close

Enter

Log in using OpenID

5 - SEW-Eurodrive

embedDownload
Pogonska tehnika \ Automatizacija pogona \ Integracija sustava \ Usluge
Sinkroni servomotori DFS / CFM
Izdanje 11/2008
11354542 / HR
Uputa za uporabu
SEW-EURODRIVE – Driving the world
Sadržaj
1 Opće napomene ..................................................................................................... 5
1.1 Uporaba uputa za uporabu ............................................................................ 5
1.2 Struktura sigurnosnih napomena ................................................................... 5
1.3 Zahtjevi za nedostatke ................................................................................... 6
1.4 Isključenje od odgovornosti............................................................................ 6
2 Sigurnosne napomene........................................................................................... 7
2.1 Općenito......................................................................................................... 7
2.2 Ciljna skupina................................................................................................. 8
2.3 Namjenska uporaba ....................................................................................... 8
2.4 Drugi važeći dokumenti.................................................................................. 9
2.5 Transport / skladištenje .................................................................................. 9
2.6 Postavljanje / montaža ................................................................................... 9
2.7 Električna instalacija..................................................................................... 10
2.8 Stavljanje u pogon / uporaba ....................................................................... 10
2.9 Provjeravanje / servisiranje .......................................................................... 10
2.10 Zbrinjavanje otpada ..................................................................................... 10
3 Konstrukcija motora ............................................................................................ 11
3.1 Načelna struktura sinkronog servomotora DFS ........................................... 11
3.2 Načelna struktura sinkronog servomotora CFM........................................... 12
3.3 Označna pločica, tipska oznaka i tvornički broj............................................ 13
4 Mehanička instalacija .......................................................................................... 17
4.1 Potreban alat / pomagala ............................................................................. 17
4.2 Prije početka ................................................................................................ 17
4.3 Pripremni radovi ........................................................................................... 17
4.4 Postavljanje motor ....................................................................................... 19
4.5 Tolerancije kod radova montaže .................................................................. 20
5 Električna instalacija............................................................................................ 21
5.1 Montirajte utikač ........................................................................................... 21
5.2 Upute za ožičenje ........................................................................................ 21
5.3 Priključivanje motora i sustava davača preko utičnih spojnica SM.. / SB.. .. 22
5.4 Projektiranje presjeka kabela ....................................................................... 23
5.5 Učinski kabel za DFS-motore....................................................................... 27
5.6 Učinski kabel za CFM-motore ...................................................................... 32
5.7 Feedback kabel za resolver ......................................................................... 41
5.8 Feedback kabel za HIPERFACE®-davač .................................................... 47
5.9 Kabel vanjskog ventilatora ........................................................................... 56
5.10 Specifikacija kabela kabela motora za DFS- i CFM-motore......................... 58
5.11 Specifikacija kabela feedback kabela za DFS- i CFM-motore ..................... 62
5.12 Priključivanje motora preko priključne kutije ................................................ 64
5.13 BR-priključivanje kočnice (CFM-motor)........................................................ 69
5.14 Priključivanje B-kočnice (DFS56-motor) ...................................................... 80
5.15 Dodatna oprema .......................................................................................... 84
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
3
Sadržaj
6 Stavljanje u pogon ............................................................................................... 90
6.1 Preduvjeti za stavljanje u pogon .................................................................. 90
7 Pogonske smetnje................................................................................................ 91
7.1 Smetnje na motoru....................................................................................... 91
7.2 Smetnje pri radu sa servo pretvaračima ...................................................... 91
7.3 Smetnje na kočnici ...................................................................................... 92
8 Provjeravanje / servisiranje................................................................................. 93
8.1 Sigurnosne napomene za provjeravanje / servisiranje ................................ 93
8.2 Učestalost provjeravanja.............................................................................. 94
8.3 Radovi provjeravanja kočnice B (DFS) ........................................................ 94
8.4 Radovi provjeravanja kočnice BR (CFM) ..................................................... 95
9 Tehnički podatci ................................................................................................. 100
9.1 Glavni tehnički podatci servomotora .......................................................... 100
9.2 Utična spojnica........................................................................................... 105
9.3 Priključivanje s priključnom kutijom............................................................ 105
9.4 Rasklopni rad, kočni momenti .................................................................... 106
9.5 Otpori kočnog svitka .................................................................................. 106
9.6 Pogonske struje kočnice BR ...................................................................... 107
10 Privitak ................................................................................................................ 108
10.1 Alat za krimpanje ....................................................................................... 108
10.2 Montaža energetskog utikača SM11 / SB11 (za servomotor DFS56)........ 111
10.3 Montaža učinske utične spojnice SM5. / SM6. i SB5. / SB6. ..................... 114
10.4 Montaža signalne utične spojnice (resolver / HIPERFACE®) .................... 115
10.5 Priključna-spojna shema sinkronih servomotora DFS / CFM..................... 118
10.6 Priključna-spojna shema CFM-motori s učinskom utičnom spojnicom ...... 119
10.7 Priključna-spojna shema CFM-motori sa signalnom utičnom spojnicom ... 119
10.8 Priključna-spojna shema za CFM-motore s priključnom kutijom................ 121
10.9 Priključna-spojna shema DFS-motori s učinskom utičnom spojnicom....... 123
10.10 Priključna-spojna shema za DFS-motore sa signalnom utičnom
spojnicom ................................................................................................... 123
10.11 Priključna-spojna shema za DFS-motore s priključnom kutijom ................ 125
10.12 Priključna-spojna shema vanjskog ventilatora VR ..................................... 127
11 Lista adresa ........................................................................................................ 128
Kazalo.................................................................................................................. 136
4
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
Opće napomene
Uporaba uputa za uporabu
1
Opće napomene
1.1
Uporaba uputa za uporabu
1
Uputa za uporabu je sastavni dio proizvoda i sadrži važne napomene o radu i
servisiranju. Uputa za uporabu obraća se svim osobama koje izvode montažu,
instalaciju, stavljanje u pogon i servisiranje na proizvodu.
Uputa za uporabu mora biti dostupna u čitljivom stanju. Uvjerite se da su osobe
odgovorne za rad postrojenja i pogona te osobe koje pod vlastitom odgovornošću rade
na uređaju u potpunosti pročitale i razumjele uputu za uporabu. U slučaju nejasnoća ili
ukoliko trebate dodatne informacije obratite se SEW-EURODRIVE-u.
1.2
Struktura sigurnosnih napomena
Sigurnosne napomene ove upute za uporabu sastavljene su na slijedeći način:
Piktogram
POKAZATELJ OPASNOSTI!
Vrsta opasnosti i njihov uzrok.
Moguća(e) posljedica(e) nepoštovanja.
•
Piktogram
Primjer:
Mjera(e) za sprječavanje opasnosti.
Pokazatelj
opasnosti
Značenje
Posljedice u slučaju
nepridržavanja:
OPASNOST!
Neposredno prijeteća opasnost
Smrt ili teške tjelesne ozljede
UPOZORENJE!
Moguća, opasna situacija
Smrt ili teške tjelesne ozljede
OPREZ!
Moguća, opasna situacija
Lakše tjelesne ozljede
Pozor!
Moguće materijalne štete
Oštećenja pogonskog sustava ili
njegovog okruženja
NAPOMENA
Koristna napomena ili savjet.
Olakšava rukovanje pogonskim
sustavom.
Opća opasnost
Specifična opasnost,
npr. opasnost strujnog
udara
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
5
Opće napomene
Zahtjevi za nedostatke
1
1.3
Zahtjevi za nedostatke
Pridržavanje uputa za uporabu je preduvjet za nesmetani rad i ispunjenje eventualnih
zahtjeva za nedostatke. Stoga prije rada s uređajem prvo pročitajte upute za uporabu!
1.4
Isključenje od odgovornosti
Poštivanje uputa za uporabu je osnovna pretpostavka za siguran rad elektromotora te
za postizanje navedenih svojstava proizvoda te njegovih radnih karakteristika. SEWEURODRIVE ne preuzima odgovornost za osobne, materijalne ili imovinske štete koje
nastaju zbog nepoštovanja uputa za uporabu. Odgovornost za nedostatke kvalitete je u
ovakvim slučajevima isključena.
6
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
Sigurnosne napomene
Općenito
2
2
Sigurnosne napomene
Slijedeće osnovne sigurnosne napomene služe za izbjegavanje osobnih i materijalnih
šteta. Korisnik se mora uvjeriti da se poštuju te da se pridržava osnovnih sigurnosnih
napomena. Uvjerite se da su osobe odgovorne za postrojenje i rad kao i osobe koje pod
vlastitom odgovornošću rade za uređajem u cijelosti pročitale i razumjele upute za
uporabu. U slučaju nejasnoća ili ukoliko su vam potrebne dodatne informacije molimo
obratite se SEW-EURODRIVE-u.
2.1
Općenito
OPASNOST!
Tijekom rada servo motori, reduktori s motorom i reduktori imaju dijelove pod
naponom, gole te također pokretljive ili rotacijske dijelove kao i vruće površine.
Smrt ili teške ozljede.
•
Sve radove na transportu, uskladištenju, postavljanju / montaži, priključivanju,
stavljanju u pogon, servisiranje i održavanje smije izvoditi samo osposobljeno
stručno osoblje uz obvezatno pridržavanje:
– Pripadajuće opširne upute za uporabu
– Upozornih i sigurnosnih natpisa na motoru / motoru s reduktorom te svih ostalih
dokumenata za projektiranje, uputa za stavljanje u pogon, i spojnih shema koje
spadaju uz postrojenje
– Odredaba i potreba specifičnih za postrojenje
– Nacionalnih / regionalnih propisa za sigurnost i sprječavanje nesreća
•
Nikada ne instalirajte oštećene proizvode
•
Oštećenja odmah reklamirajte pri transportnom poduzeću
Kod nedopustivog uklanjanja potrebnih zaštitnih pokrova ili kućišta, nestručnog zahvata,
ili kod neispravne instalacije ili upotrebe postoji opasnost od teških ozljeda osoba ili
velikih materijalnih šteta.
Dodatne informacije mogu se pronaći u dokumentaciji.
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
7
Sigurnosne napomene
Ciljna skupina
2
2.2
Ciljna skupina
Sve mehaničke radove smije izvoditi isključivo obučeno stručno osoblje. Stručno osoblje
u smislu ove uputa za uporabu su osobe, koje su upoznate sa konstrukcijom,
mehaničkom instalacijom, otklanjanjem smetnji i održavanjem proizvoda te imaju
slijedeće kvalifikacije:
•
Obuka u području mehanike (primjerice kao mehaničar ili mehatroničar).
•
Poznavanje ovih uputa za uporabu.
Sve elektrotehničke radove mora izvoditi isključivo osposobljeni električar. Stručno
osoblje električne struke u smislu ove uputa za uporabu su osobe, koje su upoznate sa
električnom instalacijom, stavljanjem u pogon, uklanjanjem smetnji i održavanjem
proizvoda te imaju slijedeće kvalifikacije:
•
Obuka u području elektrotehnike (primjerice elektroničar ili mehatroničar).
•
Poznavanje ovih uputa za uporabu.
Sve radove na ostalim područjima, transport, skladištenje, pogon i zbrinjavanje moraju
provoditi osobe koje su podučene na odgovarajući način.
2.3
Namjenska uporaba
Namjenska uporaba sadržava postupanje u skladu s uputom za uporabu.
Sinkroni servo motori DFS / CFM su pogonski motori za primjenu u industrijskim i
obrtničkim postrojenjima. Opterećenja motora drugačija od dozvoljenih (vidi označnu
pločicu) te druga područja primjene osim kod industrijskih i obrtničkih postrojenja smiju
se upotrebljavati samo nakon dogovora sa SEW-EURODRIVE.
Sinkroni servomotori DFS / CFM ispunjavaju zahtjeve smjernica o niskom naponu
2006/95/EZ. Prihvaćanje namjenskog rada je zabranjeno toliko dugo dok se ne utvrdi
da postoji suglasje krajnjeg proizvoda sa smjernicom EZ 98/37/EZ (smjernica o
strojevima).
Tehnički podatci kao i navodi za uvjete priključivanja nalaze se na tipskoj pločici i u
dokumentaciji te ih se obavezno treba pridržavati.
Ukoliko nisu izričito predviđene, zabranjene su sljedeće vrste primjena:
8
•
uporaba u eksplozivnim područjima
•
uporaba u okružju sa štetnim uljima, kiselinama, plinovima, parama, prašinom,
zračenjem itd.
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
Sigurnosne napomene
Drugi važeći dokumenti
2.4
2
Drugi važeći dokumenti
Dodatno treba poštovati slijedeće brošure i dokumente:
2.5
•
Uputa za uporabu "Reduktori tipske vrste R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan® W
•
Katalog "Servo-motori s reduktorom s niskom zračnošću (BSF.., PSF..)"
•
Uputa za uporabu pretvarača frekvencije kod motora koji se napajaju iz pretvarača
•
pripadajuće spojne sheme
Transport / skladištenje
Poštujte napomene za transport, skladištenje i stručno rukovanje.
Odmah nakon primitka provjerite, nema li u sadržaju isporuke transportnih oštećenja.
Ako ih otkrijete, o tome odmah obavijestite transportno poduzeće. Ako otkrijete
transportna oštećenja, ne pokrećite servo motor i posavjetujte se sa SEW-EURODRIVE
službom za kupce.
Prije stavljanja u pogon uklonite postojeće transportne osigurače.
Čvrsto zategnite uvrnute prstenaste vijke. Konstruirane su samo za težinu motora /
motora s reduktorom; te se njima ne smije pričvršćivati dodatan teret.
Ugrađeni prstenasti vijci odgovaraju standardu DIN 580. Načelno se pridržavajte tamo
navedenih opterećenja i propisa. Ako se na reduktoru s motorom nalaze 2 nosive očice
ili dva prstenasta vijka, za transport ga pričvrstite za obje nosive očice. Vlačna smjer
graničnika u tom slučaju ne smije prema DIN 580 prekoračivati vučnu kosinu od 45°.
Ako servo motor ne ugrađujete odmah, uskladištite ga na suhom mjestu bez prisutnosti
prašine.
2.6
Postavljanje / montaža
Pridržavajte se i naputaka u poglavlju 4, "Mehanička instalacija" i poglavlje 5, "Električna
instalacija".
Postavljanje i hlađenje uređaja mora se vršiti sukladno propisima u pripadajućoj
dokumentaciji.
Sinkrone servo motore valja zaštititi od nedopuštenog preopterećenja. Sastavni dijelovi
se ne smiju savijati posebice pri transportu i rukovanju.
Ukoliko nisu izričito predviđene, zabranjene su sljedeće vrste primjena:
•
uporaba u eksplozivnim područjima
•
uporaba u okružju sa štetnim uljima, kiselinama, plinovima, parama, prašinom,
zračenjem itd.
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
9
Sigurnosne napomene
Električna instalacija
2
2.7
Električna instalacija
Električnu instalaciju treba provesti u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, propisima
i normama (npr. presjeci kabela, zaštite, spajanje zaštitnog vodiča). Napomene u vezi s
time su sadržane u dokumentaciji.
Pridržavajte se podataka o sklopu i odstupajućih podataka na označnoj pločici.
Vodite računa o napomenama u poglavlju 5, "Električna instalacija".
2.8
Stavljanje u pogon / uporaba
Kod promjena u usporedbi s normalnim načinom rada, npr. povećane temperature,
buka, vibracije, utvrdite uzrok i posavjetujte se s proizvođačem.
Pridržavajte se napomena u poglavlju 6, "Stavljanje u pogon".
2.9
Provjeravanje / servisiranje
Pridržavajte se napomena u poglavlju 8, "Provjeravanje i servisiranje".
2.10
Zbrinjavanje otpada
Ovaj proizvod se sastoji od:
•
Željeza
•
Aluminija
•
Bakra
•
Plastike
•
Elektroničkih sastavnih dijelova
Dijelove zbrinite prema svojstvima i postojećim propisima.
10
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
Konstrukcija motora
Načelna struktura sinkronog servomotora DFS
3
3
Konstrukcija motora
NAPOMENA
Sljedeće slike valja razumjeti načelno. Služe kao pomoć pri određivanju uz liste
sastavnih dijelova. Moguća su odstupanja ovisno o veličini gradnje motora i načina
izvedbe!
3.1
Načelna struktura sinkronog servomotora DFS
[316] [321] [1]
[7] [10] [11]
[313]
[314]
[318]
[319]
[304]
AS1H / ES1H
[220]
[106]
[16]
[550] [44]
[42] [305]
[304]
413859723
[1]
[7]
[10]
[11]
[16]
[42]
[44]
[106]
[220]
Rotor
Prirubnički ležajni štit
Sigurnosni prsten
Žljebasti kuglični ležaj
Stator
B-ležajni štit
Žljebasti kuglični ležaj
Brtveni prsten vratila bez opruge
Davač apsolutne vrijednosti
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
[304]
[305]
[313]
[314]
[316]
[318]
[319]
[321]
[550]
Poklopac kućišta
Resolver
Ploča za blokadu
Zatični kontakt snaga / kočnica
Energetski utikač u cijelosti
Prirubna kutija u cijelosti
Zatični kontakt signal
Signalni utikač u cijelosti
Kočnica u cjelosti
11
Konstrukcija motora
Načelna struktura sinkronog servomotora CFM
3
3.2
Načelna struktura sinkronog servomotora CFM
[316]
[317]
[313]
[312]
[327]
[44]
[660]
[1]
[321]
[737]
[304]
[318]
[305]
[550]
[42]
[105]
[11]
[16]
[7]
[106]
413861259
[1]
[7]
[11]
[16]
[42]
[44]
[105]
[106]
[304]
[305]
12
Rotor
Prirubnički ležajni štit
Žljebasti kuglični ležaj
Stator
B-ležajni štit
Žljebasti kuglični ležaj
Korekcijska podloška
Osovinsko brtvilo
Poklopac kućišta
Resolver
[312]
[313]
[316]
[317]
[318]
[321]
[327]
[550]
[660]
[737]
Kućište utikača
Ploča za blokadu
Energetski utikač u cijelosti
Kontakt priključnice
Prirubna kutija u cijelosti
Signalni utikač u cijelosti
Pokrov
Kočnica u cjelosti
Poluga ventilatora
Kućište davača
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
Konstrukcija motora
Označna pločica, tipska oznaka i tvornički broj
3.3
Označna pločica, tipska oznaka i tvornički broj
3.3.1
Označna pločica
3
Primjer: Sinkroni kočni motor CFM 71M /BR /TF /RH1M
76646 Bruchsal/Germany
Typ CFM71M/BR/TF/RH1L/SB50
Nr. 01.1234567890.0001.07
I0
Motor M 0
6,5 Nm
3000 r/min
nN
Imax
Iso.Kl.
U Sys
400 V
Bremse
14 Nm
230 V
Getriebe Ma pk
:1
i
0199 081 0.13
IM
B5
Nm n a pk
4,3
17,2
155 (F)
A
A
Gleichrichter
/ n e pk
Umrichterbetrieb
3
IEC60034
Permanentmagnet
IP 65
˚C -20...+40
BME
r/min
kg 13,0
Made in Germany
685748747
3.3.2
Tipske oznake DFS / CFM
Sinkroni servomotori
DS...
Dogradni motor za reduktor veličina gradnje 56
DFS...
Izvedba s prirubnicom veličina gradnje 56
CM...
Dogradni motor za reduktor veličina gradnje 71 / 90 / 112
CFM...
Izvedba s prirubnicom veličina gradnje 71 / 90 / 112
Serijska oprema sinkroni servo motori
/SM.0
Utična spojnica motor (samo utičnica na strani motora)
/SB.0
Utična spojnica motor + kočnica (samo utičnica na strani motora)
/RH1M
Resolver
/RH1L
Resolver kod kočnih motora
/TF
Termički osjetnik (PTC-otpornik)
/KTY
Osjetnik temperature
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
13
Konstrukcija motora
Označna pločica, tipska oznaka i tvornički broj
3
Opcije sinkronih servomotora
3.3.3
/B
Diskasta kočnica veličina gradnje 56
/BR
Diskasta kočnica veličina gradnje 71 / 90 / 112
/HR
. . sa samostalno povratnom ručnom ventilacijom veličina gradnje 71 / 90 / 112
/SM..
Utična spojnica motor u cijelosti s karakterističnom znamenkom za veličinu gradnje i presjek
priključka
SB..
Utična spojnica motor + kočnica u cijelosti s karakterističnom znamenkom za veličinu gradnje
i presjek priključka
/ES1H
Davač HIPERFACE® Single-Turn, razuporno vratilo, veličina gradnje 56 / 71 / 90 / 112
/AS1H
Davač HIPERFACE® Multi-Turn, razuporno vratilo, veličina gradnje 56 / 71 / 90 / 112
/AV1H
Davač HIPERFACE® Multi-Turn, puno vratilo, veličina gradnje 56 / 71 / 90 / 112
/AV1Y
Davač SSI Multi-Turn, puno vratilo, veličina gradnje 56
/AK0H
Davač SSI Multi-Turn, puno vratilo, veličina gradnje 56
/EK0H
Davač HIPERFACE® Single-Turn, razuporno vratilo, veličina gradnje 56
/VR
Vanjski ventilator
/KK
Priključna kutija
/KK5
Priključna kutija kod radijalnog davača
/KK6
Priključna kutija kod aksijalnog davača
Primjer tipske oznake: Sinkroni kočni motor DFS
DFS
56L /B
/TF
/RH1M
/SM11
Opcija motora utična spojnica
Serijska oprema resolver
Serijska oprema termički osjetnik TF
Opcija motora kočnica
Veličina gradnje 56L
Motor s prirubnicom serija DFS
14
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
Konstrukcija motora
Označna pločica, tipska oznaka i tvornički broj
3.3.4
3
Primjer tipske oznake: Sinkroni kočni motor CFM
CFM
112S
/BR
/TF
/AS1H
/SB50
Serijska oprema utična spojnica
Opcija motora HIPERFACE®-davač
Multi-Turn
Serijska oprema termički osjetnik TF
Opcija motora kočnica
Veličina gradnje 112S
Motor s prirubnicom serija CFM
3.3.5
Sadržaj isporuke motora tvrtke SEW-EURODRIVE
Sadržaj isporuke servo motora tvrtke SEW-EURODRIVE dijeli se kod normalnih
motora na:
Isporuka s potvrdom
naloga
1 x Upute za uporabu na jeziku dotične države po želji. Pri naručivanju više servo motora klijent može
smanjiti broj uputa za uporabu.
1 x Sigurnosne naputke za stavljanje u pogon po želji.
1 x Popis zamjenskih dijelova po želji.
Isporuka s pogonom
1 x Motor u skladu s potvrdom narudžbe.
Konfekcionirani kabel
1 x Vrećica sa sitnim dijelovima, čahurama na krajevima žila i kabelskim stopicama za priključivanje na
pretvarač tvrtke SEW-EURODRIVE.
Vanjski ventilator
1 x Energetski utikač
1 x Utičnica snage
4 x Vijak sa šesterobridnom glavom
4 x Četverobridna matica
Utična spojnica
1 x Utikač davača (radijalni ili aksijalni)
10 x Stezni kontakti priključnica za utikač davača za presjeke žila od 0.25 mm2 do 0.5 mm2.
1 x Suprotni utikač za snagu motora SM50
4 x Stezni kontakti priključnica za priključak jakosti po presjeku žila za 1.5, 2.5, 4, 6 ili 10 mm2.
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
15
Konstrukcija motora
Označna pločica, tipska oznaka i tvornički broj
3
Sadržaj isporuke servo motora tvrtke SEW-EURODRIVE dijeli se kod kočionih motora
na:
Isporuka s potvrdom
naloga
1 x Upute za uporabu na jeziku dotične države po želji. Pri naručivanju više servo motora klijent može
smanjiti broj uputa za uporabu.
1 x Sigurnosne naputke za stavljanje u pogon po želji.
1 x Popis zamjenskih dijelova po želji.
Isporuka s pogonom
1 x Motor u skladu s potvrdom narudžbe.
Konfekcionirani kabel
1 x Vrećicu sa sitnim dijelovima, čahurama na krajevima žila i kabelskim stopicama za priključivanje na
pretvarač tvrtke SEW-EURODRIVE
Kočnica
1 x Kočioni ispravljač BME za montažu prekrivne tračnice kod izmjeničnog napona ili alternativno:
- kočni ispravljač BMP, BMH odn. BMK
- kočioni upravljački uređaj BSG pri naponu od DC 24 V
1 x Polugu za ručno podizanje ako je naručena kočnica s ručnim podizanjem.
Vanjski ventilator
1 x Energetski utikač
1 x Utičnica snage
4 x Vijak sa šesterobridnom glavom
4 x Četverobridna matica
4 x Pridržni kutnik
Utična spojnica
1 x Utikač davača (radijalni ili aksijalni)
10 x Stezne kontakte priključnica za utikač davača za presjeke žila od 0.25 2 do 0.5 mm2
1 x Suprotni utikač za snagu motora i kočnicu SB50
4 x Stezne kontakte priključnica za priključak jakosti po presjeku žila za 1.5, 2.5, 4, 6 ili 10 mm 2
3 x Stezne kontakte priključnica za priključak kočnica po promjeru žila za 1 mm 2 ili 1.5 mm 2
3.3.6
Primjer: Tvornički broj
01.
301234568.
0001.
03
Završne znamenke godine proizvodnje (2 mjesta)
Tekući komadni broj (4 mjesta)
Broj naloga (10 mjesta)
Prodajna organizacija
16
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
Mehanička instalacija
Potreban alat / pomagala
4
Mehanička instalacija
4.1
Potreban alat / pomagala
4.2
•
Standardni alat
•
Naprava za navijanje
•
Kod uporabe čahura na kraju žila: kliješta za gnječenje i čahure na krajevima žila
•
Kliješta za krimpanje za utične spojnice
•
Alat za demontažu
4
Prije početka
Pogon se smije ugrađivati samo ako
•
se podatci na označnoj pločici pogona i / ili izlaznog napona pretvarača frekvencije
podudaraju s naponskom mrežom
•
je pogon neoštećen (nema oštećenja prilikom transporta ili uskladištenja)
•
se pobrinulo za ispunjavanje sljedećih zahtjeva:
–
–
–
–
4.3
Okolna temperatura između –20 °C i +40 °C
Ne smiju biti prisutni ulja, kiseline, plinovi, pare, zračenja itd.
Visina postavljanja maks. 1000 m nad morem
Posebne konstrukcije: pogon izveden prema uvjetima okoline
Pripremni radovi
S kraja osovine motora valja temeljito ukloniti sredstva za zaštitu od korozije, nečistoću
ili slično (rabite uobičajena otapala). Otapalo ne smije prodrijeti do ležaja ili brtvila, jer to
može dovesti do oštećenja materijala.
Pozor!
Ležaj i prsteni za brtvljenje mogu se oštetiti pri kontaktu s otapalom.
Moguća materijalna oštećenja!
•
4.3.1
Ležaj i prstene za brtvljenje zaštitite od kontakta s otapalom.
Instalacija nakon dugotrajnog skladištenja
•
Molimo Vas da vodite računa o smanjenom uporabnom trajanju masti kugličnih
ležajeva od 10 % godišnje nakon skladištenja duljeg od jedne godine.
•
Provjerite je li se zbog dugotrajnog skladištenja u motoru nakupila vlaga. Zbog toga
valja izmjeriti izolacijski otpor (mjerni napon DC 500 V).
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
17
Mehanička instalacija
Pripremni radovi
4
Izolacijski optor (vidi sljedeću sliku) jako je ovisan o temperaturi! Motor se mora osušiti
ako izolacijski otpor nije dostatan.
Sljedeća slika prikazuje izolacijski otpor u ovisnosti o temperaturi.
[MΩ]
100
[1]
10
1
0,1
0
20
40
60
80
[°C]
413914507
4.3.2
Osušite motor
NAPOMENA
Izolacijski otpor premalen:
Æ servo motor je nakupio vlagu.
Mjera:
•
Motor ugrijte toplim zrakom.
•
Otvorite prostor motora tako da vlaga može izlaziti iz unutrašnjosti.
Zatim provjerite da li
18
•
je priključni prostor suh i čist
•
jesu li priključni i pričvrsni dijelovi bez korozije
•
je brtvljenje spojeva u redu
•
jesu li vijčani spojevi kabela zabrtvljeni, u suprotnom slučaju ih očistite ili prema
potrebi zamijenite
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
Mehanička instalacija
Postavljanje motor
4.4
4
Postavljanje motor
Pozor!
