close

Enter

Log in using OpenID

1 - NIKOLIDAKIS GROUP AE :: Company profile

embedDownload
Εισαγωγή, Introduction 4/2014
Eισαγωγή
Introduction
|1
Περιεχόμενα Index
4 Όροι πώλησης. Sales conditions.
5 Επεξήγηση συμβόλων. Symbol definition.
6 Οικολογικό αποτύπωμα. Ecological footprint.
7 Στατιστικά στοιχεία. Statistics.
8 Σχεδιαστικές προτάσεις. Notes for the designer.
10 Ερμάρια ειδικών διαστάσεων. Custom-made cabinets.
11 Τιμοκατάλογος ειδικών διαστάσεων. Price list for custom-made cabinets.
12 Διαθέσιμα χρώματα για πλαϊνά ερμαρίου. Color index for side panels.
14 Επιβάρυνση για αλλαγή από λευκό σε έγχρωμο πλαϊνό ερμαρίου.
Extra cost for adding a color side panel in a white cabinet.
15 Επιβάρυνση για αλλαγή από βασάλτη σε έγχρωμο πλαϊνό ερμαρίου.
Extra cost for adding a color side panel in a basalt cabinet.
Εισαγωγή, Introduction 4/2014
16 Εταζέρες Β 34,8cm. Open units D 34,8cm.
2|
Furniture Industry
Τα έπιπλά μας είναι κατασκευασμένα με πάνελ μοριοσανίδας κλάσεως Ε1.
Εισαγωγή, Introduction 4/2014
Όλες οι αναγραφόμενες διαστάσεις είναι σε εκατοστά εφόσον δεν διευκρινίζεται
κάτι διαφορετικό.
Όλες οι αναγραφόμενες τιμές είναι σε € και δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ
& μεταφορικά έξοδα.
Ο παρών τιμοκατάλογος αντικαθιστά και καταργεί όλους τους προηγούμενους.
Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη.
Our furniture are manufactured from grade “E1” particle board.
All dimensions are in cm except if differently stated.
All prices are exclusive of VAT and other applicable taxes.
The prices shown do not include delivery fees.
The currency is euro.
This catalogue replaces and abolishes all previous catalogues.
The company is not responsible for misprints.
|3
Όροι πώλησης.
Sales conditions.
1.
Ο παρών τιμοκατάλογος μπορεί να υποστεί διαφοροποιήσεις ακόμα και χωρίς προειδοποίηση.
The present price list may be modified at all times, even without notice.
2.
ΠΡΟΪΟΝ: Τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα σχέδια και οι φωτογραφίες του παρόντος τιμοκαταλόγου είναι καθαρά ενδεικτικά.
Η NIKOLIDAKIS GROUP επιφυλάσσεται του δικαιώματος να κάνει αλλαγές που κρίνει σκόπιμες, τέτοιες ώστε να μη
διακυβεύει τα βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος.
PRODUCT: All technical specifications, drawings and photos are purely indicative. NIKOLIDAKIS GROUP reserves all the right to make any
modifications necessary as long as these do not change the essential characteristics of the product itself.
3.
Τα δείγματα δε μπορούν να εννοηθούν ως «απόλυτα» εφόσον υπάρχουν περιθώρια ανοχής για τα υλικά και τα χρώματα ακόμη και στην ίδια παρτίδα και κυρίως αναφορικά με συμπληρωματικές αγορές πραγματοποιημένες σε διαφορετικούς χρόνους.
Samples should not be considered as an absolute representation of the products due to the nature of the materials and colors that
could vary in the case of subsequent purchases made at later dates from the original order and also even in the same purchase.
4.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ: Κάθε παραγγελία του πελάτη είναι ανέκκλητη πρόταση σύμβασης έργου. Εντούτοις η πρόταση αυτή δεν είναι σε
καμία περίπτωση δεσμευτική για την NIKOLIDAKIS GROUP η οποία διατηρεί το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση οποτεδήποτε και χωρίς καμία υποχρέωση προς τον πελάτη.
NIKOLIDAKIS GROUP reserves the right to cancel an order for any reason.
5.
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ: Γεγονότα ανωτέρας βίας όπως φυσικά φαινόμενα, τρομοκρατικές ενέργειες, απεργίες, ελλείψεις πρώτων υλών
ενέργειας, βλάβη μηχανημάτων, φωτιά, έκρηξη κ.ο.κ. και ελλείψεις οφειλόμενες σε τρίτους απαλάσουν την NIKOLIDAKIS GROUP.
