close

Enter

Log in using OpenID

"Službeni glasnik opštine Derventa", broj : 6/13

embedDownload
SLUŽBENI GLASNIK
OPŠTINE DERVENTA
Izdavač
Skupština opštine
Derventa
GOD. 22. BROJ 6/13
Derventa, 25. 06. 2013. god.
152.
Na osnovu člana 67. stav 2. Zakona o uređenju
prostora i građenju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 40/13), člana 32. Odluke o građevinskom
zemljištu - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj: 12/09) i člana 37. Statuta opštine
Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj: 3/13), Skupština opštine Derventa na
9. sjednici održanoj 24. juna 2013. godine, donijela je
PROGRAM
uređenja gradskog građevinskog zemljišta
u 2013. godini
UVOD
Uređenje gradskog građevinskog zemljišta radi
njegovog privođenja namjeni predviđenoj regulacionim planom obuhvata pripremanje tog zemljišta
za stambenu, privrednu i drugu vrstu izgradnje i njegovo opremanje komunalnim građevinama i instalacijama za zajedničko i pojedinačno korišćenje.
Uređenje gradskog građevinskog zemljišta vrši
jedinica lokalne samouprave, a uređenje obuhvata
njegovo pripremanje i opremanje.
Pripremanje zemljišta obuhvata istražne radove,
izradu geodetskih, geoloških, inženjersko-seizmoloških i drugih podloga, izrada analize svojinskih prava
na zemljištu, izrada planske i tehničke dokumentacije,
izradu programa za uređenje zemljišta, raseljavanje,
rušenje objekata, saniranje terena i druge radove.
Opremanje zemljišta obuhvata izgradnju objekata komunalne infrastrukture i izgradnju i uređenje
površina javne namjene planiranih sprovedbenim
dokumentom prostornog uređenja.
Odgovorni urednik:
MALEŠEVIĆ SANJA
Štampa ''Grafika'' Derventa
U radove na opremanju gradskog građevinskog
zemljišta ne spadaju priključci koje snosi investitor na
teret troškova građenja.
Program uređenja gradskog građevinskog zemljišta u 2013. godini sačinjen je na osnovu Programa
rada Skupštine opštine Derventa za 2013. godinu i
Programa Kapitalnog investiranja opštine Derventa za
2013.godinu, odnosno plana za ulaganja opštinskih
sredstava u infrastrukturu, javne objekte i opremu.
OVIM PROGRAMOM UTVRĐUJE SE:
1. PODRUČJE KOJE SE UREĐUJE,
2. VRSTA I OBIM RADOVA,
3. IZVORI FINANSIRANJA,
4. PREDRAČUNSKA VRIJEDNOST TROŠKOVA UREĐENJA,
5. DINAMIKA,
6. KORIŠĆENJE SREDSTAVA OD NAKNADE I DRUGIH SREDSTAVA,
7. NAČIN ODABIRA PONUDA I USTUPANJA INVESTICIONIH RADOVA,
8. OBAVEZE INVESTITORA KOJI NAMJERAVA GRADITI OBJEKTE NA ZEMLJIŠTU KOJE
SE UREĐUJE,
9. ODREĐIVANJE NOSIOCA REALIZACIJE
PROGRAMA.
1. PODRUČJE KOJE SE UREĐUJE
Područje na kome će se vršiti opremanje izgrađenog gradskog građevinskog zemljišta je:
- područje pokriveno Urbanističkim planom,
- područje u okviru Regulacionog plana "POTOČANI",
- područje u okviru regulacionog plana
"UKRINA",
- područje pokriveno planom "BLOK-GRADSKI",
Strana 2 Broj 6
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
- područje pokriveno planom "ČARDAK",
- područje pokriveno planom "GAKOVAC",
- područje u okviru regulacionog plana "CENTAR ISTOK-CENTAR ZAPAD", i
- područje u okviru regulacionog plana
"CENTAR".
Datum: 25. 06. 2013. god.
Aktivnosti na pripremanju gradskog građevinskog zemljišta u nadležnosti su Odjeljenja za
prostorno uređenje.
Radovi na opremanju gradskog građevinskog i
ostalog građevinskog zemljišta, koji se finansiraju iz
Programa kapitalnog investiranja opštine Derventa za
2013. godinu prikazani su u tabeli.
2. VRSTA I OBIM RADOVA
II KAPITALNA ULAGANJA OPŠTINE DERVENTA ZA 2013. GODINU
Red.
broj
1
IIIa
1
2
III b
1
2
IIIs
3
IVc
1
2
GRUPE ULAGANJA-NAZIV PROJEKTA
2
Izdaci za izgradnju i pribavljanje vanjskog osvjetljenja,
trotoara i ograda
Izgradnja rasvjete u ul.Dubička
Izgradnja rasvjete u Potočanima
Ukupno izdaci za izgradnju i pribavljanje vanjskog osvjetljenja,
trotoara i ograda
Izdaci za izgradnju i pribavljanje puteva i auto-puteva
Izgradnja kružnog toka kod autobuske stanice sa rekonstrukcijom
ul. Milovana Bjeloševića Belog- završna faza
Izgradnja ulice Kolubarska
Ukupno izdaci za izgradnju i pribavljanje puteva i auto-puteva
Izdaci za izgradnju i pribavljanje plinovoda,
vodovoda, kanalizacija
Izgradnja glavnog kanalizacionog pjevovoda u naselju Lug
(nastavak projekta KFW)
Ukupno izdaci za izgradnju i pribavljanje plinovoda, vodovoda,
kanalizacija
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju
puteva i auto-puteva
Rekonstrukcija i izgradnja gradskih ulica-kraće dionice
Rekonstrukcija mostova na području opštine
Ukupno izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i
adaptaciju puteva i auto-puteva
UKUPNO KAPITALNA ULAGANJA U 2013.GODINI
3. PREDRAČUNSKA VRIJEDNOST TROŠKOVA UREĐENJA
Broj konta
Plan za 2013. god.
3
4
511100
8.000,00 KM
5.000,00 KM
13.000,00 KM
511100
75.000,00 KM
25.000,00 KM
100.000,00 KM
511100
70.000,00 KM
70.000,00 KM
511200
50.000,00 KM
20.000,00 KM
70.000,00 KM
253.000,00 KM
opštine Derventa, ugovorima i rokovima koji proističu
iz primjene zakonskih propisa ili pravosnažnih sudskih
presuda.
- troškovi opremanja 253.000,00 KM
4. IZVORI FINANSIRANJA
Iz budžetskih prihoda planiranih za kapitalne
projekte 253.000,00 KM
5. DINAMIKA
Radovi na uređenju zemljišta odvijaće se prema
dinamici koja je precizirana Odlukama Skupštine
6. KORIŠĆENJE SREDSTAVA OD NAKNADA I DRUGIH SREDSTAVA
Obzirom da su planirana budžetska sredstva za
finansiranje kapitalnih projekata veća od ukupno
planiranih prihoda od naknade za uređenje građevinskog zemljišta, naknada za korišćenje gradskog
građevinskog zemljišta, prihoda zemljišne rente i
komzšalnih taksa i slično, može se zaključiti da će sva
ova sredstva biti utrošena u predviđene namjene.
