close

Enter

Log in using OpenID

d - Prosvjetno

embedDownload
Na temelju članka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i članka
51. točka 1. st. 3. Statuta Prosvjetno-kulturnog centra Mađara u Republici Hrvatskoj, Upravno
vijeće, nakon pozitivnog mišljenja Vijeća roditelja i Nastavničko – učiteljskog vijeća, na
sjednici održanoj 30. rujna 2014. godine na prijedlog ravnatelja Centra donosi:
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA
SREDNJE ŠKOLE CENTRA
ZA ŠKOLSKU GODINU
2014. / 2015.
UVOD
Prosvjetno-kulturni centar Mađara u Republici Hrvatskoj osnovan je Uredbom o osnivanju
Vlade Republike Hrvatske (Klasa: 016-01/99-01/02; Urbroj: 5030104-99-1 od 1. travnja 1999.
godine)
Djelatnost Centra je odgoj i naobrazba na mađarskom jeziku za pripadnike mađarske
nacionalne manjine, i to:
- njega, odgoj i naobrazba te skrb o djeci predškolske dobi,
- osnovno školovanje,
- srednjoškolsko školovanje.
Srednjoškolski odgoj i obrazovanje u Centru obavlja se sukladno Zakonu o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( N.N. br. 87/08. ), Državnom pedagoškom
standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ( N.N. br. 63/08. ) te Zakonu o
odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina ( N.N. br. 51/2000.)
Centar može obavljati kulturne, športske, gospodarske i druge djelatnosti u skladu sa zakonom.
Radno vrijeme Centra je od 6:00 do 22:00 sata.
Srednja škola Centra radi po programima:
- opće gimnazije, od 6. rujna 1999. godine,
- za izobrazbu prodavača, od 1. rujna 2000. godine,
- za izobrazbu hotelijersko – turističkih tehničara, od 01. rujna 2005., a
- za izobrazbu ekonomista od 1. rujna 2000. godine do kraja šk. 2007./2008. godine kada se
prekida s izvođenjem toga programa. Izvođenje programa započinjemo ponovo od
01. rujna 2014. godine.
1
OSNOVNI PODACI O USTANOVI
NAZIV I SJEDIŠTE
ADRESA
ŽUPANIJA
ŠIFRA CENTRA U MZOS
SLUŽBENI E – MAIL SŠ
WEB STRANICA
MATIČNI BROJ CENTRA
OIB CENTRA
MB TRGOV. SUD - OSIJEK
UKUPNI BROJ UČENIKA
UKUPNI BROJ ODJELA
UKUPNI BROJ
DJELATNIKA ZA SŠ