Nestručnom montažom se može oštetiti servo motor.
Moguća materijalna šteta!
•
Na ravno i mirno postolje koje nije podložno potresanjima i deformacijama smije se
montirati samo motor navedenog oblika ugradnje.
•
Motor i radni stroj pažljivo poravnajte kako ne biste nepotrebno opteretili izlazna
vratila.
•
Poštujte dopuštene poprečne i aksijalne sile Æ katalog "Servo motori s reduktorom
s niskom zračnošću (BSF.., PSF..)".
•
Izbjegavajte udare i udaranja o kraj vratila.
Pozor!
Vertikalni oblici ugradnje s vanjskim ventilatorom VR se mogu oštetiti zbog prodiranja
stranih dijela ili tekućina.
Moguća materijalna šteta!
•
Vertikalne oblike ugradnje s vanjskim ventilatorom VR zaštitite pokrovom.
Prilikom primjene vanjskog ventilatora pazite na neometani dovod zraka za hlađenje. Ne
usisavajte topli odlaznih zrak drugih agregata.
Dijelove s utorom za klin, koji se naknadno navlače na osovinu, valja balansirati s
polovicom klina. Vratila motora se po potrebi trebaju uravnotežiti s pola prizmatičnog
klina - (jačina titranja "N" prema EN/IEC 600 34...). Rad motora dopušten je samo s
prizmatičnim klinom.
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
19
Mehanička instalacija
Tolerancije kod radova montaže
4
4.4.1
4.5
20
Postavljanje u vlažnim prostorijama ili na otvorenom
•
Priključak motora i davača po mogućnosti rasporedite tako da vodovi utikača ne
budu usmjereni prema gore.
•
Navoje kabelskih vijčanih spojeva i slijepih čepova namažite masom za brtvljenje i
čvrsto ih zategnite. Zatim ih premažite još jednom.
•
Brtvene površine utikača (priključak motora i / ili davača) očistite prije ponovne
montaže.
•
Zamijenite krhke brtve.
•
Prema potrebi poboljšajte premaz za zaštitu od korozije.
•
Provjerite potrebu vrstu zaštite.
Tolerancije kod radova montaže
Kraj vratila
Prirubnica
Tolerancija promjera prema EN 50347
• ISO k6
• Rupa za centriranje prema DIN 332, oblik DR..
Rubna tolerancija centriranja prema EN 50347
• ISO j6
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
Električna instalacija
Montirajte utikač
5
5
Električna instalacija
OPASNOST!
Opasnost od ozljeda zbog strujnog udara.
Smrt ili teške ozljede!
5.1
•
Pri instalaciji se obvezatno pridržavajte sigurnosnih naputaka u poglavlju 2!
•
Za spajanje motora i kočnice upotrebljavajte uklopne kontakte uporabne kategorije
AC-3 prema EN 60947-4-1.
•
Kod motora, koji se napajaju iz pretvarača, valja se pridržavati odgovarajućih
napomena proizvođača pretvarača za ožičenje.
•
Pridržavajte se uputa za rad servo pretvarača.
Montirajte utikač
Pozor!
Čvrsto zatezanje utikača pri nepravilnom utičnom položaju dovodi do uništavajućeg
iskakanja izolacijskog tijela.
Moguća materijalna šteta!
Kod postavljanja energetskih i signalnih utikača vodite računa o sljedećem:
•
Utični položaj je u redu.
•
Izbojak na obodu stoji u pravilnom položaju.
•
Zasun utikača se može okrenuti bez velike primjene sile.
5.2
Upute za ožičenje
5.2.1
Zaštita od utjecaja smetnji na aktiviranja kočnica
Za zaštitu od utjecaja smetnji na aktiviranje kočnica, nezakriljene kočione vodove ne
smijete polagati zajedno s taktnim učinskim kabelima u jedan kabel.
Taktni učinski kabeli su posebice:
5.2.2
•
Izlazni vodovi pretvarača frekvencije i servopretvarača, strujnih usmjerivača, uređaja
za blago pokretanje i kočenje
•
Dovodi do kočionih otpornika i sl.
Termička zaštita motora
Priključak TF / KTY polažite odvojeno od drugih učinskih kabela s razmakom najmanje
od 200 mm. Zajedničko polaganje je dovoljeno samo ako je TF / KTY-vod ili učinski
kabel zakriljen.
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
21
Električna instalacija
Priključivanje motora i sustava davača preko utičnih spojnica SM.. / SB..
5
5.3
Priključivanje motora i sustava davača preko utičnih spojnica SM.. / SB..
DFS / CFM-motori se priključuju sustavom utičnih spojnica SM.. / SB.. . U osnovnoj
izvedbi SEW-EURODRIVE isporučuje DFS / CFM-motore s prirubnom kutijom na strani
motora bez suprotnog utikača. Sustav davača se priključuje preko posebne 12-polne
okrugle utične spojnice.Uvodnica kabela davača je kod DFS-motora standardno
aksijalna a kod CFM-motora standardno radijalna.
5.3.1
Presjek kabela
Uvjerite se da vrsta vodiča odgovara važećim propisima. Dimenzionirane struje su
navedene na označnoj pločici motora. Uporabljivi presjeci vodiča navedeni su u
sljedećoj tabeli.
Tip
Tip kabela
Presjek kabela
[mm2]
SM11 / SM51 / SM61
4 x 1,5 mm
AWG 16
SM52 / SM62
4 x 2,5 mm2
AWG 14
SM54 / SM64
Kabel motora
4 x 4 mm
2
AWG 12
4 x 6 mm2
SM56 / SM66
AWG 10
2
AWG 8
SM59 / SM69
4 x 10 mm
SB11
4 x 1,5 mm 2 + 2 x 1 mm 2
SB51 / SB61
4 x 1,5 mm
AWG 16 + AWG 18
SB52 / SB62
4 x 2,5 mm 2 + 3 x 1 mm 2
AWG 14 + AWG 18
SB56 / SB66
SB59 / SB69
Kabel kočionog
motora
4 x 4 mm
2
2
AWG 16 + AWG 18
2
SB54 / SB64
5.3.2
[AWG]
2
+ 3 x 1 mm
+ 3 x 1 mm
2
AWG 12 + AWG 18
4 x 6 mm 2 + 3 x 1,5 mm2
4 x 10 mm
2
+ 3 x 1,5 mm
AWG 10 + AWG 16
2
AWG 8 + AWG 16
Konfekcionirani kabeli
Za priključivanje sa sustavom utičnih spojnica SM.. / SB.. mogu se od SEWEURODRIVE-a dobiti konfekcionirani kabeli. Oznaka žila i raspored kontakata navedeni
su u sljedećim tabelama.
Ako svoje kabele konfekcionirate samostalno, pridržavajte se sljedećih napomena:
22
•
U poglavlju 10 je opisana montaža učinskih utičnih spojnica SM1. / SB1., SM5. /
SM6., SB5. / SB6. i signalne utične spojnice.
•
Kontakti priključnice za priključivanje motora izvedeni su kao krimpani kontakti. Za
krimpanje upotrebljavajte samo odgovarajući alat.
•
Skinite izolaciju s priključnih pletenica sukladno poglavlju 10.
•
Upotrebljavajte odgovarajuće alate za demontažu kako biste demontirali krivo
montirane kontakte priključnica.
•
Izolacijsko tijelo u signalnim utikačima na strani motora montirajte na "nula"
stupnjeva (srednji položaj). Pridržavajte se tog kodiranja na strani kabela.
•
Na vlačno rasterećenje prema EN 61984 i EN 60529 utječe pritezni moment vijčanih
spojeva. Pritezni moment mora se prilagoditi kabelu.
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
Električna instalacija
Projektiranje presjeka kabela
5.4
Projektiranje presjeka kabela
5.4.1
Dimenzioniranje kabela prema EN 60402
5
Slijedeća slika prikazuje minimalni potreban presjek kabela ovisno o dužini kabela l [m]
i struji I [A].
150
25 mm²
130
16 mm²
10 mm²
110
6 mm²
100
4 mm²
90
2,5 mm²
1,5 mm²
70
50
30
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
I [A]
576701195
2
2
Hibridni kabeli se mogu naručiti u presjecima 1,5 mm (AWG 16) do 10 mm (AWG 8)
kod SEW-EURODRIVE.
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
23
Električna instalacija
Projektiranje presjeka kabela
5
5.4.2
Tabela opterećenja kabela
Opterećenje kabela strujom l u [A] prema EN 60204-1 tabela 5, okolna temperatura 40 °C.
Presjek kabela
Trožilni vod s
plaštem u
cijevi ili kabelu
Trožilni vod s
plaštem jedan preko
drugog na zidu
Trožilni vod s
plaštem vodoravno
jedan uz drugoga
[mm2]
[AWG]
[A]
[A]
[A]
1,5
AWG 16
12,2
15,2
16,1
2,5
AWG 14
16,5
21,0
22
4
AWG 12
23
28,0
30
6
AWG 10
29
36,0
37
10
AWG 8
40
50,0
52
16
AWG 6
53
66,0
70
25
AWG 4
67
84,0
88
35
AWG 2
83
104,0
114
Ove informacije predstavljaju samo orijentacijske vrijednosti i ne zamijenjuju točno
projektiranje dovoda u ovisnosti od konkretnog slučaja primjene uz uzimanje u obzir
važećih propisa.
Kod dimenzioniranja presjeka pazite kod dovoda kočnica na ispadanje napona uzduž
dovoda, naročito kod DC-24-V-kočnog svitka. Za obračun podataka je mjerodavna
struja ubrzivača.
24
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
Električna instalacija
Projektiranje presjeka kabela
5.4.3
5
Pridruživanje servo-motora i presjeka kabela
Dimenzionirani broj
okretaja nN [min–1]
2000
3000
4500
6000
Motor
M0
[Nm]
400 V
I0
230 V
[A]
SM
SB
I0
[A]
SM
SB
51 / 61
CFM71S
5
2.2
51 / 61
3.95
CFM71M
6.5
3
51 / 61
5.3
51 / 61
CFM71L
9.5
4.2
51 / 61
7.4
52 / 62
CFM90S
11
4.9
51 / 61
8.7
52 / 62
CFM90M
14.5
6.9
51 / 61
12.1
54 / 64
CFM90L
21
9.9
51 / 61
17.1
56 / 66
CFM112S
23.5
10
51 / 61
18.0
56 / 66
CFM112M
31
13.5
52 / 62
24.5
59 / 69
CFM112L
45
20
54 / 64
35.5
59 / 691)
CFM112H
68
30.5
59 / 69
–
–
DFS56M
1
1.65
11
1.65
11
DFS56L
2
2.4
11
2.4
11
DFS56H
4
2.8
11
–
–
CFM71S
5
3.3
51 / 61
5.9
51 / 61
CFM71M
6.5
4.3
51 / 61
7.6
52 / 62
CFM71L
9.5
6.2
51 / 61
11.1
54 / 64
CFM90S
11
7.3
51 / 61
12.7
54 / 64
CFM90M
14.5
10.1
51 / 61
17.4
56 / 66
CFM90L
21
14.4
52 / 62
25.5
59 / 69
CFM112S
23.5
15
52 / 62
27
59 / 69
CFM112M
31
20.5
54 / 64
35
59 / 69
CFM112L
45
30
59 / 69
48
–
CFM112H
68
43
–
–
–
DFS56M
1
1.65
11
–
–
DFS56L
2
2.4
11
–
–
DFS56H
4
4
11
–
–
CFM71S
5
4.9
51 / 61
8.5
52 / 62
CFM71M
6.5
6.6
51 / 61
11.3
54 / 64
CFM71L
9.5
9.6
51 / 61
17.1
56 / 66
CFM90S
11
11.1
51 / 61
18.9
56 / 66
CFM90M
14.5
14.7
52 / 62
26
59 / 69
CFM90L
21
21.6
54 / 64
39
59 / 691)
CFM112S
23.5
22.5
54 / 64
38.5
59 / 691)
CFM112M
31
30
56 / 66
54
–
CFM112L
45
46
59 / 691)
–
–
CFM112H
68
66
–
–
–
DFS56M
1
1.65
11
–
–
DFS56L
2
2.75
11
–
–
DFS56H
4
5.3
11
–
–
CFM71S
5
6.5
51 / 61
11.6
54 / 64
CFM71M
6.5
8.6
51 / 61
14.1
54 / 64
CFM71L
9.5
12.5
52 / 62
21.5
59 / 69
CFM90S
11
14.5
52 / 62
23.5
59 / 69
CFM90M
14.5
19.8
54 / 64
37
59 / 691)
CFM90L
21
29.5
56 / 66
51
–
1) u UL-području moguće samo s priključnom kutijom
Prijedlozi za presjeke priključaka kod 230V zadovoljavaju NFPA 79 i UL 508C (bez 1).
Dodatne varijante motora DFS / 230 V moguće su na upit.
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
25
5
Električna instalacija
Projektiranje presjeka kabela
NAPOMENA
Raspoređivanje utičnih spojnica SM / SB nije obavezujuće. Mogu se ostvariti i svi drugi
presjeci, ako to dozvoljava dinamika postrojenja.
26
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
Električna instalacija
Učinski kabel za DFS-motore
5.5
Učinski kabel za DFS-motore
5.5.1
Struktura kabela motora i kabela kočnih motora za DFS-motore
5
Slijedeća slika prikazuje konstrukciju kabela motora i kabela kočnih motora:
[5]
[1]
[6]
[2]
X
[3]
500 ±5
[4]
413916043
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
Konfekcioniranje
na strani motora
Utikač: Intercontec BSTA 078
natpis SEW-EURODRIVE
Označna pločica
Dužina voda  10 m: Tolerancija +200 mm
Dužina voda à 10 m: Tolerancija +2 %
Dozvoljena dužina vodova prema tehničkoj dokumentaciji.
Unaprijed konfekcionirani kraj kabela za pretvarače
Potrebni sitni dijelovi su priloženi kabelu.
Zakriljenje ca. 20 mm + 5 mm preokrenuto
Kabeli motora su na strani motora spojeni s 8-polnom utičnom spojnicom i kontaktima
priključnice.
Ekran je prema elektromagnetskoj podnošljivosti položen u kućištu utikača. Sve utične
spojnice brtve utikač na strani kabela pomoću lamelnog brtvila i osiguravaju vlačno
rasterećenje prema EN 61884.
Konfekcioniranje
na strani
pretvarača
Kod učinskih kabela motora i kočnica pojedinačne su žile otkrivene, a zakriljenje
pripremljeno za polaganje u rasklopni ormar.Za pretvarač specifičan kabel se mora još
do kraja konfekcionirati. Sitni dijelovi, potrebni u tu svrhu, priloženi su kabelu u vrećici.
Sitni dijelovi
Ovisno o presjecima žila za spajanje s energetskim priključcima na pretvaraču
isporučuju se sljedeći sitni dijelovi:
Vrećica br.
1
Sadržaj
4 x čahure na krajevima žila 1,5 mm2 izolirane
4 x M6 U-kabelske stopice 1,5 mm2
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
27
Električna instalacija
Učinski kabel za DFS-motore
5
5.5.2
Kabel motora DFS-motor
Ilustracija kabela motora DFS
X
413917579
Tipovi kabela motora DFS
Tip utične spojnice
Broj žila i presjek kabela
polaganje
Predmetni broj
SM11
4 × 1,5 mm 2 (AWG 16)
Fiksno polaganje
0590 4544
SM11
2
Povlačno lančano
polaganje
0590 6245
4 × 1,5 mm (AWG 16)
Raspored kontakata kabela motora DFS
Utična spojnica
Pogled X
Kontakt
Kabel boja žile
zauzeto
Prilog
BSTA 078
1
(BK) Crna
U
0198 6740
2
(GN / YE) zelena / žuta
PE
jedna vrećica
sa sitnim
dijelovima
3
(BK) Crna
W
4
(BK) Crna
V
8-polna s
kontakti priključnica
W1
3
D
PE
2
4
V1
C
B
1 A
U1
Zamjenske utične spojnice kabel motora DFS
Utične spojnice za opskrbu snagom s kontaktima priključnica (u cjelosti).
28
Tip utične spojnice
Broj žila i presjek kabela
polaganje
Predmetni broj
SM11
4 × 1,5 mm2 (AWG 16)
Fiksno polaganje /
povlačno lančano
polaganje
0198 6740
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
Električna instalacija
Učinski kabel za DFS-motore
5.5.3
5
Produžni kabel motora DFS-motor
Ilustracija produžnog kabela motora DFS
Y
X
413920651
Tipovi produžnog kabela motora DFS
Tip utične spojnice
SM11
Broj žila i presjek kabela
2
4 × 1,5 mm (AWG 16)
polaganje
Predmetni broj
Povlačno lančano
polaganje
1333 2457
Raspored kontakata produžni kabel motora DFS
Utična spojnica
Pogled X
Kontakt
Kabel boja žile
1
2
BSTA 078
0198 6740
8-polni s kontaktima
priključnice
3
4
zauzet
o
Kontakt
(BK / WH)
Crna s
bijelim znakovima
U, V, W
U
1
(GR / YE)
zelena / žuta
PE
2
(BK / WH)
Crna s
bijelim znakovima
U, V, W
W
3
V
4
Utična spojnica
Pogled Y
BKUA 199
1333 2430
8-polni sa zatičnim
kontaktima
W/3
D
PE
3
C
4
2
V/2
B
A
1
U/1
Zamjenska utična spojnica produžnog kabela motora DFS
Utična spojnica za produžni kabel motora sa zatičnim kontaktima (u cjelosti).
Tip utične spojnice
Broj žila i presjek kabela
polaganje
Predmetni broj
SM11
4 × 1,5 mm2 (AWG 16)
Fiksno polaganje /
povlačno lančano
polaganje
1333 2430
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
29
Električna instalacija
Učinski kabel za DFS-motore
5
5.5.4
Kabel kočnog motora DFS-motor
Ilustracija kabela kočnog motora DFS
X
413939083
Tipovi kabela kočnog motora DFS
Tip utične spojnice
Broj žila i presjek kabela
polaganje
Predmetni broj
SB11
4 × 1.5 mm2 (AWG 16) +
2 × 1 mm2 (AWG 18)
Fiksno polaganje
1332 4853
SB11
4 × 1.5 mm2 (AWG 16) +
2 × 1 mm2 (AWG 18)
Povlačno lančano
polaganje
1333 1221
Raspored kontakata kabela kočnog motora DFS
Utična spojnica
Pogled X
Kontakt
Kabel boja žile
zauzeto
BSTA 078
0198 6740
0198 9197
8-polni s kontaktima
priključnice
1
(BK / WH)
crna s bijelim znakovima
U, V, W
U
3
BK/W1
D
3
4
2
V1
B
1
W
–
N.C.
B
–
N.C.
C
(BK / WH)
Crna s bijelim znakovima
1, 2
2
A
C
A
PE
(BK / WH)
crna s bijelim znakovima
U, V, W
4
BK/+
PE
(GN / YE)
zelena / žuta
2
U1
D
Prilog
jedna vrećica
sa sitnim
dijelovima
V
1
Zamjenska utična spojnica kabela kočnog motora DFS
Utične spojnice za opskrbu snagom s kontaktima priključnice (u cjelosti).
Tip utične spojnice
SM11 / SB11
SM11 / SB11
30
Broj žila i presjek kabela
2
4 × 1.5 mm (AWG 16) +
3 × 1 mm2 (AWG 18)
2
4 × 1.5 mm (AWG 16) +
3 × 1 mm2 (AWG 18)
polaganje
Predmetni broj
Fiksno polaganje
0198 6740
Povlačno lančano
polaganje
0198 9197
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
Električna instalacija
Učinski kabel za DFS-motore
5.5.5
5
Produžni kabel kočnog motora DFS-motor
Ilustracija produžni kabel kočnog motora DFS
Y
X
413920651
Tipovi produžnog kabela kočnog motora DFS
Tip utične spojnice
Broj žila i presjek kabela
polaganje
Predmetni broj
SB11
4 × 1.5 mm2 (AWG 16) +
2 × 1 mm2 (AWG 18)
Povlačno lančano
polaganje
1333 2481
Raspored kontakata produžnog kabela kočnog motora DFS
Utična spojnica
Pogled X
Kontakt
Kabel boja žile
zauzeto
Kontakt
Utična spojnica
Pogled Y
BSTA 078
0198 9197
8-polni s kontaktima
priključnice
1
Crna s
bijelim znakovima
U, V, W
(BK / WH)
U
1
BKUA 199
1333 2430
8-polni sa zatičnim
kontaktima
PE
2
2
BK/W1
PE
W
3
V
4
A
–
N.C.
A
B
–
N.C.
B
C
Crna s bijelim
znakovima 1, 2, 3
(BK / WH)
2
C
1
D
D
3
4
C
4
2
Crna s
bijelim znakovima
U, V, W
(BK / WH)
3
BK/+
V1
B
1
A
U1
zelena / žuta
(GN / YE)
D
BK/–
W/3
BK/+
D
PE
3
C
4
2
V/2
B
A
1
U/1
Zamjenske utične spojnice produžni kabel kočnog motora DFS
Utična spojnica za produžni kabel kočnog motora sa zatičnim kontaktima (u cjelosti).
Tip utične spojnice
Broj žila i presjek kabela
polaganje
Predmetni broj
SM11 / SB11
4 × 1.5 mm2 (AWG 16) +
2 × 1 mm2 (AWG 18)
Povlačno lančano
polaganje
1333 2430
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
31
Električna instalacija
Učinski kabel za CFM-motore
5
5.6
Učinski kabel za CFM-motore
5.6.1
Struktura kabela motora i kočnog kabela motora za CFM-motore
Slijedeća slika prikazuje konstrukciju kabela motora i kabela kočnih motora:
[1]
[5]
[2]
X
[3]
[6]
[4]
574170891
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
Konfekcioniranje
na strani motora
Utikač: Amphenol
natpis SEW-EURODRIVE
Označna pločica
Dužina voda  10 m: Tolerancija +200 mm
Dužina voda à 10 m: Tolerancija +2 %
Dozvoljena dužina vodova prema tehničkoj dokumentaciji.
Unaprijed konfekcionirani kraj kabela za pretvarače
Potrebni sitni dijelovi su priloženi kabelu.
Zakriljenje ca. 20 mm + 5 mm preokrenuto
Kabeli su na strani motora spojeni sa 6-polnom EMC Amphenol utičnom spojnicom i
kontaktima priključnice.
Ekran je prema elektromagnetskoj podnošljivosti položen u kućištu utikača. Sve utične
spojnice brtve utikač na strani kabela pomoću lamelnog brtvila i osiguravaju vlačno
rasterećenje prema EN 61884.
Konfekcioniranje
na strani
pretvarača
Kod kabela motora i kočionih motora pojedinačne su žile otkrivene, a zakriljenje
pripremljeno za polaganje u rasklopni ormar. Za pretvarač specifičan kabel se mora još
do kraja konfekcionirati. Sitni dijelovi, potrebni u tu svrhu, priloženi su kabelu u vrećici.
Sitni dijelovi
Ovisno o presjecima žila za spajanje s energetskim priključcima na pretvaraču
isporučuju se sljedeći sitni dijelovi:
Vrećica br.
32
Sadržaj
1
4 x čahure za krajevima žila 1,5 mm2 izolirane
4 x M6 U-kabelske stopice 1,5 mm2
2
4 x čahure na krajevima žila 2,5 mm 2 izolirane
4 x M6 U-kabelske stopice 2,5 mm2
3
4 x čahure na krajevima žila 4 mm2 izolirane
4 x M6 U-kabelske stopice 4 mm2
4 x M10 U-kabelske stopice 4 mm2
4
4 x M6 U-kabelske stopice 6 mm2
4 x M10 U-kabelske stopice 6mm2
5
4 x M6 U-kabelske stopice 10 mm2
4 x M10 prstenaste kabelske stopice 10 mm2
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
Električna instalacija
Učinski kabel za CFM-motore
5.6.2
5
Kabel motora CFM-motor
Ilustracija kabela motora CFM
X
413946763
Tipovi kabela motora CFM
Kabeli su opremljeni s utikačima za priključak motora i s čahurama na krajevima žila za
priključak pretvarača.
Tip utične spojnice
Broj žila i presjek kabela
polaganje
Predmetni broj
SM51 / SM61
2
4 × 1,5 mm (AWG 16)
0199 1795
SM52 / SM62
4 × 2,5 mm2 (AWG 14)
0199 1817
2
SM54 / SM64
4 × 4 mm (AWG 12)
SM56 / SM66
4 × 6 mm2 (AWG 10)
Fiksno polaganje
0199 1833
0199 185X
SM59 / SM69
2
4 × 10 mm (AWG 8)
0199 1876
SM51 / SM61
4 × 1,5 mm2 (AWG 16)
1333 1140
SM52 / SM62
4 × 2,5 mm2 (AWG 14)
SM54 / SM64
4 × 4 mm2 (AWG 12)
SM56 / SM66
4 × 6 mm2 (AWG 10)
SM59 / SM69
4 × 10 mm2 (AWG 8)
1333 1159
Povlačno lančano
polaganje
0199 1841
0199 1868
0199 1884
Raspored kontakata kabela motora CFM
Utična spojnica
Pogled X
C148U utikač s
kontaktima
priključnice
Kontakt
Kabel boja žile
zauzeto
U1
(BK / WH)
Crna s
bijelim znakovima
U, V, W
U
V1
W1
PE
5
4
(GN / YE)
Zelena / žuta
V
Kontakt
Prilog
odrezan slobodna
dužina ca. 250 mm
W
(zaštitni
vod)
S Phoenix utičnim
spojnicama
GMVSTBW 2,5 /
3 ST
jedna
vrećica sa
sitnim
dijelovima
3
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
33
5
Električna instalacija
Učinski kabel za CFM-motore
Zamjenske utične spojnice kabel motora CFM
Utična spojnica za opskrbu snagom s kontaktima priključnica (u cjelosti):
34
Tip utične spojnice
Presjeci
polaganje
Predmetni broj
SM51 / SM61
4 × 1,5 mm2 (AWG 16)
0199 1353
SM52 / SM62
2
4 × 2,5 mm (AWG 14)
Fiksno polaganje / povlačno
lančano polaganje
SM54 / SM64
4 × 4 mm2 (AWG 12)
2
0199 1361
0199 137X
SM56 / SM66
4 × 6 mm (AWG 10)
0199 1388
SM59 / SM69
4 × 10 mm2 (AWG 8)
0199 1396
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
Električna instalacija
Učinski kabel za CFM-motore
5.6.3
5
Produžni kabel motora CFM-motor
Ilustracija produžnog kabela motora CFM
X
Y
413950219
Tipovi produžnog kabela motora CFM
Kabeli su opremljeni s utikačima i spojkama za produženje CFM-kabela motora.
Tip utične spojnice
Broj žila i presjek kabela
polaganje
Predmetni broj
SM51 / SM61
2
4 × 1,5 mm (AWG 16)
0199 5499
SM52 / SM62
4 × 2,5 mm2 (AWG 14)
0199 5510
2
SM54 / SM64
4 × 4 mm (AWG 12)
SM56 / SM66
4 × 6 mm2 (AWG 10)
Fiksno polaganje
0199 5537
0199 5553
SM59 / SM69
2
4 × 10 mm (AWG 8)
0199 557X
SM51 / SM61
4 × 1,5 mm2 (AWG 16)
1333 1183
SM52 / SM62
4 × 2,52 (AWG 14)
SM54 / SM64
4 × 4 mm2 (AWG 12)
SM56 / SM66
4 × 6 mm2 (AWG 10)
SM59 / SM69
4 × 10 mm2 (AWG 8)
1333 1191
Povlačno lančano
polaganje
0199 5545
0199 5561
0199 5588
Raspored kontakata produžnog kabela motora CFM
Utična spojnica
Pogled X
C148U utikač s
kontaktima priključnice
Kontakt
Oznaka žila
Kontakt
U1
(BK / WH)
Crna s
bijelim znakovima
U, V, W
U1
V1
W1
PE
5
4
(GN / YE)
Zeleno/Žuto
V1
Utična spojnica
Pogled Y
C148U spojka sa
zatičnim kontaktima
W1
PE
3
Produžni kabel motora je 1:1-spoj svih kontakata.
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
35
5
Električna instalacija
Učinski kabel za CFM-motore
Zamjenske utične spojnice produžnog kabela motora CFM
Utična spojnica za opskrbu snagom sa zatičnim kontaktima (u cjelosti).
