close

Enter

Log in using OpenID

1.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΑΥΓΑ

embedDownload
ΑΔΑ: Β44Ε46904Ν-ΛΨ2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
΄΄Η ΕΛΠΙΣ΄΄
ΑΘΗΝΑ :
2687 / 401 / 02 – 03 – 2012
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
YΠΗΡΕΣΙΑ:Διοικητική
ΤΜΗΜΑ : Oικονομικό
ΓΡΑΦΕΙΟ : Γρ.Προμηθειών
Φουσέκη Ευθ.
ΤΗΛ. :210-6494136
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
΄΄ ΑΥΓΩΝ ΄΄ cpv 03142500-3 ,δαπάνης € 1.750 συμπ.ΦΠΑ,
΄΄ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ΄΄ cpv 15411110-6 ,δαπάνης € 7.400 συμπ. ΦΠΑ,
΄΄ ΜΗ ΜΑΓΕΙΡΕΜΕΝΩΝ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ΄΄ cpv 15851100-9,δαπάνης € 2.800 συμπ.ΦΠΑ
Χρονικής κάλυψης εξαμήνου,με δικαίωμα παράτσης επί δύο μήνες επί πλέον
σε βάρος του ΚΑΕ 1511 του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου & κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμολότερη τιμή.
Αφού λάβαμε υπόψει:
1. Το Ν 2286/1995΄΄Προμήθειες Δημοσίου τομέα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων΄΄
2. Το Π.Δ. 118/2007 ΄΄Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου΄΄ άρθ.2,4,10.
3. Το Ν 3867/2010.άρθ.27,παρ.11.
4. Το Ν 3918/2011,άρθρο 13.
4. Το απόσπασμα πρακτικού της 8ης συνεδρίασης ΔΣ της 14-2-2012,θέμα 3 ο, του
Νοσοκομείου.
5. Την ΚΥΑ 6588/ ΦΕΚ 1650/25-7-2011 ,.έγκρισης ΠΠΥΥ 2011
6. Το έγγραφο 10191/26-7-2011 του Τμήματος Διατροφής με τις ανάγκες και
προδιαγραφές.
7. Το γεγονός ότι οι διαγωνισμοί για την προμήθειά τους θα διεξαχθούν ενιαίοι από
τα Νοσοκομεία ΄΄Παίδων Πεντέλης΄΄ & ΄΄ Αμαλία Φλέμιγκ ΄΄ ,τα δε στοιχεία έχουν ήδη
αποσταλεί από το Νοσοκομείο μας αντιστοίχως.
8. Το γεγονός ότι το Νοσοκομείο πρέπει να εφοδιάζεται απρόσκοπτα με τα
προαναφερθέντα τρόφιμα.
Καλούνται οι εταιρείες που πληρούν τις προϋποθέσεις:
Για
υποβολή προσφοράς συμμετοχής στον πρόχειρο διαγωνισμό προμήθειας
΄΄ ΑΥΓΩΝ ΄΄ cpv 03142500-3 ,δαπάνης € 1.750 συμπ.ΦΠΑ,
΄΄ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ΄΄ cpv 15411110-6 ,δαπάνης € 7.400 συμπ. ΦΠΑ,
΄΄ ΜΗ ΜΑΓΕΙΡΕΜΕΝΩΝ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ΄΄ cpv 15851100-9,δαπάνης € 2.800 συμπ.ΦΠΑ
σε βάρος του ΚΑΕ 1511 του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου , χρονικής κάλυψης αναγκών
εξαμήνου, [με μονομερές δικαίωμα του Νοσοκομείου να παρατείνει αυτό το χρόνο για
δύο μήνες με τους ίδιους όρους και τιμές].
Η παράδοση είναι τμηματική στην αποθήκη του Νοσοκομείου,μετά από παραγγελίες
του Τμήματος Διατροφής για τα κάτωθι περιγραφόμενα [όπως αναφέρονται] είδη &
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Νοσοκομείου:
1.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΑΥΓΑ
ΑΔΑ: Β44Ε46904Ν-ΛΨ2
ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Α.
Η μεταφορά των ειδών στο Νοσοκομείο θα γίνεται με καθαρά και
απολυμασμένα μεταφορικά μέσα του προμηθευτή μέχρι τις αποθήκες του και σε
ώρες που θα ορίζονται από τη Δ/νση του Νοσοκομείου.
Β. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από τριμελή
Επιτροπή η οποία θα ορίζεται για μια εβδομάδα κάθε φορά από τη Δ/νση του
Νοσοκομείου.