RAVNATELJ
NASTAVNIKA UK.
REDOVITIH
VANJSKIH SURADNIKA
STRUČNIH SURADNIKA
ADMINISTRATIVNOTEHNIČKOG OSOBLJA
POMOĆNOG OSOBLJA
PROSVJETNO-KULTURNI CENTAR MAĐARA U
RH, OSIJEK
DRINSKA 12A
OSJEČKO-BARANJSKA
14 – 060 - 021
[email protected]
www.pkcm.hr
1462440
44552139436
030065823
41
11
38
1
27
25
2
2
2
6
OBRAZOVNA PODRUČJA – PROGRAMI I TRAJANJE
EKONOMIJA I TRGOVINA:
PRODAVAČ ( 3 godine )
TURIZAM I UGOSTITELJSTVO:
HOTELIJERSKO-TURISTIČKI TEHNIČAR (4 god.)
 REDOVNI UČENICI
GIMNAZIJA:
OPĆA GIMNAZIJA ( 4 godine )
EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMIN.:
EKONOMIST ( 4 godine )
BROJ SMJENA
1
POČ. I ZAVRŠ. SMJENE
8:00 - 14:40
BROJ RAZREDNIH ODJELA
11
BROJ RAČUNALA U USTAN.
42
BROJ SPEC. UČIONICA
3
BROJ SPORTSKIH DVORANA
1
BROJ KUHINJA
1
BROJ KNJIŽNICA
1
2
1. PODACI O UVJETIMA RADA
1.1. Podaci o upisnom području
Prosvjetno-kulturni centar Mađara je prostorno smješten u Osijeku u Drinskoj ulici broj 12A.
U Centru radi srednja škola sa 4 programa izobrazbe: opća gimnazija, izobrazba prodavača,
ekonomista te hotelijersko-turističkog tehničara.
Ustanova je jedina takve vrste na području Republike Hrvatske stoga što je jedina srednja škola
u kojoj se nastava izvodi na mađarskom nastavnom jeziku ( A - Model ). Planiranom
izgradnjom Učeničkog doma Centra, želja nam je omogućiti svim učenicima s cijelog područja
države, a koji to žele, pohađanje nastave na mađarskom jeziku u našem Centru.
SŠ Centra nema svoje ograničeno upisno područje, jer nam učenici dolaze iz Baranje,
Istočne - slavonije i drugih udaljenijih dijelova R. Hrvatske.
1.2. Unutrašnji školski prostori
Zgrada Centra je izgrađena u svibnju 1999. godine,a sastoji se od 4 krila ( A, B, C i D
zgrade ) s približno 3.487,70 m2 uporabive površine. Jedno od četiri krila zgrade je sportska
dvorana s dvije svlačionice, spremištem za športske rekvizite i kabinetom za nastavnika TZK-a,
ukupne veličine 1002 m2 . Dvorana nažalost nije opremljena u potpunosti s predviđenom
opremom navedenom u tenderu, a da bi se nastava TZK mogla ipak održati, neophodna oprema je
kupljena iz vlastitih sredstava, sredstvima Grada Osijeka i iz sredstava donatora iz R.
Mađarske.
Nastava u srednjoj školi Centra izvodi se u 11 učionica na katu i u prizemlju,od kojih su 4
preuređene iz nastavničkih kabineta za razrede s manjim brojem učenika. Pored toga za
izvođenje nastave u sr. školi koriste se: jedna specijalizirana učionica za biologiju – kemiju fiziku, a jedna od klasičnih učionica je ujedno preuređena u specijaliziranu učionicu za
povijest i zemljopis. Nastava informatike se izvodi u specijaliziranoj informatičkoj učionici
opremljenoj iz donacija iz R. Mađarske, vlastitim snagama i putem Ministarstva znanosti,
obrazovanja i sporta.
U istočnom krilu zgrade se nalazi kuhinja i blagovaonica za učenike i nastavnike, gdje se
priprema, dijeli i konzumira užina: za učenike SŠ po cijeni od 7,- kuna x broj nastavnih dana
u mjesecu, a za nastavnike po cijeni od 8,- kuna x broj nastavnih dana u mjesecu. Uplate
se vrše na račun Centra temeljem ugovora putem pošte, banke ili Fine.
1.3. Školski okoliš
Glavni ulaz u Centar je s javne popločane površine s južne strane. Ispred istočnog krila zgrade
nalazi se pojas travnate površine i parkiralište. Unutar ograđenog dvorišta se nalazi još jedno
parkiralište i velika travnata površina s dječjim igralištem za vrtić. Potrebno je daljnje
obogaćivanje vanjskog prostora hortikulturalnim sadržajima: sadnja cvijeća, ukrasnih biljaka,
grmova, drveća, itd..
1.4. Nastavna sredstva i pomagala
Opremljenost škole didaktičkim sredstvima i pomagalima je na srednjoj razini. Oprema se sastoji
od setova za matematiku, seta geometrijskih tijela, zemljovida, globusa, mikroskopa, grafoskopa,
projekcijskih platna, standardnih školskih ploča, radio-kasetofona, PC konfiguracija, 11 color
TV prijemnika, video-rekordera, dijaprojektora, ljudskog kostura, ljudskog torza, multimedijskih
LCD projektora, satelitskog prijemnika, 11 DVD/VHS combo uređaja, laptop računala, te tri
„pametne ploče“ ( jedna kupljena novcem iz donacije iz R. Mađarske, jedna dobivena u
srpnju 2009. od MZOS te jedna dobivena u lipnju 2013. od Grada Osijeka ).
3
1.4.1. Knjižni fond škole
Školska je knjižnica Prosvjetno-kulturnog centra Mađara smještena u 115 m2 na 1. katu B
zgrade ustanove.
Unutar knjižnice nalazi se posudbeni odjel i čitaonica koja ima 12 mjesta. U knjižnici se
također nalaze četiri radna mjesta za rad na računalu s pristupom internetu.
Knjižnični fond sastoji se od:
§
približno 15 tisuća knjiga (lektira, stručna literatura, referentna zbirka)
§
od toga 634 primjerka na hrvatskom jeziku (lektira, stručna literatura, referentna
zbirka)
§
154 videokasete
§
16 DVD-a
§
15 CD-ROM-ova
U knjižnici možete prelistati, čitati ili posuditi razne časopise:
Meridijani
Jó Pajtás
Mézeskalács
Turizmus bulletin: a magyar turizmus Zrt. Szakmai és tudományos folyóirata
História
National Geographic na engleskom jeziku
Knjižnica je opremljena s:
§
36 polica
§
6 polica za stari (zaštićeni) fond – zaštićenim fondom se može služiti samo u
čitaonici
§
7 ormara namijenjenih referentnoj zbirci i AV građi
§
stolovima i stolicama
§
televizorom u boji
§
DVD playerom i VHS playerom.
Svaka knjižnica, pa i naša, ima Pravilnik o radu školske knjižnice koji se može dobiti na uvid
kod knjižničarke. Pravilnikom o radu školske knjižnice uređuje se radno vrijeme knjižnice,
korištenje knjižnične građe, posudba, postupak u slučaju oštećenja ili gubitka posuđene građe.
Korisnici, učenici i djelatnici škole, se mogu slobodno služiti fondom i uslugama knjižnice
pod uvjetom da poštuju pravila iz Pravilnika.
Upisom u našu školu svaki učenik postaje članom knjižnice.
Potrebna je sustavna nadopuna knjižnog fonda s obveznom lektirom na hrvatskom i
mađarskom jeziku.
1.5. Plan obnove i adaptacije
1. Pribaviti financijska sredstva za ličenje svih učionica i hodnika ( 15 godina nisu
ličene )
2. Urediti / očistiti i opremiti podrum / sklonište Centra za izvođenje slobodnih
aktivnosti učenika Centra
3. Obnoviti svlačionicu u školskoj sportskoj dvorani ( staviti nove tuš – baterije i
ostalu zastarjelu opremu ) i oličiti dvoranu.
4
2.
PODACI O IZVRŠITELJIMA POSLOVA I NJIHOVIM RADNIM
ZADUŽENJIMA U 2014./2015. ŠK. GODINI
2.1. Podaci o odgojno - obrazovnim radnicima
R.
br.
Ime i prezime
Radno
mjesto
Datum
rođenja
Staž
Struč.
sprem.
Određ. –
Neodređ.
Puno Nepuno
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
mr.sc.
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
O
N
O
O
N
N
O
N
O
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
O
N
O
N
puno
nepuno
nepuno
nepuno
puno
puno
puno
puno
puno
puno
nepuno
puno
puno
puno
puno
puno
puno
puno
puno
puno
puno
nepuno
puno
nepuno
nepuno
N
O
N
puno
nepuno
puno
N
N
N
N
N
N
N
N
puno
puno
puno
puno
puno
puno
puno
puno
2.1.1. Nastavnici
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Iren Virag-Novak*
Andrea Pajrok
Katalin Vanyur
Atila Lukić
Betilija Kučera
Eržebet Kanalaš
Dalia Dalmatin
Lidija Taus
Darija Novak
Damir Berlančić
Marija M. Vereš
Erne Gordoš
Marta Matin
Mirela Berlančić
Janoš Andoči
Đ. Kontra-Čapo
Silvija Tot
Timea V. Belašić
Tünde B. Angster
Nandor Čapo
Ivica Suk
Zorica Karan
Tajana Matošić
Vesna Poljak
Attila Oroš
nastavnik
nastavnik
nastavnik
nastavnik
nastavnik
nastavnik
nastavnik
nastavnik
nastavnik
nastavnik
nastavnik
nastavnik
nastavnik
nastavnik
nastavnik
nastavnik
nastavnik
nastavnik
nastavnik
nastavnik
nastavnik
nastavnik
nastavnik
nastavnik
nastavnik
29.03.1976.
02.09.1975.
24.09.1985.
06.07.1983.
21.06.1968.
15.11.1958.
07.08.1983.
01.07.1962.
24.06.1984.
30.08.1968.
05.02.1950.
24.04.1958.
18.01.1954.
18.02.1972.
25.12.1974.
09.06.1968.
24.10.1974.
25.10.1975.
04.09.1968.
24.01.1968.
09.06.1950.
06.12.1985.
28.09.1980.
08.01.1976.
27.11.1985.
1
10
0
3
17
10
1
18
2
16
20
30
33
18
12
20
15
14
22
19
33
3
9
6
2
2.1.2. Ravnatelj i stručni suradnici
1.
2.
3.
Bandi Kučera
Kristina Akerman
Diana Dorkić
ravnatelj
pedagog
knjižničar
10.06.1963.
31.03.1984.
27.08.1981.
23
3
7
VSS
VSS
VSS
2.2. Ostali radnici SŠ Centra
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
-
Bela Bolšec
tajnik
05.01.1956.
24
VSS
Ana Šoltić
računovođa 09.10.1985.
1
SSS
Šandor Adam
domar
26.08.1957.
28
SSS
Eva Adam
spremačica 26.07.1963.
24
SSS
Ištvan Toriž
kuhar
18.12.1957.
28
SSS
Julijana Giber
spremačica 16.02.1958.
27
PKV
Aron Keteš
spremač
04.06.1958.
32
SSS
Katica Kelemen
spremačica 12.06.1963.
15
NKV
Vanjski suradnici:
1. Mirjana Ponton, VSS - Prehrana i poznavanje robe
2. Marina Šutalo, VSS – Latinski jezik
Napomena:
do povratka Irene Virag - Novak sa porodiljnog dopusta zamjenjuje
ju Edina Liebhauser
5
Janoš Andoči
Zvanje
prof. povijesti
neodređeno
1
18
Rad u više škola
općeobrazovnih
Povijest
1.G
1.K
5
2
Povijest
2.G
3
2
Povijest
3.G
3
2
Povijest
4.G
5
3
Povijest
1.T
4
2
Povijest
2.T
5
2
BROJ SATI IZNAD NORME
Ostali poslovi
UGOVOR O RADU
2
UKUPNO TJEDNO ZADUŽENJE
Članak 83., stavak 4. (sindikalni povjerenik)
Članak 62., stavak 7. (povjerenik za zaštitu na radu)
Članak 38., stavak 1. (povoljnija norma)
Članak 24., stavak 2. (godine radnog staža)
voditelj centra novih tehnologija
voditelj praktične nastave, radionica, praktikuma
satničar
voditelj smjene
ispitni koordinator
nastavnik do položenog stručnog ispita
3 i više predmeta
voditelj stručnog vijeća na državnoj razini
voditelj stručnog vijeća na (među)županijskoj razini
OSTALA ZADUŽENJA
NASTAVA
UKUPNA ZADUŽENJA
Kolektivni
ugovor
Pravilnik o normi rada
Ostala zaduženja - ukupno
16
razrednik
Nastavni predmet /
izborna (I) i fakultativna (F)
nastava
dodatna i dopunska nastava
OPĆI PODACI
Tjedno zaduženje u nastavi
Broj sati tjedno u razrednom odjelu / obrazovnoj skupini
Nastavnik
predmeta
Broj učenika u razrednom odjelu / obrazovnoj skupini
Razredni odjeli
Tjedna norma
Ime i prezime
nastavnika
Vrsta radnog odnosa
2. 3. Tjedno zaduženje odgojno – obrazovnih radnika srednje škole PKC Mađara u RH u šk. 2014./2015. godini
Prosvjetno-kulturni centar Mađara u Republici Hrvatskoj
Osijek
V. TJEDNA ZADUŽENJA NASTAVNIKA
2
18
0
16
34
6
Tünde Angster Barač
Damir Berlančić
Mirela Berlančić
dipl. ecc
prof. hrvatskog
jezika
prof. hrvatskog
jezika
neodređeno
neodređeno
neodređeno
1
1
1
22
20
20
općih i strukovno-teorijskih
Povijest
3.T
4
2
Etika
4.G
4.T
12
1
Politika i gospodarstvo
4.G
5
1
Politika i gospodarstvo
3.T
4
2
Politika i gospodarstvo
3.B
3
2
Prodajno poslovanje
2.B
2
3
Knjigovodstvo
3.T
4
1
Knjigovodstvo
4.T
7
2
Gospodarsko pravo
4.T
7
2
Računovodstvo
1.K
3
2
Osnove informatike
2.B
2
2
Turizam i marketing
4.T
7
2
Prezentacijske vještine - izborna
nastava
2.B
3
2
Hrvatski jezik
2.B
2
3
Hrvatski jezik
1.K
3
3
Hrvatski jezik
2.T
5
4
Hrvatski jezik
3.T
4
4
Hrvatski jezik
4.T
7
4
Hrvatski jezik
1.G
1.T
5
4
Hrvatski jezik
2.G
3
4
Hrvatski jezik
3.G
3
4
Hrvatski jezik
4.G
5
4
Hrvatski jezik
4.T
7
općeobrazovnih
općeobrazovnih
2
21
1
2
5
26
4
18
40
2
20
0
20
40
5
21
1
20
40
2
18
16
1
1
2
1
7
Nandor Čapo
dipl. ecc
neodređeno
1
20
Informatika
1.G
1.K
5
2
Informatika (Izborni)
2.G
3
1
Informatika (Izborni)
3.G
3
1
Informatika (Izborni)
4.G
5
1
općih i strukovno-teorijskih
Poslovna dokumentacija
3.B
3
1
Daktilografija
1.T
4
2
3.B
3
2
Osnove ekonomije
1.K
3
2
Računalstvo
2.T
5
2
Računalstvo
3.T
4
2
Poslovne komunikacije
1.K
3
2
1.K
3
2
Njemački jezik
1.G
2
2
Njemački jezik
3.G
3
2
Njemački jezik
4.G
5
2
Njemački jezik
3.T
4
7
Njemački jezik
4.T
7
7
Njemački jezik
2.B
3.B
3
2
Njemački jezik
4.T
7
Matematika
1.G
1.T
5
4
Matematika
2.G
3
4
Matematika
3.G
4
3
Poznavanje robe
Obiteljski posao (Izborni)
Dalia Dalmatin
Erne Gordoš
prof. njemačkog
jezika
prof. matematike
određeno
neodređeno
1
1
21
20
općeobrazovnih
općeobrazovnih
1
20
1
22
2
2
4
24
4
16
36
3
25
4
19
40
5
25
5
20
40
1
20
2
2
8
Erzsebet Kanalas
Zorica Karan
Đurđica Kontra - Čapo
Edina Liebhauser
prof. njemačkog
jezika
prof. psihologije
dipl. ecc
prof. mađarskog
jezika
neodređeno
određeno
neodređeno
određeno
1
2
1
2
15
4
22
11
Matematika
4.G
5
3
Matematika
3.T
4
3
Matematika
4.T
7
3
Matematika
4.T
7
Njemački jezik
2.G
3
5
Njemački jezik
1.T
4
7
Njemački jezik
2.T
5
4
1
općeobrazovnih
Psihologija
2.G
3
1
Psihologija
3.G
3
1
Psihologija
2.T
5
2
općeobrazovnih
strukovno-teorijskih
općeobrazovnih
Poznavanje robe
2.B
2
3
Poduzetništvo
1.K
3
2
Ponašanje potrošača
3.B
3
1
Organiz. posl. poduzeća
2.T
5
3
Organiz. posl. poduzeća
3.T
4
2
Organiz. posl. poduzeća
4.T
7
3
Ugostiteljstvo
1.T
4
3
Odnosi s kupcima (Izborni)
3.B
3
2
Statistika
3.T
4
1
2.T
5
4
4.T
7
4
Mađarski jezik
Mađarski jezik
2
16
2
18
3
14
29
4
0
4
0
3
7
2
22
0
18
40
0
11
0
13
24
20
11
1
1
9
Betilija Kučera
Darija Novak
mag. biologije i
kemije
prof. matematike i
fizike
neodređeno
određeno
1
1
14
18
općeobrazovnih
Etika
1.G
1.K
1.T
9
1
Etika
2.G
2.T
2.B
10
1
Etika
3.G
3.T
3.B
10
1
Biologija
1.G
1.K
5
2
Biologija
2.G
3
2
Biologija
3.G
3
2
Biologija
4.G
5
2
Biologija s ekologijom
1.T
4
2
Kemija
1.G
1.K
5
2
Kemija
2.G
3
2
Kemija
3.G
3
2
Kemija
4.G
5
2
Fizika
1.G
2
2
Fizika
2.G
3
2
općeobrazovnih
2
18
2
20
6
12
26
19
2
21
3
18
36
10
Atila Lukić
Marta Matin
Tajana Matošić
mag. sociologije i
filozofije
prof. mađarskog
jezika
prof. hrvatskog
jezika
određeno
neodređeno
neodređeno
2
1
1
5
20
3
Fizika
3.G
3
2
Fizika
4.G
5
2
Matematika
1.K
3
3
Matematika
2.T
5
4
Matematika
2,B
2
2
Matematika
3.B
3
2
Logika
3.G
3
1
Sociologija
3.G
3
2
Filozofija
4.G
5
2
općeobrazovnih
općeobrazovnih
općeobrazovnih
2
5
Mađarski jezik
1.B
2
3
Mađarski jezik
3.B
3
3
Mađarski jezik
1.G
1.T
6
4
Mađarski jezik
4.G
5
4
Mađarski jezik
2.T
5
4
Hrvatski jezik
3.B
3
3
18
3
2
0
5
0
4
9
2
20
0
20
40
0
3
0
6
9
11
Atila Oroš
Katalin Vanyur
Vesna Poljak
Ivica Suk
prof. povijesti i
engleskog jezika
prof. mađarskog
jezika
prof. francuskog
jezika
prof. tjelesne i
zdravstvene
kulture
neodređeno
određeno
određeno
neodređeno
1
1
1
1
9
13
8
17
Engleski jezik
2.G
3
5
Engleski jezik
1.T
2
4
općeobrazovnih
općeobrazovnih
9
Mađarski jezik
2.G
3
4
Mađarski jezik
3.G
3
4
Mađarski jezik
1.K
3
3
Mađarski jezik
4.T
7
Francuski jezik
1.T
4
2
Francuski jezik
2.T
5
2
Francuski jezik
3.T
4
2
Francuski jezik
4.T
7
2
9
0
9
18
2
13
0
11
24
8
0
8
0
7
15
16
1
17
0
15
32
11
općeobrazovnih
općeobrazovnih
0
TZK
1.G
1.K
1.T
9
2
TZK
2.G
2.T
8
2
TZK
3.G
3
2
TZK
4.G
5
2
1
1
12
TZK
3.T
4
2
TZK
4.T
7
2
TZK
2.B
2
2
TZK
3.B
3
2
ŠSK
Lidija Taus
Silvija Tot
Maria Vereš
prof. engleskog i
njemačkog jezika
prof. engleskog
jezika
mr. sc. solo
pjevanje
neodređeno
neodređeno
neodređeno
1
1
1
13
17
4
općeobrazovnih
općeobrazovnih
1
Engleski jezik
3.G
3
3
Engleski jezik
1.T
2
3
Engleski jezik
3.T
4
7
Engleski jezik
2.B
3.B
2
2
Engleski jezik
1.G
1.K
5
3
Engleski jezik
4.G
5
3
Engleski jezik
2.T
5
3
Engleski jezik
4.T
7
7
Engleski jezik
4.T
7
Glazbena umjetnost
1.G
2
1
Glazbena umjetnost
2.G
3
1
Glazbena umjetnost
3.G
3
1
Glazbena umjetnost
4.G
5
1
15
0
15
2
13
26
3
19
2
15
32
0
4
0
5
9
2
16
1
općeobrazovnih
4
13
Timea Vučenović
Belašić
Mirjana Ponton
Marina Šutalo
prof. likovne
umjetnosti i
zemljopisa
dipl. inž.
prehrambene
tehnologije
prof. latinskog
jezika
neodređeno
vanjski
suradnik
vanjski
suradnik
1
2
2
20
2
4
općeobrazovnih
Likovna umjetnost
1.G
2
1
Likovna umjetnost
2.G
3
1
Likovna umjetnost
3.G
3
1
Likovna umjetnost
4.G
5
1
Povijest umjetnosti i kulturna
baština
4.T
7
2
Zemljopis
1.G
1.K
5
2
Zemljopis
2.G
3
2
Zemljopis
3.G
3
2
Zemljopis
4.G
5
2
Zemljopis
2.T
4
2
Zemljopis
3.T
4
2
Zemljopis
4.T
8
2
Poznavanje robe i prehrane
1.T
4
2
strukovno-teorijskih
općeobrazovnih
Latinski jezik
1.G
2
2
Latinski jezik
2.G
3
2
20
2
22
2
16
36
2
0
2
0
2
4
0
4
0
4
2
14
Geografija
Andrea Pajrok
Kristina Akerman
mag. Geografije
dipl. ecc.
neodređeno
određeno
3
1
2
11
2.B
2
2
općeobrazovnih
struk.-teor. i
praktične nastave
2
Praktična nastava-turizam
1.T
4
2
Osnove marketinga
2.B
2
2
4
7
0
2
0
2
4
7
11
0
9
20
Legenda: G - opća gimnazija; T - hotelijersko-turistički tehničar; B – prodavač ; K - ekonomist
Napomena:
 do povratka Iren Virag – Novak s rodiljnog dopusta zamjenjuje ju Edina Liebhauser,prof.
15
2.3.1. Tjedno zaduženje ravnatelja i stručnih suradnika SŠ Centra
R.
br.
1.
Ime i
prezime
Bandi
Kučera
Struka
mag. math.
et phys.
2.
Kristina dipl. ecc.
Akerman
3.
Diana
Dorkić
Radno
mjesto
Radno vrijeme
( od–do )
Rad sa
strankama
(od-do)
ravnatelj
7:30-15:30
07:30–10:30
11:00-15:30
Ponedjeljak
7:30 – 15:30
Srijeda
11:30 - 15:30
Četvrtak
7:30 - 15:30
07:30-10:30
11:00-13:30
11:30-13:30
14:00-15:30
07:30-10:30
11:00-13:30
7:30 - 15:30
7:30–10:30
11:00-13:30
pedagog
dipl.
knjižničar
knjižničar
Broj
sati
tjedno
40
20
40
2.3.2. Tjedno zaduženje administrativnog osoblja
R.
Ime i
br. prezime
Struka
Radno
mjesto
1.
Bela
Bolšec
dipl. iur.
tajnik
2.
Ana
Šoltić
ekonomist računovođa
Radno vrijeme
( od–do )
Rad sa
strankama
(od-do)
7:30-15:30
7:30–10:30
11:00-15:30
7:30 - 15:30
7:30-10:30
11:00-15:30
Broj
sati
tjedno
40
40
2.4. TJEDNO ZADUŽENJE POMOĆNO – TEHNIČKOG OSOBLJA
2.4.1.
RASPORED I ZADUŽENJA DJELATNIKA NA POSLOVIMA
ČIŠĆENJA I SRODNIM POSLOVIMA ODRŽAVANJA ČISTOĆE U PKCM
Radnici: Julijana Giber, Katica Kelemen, Eva Adam, Aron Keteš
A - SEKTOR RADA
C – zgrada:
POVRŠINA ( m2 )
* prizemlje ( vrtić )
338
* kat ( hodnik, sobe i 3 učionice )
352
* stepenište AC – tornja i step. pri stražnjem izlazu iz vrtića
26
( + stepenice prema podrumu kod ulaza i stražnjeg izlaza vrtića )
A – zgrada:
* prizemlje:
- 1 kabinet za stručni aktiv str. jez. + 1 mala učionica do kabineta
- WC za učenike ( M i Ž ) uz kabinet za strane jezike
* kat:
- WC za učenike ( M i Ž )
- 1 kabinet za str. aktiv + 1 učionica uz WC – e za učenike
Ukupno:
47
26
26
47
862
16
Ostali poslovi:
- čišćenje i uređenje terase vrtića te čišćenje i uređenje ( sadnja cvijeća, itd. )
stražnjeg dvorišta Centra ( parkiralište, prostor ispred športske dvorane )
- zamjena posteljina u vrtiću - svakog 1. u mjesecu, odnosno po potrebi
- zamjena posteljina u sobama za goste – po potrebi
- okopavanje zimzelenog grmlja s dvorišne strane kod AC – tornja
- čišćenje snijega oko Centra, uključujući i dvorište.
B - SEKTOR RADA
A – zgrada:
* cijeli kat
( izuzev WC – a za učenike, 1 kabineta i razreda do WC – a )
B – zgrada:
* cijeli kat
* stepenište AB – tornja
POVRŠINA ( m2 )
505
344
12
Ukupno: 861
Ostali poslovi:
- pranje i glačanje posteljina za vrtić i za sobe za gostujuće nastavnike Centra
- čišćenje i uređivanje ( sadnja cvijeća, itd. ) vanjskog prostora ispred
B – zgrade Centra od AB – tornja do glavne kapije.
- okopavanje zimzelenog grmlja s dvorišne strane kod AB – tornja
- čišćenje poda ulaznog dijela vrtića nakon dolaska djece ( oko 9:30 sati ).
- čišćenje snijega oko Centra, uključujući i dvorište.
C - SEKTOR RADA
A – zgrada:
POVRŠINA ( m2 )
* prizemlje, sveč. dvorana, podij, prostor gl. ulaza do ulaza u dvoranu 632
( izuzev: 1 kabineta za stručni aktiv i 1 učionice, kao i WC – a za učenike )
B – zgrada:
* prizemlje do ulaza u kuhinju
206
* stepenište prema katu kod gl. ulaza Centra i kod stražnjeg
22
izlaza iz kuhinje ( prema knjižnici )
Ukupno: 860
Ostali poslovi:
- čišćenje i uređenje ( sadnja cvijeća, itd.) vanjskog prostora ispred glavnog
ulaza ( A – zgrada ) u Centar: od ograde uz vrtić do parkirališta ispred
AB – tornja
- čišćenje snijega oko Centra, uključujući i dvorište.
17
D - SEKTOR RADA
POVRŠINA ( m2 )
SPORTSKA DVORANA:
* dvorana za TZK
* svlačionica za učenike ( uz dvoranu )
* svlačionica za učenice ( uz dvoranu )
* kabinet nastavnika TZK ( uz dvoranu )
714
46
46
18
B – zgrada:
* garderoba i WC za osoblje, prostor ispred i iza šanka
te prostorija za odmor osoblja
37
Ukupno:
861
Ostali poslovi:
- održavanje šanka, kuhanje čaja i kave po potrebi te dostava po nalogu ravn.
- čišćenje i uređenje terase ( pri izlazu iz blagovaonice ) za učenike i nastavnike
- čišćenje i uređenje stražnjeg dvorišta od terase za učenike do gl. kapije
- čišćenje i uređenje ogradom zatvorenog područja pored terase
- postavljanje i spremanje krevetića u vrtiću – u dogovoru s odgojiteljicama
- pospremanje stolova i čišćenje poda u vrtiću nakon doručka ( oko 9:00 ) i
ručka ( u 12:00 )
- čišćenje WC – a u vrtiću nakon ručka u 12:00
- čišćenje snijega oko Centra, uključujući i dvorište.
Djelatnici se tjedno rotiraju po sektorima i smjenama rada sukladno podacima
iz tabele:
1. tjedan
2. tjedan
3. tjedan
4. tjedan
A
B
sektor
sektor
Julijana G. Eva A.
C
sektor
Katica K.
D
sektor
Aron K.
poslije podne
prije podne
poslije podne
prije podne
Eva A.
Julijana G.
Aron K.
Katica K.
poslije podne
prije podne
poslije podne
prije podne
Katica K.
Aron K.
Julijana G. Eva A.
poslije podne
prije podne
poslije podne
prije podne
Aron K.
Katica K.
Eva A.
Julijana G.
poslije podne
prije podne
poslije podne
prije podne
Napomene:
-
Odmah nakon dolaska na posao ( i u 6:00 i u 14:00 ) osobe zadužene za
čišćenje sakupljaju smeće, i po potrebi metu, ispred glavnog ulaza u Centar
i ispred stražnjeg ulaza – kod kuhinje.
18
Istekom 4. tjedan ponovo se kreće od 1. tjedna !
Djelatnici potrebita sredstva i pomagala za čišćenje preuzimaju od domara
Centra!
Djelatnici u poslijepodnevnoj smjeni rada bez obzira na to u kojem su
sektoru obavezno:
- zatvaraju sve prozore u svim prostorijama Centra, prije odlaska s posla
- zaključavaju vrata na katu i u prizemlju A – zgrade prema vrtiću !
*Ravnatelj, po potrebi, može dati djelatnicima i druga zaduženja osim onih koji
su opisani u pripadajućem sektoru za taj tjedan prilikom izvanrednih
okolnosti, kao što su npr: konferencije, priredbe, skupovi, proslave, itd. !
*Djelatnik u prijepodnevnoj smjeni započinjete rad u 06:00 sati a završava s
radom u 14:00 sati!
*U prijepodnevnoj smjeni se zakonom predviđeni dnevni odmor u trajanju od
30 minuta određuje od 10:00 do 10:30 sati!
*Djelatnik u poslijepodnevnoj smjeni započinje rad u 14:00 sati a završava s
radom u 22:00 sata.
*U poslijepodnevnoj smjeni se zakonom predviđeni dnevni odmor u trajanju
od 30 minuta određuje od 17:30 do 18:00 sati !
*Djelatnicima se zabranjuje:
- ispomoć kuharu u kuhinji, osim ako to ravnatelj posebno ne naredi
- međusobna ispomoć, osim po nalogu ravnatelja.
-
2.4.2. ZADUŽENJE DJELATNIKA NA POSLOVIMA PRIPREME HRANE
SRODNIM POSLOVIMA U PKCM
I
Djelatnik: Ištvan Toriž
Radno mjesto: kuhar
SEKTOR RADA - KUHINJA:
* priprema i podjela užine za učenike i učitelje / nastavnike osnovne
i srednje škole Centra svakog radnog dana
* priprema doručka, užine, ručka i popodnevne užine za djecu u vrtiću Centra
svakog radnog dana
* po posebnoj zamolbi ravnatelja: priprema hrane za goste Centra
* osobno vođenje cjelokupne dokumentacije po sustavu HACCP!
Ostali poslovi:
- čišćenje i uređenje kuhinje i spremišta za prehrambene artikle.
- sklanjanje pribora za jelo i ostataka hrane sa stolova nakon obroka.
Djelatnik potrebita sredstva i pomagala za čišćenje preuzima od domara
Centra!
Napomena:
1.) Kuhar je dužan listu potrebitih namirnica za pripremu predviđenih obroka
predati domaru Centra ( koji je zadužen za nabavku ) najkasnije 1 dan prije
nego što ju treba upotrijebiti!
2.) Dana 29. kolovoza 2014. godine kuhar priprema tjedni jelovnik za učenike i
nastavnike u OŠ i SŠ Centra te tjedni jelovnik za vrtić, koji se imaju postaviti
na oglasnim panoima u blagovaonici odnosno u vrtiću Centra.
Djelatnik rad započinje svakog radnog dana u 06:00 sati a završava u 14:00
sati !
Zakonom predviđeni dnevni odmor u trajanju od 30 minuta određuje se od
10:00 do 10:30 sati!
19
2.4.3. ZADUŽENJE DOMARA CENTRA
Djelatnik: Šandor Adam
Osim uobičajenih poslova domara održava čistoću u kotlovnici i podrumu te
prevozi učenike OŠ Centra službenim kombi vozilom MB – Vito ( OS481DO):
prije podne od 06:25 do 08:00 sati te popodne od 14:45 do 15:30 sati. Kako
mu radno vrijeme počinje u 06:00 sati radno vrijeme mu se uređuje
dvokratno sa stankom od 10:00 do 11:30 sati ( 06:00 – 10:00 = 4 radna sata,
stanka od 10:00 do 11:30 = 1,5 r.s. te od 11:30 do 15:30 = 4 r.s. ). Domar je
dužan kombi vozilo održavati u čistom stanju i voditi brigu o tehničkoj
ispravnosti vozila.
3. PODACI O ORGANIZACIJI RADA
3.1. Organizacija smjena
Nastava se u srednjoj školi izvodi u petodnevnom radnom tjednu u jednoj smjeni.
Prvi sat prijepodnevne smjene započinje u 8:00 ( odnosno u 7:10 ako je 0. sat ), a nastava
završava u 13:50 sati, odnosno u 14:40 sati ( 8. sat ). Odmori traju po 5 minuta, osim velikog
odmora (poslije 2. sata) koji traje 15 minuta.
3.1.1.
RASPORED ZVONJENJA
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
SAT
07:10 - 07:55
SAT
08.00 - 08:45
SAT
08.50 - 09.35
( VELIKI ODMOR - UŽINA )
SAT
09.50 - 10.35
SAT
10.40 - 11.25
SAT
11.30 - 12.15
SAT
12.20 - 13.05
SAT
13.10 - 13.50
SAT
13.55 - 14.40
Učenici u Centar stižu sredstvima javnog prijevoza.
U Centru je organizirana prehrana učenika srednje škole, po četverotjednom unaprijed planiranom
meniju. Hranu pripremamo u vlastitoj kuhinji. Učenici SŠ užinu dobivaju u 9:35 sati po cijeni
od: broj nastavnih dana u mjesecu x 7,- kuna. Učenici/roditelji užinu uplaćuju putem
pošte/banke/Fine na temelju ugovora.
3.1.2.
RASPORED DEŽURSTVA U NASTAVNOJ GODINI 2014./2015.
DEŽURNI NASTAVNICI
Radni dan
Ponedjeljak
Utorak
Srijeda
Četvrtak
Petak
PRIZEMLJE
-
Dalmatin Dália