36
Tip utične spojnice
Presjeci
polaganje
Predmetni broj
SM51 / SM61
4 × 1,5 mm2 (AWG 16)
0199 5642
SM52 / SM62
4 × 2,5 mm2 (AWG 14)
SM54 / SM64
4 × 4 mm2 (AWG 12)
Fiksno polaganje /
povlačno lančano
polaganje
2
0199 5650
0199 5669
SM56 / SM66
4 × 6 mm (AWG 10)
0199 5677
SM59 / SM69
4 × 10 mm2 (AWG 8)
0199 5685
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
Električna instalacija
Učinski kabel za CFM-motore
5.6.4
5
Kabel kočnog motora CFM-motor
Ilustracija kabela kočnog motora CFM
X
500 ±5
413954827
Tipovi kabela kočnog motora CFM
Tip utičnih spojnica u
cjelosti
Broj žila i presjek kabela
SB51 / SB61
4 × 1.5 mm2 (AWG 16) +
3 × 1,0 mm2 (AWG 18)
0199 1892
SB52 / SB62
4 × 2.5 mm2 (AWG 14) +
3 × 1,0 mm2 (AWG 18)
0199 1914
2
polaganje
Predmetni
broj
SB54 / SB64
4 × 4 mm (AWG 12) +
3 × 1,0 mm2 (AWG 18)
SB56 / SB66
4 × 6 mm2 (AWG 10) +
3 × 1,5 mm2 (AWG 16)
0199 1957
SB59 / SB69
4 × 10 mm2 (AWG 8) +
3 × 1,5 mm2 (AWG 16)
0199 1973
SB51 / SB61
4 × 1.5 mm2 (AWG 16) +
3 × 1,0 mm2 (AWG 18)
1333 1167
mm2
mm2
Fiksno polaganje
(AWG 14) +
(AWG 18)
0199 1930
SB52 / SB62
4 × 2.5
3 × 1,0
SB54 / SB64
4 × 4 mm2 (AWG 12) +
3 × 1,0 mm2 (AWG 18)
SB56 / SB66
4 × 6 mm2 (AWG 10) +
3 × 1,5 mm2 (AWG 16)
0199 1965
SB59 / SB69
4 × 10 mm2 (AWG 8) +
3 × 1,5 mm2 (AWG 16)
0199 1981
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
1333 1175
Povlačno lančano
polaganje
0199 1949
37
5
Električna instalacija
Učinski kabel za CFM-motore
Raspored kontakata kabela kočnog motora CFM
Kabel kočnog motora je konfekcioniran za slijedeće kočne ispravljače:
•
BME
•
BMP
•
BMH
•
BMK
•
BMV
Za upravljački uređaj BSG se mora još jednom konfekcionirati kod korisnika.
Utična spojnica
Pogled X
C148U utikač s
kontaktima
priključnice
Kontakt
Oznaka žila
zauzeto
U1
Crna s
bijelim znakovima
U, V, W
(BK / WH)
U
W
Zeleno/Žuto
(GN / YE)
(zaštitni
vod)
Crna s
bijelim znakovima
1, 2, 3
(BK / WH)
1
V1
W1
PE
3
4
5
V
2
3
Vrsta kontakta
odrezan slobodna
dužina ca. 250 mm
Prilog
jedna
vrećica sa
sitnim
dijelovima
S Phoenix utičnom
spojnicom
GMVSTBW 2,5 / 3ST
Zamjenske utične spojnice kabela kočnog motora CFM
Utične spojnice za opskrbu snagom s kontaktima priključnica (u cjelosti).
38
Tip
Presjeci
polaganje
Predmetni broj
SB51 / SB61
4 × 1,5 mm2 (AWG 16) +
3 × 1,0 mm2 (AWG 18)
0199 1426
SB52 / SB62
4 × 2.5 mm2 (AWG 14) +
3 × 1,0 mm2 (AWG 18)
Fiksno polaganje /
povlačno lančano
polaganje
SB54 / SB64
4 × 4 mm2 (AWG 12) +
3 × 1,0 mm2(AWG 18)
0199 1442
SB56 / SB66
4 × 6 mm2 (AWG 10) +
3 × 1,5 mm2 (AWG 16)
0199 1450
SB59 / SB69
4 × 10 mm2 (AWG 8) +
3 × 1,5 mm2 (AWG 16)
0199 1469
0199 1434
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
Električna instalacija
Učinski kabel za CFM-motore
5.6.5
5
Produžni kabel kočnog motora CFM-motor
Ilustracija produžnog kabela kočnog motora CFM
X
Y
413950219
Tipovi produžnog kabela kočnog motora CFM
Tip utičnih spojnica u
cjelosti
Broj žila i presjek kabela
SB51 / SB61
4 × 1,5 mm2 (AWG 16) +
3 × 1,0 mm2 (AWG 18)
0199 199X
SB52 / SB62
4 × 2.5 mm2 (AWG 14) +
3 × 1,0 mm2 (AWG 18)
0199 2015
SB54 / SB64
4 × 4 mm2 (AWG 12) +
3 × 1,0 mm2 (AWG 18)
polaganje
Fiksno polaganje
2
Predmetni broj
0199 2031
SB56 / SB66
4 × 6 mm (AWG 10) +
3 × 1,5 mm2 (AWG 16)
0199 2058
SB59 / SB69
4 × 10 mm2 (AWG 8) +
3 × 1,5 mm2 (AWG 16)
0199 2074
SB51 / SB61
4 × 1,5 mm2 (AWG 16) +
3 × 1,0 mm2 (AWG 18)
1333 1205
SB52 / SB62
4 × 2.5 mm2 (AWG 14) +
3 × 1,0 mm2 (AWG 18)
1333 1213
2
SB54 / SB64
4 × 4 mm (AWG 12) +
3 × 1,0 mm2 (AWG 18)
SB56 / SB66
4 × 6 mm2 (AWG 10) +
3 × 1,5 mm2 (AWG 16)
0199 2066
SB59 / SB69
4 × 10 mm2 (AWG 8) +
3 × 1,5 mm2 (AWG 16)
0199 2082
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
Povlačno lančano
polaganje
0199 204X
39
5
Električna instalacija
Učinski kabel za CFM-motore
Raspored kontakata produžnog kabela kočnog motora CFM
Utična spojnica
Pogled X
Kontakt
Oznaka žila
Kontakt
Utična spojnica
Pogled Y
C148U utikač s
kontaktima priključnice
U1
(BK / WH)
Crna s
bijelim znakovima
U, V, W
U1
C148U spojka sa zatičnim
kontaktima
V1
W1
PE
3
4
5
5
4
(GN / YE)
Zeleno/Žuto
(BK / WH)
Crna s
bijelim znakovima
1, 2, 3
V1
W1
PE
3
4
5
3
Produžni kabel kočnog motora je 1:1-spoj svih kontakata.
Zamjenske utične spojnice produžnog kabela kočnog motora CFM
Utična spojnica za napajanje energetskog utikača sa zatičnim kontaktima (u cjelosti).
Tip
40
Presjeci
mm2 (AWG 16)
mm2 (AWG 18)
+
polaganje
Predmetni broj
Fiksno polaganje / povlačno
lančano polaganje
0199 1477
SB51 / SB61
4 × 1,5
3 × 1,0
SB52 / SB62
4 × 2,5 mm2 (AWG 14) +
3 × 1,0 mm2 (AWG 18)
0199 1485
SB54 / SB64
4 × 4 mm2 (AWG 12) +
3 × 1,0 mm2 (AWG 18)
0199 1493
SB56 / SB66
4 × 6 mm2 (AWG 10) +
3 × 1,5 mm2 (AWG 16)
0199 1507
SB59 / SB69
4 × 10 mm2 (AWG 8) +
3 × 1,5 mm2 (AWG 16)
0199 1515
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
Električna instalacija
Feedback kabel za resolver
5.7
Feedback kabel za resolver
5.7.1
Struktura Feedback kabela za resolver
5
Ilustracija resolver utična spojnica
[1]
[2]
[5]
X
Y
[3]
[4]
413963531
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
Konfekcioniranje
na strani motora
Utikač: Intercontec ASTA
Natpis: SEW-EURODRIVE
Označna pločica
Dužina voda  10 m: Tolerancija +200 mm
Dužina voda à 10 m: Tolerancija +2 %
Dozvoljena dužina vodova prema tehničkoj dokumentaciji.
Sub-D-utikač
Na strani motora dolazi do primjene za RH.M / RH.L / AS1H / ES1H 12-polne EMC
signalne utične spojnice s kontaktima priključnice Intercontec. Ekran je prema
elektromagnetskoj podnošljivosti položen u kućištu. Sve utične spojnice brtve utikač na
strani kabela pomoću lamelnog brtvila.
Opcionalno je za odgovarajuću priključnu kutiju raspoloživ Feedback kabel.
Pojedinačne žile su otkrivene te pripremljene za priključivanje na priključnu kutiju.
Konfekcioniranje
na strani
pretvarača
Na strani pretvarača se rabi komercijalni Sub-D EMC-utikač sa zatičnim kontaktima.
Također se koristi 9-polni odn. 15-polni utikač točno prilagođen pretvaraču.
Hibridni kabel
Na vanjskom plaštu je na strani motora i pretvarača smještena označna pločica s
predmetnim brojem i oznakom tvrtke konfekcionara. Naručena dužina i dozvoljena
tolerancija međusobno su ovisne kako slijedi:
•
Dužina voda  10 m: Tolerancija +200 mm.
•
Dužina voda à 10 m: Tolerancija +2 %.
Kod projektiranja pazite na okolno polje sukladno s EMC.
NAPOMENA
Za projektiranje maksimalne dužine kabela poštujte sistemski priručnik pretvarača.
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
41
Električna instalacija
Feedback kabel za resolver
5
Utična spojnica kabela resolvera RH.M / RH.L za MOVIDRIVE® MDX61B
5.7.2
Ilustracija kabel resolvera RH.M / RH.L za MOVIDRIVE® MDX61B
X
Y
413965067
Tipovi kabela resolvera RH.M / RH.L za MOVIDRIVE® MDX61B
Tip
Presjek
DFS/CFM
DFS/CFM
5 × 2 × 0,25 mm2 AWG 24)
polaganje
Predmetni broj
Fiksno polaganje
0199 4875
Povlačno lančano polaganje
0199 3194
Raspored kontakata kabela resolvera RH.M / RH.L za MOVIDRIVE® MDX61B
Raspored kontakata kabela resolvera RH1M
Priključivanje
MOVIDRIVE® MDX61B
Strana priključka motora
Utična spojnica
Pogled X
Kontakt
br.
Opis
Kabel boja žile
Opis
ASTA 021 FR
1
R1 (referencija +)
roza (PK)
2
R2 (referencija -)
siva (GY)
3
S1 (kosinus +)
4
S3 (kosinus -)
5
6
0198 6732
12-polna s
kontaktima
priključnice
8
9
7 12
6
1
E
2
10 3
11
5 4
Kontakt
br.
Utična
spojnica
Pogled Y
R1 (referencija +)
3
Sub-D
R2 (referencija -)
8
crvena (RD)
S1 (kosinus +)
2
plava (BU)
S3 (kosinus -)
7
S2 (sinus +)
žuta (YE)
S2 (sinus +)
1
S4 (sinus -)
Zelena (GN)
S4 (sinus -)
6
7
N.C.
–
–
–
8
N.C.
–
–
–
9
TF/KTY +
Smeđa (BN) /
ljubičasta (VT)1)
TF/KTY +
9
10
TF/KTY -
Bijela (WH) / crna (BK)1)
TF/KTY -
5
11
N.C.
–
–
–
12
N.C.
–
N.C.
4
9-polni
6
9
1
5
1) Dvostruki raspored za povećanje presjeka
42
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
Električna instalacija
Feedback kabel za resolver
5
Kabel resolvera utična spojnica RH.M / RH.L za MOVIAXIS® MX
5.7.3
Ilustracija kabela resolvera RH.M / RH.L za MOVIAXIS® MX
X
Y
413970059
Tipovi kabela resolvera RH.M / RH.L za MOVIAXIS® MX
Tip
Presjek
DFS/CFM
5 × 2 × 0,25 mm2 (AWG 24)
DFS/CFM
polaganje
Predmetni broj
Fiksno polaganje
1332 7429
Povlačno lančano polaganje
1332 7437
Raspored kontakata kabela resolvera RH.M / RH.L za MOVIAXIS® MX
Raspored kontakata kabela resolvera RH1M
Priključivanje MOVIAXIS®
MX
Strana priključka motora
Utična spojnica
Pogled X
ASTA 021 FR
0198 6732
12-polna s
kontaktima
priključnice
8
9
7 12
6
1
E
2
10 3
11
5 4
Kontakt
br.
Opis
Kabel boja žile
Opis
Kontakt
br.
Utična
spojnica
Pogled Y
Sub-D
1
R1 (referencija +)
roza (PK)
R1 (referencija +)
5
2
R2 (referencija -)
siva (GY)
R2 (referencija -)
13
3
S1 (kosinus +)
crvena (RD)
S1 (kosinus +)
2
4
S3 (kosinus -)
plava (BU)
S3 (kosinus -)
10
5
S2 (sinus +)
žuta (YE)
S2 (sinus +)
1
6
S4 (sinus -)
Zelena (GN)
S4 (sinus -)
9
7
N.C.
–
N.C.
3
8
N.C.
–
N.C.
4
9
TF/KTY +
Smeđa (BN) /
ljubičasta (VT)1)
TF/KTY +
14
10
TF/KTY -
Bijela (WH) / crna (BK)1)
TF/KTY -
6
11
N.C.
–
N.C.
7
12
N.C.
–
N.C.
8
–
–
–
N.C.
11
–
–
–
N.C.
12
–
–
–
N.C.
15
15-polni
9
15
1
8
1) Dvostruki raspored za povećanje presjeka
Svi utikači su prikazani s pogledom na stranu kontakta.
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
43
Električna instalacija
Feedback kabel za resolver
5
5.7.4
Produžni kabel za resolver RH.M / RH.L
Ilustracija produžnog kabea za resolver RH.M / RH.L
Y
X
414000267
Tipovi produžnog kabela za resolver RH.M / RH.L
Tip
Presjek
DFS/CFM
polaganje
5 × 2 × 0,25 mm2 (AWG 24)
DFS/CFM
Predmetni broj
Fiksno polaganje
0199 5421
Povlačno lančano polaganje
0199 5413
Raspored kontakata produžnog kabela za resolver RH.M / RH.L
Raspored kontakata produžnog kabela za resolver RH.M
Utična spojnica
Pogled X
ASTA 021 FR
0198 6732
12-polna s
kontaktima
priključnice
8
9
7 12
6
1
E
2
10 3
11
5 4
Kontakt
br.
Opis
Kabel boja žile
Opis
Kontakt
br.
Utična spojnica
Pogled Y
AKUA 020 MR
1
R1 (referencija +)
roza (PK)
R1 (referencija +)
1
2
R1 (referencija -)
siva (GY)
R1 (referencija -)
2
3
S1 (kosinus +)
crvena (RD)
S1 (kosinus +)
3
4
S3 (kosinus -)
plava (BU)
S3 (kosinus -)
4
5
S2 (sinus +)
žuta (YE)
S2 (sinus +)
5
6
S4 (sinus -)
Zelena (GN)
S4 (sinus -)
6
7
N.C.
–
N.C.
7
8
N.C.
–
N.C.
8
9
TF/KTY +
Smeđa (BN) /
ljubičasta (VT)1)
TF/KTY +
9
10
TF/KTY -
Bijela (WH) / crna (BK)1)
TF/KTY -
10
11
N.C.
–
N.C.
11
12
N.C.
–
N.C.
12
0199 6479
12-polni sa
zatičnim
kontaktima
P
1) Dvostruki raspored za povećanje presjeka
Produžni kabel je 1:1-spoj kontakata.
5.7.5
Zamjenske utične spojnice kabela resolvera RH.M / RH.L
Signalna utična spojnica s kontaktima priključnice (u cjelosti)
Tip
RH.M / RH.L
Presjek
2
6 × 2 × 0,06 ... 1 mm
(AWG 29 ... AWG 18)
polaganje
Predmetni broj
Fiksno polaganje / povlačno
lančano polaganje
0198 6732
Signalna utična spojnica sa zatičnim kontaktima (u cjelosti)
44
Tip
Presjek
polaganje
Predmetni broj
RH.M / RH.L
6 × 2 × 0,06 ... 1 mm2
(AWG 29 ... AWG 18)
Fiksno polaganje / povlačno
lančano polaganje
0199 6479
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
Električna instalacija
Feedback kabel za resolver
5.7.6
5
Kabel resolvera RH.M / RH.L priključna kutija DFS / CFM za MOVIDRIVE® MDX61B s DC-5-Vnapajanjem
Ilustracija kabela resolvera za MOVIDRIVE® MDX61B
X
Y
475439755
Tipovi kabela resolvera za MOVIDRIVE® MDX61B
Tip
Presjek
DFS
DFS
CFM
5 × 2 × 0,25 mm2 (AWG 24)
CFM
polaganje
Predmetni broj
Fiksno polaganje
1332 8174
Povlačno lančano polaganje
1332 8441
Fiksno polaganje
0199 5898
Povlačno lančano polaganje
0199 5901
Raspored kontakata kabela za resolver RH.M / RH.L
Kabel resolvera veza s priključnom kutijom resolver RH1M za motore DFS / CFM
Priključivanje MOVIDRIVE®
MDX61B
Opis
Kabel boja žile
Opis
1
R1 (referencija +)
roza (PK)
2
R2 (referencija -)
siva (GY)
3
S1 (kosinus +)
4
S3 (kosinus -)
5
Priključna letvica
Pogled X
5
6
Kontakt
br.
Utična spojnica
Pogled Y
R1 (referencija +)
3
Sub-D 9-polni
R2 (referencija -)
8
crvena (RD)
S1 (kosinus +)
2
plava (BU)
S3 (kosinus -)
7
S2 (sinus +)
žuta (YE)
S2 (sinus +)
1
S4 (sinus -)
Zelena (GN)
S4 (sinus -)
6
7
N.C.
–
N.C.
4
8
N.C.
–
–
–
9
TF/KTY +
Smeđa (BN) /
ljubičasta (VT)1)
TF/KTY +
9
10
TF/KTY -
Bijela (WH) / crna (BK)1)
TF/KTY -
5
10
9
8
7
4
3
2
1
Kontakt
br.
6
Strana priključka motora
6
9
1
5
1) Dvostruki raspored za povećanje presjeka
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
45
Električna instalacija
Feedback kabel za resolver
5
5.7.7
Kabel resolvera RH.M / RH.L priključna kutija DFS / CFM za MOVIAXIS® MX
Ilustracija kabela resolvera za MOVIAXIS® MX
X
Y
475441291
Tipovi kabela resolvera za MOVIAXIS® MX
Tip
Presjek
polaganje
Predmetni broj
DFS
Fiksno polaganje
1332 7445
DFS
Povlačno lančano polaganje
1332 7453
Fiksno polaganje
1332 7623
Povlačno lančano polaganje
1332 7631
5 × 2 × 0,25 mm2 (AWG 24)
CFM
CFM
Raspored kontakata kabela resolvera RH.M / RH.L
Kabel resolvera veza priključne kutije resolver RH.M / RH.L MOVIAXIS® MX s motorima DFS / CFM
Priključivanje MOVIAXIS®
MX
Opis
Kabel boja žile
Opis
Kontakt
br.
Utična spojnica
Pogled Y
1
R1 (referencija +)
roza (PK)
R1 (referencija +)
5
2
R2 (referencija -)
siva (GY)
R2 (referencija -)
13
Sub-D
15-polni
3
S1 (kosinus +)
crvena (RD)
S1 (kosinus +)
2
4
S3 (kosinus -)
plava (BU)
S3 (kosinus -)
10
1
5
S2 (sinus +)
žuta (YE)
S2 (sinus +)
1
2
6
S4 (sinus -)
Zelena (GN)
S4 (sinus -)
9
4
7
n.c
–
n.c
3
5
Priključna
letvica
Pogled X
8
n.c
–
n.c
4
9
TF/KTY +
Smeđa (BN) /
ljubičasta (VT)1)
TF/KTY +
14
10
TF/KTY -
Bijela (WH) / crna (BK)1)
TF / KTY –-
6
10
9
8
7
3
Kontakt
br.
6
Strana priključka motora
11
–
–
n.c
7
12
–
–
n.c
8
13
–
–
n.c
11
14
–
–
n.c
12
15
–
–
n.c
15
9
15
1
8
1) Dvostruki raspored za povećanje presjeka
46
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
Električna instalacija
Feedback kabel za HIPERFACE®-davač
5.8
Feedback kabel za HIPERFACE®-davač
5.8.1
Struktura Feedback kabela za HIPERFACE®-davač
5
Ilustracija resolver utična spojnica
X
Y
413963531
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
Konfekcioniranje
na strani motora
Utikač: Intercontec ASTA
Natpis: SEW-EURODRIVE
Označna pločica
Dužina voda  10 m: Tolerancija +200 mm
Dužina voda à 10 m: Tolerancija +2 %
Dozvoljena dužina vodova prema tehničkoj dokumentaciji.
Sub-D-utikač
Na strani motora dolazi do primjene za RH.M / RH.L / AS1H / ES1H 12-polne1 EMC
signalne utične spojnice s kontaktima priključnice Intercontec. Ekran je prema
elektromagnetskoj podnošljivosti položen u kućištu. Sve utične spojnice brtve utikač na
strani kabela pomoću lamelnog brtvila.
Opcionalno je za odgovarajuću priključnu kutiju raspoloživ Feedback-kabel.
Pojedinačne žile su otkrivene te pripremljene za priključivanje na priključnu kutiju.
Konfekcioniranje
na strani
pretvarača
Na strani pretvarača se rabi komercijalni Sub-D EMC-utikač sa zatičnim kontaktima.
Također se koristi 9-polni odn. 15-polni utikač prilagođen pretvaraču.
Hibridni kabel
Na vanjskom plaštu je na strani motora i pretvarača smještena označna pločica s
predmetnim brojem i oznakom tvrtke konfekcionara. Naručena dužina i dozvoljena
tolerancija međusobno su ovisne kako slijedi:
•
Dužina voda  10 m: Tolerancija +200 mm.
•
Dužina voda à 10 m: Tolerancija +2 %.
Kod projektiranja pazite na okolno polje sukladno s EMC.
NAPOMENA
Za projektiranje maksimalne dužine kabela poštujte sistemski priručnik pretvarača.
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
47
Električna instalacija
Feedback kabel za HIPERFACE®-davač
5
HIPERFACE®-kabel davača za MOVIDRIVE® MDX61B i MOVIAXIS® MX
5.8.2
Ilustracija HIPERFACE®-kabela davača za MOVIDRIVE® MDX61B i MOVIAXIS® MX
X
Y
414005899
Tipovi HIPERFACE®-kabela davača za MOVIDRIVE® MDX61B i MOVIAXIS® MX
Tip
Presjek
DFS/CFM
6 × 2 × 0,25 mm2 (AWG 24)
DFS/CFM
polaganje
Predmetni broj
Fiksno polaganje
1332 4535
Povlačno lančano polaganje
1332 4551
Raspored kontakata HIPERFACE®-kabela za davač AS1H / ES1H / AV1H
Raspored kontakata HIPERFACE®-kabela za davač AS1H / ES1H / AV1H
Strana priključka motora
Priključivanje
MOVIDRIVE® MDX61B
MOVIAXIS® MX
Utična spojnica
Pogled X
Kontakt br.
Opis
Kabel boja žile
Opis
Kontakt br.
Utična spojnica
Pogled Y
ASTA 021 FR
1
N.C.
N.C.
N.C.
3
Sub-D
0198 6732
2
N.C.
N.C.
N.C.
5
15-polni
3
S1 (kosinus +)
crvena (RD)
S1 (kosinus +)
1
4
S3 (kosinus -)
plava (BU)
S3 (kosinus -)
9
5
S2 (sinus +)
žuta (YE)
S2 (sinus +)
2
6
S4 (sinus -)
Zelena (GN)
S4 (sinus -)
10
7
DATA-
ljubičasta (VT)
DATA-
12
8
DATA+
Crna (BK)
DATA+
4
9
TF/KTY +
smeđa (BN)
TF/KTY +
14
10
TF/KTY -
bijela (WH)
TF/KTY -
6
11
GND
siva / ružičasta (GY/PK)
/ ružičasta (PK)1)
GND
8
12
Us
crvena / plava (RD/BU) /
siva (GY)1)
Us
15
–
–
–
N.C.
7
–
–
–
N.C.
11
–
–
–
N.C.
13
12-polna s
kontaktima
priključnice
8
9
7 12
6
1
E
2
10 3
11
5 4
9
15
1
8
1) Dvostruki raspored za povećanje presjeka
48
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
Električna instalacija
Feedback kabel za HIPERFACE®-davač
5
Produžni kabel za HIPERFACE®-davač AS1H / ES1H / AV1H
5.8.3
Ilustracija produžnog kabela za HIPERFACE®-davač AS1H / ES1H / AV1H
Y
X
414010507
Tipovi produžnog kabela za HIPERFACE-davač AS1H, ES1H, AV1H
Tip
Presjek
DFS/CFM
6 × 2 × 0,25 mm2(AWG 24)
DFS/CFM
polaganje
Predmetni broj
Fiksno polaganje
0199 5391
Povlačno lančano polaganje
0199 5405
Raspored kontakata produžnog kabela za HIPERFACE®-davač AS1H / ES1H / AV1H
Raspored kontakata HIPERFACE®-produžnog kabela za davač AS1H / ES1H / AV1H
Utična spojnica
Pogled X
ASTA 021 FR
0198 6732
12-polna s
kontaktima
priključnice
8
9
7 12
6
1
E
2
10 3
11
5 4
Kontakt
br.
Opis
Kabel boja žile
Opis
Kontakt
br.
Utična spojnica
Pogled Y
AKUA 020 MR
1
N.C.
–
N.C.
1
2
N.C.
–
N.C.
2
3
S1 (kosinus +)
crvena (RD)
S1 (kosinus +)
3
4
S3 (kosinus -)
plava (BU)
S3 (kosinus -)
4
5
S2 (sinus +)
žuta (YE)
S2 (sinus +)
5
6
S4 (sinus -)
Zelena (GN)
S4 (sinus -)
6
7
DATA-
ljubičasta (VT)
DATA-
7
8
DATA+
Crna (BK)
DATA+
8
9
TF/KTY +
smeđa (BN)
TF/KTY +
9
10
TF/KTY -
bijela (WH)
TF/KTY -
10
11
GND
Siva / ružičasta (GY / PK) /
roza (PK)1)
GND
11
12
Us
crvena / plava (RD/BU) /
siva (GY)1)
Us
12
0199 6479
12-polni sa
zatičnim
kontaktima
1) Dvostruki raspored za povećanje presjeka
Produžni kabel je 1:1-spoj kontakata.
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
49
Električna instalacija
Feedback kabel za HIPERFACE®-davač
5
5.8.4
Zamjenske utične spojnice kabela za HIPERFACE®-davač AS1H / ES1H / AV1H
Signalna utična spojnica s kontaktima priključnice (u cjelosti)
Tip
AS1H
ES1H
Priključivi presjeci
polaganje
Predmetni broj
6 × 2 × 0,06 ... 1 mm2
(AWG 29 ... AWG 18)
Fiksno polaganje / povlačno
lančano polaganje
0198 6732
AV1H
Signalna utična spojnica sa zatičnim kontaktima (u cjelosti)
Tip
AS1H
ES1H
Priključivi presjeci
polaganje
Predmetni broj
6 × 2 × 0,06 ... 1 mm2
(AWG 29 ... AWG 18)
Fiksno polaganje / povlačno
lančano polaganje
0199 6479
AV1H
50
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
Električna instalacija
Feedback kabel za HIPERFACE®-davač
5.8.5
5
HIPERFACE®-kabel davača priključna kutija CFM za MOVIAXIS® MX, MOVIDRIVE® MDX61B
Ilustracija HIPERFACE®-kabela davača za CFM-motore
Slijedeća slika prikazuje HIPERFACE®-kabel davača s vezom priključne kutije na strani
motora za CFM-motore.
X
Y
476134411
Tipovi HIPERFACE®-kabela davača za CFM-motore
Tip
Presjek
CFM
polaganje
6 × 2 × 0,25 mm2 (AWG 24)
CFM
Predmetni broj
Fiksno polaganje
1332 4578
Povlačno lančano polaganje
1332 4543
Raspored kontakata HIPERFACE®-kabela davača AS1H / ES1H
HIPERFACE®-kabel davača veza priključne kutije MOVIAXIS® MX, MOVIDRIVE® MDX61B s CFM-motorima
Priključivanje MOVIAXIS®
MX
MOVIDRIVE® MDX61B
Strana priključka motora
Opis
Kabel boja žile
Opis
Kontakt
br.