Γ. Τα μέλη της Επιτροπής θα πρέπει να είναι μόνιμοι υπάλληλοι, το δε ένα απ’
αυτά πρέπει απαραίτητα να είναι γιατρός ή τεχνολόγος τροφίμων.
Δ. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή τέτοια συγκρότηση τότε η Δ/νση την
συγκροτεί κατά τη κρίση της.
Ε. Αντικείμενα της Επιτροπής Παραλαβής είναι:
1. ΄Έλεγχος της καθαριότητας και τακτικής απολύμανσης των μεταφορικών
μέσων που χρησιμοποιεί ο προμηθευτής.
2. ΄Έλεγχος της έγκαιρης και σωστής ποσοτικά εκτέλεσης της παραγγελίας από
τον προμηθευτή.
3. ΄Έλεγχος μακροσκοπικών χαρακτηριστικών του είδους, οσμή, γεύση, όψη
κ.λ.π.
4. Λήψη δειγμάτων, κατά την κρίση της, για Χημικό, Μικροβιολογικό, κ.λ.π.
έλεγχο, συντάσσοντας πρωτόκολλο δειγματοληψίας στο οποίο υποχρεωτικά θα
αναφέρονται τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών
(είδος, ποιότητα, ποσότητα, παραγωγός ή συσκευαστής ή εισαγωγέας,
προμηθευτής και κάθε άλλη πληροφορία για την αυθεντικότητα του δείγματος
και την ταυτότητα του προϊόντος).
5. ΄Έλεγχος της ποιότητας, με προσδιορισμό των χαρακτηριστικών στοιχείων
αυτής, της κατηγορίας, της προέλευσης, καθώς και κάθε χαρακτηριστικού
γνωρίσματος των παραδιδόμενων από τον προμηθευτή ειδών.
6. Η διαπίστωση παράβασης ή η απόρριψη των προσκομισθέντων ειδών με
σύνταξη αντιστοίχων πρακτικών παράβασης ή απόρριψης, τα οποία θ’
αποστέλλονται και στον προμηθευτή και θα περιλαμβάνουν τα παρακάτω
στοιχεία:
α) Ημερομηνία παραγγελίας
β) Ποσότητα
γ) Είδος
δ) Πλήρης αιτιολογία του λόγου απόρριψης
ε) Αν δημιουργήθηκε πρόβλημα στο Νοσοκομείο
στ) Εάν η παράβαση έχει γίνει και στο παρελθόν
ζ) Να υπάρχει η υπογραφή του προμηθευτή ή εκπροσώπου του και τυχόν
παρατηρήσεις αυτού σε περίπτωση άρνησής του να αναγράφεται ότι αρνήθηκε
να υπογράψει
η) Αν αντικαταστάθηκε το είδος στην ταχθείσα προθεσμία
ΑΔΑ: Β44Ε46904Ν-ΛΨ2
7. Κατά την παραλαβή των ειδών και κατά τη διενέργεια δειγματοληψιών,
μπορεί να παρίσταται συμβουλευτικό όργανο της επιτροπής ο Τεχνολόγος
Τροφίμων ή επόπτης Δημόσιας Υγείας.
ΣΤ. Τηρούμενη διαδικασία σε περίπτωση που το παραδιδόμενο είδος κρίνεται
ότι δεν πληροί τους όρους της σύμβασης.
α. Σε περίπτωση που η επιτροπή αρνείται ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία την
παραλαβή των ειδών, γιατί κρίνει ότι μπορεί να είναι ακατάλληλα προς βρώση
( ουσιώδεις μακροσκοπικές αλλοιώσεις, παρουσία εντόμων ή ξένων
σωμάτων) ή ακατάλληλα για κατανάλωση ( σήμανση, ενδείξεις κ . λ. π.) ,να
μην τα επιστρέφει, αλλά να καλεί αρμόδιο Γεωπόνο – Κτηνίατρο – Χημικό της
Νομαρχίας Αθηνών, ανάλογα με το είδος και σε περίπτωση που δεν μπορέσει να
παρευρεθεί ο αρμόδιος υπάλληλος, να παραλαμβάνονται με επιφύλαξη
προκειμένου να εξεταστούν την επόμενη ημέρα.
α 1. Σε περίπτωση που η έκδοση του πορίσματος γίνεται αμέσως, τότε αν μεν
είναι θετική, ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη αμέσως,
διαφορετικά το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να τα’ αγοράσει από το ελεύθερο
εμπόριο σε βάρος του προμηθευτή, η δε Επιτροπή να συντάξει πρακτικό
παράβασης για την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων, αν δε είναι
αρνητική, τότε το Νοσοκομείο υποχρεούται να παραλάβει τα είδη.
