close

Enter

Log in using OpenID

Bureković Azra

embedDownload
KARTON NAUČNOG RADNIKA
I OSNOVNI PODACI
Ime
Prezime
Godina rođenja
Mjesto rođenja
Država
Zvanje
Titula
e-mail
Organizaciona jedinica
Oblast i uža specijalnost
(ključne riječi)
AZRA
BUREKOVIĆ
1960.
SARAJEVO
BOSNA I HERCEGOVINA
LJEKAR
Dr sci. med.
[email protected]
Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KCS
a.) Interna medicina-endokrinologija i dijabetologija
b.) Urgentna medicina
II STRUČNA BIOGRAFIJA
Kratka stručna
Diplomirala 1984. god. Počela raditi
biografija (kratak
Specijalistički ispit iz urgentne medicine 1995.god.
pregled
Specijalistički ispit iz interne medicine 1997. god.
školovanja,
Asistent na Medicinskom fakultetu od 1999.god.
stručnog
Odbrana magistarskog rada 2002. god.
usavršavanja i
rada u struci)
Odbrana doktorske disertacije 2006.god.
Edukacioni seminar iz dijabetologije za ljekare 1997. god.-U organizaciji
Udruženja endokrinologa i dijabetologa BiH u saradnji sa International
Medical Corps.
Edukacija iz endokrinologije u Klinični centar Ljubljana u trajanju od 3
mjeseca 2003. god.
Certifikat za edukaciju edukatora 2006. god. Fondacija Partnerships in
Health
Predavač na projektu: Poboljšanje prevencije dijabetesa, menadžmenta,
edukacije pacijenata na nivou primarne zdravstvene zaštite u cilju
pružanja podrške reformi PZZ u Bosni i Hercegovini u organizaciji
Fondacije Partnerships in Health u 2006. I 2007. god.
Certifikat dobre kliničke prakse 2009. god.
III STRUČNA BIOGRAFIJA - ZVANJA
Redni
broj
1.
2.
3.
4.
5.
Godina
izbora
(reizbora)
1999.god.
2004.god.
2008.god.
ZVANJE:
Asistent, Viši asistent, Docent, Vanredni professor, Redovni
profesor, Profesor emeritus
Asistent-izbor
Viši asistent-izbor
Viši asistent-reizbor
IV BIOGRAFIJA - DIPLOME
DIPLOMA
1
Godina
Mjesto
Institucija
1984.
Sarajevo
Medicinski fakultet u Sarajevu
Naslov diplomskog rada
/
Oblast
/
MAGISTERSKA TEZA
2002.god.
Mjesto
Sarajevo
Institucija
Medicinski fakultet u Sarajevu
Praćenje relevantnih kliničkih i laboratorijskih parametara kod
Naslov teze
pacijenata sa Tip 1 dijabetesom na intenziviranoj terapiji
kristalnim i lispro inzulinom
Oblast
Dijabetologija –interna medicina
DOKTORSKA DISERTACIJA
Godina
2006.god.
Mjesto
Sarajevo
Institucija
Medicinski fakultet u Sarajevu
Procjena efekata lispro inzulina na kasne komplikacije Diabetes
Naslov disertacije
mellitusa Tip 1
Oblast
Dijabetologija –interna medicina
Godina
V PRODUKCIJA DJELA - REZULTATI
Recenzirana knjiga citirana u naučnoj literaturi – naučna djela
recenzirana od strane poznatih inostranih i/ili domaćih naučnih radnika,
objavljena od strane izdavača međunarodnog renomea, štampana na
jednom od svjetskih jezika
Popis publikacija u kojima nisu autorizirana poglavlja:
Popis publikacija u kojima su autorizirana poglavlja:
Recenzirana knjiga – djelo recenzirano od strane inostranih i/ili
domaćih stručnjaka, štampano na jednom od svjetskih jezika i izdato od
strane renomiranog izdavača.
Popis publikacija u kojima nisu autorizirana poglavlja:
Popis publikacija u kojima su autorizirana poglavlja:
Recenzirana knjiga od nacionalnog značaja – znanstveno ili stručno
djelo recenzirano od strane poznatih inostranih i/ili domaćih naučnih
radnika/stručnjaka.