από τις υποχρεώσεις της είτε λόγω καθυστέρησης στην παράδοση της παραγγελίας είτε λόγω μη δυνατότητας διεκπεραίωσης της παραγγελίας.
NIKOLIDAKIS GROUP is not liable for any default or delay in the production or delivery of all or any goods resulting either directly or indirectly
from accidents, breakdowns or mechanical failure of plant’s machinery, strikes, labor shortages, fire, flood, wars, acts of public enemy, acts
of god, delays of suppliers, delays of transportation, lack of transportation facilities, embargos, shortages or reduction to energy
sources, or other acts requested by local government. In no event shall NIKOLIDAKIS GROUP be liable for any type direct or indirect damages
arising out of NIKOLIDAKIS GROUP default or delay in filling the customers order.
6.
ΜΕΤΑΦΟΡΑ: Η εταιρία ευθύνεται μόνο για κατασκευαστικά ελαττώματα και παραδίδει στην πόρτα της τα προϊόντα τα οποία
ταξιδεύουν με ευθύνη του αγοραστή.
TRANSPORTATION: NIKOLIDAKIS GROUP is only responsible for manufacturing defects and the products travel at the buyer’s own risk, even if sold ex factory.
7.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Η NIKOLIDAKIS GROUP δε φέρει καμία ευθύνη για λανθασμένη εγκατάσταση του προϊόντος, είτε είναι δική της κατασκευή
είτε πρόκειται για εμπορία.
INSTALLATION: NIKOLIDAKIS GROUP denies all responsibility for the incorrect or improper assembly of the product, whether made by NIKOLIDAKIS GROUP or by another manufacturer.
8.
ΑΓΩΓΕΣ & ΔΙΚΕΣ: Τα ελαττώματα και οι ατέλειες πρέπει να καταγγέλλονται γραπτώς εντός 15 ημερών απο την ημερομηνία αποστολής των εμπορευμάτων.
COMPLAINS & ACTIONS: All complaints regarding manufacturing defects have to be reported in writing to NIKOLIDAKIS GROUP within 15days from the shipment date.
9.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ: γίνονται δεκτές μόνο εντός ενός μηνός από την ημερομηνία έκδοσης των δελτίων.
RETURNED GOODS: will only be accepted within one month from the shipment date.
10. ΣΥΝΟΧΗ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΩΝ: Όλα τα φινιρίσματα με το χρόνο μπορούν να υποστούν μεταβολές οφειλόμενες στο φως, στους ατμούς,
στην παλαιότητα κ.λ.π.
TEXTURE OF FINISHES: over time all the finishes could be subject to changes in color, due to ligH, steam, ageing etc.
11.
Σε περίπτωση διαφορετικής κατανόησης ανάμεσα στο Ελληνικό και στο ξενόγλωσσο κείμενο θα είναι δεσμευτικό μόνο το ελληνικό
κείμενο.
NIKOLIDAKIS GROUP is not responsible for the translation of this catalogue and is binded only to the greek text.
12. Ο πελάτης στέλνοντας και μόνο παραγγελία στην NIKOLIDAKIS GROUP δηλώνει πληροφορημένος και αποδέχεται τους παραπάνω
όρους πώλησης.
By placing an order to NIKOLIDAKIS GROUP the customer agrees to be bound by these terms of sale.
i
Το περιεχόμενο του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων (και όχι περιορισμένων σε) των κειμένων, του σχεδιασμού και των εικόνων, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, απευθύνονται σε προμηθευτές/
συνεργάτες για ενημερωτική - επαγγελματική χρήση. Απαγορεύεται ρητά κάθε αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναμετάδοση, προβολή, διανομή, ενοικίαση, μεταβολή ή κάθε άλλη χρήση, χωρίς την
έγγραφη άδεια της ιδιοκτήτριας. Εξαιρούνται μόνο όσα κρίνονται ως “νόμιμη χρήση” από τον νόμο περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων (ΝΔ 2121/93).
Το παρόν σχεδιάστηκε απο την the brainstorm design. Επιμέλεια έκδοσης Ντόνα Νικολιδάκη.
