close

Enter

Log in using OpenID

"Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 9/10

embedDownload
 SLUŽBENI GLASNIK
OPŠTINE DERVENTA
Izdavač
Skupština opštine
Derventa
Odgovorni urednik:
GOD. 19. BROJ 9/10
Derventa, 27. 07. 2010. god.
MALEŠEVIĆ SANJA
Štampa ''Grafika'' Derventa
Član 3.
208.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08 i
6/08) i člana 5. stav 2. Odluke o ustanovljavanju javnih
priznanja u opštini Derventa ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj: 7/99 i 5/06), Skupština opštine Derventa na 20. sjednici održanoj 23. jula 2010. godine,
donijela je
ODLUKU
o dodjeljivanju Velikogospojinske povelje u 2010.
godini Javnoj ustanovi Zavod za slijepe i
slabovidne "Budućnost" Derventa
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".
Broj: 01-022-136/10
Datum: 23.jul 2010. godine
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
________________________________
209.
Povodom praznika opštine 28. avgusta i Krsne
slave opštine Derventa - Velike Gospojine, Javnoj
ustanovi Zavod za slijepe i slabovidne "Budućnost" iz
Dervente dodjeljuje se Velikogospojinska povelja sa
zlatnim grbom opštine u 2010. godini kao najviši oblik
javnog priznanja u opštini.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08 i
6/08) i člana 5. stav 2. Odluke o ustanovljavanju javnih
priznanja u opštini Derventa ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj: 7/99 i 5/06), Skupština opštine Derventa na 20. sjednici održanoj 23. jula 2010. godine,
donijela je
ODLUKU
o dodjeljivanju Velikogospojinske povelje u 2010.
godini Sredoju Noviću iz Banja Luke
Član 2.
Član 1.
Velikogospojinska povelja sa zlatnim grbom
opštine dodjeljuje se Javnoj ustanovi Zavod za slijepe i
slabovidne "Budućnost" iz Dervente, jedinoj socijalnoj ustanovi ovog tipa u Republici Srpskoj, za dugogodišnji uspješan rad na vaspitanju, obrazovanju,
rehabilitaciji i zapošljavanju slijepih i slabovidnih lica,
te najhumanijoj misiji koja se ogleda u svim vrstama
pomoći invalidnim licima kako štićenicima tako i
zaposlenim u ovoj ustanovi.
Povodom praznika opštine 28. avgusta i Krsne
slave opštine Derventa - Velike Gospojine, Sredoju
Noviću iz Banja Luke, dodjeljuje se Velikogospojinska povelja sa zlatnim grbom opštine u 2010.
godini kao najviši oblik javnog priznanja u opštini.
Član 1.
Član 2.
Velikogospojinska povelja sa zlatnim grbom opštine dodjeljuje se Sredoju Noviću zbog izuzetnog
Strana 2 Broj 9
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
zalaganja na razvoju infrastrukture na području opštine
Derventa, ličnog zalaganja i angažovanja na izgradnji
vjerskih objekata i na unapređenju kulturno-istorijskog
i prirodnog naslijeđa opštine Derventa.
Član 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".
Broj: 01-022-137/10
Datum: 23.jul 2010. godine
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
________________________________
210.
Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:
101/04, 42/05 i 118/05), člana 12. Zakona o zanatskopreduzetničkoj djelatnosti ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 72/07 - Prečišćeni tekst), člana 15.
stav 1. Zakona o trgovini ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj: 6/07), člana 30. Zakona o ugostiteljstvu
("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 15/10) i
člana 37. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08 i 6/08), Skupština
opštine Derventa na 20. sjednici održanoj 23.jula 2010.
godine, donijela je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o radnom
vremenu u ugostiteljskim, trgovinskim, zanatskim,
uslužnim i drugim objektima i djelatnostima na
području opštine Derventa
Član 1.
U Odluci o radnom vremenu u ugostiteljskim,
trgovinskim, zanatskim, uslužnim i drugim objektima i
djelatnostima na području opštine Derventa ("Službeni
glasnik opštine Derventa", broj: 10/09) u članu 12. stav
1. brišu se riječi "i Policijske stanice".
U istom članu u stavu 2. na kraju teksta dodaje se
nova rečenica koja glasi: "Ugostitelj je dužan uz
zahtjev dostaviti saglasnost Policijske stanice".
Član 2.
Iza člana 16. dodaje se novi član 16 a. koji glasi:
Datum: 27. 07. 2010. god.
"Član 16 a.
Za izvođenje muzike uživo svaki ugostiteljski
objekat, izuzev ugostiteljskih objekata tipa: bar, noćni
bar, disko (disco) klub-diskoteka, disko (disco) bar i
klub bar (lounge bar), kojima je Pravilnikom o razvrstavanju, minimalnim uslovima i kategorizaciji
ugostiteljskih objekata ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj: 13/05, 62/05, 76/06, 35/08 i 6/09), propisano da mogu imati živu muziku, dužan je pribaviti
odobrenje od opštinskog organa nadležnog za privredu.
Odobrenje za izvođenje muzike uživo ugostitelj
je dužan pribaviti bez obzira: gdje ugostitelj obavlja
djelatnost (u ugostiteljskom objektu ili izvan sjedišta
ugostiteljskog objekta) i kojim povodom priređuje
izvođenje muzike uživo (redovna djelatnost ili organizovanje prigodnih svečanosti i zabava). Ugostitelj je
dužan u zahtjevu navesti dane za koje traži izdavanje
odobrenja.
Za dobijanje odobrenja za izvođenje muzike uživo ugostitelj je dužan podnijeti pismeni zahtjev
nadležnom opštinskom organu za privredu najkasnije 5
(pet) dana prije izvođenja muzike uživo.
Uz zahtjev iz prethodnog stava ovog člana, ugostitelj je dužan dostaviti saglasnost Policijske stanice i
dokaz o prethodno uplaćenoj opštinskoj komunalnoj
taksi."
Član 3.
U članu 18. stav 1. Odluke iza riječi "danom"
dodaje se tekst "i nedjeljom", a iza riječi "časa" stavlja
se tačka umjesto zapete i preostali dio teksta se briše.
Član 4.
U članu 21. briše se tekst: "automati za igre na
sreću i".
Član 5.
Član 28. Odluke mijenja se i glasi:
"Radno vrijeme Javne ustanove Dečije obdanište
"Trol" Derventa traje od 06,30 do 16,30 časova,
svakim radnim danom, osim subote.
U skladu sa potrebama djece i radnim vremenom
roditelja, Načelnik opštine može odlučiti da se rad ove
ustanove organizuje u drugačijem radnom vremenu od
vremena utvrđenog u stavu 1. ovog člana."
Datum: 27. 07. 2010. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj 9 Strana 3
Član 6.
Član 3.
U članu 30. stav 1. iza alineje 4. dodaje se nova
alineja 5. koja glasi: "-ako ugostitelj nije pribavio
odobrenje nadležnog organa za izvođenje muzike
uživo (član 16.a)."
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".
Član 7.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".
Broj: 01-022-139/10
Datum: 23.jul 2010. godine
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
________________________________
212.
Broj: 01-022-138/10
Datum: 23.jul 2010. godine
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
________________________________
211.
Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:
101/04, 42/05 i 118/05) i člana 37. Statuta opštine
Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj:
6/05, 4/08 i 6/08), Skupština opštine Derventa na 20.
sjednici održanoj 23 jula 2010. godine, donijela je
Na osnovu člana 356. Zakona o stvarnim pravima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:
124/08 i 58/09), a u vezi sa članom 5. i članom 16. stav
4. Zakona o prometu nepokretnosti ("Službeni list SR
BiH", broj: 38/78, 4/89, 29/90 i 22/91 i "Službeni
glasnik Republike Srpske", broj: 29/94) i člana 37.
Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj: 6/05, 4/08 i 6/08), Skupština opštine
Derventa na 20. sjednici od 23. jula 2010. godine, donijela je
ODLUKU
o prenosu prava svojine na nepokretnosti opštine
Derventa, na Srpsku pravoslavnu crkvenu opštinu
Mala Sočanica, bez naknade
Član 1.
ODLUKU
o utvrđivanju visine naknade za rad članovima
upravnih i nadzornih odbora u javnim ustanovama
i preduzećima čiji je osnivač Skupština opštine
Član 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade za
rad članovima upravnih i nadzornih odbora javnih
ustanova i preduzeća čiji je osnivač Skupština opštine
Derventa i koje je imenovala Skupština opštine.
Član 2.
Mjesečna naknada za rad članova upravnih i
nadzornih odbora utvrđuje se u visini od 60,00 KM.
Naknada iz prethodnog stava isplaćivaće se
svakom članu upravnog i nadzornog odbora u neto
iznosu, iz sredstava ustanove ili preduzeća u kome
obavljaju funkciju.