Popis publikacija u kojima nisu autorizirana poglavlja:
Popis publikacija u kojima su autorizirana poglavlja:
Broj
Broj
Broj
Broj
Broj
Broj
Broj
Broj
Broj
2
Recenzirana monografija – znanstveno, stručno ili esejističko djelo u
kojem se iscrpno obrađuje ili prikazuje jedan problem ili pojava,
recenzirana od strane inostranih i/ili domaćih naučnih radnika.
Popis publikacija u kojima nisu autorizirana poglavlja:
Broj
1
Broj
Popis publikacija u kojima su autorizirana poglavlja:
1
1.Savremena terapija polineuropatskih komplikacija, Monografija BerlinChemie AG/Menarini Predstavništvo za BiH, MAG Plus Sarajevo 2007.
Recenzirani univerzitetski udžbenik – djelo koje je priznato kao
udžbenik od strane domaćeg ili stranog Univerziteta, te recenzirano od
strane inostranih i/ili domaćih priznatnih naučnih radnika.
Popis publikacija u kojima nisu autorizirana poglavlja:
Broj
Broj
Popis publikacija u kojima su autorizirana poglavlja:
Poglavlje u recenziranoj knjizi
Popis
Broj
Broj
Broj
knjiga
Uklupno
poglavlja
Broj poglavlja u
navedenoj knjizi
1.
2.
3.
Poglavlje u recenziranom univerzitetskom udžbeniku
Popis
Broj
knjiga
Uklupno
poglavlja
Broj poglavlja u
navedenom
udžbeniku
1.
2.
3.
Poglavlje u recenziranoj monografiji
Broj
monog
fafija
Uklupno
poglavlja
3
1
Popis
1
Broj poglavlja u
navedenoj
monografiji
1.A.Bureković.Uloga
Berlithiona
u
terapiji
dijabetične
polineuropatije
U: Savremena terapija polineuropatskih
komplikacija,
Monografija
Berlin-Chemie
AG/Menarini
Predstavništvo za BiH, MAG Plus Sarajevo 2007;13-27
1
2.
3.
Recenzirani vodič
- Jedan autor
Popis:
Broj
Recenzirani vodič
- Grupa autora:
Broj 1
Heljić B., Hrisafović Z., Velija-Ašimi Z., Bureković A., Stevanović D.
Popis:
Vodič za Diabetes mellitus,: Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo; Institut za
naučnoistraživački rad i razvoj Kliničkog centra Univerziteta Sarajevo; 2006. god.
VI PRODUKCIJA PUBLIKACIJA U ČASOPISIMA - REZULTATI
Naučni radovi objavljeni u cjelosti u časopisima međunarodnog
značaja koje prate relevatne baze podataka (Lista SCI po
kategorijama nauka/oblasti).
Popis - prvi autor: Bosnian Journal
Azra
Bureković,
Mirsada
Terzić,Salem
Alajbegović,Zoran
Vukojević,Nedžad Hadžić. The Role of Alfa-Lipoic Acid in Diabetic
Polyneuropathy Treatment, Bosnian Journal, 2008; 8 (4):341-345
Popis - drugi autor:
Popis - treći autor:
Popis – ostalo autorstvo:
Ukupan
broj
radova
1
Broj
1
Broj
Broj
Broj
Naučni radovi objavljeni u cjelosti u časopisima koje prate Ukupan
relevatne međunarodne baze podataka (prema odluci relevantnog
3
broj
regulatornog ili obrazovnog autoriteta).
radova
Popis - prvi autor: Medicinski žurnal
Broj
Azra Bureković, Fuad Pajalić, Gordana Ratkovac, Amina Godinjak,
4
1
Correlation between creatinine clearance and hemoglobin in diabetic
patients and general population Medicinski žurnal, 2011;17
( 1): 48-50
Popis - drugi autor: Materia Socio Medica
Gordana Ratkovac, Azra Bureković,Frequenci of Cardiovascular
Disease in Diabetic Patients Mat Soc Med, 2010;22(2):71-73
Popis – ostalo autorstvo: Medicinski arhiv
1-Heljić B.,Velija-Ašimi Z.,Bureković A.,Buturović B.,Cerić A.,Horozić
B.,Šakambet D.,Dizdarević-Bostandžić A.,Šurković I.,Hasanbegović
S.,Stevanović D. LEAP (Lantus Early Acces Programe)-Program za
ranu dostupnost Lantusa u Sarajevu. Medicinski arhiv, 2005; 59 (5):
283-285.