The contents of this, including (but not limited to) the text, design and images, unless otherwise indicated, are aimed at suppliers / partners for information - professional use. Any copying, reproduction, retransmission, display, distribute, rent, or change any other use is prohibited without written permission from the owner. Excluding only those deemed “lawful use” by the copyright law (NΔ
2121/93).
Designed by the brainstorm design. Editing by Donna Nikolidaki.
4|
Επεξήγηση συμβόλων.
Symbol definition.
Tα ερμάρια & οι επενδύσεις με αυτό το σήμα δεν επιδέχονται όλες τις επεξεργασίες.
The cabinets and panels with this symbol do not admit all the modifications.
!
Παραπoμπή στις σχεδιαστικές προτάσεις.
Reference to the “Notes for the designer” .
!
Προσοχή
Attention
€
€m
€ m2
Αξία σε ευρώ.
Price in euro.
Aξία σε ευρώ ανά μέτρο.
Price in euro per meter.
Aξία σε ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.
Price in euro per square meter.
Aξία σε ευρώ ανά τεμάχιο.
τεμ.pc
€ Price in euro per piece.
>
Μεγαλύτερο από.
Greater than.
L
R
Δεξί
Right
L
R
Αριστερό
Left
Β
Δεξί & Αριστερό
Right & Left
Εισαγωγή, Introduction 4/2014
Ανακύκλωση
Recycle
Αντιβακτηριδιακή προστασία.
Η ειδική μεταχείριση που εισήγαγε η Scilm στη φάση παραγωγής των μονώσεων
της, εξασφαλίζει την εξάλειψη κάθε είδους βακτηριδιακής επίθεσης. Οι νέες
αντιβακτηριδιακές μονώσεις της Scilm είναι αποτελεσματικές ενάντια σε ενα ευρύ
φάσμα βακτηριδίων & μούχλας. Προστατεύουν αρμοκάλυπτρα, σοβατεπί και βάσεις
νεροχύτη από λεκέδες και διαβρώσεις και είναι κατάλληλες για επαφή με τα τρόφιμα
και απολύτως αβλαβή για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
Αntibacterial protection.
The special Scilm treatment, in the production phase of the seals, guarantees the
elimination of any type of bacterial attack; the new Scilm antibacterial seals are
effective against a broad spectrum of bacteria, mold and algae, and protect undersinks,plinths and backsplashes from damage, stains and corrosion,are suitable for
contact with food and absolutely harmless to humans and the environment.
|5
Οικολογικό αποτύπωμα.
Ecological footprint.
Η έννοια «οικολογικό αποτύπωμα» αναφέρεται στην έκταση
παραγωγικής γης, πόσιμου νερού και θάλασσας που είναι
απαραίτητα για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών σε ενέργεια
και νερό, συνυπολογίζοντας τις εκπομπές ρύπων και την έκταση
που χρειάζεται για την απόθεση των απορριμμάτων. Με τον όρο
«οικολογικό αποτύπωμα» εκφράζεται ο βαθμός στον οποίο τα
ανθρώπινα είδη καταναλώνουν τους πόρους της Γης σε εκτάρια
παραγωγικής γης. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το μέσο οικολογικό
αποτύπωμα είναι σήμερα 2,2 εκτάρια κατά κεφαλήν, παρότι δεν θα
έπρεπε να υπερβαίνει τα 1,8 εκτάρια προκειμένου να παραμείνει
εντός των ορίων της βιολογικής ικανότητας της Γης. Σε παγκόσμιο
επίπεδο, τα ανθρώπινα όντα χρησιμοποιούν 25% περισσότερο από
την ετήσια παραγωγή της Γης, με άλλα λόγια, η Γη χρειάζεται έναν
χρόνο και τρεις μήνες για να παραγάγει ό,τι εμείς χρησιμοποιήσαμε
σε ένα και μόνο έτος (2003) (Οικολογική έκθεση του WWF για το
2006).
The ecological footprint is a measure of human demand on the
Earth’s ecosystems. It compares human demand with planet
Earth’s ecological capacity to regenerate. It represents the amount
of biologically productive land and sea area needed to regenerate
the resources a human population consumes and to absorb and
render harmless the corresponding waste. Using this assessment, it
is possible to estimate how much of the Earth (or how many planet
Earths) it would take to support humanity if everybody lived a given
lifestyle.Today the humanity’s ecologic footprint is 2.2 hectares per
person when it should not exceed 1.8 hectares per person. In global
level human beings use 25% more than the earth produces in 1
year. In other words earth needs 1 year and 3 months to produce
what we use in 1 year.