6
Podatci +
Crna (BK)
Podatci +
4
Podatci -
ljubičasta (VT)
Podatci -
12
S1 (kosinus +)
crvena (RD)
S1 (kosinus +)
1
2
S3 (kosinus -)
plava (BU)
S3 (kosinus -)
9
3
S2 (sinus +)
žuta (YE)
S2 (sinus +)
2
4
S4 (sinus -)
Zelena (GN)
S4 (sinus -)
10
7
GND
Siva-ružičasta (GY / PK) /
roza (PK)1)
GND
8
8
Us
Crvena-plava (RD / BU) /
siva (GY)1)
Us
15
9
TF/KTY +
smeđa (BN)
TF/KTY +
14
10
TF/KTY -
bijela (WH)
TF / KTY –-
6
10
9
8
7
4
3
2
1
5
1
5
Kontakt
br.
6
Priključna
letvica
Pogled X
Utična spojnica
Pogled Y
9
15
1
8
1) Dvostruki raspored za povećanje presjeka
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
51
Električna instalacija
Feedback kabel za HIPERFACE®-davač
5
5.8.6
HIPERFACE®-kabel davača priključna kutija DFS za MOVIAXIS® MX, MOVIDRIVE® MDX61B
Ilustracija HIPERFACE®-kabela davača za DFS-motore
Slijedeća slika prikazuje HIPERFACE®-kabel davača s vezom priključne kutije na strani
motora za DFS-motore.
X
Y
475441291
Tipovi HIPERFACE®-kabela davača za DFS-motore
Tip
DFS
DFS
Presjek
6 × 2 × 0,25 2 (AWG 24)
polaganje
Predmetni broj
Fiksno polaganje
1332 7658
Povlačno lančano polaganje
1332 7666
Raspored kontakata kabela za HIPERFACE®-davač AS1H / ES1H / AV1H
HIPERFACE®-kabel davača veza priključne kutije MOVIAXIS® MX, MOVIDRIVE® MDX61B s DFS-motorima
Priključivanje MOVIAXIS®
MX
MOVIDRIVE® MDX61B
Strana priključka motora
12 11 10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Priključna letvica
Pogled X
Kontakt br.
Opis
Kabel boja žile
Opis
6
5
Kontakt br.
Podatci +
Crna (BK)
Podatci +
4
Podatci-
ljubičasta (VT)
Podatci-
12
1
S1 (kosinus +)
crvena (RD)
S1 (kosinus +)
1
2
S3 (kosinus -)
plava (BU)
S3 (kosinus -)
9
3
S2 (sinus +)
žuta (YE)
S2 (sinus +)
2
4
S4 (sinus -)
Zelena (GN)
S4 (sinus -)
10
7
GND
Siva-ružičasta (GY / PK) /
roza (PK)1)
GND
8
8
Us
Crvena-plava (RD / BU) /
siva (GY)1)
Us
15
9
TF/KTY +
smeđa (BN)
TF/KTY +
14
10
TF/KTY -
bijela (WH)
TF / KTY –-
6
Utična
spojnica
Pogled Y
9
15
1
8
1) Dvostruki raspored za povećanje presjeka
52
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
Električna instalacija
Feedback kabel za HIPERFACE®-davač
5
Kabel davača AV1Y / DIP11A/B za MOVIDRIVE® MDX61B
5.8.7
Ilustracija kabela davača AV1Y / DIP11A/B
X
Y
568192523
Tipovi kabela davača AV1Y / DIP11A/B
Tip
DFS/CFM
DFS/CFM
Presjek
3 × 2 × 0,25 mm2 (AWG 24)
polaganje
Predmetni broj
Fiksno polaganje
0198 9294
Povlačno lančano polaganje
0198 9308
Raspored kontakata kabela za davač AV1Y / DIP11A/B
Raspored utikača
Priključivanje MOVIDRIVE®
MDX61B
Strana priključka motora
Okrugli utikač
Pogled X
Kontakt br.
SPUC 17H FRON
005
1
n.c
–
2
n.c
–
0198 8867
3
n.c
–
n.c
–
17-polna s
kontaktima
priključnice
4
n.c
–
n.c
–
5
n.c
–
n.c
–
6
n.c
–
n.c
–
7
UB
bijela (WH)
UB
9
8
T+
Pink (PK)
T+
3
11
12 10
16 9
17
15
14
3
8
P
4
7
5
6
1
2 13
Opis
Kabel boja žile
Opis
Kontakt br.
Utična
spojnica
n.c
–
n.c
–
Sub-D
9-polni
9
T–
siva (GY)
T–
8
10
GND
smeđa (BN)
GND
5
11
n.c
–
n.c
–
12
n.c
–
n.c
–
13
n.c
–
n.c
–
14
D+
žuta (YE)
D+
1
15
n.c
–
n.c
–
16
n.c
–
n.c
–
17
D-
Zelena (GN)
D-
6
6
9
1
5
NAPOMENA
Specifikaciju kabela za kabel s predmetnim brojem 0198 9294 i 0198 9308 dobit ćete
nakon savjetovanja sa SEW-EURODRIVE.
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
53
Električna instalacija
Feedback kabel za HIPERFACE®-davač
5
5.8.8
Kabel davača AV1Y za MOVIDRIVE® MDX61B
Ilustracija kabela davača AV1Y
Y
20
150±
X
15
ca.
Z
568316555
Tipovi kabela davača AV1Y
Tip
DFS/CFM
DFS/CFM
Presjek
polaganje
5 × 2 × 0,25 mm2 (AWG 24)
Predmetni broj
Fiksno polaganje
1332 8131
Povlačno lančano polaganje
1332 8123
Raspored kontakata kabela za davač AV1Y
Raspored utikača
Priključivanje MOVIDRIVE®
MDX61B
Strana priključka motora
Okrugli utikač
Pogled X
Kontakt br.
Opis
Kabel boja žile
Opis
Kontakt br.
Utična
spojnica
Sub-D
9-polni
SPUC 17H FRON
005
1
n.c
–
n.c
–
2
n.c
–
n.c
–
0198 8867
3
n.c
–
n.c
–
4
n.c
–
n.c
–
5
n.c
–
n.c
–
17-polna s
kontaktima
priključnice
Pogled X
6
n.c
–
n.c
–
7
UB
bijela (WH)
UB
9
8
T+
Pink (PK)
T+
3
9
T–
siva (GY)
T–
8
10
GND
smeđa (BN)
GND
5
11
n.c
–
n.c
–
12
n.c
–
n.c
–
13
n.c
–
n.c
–
14
D+
žuta (YE)
D+
1
15
n.c
–
n.c
–
16
n.c
–
n.c
–
17
D-
Zelena (GN)
D-
6
12
B
crvena (RD)
B
2
13
B
plava (BU)
B
10
15
A
žuta (YE)
A
1
16
A
Zelena (GN)
A
9
Pogled Y
Sub-D
15-polni
9
15
1
8
Pogled Z
54
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
Električna instalacija
Feedback kabel za HIPERFACE®-davač
5.8.9
5
Produžni kabel za davač AV1Y
Ilustracija produžnog kabela za davač AV1Y
Y
X
569031947
Tipovi produžnog kabela za davač AV1Y
Tip
Presjek
polaganje
Predmetni broj
DFS/CFM
5 × 2 × 0,25 mm2(AWG 24)
Povlačno lančano polaganje
0593 9682
Raspored kontakata produžnog kabela za davač AV1Y
Raspored utikača
Utična spojnica
Pogled X
Okrugli utikač
SPUC 17H
0198 8867
17-polna s
kontaktima
priključnice
Kontakt br.
Opis
Boja žile kabela
Opis
Kontakt br.
1
N.C.
–
N.C.
1
2
N.C.
–
N.C.
2
3
N.C.
–
N.C.
3
4
N.C.
–
N.C.
4
5
N.C.
–
N.C.
5
spojka
SRUC 17G
6
N.C.
–
N.C.
6
0593 4036
7
UB
bijela (WH)
UB
7
8
T+
Pink (PK)
T+
8
9
T–
siva (GY)
T–
9
10
GND
smeđa (BN)
GND
10
11
N.C.
–
N.C.
11
12
B
crvena (RD)
B
12
13
B
plava (BU)
B
13
14
D+
Crna (BK)
D+
14
15
A
žuta (YE)
A
15
16
A
Zelena (GN)
A
16
17
D-
ljubičasta (VT)
D-
17
Utična spojnica
Pogled Y
11
10 12 1
13 2
9 16
17
14 3
15
8
7
E
6
5
4
17-polni sa zatičnim
kontaktima
Produžni kabel je 1:1-spoj kontakata.
Zamjenske utične spojnice kabela davača AV1Y
Signalna utična spojnica s kontaktima priključnice (u cjelosti)
Tip
AV1Y
Presjek
2
5 × 2 × 0,06 ... 1 mm
(AWG 29 ... AWG 18)
polaganje
Predmetni broj
Povlačno lančano
polaganje
0198 8867
Signalna utična spojnica sa zatičnim kontaktima (u cjelosti)
Tip
Presjek
polaganje
Predmetni broj
AV1Y
5 × 2 × 0,06 ... 1 mm2
(AWG 29 ... AWG 18)
Povlačno lančano
polaganje
0593 4036
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
55
Električna instalacija
Kabel vanjskog ventilatora
5
5.9
Kabel vanjskog ventilatora
5.9.1
Ilustracija kabela za motore s vanjskim ventilatorom VR
[1]
[3]
[2]
[3]
X
[4]
414027915
Utikač: STAK 200
Natpis: SEW-EURODRIVE
Označna pločica
Dužina voda  5 m: Tolerancija +200 mm
Dužina voda à 5 m: Tolerancija +2 %
Dozvoljena dužina vodova prema tehničkoj dokumentaciji.
[1]
[2]
[3]
[4]
5.9.2
Tipovi kabela za vanjski ventilator VR
Tip
Presjek
DFS/CFM
Predmetni broj
Fiksno polaganje
0198 6341
Povlačno lančano polaganje
0199 560 X
Oznaka žila
zauzeto
Kontakt
Tip priključka
odrezan slobodna
dužina ca. 250 mm
Čahure na kraju
žila
3 × 1 mm2 (AWG 18)
DFS/CFM
5.9.3
polaganje
Raspored kontakata kabela za vanjski ventilator VR
Utična spojnica STAK
200
Pogled X
Kontakt
Utikač s 2 kontakta
priključnice
1
Broj 1
24 V +
2
Broj 2
0V
0198 4985
5.9.4
Zamjenske utične spojnice kabela za vanjski ventilator VR
Signalna utična spojnica s kontaktima priključnice (u cjelosti)
56
Tip
Priključivi presjeci
VR
2
3 x 1 mm (AWG 18)
polaganje
Predmetni broj
Fiksno polaganje / povlačno
lančano polaganje
0198 4985
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
Električna instalacija
Kabel vanjskog ventilatora
5.9.5
5
Produžni kabel za vanjski ventilator VR
Ilustracija produžnog kabela za vanjski ventilator VR
[1]
[3]
[3]
[2]
[5]
Y
X
[4]
477896971
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
Utičnica: STAK 200
Natpis: SEW-EURODRIVE
Označna pločica
Dužina voda  5 m: Tolerancija +200 mm
Dužina voda à 5 m: Tolerancija +2 %
Dozvoljena dužina vodova prema tehničkoj dokumentaciji.
Utikač: STAS 200
Tipovi produžnog kabela za vanjski ventilator VR
Tip
Presjek
DFS/CFM
polaganje
3 × 1 mm2 (AWG 18)
DFS/CFM
Predmetni broj
Fiksno polaganje
0199 5618
Povlačno lančano polaganje
0199 5626
Raspored kontakata produžnog kabela za vanjski ventilator VR
Utična spojnica STAS
200
Pogled X
Kontakt
Oznaka žila
zauzeto
Kontakt
Tip priključka
STAK 200
Pogled Y
Utikač s 2 zatična
kontakta
1
Broj 1
24 V +
1
2
Broj 2
0V
2
Utikač s 2 kontakta
priključnice
0198 4985
0198 5693
Produžni kabel je 1:1-spoj kontakata.
Zamjenske utične spojnice produžnog kabela za vanjski ventilator VR
Signalna utična spojnica sa zatičnim kontaktima (u cjelosti)
Tip
Presjek
polaganje
Predmetni broj
VR
3 × 1 mm2 (AWG 18)
Fiksno polaganje / povlačno
lančano polaganje
0198 5693
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
57
Električna instalacija
Specifikacija kabela kabela motora za DFS- i CFM-motore
5
5.10
Specifikacija kabela kabela motora za DFS- i CFM-motore
5.10.1 Fiksno polaganje kabela motora
Način polaganja
kruto
Presjeci kabela
4 x 1,5 mm2
4 x 2,5 mm2
(AWG 16)
(AWG 14)
Proizvođač
4 x 6 mm2
4 x 10 mm2
(AWG 12)
(AWG 10)
(AWG 8)
HELUKABEL
Oznaka proizvođača
LI9YCY
Radni napon
U0 / U AC
[V]
600 / 1000
Temperaturno područje
[°C]
fiksno položeno –40 do +80
Maksimalna temperatura
[°C]
+80
Minimalni radijus savijanja
[mm]
45
55
65
73
85
Promjer D
[mm]
9,0 ± 0,2
11 ± 0,2
13 ± 0,2
14,3 ± 0,3
17,0 ± 0,6
Oznaka žila
BK sa znakovima WH + GN/YE
Boja plašta
Narančasta, poput RAL 2003
Dozvola(e)
DESINA / VDE / UL
Radni kapacitet žila/ekrana
[nF/km]
110
110
Radni kapacitet žila/žila
[nF/km]
70
70
118
125
125
75
80
80
332
601
Bez halogena
ne
Bez silikona
da
Bez freona
da
Unutarnja izolacija (žila)
PP
Vanjska izolacija (plašt)
PVC
otporan na vatru / samogašenje
ne
Materijal vodiča
Cu
Zakriljenje
Težina (kabel)
58
4 x 4 mm2
Cu pocinčan
[kg/km]
134
202
262
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
Električna instalacija
Specifikacija kabela kabela motora za DFS- i CFM-motore
5
5.10.2 Povlačno lančano polaganje kabela motora
Način polaganja
Povlačno
Presjeci kabela
4 x 1,5 mm2
4 x 2,5 mm2
(AWG 16)
(AWG 14)
Proizvođač
4 x 4 mm2
4 x 6 mm2
4 x 10 mm2
(AWG 12)
(AWG 10)
(AWG 8)
Nexans
PSL(LC)C11Y-J 4 x ... mm2
Oznaka proizvođača
PSL11YC11Y-J 4 x ... mm2
Radni napon
U0 / U AC
[V]
600 / 1000
Temperaturno područje
[°C]
–20 do +60
Maksimalna temperatura
[°C]
Minimalni radijus savijanja
[mm]
134
140
135
155
180
Promjer D
[mm]
12,8 + 0,6 /
–0,7
15,7 ± 0,3
13,2 ± 0,4
15,4 ± 0,4
17,8 ± 0,5
Maksimalno ubrzanje
[m/s2]
Maksimalna brzina
+90 (na vodiču)
20
[m/min]
200 kod maks. putanje od 5 m
Oznaka žila
BK sa znakovima WH + GN/YE
Boja plašta
Narančasta poput RAL 2003
Dozvola(e)
DESINA / VDE / UL / cRUus
Radni kapacitet žila / zakriljenje
[nF/km]
95
95
170
170
170
Radni kapacitet žila / žila
[nF/km]
65
65
95
95
95
Bez halogena
da
Bez silikona
da
Bez freona
da
Unutarnja izolacija (žila)
Poliolefin
TPM
Vanjska izolacija (plašt)
TPU (PUR)
otporan na vatru / samogašenje
da
Materijal vodiča
E-Cu goli
Zakriljenje
Težina (kabel)
Cu mreža pocinčana (optičko pokrivanje > 85%)
[kg/km]
Ciklusi minimalnog savijanja
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
249
373
311
426
644
à 5 milijuna
59
Električna instalacija
Specifikacija kabela kabela motora za DFS- i CFM-motore
5
5.10.3 Fiksno polaganje kabela kočnog motora
Način polaganja
kruto
4 x 1,5 mm2
(AWG 16)
+
3 x 1 mm2
(AWG 18)
Presjeci kabela
4 x 2,5 mm2
(AWG 14)
+
3 x 1 mm2
(AWG 18)
Proizvođač
4 x 10 mm2
(AWG 8)
+
3 x 1,5 mm2
(AWG 16)
LI9YCY
[V]
600 / 1000
Temperaturno područje
[°C]
fiksno položeno: –40 do +80
Maksimalna temperatura
[°C]
+80
Minimalni radijus savijanja
[mm]
60
68
75
85
100
Promjer D
[mm]
11,8 ± 0,4
13,4 ± 0,4
15,0 ± 0,5
17,0 ± 0,6
20,0 ± 1,0
Oznaka žila
BK sa znakovima WH + GN/YE
Boja plašta
Narančasta poput RAL 2003
Dozvola(e)
DESINA / VDE / UL
Radni kapacitet žila / zakriljenja
[nF/km]
105
105
110
115
120
Radni kapacitet žila / žila
[nF/km]
60
60
70
75
78
542
938
Bez halogena
ne
Bez silikona
da
Bez freona
da
Unutarnja izolacija (žila)
PP
Vanjska izolacija (plašt)
PVC
otporan na vatru / samogašenje
da
Materijal vodiča
Cu
Zakriljenje
Težina (kabel)
60
4 x 6 mm2
(AWG 10)
+
3 x 1,5 mm2
(AWG 16)
HELUKABEL
Oznaka proizvođača
Radni napon
U0 / U AC
4 x 4 mm2
(AWG 12)
+
3 x 1 mm2
(AWG 18)
Cu pocinčan
[kg/km]
229
292
393
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
Električna instalacija
Specifikacija kabela kabela motora za DFS- i CFM-motore
5
5.10.4 Povlačno lančano polaganje kabela motora
Način polaganja
Povlačno
4 x 1,5 mm2
(AWG 16)
+
3 x 1 mm2
(AWG 18)
Presjeci kabela
4 x 2,5 mm2
(AWG 14)
+
3 x 1 mm2
(AWG 18)
Proizvođač
4 x 6 mm2
(AWG 10)
+
3 x 1,5 mm2
(AWG 16)
4 x 10 mm2
(AWG 8)
+
3 x 1,5 mm2
(AWG 16)
Nexans
Oznaka proizvođača
Radni napon
U0 / U AC
4 x 4 mm2
(AWG 12)
+
3 x 1 mm2
(AWG 18)
PSL(LC)C11Y-J 4x...+3A.../C
PSL11YC11Y-J 4x... +3A.../C
[V]
600 / 1000
Temperaturno područje
[°C]
–20 do +60
Maksimalna temperatura
[°C]
+90 (vodič)
Minimalni radijus savijanja
[mm]
159
170
155
175
200
Promjer D
[mm]
15,0 ± 0,9
16,5 ± 0,7
15,3 ± 0,5
17,4 ± 0,5
20,5 ± 0,5
Maksimalno ubrzanje
[m/s2]
20
[m/min]
200 kod maks. putanje od 5 m
Maksimalna brzina
Oznaka žila
BK sa znakovima WH + GN/YE
Boja plašta
Narančasta poput RAL 2003
Dozvola(e)
DESINA / VDE / UL / cRUus
Radni kapacitet žila/ekrana
[nF/km]
105
105
Radni kapacitet žila/žila
[nF/km]
65
65
170
170
170
95
95
95
Bez halogena
da
Bez silikona
da
Bez freona
da
Unutarnja izolacija (kabel)
TPM
Vanjska izolacija (plašt)
Poliolefin
TPU (PUR)
otporan na vatru / samogašenje
da
Materijal vodiča
E-Cu goli
Zakriljenje
Težina (kabel)
Cu mreža pocinčana (optičko pokrivanje > 85 %)
[kg/km]
335
Ciklusi minimalnog savijanja
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
433
396
522
730
à 5 milijuna
61
Električna instalacija
Specifikacija kabela feedback kabela za DFS- i CFM-motore
5
5.11
Specifikacija kabela feedback kabela za DFS- i CFM-motore
5.11.1 Fiksno polaganje Feedback kabela
Način polaganja
kruto
Oznaka pribora
AS1H / ES1H
RH.M / RH.L
2
Presjeci kabela
6 x 2 x 0,25 mm
5 x 2 x 0,25 mm
(AWG 24)
(AWG 24)
Proizvođač
3 x 1 mm2
(AWG 18)
HELUKABEL
Lapp
LI9YCY
Ölflex 110 Classic
Oznaka proizvođača
Radni napon U0 / U AC
[V]
230 / 350
300 / 500
Temperaturno područje
[°C]
fiksno položeno –40 do +80
–30 do +70
+80
+70
Maksimalna temperatura
[°C]
Minimalni radijus savijanja
[mm]
43
Promjer D
[mm]
8,6 ± 0,2
36.5
7,3 ± 0,2
24
6,0 ± 0,3
Oznaka žila
DIN 47 100
VDE 0293
Boja plašta
Zelena, poput RAL 6018
Srebrno siva,
RAL 7001
Dozvola(e)
DESINA / VDE / cRUus
VDE
Radni kapacitet žila / zakriljenja
[nF/km]
110
–
Radni kapacitet žila / žila
[nF/km]
70
–
Bez halogena
ne
Bez silikona
da
Bez freona
da
Unutarnja izolacija (žila)
PP
Vanjska izolacija (plašt)
ne
Materijal vodiča
Cu goli
Zakriljenje
Težina (kabel)
PVC
PVC
otporan na vatru / samogašenje
62
VR
2
Cu-mreža pocinčana
[kg/km]
107
78
–
65
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
Električna instalacija
Specifikacija kabela feedback kabela za DFS- i CFM-motore
5
5.11.2 Povlačno lančano polaganje Feedback-kabela
Način polaganja
Povlačno
Oznaka pribora
AS1H / ES1H
Presjeci kabela
6 x 2 x 0,25 mm
RH.M / RH.L
2
5 x 2 x 0,25 mm
(AWG 24)
VR
2
(AWG 24)
Proizvođač
3 x 1 mm2
(AWG 18)
Nexans
Oznaka proizvođača
SSL11YC11Y ... x 2 x 0.25
PSL 3 x 1.0
Radni napon U0 / U AC
[V]
300
300
Temperaturno područje
[°C]
–20 do +60
–30 do +70
Maksimalna temperatura
[°C]
Minimalni radijus savijanja
[mm]
100
Promjer D
[mm]
9,8 ± 0,2
Maksimalno ubrzanje
[m/s2]
Maksimalna brzina
+90 (na vodiču)
Dozvola(e)
9,5 ± 0,2
5,7 ± 0,2
10
200
WH/BN, GN/YE,
GY/PK, BU/RD,
BK/VT, GY-PK/RD-BU
Boja plašta
45
20
[m/min]
Oznaka žila
+90 (na vodiču)
95
50
WH/BN, GN/YE,
GY/PK, BU/RD,
BK/VT
2 x WH s brojem
+ 1 x GN/YE
Zelena poput RAL 6018
Crna RAL 9005
DESINA / VDE / cRUus
VDE / UL
Radni kapacitet žila /
zakriljenja
[nF/km]
100
–
Radni kapacitet žila / žila
[nF/km]
55
–
Bez halogena
da
da
Bez silikona
da
da
Bez freona
da
da
Unutarnja izolacija (žila)
PP
TPM
Vanjska izolacija (plašt)
TPE-U
TPE-U
da
da
E-Cu goli
E-Cu goli
Cu-mreža pocinčana
–
otporan na vatru / samogašenje
Materijal vodiča
Zakriljenje
Masa
Ciklusi minimalnog savijanja
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
[kg/km]
130
120
50
à 5 milijuna
63
Električna instalacija
Priključivanje motora preko priključne kutije
5
5.12
Priključivanje motora preko priključne kutije
Kod rada s elektroničkim regulacijskim uređajima obvezatno uzmite u obzir
odgovarajuće upute za stavljanje u pogon / spojne sheme!
•
Motor priključite prema priloženoj spojnoj shemi.
•
Provjerite presjeke vodova.
•
Čvrsto pritegnite priključke i zaštitne vodiče.
•
Provjerite priključke namota u spojnim kutijama i po potrebi ih zategnite.
NAPOMENA
Boje žila navedene u slijedećoj tabeli odgovaraju kodu boje sukladno SEWEURODRIVE kabelu u poglavlju "Priključna spojna shema sinkronih servomotora
DFS / CFM" (Æ str. 118).
5.12.1 Priključivanje s priključnom kutijom
Tip motora
Davač / resolver / termička zaštita motora
Maksimalni
presjek
priključka
Kabelska
uvodnica
Priključivanje
Kabelska uvodnica
DFS56..
Kavezna vlačna
opruga
4 × 2,5 mm2
(AWG 14)
M20 × 1.5
Stezaljka s vijčanim
priključkom u steznoj
kutiji
M16 × 1.5
CFM71..
3 × M5
4 × 6 mm2
(AWG 10)
M25 × 1.5
CFM90.. / 112S
3 × M6
4 × 10 mm2
(AWG 8)
M32 × 1.5
CFM112M / H
3 × M8
4 × 25 mm2
(AWG 4)
M50 × 1.5
Ožičenje sukladno
s EMC
64
Priključak jakosti
Priključivanje
M16 × 1.5
Stezaljka s kaveznom
vlačnom oprugom u
kućištu davača
M16 × 1.5
M16 × 1.5
Sa sigurnošću utvrdite da
•
vrsta vodiča odgovara važećim propisima (dimenzionirane struje navedene su na
označnoj pločici),
•
su signalni vodiči konstruirani s parno prepletenim žilama i zajedničkim zakriljenjem
(primjer dovod resolvera: jedan par za referentni, sinusni i kosinusni signal),
•
ste vodove kočnica položili odvojeno od učinskih kabela ili ste zakrilili učinske kabele
i po potrebi i vodove kočnica, kako biste izbjegli elektromagnetski utjecaj kočnica.
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
Električna instalacija
Priključivanje motora preko priključne kutije
5
Priključak za snagu motora DFS56
WV U
쵰
414035979
U
V
W
y
U-faza
V-faza
W-faza
Zaštitni vodič
Priključite energetske vodove motora s kaveznim vlačnim oprugama na blok stezaljki.
Promjena smjera vrtnje ne može se postići zamjenom faza.
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
65
5
Električna instalacija
Priključivanje motora preko priključne kutije
Priključak resolvera / davača i termičke zaštite motora DFS56
Slijedeća slika prikazuje signalne vodove resolvera / davača i termičke zaštite motora:
W
V
U
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
414037515
Resolver
1
66
Davač
Referencija +
2
Referencija –
3
kosinus +
4
Kosinus -
5
sinus +
6
Sinus –
7
–
8
–
9
TF/KTY +
10
TF/KTY -
11
-/6
12
+ /5
1
cosinus +
Kosinus
Referencija
2
Referencija
kosinus
Referencija
3
sinus +
Sinus
Kosinus
4
Referencija
sinus
Referencija
5
D-
Podatci
6
D+
Podatci
–
7
GND
Zemlja
–
8
Us
Opskrbni napon
Sinus
Zaštita motora
Kočnica
9
TF/KTY +
10
TF/KTY -
11
-/6
12
+ /5
Zaštita motora
Kočnica
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
Električna instalacija
Priključivanje motora preko priključne kutije
5
Priključak za snagu motora CFM
U
V
W
414077451
Kontakt
Oznaka žila
Priključivanje
U
U
V
crna s bijelim znakovima U, V, W
(BK / WH)
V
Zelena / žuta (GN / YE)
Zaštitni vodič
W
W
PE
Slijedeća slika prikazuje priključak jakosti u priključnoj kutiji:
[1]
[6]
[2]
[3]
[4]
[7]
[5]
[8]
414078987
[1]
[2]
[3]
[4]
Priključni svornjak
Gornja matica
Podložna pločica
Odvod motora
[5]
[6]
[7]
[8]
Priključna pločica
Korisnički vod
Donja matica
Elastični prsten
Za izvedbu priključne kutije se promatraju položaji 6, 7 i 4 kao položaji koji provode
napon.