Broj
Broj
1
1
Naučni radovi objavljeni u cjelosti u časopisima koje ne prati Ukupan
relevatna međunarodna baza podataka
broj
radova
Popis - prvi autor:
Broj
Popis – ostalo autorstvo:
Broj
Naučni radovi objavljeni u cjelosti u zbornicima radova i Ukupan
kongresnih saopštenja koje prate relevantne baze podataka
broj
radova
Popis - prvi autor:
Broj
Popis – ostalo autorstvo:
Broj
Naučni radovi objavljeni u cjelosti u zbornicima radova i Ukupan
kongresnih saopštenja koje prate relevantne baze podataka
broj
radova
Popis - prvi autor:
Broj
Popis – ostalo autorstvo:
Publikacije, Revijalni članci, objavljeni u cjelosti u časopisima
koje prati relevatna međunarodna baza podataka
Popis - prvi autor:
Popis – ostalo autorstvo:
Broj
Ukupan
broj
radova
Broj
Broj
5
Revijalni članci objavljeni u cjelosti u časopisima koje ne prati
relevatna međunarodna baza podataka
Popis - prvi autor:
Popis – ostalo autorstvo:
Publikacije,“prikaz slučaja“, objavljeni u cjelosti u časopisima
koje prati relevatna međunarodna baza podataka
Ukupan
broj
radova
Broj
Broj
Ukupan
broj
1
radova
Popis - prvi autor:
Broj
Popis – ostalo autorstvo: Medicinski arhiv
1.Terzić-Avdagić M, Bureković A. Hipokalijemija-Tubulopathia
acqisita. Medicinski arhiv, 2006; 60 (2):132-133
Publikacije,“prikaz slučaja“, objavljeni u cjelosti u časopisima
koje ne prati relevatna međunarodna baza podataka
Popis - prvi autor: ABC
1.Azra Bureković, Amela Dizdarević-Bostandžić, Gordana Ratkovac,
Amer Iglica. Neprepoznati panhipopituitarizam zbog hipotireoze,
anemije i psihoze. ABC časopis urgentne medicine Srbije, Sveska 1-2
2008; 72-75
Popis – ostalo autorstvo:-treći autor Medicinski žurnal, tri puta drugi
autor ABC časopis
1.Dizdarević-Bostandžić A.,Horozić B.,Bureković A. Inzulinoma
pankreasa. Medicinski žurnal, 2001; 7 (2): 153-155
2.Amer Iglica,Azra Bureković,Amela Dizdarević-Bostandžić,Gordana
Ratkovac. Hipertireoza kao provocirajući faktor ketoacidoze. ABC
časopis urgentne medicine Srbije; Sveska 1-2 2008; 59-62
3.Amela Dizdarević-Bostandžić, Azra Bureković, Gordana Ratkovac,
Amer Iglica. Prolongirana hipoglikemijska koma zbog dijabetične
nefropatije. ABC časopis urgentne medicine Srbije; Sveska 4 2009; 5355
4.Gordana Ratkovac,Azra Bureković, Amela Dizdarević-Bostandžić,
Amer Iglica. Svježi cerebrovaskularni inzult prediktor hiperosmolarnoj
komi. ABC časopis urgentne medicine Srbije; Sveska 1,Volumen IX
2009; 34-36
Broj
1
Ukupan
broj
5
radova
Broj
1
4
Broj
Plenarno predavanje po pozivu na Kongresu/Simpoziju
Broj
međunarodnog značaja štampano u cjelini
1
Popis:
1. Azra Bureković. Endokrinološki aspekti steriliteta. Međunarodni simpozijumSavremena dostignuća u dijagnostici i liječenju bračne neplodnosti 2008.-Mostar
Zbornik radova Savremena dostignuća u dijagnostici i liječenju bračne neplodnosti 2008;
6
9-24
Plenarno predavanje po pozivu na Kongresu/Simpoziju domaćeg
značaja štampano u cjelini
Popis:
Broj
Gostujući predavač po pozivu na Univerzitetu u inostranstvu
Popis:
Broj
Gostujući predavač po pozivu na Univerzitetu u zemlji
Popis:
Broj
Stručni radovi objavljeni u cjelosti u časopisima koje prati
međunarodna baza podataka.
