close

Enter

Log in using OpenID

"Službeni glasnik opštine Derventa", broj : 2/14

embedDownload
SLUŽBENI GLASNIK
OPŠTINE DERVENTA
Izdavač
Skupština opštine
Derventa
GOD. 23. BROJ 2/14
Derventa, 07. 03. 2014. god.
36.
Na osnovu člana 22. stav 1. tačka 3, Zakona o
zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama ("Službeni
glasnik Republike Srpske", broj: 121/12) i člana 37. i
64. Statuta opštine Derventa - Prečišćen tekst
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 3/13),
Skupština opštine Derventa, na 16. sjednici održanoj 6.
marta 2014.godine, donijela je
PROGRAM
RAZVOJA CIVILNE ZAŠTITE OPŠTINE
DERVENTA U OBLASTI ZAŠTITE I
SPASAVANJA ZA 2014 - 2016. GODINU
1. IZRADA PLANA ZAŠTITE I SPASAVANJA
Programom razvoja civilne zaštite opštine
Derventa u oblasti zaštite i spasavanja, utvrđuju se
osnovni ciljevi i zadaci u provođenju zaštite i
spasavanja ljudi i materijalnih dobara od elementarnih
nepogoda i drugih nesreća, kao i pravci razvoja i
opremanja snaga civilne zaštite u narednom periodu.
Program razvoja civilne zaštite donosi se za
period od 2014. do 2016 godine.
Program razvoja civilne zaštite sadrži:
1. Izradu Plana zaštite i spasavanja od
elementarnih nepogoda i drugih nesreća,
2. Usklađivanje i ažuriranje podzakonskih
propisa iz civilne zaštite shodno Zakonu o zaštiti i
spasavanju u vanrednim situacijama, Procjeni ugroženosti od elementarne nepogode i druge nesreće i
organizaciji civilne zaštite,
3. Organizaciju i sprovođenje zaštite od
elementarne nepogode i druge nesreće,
Odgovorni urednik:
MALEŠEVIĆ SANJA
Štampa ''Grafika'' Derventa
4. Smjernice za sprovođenje obučavanja i
osposobljavanja struktura civilne zaštite,
5. Očekivane troškove i izvore finansiranja
civilne zaštite.
2. USKLAĐIVANJE I AŽURIRANJE PODZAKONSKIH PROPISA
S obzirom na promjene koje su nastale u društvu
u pogledu društveno ekonomskog sistema, došlo je do
promjena gdje se mijenjaju vlasništva, karakter preduzeća itd.
Potrebno je raditi na realizaciji Odluke o
organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite opštine.
Organizacija sistema zaštite i spasavanja je usklađena
sa odredbama Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama, te novim uslovima društveno
ekonomskog sistema u kojem živimo.
3. ORGANIZACIJA I SPROVOĐENJE ZAŠTITE OD ELEMENTARNE NEPOGODE I
DRUGIH NESREĆA
Na području opštine, s obzirom na moguću
ugroženost od elementarnih nepogoda i drugih nesreća
utvrđenih u Procjeni ugroženosti i drugim aktima,
pripremaju se, planiraju i po potrebi sprovode slijedeće
mjere i aktivnosti:
- osmatranje, obavještavanje i uzbunjivanje;
- sklanjanje ljudi i materijalnih dobara;
- zaštita od udesa;
- evakuacija;
- zbrinjavanje ugroženih i nastradalih;
- radiološko- hemijska i biološka zaštita i protiv
epidemiološka zaštita;
- zaštita i spasavanje iz ruševina;
- zaštita i spasavanje na vodi i pod vodom;
Strana 2 Broj 2
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
- zaštita i spasavanje od požara;
- zaštita od neeksplodirnih ubojnih sredstava i
mina;
- prva medicinska pomoć;
- zaštita i spasavanje životinja i namirnica
životinjskog porijekla;
- asanacija terena;
- zaštita životne sredine;
- zaštita biljaka i biljnih proizvoda.
Sve naprijed navedene mjere zaštite i spasavanja
provode nadležne institucije, organi i privredna društva
i druga pravna lica, svako u svojoj oblasti na području
opštine, u svakodnevnim uslovima, kao svoje redovne
djelatnosti.
Kada navedeni subjekti nisu u stanju da samostalno izvršavaju poslove iz svoje djelatnosti usljed
vanrednih prilika izazvanih elementarnim nepogodama
i drugim nesrećama većih razmjera, onda se u zaštitu i
spasavanje uključuju i snage i sredstva civilne zaštite,
a po potrebi u skladu sa Zakonom o zaštiti i spasavanju
u vanrednim situacijama, drugim propisima i procedurama, angažuju se sredstva i materijalna dobra drugih
jedinica lokalne samouprave, policije Republike Srpske, sredstva i materijalna dobra Federacije BiH,
Brčko Distrikt, kao i angažovanje Oružanih snaga BiH.
Za rukovođenje akcijama civilne zaštite na
području opštine te za obavljanje drugih poslova u
zaštiti i spasavanju a u skladu sa Zakonom o zaštiti i
spasavanju u vanrednim situacijama, osnovan je
Opštinski štab za vanredne situacije kao operativno
stručni organ sa Zakonom utvrđenim nadležnostima.
Za preduzimanje neposrednih mjera za učešćem
građana u sprovođenju samozaštite kao i mjera zaštite i
spasavanja koje su od značaja za samozaštitu i
učestvovanja u svim aktivnostima civilne zaštite koje
se sprovode u akcijama zaštite i spasavanja ljudi i
materijalnih dobara, na području opštine imenovani su
povjerenici civilne zaštite.
U organizaciji i sprovođenju zaštite i spasavanja
angažuju se i institucije, privredna društva, udruženja
građana i druga pravna lica od značaja za zaštitu i
spasavanje, a koja se shodno Zakonu o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama, Odluci o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i
spasavanja opštine i Odluke o određivanju privrednih
društava i pravnih lica, nosioca poslova i zadataka u
provođenju mjera zaštite i spasavanja na teritoriji
opštine mogu angažovati na zaštiti i spasavanju.
Na osnovu procijenjenih vrsta i obima opasnosti i
potreba opštine, neophodno je izraditi Plan zaštite i
spasavanja od elementarnih i druge nesreće opštine u
kome će biti razrađene sve mjere zaštite, kao i način
Datum: 07. 03. 2014. god.
organizacije i upotrebe snaga i sredstava civilne
zaštite.
Prodjenom ugroženosti od elementarne nepogode i druge nesreće, utvrđene su prirodne i druge
nesreće koje potencijalno mogu ugroziti opštinu kao i
organizaciju i način sprovođenja mjera zaštite.
Razvoju sistema osmatranja, obavještavanja i
uzbunjivanja i Operativnog centra za osmatranje,
obavještavanje i uzbunjivanje kao jednog od subjekata od značaja za zaštitu i spasavanje od elementarne nepogode i druge nesreće, treba posvetiti
posebnu pažnju.
Iskustva prethodnih godina, kada je šire područje
opštine bilo zahvaćeno masovnim požarom niskog
rastinja, ukazuje na to da se treba djelovati preventivno
i uključiti u ovu akciju mjesne zajednice, šumska
gazdinstva i protivpožarnu instituciju u kontroli šuma i
sprečavanju potencijalne opasnosti od požara. U tom
pravcu u poslednjih nekoliko godina od strane
Šumskog gazdinstva preduzete su mjere u podizanju
pro-tivpožarne zaštite na veći nivo, donošenjem
Operativnih planova protivpožarne zaštite šuma za
svaku godinu i angažovanjem mobilnih timova po
šumskim reonima.
Posebna pažnjaje posvećena obuci pripadnika
Vatrogasne jedinice.
4. OSNOVNI CILJEVI, ZADACI I NA-ČIN
OSTVARIVANJA CIVILNE 3AŠTITE OPŠTINA
DERVENTA
Ciljevi i zadaci civilne zaštite opštine Derventa u
periodu od 2014 - 2016. godine usmjeriće se na
dogradnju i usavršavanje postojećeg sistema kroz
podizanje stepena zaštite ljudi i materijalnih dobara na
viši nivo, prilagođavajući se novim uslovima društveno ekonomskog razvoja opštine i društva u cjelini.
U tom pravcu potrebno je prilagoditi organizovanja i
potrebu veće koordinacije i uključivanja u aktuelne
oblike sistema zaštite i spasavanja.
Navedene ciljeve biće moguće ostvariti kroz:
dalju normativnu dogradnju propisa iz oblasti civilne
zaštite; primjenu odgovarajućih preventivnih mjera u
zaštiti i spasavanju, organizovanjem civilne zaštite i
strztstura (subjekata) zaštite i spasavanja na novim
osnovama, sa jasnim nosiocima odgovornosti po
civilnoj zaštiti; postizanjem višeg nivoa opremljenosti
i obučenosti snaga civilne zaštite i podizanja svijesti
građana da se uključivanjem u aktivnosti na poslovima
zaštite i spasavanja štite vlastiti životi i materijalna
Datum: 07. 03. 2014. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
dobra i da se na taj način kvalitet života u opštini
podiže na viši nivo.
5. SMJERNICE ZA ORGANIZOVANJE SNAGA I SREDSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Organizaciju snaga civilne zaštite, organa,
organizacija, privrednih društava i drugih u sistemu
zaštite i spasavanja potrebno je prilagoditi novim
uslovima društveno ekonomskog razvoja opštine i
društva u cjelini.
Posebno treba sagledati pitanje angažovanja lica i
popunu jedinice civilne zaštite, jer prestankom važenja
Zakona o odbrani Republike Srpske u praksi je došlo
do velikih problema u vezi sa izborom lica u sastav
jedinica civilne zaštite kao i ostvarivanja njihovih
prava. Stupanjem na snagu Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama, definisan je način
angažovanja i raspored u strukture civilne zaštite radno
sposobnih građana.
Adekvatnim rješavanjem pitanja popune struktura Civilne zaštite, a time i njihovog angažovanja
kroz zakonska rješenja u znatnoj mjeri će se poboljšati
funkcionisanje sistema zaštite i spasavanja.
U tom pravcu postoji potreba za sklapanjem
određenih ugovora sa privrednim društvima, udruženjima, organizacijama i drugim subjektima od
značaja za zaštitu i spasavanje na području opštine za
izvršavanje zadataka zaštite i spasavanja i činjenja
osnova za formiranje snaga civilne zaštite.
Organizacija snaga i sredstava civilne zaštite na
području opštine vrše se na osnovu:
- Procjene utroženosti opštine,
- Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim
situacijama,
- Uredbe o sadržaju i načinu izrade plana zaštite
od elementarne nepogode i druge nesreće,
- Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne
zaštite u oblasti zaštite i spasavanja opštine,
- Odluka o formiranju Opštinskog štaba za
vanredne situacije,
- Odluka o imenovanju članova Opštinskog štaba
za vanredne situacije,
- Odluke o određivanju privrednih i pravnih lica,
nosilaca poslova i zadataka u provođenju mjera zaštite
i spasavanja na teritoriji opštine,
- Odluke o formiranju jedinica i timova civilne
zaštite opštine.
Broj 2 Strana 3
Na organizovanje snaga i sredstava civilne zaštite
utiču ljudske, materijalne mogućnosti i potrebe
opštine.
Opremljenost snaga civilne zaštite opštine u
periodu 2003- 2013 godine je nešto poboljšana i
dostigla određen nivo opremljenosti, prvenstveno u
pogledu zaštite od požara, zaštite od poplava i drugih
pojava.
Postoji potreba za daljim opremanjem jedinica i
štabova civilne zaštite sa savremenim sredstvima i
opremom za zaštitu i spasavanje, a koja je u skladu sa
evropskim standardima. U tom pravcu neophodno je
nastaviti sa daljim opremanjem struktura civilne zaštite
vodeći računa o potrebamai mogućnostima opštine.
Značajan dio materijalnih sredstava, motornih
vozila, građevinskih i drugih mašina uzima se iz
popisa od vlasnika, građana ili pravnih subjekata.
6. SMJERNICE ZA SPROVOĐENJE, OBUČAVANJE I OSPOSOBLJAVANJE STRUKTURA CIVILNE ZAŠTITE
Obavezi obučavanja i osposobljavanja pored
štabova, jedinica, timova, povjerenika podliježu i
građani. Obučavanje se provodi kroz razne vidove
obuke kao što su:
predavanja, kursevi, seminari, prezentacije
sredstava, vježbe, edukacija putem propagandnog
materijala i drugi specijalistički oblici obavljanja.
Pored navedenih oblika obuke, postoji potreba za
edukacijom djece i omladine u osnovnim i srednjim
školama u vezi sticanja znanja iz oblasti lične,
uzajamne i kolektivne zaštite.
Cilj obuke je da se sve strukture osposobe za
blagovremeno i efikasno izvršavanje mjera i zadataka
zaštite i spasavanja na području opštine.
Obuke će se provoditi prema planovima i
programima, a težište će biti dato na praktično
izvođenje obuke i vježbi.
7. OČEKIVANI TROŠKOVI I IZVORI
FINANSIRANJA
Sistem zaštite i spasavanja finansira se iz budžeta
opštine, u kome se za svaku godinu, a po prijedlogu
Odsjeka civilne zaštite, planiraju određena sredstva u
skladu sa mogućnostima opštine.