Μέθοδοι μείωσης του οικολογικού αποτυπώματος, κατά την λειτουργία του εργοστασίου.
Methods for reducing the ecological footprint during the plant operation.
Δεξαμενή συλλογής βρόχινου
νερού για πότισμα του περιβάλλοντος χώρου.
Collection of the rain water and
use of it for maintaining the
plants facilities.
Μηδενικές εκπομπές αερίων.
Zero gas emissions.
Ειδικός τρόπος εκμετάλλευσης
του ηλιακού φωτός, για τη μείωση της χρήσης ηλεκτρικών λαμπτήρων.
Specialized use of the natural
sun light for reducing the use of
artificial light.
Όλες οι συσκευασίες μας είναι
από ανακυκλώσιμα υλικά.
All packaging materials are
recyclable.
Χρήση μελαμίνης Ε1, χαμηλής περιεκτικότητας σε φορμαλδεΰδη,
μη καρκινογόνα και ανακυκλώ-σιμα περιθώρια ABS (βάση κοινοτικής
οδηγίας)
Use of E1 class melamine, cancer free. With low formaldehyde
content and recyclable edge banding (according to eu directive)
Υλικά & προϊόντα που ανακυκλώνονται.
Recyclable raw materials and products.
Fe
Σίδηρος
Iron
Προϊόντα ξύλου
Wood products
6|
+
+
Χαρτί και πλαστικό
Paper & plastic
Μπαταρίες
Batteries
Al
Αλουμίνιο
Aluminium
Mελάνια
Toners & cartridges
Ηλ. υπολογιστές
Computers
Στατιστικά στοιχεία.
Statistics.
Επεξεργασμένη πρώτη ύλη (m3)
Processed raw materials (m3)
Απορρίμματα (m3)
Waste (m3)
2012
10400
50
2011
10800
220
2010
11680
540
2009
11850
1357
2008
11497
2940
2007
13912
4434
2006
12193
3178
Ανακύκλωση χαρτιού (m3)
Paper recycle (m3)
Ανακύκλωση πλαστικού (m3)
Plastic recycle (m3)
Εισαγωγή, Introduction 4/2014
2012
650
190
2011
680
205
2010
750
240
2009
630
240
2008
220
500
|7
Σχεδιαστικές προτάσεις.
Notes for the designer.
!
Τα ερμάρια με αυτό το σήμα παραπέμπουν στις σχεδιαστικές προτάσεις.
All the items with this symbol must be looked up at the “notes for the designer” page.
1.
Όταν το πλυντήριο πιάτων χρησιμοποιείται σαν τελευταίο στοιχείο στην σύνθεση μιας κουζίνας
χρειάζεται οπωσδήποτε μια επένδυση βάσεως.
Basic electrical household appliances when used as end units it is necessary to use side panel.
2.
Να αποφεύγεται η τοποθέτηση εστιών δίπλα σε ημίψηλο ή υψηλό ερμάριο.
Avoid positioning cooking hobs immediately next to tall units.
3.
Να αποφεύγεται η τοποθέτηση συρταριέρας, πλυντηρίου πιάτων και φούρνου σε γωνία γιατί το
άνοιγμα τους μπορεί να εμποδιστεί από τη λαβή της πόρτας του τυφλού.
Avoid positioning dishwasher, ovens and drawer units in a corner because it can heat the handle
of the next positioned blind unit.
4.
Να αποφεύγεται η σχεδίαση κρεμαστού γωνιακού 65cm Χ 65cm δίπλα σε ημίψηλο, υψηλό ή
καμινάδα γιατί δεν επιτρέπει το σωστό άνοιγμα των πορτών.
Avoid positioning corner wall unit next to deeper corner tall unit or hoods as it cannot be fully
opened.
5.
Όταν σχεδιάζετε ερμάρια με εσωτερικά συρτάρια ή συρμάτινα καλάθια και μεντεσέδες στην
πλευρά προς τον τοίχο, προσοχή γιατί χρειάζεστε άνοιγμα πορτών μεγαλύτερο των 900.
