Μουσικής Παιδαγωγικής - Student Intranet > Home

Μεταπτυχιακός Τίτλος (Master)
στις Επιστήμες Αγωγής
με κατεύθυνση
Μουσική Παιδαγωγική
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τηλ: +357 22 841690
Φαξ: +357 22 355116
E-mail:[email protected]
Website: www.unic.ac.cy
Λεωφόρος Μακεδονίτισσας 46
Τ.Θ. 24005
1700 Λευκωσία ΚΥΠΡΟΣ
Συντονίστρια της κατεύθυνσης:
Δρ. Νατάσα Οικονομίδου Σταύρου
[email protected]
Cover:
pablo-picasso-guitar-metal-1914
Μεταπτυχιακός Τίτλος (Master) στις Επιστήμες Αγωγής
με κατεύθυνση Μουσική Παιδαγωγική
Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει
αξιολογημένο-πιστοποιημένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα
επιπέδου Master στις Επιστήμες Αγωγής με κατεύθυνση
«Μουσική Παιδαγωγική».
Να αποκτήσουν δεξιότητες για τη διαχείριση πρακτικών
θεμάτων που άπτονται της διδακτικής της Μουσικής και
να σχεδιάζουν εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για
αποτελεσματικότερη λύση προβλημάτων.
Σκοπός της κατεύθυνσης είναι να ενημερώσει τους
εκπαιδευτικούς για τις τρέχουσες τάσεις και σύγχρονους
προβληματισμούς στον τομέα της Μουσικής
Παιδαγωγικής και να τους προσφέρει μια σφαιρική
προσέγγιση σε σχέση με τη θεωρία, την έρευνα και την
πράξη της Μουσικής στην Εκπαίδευση. Η κατεύθυνση
αυτή απευθύνεται σε εν ενεργεία και υπό διορισμό
εκπαιδευτικούς με πανεπιστημιακό τίτλο στη Μουσική ή
εκπαιδευτικούς με πανεπιστημιακό τίτλο στις Επιστήμες
Αγωγής (Προδημοτική και Δημοτική Εκπαίδευση) οι
οποίοι έχουν πρόσθετα διπλώματα/ προσόντα/
διδακτική εμπειρία/ καλλιτεχνική δραστηριότητα στη
Μουσική.
Οι πτυχιούχοι του προγράμματος είναι δυνατό να
απασχοληθούν:
• ως ειδικοί για τη διδασκαλία της Μουσικής σε διάφορες
βαθμίδες της εκπαίδευσης
• ως μέλη ομάδων ανάπτυξης προγραμμάτων
• ως ηγετικά στελέχη στην εκπαίδευση στο γνωστικό
αντικείμενο της Μουσικής
• ως ερευνητές στο πεδίο της Μουσικής Παιδαγωγικής
ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
I. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ
(Δύο από τον κύκλο Α και ένα από τον κύκλο Β)
Οι στόχοι της κατεύθυνσης είναι να προετοιμάζει στελέχη
του εκπαιδευτικού συστήματος με επιστημονική
εξειδίκευση στη Μουσική Παιδαγωγική και στη Μουσική
και τη διδακτική της, τα οποία:
Να παρακολουθούν την πορεία της σύγχρονης
έρευνας στον τομέα της Μουσικής Παιδαγωγικής και να
εξοικειωθούν με τα απαραίτητα ερευνητικά και
μεθοδολογικά εργαλεία για ερευνητική δραστηριότητα
και παραγωγή νέας γνώσης.
Να είναι σε θέση να επιλέγουν, να οργανώνουν
και να παράγουν διδακτικό υλικό βασισμένο στις
τρέχουσες τάσεις διδακτικής της Μουσικής,ενισχύοντας
και αναπτύσσοντας τη μουσική δημιουργικότητα
των μαθητών.
Να αποκτήσουν τις εξειδικευμένες γνώσεις, μεθόδους
και προσεγγίσεις που θα τους βοηθήσουν να δράσουν
δημιουργικά και παραγωγικά στον τομέα της Μουσικής
Παιδαγωγικής σε διάφορα εκπαιδευτικά συγκείμενα.
Το πρόγραμμα υλοποιείται από προσοντούχο διδακτικό
και ερευνητικό προσωπικό.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Κύκλος Α: Έρευνα και αξιολόγηση
EDUC-510 Εκπαιδευτική Έρευνα: Αρχές και Μέθοδοι
Ποσοτικής και Ποιοτικής Έρευνας
EDUC-511
Αρχές και Μέθοδοι Ποιοτικής Έρευνας
EDUC-512
Ποσοτική Έρευνα και Εκπαιδευτική Στατιστική
EDUC-611
Προκεχωρημένες Μέθοδοι Ποιοτικής
Έρευνας
EDUC-612
Ανώτερες Μορφές Στατιστικής Ανάλυση
Κύκλος Β: Θεωρητικές Βάσεις της Εκπαίδευσης
EDUC-500
EDUC-501
EDUC-502
EDUC-503
EDUC-504
EDUC-505
EDUC-601
design: Marios Tziakouris for Mediazone
Φιλοσοφικές Διαστάσεις στην Εκπαίδευση
Ψυχολογικές Διαστάσεις στην Εκπαίδευση
Κοινωνιολογικές Διαστάσεις της
Εκπαίδευσης
Εκπαιδευτικά Κινήματα και Νεωτερισμοί
Συγκριτική Παιδαγωγική
Θεωρία και Πρακτική της Διαπολιτισμικής
Εκπαίδευσης
Μάθηση και Νόηση
II. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Υποχρεωτικά Μαθήματα (τρία υποχρεωτικά μαθήματα)
EDUC-608
EDUC-609
EDUC- 537
Σύγχρονοι Προβληματισμοί στην
Παιδαγωγική της Μουσικής
Φιλοσοφικά και Κοινωνιολογικά Ζητήματα
στην Παιδαγωγική της Μουσικής
Αναλυτικό Πρόγραμμα Μουσικής: Θεωρία
και Σχολική Πρακτική
Μαθήματα περιορισμένης επιλογής
(τρία από τα πιο κάτω)
EDUC- 506
EDUC-507
EDUC-508
EDUC-606
EDUC-509
EDUC-607
Δημιουργικότητα στη Μουσική: Θεωρία,
Έρευνα, Πράξη
Νέες Τεχνολογίες στη Μουσική Αγωγή
Μουσική και Ψυχολογία
Μουσική Αγωγή και Ειδική Εκπαίδευση
Αρχές και Μέθοδοι Έρευνας στην
Παιδαγωγική της Μουσικής
Εξειδικευμένα Θέματα στη Μουσική
Παιδαγωγική
III. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
EDUC-591 Σεμινάριο Ι: Θεματικά Πεδία της Κατεύθυνσης
EDUC-592 Σεμινάριο ΙΙ: Οργάνωση και Ανάλυση
Ποιοτικών Δεδομένων
EDUC-593 Σεμινάριο ΙΙΙ: Οργάνωση και Ανάλυση
Ποσοτικών Δεδομένων
IV. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
EDUC-699 Διατριβή Μάστερ
Δύο μαθήματα από τα μαθήματα περιορισμένης
επιλογής μπορούν να αντικατασταθούν με την
εκπόνηση Μεταπτυχιακής Εργασίας.