Liebhauser Edina
Veres Mária
Karan Zorica
Pajrok Andrea
Vanyúr Katalin
V. B. Tímea
Lukić Atila
Andócsi János
Darija Novak
KAT
- Kucsera Betilija
- Matin Márta
- Csapó Nándor
- Damir Berlančić
- Tóth Szilvia
- Vesna Poljak
- Gordos Ernő
- Mirela Berlančić
- Angster B. Tünde
- Kontra – Cs. Györgyi
20
Sukladno Pravilniku o kućnom redu dežurni nastavnici vode knjigu dežurstva te:
 prvi „par” nastavnika dežura:
07:45 - 11:25
 drugi „par” nastavnika dežura: 11:25 - 14:45.
Dežurstvo u svakom razrednom odjelu je uređeno sa po jednim učenikom tjedno;
Dežurstvo na gl. ulazu Centra: jedan učenik srednje škole na dan od 07:50 do 14:45 sati.
3.2. Godišnji kalendar rada SŠ
Mjesec
I. polugodište
od 8. 09.
do 23. 12.
2014.
IX.
radnih
nastavnih
17
15
Blagdani i
neradni dani
Dan Centra,
priredbe, izleti,…
2
Dan Centra
25./26. 09.2014.
X.
XI.
XII.
Ukupno I. polugodište
I.
II.
III.
od 12. 01.
IV.
do 20. 05. 2015.
II. polugodište
za završne
razrede SŠ
Broj dana
V.
22
20
17
76
22
1
20
1
17
74
2
Zimski odmor učenik
od 24. 12. 2014. do 09. 01. 2015.
15
15
20
20
20
20
18
18
20/13
19/13
2
Proljetni odmor
učenika
30. 03. - 03. 04. 2015.
1
1
22. 05. 2015.
Interg. nastava
– Palić, Subotica
(bez završ. razreda )
Ukupno II. polugodište za
završne razrede
86
86
1
UKUPNO ZAVRŠ. R.
162
160
3
2
1
12. 06. 2015.
od 12. 01.
do 16. 06.
2015. za ostale
razrede SŠ
VI.
Ukupno II. polugodište
UKUPNO:
11
10
1
104
180
102
176
1
3
- posjet Tehn. muzeju i
Hrvatskom saboru
Ljetni odmor učenika od
17. 06. 2015.
2
4
Nenastavni dani u 2014./2015. nastavnoj godini u SŠ Centra su:
o 25. i 26. rujna 2014. – proslava Dana Centra
o 22. svibnja 2015.
– intergirana nastava: Palić, Subotica ( bez završnih razreda )
o 12. lipnja 2015.
- posjet Tehničkom muzeju i Hrvatskom saboru
Po Odluci MZOS o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i
trajanju odmora učenika OŠ i SŠ za šk. godinu 2014./2015. nastava će se u SŠ izvoditi u
najmanje 175 nastavnih dana, odnosno 35 nastavnih tjedana, a za učenike/ce završnih
razreda u najmanje 160 nastavnih dana, odnosno najmanje 32 nastavna tjedna.
U školskoj 2014./2015. godini nastavna godina će se realizirati sa 176 nastavnih dana,
a za završne razrede 160 nastavnih dana.
21
U prvom polugodištu će se realizirati 15 nastavnih tjedana, a u drugom polugodištu 21 nastavnih
tjedana, odnosno za završne razrede 17 nastavnih tjedana, što je ukupno 36, odnosno za
završne razrede 32 nastavna tjedna.
Dan Centra je sukladno Statutu ustanove 28. rujna. No, budući da ove godine slavimo
15. obljetnicu postojanja i rada te da je 28. 09. nedjelja, stoga će se ove godine slaviti
dva dana: 25. i 26. 09. 2014. godine. Ti dani su nenastavni ali radni dani:
- 25. 09. će se održati radionice za učenike u organizaciji Stručnih vijeća OŠ/SŠ na temu
mađarskih nobelovaca te
- 26. 09. će se upriličiti svečani program, otvaranje novog vanjskog igrališta vrtića, sportski
susreti nastavnika te bivših i sadašnjih učenika.
3.2.1. POPRAVNI
ISPITI
Popravni ispit se polaže pred ispitnim povjerenstvom u dva ispitna roka.
U srednjoj školi prvi se popravni ispitni rok utvrđuje najranije 15 dana nakon završetka
nastave.
Iznimno, učenik koji je na kraju nastavne godine ocijenjen iz praktične nastave ocjenom
nedovoljan (1) polaže popravni ispit u jednom ispitnom roku, nakon dopunjene ili ponovljene
praktične nastave.
Članove ispitnog povjerenstva imenuje ravnatelj.
POPRAVNI ISPITI ZA ZAVRŠNE RAZREDE SŠ
U školskoj godini 2014./2015. Planiraju se dva roka za popravne ispite, i to:
I. rok
05. – 09. Lipnja 2015.
II. Rok
24. – 28. Kolovoza 2015.
POPRAVNI ISPITI ZA OSTALE UČENIKE SŠ
U školskoj godini 2014./2015. Planiraju se dva roka za popravne ispite, i to:
I. rok
02. srpnja - 06. Srpnja 2015.
II. Rok
24. - 28. Kolovoza 2015.
3.3. Podaci o broju učenika i razrednih odjela
Učenici su se u šk. godini 2014. / 2015. upisali u tri programa:
- opća gimnazija,
- hotelijersko-turistički tehničar,
- ekonomist.
Broj učenika s obzirom na programe je sljedeći ( s istaknutom bifurkacijom iz stranih jezika ):
22
Francuski jezik
Njemački jezik 2.
Engleski jezik 2.
Njemački jezik 1.
Engleski jezik 1.
RAZREDNI ODJELI
BROJ
UČENIKA
STRANI JEZICI
M
Ž
OPĆA GIMNAZIJA – 4 godine
1.G
2
2
2
2.G
2
1
1
2
1
2
3.G
3
3
1
2
4.G
5
5
2
3
Ukupno:
12
1
1
12
6
7
HOTELIJERSKO-TURISTIČKI TEHNIČAR – 4 godine
1.T
2
2
2
2
4
2
2
2.T
5
5
5
5
3.T
3
1
1
3
4
3
1
4.T
5
2
2
5
7
5
2
Ukupno:
10
10
10
10
20
10
10
PRODAVAČ – 3 godine
2.B
1
1
2
3.B
1
2
1
2
Ukupno:
2
3
3
2
EKONOMIST - 4 godine
1.K
3
2
1
Ukupno:
3
2
1
Sveukupno: 27
14
11
22
20
21
20
PONAVLJAČI
ODLIKAŠI
Σ
M
Ž
Σ
M
Ž
Σ
2
3
3
5
13
-
-
-
1
1
1
3
2
2
1
5
1
3
3
1
8
4
5
4
7
20
-
-
-
1
2
1
4
1
1
1
3
1
5
2
3
5
-
-
-
-
-
-
3
3
41
-
-
-
7
6
13
23
4. NASTAVNI PLANOVI I PROGRAMI SREDNJE ŠKOLE
OPĆA GIMNAZIJA
I. – IV. RAZRED
R.br.
1.
2.
3.
Nastavni predmet
A - zajednički dio
HRVATSKI JEZIK
MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽ.
I.STRANI JEZIK
Nastavnih sati tjedno
I. razred II. razred III. razred IV. razred
4
4
3
4
4
3
4
4
3
4
4
3
2
2
2
2
2
1
1
2
2
4
2
2
2
2
2
1
2
1
1
1
2
2
4
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
2
3
2
2
2
2
1
1
1
2
3
2
3
2
2
2
1
2
1
---
1
1
1
36
36
36
36
(Engleski ili Njemački)
4.
II.STRANI JEZIK
(Engleski ili Njemački)
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
LATINSKI JEZIK
GLAZBENA UMJETNOST
LIKOVNA UMJETNOST
PSIHOLOGIJA
LOGIKA
FILOZOFIJA
SOCIOLOGIJA
POVIJEST
GEOGRAFIJA
MATEMATIKA
FIZIKA
KEMIJA
BIOLOGIJA
INFORMATIKA
POLITIKA I GOSPODARSTVO
TZK
ETIKA/VJERONAUK
B - izborni dio
IZBORNI PREDMET:
INFORMATIKA
SVEUKUPNO:
Napomena: Bifurkacija iz stranih jezika.
24
25
HOTELIJERSKO – TURISTIČKI TEHNIČAR
I. – IV. RAZRED
R.br.
Nastavni predmet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
HRVATSKI JEZIK
MAĐARSKI JEZIK
STRANI JEZIK I.
STRANI JEZIK II.
STRANI JEZIK III.: Francuski jezik
POLITIKA I GOSPODARSTVO
POVIJEST
MATEMATIKA
RAČUNALSTVO
TZK
ETIKA / VJERONAUK
POVIJEST UMJETNOSTI I
KULTURNO-POVIJESNA BAŠTINA
GEOGRAFIJA
POSLOVNA PSIHOLOGIJA S
KOMUNIKACIJOM
STATISTIKA
KNJIGOVODSTVO S
BILANCIRANJEM
UGOSTITELJSTVO
ORGANIZ. POSLOV.PODUZEĆA
TURIZAM I MARKETING
BIOLOGIJA S EKOLOGIJOM
GOSPODARSKO PRAVO
PREHRANA I POZNAVANJE ROBE
DAKTILOGRAFIJA S POSLOVNIM
DOPISIVANJEM
PRAKTIČNA NASTAVA – TURIZAM
SVEUKUPNO:
STRUČNA PRAKSA IZVAN ŠKOLE
(godišnji zbroj sati)
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Tjedni broj sati
1. razred 2. razred 3. razred 4. razred
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2
-
2
2
2
-
2
-
-
-
1
1
2
3
2
2
2
3
-
2
-
3
2
2
-
2
37
182
2
37
182
2
37
182
2
38
-
Napomena: Bifurkacija iz stranih jezika.
26
27
4.1.
RASPORED SATI
1. G
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ponedjeljak
Engleski jezik
Fizika
Likovna umj.
Matematika
Povijest
Biologija
Etika
Hrvatski jezik
Utorak
Njemački jezik
Informatika
Glazbena umj.
Mađarski jezik
Mađarski jezik
Hrvatski jezik
Hrvatski jezik
-----
Srijeda
Engleski jezik
Engleski jezik
Matematika
Povijest
Kemija
Kemija
TZK
Zemljopis
Četvrtak
Latinski jezik
Latinski jezik
Matematika
Matematika
Biologija
Mađarski jezik
Hrvatski jezik
------
Petak
Sat razrednika
Fizika
Informatika
Mađarski jezik
Njemački jezik
Zemljopis
TZK
-----
Četvrtak
Matematika
Matematika
TZK
Fizika
Njem. J./Engl. J.
Biologija
Povijest
-----
Petak
Latinski jezik
Latinski jezik
Povijest
Biologija
Hrvatski jezik
Mađarski jezik
Mađarski jezik
------
2. G
1.
2.
3
4.
5.
6.
7.
8.
Ponedjeljak
Sat razrednika
Matematika
Njem. J./Engl. J.
Njem. J./Engl. J.
Geografija
Hrvatski jezik
Hrvatski jezik
TZK
Utorak
Kemija
Kemija
Informatika
Glazbena umj.
Hrvatski jezik
Fizika
Mađarski jezik
Likovna umjet.
Srijeda
Matematika
Mađarski jezik
Geografija
Njem. J./Engl. J.
Njem. J./Engl. J.
Etika
Psihologija
----
3. G
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ponedjeljak
Mađarski jezik
Mađarski jezik
Kemija
Kemija
Matematika
Matematika
TZK
-----
Utorak
Matematika
Glazbena umj.
Engleski jezik
Hrvatski jezik
Sat razrednika
Psihologija
Likovna umj.
----
Srijeda
Fizika
Geografija
Biologija
Mađarski jezik
Hrvatski jezik
Hrvatski jezik
Njemački jezik
Etika
Četvrtak
Mađarski jezik
Njemački jezik
Biologija
Povijest
Geografija
Hrvatski jezik
TZK
Logika
Petak
Engleski jezik
Engleski jezik
Fizika
Povijest
Sociologija
Sociologija
Informatika
----
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ponedjeljak
Kemija
Kemija
Povijest
Njemački jezik
Sat razrednika
Geografija
Glazbena umj.
----
Utorak
Engleski jezik
Matematika
Polit. I gospod.
Povijest
Povijest
Mađarski jezik
Mađarski jezik
----
4. G
Srijeda
Biologija
Fizika
TZK
Likovna umj.
Mađarski jezik
Informatika
Hrvatski jezik
Hrvatski jezik
Četvrtak
Njemački jezik
Biologija
Geografija
Hrvatski jezik
Etika
Filozofija
Filozofija
TZK
Petak
Matematika
Matematika
Engleski jezik
Engleski jezik
Mađarski jezik
Hrvatski jezik
Fizika
----
28
1. T
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ponedjeljak
Poznavanje ro.
Poznavanje ro.
Ugostiteljstvo
Matematika
Engl j./Njem j.I
Engl j./Njem j.I
Etika
Hrvatski jezik
Utorak
Engl j./Njem II.
Sat razrednika
Povijest
Mađarski jezik
Mađarski jezik
Hrvatski jezik
Hrvatski jezik
Prakt.nast.-tur.
Srijeda
Ugostiteljstvo
Ugostiteljstvo
Matematika
Biol. S ekolog.
Francuski jezik
Njem j./Engl.I.
TZK
Prakt.nast.-tur.
Četvrtak
Engl j./Njem II.
Engl j./Njem II.
Matematika
Matematika
Daktilografija
Mađarski jezik
Hrvatski jezik
----
Petak
Biol. S ekolog.
Povijest
Engl j./Njem j.I
Mađarski jezik
Francuski jezik
Daktilografija
TZK
----
Četvrtak
---Engleski jezik
Engleski jezik
Njemački jezik
Geografija
Org. Pos.poduz.
TZK
Računalstvo
----
Petak
---Hrvatski jezik
Hrvatski jezik
Mađarski jezik
Matematika
Matematika
Francuski jezik
Org. Pos.poduz.
Org. Pos.poduz.
Četvrtak
Geografija
Povijest
Njem. / Engl.I.
Njem. /Engl.II.
Mađarski jezik
Računalstvo
TZK
----
Petak
Mađarski jezik
Mađarski jezik
Hrvatski jezik
Sat razrednika
Knjigovodstvo
Org. Posl. Pod.
Geografija
Francuski jezik
Četvrtak
Matem – dod.
Hrvatski jezik
Hrvatski jezik
Marketing
Marketing
Etika
Povijest UKPB
Povijest UKPB
Mađarski jezik
Petak
Njem. Jezik – dod.
Njem./ Engl. J.
Njem./ Engl. J.
Knjigovodstvo
Knjigovodstvo
Org. Posl. Pod.
TZK
Francuski jezik
----
2. T
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ponedjeljak
---Njemački jezik
Engleski jezik
Hrvatski jezik
Povijest
Mađarski jezik
Mađarski jezik
Računalstvo
----
Utorak
---Str. praksa
Str. praksa
---Njemački jezik
Njemački jezik
Povijest
Poslovna psih.
Poslovna psih.
Srijeda
Sat razrednika
TZK
Hrvatski jezik
Matematika
Matematika
Mađarski jezik
Etika
Geografija
Francuski jezik
3. T
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ponedjeljak
Hrvatski jezik
Njem.j./Engl.II.
Matematika
Polit. I gosp.
Polit. I gosp.
Računalstvo
TZK
Mađarski jezik
Utorak
Str. praksa
Str. praksa
---Njem. / Engl.I.
Njem. /Engl.II.
Statistika
Hrvatski jezik
Hrvatski jezik
Srijeda
Njem./Engl.I.
Njem. /Engl.II.
Povijest
Matematika
Matematika
Francuski jezik
Org. Posl. Pod.
Etika
4. T
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ponedjeljak
---Gospod. Prav.
Geografija
Njem./ Engl. J.
Org. Posl. Pod.
Org. Posl. Pod.
TZK
Sat razrednika
Mađarski jezik
Utorak
Hrvatski jezik
Njem./ Engl. J.
Njem./ Engl. J.
Matematika
Matematika
Mađarski jezik
Mađarski jezik
Srijeda
Engl. J. – dod.
Hrvatski jezik
Matematika
Gospod. Prav.
Njem./ Engl. J.
Njem./ Engl. J.
Geografija
Francuski jezik
Hrvatski j.-dod.
Mađ. jez. – dod.
----
29
1.K
1.
Ponedjeljak
Engleski jezik
Srijeda
Engleski jezik
Hrvatski jezik
Utorak
Glob. Posl.
Okr.
Informatika
2.
3.
4.
Geografija
Mađarski jezik
Hrvatski jezik
Hrvatski jezik
Poduzetništvo
Povijest
5.
6.
7.
8.
Povijest
Biologija
Etika
----
Mađarski jezik
Mađarski jezik
Matematika
----
Kemija
Kemija
TZK
-----
Engleski jezik
Četvrtak
Osn.
Ekonomije
Osn.
Ekonomije
Sat razrednika
Glob. Posl.
Okr.
Biologija
Matematika
Matematika
Poduzetništvo
Petak
Računovodstvo
Računovodstvo
Informatika
Poslovne komunik.
Poslovne komunik.
Geografija
TZK
----
2. B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ponedjeljak
Njem./Engl. J.
Osn. Inform.
Osn. Inform.
Mađarski jezik
Mađarski jezik
Matematika
Matematika
Utorak
Osn. Market.
TZK
Mađarski jezik
Prod. Poslov.
Hrvatski jezik
Hrvatski jezik
Pozn. Robe
Srijeda
Prez. Vještine
Prez. Vještine
Njem./Engl. J.
Geografija
Geografija
Etika
Osn. Market.
Četvrtak
Prod. Poslov.
Prod. Poslov.
Hrvatski jezik
Sat razrednika
TZK
Pozn. Robe
Pozn. Robe
Petak
Praktična nastava
7 sati
3. B
1.
2.
3.
4.
Ponedjeljak
Njem./Engl. J.
Hrvatski jezik
Hrvatski jezik
Matematika
5.
6.
7.
8.
Matematika
Mađarski jezik
Mađarski jezik
---
Utorak
Sat razrednika
Polit. I gospod.
TZK
Poslov.
Dokum.
Pon. potrošaća
Polit. I gospod.
Poznav. Robe
---
Srijeda
Hrvatski jezik
TZK
Njem./Engl. J.
Odnosi s kupc.
Četvrtak
Petak
Praktična
nastava
7 sati
Praktična
nastava
7 sati
Odnosi s kupc.
Mađarski jezik
Poznav. Robe
Etika
30
4.2. IZBORNA NASTAVA
- gimnazija
Razredni odjel
2. G
3. G
4. G
Izborni predmet Sati tjedno Broj učenika
Informatika
1
3
Informatika
1
4
Informatika
1
4
4.3. DODATNA NASTAVA
4.3.1.
Zbog zahtjeva roditelja i učenika u šk. 2014./2015. po 6. put se organizira dodatna nastava
( po 1 sat tjedno ):
 iz informatike ( web-sekcija ): izvodi ju Nandor Čapo,dipl.oecc., nastavnik informatike
 iz prve pomoći: izvodi ju Betilija Kučera,prof. biologije i kemije.
Zbog malog broja učenika nastava se izvodi sa učenicima I. – IV. Razreda SŠ.
4.3.2.
Zbog izjednačavanja razine znanja učenika strukovnog usmjerenja SŠ Centra sa
znanjem gimnazijalaca, a koji su se prijavili za polaganje ispita državne mature,
organizira se dodatna nastava tijekom cijele nastavne godine po jedan sat tjedno iz
predmeta:
- Matematike
- Engleskog jezika
- Njemačkog jezika
- Hrvatskog jezika i
- Mađarskog jezika.
4.4. Bifurkacija u stranim jezicima
U svim razrednim odjelima opće gimnazije uči se 1. I 2. Strani jezik, tj. Engleski i
njemački. Nastava se odvija istodobno.
U razredima trgovačkog smjera uči se jedan strani jezik, njemački ili engleski, a nastava
se odvija istodobno.
U razredima hotelijersko-turističkog smjera uči se 1. I 2. Strani jezik (engleski ili
njemački ), te kao treći francuski jezik.
U razredu ekonomskog usmjerenja uči se jedan strani jezik, ove godine engleski.
31
4.5. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI UČENIKA
Namijenjen
Tjedni broj
Godišnji broj
(razredima)
Sati
sati
4.G i 3.T razredi
-
10
SKUPINA
EU Sekcija
I. – IV.
Filmska družina
ŠŠK-Nogomet
-
Razredima
I.-IV. Razreda
19. revija hrvatskog
filmskog i
videostvaralaštva
mladeži-Karlovac,
rujan, 2014. I Gastro
film festival Osijek,
2014.
1
35
VODITELJ
Tünde Angster
Barač
Mirela Berlančić
Ivica Suk
4.6. Godišnji fond nastavnih sati
Razred (usmjerenje)
Br.teor.nast.sati
IG (opća gimnazija)
IIG (opća gimnazija)
IIIG (opća gimnazija)
IVG (opća gimnazija)
1260 nastavnih sati
1260 nastavnih sati
1260 nastavnih sati
1152 nastavnih sata
IIB (prodavač)
IIIB (prodavač)
Br.sati prakt.nast.
i struč. Prakse
-
840 teoretske nastave 245 sati
576 teoretske nastave 448 sati
IT (hotelijersko-turistički tehničar)
IIT (hotelijersko-turistički tehničar)
IIIT (hotelijersko-turistički tehničar)
IVT ( hotelijersko – turistički tehničar)
1295 teoretske nastave 182 sati
1295 teoretske nastave 182 sati
1295 teoretske nastave 182 sati
1216 teoretske nastave -
IK ( ekonomist )
1120 teoretske nastave
UKUPNO ZA SŠ CENTRA
12569
SATI
-
1239 sati
32
4. 7. DRŽAVNA MATURA U ŠKOLSKOJ GODINI 2014./2015.
Ispitnim koordinatorom je od 08. rujna 2014. godine za školsku godinu 2014./2015.
imenovana Tünde Angster Barač,dipl.ecc. nastavnica ekonomske grupe predmeta i
informatike, a zamjenikom ispitnog koordinatora je također od 08. rujna 2014. imenovan
Nandor Čapo,dipl.ecc., nastavnik ekonomske grupe predmeta i informatike.
Radi provedbe ispita državne mature u školskoj 2014./2015. godini 29. rujna 2014. je
imenovano Školsko ispitno povjerenstvo ( ŠIP ) u sastavu:
1. Bandi Kučera,mag. Math. et phys. – ravnatelj, predsjednik šk. ispitnog povjerenstva
2. Tünde Angster Barač,dipl.ecc.
– ispitni koordinator
3. Nandor Čapo,dipl.ecc.
– zamjenik ispitnog koordinatora
4. Mirela Berlančić,prof.
– član
5. Kristina Akerman,dipl.ecc.
– zapisničar
6. Erne Gordoš,prof.
– član
7. Betilija Kučera,mag.
– član.
Školsko ispitno povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:
− utvrđuje preliminarni popis učenika za polaganje ispita na temelju zaprimljenih predprijava
i dostavlja ga NCVVO – u,
− utvrđuje konačan popis učenika koji su ispunili uvjete za polaganje ispita i dostavlja ga
NCVVO – u
− odlučuje o opravdanosti nepristupanja učenika polaganju ispita,
− zaprima prigovore učenika u svezi s nepravilnostima provedbe ispita i prigovore učenika na
ocjene te dostavlja NCVVO – u pismeno mišljenje,
− utvrđuje i ostale poslove nastavnika u provedbi ispita,
− obavlja i druge poslove koji proizlaze iz naravi provedbe ispita.
Dežurni nastavnik:
Školsko ispitno povjerenstvo raspoređuje učenike u skupine po ispitnim prostorijama i
imenuje
dežurne
nastavnike,
najkasnije
tri
dana
prije
početka
ispita.
Raspored učenika i dežurnih nastavnika po skupinama i ispitnim prostorijama objavljuje
školsko ispitno povjerenstvo na dan ispita 60 minuta prije početka ispita na mjestu koje je
dostupno učenicima.
U slučaju da učenik nema osobni dokument, dežurni nastavnik to zapisuje u zapisnik, a
identifikacija učenika se obavlja u školi prepoznavanjem najkasnije u roku od 24 sata nakon
početka ispita.
Za vrijeme pisanja ispita dežurna su dva nastavnika, koji ne smiju biti nastavnici predmeta
iz kojega se polaže ispit, a od kojih je jedan voditelj ispitne prostorije.
Dežurni nastavnik tijekom ispita osigurava poštivanje propisanih pravila i uputa.
Dežurni nastavnik bilježi u zapisnik sve posebnosti koje su se dogodile tijekom provedbe
ispita.
Tijekom ispita, uz dopuštenje i pratnju dežurnoga nastavnika, ispitnu prostoriju u isto
vrijeme može privremeno napustiti samo jedan učenik.
Odsutnost do pet minuta odobrava dežurni nastavnik. Dulju odsutnost dežurni nastavnik
može dopustiti samo u iznimnim slučajevima.
Vrijeme predaje ispitnoga materijala dežurni nastavnik upisuje u zapisnik.
Kada istekne vrijeme određeno za ispit, dežurni nastavnik izvješćuje učenike da je isteklo
vrijeme pisanja, da odlože pomagala i olovke, odlože ispitne materijale na rub stola te ostanu
na svom mjestu. Dežurni nastavnik prethodno pokupi materijale na završetku pisanja te
provjerava jesu li učenici vratili sve dobivene materijale i je li to izvršeno prema uputama.
Utvrdi li dežurni nastavnik nedostatke, pokušava ih otkloniti, unosi ih u zapisnik i tek nakon
toga dopušta učenicima izlazak iz ispitne prostorije.
33
4.7.1. KALENDAR POLAGANJA ISPITA DRŽAVNE MATURE ZA
ŠKOLSKU GODINU 2014./2015.
34
35
36
4.8. IZRADBA I OBRANA ZAVRŠNOGA RADA
Završni rad učenikov je uradak čijom se izradbom i obranom provjeravaju, vrjednuju i
ocjenjuju učenikove strukovne kompetencije određene razine, sukladno razini kvalifikacije
koju stječe.
Cilj je izradbe i obrane završnoga rada provjera, vrjednovanje i ocjenjivanje postignutih
stručnih kompetencija učenika, odnosno pristupnika, stečenih obrazovanjem prema
propisanim stručno-teorijskim i praktičnim dijelovima nastavnih planova i programa, čime
stječu završnost u upisanome obrazovnom programu te uvjete za uključivanje na tržište rada.
Učenici i pristupnici, polaznici obrazovnih programa najmanje četverogodišnjega trajanja,
izradbom i obranom završnoga rada stječu i pravo polaganja ispita državne mature.
VREMENIK IZRADBE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA
ZA ŠK. 2014./2015. GODINU
ZA HOTELIJERSKO – TURISTIČKE TEHNIČARE
I PRODAVAČE
Datum
15.09.2014.
30.09.2014.
01.10.2014.
03.10.2014.
15.10.2014.
20.10.2014.
28.11.2014.
Aktivnost Centra
Izrada Vremenika izradbe i
obrane završnog rada
Donošenje Vremenika
izradbe i obrane završnog
rada
Obrazložiti učenicima
odredbe Pravilnika o izradbi i
obrani završnog rada
Objava Vremenika izradbe i
obrane završnog rada
Upoznavanje učenika sa
sadržajem, uvjetima, načinom
i postupkom izradbe i obrane
završnog rada
Donošenje tema za završni
rad na prijedlog stručnih
vijeća (za sve rokove)
Imenovanje članova
Povjerenstva za obranu
završnog rada
Vrijeme
do 15,00 sati
do 18,00 sati
do 14,00 sati
do 10,00 sati
do 14,00 sati
do 14,00 sati
do 14,00 sati
Ljetni rok
31.10.2014.
31.10.2014.-21.05.2015.
27.03.2015.
27.03.2015.
22.05.2015.
25.05.2015.
za šk. 2014./2015. Godinu
Izbor teme
Izrada završnog rada
Prijava obrane završnog rada
Sjednica Školskog
prosudbenog odbora
Predaja završnog rada
Sjednica Povjerenstva i
Školskog prosudbenog
odbora
do 14,00 sati
do 14,00 sati
14,45 sati
do 14,00 sati
14,00 sati
37
03.06.2015.
05.06.2015.
17.06.2015.
Obrana završnog rada
Sjednica Školskog
prosudbenog odbora
Uručivanje svjedodžbi
od 14,45 sati
14,45 sati
14,45 sati
Jesenski rok
za šk. 2014./2015. Godinu
31.10.2014.
31.10.2014.-13.08.2015.
08.07.2015.
08.07.2015.
14.08.2015.
17.08.2015.
25.08.2015.
26.08.2015.
31.08.2015.
Izbor teme
Izrada završnog rada
Prijava obrane završnog rada
Sjednica Školskog
prosudbenog odbora
Predaja završnog rada
Sjednica Povjerenstva i
Školskog prosudbenog
odbora
Obrana završnog rada
Sjednica Školskog
prosudbenog odbora
Uručivanje svjedodžbi
do 14,00 sati
do 14,00 sati
14,45 sati
do 14,00 sati
14,30 sati
od 10,00 sati
10,00 sati
08,00 sati
Zimski rok
za šk. 2014./2015. Godinu
31.10.2014.
31.10.2014.-17.12.2015.
30.11.2015.
30.11.2015.
18.12.2015.
28.12.2015.
02.02.2016.
04.02.2016.
09.02.2016.
Izbor teme
Izrada završnog rada
Prijava obrane završnog rada
Sjednica Školskog
prosudbenog odbora
Predaja završnog rada
Sjednica Povjerenstva i
Školskog prosudbenog
odbora
Obrana završnog rada
Sjednica Školskog
prosudbenog odbora
Uručivanje svjedodžbi
do 14,00 sati
do 14,00 sati
14,45 sati
do 14,00 sati
14,00 sati
od 14,45 sati
14,45 sati
09,00 sati
4.9. ORGANIZACIJA PRAKTIČNE NASTAVE I STRUČNE PRAKSE
a). Praktična nastava u školskoj godini 2014./2015. Organizirat će se prema nastavnom
planu i programu za zanimanje prodavač. Učenici II. B razreda trgovačkog usmjerenja
povodit će praktičnu nastavu 7 sati tjedno u odabranim tvrtkama izvan škole petkom.
Učenici III. B razreda istog usmjerenja provodit će praktičnu nastavu 14 sata tjedno u
odabranim tvrtkama izvan škole četvtkom i petkom. Nadzor nad obavljanjem praktične
nastave vršit će nastavnica Kristina Akerman,dipl.ecc.
38
b). Organizaciju i nadzor izvođenja praktične nastave – turizam za II.T i III.T razred
tijekom nastavne godine utorkom u osječkim hotelima, a za učenike IV.T razreda
petkom popodne i subotom prijepodne u različitim agencijama u Osijeku obavlja
Kristina Akerman,dipl.ecc. Ista nastavnica nadzire učenike I.T, II.T i III.T razreda u
obavljanju stručne prakse ljeti nakon završetka nastavne godine, a najkasnije do 31. Kolovoza
2015. Godine.
Teoretski dio Praktične nastave – turizam u I.T razredu hotelijersko-turističkog
usmjerenja ( 2 sata tjedno) također izvodi Kristina Akerman,dipl.ecc.
5. PLAN I PROGRAM RADA RAVNATELJA, ODGOJNO – OBRAZOVNIH I
OSTALIH RADNIKA
5.1. Plan i program rada ravnatelja
Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Centra. Organizirat će i voditi rad i poslovanje
Centra, predstavljati i zastupati Centar, poduzimati sve pravne radnje u ime i za račun Centra.
Odgovara za zakonitost rada i stručni rad Centra, predlaže Godišnji plan i program rada
Centra, te provoditi odluke Upravnog vijeća ukoliko su one u skladu s zakonom.
Pored navedenog ravnatelj donosi odluke o zasnivanju i prestanku radnog odnosa djelatnika
Centra, potpisuje svjedodžbe i druge javne isprave i akte Centra,te podnosi izvješće
Upravnom vijeću i drugim tijelima o radu i poslovanju Centra.
Obavlja i druge poslove utvrđene zakonima i Statutom Centra.
SADRŽAJ RADA
II. POSLOVI PLANIRANJA I PROGRAMIRANJA
 Izrada statističkih prikaza za kraj šk. godine 2013./2014.
 Izrada statističkih prikaza na početku šk. godine 2014./2015.
 Izrada plana i programa rada ravnatelja
 Izrada prijedloga Godišnjeg plana i program rada SŠ Centra za šk. 2014./2015.
 Koordinacija u izradi predmetnih kurikuluma
 Koordinacija izrade školskog kurikuluma SŠ
 Izrada razvojnog plana i programa SŠ
 Planiranje i programiranje rada Nastavničko-učiteljskog i Razrednih vijeća
 Izrada plana zaduženja svih djelatnika Centra
 Izrada smjernica i pomoć učiteljima pri tematskim planiranjima
 Planiranje i organizacija školskih projekata
 Planiranje i organizacija stručnih usavršavanja
 Planiranje nabave opreme i namještaja
 Planiranje i organizacija uređenja okoliša Centra
 Ostali poslovi
II. POSLOVI ORGANIZACIJE I KOORDINACIJE RADA
 Izrada prijedloga organizacije rada SŠ Centra ( broj razrednih odjela, broj smjena,
radno vrijeme smjena, organizacija rada izborne nastave, INA, izrada kompletne
organizacije rada SŠ Centra )
 Izrada Godišnjeg kalendara rada SŠ Centra
 Izrada strukture radnog vremena i zaduženja nastavnika
 Organizacija i koordinacija vanjskog vrednovanja prema planu NCVVO – a
 Organizacija i koordinacija samovrednovanja SŠ Centra
39