Pored sredstava iz budžeta opštine, sistem zaštite
i spasavanja u oblasti opremanja i obučavanja, može
obezbijediti dio sredstava od međzgnarodnih donacija,
kreditnih sredstava i Republičke uprave civilne zaštite,
Strana 4 Broj 2
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
koje se sastoje u doniranju pojedinih materijalno tehničkih sredstava za jedinice civilne zaštite specijalizovane namjene i izvođenje određene specijalističke
obuke, seminara, kurseva za pripadnike pojedinih
jedinica.
Datum: 07. 03. 2014. god.
Za vanredne potrebe u slučaju većih elementarnih nepogoda kao što su poplave, zemljotresi,
suše, klizišta, potrebno je planirati dodatna sredstva u
budžetu za saniranje posljedica na objektima i
infrastrukturi.
OPREMANJE JEDINICA CIVILNE ZAŠTITE ZA PERIOD 2014 - 2016. GODINA
RED.
BR.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
SREDSTVA I
OPPEMA
2.
Nabavka uniformi za
pripadnike jedinice
CZ i za članove
opštinskog štaba za
vanredne situacije
Nabavka prsluka za
spasavanje na vodi
za potrebe jedinice CZ
za spasavanje
na vodi i pod vodom
Nabavka motorne
muljne pumpe
Nabavka agregata za
snabdevanje
električnom energijom
Nabavka
vatrogasnog vozila za
brze intervencije
(navalno vozilo)
sa pratećom
opremom
CIJENA
UKM
4.
IZVOR
FINANSIRANJA
5.
NOSILAC
ZADATKA
6.
30 komada
(komplet)
6.000 KM
budžet opštine
Odsjek CZ
10 komada
1.000 KM
budžet opštine
Odsjek CZ
1 komad
3.500 KM
budžet opštine
Odsjek
CZ
budžet opštine
Odsjek
CZ
budžet opštine
Odsjek
teritorijalna
vatrogasna
jedinica
KOLIČINA
3.
1 komad
1 komad
250.000 KM
6.
Nabavka vozila za
prevoz ljudstva
(kombi 12 sjedišta)
1 komad
15.000 KM
budžet opštine
7.
Nabavka
registrofon
centrale
1 komad
5.000 KM
budžet opštine
3.000 KM
budžet opštine
300 KM
budžet opštine
8.
9.
Nabavka opreme za
1 komplet
spasavanje sa visine
Nabavka torbe
bolničara za jedinicu
3 komada
prve medicinske
pomoći
UKUPNO
Odsjek
teritorijalna
vatrogasna
jedinica
Odsjek
teritorijalna
vatrogasna
jedinica
Odsjek
CZ
Odsjek CZ
283.800, 00 KM
Datum: 07. 03. 2014. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
- OBUKA JEDINICA CZ
RED.
ŠTAB- JEDINICA CZ
BR.
Obuka specijalizovane
1.
jedinice CZ spasavanja na
vodi i pod vodom
Obuka specijalizovane
2.
jedinice CZ prve
medicinske pomoći
3.
Obuka povjerenika CZ
Obuka JCZ za spasavanje
4.
od požara
Obuka jedinice CZ opšte
5.
namjene
Obuka jedinice CZ za
6.
asanaciju terena
UKUPNO
Broj 2 Strana 5
REDOVNA
OBUKA
CIJENA U KM
KURSEVISEMINARI
IZVOR
finansiranja
da
2.000 KM
-
budžet opštine
da
700 KM
-
budžet opštine
da
1000 KM
-
budžet opštine
da
2.000 KM
-
budžet opštine
da
1500 KM
budžet opštine
da
800 KM
budžet opštine
8.000, 00 KM
- ULAGANJE U PREVENTIVU
RED.
BR.
1.
2.
PROJEKAT
VRIJEDNOST
PROJEKTA
Regulacija toka rijeke Ukrine u
gradskom dijelu sa kanalima i
kanalizacijom kod" Novog
mosta"
Sanacija ustave na r. Ukrini i
kanalu (projekat jednim dijelom
zahvata teritoriju opštine
Derventa a većim dijelom
opštinu Brod
IZVOR
FINANSIRANJA
NOSILAC
ZADATKA
Sredstva Evropske
investicione banke
Nadležno
odjeljenje i Odsjek
CZ
Sredstva Evropske
investicione banke
Nadležno od
jeljenje i Odsjek
CZ
3.
Mapiranje rizika od poplava
Sredstva Evropske
investicione banke
4.
Predviđanje poplava i rana
upozoravanje
Sredstva Evropske
investicione banke
5.
Zamjena hidrometeorološke
stanice narijeci Ukrini
Sredstva Evropske
investicione banke
6.
Zamjena hidrometeorološke
stanice Derventa
Sredstva Evropske
investicione banke
Nadležno
odjeljenje i Odsjek
CZ
Nadležno
odjeljenje i Odsjek
CZ
Nadležno
odjeljenje i Odsjek
CZ
Nadležno
odjeljenje i Odsjek
CZ
UKUPNO ZA DERVENTU ODOBRENO OKO 1.350.000 KM
- DEMINIRANJE, PRIKUPLJANJE I UNIŠTAVANJE NUS-a
Da bi na području opštine što prije
i što više deminirali preostalog
zemljišta zahvaćenog minama
potrebno je iz budžeta izdvojiti
sredstva sa kojima bi sufinansirali
određene projekte
UKUPNO
30.000 KM
Budžet opštine
30.000 KM
Odsjek CZ
Strana 6 Broj 2
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Za period 2014 - 2016. godina iz budžeta opštine
za opremanje, obuku i deminiranje potrebno je
izdvojiti ukupno 321.800,00 KM a za preventivna
ulaganja potrebno je 1.350.000,00 KM iz sredstava
Evropske investicione banke.
8. Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-36/14
Datum: 6. marta, 2014. godine
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
____________________________________
Datum: 07. 03. 2014. god.
III
Načelnik opštine Derventa i nadležno odjeljenje
će u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i drugim
podzakonskim aktima i aktima opštine Derventa,
provesti postupak javne nabavke u cilju realizacije
aktivnosti iz tačke II ovog Plana.
Koordinaciju i praćenje provođenja ovog Plana i
namjenski utrošak sredstava po osnovu prodaje
šumskih drvnih sortimenata u 2014. godini, vršiće
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Republike Srpske i nadležno odjeljenje.
IV
Rok za provođenje aktivnosti iz ovog Plana je
31.12.2014.godine.
V
37.
Na osnovu člana 89. stav 8. Zakona o šumama
("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 75/08 i
60/13), člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi
("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:101/04,
42/05,118/05 i 98/13) i člana 37. Statuta opštine
Derventa - Prečišćen tekst ("Službeni glasnik opštine
Derventa, broj: 3/13), Skupština opštine Derventa na
16. sjednici održanoj 6. marta 2014. godine, donijela je
PLAN
godišnjeg utroška namjenskih sredstava od
naknade po osnovu prodaje šumskih drvnih
sortimenata u 2014. godini
Sastavni dio ovog Plana je Rješenje Ministarstva
poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, o davanju
saglasnosti opštini Derventa na Prijedlog Plana
godišnjeg utroška sredstava od naknade po osnovu
prodaje šumskih drvnih sortimenata za 2014. godinu,
broj Rješenja: 12.06.2-332-90-1/14 od 10.02.2014.
godine
VI
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
I
Ovim Planom utvrđuje se iznos finansijskih
sredstava i namjena korišćenja sredstava ostvarenih
prodajom šumskih drvnih sortimenata u svojini
Republike Srpske, za opštinu Derventa.
II
Sredstva planirana u Budžetu opštine Derventa za
2014. godinu po osnovu prodaje šumskih drvnih
sortimenata u svojini Republike Srpske u 2014. godini
iznose oko 35.000,00 KM i koristiće se za izgradnju:
1. lokalnog puta u MZ Osinja, dionica Osinja Adžići, po projektu broj: 1106/11;
Broj: 01-022-37/14
Datum: 6. marta, 2014. godine
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
____________________________________
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,
ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, rješavajući po zahtjevu
Opštine Derventa, Načelnik, broj: 02-332-2/14 od
31.01.2014. godine, na osnovu člana 82. stav 2.
Zakona o republičkoj upravi ("Službeni glasnik
Republike Srpske", br: 118/08, 11/09 i 121/12), člana
Datum: 07. 03. 2014. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj 2 Strana 7
190. Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni
glasnik Republike Srpske", br: 13/02, 87/07 i 50/10)
donosi:
ODLUKU
o raspisivanju Javnog konkursa za izbor članova
Odbora za žalbe opštine Derventa
RJEŠENJE
Daje se saglasnost Opštini Derventa na Prijedlog
Plana godišnjeg utroška sredstava od naknade po
osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata za 2014.
godinu.
Član 1.
Obrazloženje
Dana 07.02.2014. godine Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obratila se Opština
Derventa, Načelnik, zahtjevom broj: 02-332-2/14 od
31.01.2014. godine, kojim se traži saglasnost na
Prijedlog Plana godišnjeg utroška sredstava od naknade po osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata za
2014. godinu, sa ciljem zakonskog usklađenja. U
zahtjevu je obrazložen utrošak sredstava od naknade
po osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata za
2014. godinu na iznos od 35.000,00 KM. Članom 89.
stav 8. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o
šumama ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:
60/13") propisano je: "Nadoknada iz stava 6. ovog
člana uplaćuje se na račun javnih prihoda opštine ili
grada, a koristi se za izgradnju, rekonstrukciju i
održavanje infrastrukture i drugih objekata na ruralnim
područjima jedinice lokalne samouprave sa koje potiču
prodati sortimenti, a na osnovu godišnjeg plana o
utrošku namjenskih sredstava koji donosi nadležni
organ jedinice lokalne samouprave, uz saglasnost
Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede".
Na osnovu podnijetog zahtjeva, a u skladu sa
gope navedenim zakonskim rješenjima, odlučeno je
kao u dispozitivu.
Broj: 12.06.2-332-90-1/14
Dana, 10.02.2014. god.
Ministar
prof. dr Ctevo Mirjanić
____________________________________
38.
Raspisuje se Javni konkurs za izbor članova
Odbora za žalbe opštine Derventa (u daljem tekstu:
Odbor).
Član 2.
Odbor ima predsjednika i dva člana i u svom radu
je samostalan.
Član 3.
U Odbor može biti imenovano lice koje ispunjava
opšte uslove za zapošljavanje u opštinskoj upravi i
posebne uslove za imenovanje.
Član 4.
Javni konkurs za izbor članova Odbora, čini
sastavni dio ove odluke, a objaviće se u "Službenom
glasniku Republike Srpske", dnevnom listu " Press
RS" i "Derventskom listu ".
Rok za podnošenje prijava na Konkurs iz člana 1.
ove Odluke je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja Konkursa u jednom od javnih glasila iz stava
1. ovog člana.
Član 5.
Postupak za izbor Odbora podrazumijeva ulazni
intervju i kontrolu ispunjenosti uslova u skladu sa
Zakonom i Odlukom, a sprovodi se u roku od 30 dana
od dana isteka roka za prijavljivanje kandidata.
Postzgpak izbora Odbora sprovešće Komisija za
sprovođenje Javnog konkursa za izbor članova Odbora
za žalbe opštine Derventa, koju imenuje Skupština
opštine.
Član 6.
Na osnovu člana 148 b. Zakona o lokalnoj
samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske broj:
101/04, 42/05,118/05 i 98/13), člana 5. Odluke o
osnivanju Odbora za žalbe opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 1/14) i člana 37.
i 64. Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 3/13),
Skupština opštine Derventa na 16. sjednici održanoj 6.
marta 2014. godine, donijela je:
Za sprovođenje ove Odluke zadužuje se Stručna
služba Skupštine opštine.
Član 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".
Strana 8 Broj 2
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
ljivanja Konkursa u jednom od javnih glasila iz stava
1. ovog člana.
Broj: 01-022-42/14
Datum: 6. marta, 2014. godine
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
____________________________________
39.
Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim,
vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske
("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 41/03),
člana 37. Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 3/13) i
člana 6. Odluke o utvrđivanju kriterijuma za izbor i
imenovanja organa u javnim ustanovama čiji je
osnivač Skupština opštine Derventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj 5/11), Skupština opštine Derventa na 16. sjednici održanoj 6. marta2014. godine,
donijela je
ODLUKU
o raspisivanju ponovnog Javnog konkursa za izbor
i imenovanje članova Upravnog odbora Javne
ustanove "Centar za kulturu" Derventa
Član 1.
Raspisuje se ponovni Javni konkurs za izbor i
imenovanje tri člana Upravnog odbora Javne ustanove
"Centar za kulturu" Derventa.
Datum: 07. 03. 2014. god.
Član 4.
Postupak sprovođenja Konkursa, uključujući
pregled prispjelih prijava, intervju i predlaganje
kandidata, u skladu sa Zakonom i Odlukom, izvršiće
Komisija za izbor po javnom konkursu za imenovanja
u Javnoj ustanovi "Centar za kulturu" Derventa, koju
je imenovala Skupština opštine Derventa.
Član 5.
Za sprovođenje ove odluke zadužuje se Stru-čna
služba Skupštine opštine.