Popis - prvi autor:
1.Azra Bureković, Fuad Pajalić, Gordana Ratkovac. Učestalost
uroinfekta kod dijabetičara hospitaliziranih u Intenzivnoj njezi
Klinike za endokrinologiju i dijabetes. Medicinski žurnal, 2009;
15(3):133-135
Popis - drugi autor:
1.Bećir Heljić, Azra Bureković, Amer Iglica. Evaluacija tumora
hipofize u periodu 2000-2005.g. u Intenzivnoj njezi endokrinološke
klinike KCUS. Medicinski arhiv, 2006; 60 (3):175-178.
2.Bećir Heljić,Azra Bureković,Vanja Karlović,Salem Alajbegović,
Advantages of Early Diabetes mellitus Diagnosis. Materia Socio
Medica, 2008; 20 (3): 158-160.
3.Bećir Heljić, Azra Bureković, Amela Dizdarević-Bostandžić.
Pravovremeno uvođenje inzulinske terapije kod Tip 2 šećerne bolesti.
Medicinski arhiv, 2009;Vol. 63 (1):51-52.
Popis – ostalo autorstvo:
Stručni radovi objavljeni u cjelosti u zbornicima koje prate
relevantne međunarodne baze podataka
1
Ukupan
broj
radova
4
Broj
1
3
Broj
Broj
Ukupan
broj
radova
7
Popis - prvi autor:
Popis - drugi autor:
Popis – ostalo autorstvo:
Stručni radovi objavljeni u cjelosti u zbornicima koje ne prati
relevantne međunarodne baze podataka
Popis - prvi autor:
1.Bureković A.,Horozić B.,Cerić A.,Heljić B. Praćenje relevantnih
laboratorijskih parametara kod dijabetičara Tip 2, uz potporu MHCP
(Cinnamon capsula). Medicinski žurnal, 2003.; 9 (2): 120-128
2.Bureković A., Cerić A. Upotreba monofilamenta u dijagnostici
senzorne polineuropatije dijabetičara, 4. Radionica o dijabetesu i
komplikacijama 2010., Zbornik radova: 117-123
Popis – ostalo autorstvo:
1.Ratkovac G,Selimović S.,Bureković A. Uspješnost zbrinjavanja
hipoglikemije na nivou hitne medicinske pomoći. Medicinski žurnal
2004; 10 (1-2): 21-25
2. Hadžimejlić M., Grujić M. Filipović A. Nikšić K.Kučukalić- Selimović
E.Hrisafović Z. Kulenović I., Horozić B.,Zulum N., Bureković A., Aščić
B., Suljević I., at all.: The caracteristics Of Endocrine Diseases In The
War Surrounding In Sarajevo 1992-1994. I Simpozijum o internističkim
oboljenjima. ANU BiH Posebna izdanja.Knjiga CV Odjeljenje medicinskih nauka . Knjiga 18. Sarajevo 1994; 27-30.
Abstrakti radova objavljeni u časopisima koje prate i ne prate
relevantne međunarodne baze podataka
Popis - prvi autor:
1.Bureković A.,Dizdarević-Bostandžić A.,Ratkovac G.,Horozić
B.,Heljić B. Sideropenične anemije kod dijabetičara hospitaliziranih u
jedinici intenzivne njege. Liječnički vjesnik. 2005; 127 (Supl. 1): 84
(8.7.)