Organizacija prijevoza i prehrane učenika
Organizacija i koordinacija zdravstvene i socijalne zaštite učenika
Organizacija i priprema izvanučionične nastave, izleta i ekskurzija
Organizacija i koordinacija rada kolegijalnih tijela Centra
Organizacija i koordinacija upisa učenika u 1. Razred SŠ
Organizacija i koordinacija obilježavanja državnih blagdana i praznika
Organizacija zamjena nenazočnih nastavnika
Organizacija popravnih, predmetnih i razrednih ispita
Organizacija poslova vezana uz odabir udžbenika
III. PRAĆENJE REALIZACIJE PLANIRANOG RADA SŠ CENTRA
 Praćenje i uvid u ostvarenje GPPR SŠ Centra
 Vrednovanje i analiza uspjeha na kraju polugodišta
 Administrativno pedagoško instruktivni rad s nastavnicima, stručnim suradnicima
i pripravnicima
 Praćenje rada školskih povjerenstava
 Praćenje i koordinacija rada administrativne službe
 Praćenje i koordinacija rada tehničke službe
 Praćenje i analiza suradnje s institucijama izvan SŠ Centra
 Kontrola pedagoške dokumentacije
 Ostali poslovi
IV. RAD U STRUČNIM I KOLEGIJALNIM TIJELIMA CENTRA
 Planiranje, pripremanje i vođenje sjednica kolegijalnih i stručnih tijela
 Suradnja sa Sindikalnom podružnicom
 Sudjelovanje u radu Upravnog vijeća
 Ostali poslovi
V. RAD S UČENICIMA, UČITELJIMA, STRUČNIM SURADNICIMA I
RODITELJIMA
 Dnevna, tjedna i mjesečna planiranja s učiteljima i suradnicima
 Praćenje rada učeničkih društava, grupa i pomoć pri radu
 Briga o sigurnosti, pravima i obvezama učenika
 Suradnja i pomoć pri realizaciji poslova svih djelatnika Centra
 Briga o sigurnosti, pravima i obvezama svih zaposlenika Centra
 Savjetodavni rad s roditeljima (individualno i skupno)
 Uvođenje pripravnika u odgojno – obrazovni rad
 Poslovi oko napredovanja nastavnika i stručnih suradnika
 Ostali poslovi
VI. ADMINISTRATIVNO – UPRAVNI I RAČUNOVODSTVENI POSLOVI
 Rad i suradnja s tajnikom Centra
 Provedba zakonskih i podzakonskih akata te naputaka MZOS – a
 Usklađivanje i provedba općih i pojedinačnih akata Centra
 Provođenje raznih natječaja za potrebe Centra
 Prijam u radni odnos
 Poslovi zastupanja Centra
 Rad i suradnja s računovođom Centra
40
 Suradnja pri izradi financijskog plana Centra
 Kontrola i nadzor računovodstvenog poslovanja
 Organizacija i provedba inventure
 Poslovi vezani uz E – maticu
 Potpisivanje i provjera svjedodžbi
 Organizacija nabave i podjele potrošnog materijala
 Ostali poslovi
VII. SURADNJA S UDRUGAMA, USTANOVAMA I INSTITUCIJMA
 Predstavljanje Centra
 Suradnja s MZOS, AZOO, i NCVVO
 Suradnja s Agencijom za mobilnost i programe EU
 Suradnja s ostalim agencijama za obrazovanje na državnoj razini
 Suradnja s Uredom državne uprave
 Suradnja s Zavodom za zapošljavanje
 Suradnja s Zavodom za javno zdravstvo
 Suradnja s Centrom za socijalnu skrb
 Suradnja s Obiteljskim centrom, suradnja s Policijskom upravom
 Suradnja s Župnim uredom
 Suradnja s ostalim OŠ i SŠ
 Suradnja s turističkim agencijama
 Suradnja s kulturnim i športskim ustanovama i institucijama
 Suradnja s svim udrugama
 Ostali poslovi
VIII. STRUČNO USAVRŠAVANJE
 Stručno usavršavanje u matičnoj ustanovi
 Stručno usavršavanje u organizaciji ŽSV – a, MZOS – a, AZOO – a, URSŠRH – a
 Stručno usavršavanje u organizaciji ostalih ustanova
 Praćenje suvremene odgojno – obrazovne literature
 Ostala stručna usavršavanja
IX. RAD NA USMJERAVANJU MEĐULJUDSKIH ODNOSA
 Rad na jačanju pozitivnih međuljudskih odnosa u kolektivu
 Pomoć u rješavanju konfliktnih situacija u školi
 Rad na eliminiranju devijantnih pojava kod učenika
 Rad na stvaranju radne atmosfere na bazi discipliniranog obavljanja zadataka,
međuljudskog poštivanja, razumijevanja i pomaganja
X. OSTALI POSLOVI RAVNATELJA
 Vođenje evidencija i dokumentacije
 Rad sa strankama
 Ostali nepredvidivi poslovi
41
Mjesec
5.1.1. KALENDAR POSLOVA RAVNATELJA U ŠK.GOD. 2014./2015.
IX.
2014.
X.
XI.
XII.
I.
2015.
II.
III.
IV.
SADRŽAJ RADA
- Planiranje i programiranje aktivnosti nastavnika
- Kontrola izrade rasporeda sati i dežurstva nastavnika Centra
- Utvrđivanje konačnog broja učenika i razrednih odjela
- Pomoć u org. 1. Roditeljskog sastanka 10. 09. 2014.
- Raspored razrednih odjela po učionicama
- Utvrđivanje konačnog zaduženja nastavnika u okviru 40 satnog radnog vremena
- Uvidi i odobravanje planova i programa svih djelatnosti u Centru
- Sudjelovanje na 1. Sjednici Vijeća roditelja 12.09.2014.: - školski kurikulum SŠ
- Priprema i vođenje 1. Sjednice NUV – a 29.09.2014.
- podnošenje školskog kurikuluma SŠ Centra Upravnom vijeću na usvajanje
15. rujna 2014.
- Izrada prijedloga Godišnjeg plana i programa rada SŠ Centra za šk.god. 2014./2015.
- sudjelovanje na 2. Sjednici Vijeća roditelja 29. 09. 2014.
- podnošenje prijedloga GPPR SŠ Upravnom vijeću do 30.09.2014.
- Organizacija proslave Dana Centra – 25./26. Rujna 2014.
- Izdavanje rješenja nastavnicima o tjednom i godišnjem zaduženju za šk. godinu
2014./2015. 30. Rujna 2014.
- Posjete nastavnicima na nastavi i drugim oblicima rada
- Razgovor s razrednicima o stanju i problemima u razrednim odjelima
- Tekući poslovi
- Sjednica Razrednih vijeća – 28. 10. 2014. ( 1. Kvartal )
- Priprema 2. Sjednice Nastavničko – učiteljskog vijeća – 28. 10. 2014.
- Tekući poslovi
- Posjete nastavnicima na nastavi
- Završetak izrade Izvješća o radu Centra za šk. godinu 2013./2014.
(predati na usvajanje Upravnom vijeću do 31. 12. 2014.)
- Individualni razgovori s roditeljima ii učenicima pri rješavanju odgojno –
obrazovnih problema
- Sjednica Razrednih vijeća - 23. Prosinca 2014.
- Pomoć u održavanju roditeljskih sastanaka
- Priprema 3. Sjednice Nastavničko – učiteljskog vijeća 23. 12. 2014.:
realizacija nastavnog plana u I. polugodištu
- Analiza stanja i problema u srednjoj školi
- Ostali pedagoški poslovi
- Posjete nastavi
- Roditeljski sastanci, sjednice razrednih odjela (zajednički sadržaji, specifičnosti)
- Tekući poslovi
- Posjete učiteljima na nastavi: praćenje odgojno – obrazovnog rada
- Priprema 4. Sjednice Nastavničko – učiteljskog vijeća
- Ostali poslovi prema God.planu i programu rada SŠ
- Sjednice Razrednih vijeća i NUV – a: 27. Ožujka 2015.
- Pomoć u pripremi organizacije jednodnevnog izleta u Palić i Sub. 22. 05. 2015.
- Razni poslovi po Godišnjem planu i programu rada
42
- Ostali poslovi po Godišnje planu i programu rada
- Svečani ispraćaj završnih razreda SŠ 19. 05. 2015.
- Sjednice Razrednih vijeća završnih razreda SŠ te sjednica NUV– a:
20. svibnja 2015.
- Organizacija izleta u Suboticu i Palić 22. 05. 2015.
- Priprema sjednice Nastavničko – učiteljskog vijeće – realizacija nastavnog plana
i programa na kraju II. Polugodišta
- Sjednice Razrednih vijeća i Nastavničko – učiteljskog vijeća: utvrđivanje općeg
uspjeha učenika, prijedlog pedagoških mjera, itd. – 16. 06. 2015.
- Potpisivanje i organizacija podjela svjedodžbi
- Ostali organizacijsko – administrativni poslovi
- Organizacija popravnih ispita
- Sređivanje pedagoške dokumentacije
- Organizacija popravnih ispita
- Pomoć u organiziranju izleta i ekskurzija
- Organizacija upisa učenika u 1. Razred SŠ – imenovanje povjerenstava
- Koordinacija izrade prijedloga školskog kurikuluma SŠ za šk. 2015./2016. God.
- Koordinacija upisa učenika u 1. Razred SŠ
- Izvješća na kraju nastavne godine 2014./2015.
- Sačiniti tabelarne prikaze podataka za svaki razredni odjel i zbirnu tabelu SŠ.
- Utvrđivanje kadrovskih potreba za školsku godinu 2015./2016.
- Kontrola unosa podataka u e- maticu i matične knjige
- Sjednica Nastavničko – učiteljskog vijeća: 08. 07. 2015.
- Organizacija popravnih ispita u jesenskom roku
- Plan broja učenika i razrednih odjela za narednu školsku godinu
- Izrada prijedloga zaduženja nastavnika za šk. god. 2015./2016.
- Sjednica NUV – a: 21. 08. I 28. 08. 2015.
V.
VI.
VII.
VIII.
5.2. Plan rada stručnog suradnika pedagoga za 2014./2015. školsku godinu
Mjesec
Sadržaj rada
Poslovi vezani uz planiranje i programiranje rada u Centru
RUJAN 2014.
Izrada plana i programa rada pedagoga
Izrada tjednog zaduženja nastavnika i rješenja o obvezama učitelja
Izrada programa stažiranja pripravnika
Rad s nastavnicima početnicima, uvođenje i osposobljavanje
Rad s novopridošlim učenicima iz drugih životnih sredina
Suradnja s ravnateljem, nastavnicima i stručnim službama Centra
Sudjelovanje u ostvarivanju kulturne i javne djelatnosti
LISTOPAD
Sudjelovanje i pomoć u estetskom uređenju škole – po potrebi
Suradnja u planiranju i programiranju kulturne i javne djelatnosti
Suradnja u planiranju i programiranju rada razrednog odjela
Suradnja u planiranju i programiranju rada s učenicima s poteškoćama
Suradnja u planiranju i programiranju rada s darovitim učenicima
Broj sati
10
4
30
4
8
2
4
4
2
4
2
8
2
43
Rad s nastavnicima početnicima
Pripreme za neposredan rad s učenicima
Individualni rad s učenicima
Skupni rad s učenicima
Rad u razrednom odjelu
Vođenje dokumentacije o radu
Analiza odgojno-obrazovne situacije u odjelu (po problemima) uz
suradnju s nastavnicima i razrednicima
Suradnja sa stručnim suradnicima defektolozima
Suradnja sa školskim liječnikom, centrom za socijalni rad u svezi sa
zdravstvenim problemima učenika
Pomoć u organizaciji općih pregleda i cijepljenja
Pomoć u organizaciji i organizacija zdravstvenih predavanja za
učenike i roditelje
Praćenje opterećenja učenika i suradnja sa satničarom i razrednicima
Ispitivanje socijalnog statusa učenika
Sudjelovanje i pomoć u organizaciji izleta i ekskurzija
Praćenje realizacije rada stručnih aktiva i organa i nazočnost
sjednicama
Suradnja s ravnateljem, nastavnicima i stručnim službama Centra
Sudjelovanje u ostvarivanju kulturne i javne djelatnosti
Sudjelovanje i pomoć u estetskom uređenju škole – po potrebi
Stručno usavršavanje; individualno i skupno
Razgovor s učenicima na osobni zahtjev ili na zahtjev drugih
suradnika i roditelja
Pomoć učenicima u konfliktnim situacijama
Praćenje i rad učenika s odgojno-obrazovnim poteškoćama
Ispitivanje čitanje s razumijevanjem
Individualni rad s darovitim učenicima
STUDENI
Praćenje napretka darovitih učenika
Individualni i skupni rad s učenicima s poteškoćama u ponašanju
Individualni i skupni rad s učenicima koji imaju poteškoća u
svladavanju gradiva
Izrada instrumentarija za praćenje odgojno-obrazovnog rada
Prisustvovanje nastavi i ostalim oblicima odgojno-obrazovnog rada u
svrhu ostvarivanja konkretnih programskih zadataka
Razgovori i savjeti nakon uvida
Rad s nastavnicima početnicima
Analiza odgojno-obrazovne situacije u odjelu (po problemima) uz
suradnju s nastavnicima i razrednicima
Sudjelovanje u izradi prijedloga nabave nove opreme i pratećeg
didaktičkog materijala
Rad u razrednim vijećima
6
6
4
4
2
2
2
10
4
4
2
2
4
2
2
5
2
4
5
6
8
2
10
1
1
4
4
4
2
4
2
2
2
3
44
Rad u Nastavničkom vijeću
Vođenje dokumentacije o radu
Suradnja s vanjskim suradnicima (školski liječnik, defektolog,
socijalni radnik, MZOŠ)
Pomoć u organizaciji općih pregleda i cijepljenja
Pomoć u organizaciji i organizacija zdravstvenih predavanja za
učenike i roditelje
Sudjelovanje u ostvarivanju kulturne i javne djelatnosti
Sudjelovanje i pomoć u estetskom uređenju škole – po potrebi
Suradnja s ravnateljem, učiteljima, nastavnicima i stručnim službama
Centra
Stručno usavršavanje; individualno i skupno
Prisustvovanje nastavi i ostalim oblicima odgojno-obrazovnog rada u
svrhu ostvarivanja konkretnih programskih zadataka
Razgovori i savjeti nakon uvida
Rad s nastavnicima početnicima
PROSINAC
Analiza odgojno-obrazovne situacije u odjelu i prijedlozi mjera za
poboljšanje
Pravilnik o ocjenjivanju
Rad u razrednim vijećima
Rad u Nastavničkom vijeću
Vođenje dokumentacije o radu
Rad s razrednicima – pomoć i podrška u radu s učenicima, roditeljima i
članovima razrednih vijeća
Rad s roditeljima; individualno i skupno
Suradnja s vanjskim suradnicima (školski liječnik, defektolog,
socijalni radnik, MZOŠ)
Suradnja s ravnateljem, nastavnicima i stručnim službama Centra
Sudjelovanje u ostvarivanju kulturne i javne djelatnosti
Sudjelovanje i pomoć u estetskom uređenju škole – po potrebi
Stručno usavršavanje; individualno i skupno
Praćenje napretka učenika u srednjoj školi
SIJEČANJ 2015.
Suradnja sa stručnim suradnicima i prosvjetnim savjetnicima
Rad s nastavnicima početnicima
Uključivanje u pojedine oblike rada (izborna, dodatna, natjecanja)
Sudjelovanje u radu s učenicima s poteškoćama
Praćenje realizacije stručnog usavršavanja izvan škole
Priprema stručnih predavanja
Popularizacija stručne literature i preporuke nastavnicima za stručnu
literaturu
Suradnja s tajništvom
Suradnja s vanjskim suradnicima (školski liječnik, defektolog,
socijalni radnik, MZOŠ)
3
2
4
3
2
2
2
3
4
4
4
6
6
4
4
4
4
6
4
6
4
4
6
18
4
8
8
4
2
4
8
3
3
3
45
Suradnja s ravnateljem, nastavnicima i stručnim službama Centra
Sudjelovanje u ostvarivanju kulturne i javne djelatnosti
Sudjelovanje i pomoć u estetskom uređenju škole – po potrebi
Stručno usavršavanje; individualno i skupno
VELJAČA
Prisustvovanje nastavi i ostalim oblicima odgojno-obrazovnog rada u
svrhu ostvarivanja konkretnih programskih zadataka
Razgovori i savjeti nakon uvida
Rad s nastavnicima početnicima
Pomoć u organizaciji općih pregleda i cijepljenja
Pomoć u organizaciji raznih natjecanja (po potrebi)
Suradnja s ravnateljem, nastavnicima i stručnim službama Centra
Sudjelovanje u ostvarivanju kulturne i javne djelatnosti
Sudjelovanje i pomoć u estetskom uređenju škole – po potrebi
Stručno usavršavanje; individualno i skupno
Prisustvovanje nastavi i ostalim oblicima odgojno-obrazovnog rada u
svrhu ostvarivanja konkretnih programskih zadataka
Razgovori i savjeti nakon uvida
Rad s nastavnicima početnicima
Istraživački rad – izrada projekta
Izrada i priprema instrumentarija za prikupljanje podataka
Provođenje istraživanja
OŽUJAK
Interpretacija rezultata, rasprava i zaključci
Predlaganje mjera za unapređivanje rada
Rad u razrednim vijećima
Rad u Nastavničkom vijeću
Vođenje dokumentacije o radu
Pomoć u organizaciji raznih natjecanja (po potrebi)
Pomoć u organizaciji općih pregleda i cijepljenja
Praćenje realizacije rada stručnih aktiva i organa i nazočnost
sjednicama
Suradnja s ravnateljem, nastavnicima i stručnim službama Centra
Sudjelovanje u ostvarivanju kulturne i javne djelatnosti
Sudjelovanje i pomoć u estetskom uređenju škole – po potrebi
TRAVANJ
Stručno usavršavanje; individualno i skupno
Prisustvovanje nastavi i ostalim oblicima odgojno-obrazovnog rada u
svrhu ostvarivanja konkretnih programskih zadataka
Razgovori i savjeti nakon uvida
Rad s nastavnicima početnicima
Rad na razvijanju pozitivne odgojne klime u odjelu (po potrebi)
Suradnja u realizaciji programa rada razrednika i razrednog odjela
Izrada instruktivnih i ispitnih materijala o razini usvojenosti znanja,
vještine i navika (po potrebi)
4
2
2
25
15
15
10
8
8
4
4
4
12
2
2
4
10
4
6
4
2
4
4
4
2
4
2
4
8
6
8
3
3
5
5
4
12
46
Ispitivanja znanja, vještina i navika (čitanje s razumijevanjem,
poznavanje osnovnih računskih operacija)
Izrada instrumenata i ispitnih materijala o stavovima i ponašanju
učenika
Suradnja s roditeljima
Pomoć u organizaciji općih pregleda i cijepljenja
Pomoć u organizaciji raznih natjecanja (po potrebi)
Suradnja s ravnateljem, nastavnicima i stručnim službama Centra
Sudjelovanje u ostvarivanju kulturne i javne djelatnosti
Sudjelovanje i pomoć u estetskom uređenju škole – po potrebi
Stručno usavršavanje; individualno i skupno
Prisustvovanje nastavi i ostalim oblicima odgojno-obrazovnog rada u
svrhu ostvarivanja konkretnih programskih zadataka
Razgovori i savjeti nakon uvida
Rad s nastavnicima početnicima
Informiranje učenika IV. Razreda i roditelja putem tiskanih
materijala (brošura) Zavoda za zapošljavanje
Anketiranje učenika i obrada podataka o profesijskim željama i
interesima učenika IV. Razreda u suradnji s razrednicima
Individualni rad s učenicima i roditeljima
Praćenje napretka učenika u srednjoj školi
SVIBANJ
Pripreme za neposredan rad s učenicima
Individualni rad s učenicima
Obrada rezultata ispitnih materijala s učenicima
Suradnja sa školskim liječnikom i ostalim vanjskim suradnicima
Pomoć u organizaciji općih pregleda i cijepljenja
Suradnja s drugim SŠ ustanovama
Analiza odgojno-obrazovne situacije u odjelu (po problemima) uz
suradnju s nastavnicima i razrednicima
Pomoć u organizaciji raznih natjecanja (po potrebi)
Sudjelovanje i pomoć u organizaciji izleta i ekskurzija
Praćenje realizacije rada stručnih aktiva i organa i nazočnost
sjednicama
Suradnja s ravnateljem, nastavnicima i stručnim službama Centra
Sudjelovanje u ostvarivanju kulturne i javne djelatnosti
Sudjelovanje i pomoć u estetskom uređenju škole – po potrebi
Stručno usavršavanje; individualno i skupno
LIPANJ
Poslovi oko upisa u 1. Razred SŠ
Upis i ispis učenika uz suradnju s roditeljima i nastavnicima
Pripreme za neposredan rad s učenicima i rad u skupini učenika
Pripreme za neposredan rad s učenicima i rad u razrednom odjelu
Pomoć učenicima u konfliktnim situacijama
Rad s nastavnicima početnicima
12
6
4
4
2
4
5
5
10
1
1
2
2
2
4
4
8
14
3
3
3
3
2
2
2
2
4
4
4
10
8
4
2
2
6
4
47
Analiza odgojno-obrazovnih rezultata na kraju nastavne godine
Rad u razrednim vijećima
Rad u Nastavničkom vijeću
Vođenje dokumentacije o radu
Pomoć u organizaciji općih pregleda i cijepljenja
Suradnja s ravnateljem, nastavnicima i stručnim službama Centra
Sudjelovanje u ostvarivanju kulturne i javne djelatnosti
Sudjelovanje i pomoć u estetskom uređenju škole – po potrebi
SRPANJ
Stručno usavršavanje; individualno i skupno
Analiza odgojno-obrazovnih rezultata nakon popravnih, razrednih i
predmetnih ispita
Rad s nastavnicima početnicima
Sudjelovanje u izradi izvješća o realizaciji godišnjeg plana i programa
rada škole
Suradnja s ravnateljem, nastavnicima i stručnim službama Centra
KOLOVOZ
Stručno usavršavanje; individualno i skupno
Rad s nastavnicima početnicima
Suradnja s ravnateljem, nastavnicima i stručnim službama Centra
Sudjelovanje u ostvarivanju kulturne i javne djelatnosti
Sudjelovanje i pomoć u estetskom uređenju škole – po potrebi
Stručno usavršavanje; individualno i skupno
8
4
4
4
2
5
4
3
4
5
2
15
6
12
2
8
2
8
20
48
5.3. PLAN I PROGRAM RADA STRUČNOG SURADNIKA - KNJIŽNIČARA
ZA 2014./2015. ŠKOLSKU GODINU
- srednja škola –
Školska knjižnica pruža obavijesti i spoznaje bitne za uspješno uključivanje u suvremeno društvo koje se temelji
na znanju i informacijama. Školska knjižnica omogućuje učenicima stjecanje vještina za cjeloživotno učenje,
razvija njihovu maštu i pomaže im da postanu odgovorni građani.
IFLA-in i UNESCO-v Manifest za školske knjižnice
Djelatnost školske knjižnice sastavni je dio odgojno-obrazovnog rada, a ona obuhvaća:
1.
2.
3.
odgojno-obrazovnu djelatnost
stručno-knjižnične i informacijsko referalne poslove
kulturnu i javnu djelatnost
Nositelj knjižnične djelatnosti, tj. Voditelj i organizator poslova u školskoj knjižnici je stručni
suradnik – knjižničar.
Školska knjižnica je informacijsko, medijsko, komunikacijsko i kulturno središte škole. Sadržaj
školske knjižnice čini organizirana zbirka knjižne i neknjižne građe koja, uz mogućnost pristupa
elektroničkim izvorima informacija i stručni rad knjižničnog osoblja, služi zadovoljavanju
informacijskih, obrazovnih, stručnih i kulturnih potreba korisnika. Program školske knjižnica
sastavni je dio školskog kurikula i uključen je u nastavni proces i učenje.
Ciljevi školske knjižnice moraju biti jasno definirani, a nužno obuhvaćaju:
razvijanje pismenosti
razvijanje informacijske i informatičke pismenosti
poučavanje
učenje
kultura
Zadaće:
promicanje i unapređivanje svih oblika odgojno-obrazovnog rada
stvaranje intelektualnih, materijalnih i drugih uvjeta za učenje
poticanje čitanja
provođenje programa knjižnično-informacijske pismenosti
prikupljanje, obrada, omogućavanje korištenja i pristupa svim izvorima informacija i znanja
na tradicionalnim i novim medijima
pomoć učenicima u učenju, poticanje istraživačkog i stvaralačkog duha te kritičkog mišljenja
pomoć učenicima s posebnim potrebama: rad s učenicima s teškoćama u čitanju i pisanju,
slijepima i slabovidnima, rad s darovitim učenicima te rad s učenicima pripadnicima
nacionalnih manjina, u suradnji s pojedinim stručnim službama, ostalim stručnim
suradnicima, učiteljima, nastavnicima i odgajateljima
poticanje odgoja za demokraciju
razvijanje svijesti o vrijednostima zavičajne i nacionalne kulture, posebno jezika, umjetnosti
i znanosti
stvaranje uvjeta za interdisciplinarni pristup nastavi
sudjelovanje u školskim projektima
poticanje duhovnog ozračja škole
Školski knjižničari svojim planom i programom rada te postavljenim zadaćama i ciljevima rada
školske knjižnice, pridonosi zadaćama i ciljevima škole.
Školska knjižnica može aktivno sudjelovati u poticanju suradnje obrazovnih institucija širom
Europe, mobilnosti sudionika obrazovnog procesa, razvijanju tolerancije i multikulturalnosti, te
istovremenom pripremanju korisnika za uspješno sudjelovanje na europskom tržištu rada.
Školski knjižničar obavlja slijedeće poslove:
analizira informacijske potrebe školske zajednice i potrebe vezane za građu
49
oblikuje i provodi smjernice za razvoj
razvija nabavnu politiku i sustave za knjižničnu građu
katalogizira i klasificira građu
podučava korisnike kako koristiti knjižnicu
podučava informacijskim znanjima i vještinama
pomaže korisnicima pri korištenju knjižničnom građom i informacijskom tehnologijom
odgovara na referentne i informacijske upite služeći se odgovarajućim izvorima
promiče programe čitanja i kulturna događanja
sudjeluje u planiranju aktivnosti vezanih za školski program
sudjeluje u pripremi, provođenju i procjenjivanju nastavnih aktivnosti
zalaže sa da procjenjivanje knjižničnih usluga budu sastavni dio općeg školskog sustava
procjenjivanja
uspostavljanje partnerske odnose s vanjskim organizacijama
planira i provodi proračun
osmišljava strateško planiranje
Poslovi školskog knjižničara tijekom školske godine obuhvaćaju:
1. ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD S UČENICIMA (obuhvaća 25 sati tjedno) čiji se sadržaji
ostvaruju kroz rad s cijelim razredom, manjom grupom učenika ili kroz individualni rad, a
obuhvaća:
organizirano i sustavno upućivanje i poučavanje učenika o radu i korištenju školske
knjižnice
razvijanje čitalačkih sposobnosti učenika, te stvaranje i njegovanje čitateljskih navika
upućivanje u način i metode rada na istraživačkim zadaćama uz upotrebu izvora
informacija
na različitim medijima, poučavanje za samostalno učenje
poučavanje učenika informacijskoj pismenosti
organizacija nastavnih sati u knjižnici i izvan nje u svrhu realizacije programa knjižničnog
odgoja i obrazovanja
organizacija i sudjelovanje u provedbi školskih projekata i programa
razvijanje kompetencije učenje učenja
2. STRUČNE KNJIŽNIČARSKE POSLOVE (10 sati tjedno) koje se obavljaju kontinuirano
tijekom cijele godine, a obuhvaćaju:
organizaciju i vođenje rada u knjižnici i čitaonici
nabavu knjiga i ostale informacijske građe
knjižnično poslovanje, inventarizacija, signiranje, klasifikacija i katalogizacija te otpis i
revizija
izradu informacijskih pomagala
izradu godišnjeg plana i programa rada knjižničara
3. KULTURNU I JAVNU DJALTNOST (5 sati tjedno) usmjerenu na tematske i prigodne
izložbe
4. STRUČNO USTAVRŠAVANJE (5 sati tjedno) koje pretpostavlja sudjelovanje oblicima
usavršavanja koje priređuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta te matična služba
za školske knjižnice, individualno stručno usavršavanje kroz praćenje relevantne literature
i sudjelovanja u različitim oblicima edukacija
50
PROGRAMSKI SADRŽAJI
NOSITELJ
PROGRAMA
BROJ
SATI
1. Odgojno-obrazovni rad s učenicima
A) Neposredni rad s učenicima