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
67
Električna instalacija
Priključivanje motora preko priključne kutije
5
5.12.2 Priključivanje feedback preko priključne kutije
Slijedeća slika prikazuje priključak na primjeru resolvera RH1M:
[1]
[2]
1
2
3 4 5
6
7 8
9 10
1
2
3 4 5
6
7 8
9 10
414080523
[1]
[2]
Stanje isporuke
davača
Kabel povratne veze
Vijčani spoj kabela
Kućište je zatvoreno sa zatvornim vijkom M16 × 1,5. Položaji 1 i 2 nisu uključeni u
sadržaj isporuke.
Kontakt
Priključak RH1M /
RH1L
Priključak AS1H /
ES1H
1
R1 (referencija +)
cosinus +
2
R2 (referencija -)
Referencija kosinus
3
S1 (kosinus +)
sinus +
4
S3 (kosinus -)
Referencija sinus
5
S2 (sinus +)
D-
6
S4 (sinus -)
D+
7
–
GND1)
8
–
Us1)
9
1)
TF (KTY +)
TF (KTY +)
10
TF (KTY –)1)
TF (KTY –)
1) Dvostruki raspored za povećanje presjeka
5.12.3 Konfekcionirani kabel za priključivanje preko priključne kutije
Vidi kabel resolvera (Æ str. 41) i HIPERFACE®-kabel davača (Æ str. 47).
68
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
Električna instalacija
BR-priključivanje kočnice (CFM-motor)
5.13
5
BR-priključivanje kočnice (CFM-motor)
Kočnica se prozračuje na električni način. Postupak kočenja se provodi mehanički
nakon isključivanja napona.
Pridržavajte se zakonskih, normativnih propisa za osiguranje pri ispadu faze i time
povezanog spajanja / promjene spajanja!
NAPOMENA
Uzimajući u obzir uklopni istosmjerni napon i visoko strujno opterećenje moraju se
upotrijebiti posebni kočni sklopnici ili sklopnici izmjenične struje s kontaktima
uporabne kategorije AC3 prema EN 60947-4-1.
•
Kod izvedbe s ručnom ventilacijom privijte ručnu polugu.
•
Provjerite priključke namota u spojnim kutijama i po potrebi ih zategnite.
•
Kočnicu priključite prema priloženoj spojnoj shemi.
•
Provjerite presjeke vodova.
•
Čvrsto pritegnite priključke i zaštitne vodiče.
Kočni ispravljač BM.. ili uređaj za upravljanje kočnicama BSG se ugrađuju u rasklopni
ormar. Kočnica se priključuje 4-žilnim kabelom.
•
Provjerite presjeke kabela – kočne struje (vidi poglavlje "Tehnički podatci").
•
Aktiviranje kočnica priključite prema priloženoj spojnoj shemi.
5.13.1 Priključak s utičnom spojnicom
Kočni ispravljač
BME
Isklapanje na strani izmjenične struje / normalno aktiviranje kočnice
BME
1 2 3 4
W1 V1 U1
13 14 15
5 43
K12
UAC
PE
476143499
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
69
Električna instalacija
BR-priključivanje kočnice (CFM-motor)
5
Isklapanje na strani istosmjerne i izmjenične struje / brzo aktiviranje kočnice
BME
1 2 3 4
W1 V1 U1
13 14 15
5 43
K12
PE
UAC
476658187
Kočni ispravljač
BMP
Isklapanje na strani izmjenične struje / brzo aktiviranje kočnice / integrirani naponski
relej
BMP
1 2 3 4
W1 V1 U1
13 14 15
5 43
K12
PE
UAC
476659723
Isklapanje na strani istosmjerne struje / brzo aktiviranje kočnice / integrirani naponski
relej
BMP
1 2 3 4
W1 V1 U1
13 14 15
5 43
K12
UAC
PE
476661259
70
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
Električna instalacija
BR-priključivanje kočnice (CFM-motor)
Uređaj za
upravljanje
kočnicama BSG
5
Za napajanje istosmjernim naponom DC 24 V
W1 V1 U1
BSG
1 2 3 4 5
5 43
PE
-+
24DC
476668427
Kočni ispravljač
BMH
Isklapanje na strani izmjenične struje / normalno aktiviranje kočnice
W1 V1 U1
13
14
15
1
2
3
4
BMH
K12
5 43
PE
UAC
476663819
Isklapanje na strani istosmjerne i izmjenične struje / brzo aktiviranje kočnice
W1 V1 U1
13
14
15
1
2
3
4
BMH
K12
5 43
UAC
PE
476665355
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
71
Električna instalacija
BR-priključivanje kočnice (CFM-motor)
5
Kočni ispravljač
BMK
Isklapanje na strani istosmjerne i izmjenične struje / brzo aktiviranje kočnice / integrirani
naponski relej / DC-24-V-upravljački ulaz integriran
W1 V1 U1
13
14
15
1
2
3
4
BMK
5 43
K12
UAC
+ -
PE
24DC
476666891
72
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
Električna instalacija
BR-priključivanje kočnice (CFM-motor)
5
5.13.2 Priključivanje preko priključne kutije
Slijedeća slika prikazuje priključivanje BR-kočnice preko priključne kutije.
U
V
W
414077451
Kontakt
pomoćne
priključne
letvice
3a
4a
5a
Oznaka žila
Crna s bijelim
znakovima 1, 2, 3
(BK / WH)
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
Priključivanje kočnog
ispravljača BME, BMH,
BMK, BMP
Priključivanje uređaja
za upravljanje
kočnicama BSG
14
1
13
3
15
5
73
Električna instalacija
BR-priključivanje kočnice (CFM-motor)
5
Principna spojna shema aktiviranja kočnica za priključnu kutiju
Legenda
Isklapanje na strani napajanja izmjeničnom strujom
AC
(normalno aktiviranje kočnice)
Isklapanje na strani istosmjerne struje
DC
(brzo aktiviranje kočnice)
DC
Isklapanje na strani napajanja istosmjernom i izmjeničnom
strujom
AC
(brzo aktiviranje kočnice)
Kočnica
BS
TS
BS = svitak ubrzivača
TS = etapni svitak
1a
2a
3a
Pomoćna priključna letvica u priključnoj kutiji
4a
5a
Motor spojen u trokut
Motor spojen u zvijezdu
Granica razvodnog ormara
WH
RD
BU
BN
BK
74
bijela
crvena
plava
smeđa
crna
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
Električna instalacija
BR-priključivanje kočnice (CFM-motor)
Kočni ispravljač
BME
5
Isklapanje na strani izmjenične struje / normalno aktiviranje kočnica.
U AC
AC
WH
RD
M
BS
TS
BU
1
1a
2
2a
3
3a
4
4a
13
5a
14
BME
15
619702027
DC
AC
AC
WH
RD
M
BS
TS
BU
1
1a
2
2a
3
3a
4
4a
13
5a
14
BME
15
621029771
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
75
Električna instalacija
BR-priključivanje kočnice (CFM-motor)
5
Kočni ispravljač
BMP
Isklapanje na strani istosmjerne i izmjenične struje / brzo aktiviranje kočnice / integrirani
naponski relej.
AC
1
WH
RD
M
BS
2
1a
3
2a
4
3a
TS
BU
4a
13
5a
14
BMP
15
621032331
AC
1
WH
RD
M
BS
1a
2a
3a
TS
BU
2
3
4
4a
13
5a
14
BMP
15
621238667
76
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
Električna instalacija
BR-priključivanje kočnice (CFM-motor)
Kočni ispravljač
BMH
5
Isklapanje na strani izmjenične struje / normalno aktiviranje kočnica.
Za prozračivanje i grijanje kočnice priključite napon naveden na označnoj pločici.
K12 neaktiviran: način grijanja
Opteretivost kontakata stezaljki na BMH:
•
Stezaljke 1 i 4: AC11
•
Stezaljka 3: AC3 prema EN 60947-4-1
AC
K12
[1]
[2]
1
WH
RD
BS
M
2
1a
3
2a
4
3a
TS
BU
4a
13
5a
14
BMH
15
[1]
Grijanje
[2]
Prozračivanje
AC
K12
[1]
1
WH
RD
BS
M
1a
2a
3a
TS
BU
[2]
2
3
4
4a
13
5a
14
BMH
15
[1]
Grijanje
[2]
Prozračivanje
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
77
Električna instalacija
BR-priključivanje kočnice (CFM-motor)
5
Kočni ispravljač
BMK
Isklapanje na strani istosmjerne i izmjenične struje / brzo aktiviranje kočnice / integrirani
naponski relej / DC-24-V-upravljački ulaz integriran
U IN
DC 24 V
- +
AC
WH
RD
M
BS
TS
BU
1
1a
2
2a
3
3a
4
4a
BMK
13
5a
14
15
621243275
Aktiviranje kočnica
BMV
Istosmjerno isklapanje / brzo aktiviranje kočnice / DC-24-V-upravljački ulaz integriran.
U IN
DC
DC 24 V DC 24 V
- +
- +
WH
RD
BS
1
1a
2a
M
3a
TS
BU
2
3
4
4a
13
5a
14
BMV
15
621244811
78
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
Električna instalacija
BR-priključivanje kočnice (CFM-motor)
Upravljački uređaj
BSG
5
Za napajanje istosmjernim naponom DC 24 V
DC
DC 24 V
+
-
1
WH
2
RD
3
BS
M
BSG
4
5
TS
BU
621246347
Mjerska skica aktiviranja kočnica BME, BMH, BMK, BMP
[1]
BM. ...
1
3
4
75
2
13
14
15
22.5
5
68
91.5
621247883
[1]
Pričvršćenje nosive tračnice EN 50022-35 × 7.5
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
79
Električna instalacija
Priključivanje B-kočnice (DFS56-motor)
5
4.3
36
12
14
32.5
Mjerska skica aktiviranja kočnica BSG
1
2
3
4
5
60.5
70
78
621249419
5.14
Priključivanje B-kočnice (DFS56-motor)
Kočnica se električki prozračuje te ima jedinstveni priključni napon od DC 24 V. Kočenje
se obavlja mehanički nakon isključivanja napona.
Pridržavajte se zakonskih, normativnih propisa za osiguranje pri ispadu faze te time
povezanog spajanja / promjene spajanja!
NAPOMENA
Uzimajući u obzir uklopni istosmjerni napon i visoko strujno opterećenje moraju se
upotrijebiti posebni kočni sklopnici ili sklopnici izmjenične struje s kontaktima
uporabne kategorije AC3 prema EN 60947-4-1.
Za prozračivanje kočnice priključite napon, kao što je navedeno na označnoj pločici.
Priključivanje B-kočnice na servo pojačalo potražite u slijedećoj tabeli:
Pretvarač
Direktni
priključak
BMV
Relej kod
korisnika + BS
Relais + Varistor
kod korisnika
SEW-EURODRIVE MOVIDRIVE®
–
X
X
X
SEW-EURODRIVE MOVIAXIS®
(do 25 m dužina kabela kočnog
motora)
X
–
–
–
SEW-EURODRIVE MOVIAXIS®
(preko 25 m dužina kabela kočnog
motora)
–
X
X
X
vidi proizvođač
X
X
X
drugi proizvođač
Kod standardne izvedbe DS56 s kočnicom se ne isporučuje aktiviranje kočnica. Pazite
na primjerenu prenaponsku zaštitu.
80
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
Električna instalacija
Priključivanje B-kočnice (DFS56-motor)
5
Slijedeća grafika prikazuje priključak B-kočnice:
+
DC 24 V
_
K12
[2]
RD
BU
[1]
621972363
[1]
Kočni svitak
[2]
Varistor
Primjer: Varistor za zaštitu kočnog svitka
Tip varistor
Proizvođač
SIOV-S10 K300
EPCOS
10M 25 VB
Conradty
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
81
5
Električna instalacija
Priključivanje B-kočnice (DFS56-motor)
5.14.1 Principna spojna shema aktiviranja kočnica za DFS56 motore
Kočni ispravljač BMV u rasklopnom ormaru (montaža zaobljenih tračnica)
UIN
DC 24 V
– +
DC 24 V
– +
K12
1
2
3
4
RD
BMV
13
BU
14
15
622031115
Zaštitno prespajanje varistora BS (montaža u rasklopnom ormaru)
DC 24 V
_
+
K12
1
RD
BU
2
3
BS
4
5
622032651
82
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
Električna instalacija
Priključivanje B-kočnice (DFS56-motor)
5
5.14.2 Priključivanje s priključnom kutijom
•
Provjerite priključke namota u priključnim kutijama i po potrebi ih zategnite.
•
Kočnicu priključite prema priloženoj spojnoj shemi.
•
Provjerite presjeke vodova.
•
Čvrsto pritegnite priključke i zaštitne vodiče.
[1]
WV U
쵰 –+
476852107
[1]
Priključak kočnice (Æ str. 126)
5.14.3 Priključak s utičnom spojnicom
Priključak jakosti
C
Priključak povratne veze
D
8
3
9
7 12
4
6
2
1
E
2
10 3
11
5 4
B
A
1
622315531
C
D
413966603
+24V
0V
NAPOMENA
Za konfekcionirane kabele kočnog motora vidi poglavlje "Kabel kočnog motora DFSmotor" (Æ str. 30).
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
83
Električna instalacija
Dodatna oprema
5
5.15
Dodatna oprema
5.15.1 Osjetnik temperature TF
Pozor!
Zbog previsokog ulaznog napona na temperaturnom osjetniku može se oštetiti njegova
izolacija te namot motora odn. uništiti izolacija poluvodiča.
Moguća materijalna šteta!
•
Pazite na pravilno priključivanje na TF-analizatoru.
•
Ne priključujte napon >10 V!
Termistorski osjetnici temperature odgovaraju DIN 44082.
Kontrolno mjerenje otpora (mjerni uređaj s U Â 2,5 V ili I < 1 mA):
•
Normalne mjerne vrijednosti: 20...500 Ê, toplotni otpor > 4000 Ê
5.15.2 Osjetnik temperature KTY
Pozor!
Previsokim vlastitim zagrijavanjem osjetnika temperature se mogu oštetiti njegova
izolacija kao i namot motora.
Moguća materijalna šteta!
•
U strujnom krugu KTY izbjegavajte struje > 4 mA.
•
Pazite na pravilno priključivanje KTY kako biste osigurali besprijekorno vrednovanje
osjetnika temperature.
Karakteristična krivulja na sljedećoj slici prikazuje tijek otpora u ovisnosti od temperature
motora kod mjerne struje od 2 mA i priključenja na pravilne polove.
R [Ω]
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
ϑ [°C]
477194891
Točnije informacije o priključivanju KTY dobit ćete kod rasporeda kontakata resolvera /
kabela davača. Pritom pazite na polaritet.
84
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
Električna instalacija
Dodatna oprema
5
5.15.3 Vanjski ventilator
Vanjski ventilator VR za CM-motore
Sinkroni servo motori se mogu za veličinu motora CFM71 ... CFM112 opcionalno
dodatno opremiti s vanjskim ventilatorom VR.
Kod naručivanja vanjskog ventilatora VR za naknadnu dogradnju na CM-motor je
pokrovu ventilatora priložena vrećica s priborom sa slijedećim sadržajem:
Motor
Sadržaj vrećice s priborom
Kočioni motori
•
•
•
1 x čahura1)
4 x utorni blokovi M5
4 x vijak sa šesterobridnom glavom M5 x 8
Motori bez kočnice
•
•
•
1 x čahura1)
4 x nosač
4 x vijak sa šesterobridnom glavom M5 x 8
1) Potrebna je samo kod motora sa signalnom utičnom spojnicom SM/SB/KK5. .
Mehanička instalacija za CFM motor bez kočnice s utičnom spojnicom (SM5. / KK5.)
NAPOMENA
Kod CFM-motora bez kočnice s priključnom kutijom trebate prije montaže vanjskog
ventilatora priključiti signalni kabel.
Slijedeća slika prikazuje CFM-motor bez kočnice s utičnom spojnicom (SM5. / KK5.).
[1]
[2]
[3]
[7]
[4]
[5]
[6]
578946955
[1]
[2]
[3]
[4]
Konfekcionirani signalni kabel
Čahura
B-ležajni štit
Cilindrični vijak
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
[5]
[6]
[7]
Nosač
Vijak sa šesterobridnom glavom
Vanjski ventilator VR
85
Električna instalacija
Dodatna oprema
5
Postupak
Vanjski ventilator VR se montira s 4 nosača na B-ležajni štit.
Postupajte na sljedeći način:
NAPOMENA
Montažu držača [5] u cjelosti provedite uvijek samo na jednom cilindričnom vijku [4],
jer se u suprotnom podešavanja sustava davača mogu promijeniti. Vidi sliku br.
578946955 (Æ str. 85).
•
Otpustite cilindrični vijak [4] s 2 do 3 okretaja.
•
Pozicionirajte nosač [5] u udubljenju B-ležajnog štita.
•
Ponovno zategnite cilindrični vijak [4]. Poštujte pritezni moment:
Veličina gradnje
motora
86
Zatezni okretni moment
[Nm]
CM71
7 (M5)
CM90
13 (M6)
CM112
28 (M8)
•
Ponovite postupak montaže u cjelosti (koraci 1 do 3) s preostala 3 držača.
•
Pričvrstite vanjski ventilator vijcima sa šesterobridnom glavom [6] na montiranim
nosačima (Pritezni momenti = 6 Nm).
•
Privijte okrugli utikač konfekcioniranog signalnog kabela [1] s isporučenom čahurom
[2] na prirubnu kutiju motora.
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
Električna instalacija
Dodatna oprema
5
Mehanička instalacija za CFM-motor s kočnicom s priključnom kutijom
NAPOMENA
Kod CFM-motora s kočnicom s utičnom spojnicom (SB5.) se signalni utikač privija kao
u poglavlju "Mehanička instalacija za CFM-motor bez kočnice s utičnom spojnicom
(SM5. / KK5.)" .
Slijedeća slika prikazuje CFM-motor bez kočnice s priključnom kutijom.
[1]
[2]
[3]
[4]
578945291
[1]
[2]
[3]
[4]
Postupak
Vijak M5 × 8
Utorni blok
Ležajni štit kočnice
Vanjski ventilator
Vanjski ventilator VR se montira s 4 utorna bloka i 4 vijka na ležajni štit kočnice.
Postupajte na sljedeći način:
•
Na motor priključite signalni kabel (priključna letvica).
•
Položite utorne blokove [2] u udubljenja u ležajnom štitu kočnice [3].
•
Pričvrstite vanjski ventilator [4] s vijcima [1] na ležajni štit kočnice [3] (pritezni
moment = 6 Nm).
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
87
5
Električna instalacija
Dodatna oprema
Vanjski ventilator VR za servomotor DS56
Servomotor DS56 se može opremiti i pomoću kompleta dodataka s vanjskim
ventilatorom.
NAPOMENA
Komplet dodataka vanjskog ventilatora za motor DS56 smije montirati samo
autorizirano osoblje SEW-EURODRIVE.
Mehanička instalacija
Sljedeća slika prikazuje servomotor DS56.
133935755
Električni priključak
Ovo poglavlje vrijedi za servomotore CFM i DFS.
Vanjski ventilator VR na raspolaganju je za istosmjerni napon od 24 V i za izmjenični
napod od 100 - 240 V. Vidi poglavlje "Priključna-spojna shema vanjskog ventilatora VR"
(Æ str. 127)
•
DC 24 V ± 20 %
•
Priključak utične spojnice
•
Maks. presjek priključka 3 × 1 mm2 (AWG 18)
•
Kabelski vijčani spoj Pg7 s unutarnjim presjekom od 7 mm
DC 24 V
+
2
1
477889547
88
Kontakt utikača
Priključivanje
1
24 V +
2
0V
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
Električna instalacija
Dodatna oprema
5
5.15.4 Dio uklopne mreže UWU52A
76
U izvedbi za izmjenični napon dobit ćete vanjski ventilator VR i dio uklopne mreže
UWU52A (Æ sljedeća slika).
101
111
38
576533259
Ulaz: AC 110 ... 240 V; 1,04 - 0,61 A; 50 / 60 Hz
DC 110 ... 300 V; 0,65 - 0,23 A
Izlaz: DC 24 V; 2,5 A (40 °C)
DC 24 V; 2,0 A (55 °C)
Priključak: vijčane stezaljke 1,5 ... 2,5 mm2, odvojive.
Vrsta zaštite: IP20; Pričvršćenje na nosivu tračnicu EN 60715 TH35 u rasklopnom
ormaru.
Predmetni broj: 0188 1817.
5.15.5 HIPERFACE®-davač
Kod priključivanja HIPERFACE®-davača AS1H/ES1H obvezatno poštujte sljedeće
naputke:
•
Upotrebljavajte samo ekranizirani vod s parno prepletenim žilama.
•
Zakriljenje položite s obije strane cijelom površinom na PE-potencijal.
•
Signalne vodove polažite odvojeno od učinskih kabela ili kočionih vodova (razmak
najmanje 200 mm).
NAPOMENA
SEW-EURODRIVE preporuča, da signalnu utičnu spojnicu HIPERFACE®-davača
AS1H / ES1H ne skidate pod naponom.
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
89
I
6
Stavljanje u pogon
Preduvjeti za stavljanje u pogon
0
6
Stavljanje u pogon
6.1
Preduvjeti za stavljanje u pogon
OPASNOST!
Opasnost od ozljeda zbog strujnog udara.
Smrt ili teške ozljede!
6.1.1
•
Pri instalaciji se obvezatno pridržavajte sigurnosnih naputaka u poglavlju 2!
•
Za spajanje motora i kočnice upotrebljavajte uklopne kontakte uporabne kategorije
AC-3 prema EN 60947-4-1.
•
Kod motora, koji se napajaju iz pretvarača, valja se pridržavati odgovarajućih
napomena proizvođača pretvarača za ožičenje.
•
Pridržavajte se uputa za rad servo pretvarača.
Prije stavljanja u pogon
Prije stavljanja u pogon se uvjerite da
6.1.2
•
su utične spojnice osigurane od otpuštanja
•
pogon nije oštećen i blokiran
•
su nakon duljeg vremena skladištenja provedene mjere sukladno poglavlju
"Pripremni radovi"
•
su sva priključivanja izvedena u skladu s propisima
•
je smjer vrtnje motora / motora s reduktorom pravilan
•
su svi zaštitni poklopci pravilno montirani
•
su aktivni svi uređaji za zaštitu motora i podešeni na dimenzioniranu struju motora
•
se kod podiznih pogona rabi odskočno ručno prozračivanje kočnice
•
materijali osjetljivi na toplinu ili materijali koji izoliraju toplinu ne pokrivaju površinu
motora
•
nema drugih izvora opasnosti
Tijekom stavljanja u pogon
•
Motor mora besprijekorno raditi (bez preopterećenja, bez neželjenog osciliranja
broja okretaja, jakog razvoja buke itd.).
•
Pravilan kočni moment treba podesiti sukladno pojedinom slučaju primjene. Vidi
poglavlje "rasklopni rad, kočni moment" (Æ str. 106).
•
U slučaju problema se pridržavajte poglavlja 7, "Pogonske smetnje".
Pozor!
Kočni motor se može oštetiti, ako se ručna poluga ne skine nakon stavljanja u pogon.
Moguća materijalna šteta!
•
90
Kod kočnih motora s povratnom ručnom ventilacijom mora se odmah nakon
stavljanja u pogon skinuti ručna poluga.
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
Pogonske smetnje
Smetnje na motoru
7
Pogonske smetnje
7.1
Smetnje na motoru
Smetnja
Mogući uzrok
Pomoć
Motor se ne pokreće
Prekinut dovod
Provjerite i po potrebi korigirajte priključke
Osigurač je pregorio
Zamijenite osigurač
Aktivirala se zaštita motora
Provjerite pravilnu podešenost zaštite motora, po potrebi
uklonite pogrešku
Servo pretvarač pokvaren, preopterećen,
krivo priključen ili krivo podešen
Provjerite pretvarač, provjerite ožičenje
Nepravilan smjer vrtnje
Motor je nepravilno priključen
Provjerite pretvarač, provjerite predviđene vrijednosti
Motor bruji i ima visoki
prihvat struje
Pogon blokiran
Provjerite pogon
Motor se prejako zagrijava
(izmjerite temperaturu,
značajno iznad 110°C)
Radni zvukovi na motoru
Kočnica se ne prozračuje
Vidi poglavlje 7.3 "Smetnje na kočnic"i
Smetnja na vodu davača
Provjerite vod davača
Pretvarač krivo podešen
Provjerite pretvarač
Preopterećenje
Izmjerite snagu, po potrebi primijenite veći motor ili
smanjite opterećenje, provjerite profil vožnje
Temperatura okružja previsoka
Vodite računa o dozvoljenom području temparature
Nedostatno hlađenje
Korigirajte dovod rashladnoga zraka odn. oslobodite
kanale rashladnoga zraka i prema potrebi opremite
vanjskim ventilatorom
Vanjski ventilator ne radi
Provjerite priključak, prema potrebi ispravite
Vrsta nazivnog pogona (S1 do S10, EN
60034) prekoračena, npr. zbog visokog
efektivnog okretnog momenta
Vrstu nazivnog pogona motora prilagodite potrebnim
pogonskim uvjetima; po potrebi pozovite stručnjaka za
određivanje pravilnog pogona
Pretvarač nije optimiran
Provjerite pretvarač
Oštećenja ležajeva
•
Vibracija rotirajućih dijelova
Uklonite uzrok i po potrebi neravnotežu
Kod vanjskog ventilatora: Strana tijela u
kanalima rashladnoga zraka
Očistite kanale rashladnoga zraka
•
7.2
7
Savjetovanje sa službom za kupce SEWEURODRIVE
Zamjena motora
Smetnje pri radu sa servo pretvaračima
NAPOMENA
Kod rada motora sa servo pretvaračem mogu nastupiti i simptomi opisani u
poglavlju 7.1. Značenje nastalih problema te naputke za njihovo rješavanje naći ćete
u uputi za uporabu servo pretvarača.
Ako trebate pomoć SEW-EURODRIVE službe za kupce, molimo Vas za sljedeće
podatke:
•
potpune podatke označne pločice.
•
Vrsta i veličina smetnje
•
vrijeme i popratne okolnosti smetnje
•
naslućeni uzrok
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
91
Pogonske smetnje
Smetnje na kočnici
7
7.3
Smetnje na kočnici
Smetnja
Mogući uzrok
Pomoć
Kočnica se ne prozračuje
Nepravilan napon na uređaju za upravljanje
kočnicom
priključite pravilan napon
Uređaj za upravljanje kočnicama ispao
Zamijenite navođenje kočnice, provjerite unutarnji otpor i
izolaciju kočnog svitka i rasklopne uređaje
Kočnica krivo priključena
Provjerite priključak kočnice
Maks. dozvoljeni radni zračni raspor
prekoračen jer je kočna obloga istrošena
•
•
Pad napona niz dovod > 10 %
pobrinite se za pravilan priključni napon; Provjerite presjek
kabela
Kočni svitak ima spoj s masom ili
spoj s namotom
Kočnica
B
Savjetovanje sa SEW-EURODRIVE-om
Kočnica
BR
•
•
Provjerite sklopne uređaje
Izmijenite kočnicu s aktiviranjem kočnice u cijelosti
(posavjetujte se sa SEW-EURODRIVE)
Kočna obloga je istrošena
•
•
Savjetovanje sa SEW-EURODRIVE-om
Zamjena motora
Kočni moment nepravilan
•
•
Savjetovanje sa SEW-EURODRIVE-om
Zamjena motora
Uređaj za ručnu ventilaciju nije pravilno
podešen
Pravilno podesite matice za podešavanje
Kočnica se napinje sa
zakašnjenjem
Kočnica je spojena na strani izmjenične
struje
Isključite istosmjerni i izmjenični napon; Pridržavajte se
spojne sheme
Zvukovi u području
kočnice
Klatni momenti zbog nepravilno podešenog
pretvarača frekvencije
Provjerite / korigirajte podešenost pretvarača frekvencije
prema uputama za uporabu
Motor ne koči
92
Savjetovanje sa SEW-EURODRIVE-om
Zamjena motora
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
Provjeravanje / servisiranje
Sigurnosne napomene za provjeravanje / servisiranje
8
Provjeravanje / servisiranje
8.1
Sigurnosne napomene za provjeravanje / servisiranje
8
OPASNOST!
Servo motor tijekom i nakon rada ima dijelove pod naponom.
Smrt ili teške ozljede zbog strujnog udara!
•
Prije vađenja energetskog i signalnog utikača treba sve energetske, kočione i
signalne vodove isključiti iz napona.
•
Osigurajte od nehotičnog uključivanja.
OPREZ!
Površine servo motora mogu tijekom rada postići temperature veće od 100 °C.
Opasnost od opeklina!
