close

Enter

Log in using OpenID

Automatizovani dijagnostiki sistemi elektrinih maina

embedDownload
Mr Bozo Hie
Prof, dr Zivoslav Adamovic
Dr Branko Savic
Mr Pera
Paunjoric
AUTOMATIZOVANI
DIJAGNOSTICKI SISTEMI
ELEKTRICNIH MASINA
Srpski akademski
Novi
centar
Sad, 2012.
Automatizovani
dijagnosticki
sistemi elektrienih masina
SADRZAJ
1.1
VRSTE IUZROCI OTKAZA TEHNICKIH SISTEMA.... 11
1.2
Vrste i uzroci otkaza asinhronih motora
14
1.2.1
Vrste otkaza asinhronih motora
14
1.2.2
Uzroci otkaza asinhronih motora
18
Vrste i uzroci otkaza
1.3
lezajeva asinhronih
1.3.1
Osnovni
1.3.2
Konstrukcione karakteristike i
1.3.3
Triboloski
1.3.4
Uzroci
1.3.5
pojmovi
u
podela lezajeva
lezajevima
1.4
ostecenja lezajeva
25
Ostecenja lezajeva uzrokovana proticanjem struje
njih
31
Vrste
43
ostecenja lezajeva
Vrste i uzroci otkaza
1.4.1
Uzroci
1.4.2
Vibracije
1.5
55
teurbogeneratora
55
povecanja vibracija turbogeneratora
nastale usled
neispravnih kliznih lezaja
Ostecenj a lezaj eva turbogeneratora uzrokovana
lutajucim strujama
1.5.1
Uzroci
pojave lutajucih struja
u
lezajevima
63
sprecavanje ostecenja lezajeva turbogeneratora
uzrokovanih lutajucim strujama
Mere
59
61
turbogeneratora
1.6
21
22
kroz
1.3.6
20
20
lezajevima
o
procesi
motora
za
64
2. MODELIAUTOMATIZOVANIH DIJAGNOSTICKIH
SISTEMA
68
2.1
Pojam automatizacije
68
2.2
Automatizovani
70
dijagnosticki sistemi
2.2.1
Prednosti automatizovanih
2.2.2
Nedostaci automatizovanih
2.3
Automatizovani
primeni bezicnih
2.4
2.4.1
dijagnostickih sistema
dijagnostickih sistema
dijagnosticki sistemi zasnovani
77
na
mreza
OneproD MVX dijagnosticki akvizicioni sistem
„On-line" dijagnostika vise masina
73
78
78
80
5
Automatizovani
2.4.2
Merni sistem
dijagnosticki
za
sistemi elektricnih masina
merenje vibracija na kucistima lezaja
turbine
2.5
83
Primena metoda vestacke
inteligencije u
automatizovanim dijagnostickim ispitivanjima
2.5.1
Primena
ekspertskih
automatizovanim
2.5.2
Automatizovani
monitoring
2.6
sistema i neuronskih
84
mreza u
dijagnostickim ispitivanjima
dijagnosticki
sistemi
na
bazi
84
znanja i
sistemi
97
Automatizovani
dijagnosticki centar i opsti principi
daljinskog nadzora i dijagnostike stanja elektroenergetske
100
opreme
2.6.1
Koncepcija dijagnostickog
2.6.2
Komunikacioni sistemi
104
2.6.3
Softveri
105
2.7
za
obradu i
centra
dijagnostiku
101
Daljinski monitoring temperature u elektroenergetskim
sistemima
108
2.7.1
Sistem
2.7.2
Temperaturni monitoring energetskih transformatora... 109
2.7.3
Racunarski sistem
Ill
2.7.4
Rezultati
111
2.8
za
temepraturni monitoring polova rotora
monitoringa temperature
Daljinska dijagnostika i upravljanje u hidroelektranama
zasnovani na primeni SCAD A sistema
108
113
2.8.1
Koncepcija SCADA sistema
113
2.8.2