2.Bureković A.,Dizdarević-Bostandžić A.,Ratkovac G.,Cerić A.,Heljić
B.Učestalost uroinfekta kod dijabetičara hospitaliziranih u intenzivnoj
njezi u 2004. god. Liječnički vijesnik. 2005; 127 (Supl. 1): 77 (7.9.)
3.Azra Bureković, Amela Dizdarević-Bostandžić, Gordana Ratkovac,
Amer Iglica. Neprepoznati panhipopituitarizam zbog hipotireoze,
anemije i psihoze. Abstract book V kongres urgentne medicine, Tara,
Srbija 2007. god.
4.A.Bureković,B. Heljić, B. Horozić. Hipoglikemije kod Diabetes
mellitus Tip 1, Abstract book III kongres endokrinologa Hrvatske
2003. god.
Broj
Broj
Broj
Ukupan
broj
radova
Broj
Broj
4
2
2
Ukupan
broj
radova
16
Broj
4
8
Popis – ostalo autorstvo:
1.Heljić B.,Velija-Ašimi Z,Bureković A., Buturović B.,Cerić A.,Horozić
B.,Šakambet D.,Dizdarević-Bostandžić A.,Šurković I.,Hasanbegović
S.,Stevanović D. Glikoregulacija kod dijabetičara prije i nakon
terapije glargin inzulinom. Liječnički vjesnik. 2005; (Supl. 1): 95 (9.2.)
2.Dizdarević-Bostandžić A.,Bureković A.,Ratkovac G.,Šakambet
D.,Heljić B. Učestalost loše regulisanih lipida kod pacijenata sa
šećernom bolesti. Liječnički vijesnik. 2005; 127 (Supl. 1): 48 (3.7.)
3.Đelilović-Vranić J,Lončarević N,Alajbegović A,Begić A.,Bureković
A.,Ličanin I. And Todorović Lj. Multiple sklerosis-anaemia and
endocrinomypatias. Medicinski vijesnik. 2004; (Supl. 1): 16
4.Prof.Dr Hadžimejlić M.,Dr Horozić B., Dr Bureković A. :Visoka
smrtnost u Intenzivnoj njezi Endokrinološke klinike u 1996.-1997. god.
rezultat je subdisciplinarne nekooperativnosti, IV simpozijum
Urgentne medicine, Sarajevo 1997. god.
5.Velija-Ašimi Z.,Heljić B.,Ljuta M., Hrisafović Z.,Nikšić
K.,Bureković A. et all. Metabolic insulin resistence syndrome and
coronary heart disease and the role of metformin. European Congress
Of Endocrinology, 6 th. Abstract book, Lyon:European Federation of
Endocrine Societies; 2003:P 0589.
6.Velija-Ašimi Z.,Heljić B.,Ljuta M., Hrisafović Z.,Nikšić
K.,Bureković A. et all. Smoking as risk factor for atherosclerosis in
diabetic patients. European Congress Of Endocrinology, 6 th. Abstract
book, Lyon:European Federation of Endocrine Societies; 2003:P 1030.
7. Amer Iglica,Azra Bureković,Amela Dizdarević-Bostandžić,Gordana
Ratkovac. Hipertireoza kao provocirajući faktor ketoacidoze. Abstract
book V kongres urgentne medicine, Tara, Srbija 2007. god.
8.Amela Dizdarević-Bostandžić, Azra Bureković, Gordana Ratkovac,
Amer Iglica. Prolongirana hipoglikemijska koma zbog dijabetične
nefropatije. Abstract book V kongres urgentne medicine, Tara, Srbija
2007. god.
9.Gordana Ratkovac, Azra Bureković, Amela Dizdarević-Bostandžić,
Amer
Iglica.
Svježi
cerebrovaskularni
inzult
prediktor
hiperosmolarnoj komi. Abstract book V kongres urgentne medicine,
Tara, Srbija 2007. god.
