijevoz robe i putnika u meĎunarodnom cestovnom prometu
Uvoz-izvoz motornih vozila i motocikala
Sportske djelatnosti
2.
Dopunjuje se predmet poslovanja Društva novim djelatnostima:
*
*
*
*
*
*
*
Proizvodnja pića
Proizvodnja mineralne vode i drugih flaširanih voda,
Proizvodnja osvježavajućih napitaka i bezalkoholnih pića
Proizvodnja sokova od voća i povrća
Proizvodnja piva
Proizvodnja slada
Proizvodnja i prerada hrane,
Uprava Zagreb, Getaldićeva 3, Tel: 385 (01) / 23 93 111, 23 93 119; Fax: 385 (01) /23 71 037
Reg. sud: Trgovački sud u Zagrebu MBS 080001412; MBPS 3115747; OIB 05050436541 Br. žiro računa – 2481000-1120017881. KBZ. Tem. kap. KN 84.078.800,00;
Ukupan broj dionica 22.126; nominalna vrijednost jedne dionice 3.800 KN, predsjednik Uprave Ivica Sertić, član Uprave Ante Paić-Majdić, član Uprave
Marinko Pleština, predsjednik Nadzornog odbora Ivica Todorić
PR Zagreb, Getaldićeva 3
Tel: 385 (01) / 23 93 109,/147
Fax: 385 (01) / 23 71 044
PR Spli, Put Sjeverne luke bb
Tel: 385 (021) / 54 13 01
Fax: 385 (021) / 50 62 72
PR Rijeka, p.p.11, Škrljevo
Tel: 385 (051) / 25 17 67
Fax: 385 (051) / 25 17 10
PR Osijek, Gušće 55, Čepin
Tel: 385 (031) / 37 71 14
Fax: 385 (031) / 37 71 14
Punionica: Ulica Vladimira
Nazora 57, Pisarovina
Tel: 385 (01) / 62 76 220
Fax: 385 (01) / 62 91 015
Punionica: B. Jelačića 85,
Jastrebarsko
Tel.: 385 (01) / 62 81 653
Fax: 385 (01) / 62 81 653
Punionica: Sv. Jana, Svetojanske
Toplice bb, Gorica Svetojanska
Tel.: 385 (01) / 62 90 900
Fax: 385 (01) / 62 72 677
d.d. za proizvodnju mineralnih voda
*
Proizvodnja, promet, prerada grožĎa za vino (osim prerade u sok od grožĎa i koncentrirani sok od
grožĎa),
Proizvodnja i promet vina i drugih proizvoda od grožĎa i vina,
Destilacija promet vina i drugih proizvoda od grožĎa i vina
Proizvodnja i promet voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina
Stručni poslovi prostornog ureĎenja
Projektiranje, graĎenje, uporaba i uklanjanje graĎevina
Nadzor nad gradnjom
UreĎenje interijera
Održavanje i popravak motornih vozila i motocikala
Premještanje vozila
Kupnja i prodaja robe
Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu,
Skupljanje otpada za potrebe drugih
Prijevoz otpada za potrebe drugih
Posredovanje u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih
Skupljanje, oporaba i /ili zbrinjavanje (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja
otpada), odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
Uvoz otpada
Izvoz otpada
Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
Pripremanje i usluživanje pića i napitaka
Pružanje usluga smještaja
Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na
priredbama i sl.) i opskrba tom hranom
Javni cestovni prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i meĎunarodnom cestovnom prijevozu
Športska rekreacija
Športska priprema
Športska poduka
Upravljanje i održavanje športskom graĎevinom
Djelatnosti pakiranja
Skladištenje robe
Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
Poslovanje nekretninama
Posredovanje u prometu nekretnina
Organiziranje sajmova, priredbi, kongresa, koncerata, promocija, zabavnih manifestacija, izložaba,
seminara, tečajeva i tribina
Djelatnost nakladnika
Umnožavanje snimljenih zapisa
Tiskanje časopisa i drugih periodičnih publikacija, knjiga i brošura, glazbenih djela i glazbenih
rukopisa, karata i atlasa, plakata, igraćih karata, reklamnih kataloga, prospekata i drugih tiskanih
oglasa, djelovodnika, albuma, dnevnika, kalendara, poslovnih obrazaca i drugih tiskanih
komercijalnih publikacija, papirne robe za osobne potrebe i drugih tiskanih publikacija, pomoću
knjigotiska ofseta
Računovodstvene i knjigovodstvene usluge
3.
Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Donosi se odluka o izmjeni Statuta Društva i to kako glasi :
6)
1.
Mijenja se članak 3. stavak 1. Statuta trgovačkog društva JAMNICA d.d. tako da glasi:
3.1. Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:
Uprava Zagreb, Getaldićeva 3, Tel: 385 (01) / 23 93 111, 23 93 119; Fax: 385 (01) /23 71 037
Reg. sud: Trgovački sud u Zagrebu MBS 080001412; MBPS 3115747; OIB 05050436541 Br. žiro računa – 2481000-1120017881. KBZ. Tem. kap. KN 84.078.800,00;
Ukupan broj dionica 22.126; nominalna vrijednost jedne dionice 3.800 KN, predsjednik Uprave Ivica Sertić, član Uprave Ante Paić-Majdić, član Uprave
Marinko Pleština, predsjednik Nadzornog odbora Ivica Todorić
PR Zagreb, Getaldićeva 3
Tel: 385 (01) / 23 93 109,/147
Fax: 385 (01) / 23 71 044
PR Spli, Put Sjeverne luke bb
Tel: 385 (021) / 54 13 01
Fax: 385 (021) / 50 62 72
PR Rijeka, p.p.11, Škrljevo
Tel: 385 (051) / 25 17 67
Fax: 385 (051) / 25 17 10
PR Osijek, Gušće 55, Čepin
Tel: 385 (031) / 37 71 14
Fax: 385 (031) / 37 71 14
Punionica: Ulica Vladimira
Nazora 57, Pisarovina
Tel: 385 (01) / 62 76 220
Fax: 385 (01) / 62 91 015
Punionica: B. Jelačića 85,
Jastrebarsko
Tel.: 385 (01) / 62 81 653
Fax: 385 (01) / 62 81 653
Punionica: Sv. Jana, Svetojanske
Toplice bb, Gorica Svetojanska
Tel.: 385 (01) / 62 90 900
Fax: 385 (01) / 62 72 677
d.d. za proizvodnju mineralnih voda
20
Prerada drva, proizvodnja proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja predmeta od
slame i pletarskih materijala
25.2 Proizvodnja proizvoda od plastičnih masa
28.52
Opći mehanički radovi
28.63
Proizvodnja brava i okova
74.3
Tehničko ispitivanje i analiza
74.4
Promidžba (reklama i propaganda)
*
Popravak i održavanje električnih strojeva i ostalih elektrotehničkih aparata i ureĎaja
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Zastupanje stranih tvrtki
MeĎunarodno otpremništvo
Preventivni tehnički pregled vozila
Preventivni periodički tehnički pregled kočnica
Proizvodnja pića
Proizvodnja mineralne vode i drugih flaširanih voda,
Proizvodnja osvježavajućih napitaka i bezalkoholnih pića
Proizvodnja sokova od voća i povrća
Proizvodnja piva
Proizvodnja slada
Proizvodnja i prerada hrane,
Proizvodnja, promet, prerada grožĎa za vino (osim prerade u sok od grožĎa i koncentrirani sok
od grožĎa),
Proizvodnja i promet vina i drugih proizvoda od grožĎa i vina,
Destilacija promet vina i drugih proizvoda od grožĎa i vina
Proizvodnja i promet voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina
Stručni poslovi prostornog ureĎenja
Projektiranje, graĎenje, uporaba i uklanjanje graĎevina
Nadzor nad gradnjom
UreĎenje interijera
Održavanje i popravak motornih vozila i motocikala
Premještanje vozila
Kupnja i prodaja robe
Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu,
Skupljanje otpada za potrebe drugih
Prijevoz otpada za potrebe drugih
Posredovanje u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih
Skupljanje, oporaba i /ili zbrinjavanje (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja
otpada), odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
Uvoz otpada
Izvoz otpada
Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
Pripremanje i usluživanje pića i napitaka
Pružanje usluga smještaja
Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na
priredbama i sl.) i opskrba tom hranom
Javni cestovni prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i meĎunarodnom cestovnom prijevozu
Športska rekreacija
Športska priprema
Športska poduka
