close

Enter

Log in using OpenID

61 χολι Διακριτικοφ Δάςουσ Κλάδου Προςκόπων

embedDownload
61θ ΢χολι Διακριτικοφ Δάςουσ Κλάδου Προςκόπων
23-28/10/2012
ΠΥ.ΒΑ.
…Μια Ομάδα μασ κάνουν Γερι Δυνατι…
61ddkp.wordpress.com
Αγαπθτζ μου,
με ιδιαίτερθ χαρά επικοινωνϊ μαηί ςου, για να ςε ευχαριςτιςω για τθν προςπάκεια που
καταβάλεισ, ϊςτε 23 μζχρι 28 Οκτωβρίου 2012, να βρίςκεςαι ςτθν 61θ Σχολι Διακριτικοφ
Δάςουσ του κλάδου Προςκόπων.
Η Σχολι Διακριτικοφ Δάςουσ, είναι ζνα «πνευματικό εργαςτιρι» ηφμωςθσ ιδεϊν, απόψεων,
τάςεων και απ’ αυτι τθ ηφμωςθ κα προκφψει θ γνϊςθ και ο προβλθματιςμόσ που κάκε
εκπαιδευτικι διαδικαςία κα πρζπει να προςφζρει.
Εςφ κα πρζπει να φζρεισ μαηί ςου και «μζςα» ςου, Προςκοπικό Πνεφμα, ιδζεσ,
προβλθματιςμοφσ, απορίεσ μα πάνω απ’ όλα τισ απόψεισ και τισ προτάςεισ ςου για να
«ηυμϊςουμε» όλοι μαηί ςτο εργαςτιρι μασ.
Με εμπνευςτι και οδθγό κάκε ςκζψθσ και πράξθσ τισ Αρχζσ μασ, ςε περιμζνουμε οι
Εκπαιδευτζσ τθσ Σχολισ κι εγϊ ςτον φιλόξενο λόφων Σχολϊν, ςτο ΠΥ-ΒΑ μασ, για να
κάνουμε πράξθ το όραμά μασ για καλφτερο Προςκοπιςμό, ςε περιςςότερουσ νζουσ, για μια
καλφτερθ Κοινωνία.
Με Προςκοπικι αγάπθ
Ξενοφϊν Σπιταδάκθσ
Αρχθγόσ Σχολισ
61ddkp.wordpress.com
Πωσ κα φτάςετε ςτο Προςκοπικό Κζντρο ΠΤ.ΒΑ.
Περιβαλλοντικό Πάρκο "Α. Τρίτςθσ"
6θ Στάςθ Μενιδίου
Στα 50 μζτρα αριςτερά τθν οδό Σφμθσ και
ςτο τζλοσ τθσ είναι θ είςοδοσ του προςκοπικοφ κζντρου.
Με ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ:
Από Αττικι Οδό: Θα βγείτε ςτθν ζξοδο 7 και κα ςυνεχίςετε
ςτθν λεωφ. Δθμοκρατίασ. ΢τα 2 km κα ςτρίψετε δεξιά ςτθν
οδό ΢φμθσ και ςτο τζρμα του δρόμου είναι θ είςοδοσ του
Προςκοπικοφ Κζντρου.
Δεφτερθ εναλλακτικι: Από τθν πλατεία Αγ. Αναργφρων κα
βγείτε ςτθ Λεωφ. Δθμοκρατίασ. ΢τθν 6θ ςτάςθ Μενιδίου,
μετά τισ εργατικζσ εςτίεσ, κα βρείτε τθν οδό ΢φμθσ και κα
ςτρίψετε αριςτερά, ςτο τζλοσ του δρόμου είναι θ είςοδοσ
του Προςκοπικοφ Κζντρου.
Με Μζςα Μαηικισ Μεταφοράσ:
Με το Μετρό κατεβαίνετε ςτθν ςτάςθ πλ. Αττικισ, από εκεί
παίρνετε το λεωφορείο Α10 ι Β10 και κατεβαίνετε ςτθν
ςτάςθ 6θ Μενιδίου. ΢τα 100μ. κα ςτρίψετε ςτθν οδό
΢φμθσ (Δθμθτρίου Αλεξάτου).