α2. Σε περίπτωση που η έκδοση του πορίσματος δεν γίνεται αμέσως, τότε ο
προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη αμέσως , διαφορετικά το
Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να τα αγοράσει από το ελεύθερο εμπόριο σε βάρος
του προμηθευτή, όταν δε εκδοθεί το αποτέλεσμα, αν μεν είναι θετικό , θα
επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις στο προμηθευτή αν δε είναι αρνητικό, ο
προμηθευτής απαλλάσσεται.
α3. Σημειώνεται, ότι στην περίπτωση της απόρριψης των ειδών κατά
πλειοψηφία, ο προμηθευτής έχει το δικαίωμα της διαιτησίας. Δηλαδή μπορεί να
κληθεί η Δ/νση του Νοσοκομείου για την επίλυση της διαφοράς.
α4. Αν η Δ/νση συμφωνήσει με την κατά πλειοψηφία απόρριψη των ειδών, τότε
ισχύουν τα ανωτέρω αναφερόμενα. Αν όμως Δ/νση δεν συμφωνήσει με την
απόρριψη της παραλαβής των ειδών τότε τα είδη παραλαμβάνονται κανονικά και
ο προμηθευτής απαλλάσσεται.
α5. Ο προμηθευτής έχει το δικαίωμα σε περίπτωση απόρριψης των ειδών για
λόγους ποιότητας να ζητήσει δειγματοληψία, οπότε εφαρμόζεται η
προαναφερθείσα διαδικασία.
β. Σε περίπτωση που η επιτροπή αρνείται ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία την
παραλαβή των ειδών γιατί κρίνει ότι είναι ακατάλληλα για τη χρήση που
ΑΔΑ: Β44Ε46904Ν-ΛΨ2
προορίζονται, τότε ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη
αμέσως, διαφορετικά το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να τα αγοράσει από το
ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του προμηθευτή, η δε επιτροπή να συντάξει
πρακτικό παράβασης για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.
β1. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση απόρριψης των ειδών κατά πλειοψηφία, ο
προμηθευτής έχει το δικαίωμα της διαιτησίας, οπότε εφαρμόζονται οι παραπάνω
παραγρ. α3,α4, περί διαιτησίας.
Ζ. Σε περίπτωση προσκόμισης ειδών τα οποία στερούνται ενδείξεων στην
ελληνική γλώσσα, δε θα παραλαμβάνονται από την επιτροπή και θα συντάσσεται
πρακτικό παράβασης.
Η. Τα είδη θα παραδίδονται από τον προμηθευτή ή τον εξουσιοδοτημένο
εκπρόσωπό του, ο οποίος θα πρέπει να είναι ενήλικος και εγγράμματος, ώστε να
μπορεί να υπογράψει τα σχετικά έγγραφα.
Θ. Στο πρωτόκολλο παραλαβής θα αναγράφονται αναλυτικά το είδος, η
ποσότητα, ο χαρακτηρισμός της ποιότητας, ο τόπος προέλευσης καθώς και κάθε
άλλο διακριτικό γνώρισμα του χορηγούμενου προϊόντος και θα υπογράφεται από
τον προμηθευτή.
Ι. Το πρακτικό παράβασης ή απόρριψης, θα περιλαμβάνει τα στοιχεία που
αναφέρονται και στο πρωτόκολλο παραλαβής, όπως επίσης και τη διαπιστωθείσα
παράβαση.
Κ. Ο προμηθευτής θα υπογράφει το παραπάνω πρακτικό και θα σημειώνει τις
τυχόν παρατηρήσεις του.
Λ. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής ή ο εκπρόσωπος του αρνείται να υπογράψει
στα παραπάνω πρακτικά, η Επιτροπή Παραλαβής υποχρεούται να το σημειώσει.
Επίσης μπορεί να δευτερολογήσει σε τυχόν παρατηρήσεις του προμηθευτή.
Μ. Ο προμηθευτής υποχρεούται να δίνει στην Ε. Π. κάθε πληροφορία σχετική με
το χορηγούμενο είδος.
ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ- ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ
Α. Οι έλεγχοι διακρίνονται σε 1. Μακροσκοπικούς και
2. Εργαστηριακούς
Οι εργαστηριακοί έλεγχοι περιλαμβάνουν :
1. Το Χημικό
2. Το Μικροβιολογικό
3. Το Παρασιτολογικό
4. Τον Τοξικολογικό κ.λπ.
