close

Enter

Log in using OpenID

302326 - Assembly leaflet - BKS 38- 01.cdr

embedDownload
®
BKS 38 A
D Montage- und Bedienungsblatt GB Assembly and operating
Beachten Sie bitte den Text in der
instruction sheet
Originalbetriebsanleitung!
CZ Návod k montáži a k použití
stroje
Please follow the text in the
original instructions!
FIN Asennus- ja käyttöohje
Huomioi käyttöohjeessä oleva teksti!
Kérjük, tartsa be a kezelési útmutató
utasításait!
GR ÖõëëÜäéï ãéá óõíáñìïãÞ êáé
÷åéñéóìü
Äþóôå ðáñáêáëïýìå ðñïóï÷Þ
óôï êåßìåíï ôçò Ïäçãßáò ×åéñéóìïý!
Molimo Vas da obratite pozornost
na tekst u uputama za rukovanje!
PL Instrukcja monta¿u i obs³ugi
Zwracaæ uwagê na tekst instrukcji
obs³ugi!
SK Návod na montáž a na
použitie stroja
S Montage- och
manövreringsblad
Ìîëÿ îáúðíåòå âíèìàíèå íà òåêñòà
â ðúêîâîäñòâîòî çà îáñëóæâàíå!
Følg teksten i betjeningsvejledningen!
H Szerelési- és kezelési útmutató HR Upute za montažu i uporabu
Houdt u alstublieft rekening met de
tekst in de gebruiksaanwijzing!
BG Ðúêîâîäñòâî çà ìîíòàæ è
îáñëóæâàíå
Veuillez tenir compte du texte de la
notice originale!
DK Montage- og
betjeningsvejledning
Dbejte všech pokynù v návodu!
NL Montage- en bedieningsblad
F Fiche de montage et
d'utilisation
Istruzioni per l'uso e per il
montaggio
N Montering og betjeningsark
Ta hensyn til teksten i
bruksanvisningen!
Prestare attenzione a quanto
riportato nelle istruzioni per l'uso!
RO Foaie cu instrucþiuni de
montare ºi utilizare
RUS Èíñòðóêöèÿ ïî ìîíòàæó è
îáñëóæèâàíèþ
Vã rugãm sã respectaþi textul din
instrucþiunile de utilizare!
Ïðîñèì îáðàòèòüñÿ ê òåêñòó
èíñòðóêöèè ïî ýêñïëóàòàöèè!
SLO Navodila za montažo in
upravljanje
Dodržiavajte všetku pokyny v
návode!
Var vänlig följ texten i bruksanvisningen!
I
TR Montaj ve iþletme kýlavuzu
Lütfen iþletme kýlavuzundaki metne
dikkat edin!
Upoštevajte besedilo v navodilih za
uporabo!
1
4
29
3
500
oil 1:40
petrol
400
300
200
100
25
1
39
13
14 30
34
36 35 37
38
2
7
6
!
9
8
10
31
11
A
Zugseite
Tension side
Côté traction
ñòðàíà íà äúðïàíå
Strana s tahem
Trækside
Vetopuoli
ÐëåõñÜ Ýëîçò
Húzott oldal
Potezna strana
Lato di trazione
Trekkside
Trekkant
Strana rozci¹gana
Faþa pe care se aplicã
tracþiunea
Ñòîðîíà ðàñòÿæåíèÿ
Dragsida
ahová strana
Vleèno mesto
Çekme tarafý
B
Druckseite
Pressure side
Côté pression
ñòðàíà íà íàòèñêàíå
Strana s tlakem
Trykside
Painepuoli
ÐëåõñÜ ðßåóçò
Nyomott oldal
Pritisna strana
Lato di spinta
Trykkside
Drukkant
Strona dociskan
Faþa pe care se aplicã
presiune
Ñòîðîíà äàâëåíèÿ
Trycksida
Tlaková strana
Mesto pritiska
A
B
12
31
B
Basýnçlý taraf
A
13
14
A
A
B
B
2
21
7
8
28
5
6
31
26
32
27
9
11
3
4
29
8
4
4
29
5
34
33
19
B
A
35
22
36
23
24
21
37
36
38
33
18
30
20
13
32
364537 - 01 06/10
C
D
F
Fällrichtung
Chopping direction
Direction de l'abattage
Gefahrenzone
Danger zone
Zone de danger
Fluchtweg
Escape route
Voie de fuite
ïîñîêà íà îòñè÷àíå
îïàñíà çîíà
ïúò çà áÿãñòâî
Smìr kácení
Fælderetning
Kaatosuunta
Êáôåýèõíóç ðôþóçò
Döntés iránya
Smjer sjeæenja
Direzione di abbattimento
Fallretning
Velrichting
Kierunek wycinania
Direcþia de tãiere
Íàïðàâëåíèå âàëêè
Fällriktning
Smer padania
Smer padanja dreves
Nebezpeèná oblast
Farezone
Vaara-alue
Åðéêßíäõíç æþíç
Veszélyes zóna
Zona opasnosti
Zona di pericolo
Grensesone
Gevarenzone
Strefa niebezpieczeñstwa
Zona de pericol
Oïàñíàÿ çîíà
Riskzon
Nebezpeèná oblas
Nevarno obmoèje
Úniková cesta
Flugtvej
Poistumisreitti
Äñüìïò äéáöõãÞò
Menekülési út
Put za bijeg
Via di fuga
Fluktretning
Vluchtweg
Droga ucieczki
Calea de evacuare
Ïóòü ñïàñåíèÿ
Flyktväg
Úniková cesta
Pot za umik
Düþme yönü
Tehlike bölgeleri
Kaçýþ yolu
D
16
2½
18
F
17
15
C
1/10
45°
45°
C
45°
1/3
F
19
20
4
4
3
3
22
21
36
13 14
16 19 15
8
24
23
15
16
17
25
26
9
11
3 - 4 mm
+
28
27
10
MIN
MAX
12
9
30
37
8
32
31
37
a
â
60
°
°
5°
90
á3
3mm
0,56mm
29
T
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
42
File Size
2 317 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content