Prenosi se pravo svojine na nepokretnosti,
zemljište označeno kao: k.č. 565/4, njiva 6. klase,
površine 253 m2, upisano u PL 370/1 i ZK uložak
broj: 8, K.O. Mala Sočanica, sa pravom raspolaganja
opštine Derventa, na Srpsku pravoslavnu Crkvenu
opštinu Mala Sočanica, bez naknade.
Član 2.
Na osnovu pribavljenog mišljenja Pravobranilaštva Republike Srpske i ove odluke, zaključiće se
ugovor o prenosu prava svojine na nepokretnosti iz
člana 1. ove odluke, bez naknade, a koji u ime opštine
Derventa potpisuje Načelnik opštine Derventa.
Član 3.
Upis prava svojine na nepokretnostima iz člana 1.
ove odluke u javnim knjigama, izvršiće se na osnovu
zaključenog ugovora o prenosu prava svojine na
nepokretnosti u državnoj svojini bez naknade.
Strana 4 Broj 9
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 27. 07. 2010. god.
Član 4.
Član 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".
O provođenju ove odluke staraće se Stručna služba Načelnika opštine i Odjeljenje za prostorno
uređenje.
Broj: 01-022-140/10
Datum: 23.jul 2010. godine
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
________________________________
Član 4.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".
Broj: 01-022-141/10
Datum: 23.jul 2010. godine
213.
Na osnovu člana 16. stav 1. Zakona o građevinskom zemljištu Republike Srpske ("Službeni
glasnik Republike Srpske", broj: 112/06), člana 16.
Odluke o građevinskom zemljištu - Prečišćeni tekst
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 12/09) i
člana 37. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08 i 6/08), Skupština
opštine Derventa na 20. sjednici od 23. jula 2010.
godine, donijela je
ODLUKU
o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog
zemljišta u državnoj svojini neposrednom
pogodbom radi kompletiranja građevinske parcele
Član 1.
Prodaje se neposrednom pogodbom neizgrađe-no
gradsko građevinsko zemljište u državnoj svojini
označeno kao k.č. 1871/5, po kulturi njiva 4. klase
površine 74 m2 i k.č. 1872/3, po kulturi njiva 4. klase
površine 50 m2, upisano u PL 470/478 i ZK uložak:
266, K.O. Derventa I, nosioca prava raspolaganja
opština Derventa, po tržišnoj cijeni od 1.647,96 KM
(slovima: hiljadušeststotinačetrdesetsedam i 96/100
konvertibilne marke), a radi kompletiranja građevinske
parcele zemljište označeno kao k.č. 1873, K.O. Derventa I, a u vlasništvu Nedić (Cpacoja) Nenada iz Dervente.
Član 2.
Po osnovu ove odluke i pribavljenog mišljenja
pravobranioca Republike Srpske, zaključiće se ugovor
o prodaji zemljišta iz člana 1. ove Odluke, a koji u ime
opštine potpisuje Načelnik opštine.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
________________________________
214.
Na osnovu člana 16. stav 1. Zakona o građevinskom zemljištu Republike Srpske ("Službeni
glasnik Republike Srpske", broj: 112/06), člana 16.
Odluke o građevinskom zemljištu - Prečišćeni tekst
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 12/09) i
člana 37. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08 i 6/08), Skupština
opštine Derventa na 20. sjednici od 23. jula 2010.
godine, donijela je
ODLUKU
o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog
zemljišta u državnoj svojini neposrednom
pogodbom radi kompletiranja građevinske parcele
Član 1.
Prodaje se neposrednom pogodbom neizgrađeno
gradsko građevinsko zemljište u državnoj svojini označeno nao k.č. 2444/5, po kulturi njiva 5. klase
površine 66 m2, upisano u PL 470/475 i ZK uložak.
266, K.O. Derventa I, nosioca prava raspolaganja
opština Derventa, po tržišnoj cijeni od 1.005,84 KM
(slovima: hiljadupet i 85/100 konvertibilne marake), a
radi kompletiranja gra-đevinske parcele zemljište
označeno kao k.č. 2444 /4, K.O. Derventa 1, a u suvlasništvu Nikolić (Sime) Čede i Nikolić (Sime)
Branka iz Dervente.
Član 2.
Po osnovu ove odluke i pribavljenog mišljenja
pravobranioca Republike Srpske, zaključiće se ugovor
Datum: 27. 07. 2010. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Član 2.
o prodaji zemljišta iz člana 1. ove Odluke, a koji u ime
opštine potpisuje Načelnik opštine.
Član 3.
O provođenju ove odluke staraće se Stručna služba Načelnika opštine i Odjeljenje za prostorno
uređenje.
Član 4.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".
Broj: 01-022-142/10
Datum: 23.jul 2010. godine
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
________________________________
Broj 9 Strana 5
Po osnovu ove odluke i pribavljenog mišljenja
pravobranioca Republike Srpske, zaključiće se ugovor
o prodaji zemljišta iz člana 1. ove Odluke, a koji u ime
opštine potpisuje Načelnik opštine.
Član 3.
O provođenju ove odluke staraće se Stručna
služba Načelnika opštine i Odjeljenje za prostorno
uređenje.
Član 4.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".
Broj: 01-022-143/10
Datum: 23.jul 2010. godine
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
________________________________
215.
Na osnovu člana 16. stav 1. Zakona o građevinskom zemljištu Republike Srpske ("Službeni
glasnik Republike Srpske", broj: 112/06), člana 16.
Odluke o građevinskom zemljištu - Prečišćeni tekst
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 12/09) i
člana 37. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08 i 6/08), Skupština
opštine Derventa na 20. sjednici od 23. jula 2010.
godine, donijela je
ODLUKU
o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog
zejiljišta u državnoj svojini neposrednom
pogodbom radi kompletiranja građevinske parcele
Član 1.
Prodaje se neposrednom pogodbom neizgrađeno
gradsko građevinsko zemljište u državnoj svojini
označeno kao k.č. 798/3, po kulturi njiva 4. klase
površine 178 m2, upisano u PL 470/475 i ZK uložak:
266, K.O. Derventa I, nosioca prava raspolaganja
opština Derventa, po tržišnoj cijeni od 2.052,34 KM
(slovima: dvijehiljadepedesetdvije i 34/100 konvertibilne marke), a radi kompletiranja građevinske parcele
zemljište označeno kao k.č. 792/1, K.O. Derventa I, a
u vlasništvu Mustafičić (Huse) Rasima iz Dervente.
216.
Na osnovu člana 16. stav 1. Zakona o građevinskom zemljištu Republike Srpske ("Službeni
glasnik Republike Srpske", broj: 112/06), člana 16.
Odluke o građevinskom zemljištu - Prečišćeni tekst
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 12/09) i
člana 37. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08 i 6/08), Skupština
opštine Derventa na 20. sjednici od 23. jula 2010.
godine, donijela je
ODLUKU
o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog
zemljišta u državnoj svojini neposrednom
pogodbom radi kompletiranja građevinske parcele
Član 1.
Prodaje se neposrednom pogodbom neizgrađeno
gradsko građevinsko zemljište u državnoj svojini
označeno kao k.č. 3716/1, po kulturi nekategorisani
put površine 775 m2 i k.č. 3716/3, po kulturi nekategorisani put površine 522 m2, upisano u PL 439 i
ZK uložak: 266, K.O. Derventa I, nosioca prava
raspolaganja opština Derventa, utvrđene tržišne cijene
Strana 6 Broj 9
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
u iznosu od 10.596,49 KM (slovima: desethiljadapetstodevedesetšest i 49/100 konvertibilne marke), sa
porezom na pro-met, radi kompletiranja građevinske
parcele na kojoj su izgrađeni poslovni objekti u
vlasništvu A.D. "DEMOS" - u stečaju Derventa.
Član 2.
Po osnovu pribavljenog mišljenja pravobranioca
Republike Srpske, zaključiće se ugovor o prodaji
zemljišta iz člana 1. ove Odluke, a koji u ime opštine
potpisuje Načelnik opštine.
Datum: 27. 07. 2010. god.
k.č. 1779/7, njiva 5. klase površine 53 m2 i njiva 6.
klase površine 673 m2, k.č. 1779/8, njiva 5. klase
površine 651 m2 i njiva 6. klase površine 85 m2, k.č.
1779/9, njiva 5. klase površine 116 m2 i njiva 6. klase
površine 612 m2, k.č. 1779/10, njiva 5. klase površine
147 m2 i njiva 6. klase površine 573 m2, k.č. 1779/11,
njiva 5. klase površine 179 m2 i njiva 6. klase površne
532 m2 i k.č. 1779/12, njiva 5. klase površine 306 m2 i
njiva 6. klase površine 573 m2, upisano u ZK uložak:
142, K.O. Derventa II, u ukupnoj površini od 5.209
m2, od nosioca prava korišćenja Srpske pravoslavne
Crkvene opštine u Derventi, a po cijeni od 14,00
KM/m2 (slovima: četrnaest ko-nvertibilnih maraka).
Član 3.
Član 2.