Β. οι παραπάνω έλεγχοι διενεργούνται (διενέργεια μακροσκοπικού ελέγχου,
λήψη δειγμάτων και αποστολή για εργαστηριακό έλεγχο ) από τις κατά τόπους
αρμόδιες Χημικές, Κτηνιατρικές κ.λπ. Υπηρεσίες και από τις Επιτροπές
Παραλαβής, οι οποίες σε κάθε παραλαβή διενεργούν και το μακροσκοπικό
έλεγχο.
ΑΔΑ: Β44Ε46904Ν-ΛΨ2
Όσο για τον εργαστηριακό έλεγχο, δηλαδή τη λήψη δειγμάτων και την αποστολή
τους στα αρμόδια εργαστήρια, τον διενεργούν όποτε τον θεωρούν σκόπιμο ή
οπωσδήποτε σε κάθε περίπτωση αμφιβολίας για την ποιότητα ή την προέλευση.
Και στις δυο περιπτώσεις διενεργείας εργαστηριακού ελέγχου οι Ε.Π. ή στέλνουν
απευθείας τα δείγματα στα αρμόδια εργαστήρια ή καλούν τις αρμόδιες
Υπηρεσίες (Δ/νση Υγιεινής Αθηνών, τηλ. 210 6464372, Δ/νση Κτηνιατρικής
Αθηνών, τηλ. 2107709290 και 2107751829, Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, τηλ.
210 480098-072 ) οι οποίες ελέγχουν μακροσκοπικά τι είδος και προβαίνουν στη
λήψη δείγματος για εργαστηριακό έλεγχο, εφόσον το κρίνουν αναγκαίο.
Γ. Όταν διενεργείται δειγματοληψία, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, είναι απαραίτητη η παρουσία του προμηθευτή ή
εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου αυτού, ο οποίος θα υπογράψει το σχετικό
πρωτόκολλο. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής ή ο εκπρόσωπος του αρνείται να
υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο δειγματοληψίας, η Επιτροπή σημειώνει στο
πρωτόκολλο ότι ο << προμηθευτής ή ο εκπρόσωπος του αρνήθηκε να υπογράψει
>> και διενεργεί κανονικά τη δειγματοληψία.
Δ. Γενικότερα, κατά τη διενέργεια δειγματοληψίας, πρέπει να τηρούνται οι όροι
που καθορίζονται στα << Περί δειγματοληψίας>> άρθρα του Κώδικα Τροφίμων
και Ποτών (ΚΤΠ) ή σε περίπτωση μικροβιολογικού ή τοξικολογικού ελέγχου
(δηλητηριάσεις κ. λπ. )
τα οριζόμενα στις ισχύουσες Υγειονομικές ή
Κτηνιατρικές διατάξεις. Σημειώνεται ότι, εάν ζητηθεί, παραδίδεται και στον
προμηθευτή όμοιο δείγμα, επίσημα σφραγισμένο, το οποίο καταχωρείται στο
πρωτόκολλο δειγματοληψίας.
Ε. Σε περίπτωση μη κανονικού δείγματος η παραπομπή στον Εισαγγελέα θα
γίνεται από τη δειγματίζουσα
Υπηρεσία (Νοσοκομείο ή αρμόδια
Υπηρεσία).
Ζ. Εάν κατά τον έλεγχο των δειγμάτων διαπιστωθεί ότι το δείγμα είναι μη
κανονικό ή μη κανονικό – νοθευμένο, τότε η δαπάνη του ελέγχου βαρύνει
τον προμηθευτή.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
Ο προμηθευτής υποχρεούται να χορηγεί τα αυγά σύμφωνα με τη παραγγελία του
Νοσοκομείου, όπως επίσης και να παρέχει στην Επιτροπή Παραλαβής κάθε
πληροφορία που θα ζητείται σχετικά με το παραδιδόμενο είδος . Η παράδοση θα
γίνεται από τις 8 π.μ. έως τις 12 μ.μ
Η παραγγελία στο προμηθευτή θα πρέπει να στέλνεται με FAX ή τηλεφωνικά.
Σημειώνεται ότι η ημέρα παράδοσης, μπορεί να καθορίζεται μετά από συμφωνία
των δύο μερών, τουλάχιστον 48 ώρες πριν την ορισθείσα ώρα παράδοσης, σε
περίπτωση όμως που επέρχεται διαφωνία, τότε η ημέρα παράδοσης καθορίζεται
με απόφαση της Δ/νσης του Νοσοκομείου, τηρούμενου πάλι του 48ώρου.
Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν εκτελέσει την παραγγελία ισχυριζόμενος
έλλειψη στην αγορά, υποχρεώνεται να ενημερώσει για την έλλειψη το
ΑΔΑ: Β44Ε46904Ν-ΛΨ2
Νοσοκομείο τουλάχιστον 24 ώρες πριν την καθορισθείσα ώρα παράδοσης,
προκειμένου να υπάρχει χρόνος για τη αλλαγή του συσσιτίου. Τότε, η Επιτροπή
Παραλαβής πρέπει να ελέγχει την προβαλλόμενη έλλειψη, συνεννοούμενη
τηλεφωνικά με την αρμόδια Υπηρεσία. Η αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου
κατά την παραλαβή του είδους , επιβάλλεται να ελέγχει τα αναγραφόμενα στο
Δελτίο Αποστολής και τις ενδείξεις που υπάρχουν επί της συσκευασίας του
προϊόντος , ώστε αυτά να συμφωνούν και μεταξύ τους και με το Δελτίο
Παραγγελίας.
Αν ο προμηθευτής καθυστερεί να προσκομίζει το είδος ή προσκομίζει μικρότερη
ποσότητα από την παραγγελθείσα, τότε το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να το
αγοράσει απευθείας από το ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΓΩΝ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
- Τα αυγά θα είναι:
α) Ωοσκοπημένα Α΄ Κατηγορίας, με τις απαραίτητες σημάνσεις βάσει των
κειμένων διατάξεων
β) βάρους 55-65 γραμμαρίων.
- Θα πρέπει να μην είναι ακάθαρτα, ρυπαρά, ραγισμένα ή αλλοιωμένα.
- Ο έλεγχος βάρους, θα εξακριβώνεται με τη ζύγιση ορισμένου αριθμού αυγών, κατ’
εκτίμηση της Επιτροπής Παραλαβής.
- Τα αυγά θα είναι συσκευασμένα από το ωοσκοπικό κέντρο συσκευασίας, με τις παρακάτω
προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία ενδείξεις:
1. Όνομα και διεύθυνση του ωοσκοπικού κέντρου ή της εταιρείας που μεριμνά για τη
συσκευασία.
2. Διακριτικός αριθμός ωοσκοπικού κέντρου
3. Κατηγορία αυγού Α.
4. Κατηγορία βάρους
5. Αριθμός αυγών
6. Ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας
7. Να διατηρούνται στο ψυγείο αμέσως μετά την παραλαβή τους.
΄Οσον αφορά τον υγειονομικό έλεγχο, το Νοσοκομείο μπορεί να ζητήσει την συνδρομή της
Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Νομαρχίας Αθηνών,
τηλ. 210 77 51 829, η οποία διενεργεί και δειγματοληψίες για εργαστηριακές εξετάσεις.
Η προμηθεύτρια εταιρεία οφείλει να προσκομίσει βεβαίωση ύπαρξης και ορθής
λειτουργίας του συστήματος ανάλυσης κινδύνων και καθορισμού των κρίσιμων
σημείων ελέγχου (σύστημα HACCP) από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή πιστοποιητικό
εφαρμογής του συστήματος HACCP από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.
Η ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΙΓΑΝΟΥ
ΤΗΛ 210 6494118
ΑΔΑ: Β44Ε46904Ν-ΛΨ2
ΑΥΓΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Α/
Α
1.
ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΒΜΜ
400016
ΑΥΓΑ ωοσκοπ. 55-65γρ.
ΤΕΜ
ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ
13.000
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΑΛΕΞΗΣ
ΤΗΛ. 210 6494118
2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
1.
Η προμηθεύτρια εταιρεία οφείλει να προσκομίσει βεβαίωση ύπαρξης και ορθής λειτουργίας του
συστήματος ανάλυσης κινδύνων και καθορισμού των κρίσιμων σημείων ελέγχου (σύστημα HACCP) από
τις ομάδες υπηρεσίας ή πιστοποιητικό εφαρμογής του συστήματος HACCP από διαπιστευμένο φορέα
πιστοποίησης.
2.
Το χορηγούμενο είδος θα πρέπει να είναι ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ και να έχει οξύτητα 0 – 0,8 και
θα προέρχεται από τυποποιητήρια – συσκευαστήρια που λειτουργούν νόμιμα.
Το ανωτέρω πρέπει να είναι σύμφωνο, με τους όρους του «ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ «, τις ισχύουσες ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, τους ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ και τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις.
3.