Datum: 25. 06. 2013. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj 6 Strana 3
7. NAČIN ODABIRA PONUDA I USTUPANJA INVESTICIONIH RADOVA
Način ustupanja radova provodi se prema
uslovima i pravilima propisanim posebnim zakonima
za pojedine oblasti.
naknada u 2013. godini, i to: okvirna visina sredstava
koja se očekuje po ovom osnovu, projekti u koje će ta
sredstva biti plasirana, iznos sredstava po projektima,
organi nadležni za provođenje postupka u cilju
realizacije projekata i rok za njihovo provođenje.
8. OBAVEZE INVESTITORA KOJI NAMJERAVA GRADITI OBJEKTE NA ZEMLJIŠTU KOJE SE UREĐUJE
Obaveze investitora koji namjerava graditi objekte na zemljištu koje se uređuje - opremanje, prema
ovom Programu regulisaće se posebnim ugovorom.
Bliže odredbe sadržaja ugovora kao i potpisnika
u ime opštine određuje Načelnik opštine.
II
9. ODREĐIVANJE NOSIOCA REALIZACIJE PROGRAMA
Za realizaciju ovog programa zadužuje se:
Za radove na opremanju gradskog građevinskog i
ostalog zemljišta
ODJELJENJE ZA STAMBENO KOMUNALNE
POSLOVE
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-142/13
Datum: 24. juna 2013. god.
Potpredsjednik SO-e
Milan Đukić, s.r.
_______________________________________
Planirana sredstva od posebnih vodnih naknada u
2013. godini iznose 100.000,00 KM, a neutrošena
sredstva iz 2012. godine su u iznosu 95.744,00 KM.
III
Prihodi prikupljeni od posebnih vodnih naknada
u Budžetu opštine Derventa za 2013. godinu u
ukupnom iznosu od 195.744,00 KM, namjenski će se
koristiti za:
1. Izgradnju vodovoda u Gornjem Detlaku u
iznosu od 30.000,00 KM
2. Izgradn.u vodovoda u Donjoj Lupljanici u
iznosu od 47.744,00 KM
3. Izgradnju kaskada na rijeci Ukrini u iznosu od
18.000,00 KM
4. Izgradnju vodovoda u Polju u iznosu od
30.000,00 KM
5. Izgradnju glavnog kanalizacionog cjevovoda u
naselju Lug (nastavak projekta KfW) u iznosu od
70.000,00 KM.
IV
153.
Na osnovu člana 195. stav 3. Zakona o vodama
("Službeni glasnik Republike srpske", broj: 50/06),
člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni
glasnik Republike Srpske", broj: 101/04, 42/05 i
118/05), člana 5. stav 1. Odluke o korišćenju sredstava
od posebnih vodnih naknada ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj: 9/08) i člana 37. Statuta
opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj: 3/13), Skupština opštine
Derventa na 9. sjednici održanoj 24. juna 2013.
godine, donijela je
PROGRAM
namjenskog utroška sredstava posebnih vodnih
naknada za 2013. godinu
I
Ovim Programom uređuju se pitanja utroška
sredstava koja će se prikupljati od posebnih vodnih
Načelnik opštine Derventa i nadležno odjeljenje
će u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i drugim
podzakonskim aktima i aktima opštine Derventa,
provesti poctupak javne nabavke u cilju realizacije
projekata iz tačke III ovog Programa.
Koordinaciju i praćenje provođenja ovog Programa i namjenski utrošak sredstava od posebnih
vodnih naknada, vršiće Ministarstvo poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske i nadležno
odjeljenje.
V
Rok za provođenje projekata iz ovog Programa je
31.12.2013. godine.
VI
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Strana 4 Broj 6
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Član 6.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-143/13
Datum: 24. juni 2013. god.
Potpredsjednik SO-e
Milan Đukić, s.r.
_______________________________________
Datum: 25. 06. 2013. god.
Ova Odluka stzota na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
154.
Na osnovu člana 25, stav 7, a u vezi člana 189.
stav 3. Zakona o uređenju prostora i građenju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 40/13) i člana
37. i 64. Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 3/13),
Skupština opštine Derventa na 9. sjednici održanoj 24.
juna 2013. godine, donijela je
ODLUKU
o produženju roka važenja
Urbanističkog plana grada Derventa
Član 1.
Produžava se rok važenja Urbanističkog plana
grada Derventa (u daljem tekstu: Plan).
Broj: 01-022-135/13
Datum: 24. juni 2013. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_______________________________________
155.
Na osnovu člana 107. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:
101/04, 42/05 i 118/05) i člana 37. Statuta opštine
Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj: 3/13), Skupština opštine Derventa na
9. sjednici održanoj 24. juna 2013. godine, donijela je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o mjesnim
zajednicama na području opštine Derventa
Član 2.
Član 1.
Planski period za koji je donesen Plan je do 2011.
godine.
Planski period za koji se produžava rok važenja
Plana je do 2018. godine.
Član 3.
Plan obuhvata planski prostor površine 806 ha.
Član 4.
Analiza Plana izvršena je od strane nosioca
pripreme - organ uprave nadležan za poslove uređenja
prostora i utvrđeno je da postoji zakonski osnov za
donošenje ove Odluke.
U Odluci o mjesnim zajednicama na području
opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 4/13) u članu 8. u tački 7. riječi "Donji
Višnjik" brišu se.
U istom članu u tački 31. riječi "Zelenike,
Živinice i Šušnjari" brišu se.
U istom članu iza tačke 36. dodaju se nove tačke
37, 38. i 39. koje glase:
- "(37) Mjesna zajednica Donji Višnjik sa sjedištem u Donjem Višnjiku obuhvata naseljeno mjesto:
Donji Višnjik,
- (38) Mjesna zajednica Zelenike sa sjedištem u
Zelenikama obuhvata naseljena mjesta: Zelenike i
Živinice,
- (39) Mjesna zajednica Šušnjari sa sjedištem u
Šušnjarima obuhvata naseljeno mjesto: Šušnjari".
Član 5.
Član 2.
O provođenju ove Odluke staraće se organ
uprave nadležan za poslove uređenja prostora.
U članu 19. stav 2. mijenja se i glasi:
"(2) Savjet biraju birači upisani u Centralni
birački spisak koji imaju prebivalište na području
Datum: 25. 06. 2013. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
mjesne zajednice, na dan raspisivanja izbora, na
zborovima građana, tajnim glasanjem".
Član 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-136/13
Datum: 24. juni 2013. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_______________________________________
156.
Na osnovu člana 102. stav 2. Zakona o lokalnoj
samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske",
broj: 101/04, 42/05 i 118/05) i člana 37. Statuta opštine
Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj: 3/13), Skupština opštine Derventa na
9. sjednici održanoj 24. juna 2013. godine, donijela je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o sazivanju i
načinu rada zbora građana
Član 1.