upoznavanje učenika i novih nastavnika sa školskom knjižnicom i čitaonicom, načinom i
oblicima rada, pravilima posudbe te pravilima korištenja računala
učenike 1. Razreda upućuje se u njihova prava, ali i obaveze prilikom korištenja
knjižnične građe
razvijanje navike posjećivanja školske knjižnice, upućivanja učenika u načine korištenja
svih dostupnih izvora znanja
pedagoška pomoć učenicima pri izboru građe u knjižnici, pomoć u obradi zadanih tema,
pisanju domaćih uradaka iz pojedinih nastavnih područja uz stvaranje navike i potrebe
navođenja bibliografskih izvora (citiranja)
pomoć pri izboru građe (savjetom za samostalno čitanje nelektirne građe te preporuka
stručne literature za izradu različitih referata i seminarskih radova)
Knjiga i ja program - poticanja čitanja (satovi lektire u školskoj knjižnici)
pomoć učenicima u izboru materijala i izradi plakata i prezentacija za nastavu i
izvannastavne aktivnosti
rad s učenicima u istraživačkom radu: korištenje tiskane referentne građe i
elektronskih izvora podataka
poučavanje u informacijskim vještinama, upoznavanje učenika sa specijalnim servisima
za pronalaženje informacija
poticanje na samostalno snalaženje i korištenje fonda školske kao i drugih knjižnica
kontinuirano upoznavanje s knjižničnim poslovanjem (raspored građe, stručne oznake,
klasifikacija)
osposobljavanje za samostalno korištenje građe (upućivanje učenika na razmještaj
knjižnične građe te veliku važnost signature)
razvijanje navike čuvanja knjiga i drugih izvora znanja
razvijanje čitalačke sposobnosti učenika
sustavno poučavanje učenika za samostalno i cjeloživotno učenje
B) Suradnja s nastavnicima, ostalim stručnim suradnicima i ravnateljem
Suradnja s učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima, odgajateljima, ravnateljem i roditeljima
obuhvaća:

timski rad na pripremi i provedbi nastavnih sati i radionica

timski rad na pripremi i provedbi školskih projekata

mentorski rad s pripravnicima

sudjelovanje u radu Tima za kvalitetu i izradi razvojnog plana škole kad je u taj plan uključena
djelatnost školske knjižnice

suradnju sa stručnim vijećima unutar škole

suradnju s roditeljima u svrhu unaprjeđenja rada školske knjižnice
knjižničar u
suradnji s
razrednikom,
učiteljima,
nastavnicima
444 sati
ravnatelj,
knjižničar,
učitelji,
nastavnici,
roditelji
2. Stručni rad i informacijska djelatnost
Stručna knjižnična djelatnost obuhvaća:

utvrđivanje potreba korisnika i izrada deziderate

nabavu knjižne i neknjižne građe

osiguranje dostupnosti i korištenja knjižnične građe i izvora informacija

izgradnju, stručnu i tehničku obradu fonda te zaštitu knjižnične građe

izradu potrebnih informacijskih pomagala (bilteni prinova, bibliografije, letci..)

kvantitativno i kvalitativno vrednovanje rada školske knjižnice

informiranje o radu i aktivnostima školske knjižnice
knjižničar
222 sati
51
3. Kulturna i javna djelatnost knjižnice
Kulturna i javna djelatnost školske knjižnice obuhvaća:

organizaciju, pripremu i provedbu kulturnih sadržaja (književne i filmske tribine, natjecanja u
znanju, književni susreti, predstavljanje knjiga, likovne i druge tematske izložbe, filmske i video
projekcije, kazališne predstave, glazbene i plesne izvedbe i dr.)

suradnju s kulturnim i drugim ustanovama koje organiziraju rad s djecom i mladeži u slobodno
vrijeme (narodne i druge knjižnice, arhivi, muzeji, kazališta i dr.).

poticanje integracije kulturnih i javnih djelatnosti s nastavom različitih odgojno-obrazovnih
područja

promicanje kulturno-povijesnih vrednota i osobitosti kako vlastite, tako i ostalih nacionalnosti

promicanje općeljudskih vrijednosti i usklađivanje društveno-humanističkih vrednota s ciljevima
odgojno-obrazovnog programa

suradnju sa strukovnim udrugama i srodnim institucijama

javno zagovaranje i promidžba djelatnosti školske knjižnice
knjižničar,
učitelji,
nastavnici
111 sati
knjižničar
111 sata
4. Stručno usavršavanje
Organizirano stručno usavršavanje obuhvaća:

sudjelovanje na stručnim skupovima državne razine u organizaciji Ministarstva znanosti,
obrazovanja i sporta i Agencije za odgoj i obrazovanje

sudjelovanje na skupovima u organizaciji Zavoda za knjižničarstvo Nacionalne i sveučilišne
knjižnice (CSSU-Centar za stalno stručno usavršavanje), strukovnih udruga (HKD-Hrvatsko
knjižničarsko društvo, HUŠK-Hrvatska udruga školskih knjižničara, HMŠK-Hrvatska mreža
školskih knjižničara)

županijska stručna vijeća stručnih suradnika knjižničara u organizaciji Agencije za odgoj i
obrazovanje

stručno usavršavanje u organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje

sudjelovanje na stručnim skupovima županijske razine:

županijska stručna vijeća stručnih suradnika knjižničara u organizaciji Agencije za odgoj i
obrazovanje

županijske matične službe u organizaciji županijskih matičnih knjižnica

stručno usavršavanje na školskoj razini
Pojedinačno stručno usavršavanje obuhvaća:

stručno usavršavanje praćenjem sadržaja iz područja knjižničarstva i informacijskih znanosti,
literature iz psihološko-pedagoškoga područja te praćenje izdavaštva i upoznavanje literature za
mladež
UKUPNO:
Knjižničar je zaposlen na puno radno vrijeme i u skladu s tim radno je vrijeme sljedeće:
od 7:30 do 15:30 sati.
Učenici i djelatnici Centra knjižnicu mogu koristiti: od 7:30 do 13:30 sati.
5.4. PLAN RADA TAJNIKA
- prijava i odjava radnika, rješavanje različitih poslova iz oblasti radnog odnosa
- poslovi oko provođenja natječaja za prijam radnika
- tekući administrativni poslovi
- vođenje sudskih postupaka
- primjena Statuta Centra i Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te
svih drugih propisa i zakona koji se primjenjuju u školi
- izrada izmjena i dopuna Statuta sukladno zakonu
- pomoć ravnatelju u pripremanju sjednica stručnih tijela Centra, vođenje zapisnika na
52
888 sati
sjednicama Upravnog vijeća
- poslovi vezani za imovinsko – pravne odnose
- izrada prijedloga raznih akata i ugovora
- vođenje urudžbenog zapisnika
- izdavanje potvrda i uvjerenja
- izrada rješenja o godišnjim odmorima
- poslovi oko izdavanja svjedodžbi
- poslovi vezani uz dopise i naputke
- ostali poslovi tajnika.
5.5. PLAN RADA RAČUNOVOĐE
- primanje dokumenata vezanih za knjigovodstvo
- uvođenje ulaznih računala u knjigu ulaznih rač.
- kontaktiranje, knjiženje, izvodi, računi, blagajna
- plaćanje računa putem virmanskih naloga
- unos svih podataka za izračun plaće radnika u COP
- izrada isplatnih lista za djelatnike Centra
- blagajnički izvještaji, uplate – isplate sitnih računa u okviru određ. Blagajničkog max.
- kontrola uplate za vrtić i užine za OŠ/SŠ
- kontrola uplata za korištenje nastavno – športsku dvoranu
- knjiženje plaća i sastavljanje obrasca M4
- obračun bolovanja na teret HZZO, bolovanja na teret Centra
- izrada periodičnih financijskih planova i slanje fin. Izvješća nadležnim službama
- izrada plana Godišnjeg proračuna Centra za 2015. God.
- izrada završnog obračuna za 2014. God
- izrada obračuna za 01.01. – 31. 06. 2015. ( polugodišnji obračun )
- ostali poslovi vezani za financije, računovodstvo i administraciju
- evidentiranje i analiza uplate novca za školsku kuhinju
- evidentiranje i analiza uplate novca za najam sportske dvorane.
6. PLAN RADA UPRAVNOG VIJEĆA I STRUČNIH TIJELA
6.1. PLAN RADA UPRAVNOG VIJEĆA
Upravno vijeće, kao kolektivno tijelo, upravljanja Centrom. Obavljat će poslove iz
djelokruga svoga rada temeljem odredaba Statuta Centra, zakona i drugih propisa. Upravno
vijeće je istovjetno sa Školskim odborom.
U ovoj školskoj godini Upravno vijeće će raspravljati, zauzeti stavove i po potrebi
predlagati poduzimanje potrebnih radnji, kao što su:
 donijeti školski kurikulum SŠ Centra do 15. Rujna 2014.
 donijeti Godišnji plan i program rada SŠ za šk. 2014./2015. Godinu –
do 30. Rujna 2014.
 donijeti Financijski plan za 2015. Godinu – do 31. 12. 2014.
 donijeti godišnji ( završni ) obračun za 2014. Godinu
53







donijeti polugodišnji obračun za 2015. Godinu
analizirati postignute rezultate u odgojno-obrazovnom radu
utvrditi prijedlog upisa učenika u školsku godinu 2015./2016.
rješavanje žalbe učenika, nastavnika, drugih djelatnika Centra i roditelja u
skladu s propisima, ako ih bude
razmatrati materijalne probleme Centra i pomoći u njihovom rješavanju, u
skladu sa svojim mogućnostima
prihvatiti Izvješće ravnatelja o radu Centra u šk. 2013./2014. Godini
obaviti ostale poslove u skladu sa Statutom i zakonima.
6.2. PLAN RADA NASTAVNIČKO – UČITELJSKOG VIJEĆA
Kako Centar djeluje kao jedinstvena pravna osoba te OŠ, SŠ i vrtić nisu zasebne
ustrojstvene jedinice, tj. Samostalne pravne osobe, svi učitelji
Centra su članovi
Nastavničko-učiteljskog vijeća.
Nastavničko – učiteljsko vijeće sudjeluje u utvrđivanju Godišnjeg plana i programa rada
Centra i prati njegovo ostvarivanje, ocjenjuje stručne i pedagoške rezultate Centra, skrbiti
o uspješnom ostvarivanju odgojno – obrazovnog rada, o primjeni suvremenih oblika i
metoda odgojno – obrazovnog rada s učenicima. Odlučivat će o pohvalama i
pedagoškim mjerama iz svog djelokruga te raspravljati i odlučivati o stručnim i
drugim pitanjima utvrđenim zakonima, Statutom i općim aktima Centra.
54
1
2
3
4
5
6
7
Tema
Sjednica NUV – a - 29. 09. 2014.:
- organizacija rada, Okvirni plan pisanih pr. Znanja
- rasporedi sati
- razredništvo
- mišljenje o GPPR SŠ za šk. 2014./2015.
Osiguranje učenika: Euroherc Osig. D.d. – Zagreb
Organizacija Dana kruha – 14. 10.2014.
Sjednica NUV – a: 28. 10. 2014. ( 1. Kvartal )
Odgojno-obrazovni rezultati, pedagoške mjere
Rad s naprednim i darovitim učenicima
Kulturna i javna djelatnost škole
Analiza tekućih odgojno-obrazovnih problema
Sjednica NUV – a: 23. 12. 2014.
Analiza uspjeha na kraju I. polugodišta
Analiza provedbe programa borbe protiv ovisnosti i
zdravstvene zaštite
Ekskurzija 3. Razreda – izvedbeni plan i program –
usvajanje
Aktualna problematika
Sjednica NUV – a: 27. 03. 2015. ( 3. Kvartal )
Stručno predavanje
Aktualna problematika
Odgojno-obrazovni rezultati do početka praznika
Rad s naprednim učenicima i natjecanja
Organizacija izleta SŠ u Palić i Suboticu
Pripreme za izlet SŠ u Vukovar 19. 05. 2014.
Kulturna i javna djelatnost
Kulturna i javna djelatnost škole
8 Analiza tekućih odgojno-obrazovnih problema
Sjednica NUV – a za završne razrede: 20. 05. 2015.
Organizacija upisa učenika 1. Razreda SŠ
9 Sjednica NUV – a: 16. 06. 2016: analiza odgojnoobrazovnog rada u školskoj godini 2014./2015.
Popravni ispiti: lipanjski/srpanjski rok
Sudjelovanje u izradi prijedloga školskog kurikuluma
SŠ za šk. 2015./2016. Godinu
10 Sjednica NUV – a: 08. 07. 2015.:
- analiza popravnog ispita u 1. Roku,
usvajanje kurikuluma SŠ za šk. 2015./2016. Godinu
Sjednica NUV – a: 21. 08. I 28. 08. 2015.
11 Upisi učenika 1. Razreda SŠ – jesenski rok
Analiza izvršenja Godišnjeg plana i programa rada SŠ
Popravni ispiti – rok u kolovozu
Pripreme za početak nove školske godine
Vrijeme
Rujan 2014.
Listopad
Studeni
Prosinac
Siječanj 2015.
Ožujak
Travanj
Svibanj
Nositelj
Ravnatelj
Pedagog
Tajnik
Razrednici
Nastavnici
Ravnatelj
Pedagog
Nastavnici
Ravnatelj
Pedagog
Nastavnici
Ravnatelj
Pedagog
Nastavnici
Ravnatelj
Pedagog
Nastavn.
Ravnatelj
Pedagog
Nastavnici
Ravnatelj
Pedagog
Nastavnici
Ravnatelj
Pedagog
Nastavnici
Ravnatelj
Pedagog
Lipanj
Nastavnici
Srpanj
Kolovoz
Ravnatelj
Pedagog
Nastavnici
Ravnatelj
Pedagog
Nastavnici
55
6.3. PLAN RADA RAZREDNIH VIJEĆA
U ovoj školskoj godini obvezno će se održati najmanje 4 sjednice Razrednih vijeća, a po
potrebi i više. Na tim sjednicama razmatrat će se realizacija nastavnog plana i programa,
odgojni problemi i mjere za njihovo rješavanje, analiza uspjeha učenika, predlagati, odlučivati
o odgojnim mjerama iz djelokruga vijeća u skladu sa Statutom i drugim propisima.
Kalendar za 5 planiranih ( redovitih ) sjednica:
 28. ( utorak )
listopada 2014.
 23. ( utorak )
prosinca 2014.
 27. ( petak )
ožujka
2015.
 20. ( srijeda )
svibnja 2015. - samo za završne razrede
 16. ( utorak )
lipnja
2015.
6.4. PLAN RADA STRUČNIH VIJEĆA ( AKTIVA )
Nastavnici SŠ Centra su uključeni u rad stručnih vijeća ( aktiva ).
U Centru djeluju četiri stručna aktiva:
1. Stručni aktiv za nastavne predmete koji sadržavaju gradivo, koje upućuje na
posebnost mađarske nacionalne manjine, kao što su: mađarski jezik, povijest, glazbena
umjetnost i likovna umjetnost. Voditelj vijeća je: Janoš Andoči,prof.
2. Stručni aktiv za hrvatski jezik i strane jezike, u koji spadaju: hrvatski jezik,
njemački jezik, engleski jezik, francuski jezik i latinski jezik. Voditelj aktiva je: Tajana
Matošić,prof.
3. Stručni aktiv za prirodoslovne predmete, kao što su: matematika, fizika, biologija,
kemija, higijena, zemljopis, TZK. Voditelj stručnog vijeća je : Erne Gordoš.prof.
4. Stručni aktiv za informatiku, ekonomsku i trgovinsku te humanističku grupu
predmeta, kao što su: informatika, svi stručni predmeti iz područja ekonomije i
trgovine, logika, filozofija, etika, politika i gospodarstvo, sociologija. Voditelj stručnog
vijeća je: Nandor Čapo,dipl.ecc.
6.4.1. Program rada stručnog aktiva za nastavne predmete koji upućuju na
posebnost mađarske nacionalne manjine:
Rujan 2014.
- sjednica aktiva
- organiziranje svečanosti povodom početka nastavne godine – izrada panoa
- pomoć u organizaciji Dana Centra – 25. I 26. 09. 2014.
- organizacija i održavanje koncerta folklorne glazbe na kojoj će sudjelovati učenici OŠ
Listopad
- 05. 10. Sjećanje na mučenike revolucije 1848., pano i predavanje
- 10. 10. Upoznajemo središte naše županije – Osijek
- 14. 10. Dan zahvalnosti za plodove zemlje – priredba, panoi
- 23. 10. Sudjelovanje u svečanom prog. Obilježavanja revolucije 1956. – recitacija, pano
- sjednica aktiva
- 31. 10. Obilježavanje Dana reformacije (u razredima)
56
Studeni
- sjećanje na heroje Vukovara
- planiranje posjeta kazalištu u Pečuhu ili u Subotici
- sjednica aktiva
Prosinac
- organizacija prigodnog programa povodom blagdana Sv. Nikole
- sudjelovanje u pripremi prigodnog programa povodom Božića, 23. 12.
- sjednica aktiva
Siječanj 2015.
- priprema za natjecanje iz mađarskog jezika
- 22.01. Dan mađarske kulture – izrada panoa, prigodno predavanja
- sjednica aktiva
Veljača
- maskenbal i narodni običaji (maske, panoi, plakat)
- natjecanje učenika iz mađarskog jezika
- ljubavna poezija slavnih mađarskih pjesnika – realizacija po razredima
- 14. 02. Valentinovo – izrada panoa i kutije za poruke
Ožujak
- obilježavanje obljetnice mađarske revolucije 1848./49. Godine ( Hrastin )
- sjednica aktiva
- Uskrs – izrada panoa u razredima
- posjet osječkom vodovodu povodom svjetskog dana zaštite vode
Travanj
- sjednica aktiva
- pripreme za izlet u Palić i Suboticu, 22. 05. 2015.
Svibanj
- pripreme za natjecanje iz povijesti
- 19. 05. 2015. Ispraćaj učenika završnih razreda SŠ
- sjednica aktiva
- sudjelovanje u pripremi izleta u Zagreb, 12. 06. 2015.
Lipanj
- sjednica aktiva – analiza realizacije godišnjeg programa
- posjet osiječkom kazalištu (opera, opereta)
- pripreme i ralizacija prigodnog programa povodom završetka nastavne godine
- sudjelovanje u svečanom ispračaju osmaša
- sudjelovanje u izradi prijedloga kurikuluma SŠ za šk. 2015./2016. Godinu.
*Napomena: učenici će s nastavnicima aktiva tijekom nastavne godine raditi na izdavanju
školskih novina, na sakupljanju starih spomenara i uređivanju zbirke starih spomenara.
57
6.4.2. Program rada stručnog aktiva za hrvatski jezik i strane jezike
Rujan 2014.
 Prvi sastanak Aktiva (dogovor o radu)
 8. 9. 2014. Svjetski dan borbe protiv nepismenosti (izrada plakata, integrirano u
nastavi)
 26. 9. 2014. Europski dan jezika (projekt – izrada plakata, postera i prezentacija,
sudjelovanje na manifestacijama u organizaciji Grada)
 25. I 26. 9. 2014. Obilježavanje Dana Centra (Proslava 15. Obljetnice postojanja i
rada Prosvjetno-kulturnog centra Mađara u RH)
1. Dan (25. Rujna) – projekt Mađarski nobelovci (Aktiv hrv.jezika i stranih
jezika predstavit će mađarskog nobelovca Imrea Kertésza kroz usporedbu
književnog i filmskog djela i izradu plakata te općenito sve nobelovce kroz
ppt prezentaciju na engleskom i njemačkom jeziku)
2. Dan (26. Rujna) – proslava 15.obljetnice postojanja i rada Centra
 uređivanje panoa
 praćenje stručne literature
 bilježenje događaja
Listopad
 Drugi sastanak Aktiva
 5. 10. 2014. Međunarodni dan učitelja
 8. 10. 2014. Dan neovisnosti RH (u razredu)
 14. 10. 2014. Dani zahvalnosti za plodove zemlje (Dan kruha)(uređivanje panoaučenički literarni i likovni radovi na temu kruha, uređenje učionica s tematikom jeseni;
prigodni program povodom Dana kruha)
 Mjesec knjige (obilježavanje u nastavi, posjet knjižnici)
 22. 10. 2104. Međunarodni dan školskih knjižnica (knjižnično-informacijsko područje:
nastava u knjižnici)
 uređivanje panoa
 sustavan rad filmske družine PKCM-a, snimanje filmova
Studeni
 14. 11. 2014. Posjet Glasu Slavonije – tiskari i Dječjem kazalištu Branka Mihaljevića
(integrirani nastavni dan)
 18. 11. 2014. Dan sjećanja na Vukovar (prigodno obilježavanje u Školi)
 24. 11. 2014. Dan hrvatskog kazališta – odlazak u HNK
 odlazak na seminare i aktive
 korelacija nastavnih predmeta
 praćenje kulturnih događaja
Prosinac