Τα είδη του συγκεκριμένου προϊόντος πρέπει να παραδίδονται σε συσκευασία πέντε (5) λίτρων, σε
περίπτωση όμως που η μηνιαία κατανάλωση είναι κάτω των 1000 λίτρων, τότε η παραγγελία και η εκτέλεση
θα γίνεται μια φορά τον μήνα.
΄Έλεγχος : α) μακροσκοπικός β) εργαστηριακός ( Γ. Χ. Κ.)κατά την κρίση επιτροπής παραλαβής.
4.
Η μεταφορά των προϊόντων θα πρέπει να πραγματοποιείται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά
μέσα.
5.
Η
Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες θα πρέπει να είναι ευχάριστοι και χαρακτηριστικοί του προϊόντος.
ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΙΓΑΝΟΥ
ΤΗΛ.210 6494118
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Α/Α
1.
ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ
400034
3.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (συσκευασια 5 λιτρων)
ΒΜΜ
ΛΙΤ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1.400
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΖΥΜΑΡΙΚΑ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
1. Τα χορηγούμενα είδη θα πρέπει να είναι Α΄ποιότητας, και να πληρούν τους
όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και των Αντικειμένων Κοινής Χρήσης
καθώς και τις Υγειονομικές και Κτηνιατρικές Διατάξεις.
ΑΔΑ: Β44Ε46904Ν-ΛΨ2
2. Η προμηθεύτρια εταιρεία οφείλει να προσκομίσει βεβαίωση ύπαρξης και
ορθής λειτουργίας του συστήματος ανάλυσης κινδύνων και καθορισμού των
κρίσιμων σημείων ελέγχου (σύστημα HACCP ) από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή
πιστοποιητικό εφαρμογής του συστήματος HACCP από διαπιστευμένο φορέα
πιστοποίησης.
3. Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες θα πρέπει να είναι ευχάριστοι και
χαρακτηριστικοί του προϊόντος.
4. Τα προϊόντα πρέπει να διατίθενται σε ακέραιες συσκευασίες των 500
γραμμαρίων και να φέρουν τις απαραίτητες ενδείξεις.
5. Τα ζητούμενα είδη είναι τα εξής:
α) Φιδές τριμμένος συσκευασία 500 γραμμαρίων .
β) Μακαρόνια Νο 3 συσκευασία 500 γραμμαρίων.
γ) Μακαρόνια Νο 7 συσκευασία 500 γραμμαρίων.
δ) Πάστες διάφορες (κριθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, ρυζάκι, αστράκι )
συσκευασία 500 γραμμαρίων.
ε) Χυλοπίτες συσκευασία 500 γραμμαρίων.
Η ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ
ΤΗΛ.210 6494118
ΣΙΓΑΝΟΥ π.
ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ
400050
400051
400052
400053
400054
400056
400060
400220
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΠΑΣΤΑ ΚΟΡΑΛΙ
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΠΑΣΤΙΤΣΙΟΥ ΝΟ 3
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΝΟ 6 ΕΩΣ κ ΝΟ 10
ΦΙΔΕΣ
ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΠΑΣΤΑ
ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ
ΠΑΣΤΑ ΡΙΖΑΚΙ
ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΑΛΕΞΗΣ
210 6494118
ΒΜΜ
ΚΙΛ
ΚΙΛ
ΚΙΛ
ΚΙΛ
ΚΙΛ
ΚΙΛ
ΚΙΛ
ΚΙΛ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
125
250
300
550
350
125
75
150
ΑΔΑ: Β44Ε46904Ν-ΛΨ2
Τις προσφορές συμμετοχής , παρακαλείσθε να καταθέσετε σφραγισμένες στο
Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου,
έως 12/3/2012
μπορούν
δε να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με
οποιονδήποτε τρόπο & παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται
στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας της διενέργειας του
διαγωνισμού & έως 14:0 0 μ.μ.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 13/3 /2012 ,ημέρα Τρίτη και ώρα 11.30 π μ .
Πρέπει να είναι γραμμένες στην Ελληνική Γλώσσα σε δύο ( 2 ) αντίγραφα, να εσωκλείονται σε υποφακέλλους
με τις ενδείξεις:
•
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ και
•
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ εντός του κυρίου φακέλου με την ένδειξη:
ΠΡΟΣ:
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΕΛΠΙΣ»
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ 7 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΑΘΗΝΑ 115 22
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
΄΄Αυγών΄΄, ΄΄ελαιόλαδου΄΄, ΄΄μη μαγειρεμένων ζυμαρικών΄΄
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια.