Ή ανοίξτε ανάποδα το ερμάριο ή αφήστε απόσταση μεγαλύτερη των 5cm. από τον τοίχο.
When positioning open door units with pull out elements or metal baskets near a wall be careful
because the door has to open more than 900 for the pull out elements to function.
To function properly the gap between the unit and the wall has to be more than 5cm or the door
has to open opposite from the side of the wall.
8|
6.
Όταν σχεδιάζετε κρεμαστό δίπλα σε αποροφητήρα καλό είναι οι μεντεσέδες να τοποθετούνται
στην αντίθετη πλευρά από αυτή του απορροφητήρα ώστε να αποφεύγεται το χτύπημα της
πόρτας στον απορροφητήρα κατά το άνοιγμα της.
When positioning a wall unit next to a hood it is better the door to open from the opposite side
in reference to the hood to avoid contact of the door with the hood.
7.
Όταν χρησιμοποιείτε επένδυση βάσεως δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι ο πάγκος πρέπει να
παραγγελθεί μεγαλύτερος τόσο όσο το πάχος της επένδυσης.
When using base side panel the counter top must be ordered longer.
The thickness of the side panel.
8.
Εισαγωγή, Introduction 4/2014
Οι μηχανισμοί ανάρτησης πορτών χρειάζονται αέρα 19cm πάνω από το κουτί και 25cm
πίσω από το κουτί διαφορετικά δεν μπορεί να λειτουργήσει ο μηχανισμός. Επίσης εάν
τοποθετήσετε ταβανάκι πάνω από το κουτί αυτό δεν θα πρέπει να καλύπτει την πόρτα.
When using wall units with lift up door mechanism (one or two doors), a 19cm gap over the
top and 25cm on the back of the unit is necessary for the mechanism to operate properly.
Also if wall unit top panels are positioned over the top of the unit they must not cover the top
edge of the door for the mechanism to function.
9.
Μην σχεδιάζετε ελεύθερο ψυγείο με τους μεντεσέδες από την μεριά του τοίχου γιατί η πόρτα
δεν ανοίγει εντελώς. Ή ανοίξτε ανάποδα το ψυγείο ή αφήστε αρκετή απόσταση από τον τοίχο.
When positioning a free standing refrigerator next to a wall always leave adequate distance from
the wall (approximately 10cm) so the door can fully open or open the door from the opposite
side.
10.
Πριν την παραγγελία ελέγξτε τον χώρο του πελάτη για την δυνατότητα μεταφοράς ερμαρίων
με μεγάλο όγκο έως τη θέση τοποθέτησης τους.
Αν η μεταφορά είναι δύσκολη παραγγείλτε τα ογκώδη ερμάρια αμοντάριστα.
Before ordering check that it is possible to move the large units inside your clients house.
If not order them unassembled.
|9
Ερμάρια Ειδικών Διαστάσεων.
Custom-made cabinets.
Τα ερμάρια και οι επενδύσεις με αυτό το σήμα δεν επιδέχονται όλες τις επεξεργασίες.
The cabinets and panels with this mark cannot receive all the modifications.
Μείωση ύψους
Height reduction
!
Η μείωση ύψους γίνεται πάντα από το επάνω μέρος του ερμαρίου.
Height reduction is available only from the top of the cabinet.
Δεν μειώνονται στο ύψος:
Height reduction is not available for:
• Eρμάρια με μηχανισμούς. Cabinets with mechanisms.
Μείωση πλάτους
Width reduction
!
Κοπές για πόρτες με κούρβα:
Cutting of post form doors:
• Στα ερμάρια με μία πόρτα αφαιρείται η κούρβα από τη μεριά του μεντεσέ.
For single door cabinets the door’s width is reduced from the side of the hinge.
• Στα ερμάρια με δύο πόρτες αφαιρούνται οι κούρβες από την μεριά των μεντεσέδων.
For two door cabinets both doors are reduced from the side of the hinges.
• Στα ερμάρια με μηχανισμούς κουμπάσο αφαιρούνται οι κούρβες.
For the cabinets with lift up doors the doors have at all sides edge banding.
Δεν μειώνονται στο πλάτος:
Width reduction is not available for:
• Eρμάρια με μηχανισμούς. Cabinets with mechanisms.
• Eρμάρια με πιατοθήκες. Cabinets with dish rack.