Član 6.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-43/14
Datum: 6. marta, 2014. godine
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
____________________________________
40.
Član 2.
Opšti i posebni uslovi i kriterijumi za izbor i
imenovanje članova Upravnog odbora Javne ustanove
"Centar za kulturu" Derventa, propisani su Zakonom o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima,
Odlukom o utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanja organa u javnim ustanovama čiji je osnivač
Skupština opštine Derventa i Statutom Javne ustanove.
Na osnovu člana 30. stav 1. alineja 19. i člana 36.
Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik
Republike Srpske", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i
98/13), člana 37. Statuta opštine Derventa- Prečišćeni
tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 3/13)
i člana 42. Poslovnika Skupštine opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/09Prečišćeni tekst i 3/13), Skupština opštine Derventa na
16. sjednici, održanoj 6. marta2014. godine, donijela je
Član 3.
Ponovni Javni konkurs za izbor i imenovanje
članova Upravnog odbora Javne ustanove "Centar za
kulturu" Derventa, čini sastavni dio ove odluke, a
objaviće se u "Službenom glasniku Repu-blike Srpske", dnevnom listu "Press RS" i "Derventskom listu".
Rok za podnošenje prijava na Konkurs iz člana 1.
ove odluke je 15 dana od dana posljednjeg objav-
R J E Š E NJ E
o razrješenju člana Komisije za izbor i imenovanje
I
Pero Stanić razrješava se dužnosti člana Komisije
za izbor i imenovanje, na lični zahtjev.
Datum: 07. 03. 2014. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
II
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objaviće se u "Službenom glasniku opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-26/14
Datum: 6. marta, 2014. godine
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
____________________________________
Broj 2 Strana 9
Republike Srpske", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i
98/13), člana 37. Statuta opštine Derventa- Prečišćeni
tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 3/13)
i člana 50. Poslovnika Skupštine opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/09Prečišćeni tekst i 3/13), Skupština opštine Derventa na
16. sjednici, održanoj 6. marta 2014. godine, donijela
je
R J E Š E NJ E
o razrješenju zamjenika predsjednika
Komisije za vjerska pitanja
I
41.
Na osnovu člana 30. stav 1. alineja 19. i člana 36.
Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik
Republike Srpske", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i
98/13), člana 37. Statuta opštine Derventa-Prečišćeni
tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 3/13)
i člana 42. Poslovnika Skupštine opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/09Prečišćeni tekst i 3/13), Skupština opštine Derventa na
16. sjednici održanoj 6. marta 2014. godine, donijela je
R J E Š E NJ E
o izboru člana Komisije za izbor i imenovanje
I
Za člana Komisije za izbor i imenovanje
Skupštine opštine Derventa bira se: Vračević Tanja,
član.
II
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objaviće se u "Službenom glasniku opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-27/14
Datum: 6. marta, 2014. godine
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
____________________________________
Pero Stanić razrješava se dužnosti zamjenika
predsjednika Komisije za vjerska pitanja, na lični
zahtjev.
II
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objaviće se u "Službenom glasniku opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-28/14
Datum: 6. marta, 2014. godine
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
____________________________________
43.
Na osnovu člana 30. stav 1. alineja 19. i člana 36.
Zakona o lokapnoj samoupravi ("Službeni glasnik
Republike Srpske", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i
98/13), člana 37. Statuta opštine Derventa-Prečišćeni
tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 3/13)
i člana 50. Poslovnika Skupštine opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/09Prečišćeni tekst i 3/13), Skzšština opštine Derventa na
16. sjednici održanoj 6. marta 2014. godine, donijela je
R J E Š E NJ E
o izboru zamjenika predsjednika
Komisije za vjerska pitanja
I
42.
Na osnovu člana 30. stav 1. alineja 19. i člana 36.
Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik
Za zamjenika predsjednika Komisije za vjerska
pitanja Skupštine opštine Derventa bira se: Katanić
Branko, zamjenik predsjednika.
Strana 10 Broj 2
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
II
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objaviće se u "Službenom glasniku opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-29/14
Datum: 6. marta, 2014. godine
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
____________________________________
Datum: 07. 03. 2014. god.
Republike Srpske", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i
98/13), člana 37. Statuta opštine Derventa-Prečišćeni
tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 3/13)
i člana 66. Poslovnika Skupštine opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/09Prečišćeni tekst i 3/13), Skupština opštine Derventa na
16. sjednici održanoj 6. marta 2014. godine, donijela je
R J E Š E NJ E
o izboru predsjednika Savjeta za razvoj
poljoprivrede i sela
I
44.
Na osnovu člana 30. stav 1. alineja 19. i člana 36.
Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik
Republike Srpske", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i
98/13), člana 37. Statuta opštine Derventa- Prečišćeni
tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 3/13)
i člana 66. Poslovnika Skupštine opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/09Prečišćeni tekst i 3/13), Skupština opštine Derventa na
16. sjednici, održanoj 6. marta 2014. godine, donijela
je
R J E Š E NJ E
o razrješenju predsjednika
Savjeta za razvoj poljoprivrede i sela
Za predsjednika Savjeta za razvoj poljoprivrede i
sela Skupštine opštine Derventa bira se: Planinčević
Nade, predsjednik.
II
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objaviće se u "Službenom glasniku opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-31/14
Datum: 6. marta, 2014. godine
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
____________________________________
I
46.
Pero Stanić razrješava se dužnosti predsjednika
Savjeta za razvoj poljoprivrede i sela, na lični zahtjev.
II
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objaviće se u "Službenom glasniku opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-30/14
Datum: 6. marta, 2014. godine
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
____________________________________
Na osnovu člana 148 b. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj: 101/04, 42/05,118/05 i 98/13) i člana 5.
stav 3. Odluke o osnivanju odbora za žalbe opštine
Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj:
1/14) i člana 37. i 64. Statuta opštine Derventa Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa",
broj: 3/13), Skupština opštine Derventa na 16. sjednici
održanoj 6. marta 2014. godine, donijela je:
R J E Š E NJE
o imenovanju Komisije za sprovođenje Javnog
konkursa za izbor članova Odbora za žalbe opštine
Derventa
I
45.
Na osnovu člana 30. stav 1. alineja 19. i člana 36.
Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik
U Komisiju za sprovođenje Javnog konkursa za
izbor članova Odbora za žalbe opštine Derventa (u
daljem tekstu: Komisija) imenuju se:
Datum: 07. 03. 2014. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
1. Nada Đurić, predsjednik
2. Ana Jovičić, član
3. Denis Nedić, član
4. Alen Pijetlović, član
5. Biljana Živković, član
II
Komisija iz tačke I ovog Rješenja imenuje se na
mandat od 4 (četiri) godine.
Broj 2 Strana 11
upravni spor pred Okružnim sudom u Doboju u roku
od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-32/14
Datum: 6. marta, 2014. godine
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
____________________________________
III
47.
Zadatak Komisije za sprovođenje Javnog konkursa za izbor članova Odbora za žalbe je da
sprovede postupak za izbor Odbora u roku od 30 dana
od dana isteka roka za prijavljivanje kandidata, a što
podrazumijeva razmatranje prispjelih prijava na
konkurs, kontrolu ispunjenosti uslova, utvrđivanje liste
kandidata koji su ušli u uži izbor, ulazni intervju sa
kandidatima i dostavljanje prijedloga predsjedniku
Skupštine opštine.
Na osnovu člana 4. stav 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Re-publike
Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:
41/03), člana 16.stav 6. Zakona o sistemu javnih službi
("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 68/07 i
109/12), člana 37. Statuta opštine Derventa Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa",
broj 3/13), Skupština opštše Derventa na 16. sjednici
održanoj 6. marta 2014. godine, donijela je
IV
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objaviće se u "Službenom glasniku opštine Derventa".
RJEŠENJE
o imenovanju vršilaca dužnosti članova Upravnog
odbora Javne ustanove "Centar za kulturu"
Derventa
Obrazloženje
Članom 1486. stav 3. Zakona o lokalnoj
samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske",
broj: 101/04, 42/05D18/05 i 98/13)) i članom 5. stav 3.
Odluke o osnivanju odbora za žalbe opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 1/14)
propisano je da se za sprovođenje javnog konkursa za
izbor Odbora za žalbe, imenuje komisija od pet
članova, od kojih su tri člana sa liste stručnjaka koju
utvrđuje Skupština opštine, a dva člana su službenici
koji imaju odgovarajuće profesionalno iskustvo.
Komisija za izbor i imenovanje Skupštine opštine
je na 14. sjednici održanoj 25. februara 2014. godine
utvrdila Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za
sprovođenje Javnog konkursa za izbor članova Odbora
za žalbe opštine Derventa i predložila Skupštini
opštine donošenje istog.
Skupština opštine Derventa na 16. sjednici održanoj 6. marta 2014. godine donijela je Rješenje kao u
dispozitivu.
PRAVNA POUKA:
Ovo Rješenje je konačno i protiv njega se ne
može uložiti žalba, ali se može tužbom pokrenuti
1. Za vršioce dužnosti članova Upravnog odbora
Javne ustanove "Centar za kulturu" De-rventa imenuju
se:
- Maletić Radenko,
- Kljajić Dalibor i
- Merdžanović Nermin.
2. Vršioci dužnosti članova Upravnog odbora se
imenuju do završetka postupka javne konkurencije u
skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim
imenovanjima.
3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Obrazloženje
Kako je dosadašnji Privremeni Upravni odbor
Javne ustanove "Centar za kulturu" Derventa,
razriješen dužnosti, na 15. sjednici Skupštine opštine
održanoj 04.02.2014. godine, a nije izvršeno konačno
imenovanje članova upravnog odbora ove javne
Strana 12 Broj 2
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
ustanove, neophodno je imenovati vršioce dužnosti
članova upravnog odbora do završetka ponovnog
postupka javne konkJfencije u skladu sa zakonom.
U smislu odredbe člana 16. stav 6. Zakona o
sistemujavnih službi ("Službeni glasnik Republike
Srpske" broj: 68/07 i 109/12), Načelnik opštine je, za
vršioce dužnosti članova Upravnog odbora Javne
ustanove "Centar za kulturu" Derventa, do završetka
ponovnog postupka javne konkurencije, predložno:
Maletić Radenka, Kljajić Dalibora i Merdžanović
Nermina.
PRAVNA POUKA: Ovo rješenje je konačno i
protiv njega se ne može uložiti žalba, ali se može
pokrenuti upravni spor pred Okružnim sudom u
Doboju u roku od 30 dana od dana prijema ovog
rješenja.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-33/14
Datum: 6. marta, 2014. godine
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
____________________________________
48.
Na osnovu člana 33. stav 1. Zakona o uređenju
prostora i građenju ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj: 55/10) i člana 37. i 64. Statuta opštine
Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj: 3/13), Skupština opštine Derventa na
16. sjednici održanoj 6. marta 2014. godine, donijela je
RJEŠENJE
o imenovanju Savjeta za izradu Prostornog plana
opštine Derventa
U Savjet za izradu Prostornog plana opštine
Derventa, imenuju se:
1. Žunić Igor, predsjednik Savjeta,
2. Marić Siniša, član
3. Gojković Slaven, član
4. Živanić Spomenka, član
5. Kraguljac Ilija, član
6. Bećirović Mirsad, član
7. Popović Miro, član
Datum: 07. 03. 2014. god.
II
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objaviće se u "Službenom glasniku opštine Derventa".
Obrazloženje
Zakon o uređenju prostora i građenju ("Službeni
glasnik Republike Srpske", broj: 40/13), odredbom
člana 192. propisao je da postupci izrade i donošenja
dokumenata prostornog uređenja započeti prije
stupanja na snagu ovog zakona okončaće se po
odredbama zakona na osnovu kojeg su započeti.
Odredbom člana 33. stav 1. i 3. Zakona o
uređenju prostora i građenju ("Službeni glasnik
Republike Srpske", broj: 55/10), propisano je da na
prijedlog nosioca pripreme plana (prema odredbi člana
31. stav 2. zakona, nosilac pripreme za izradu
dokumenta prostornog uređenja koji donosi skuština
jedinice lokalne samouprave je organ nadležan za
poslove uređenja prostora ili drugi organ ili organizacija koju odredi nadležna skupština odlukom o
izradi plana) nadležna skupština imenuje savjet radi
ukupnog praćenja izrade dokumenta prostornog
uređenja, vođenja javne rasprave i usaglašavanje
stavova i interesa zavisno od potrebe, obima i vrste
dokumenta, odnosno da se savjet plana formira nakon
stupanja na snagu odluke o pristupanju izradi, odnosno
izmjeni ili dopuni dokumenta.
Obzirom da je Skupština opštine Derventa,
donijela Odluku o pristupanju izradi Prostornog plana
opštine Derventa, broj: 01-022-75/13 od 26.04. 2013.
godine (objavljeno u "Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 4/13), a kojom je određeno da je
Odjeljenje za prostorno uređenje nosilac pripreme za
izradu Prostornog plana, predložila Skupštini opštine
donošenje istog.
Skupština opštine Derventa na 16. sjednici
održanoj 6. marta 2014. godine donijela je Rješenje
kao u dispozitivu.