korelacija nastavnih predmeta (mađarski jezik, latinski jezik, povijest, filozofija…)
pripremanje učenika za državnu maturu
58


organizacija priredbe za Božić
izrada Projekta građanin
Siječanj 2015.
 korelacija u nastavi
 praćenje literature i kulturnih događanja
 odlazak na seminare i stručne skupove
Veljača
 Treći sastanak Aktiva
 14. 2. 2015.Valentinovo – dan zaljubljenih (projekt – panoi, u razredu)
 22.2. 2015. Dan nacionalne i sveučilišne knjižnice (posjet knjižnici)
Ožujak
 11. – 17. 3. 2015. Dani hrvatskoga jezika
 Glagoljaši (projekt – istraživački rad, uređivanje panoa, izrada plakata, radionica
izrade glagoljičnih slova od plastelina i glinamola)
 21. 3. Svjetski dan pjesništva (panoi, u razredu)
 korelacija predmeta
 redoviti sastanci i dogovori
 Uskrs (uređenje panoa)
Travanj




Četvrti sastanak Aktiva
2. 4. 2015. Međunarodni dan dječje knjige
Pričam ti priču (projekt – knjižnica: stvaranje bajke, izrada slikopriče)
22. 4. 2015. Dan hrvatske knjige (panoi)
odlazak u HNK
Svibanj
 11. 05. 2015. Svjetski dan pisanja pisama (u razredu)
 19. 05. 2015. Ispraćaj maturanata
Lipanj
 ispraćaj osmaša 16. 06.
 završetak nastavne godine (pripremanje priredbe)
 Sudjelovanje u izradi prijedloga Školskog kurikuluma SŠ za šk. 2015./2016. Godinu
59
6.4.3. Plan rada Stručnog aktiva za prirodoslovne predmete
Rujan, listopad 2014.
- Održavanje 1. Sastanka stručnog aktiva
- Stručna predavanja i priopćenja (skup informacija) članova str. aktiva na sastancima aktiva
- Izradba individualnih predmetnih planova i programa za šk. god. 2014./2015.
- Izradba godišnjeg plana i programa rada Stručnog aktiva za prirodoslovne predmete
- Sudjelovanje u projektu povodom Dana Centra 25. 09. – mađarski nobelovci
- Osvrt na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Osvrt na Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina
- Uređivanje zidnih novina s aktualnom tematikom
- Aktualna problematika
Studeni, prosinac
- Održavanje 2. Sastanka stručnog aktiva
- Stručna predavanja i priopćenja (skup informacija) članova str. aktiva na sastancima aktiva
- Utvrđivanje tema za završne ispite i maturu strukovnih škola
- Osvrt na Zakon o radu
- Uređivanje zidnih novina s aktualnom tematikom
- Aktualna problematika
Siječanj, veljača, ožujak 2015.
- Održavanje 3. Sastanka stručnog aktiva
- Stručna predavanja i priopćenja (skup informacija) članova stručnog aktiva na sastancima
aktiva
- Organiziranje priprema za održavanje nacionalnih ispita
- Osvrt na Konvenciju UN-a o pravima djeteta
- Uređivanje zidnih novina s aktualnom tematikom
- Aktualna problematika
Travanj, svibanj, lipanj
- Održavanje 4. Sastanka stručnog aktiva
- Stručna predavanja i priopćenja (skup informacija) članova str. aktiva na sastancima aktiva
- Realizacija nacionalnih ispita
- Sudjelovanje u pripremi izleta u Suboticu, Palić, Zagreb
- Osvrt na Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima
- Uređivanje zidnih novina s aktualnom tematikom
- Aktualna problematika
- Sudjelovanje u izradi prijedloga školskog kurikuluma SŠ za šk. 2015./2016. Godinu
60
6.4.4. Plan rada Stručnog aktiva strukovnih predmeta za 2014./2015. Školsku godinu
Rujan 2014.
- Održavanje I. sjednice stručnog aktiva s
ciljem određivanja zajedničkih elemenata i
mjerila za ocjenjivanje za 2014./2015.
Školsku, godinu dogovor o seminarima i
zadacima, udžbenici, stručna literatura.
25.09.2014.
- Projekt u okviru ostvarenja projektnog dana
u povodu obilježavanja 15. Obljetnice
postojanja PKCM: Mađarski nobelovci –
János Harsányi
27.09.2014.
- Svjetski dan turizma – WTO
Listopad 2014.
- aktualni seminari za listopad i studeni
03.10.-05.10.
- 17. Osječki jesenski sajam (učenici
strukovnih usmjerenja trebaju posjetiti sajam
uz vodstvo nastavnika, prikupiti promidžbene
materijale za panoe – učenici bi trebali
napisati esej o svojim zapažanjima razlučivši
uz koji se predmet vežu viđeni sadržaji).
09.10-12.10.
- ARCA – Međunarodna izložba inovacija –
Zagreb
14.10.
- Svjetski dan kruha
15.10.-19.10.
- Ambienta – Zagreb (sajam, za učenike
strukovnih razreda)
- Priprema učenika za „Gastro 2015“
17.10.2014.
- Međunarodni dan borbe protiv siromaštva
17.10.-19.10.
- Sajam Agro zemlja – Bizovac
Studeni 2014.
- aktualni seminari za studeni i prosinac
- Priprema učenika za Gastro 2015
11.11.-16.11.
- INFO – Sajam informacijskih tehnologija –
Zagreb
Prosinac 2014.
- Održavanje II. Sjednice stručnog aktiva –
priprema za kraj prvog polugodišta, pitanje
61
nabave stručne literature, realizacija zacrtanih
izvedbenih planova i programa, aktualna
problematika.
09.12.2014.
- Međunarodni dan borbe protiv korupcije
- Priprema učenika za Gastro 2015
Siječanj 2015
- Pregled i raspored seminara po katalogu
Agencije za drugo polugodište 2014./2015.
Školske godine
16.1.
- Svjetski dan vjerske slobode (etika)
- Regionalno natjecanje Gastro 2015.
Veljača 2015.
- Održavanje III. Sjednice stručnog aktiva seminari.
- Priprema učenika za Gastro 2015
20.02.2015.
- Svjetski dan socijalne pravde
Ožujak 2015.
- Osječki proljetni sajam poljoprivrede i
prehrane (učenici strukovnih usmjerenja
trebaju posjetiti sajam uz vodstvo nastavnika,
prikupiti promidžbene materijale za panoe –
učenici bi trebali napisati esej o svojim
zapažanjima razlučivši uz koji se predmet
vežu viđeni sadržaji)
- Edukacijsko rekreativno putovanje – Etno
selo Karnac: Učenici upoznaju vlasnike
seoskih gospodarstava, stječu uvid u
funkcioniranje istih te kroz praksu proširuju
svoja teorijska znanja.
- Priprema učenika za Gastro 2015
Travanj 2015.
- Tijekom mjeseca se planira posjet učenika
sektora turizam i ugostiteljstvo od 1. Do 4.
Razreda 10. Sajmu lova, ribolova i turizma –
SALORI 2015.
- Ukoliko učenik/ci u siječnju na
regionalnom natjecanju budu uspješni:
62
sudjelovanje na državnom natjecanju Gastro
2015.
- Svjetski dan planeta Zemlje
22.04.2015.
- Svjetski dan intelektualnog vlasništva
26.04.2015.
Svibanj 2015.
- Posjet Sajmu cvijeća i seoskog turizma u
Dalj Planini
1.5.
-
Praznik rada (na satu ekonomskih grupa
predmeta i društvenih predmeta obraditi
temu prije praznika)
17.05.2015.
-
Svjetski dan telekomunikacijskog i
informacijskog društva
Lipanj 2015.
- Održavanje IV. Sjednice stručnog aktiva –
priprema za kraj školske godine, aktualna
problematika.
5.6.
- Svjetski dan zaštite čovjekove okoline (svi
učenici – prirediti pano)
17. 06. – 30. 06.
- Sudjelovanje u izradi prijedloga školskog
kurikuluma SŠ za šk. 2015./2016. Godinu
Ostale obveze i zadaci:
1. Angažiranje učenika na izradu projekata (projektna nastava)
2. Po međusobnom dogovoru nastavnika povremeno organizirati interdisciplinarnu nastavu
3. Pratiti stručnu literaturu
4. Pratiti i posjećivati seminare i stručne skupove i o njima izvještavati
5. Za tematske svjetske dane uključiti temu u nastavu ili urediti tematski prilagođeni pano
Napomena:
Posjete sajmovima u dogovoru s učenicima i ravnateljem Centra prema mogućnostima.
63
6.5. PLAN RADA VIJEĆA RODITELJA
U cilju ostvarenja zadaća predškolskog odgoja i naobrazbe, osnovnog i srednjeg
školstva i povezivanja vrtića, osnovne i srednje škole Centra s društveno sredinom, u Centru
se osniva Vijeće roditelja.
Vijeće roditelja čine predstavnici roditelja učenika svakog razrednog odjela osnovne
i srednje škole, te predstavnici roditelja djece iz odgojnih skupina vrtića Centra.
Na prvom roditeljskom sastanku u školskoj godini u rujnu 2014. Roditelji djece
iz svake odgoje skupine vrtića, odnosno roditelji učenika svakog pojedinog razrednog odjela
osnovne i srednje škole u Vijeće roditelja biraju tajnim ili javnim glasovanjem po jednog
roditelja predstavnika te odgojne skupine, odnosno razrednog odjela.
Vijeća roditelja:
daje mišljenje o Školskom kurikulumu SŠ
daje mišljenje o Godišnjem planu i programu rada SŠ,
raspravlja o izvješću ravnatelja o realizaciji God. Pl. I pr. Rada
razmatraju predstavke i prijedloge građana o pitanjima od interesa za rad
Centra,
razmatraju pritužbe roditelja u svezi odgojno – obrazovnog rada
nastavnika i daju svoje mišljenje o njima,
- predlaže mjere za unapređenje obrazovnog rada, itd. .
Vijeće roditelja ima svog predsjednika i zamjenika predsjednika, kojeg među
sobom biraju članovi Vijeća tajnim glasovanjem. Vijeće roditelja održava sjednicu najmanje
dvaput u tijeku školske godine, odnosno po potrebi. Na sastancima Vijeća se vodi zapisnik
koji se dostavlja u tajništvo Centra.
Rad na sjednicama Vijeća roditelja reguliran je Poslovnikom o radu Vijeća roditelja.
6.6. PLAN RADA VIJEĆA UČENIKA
Učenici srednje škole Centra imaju prava sudjelovati sastancima Vijeća učenika.
Vijeće učenika čine predstavnici učenika svakog razrednog odjela srednje škole Centra.
Rad Vijeća učenika pomaže pedagoginja Erna Varga.
6.7. PLAN RADA PEDAGOŠKO – RAZVOJNE SLUŽBE
Pedagoško – razvojnu službu čine:
 ravnatelj:
Bandi Kučera,mag. Math. et phys.
 pedagoginja:
Kristina Akerman,dipl.oecc. ( 20 r.s. tjedno )
 knjižničar:
Diana Dorkić,dipl. knjižničar
 satničar:
Erne Gordoš,prof.
 ispitni koordinator: Tünde Angster Barač, dipl. Oecc.
Program rada za ostvarivanje pedagoško-razvojne službe sastoji se od:
1. Pripreme za ostvarivanje školskog programa (odgojno-obrazovnog procesa)
 utvrđivanje obrazovnih potreba
 priprema, organizacija i sudjelovanje u provođenju upisa učenika u prvi
razred
 rješavanje molbi učenika za upis, ispis i sl.
64







briga o stvaranju organizacijskih, kadrovskih i materijalnih preduvjeta za
realizaciju odgojno-obrazovnog programa
izrada godišnjeg programa škole
određivanje smjena i radnih prostora
izrada tjednog rasporeda rada
izrada tjednog i godišnjeg zaduženja nastavnika
izrada kalendara rada škole
izvedbeno planiranje i programiranje nastave i izvannastavnih aktivnosti.
2. Ostvarivanje odgojno-obrazovnog rada ili neposredno sudjelovanje u odgojnoobrazovnom procesu
 pripreme za uvođenje programa rasterećenja učenika
 praćenje ostvarivanja nastavnih planova i programa
 posjeti nastavi
 pomoć i nadzor nad primjenom Pravilnika o praćenju i ocjenjivanju
učenika
 neposredno izvođenje odgojno-obrazovnog programa
 sudjelovanje u radu stručnih organa škole
 predavanja, pedagoške radionice
 organizacija i sudjelovanje u ostvarivanju sadržaja pripravničkog staža