SCADA sistem jedne hidroelektrane
115
2.8.3
Simulacioni model
118
3. PROJEKTOVANJE NOVOG MODELA
AUTOMATIZOVANOG DIJAGNOSTICKOG SISTEMA
3.1
Donosenje
odluke
o uvodenju automatizovanog
dijagnostickog sistema u dijagnostici stanja tehnickih
sistema
3.2
O
potrebi uvodenja automatizovanih dijagnostickih
u dijagnostici stanja elektricnih masina
sistema
3.3
122
Faze
122
123
projektovanja novog modela automatizovanog
dijagnostickog sistema
129
6
Automatizovani
3.4
3.5
dijagnosticki
sistemi elektricnih masina
Proucavanje tehnickog stanja sistema
129
Proucavanje pogodnosti sprovodenja dijagnostickih
131
kontrola
Izbor konstruktivnih
3.5.1
pogodnih
3.5.2
Izbor
3.5.3
za
resenja tehnickih sistema
dijagnosticke kontrole
dijagnosticke
opreme
pogodne
132
za
dijagnosticke
kontrole
134
Povecanje nivoa znanja dijagnosticara iz oblasti
opste i konkretne dijagnostike
134
3.6
Izbor
dijagnostickih parametara
135
3.7
Izbor
dijagnostickih metoda
138
3.7.1
Subjektivne dijagnosticke metode
138
3.7.2
Objektivne dijagnosticke metode
139
3.8
Izbor
dijagnosticke
3.9
Izbor
optimalnih postupaka dijagnostickih kontrola
3.10
143
opreme
Utvrdivanje kriterijuma
za
procenu
tehnickog stanja
sistema
3.11
145
Razvoj novog
modela
automatizovanog dijagnostickog
146
procesa
3.11.1
143
Osnovne faze
automatizovanog dijagnostickog
procesa
146
Predlog novog modela automatizovanog
dijagnostickog sistema
147
3.11.3
Merenje i pretvaranje velicina
150
3.11.4
Prikuplj anj e podataka
151
3.11.5
Obrada
153
3.11.6
Donosenje dijagnostickih odluka
3.11.2
3.12
podataka
157
Formulisanj e novo g pristupa smetnj ama u radu
automatizovanog dijagnostickog sistema i predlog mera
za sprecavanje smetnji
3.12.1
Izvori
3.12.2
Negativni efekti lutajucih struja
158
lutajucih struja
racunarske
mreze
158
na
racunare i
160
7
Automatizovcmi
3.12.3
Predlog
dijagnosticki
sistemi elektricnih masina
sprecavanje smetnji
mera za
automatizovanog dijagnostickog
3.13
Provera tehnicke
3.14
Provera ekonomske
u
radu
sistema
163
165
opravdanosti
166
opravdanosti
4. AUTOMATIZOVANA D1JAGNOST1CKA 1SPITIVANJA
ASINHRONIH MOTORA METODOM TERMOGRAFIJE
metodi
167
167
4.1
Osnovni
4.2
Kriterijumi
4.3
Dijagnosticka oprema
172
podrska
172
pojmovi
za
4.3.1
Hardverska
4.3.2
Softverska
Rezultati
4.4
4.5
o
procenu
termografije
termickog stanja lezajeva
170
174
podrska
termografskih spitivanja
176
Automatizacija termografskih ispitivanja u monitoringu
i dijagnostici elektroenergetskih elemenata
182
4.5.1
Fuzzy logika
183
4.5.2
Primena
184
4.5.3
Rezultati
4.6
fuzzy logike
189
Analiza rezultata
191
termografskih isptivanja
5. AUTOMATIZOVANA DIJAGNOSTICKA ISPITIVANJA
ASINHRONIH MOTORA VIBROAKUSATICKIM
METODAMA
193
5.1
Osnovni
5.2
Kriterijumi
za
o
193
vibroakustickim metodama