PRAVNA POUKA: Ovo rješenje je konačno i
protiv istog ne može se izjaviti žalba, ali se može
pokrenuti upravni spor pred Okružnim sudom u
Doboju u roku od 30 dana od dana prijema ovog
rješenja.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-34/14
Datum: 6. marta, 2014. godine
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
____________________________________
Datum: 07. 03. 2014. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
49.
Na osnovu člana 43. stav 1. Zakona o uređenju
prostora i građenju ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj: 40/13) i člana 37. i 64. Statuta opštine
Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj: 3/13), Skupština opštine Derventa na
16. sjednici održanoj 6. marta 2014. godine, donijela je
RJEŠENJE
o imenovanju Savjeta za izradu Revizije dijela
Regulacionog plana "RAMPA-SAJMIŠTE"
I
U Savjet za izradu Revizije dijela Regulacionog
plana "RAMPA-SAJMIŠTE", imenuju se:
1. Živanić Spomenka, predsjednik Savjeta,
2. Tomaš Slavko, član
3. Petković Đorđo, član
II
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objaviće se u "Službenom glasniku opštine Derventa".
Obrazloženje
Odredbom člana 43. stav 1. i 3. Zakona o
uređenju prostora i građenju ("Službeni glasnik
Republike Srpske", broj: 40/13), propisano je da na
prijedlog nosioca pripreme plana (prema odredbi člana
41. stav 2. zakona, nosilac pripreme za izradu
dokumenta prostornog uređenja koji donosi skupština
jedinice lokalne samouprave je organ nadležan za
poslove uređenja prostora ili drugi organ ili organizacija koju odredi nadležna skupština odlukom o
izradi plana) nadležna skupština imenuje savjet plana
radi ukupnog praćenja izrade dokumenta prostornog
uređenja, vođenja javne rasprave i usaglašavanje
stavova i interesa zavisno od potrebe, obima i vrste dokumenta, odnosno da se savjet plana formira nakon
stupanja na snagu odluke o pristupanju izradi, odnosno
izmjeni ili dopuni dokumenta, na rok dok se taj
dokument ne donese.
Obzirom da je Skupština opštine Derventa,
donijela Odluku o izradi Revizije dijela Regulacionog
plana "RAMPA-SAJMIŠTE", broj: 01-022-14/14 od
04.02. 2014. godine (objavljeno u "Službeni glasnik
opštine Derventa", broj: 1/14), a kojom je određeno da
je Odjeljenje za prostorno uređenje nosilac pripreme
Broj 2 Strana 13
Revizije dijela plana, predložilo je Skupštini opštine
donošenje istog.
Skupština opštine Derventa na 16. sjednici
održanoj 6. marta 2014. godine donijela je Rješenje
kao u dispozitivu.
PRAVNA POUKA: Ovo rješenje je konačno i
protiv istog ne može se izjaviti žalba, ali se može
pokrenuti upravni spor pred Okružnim sudom u
Doboju u roku od 30 dana od dana prijema ovog
rješenja.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-35/14
Datum: 6. marta, 2014. godine
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
____________________________________
50.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa",
broj: 3/13), a nakon razmatranja Informacije o stanju
bezbjednosti u opštini Derventa za period januar decembar 2013. godine, Skupština opštine Derventa na
16. sjednici održanoj 6. marta 2014. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Derventa usvaja Informaciju
o stanju bezbjednosti u opštini Derventa za period
januar - decembar 2013. godine.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-38/14
Datum: 6. marta, 2014. godine
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
____________________________________
51.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa",
broj: 3/13), a nakon razmatranja Informacije o stanju
bezbjednosti saobraćaja (vremenski period: 01.01.
Strana 14 Broj 2
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
2013. - 31.12.2013. godine), Skupština opštine Derventa na 16. sjednici održanoj 6. marta 2014. godine,
donijela je
ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Derventa usvaja Informaciju o stanju bezbjednosti saobraćaja (vremenski
period: 01.01.2013. - 31.12.2011 godine.
2. Obavezuje se opština Derventa da zatraži od JP
Putevi Republike Srpske da na dionici magistralnog
puta M 17.2. Derventa - Doboj do 12-tog km izmijeni
režim saobraćaja i vrati u prijašnje stanje ograničenje
brzine.
3. Obavezuje se opština Derventa da od JP Putevi
Republike Srpske zatraži rekonstrukciju magistralnog
puta M 17.2 Derventa - Doboj na relaciji Derventa do
12-tog KM.
4. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
Datum: 07. 03. 2014. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
____________________________________
53.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa",
broj: 3/13), a nakon razmatranja Informacije o upisu
učenika i stručnoj zastupljenosti nastavnog kadra u
školskoj 2013/ 2014. godini u osnovnim školama,
Skupština opštine Derventa na 16. sjednici održanoj 6.
marta 2014. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Derventa usvaja Informaciju o upisu učenika i stručnoj zastupljenosti nastavnog
kadra u školskoj 2013/2014. godini u osnovnim
školama.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-39/14
Datum: 6. marta, 2014. godine
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
____________________________________
Broj: 01-022-41/14
Datum: 6. marta, 2014. godine
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
____________________________________
52.
54.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa",
broj: 3/13), a nakon razmatranja Informacije o stanju u
oblasti snabdijevanja električnom energijom, Skupština opštine Derventa na 16. sjednici održanoj 6.
marta 2014. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Derventa nije usvojila Informaciju o stanju u oblasti snabdijevanja električnom
energijom.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-40/14
Datum: 6. marta, 2014. godine
Na osnovu člana 60. stav (1) Zakona o
budžetskom sistemu Republike Srpske ("Službeni .
glasnik Republike Srpske", broj: 121/12), člana 6. stav
1. tačka b) Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj
36/09 i 52/11) člana 65. Statuta opštine Derventa Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa",
broj: 3/13), Načelnik opštine Derventa, donio je
PRAVILNIK
O INTERNIM KONTROLNIM POSTUPCIMA
I - OPŠTE ODREDBE
Član 1.
Pravilnikom o internim kontrolama i internim
kontrolnim postupcima (u daljem tekstu: Pravilnik), u
Datum: 07. 03. 2014. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
skladu sa važećim zakonima i propisima, kao i
usvojenim standardima, utvrđuje se: način i postupak
organizovanja sistema interne kontrole i internih
kontrolnih postupaka, a naročito kontrolno okruženje
za primjenu pravilnika; računovodstveni kontrolni
postupci; procedure javnih nabavki; postupci procjene
rizika; postupci komunikacije; postupci nadgledanja;
donošenja budžeta i izvršavanje nastalih obaveza po
osnovu budžeta u organima opštine.
Pod internim kontrolama, u smislu ovog pravilnika, podrazumijeva se organizacija, politike i
procedure koje se koriste da bi se obezbijedilo izvršavanje poslova koji su zakonom i drugim propisima
dati u nadležnost opštine. Interna kontrola je sistem u
kojem moraju da učestvuju svi zaposleni.
II - KONTROLNO OKRUŽENJE
Pod kontrolnim okruženjem se podrazumijevaju
aktivnosti, politike i postupci Načelnika opštine,
zamjenika načelnika opštine, načelnika odjeljenja,
šefova odsjeka, sekretara skupštine, u pogledu
planiranja i sprovođenja aktivnosti Opštinske uprave
Derventa, u skladu sa zakonom i podzakonskim
aktima. Načelnik opštine utvrđuje strukturu i
organizaciju Opštinske uprave, u skladu sa kriterijumima i principima propisanim zakonom. Opštinsku
upravu čine:
1. Odjeljenje za opštu upravu,
2. Odjeljenje za finansije,
3. Odjeljenje za privredu i društvene dje-latnosti,
4. Odjeljenje za inspekcijske poslove,
5. Odjeljenje za prostorno uređenje,
6. Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove,
7. Odjeljenje za boračko-invalidsku zaštitu,
8. Stručna služba Načelnika opštine
Zaposleni u organima opštine i opštinskoj upravi,
a posebno izabrana lica sa posebnim ovlašćenjima i
odgovornostima, dužni su obezbijediti nesmetane
uslove rada, protok informacija neophodnih za blagovremeno i kvalitetno obavljanje poslovnih aktivnosti, vršiti pravilnu raspodjelu ovlašćenja i
nadležnosti, voditi ispravnu poslovnu i kadrovsku
politiku i postupati u skladu sa etičkim poslovnim
kodeksom i normama.
Svi postupci se moraju primjenjivati, poštujući
principe efikasnosti, transparentnosti, javnosti, odgovornosti i zakonitosti.
Broj 2 Strana 15
Član 2.
Opština Derventa je uključena u sistem trezorskog poslovanja.
Trezor opštine se sastoji iz dvije operativne
jedinice: operativna jedinica "Opštinska uprava",
operativna jedinica "Ostali korisnici".
U operativnu jedinicu "Opštinska uprava"
uključeno je 8 potrošačkih jedinica i to: Stručna služba
Skupštine opštine, Stručna služba Načelnika opštine,
Odjeljenje za opštu upravu, Odjeljenje za finansije,
Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti, Odjeljenje za prostorno uređenje, Odjeljenje za stambenokomunalne poslove i Odjeljenje za boračko-invalidsku
zaštitu.
U PJ Skupštine opštine evidentiraju se svi izdaci
(rashodi) u vezi sa radom i funkcionisanjem Skupštine
opštine (izuzev ličnih primanja zaposlenih) i izdaci
vezani za opštinsku izbornu komisiju.
U PJ Načelnik opštine evidentirani su tekući
rashodi i to: rashodi za stručne usluge, po sudskim
rješenjima, po osnovu reprezentacije, sponzorstva,
tekuće i kapitalne doznake građanima (jednokratne
pomoći), ostali nepomenuti rashodi (ugovori o djelu,
povremeni poslovi, kotizacije, stručni ispiti i sl.). U
ovoj potrošačkoj jedinici evidentiraju se ukupni
kapitalni rashodi (osim nabavke postrojenja i opreme i
izdataka za pribavljanje zemljišta). U ovoj potrošačkoj
jedinici se vrši evidentiranje nepokretne imovine u
vlasništvu opštine (zgrade, poslovni prostori, putevi,
ulice, trotoari, vodovodi, kanalizacije), kao i obaveze
po osnovu kredita.
U PJ Odjeljenje za opštu upravu evidentirani su
troškovi roba i usluga vezani za opštinsku pravu i
izdaci za nabavku postrojenja i opreme, troškovi
civilne zaštite i profesionalne teritorijalne vatrogasne
jedinice. Ovdje se vrši evidentiranje pokretne
opštinske imovine (kancelarijski namještaj, prevozna
sredstva, oprema).
U PJ Odjeljenje za finansije evidentiraju se
rashodi za lična primanja zaposlenih u opštinskoj
upravi, usluge platnog prometa, osiguranja i trezorskih
licenci, kao i evidentiranje potraživanja vezanih za
isplatu ličnih primanja (potraživanja za refundaciju
bolovanja preko 30 dana i potraživanja za refundaciju
plata pripravnika).
U PJ Odjeljenje za privredu i društvene
djelatnosti evidentiraju se troškovi informisanja i
druge usluge iz nadležnosti odjeljenja, stipendije,
podsticaji za poljoprivredu i udruženjima, svi grantovi
udruženjima od javnog interesa i drugim udruženjima
građana, udruženjima iz oblasti sporta, kulture i nauke,
Strana 16 Broj 2
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
javnim preduzećima, grantovi po projektima i drugi.
Ovdje je evidentirana i imovina opštine koja se nalazi
u meteorološkoj stanici, kao i potraživanja za naknadu
za korišćenje šuma i šumskog zemljišta.
U PJ Prostorno uređenje evidentirani su rashodi
za pripremu zemljišta za prodaju, za tehničke prijeme
objekata, pribavljanje geodetskih podloga za reviziju
regulacionih i urbanističkih planova i izdaci za pribavljanje zemljišta. Ovdje se vrši i evidentiranje
zemljišta u vlasništvu opštine.
U PJ Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove evidentirano je održavanje i čišćenje javnih
saobraćajnih i zelenih površina, komunalna oprema,
održavanje i utrošak energije za javnu rasvjetu,
sanacija lokalnih puteva, rashodi za zimsku službu
ulica, trotoara i lokalnih puteva, i drugi rashodi iz
nadležnosti ovog odjeljenja.
U PJ Odjeljenje za boračko-invalidsku zaštitu
evidentiraju se svi vidovi tekućih pomoći (grantova) i
kapitalnih ulaganja iz kategorije porodica poginulih
boraca, ratnih vojnih invalida i boraca odbrambeno
otadžbinskog rata Republike Srpske. Ovdje je evidentiran i dio imovine opštine i to zgrade i stanovi
izgrađeni za potrebe boračke populacije i spomenici.
U operativnu jedinicu "Ostali korisnici"
uključeno je 6 potrošačkih jedinica i to: Mjesne
zajednice, Centar za socijalni rad, Javna predškolska
ustanova "Trol", Gimnazija sa tehničkim školama,
Stručna i tehnička škola i Narodna biblioteka "Branko
Radičević". Navedeni korisnici su uključeni u sistem
trezora od početka njegovog korišćenja po preporuci
Ministarstva finansija i uglavnom su iste javne
ustanove na lokalnom trezoru u svim opštinama.
Stupanjem na snagu Pravilnika o kriterijumima za
sticanje statusa budžetskog korisnika ("Službeni
glasnik Republike Srpske", broj 116/13) u sistem
trezora će biti uključeni svi budžetski korisnici.