U Odluci o sazivanju i načinu rada zbora građana
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 10/05) u
članu 4. u alineji 2. riječi "Odlukom o osnivanju mjesne zajednice, zamjenjuju se riječima "Odlukom o
mjesnim zajednicama na području opštine Derventa".
Član 2.
Član 5. mijenja se i glasi:
"(5) Predsjednik Savjeta rukovodi radom Zbora
građana, predsjedava radom Zbora građana, potpisuje
akte Zbora građana i obavlja druge poslove, a koji nisu
u suprotnosti sa zakonom, Statutom Opštine Derventa i
Odlukom o mjesnim zajednicama na području opštine
Derventa".
Član 3.
Članovi 8. i 9. brišu se i dodaju novi članovi 8, 9,
10, 11. i 12. koji glase:
Broj 6 Strana 5
"Član 8.
Građani mogu pokrenuti inicijativu za obrazovanje nove mjesne zajednice (razdvajanjem) sa
područja koje se želi izdvojiti i obrazovati novu mjesnu zajednicu kao i inicijativu da se naseljeno mjesto
izdvoji iz sastava jedne mjesne zajednice i spoji sa
drugom mjesnom zajednicom - obrazovanje mjesne
zajednice (spajanjem) odnosno promjenu područja ili
naziva mjesne zajednice.
Inicijativu iz stava 1. ovog člana može pokrenuti
najmanje 5% registrovanih birača sa područja za koje
se predlaže obrazovanje nove mjesne zajednice (razdvajanjem) ili izdvajanjem spoji sa drugom mjesnom
zajednicom, odnosno promjena područja ili naziva
mjesne zajednice.
Član 9.
Inicijativa za obrazovanje mjesne zajednice, za
promjenu njenog područja ili naziva, obavezno sadrži:
- podatke o području za koje se predlaže obrazovanje mjesne zajednice, promjena njenog područja ili naziva mjesne zajednice, granice mjesne
zajednice, broj stanovnika i drugo,
- način na koji se predlaže obrazovanje, promjena
područja ili naziva mjesne zajednice,
- razloge zbog kojih se predlaže obrazovanje
mjesne zajednice, promjena područja ili naziva mjesne
zajednice.
Inicijativa iz stava 1. mora biti obrazložena i da
sadrži i druge podatke koji će omogućiti da se o pokrenutoj inicijativi na Zboru građana tog područja, donese
odluka.
Tako obrazložena inicijativa upućuje se Načelniku opštine, a zatim u Odeljenje za opštu upravu
na dalju proceduru.
Nadležni u Odjeljenju za opštu upravu o pokrenutoj inicijativi obavještavaju predsjednika Savjeta
mjesne zajednice u čijem je sastavu područje koje se
želi izdvojiti, promijeniti područje ili naziv mjesne
zajednice.
Član 10.
Predsjednik Savjeta mjesne zajednice je dužan da
u roku od 30 dana od dana prijema obavještenja sazove
Zbor građana radi odlučivanja o pokrenutoj inicijativi.
Ukoliko predsjednik Savjeta mjesne zajednice ne
sazove u predviđenom roku Zbor građana radi razmatranja pokrenute inicijative, Zbor građana će sazvati
nadležni iz Odjeljenja za opštu upravu.
Zboru građana će ispred Odjeljenja za opštu
upravu, prisustvovati referent nadležan za poslove
mjesnih zajednica.
Strana 6 Broj 6
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Ukupan broj birača, koji prisustvuju Zboru
građana na kojem se razmatra pokrenuta inicijativa
građana je najmanje 10% registrovanih birača koji
imaju prebivalište na području koje se želi izdvojiti,
promijeniti područje ili naziv.
Ukoliko naseljeno mjesto ili dio naseljenog
mjesta ima manje od 300 registrovanih birača, Zboru
građana potrebno je da prisustvuje najmanje 30 registrovanih birača, kako bi se moglo punovažno odlučivati.
O pokrenutoj inicijativi glasa se javno - na Zboru
građana, a inicijativa je prihvaćena ako se za istu
izjasni većina od ukzšnog broja prisutnih.
Ukoliko Zbor građana sa područja koje se želi
izdvojiti prihvati inicijativu o izdvajanju i pripajanju
drugoj mjesnoj zajednici, istu Jšućuje Savjetu mjesne
zajednice kojoj se želi pripojiti naseljeno mjesto ili dio
naseljenog mjesta na razmatranje i usvajanje.
Ukoliko Savjet mjesne zajednice prihvati inicijativu o obrazovanju mjesne zajednice spajanjem, istu
upućuje u Odjeljenje za opštu upravu.
Ukoliko Savjet mjesne zajednice ne prihvati
inicijativu o obrazovanju nove mjesne zajednice
(spajanjem), naseljeno mjesto ili dio naseljenog mjesta
ostaje u sastavu postojeće mjesne zajednice.
Član 11.
Ukoliko je inicijativa o obrazovanju mjesne
zajednice, promjeni područja ili naziva na Zboru
građana prihvaćena, nadležni iz Odjeljenja za opštu
upravu izvod iz zapisnika sa zaključcima sa održanog
Zbora građana i prihvaćenoj inicijativi upućuju
Načelniku opštine.
Načelnik opštine prijedlog o obrazovanju, promjeni područja ili naziva mjesne zajednice upućuje
Skupštini opštine na odlučivanje.
Član 12.
Na Zboru građana na kojem se razmatra pokrenuta inicijativa građana vodi se zapisnik koji potpisuje
predsjednik Savjeta ukoliko je prisutan Zboru građana,
a ukoliko nije prisutan, zapisnik potpisuju članovi
radnog tijela (tri člana) kojeg biraju građani na Zboru
građana".
Član 4.
Član 10. postaje član 13.
Datum: 25. 06. 2013. god.
Član 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-137/13
Datum: 24. juni 2013. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_______________________________________
157.
Na osnovu člana 348. stav 3. Zakona o stvarnim
pravima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:
124/08, 58/09 i 95/11), člana 16. Odluke o građevinskom zemljištu - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj: 12/09), a u skladu sa članom
196. stav 2. Zakona o uređenju prostora i građenju
("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 40/13) i
člana 37. i 64. Statuta opštine Derventa - Prečišćeni
tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 3/13),
Skupština opštine Derventa na 9. sjednici održanoj 24.
juna 2013. godine, donijela je
ODLUKU
o prodaji neposrednom pogodbom neizgrađenog
gradskog građevinskog zemljišta u državnoj svojini
radi oblikovanja građevinske čestice
Član 1.
Prodaje se neposrednom pogodbom neizgrađeno
gradsko građevinsko zemljište označeno kao k.č.