O provođenju ove odluke staraće se Stručna
služba Načelnika opštine i Odjeljenje za prostorno
uređenje.
Po osnovu ove odluke zaključiće se ugovor o
kupovini zemljišta iz člana 1. ove Odluke, a koji u ime
opštine potpisuje Načelnik opštine.
Član 4.
Član 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".
O provođenju ove odluke staraće se Stručna
služba Načelnika opštine i Odjeljenje za prostorno
uređenje.
Broj: 01-022-144/10
Datum: 23.jul 2010. godine
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
________________________________
Član 4.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".
217.
Na osnovu člana 8. stav 3. i člana 9. Zakona o
građevinskom zemljištu Republike Srpske ("Službeni
glasnik Republike Srpske", broj: 112/06) i člana 37.
Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj: 6/05, 4/08 i 6/08), Skupština opštine
Derventa na 20. sjednici od 23. jula 2010. godine,
donijela je
Broj: 01-022-145/10
Datum: 23.jul 2010. godine
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
________________________________
218.
Član 1.
Na osnovu člana 4. tačka 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske",
broj: 41/03) i člana 37. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08 i
6/08), Skupština opštine Derventa na 20. sjednici
održanoj 23. jula 2010. godine, donijela je
Daje se saglasnost za kupovinu po osnovu prava
prvokupa neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta označenog kao k.č. 1779/6, po kulturi njiva 5.
klase površine 22 m2 i njiva 6. klase površine 687 m2,
R J E Š E Nj E
o razrješenju vršioca dužnosti direktora Javne
ustanove "Centar za socijalni rad Derventa"
Derventa
ODLUKU
o kupovini neizgrađenog gradskog građevinskog
zemljišta nosioca prava korišćenja Srpske
pravoslavne Crkvene opštine u Derventi
Datum: 27. 07. 2010. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
1. Razrješava se vršilac dužnosti direktora Javne
ustanove "Centar za socijalni rad Derventa", zbog
isteka perioda na koji je imenovan BRANIMIR ĐEKIĆ.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Obrazloženje:
Skupština opštine Derventa je na 14. sjednici
održanoj 1. februara 2010. godine Rješenjem broj: 01111-5/10 imenovala Đekić Branimira za vršioca
dužnosti direktora Javne ustanove "Centar za socijalni
rad Derventa" do završetka postupka javne konkurencije za imenovanje direktora.
Skupština opštine Derventa je na 16. sjednici od
8. aprila 2010. godine donijela Odluku o raspisivanju
Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javne
ustanove "Centar za socijalni rad Derventa".
S obzirom da je Komisija za izbor za sprovođenje postupka po javnom konkursu za imenovanja
u ovoj javnoj ustanovi okončala postupak po Javnom
konkursu i Izvještaj o sprovedenom postupku sa Ranglistom i preporukom za imenovanje dostavila Skupštini
opštine na razmatranje i konačno odlučivanje, Komisija za izbor i imenovanje Skupštine opštine Derventa je na 21. sjednici održanoj 12. jula 2010. godine,
jednoglasno utvrdila Prijedlog rješenja kao u dispozitivu zbog isteka perioda na koji je imenovan za
vršilac dužnosti direktora Javne ustanove "Centar za
socijalni rad Derventa" i predložila Skupštini opštine
donošenje istog.
Skupština opštine Derventa je na 20. sjednici
održanoj 23. jula 2010. godine donijela rješenje kao u
dispozitivu.
PRAVNA POUKA: Ovo rješenje je konačno i
protiv njega se ne može uložiti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Okružnim sudom u Doboju u
roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.
Broj: 01-111-79/10
Datum: 23.jul 2010. godine
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
________________________________
219.
Na osnovu člana 18. stava 2. Zakona o sistemu
javnih službi ("Službeni glasnik Republike Srpske",
broj: 68/07), člana 52. stav 1. Zakona o socijalnoj za-
Broj 9 Strana 7
štiti ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 5/93,
15/96, 110/03 i 33/08), člana 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike
Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:
41/03), člana 37. Statuta opštine Derventa ("Službeni
glasnik opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08 i 6/08) i
člana 6. Odluke o utvrđivanju kriterijuma za izbor i
imenovanja organa u javnim ustanovama čiji je osnivač Skupština opštine ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 1/08), uz prethodnu saglasnost Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske,
Skupština opštine Derventa na 20. sjednici održanoj
23. jula 2010. godine, donijela je
R J E Š E Nj E
o imenovanju direktora Javne ustanove
"Centar za socijalni rad Derventa" Derventa
1. Za direktora Javne ustanove "Centar za socijalni rad Derventa" Derventa, na period od četiri (4)
godine, imenuje se ĐEKIĆ BRANIMIR.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a naknadno će se objaviti u "Službenom glasniku opštine Derventa" i "Službenom glasniku Republike Srpske".
Obrazloženje:
Skupština opštine Derventa je na 16. sjednici
održanoj 8. aprila 2010. godine donijela Odluku o
raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje
direktora Centra za socijalni rad Derventa na period od
4 (četiri) godine.
Javni konkurs je objavljen u "Glasu Srpske", u
"Derventskom listu" i "Službenom glasniku Republike Srpske" 22.04.2010. godine. Postupak po
Javnom konkursu sprovela je Komisija za izbor za
sprovođenje postupka po javnom konkursu za imenovanja u Javnoj ustanovi "Centar za socijalni rad
Derventa" u skladu sa Zakonom o ministarskim,
vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske.
Prijavu na Javni konkurs u roku su dostavila dva
kandidata i to: Đekić Branimir i Aleksić Nada. Prijava
Aleksić Nade nije uzeta u dalje razmatranje s obzirom
da imenovana uz prijavu nije dostavila ljekarsko
uvjerenje u skladu sa poglavljem IV Javnog konkursa,
koje nije starije od šest mjeseci.
Po prijavi Đekić Branimira, Komisija za izbor je
u skladu sa Zakonom, sprovela potrebnu proceduru
koja je podrazumijevala obavljanje obaveznog intervjua i utvrđivanje Rang-liste i preporuke za ime-
Strana 8 Broj 9
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
novanje. Izvještaj o sprovedenom postupku po Javnom
konkursu sa Rang-listom i preporukom za imenovanje,
Komisija za izbor je dostavila Skupštini opštine
Derventa na razmatranje i konačno odlučivanje.
U skladu sa članom 52. stav 1. Zakona o socijalnoj zaštiti ("Službeni glasnik Republike Srpske",
broj: 5/93, 15/96 i 110/03), zatražena je prethodna
saglasnost za imenovanje direktora ove Javne ustanove
od strane nadležnog Ministarstva zdravlja i socijalne
zaštite.
Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite je dostavilo saglasnost za imenovanje Đekić Branimira,
diplomiranog pravnika, za direktora Javne ustanove
"Centar za socijalni rad Derventa", dopisom broj:
11/05-553-117/10 od 05.07.2010. godine.
Na osnovu naprijed navedenog, predloženo je
Skupštini opštine donošenje rješenja kao u dispozitivu.
Skupština opštine Derventa je na 20. sjednici
održanoj 23. jula 2010. godine donijela rješenje kao u
dispozitivu.
PRAVNA POUKA: Ovo rješenje je konačno i
protiv njega se ne može uložiti žalba. Protiv ovog
rješenja se može pokrenuti upravni spor pred Okružnim sudom u Doboju u roku od 30 dana od dana
prijema ovog rješenja.
Broj: 01-111-80/10
Datum: 23.jul 2010. godine
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
________________________________
220.
Na osnovu člana 16. stav 1. Zakona o sistemu
javnih službi ("Službeni glasnik Republike Srpske",
broj: 68/07) i člana 37. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08 i
6/08), Skupština opštine Derventa na 20. sjednici
održanoj 23. jula 2010. godine, donijela je
RJEŠENJE
o razrješenju članova Upravnog odbora Javne
ustanove "Sportsko kulturni centar" Derventa
1. Razrješavaju se dužnosti člana Upravnog
odbora Javne ustanove "Sportsko kulturni centar"
Derventa zbog isteka mandata na koji su birani:
- JANKOVIĆ BOŽO i
- DRINIĆ PREDRAG.
Datum: 27. 07. 2010. god.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Obrazloženje:
Skupština opštine Derventa je imenovala članove
Upravnog odbora Javne ustanove iz tačke 1.
dispozitiva ovog Rješenja na 47. sjednici Sku-pštine
opštine Rješenjem broj: 01-111-53/08 od 9. juna 2008.
godine nakon sprovedenog postupka javne konkurencije. U skladu sa tačkom 2. istog Rješenja, navedeni
članovi su imenovani do 30. marta 2010. godine,
odnosno do isteka mandata Upravnog odbora koji je
imenovan 29.03.2006. godine.
Mandat članovima Upravnog odbora traje četiri
godine i kako je istekao 30. marta 2010. godine,
Odlukom broj 01-022-78/10 od 8. aprila 2010. godine
Skupština opštine raspisala je Javni konkurs za izbor i
imenovanje direktora i članova Upravnog odbora na
novi mandat u trajanju od četiri godine .