• Eρμάρια με φωτιστικό πάτο. Cabinets with bottom panel with light.
Μείωση βάθους
Depth reduction
Διαγώνια κοπή
Irregular corner
Κοπή για κολόνα
Special profiling and cutting
!
Δεν μειώνονται στο βάθος :
Depth reduction is not available for:
• Eρμάρια με μηχανισμούς. Cabinets with mechanisms.
• Eρμάρια με πιατοθήκες. Cabinets with dish rack.
• Eρμάρια με φωτιστικό πάτο. Cabinets with bottom panel with light.
!
Δεν παρέχονται διαγώνιες κοπές σε :
Irregular corner is not available for:
• Eρμάρια με μηχανισμούς. Cabinets with mechanisms.
• Eρμάρια με πιατοθήκες. Cabinets with dish rack.
• Eρμάρια με φωτιστικό πάτο. Cabinets with bottom panel with light.
!
Δεν παρέχονται κοπές για κολόνα σε :
Special profiling and cutting is not available for:
• Eρμάρια με μηχανισμούς. Cabinets with mechanisms.
• Eρμάρια με πιατοθήκες. Cabinets with dish rack.
• Eρμάρια με φωτιστικό πάτο. Cabinets with bottom
panel with light.
Κοστολόγηση
Price estimation
!
• Οι τιμές που αναγράφονται στο διπλανό πίνακα πρέπει να προστίθενται στην αξία του αμέσως
μεγαλύτερου ερμαρίου από το οποίο και θα κατασκευαστεί το ειδικό ερμάριο.
• Σε κάθε περίπτωση η κατασκευή ειδικών ερμαρίων πρέπει να επιβεβαιώνεται από το τμήμα
πωλήσεων.
• Η αισθητική των ερμαρίων ειδικών διαστάσεων μπορεί να διαφέρει σε σχέση με αυτή των τυποποιημένων.
• The prices below must be added to the price of the cabinet from which the “custom made cabinet” will be produced.
• All “custom made cabinets” must be confirmed from the sales department.W• The appearance of the “custom
made cabinets” may be different compared to standard cabinets.
10 |
Τιμοκατάλογος ειδικών διαστάσεων.
Price list for custom-made cabinets.
Ερμάρια βάσεως & κρεμαστά.
Eταζέρες ύψους 24-96cm.
Μείωση ύψους
Height reduction
€
Μείωση πλάτους
Width reduction
€
Μείωση βάθους
Depth reduction
€
Διαγώνια κοπή
Irregular corner
€
Κοπή για κολόνα
Special cutting
€
68
81
81
208
171
76
100
111
244
208
88
160
177
306
281
Base & wall units.
Open units 24-96cm height.
Ερμάρια ημίψηλα.
Eταζέρες ύψους 132cm.
Tall units 132cm height.
Open units 132cm height.
Ερμάρια υψηλά.
Eταζέρες ύψους 204cm.
Εισαγωγή, Introduction 4/2014
Tall units 204cm height.
Open units 204cm height.
Επενδύσεις - καταφραγές,
με κωδικό ΑΚ... ή ΑL...
Side panels - fillers,
with code ΑΚ... ή ΑL...
Πόρτες, βιτρίνες.
21
Σταθερό κόστος επεξεργασίας για μείωση ύψους, πλάτους ή και των 2 διαστάσεων.
The cost for width, height or both size reduction is fixed.
13
Doors, glass doors.
Σταθερό κόστος επεξεργασίας για μείωση ύψους, πλάτους ή και των 2 διαστάσεων.
The cost for width, height or both size reduction is fixed.
| 11
Διαθέσιμα χρώματα για πλαϊνα ερμαρίου.
Color index for side panels.