484/7, površine 5.856 m2, K.O. Derventa I, upisano u
List nepokretnosti broj: 4/0, u svojini opštine
Derventa, po cijeni od 47.024,00 KM (slovima:
četrdeset sedam hiljada dvadeset četri konvertibilne
marke), "ELEKTRON GROUP" D.O.O. DERVENTA,
a radi oblikovanja građevinske čestice, u obuhvatu
Regulacionog plana "INDUSTRIJSKA ZONA", a u
skladu sa Urbanističko-tehničkim uslovima i planom
parcelacije od 23.09. 2010. godine, i Dopune urbanističko-tehničkih uslova i izmjenom plana parcelacije od
23.02. 2011. godine, a izrađenim od strane G.P.
"Obnova" d.o.o. Šamac.
Datum: 25. 06. 2013. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Član 2.
Po osnovu ove odluke i pribavljenog mišljenja
pravobranioca Republike Srpske, zaključiće se ugovor
o prodaji zemljišta iz člana 1. ove Odluke, a koji u ime
opštine potpisuje Načelnik opštine.
Broj 6 Strana 7
Opis lokacije: Mjesto za uništavanje udaljeno je
od naseljenog mjesta 1000 metara, od magistralnog
puta 2000 metara, elektro vodova i repetitora nema u
blizini, a do lokacije vodi šumski makadamski put.
Sama lokacija je "stari majdan" na kojoj nema
vegetacije čime je smanjena mogućnost za izbijanje
požara.
Član 3.
Član 2.
O provođenju ove odluke staraće se Stručna
služba načelnika opštine i Odjeljenje za prostorno
uređenje.
Član 4.
ODLUKU
o određivanju lokacije za uništavanje
neeksplodiranih ubojnih sredstava i mina
Lokacija iz člana 1. Odluke ispunjava uslove za
uništavanje neeksplodiranih ubojnih sredstava i mina i
može se koristiti pod sljedećim uslovima:
- da se na njoj uništavaju neeksplodirana ubojna
sredstva i mine koje se prikupe isključivo na području
opštine Derventa,
- da količina eksploziva može iznositi maksimalno 10 (deset) kg po fugasi a maksimalno 3 (tri)
fugase u jednom radnom danu i da ne smije ugroziti
stanovništvo, stambene i privredne objekte u rejonu
lokacije uništavanja,
- u zoni izvođenja procesa uništavanja neeksplodiranih ubojnih sredstava i mina obavezno je
preduzeti sve mjere bezbjednosti i zaštite propisane
Zakonom o deminiranju u Bosni i Hercegovini,
- izvođač procesa uništavanja dužan je blagovremeno obavijestiti stanovništvo o aktivnostima koje
se namjeravaju preduzeti u toku dana,
- u sušnom periodu izbjegavati aktivnosti
uništavanja a ako je to neophodno preduzeti dodatne
mjere protivpožarne zaštite,
- u slučaju šteta i posljedica nastalih prilikom
uništavanja neeksplodiranih ubojnih sredstava i mina,
u cjelini je odgovoran izvođač procesa uništavanja,
- prije izvođenja procesa uništavanja neeksplodiranih ubojnih sredstava i mina izvođač procesa
uništavanja dužan je obavijestiti Odsjek za civilnu
zaštitu opštine Derventa i Policijsku stanicu Derventa,
a nakon izvršenog procesa uništavanja jedan primjerak
Zapisnika o uništenim neeksplodiranim ubojnim
sredstvima i minama dostaviti u Odsjek za civilnu
zaštitu opštine Derventa.
Član 1.
Član 3.
Ovom odlukom određuje se lokacija privremenog karaktera za uništavanje neeksplodiranih
ubojnih sredstava i mina, na jednom dijelu zemljišta
označenog kao k.č. 1409 KO Trstenci (PJ "Motajica"
odjel 127), čiji je korisnik JP "ŠUME REPUBLIKE
SRPSKE" Sokolac.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-138/13
Datum: 24. juni 2013. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_______________________________________
158.
Na osnovu člana 22. tačka 7. Zakona o zaštiti i
spasavanju u vanrednim situacijama ("Službeni glasnik
Republike Srpske", broj: 121/12), člana 3. alineja 7.
Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne
zaštite u sistemu zaštite i spasavanja na teritoriji
opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 3/13) i člana 37. Statuta opštine Derventa Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa",
broj: 3/13), Skupština opštine Derventa na 9. sjednici
održanoj 24. juna 2013. godine, donijelaje
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Strana 8 Broj 6
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-139/13
Datum: 24. juni 2013. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_______________________________________
159.
Na osnovu člana 30. alineja 19. Zakona o
lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj: 101/04, 42/05 i 118/05), člana 37.
alineja 19 Statuta opštine Derventa- Prečišćeni tekst
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 3/13), a u
skladu sa članom 26. Zakona o popisu stanovništva,
domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013.
godine ("Službeni glasnik BiH", broj: 10/12 i 18/13),
članom 7. Zakona o organizaciji i sprovođenju popisa
stanovništva, domaćinstava i stanova 2013. godine u
Republici Srpskoj ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj: 70/12 i 39/13) i Procedurama za izbor
popisnih organa i osoblja koje će biti angažovano u
popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH u
2013. godini, Skupština opštine Derventa na 9. sjednici
od-ržanoj 24. juna 2013. godine, donijela je
R J E Š E NJ E
o imenovanju predsjednika i članova Popisne
komisije opštine Derventa za Popis stanovništva,
domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013.
godine
I
Za predsjednika i članove Popisne komisije
opštine Derventa za Popis stanovništva, domaćinstava
i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine (u
daljem tekstu: Popisna komisija), imenuju se:
1. Branislav Makrić, predsjednik, službenik RU
za geodetske i imovinsko pravne poslove,
2. Nada Nović, član,
3. Samir Terzić, član.
4. Žarko Vasić, član,
5. Samira Fejza, član,
Datum: 25. 06. 2013. god.
- vrši izbor i imenovanje instruktora i popisivača
za područje opštine;
- obavještava stanovništvo o značaju Popisa, načinu i vremenu njegovog sprovođenja, o pravima i
dužnostima građana i načinu izvršavanja obaveza u
Popisu;
- brine o pravilnoj primjeni metodoloških i
organizacionih uputstava;
- preuzima štampani popisni materijali i dijeli ga
instruktorima, koji ga dalje distribuiraju popisivačima;
- obezbjeđuje prostorije i uslove za sprovođenje
obuke opštinskih instruktora i popisivača;
- vrši nadzor nad radom instruktora i ostalih
učesnika u popisu;
- izdaje učesnicima u Popisu ovlašćenja za rad;
- preduzima mjere koje garantuju kompletan
obuhvat jedinica Popisa;
- preuzima popisni materija od instruktora,
organizuje i kontroliše obuhvat i kvalitet popisnog
materijala;
- obezbjeđuje skladištenje popisnog materijala uz
ispunjenje propisanih bezbjedonosnih mjera i uslova
određenih Zakonom o zaštiti ličnih podataka;
- organizuje prevoz i blagovremeno dostavljanje
popisnog materijala na mjesto unošenja i
- priprema obračun troškova nastalih za pripremu
i sprovođenje Popisa u skladu sa instrukcijama.