Upravljanje i održavanje športskom graĎevinom
Djelatnosti pakiranja
Skladištenje robe
Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
Poslovanje nekretninama
Uprava Zagreb, Getaldićeva 3, Tel: 385 (01) / 23 93 111, 23 93 119; Fax: 385 (01) /23 71 037
Reg. sud: Trgovački sud u Zagrebu MBS 080001412; MBPS 3115747; OIB 05050436541 Br. žiro računa – 2481000-1120017881. KBZ. Tem. kap. KN 84.078.800,00;
Ukupan broj dionica 22.126; nominalna vrijednost jedne dionice 3.800 KN, predsjednik Uprave Ivica Sertić, član Uprave Ante Paić-Majdić, član Uprave
Marinko Pleština, predsjednik Nadzornog odbora Ivica Todorić
PR Zagreb, Getaldićeva 3
Tel: 385 (01) / 23 93 109,/147
Fax: 385 (01) / 23 71 044
PR Spli, Put Sjeverne luke bb
Tel: 385 (021) / 54 13 01
Fax: 385 (021) / 50 62 72
PR Rijeka, p.p.11, Škrljevo
Tel: 385 (051) / 25 17 67
Fax: 385 (051) / 25 17 10
PR Osijek, Gušće 55, Čepin
Tel: 385 (031) / 37 71 14
Fax: 385 (031) / 37 71 14
Punionica: Ulica Vladimira
Nazora 57, Pisarovina
Tel: 385 (01) / 62 76 220
Fax: 385 (01) / 62 91 015
Punionica: B. Jelačića 85,
Jastrebarsko
Tel.: 385 (01) / 62 81 653
Fax: 385 (01) / 62 81 653
Punionica: Sv. Jana, Svetojanske
Toplice bb, Gorica Svetojanska
Tel.: 385 (01) / 62 90 900
Fax: 385 (01) / 62 72 677
d.d. za proizvodnju mineralnih voda
*
*
*
*
*
*
Posredovanje u prometu nekretnina
Organiziranje sajmova, priredbi, kongresa, koncerata, promocija, zabavnih manifestacija,
izložaba, seminara, tečajeva i tribina
Djelatnost nakladnika
Umnožavanje snimljenih zapisa
Tiskanje časopisa i drugih periodičnih publikacija, knjiga i brošura, glazbenih djela i glazbenih rukopisa,
karata i atlasa, plakata, igraćih karata, reklamnih kataloga, prospekata i drugih tiskanih oglasa,
djelovodnika, albuma, dnevnika, kalendara, poslovnih obrazaca i drugih tiskanih komercijalnih
publikacija, papirne robe za osobne potrebe i drugih tiskanih publikacija, pomoću knjigotiska ofseta
Računovodstvene i knjigovodstvene usluge
2.
Ostale odredbe statuta JAMNICE d.d. ostaju u cijelosti neizmijenjene.
3.
Zadužuju se stručne službe da sukladno ovoj Odluci izrade pročišćeni tekst Statuta.
4.
Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.
7) Za revizora poslovanja Društva za 2012. godinu imenuje se revizorska tvrtka BAKER TILLY DISCORDIA
d.o.o. , Ulica grada Vukovara 11, Zagreb.
Uprava Zagreb, Getaldićeva 3, Tel: 385 (01) / 23 93 111, 23 93 119; Fax: 385 (01) /23 71 037
Reg. sud: Trgovački sud u Zagrebu MBS 080001412; MBPS 3115747; OIB 05050436541 Br. žiro računa – 2481000-1120017881. KBZ. Tem. kap. KN 84.078.800,00;
Ukupan broj dionica 22.126; nominalna vrijednost jedne dionice 3.800 KN, predsjednik Uprave Ivica Sertić, član Uprave Ante Paić-Majdić, član Uprave
Marinko Pleština, predsjednik Nadzornog odbora Ivica Todorić
PR Zagreb, Getaldićeva 3
Tel: 385 (01) / 23 93 109,/147
Fax: 385 (01) / 23 71 044
PR Spli, Put Sjeverne luke bb
Tel: 385 (021) / 54 13 01
Fax: 385 (021) / 50 62 72
PR Rijeka, p.p.11, Škrljevo
Tel: 385 (051) / 25 17 67
Fax: 385 (051) / 25 17 10
PR Osijek, Gušće 55, Čepin
Tel: 385 (031) / 37 71 14
Fax: 385 (031) / 37 71 14
Punionica: Ulica Vladimira
Nazora 57, Pisarovina
Tel: 385 (01) / 62 76 220
Fax: 385 (01) / 62 91 015
Punionica: B. Jelačića 85,
Jastrebarsko
Tel.: 385 (01) / 62 81 653
Fax: 385 (01) / 62 81 653
Punionica: Sv. Jana, Svetojanske
Toplice bb, Gorica Svetojanska
Tel.: 385 (01) / 62 90 900
Fax: 385 (01) / 62 72 677
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
131 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content