U PJ Mjesne zajednice evidentirani su izdaci za
robe i usluge vezani za potrebe Mjesnih zajednica na
području opštine Derventa.
PJ Centar za socijalni rad se finansira iz budžeta
opštine osim sredstava socijalne zaštite obezbijeđenih
iz budžeta Republike. Uključeni su svi izdaci za lična
primanja, za robe i usluge, doznake po osnovu socijalne zaštite.
PJ Javna predškolska ustanova "Trol" se najvećim dijelom finansira iz budžeta opštine, uz vlastiti
prihod od uplata za smještaj djece. Obuhvaćeni su svi
rashodi u vezi ličnih primanja, po osnovu roba i usluga
i za nabavku postrojenja i opreme.
Potrošačke jedinice Gimnazija sa tehničkim školama i Stručna i tehnička škola se djelimično
Datum: 07. 03. 2014. god.
finansiraju iz budžeta opštine i to rashodi po osnovu
roba i usluga, naknade prevoza pa pocao i s posla i
izdaci za nabavku postrojenja i opreme. Iz vlastitog
prihoda po osnovu organizovanja vanrednih ispita
finansiraju se naknade zaposlenima koji u njima
učestvuju. Plate zaposlenih u srednjim školama
finansiraju se iz budžeta Republike.
PJ Narodna biblioteka "Branko Radičević" se
djelimično finansira iz budžeta opštine i to rashodi po
osnovu roba i usluga, izdaci za nabavku postrojenja i
opreme i lična primanja zaposlenih u zavičajnoj zbirci
(muzej) koja se nalazi u njenom sastavu. Plate
zaposlenih u biblioteci se finansiraju iz budžeta
Republike.
Član 3.
Potrošačke jedinice mogu stvarati obaveze i
koristiti sredstva za određene namjene samo do iznosa
koji je utvrđen Budžetom, a u skladu sa raspoloživim
sredstvima.
Član 4.
Za izvršenje Budžeta po Odluci Skupštine
opštine o usvajanju Budžeta i izvršenja Budžeta
opštine Derventa, odgovoran je Načelnik opštine.
III - KRETANJE FINANSIJSKO-KNJIGOVODSTVENE DOKUMENTACIJE I EVIDENTIRANJE
Član 5.
Sva ulazna finansijsko-knjigovodstvena dokumentacija se isti dan po prijemu zavodi u INTERNU
DOSTAVNU KNJIGU i KNJIGU ULAZNIH RAČUNA, na pisarnici, u skladu sa Uredbom o
kancelarijskom poslovanju republičkih organa uprave
("Sl. glasnik Republike Srpske", broj: 1/04, 13/07) i
Uputstvom o sprovođenju kancelarijskog poslovanja
republičkih organa uprave ("Sl. glasnik Republike
Srpske", broj: 31/05, 5/06, 10/06, 10/07, 31/09, 43/09,
74/09, 99/09, 98/10), i istog ili narednog dana
dostavlja Odjeljenju za finansije.
Član 6.
Internu finansijsko-knjigovodstvenu dokumentaciju (rješenja koja izdaju nadležna odjeljenja,
zaključeni ugovori, odluke i zaključci Načelnika
Datum: 07. 03. 2014. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
opštine, odluke i zaključci Skupštine opštine i drugi
akti) Odjeljenja opštinske uprave primaju kroz INTERNU DOSTAVNU KNJIGU, u skladu sa Uredbom
o kancelarijskom poslovanju republičkih opgana uprave i Uputstvom.
Član 7.
Odgovarajuće račune i dokumepte s kojima je
peophodpo upoznati rukovodioce potrošačkih jedinica
dostavlja stručni saradnik ekonomata i voznog parka
uz evidentiranje u knjizi računa. Ovi dokumenti se
vraćaju stručnom saradniku najkasnije u roku od tri
dana uz potpis na dokumeptu ili predlaže vraćanje
pošiljaocu uz pismeno obrazloženje.
Član 8.
Načelnik odjeljenja za finansije kroz INTERNU
DOSTAVNU KNJIGU i KNJIGU ULAZNIH RAČUNA, preuzima finansijsko-knjigovodstvenu dokumentaciju (u daljem tekstu: dokumentaciju) i druge
dokumente. Odjeljenje za finansije mora primiti dokumente najkasnije 3 (tri) dana nakon protokolisanja.
Istog dana po preuzimanju dokumentacije:
ugovori, odluke i zaključci Načelnika opštine, Odluke i
zaključci Skupštine opštine, predračuni, fakture,
građevinske situacije, rješenja koja izdaju nadležna
odjeljenja i druge dokumente, Načelnik Odjeljenja za
finansije dostavlja Stručnom saradniku za plaćanja i
unos dobavljača, Stručnom saradniku za obračun plata,
naknada i blagajnu i Višem stručnom saradniku za
budžet i izvorne prihode (svakom iz njegove nadležnosti).
U vezi sa računima i drugim dokumentima za
koje Odjeljenje za finansije ne posjeduje ugovore,
predračune i dokaze o provedenom postupku javnih
nabavki, upoznaje se referent za javne nabavke ili
nadležno odjeljenje.
Nadležni su dužni dostaviti Oddželjenju za
finansije nedostajuću dokumentaciju najduže u roku od
2 (dva) dana ili obavijestiti odjeljenje o potrebi dužeg
perioda ako postoje opravdani razlozi za to.
Član 9.
Stručni saradnici iz člana 8. (svako iz svoje
nadležnosti), vrše formalnu i računsku kontrolu
dokumenata.
Knjigovodstvena isprava mora sadržavati sve
potrebne elemente i mora biti računski tačna.
Broj 2 Strana 17
Član 10.
Ukoliko dokument nije ispravan iz bilo kog
razloga, stručni saradnici uz odobrenje Načelnika
odjeljenja za finansije ili Šefa odsjeka za Trezor,
vraćaju dokument na ispravku pošiljaocu uz dopis sa
obrazloženjem.
Član 11.
Prilikom nabavke materijala, robe i opreme,
Stručni saradnik ekonomata i voznog parka po
pribavljanju predračuna popunjava obrazac broj 1 PRIJEDLOG ZA REZERVISANJE SREDSTAVA.
Nakon potpisivanja obrasca od strane rukovodioca
nadležne potrošačke jedinice dostavlja ga Odjeljenju
za finansije gde se provjerava raspoloživost sredstava i
dostavlja na odobravanje Načelniku opštine.
Na osnovu odobrenog prijedloga popunjava se
obrazac za trezorsko poslovanje, unosi u SUFI i
štampa narudžbenica za nabavku koju potpisuje
Načelnik opštine, i na taj način su rezervisana sredstva
po predračunu. Tek tada se može pre-uzimati materijal,
roba ili oprema, i ispostav-ljati račun.
Član 12.
Za sva plaćanja za koja se ne štampa trezorska
narudžbenica, Stručni saradnik za plaćanja i unos
dobavljača popunjava obrazac broj 2 - ZAHTJEV ZA
PLAĆANJE.
Sa Načelnikom Odjeljenja za finansije ili Šefom
odsjeka za Trezor određuje organizacionu, ekonomsku
i funkcionalnu vrstu rashoda u skladu sa Budžetom
opštine i kontnim okvirom, i upisuje iznos obezbijeđenih (raspoloživih) sredstava.
Obrazac broj 2 zajedno sa dokumentom za
plaćanje dostavlja odgovornim licima u Potrošačkim
jedinicama. Odgovorna lica vrše suštinsku kontrolu i
potvrđuju potpisom i pečatom na obrascu broj 2 da je
roba ili materijal zaprimljena, usluga izvršena ili
investicija završena u ugovorenom obimu.
Član 13.
Nakon ovjere od strane odgovornog lica potrošačke jedinice najkasnije narednog dana dostavljaju
u Odjeljenje za finansije dokumentaciju, uz koju
prilažu pismene dokaze ako nisu priloženi (izvještaj
Strana 18 Broj 2
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
nadzornog organa, certifikat institucije o izvršenim
ispitivanjima kvaliteta, radni nalog, projekat, program
rada i drugo). Načelnik Odjeljenja za finansije ovjerava zahtjev ako je u skladu sa raspoloživim sredstvima u budžetu opštine. Ovjerena dokumentacija se
dostavlja na uvid i odobravanje Načelniku opštine.
Po odobravanju plaćanja od strane Načelnika
opštine, popunjava se obrazac za trezorsko poslovanje
koji ovjerava načelnik odjeljenja za finansije.
Trezorski obrasci se protokolišu u Odjeljenju za
finansije i zavode u internu knjigu.
Za operativnu jedinicu "Ostali korisnici" obrasce
za trezorsko poslovanje popunjavaju korisnici, a
potpisuju ih rukovodioci budžetskih korisnika.
Trezorski obrasci budžetskih korisnika se zaprimaju i
protokolišu u Odjeljenju za finansije u rokovima
propisanim Uputstvom o primopredaji trezorskih
obrazaca.
Stručni saradnik za unos faktura i narudžbenica
unosi knjigovodstvene podatke sa trezorskih obrazaca
u SUFI.
Član 14.
Ako nema raspoloživih sredstava budžetski
korisnik može u posebnim slučajevima, podnijeti
Odeljenju za finansije ZAHTJEV ZA ANGAŽOVANJE SREDSTAVA UNAPRIJED ili PRIJEDLOG
ZA REALOKACIJU sredstava u okviru svoje
potrošačke jedinice.
Odjeljenje za finansije ocjenjuje realnost zahtjeva
i dostavlja prijedlog Načelniku opštine na odobravanje.
Ako se ne mogu obezbijediti sredstva isplata se
dinamički pomjera do visine sredstava planiranih
budžetom na godišnjem nivou ili utvrđenih rebalansom
budžeta. Za stvaranje obaveza moraju biti obezbjeđena
sredstva budžetom ili rebalansom.
Član 15.
Od postupka propisanog u članovima 11 do 13
izuzima se izvršenje obaveza po osnovu trošenja
sredstava budžetske rezerve, po osnovu grantova i svih
ostalih pomoći koje se odobravaju zaključcima.
Korisnici navedenih sredstava podnose zahtjeve
nadležnim potrošačkim jedinicama, i to:
- iz sredstava budžetske rezerve, sponzorstva i
pomoći pojedincima, PJ Načelnik opštine,
Datum: 07. 03. 2014. god.
- iz sredstava predviđenih Budžetom za pomoć
porodicama poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i
boraca odbrambeno otadžbinskog rata PJ Odjeljenje za
boračko- invalidsku zaštitu,
- iz sredstava predviđenih Budžetom za pomoći
udruženjima, javnim preduzećima, studentima i druge
pomoći iz nadležnosti Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti PJ Odjeljenje za privredu i društvene
djelatnosti.
Unos sredstava odobrenih zaključkom u trezorske obrasce i u SUFI vrši Odjeljenje za finansije.
Unos podataka po osnovu redovnih grantova u
trezorske obrasce vrši Odjeljenje za privredu i
društvene djelatnosti, koje prati i kontrolu namjenskog
utroška ovih sredstava. Unos u SUFI vrši Odjeljenje za
finansije.
Sve popunjene obrasce za trezorsko poslovanje
ovjerava načelnik odjeljenja za finansije, protokolišu
se u ovom odjeljenju i zavode u internu knjigu.
Član 16.
Plaćanja unesena u SUFI vrši Stručni saradnik za
plaćanje, unos dobavljača i poravnanja, štampa fajl za
elektronsko plaćanje koji potpisuje jedan od ovlaštenih
lica čiji je potpis deponovan u banci.
Po preuzimanju izvoda od banaka stručni saradnik za plaćanja vrši poravnanja izvoda sa isplatama
iz trezorskog sistema.
Član 17.
U skladu sa propisima i na osnovu dostavljenih
dokumenata Stručni saradnik za obračun plata,
naknada i blagajnu vrši:
-obračun plata i naknada za zaposlene u opštinskoj upravi na osnovu spiskova i evidencije o
prisustvu na poslu potpisanih od strane rukovodilaca
potrošačkih jedinica,
- obračun naknada za skupštinske odbornike na
osnovu zahtjeva sekretara SO-e,
- obračun naknada za članove komisija i nadzornih organa na osnovu rješenja, ugovora i izvještaja, a
za članove OIK na osnovu zahtjeva ovjerenog od
strane predsjednika OIK;
- obračun naknada po osnovu zaključenih
ugovora o radu, o povremenim poslovima i ugovora o
djelu,
- obračun putnih troškova u skladu sa Uredbom i
zaključkom Načelnika opštine,
- obavlja blagajničke poslove u skladu sa
propisima.
Datum: 07. 03. 2014. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj 2 Strana 19
Isplata plata i ostalih ličnih primanja vrši se
prenosom sredstava sa jedinstvenog računa Trezora
(JRT) na tekuće račune zaposlenih i drugih korisnika u
odgovarajućim bankama.
troškova prevoza u tom slučaju obračunava se u visini
20% cijene litre goriva po pređenom kilometru.
Obračune ličnih primanja i spiskove za banke
potpisuje Načelnik opštine ili Načelnik odjeljenja za
finansije.