Komisija za izbor i imenovanje na 21. sjednici
održanoj 12. jula 2010. godine konstatovala je da je
članovima Upravnog odbora istekao mandat na koji su
imenovani i na osnovu naprijed navedenog jednoglasno utvrdila Prijedlog rješenja kao u dispozitivu i
predložila Skupštini opštine donošenje istog.
Skupština opštine Derventa je na 20. sjednici
održanoj 23. jula 2010. godine donijela rješenje kao u
dispozitivu.
PRAVNA POUKA: Ovo rješenje je konačno i
protiv istog ne može se uložiti žalba, ali se može
pokrenuti upravni spor pred Okružnim sudom u Doboju u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovog
rješenja.
Broj: 01-111-81/10
Datum: 23.jul 2010. godine
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
________________________________
221.
Na osnovu člana 16. stav 1. Zakona o sistemu
javnih službi ("Službeni glasnik Republike Srpske",
broj: 68/07), člana 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske
("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:41/03),
člana 37. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08 i 6/08) i člana 6.
Odluke o utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanja
Datum: 27. 07. 2010. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
organa u javnim ustanovama čiji je osnivač Skupština
opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 1/08), Skupština opštine Derventa na 20.
sjednici održanoj 23. jula 2010. godine, donijela je
R J E Š E Nj E
o imenovanju članova Upravnog odbora Javne
ustanove "Sportsko kulturni centar" Derventa
I
Za članove Upravnog odbora Javne ustanove
"Sportsko kulturni centar" Derventa imenuju se:
1. SUBOTIĆ OGNJEN, dipl. pravnik,
2. RAŠIĆ DEJAN, dipl. ekonomista i
3. ŠLJEPICA SVJETLANA, inženjer organizacije i menadžmenta.
Broj 9 Strana 9
članova Upravnog odbora kako slijedi: Subotić Ognjen, Rašić Dejan i Šljepica Svjetlana
Izvještaj o sprovedenom postupku po Javnom
konkursu za izbor i imenovanje članova Upravnog
odbora Javne ustanove "Sportsko kulturni centar" Derventa sa Rang-listom i preporukom za imenovanje,
Komisija za izbor je dostavila Skupštini opštine
Derventa na razmatranje i konačno odlučivanje.
Na osnovu naprijed navedenog predloženo je
Skupštini opštine Derventa donošenje rješenja kao u
dispozitivu.
Skupština opštine Derventa je na 20. sjednici
održanoj 23. jula 2010. godine donijela rješenje kao u
dispozitivu.
PRAVNA POUKA: Ovo rješenje je konačno i
protiv njega se ne može uložiti žalba. Protiv ovog
rješenja se može pokrenuti upravni spor pred Okružnim sudom u Doboju u roku od 30 dana od dana
prijema ovog rješenja.
II
Članovi Upravnog odbora iz tačke I ovog rješenja
imenuju se na mandat u trajanju od četiri (4) godine.
III
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objaviće se u "Službenom glasniku opštine Derventa" i
"Službenom glasniku Republike Srpske".
Obrazloženje:
Skupština opštine Derventa je na 16. sjednici
održanoj 8. aprila 2010. godine donijela Odluku o
raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje
članova Upravnog odbora Javne ustanove "Sportsko
kulturni centar" Derventa, broj: 01-022-78/10 pod
tačkom 2.1. na novi mandat u trajanju od 4 godine.
U skladu sa Odlukom, Javni konkurs je objavljen
u "Glasu Srpske", "Derventskom listu" i "Službenom
glasniku Republike Srpske" 22.04. 2010. godine. Postupak po Javnom konkursu sprovela je Komisija za
izbor za sprovođenje postupka po javnom konkursu za
imenovanja u Javnoj ustanovi "Sportsko kulturni
centar" Derventa, koju je imenovala Skupština opštine
Rješenjem broj: 01-111- 26/10 od 8. aprila 2010, a
postupak je sproveden u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike
Srpske.
Komisija za izbor je nakon sprovedenog postupka utvrdila Rang listu kandidata za imenovanje
Broj: 01-111-82/10
Datum: 23.jul 2010. godine
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
________________________________
222.
Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o sistemu
javnih službi ("Službeni glasnik Republike Srpske",
broj: 68/07) i člana 37. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08 i
6/08), Skupština opštine Derventa na 20. sjednici
održanoj 23. jula 2010. godine, donijela je
R J E Š E Nj E
1. Simić Miroslav, razrješava se dužnosti direktora Javne ustanove "Sportsko kulturni centar" Derventa, zbog isteka mandata na koji je imenovan.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku op-štine
Derventa".
Obrazloženje:
Simić Miroslav imenovan je za direktora Javne
ustanove "Sportsko kulturni centar" Derventa, Rješenjem Skupštine opštine Derventa broj: 01-111-35 od
29.03. 2006. godine na mandat od četiri godine.
Strana 10 Broj 9
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Kako je imenovanom istekao mandat, Sku-pština
opštine Derventa je donijela Odluku o raspisivanju
Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora na
16. sjednici od 8. aprila 2010.godine, a nakon toga i
Odluku o raspisivanju ponovnog Javnog konkursa za
istu poziciju na 18. sjednici od 10. juna 2010. godine.
Komisija za izbor za sprovođenje postupka po Javnom
konkursu za imenovanja u Javnoj ustanovi "Sportsko
kulturni centar" Derventa je okončala postupak po
ponovnom Javnom konkursu i Izvještaj o sprovedenom postupku sa Rang-listom i preporukom za
imenovanje dostavila Skupštini opštine na razmatranje
i konačno odlučivanje.
Na osnovu naprijed navedenog, Komisija za
izbor i imenovanje je na 22. sjednici održanoj 23.jula
2010. godine jednoglasno utvrdila Prijedlog rješenja
kao u dispozitivu i predložila Skupštini opštine Derventa donošenje istog.
Skupština opštine Derventa je na 20. sjednici
održanoj 23. jula 2010. godine donijela rješenje kao u
dispozitivu.
PRAVNA POUKA: Ovo rješenje je konačno i
protiv njega se ne može uložiti žalba, ali se može
pokrenuti upravni spor pred Okružnim sudom u Doboju u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.
Broj: 01-111-85/10
Datum: 23.jul 2010. godine
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
________________________________
223.
Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o sistemu
javnih službi ("Službeni glasnik Republike Srpske",
broj: 68/07), člana 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske
("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:41/03),
člana 37. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08 i 6/08), i člana 6.
Odluke o utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanje
organa u javnim ustanovama čiji je osnivač Skupština
opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 1/08), Skupština opštine Derventa na 20.
sjednici održanoj 23. jula 2010. godine, donijela je
Datum: 27. 07. 2010. god.
1. Simić Miroslav, imenuje se za direktora Javne
ustanove "Sportsko kulturni centar "Derventa na
period od 4 godine.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa" i "Službenom glasniku Republike Srpske".
Obrazloženje:
Ponovni Javni konkurs za izbor i imenovanje
direktora Javne ustanove "Sportsko kulturni centar"
Derventa raspisala je Skupština opštine Derventa na
18. sjednici Odlukom broj: 01-022-106/10 od 10. juna
2010. godine.
Na ponovni Javni konkurs za izbor i imenovanje
direktora u roku je prijavu dostavio samo jedan
kandidat Simić Miroslav koji je ovu funkciju obavljao
i u prethodnom mandatu.
Komisija za izbor za sprovođenje postupka po
javnom konkursu za imenovanja u Javnoj ustanovi
"Sportsko kulturni centar" Derventa koju je imenovala
SkJthština opštine Rješenjem broj: 01-111-26/10 od 8.
aprila 2010. godine, sprovelaje postupak po ponovnom
Javnom konkursu u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima i Izvještaj o
sprovedenom postupku sa preporukom za imenovanje
Simić Miroslava, koji ispunjava sve opšte i posebne
uslove, dostavila Skupštini opštine Derventa na razmatranje i konačno odlučivanje
Na osnovu naprijed navedenog predloženo je
Skupštini opštine Derventa donošenje rješenja kao u
dispozitivu.
Skupština opštine Derventa je na 20. sjednici
održanoj 23. jula 2010. godine donijela rje-šenje kao u
dispozitivu.
PRAVNA POUKA: Ovo rješenje je konačno i
protiv njega se ne može uložiti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Okružnim sudom u Doboju u
roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.
Broj: 01-111-86/10
Datum: 23.jul 2010. godine
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
________________________________
224.