61ddkp.wordpress.com
ΣΕΧΝΙΚΕ΢ ΟΔΗΓΙΕ΢
Θ ΢χολι κα λειτουργιςει ςυνεχϊσ από Σρίτθ 23 Οκτωβρίου 2012 ϊρα 16:00 μζχρι και Κυριακι 28
Οκτωβρίου 2012 ϊρα 16:00. Μπορείτε να ζρκετε ςτο χϊρο και νωρίτερα από τισ 16:00, κατόπιν
ςυνεννόθςθσ με τον παραςτάτθ ςασ. Καλό κα είναι να ζχετε ςυνεννοθκεί με τθν Ενωμοτία ςασ ϊςτε με
τθν άφιξι ςασ να αρχίςετε τθν εγκατάςταςθ και οργάνωςθ τθσ Ενωμοτίασ.
Αν για οποιοδιποτε λόγο δεν είναι δυνατι θ ςυνεχισ παρουςία ςου ςτθ ΢χολι, κα πρζπει να
ενθμερϊςεισ αμζςωσ τον Αρχθγό τθσ ΢χολισ, για να ειδοποιθκεί άλλοσ υποψιφιοσ να πάρει τθ κζςθ
ςου.
Για να μπορείσ ν’ αντεπεξζλκεισ με άνεςθ ςτισ απαιτιςεισ τθσ ΢χολισ πρζπει να προετοιμαςτείσ πάνω
ςτο κεματολόγιο τθσ, ανατρζχοντασ ςτα ζντυπα του Κλάδου Προςκόπων κακϊσ και ςτθ βιβλιοκικθ ςου.
Ζλα ςε επικοινωνία με όλουσ τουσ ςυνεκπαιδευόμενουσ τθσ Ενωμοτίασ ςου, ϊςτε να ζλκετε ςτθ ΢χολι
όςο το δυνατόν πιο οργανωμζνοι και με τα ςωςτά υλικά και εφόδια, τόςο για διαβίωςθ ςτθν φπαικρο
όςο και για τθ ςυμμετοχι ςου ςτθ ΢χολι.
Θ ΢χολι κα λειτουργιςει εκπαιδευτικά ςαν μια ΢χολι ενθλίκων και παράλλθλα ςαν μια Ομάδα
Προςκόπων με οργανωμζνεσ Ενωμοτίεσ και με Παραςτάτθ ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ για κακαρά λόγουσ
οργανωτικοφσ και λειτουργίασ.
Κάκε Ενωμοτία τθσ ΢χολισ κα πρζπει να φροντίςει για τθν κατανομι και μεταφορά του Ενωμοτιακοφ
υλικοφ τθσ.
Σθλζφωνα Επικοινωνίασ :
Αρχθγόσ ΢χολισ Ξενοφϊν ΢πιταδάκθσ 6977700802
61ddkp.wordpress.com
ΒΑΣΡΑΧΙΑ
ΠΑΡΑ΢ΣΑΣΕ΢: ΑΝΣΩΝΙΑΔΗ΢ ΖΑΧΑΡΙΑ΢, ΚΑΜΠΑΝΑΟ΢ ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΟ΢, ΧΑΛΙΑ΢Ο΢ ΝΙΚΟ΢
ΕΠΩΝΤΜΟ
ΟΝΟΜΑ
΢Τ΢ΣΗΜΑ
ΘΝΡΠΑΛΡΕΖΠ
ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ
7ο Ξ
ΘΟ΢ΠΡΑΙΙΖΠ
ΗΩΑΛΛΖΠ
5ο Α/Ξ
ΠΑΟΑΘΑΠ
ΓΔΩΟΓΗΝΠ
ΘΝΡΕΑΚΞΑΠΗΓΝ΢
ΠΕΡ. ΕΦΟΡΕΙΑ
ΣΗΛΕΦΩΝΑ
email
ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ
6946526232