•
Servo motor ni u kojem slučaju ne dodirujte za vrijeme rada i tijekom faze hlađenja
nakon isključivanja.
•
Prije početka rada pustite da se servo motor ohladi.
•
Nosite zaštitne rukavice.
Pozor!
Servo motor može se oštetiti ako koristite neoriginalne rezervne dijelove.
Moguća materijalna šteta!
•
Upotrebljavajte samo originalne zamjenske dijelove u skladu s pojedinačno
važećom listom zamjenskih dijelova.
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
93
Provjeravanje / servisiranje
Učestalost provjeravanja
8
8.2
Učestalost provjeravanja
Na vremena habanja koja mogu biti kratka utječu mnogi čimbenici. Potrebnu učestalost
provjeravanja morate izračunati individualno prema projektnoj dokumentaciji (na pr.
Praksa pogonske tehnike - Projektiranje pogona, katalog reduktori sa servo motorom)
proizvođača uređaja.
NAPOMENA
Pridržavajte se informacija proizvođača stroja u planu servisiranja stroja!
8.2.1
Čišćenje
Prekomjerna prljavština, prašina ili strugotine mogu negativno utjecati na djelovanje
servo motora, a u ekstremnim slučajevima dovesti i do ispada servo motora.
Stoga biste u redovitim razdobljima, najkasnije nakon isteka jedne godine, trebali očistiti
servo motore kako biste postigli dovoljno veliku površinu toplotnog zračenja.
Nedovoljno toplotno zračenje može imati neželjene posljedice. Životni vijek ležajeva se
smanjuje zbog rada na nedopustivo visokim temperaturama (mast za ležajeve se
raspada).
8.2.2
Priključni kabel
OPASNOST!
Servo motor tijekom i nakon rada ima dijelove koji prenose napon.
Smrt ili teške ozljede zbog strujnog udara!
•
Prije skidanja učinskog i signalnog utikača treba sve učinske, kočione i signalne
vodove isključiti iz napona.
•
Osigurajte od nehotičnog uključivanja.
•
Ne obavljajte provizorne popravke na priključnim vodovima. I kod najmanjih
oštećenja plašta kabela odmah valja isključiti uređaj i zamijeniti kabel.
Priključne kabele provjeravajte u redovitim razmacima glede oštećenja i prema potrebi
ih zamijenite
8.3
Radovi provjeravanja kočnice B (DFS)
Kod kočnice DFS56 radovi servisiranja načelno nisu potrebni. Kočnica se ne može
dodatno opremiti.
Pozor!
Zamjena kočnice koja se ne može podešavati zahtijeva opširnu demontažu motora.
Moguće štete na kočnici B!
•
94
Radove servisiranja na kočnici B smije izvoditi samo SEW-EURODRIVE jer se
nakon svake demontaže moraju iznova podešavati davač ili rezolver.
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
Provjeravanje / servisiranje
Radovi provjeravanja kočnice BR (CFM)
8.4
Radovi provjeravanja kočnice BR (CFM)
8.4.1
Izmjerite radni zračni raspor
8
OPASNOST!
Servo motor tijekom i nakon rada ima dijelove pod naponom.
Smrt ili teške ozljede zbog strujnog udara!
•
Prije vađenja energetskog i signalnog utikača treba sve energetske, kočione i
signalne vodove isključiti iz napona.
•
Osigurajte od nehotičnog uključivanja.
OPREZ!
Površine servo motora mogu tijekom rada postići temperature veće od 100 °C.
Opasnost od opeklina!
•
Servo motor ni u kojem slučaju ne dodirujte za vrijeme rada i tijekom faze hlađenja
nakon isključivanja.
•
Prije početka rada pustite da se servo motor ohladi.
•
Nosite zaštitne rukavice.
Radni zračni raspor se ne može podešavati i može se mjeriti samo pri podizanju sidrene
pločice do kojeg dolazi prilikom ventilacije.
•
Motor i kočnicu isključite iz napona i osigurajte od nehotičnog uključivanja!
•
Kod motora s vanjskim ventilatorom uklonite limeni pokrov s motora.
•
Kočnicu priključite na opskrbu naponom.
•
Izmjerite radni zračni raspor, do kojeg dolazi kod električnog otvaranja i zatvaranja
kočnice, preko podizanja sidrene pločice na oba zatična vijka ÍH (vidi slijedeću
sliku). Dopušteno je 0,15 ... 0,8 mm.
ΔH
478583435
•
Ako je radni zračni raspor > 0,8 mm, kočnica se mora zamijeniti u cijelosti. Kočnicu
smije izmijeniti samo SEW-EURODRIVE.
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
95
Provjeravanje / servisiranje
Radovi provjeravanja kočnice BR (CFM)
8
8.4.2
Dodatno opremite ručnu ventilaciju CFM71 i CFM90
Ilustracija ručne ventilacije
[6]
[1]
[2]
[4]
[3]
[5]
706627467
[1]
[2]
96
Zatični vijak
Konusni obruč
[3]
[4]
Čahura
Šestobridna matica
[5]
[6]
Poluga ventilatora
Ručna poluga
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
Provjeravanje / servisiranje
Radovi provjeravanja kočnice BR (CFM)
Postupak
Korak
Postupajte na sljedeći način:
Postupak
1
Odvijte obije šestobridne matice [4].
2
Skinite čahure [3] i konusne opruge [2].
Ilustracija
[1]
3
Utaknite polugu ventilatora [5] na zatične vijke [1].
4
Utaknite prisutnu konusnu oprugu [2] na zatične
vijke [1].
5
Privijte šestobridnu maticu [4] na zatične vijke [1].
6
Uvrnite ručnu polugu [6] u polugu ventilatora [5].
[2]
[3]
[4]
[6]
[1]
7
8
[5]
[2]
[4]
Podesite s obje strane uzdužni zazor [s] od 2 mm
između spojnice poluge ventilatora [5] i šestobridne
matice [4].
s
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
97
Provjeravanje / servisiranje
Radovi provjeravanja kočnice BR (CFM)
8
8.4.3
Dodatno opremanje ručne ventilacije CFM112
Ilustracija ručne ventilacije
[1]
[2]
[3]
[4]
[6]
[5]
1244130827
[1]
[2]
98
Zatični vijak
Konusni obruč
[3]
[4]
Čahura
Šestobridna matica
[5]
[6]
Poluga ventilatora
Ručna poluga
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
Provjeravanje / servisiranje
Radovi provjeravanja kočnice BR (CFM)
Postupak
Korak
8
Postupajte na sljedeći način:
Postupak
1
Odvijte obije šestobridne matice [4].
2
Skinite čahure [3] i konusne opruge [2].
3
Utaknite polugu ventilatora [5] na zatične vijke [1].
4
Utaknite prisutnu konusnu oprugu [2] na zatične
vijke [1].
5
Privijte šestobridnu maticu [4] na zatične vijke [1]
do graničnika.
Okrenite šestobridne matice [4] natrag za 2 cijela
okretaja, kakob iste podesili uzdužni zazor.
6
Uvrnite ručnu polugu [6] u polugu ventilatora [5].
Ilustracija
[1]
[2]
[3]
[4]
[6]
[1]
[5]
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
[2]
[4]
99
kVA
9
100
i
f
n
Tehnički podatci
Glavni tehnički podatci servomotora
P Hz
9
Tehnički podatci
9.1
Glavni tehnički podatci servomotora
9.1.1
Legenda uz tehničke podatke
nN
Dimenzionirani broj okretaja
M0
Okretni moment u mirovanju (tehnički trajni okretni moment kod niskog broja
okretaja)
I0
Struja mirovanja
Mpk
Dinamički granični moment
Imax
Maksimalno dopustiva struja motora
M0VR
Okretni moment u mirovanju s vanjskim ventilatorom
I0VR
Struja mirovanja s vanjskim ventilatorom
Jmot
Moment tromosti mase motora
Jbmot
Moment tromosti mase kočinog motora
MB1
Standardni kočioni moment
MB2
Opcionalni kočioni moment
Wmax1
Maksimalni mogući rad kočnica kod standardnog kočnog momenta tijekom
učestalosti servisiranja
Wmax2
Maksimalni mogući rad kočnica kod opcionalnog kočnog momenta tijekom
učestalosti servisiranja
L1
Induktivnost između faze priključivanja i zvjezdišta
R1
Otpor između faze priključivanja i zvjezdišta
Up0 hladno
Napon polnog kotača kod 1000 min–1
mmot
Masa motora
mbmot
Masa kočionog motora
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
kVA
Tehnički podatci
Glavni tehnički podatci servomotora
9.1.2
i
f
n
9
P Hz
Tehnički podatci DFS- / CFM-motori
Sinkroni servomotori s 400-V-naponom sustava
nN
[min–1]
2000
3000
4500
6000
M0
I0
Mpk
Imax
M0VR
I0VR
[Nm]
[A]
[Nm]
[A]
[Nm]
[A]
CFM71S
5
2.2
16.5
8.8
7.3
3.2
4.89
6.65
10
5
18
22
CFM71M
6.5
3
21.5
12
9.4
4.2
6.27
8.03
14
7
15
20
CFM71L
9.5
4.2
31.4
16.8
13.8
6.1
9.02
10.8
14
10
15
18
CFM90S
11
4.9
39.6
19.6
16
7.1
17.4
21.2
28
14
17
24
Motor
Jmot
Jbmot
[10–4 kgm2]
MB1
MB2
Wmax1 Wmax2
[Nm]
[kJ]
CFM90M
14.5
6.9
52.2
28
21
10
22.3
26.1
40
20
10.5
19.5
CFM90L
21
9.9
75.6
40
30.5
14.4
32.1
35.9
40
28
10.5
17
CFM112S
23.5
10
82.3
40
34
14.5
68.4
84
55
28
32
48
CFM112M
31
13.5
108.5
54
45
19.6
88.2
104
90
40
18
44
CFM112L
45
20
157.5
80
65
29
128
143
90
55
18
32
CFM112H
68
30.5
238.0
122
95
42.5
190
209
90
55
18
32
DFS56M
1
1.65
3.8
6.6
–
–
0.48
0.83
2.5
–
–
–
DFS56L
2
2.4
7.6
9.6
–
–
0.83
1.18
2.5
–
–
–
DFS56H
4
2.8
15.2
11.2
–
–
1.53
1.88
5
–
–
–
CFM71S
5
3.3
16.5
13.2
7.3
4.8
4.89
6.65
10
5
14
20
CFM71M
6.5
4.3
21.5
17.2
9.4
6.2
6.27
8.03
14
7
11
18
CFM71L
9.5
6.2
31.4
25
13.8
9
9.02
10.8
14
10
11
14
CFM90S
11
7.3
39.6
29
16
10.6
17.4
21.2
28
14
10
20
CFM90M
14.5
10.1
52.2
40
21
14.6
22.3
26.1
40
20
4.5
15
CFM90L
21
14.4
75.6
58
30.5
21
32.1
35.9
40
28
4.5
10
CFM112S
23.5
15
82.3
60
34
22
68.4
84
55
28
18
36
CFM112M
31
20.5
108.5
82
45
30
88.2
104
90
40
7
32
CFM112L
45
30
157.5
120
65
44
128
143
90
55
7
18
CFM112H
68
43
238.0
172
95
60
190
209
90
55
7
18
DFS56M
1
1.65
3.8
6.6
–
–
0.48
0.83
2.5
–
–
–
DFS56L
2
2.4
7.6
9.6
–
–
0.83
1.18
2.5
–
–
–
DFS56H
4
4
15.2
16
–
–
1.53
1.88
5
–
–
–
CFM71S
5
4.9
16.5
19.6
7.3
7.2
4.89
6.65
10
5
10
16
CFM71M
6.5
6.6
21.5
26
9.4
9.6
6.27
8.03
14
7
6
14
CFM71L
9.5
9.6
31.4
38
13.8
14
9.02
10.8
14
10
6
10
CFM90S
11
11.1
39.6
44
16
16.2
17.4
21.2
28
14
5
15
CFM90M
14.5
14.7
52.2
59
21
21.5
22.3
26.1
40
20
3
9
CFM90L
21
21.6
75.6
86
30.5
31.5
32.1
35.9
40
28
3
5
CFM112S
23.5
22.5
82.3
90
34
32.5
68.4
84
55
25
11
22
CFM112M
31
30
108.5
120
45
44
88.2
104
90
40
4
18
CFM112L
45
46
157.5
184
65
67
128
143
90
55
4
11
CFM112H
68
66
238.0
264
95
92
190
209
90
55
4
11
DFS56M
1
1.65
3.8
6.6
–
–
0.48
0.83
2.5
–
–
–
DFS56L
2
2.75
7.6
11
–
–
0.83
1.18
2.5
–
–
–
DFS56H
4
5.3
15.2
21
–
–
1.53
1.88
5
–
–
–
CFM71S
5
6.5
16.5
26
7.3
9.5
4.89
–
–
–
–
–
CFM71M
6.5
8.6
21.5
34
9.4
12.5
6.27
–
–
–
–
–
CFM71L
9.5
12.5
31.4
50
13.8
18.2
9.02
–
–
–
–
–
CFM90S
11
14.5
39.6
58
16
21
17.4
–
–
–
–
–
CFM90M
14.5
19.8
52.2
79
21
29
22.3
–
–
–
–
–
CFM90L
21
29.5
75.6
118
30.5
43
32.1
–
–
–
–
–
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
101
9
kVA
i
f
n
Tehnički podatci
Glavni tehnički podatci servomotora
P Hz
nN
[min–1]
2000
3000
4500
6000
102
Motor
L1
R1
[mH]
[mÊ]
Up0
[V/1000 min–1]
mmot
mbmot
[kg]
CFM71S
52
7090
151
9.5
11.8
CFM71M
36
4440
148
10.8
13.0
CFM71L
24
2500
152
13.0
15.3
CFM90S
18
1910
147
15.7
19.6
CFM90M
12.1
1180
141
17.8
21.6
CFM90L
8.4
692
146
21.9
26.5
CFM112S
10
731
155
26.2
31.8
CFM112M
7.5
453
153
30.5
36.0
CFM112L
4.6
240
151
39.3
44.9
CFM112H
2.6
115
147
54.2
59.8
DFS56M
9.7
5700
40
2.8
2.9
DFS56L
8.8
3700
56
3.5
3.6
DFS56H
12.7
4500
97
4.8
5.3
CFM71S
23
3150
101
9.5
11.8
CFM71M
16
2000
100
10.8
13.0
CFM71L
11
1120
102
13.0
15.3
CFM90S
8.1
838
98
15.7
19.6
CFM90M
5.7
533
96
17.8
21.6
CFM90L
3.9
324
99
21.9
26.5
CFM112S
4.6
325
103
26.2
31.8
CFM112M
3.1
193
99
30.5
36.0
CFM112L
2
103
101
39.3
44.9
CFM112H
1.3
57
104
54.2
59.8
DFS56M
9.7
5700
40
2.8
2.9
DFS56L
8.8
3700
56
3.5
3.6
DFS56H
6.2
2200
67.5
4.8
5.3
CFM71S
10
1380
66
9.5
11.8
CFM71M
6.9
828
64
10.8
13.0
CFM71L
4.9
446
65
13.0
15.3
CFM90S
3.45
358
64
15.7
19.6
CFM90M
2.65
249
65
17.8
21.6
CFM90L
1.73
148
66
21.9
26.5
CFM112S
2
149
69
26.2
31.8
CFM112M
1.5
92
68
30.5
36.0
CFM112L
0.85
44
66
39.3
44.9
CFM112H
0.54
24
67
54.2
59.8
DFS56M
9.70
5700
40
2.8
2.9
DFS56L
6.80
2800
49
3.5
3.6
DFS56H
3.50
1200
50.5
4.8
5.3
CFM71S
5.75
780
50
9.5
–
CFM71M
3.93
493
49
10.8
–
CFM71L
2.68
277
50
13.0
–
CFM90S
2.03
212
49
15.7
–
CFM90M
1.48
136
48
17.8
–
CFM90L
0.93
77
48
21.9
–
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
Tehnički podatci
Glavni tehnički podatci servomotora
kVA
i
f
n
9
P Hz
Sinkroni servomotori s 230-V-naponom sustava
nN
[min–1]
2000
3000
4500
6000
Motor
M0
I0
Mpk
Imax
M0VR
I0VR
[Nm]
[A]
[Nm]
[A]
[Nm]
[A]
Jmot
Jbmot
[10–4 kgm2]
MB1
MB2
Wmax1
[Nm]
Wmax2
[kJ]
CFM71S
5
3.95
16.5
15.8
7.3
5.7
4.89
6.65
10
5
18
22
CFM71M
6.5
5.3
21.5
21
9.4
7.7
6.27
8.03
14
7
15
20
CFM71L
9.5
7.4
31.4
29.5
13.8
10.7
9.02
10.8
14
10
15
18
CFM90S
11
8.7
39.6
35
16
12.6
17.4
21.2
28
14
17
24
CFM90M
14.5
12.1
52.2
48.5
21
17.5
22.3
26.1
40
20
10.5
19.5
CFM90L
21
17.1
75.6
68
30.5
25
32.1
35.9
40
28
10.5
17
CFM112S
23.5
18
82.3
72
34
26
68.4
84
55
28
32
48
CFM112M
31
24.5
108.5
98
45
35.5
88.2
104
90
40
18
44
CFM112L
45
35.5
157.5
142
65
51
128
143
90
55
18
32
DFS56M
1
1.65
3.8
6.6
–
–
0.48
0.83
2.5
–
–
–
DFS56L
2
2.4
7.6
9.6
–
–
0.83
1.18
2.5
–
–
–
CFM71S
5
5.9
16.5
23.5
7.3
8.6
4.89
6.65
10
5
14
20
CFM71M
6.5
7.6
21.5
30.5
9.4
11
6.27
8.03
14
7
11
18
CFM71L
9.5
11.1
31.4
44.5
13.8
16.1
9.02
10.8
14
10
11
14
CFM90S
11
12.7
39.6
51
16
18.4
17.4
21.2
28
14
10
20
CFM90M
14.5
17.4
52.2
70
21
25
22.3
26.1
40
20
4.5
15
CFM90L
21
25.5
75.6
102
30.5
37
32.1
35.9
40
28
4.5
10
CFM112S
23.5
27
82.3
108
34
39
68.4
84
55
28
18
36
CFM112M
31
35
108.5
140
45
51
88.2
104
90
40
7
32
CFM112L
45
48
157.5
192
65
70
128
143
90
55
7
18
CFM71S
5
8.5
16.5
34
7.3
12.3
4.89
6.65
10
5
10
16
CFM71M
6.5
11.3
21.5
45
9.4
16.4
6.27
8.03
14
7
6
14
CFM71L
9.5
17.1
31.4
68
13.8
25
9.02
10.8
14
10
6
10
CFM90S
11
18.9
39.6
76
16
27.5
17.4
21.2
28
14
5
15
CFM90M
14.5
26
52.2
104
21
37.5
22.3
26.1
40
20
3
9
CFM90L
21
39
75.6
156
30.5
57
32.1
35.9
40
28
3
5
CFM112S
23.5
38.5
82.3
154
34
56
68.4
84
55
25
11
22
CFM112M
31
54
108.5
216
45
78
88.2
104
90
40
4
18
CFM71S
5
11.6
16.5
46.5
7.3
16.8
4.89
–
–
–
–
–
CFM71M
6.5
14.1
21.5
56
9.4
20.5
6.27
–
–
–
–
–
CFM71L
9.5
21.5
31.4
86
13.8
31
9.02
–
–
–
–
–
CFM90S
11
23.5
39.6
94
16
34
17.4
–
–
–
–
–
CFM90M
14.5
37
52.2
148
21
54
22.3
–
–
–
–
–
CFM90L
21
51
75.6
204
30.5
74
32.1
–
–
–
–
–
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
103
9
kVA
i
f
n
Tehnički podatci
Glavni tehnički podatci servomotora
P Hz
nN
[min–1]
2000
3000
4500
6000
104
Motor
L1
R1
[mH]
[mÊ]
Up0
[V/1000 min–1]
mmot
mbmot
[kg]
CFM71S
16.3
2188
85
9.5
11.8
CFM71M
11.4
1394
83
10.8
13.0
CFM71L
7.7
802
86
13.0
15.3
CFM90S
5.7
593
83
15.7
19.6
CFM90M
3.95
382
81
17.8
21.6
CFM90L
2.80
236
85
21.9
26.5
CFM112S
3.10
225
86
26.2
31.8
CFM112M
2.25
127
84
30.5
36.0
CFM112L
1.46
76
85
39.3
44.9
DFS56M
9.7
5700
40
2.8
2.9
DFS56L
8.8
3700
56
3.5
3.6
CFM71S
7.2
973
57
9.5
11.8
CFM71M
5.2
642
57
10.8
13.0
CFM71L
3.45
347
57
13.0
15.3
CFM90S
2.7
271
57
15.7
19.6
CFM90M
1.91
182
56
17.8
21.6
CFM90L
1.24
105
56
21.9
26.5
CFM112S
1.42
100
57
26.2
31.8
CFM112M
1.08
67
58
30.5
36.0
CFM112L
0.78
35
63
39.3
44.9
CFM71S
3.30
449
38
9.5
11.8
CFM71M
2.35
278
37.5
10.8
13.0
CFM71L
1.55
149
36.5
13.0
15.3
CFM90S
1.19
124
37.5
15.7
19.6
CFM90M
0.84
81
36.5
17.8
21.6
CFM90L
0.53
48
36.5
21.9
26.5
CFM112S
0.68
50
40.5
26.2
31.8
CFM112M
0.465
28
38
30.5
36.0
CFM71S
1.80
243
28
9.5
–
CFM71M
1.47
175
30
10.8
–
CFM71L
0.91
89
29
13.0
–
CFM90S
0.77
78
30
15.7
–
CFM90M
0.42
42
25.5
17.8
–
CFM90L
0.31
26
28
21.9
–
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
Tehnički podatci
Utična spojnica
9.2
i
f
n
9
P Hz
Utična spojnica
Energetski utična spojnica
Utična spojnica
4 × 1,5 mm2
SB11
4 × 1,5 mm2 +
2 × 0,5 ... 1,5 mm2
SM51 / SM61
4 × 1,5 mm2
SB51 / SB61
4 × 1,5 mm2 +
3 × 0,5 ... 1,5 mm2
SM52 / SM62
4 × 2,5 mm2
SB52 / SB62
4 × 2,5 mm2 +
3 × 0,5 ... 1,5 mm2
SM54 / SM64
4 × 4 mm2
SB54 / SB64
4 × 4 mm2 +
3 × 0,5 ... 1,5 mm2
SM56 / SM66
4 × 6 mm2
SB56 / SB66
4 × 6 mm2 +
3 × 0,5 ... 1,5 mm2
SM59 / SM69
4 × 10 mm2
SB59 / SB69
4 × 10 mm2 +
3 × 0,5 ... 1,5 mm2
Signalna utična spojnica
Maks. promjer
kabela
[mm]
Kontakt priključnice
SM11
9.3
kVA
Kontakt priključnice
Maks. promjer
kabela
[mm]
10 x 0.06 ... 1 mm2
10.5
14
17
23
Priključivanje s priključnom kutijom
Priključak jakosti
Davač / resolver / termička zaštita motora
Priključivanje
Maksimalni
presjek
priključka
Uvođenje
kabela
Priključivanje
Kabelska
uvodnica
DFS56..
Kavezna vlačna
opruga
4 x 2,5 mm2
M20 x 1.5
Stezaljka s vijčanim
priključkom u steznoj kutiji
M16 x 1.5
CFM71..
3 x M5
4 x 6 mm2
M25 x 1.5
Tip motora
2
M32 x 1.5
M50 x 1.5
CFM90.. / 112S
3 x M6
4 x 10 mm
CFM112M / H
3 x M8
4 x 25 mm2
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
M16 x 1.5
Stezaljka s kaveznom vlačnom
oprugom u kućištu davača
M16 x 1.5
M16 x 1.5
105
kVA
9
i
f
n
Tehnički podatci
Rasklopni rad, kočni momenti
P Hz
9.4
Rasklopni rad, kočni momenti
Kočnica
za veličinu motora
Rasklopni rad do servisiranja
Kočni moment
[106 J]
[Nm]
B
DFS56H
–
5
B
DFS56M/L
–
2.5
60
5
7
10
14
20
90
14
20
28
40
180
28
40
55
90
BR1
CFM71
BR2
CFM90
BR8
9.5
CFM112
Otpori kočnog svitka
UN
Kočnica
DC 24 V
RB
[Ê]
B
AC 110 V
RT
RB
[Ê]
[Ê]
43
AC 230 V
RT
RB
[Ê]
[Ê]
–
Izmjenični 400 V
RT
RB
[Ê]
[Ê]
–
Izmjenični 460 V
RT
RB
[Ê]
[Ê]
–
RT
[Ê]
–
BR1
3.7
11.2
11.8
35.4
59.2
178
187
561
236
707
BR2
3.3
9.8
10.5
31.0
52.6
156
158
469
199
590
BR8
1.4
7.2
4.4
22.7
21.9
114
69.3
359
87.2
452
Slijedeća slika prikazuje shematski prikaz BR-kočnice i priključka.
3 4 5
RB
RT
480161803
RB
RT
UN
106
Otpor svitka ubrzivača kod 20 °C
Otpor dionog svitka kod 20 °C
Nazivni napon (područje nazivnog napona)
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
kVA
Tehnički podatci
Pogonske struje kočnice BR
9.6
i
f
n
9
P Hz
Pogonske struje kočnice BR
Strujne vrijednosti IH (pridržna struja), navedene u tablicama, su efektivne vrijednosti.
Za njihovo mjerenje rabite samo instrumente za mjerenje efektivnih vrijednosti. Uklopna
struja (struja ubrzanja IB teče kratko vrijeme (maks. 150 ms) kod prozračivanja kočnice
ili pri padu napona ispod 70 % nazivnog napona. Pri uporabi kočnog ispravljača BG ili
kod direktnog napajanja istosmjernim naponom (oboje je moguće samo kod kočnica do
veličine gradnje BMG4 ) ako ne dođe do povećanja uklopne struje.
Kočnica
B
za motor
DFS56M/L
DFS56H
BR1
BR2
BR8
CFM71
CFM90
CFM112
MBmax [Nm]
2.5
5
20
40
90
PB [W]
12
13.4
45
55
75
Omjer uklopne struje IB/IH
Nazivni napon UN
–
–
4.0
4.0
6.3
I [ADC]
I [ADC]
IH [AAC]
IH [AAC]
IH [AAC]
(...) tolerancije napona
[VAC]
[VDC]
–
24 (24 ... 25)
0.50
0.56
1.55
1.9
2.4
110 (99 ... 121)
–
–
–
0.66
0.72
0.96
230 (218 ... 243)
–
–
–
0.290
0.320
0.43
400 (380 ... 431)
–
–
–
0.165
0.190
0.24
460 (432 ... 484)
–
–
–
0.150
0.170
0.22
IB
IH
UN
Struja ubrzanja - kratkotrajna uklopna struja
Efektivna vrijednost pridržne struje u dovodu do SEW-kočnog ispravljača
Nazivni napon (područje nazivnog napona)
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
107
Privitak
Alat za krimpanje
10
10
Privitak
10.1
Alat za krimpanje
Kod motora s utičnim spojnicama postoji uz mogućnost naručivanja konfekcioniranih
kabela tvrtke SEW-EURODRIVE i opcija nabave potrebnih utičnih spojnika.
Utične spojnice tada mora ožičiti klijent. SEW-EURODRIVE u tu svrhu nudi prikladne
alate za krimpanje kako bi se moglo osigurati pravilno spajanje žile kabela i kontakta.
Prilikom naručivanja navedite pojedinačni predmetni broj.
10.1.1 Alat za krimpanje učinskih i kočionih kontakata DFS56
Potrebni alati za konfekcioniranje kabela
Vrsta
SEWpredmetni
broj
snaga
Kočnica
ručna
kliješta
0192430
–
–
Pozicioner
0192457
á 2 mm
0,5 ... 2 mm2
–
–
á 1 mm
0,06 ... 1 mm2
0192449
promjer kontakta
presjek žila
Slika
Potreban alati za demontažu utične spojnice na strani motora
Vrsta
Alat za demontažu
108
SEW-predmetni broj
promjer kontakta
snaga
Kočnica
0192473
á 2 mm
–
0192465
–
á 1 mm
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
Privitak
Alat za krimpanje
10
10.1.2 Alat za krimpanje učinskih i kočionih kontakata CFM..
Potrebni alati za konfekcioniranje kabela
Kod sljedećeg alata su za montažu / demontažu različitih presjeka potrebne različite
čeljusti za krimpanje.
