close

Enter

Log in using OpenID

14 Topusko, 24.12.2014. Na temelju čl. 39. St

embedDownload
Lječilište Topusko
Topusko
Trg bana J. Jelačića 16
Urbroj:2176-127-02/_______-14
Topusko, 24.12.2014.
Na temelju čl. 39. Statuta Lječilišta Topusko, ravnatelj Lječilišta Topusko donio je slijedeću
ODLUKU
o odabiru kandidata/kandidatkinje za prijam na stručno osposobljavanje
za rad bez zasnivanja radnog odnosa za zanimanje magistar ekonomije
Utvrđuje se da je natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za
prijam 2 (dva) izvršitelja - magistra ekonomije (pripravnika) objavljen na oglasnoj ploči i web
stranici Lječilišta Topusko, te Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana 12.11.2014. godine.
Nadalje se utvrđuje da je na natječaj pristiglo 6 (šest) prijava kandidata/kandidatkinja i to:
1.Elizabeta Pokasić, S. Praćno 1. D.O. 4, Sisak 44000
2.Antonela Gajdek, A. Cesarca 87, Sisak 44000
3.Dragan Maračić, Ribnjak 3a, Topusko 44415
4.Maja Grgac, Petrovec 66, Lekenik 44272
5.Irena Mihanić, Galdovačka ulica 153, Sisak 44000
6.Anita Selgrad, Vatrogasna 5, Petrinja 44250
Na temelju prijedloga Povjerenstva za razmatranje pristiglih ponuda po Natječaju za sklapanje
Ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa za zanimanje
magistar ekonomije, odabiru se kandidati/kandidatkinje:
1.Elizabeta Pokasić, S. Praćno 1. D.O. 4, Sisak 44000
2.Dragan Maračić, Ribnjak 3a, Topusko 44415
Odabrani kandidati/kandidatkinje, započeti će sa stručnim osposobljavanjem nakon što
Hrvatski zavod za zapošljavanje odobri zahtjev o prihvaćanju financiranja pripravničkog staža
u okviru mjera aktivne politike zapošljavanja za svakog odabranog kandidata/kandidatkinju.
Ravnatelj Lječilišta Topusko:
__________________________
Domagoj Mosler, dr.med.,
univ. mag. admin. sanit.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
262 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content