R J E Š E Nj E
o imenovanju direktora Javne ustanove "Sportsko
kulturni centar" Derventa
Na osnovu člana 16. stav 1. Zakona o sistemu
javnih službi ("Službeni glasnik Republike Srpske",
broj: 68/07) i člana 37. Statuta opštine Derventa
Datum: 27. 07. 2010. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08 i
6/08) Skupština opštine Derventa na 20. sjednici
održanoj 23.jula 2010. godine, donijela je
RJEŠENJE
o razrješenju članova Privremenog
Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove
Dom zdravlja Derventa
1. Razrješavaju se dužnosti člana Privremenog
Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Dom
zdravlja Derventa zbog isteka vremena na koje su
imenovani:
- Vračević Tanja,
- Dušanić Mirko i
- Matić Danijela.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Obrazloženje:
Skupština opštine Derventa je imenovala članove
Privremenog Upravnog odbora Javne zdravstvene
ustanove Dom zdravlja Derventa Rješenjem broj: 01111-24/10 od 8. aprila 2010. godine do završetka
postupka javne konkurencije.
Skupština opštine Derventa je raspisala ponovni
Javni konkurs za izbor i imenovanje članova Upravnog
odbora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja istoj
sjednici od 8. aprila 2010. godine.
Komisija za izbor za sprovođenje postupka po
javnom konkursu za imenovanja u Javnoj zdravstvenoj ustanovi Dom zdravlja Derventa okončala je
postupak po osnovu ponovnog Javnog konkursa za
izbor i imenovanje i Izvještaj o sprovedenom postupku
sa Rang-listom i preporukom za imenovanje članova
Upravnog odbora dostavila Skupštini opštine na
razmatranje i konačno odlučivanje.
Komisija za izbor i imenovanje na 21. sjednici
održanoj 12. jula 2010. godine konstatovala je da je
završen postupak javne konkurencije i utvrdila
Prijedlog rješenja o razrješenju članova Privremenog
Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Dom
zdravlja Derventa.
Kako je Skupština opštine usvojila na 20. sjednici
održanoj 23. jula 2010. godine Izvještaj o sprovedenom postupku po ponovnom Javnom konkursu za
izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Javne
zdravstvene ustanove Dom zdravlja, predloženo je
Broj 9 Strana 11
donošenje rješenja kao u dispozitivu, a koje je
Skupština opštine na istoj sjednici donijela.
PRAVNA POUKA: Ovo rješenje je konačno i
protiv istog ne može se uložiti žalba, ali se može
pokrenuti upravni spor pred Okružnim sudom u
Doboju u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovog
rješenja.
Broj: 01-111-83/10
Datum: 23.jul 2010. godine
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
________________________________
225.
Na osnovu člana 16. stav 1. Zakona o sistemu
javnih službi ("Službeni glasnik Republike Srpske",
broj: 68/07), člana 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske
("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:41/03),
člana 37. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08 i 6/08) i člana 6.
Odluke o utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanje
organa u javnim ustanovama čiji je osnivač Skupština
opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 1/08), Skupština opštine Derventa na 20.
sjednici održanoj 23. jula 2010. godine, donijela je
R J E Š E Nj E
o imenovanju članova Upravnog odbora Javne
zdravstvene ustanove Dom zdravlja Derventa
I
Za članove Upravnog odbora Javne zdravstvene
ustanove Dom zdravlja Derventa imenuju se:
1. Matić Danijela,
2. Dušanić Mirko i
3. Vujović Mirjana.
II
Članovi Upravnog odbora iz tačke I ovog rješenja
imenuju se na mandat u trajanju od četiri (4) godine.
III
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objaviće se u "Službenom glasniku opštine Derventa" i
"Službenom glasniku Republike Srpske".
Strana 12 Broj 9
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Obrazloženje:
Skupština opštine Derventa je na 16. sjednici
održanoj 8. aprila 2010. godine donijela Odluku o
raspisivanju ponovnog Javnog konkursa za izbor i
imenovanje članova Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Derventa, broj: 01022-187/09 na novi mandat u trajanju od 4 godine.
U skladu sa Odlukom, Javni konkurs je objavljen
u "Glasu Srpske", "Derventskom listu" i "Službenom
glasniku Republike Srpske" 22. aprila 2010. godine.
Postupak po ponovnom Javnom konkursu sprovela je
Komisija za izbor za sprovođenje postupka po javnom
konkursu za imenovanja u Javnoj zdravstvenoj ustanovi Dom zdravlja Derventa u skladu sa Zakonom o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske.
Komisija za izbor je nakon sprovedenog postupka utvrdila Rang listu kandidata za imenovanje
članova Upravnog odbora kako slijedi: Matić Danijela,
Dušanić Mirko, Vujović Mirjana i Vračević Tanja.
Izvještaj o sprovedenom postupku po ponovnom
Javnom konkursu za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Dom
zdravlja Derventa sa Rang-listom i preporukom za
imenovanje prva tri kandidata sa Rang-liste, Komisija
za izbor je dostavila Skupštini opštine Derventa na
razmatranje i konačno odlučivanje.
Na osnovu naprijed navedenog predloženo je
Skupštini opštine Derventa donošenje rješenja kao u
dispozitivu.
Skupština opštine Derventa je na 20. sjednici
održanoj 23. jula 2010. godine donijela rješenje kao u
dispozitivu.
PRAVNA POUKA: Ovo rješenje je konačno i
protiv njega se ne može uložiti žalba. Protiv ovog rješenja se može pokrenuti upravni spor pred Okružnim
sudom u Doboju u roku od 30 dana od dana prijema
ovog rješenja.
Broj: 01-111-84/10
Datum: 23.jul 2010. godine
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
________________________________
226.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derve-nta
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08 i
6/08) a nakon razmatranja Informacije o tokovima
realizacije projekata vodosnabdijeanja i gradnje kana-
Datum: 27. 07. 2010. god.
lizacionog sistema, Skupština opštine Derventa na 20.
sjednici odr-žanoj 23. jula 2010. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
1. Usvaja se Informacija o tokovima realizacije
projekata vodosnabdijevanja i gradnje kanalizacionog
sistema.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
Broj: 01-022-146/10
Datum: 23.jul 2010. godine
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
________________________________
227.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08 i
6/08) a nakon razmatranja Informacije o poslovanju
privrede na području opštine u 2009. godini, Skupština
opštine Derventa na 20. sjednici održanoj 23. jula
2010. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
1. Usvaja se Informacija o poslovanju privrede na
području opštine u 2009. godini.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
Broj: 01-022-147/10
Datum: 23.jul 2010. godine
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
________________________________
228.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine De-rventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08 i
6/08) a nakon razmatranja Informacije o stanju
narkomanije na području opštine Derventa i mjere za
njeno suzbijanje, Skupština opštine Derventa na 20.
sjednici održanoj 23. jula 2010. godine, donijela je
Datum: 27. 07. 2010. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
ZAKLJUČAK
1. Usvaja se Informacija o stanju narkomanije na
području opštine Derventa i mjere za njeno suzbijanje.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku opštine Derventa".
Broj: 01-022-148/10
Datum: 23.jul 2010. godine
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
________________________________
229.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08 i
6/08) a nakon razmatranja Informacije o stanju u
oblasti šumarstva sa posebnim osvrtom na održavanje
šuma, pošumljavanje i zaštitu, Skupština opštine Derventa na 20. sjednici održanoj 23. jula 2010. godine,
donijela je
ZAKLJUČAK
1. Usvaja se Informacija o stanju u oblasti šumarstva sa posebnim osvrtom na održavanje šuma,
pošumljavanje i zaštitu.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
Broj: 01-022-149/10
Datum: 23.jul 2010. godine
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
________________________________
230.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08 i
6/08) a nakon razmatranja Informacije o rješavanju
stambenih pitanja porodica poginulih boraca, ratnih
vojnih invalida i boraca odbrambeno-otadžbinskog rata
Republike Srpske, Skupština opštine Derventa na 20.
sjednici održanoj 23. jula 2010. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
1. Usvaja se Informacija o rješavanju stambenih
pitanja porodica poginulih boraca, ratnih vojnih inva-
Broj 9 Strana 13
lida i boraca odbrambeno-otadžbinskog rata Republike
Srpske.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku opštine Derventa".
Broj: 01-022-150/10
Datum: 23.jul 2010. godine
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
________________________________
231.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08 i
6/08) a nakon razmatranja Informacije o aktivnostima
vezanim za rješavanje stambenog pitanja nosioca
stanarskog prava čiji su stanovi porušeni, Skupština
opštine Derventa na 20. sjednici održanoj 23. jula
2010. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
1. Usvaja se Informacija o aktivnostima vezanim
za rješavanje stambenog pitanja nosioca stanarskog
prava čiji su stanovi porušeni.
2. Zadužuje se Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove da za narednu sjednicu Skupštine opštine Derventa pripremi Prijedlog zaključka u vezi
pokretanja inicijative za brisanje člana 56. Zakona o
privatizaciji državnih stanova - Prečišćeni tekst.
3. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
Broj: 01-022-151/10
Datum: 23.jul 2010. godine
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
________________________________
232.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08 i
6/08) a nakon razmatranja Izvještaja o realizaciji
Programa zajedničke komunalne potrošnje u 2009.
godini, Skupština opštine Derventa na 20. sjednici
održanoj 23. jula 2010. godine, donijela je
Strana 14 Broj 9
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 27. 07. 2010. god.