procenu
tehnickog stanja lezajeva
na
vibracija
195
Dijagnosticka opreme
196
osnovu
5.3
pojmovi
5.3.1
Merna i
5.3.2
Softerska
196
druga oprema
podrska
199
5.4
Rezultati vibroakustickih
5.5
Analiza rezultata vibroakustickih
ispitivanja
ispitivanja
200
207
6. AUTOMATIZOVANA DIJAGNOSTICKA ISPITIVANJA
ASINHRONIH MOTORA METODOM SPEKTRALNE
ANALIZE STRUJE STATORA
208
8
Automatizovani
Osnovni
6.1
dijagnosticki
pojmovi
metodi
o
sistemi elektricnih masina
spektralne analize struje
208
statora
6.2
209
Dijagnosticka oprema
6.2.1
Merna oprema
209
6.2.2
Hardverska
212
6.2.3
Softverska
podrska
podrska
za
obradu
216
podataka
6.3
Detekcija kvarova lezajeva
222
6.4
Detekcija kvarova
namota statora
222
6.5
Detekcija rotorske
ekscentricnosti
223
6.6
Detekcija
kvarova kaveza rotora
6.6.1
Detekcija nesimetrije
6.6.2
Proracun
6.7
Rezultati
struja
6.9
kaveza rotora
delovima
kaveznog
231
u
234
rotora
dijagnostickih ispitivanja kaveza
asinhronih motora
6.8
u
228
rotora
244
stvarnom pogonu
Rezultati
dijagnostickih ispitivanja
ostecenja
kaveza rotora asinhronih motora
Rezultati
dijagnostickih ispitivanja nivoa dinamicke
namerno
izazvanih
250
ekscentricnosti asinhronih motora
6.10
Analiza
struje
dijagnostickih ispitivanja spektralnom
255
analizom
256
statora
7. AUTOMATIZOVANA DIJAGNOSTICKA ISPITIVANJA
ASINHRONIH MOTORA METODOM SPEKTRALNE
ANALIZE NAPONA OSOVINE I RASIPNOG FLUKSA
7.1
dijagnosticka ispitivanja asinhronih
motora metodom spektralne analize napona osovine
Automatizovana
7.1.1
Koriscena oprema i
7.1.2
Rezultati
7.2
262
opis ispitivanja
motora metodom
dijagnostilcka ispitivanja asinhronih
spektralne analize rasipnog fluksa
7.2.1
Koriscena oprema i
7.2.2
Rezultati
263
264
ispitivanja
Automatizovana
262
opis ispitivanja
ispitivanja
266
268
270
8. OST ALE METODE DIJAGNOSTIKE STAN J A
ASINHORNIH MOTORA
278
9
Automatizovani
dijagnosticki sistemi
elektricnih masina
8.1
Metoda
merenja rotorskih struja
278
8.2
Metoda
merenja otpora stapova i prstena
278
8.3
Metoda
merenja provodnosti stapova i prstena
278
8.3.1
Opis meme metode i
8.3.2
Rezultati
merna
278
oprema
merenja provodnosti stapova i prstena
280
282
8.4
Metoda
8.5
Metoda penetranata
282
8.6
Ultrazvucna metoda
283
8.7
Metoda
283
8.8
Metode
vizuelnog pregleda
udarnog impulsa
zasnovane na
analizi
produkata habanja
i
287
sagorevanja
8.8.1
Kontaminacija ulja pre upotrebe
288
8.8.2
Kontaminacija ulja u toku upotrebe
288
8.8.3
Kriterijumi
za
utvrdivanje stepena degradacije ulja
8.9
Metoda
8.10
Metoda analiticke
spektrometrijske
analize
ferograflje
289
289
291
9.
LITERATURA
293
10.
BIOGRAFIJE AUTORA
313
10
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
17
File Size
264 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content