ΚΟΥΛΟΥΡΟΜΗΧΑΝΗ (BISKY)

Κ
ΚΟ
ΟΥ
ΥΛ
ΛΟ
ΟΥ
ΥΡ
ΡΟ
ΟΜ
ΜΗ
ΗΧ
ΧΑ
ΑΝ
ΝΗ
Η ((B
BIIS
SK
KY
Y))
Χρήση: Η κουλουροµηχανή χρησιµοποιείται για την παραγωγή πολλών διαφορετικών σχεδίων κουλουριών και
µπισκότων σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της µηχανής και µε τα χρησιµοποιούµενα καλούπια.
Ταχύτητα / Παραγωγικότητα
Μαλακή ζύµη
Τύπος
Πλάτος
λαµαρίνας
(cm)
Αριθµός
εξόδων
B-400
B-460
B-600
40
46
60
6
7
9
Εναποθέσεις
ανά λεπτό
και
ανά έξοδο
Συνολικές
εναποθέσεις
25
150
175
225
Σκληρή ζύµη
Παραγωγικότητα
Kg/h
Εναποθέσεις
ανά λεπτό
και
ανά έξοδο
Συνολικές
εναποθέσεις
Παραγωγικότητα
Kg/h
~70
~80
~110
40
240
280
360
~120
~135
~160
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
• Ο σκελετός της µηχανής και η µεταφορική ταινία είναι κατασκευασµένα από ανοδειωµένο αλουµίνιο και από
ανοξείδωτο χάλυβα Aisi 304.
• Η προώθηση της λαµαρίνας γίνεται αυτόµατα µε αισθητήρα ανίχνευσης.
• Οδηγός λαµαρινών είναι ρυθµιζόµενος ως προς το πλάτος της λαµαρίνας. Η κίνηση των µεταφορικών ταινιών
δίνεται από ηλεκτροκινητήρα συνεχούς ρεύµατος (DC) και παλµογεννήτρια. Έτσι επιτυγχάνεται ταχεία και
ακριβής µετατόπιση της λαµαρίνας προς κάθε κατεύθυνση.
• Η πάνω / κάτω κίνηση των µεταφορικών ταινιών δίνεται επίσης από ηλεκτροκινητήρα συνεχούς ρεύµατος (DC),
µέσω έκκεντρου και παλµογεννήτριας.
• Η κεφαλή προώθησης ζύµης περιλαµβάνει δύο ράουλα από ανοξείδωτο χάλυβα Aisi 304 µε διάµετρο 99 mm.
• Η µετάδοση της κίνησης στα ράουλα γίνεται από ηλεκτροκινητήρα 1 HP AC ελεγχόµενο από inverter της
Mitsubishi, που καθορίζει την µεταβλητή ταχύτητα των ράουλων, τον χρόνο περιστροφής και την αντίθετη
περιστροφή αυτών (αναρρόφηση ζύµης).
• Η χοάνη της ζύµης είναι κατασκευασµένη από ανοξείδωτο χάλυβα Aisi 304. Οι τέσσερις γωνίες της είναι
στρογγυλεµένες για την αποφυγή συγκέντρωσης βακτηριδίων και εύκολου καθαρισµού
• Η αποσυναρµολόγηση του θαλάµου προώθησης ζύµης, των ράουλων προώθησης ζύµης, της χοάνης και του
τραπεζιού των καλουπιών µπορεί να γίνει χωρίς την χρησιµοποίηση εργαλείων και σε λιγότερο από ένα λεπτό.
• Την περιστροφή των καλουπιών αναλαµβάνει κινητήρας 0.75HP AC ελεγχόµενος από inverter της Mitsubishi.
• Το σύστηµα του συρµατοκόφτη (για σκληρή ζύµη) αποτελείται από δύο έκκεντρα, ένα για την προώθηση του
συρµατοκόφτη και ένα για την κάθοδο και την επιστροφή του.
Το χειριστήριο περιλαµβάνει:
•
•
•
•
Οθόνη αφής (touch screen) µε 100 µνήµες (προγράµµατα).
∆υνατότητα τροποποίησης των παραµέτρων των προϊόντων ενώ η µηχανή είναι κατάσταση παραγωγής.
Εµφάνιση στοιχείων παραγωγής και στατιστικών.
Ειδικά προγράµµατα επιτρέπουν την δηµιουργία απεριόριστων σχηµάτων κουλουριών και µπισκότων.
ΧΧααρραακκττηηρριισσττιικκάά
Μήκος (mm)
Πλάτος (mm)
Υψος (mm)
Συνολικό βάρος (kg)
Χωρητικότητα ζύµης (lt)
Τάση
Απαιτούµενη ισχύς (kW)
Οθόνη αφής
Bisky 400
1205
1035
1575
300
45
2,7
Bisky 460
1205
1075
1575
325
50
400 Volt, 3PH+N+E, 50 HZ
2,7
Bisky 600
1205
1225
1575
350
55
3
Κεφαλή προώθησης ζύµης