ZAKLJUČAK
ZAKLJUČAK
1. Usvaja se Izvještaj o realizaciji Programa
zajedničke komunalne potrošnje u 2009. godini.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
1. Ne usvaja se Izvještaj Komisije za izbor za
sprovođenje postupka po Javnom konkursu za izbor i
imenovanje direktora Javne ustanove "Centar za kulturu" Derventa sa Rang-listom i preporukom za imenovanje.
Broj: 01-022-152/10
Datum: 23.jul 2010. godine
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
________________________________
Broj: 01-022-154/10
Datum: 23.jul 2010. godine
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
________________________________
233.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08 i
6/08) a nakon razmatranja Izvje-štaja Komisije za
izbor za sprovođenje postupka po Javnom konkursu za
izbor i imenovanje direktora Javne ustanove "Centar
za socijalni rad Derventa" Derventa sa Rang-listom i
preporukom za imenovanje, Skupština opštine Derventa na 20. sjednici održanoj 23. jula 2010. godine,
donijela je
ZAKLJUČAK
1. Usvaja se Izvještaj Komisije za izbor za
sprovođenje postupka po Javnom konkursu za izbor i
imenovanje direktora Javne ustanove "Centar za
socijalni rad Derventa" Derventa sa Rang-listom i
preporukom za imenovanje.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
Broj: 01-022-153/10
Datum: 23.jul 2010. godine
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
________________________________
234.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08 i
6/08) a nakon razmatranja Izvještaja Komisije za izbor
za sprovođenje postupka po Javnom konkursu za izbor
i imenovanje direktora Javne ustanove "Centar za
kulturu" Derventa sa Rang-listom i preporukom za
imenovanje, Skupština opštine Derventa na 20. sjednici održanoj 23. jula 2010. godine, donijela je
235.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08 i
6/08) a nakon razmatranja Izvještaja Komisije za izbor
za sprovođenje postupka po Javnom konkursu za izbor
i imenovanje članova Upravnog odbora Javne ustanove "Centar za kulturu" Derventa sa Rang-listom i
preporukom za imenovanje, Skupština opštine Derventa na 20. sjednici održanoj 23. jula 2010. godine,
donijela je
ZAKLJUČAK
1. Ne usvaja se Izvještaj Komisije za izbor za
sprovođenje postupka po Javnom konkursu za izbor i
imenovanje članova Upravnog odbora Javne ustanove
"Centar za kulturu" Derventa sa Rang-listom i preporukom za imenovanje.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
Broj: 01-022-155/10
Datum: 23.jul 2010. godine
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
________________________________
236.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08 i
6/08) a nakon razmatranja Izvještaja Komisije za izbor
za sprovođenje postupka po Javnom konkursu za izbor
Datum: 27. 07. 2010. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
i imenovanje članova Upravnog odbora Javne ustanove "Sportsko kulturni centar" Derventa sa Ranglistom i preporukom za imenovanje, Skupština opštine
Derventa na 20. sjednici održanoj 23. jula 2010.
godine, donijela je
ZAKLJUČAK
1. Usvaja se Izvještaj Komisije za izbor za
sprovođenje postupka po Javnom konkursu za izbor i
imenovanje članova Upravnog odbora Javne ustanove
"Sportsko kulturni centar" Derventa sa Rang-listom i
preporukom za imenovanje.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
Broj: 01-022-156/10
Datum: 23.jul 2010. godine
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
________________________________
237.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derve-nta
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08 i
6/08) a nakon razmatranja Izvještaja Komisije za izbor
za sprovođenje postupka po ponovnom Javnom konkursu za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Derventa sa Rang-listom i preporukom za imenovanje,
Skupština opštine Derventa na 20. sjednici održanoj
23. jula 2010. godine, donijela je
3AKLJUČAK
1. Usvaja se Izvještaj Komisije za izbor za
sprovođenje postupka po ponovnom Javnom konkursu za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora
Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Derventa sa
Rang-listom i preporukom za imenovanje.
Broj 9 Strana 15
238.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/05,4/08 i
6/08) a nakon razmatranja Informacije o realizaciji
mjera i aktivnosti po zaključcima Skupštine opštine
Derventa sa vanredne 19. sjednice Skupštine opštine,
Skupština opštine Derventa na 20. sjednici održanoj
23. jula 2010. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
1. Ne usvaja se Informacija o realizaciji mjera i
aktivnosti po zakljzjcima Skupštine opštine Derventa
sa vanredne 19. sjednice Skupštine opštine.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
Broj: 01-022-158/10
Datum: 23.jul 2010. godine
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
________________________________
239.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08 i
6/08) a nakon razmatranja Izvještaja Komisije za izbor
za sprovođenje postupka po Javnom konkursu za izbor
i imenovanje direktora Javne ustanove "Sportsko, kulturni centar" Derventa sa Rang-listom i preporukom
za imenovanje, Skupština opštine Derventa na 20.
sjednici održanoj 23. jula 2010. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
1. Usvaja se Izvještaj Komisije za izbor za
sprovođenje postupka po Javnom konkursu za izbor i
imenovanje direktora Javne ustanove "Sportsko kulturni centar" Derventa sa Rang-listom i preporukom za
imenovanje.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku opštine Derventa".
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
Broj: 01-022-157/10
Datum: 23.jul 2010. godine
Broj: 01-022-159/10
Datum: 23.jul 2010. godine
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
________________________________
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
________________________________
Strana 16 Broj 9
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
240.
Na osnovu člana 72. stav 3. Zakona o lokalnoj
samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske"
broj: 101/04, 42/05 i 118/05) i člana 54. Statuta opštine
Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj:
6/05, 4/08 i 6/08), Načelnik opštine donosi
ODLUKU
o nzmjeni i dopuni Odluke o izradi regionalnog
akcionog plana za rijeku Ukrinu
Član 1.
U Odluci o izradi regionalnog akcionog plana za
rijeku Ukrinu ("Službeni glasnik opštine Derventa",
broj: 13/09) u članu 3. stav 1. izatačke 10. dodaju se
nove tačke 11. i 12. koje glase:
"11. Dragoljub Kukić, predstavnik Civilne zaštite, 12. Milijan Stojčić, predstavnik AD "Komunalac" Derventa."
Član 2.
U članu 4. stav 1. umjesto riječi "Mladen Markuljević" treba da stoje riječi "Srđan Nović".
Član 3.
Ovu Odluku objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa"
Broj: 02-363-121-1/09
Datum: 20.07. 2010. godine
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
________________________________
241.
Na osnovu člana 72. stav 3. Zakona o lokalnoj
samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj
101/04, 42/05 i 118/05), tačke 12. Uputstva o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od elementarnih nepogoda ("Službeni glasnik Republike Srpske", 16/04) i člana 54. i 62. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 6/05, 4/08 i
6/08), Načelnik opštine Derventa donio je
RJEŠENJE
o formiranju Opštinske komisije za popis i
procjenu šteta na sredstvima i dobrima građana
Datum: 27. 07. 2010. god.
nastalu usled elementarne nepogode (poplave) na
području Opštine Derventa
1. Formira se Opštinska komisija za popis i
procjenu šteta na sredstvima i dobrima građana, nastalim usled elementarne nepogode (poplave) na području Opštine Derventa, u sastavu:
- Ilija Zirdum, predsjednik
- Milorad Subić, član
- Jasna Simić, član
- Dragana Nikolić, član
- Zoran Marić, član
- Siniša Marić, član
- Ana Jovičić, član
- Goran Jevtić, član
- Nada Špirić, član
2. Djelokrug Komisije iz tačke 1. Rješenja
određen je tačkom 13. Uputstva o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
("Službeni glasnik Republike Srpske", 16/04).
3. Komisija je dužna da poslove iz svog djelokruga izvrši do 22.07.2010. godine.
4. Ovo Rješenje objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
Broj: 02-111-70
Datum: 16.07.2010. godine
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
________________________________
242.
Na osnovu člana 72. stav 3. Zakona o lokalnoj
samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske"
broj:101/04, 42/05 i 118/05), člana 25. Uredbe o stambenom zbrinjavanju porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida odbrambeno-otadžbinskog rata
Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj:43/07), člana 12. Odluke o dopunskim pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih
boraca ("Službeni glasnik opštine Derventa, broj:7/06
od 29.06. 2006.godine) i člana 54. i 62. Statuta opštine
Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa" broj:
6/05, 4/08 i 6/08), Načelnik opštine Derventa, donio je
R J E Š E Nj E
o imenovanju Prvostepene stambene komisije
pri Odjeljenju za boračko-invalidsku zaštitu
Opštine Derventa
Datum: 27. 07. 2010. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
1. U prvostepenu stambenu komisiju pri Odjeljenju za boračko-invalidsku zaštitu opštine Derventa, imenuje se:
- Nović Žiko, predsjednik, ispred Odbora porodica poginulih boraca Boračke organizacije Derventa,
- Kulaga Spasoje, član, ispred Odbora ratnih
vojnih invalida Boračke organizacije Derventa,
- Marjanović Milovan, član, ispred Opštinske
organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i
nestalih civila RS Derventa,
- Marjanović Rada, član, ispred Odjeljenja za
boračko-invalidsku zaštitu,
- Sekulić Ana, član, ispred Odjeljenja za boračkoinvalidsku zaštitu.
