close

Enter

Log in using OpenID

"Narodne novine" broj 10/97., 107/07. i 94/13.

embedDownload
Sukladno članku 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97.,
107/07. i 94/13.) Upravno vijeće Centra za predškolski odgoj raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za radna mjesta
1.
2.
3.
Stručni suradnik – pedagog - 2 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme
Suradnik za glazbenu kulturu - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
Spremačica – 3 izvršitelja/ica na neodređeno vrijeme
Potrebni stručni uvjeti:
Za stručnog suradnika - pedagoga može biti primljena osoba koja ispunjava uvjete iz članka 24. i
25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97., 107/07. i 94/13.) te
članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih
djelatnika u dječjem vrtiću ("Narodne novine" broj 133/97.).
Za suradnika za glazbenu kulturu može biti primljena osoba koja ispunjava uvjete iz članka 25.
Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97., 107/07. i 94/13.), ima
stručnu spremu VSS/VŠS (profesor glazbene kulture/suradnik u nastavi glazbe/glazbenik,
instrumentalist, klavirist).
Za spremačicu može biti primljena osoba koja ispunjava uvjete iz članka 25. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97., 107/07. i 94/13.) te članka 8.
Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih
djelatnika u dječjem vrtiću ("Narodne novine" broj 133/97.).
Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola.
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime,
datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresu elektroničke
pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
– životopis (vlastoručno potpisan)
– presliku diplome (za pedagoga i suradnika za glazbu)
- presliku svjedodžbe o završenoj školi (za spremačice)
- presliku svjedodžbe o položenome stručnom ispitu (za pedagoga)
– presliku domovnice
– elektronski ispis staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
– presliku uvjerenja nadležnog suda kako se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak
(ne stariji od 6 mjeseci)
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave javnog natječaja.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Centar za predškolski odgoj, Osijek, Vijenac
Ivana Meštrovića 7, s naznakom "Za javni natječaj".
Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog
natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to
pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Povjerenstvo) imenuje Ravnatelj
Centra za predškolski odgoj. Povjerenstvo utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj
koji ispunjavaju formalne uvjete.
Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete biti će obaviješteni najmanje pet dana prije poziva na
razgovor, a razgovorom će Povjerenstvo utvrditi stručnu i profesionalnu osposobljenost kandidata
za obavljanje poslova stručnog suradnika – pedagoga i suradnika za glazbenu kulturu.
Za stručnog suradnika – pedagoga potrebno je pripremiti područja iz predškolske pedagogije,
zakonskih i pravnih akata te iskustva iz prakse.
Za suradnika za glazbenu kulturu – provjera glazbenih kompetencija potrebnih za rad s
predškolskom djecom.
Smatra se kako je kandidat koji nije pristupio razgovoru povukao prijavu na natječaj.
O rezultatima javnog natječaja kandidatima se dostavlja pisana obavijest.
Ako nitko od kandidata ne zadovoljava tražene uvjete, Ravnatelj Centra za predškolski odgoj
natječaj će ponoviti u Zakonskom roku.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
140 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content