III
Za svoj rad Popisna komisija odgovara Republičkom zavodu za statistiku Republike Srpske.
Popisna komisija po završetku poslova iz tačke 2.
ovog rješenja podnosi Izvještaj o radu Republičkom
zavodu za statistiku Republike Srpske najkasnije do
31.10.2013. godine.
IV
Rad popisne komisije i osoblja angažovanog za
terenski rad plaćaju Agencija za statistiku BiH, Federalni zavod za statistiku i Republički zavod za statistiku, a sredstva za plaćanje su obezbijeđena iz granta
DEK u BiH, budžeta BiH, Entiteta i Brčko Distrikta
BiH.
II
V
Popisna komisija obavlja sljedeće poslove:
- rukovodi pripremama, organizovanjem i sprovođenjem Popisa na teritoriji opštine;
Mandat članova Popisne komisije traje od dana
imenovanja pa do završetka svih popisnih aktivnosti
Datum: 25. 06. 2013. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
II
terenskog rada, ztsljučujući i PES (postpopisnu anketu)
za Popisnu komisiju ukoliko bude u uzorku za PES.
VI
Ovo rješenje dostaviti Agenciji za statistiku BiH,
Republičkom zavodu za statistiku Republike Srpske i
Centralnom popisnom birou.
VII
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objaviće se u "Službenom glasniku opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-71/13
Datum: 24. juni 2013. god.
Potpredsjednik SO-e
Milan Đukić, s.r.
_______________________________________
160.
Na osnovu člana 30. stav 1. alineja 19. i člana 36.
Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik
Republike Srpske", broj 101/04, 42/05 i 118/05), člana
37. Statuta opštine Derventa-Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 3/13) i člana 58.
stav 3. Poslovnika Skupštine opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/09 - Prečišćeni
tekst i 3/13). Skupština opštine Derventa na 9. sjednici,
održanoj 24. juna 2013. godine, donijela je
R J E Š E NJ E
o dopuni Rješenja o izboru predsjednika,
zamjenika predsjednnka i članova Odbora za
pitanja omladine i mladih
I
U Rješenju o izboru predsjednika, zamjenika
predsjednika i članova Odbora za pitanja omladine i
mladih broj: 01-111-50/12 od 29. novembra 2012.
godine ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj:
15/12) u tački I. Rješenja dodaju se nove podtačke 4. i
5. 0 izboru dva člana Odbora za pitanja omladine i
mladih iz reda omladinskih organizacija i to:
1. Nikolić Boris, član i
2. Šerbić Jefimija, član.
Broj 6 Strana 9
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objaviće se u "Službenom glasniku opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-72/13
Datum: 24. juni 2013. god.
Potpredsjednik SO-e
Milan Đukić, s.r.
_______________________________________
161.
Na osnovu člana 38. Zakona o uređenju prostora i
građenju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:
55/10), a u skladu sa članom 192. Zakona o uređenju
prostora i građenju ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj: 40/13) i člana 37. i 64. Statuta opštine
Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj: 3/13), Skupština opštine Derventa na
9. sjednici održanoj 24. juna 2013. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
o utvrđivanju Nacrta revizije
Regulacionog plana "CENTAR"
1. Skupština opštine utvrđuje Nacrt revizije
Regulacionog plana "CENTAR" (u daljem tekstu:
Nacrt revizije plana).
2. Nacrt revizije plana izlaže se na javni uvid u
prostorijama, i to: "URBIS CENTAR" d.o.o. Banja
Luka, ul. Jovana Dučića 23 A, Administrativne službe
opštine Derventa i Mjesne zajednice Derventa I,
svakog radnog dana, a trajaće 30 dana od dana isteka
roka za objavljivanje.
3. Za vrijeme trajanja javnog uvida, fizička i
pravna lica mogu dati primjedbe, prijedloge i mišljenja
na Nacrt revizije plana, upisom u svesku, a koje se
nalaze u prostorijama u kojim je izložen Nacrt revizije
plana ili u formi dopisa koji se dostavlja Odjeljenju za
prostorno uređenje opštine Derventa.
4. O mjestu, datumu početka i trajanjujavnog
uvida, kao i mjestu i datumu javnog izlaganja Nacrta
revizije plana, nosilac pripreme revizije plana javnost
će obavijestiti putem obavještenja u programu "KZ" i
"Derventskom listu" i to tako da će prvo obavještenje
biti objavljeno 15 dana prije početka javnog uvida i
Strana 10 Broj 6
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
drugo obavještenje dva dana uzastopno, neposredno
pred početak javnog uvida.
5. Odjeljenje za prostorno uređenje opštine
Derventa, o izlaganju Nacrta revizije plana na javni
uvid, oglasom će obavijestiti vlasnike nekretnina na
području koje je obuhvaćeno revizijom plana. Oglas će
biti objavljen na oglasnoj tabli Administrativne službe
opštine Derventa i "Derventskom listu".
6. Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-134/13
Datum: 24. juni 2013. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_______________________________________
162.
Na osnovu člana 28. Zakona o budžetskom
sistemu Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 121/12) i člana 37. Statuta opštine
Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj: 3/13), a nakon razmatranja Nacrta
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju
budžeta opštine Derventa za 2013. godinu, Skupština
opštine Derventa na 9. sjednici održanoj 24. juna 2013.
godine, donijela je
ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Derventa usvaja Nacrt
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju
budžeta opštine Derventa za 2013. godinu.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-133/13
Datum: 24. juni 2013. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_______________________________________
Datum: 25. 06. 2013. god.
163.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa",
broj: 3/13) i člana 130. Poslovnika Skupštine opštine
Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj:
6/09 - Prečišćeni tekst), Skupština opštine Derventa na
9. sjednici održanoj 24. juna 2013. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
1. Prihvata se Nacrt Odluke o komunalnom redu i
stavlja na javnu raspravu do 25.07.2013. godine.
2. Zadužuje se Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove za sprovođenje javne rasprave.
3. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-140/13
Datum: 24. juni 2013. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_______________________________________
164.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa",
broj: 3/13), a nakon razmatranja Izvještaja o realizaciji
Programa opremanja izgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u 2012. godini, Skupština opštine
Derventa na 9. sjednici održanoj 24. juna 2013.
godine, donijela je
ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Derventa usvaja Izvještaj o
realizaciji Programa opremanja izgrađenog gradskog
građevinskog zemljišta u 2012. godini.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-141/13
Datum: 24. juni 2013. god.
Datum: 25. 06. 2013. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Potpredsjednik SO-e
Milan Đukić, s.r.
_______________________________________
165.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derve-nta Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa",
broj: 3/13), a nakon razmatranja Informacije o
poslovanju privrede na području opštine Derventa u
2012. godini, Skupština opštine Derventa na 9. sjednici
održanoj 24. juna 2013. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Derventa usvaja Informaciju o poslovanju privrede na području opštine
Derventa u 2012. godini.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-144/13
Datum: 24. juni 2013. god.
Potpredsjednik SO-e
Milan Đukić, s.r.