Η παρούσα αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Γ.Ν.Α. ΄΄Η ΕΛΠΙΣ΄΄ και στη σελίδα του Νοσοκομείου
www.elpis.gr
Αντίγραφα της διακήρυξης θα διατίθενται από το Νοσοκομείο (Γραφείο Προμηθειών) κατά τις εργάσιμες ημέρες
και από ώρα 8.45 π.μ. έως 13.30 μ.μ.
3. ΟΡΟΙ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εξήντα (60) ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της διενέργειας
του διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσης.
4. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1.Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε κλειστό φάκελο και απαραίτητα φέρουν την επωνυμία και τη διεύθυνση
του Υποψηφίου αναδόχου (οδός, αριθμός, πόλη, τ.κ., τηλέφωνα, fax) κ.α.) .
2 O παραπάνω κλειστός φάκελος θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα (1) φάκελο με τη Τεχνική Προσφορά της
εταιρείας και ένα (1) φάκελο με την οικονομική προσφορά σε Ευρώ που θα αναφέρεται χωριστά το ποσοστό του
Φ.Π.Α. Όλα θα είναι σε: πρωτότυπο & αντίγραφο ,που θα επισημαίνεται στην εξωτερική τους συσκευασία.
ΑΔΑ: Β44Ε46904Ν-ΛΨ2
3.Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν φάκελοι, οι οποίοι να είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να
επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.
4.Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και να μην έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες,
διορθώσεις. Αν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και
μονογραμμένη από τον προσφέροντα.
5.Προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές
της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
6.Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
7. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές για την ίδια υπηρεσία και προσφορές για επιμέρους υπηρεσίες.
8.Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής
εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.
9. Οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της μετά την κατάθεσή της.
10. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ενιαία, χωρίς διάκριση σταδίων – φάσεων (αξιολόγηση
δικαιολογητικών, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς).
Οι προμηθευτές υποχρεούνται επίσης:
Α) Να δηλώσουν κάθε σχετικό στοιχείο με την αναφερόμενη προμήθεια, με πληροφοριακά έντυπα,
prospectus κ.λ.π. προσκόμιση δικαιολογητικών πιστοποίησης, HACCP. Όλα τα δικαιολογητικά που
υποβάλλονται στον διαγωνισμό θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα από Αρμόδια Αρχή:
Επίσης αναφορικά με την οικονομική αξιολόγηση & σύμφωνα με τον:
Ν.3918 / 02 – 03 – 2011 άρθρο 13: «στο στάδιο κατακύρωσης των διαγωνισμών που βρίσκονται σε
εξέλιξη , κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, γίνεται σύγκριση τιμών των οικονομικών προσφορών με
αυτές του παρατηρητηρίου τιμών, όπως καταγράφηκαν κατά τη τελευταία ημέρα της προθεσμίας
υποβολής προσφορών ανά διαγωνισμό .
Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά τα ανωτέρω παραδεκτές τιμές,
απορρίπτονται»
5. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις κάτωθι κρατήσεις:
•
Μ.Τ.Π..Υ. 1,5 %
•
Οι παραπάνω κρατήσεις επιβαρύνονται με 2 % χαρτόσημο επί ΜΤΠΥ και 20 % Ο.Γ.Α επί Χαρτ.ΜΤΠΥ
•
Παρακράτηση 2% υπέρ ψυχικής υγείας.
•
Φόρος εισοδήματος 4 % επί της καθαρής αξίας μετά την αφαίρεση των νομίμων κρατήσεων, (ο φόρος αυτός
είναι 8 % για παροχή υπηρεσιών)
6. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΔΑ: Β44Ε46904Ν-ΛΨ2
ΙΣΧΥΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η χρονική ισχύς της σύμβασης , ορίζεται στους εξ ( 6 ) μήνες, με δικαίωμα του Νοσοκομείου να παρατείνει
το χρόνο αυτό για δύο (2) ακόμη μήνες μονομερώς. Η σύμβαση παύει να ισχύει αν στο μεταξύ
κατακυρωθούν τα αποτελέσματα των ενιαίων διαγωνισμών.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
α. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση
καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό
10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ.
β. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
γ. Περιλαμβάνει το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση:
(Ι) Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά.
(ΙΙ) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο
φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής
υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφονται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους δύο
συμβαλλόμενους
ΤΙΜΗ: Η τιμή θα είναι σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ, θ΄αναγράφεται το ποσοστό ΦΠΑ στο
οποίο υπάγεται το είδος, θα δίνεται υποχρεωτικά για κάθε μονάδα είδους χωριστά
και δεν θα θέτει όρους αναπροσαρμογής.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ,ΕΝΑΡΞΗ,ΛΗΞΗ κ.α.)
