90740/Δ1/11-06

Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμός Προτερ.
ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
----ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
----Ταχ. Δ/νση::
Α.Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη:
151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ
Ιστοσελίδα:
www.minedu.gov.gr
Π/θμια:
Α. Σάββαρη
210 3443246
Γ. Μπουζιάνη
210 3442335
e-mail :
[email protected]
Δ/θμια:
Ε. Νικοπούλου 210 3442804
e-mail :
[email protected]
Μαρούσι, 11-06-2014
Αρ. Πρωτ.: 90740/Δ1
ΠΡΟΣ:
1. Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
2. Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης
ΚΟΙΝ : Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης
ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση αποφάσεων και διευκρινίσεις επί των μετατάξεων των εκπαιδευτικών
Δ.Ε. που μετατάχθηκαν υποχρεωτικά στην Π.Ε. σύμφωνα με την αριθ. 88895/Δ1/6-62014 Υ.Α. και των εκπαιδευτικών σε διαθεσιμότητα που μετατάχθηκαν στην Π.Ε.
σύμφωνα με την αριθ. 88900/Δ1/6-6-2014 Υ.Α.»
ΣΧΕΤ.: Τα αριθ. 122329/Δ1/4-9-2013 και 29912/Δ1/28-2-2014 (ανακοινοποίηση 28-2-2014)
έγγραφά μας
Σας διαβιβάζουμε την αριθ. 88895/Δ1/6-6-2014 υπουργική απόφαση που αφορά σε ανακλήσεις, ακυρώσεις ανακλήσεων μετατάξεων καθώς και σε υποχρεωτικές μετατάξεις εκπαιδευτικών
Δ.Ε. στην Π.Ε. και την αριθ. 88900/Δ1/6-6-2014 υπουργική απόφαση που αφορά σε μετατάξεις εκπαιδευτικών που είχαν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας στην Π.Ε. κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 82
του Ν.4172/2013 (Α’ 167), σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 714/6-6-2014 τ. Γ’ και
θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:
1. Σχετικά με τους εκπαιδευτικούς Δ.Ε. που μετατάχθηκαν υποχρεωτικά στην Π.Ε. παρακαλούμε για
τις δικές σας ενέργειες, όπως αυτές αναφέρονται στη συνημμένη απόφαση και στα ανωτέρω σχετικά έγγραφά μας πλην της δυνατότητας ανάκλησης της απόσπασης των εκπαιδευτικών που είναι
αποσπασμένοι σε φορείς και υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί θα παραμείνουν μέχρι τη λήξη της απόσπασής τους στη θέση που υπηρετούν.
2. Σχετικά με τους εκπαιδευτικούς σε καθεστώς διαθεσιμότητας οι οποίοι μετατάχθηκαν στην Π.Ε.,
παρακαλούνται οι Διευθυντές Δ.Ε. των περιοχών στις οποίες ανήκαν οι εκπαιδευτικοί πριν τεθούν
σε διαθεσιμότητα να εκδώσουν τα κοινοποιητήρια των μετατάξεων. Επισυνάπτεται σχετικός πίνα-
κας με τους μεταταχθέντες εκπαιδευτικούς σε καθεστώς διαθεσιμότητας και τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τις οποίες προέρχονται.
Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναλάβουν άμεσα υπηρεσία στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις οποίες μετατάχτηκαν.
Οι ανωτέρω Διευθύνσεις θα πρέπει να μετατρέψουν τις υπηρετήσεις των εκπαιδευτικών ως
προς τα Μόρια Συνθηκών Διαβίωσης (ΜΣΔ) στο ηλεκτρονικό σύστημα e-Datacenter, στην καρτέλα
των υπηρετήσεων. Η μετατροπή των ΜΣΔ σε αυτές της πλησιέστερης προς την πρωτοβάθμια σχολικής μονάδας, όπου οι εκπαιδευτικοί υπηρετούσαν, πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 16
παρ.8 του Π.Δ. 50/1996, έτσι ώστε, εν συνεχεία, να ληφθούν υπόψη τα αναπροσαρμοσμένα μόρια
των εκπαιδευτικών στη διαδικασία τοποθέτησής τους η οποία θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των
μεταθέσεων σχολικού έτους 2013-2014 από περιοχή σε περιοχή. Για το διάστημα που τέθηκαν σε
διαθεσιμότητα οι εκπαιδευτικοί αυτοί δεν λαμβάνουν μόρια συνολικής υπηρεσίας ούτε και ΜΣΔ.
Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH
ΤΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ
Εσωτερική διανομή:
1.
2.
3.
4.
5.
Γραφείο κ. Υπουργού
Γραφεία κ.κ. Υφυπουργών
Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
Δ/νση Προσωπικού Π.Ε. - Τμήμα Γ΄
Δ/νση Προσωπικού Δ.Ε.- Τμήματα Β΄, Γ΄
2