[email protected]
ΘΑΒΑΙΑΠ
6948045253
[email protected]
1ο Ξ
ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΑΡΡΗΘΖΠ
6944736854
[email protected]
ΚΑΟΗΑΛΛΑ
7ο Ξ
ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ
6981002144
[email protected]
ΑΙΔΜΗΝ΢
ΣΟΖΠΡΝΠ
4ο Ξ
Δ΢ΒΝΗΑΠ
6977710598
[email protected]
ΛΝ΢ΠΖΠ
ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
1ο Ξ
ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΑΡΡΗΘΖΠ
6982037619
[email protected]
ΘΝΙΡΠΗΓΑ
ΑΓΓΔΙΗΘΖ
5ο Α/Ξ
Γ΢ΡΗΘΖΠ ΑΡΡΗΘΖΠ
6983737408
[email protected]
ΚΟΚΟΡΙΑ
ΕΠΩΝΤΜΟ
ΟΝΟΜΑ
΢Τ΢ΣΗΜΑ
ΠΕΡ. ΕΦΟΡΕΙΑ
ΣΗΛΕΦΩΝΑ
email
ΑΘΑΛΑΠΗΑΓΖΠ
ΞΙΑΡΩΛ
2ο Λ/Ξ
Γ΢ΡΗΘΖΠ ΑΡΡΗΘΖΠ
6976642392
[email protected]
ΖΙΗΝΞΝ΢ΙΝΠ
ΗΩΑΛΛΖΠ
1ο Ξ
ΚΔΠΠΖΛΗΑΠ
6982483777
[email protected]
ΠΡΑΚΘΝΞΝ΢ΙΝ΢
ΛΗΘΝΙΑΝΠ
3ο Ξ
ΘΝΕΑΛΖΠ
6976807480
[email protected]
ΡΝ΢ΚΞΑΙΗΓΖΠ
ΗΩΑΛΛΖΠ
11ο Ξ
ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ
6976218513
[email protected]
ΡΑΞΙΗΓΖΠ
ΘΔΝΦΗΙΝΠ
21ο Ξ
ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ
6977903705
[email protected]
ΞΑΞΑΓΖΚΖΡΟΗΝ΢
ΚΑΟΗΛΑ
2ο Λ/Ξ
ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΑΡΡΗΘΖΠ
6942285896
[email protected]
ΓΔΩΟΓΗΙΑΠ
ΗΩΑΛΛΖΠ
2ο Ξ
Γ΢ΡΗΘΖΠ ΑΡΡΗΘΖΠ
6971641072
[email protected]
ΘΑΪΠΑΘΖΠ
ΣΟΗΠΡΝΦΝΟΝΠ
ΛΝΡΗΝ΢ ΑΡΡΗΘΖΠ
6945535362
[email protected]
ΠΑΡΑ΢ΣΑΣΕ΢: ΚΑΡΟΤ΢Ο΢ ΜΑΚΗ΢, ΜΑ΢ΣΟΡΑ΢ ΝΙΚΟ΢, ΜΠΙΡΛΙΡΑΚΗ ΒΑ΢ΙΑ
ΚΟΤΚΟΤΒΑΓΙΕ΢
ΕΠΩΝΤΜΟ
ΟΝΟΜΑ
΢Τ΢ΣΗΜΑ
ΠΕΡ. ΕΦΟΡΕΙΑ
ΣΗΛΕΦΩΝΑ
email
ΖΙΗΝΞΝ΢ΙΝ΢
ΛΡΝΟΗΛΑ
1ο Α/Ξ
ΑΘΖΛΩΛ
6977762161
[email protected]
ΘΝΡΟΩΡΠΝΠ
ΖΙΗΑΠ
5ο Α/Ξ
Γ΢ΡΗΘΖΠ ΑΡΡΗΘΖΠ
6986193620
[email protected]
ΚΞΑΘΩΠΖΠ
ΚΗΣΑΖΙ
9ο Λ/Ξ
ΑΣΑΗΑΠ
6977268620
[email protected]
ΟΗΕΝΠ
ΓΔΩΟΓΗΝΠ
1ο Ξ
ΗΩΑΛΛΗΛΩΛ
6976949568
[email protected]
ΠΡΔΦΑΛΗΓΖΠ
ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
9ο
ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ
6976561479
[email protected]
ΘΑΟ΢ΓΑΠ
ΠΩΡΖΟΖΠ
11ο Ξ
ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ
6987031453
[email protected]
ΘΑΙΦΑΟΔΛΡΕΝΠ
ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ
4ο Ξ
ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΑΡΡΗΘΖΠ
6976741275
dfkal[email protected]
ΙΑΓΝΠ
ΦΩΡΗΝΠ
1ο Ξ
Δ΢ΒΝΗΑΠ
6973692995
[email protected]
Γ΢ΡΗΘΖΠ ΑΡΡΗΘΖΠ
6932901563
[email protected]
ΡΑΙΑΚΑΓΘΑΠ
ΑΠΖΚΑΘΖΠ
Ν
4 Ξ
ΠΑΡΑ΢ΣΑΣΕ΢: ΛΟΤΛΟΤΔΑ΢ ΗΛΙΑ΢, ΓΕΡΕΦΑΛΑΚΗ΢ ΜΙΧΑΗΛ, ΚΟΣ΢ΙΚΟΠΟΤΛΟΤ ΑΡΙΑΔΝΗ
ΛΑΓΟΙ
ΕΠΩΝΤΜΟ
ΟΝΟΜΑ
΢Τ΢ΣΗΜΑ
ΠΕΡ. ΕΦΟΡΕΙΑ
ΣΗΛΕΦΩΝΑ
email
ΘΑΟΑΣΑΙΗΝΠ
ΛΗΘΝΙΑΝΠ
1ο Ξ
ΖΙΔΗΑΠ
6946305077
[email protected]
ΓΗΑΛΛΝΞΝ΢ΙΝΠ
ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ
3ο Λ/Ξ
ΠΑΟΩΛΗΘΝ΢
6976341953
[email protected]
ΘΩΛΠΡΑΛΡΝΞΝ΢ΙΝ΢
ΔΗΟΖΛΖ
2ο Ξ
Γ΢ΡΗΘΖΠ ΑΡΡΗΘΖΠ
6974339612
[email protected]
ΣΟΝΛΝΞΝ΢ΙΝΠ
ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΠ
1ο Ξ
ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΑΡΡΗΘΖΠ
6936717132
[email protected]
ΒΑΓΗΩΛΗΡΖΠ
ΗΩΑΛΛΖΠ
1ο Λ/Ξ
ΠΑΟΩΛΗΘΝ΢
6945915738
[email protected]
ΒΔΟΟΝΗΩΡΖΠ
ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΘΔΝΦΑΛΖΠ
ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ
1ο Λ/Ξ
ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΑΡΡΗΘΖΠ
6937822808
[email protected]
1ο Ξ
ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ΢
6942776535
[email protected]
3ο Ξ
ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ΢
6978998210
[email protected]
ΚΗΣΑΙΝΞΝ΢ΙΝΠ
ΛΗΘΝΙΝΞΝ΢ΙΝ΢
ΚΑΟΗΑ
ΠΑΡΑ΢ΣΑΣΕ΢: ΠΑΣΙΝΙΩΣΑΚΗ΢ ΚΩΝ/ΝΟ΢, ΔΙΑΚΑΚΗ΢ ΔΙΟΝΤ΢Η΢, ΕΦΡΑΙΜΙΔΗ΢ ΚΩΝ/ΝΟ΢
61ddkp.wordpress.com
ΑΣΟΜΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ
ΡΟΤΧΙ΢ΜΟ΢
Μπλουηάκια t-shirts, ςορτσ, φοφτερ, πουλόβερ, μακριά παντελόνια (όχι τηθν), αλλαξιζσ εςϊρουχα, ηευγάρια
κάλτςεσ, μπουφάν, αδιάβροχο, ςκοφφο, καπζλο, ακλθτικά παποφτςια
ΕΙΔΗ ΤΠΝΟΤ
υπόςτρωμα, υπνόςακο, πυτηάμεσ ι ακλθτικι φόρμα, ςαγιονάρεσ