10.G.Ratkovac, S. Selimović, A. Bureković. Uspješnost zbrinjavanja
hipoglikemije na nivou HMP, Abstract book III kongres urgentne
medicine Hrvatske, Zagreb 2003. god.
11. G. Ratkovac, A. Bureković, A. Dizdarević-Bostandžić. Učestalost
mentalnih poremećaja u HMP Sarajeva u 2004. god. Abstract book IV
kongres urgentne medicine Hrvatske, Zagreb 2005. god.
12. G. Ratkovac, A. Bureković, A. Dizdarević-Bostandžić.
Predbolničko zbrinjavanje ketoacidoze-prikaz slučaja, Abstract book
V kongres urgentne medicine Hrvatske, Zagreb 2007. god.
Broj
12
9
VII MENTORSTVA – REZULTATI
Mentor - odbranjena magistarska teza
Popis:
Broj
Mentor – odbranjena doktorska disertacija
Popis:
Broj
VIII PREVODI KNJIGA – REZULTATI
Prevod knjige
Popis:
Prevod jednog ili više poglavlja knjige
Broj
Broj
poglavlja
Popis:
IX PROJEKTI (STUDIJE) – REZULTATI
Voditelj internacionalnog istraživačkog projekta
Popis:
Broj
Član internacionalnog istraživačkog projekta
Popis:
Broj
Voditelj domaćeg istraživačkog projekta
Popis:
Broj
Član domaćeg istraživačkog projekta
Broj 3
Popis:
1.LEAP studija 2004.-2005. god.- (Lantus Early Acces Programe)-Program za ranu
dostupnost Lantusa u Sarajevu, SANOFI-AVENTIS
2.Opservacijska studija sa analognim inzulinima 2008.-2009.-NOVONORDISK
3.LANAPID 2 (LANtus After Premix Insulins in Diabetes mellitus type 2) LANAPID 2
2010-2011, SANOFI-AVENTIS
Recenzent internacionalnog istraživačkog projekta
Popis:
Broj
10
Recenzent domaćeg istraživačkog projekta
Popis:
Broj
X RECENZIJE I UREDNICI – REZULTATI
Recenzent radova u internacionalnim časopisima, na jednom od svjetskih jezika,
koje prate relevantne međunarodne baze podataka
Popis časopisa:
Član uređivačkog odbora međunarodne naučno-stručne publikacije na jednom
od svjetskih jezika, a koju prate i neprate relevantne baze podataka
Popis časopisa sa naznačenim vremenskim perodom obnašanja funkcije:
Član Internacionalnog naučnog odbora časopisa ABC-sekcija urgentne medicine Srbije
od 2008. god. i dalje
Recenzent radova u domaćim časopisima koje prate relevantne međunarodne
baze podataka
Popis časopisa:
Glavni i odgovorni urednik domaće naučno-stručne publikacije na jednom od
svjetskih jezika, a koju prate relevantne baze podataka
Popis časopisa sa naznačenim vremenskim perodom obnašanja funkcije:
Glavni i odgovorni urednik domaće naučno-stručne publikacije koju ne prate
relevantne baze podataka
Popis časopisa sa naznačenim vremenskim perodom obnašanja funkcije:
Član uređivačkog odbora domaće naučno-stručne publikacije a koju prate
relevantne baze podataka
Popis časopisa sa naznačenim vremenskim perodom obnašanja funkcije:
Član uređivačkog odbora domaće naučno-stručne publikacije koju ne prate
relevantne baze podataka
Popis časopisa sa naznačenim vremenskim perodom obnašanja funkcije:
XI UČEŠĆE U NAUČNIM KOMITETIMA – REZULTATI
Predsjednik Naučnog odbora Kongresa/Simpozija sa međunarodnim učešćem
Popis:
Član Naučnog odbora internacionalnog Kongresa/Simpozija
11
Popis:
Predsjednik Naučnog odbora domaćeg Kongresa/Simpozija
Popis:
Član Naučnog odbora domaćeg Kongresa/Simpozija
Popis:
NAPOMENA: Definirati koji su svjetski jezici.Engleski
12
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
18
File Size
164 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content