2. Zadatak Prvostepene stambene komisije je da
raspiše konkurs za dodjelu novčanih sredstava iz
Budžeta Opštine kao pomoć u rješavanju stambenih
pitanja, utvrdi prijedlog raspodjele novčanih sredstava
iz Budžeta Opštine u skladu sa Uredbom o stambenom
zbrinjavanju porodica poginulih boraca i ratnih vojnih
invalida odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske i Odlukom o dopunskim pravima boraca, vojnih
invalida i porodica poginulih boraca.
3. Ovo Rješenje objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
Broj: 02-111-78
Datum: 20.07.2010. godine
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
________________________________
243.
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06 i 12/09),
člana 5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05), člana 20.
Pravilnika o javnim nabavkama ("Službeni glasnik
opštine Derventa" broj 12/09) i člana 62. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa",
broj 6/05,4/08 i 6/08) Načelnik opštine Derventa donio
je
R J E Š ENj E
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
- Strinić Mile, predsjednik
Broj 9 Strana 17
- Marić Darinka, član
- Jevtić Goran, član
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Samardžija Boško.
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje
ponuda za asfaltiranje puta u Kostrešu (dioiica prema
groblju), dana 20. 07. 2010. godine sa početkom u 9
časova,
- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o dodjeli
ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o
radu i razlozima izdavanja takve preporuke i zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Broj: 02-111-72/10
Datum: 20.07.2010. godine
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
________________________________
244.
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06 i 12/09),
člana 5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama ( "Službeni glasnik BiH"; broj 3/05), člana 20.
Pravilnika o javnim nabavkama ("Službeni glasnik opštine Derventa" broj 12/09) i člana 62. Statuta opštine
Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj
6/05, 4/08 i 6/08) Načelnik opštine Derventa donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
- Marić Darinka, predsjednik
- Nović Srđan, član
- Samardžija Boško, član
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Strinić Mile.
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje
Strana 18 Broj 9
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
ponuda za asfaltiranje puta Ploča - Brezici u Donjim
Ceranima, dana 20.07. 2010. godine sa početkom u 9
časova,
- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o dodjeli
ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o
radu i razlozima izdavanja takve preporuke i zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Datum: 27. 07. 2010. god.
radu i razlozima izdavanja takve preporuke i zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Broj: 02-111-74/10
Datum: 20.07.2010. godine
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
________________________________
246.
Broj: 02-111-73/10
Datum: 20.07.2010. godine
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
________________________________
245.
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06 i 12/09),
člana 5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama ( "Službeni glasnik BiH"; broj 3/05), člana 20.
Pravilnika o javnim nabavkama ("Službeni glasnik
opštine Derventa" broj 12/09) i člana 62. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa",
broj 6/05, 4/08 i 6/08) Načelnik opštine Derventa
donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za mabavke imenuju se:
- Jevtić Goran, predsjednik
- Vidić Nada, član
- Samardžija Boško, član
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Strinić Mile.
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje
ponuda za asfaltiranje puta Debela obala - Bojanići u
Donjoj Lupljanici, dana 20. 07. 2010. godine sa početkom u 10 časova,
- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o dodjeli
ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06 i 12/09),
člana 5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05), člana 20.
Pravilnika o javnim nabavkama ("Službeni glasnik
opštine Derventa" broj 12/09) i člana 62. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa",
broj 6/05, 4/08 i 6/08) Načelnik opštine Derventa
donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
- Samardžija Boško, predsjednik
- Marić Darinka, član
- Jevtić Goran,član
1. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Vidić Nada.
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje
ponuda za asfaltiranje puta groblje - Simikići u Donjoj
Lupljanici, dana 20. 07.2010. godine sa početkom u
11,30 časova,
- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja postupka dostavi Načelniku ogaptine, preporuku o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem
o radu i razlozima izdavanja takve preporuke i
zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Datum: 27. 07. 2010. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj: 02-111-75/10
Datum: 20.07.2010. godine
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
________________________________
247.
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06 i 12/09),
člana 5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim
nabavkama ( "Službeni glasnik BiH"; broj 3/05), člana
20. Pravilnika o javnim nabavkama ("Službeni glasnik
opštine Derventa" broj 12/09) i člana 62. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa",
broj 6/05, 4/08 i 6/08) Načelnik opštine Derventa
donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
- Strinić Mile, predsjednik
- Marić Zoran, član
- Vidić Nada, član
2. Za sekretara komisije bez prava glasa im-enuje
se Špirić Nada.
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje
ponuda za tender nabavku kancelarijskog materijala za
potrebe opštine Derventa za 2010. godinu, dana 16. 07.
2010. godine sa početkom u 12 časova
- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o dodjeli
ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o
radu i razlozima izdavanja takve preporuke i zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Broj: 02-111-69
Datum: 15.07.2010. godine
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
________________________________
Broj 9 Strana 19
248.
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06 i 12/09)
člana 5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05), člana 20.
Pravilnika o javnim nabavkama ("Službeni glasnik
opštine Derventa" broj 12/09) i člana 62. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa",
broj 6/05, 4/08 i 6/08) Načelnik opštine Derventa
donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
- Strinić Mile, predsjednik
- Nović Srđan, člai
- Čučković Mihajlo, član
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Vidić Nada.
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje
ponuda za izgradnju javne rasvjete u MZ Bosanski
Dubočac, dana 05. 07. 2010. godine sa početkom u 12
časova,
- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o dodjeli
ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o
radu i razlozima izdavanja takve preporuke i zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Broj: 02-111-68/10
Datum: 05.07.2010. godine
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
________________________________
249.
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06 i 12/09),
člana 5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim
Strana 20 Broj 9
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
nabavkama ("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05), člana
20. Pravilnika o javnim nabavkama ("Službeni glasnik
opštine Derventa" broj 12/ 09) i člana 62. Statuta
opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 6/05, 4/08 i 6/08) Načelnik opštine Derventa
donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
- Gavrić Slađana, predsjednik
- Mujačić Ljiljana, član
- Bogosavac Rajko, član
Datum: 27. 07. 2010. god.
2. Za predsjednika i članove savjeta MZ Pojezna
na maidat od četiri godine izabrani su:
- Prodić Drago (predsjednik Savjeta)
- Marić Slobodan
- Aleksić Dario
- Marić Slađana
- Vasić Milorad
- Pećić Slaven
- Starčević Goran
3. Broj i datum rješenja upisaće se u Regnstar
mjesnih zajednica koji se vodi u Odjeljenju za opštu
upravu.
Obrazloženje
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Strinić Mile.
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje
ponuda za bankarske usluge, dana 05. 07. 2010. godine
sa početkom u 12 časova,
- otvori pristigle ponude.
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o dodjeli
ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o
radu i razlozima izdavanja takve preporuke i zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Broj: 02-111-67/10
Datum: 02.07.2010. godine
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
________________________________
250.
Na osnovu člana 17. Odluke o raspisivanju izbora
za predsjednike i članove savjeta mjesnih zajednica na
području opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj: 13/09), Komisija za verifikaciju
sprovedenih izbora, donosi:
R J E Š E Nj E
o verifikaciji sprovedenih izbora u MZ Pojezna
1. Verifikuju se izbori sprovedeni u mjesnoj
zajednici Pojezna dana 18.07.2010. god.
Skupština opštine Derventa 15.12.2009. god.
raspisala je izbore za predsjednike i članove savjeta
MZ na području opštine Derventa. Izbori u mjesnoj
zajednici Poje: na sprovedeni su 18. 07.2010. god.
Komisija za verifikaciju sprovedenih izbora
postupajući u skladu sa članom 17. Odluke o raspisivanju izbora za predsjednike i članove savjeta mjesnih zajednica na području opštine Derventa verifikuje
izbore za predsjednika i članove savjeta MZ Pojezna
sprovedene 18.07. 2010., zbog čega je riješeno kao u
dispozitivu ovog Rješelja.
Broj: 01-022-251-17/09
Datum: 20.07.2010. godine
Predsjednik komisije
Ana Jovičić, s.r.
________________________________
251.
Na osnovu člana 17. Odluke o raspisivanju izbora
za predsjednike i članove savjeta mjesnih zajednica na
području opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj: 13/09), Komisija za verifikaciju sprovedenih izbora, donosi:
R J E Š E Nj E
o verifikaciji sprovedenih izbora
u MZ Lužani Bosanski
1. Verifikuju se izbori sprovedeni u mjesnoj
zajednici Lužani Bosanski dana 27.06.2010. god.