Po zahtjevu Načelnika odjeljenja za opštu
upravu, Stručni saradnik ekonomata i voznog parka
popunjava potvrdu za nabavku pogonskog goriva koju
potpisuje Načelnik opštine. Stručni saradnik ekonomata i voznog parka vodi evidenciju o izdatim
potvrdama za nabavku goriva i količinama po vozilima
i korisnicima.
IV - NABAVKE GORIVA, OBRAČUN I
ISPLATA TROŠKOVA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA, UPLATE I ISPLATE PREKO BLAGAJNE I EVIDENTIRANJE - KNJIŽENJE
Član 18.
Službeno putovanje u zemlji vrši se na osnovu
naloga za službeno putovanje, koje izdaju potrošačke
jedinice za svoje zaposlene, a odobrava Načelnik
opštine.
Službeno putovanje u inostranstvo vrši se na
osnovu rješenja Načelnika opštine i naloga za službeno
putovanje.
Evidenciju o putnim nalozima vode službenici
koji popunjavaju putne naloge. Putni nalog treba čitko
popunjavati i tačno navesti provedeno vrijeme na
službenom putovanju, obavljene poslove, navesti da li
je bila obezbijeđena hrana ili priložiti dokaz iz Kojer
se može zaključiti da nije bila obezbijeđena hrana, kao
i ukupne troškove putovanja. Uz izvještaj o obavljenom putovanju, koji potpisuje lice koje je bilo na
službenom putu ovjerava Načelnik opštine, obavezno
se prilaže dokumentacija u vezi sa nastalim putnim
troškovima.
Obračun i isplata naknada za službeno putovanje
vrši se na osnovu Uredbe o naknadama za službena
putovanja u zemlji i inostranstvu za zaposlene u javnom sektoru Republike Srpske ("Sl. glasnik Republike Srpske", broj: 73/10) i zaključka Načelnika
opštine.
Putni nalog se mora dostaviti na realizaciju
najkasnije 3 dana po završetku službenog putovanja.
Obračun i pravdanje akontacije za službeno
putovanje mora se izvršiti u roku od 3 dana po
završetku službenog putovanja.
Ukoliko se koriste putnička vozila opštine stručni
saradnik ekonomata i voznog parka popunjava naloge
za vozila, a odobrava Načelnik opštine.
Korišćenje vlastitog putničkog automobila za
službeno putovanje odobrava Načelnik opštine kada
nema na raspolaganju službeno vozilo. Naknada
Član 19.
Član 20.
U skladu sa Uredbom o uslovima i načinu
plaćanja gotovim novcem ("Sl. glasnik Republike
Srpske", broj: 86/12) i Odlukom o utvrđivanju blagajničkog maksimuma vrše se sve isplate iz blagajne
Trezora.
Visinu blagajničkog maksimuma za tekuću godinu utvrđuje odlukom Načelnik opštine početkom
finansijske godine ili po ukazanoj potrebi.
Ček za podizanje gotovine potpisuje Načelnik
opštine ili Načelnik za finansije kada se ukaže potreba
za gotovim novcem u skladu sa blagajničkim
maksimumom.
Blagajnički dnevnik se zaključuje svakog dana
ukoliko je bilo promjena. Blagajnički dnevnik sa
kompletiranom dokumentacijom ovjerava Načelnik za
finansije, i predaje se na knjiženje u glavnu knjigu
Trezora opštine.
Glavni knjigovođa vrši još jednom formalnu
kontrolu dokumenata, popunjava propisani obrazac
Trezora broj 3. i unosi ga u SUFI.
Član 21.
Glavni knjigovođa evidentira osnovna sredstva,
obračunava amortizaciju i usaglašava stvarno i
knjigovodstveno stanje. Vrši unos i knjiženje u SUFI
naplaćenih prihoda i žiro računa na osnovu bankovnih
izvoda.
Na osnovu svih provedenih knjiženja u pomoćnim knjigama i u glavnoj knjizi, sačinjavaju se
finansijski izvještaji.
Član 22.
Načelnik opštine donosi posebne pravilnike
kojima se reguliše korišćenje određenih izdataka i
raspodjela novčanih sredstava iz Budžeta.
Strana 20 Broj 2
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
V - IZRADA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
Član 23.
Izradu finansijskih izvještaja vrše odgovorna lica,
u zavisnosti od vrste izvještaja, a u skladu sa Zakonom
o Budžetskom sistemu Republike Srpske, Pravilnikom
o finansijskom izvještavanju za korisnike prihoda
Budžeta Republike, opština, gradova i fondova i
Međunarodnim računovodstvenim standardima za
javni sektor.
Član 24.
Za izradu finansijskih izvještaja koriste se:
Glavna knjiga i pomoćne knjige, Budžet opštine i
Izvještaj o popisu imovine.
Šef odsjeka za Trezor priprema i dostavlja
Ministarstvu finansija Republike Srpske sljedeće
finansijske izvještaje:
- mjesečni izvještaj o kreditnom zaduženju,
- mjesečni izvještaj (Obrazac 1 i Pregled
primljenih transfera),
- kvartalni izvještaj (Obrazac 2, Obrazac Za,
Obrazac 36, Obrazac 7, PIB i PIF) i
- konsolidovani godišnji finansijski izvještaj za
korisnike budžeta jedinice lokalne samouprave (Bilans
stanja, Bilans uspjeha, Izvještaj o promjenama neto
imovine, Bilans novčanih tokova, Obrazac 4, Obrazac
7, PIB, PIF i Napomene uz finansijski izvještaj).
Konsolidovani godišnji finansijski izvje-štaj se, u
propisanom roku, dostavlja i APIF-u.
Viši stručni saradnik za plan i analizu Budžeta
priprema sljedeće izvještaje:
- Godišnji i polugodišnji izvještaji o izvršenju
Budžeta;
- Informacija o izvršenju Budžeta za period od:
01.01. do 31.03. i od 01.01. do 30.09.
Izvještaje i informacije o izvršenju Budžeta
razmatra Skupština opštine.
Stručni saradnik za obračun plata, naknada i
blagajnu sačinjava Obrazac 1002- Mjesečna prijava za
porez po odbitku, koji se u propisanom roku dostavlja
Poreskoj upravi i Evidencione listove koji se
dostavljaju Fondu PIO do 31.03. tekuće godine za
prethodnu godinu.
VI - NABAVKA ROBA, VRŠENJE USLUGA
I USTUPANJA RADOVA
Datum: 07. 03. 2014. god.
Član 25.
Postupak nabavke roba, radova i usluga provodi
se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i
Hercegovine.
Član 26.
Potrošačke jedinice provode proceduru nabavke
roba, vršenja usluga i ustupanja radova, svako iz svoje
nadležnosti a u skladu sa zakonom.
Nadležna potrošačka jedinica identifikuje potrebe
za nabavkom roba, vršenjem usluga i ustupanjem
radova i podnosi zahtjev za javnu nabavku na obrascu
DE-OB-018. Tri primjerka zahtjeva popunjenog i
potpisanog od strane rukovodioca potrošačke jedinice,
dostavljaju se Odjeljenju za finansije. Viši stručni
saradnik za plan i analizu Budžeta upisuje zahtjev u
KNJIGU NABAVKE, popunjava podatke vezane za
odjeljenje i ovjerene zahtjeve od strane Načelnika
odjeljenja dostavlja Stručnoj službi načelnika opštine.
Odobren zahtjev za javnu nabavku od strane Načelnika
opštine Stručna služba načelnika opštine vraća po
jedan primjerak nadležnom odjeljenju i Odjeljenju za
finansije.
Član 27.
Nadležna odceljenja pripremaju specifikaciju
predmetnih radova, roba i usluga, projektne zadatke i
ostalo što je predmet nabavke i dostavljaju referentu za
provođenje postupka javnih nabavki uz popratni akt
kojim određuju referenta iz nadležnog Odjeljenja koji
će se starati o provođenju ugovora.
Članove komisije za otvaranje i prihvatanje
ponuda predlaže Stručna služba Skupštine opštine,
Stručna služba Načelnika opštine i načelnici Odjeljenja
Opštinske uprave Derventa (svako iz svoje nadležnosti), a imenuje je rješenjem Načelnik opštine.
Komisija za javne nabavke vrši otvaranje prispjelih
ponuda i njihovu analizu i ocjenu.
Po izvršenom postupku vrednovanja ponuda na
osnovu tenderske dokumentacije, prijedloga najpovoljnijeg ponuđača od strane komisije i odabira
najpovoljnijeg ponuđača za nabavku od strane
Načelnika opštine, Načelnik opštine potpisuje ugovor.
Stručna služba načelnika opštine je dužna odmah
po potpisivanju ugovora putem INTERNE DOSTAVNE KNJIGE, dostaviti Odceljenju za finansije po
jedan primjerak: zaključenog ugovora i druga
Datum: 07. 03. 2014. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
dokumenta iz kojih proizilaze finansijske obaveze
Budžeta opštine.
VII - ODRŽAVANJE, KORIŠĆENJE,
OBEZBJEĐENJE, EVIDENTIRANJE I KNJIŽENJE IMOVINE
Član 28.
Broj 2 Strana 21
boraca odbrambeno otadžbinskog rata zahtjev za
tekuće pomoći podnose Odjeljenju za boračkoinvalidsku zaštitu preko pisarnice.
Odjeljenje za boračko-invalidsku zaštitu u skladu
sa programom mjera ostvarivanja minimuma prava i
solidarnog rješavanja pitanja porodica poginulih boraca, RVI i boraca OOP predlaže zaključak o
odobravanju tekuće pomoći i na osnovu donesenog
zaključka Načelnika opštine vrši se isplata.
Član 32.
Rukovodioci potrošačkih jedinica dostavljaju
potrebe za nabavkom osnovnih sredstava Načelniku
opšte uprave. Stručni saradnik ekonomata i voznog
parka pribavlja predračun, rezerviše sredstava u
Odsjeku za Trezor i vrši nabavku osnovnih sredstava.
Po izvršenoj nabavci vrši distribuciju osnovnih
sredstava i opreme korisnicima. Po prispjeću, dokumenti za plaćanje dostavljaju se Odjeljenju za finansije
po propisanom postupku.
Pojedinci, odnosno fizička lica koja ne pripadaju
kategoriji iz člana 32., podnose zahtjev za tekuće
pomoći Načelniku opštine preko pisarnice.
Komisija koju imenuje Načelnik opštine utvrđuje
prijedlog za dodjelu pomoći na osnovu postojećih
kriterija, a isplata se vrši na osnovu zaključka
Načelnika opštine.
Član 29.
Član 33.
Na osnovu ličnih zapažanja, prijave ili zahtjeva
od Odjeljenja Opštinske uprave i stručnih službi,
intervencije i opravke informatičke opreme, uređaja i
instalacija vrši Samostalni stručni saradnik za informatički sistem, a intervencije i opravke namještaja i
inventara vrši kućni majstor. Ukoliko kvarove ne
mogu otkloniti sačinjavaju prijedlog rješavanja
Načelniku odjeljenja za opštu upravu.
Zahtjeve za tekuće pomoći, kapitalne pomoći i
kapitalna ulaganja, organizacije, ustanove i udruženja
podnose nadležnim potrošačkim jedinicama ili
Načelniku opštine.
Organizacije i ustanove moraju uz zahtjev
priložiti projekat koji žele finansirati iz tražene pomoći, predračun, račun ili drugi dokument kojim
dokazuju potrebu za sredstvima.
Tekuće i kapitalne pomoći za organizacije i
ustanove isplaćuju se na osnovu zaključka Načelnika
opštine ili Odluke Skupštine opštine.
Član 30.
U Odsjeku za Trezor, po izvršenom plaćanju vrši
se evidentiranje imovine u Glavnoj knjizi Trezora.
Postupak popisa imovine i obaveza i usklađivanja stvarnog stanja sa knjigovodstvom provode
popisne komisije i centralna popisna komisija, koje
imenuje rješenjem Načelnik opštine.
Popis imovine i obaveza se vrši prema Planu
popisa, a u skladu sa Pravilnikom o načinu i rokovima
vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog sa
stvarnim stanjem imovine i obaveza ("Službeni glasnik
Republike Srpske", broj: 71/10).
VIII - TEKUĆE POMOĆI, KAPITALNE
POMOĆI I KAPITALNA ULAGANJA
Član 31.
Pojedinci, odnosno fizička lica iz kategorije
porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i
Član 34.
Na osnovu podnesenih zahtjeva za kapitalne
pomoći i kapitalna ulaganja iz programa kapitalnih
ulaganja, Komisija za kapitalna ulaganja sačinjava
prijedlog Programa kapitalnih ulaganja rangiranjem
projekata u skladu sa politikom investiranja i razvoja
opštine. Na bazi usvojenog Programa kapitalnih
ulaganja od strane skupštine opštine potrebno je da
prije realizacije plaćanja, korisnici kapitalnih pomoći
dostave kompletnu dokumentaciju o provedenom
postupku javne nabavke. Jedna varijanta je zaključivanje zajedničkog ugovora sa izvođačem radova i
korisnikom pomoći, a plaćanje obaveze po ugovoru se
vrši prema ispostavljenim građevinskim situacijama ili
računima. Druga varijanta je zaključenje ugovora sa
korisnikom pomoći kada se utvrdi da su stvoreni
Strana 22 Broj 2
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
uslovi za zaključenje a sredstva se doznačuju na račun
korisnika.
