close

Enter

Log in using OpenID

BILINE DOO TRŽENJE IN PROIZVODNJA Skraćeni naz - SZZ-ZZH

embedDownload
OSNOVNI PODACI O POSLODAVCU
I SLOBODNOM RADNOM MJESTU
Puni naziv poslodavca: BILINE D.O.O. TRŽENJE IN PROIZVODNJA
Skraćeni naziv poslodavca: BILINE d.o.o.
Adresa:
8293 STUDENEC
Ponuda broj : GV40580
Lokacija rada: sedež delodajalca in teren
Broj potrebnih radnika: 2
Broj radnika za selekciju: 2
Poklicna kvalifikacija: Izolater, srednja poklicna izobrzba
Radno mjesto/Opis radnih obaveza: IZOLATER - M/Ž
Drugi zahtjevi poslodavca:
Period, na koji se zapošljavaju radnici: 12 mesecev
Visina plaće (bruto): 784,00
Da li je osiguran smještaj: DA
Vrsta smještaja i ko snosi troškove: da
Cijena, ukoliko troškove smještaja snosi radnik migrant:
Poslodavac želi, da se obavi intervju: NE
Kontakt osoba
Ime, priimek:
Telefon:
BOJAN BIZJAK
041 720 178
Faks:
E-pošta:
[email protected]
Veza
: 11153-28/2013-9900-6-1996
Pripremila: Daliborka Novaković
Delovodna št.: 11153-28/2013-9900-6-1996
Datum: 16. 05. 2013
Centralna služba
Rožna dolina, Cesta IX / 6, 1000 Ljubljana
T: 01 300 49 40
F: 01 300 49 78
www.ess.gov.si
[email protected]
BILINE D.O.O. TRŽENJE IN PROIZVODNJA
ARTO 12
8293 STUDENEC
OBVESTILO O ZAČETEM POSTOPKU POSREDOVANJA DELAVCEV IZ BIH
na podlagi Sporazuma o zaposlovanju državljanov BIH v RS
Spoštovani,
V zvezi z vašo vlogo za posredovanje delavcev iz BIH na osnovi vložene PD št. GV40580
vam sporočamo, da smo zahtevek za posredovanje odstopili Agenciji za rad i zapošljavanje BIH,
kontaktni podatki Agencije: [email protected] in cc: [email protected], ki vas bo o ustreznih
kandidatih oziroma pogovorih z delavci neposredno obvestila.
Morebitno dodatno dogovarjanje glede vseh zadev (znanih kandidatov) lahko opravite neposredno z
Agencijo preko navedene e pošte ali preko telefona +387 33 560 340 .
V primeru dogovora o sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z delavci, morate za delavce vložiti vlogo za
izdajo delovnega dovoljenja na obrazcu TUJ-BIH- 1.
Po pooblastilu generalne direktorice
Pripravil:
Daliborka Novaković
Vročiti:
Vlagatelj: BILINE D.O.O. TRŽENJE IN PROIZVODNJA
MIHO ŠEPEC
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
177 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content