2. Za predsjednika i članove savjeta MZ Lužani
Bosanski na mandat od četiri godine izabrani su:
- Dlakić Dalibor (predsjednik Savjeta)
Datum: 27. 07. 2010. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
- Stjepanović Milan
- Kojić Zoran
- Banović Milan
- Mičić Vaso
- Stanojević Branko
- Miličić Miroslav
3. Broj i datum rješenja upisaće se u Registar
mjesnih zajednica koji se vodi u Odjeljenju za opštu
upravu.
Obrazloženje:
Skupština opštine Derventa 15.12.2009. god.
raspisala je izbore za predsjednike i članove savjeta
MZ na području opštiie Derventa. Izbori u mjesnoj
Broj 9 Strana 21
zajednici Lužani Bosanski sprovedeni su 27.06.2010.
god.
Komisija za verifikaciju sprovedenih izbora
postupajući u skladu sa članom 17. Odluke o raspisivanju izbora za predsjednike i članove savjeta mjesnih zajednica na području opštine Derventa verifikuje
izbore za predsjednika i članove savjeta MZ Lužani
Bosanski sprovedene 27.06.2010., zbog čega je riješeno kao u dispozitivu ovog Rješenja.
Broj: 01-022-251-16/09
Datum: 30.06.2010. godine
Predsjednik komisije
Ana Jovičić, s.r.
________________________________
Strana 22 Broj 9
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 27. 07. 2010. god.
SADRŽAJ
Red. broj.
Strana
SKUPŠTINA OPŠTINE
208. Odluka o dodceljivanju Velikogospojinske povelje u 2010. godini
Javnoj ustanovi Zavod za slijepe i slabovidne "Budućnost" Derventa .....................................................1
209. Odluka o dodjeljivanju Velikogospojinske povelje u 2010. godini
Sredoju Noviću iz Banja Luke ..................................................................................................................1
210. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu
u ugostiteljskim, trgovinskim, zanatskim, uslužnim i drugim objektima
i djelatnostima na području opštine Derventa ...........................................................................................2
211. Odluka o utvrđivanju visine naknade za rad članovima upravnih i nadzornih
odbora u javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač Skupština opštine .........................................3
212. Odluka o prenosu prava svojine na nepokretnosti opštine Derventa,
na Srpsku pravoslavnu crkvenu opštinu Mala Sočanica, bez naknade......................................................3
213. Odluka o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta
u državnoj svojini neposrednom pogodbom radi kompletiranja
građevinske parcele Nedić (Spasoja) Nenadu iz Dervente........................................................................4
214. Odluka o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta
u državnoj svojini neposrednom pogodbom radi kompletiranja građevinske
parcele Nikolić (Sime) Čedi i Nikolić (Sime) Branku iz Dervente ...........................................................4
215. Odluka o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta
u državnoj svojini neposrednom pogodbom radi kompletiranja
građevinske parcele Mustafičić (Huse) Rasimu iz Dervente ....................................................................5
216. Odluka o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta
u državnoj svojini neposrednom pogodbom radi kompletiranja građevinske
parcele A.D. "DEMOS" - u stečaju iz Dervente .......................................................................................5
217. Odluka o kupovini neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta nosioca
prava korišćenja Srpske pravoslavne Crkvene opštine u Derventi ...........................................................6
218. Rješenje o razrješenju Đekić Branimira vršioca dužnosti direktora
Javne ustanove "Centar za socijalni rad Derventa" Derventa ...................................................................6
219. Rješenje o imenovanju Đekić Branimira za direktora Javne ustanove
"Centar za socijalni rad Derventa" Derventa ............................................................................................7
220. Rješenje o razrješenju članova Upravnog odbora Javne ustanove
"Sportsko kulturni centar" Derventa .........................................................................................................8
Datum: 27. 07. 2010. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj 9 Strana 23
221. Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora
Javne ustanove "Sportsko kulturni centar" Derventa ................................................................................8
222. Rješenje o razrješenju Simić Miroslava dužnosti direktora
Javne ustanove "Sportsko kulturni centar" Derventa, zbog isteka mandata ..............................................9
223. Rješenje o imenovanju Simić Miroslava za direktora
Javne ustanove "Sportsko kulturni centar" Derventa ..............................................................................10
224. Rješenje o razrješenju članova Privremenog Upravnog odbora
Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Derventa ..............................................................................10
225. Rješenje o imenovanju članova Privremenog Upravnog odbora
Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Derventa ..............................................................................11
226. Zaključak o usvajanju Informacije o tokovima realizacije projekata
vodosnabdijevanja i gradnje kanalizacionog sistema ..............................................................................12
227. Zaključak o usvajanju Informacije o poslovanju privrede
na području opštine u 2009. godini .........................................................................................................12
228. Zaključak o usvajanju Informacije o stanju narkomanije
na području opštine Derventa i mjere za njeno suzbijanje ......................................................................12
229. Zaključak o usvajanju Informacije o stanju u oblasti šumarstva
sa posebnim osvrtom na održavanje šuma, pošumljavanje i zaštitu .......................................................13
230. Zaključak o usvajanju Informacije o rješavanju stambenih pitanja porodica
poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i boraca odbrambeno-otadžbinskog
rata Republike Srpske .............................................................................................................................13
231. Zaključak o usvajanju Informacije o aktivnostima vezanim
za rješavanje stambenog pitanja nosioca stanarskog prava čiji su stanovi porušeni ...............................13
232. Zaključak o usvajanju Izvještaja o realizaciji Programa zajedničke
komunalne potrošnje u 2009. godini .......................................................................................................13
233. Zaključak o usvajanju Izvještaja Komisije za izbor za sprovođenje postupka
po Javnom konkursu za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove
"Centar za socijalni rad Derventa" Derventa ..........................................................................................14
234. Zaključak o ne usvajanju Izvještaja Komisije za izbor za sprovođenje postupka
po Javnom konkursu za izbor i imenovanje direktora
Javne ustanove "Centar za kulturu" Derventa .........................................................................................14
235. Zaključak o ne usvajanju Izvještaja Komisije za izbor za sprovođenje postupka
po Javnom konkursu za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora
Javne ustanove "Centar za kulturu" Derventa .........................................................................................14
236. Zaključak o usvajanju Izvještaja Komisije za izbor za sprovođenje postupka
po Javnom konkursu za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora
Javne ustanove "Sportsko kulturni centar" Derventa ..............................................................................14
Strana 24 Broj 9
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 27. 07. 2010. god.
237. Zaključak o usvajanju Izvještaja Komisije za izbor za sprovođenje postupka
po ponovnom Javnom konkursu za izbor i imenovanje članova
Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Derventa .................................................15
238. Zaključak o ne usvajanju Informacije o realizaciji mjera i aktivnosti po zaključcima
Skupštine opštine Derventa sa vanredne 19. sjednice Skupštine opštine ................................................15
239. Zaključak o usvajanju Izvještaja Komisije za izbor za sprovođenje postupka
po Javnom konkursu za izbor i imenovanje direktora
Javne ustanove "Sportsko kulturni centar" Derventa ..............................................................................15
NAČELNIK OPŠTINE
240. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi regionalnog
akcionog plana za rijeku Ukrinu .............................................................................................................16
241. Rješenje o formiranju Opštinske komisije za popis i procjenu štete
na sredstvima i dobrima građana nastalu usled elementarne nepogode
(poplave) na području opštine Derventa .................................................................................................16
242. Rješenje o imenovanju Prvostepen stambene komisije pri
Odjeljenju za boračko-invalidsku zaštitu Opštine Derventa ...................................................................16
243. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke -izbor najpovoljnijeg ponuđača
za asfaltiranje puta u Kostrešu (dionica prema groblju)..........................................................................17
244. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke - izbor najpovoljnijeg ponuđača
za asfaltiranje puta Ploča - Brezici u Donjim Ceranima .........................................................................17
245. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke - izbor najpovoljnijeg ponuđača
za asfaltiranje puta Debela obala - Bojanići u Donjoj Lupljanici ...........................................................18
246. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke - izbor najpovoljnijeg ponuđača
za asfaltiranje puta groblje - Simikići u Donjoj Lupljanici .....................................................................18
247. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke - izbor najpovoljnijeg ponuđača
za nabavku kancelarijskog materijala za potrebe opštine Derventa za 2010. godinu .............................19
248. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke - izbor najpovoljnijeg ponuđača
za izgradnju javne rasvjete u MZ Bosanski Dubočac .............................................................................19
249. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke - izbor najpovoljnijeg
ponuđača za bankarske usluge ................................................................................................................19
KOMISIJA ZA VERIFIKACIJU IZBORA U MJESNIM ZAJEDNICAMA
250. Rješenje o verifikaciji sprovedenih izbora u MZ Pojezna.......................................................................20
251. Rješenje o verifikaciji sprovedenih izbora u MZ Lužani Bosanski ........................................................20
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
258 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content