ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - TherapeiaOnline

Αρ. Πρωτ.: 3112 / 21-1-2013
Κοινοποίηση πίνακα των χορηγουμένων από τον ΕΟΠΥΥ ορθοπεδικών ειδών
ΕΙΔΟΣ
Κνημοποδικός λειτουργικός νάρθηκας με θαλάμους Aircast - Gelcast
Κνημοποδικός λειτουργικός νάρθηκας έσω υποδήματος
Κηδεμόνας διπλός διορθωτικός ποδοκνημικής τύπου Denis Braun με πέλμα προσαρμοζόμενο στα
υποδήματα ή σανδαλέτο.
Νάρθηκας κνημοποδικός λειτουργικός με γωνιόμετρο
Νυχτερινός νάρθηκας Κ. Π.Δ. από θερμοπλαστικό υλικό έσω υποδήματος
Νάρθηκας κνημοποδικός με ενσωματωμένη αντλία, αεροθάλαμο και ρύθμιση με γωνιόμετρο
(εξωτερικής εφαρμογής νάρθηκας ποδοκνημικής σε κενό αέρος ). Σε χειρουργικές
αποκαταστάσεις σύνθετων βλαβών Π.Δ.Κ.
Τα είδη 1 και 4 να μην αντικαθίστανται. Επαναχορηγούνται μόνο επί νέων ενδείξεων. Τα είδη
2,3,5 και 6 να αντικαθίστανται μετά από 1-2 χρόνια μόνο σε μόνιμες και μη ιάσιμες καταστάσεις.
1 από 1
ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞ7Μ-ΓΓ2
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΑΠΟΔΟΤΕΟ ΠΟΣΟ €
44,00
64,00
ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ
ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ
256,90
ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ
110,00
123,00
ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ
ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ
332,00
ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ
ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