ΕΙΔΗ ΤΓΙΕΙΝΗ΢
Πετςζτα προςϊπου, πετςζτα ςϊματοσ, οδοντόκρεμα, οδοντόβουρτςα, ςαποφνι, ςαμπουάν, αφρόλουτρο,
ςφουγγάρι, χτζνα, ρολά χαρτί υγείασ, μαγιό, Liposan για τα χείλια
ΠΡΟ΢ΚΟΠΙΚΑ
Πλιρθσ Προςκοπικι ςτολι: με κοντό και ΜΑΚΡΤ παντελόνι, πουκάμιςο και γαλάηιο μπλουηάκι, δεφτερο
ηευγάρι κάλτςεσ, δεφτερο κρίκο, ςουγιά, ςφυρίχτρα, φακόσ και ανταλλακτικά (μπαταρίεσ & λαμπάκι),
πυξίδα
ΕΙΔΗ Ε΢ΣΙΑ΢ΕΩ΢
πιροφνι, κουτάλι, μαχαίρι, διπλι μεταλλικι καραβάνα, παγοφρι, κφπελλο
ΛΟΙΠΑ ΤΛΙΚΑ
΢ακοφλεσ για άπλυτα, USB για αποκικευςθ αρχείων ςτθ διάρκεια τθσ ΢χολισ, είδθ ραπτικισ, μουςικό
όργανο (προαιρετικά), ςακίδιο κορυφισ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
Ατομικά φάρμακα, ατομικό φαρμακείο
ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ
Χαρτιά Α4, μαρκαδόροι, ςτυλό, χάρακεσ κ.λ.π.
ΠΡΟ΢ΟΧΗ !!!
΢τα ατομικά ςασ εφόδια να ςυμπεριλάβετε ΟΠΩ΢ΔΗΠΟΣΕ : Χαρακτθριςτικζσ γεφςεισ από τον
τόπο προζλευςισ ι καταγωγισ ςασ Π.χ. ο Βολιώτθσ κα φζρει τςίπουρο και μεηζ, ο κρθτικόσ
ρακι και ντάκο. Ο Ακθναίοσ, κα φζρει κάτι από το χωριό καταγωγισ, εάν δεν ζχει χωριό
καταγωγισ, ασ φζρει κρζπεσ, λουκανόπιτζσ κ.τ.λ.
61ddkp.wordpress.com
ΕΝΩΜΟΣΙΑΚΑ ΕΦΟΔΙΑ
Τι κα φζρετε μαηί ςασ
Ενωμοτιακά βιβλία αρμοδιοτιτων
Εγκόλπιο
Βιβλιογραφία προςκοπικι
Laptop
Απαραίτθτα υλικά για τθν διακόςμθςθ τθσ γωνιάσ
Διακοςμθτικό με το όνομα ι το ηϊο τθσ ενωμοτίασ
Γραφικι φλθ (μπλοκ ςθμειϊςεων, χαρτόνια, κανςόν, ςτυλό, μολφβια, μαρκαδόρουσ, χάρακεσ,
ςυνδετιρεσ, ςελοτζιπ, ψαλίδια, καρφίτςεσ, διακορευτισ, κ.λπ.)
Τλικά τοπογραφίασ
Τλικά παρουςιάςεων
Τλικά μεταμφίεςθσ
Ενωμοτιακό φαρμακείο
Ψθφιακι φωτογραφικι μθχανι και το καλϊδιο που ςυνδζεται με τον υπολογιςτι
΢πάγκοσ
΢ακοφλεσ ςκουπιδιϊν για όλθ τθ διάρκεια τθσ ΢χολισ
Απορρυπαντικό και ςφουγγαράκι για τα πιάτα
και γενικά ότι νομίηεται ότι κα χρειαςτεί θ ενωμοτία ςασ.