Vrsta
ručna kliješta
SEWpredmetni
broj
promjer kontakta
presjek žila
Snaga
Kočnica
0190705
á 3,6 mm
á 1,6 mm
Slika
0,5 ... 6,0 mm2
čeljusti za
krimpanje
Preuzimanje
kontakta
čeljusti za
krimpanje
Preuzimanje
kontakta
čeljusti za
krimpanje
0190861
019087X
–
–
0190128
0190144
á 3,6 mm
1,5 ... 2,5 mm2
0190136
Preuzimanje
kontakta
0190152
ručna kliješta
0190691
Pozicioner
0190713
Komplet
kontrolnih
zatika
0190853
á 3,6 mm
4,0 ... 6,0 mm2
á 3,6 mm
1,5 ... 10 mm2
á 1,6 mm
0,5 ... 1,5 mm2
–
–
–
–
–
Potrebni alati za demontažu utičnih spojnica na strani motora
Za demontažu nisu potrebni posebni alati.
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
109
Privitak
Alat za krimpanje
10
10.1.3 Alat za krimpanje za sustav davača / Feedback sustav
Potrebni alati za konfekcioniranje kabela
Proizvod
Vrsta
SEWpredmetni
broj
promjer kontakta
presjek žila
Rezolver RH1M(L)
HIPERFACE®
• AS1H Multi-Turn
• ES1H Single-Turn
ručna kliješta
0192430
–
Pozicioner
0192449
á 1 mm
0,06 ... 1 mm2
SSI-Multi-Turn
ručna kliješta
0192597
–
Pozicioner
0192600
á 1 mm
0,24 ... 1 mm2
Slika
Signal
Potrebni alati za demontažu utičnih spojnica na strani motora
Proizvod
Vrsta
SEW-predmetni broj
promjer kontakta
presjek žila
Rezolver RH1M(L)
HIPERFACE®
• AS1H Multi-Turn
• ES1H Single-Turn
Alat za demontažu
0192481
Izolacijsko tijelo
SSI-Multi-Turn
Za demontažu nisu potrebni posebni alati.
Signal
110
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
Privitak
Montaža energetskog utikača SM11 / SB11 (za servomotor DFS56)
10.2
10
Montaža energetskog utikača SM11 / SB11 (za servomotor DFS56)
10.2.1 Sadržaj isporuke energetski utikač SM11 / SB11
Za montažu energetskog utikača se isporučuju sljedeći dijelovi. SEW-predmetni broj
glasi 198 6740 ili 0198 9197.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
480295819
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
Vijčani spoj
Stezanje kabela
Pritezni prsten
Kontakti priključnice
Izolacijska košuljica
Izolacijsko tijelo
Kućište utikača
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
111
Privitak
Montaža energetskog utikača SM11 / SB11 (za servomotor DFS56)
10
10.2.2 Naputci za montažu energetskog utikača SM11 / SB11
Pozor!
Energetski utikač se može oštetiti ako se neispravno montira.
Moguća materijalna šteta!
•
Korak
Kabel tijekom konfekcioniranja ne zakrećite prema utikaču.
Ilustracija
Postupak
1
2
59 mm
3
4
1,2,3 (44 mm)
PE (45 mm)
•
Vijčani spoj i stezanje kabela provucite preko kabela.
•
S kraja kabela skinite izolaciju u dužini od 59 mm.
•
Ekranizacijsko gajtansko pletivo položite prema natrag i
razdvojite ga.
•
•
•
•
Učinske pletenice (1, 2 i 3) skratite na 44 mm.
PE-pletenice (GN/YE) skratite na 45 mm.
Par pletenica 5 i 6 ne skraćujte.
Par pletenica 7 i 8 odrežite zajedno na kraju kabela.
•
•
•
Stezni prsten provedite preko pletenica.
S pletenica 1, 2, 3 i PE skinite izolaciju u dužini od 7 mm.
S pletenica 5 i 6 skinite izolaciju u dužini od 5 mm.
•
Pozicioner umećite u kliješta za krimpanje dok se u kontrolnom
prozorčiću [A] ne pojavi oznaka (boja) (pogledajte donju
tabelu).
Jačinu stiskanja [B] na kliještima za krimpanje podesite prema
tabeli.
5,6 (59 mm)
5
7 mm
5 mm
6
BU / GN
[A]
[B]
112
019 243 0
•
a [mm2]
Pozicioner
Predmetni
broj
5i6
0.14 ... 1.0
1, 2, 3 i PE
0.35 ... 4.0
Pletenica
Oznaka
(boja)
Jačina
stiskanja
019 244 9
Zelena
(GN)
24
019 245 7
plava (BU)
6
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
Privitak
Montaža energetskog utikača SM11 / SB11 (za servomotor DFS56)
Korak
Ilustracija
Postupak
•
7
10
•
Pletenicu s kontaktom priključnice postavite u kliješta za
krimpanje i nakon toga ista stisnite do kraja. Kliješta se zatim
automatski otvaraju.
Ovaj postupak ponovite za svaku pletenicu prema tabeli u
koraku 6.
xxxx
8
•
Otvorite izolacijsku košuljicu.
9
•
Srednji kontakt priključnice umetnite u izolacijsko tijelo prema
priključnoj spojnoj shemi.
Izolacijsku košuljicu zatvarajte dok ne čujete "klik".
Ostale kontakte priključnice umetnite u izolacijsko tijelo prema
priključnoj spojnoj shemi.
•
•
10
•
•
Ekranizacijski gajtanski preplet skratite prema prikazu.
Ekranizacijski prsten umetnite u brtvilo tako da ekranizacijski
prsten i kraj kabela budu povezani. Pazite na čisto polaganje
ekranizacijskog prepleta između ekranizacijskog prstena i
brtve.
11
•
Izolacijsko tijelo umećite u kućište utikača dok brtvilo sa svojim
graničnikom ne sjedne u kućište utikača.
12
•
Kućište utikača fiksirajte viljuškastim ključem, a drugim
viljuškastim ključem zatežite vijčani spoj.
[A] = fiksiranje
•
[A]
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
113
Privitak
Montaža učinske utične spojnice SM5. / SM6. i SB5. / SB6.
10
10.3
Montaža učinske utične spojnice SM5. / SM6. i SB5. / SB6.
NAPOMENA
Kod SM5. / SM6. otpada korak 4.3.
1.
Ø
b
15
4,5
Ø
a
b
8 - 17 mm
7 - 23 mm
43 mm
52 mm
54 mm
63 mm
2.1
10
a
2.
2.2
3.3
.5mm
ca
3.
4.
3.1
3.2
4.4
4.2
4.3
5.2
4.1
5.
5.1
5.2
480479371
114
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
Privitak
Montaža signalne utične spojnice (resolver / HIPERFACE®)
10.4
10
Montaža signalne utične spojnice (resolver / HIPERFACE®)
10.4.1 Sadržaj isporuke signalna utična spojnica (resolver / HIPERFACE®)
Za montažu signalne utične spojnice se isporučuju sljedeći dijelovi.
SEW-predmetni broj glasi 198 673 2.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
551857419
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
Vijčani spoj
Stezanje kabela
Pritezni prsten
Kontakti priključnice
Izolacijska košuljica
Izolacijsko tijelo
Kućište utikača
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
115
Privitak
Montaža signalne utične spojnice (resolver / HIPERFACE®)
10
10.4.2 Naputci za montažu signalne utične spojnice (resolver / HIPERFACE®)
Pozor!
Signalna utična spojnica se može oštetiti ako se neispravno montira.
Moguća materijalna šteta!
•
Korak
Kabel tijekom konfekcioniranja ne zakrećite prema utikaču.
Ilustracija
1
2
31
28
3
4
5
6
[A]
[B]
Postupak
•
Vijčani spoj i spajanje kabela s vlačnim rasterećenjem
navucite za oko 31 mm preko kabela.
•
S kraja kabela skinite izolaciju u dužini 28 mm.
•
Ekranizacijsko gajtansko pletivo položite prema natrag i
razdvojite ga.
•
•
S pletenica skinite izolaciju u dužini od 6 mm.
Kontakte priključnice potisnite na krajeve pletenica.
•
Pozicioner malog promjera (SEW-predmetni broj 019 244 9)
potiskujte u kliješta za krimpanje dok se u kontrolnom
prozorčiću [A] ne pojavi zelena oznaka.
Jačinu stiskanja [B] na kliještima za krimpanje podesite na 24.
019 243 0
xxxx
•
x xx x
6
•
•
Pletenicu s kontaktom priključnice postavite u kliješta za
krimpanje i nakon toga ista stisnite do kraja. Kliješta se zatim
automatski otvaraju.
Ovaj postupak ponovite za svaku pletenicu
x xx x
7
116
•
Stezni prsten provedite preko pletenica i ekran pritisnite o
brtvilo.
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
Privitak
Montaža signalne utične spojnice (resolver / HIPERFACE®)
Korak
Ilustracija
10
Postupak
8
•
Stezni prsten okrećite dok se zakrilno gajtansko pletivo ne
poveže sa zakrilnim prstenom.
9
•
Izolacijsko tijelo ravnomjerno razvucite za 1 mm.
•
Ostale kontakte priključnice umetnite u izolacijsko tijelo prema
priključnoj spojnoj shemi.
•
Izolacijsko tijelo stiskajte dok ne začujete "klik".
•
•
Rasklopite izolacijsku košuljicu.
Stranu izolacijske košuljice s udubljenjem nataknite na žljeb
izolacijskoga tijela tako da otvor izolacijske košuljice pokazuje
u istom smjeru kao i dvostruka strjelica na izolacijskome tijelu.
Zatim izolacijsku košuljicu stišćite dok se ne zabravi.
Izolacijsko tijelo u središnjem položaju postavite u kućište
utikača.
1
10
11
"Click"
12
•
•
13
•
•
Kućište utikača fiksirajte viljuškastim ključem, a drugim
viljuškastim ključem zatežite vijčani spoj.
[A] = fiksiranje
[A]
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
117
Privitak
Priključna-spojna shema sinkronih servomotora DFS / CFM
10
10.5
Priključna-spojna shema sinkronih servomotora DFS / CFM
Za sve priključne spojne sheme vrijedi:
•
Pogled na stranu priključka
•
Kod boje prema kabelu SEW-EURODRIVE-a:
Kod boje
Boja
BK
Crna
BN
Smeđa
BU
Plava
GN
Zelena
GY
Siva
OG
Narančasta
PK
Ružičasta
RD
Crvena
VT
Ljubičasta
WH
Bijela
YE
Žuta
GY/PK
Siva / ružičasta
RD/BU
Crvena / plava
BK/WH
Crna / bijela
RD/WH
Crvena / bijela
10.5.1 Korišteni simboli
Gornji dio utične spojnice
(priključuje korisnik)
Donji dio utične spojnice
(priključeno tvornički)
118
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
Privitak
Priključna-spojna shema CFM-motori s učinskom utičnom spojnicom
10.6
10
Priključna-spojna shema CFM-motori s učinskom utičnom spojnicom
10.6.1 Priključna spojna shema s / bez kočnice
BK
GNYE
3
4
5
5
U1
4
BK
BK
BK
BK
BK
V1
3
BU
BU
WH
RD
W1
RD V1
GNYE
BK
W1
U1
480858251
10.7
Priključna-spojna shema CFM-motori sa signalnom utičnom spojnicom
10.7.1 Priključna-spojna shema za resolver RH.M / RH.L
BN;VT
PK
1
GY
WH;BK
2
9
9
8
10
RD
12
4
BU
Raspored
kontakata donjeg
dijela utične
spojnice
8
11
3
RD
5
7
7
6
6
GN
BU
YE
YE
RD/WH
1
11
5
BK/WH
2
10
12
3
4
RD
BK
634292235
Kontakt
Kod boje
Priključivanje
1
RD/WH
R1 (referencija +)
2
BK/WH
R2 (referencija -)
3
RD
S1 (kosinus +)
4
BK
S3 (kosinus -)
5
YE
S2 (sinus +)
6
BU
S4 (sinus -)
7
–
–
8
–
–
9
RD
TF/KTY +
10
BU
TF/KTY -
11
–
–
12
–
–
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
BU
119
Privitak
Priključna-spojna shema CFM-motori sa signalnom utičnom spojnicom
10
10.7.2 Priključna-spojna shema za davač ES1H, AS1H
1
2
WH
RD
BU
BK
BK
7
VT
VT
7
6
RD/BU;GY
GY
6
GN
GN
YE
YE
8
12
11
4
RD
9
10
3
BN
5
9
1
8
12
10
2
11
BU
3
4
5
RD
BU
GY/PK;PK
PK
480856715
Raspored
kontakata donjeg
dijela utične
spojnice
120
Kontakt
Kod boje
Priključivanje
1
–
–
2
–
–
3
RD
S1 (kosinus +)
4
BU
S3 (kosinus -)
5
YE
S2 (sinus +)
6
GN
S4 (sinus -)
7
VT
D-
8
BK
D+
9
RD
TF/KTY +
10
BU
TF/KTY -
11
PK
Dobava napona (GND)
12
GY
Opskrbni napon Us
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
Privitak
Priključna-spojna shema za CFM-motore s priključnom kutijom
10.8
10
Priključna-spojna shema za CFM-motore s priključnom kutijom
10.8.1 Priključna spojna shema s / bez kočnice
W
V
U
BK
W
BU
BK
V
RD
BK
U
BK
1 a
2 a
RD
BK
BU
5 a
15
BK
[1]
4 a
13
WH
BK
3 a
14
480859787
[1]
Kočni svitak
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
121
10
Privitak
Priključna-spojna shema za CFM-motore s priključnom kutijom
10.8.2 Priključna-spojna shema za resolver RH1M / RH1L
PE
RD
RD
BU
BK
YE
5
YE
GN
6
sin -
BK/WH
4
sin +
GY
3
cos -
RD/WH
2
cos +
PK
1
ref +
ref -
BU
7
RD
8
TF/KTY -
BN;VT
WH;BK
9 10
TF/KTY +
BU
480862859
10.8.3 Priključna-spojna shema za davač ES1H / AS1H
PE
BK
BK
BN
PK
WH
RD/BU;GY
RD
10
GY/PK;PK
GY
9
TF/KTY -
VT
GN
8
TF/KTY +
VT
7
Us
YE
6
GND
YE
GN
5
D+
BU
4
D-
BU
3
ref sin
RD
2
sin +
RD
1
cos +
ref cos
BU
480864395
122
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
Privitak
Priključna-spojna shema DFS-motori s učinskom utičnom spojnicom
10.9
10
Priključna-spojna shema DFS-motori s učinskom utičnom spojnicom
10.9.1 Priključna spojna shema s / bez kočnice
–/1
BK
+/2
B
BK
D
B
W
GN/Y
3
B
GN/Y
3 D
C
2
4
BK
A
BK
RD
V
1
C
4
2
B
R
–
[1]
+
B
1 A
BK
U
634537611
[1]
Kočni svitak
10.10 Priključna-spojna shema za DFS-motore sa signalnom utičnom spojnicom
10.10.1 Priključna spojna shema za rezolver RH1M
BN;VT
PK
1
GY
WH;BK
2
9
4
1
8
12
11
RD
RD/WH
9
8
10
3
BU/RD1)
5
BU
7
7
6
6
GN
BU
YE
YE
12
BK/WH
10
2
11
5
3
4
BU2)
RD
BK
480854923
Raspored
kontakata donjeg
dijela utične
spojnice
Kontakt
Kod boje
Priključivanje
1
RD/WH
R1 (referencija +)
2
BK/WH
R2 (referencija -)
3
RD
S1 (kosinus +)
4
BK
S3 (kosinus -)
5
YE
S2 (sinus +)
6
BU
S4 (sinus -)
7
–
–
8
–
–
9
BU / RD1)
TF/KTY +
10
BU2)
TF/KTY -
11
–
–
12
–
–
1) TF = BU; KTY+ = RD
2) TF = BU; KTY– = BU
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
123
Privitak
Priključna-spojna shema za DFS-motore sa signalnom utičnom spojnicom
10
10.10.2 Priključna-spojna shema za davač ES1H, AS1H
1
2
WH
4
BU
BK
BK
7
VT
VT
7
6
RD/BU;GY
GY
6
GN
GN
YE
YE
8
12
11
RD
BU/RD
9
10
3
BN
5
9
1
8
12
10
2
11
BU
3
4
5
RD
BU
PK
GY/PK;PK
634478731
Raspored
kontakata donjeg
dijela utične
spojnice
Kontakt
Kod boje
Priključivanje
1
–
–
2
–
–
3
RD
S1 (kosinus +)
4
BU
S3 (kosinus -)
5
YE
S2 (sinus +)
6
GN
S4 (sinus -)
7
VT
D-
8
BK
D+
9
BU
TF
RD
KTY +
BU
TF/KTY -
11
PY
Dobava napona (GND)
12
GY
Opskrbni napon Us
10
124
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
Privitak
Priključna-spojna shema za DFS-motore s priključnom kutijom
10
10.11 Priključna-spojna shema za DFS-motore s priključnom kutijom
10.11.1 Priključna spojna shema resolvera RH1M / RH1L s / bez kočnice
PE
W
V
U
BK
W
BU
BK
V
RD
BK
U
BK
+/5
TF/KTY –
BN/VT
9
TF/KTY +
WH/BK
12 11 10
–/6
[1]
RD
BU
[2]
[3]
8
7
cos +
RD
ref –
GY
ref +
PK
BK
RD
BK/WH
1
BU
2
cos –
YE
3
YE
4
sin +
BU
5
GN
6
sin –
RD/WH
PE
641092491
[1]
[2]
[3]
Kočni svitak
TF = BU; KTY– = BU
TF = BU; KTY+ = RD
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
125
10
Privitak
Priključna-spojna shema za DFS-motore s priključnom kutijom
10.11.2 Priključna spojna shema za davač ES1H / AS1H s / bez kočnice
PE
W
V
U
BK
W
BU
BK
V
RD
BK
U
BK
+/5
YE
cos –
BU
cos +
RD
GN
YE
BU
1
sin +
VT
2
GN
BK
3
sin –
VT
PK
4
D–
BK
GY
5
D+
[3]
6
GND
GYPK/PK
[2]
7
US
BN
RDBU/GY
[1]
BU
8
TF/KTY +
WH
RD
9
TF/KTY –
12 11 10
–/6
RD
PE
641149579
[1]
[2]
[3]
126
Kočni svitak
TF = BU; KTY– = BU
TF = BU; KTY+ = RD
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
Privitak
Priključna-spojna shema vanjskog ventilatora VR
10
10.12 Priključna-spojna shema vanjskog ventilatora VR
10.12.1 Priključak preko DC 24-V
2
1
1
2
RD
BU
+
DC 24 V
M
=
480865931
10.12.2 Priključak s mrežnim ispravljačem UWU52A
2
1
DC 24 V
2.5 A
+
AC 100 ... 240 V
N
N
L
L
480880651
Pozor!
Kod nestručnog priključivanja se može oštetiti vanjski ventilator.
Moguća materijalna šteta!
•
Obvezatno poštujte polaritet.
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
127
Lista adresa
11
11
Lista adresa
Njemačka
Glavna uprava
Tvornica
Distribucija
Bruchsal
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
D-76646 Bruchsal
Adresa poštanskog pretinca
Postfach 3023 • D-76642 Bruchsal
Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
http://www.sew-eurodrive.de
[email protected]
Service
Competence
Center
Središnji dio
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 1
D-76676 Graben-Neudorf
Tel. +49 7251 75-1710
Fax +49 7251 75-1711
[email protected]
Sjever
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Alte Ricklinger Straße 40-42
D-30823 Garbsen (kod Hannovera)
Tel. +49 5137 8798-30
Fax +49 5137 8798-55
[email protected]
Istok
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Dänkritzer Weg 1
D-08393 Meerane (kod Zwickaua)
Tel. +49 3764 7606-0
Fax +49 3764 7606-30
[email protected]
Jug
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Domagkstraße 5
D-85551 Kirchheim (kod Münchena)
Tel. +49 89 909552-10
Fax +49 89 909552-50
[email protected]
Zapad
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Siemensstraße 1
D-40764 Langenfeld (kod Düsseldorfa)
Tel. +49 2173 8507-30
Fax +49 2173 8507-55
[email protected]
Elektronika
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
D-76646 Bruchsal
Tel. +49 7251 75-1780
Fax +49 7251 75-1769
[email protected]
Drive Service Hotline / pozivi mogući 24 h na dan
+49 180 5 SEWHELP
+49 180 5 7394357
Ostale adrese o servisnim postajama u Njemačkoj možete dobiti na upit.
Francuska
Tvornica
Distribucija
Servis
Haguenau
SEW-USOCOME
48-54, route de Soufflenheim
B. P. 20185
F-67506 Haguenau Cedex
Tel. +33 3 88 73 67 00
Fax +33 3 88 73 66 00
http://www.usocome.com
[email protected]
Tvornica
Forbach
SEW-EUROCOME
Zone Industrielle
Technopôle Forbach Sud
B. P. 30269
F-57604 Forbach Cedex
Tel. +33 3 87 29 38 00
Montažna
postrojenja
Distribucija
Servis
Bordeaux
SEW-USOCOME
Parc d'activités de Magellan
62, avenue de Magellan - B. P. 182
F-33607 Pessac Cedex
Tel. +33 5 57 26 39 00
Fax +33 5 57 26 39 09
Lyon
SEW-USOCOME
Parc d'Affaires Roosevelt
Rue Jacques Tati
F-69120 Vaulx en Velin
Tel. +33 4 72 15 37 00
Fax +33 4 72 15 37 15
Pariz
SEW-USOCOME
Zone industrielle
2, rue Denis Papin
F-77390 Verneuil I'Etang
Tel. +33 1 64 42 40 80
Fax +33 1 64 42 40 88
Ostale adrese o servisnim postajama u Francuskoj možete dobiti na upit.
Alžir
Distribucija
Alžir
Réducom
16, rue des Frères Zaghnoun
Bellevue El-Harrach
16200 Alger
Tel. +213 21 8222-84
Fax +213 21 8222-84
[email protected]
Buenos Aires
SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A.
Centro Industrial Garin, Lote 35
Ruta Panamericana Km 37,5
1619 Garin
Tel. +54 3327 4572-84
Fax +54 3327 4572-21
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.com.ar
Argentina
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
128
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
Lista adresa
11
Australija
Melbourne
SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
27 Beverage Drive
Tullamarine, Victoria 3043
Tel. +61 3 9933-1000
Fax +61 3 9933-1003
http://www.sew-eurodrive.com.au
[email protected]
Sydney
SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
9, Sleigh Place, Wetherill Park
New South Wales, 2164
Tel. +61 2 9725-9900
Fax +61 2 9725-9905
[email protected]
Beč
SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H.
Richard-Strauss-Strasse 24
A-1230 Wien
Tel. +43 1 617 55 00-0
Fax +43 1 617 55 00-30
http://sew-eurodrive.at
[email protected]
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Bruxelles
SEW Caron-Vector
Avenue Eiffel 5
B-1300 Wavre
Tel. +32 10 231-311
Fax +32 10 231-336
http://www.sew-eurodrive.be
[email protected]
Service
Competence
Center
Industrijska
područja
SEW Caron-Vector
Rue de Parc Industriel, 31
BE-6900 Marche-en-Famenne
Tel. +32 84 219-878
Fax +32 84 219-879
http://www.sew-eurodrive.be
[email protected]
Antwerpen
SEW Caron-Vector
Glasstraat, 19
BE-2170 Merksem
Tel. +32 3 64 19 333
Fax +32 3 64 19 336
http://www.sew-eurodrive.be
[email protected]
Abidjan
SICA
Ste industrielle et commerciale pour l'Afrique
165, Bld de Marseille
B.P. 2323, Abidjan 08
Tel. +225 2579-44
Fax +225 2584-36
Minsk
SEW-EURODRIVE BY
RybalkoStr. 26
BY-220033 Minsk
Tel.+375 (17) 298 38 50
Fax +375 (17) 29838 50
[email protected]
Sao Paulo
SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Avenida Amâncio Gaiolli, 152 - Rodovia
Presidente Dutra Km 208
Guarulhos - 07251-250 - SP
SAT - SEW ATENDE - 0800 7700496
Tel. +55 11 2489-9133
Fax +55 11 2480-3328
http://www.sew-eurodrive.com.br
[email protected]
Montažna
postrojenja
Distribucija
Servis
Austrija
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Belgija
Bjelokosna obala
Distribucija
Bjelorusija
Distribucija
Brazil
Tvornica
Distribucija
Servis
Ostale adrese o servisnim postajama u Brazilu možete dobiti na upit.
Bugarska
Distribucija
Sofija
BEVER-DRIVE GmbH
Bogdanovetz Str.1
BG-1606 Sofia
Tel. +359 2 9151160
Fax +359 2 9151166
[email protected]
Prag
SEW-EURODRIVE CZ S.R.O.
Business Centrum Praha
Lužná 591
CZ-16000 Praha 6 - Vokovice
Tel. +420 255 709 601
Fax +420 220 121 237
http://www.sew-eurodrive.cz
[email protected]
Santiago de
Chile
SEW-EURODRIVE CHILE LTDA.
Las Encinas 1295
Parque Industrial Valle Grande
LAMPA
RCH-Santiago de Chile
Adresa poštanskog pretinca
Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile
Tel. +56 2 75770-00
Fax +56 2 75770-01
http://www.sew-eurodrive.cl
[email protected]
Češka republika
Distribucija
Čile
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
129
Lista adresa
11
Danska
Kopenhagen
SEW-EURODRIVEA/S
Geminivej 28-30
DK-2670 Greve
Tel. +45 43 9585-00
Fax +45 43 9585-09
http://www.sew-eurodrive.dk
[email protected]
Kairo
Copam Egypt
for Engineering & Agencies
33 EI Hegaz ST, Heliopolis, Cairo
Tel. +20 2 22566-299 + 1 23143088
Fax +20 2 22594-757
http://www.copam-egypt.com/
[email protected]
Tallinn
ALAS-KUUL AS
Reti tee 4
EE-75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa
Tel. +372 6593230
Fax +372 6593231
[email protected]
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Lahti
SEW-EURODRIVE OY
Vesimäentie 4
FIN-15860 Hollola 2
Tel. +358 201 589-300
Fax +358 3 780-6211
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.fi
Tvornica
Montažno
postrojenje
Servis
Karkkila
SEW Industrial Gears Oy
Valurinkatu 6, PL 8
FI-03600 Kakkila, 03601 Karkkila
Tel. +358 201 589-300
Fax +358 201 589-310
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.fi
Libreville
ESG Electro Services Gabun
Feu Rouge Lalala
1889 Libreville
Gabun
Tel. +241 7340-11
Fax +241 7340-12
Atena
Christ. Boznos & Son S.A.
12, Mavromichali Street
P.O. Box 80136, GR-18545 Piraeus
Tel. +30 2 1042 251-34
Fax +30 2 1042 251-59
http://www.boznos.gr
[email protected]
Hong Kong
SEW-EURODRIVE LTD.
Unit No. 801-806, 8th Floor
Hong Leong Industrial Complex
No. 4, Wang Kwong Road
Kowloon, Hong Kong
Tel. +852 36902200
Fax +852 36902211
[email protected]
Zagreb
KOMPEKS d. o. o.
PIT Erdödy 4 II
HR 10 000 Zagreb
Tel. +385 1 4613-158
Fax +385 1 4613-158
[email protected]
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Vadodara
SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. 4, GIDC
PORRamangamdi • Vadodara - 391 243
Gujarat
Tel.+91 265 2831086
Fax +91 265 2831087
http://www.seweurodriveindia.com
[email protected]
[email protected]
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Chennai
SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. K3/1, Sipcot Industrial Park PhaseII
Mambakkam Village
Sriperumbudur- 602105
Kancheepuram Dist, Tamil Nadu
Tel.+91 44 37188888
Fax +91 44 37188811
[email protected]
Dublin
Alperton Engineering Ltd.
48 Moyle Road
Dublin Industrial Estate
Glasnevin, Dublin 11
Tel. +353 1 830-6277
Fax +353 1 830-6458
[email protected]
http://www.alperton.ie
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Egipat
Distribucija
Servis
Estonija
Distribucija
Finska
Gabon
Distribucija
Grčka
Distribucija
Servis
Hong Kong
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Hrvatska
Distribucija
Servis
Indija
Irska
Distribucija
Servis
130
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
Lista adresa
11
Italija
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Milano
SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s.