Kapitalne pomoći se odnose na sufinansiranje
imovine koja nije u vlasništvu opštine.
IX POSTUPCI PROCJENE RIZIKA
Član 35.
Na osnovu administrativnih i računovodstvenih
internih kontrolnih postupaka, utvrđenih ovim
Pravilnikom, utvrđuju se postupci sa srednjim i
visokim rizikom te postupci nadgledanja i to:
1. dostavljanje dokumentacije iz drugih odjeljenja, nižih budžetskih korisnika i drugih u Odjeljenje
za finansije,
- stepen rizika: srednji,
postupak nadgledanja: upoređivanje podataka iz
knjige protokola sa internom prijemnom knjigom na
kraju sedmice za prethodnu sedmicu,
2. dostavljanje dokumentacije iz Odjeljenja za
finansije načelniku opštine, Stručnoj službi opštine,
Ministarstvu finansija RS i drugim institucijama,
- stepen rizika: srednji,
- postupak nadgledanja: upoređivanje podataka iz
knjige protokola prema rokovima i propisanim obavezama,
3. dostavljanje opštih akata na objavljivanje u
Službenom glasniku opštine Derventa
- stepen rizika: srednji,
- postupak nadgledanja: upoređivanje podataka iz
knjige protokola sa objavljenim aktima u opštinskom
službenom glasniku,
4. provođenje realokacije budžetskih sredstava:
stepen rizika: visoki, postupak nadgledanja: upoređivanje realociranih sredstava prema budžetu i
odluci o izvršenju budžeta, (Postojanje rizika je
smanjeno uključivanjem opštine u sistem trezorskog
poslovanja. Unosom sredstava u sistem omogućeno je
praćenje izdataka po namjeni i dinamici te je smanjen
rizik nenamjenske potrošnje kao i potrošnje iznad
planirane dinamike).
5. donošenje budžeta na nivou opštine,
- stepen rizika: visoki,
- postupak nadgledanja: upoređivanje podataka sa
izvršenjem i procjenom budžeta za prethodnu godinu,
procjenom prihoda i rashoda za tekuću godinu,
adekvatno funkcionisanje lokalne vlasti, upoređivanje
sa dugoročnom strategijom opštine,
Datum: 07. 03. 2014. god.
6. popis (stalna sredstva, sitan inventar i
materijal, novčana sredstva, potraživanja, obaveze i
izvori sredstava),
- stepen rizika: visok,
- postupak nadgledanja: tekuće i godišnje
usklađivanje u glavnoj knjizi opštine.
7. obračun plata, naknada i drugih ličnih
primanja, poreza i doprinosa i drugi obračuni,
- stepen rizika: visok,
- postupak nadgledanja: upoređivanje sa kadrovskim evidencijama, drugim internim aktima i
računima banaka.
8. doznaka sredstava u vidu grantova budžetskim korisnicima,
- stepen rizika: visok
- postupak nadgledanja: Načelnici odjeljenja vrše
upoređivanje izvršenja prema usvojenom budžetu,
9. plaćanje računa i drugih obaveza, evidencija
podataka i izvještavanje,
- stepen rizika: visok,
- postupak nadgledanja: upoređivanje prema
iskazanim ili ugovorenim obavezama i upoređivanje
prema propisanim procedurama. Usaglašavanje stanje
prema dobavljačima najmanje jednom godišnje.
Opština Derventa koristi elektronsko plaćanje što
doprinosi smanjenju rizika pogrešnih isplata i
smanjenju troškova platnog prometa.
10. Praćenjem zaduženja i naplate lokalnih
prihoda preduzimanjem sudskih postupaka naplate
poboljšana je naplativost i smanjen rizik njihove
naplate i eventualne zastarjelosti potraživanja. Proijena
naplativosti potraživanja koja se u skladu sa Pravilnikom o računovodstvu vrši krajem svake godine
takođe utiče na smanjenje rizika.
11. Smanjen rizik u smislu efikasnije kontrole
budžetskih korisnika i smanjenja troškova postiže se
obavljanjem knjigovodstvenih poslova za određeni
broj javnih ustanova i za Teritorijalnu profesionalnu
Vatrogasnu jedinicu u okviru Odjeljenja za finansije.
X - POSTUPCI INFORMISANJA
Član 36.
Postupci informisanja su interni i eksterni.
Interni postupci informisanja su svi postupci iz
ovog Pravilnika koji se odnose ili se koriste u opštini.
Eksterni postupci informisanja odnose se na sve
korisnike finansijskih izvještaja, podataka i dokumenta
proisteklih iz postupaka propisanih ovim Pravilnikom,
uključujući finansijske izvještaje, podatke i dokum-
Datum: 07. 03. 2014. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
enta koji se posebnim aktima prezentuju ili dostavljaju na uvid ili korišćenje nadležnim institucijama.
Odgovorna lica su dužna dokumentovane
finansijske informacije koristiti u postupku predlaganja
i donošenja poslovnih odluka sa ciljem poboljšanja
kvaliteta rada Administrativne službe i poslovnog
okruženja.
XI - POSTUPCI NADGLEDANJA
Član 37.
Interna kontrola je sistem u kome moraju
učestvovati svi zaposleni, a obuhvata širok spektar
specifičnih procedura, uključujući kontrole u
računovodstvu, procesima, javnim nabavkama, razgraničavanju dužnosti i ovlašćenja u finansijskom
izvještavanju, zaštiti imovine i podataka, provođenju
zakona i drugih podzakonskih propisa, i drugih pitanja
koja se direktno ne odnose na funkcije računovodstvenog sistema.
Interna revizija je nezavisna i objektivna
aktivnost internog revizora koja daje stručno mišljenje
i savjetodavnog je karaktera, a svrha joj je poboljšanje
poslovanja budžetskih korisnika. Interna revizija
pomaže u ispunjavanju zadatih ciljeva, poticanjem i
uvođenjem sistemskog i disciplinovanog pristupa radu,
kojim se unapređuje djelotvornost procesa vezanih za
upravljanje rizicima, kontrolu i odgovorno upravljanje.
Interna revizija dužna je sačiniti izvještaj o
nadgledanju internih kontrolnih postupaka, utvrditi
eventualne propuste i odgovornost lica i predložiti
mjere za otklanjanje utvrđenih nedostataka.
Broj 2 Strana 23
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
____________________________________
55.
Na osnovu člana 72. stav 3. Zakona o lokalnoj
samoupravi ("Sl.glasnik Republike Srpske" broj
101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 65. Statuta
opštine Derventa (Sl. glasnik opštine Derventa", broj
3/13- Prečišćen tekst) Načelnik opštine donio je
ODLUKU
O KRITERIJUMIMA RASPODJELE
SREDSTAVA UDRUŽENJIMA GRAĐANA
I NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA
Član 1.
Ovom Odlukom se utvrđuju Kriterijumi za
raspoddželu sredstava Udruženjima građana i nevladinim organizacijama koje djeluju na području
opštine Derventa i koja su registrovana na osnovu
Zakona o udruženjima i fondacijama Republike Srpske
("Službeni glasnik RS" br.52/01, 42/05).
Član 2.
Sredstva se dodjeljuju Udruženjima građana nevladinim organizacijama koja su registrovana u
skladu sa zakonima a čiji programi, aktivnosti i
projekti su vezani za razvoj lokalne uprave i udruženja
građana a izuzetno i drugim pravnim licima koji
ispunjavaju propisane Kriterijume u ovoj Odluci.
Član 3.
Član 38.
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika
prestaje da važi Pravilnik o internim kontrolnim
postupcima ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj
3/06, 6/09, 2/10 i 1/11).
Član 39.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u "Službenom glasniku Opštine
Derventa".
Broj: 02-022-33
Datum: 06.03. 2014. godine
Udruženjima građana sredstva će se dodjeljivati
putem:
1. Grant sredstava utvrđenih Odlukom SO
Derventa
2. Finasiranjem ili sufinansiranjem projekata
(programa).
Član 4.
Raspodjelu sredstava vrši Načelnik opštine
Derventa na osnovu Javnog poziva ili direktnog
zahtjeva Udruženja građana a na prijedlog Komisije za
raspodjelu sredstava po projektima i programima NVO
Strana 24 Broj 2
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
organizacija - udruženja građana ili Odjeljenja za
privredu i društvene djelatnosti i prema Kriterijuma
utvrđenih ovom Odlukom.
Član 5.
Sredstva planirana budžetom opštine Derventa
raspodjeljuju se Udruženjima građana čiji programi,
projekti i aktivnosti ispunjavaju neke od sledećih
Kriterijuma:
1. Pomažu rješavanju problema djece, omladine,
nezaposlenosti, starih osoba i drugih građanskih
inicijativa koje pomažu razvoju opštine Derventa.
2. afirmišu i pomažu razvoj preduzetništva,
međusobni protok informacija, promovisanje svih
pozitivnih potencijala opštine
3. afirmišu i pomaže povećanju turističkih i
ekoloških aktivnosti i očuvanju životne sredine
4. afirmišu stvaranju pozitivnog imidža opštine
5. poboljšljvljju participaciju građana u procesu
odlučivanja i podižu nivo demokratizacije u lokalnoj
samoupravi
6. Udruženja građana imaju angažovane volontere
7. Promoviše se prava žena, ranjivih kategorija i
nacionalnih manjina
8. Definisanost projekta u geografskom,
socijalnom i kulturnom kontekstu
9. Samoodrživost projektnih prijedloga
10. Usaglašenost projektnih aktivnosti sa drugim
sličnim projektima
11. Inovativni aspekt projekta
12. Spremnost za saradnju i partnerskim odnosima sa drugim udruženjima građana i organima i
institucijama javnog sektora
13. Javna priznanja za rezultate projekta
14. Programi, projekti i aktivnosti odobreni od
drugih donatora pri čemu opština Derventa sufinansira
do 20% odobrenih sredstava
15. Kulturno-umjetnički programi se odvijaju u
Derventi
16. Programi, projekti i aktivnosti se uklapaju u
projekte kulture predviđene za tu godinu
17. Afirmiše se folklor, slikarstvo i pjesništvo
kroz partnerski odnos sa umjetnicima van opštine
Derventa
18. Programi, projekti i aktivnosti razvijaju
kreativne sposobnosti stanovništva u Derventi
19. Izdavanje naučnih dijela vezanih za opštinu
Derventa
Datum: 07. 03. 2014. god.
20. Obuhvaćanje što većeg broja stanovništva
svih kategorija (što veći broj učesnika i korisnika)
21. Posjeta gledalaca održanom kulturnoumjetničkom događaju
22. Sportski programi, projekti i aktivnosti daju
prioritetu takmičenje mlađih kategorija (pjetlića,
pionira, kadeta i juniora)
23. Odobrena sredstva se troše na razvojne
komponente sporta u odnosu na administrativne
troškove
24. Masovnost programa sportske aktivnosti i
broj takmičara
25. Tradicija i prepoznatljivost opštine Derventa
preko sportskih kolektiva
26. Odlazak na zvanična takmičenja RS, BiH i
drugih zemalja
27. Transparentnost i javnost u radu sa
odobrenim sredstvima.
28. Afirmacija mladih i njihovo angažovanje u
društvu
29. Razvoj omladinskog organizovanja i
rješavanju problema omladine
30. Organizovanje sportskih manifestacija sa što
većim učešćem osnovnih i srednjih škola
31. Informisanost omladine i organizovanje
javnih tribina
32. Razvijanje projekata vezanih za borbu protiv
droge, alkohola, trgovine bijelim robljem i sl.
33. Aktivnosti vezane za zapošljavanje omladine
34. Saradnja sa drugim omladinskim organizacijama i omladinskim mrežama kao i formiranje
krovne omladinske organizacije.
35. Angažovanje studenata iz Univerzitetskih
centara iz BiH i Srbije
36. Afirmacija omladinskog djelovanja i
participacija omladine u sferama odlučivanja
37. Ostale aktivnosti koje doprinose poboljšanju i
promovisanju opštine Derventa
Član 6.
Eliminatorni Kriterijumi su vezani za sledeće:
- nedostaju formalni uslovi za kandidovanje
projekta
- neusaglašena zakonska regulativa
- preveliki administrativni troškovi i troškovi
osoblja
- troškovi reprezentacije u okviru projekta su
nesrazmjerno veliki
- projektu nedostaje jasan prikaz rezultata
Datum: 07. 03. 2014. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
- projekat nije jasan i nedostaju mu ključne
informacije
- projekat neće doprinijeti razvoju saradnje
civilnog društva i opštine Derventa
- ne dostavljanje finansijskih izvještaja za
provjeru poslovanja na osnovu zahtjeva nadležnih
Službi
Broj 2 Strana 25
- Odluka o kriterijumima raspodjele sredstava iz
oblasti kulture i nauke opštine Derventa ("Sl.glasnik
opštine Derventa" broj 4/06 i 8/07),
Član 11.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od
objavljivanja u Službenom glasniku opštine Derventa.
Član 7.
Za ocjenu programa, projekta ili aktivnosti koristi
se skala od 0 do 10 poena koju članovi Komisije
koriste za bodovanje prema ovim Kriterijumima.