_______________________________________
166.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa",
broj: 3/13), a nakon razmatranja Informacije o radu
nevladinih organizacija i udruženja građana na području opštine Derventa, Skupština opštine Derventa
na 9. sjednici održanoj 24. juna 2013. godine, donijela
je
ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Derventa ne usvaja Informaciju o radu nevladinih organizacija i udruženja
građana na području opštine Derventa.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj 6 Strana 11
Broj: 01-022-150/13
Datum: 24. juni 2013. god.
Potpredsjednik SO-e
Milan Đukić, s.r.
_______________________________________
167.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa",
broj: 3/13), a nakon razmatranja Izvještaja Konkursne
komisije za sprovođenje postupka izbora Popisne komisije opštine Derventa za popis stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013. godine, Skupština opštine Derventa na 9. sjednici održanoj 24. juna 2013.
godine, donijela je
ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Derventa usvaja Izvještaj
Konkursne komisije za sprovođenje postupka izbora
Popisne komisije opštine Derventa za popis stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013. godine.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-145/13
Datum: 24. juni 2013. god.
Potpredsjednik SO-e
Milan Đukić, s.r.
_______________________________________
168.
Na osnovu člana 72. stav 3. Zakona o lokalnoj
samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske",
broj: 101/04, 42/05 i 118/05), člana 21. Pravilnika o
načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem imovine i
obaveza ( "Službeni glasnik Republike Srpske", broj
71/10), člana 8. Odluke o popisu imovine i obaveza
Opštine Derventa za 2012. godinu ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj 16/12) i člana 65. Statuta
opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa"
broj: 3/13 - Prečišćeni tekst), Načelnik opštine
Derventa donio je
ODLUKU
o usvajanju Elaborata o popisu imovine i obaveza
Opštine Derventa za 2012. godinu
Strana 12 Broj 6
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
1. Usvaja se Elaborat o popisu imovine i obaveza Opštine Derventa za 2012. godinu, konačan
izvještaj za 2012. godinu, od 28.02.2012. godine.
2. Sastavni dio ove Odluke su:
- Elaborat o popisu imovine i obaveza Opštine
Derventa za 2012. godinu, konačan izvještaj za 2012.
godinu, od 28.02.2011. godine.
- Izvještaj Komisije za popis stalnih materijalnih
sredstava - nepokretne imovine, od 15.02.2013 godine.
- Izvještaj Komisije za popis stalnih materijalnih
sredstava-pokretne imovine (namještaja, opreme i
ostalo) od 15.02.2013. godine.
- Izvještaj Komisije za popis obaveza i
potraživanja, od 25.02.2013. godine.
- Izvještaj Komisije za popis blagajne i žiroračuna, 03.01.2013. godine.
- Popisne liste.
2. Zadužuje se Odjeljenje za finansije da na
osnovu Elaborata o popisu imovine i obaveza Opštine
Derventa za 2012. godinu i popisnih lista sa stanjem na
dan 31.12.2012. godine, izvrši knjiženja radi usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem i
izradi finansijski izvještaj za prethodnu budžetsku
godinu.
3. Ovu Odluku objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
Broj: 02-417-3.1/13
Datum: 08.03. 2013. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
_______________________________________
169.
Na osnovu člana 65. Statuta opštine Derventa Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa",
broj: 3/13, a u skladu sa članom 26. stav 1. Zakona o
popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i
Hercegovini 2013. godine ("Službeni glasnik BiH",
broj: 10/12 i 18/13), članom 7. stav 1. Zakona o organizaciji i sprovođenju popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Republici Srpskoj ("Službeni glasnik
Republike Srpske", broj: 70/12 i 39/13) i Procedurama za izbor popisnih organa i osoblja koje će biti
angažovano u popisu stanovništva, domaćinstava i
stanova u BiH u 2013. godini, Načelnik opštine
Derventa 6. juna 2013. godine, donosi
Datum: 25. 06. 2013. god.
ODLUKU
o objavljivanju Javnog oglasa za izbor članova
Popisne komisije opštine Derventa za popis
stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i
Hercegovini 2013. godine
Član 1.
Objavljuje se Javni oglas za prijavu kandidata za
izbor članova Popisne komisije opštine Derventa za
popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i
Hercegovini 2013. godine (U daljem tekstu: Popisna
komisija).
Član 2.
Popisnu komisiju sačinjava pet članova, od kojih
se dva člana biraju iz reda Srba, jedan član iz reda
Bošnjaka, jedan član iz reda Hrvata i jedan član iz reda
Ostalih.
U Popisnu komisiju se obavezno imenuje službenik Republičke uprave za geodetske i imo-vinskopravne poslove.
Član 3.
Javni oglas za prijavu kandidata za izbor članova
Popisne komisije je sastavni dio ove odluke, a objaviće
se na oglasnoj tabli Administrativne službe opštine
Derventa, na zvaničnoj internet stranici opštine
Derventa www.derventa.ba i na Televiziji "K3".
Član 4.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objaviće se "Službenom glasniku opštine Derventa" i
na oglasnoj tabli Administrativne službe opštine
Derventa.
Broj: 02-022-126/13
Datum: 06.06. 2013. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
_______________________________________
170.
Na osnovu člana 72. stav 3. Zakona o lokalnoj
samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske"
broj:101/04, 42/05 i 118/05) i 62. Statuta opštine
Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa" broj:
Datum: 25. 06. 2013. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
3/13 - Prečišćen tekst), Načelnik opštine Derventa,
donio je
R J E Š E NJ E
o imenovanju Komisije za izbor korisnika banjsko klimatske rehabilitacije
1. U Komisiju za izbor korisnika banjskoklimatske rehabilitacije imenuje se:
- Mladen Crljić, Predsjednik, ispred Odbora
ratnih vojnih invalida pri Boračkoj organizaciji
Derventa,
- Spasoje Kulaga, član, ispred Odbora ratnih
vojnih invalida pri Boračkoj organizaciji Derventa,
- Siniša Prijević, član, ispred Opštinske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila RS Derventa,
- Miladin Ristić, član, ispred Odbora porodica
poginulih borca pri Boračkoj organizaciji Derventa,
- Marjanović Rada, član, ispred Odjeljenja za
boračko-invalidsku zaštitu,
2. Zadatak Komisije iz tačke 1. rješenja je da na
osnovu objavljenog Javnog poziva za podnošenje
zahtjeva radi upućivanja 568 ratnih vojnih invalida i
članova porodica poginulih boraca odbrambenootadžbinskog rata Republike Srpske u banjsko-klimatske zdravstvene ustanove, sprovedu postupak i
izaberu 14 korisnika banjske rehabilitacije iz kategorije RVI od I do IV kategorije i članova porodica
poginulih boraca sa područja opštine Derventa.
3. Ovo Rješenje objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
Broj: 02-111-65
Datum: 31.05. 2013. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
_______________________________________
171.