Via Bernini,14
I-20020 Solaro (Milano)
Tel. +39 02 96 9801
Fax +39 02 96 799781
http://www.sew-eurodrive.it
[email protected]
Tel-Aviv
Liraz Handasa Ltd.
Ahofer Str 34B / 228
58858 Holon
Tel. +972 3 5599511
Fax +972 3 5599512
http://www.liraz-handasa.co.il
[email protected]
Iwata
SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD
250-1, Shimoman-no,
Iwata
Shizuoka 438-0818
Tel. +81 538 373811
Fax +81 538 373814
http://www.sew-eurodrive.co.jp
[email protected]
Johannesburg
SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Eurodrive House
Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads
Aeroton Ext. 2
Johannesburg 2013
P.O.Box 90004
Bertsham 2013
Tel. +27 11 248-7000
Fax +27 11 494-3104
http://www.sew.co.za
[email protected]
Cape Town
SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Rainbow Park
Cnr. Racecourse & Omuramba Road
Montague Gardens
Cape Town
P.O.Box 36556
Chempet 7442
Cape Town
Tel. +27 21 552-9820
Fax +27 21 552-9830
Telex 576 062
[email protected]
Durban
SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
2 Monaco Place
Pinetown
Durban
P.O. Box 10433, Ashwood 3605
Tel. +27 31 700-3451
Fax +27 31 700-3847
[email protected]
Douala
Electro-Services
Rue Drouot Akwa
B.P. 2024
Douala
Tel. +237 33 431137
Fax +237 33 431137
Toronto
SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
210 Walker Drive
Bramalea, Ontario L6T3W1
Tel. +1 905 791-1553
Fax +1 905 791-2999
http://www.sew-eurodrive.ca
[email protected]
Vancouver
SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
7188 Honeyman Street
Delta. B.C. V4G 1 E2
Tel. +1 604 946-5535
Fax +1 604 946-2513
[email protected]
Montreal
SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
2555 Rue Leger
LaSalle, Quebec H8N 2V9
Tel. +1 514 367-1124
Fax +1 514 367-3677
[email protected]
Izrael
Distribucija
Japan
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Južna Afrika
Montažna
postrojenja
Distribucija
Servis
Kamerun
Distribucija
Kanada
Montažna
postrojenja
Distribucija
Servis
Ostale adrese o servisnim postajama u Kanadi možete dobiti na upit.
Kina
Tvornica
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Tianjin
SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd.
No. 46, 7th Avenue, TEDA
Tianjin 300457
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
Tel. +86 22 25322612
Fax +86 22 25322611
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.cn
131
Lista adresa
11
Kina
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Suzhou
SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd.
333, Suhong Middle Road
Suzhou Industrial Park
Jiangsu Province, 215021
Tel. +86 512 62581781
Fax +86 512 62581783
[email protected]
Guangzhou
SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd.
No. 9, JunDa Road
East Section of GETDD
Guangzhou 510530
Tel. +86 20 82267890
Fax +86 20 82267891
[email protected]
Shenyang
SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
Shenyang Economic Technological
Development Area
Shenyang, 110141
Tel. +86 24 25382538
Fax +86 24 25382580
[email protected]
Wuhan
SEW-EURODRIVE (Wuhan) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
No. 59, the 4th Quanli Road, WEDA
430056 Wuhan
Tel. +86 27 84478398
Fax +86 27 84478388
Ostale adrese o servisnim postajama u Kini možete dobiti na upit.
Kolumbija
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Bogotá
SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA.
Calle 22 No. 132-60
Bodega 6, Manzana B
Santafé de Bogotá
Tel. +57 1 54750-50
Fax +57 1 54750-44
http://www.sew-eurodrive.com.co
[email protected]
Ansan-City
SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD.
B 601-4, Banweol Industrial Estate
1048-4, Shingil-Dong
Ansan 425-120
Tel. +82 31 492-8051
Fax +82 31 492-8056
http://www.sew-korea.co.kr
[email protected]
Busan
SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd.
No. 1720 - 11, Songjeong - dong
Gangseo-ku
Busan 618-270
Tel. +82 51 832-0204
Fax +82 51 832-0230
[email protected]
Riga
SIA Alas-Kuul
Katlakalna 11C
LV-1073 Riga
Tel. +371 7139253
Fax +371 7139386
http://www.alas-kuul.com
[email protected]
Beirut
Gabriel Acar & Fils sarl
B. P. 80484
Bourj Hammoud, Beirut
Tel. +961 1 4947-86
+961 1 4982-72
+961 3 2745-39
Fax +961 1 4949-71
[email protected]
Alytus
UAB Irseva
Naujoji 19
LT-62175 Alytus
Tel. +370 315 79204
Fax +370 315 56175
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.lt
Bruxelles
CARON-VECTOR S.A.
Avenue Eiffel 5
B-1300 Wavre
Tel. +32 10 231-311
Fax +32 10 231-336
http://www.sew-eurodrive.lu
[email protected]
Budimpešta
SEW-EURODRIVE Kft.
H-1037 Budapest
Kunigunda u. 18
Tel. +36 1 437 06-58
Fax +36 1 437 06-50
[email protected]
Koreja
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Litva
Distribucija
Libanon
Distribucija
Letonija
Distribucija
Luksemburg
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Mađarska
Distribucija
Servis
132
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
Lista adresa
11
Malezija
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Johore
SEW-EURODRIVE SDN BHD
No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya
81000 Johor Bahru, Johor
West Malaysia
Tel. +60 7 3549409
Fax +60 7 3541404
[email protected]
Casablanca
Afit
5, rue Emir Abdelkader
MA 20300 Casablanca
Tel. +212 22618372
Fax +212 22618351
[email protected]
Quéretaro
SEW-EURODRIVE MEXICO SA DE CV
SEM-981118-M93
Tequisquiapan No. 102
Parque Industrial Quéretaro
C.P. 76220
Quéretaro, México
Tel. +52 442 1030-300
Fax +52 442 1030-301
http://www.sew-eurodrive.com.mx
[email protected]
Rotterdam
VECTOR Aandrijftechniek B.V.
Industrieweg 175
NL-3044 AS Rotterdam
Postbus 10085
NL-3004 AB Rotterdam
Tel. +31 10 4463-700
Fax +31 10 4155-552
http://www.vector.nu
[email protected]
Moss
SEW-EURODRIVE A/S
Solgaard skog 71
N-1599 Moss
Tel. +47 69 24 10 20
Fax +47 69 24 10 40
http://www.sew-eurodrive.no
[email protected]
Auckland
SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.
P.O. Box 58-428
82 Greenmount drive
East Tamaki Auckland
Tel. +64 9 2745627
Fax +64 9 2740165
http://www.sew-eurodrive.co.nz
[email protected]
Christchurch
SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.
10 Settlers Crescent, Ferrymead
Christchurch
Tel. +64 3 384-6251
Fax +64 3 384-6455
[email protected]
Lima
SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES
S.A.C.
Los Calderos, 120-124
Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima
Tel. +51 1 3495280
Fax +51 1 3493002
http://www.sew-eurodrive.com.pe
[email protected]
Łódź
SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.
ul. Techniczna 5
PL-92-518 Łódź
Tel. +48 42 676 53 00
Fax +48 42 676 53 49
http://www.sew-eurodrive.pl
[email protected]
Usluge 24 h na dan
Tel. +48 602 739 739
(+48 602 SEW SEW)
[email protected]
Coimbra
SEW-EURODRIVE, LDA.
Apartado 15
P-3050-901 Mealhada
Tel. +351 231 20 9670
Fax +351 231 20 3685
http://www.sew-eurodrive.pt
[email protected]
Bukurešt
Sialco Trading SRL
str. Madrid nr.4
011785 Bucuresti
Tel. +40 21 230-1328
Fax +40 21 230-7170
[email protected]
Maroko
Distribucija
Meksiko
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Nizozemska
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Norveška
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Novi Zeland
Montažna
postrojenja
Distribucija
Servis
Peru
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Poljska
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Portugal
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Rumunjska
Distribucija
Servis
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
133
Lista adresa
11
Rusija
Petrograd
ZAO SEW-EURODRIVE
P.O. Box 36
195220 St. Petersburg Russia
Tel. +7 812 3332522 +7 812 5357142
Fax +7 812 3332523
http://www.sew-eurodrive.ru
[email protected]
Tvornica
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Jugoistočna
regija
SEW-EURODRIVE INC.
1295 Old Spartanburg Highway
P.O. Box 518
Lyman, S.C. 29365
Tel. +1 864 439-7537
Fax Sales +1 864 439-7830
Fax Manufacturing +1 864 439-9948
Fax Assembly +1 864 439-0566
Fax Confidential/HR +1 864 949-5557
http://www.seweurodrive.com
[email protected]
Montažna
postrojenja
Distribucija
Servis
Sjeveroistočna
regija
SEW-EURODRIVE INC.
Pureland Ind. Complex
2107 High Hill Road, P.O. Box 481
Bridgeport, New Jersey 08014
Tel. +1 856 467-2277
Fax +1 856 845-3179
[email protected]
Srednjezapadna
regija
SEW-EURODRIVE INC.
2001 West Main Street
Troy, Ohio 45373
Tel. +1 937 335-0036
Fax +1 937 440-3799
[email protected]
Jugozapadna
regija
SEW-EURODRIVE INC.
3950 Platinum Way
Dallas, Texas 75237
Tel. +1 214 330-4824
Fax +1 214 330-4724
[email protected]
Zapadna regija
SEW-EURODRIVE INC.
30599 San Antonio St.
Hayward, CA 94544
Tel. +1 510 487-3560
Fax +1 510 487-6433
[email protected]
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
SAD
Ostale adrese o servisnim postajama u SAD-u možete dobiti na upit.
Senegal
Distribucija
Dakar
SENEMECA
Mécanique Générale
Km 8, Route de Rufisque
B.P. 3251, Dakar
Tel. +221 338 494 770
Fax +221 338 494 771
[email protected]
Singapur
SEW-EURODRIVE PTE. LTD.
No 9, Tuas Drive 2
Jurong Industrial Estate
Singapore 638644
Tel. +65 68621701
Fax +65 68612827
http://www.sew-eurodrive.com.sg
[email protected]
Bratislava
SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rybničná 40
SK-831 06 Bratislava
Tel. +421 2 33595 202
Fax +421 2 33595 200
[email protected]
http://www.sew-eurodrive.sk
Žilina
SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Industry Park - PChZ
ulica M.R.Štefánika 71
SK-010 01 Žilina
Tel. +421 41 700 2513
Fax +421 41 700 2514
[email protected]
Banská Bystrica
SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rudlovská cesta 85
SK-974 11 Banská Bystrica
Tel. +421 48 414 6564
Fax +421 48 414 6566
[email protected]
Košice
SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Slovenská ulica 26
SK-040 01 Košice
Tel. +421 55 671 2245
Fax +421 55 671 2254
[email protected]
Celje
Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o.
UI. XIV. divizije 14
SLO - 3000 Celje
Tel. +386 3 490 83-20
Fax +386 3 490 83-21
[email protected]
Beograd
DIPAR d.o.o.
Ustanicka 128a
PC Košum, IV floor
SCG-11000 Beograd
Tel. +381 11 347 3244 /
+381 11 288 0393
Fax +381 11 347 1337
[email protected]
Singapur
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Slovačka
Distribucija
Slovenija
Distribucija
Servis
Srbija
Distribucija
134
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
Lista adresa
11
Španjolska
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Bilbao
SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L.
Parque Tecnológico, Edificio, 302
E-48170 Zamudio (Vizcaya)
Tel. +34 94 43184-70
Fax +34 94 43184-71
http://www.sew-eurodrive.es
[email protected]
Jönköping
SEW-EURODRIVE AB
Gnejsvägen 6-8
S-55303 Jönköping
Box 3100 S-55003 Jönköping
Tel. +46 36 3442 00
Fax +46 36 3442 80
http://www.sew-eurodrive.se
[email protected]
Basel
Alfred lmhof A.G.
Jurastrasse 10
CH-4142 Münchenstein bei Basel
Tel. +41 61 417 1717
Fax +41 61 417 1700
http://www.imhof-sew.ch
[email protected]
Chonburi
SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd.
700/456, Moo.7, Donhuaroh
Muang
Chonburi 20000
Tel. +66 38 454281
Fax +66 38 454288
[email protected]
Tunis
T. M.S. Technic Marketing Service
Zone Industrielle Mghira 2
Lot No. 39
2082 Fouchana
Tel. +216 71 4340-64 + 71 4320-29
Fax +216 71 4329-76
[email protected]
Istambul
SEW-EURODRIVE
Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti.
Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3
TR-34846 Maltepe ISTANBUL
Tel. +90 216 4419164, 3838014,
3738015
Fax +90 216 3055867
http://www.sew-eurodrive.com.tr
[email protected]
Dnepropetrovsk
SEW-EURODRIVE
Str. Rabochaja 23-B, Office 409
49008 Dnepropetrovsk
Tel. +380 56 370 3211
Fax +380 56 372 2078
http://www.sew-eurodrive.ua
[email protected]
Normanton
SEW-EURODRIVE Ltd.
Beckbridge Industrial Estate
P.O. Box No.1
GB-Normanton, West- Yorkshire WF6 1QR
Tel. +44 1924 893-855
Fax +44 1924 893-702
http://www.sew-eurodrive.co.uk
[email protected]
Valencia
SEW-EURODRIVE Venezuela S.A.
Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319
Zona Industrial Municipal Norte
Valencia, Estado Carabobo
Tel. +58 241 832-9804
Fax +58 241 838-6275
http://www.sew-eurodrive.com.ve
[email protected]
[email protected]
Švedska
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Švicarska
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Tajland
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Tunis
Distribucija
Turska
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Ukrajina
Distribucija
Servis
Velika Britanija
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Venezuela
Montažno
postrojenje
Distribucija
Servis
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
135
Kazalo
Kazalo
A
Aktiviranje kočnica BMV .....................................78
Alati za instalaciju ...............................................17
C
CFM-motori
kabel kočnog motora ....................................37
kabel motora .................................................33
konstrukcija motora ......................................12
produžni kabel kočnog motora .....................39
produžni kabel motora ..................................35
raspored kontakata kabela kočnog motora ..38
raspored kontakata kabela motora ...............33
raspored kontakata produžnog kabela
kočnog motora .................................40
raspored kontakata produžnog kabela
motora .............................................35
struktura kabela kočnog motora ...................32
struktura kabela motora ................................32
tipovi kabela kočnog motora .........................37
tipovi kabela motora .....................................33
tipovi produžnih kabela motora ....................35
tipovi produžnog kabela kočnog motora .......39
tipska oznaka ...............................................15
učinski kabel .................................................32
zamjenske utične spojnice kabela kočnog
motora .............................................38
zamjenske utične spojnice kabela motora ....34
zamjenske utične spojnice produžnog kabela
kočnog motora .................................40
zamjenske utične spojnice produžnog kabela
motora .............................................36
Ciljna skupina ........................................................8
D
DFS-motori
dodatne utične spojnice produžnog kabela
kočnog motora .................................31
kabel kočnog motora ....................................30
kabel motora .................................................28
konstrukcija kabela kočnih motora ...............27
konstrukcija kabela motora ...........................27
konstrukcija motora ......................................11
produžni kabel kočnog motora .....................31
produžni kabel motora ..................................29
raspored kontakata kabela kočnog motora ..30
raspored kontakata kabela motora ...............28
136
raspored kontakata produžni kabel motora ..... 29
raspored kontakata produžnog kabela
kočnog motora ................................ 31
tipovi kabela kočnih motora ......................... 30
tipovi kabela motora .................................... 28
tipovi produžni kabel motora ........................ 29
tipovi produžnog kabela kočnog motora ...... 31
tipska oznaka ............................................... 14
učinski kabel ................................................ 27
zamjenska utična spojnica kabela kočnih
motora ............................................ 30
zamjenska utična spojnica kabela motora ... 28
zamjenska utična spojnica produžnog
kabela motora ................................. 29
Dimenzioniranje kabela prema EN 60402 .......... 23
Dio uklopne mreže UWU51A ............................. 89
Dodatna oprema ................................................ 84
Dodatne utične spojnice
produžnog kabela kočnog motora za
DFS-motore .................................... 31
Dodatno opremanje ručne ventilacije (kočnica
BR za CFM112-motore) ..................................... 98
Dugotrajno skladištenje ...................................... 17
E
Električna instalacija .......................................... 21
Električni priključak ............................................ 10
Energetski utikač SM11 / SB11 (DFS-motori) .. 111
F
Feedback kabel za HIPERFACE®-davač .......... 47
Feedback kabel za resolver ............................... 41
G
Glavni tehnički podatci servomotora ................ 100
DFS- / CFM-motori .................................... 101
legenda ...................................................... 100
H
HIPERFACE®-kabel davača za MOVIDRIVE®
MDX61B i MOVIAXIS® MX ................................ 48
I
Instalacija
alati / pomagala ........................................... 17
mehanička ................................................... 17
Instalacija, električna .......................................... 21
Isključenje od odgovornosti .................................. 6
Izmjerite radni zračni raspor (kočnica BR za
CFM-motore) ...................................................... 95
Izolacijski otpor premalen .................................. 18
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
Kazalo
K
Kabel
feedback kabel za HIPERFACE®-davač ......47
feedback kabel za resolver ...........................41
kabel kočnog motora za CFM-motore ..........37
kabel kočnog motora za DFS-motore ...........30
kabel motora CFM ........................................33
kabel motora DFS ........................................28
kabel resolvera RH.M / RH.L priključna
kutija DFS / CFM za MOVIAXIS®
MX ...................................................46
kabel resolvera RH.M / RH.L priključna
kutija DFS / CFM za MOVIDRIVE®
MDX61B s DC-5-V-napajanjem ......45
kabel resolvera RH.M / RH.L za
MOVIAXIS® MX ...............................43
kabel resolvera RH.M / RH.L za
MOVIDRIVE® MDX61B ...................42
konstrukcija kabela kočnih motora za
DFS-motore .....................................27
konstrukcija kabela motora za DFS-motore .... 27
montaža energetskog utikača SM11 /
SB11 ..............................................111
montaža signalne utične spojnice
(resolver / HIPERFACE®) ..............115
montaža učinske utične spojnice SB5. /
SB6. ...............................................114
priključna spojna shema .............................118
produžni kabel kočnog motora za
CFM-motore ....................................39
produžni kabel kočnog motora za
DFS-motore .....................................31
produžni kabel motora CFM .........................35
produžni kabel motora DFS ..........................29
produžni kabel za resolver RH.M / RH.L ......44
struktura feedback kabela za
HIPERFACE®-davač .......................47
struktura feedback kabela za resolver ..........41
struktura kabela kočnog motora za
CFM-motore ....................................32
struktura kabela motora za CFM-motore ......32
učinski kabel za DFS-motore ................ 27, 32
vanjski ventilator VR .....................................56
Kabel davača (HIPERFACE®) za MOVIDRIVE®
MDX61B i MOVIAXIS® MX .................................48
Kabel kočnih motora za DFS-motore
raspored kontakata .......................................30
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
Kabel kočnog motora za CFM-motore ............... 37
raspored kontakata ...................................... 38
tipovi ............................................................ 37
zamjenske utične spojnice ........................... 38
Kabel kočnog motora za DFS-motore ................ 30
tipovi ............................................................ 30
zamjenska utična spojnica ........................... 30
Kabel motora za CFM-motore ............................ 33
raspored kontakata ...................................... 33
struktura ....................................................... 32
tipovi ............................................................ 33
zamjenska utična spojnica ........................... 34
Kabel motora za DFS-motore ............................ 28
konstrukcija .................................................. 27
raspored kontakata ...................................... 28
tipovi ............................................................ 28
zamjenska utična spojnica ........................... 28
Kabel resolvera RH.M / RH.L
priključna kutija DFS / CFM za
MOVIAXIS® MX .............................. 46
utična spojnica ............................................. 44
za MOVIAXIS® MX ...................................... 43
za MOVIDRIVE® MDX61B .......................... 42
Kočni ispravljač BME ................................... 69, 75
Kočni ispravljač BMH ................................... 71, 77
Kočni ispravljač BMK ................................... 72, 78
Kočni ispravljač BMP ................................... 70, 76
Kočni momenti ................................................. 106
Kočni svitak, otpornici ...................................... 106
Kočnica
priključivanje preko utične spojnice ............. 69
smetnje ........................................................ 92
Kočnica BR (CFM)
dodatno opremanje ručne ventilacije
CFM112 .......................................... 98
izmjerite radni zračni raspor ........................ 95
pogonske struje kočnice BR ...................... 107
ručna ventilacija dodatno opremanje
CFM71 i CFM90 ............................. 96
Konstrukcija motora ........................................... 11
sinkroni servo motori DFS ..................... 11, 12
M
Mehanička instalacija ......................................... 17
prije nego što započnete ............................. 17
pripremni radovi ........................................... 17
tolerancije .................................................... 20
Montaža signalne utične spojnice (resolver /
HIPERFACE®) ................................................. 115
137
Kazalo
Montaža učinske utične spojnice SM5. / SM6.
i SB5. / SB6. .....................................................114
Montaža utikača ..................................................21
Montaža, sigurnosne napomene ...........................9
Montaža, utikač ...................................................21
MOVIAXIS® MX
HIPERFACE®-kabel davača ........................48
kabel resolvera RH.M / RH.L priključna
kutija DFS / CFM .............................46
MOVIDRIVE® MDX61B
HIPERFACE®-kabel davača ........................48
kabel resolvera RH.M / RH.L priključna
kutija DFS / CFM s
DC-5-V-napajanjem .........................45
N
Namjenska uporaba ..............................................8
Napomena
ožičenje ........................................................21
Napomene
opće ................................................................5
sigurnost .................................................... 5, 7
O
Opće napomene ...................................................5
Opterećenje kabela .............................................24
Osjetnik temperature TF .....................................84
Osušite motor ......................................................18
Otpori kočnog svitka .........................................106
Označna pločica .................................................13
P
Pogonske smetnje ..............................................91
Pomagala za instalaciju ......................................17
Postavljanje motora ............................................19
Postavljanje / montaža ..........................................9
Presjek kabela, projektiranje ...............................23
Priključivanje kočnice
preko priključne kutije ...................................80
Priključivanje motora preko priključne kutije .......64
Priključivanje motora preko utičnih spojnica
SM.. / SB.. ...........................................................22
Priključivanje s priključnom kutijom ...................105
Priključivanje sustava davača preko utičnih
Spojnica SM.. / SB.. ............................................22
Priključna spojna shema
CFM-motori s priključnom kutijom ..............121
CFM-motori sa signalnom utičnom
spojnicom ......................................119
vanjskog ventilatora VR ..............................127
138
DFS-motore s učinskom utičnom
spojnicom ..................................... 123
DFS-motore sa signalnom utičnom
spojnicom ..................................... 123
DFS-motore s priključnom kutijom ............. 125
Priključne spojne sheme .................................. 118
Produžni kabel kočnog motora za CFM-motore .... 39
raspored kontakata ...................................... 40
tipovi ............................................................ 39
Produžni kabel kočnog motora za CFM-motore
zamjenske utične spojnice ................................. 40
Produžni kabel kočnog motora za DFS-motore ..... 31
raspored kontakata ...................................... 31
tipovi ............................................................ 31
Produžni kabel kočnog motora za DFS-motore
dodatne utične spojnice ..................................... 31
Produžni kabel motora za CFM-motore
raspored kontakata ...................................... 35
tipovi ............................................................ 35
zamjenske utične spojnice ........................... 36
Produžni kabel motora za DFS-motore ........ 29, 35
raspored kontakata ...................................... 29
tipovi ............................................................ 29
zamjenska utična spojnica ........................... 29
Produžni kabel za resolver RH.M / RH.L ........... 44
Projektiranje presjeka kabela ............................. 23
Provjeravanje ..................................................... 93
radovi provjeravanja kočnice B (DFS) ......... 94
radovi provjeravanja kočnice BR (CFM) ...... 95
učestalost .................................................... 94
učestalost provjeravanja .............................. 94
R
Rasklopna energija .......................................... 106
Raspored kontakata kabela kočnih motora za
DFS-motore ....................................................... 30
Raspored kontakata kabela kočnog motora za
CFM-motore ....................................................... 38
Raspored kontakata kabela motora za
CFM-motore ................................................. 33, 35
Raspored kontakata kabela motora za
DFS-motore ................................................. 28, 29
Raspored kontakata produžnog kabela kočnog
motora za CFM-motore ...................................... 40
Raspored kontakata produžnog kabela kočnog
motora za DFS-motore ...................................... 31
Resolver RH.M / RH.L
produžni kabel ............................................. 44
Ručna ventilacija dodatno opremanje (kočnica
BR za CFM71/90) .............................................. 96
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
Kazalo
S
Sadržaj isporuke .................................................15
Servisiranje .........................................................93
čišćenje ........................................................94
priključni kabel ..............................................94
Sigurnosne napomene ..........................................7
električni priključak .......................................10
namjenska uporaba ........................................8
postavljanje / montaža ....................................9
provjeravanje / servisiranje ...........................10
stavljanje u pogon / rad ................................10
struktura .........................................................5
transport / skladištenje ...................................9
zbrinjavanje ..................................................10
Skladištenje .................................................... 9, 17
Smetnje ...............................................................91
na kočnici .....................................................92
na motoru .....................................................91
pri radu sa servo pretvaračem ......................91
Smetnje motora ...................................................91
Stavljanje u pogon ..............................................90
pretpostavke .................................................90
Stavljanje u pogon, sigurnosni naputci ...............10
Struktura feedback kabela za HIPERFACE®davač ..................................................................47
Struktura Feedback-kabela za resolver ..............41
T
Tehnički podatci ................................................100
kočni momenti ............................................106
otpori kočnog svitka ....................................106
pogonske struje kočnice BR .......................107
priključivanje s priključnom kutijom ............105
rasklopni rad ...............................................106
utična spojnica ............................................105
Temperaturni senzor KTY ...................................84
Termička zaštita motora ......................................21
Uputa za uporabu – sinkroni servomotori DFS / CFM
Tipska oznaka CFM ........................................... 15
Tipska oznaka DFS ............................................ 14
Tolerancije kod radova montaže ........................ 20
Transport .............................................................. 9
Tvornički broj, primjer ......................................... 16
U
Učinski kabel
CFM-motori .................................................. 32
DFS-motori .................................................. 27
Uporaba, namjenska ............................................ 8
Upravljački uređaj BSG ...................................... 79
Upute za ožičenje .............................................. 21
Uređaj za upravljanje kočnicama BSG ............... 71
Utična spojnica SM.. / SB..
priključite motor i sustav davača .................. 22
Utična spojnica, tehnički podatci ...................... 105
V
Vanjski ventilator VR .......................................... 85
Z
Zahtjev za nedostatke .......................................... 6
Zamjenska utična spojnica
kabel motora za DFS-motore ...................... 28
kabela kočnog motora za DFS-motore ........ 30
produžnog kabela motora za DFS-motore .. 29
Zamjenske utične spojnice
kabela kočnog motora za CFM-motore ....... 38
kabela motora za CFM-motore .................... 34
kabela resolvera RH.M / RH.L ..................... 44
produžnog kabela motora za CFM-motore .. 36
Zamjenske utične spojnice
produžni kabel kočnog motora za
CFM-motore ................................... 40
Zaštita motora, termička .................................... 21
Zbrinjavanje otpada ........................................... 10
139
SEW-EURODRIVE – Driving the world
Pogonska tehnika \ Automatizacija pogona \ Integracija sustava \ Usluge
Kako se pokreće svijet
S ljudima, koji brže
razmišljaju pravilno
i zajedno s Vama
razvijaju budućnost.
Sa servisom, koji
Vam je uvijek
na dohvat ruke
u cijelom svijetu.
S pogonima i upravljačkim sklopovima,
koji automatski poboljšavaju Vaš
radni učinak.
S opširnim znanjem
u najvažnijim
granama našega
vremena.
S kakvoćom bez
kompromisa, čiji
visoki standardi
poboljšavaju
svakodnevni rad.
SEW-EURODRIVE
Driving the world
S globalnom
prisutnošću za brza
i uvjerljiva rješenja.
Na svakom mjestu.
S inovativnim
idejama, u kojima
se sutra već nalazi
rješenje za
prekosutra.
S prisutnošću na
Internetu, koja
24 sata pruža pristup
informacijama
i dopunama
programske opreme.
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
P.O. Box 3023 · D-76642 Bruchsal / Germany
Phone +49 7251 75-0 · Fax +49 7251 75-1970
[email protected]
www.sew-eurodrive.com
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
8 962 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content