61ddkp.wordpress.com
ΑΣΟΜΙΚΕ΢ ΚΑΙ ΕΝΩΜΣΙΑΚΕ΢ ΕΡΓΑ΢ΙΕ΢
ΑΣΟΜΙΚΕ΢ ΕΡΓΑ΢ΙΕ΢
Να ζχεισ μαηί ςου τουσ παιδαγωγικοφσ ςτόχουσ και τουσ ςτόχουσ τθσ Ομάδασ ςου.
Ζνα ηωθρό παιχνίδι (πρωτότυπο). –Αυτό που είχε επιτυχία ςτθν ομάδα ςου τθν περαςμζνθ
χρονιά.
Να διευκφνεισ ζνα τραγοφδι που κα το φζρεισ γραμμζνο ςε χαρτόνι.
Ζνα πολφ περίεργο αντικείμενο (κα δεισ γιατί).
Λίςτα με τυχόν προβλιματα που αντιμετωπίηεισ ςτο τμιμα ςου.
Ποιο είναι για ςζνα το μεγαλφτερο και αναπάντθτο γιατί;
ΕΝΩΜΟΣΙΑΚΕ΢ ΕΡΓΑ΢ΙΕ΢
Τλικά για πρωτότυπεσ καταςκευζσ , μεταμφιζςεισ , χαρτόνια ,ανεξίτθλουσ μαρκαδόρουσ
και ότι αφορά μια πλιρθ γραφικι φλθ.
Προετοιμάςετε τθν κραυγι το τραγοφδι και το ρθτό τθσ ενωμοτίασ ςασ.
61ddkp.wordpress.com
Ημεριςιο Πρόγραμμα Κινιςεων
06:30
Ζγερςθ Βακμοφόρου Τπθρεςίασ
07:00
Ζγερςθ – Γυμναςτικά Παιχνίδια – Ατομικι κακαριότθτα Σακτοποίθςθ –
Πρωινό ρόφθμα – Κακαριςμόσ ςκευϊν.
08:30
Συπικά Ζναρξθσ
09:00
Πρόγραμμα (το δεκατιανό ςερβίρεται ςτο χϊρο τθσ δραςτθριότθτασ)
14:00
Γεφμα
14:30
Δθμιουργικι ανάπαυςθ
16:00
Πρόγραμμα (το απογευματινό ςερβίρεται ςτον τόπο δραςτθριότθτασ)
20:00
Τποςτολι ΢θμαίασ
21:00
Δείπνο
22:00
Βραδινζσ Δραςτθριότθτεσ
23:00
Προςευχι – ΢υμβοφλιο Σιμισ
23:30
Ανάπαυςθ
Αρμοδιότθτεσ Ενωμοτίασ Τπθρεςίασ - - - (τρεισ παφλεσ – όμικρον)
61ddkp.wordpress.com
Λειτουργία ενωμοτία υπθρεςίασ:
Ο βακμοφόροσ υπθρεςίασ ι κάποιοσ άλλοσ βακμοφόροσ ενθμερϊνει και εξθγεί ςτον Εν/ρχθ υπθρεςίασ τθν
εργαςία που πρζπει να γίνει και αυτόσ ςυντονίηει τισ δουλειζσ κάκε μζλουσ τθσ ενωμοτίασ ζτςι ϊςτε να
γίνει ότι πρζπει ΢Ω΢ΣΑ και ΓΡΘΓΟΡΑ ανάλογα με τθν εργαςία, μπορεί να ςυντονίςει τθν ενωμοτία και ο
βακμοφόροσ υπθρεςίεσ. Είναι αυτονόθτο ότι για τισ γνϊςτεσ εργαςίεσ για τθ λειτουργία τθσ ςχολισ, θ
ενωμοτία δεν χρειάηεται τθν υπενκφμιςθ και πίεςθ του Β.Τ.
Κακικοντα Ενωμοτίασ Τπθρεςίασ:
Κακθμερινά θ ενωμοτία υπθρεςίασ ςε ςυνεργαςία με τον βακμοφόρο υπθρεςίασ:
Φροντίηει για τθν κακαριότθτα και τθν εφρυκμθ λειτουργία των κοινόχρθςτων χϊρων.