1. Μετά την απόφαση Δ.Σ. κατακύρωσης -ανάθεσης υπογράφεται και από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση . Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα
στοιχεία της προσφοράς του προμηθευτή με την οποία συμμετείχε αυτός στη διαδικασία και η
οποία προσφορά ενδιαφέροντος έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση σ΄ αυτόν.
2. Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:
α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.
β. Τα συμβαλλόμενα μέρη.
γ. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα.
δ. Την τιμή.
ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών.
στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών.
ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.
η. Τις προβλεπόμενες ρήτρες.
θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
ι. Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής.
3. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως
προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων
ή παραδρομών.
4. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα
δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από
συμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου.
5. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, εάν η ποσότητα που
παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το
αρμόδιο όργανο.
β. Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε.
γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν
κυρώσεις ή εκπτώσεις.
ΑΔΑ: Β44Ε46904Ν-ΛΨ2
δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από
τη σύμβαση.
Παραλαβή ειδών:
1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές.
2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί ο
προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Η σύμβαση μπορεί να
προβλέπει ότι ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται με ένα ή περισσότερους από τους τρόπους που
περιγράφονται εδώ:
α. Με μακροσκοπική εξέταση.
β. Με χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση).
γ. Με πρακτική δοκιμασία
δ. Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με το προς
προμήθεια υλικό ή και με οποιοδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, κατά την κρίση της
επιτροπής παραλαβής,
3. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση, συντάσσεται από
την επιτροπή παραλαβής οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) μετά τη διενέργεια
του μακροσκοπικού ελέγχου. Όταν η σύμβαση προβλέπει, εκτός από την μακροσκοπική
εξέταση και άλλους ελέγχους (όπως χημική εξέταση, μηχανική εξέταση, πρακτική δοκιμασία)
συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής, εκτός από το πρωτόκολλο μακροσκοπικού
ελέγχου και δειγματοληψίας και οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) μετά τα
αποτελέσματα των ελέγχων τούτων. Εάν, λόγω της φύσης του είδους, όλοι οι προβλεπόμενοι
από την σύμβαση έλεγχοι γίνονται από την επιτροπή παραλαβής και δεν μεσολαβούν
εργαστηριακοί και λοιποί έλεγχοι για την σύνταξη του οριστικού πρωτοκόλλου, τούτο
συντάσσεται από την επιτροπή χωρίς να προηγηθεί σύνταξη πρωτοκόλλου μακροσκοπικού
ελέγχου και δειγματοληψίας.
4.Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει το υλικό, αναφέρει στο σχετικό
πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύμβασης και τους
λόγους της απόρριψης και γνωματεύει αν το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Υπό την
επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 3 του ΠΔ 118 / 07, εφόσον κριθεί από το αρμόδιο
όργανο ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου μπορεί να εγκριθεί η
παραλαβή του υλικού που απορρίφθηκε από την επιτροπή παραλαβής, με έκπτωση επί της
συμβατικής τιμής. Ύστερα από την απόφαση αυτή η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να
προβεί στην παραλαβή του υλικού και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής σύμφωνα
με τα αναφερόμενα στην απόφαση. Εάν το υλικό απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής
λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο, η επιτροπή δεν
προβαίνει στη λήψη και αποστολή δειγμάτων και αντιδειγμάτων για άλλους περαιτέρω
ελέγχους. Τα παραπάνω δείγματα λαμβάνονται και αποστέλλονται προς έλεγχο, στην
περίπτωση που με απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου εγκρίθηκε η μακροσκοπική παραλαβή
υλικού που απορρίφθηκε από την επιτροπή παραλαβής, λόγω παρεκκλίσεων που
διαπιστώθηκαν κατά το μακροσκοπικό έλεγχο.
Στην περίπτωση αυτή το οριστικό
πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) συντάσσεται μετά τα αποτελέσματα του ελέγχου των
δειγμάτων. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 3 του ΠΔ 118 / 07, με αιτιολογημένη απόφαση του
ΔΣ του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η
παραλαβή υλικού για το οποίο η επιτροπή παραλαβής εξέδωσε οριστικό πρωτόκολλο
απόρριψης, στο οποίο αναφέρει παρεκκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, με έκπτωση.
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Οικονομοπούλου Γ.
Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Μεταξάκη Αικ.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
211 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content