Na osnovu člana 31. stav (9) Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik
Republike Srpske" broj 119/08 i 1/12) i člana
65.Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine
Derventa" broj 3/13 - Prečišćen tekst), Načelnik
opštine Derventa donio je
R J E Š E NJ E
1. Daje se saglasnost Javnoj predškolskoj ustanovi "Trol" Derventa za formiranje vaspitnih grupa
Broj 6 Strana 13
sa povećanim brojem djece do 10% u odnosu na broj
djece u vaspitnoj grupi utvrđen članom 31. stav 7.
Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, u
2013/2014 godini.
2. Ovaj Zaključak objaviće se u "Službenom
glasniku opštine Derventa".
Obrazloženje:
Javna predškolska ustanova "Trol" Derventa
obratila se osnivaču dana 31.05.2013.godine, sa
zahtjevom za davanje saglasnosti za upis većeg broja
djece u vaspitnim grupama, do 10% više od broja koji
je Zakonom propisan kao maksimalan po uzrasnim
grupama. U obrazloženju zahtjeva navedeno je da
postoji veliki interes roditelja za korišćenjem usluga
koje pruža ova predškolska ustanova, odnosno da je
veliki broj djece koja čekaju na prijem u ovu ustanovu,
njih 70-oro. Kako bi se ovaj problem bar donekle
ublažio, ustanova se obratila sa zahtjevom za davanje
saglasnosti na povećan broj djece u grupama.
Načelnik opštine je, uvažavajući navedene razloge, a primjenom odredbi člana 31. stav (9) Zakona
o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, dao saglasnost na povećan broj djece u grupama do 10%, u
2013/2014 godini, s tim da to ne bi trebalo uticati na
smanjenje kvaliteta usluga i sigurnost djece u ovoj
predškolskoj ustanovi.
Broj: 02-30-45/13
Datum: 03.06. 2013. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
_______________________________________
172.
Na osnovu člana 26. Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine "Službeni glasnik BiH", broj:
10/12 i 18/13) i članom 7. Zakona o organizaciji i
sprovođenju popisa stanovništva, domaćinstava i
stanova 2013. godine u Republici Srpskoj ("Službeni
glasnik Republike Srpske", broj: 70/12 i 39/13), člana
50. Statuta opštine Derventa- Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 3/13) i člana 41.
Poslovnika Skupštine opštine ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj: 6/09- Prečišćeni tekst i 3/13),
a u skladu sa Procedurama za izbor popisnih organa i
osoblja koje će biti angažovano u popisu stanovništva,
domaćinstava i stanova u BiH u 2013. godini, Komisija za izbor i imenovanja Skupštine opštine Derventa, na 6. sjednici održanoj 5. juna 2013. godine,
donosi
Strana 14 Broj 6
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
R J E Š E NJ E
o imenovanju Konkursne komisije za sprovođenje
postupka izbora Popisne komisije opštine Derventa
za popis stanovništva, domaćinstava i stanova u
Bosni i Hercegovini 2013. godine
I
Za članove Konkursne komisije za sprovođenje
postupka izbora članova Popisne komisije opštine
Derventa za popis stanovništva, domaćinstava i
stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine (u daljem
tekstu: Konkursna komisija) imenuju se:
1. Jeftić Siniša, predsjednik komisije,
2. Ravlić Ilija, član,
3. Pelesić Fadil, član.
II
Zadatak Konkursne komisije iz tačke I ovog
rješenja je da sprovede postupak za izbor članova Popisne komisije opštine Derventa za popis stanovništva,
domaćinstava i stanova u BiH 2013. godine (u daljem
tekstu: Popisne komisije), što podrazumijeva primanje
prijava kandidata, da izvrši klasifikaciju kandidata na
one koji ispunjavaju uslove i one koji ne ispunjavaju
uslove, izvrši bodovanje kandidata, utvrdi prijedlog
liste kandidata i Izvještaj o sprovedenom postupku sa
prijedlogom liste kandidata putem Komisije za izbor i
imenovanja dostavi Skupštini opštine Derventa na
razmatranje i izbor.
III
Članovi Konkursne komisije se imenuju na
period do okončanja Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine i
objavljivanja rezultata popisa u javnim glasilima u
BiH.
IV
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objaviće se u "Službenom glasniku opštine Derventa".
Broj: 01-111-70/13
Datum: 05.06. 2013. god.
Predsjednik Komisije
za izbor i imenovanja
Grozdan Ružičić, s.r.
_______________________________________
Datum: 25. 06. 2013. god.
173.
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04,
19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10), člana
5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama
("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05 i 24/09), člana 20.
Pravilnika o javnim nabavkama ("Službeni glasnik
opštine Derventa" broj 12/09) i člana 65. Statuta
opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj 3/13) Načelnik opštine
Derventa donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
- Popović Miro, građ. teh., predsjednik
- mr Knežević Budislav, dipl. inž. elektrotehnike., član
- Samardžija Boško, pravnik, član
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Strinić Mile, dipl. ek.
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje
ponuda za izgradnju javne rasvjete u ulici Milovana
Bjeloševića Belog, dana 03. 06. 2013. godine, sa
početkom u 12 časova,
- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja
postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o
dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o radu i razlozima izdavanja takve preporuke i zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
4. Ovo Rješenje objaviće se u "Službenom
glasniku opštine Derventa".
Broj: 02-404-19/13
Datum: 30.05. 2013. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
_______________________________________
174.
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04,
19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10), člana
5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama
Datum: 25. 06. 2013. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05 i 24/09), člana 20.
Pravilnika o javnim nabavkama ("Službeni glasnik
opštine Derventa" broj 12/09) i člana 65. Statuta
opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj 3/13) Načelnik opštine
Derventa donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
- Popović Miro, građ. teh., predsjednik
- Jovičić Ana, dipl. pravnik,član
- Marić Milena, građ. teh., član
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Strinić Mile, dipl. ek.
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje
ponuda za izradu prostornog plana opštine Derventa,
dana 06. 06. 2013. godine, sa početkom u 12 časova,
- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o dodjeli
ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o
radu i razlozima izdavanja takve preporuke i zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
4. Ovo Rješenje objaviće se u "Službenom
glasniku opštine Derventa".
Broj: 02-404-20/13
Datum: 03.06. 2013. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
_______________________________________
175.
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04,
19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10), člana
5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama
("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05 i 24/09), člana 20.
Pravilnika o javnim nabavkama ("Službeni glasnik
opštine Derventa" broj 12/09) i člana 65. Statuta
opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj 3/13) Načelnik opštine
Derventa donio je
Broj 6 Strana 15
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
- Nović Srđan, dipl. inž. saob., predsjednik
- Jovičić Ana, dipl. pravnik,član
- Marić Darinka, građ. teh., član
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Strinić Mile, dipl. ek.
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje
ponuda za košenje putnog pojasa na lokalnim
putevima, dana 10. 06. 2013. godine, sa početkom u 12
časova,
- otvori pristigle ponude,
- izvrpš analizu ponuda i nakon okončanja
postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o
dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o radu i razlozima izdavanja takve preporuke i
zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
4. Ovo Rješenje objaviće se u "Službenom glasniku opštine Derventa".
Broj: 02-404-21/13
Datum: 06.06. 2013. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
_______________________________________
176.