Rad s učenicima s posebnim potrebama:
identifikacija učenika s posebnim potrebama
rad s novo pridošlim učenicima
rad s učenicima koji doživljavaju neuspjeh
informativno savjetodavni rad s učenicima
pedagoške radionice
informativno savjetodavni rad s nastavnicima
informativno savjetodavni rad s roditeljima
rad na profesionalnoj orijentaciji
priprema i ostvarivanje programa prevencije ovisnosti
afirmacija pozitivnih vrijednosti protiv nasilja
rad na zdravstvenom odgoju i zdravstvenoj kulturi
skrb o higijeni odgojno-obrazovnih prostora
upoznavanje i praćenje socijalnih prilika učenika
briga za socijalne odnose u razrednim odjelima.
3.
Analiza odgojno-obrazovnog rada
 analiza uspjeha učenika i ostvarenje nastavnog plana i programa
- polugodišnja
- na kraju školske godine
 utvrđivanje obrazovnih potreba i izrada prijedloga plana upisa u novu
školsku godinu
 izrada izvještaja na kraju školske godine
4.
Stručno usavršavanje pedagoško-razvojne službe
 pribavljanje stručne i druge literature
 pohađanje savjetovanja i seminara
 sudjelovanje u radu aktiva ravnatelja i pedagoga
65
5.
Pedagoška dokumentacija
 briga o školskoj dokumentaciji
 briga o nastavničkoj dokumentaciji
 briga o učeničkoj dokumentaciji
 vođenje dokumentacije o stručnoj literaturi i drugim izvorima znanja
6.
Ostali poslovi
 rukovođenje školom – ravnatelj
 suradnja sa županijskim uredom za prosvjetu, s Ministarstvom znanosti,
obrazovanja i sporta, AZOO i institucijama – društvene sredine
 suradnja s Upravnim vijećem, Vijećem roditelja
6.8. OKVIRNI PLAN RADA RAZREDNIKA
Razrednici razrednih odjela SŠ su:
Redni broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Nastavnik
Janoš Andoči
Gordos Ernő
Betilija Kučera
Mirela Berlančić
Kanalas Erzsébet
Darija Novak
Dalia Dalmatin
V. Belašić Timea
Silvija Toth
Damir Berlančić
Tünde Angster Barač
Razred
I.G
II.G
III.G
IV.G
I.T
II.T
III.T
IV.T
I.K
II.B
III.B
Kako razrednik treba skrbiti o ukupnom školskom odgojnom utjecaju na učenika, to ga
upućuje na suradnju s ravnateljem, stručnim suradnikom, stručnjacima izvan Centra i svakako
s roditeljima.
Za sat razrednika svaki razrednik planira teme specifične za svoj razredni odjel, ali one bi
se mogle svrstati u nekoliko glavnih skupina:
a) OBITELJSKO OKRUŽENJE (problemi, nerazumijevanje, nesređene obitelji,
nasilje, alkoholizam,…)
b) JA – TKO SAM, ŠTO SAM, GDJE SAM (nesigurnost, strah i stres,
nesnalažljivost, ovisnost, obrambeni mehanizam…)
c) CENTAR (mogući problemi u odnosu na ocjenjivanje, izostanke, disciplinu,
nedisciplinu, rad – nerad…)
d) ZDRAVSTVENI ODGOJ – sukladno kurikulumu.
66
SURADNJA S RODITELJIMA
Osim rada s učenicima, razrednik će ostvariti suradnju s roditeljima:
a) na roditeljskim sastancima ( najmanje 3 tijekom nastavne godine)
b) individualnim kontaktima s roditeljima.
ADMINISTRATIVNI POSLOVI
Razrednici su obvezni točno, uredno i pravovremeno voditi pedagošku dokumentaciju i
raditi analiza izvješća, voditi sjednice razrednih vijeća.
Svaki razrednik će izraditi svoj program rada razrednika. On će sadržavati aktivnosti i
teme koje će se izložiti u razrednom odjelu.
7.
PLAN STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA
Svaki nastavnik SŠ je dužan voditi evidenciju o permanentnom usavršavanju u
obrascu Individualni plan i program permanentnog usavršavanja za školsku
2014./2015. Godinu.
Stručno razvojna služba Centra vodi brigu o stručnom usavršavanju djelatnika SŠ Centra
time što ih redovito upućuje na stručne skupove koje organizira AZOO (prema Katalogu
stručnih skupova putem: www.ettaedu.eu ), kao i stručna vijeća za pojedine predmete, na
sjednicama Nastavničko-učiteljskog vijeća organizira predavanja i prikaze stručne i
pedagoške literature i nabavlja stručnu literaturu za nastavnike.
Planovi i programi Individualnog stručnog/permanentnog usavršavanja nastavnika i
stručnih suradnika u SŠ utvrđeni su na sjednici Nastavničko – učiteljskog vijeća dana
29. Kolovoza 2014. Godine.
Prema tome, stručna usavršavanja se izvode:
- u Centru: u organizaciji Stručnih vijeća i na sjednicama NUV – a
- izvan Centra: na županijskoj razini, na državnoj razini te u R. Mađarskoj.
8. PODACI O OSTALIM AKTIVNOSTIMA U FUNKCIJI
ODGOJNO – OBRAZOVNOG RADA I POSLOVANJA ŠKOLE
8.1. PLAN KULTURNE I JAVNE DJELATNOSTI
Rujan 2014.
-
07. 09. Dan hrvatskih voda
08. 09. Međunarodni dan pismenosti
09. 09. Dan poštanske marke
10. 09. Dan Hrvatskog olimpijskog odbora
12. 09. Svjetski dan prve pomoći
14. 09. Tjedan borbe protiv tuberkuloze
67
-
16. 09. Međunarodni dan očuvanja ozonskog omotača
21. 09. Međunarodni dan mira
22. 09. Početak jeseni
22. 09. Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama
23. 09. Dan europske baštine
25./26. 09. Proslava Dana Centra ( 15. Obljetnice postojanja i rada )
26. 09. Europski dan jezika
-
01. 10. Međunarodni dan glazbe i starijih osoba
04. 10. Svjetski dan životinja
05. 10. Svjetski dan nastavnika
05. 10. Međunarodni dan djeteta
09. 10. Svjetski poštanski dan
14. 10. Dan zahvalnosti za plodove zemlje - Dani kruha
20. 10. Svjetski dan jabuka
23. 10. Obilježavanje Revolucije u R. Mađarskoj 1956.
26. 10. Međunarodni dan školskih knjižnica
31. 10. Dan reformacije
-
09. 11. Svjetski dan izumitelja
09. 11. Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma
18. 11. Sjećanje na Vukovar
24. 11. Dan hrvatskog kazališta
-
01. 12. Svjetski dan borbe protiv AIDS – a
06. 12. Sveti Nikola
23. 12. Božićni program, koncert, školska priredba
Listopad
Studeni
Prosinac
Siječanj 2015.
Veljača
Ožujak
Travanj
Svibanj
-
15. 01. Dan međunarodnog priznanja R. Hrvatske
27. 01. Dan sjećanja na Holokaust
12. 02. Darwinov dan
14. 02. Valentinovo
21. 02. Međunarodni dan materinjeg jezika
13. 03. Svečani program ( Hrastin ) povodom revolucije 1848./49.
22. 04. Dan planeta Zemlje
03. 05. Svjetski dan slobode tiska
11. 05. Svjetski dan pisanja pisama
18. 05. Međunarodni dan muzeja
19. 05. Svečani ispračaj završnih razreda SŠ Centra
26. 05. Svjetski dan športa
31. 05. Svjetski dan nepušenja
Lipanj
-
16. 06. Završetak nastavne godine – svečani program i ispraćaj osmaša.
68
8.2. PLAN ZDRAVSTVENO – SOCIJALNE ZAŠTITE UČENIKA
Program zdravstvene zaštite učenika srednje škole vršit će se u suradnji sa Školskom
medicinom Zavoda za javno zdravstvo Osječko – baranjske županije.
Planiraju se sljedeći pregledi i predavanja:
1. predavanje o zdravom načinu življenja
2. predavanja o spolno prenosivim bolestima i kontracepciji
3. U I. polugodištu – za završne razrede: DI-TE pro odultis ( cijepljenje protiv
difterije i tetanusa ) uz predavanje o tim bolestima i važnosti cijepljenja
4. svi razredi – pregledi za utvrđivanje programa tjelesnog odgoja za učenike koji
iz zdravstvenih razloga ne mogu u potpunosti ili uopće ne mogu sudjelovati u nastavi
TZK. Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi potvrdu o
djelomičnom ili potpunom oslobađanju od nastave TZK izdaje liječnik primarne
zdravstvene zaštite.
Mjesec
Sadržaji
IX.
Utvrđivanje stanja i organizacija prehrane učenika u Centru
2014. Snimanje socio-ekonomskog statusa učenika.
Nalaženje rješenja za plaćanje užine učenicima čiji roditelji nisu u mogućnosti
sami snositi troškove prehrane učenika u Centru
Održavanje 1. Roditeljskog sastanka u 1. Nastavnom tjednu: izbor predstavnika
roditelja u Vijeće roditelja, itd.
Zaprimanje zamolbi za djel./potpuno oslobađanje od TZK.
X.
Identifikacija učenika sa smetnjama u razvoju.
Suradnja sa školskom poliklinikom.
XI.
Individualni razgovori s roditeljima i učenicima pri rješavanju odgojno-obrazovnih
problema.
Suradnja sa zdravstvenom službom.
Poboljšanje prehrane na prijedlog roditelja
Održavanje roditeljskih sastanaka.
XII.
Voditi brigu o učenicima putnicima.
I.
Sistematski pregled učenika.
2015.
II.
Obrada aktualnih tema na roditeljskim sastancima vezanim uz pojavu puberteta.
Organizacija prehrane.
IV.
Rad na poboljšanju odnosa između učenika i učenika, učenika i nastavnika, roditelja
i škole.
VI.
Prikupljanje rabljenih udžbenika.
Analiza zdravstveno-socijalne i ekološke zaštite učenika.
8.2.1. OSIGURANJE UČENIKA
Osiguranje učenika obavit će se tijekom rujna kod osiguravajućeg društva Euroherc
Osiguranje d.d., Zagreb po cijeni od 30,- kn po učeniku.
69
8.3. PLAN ZDRAVSTVENE ZAŠTITE RADNIKA ŠKOLE
Kao i prethodnih godina, tijekom lipnja 2015. Će 10 nastavnika SŠ Centra pristupiti
sistematskom pregledu.
Svi djelatnici Centra pristupit će općem zdravstvenom pregledu u koordinaciji s
Zavodom za javno zdravstvo Osječko – baranjske županije.
8.4. ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAMI
8.4.1. PROGRAM PREVENCIJE
OVISNOSTI
Ove školske godine raditi ćemo na ciljevima:
1. izravne prevencije
 upoznavanje mladih sa štetnostima ovisnosti i jačanje njihove odluke da ne
usvoje obrasce ovisničkog ponašanja (prevencija pušenja, alkoholizma i
narkomanije)
2. neizravne prevencije
 poticanje zrelog i odgovornog ponašanja u svim područjima života,
afirmiranje pozitivnih navika i kreativnog korištenja slobodnog vremena
Program rada je sljedeći:
1. Osposobljavanje učitelja za prevenciju ovisnosti kroz posebne programe
(predavanja, seminari)
2. Rad razrednika i pedagoga s roditeljima – individualno, putem sastanka
(odgovorno roditeljstvo, rano prepoznavanje zlouporabe sredstava ovisnosti,
teorija izbora u odgoju djece).
3. Tematski sati razrednika o ovisnosti pušenja, alkohola i droge, učenje životnih
vještina: rješavanje problema, donošenje odluka, komunikacija, kreativno i
kritičko mišljenje
4. Educiranje učenika u nastavi biologije, kemije, TZK – planiranje ovih
nastavnih jedinica
5. Uređenje školskih panoa na temu bolesti ovisnosti
6. Pozvati vanjske stručnjake na predavanja i tribine s roditeljima i učenicima, a
moguće teme bi bile:
 kojim pristupom odgajati djecu s obzirom na individualne specifičnosti
 odnosi o braku, o posljedicama destabilizacije braka na život djece
 životne uloge roditelja
 prevladavanje adolescentske krize, pohvale, otuđenja od vlastitog doma
7. Briga i prilagođen postupak za svakog učenika – kvalitetna komunikacija
8. Suradnja i razmjena informacija s osnovnim školama, Centrom za socijalni
rad, Domom zdravlja i MUP-om Osijek
9. Rad učitelja s učenicima kroz sport i kreativne aktivnosti:
 ponuditi aktivnost, ispitati interes za ono što je moguće ponuditi
 rad u literarnoj i recitatorskoj sekciji
 angažiranje učenika u rad Školskog športskog kluba Centra
10. organizacija posjeta kazalištu, izložbama i drugim kulturnim događajima
11. Odlasci na izlete i ekskurzije
12. Educiranje učitelja i stručnih suradnika posebnim seminarima zbog pripreme
za provedbu navedenih i drugih programskih aktivnosti.
Nositelji programa rada su: pedagog, ravnatelj, nastavnici, razrednici, roditelji
i
učenici.
70
8.4.2. PROGRAM AFIRMACIJE POZITIVNIH VRIJEDNOSTI PROTIV NASILJA
Cilj programa je:
afirmacija pozitivnih vrijednosti
suočavanje s postojanjem problema nesigurnosti i nasilja
promicanje spoznaja o opasnostima oružja i drugih eksplozivnih naprava
jačanje svijesti učenika i njihovih roditelja o potrebi predaje oružja nadležnim
tijelima
razvijanje samopoštovanja u učenika
pomoć učenicima u životnim opredjeljenjima
pozitivno usmjeravanje korištenja slobodnog vremena učenika
promicanje raznovrsnih športskih aktivnosti i drugih kreativnih sadržaja
Sadržaj i nositelj programa u školi:
1. Partnerstvo s roditeljima i društvenom zajednicom
2. Utvrditi prioritete, prednosti i teškoće rada u školi na temelju prikupljenih podataka
3. Neposredan rad s učenicima treba biti usmjeren na podupiranje otpornosti učenika na
negativne utjecaje, na stvaranje pozitivne školske klime, korištenje suvremenih i
kvalitetnih nastavnih metoda, podupiranje samoučinkovitosti, te promicanje socijalnih,
emocionalnih, kognitivnih i moralnih kompetencija
5. Kroz sate razrednika voditi učenike ka spoznaji o posljedicama nasilnog ponašalja, te
dati informacije o tome kako i komu prijaviti nasilno ponašanje.
5. U radu Nastavničko – učiteljskog vijeća održati radionice na kojima će se razmatrati
Problematika Suočavanja s nasiljem u školi i predavanje o tomu kako prepoznati rane
i neposredne znakove upozorenja, kojima učenik često traži pomoć odraslih, te kako
preventivno djelovati na pojavu nasilja
6. Kroz roditeljske sastanke radioničkog tipa ukazati roditeljima na važnost međusobne
suradnje škole – učenika – roditelja, te im pomoći u prepoznavanju pojave agresivnog
ponašanja i nasilja. Upoznati roditelje s člancima Obiteljskog zakona koji se odnosi na
obveze roditelja i djece
7. Savjetovanje za roditelje – skupno ili individualno s ciljem uspješnijeg rješavanja
osobnih problema svakog učenika, čime se pomaže i samoj obitelji.
8. Nastavnik TZK usmjeravat će učenike na organizirano korištenje slobodnog vremena,
upućivati učenika u ono športsko područje u kojem bi mogao imati najviše uspjeha, o
tjelesnim ozljedama učenika obavijestit će razrednika učenika
9. Provoditi program KVALITETNE ŠKOLE I ŠKOLE BEZ NEUSPJEHA
10. Surađivati sa Centrom za socijalnu skrb i liječnikom školske medicine.
11. Ustrojiti povjerenstvo škole za provedbu programa koje će surađivati sa županijskim
povjerenstvom.
Nositelji programa rada su: pedagog, ravnatelj, nastavnici, razrednici, roditelji i učenici.
8.4.3. PROFESIONALNO INFORMIRANJE I USMJERAVANJE UČENIKA
Sistematsko upoznavanje razvoja učenika
o Evidencija u imeniku
 Interesi
 Socijalni i emocionalni razvoj
 Zdravstveno stanje
 Izrazite sklonosti i sposobnosti
 Rezultati u interesnim grupama
Profesionalno informiranje učenika završnih razreda
71
Informiranje u redovnoj nastavi, kod planiranja i obrade označiti sadržaje koji sadrže
profesionalno informiranje
Upoznavanje učenika završnih razreda s programima visokih učilišta
o
Na satima pojedinih predmeta
o
Na satima razrednika
Gostovanje nastavnika Sveučilišta J.J. Strossmayera
o
Razgovor o školovanju na fakultetima, uvjeti upisa
Organiziranje roditeljskog sastanka za roditelje učenika završnih razreda po pitanju
daljnjeg školovanja.
Anketiranje o profesionalnim namjerama.
Uređivanje panoa
o
„Kamo nakon srednje škole?“
Profesionalno savjetovanje
o
upućivanje učenika za upis na fakultete, briga o darovitim učenicima i učenicima s
teškoćama
o
9. PLAN NABAVE I OPREMANJA
- Nabaviti Centru novu informatičku opremu u kabinete nastavnika, nastavna sredstva i
pomagala za sve predmete, obveznu lektiru za SŠ na mađarskom i hrvatskom jeziku kao i
stručnu literaturu za odgojno-obrazovne djelatnike Centra.
- Pribaviti financijska sredstva za adekvatniju opremljenost specijalizirane učionice za
fiziku-kemiju-biologiju te povijest i zemljopis
- Pribaviti financijska sredstva za preuređenje 5 soba za gostujuće nastavnike u interni
Učenički dom Centra.
- Pribaviti financijska sredstva za nove ormare i vitrine u učionicama
- Pribaviti financijska sredstva za izradu zavjese za podij u novostvorenoj sv. Dvorani.
10.
10.1.
OSTALI SADRŽAJI
PRIPRAVNIČKI STAŽ
Ove šk. godine pripravnik u SŠ Centra bit će Katalin Vanyur,prof. mađarskog jezika i
književnosti.
11. PRILOZI UZ GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA SŠ CENTRA
11.1. Godišnji planovi i programi rada nastavnika
11.2. Mješečni planovi i programi rada nastavnika
11.3. Plan i program rada razrednika
11.4. Prilagođeni planovi i programi rada za učenike s teškoćama
11.5. Rješenja o tjednom i godišnjem zaduženju odgojno – obrazovnih radnika.
Navedeni prilozi zbog svog obima nisu fizički uz GPPR već se nalaze u arhivi
Centra.
72
SADRŽAJ:
R. br.
Uvod
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.5.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.2.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.4.
2.4.1.
2.4.2.
OSNOVNI PODACI O USTANOVI
PODACI O UVJETIMA RADA
Podaci o upisnom području
Unutrašnji školski prostori
Školski okoliš
Nastavna sredstva i pomagala
Knjižni fond škole
Plan obnove i adaptacije
PODACI O IZVRŠITELJIMA POSLOVA I NJIHOVIM RADNIM ZADUŽENJIMA
U ŠK. 2014./2015. GODINI
Podaci o odgojno - obrazovnim radnicima
Nastavnici
Ravnatelj i stručni suradnici
Ostali radnici SŠ Centra
Tjedno zaduženje odgojno – obr. Radnika SŠ Centra
Tjedno zaduženje ravnatelja i struč. Sur. SŠ Centra
Tjedno zaduženje administrativnog osoblja
TJEDNO ZADUŽENJE POMOĆNO – TEHNIČKOG OSOBLJA
Raspored i zaduženja djelatnika na poslovima čišćenja i srodnim poslovima
održavanja čistoće u PKCM
Zaduženje djelatnika na poslovima pripreme hrane i srodnim poslovima u
PKCM
2.4.3.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.
3.2.1.
3.3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.7.1.
4.8.
4.9.
5.
Zaduženje domara Centra
5.1.
5.1.1.
5.2.
Plan i program rada ravnatelja
Kalendar poslova ravnatelja
Plan rada stručnog suradnika pedagoga
PODACI O ORGANIZACIJI RADA
Organizacija smjena
Raspored zvonjenja
Raspored dežurstva
Godišnji kalendar rada
Popravni ispiti
Podaci o broju učenika i razrednih odjela
NASTAVNI PLANOVI I PROGRAMI SREDNJE ŠKOLE
Raspored sati
Izborna nastava
Dodatna nastava
Bifurkacija stranih jezika
Izvannastavne aktivnosti
Godišnji fond nastavnih sati
Državna matura u šk. 2014./2015. godini
Kalendar polaganja ispita DM za šk. god. 2014./2015.
Izrada i obrana završnog rada / vremenik
Organizacija stručne prakse i praktične nastave
PLAN I PROGRAM RADA RAVNATELJA, ODGOJNO – OBRAZOVNIH I
OSTALIH RADNIKA
73
5.3.
5.4.
5.5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
7.
8.
Plan rada stručnog suradnika knjižničara
Plan rada tajnika
Plan rada računovođe
8.1.
8.2.
8.2.1.
8.3.
8.4.
8.4.1.
8.4.2.
8.4.3.
9.
10.
10.1.
11.
Plan kulturne i javne djelatnosti
Plan zdravstveno – socijalne zaštite učenika
Osiguranje učenika
Plan zdravstvene zaštite radnika škole
Školski preventivni programi
Program prevencije ovisnosti
Program afirmacije pozitivnih vrijednosti protiv nasilja
Profesionalno informiranje i usmjeravanje učenika
Klasa:
Urbroj:
PLAN RADA UPRAVNOG VIJEĆA I STRUČNIH TIJELA
Plan rada Upravnog vijeća
Plan rada Nastavničko – učiteljskog vijeća
Plan rada Razrednih vijeća
Plan rada Stručnih vijeća ( aktiva )
Plan rada Vijeća roditelja
Plan rada Vijeća učenika
Plan rada Pedagoško – razvojne službe
Okvirni plan rada razrednika
PLAN STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA
PODACI O OSTALIM AKTIVNOSTIMA U FUNKCIJI ODGOJNO –
OBRAZOVNOG RADA I POSLOVANJA ŠKOLE
PLAN NABAVE I OPREMANJA
OSTALI SADRŽAJI
Pripravnički staž
PRILOZI UZ GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA SŠ
602 – 03 / 14 – 01 / 1
2158 / 64 – 14 – 01 - 1
U Osijeku, 30. rujna 2014. godine
predsjednica Upravnog vijeća
Ilona Trnko
učiteljica razredne nastave
74
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
10
File Size
1 819 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content