Φροντίηει για τθν κακαριότθτα και ομαλι λειτουργία των χϊρων υγιεινισ (τουαλζτεσ- νιπτιρεσ).
Επιμελείται τθσ περιςυλλογισ και μεταφοράσ των απορριμμάτων ςτον προβλεπόμενο χϊρο.
Πρόςκοποι τθσ ενωμοτίασ κάνουν τθν ζπαρςθ και τθν υποςτολι τθσ ςθμαίασ.
Πρόςκοποι τθσ ενωμοτίασ κάνουν τθν πρωινι προςευχι τθσ Ομάδασ.
Η εργαςία που προςφζρει θ εκάςτοτε ενωμοτία υπθρεςίασ είναι πολφ
ςθμαντικι για τθν καλι λειτουργία τθσ ςχολισ μασ και υποχρζωςθ όλων μασ
είναι να τθ υποςτθρίηουμε και διευκολφνουμε το ζργο τθσ. Δεν χρειάηεται να
τθν κάνουμε να νιώκει ότι εκτελεί «Αγγαρεία» αλλά ότι ςεβόμαςτε όπωσ
αρμόηει τθν προςφορά τθσ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΩΜΟΣΙΑ
23/10/2012
ΒΑΣΡΑΧΙΑ
24/10/2012
ΚΟΚΟΡΙΑ
25/10/2012
ΚΟΤΚΟΤΒΑΓΙΕ΢
26/10/2012
ΛΑΓΟΙ
27/10/2012
ΒΑΣΡΑΧΙΑ
28/10/2012
ΚΟΚΟΡΙΑ
61ddkp.wordpress.com
ΒΑΘΜΟΦΟΡΟ΢ ΤΠΗΡΕ΢ΙΑ΢
ΛΙ΢ΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ΢ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΕ΢
ΑΝΣΩΝΙΑΔΘ΢ Ηαχαρίασ
ΔΕΡΒΕΝΣΗΘ΢ Κϊςτασ
ΚΑΡΑΪ΢ΚΟ΢ Νικόλαοσ
ΚΑΡΟΤ΢Ο΢ Μάκθσ
ΚΑΡΤΔΑ Ζφθ
ΛΟΤΛΟΤΔΑ΢ Θλίασ
ΜΘΣΡΟΜΑΡΑ΢ Χριςτόφοροσ
ΠΑΣΙΝΙΩΣΑΚΘ΢ Κων/νοσ
ΒΟΗΘΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΕ΢
ΒΛΑΧΟ΢ Παναγιϊτθσ
ΔΙΑΚΑΚΘ΢ Διονφςιοσ
ΕΦΡΑΙΜΙΔΘ΢ Κων/νοσ
ΚΑΜΠΑΝΑΟ΢ Σριαντάφυλλοσ
ΚΟΣ΢ΙΚΟΠΟΤΛΟΤ Αριάδνθ
ΜΑ΢ΣΟΡΑ΢ Νίκολοασ
ΜΙΧΑΛΟ΢ Μιχαιλ
ΜΠΙΡΛΙΡΑΚΘ Βάςια
΢ΣΑΜΑΣΟΠΟΤΛΟΤ Κζλλυ
ΧΑΛΙΑ΢Ο΢ Νικόλαοσ
ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΘ΢ Μιχαιλ
ΛΑΔΑ Διμθτρα
ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑ΢
ΓΕΩΡΓΙΑΔΘ΢ Γεϊργιοσ
ΚΑΪΜΑΚΘ΢ Κων/νοσ
΢ΠΤΡΑΚΟ΢ Δθμιτριοσ
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
6977014112
6974018286
6977365162
6974648393
6943223020
6944535148
6972924941
6945292724
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
6946175865
6945293392
6945290509
6947186507
6974420289
6943433040
6939469511
6973659549
6974421909
6974772444
[email protected]
[email protected]
6943897999
6972250067
[email protected]
6944251063
6949233856
6944610994
[email protected]
61ddkp.wordpress.com
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
15
File Size
1 439 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content