Konačna ocjena programa, projekta ili aktivnosti
predstavlja zbir bodova podijeljen brojem članova koji
su učestovali u ocjeni (prosječna ocjena).
Eliminatorna prosječna ocjena programa, projekta ili aktivnosti iznosi 5,00 bodova.
Član 8.
Prijedlog projekta,programa ili aktivnosti Udruženja građana koji su ocijenili članovi Komisije ili
Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti i
prijedlogom novčanog iznosa dostavlja se u vidu
preporuke Načelniku opštine na odobravanje.
Načelnik opštine može da odbije ili izmjeni
dijelove predloženih programa i o svojoj odluci
obavještava Komisiju.
Član 9.
Nakon pozitivne odluke Načelnika opštine Derventa o prijedlogu projekta, programa ili aktivnosti
kreće se u realizaciju i finansiranje navedenih aktivnosti.
Član 10.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi:
- Odluka o kriterijumima raspodjele sredstava
udruženjima građana i nevladinim organizacijama
opštine Derventa ("Sl.glasnik opštine Derventa" broj
4/06 i 8/07),
- Odluka o kriterijumima raspodjele sredstava
sportskim udruženjima opštine Derventa ("Sl.glasnik
opštine Derventa" broj 4/06 i 8/07),
- Odluka o kriterijumima raspodjele sredstava
omladinskim organizacijama na području opštine
Derventa ("Sl.glasnik opštine Derventa" broj 4/06),
Broj: 02-40-148
Datum: 13.02. 2014. godine
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
____________________________________
56.
Na osnovu člana 72. stav 3. Zakona o lokalnoj
samoupravi ("Sl.glasnik Republike Srpske" broj
101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 65. Statuta
opštine Derventa (Sl. glasnik opštine Derventa", broj
3/13- Prečišćen tekst) Načelnik opštine donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za raspodjelu sredstava po
projektima i programima NVO
organizacija - udruženja građana
1. Formira se Komisija za raspodjelu sredstava
po projektima i programima NVO organizacija udruženja građana u sastavu:
- Pajić Dragan, predsjednik
- Nović Srđan, član
- Radanović Dražana, član
- Pelesić Fadil, član iz reda udruženja građana
- Šain Vesna, član iz reda udruženja građana
2. Zadatak Komisije iz tačke 1. Rješenja je da u
skladu sa pristiglim zahtjevima Udruženja građana NVO organizacija na osnovu objavljenog Javnog poziva za izbor projekata (programa) NVO organizacija udruženja građana koji će se finansirati iz Budžeta
opštine Derventa i prema Odluci o kriterijumima o
raspodjeli sredstava udruženjima građana i nevladinim
organizacijama:
- Izvrši provjeru formalne usklađenosti
podnesenog zahtjeva od strane Udruženja građana NVO organizacije
- Izvrši ocjenjivanje i analizu pristiglog projekta
(programa) prema Kriterijumima
Strana 26 Broj 2
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
- Sačini Zapisnik o ocjenjivanju i prijedlogu
ppepopjoce o pristiglom programu, projektu i aktivnosti
- Predloži Načelniku opštine eventualni novčani
iznos za finansiranje programa, projekta i aktivnosti
3. Ovo rješenje objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
Broj: 02-111-22
Datum: 13.02. 2014. godine
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
____________________________________
57.
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09,
60/10 i 87/13), člana 5. Uputstva o primjeni Zakona o
javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05
i 24/09), člana 15. Pravilnika o internim procedurama
u postupku javnih nabavki roba, usluga i radova u
Opštinskoj upravi opštine Derventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa" broj 10/13) i člana 65. Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj 3/13) Načelnik opštine
Derventa, donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
- Siniša Marić, mr arh.,predsjednik
- Miro Popović, građ. teh., član
- Ana Jovičić, dipl. pravnik, član
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Mile Strinić, dipl. ek.;
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje
ponuda, u predmetu Izrada Prostornog plana opštine
Derventa do 2025. godine, dana 25. 02. 2014. godine
sa početkom u 12 časova,
- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja
postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem
o radu i razlozima izdavanja takve preporuke i
zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
Datum: 07. 03. 2014. god.
4. Ovo Rješenje objaviće se u "Službenom
glasniku opštine Derventa".
Broj: 02-404-5/14
Datum: 18.02. 2014. godine
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
____________________________________
58.
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09,
60/10 i 87/13), člana 5. Uputstva o primjeni Zakona o
javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05
i 24/09), člana 15. Pravilnika o internim procedurama
u postupku javnih nabavki roba, usluga i radova u
Opštinskoj upravi opštine Derventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa" broj 10/13) i člana 65. Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj 3/13) Načelnik opštine
Derventa, donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
- Siniša Marić, mr atrh.,predsjednik
- Miro Popović, građ. teh., član
- Ana Jovičić, dipl. pravnik, član
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Mile Strinić, dipl. ek.;
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje
ponuda, u predmetu Izrada Revizije dijela Regulacionog plana "Rampa - Sajmište", dana 03. 03.2014.
godine sa početkom u 12 časova,
- btvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja
postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o
dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o radu i razlozima izdavanja takve preporuke i zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
4. Ovo Rješenje objaviće se u "Službenom
glasniku opštine Derventa".
Broj: 02-404-6/14
Datum: 25.02. 2014. godine
Datum: 07. 03. 2014. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
____________________________________
59.
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09,
60/10 i 87/13), člana 5. Uputstva 0 primjeni Zakona o
javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05
i 24/09), člana 15. Pravilnika o internim procedurama
u postupku javnih nabavki roba, usluga i radova u
Opštinskoj upravi opštine Derventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa" broj 10/13) i člana 65. Statuta
opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj 3/13) Načelnik opštine
Derventa, donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
- Marić Darinka, građ. teh., predsjednik
- Čučković Mihajlo, pravnik, član
- Nović Srđan, dipl. inž. saob., član
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Strinić Mile, dipl. ek.
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje
ponuda za čišćenje ulica u uličnog pojasa u toku 2014.
godine, dana 12. 03. 2014. godine sa početkom u 12
časova,
- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja
postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem
o radu i razlozima izdavanja takve preporuke i
zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Broj: 02-404-8/14
Datum: 10.03. 2014. godine
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
____________________________________
Broj 2 Strana 27
60.
Na osnovu člana 72. stav 3. Zakona o lokalnoj
samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske",
broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), člana 10. stav 2.
Odluke o građevinskom zemljištu - Prečišćeni tekst
("Službeni glasnik opštine Derventa" broj: 12/09), i
člana 65. Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 3/13),
Načelnik opštine Derventa, donio je
RJEŠENJE
o formiranju Komisije za utvrđivanje početne
prodajne cijene građevinskog zemljišta
I
1. Formira se Komisija za utvrđivanje početne
prodajne cijene građevinskog zemljišta, u sastavu:
- Keser Grozda, predsjednik,
- Pavković Zorka, stalni sudski vještak građevinske struke, član
- Bećarević Ljubica, stalni sudski vještak
ekonomske struke, član
- Žunić Igor, član,
- Kovačević Snježana, član,
- Matić Vihor, sekretar Komisije.
2. Zadatak Komisije iz tačke 1. Rješenja je da
utvrdi početnu prodajnu cijenu građevinskog zemljišta,
vodeći računa o namjeni zemljišta, položaju istog u
naselju, uređenosti istog i informacijama o kretanju
cijena zemljišta.
II
3. Početna prodajna cijena građevinskog zemljišta utvrđena na način iz prethodne tačke,
primjenjuje se dok traje postupak prodaje istog
zemljišta, a najduže jednu godinu.
4. Komisija se imenuje na period od jedne
godine.
5. Prestaje da važi Rješenje o formiranju
Komisije za utvrđivanje početne prodajne cijene
građevinskog zemljišta, broj: 02-111-77 od 19.12.
2012. godine, ("Službeni glasnik opštine Derventa",
broj: 16/12).
6. Ovo rješenje objaviti u "Sužbenom glasniku
opštine Derventa".
Strana 28 Broj 2
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Obrazloženje
Odredbom člana 10. i 49. Odluke o građevinskom zemljištu- Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj: 12/09) propi-sano je da se
početna cijena gradskog građevinskog zemljišta
utvrđuje na osnovu procjene izvršene od strane
komisije za proijenu građevinskog zemljišta koju
imenuje načelnik opštine na period od jedne godine,
odnosno da se odredbe koje se odnose na gradsko
građevinsko zemljište primjenjuju i na ostalo građevinsko zemljište.
Komisija ima pet članova od kojih najmanje
jedan član mora biti stalni sudski vještak građevinske
struke, a jedan ekonomske struke.
Zadatak Komisije je da utvrdi početnu prodajnu
cijenu građevinskog zemljišta, vodeći računa o
namjeni zemljišta, položaju istog u naselju, uređenosti
istog i informacijama o kretanju cijena zemljišta.
Početna prodajna cijena građevinskog zemljišta
koja se utvrdi na navedeni način, primjenjuje se dok
Datum: 07. 03. 2014. god.
traje postupak prodaje istog zemljišta, a najduže jednu
godinu.
S obzirom da se Komisija imenuje na period od
jedne godine, prestaje da važi Rješenje o formiranju
Komisije za utvrđivanje početne prodajne cijene
građevinskog zemljišta, broj: 02-111-77 od 19.12.
2012. godine ("Službeni glasnik opštine Derventa",
broj: 16/12).
Iz naprijed navedenih razloga odlučeno je kao u
dispozitivu rješenja.
Uputstvo o pravnom lijeku Protiv ovog rješenja
imenovani imaju pravo da ulože prigovor načelniku
opštine Derventa u roku od osam dana od dana
dostavljanja rješenja.
Broj: 02-111-36
Datum: 12.03. 2014. godine
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
____________________________________
Datum: 07. 03. 2014. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj 2 Strana 29
Strana 30 Broj 2
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 07. 03. 2014. god.
Datum: 07. 03. 2014. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj 2 Strana 31
SADRŽAJ
Red. broj.
Strana
SKUPŠTINA OPŠTINE
36. Program razvoja Civilne zaštite opštine Derventa
u oblasti zaštite i spasavanja za 2014-2016. godinu ...................................................................................1
37. Plan godišnjeg utroška namjenskih sredstava od naknada
po osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata u 2014. godini .................................................................6
38. Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor članova
Odbora za žalbe opštine Derventa ..............................................................................................................7
39. Odluka o raspisivanju ponovnog Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova
Upravnog odbora Javne ustanove "Centar za kulturu" Derventa ...............................................................8
40. Rješenje o razrješenju člana Komisije za izbor i imenovanje ....................................................................8
41. Rješenje o izboru člana Komisije za izbor i imenovanje ............................................................................9
42. Rješenje o razrješenju zamjenika predsjednika Komisije za vjerska pitanja ..............................................9
43. Rješenje o izboru zamjenika predsjednika Komisije za vjerska pitanja .....................................................9
44. Rješenje o razrješenju predsjednika Savjeta za razvoj poljoprivrede i sela ..............................................10
45. Rješenje o izboru predsjednika Savjeta za razvoj poljoprivrede i sela .....................................................10
46. Rješenje o imenovanju Komisije za sprovođenje Javnog konkursa za izbor članova
Odbora za žalbe opštine Derventa ............................................................................................................10
47. Rješenje o imenovanju vršilaca dužnosti članova Upravnog odbora
Javne ustanove "Centar za kulturu" Derventa ..........................................................................................11
48. Rješenje o imenovanju Savjeta za izradu Prostornog plana opštine Derventa .........................................12
49. Rješenje o imenovanju Savjeta za izradu Revizije dijela
Regulacionog plana "Rampa - Sajmište" ..................................................................................................13
50. Zaključak o usvajanju Informacije o stanju bezbjednosti u opštini
Derventa za period januar-decembar 2013. godine ..................................................................................13
51. Zaključak o usvajanju Informacije o stanju bezbjednosti saobraćaja
(vremenski period: 01.01.2013-31.12.2013.godine).................................................................................13
52. Zaključak o ne usvajanju Informacije o stanju u oblasti
snabdijevanja električnom energijom .......................................................................................................14
53. Zaključak o usvajanju Informacije o upisu učenika i stručnoj zastupljenosti
nastavnog kadra u školskoj 2013/2014. godini u osnovnim školama .......................................................14
Strana 32 Broj 2
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 07. 03. 2014. god.
NAČELNIK OPŠTINE
54. Pravilnik o internim kontrolnim postupcima ............................................................................................14
55. Odluka o kriterijumima raspodjele sredstava udruženjima
građana i nevladinim organizacijama .......................................................................................................23
56. Rješenje o imenovanju Komisije za raspodjelu sredstava po projektima
i programima NVO organizacija-udruženja građana ................................................................................25
57. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke - izbor najpovoljnijeg ponuđača
za izradu Prostornog plana opštine Derventa do 2025. godine.................................................................26
58. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke - izbor najpovoljnijeg
ponuđača za izradu Revizije dijela Regulacionog plana "Rampa - Sajmište" ..........................................26
59. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke - izbor najpovoljnijeg ponuđača
za čišćenje ulica i uličnog pojasa u toku 2014. godine .............................................................................27
60. Rješenje o formiranju Komisije za utvrđivanje početne
prodajne cijene građevinskog zemljišta ....................................................................................................27
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
312 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content