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04,
19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10), člana
5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama
("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05 i 24/09), člana 20.
Pravilnika o javnim nabavkama ("Službeni glasnik
opštine Derventa" broj 12/09) i člana 65. Statuta
opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj 3/13) Načelnik opštine
Derventa, donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
- Popović Miro, građ. teh., predsjednš
- Ana Jovičić, dipl. pravnik, član
- Nović Srđan, dit. inž. saob., član
Strana 16 Broj 6
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Strinić Mile, dipl. ek.
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje
ponuda za izradu glavnog projekata izgradnje vodovoda u naselju D. Lupljanica, dana 20. 06. 2013.
godine sa početkom u 12 časova,
- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja
postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem
o radu i razlozima izdavanja takve preporuke i
zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Broj: 02-404-5.2/13
Datum: 18.06. 2013. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
_______________________________________
177.
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04,
19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10), člana
5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama
("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05 i 24/09), člana 20.
Pravilnika o javnim nabavkama ("Službeni glasnik
opštine Derventa" broj 12/09) i člana 65. Statuta
opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj 3/13) Načelnik opštine
Derventa donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
- Popović Miro, građ. teh., predsjednik
- Nović Srđan, dipl. inž. sao6.,član
- Samardžija Boško, pravnik, član
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Strinić Mile, dipl. ek.
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje
ponuda za nastavak izgradnje vodovodne u kana-
Datum: 25. 06. 2013. god.
lizacione mreže u ul. Milovana Bjeloševića Belog,
dana 24. 06. 2013. godine, sa početkom u 13 časova,
- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja
postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o
dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o radu i razlozima izdavanja takve preporuke i zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
4. Ovo Rješenje objaviće se u "Službenom
glasniku opštine Derventa".
Broj: 02-404-22/13
Datum: 20.06. 2013. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
_______________________________________
178.
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04,
19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10), člana
5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama
("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05 i 24/09), člana 20.
Pravilnika o javnim nabavkama ("Službeni glasnik
opštine Derventa" broj 12/09) i člana 65. Statuta
opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj 3/13) Načelnik opštine
Derventa donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
- Strinić Mile, dipl. ek., predsjednik
- Marić Darinka, građ. teh.,član
- Jovičić Ana, dipl. pravnik, član
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Nović Srđan, dipl. inž.saob.
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje
ponuda za Nabavka eurodizela 4 za potrebe angažovanja Oružanih snaga BiH na sanaciji lokalnih
puteva, dana 26. 06. 2013. godine, sa
početkom u 12 časova,
- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja
postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o
dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s iz-
Datum: 25. 06. 2013. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
vještajem o radu i razlozima izdavanja takve preporuke i zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
4. Ovo Rješenje objaviće se u "Službenom glasniku opštine Derventa".
Broj 6 Strana 17
Broj: 02-404-23/13
Datum: 25.06. 2013. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
_______________________________________
Strana 18 Broj 6
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 25. 06. 2013. god.
Datum: 25. 06. 2013. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj 6 Strana 19
SADRŽAJ
Red. broj.
Strana
SKUPŠTINA OPŠTINE
152. Program uređenja gradskog građevinskog zemljišta u 2013. godini; ......................................................1
153. Program namjenskog utroška sredstava posebnih vodnih naknada u 2013. godini; ................................3
154. Odluka o produženju roka važenja Urbanističkog plana grada Derventa; ...............................................4
155. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjesnim
zajednicama na području opštine Derventa; ............................................................................................4
156. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sazivanju i načinu rada zbora građana; ...............................5
157. Odluka o prodaji neposrednom pogodbom neizgrađenog gradskog građevinskog
zemljišta u državnoj svojini radi oblikovanja građevinske parcele; ........................................................6
158. Odluka o određivanju lokacije za uništavanje
neeksplodiranih ubojnih sredstava i mina; ...............................................................................................7
159. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Popisne komisije opštine Derventa
za Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine; .............................8
160. Rješenje o dopuni Rješenja o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika
i članova Odbora za pitanja omladine i mladih Skupštine opštine Derventa; ..........................................9
161. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Revizije Regulacionog plana "Centar" ..................................................9
162. Zaključak o usvajanju Nacrta odluke o izmjenama i dopunama
Odluke o usvajanju Budžeta opštine Derventa za 2013. godinu;...........................................................10
163. Zaključak o prihvatanju Nacrta Odluke o komunalnom redu; ...............................................................10
164. Zaključak o usvajanju Izvještaja o realizaciji
Programa opremanja izgrađenog građevinskog zemljišta u 2012. godini; ............................................10
165. Zaključak o usvajanju Informacije o poslovanju privrede
na području opštine Derventa u 2012. godini; .......................................................................................11
166. Zaključak o neusvajanju Informacije o radu nevladinih organizacija
i udruženja građana na području opštine Derventa; ...............................................................................11
167. Zaključak o usvajanju Izvještaja Konkursne komisije za sprovođenje postupka
izbora Popisne komisije opštine Derventa za Popis stanovništva, domaćinstava
i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine; ......................................................................................11
Strana 20 Broj 6
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 25. 06. 2013. god.
NAČELNIK OPŠTINE
168. Odluka o usvajanju Elaborata o popisu imovine i obaveza
Opštine Derventa za 2012. godinu; ........................................................................................................11
169. Odluka o objavljivanju Javnog oglasa za izbor članova
Popisne komisije opštine Derventa za popis stanovništva, domaćinstava
i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine; ......................................................................................12
170. Rješenje o imenovanju Komisije za izbor korisnika banjsko-klimatske rehabilitacije; .........................12
171. Rješenje o davanju saglasnosti JPU "Trol" Derventa; ...........................................................................13
172. Rješenje o imenovanju Konkursne komisije za sprovođenje
postupka izbora Popisne komisije opštine Derventa za popis stanovništva,
domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine; ...............................................................13
173. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke - izbor najpovoljnijeg ponuđača
za izgradnju javne rasvjete u ulici Milovana Bjeloševića Belog; ..........................................................14
174. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke - izbor najpovoljnijeg
ponuđača za izradu prostornog plana opštine Derventa;........................................................................14
175. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke - izbor najpovoljnijeg ponuđača
za košenje putnog pojasa na lokalnim putevima;...................................................................................15
176. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke - izbor najpovoljnijeg
ponuđača za izradu glavnog projekta izgradnje vodovoda u naselju D. Lupljanica; .............................15
177. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke - izbor najpovoljnijeg ponuđača za nastavak
izgradnje vodovodne i kanalizacione mreže u ul. Milovana Bjeloševića Belog; ...................................16
178. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke - izbor najpovoljnijeg ponuđača
za nabavku eurodizela 4 za potrebe angažovanja Oružanih snaga BiH
na sanaciji lokalnih puteva;....................................................................................................................16
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
244 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content