S400
S401
S304-BV
S305-KV
S306-GV
S301-SL
S302-WL
S303-GL
1
Κατηγορία τιμής
Price category
S309-E0173
K120
K124
S308-E0404
K141
S307-E3501
K142
S202
K143
S201
K144
S101
K110
2
Κατηγορία τιμής
Price category
W101-SG
W102-CG
W107-KG
W106-LG
W104-DG
W108-VG
W103-BG
3
Κατηγορία τιμής
Price category
W105-GG
4
Κατηγορία τιμής
Price category
12 |
L100-MW
GRIGIO
L100-MW
GRIGIO PIETRA
L100-MW
BEIGE GRIGIO
L100-MW
VERDE PALLIDO
L100-MW
BLU BRILLANTE
L100-MW
TELE MAGENTA
L100-MW
ROSSO
L100-MW
TORTORA
5
Κατηγορία τιμής
Price category
L200-GW
GRIGIO
L100-MW
NERO
L100-MW
NUVOLA
L100-MW
BIANCO GRIGIO
L100-MW
BIANCO CREMA
L100-MW
GRIGIO SETA
L100-MW
TELE GRIGIO
L100-MW
VULCANO
L200-GW
GRIGIO PIETRA
L200-GW
BEIGE GRIGIO
L200-GW
VERDE PALLIDO
L200-GW
BLU BRILLANTE
L200-GW
TELE MAGENTA
L200-GW
ROSSO
L200-GW
TORTORA
6
Κατηγορία τιμής
Price category
Εισαγωγή, Introduction 4/2014
L200-GW
NERO
L200-GW
NUVOLA
L200-GW
BIANCO GRIGIO
L200-GW
BIANCO CREMA
L200-GW
GRIGIO SETA
L200-GW
TELE GRIGIO
L200-GW
VULCANO
K133
K134
K130
K131
K132
9
Κατηγορία τιμής
Price category
| 13
Επιβάρυνση για αλλαγή από λευκό σε έγχρωμο πλαϊνό ερμαρίου.
Extra cost for adding a color side panel in a white cabinet.
Πλάτος πλαϊνού 33cm.
Side panel height 33cm.
Κατηγορία τιμής, Price category
Ύψος πλαϊνού.
Side panel height.
1
€
2
€
3
€
4
€
5
€
6
€
9
24
2
4
7
10
6
11
4
36
3
5
10
14
10
17
5
48
3
6
12
19
14
23
7
60
4
8
15
23
18
29
8
72
4
9
18
27
22
35
10
96
5
11
23
36
29
47
12
132
7
16
32
49
39
63
17
204
11
23
49
75
62
100
26
€
Πλάτος πλαϊνού 56,5cm.
Side panel height 56,5cm.
Κατηγορία τιμής, Price category
Ύψος πλαϊνού.
Side panel height.
14 |
1
€
2
€
3
€
4
€
5
€
6
€
9
24
3
6
11
16
12
19
6
36
4
8
16
23
18
30
8
72
6
14
29
45
38
61
16
96
8
18
38
60
51
82
20
132
11
25
53
82
69
111
28
204
17
38
81
125
109
173
42
€
Επιβάρυνση για αλλαγή από βασάλτη σε έγχρωμο πλαϊνό ερμαρίου.
Extra cost for adding a color side panel in a basalt cabinet.
Πλάτος πλαϊνού 33cm.
Side panel height 33cm.
Κατηγορία τιμής, Price category
Ύψος πλαϊνού.
Side panel height.
1
€
2
€
3
€
4
€
5
€
6
€
9
24
2
4
7
10
6
11
4
36
2
5
9
14
10
17
5
48
3
6
12
18
14
22
6
60
3
7
15
22
17
28
8
72
4
8
17
27
21
34
9
96
5
11
23
35
29
46
12
132
7
15
31
48
38
63
16
204
9
22
47
73
61
98
24
€
Πλάτος πλαϊνού 56,5cm.
Side panel height 56,5cm.
Εισαγωγή, Introduction 4/2014
Κατηγορία τιμής, Price category
Ύψος πλαϊνού.
Side panel height.
1
€
2
€
3
€
4
€
5
€
6
€
9
24
3
5
11
16
11
19
6
36
3
7
15
23
18
29
8
72
6
13
28
44
37
60
15
96
7
17
37
58
50
80
19
132
10
24
51
80
68
110
27
204
14
35
78
123
107
171
40
€
| 15
Εταζέρες Β 34,8cm.
Open units D 34,8cm.
Εταζέρα
Open unit
1 2 3 4 5 6 9
W
Code
30
OU101N
70
80
97
114
95
145
80
60
OU102N
78
93
120
149
126
208
94
90
OU103N
86
106
144
183
158
270
108
120
OU104N
94
119
168
218
189
333
122
30
OU105N
72
84
106
128
107
171
85
60
OU108N
81
99
132
167
143
241
101
€
€
€
€
€
€
24x30cm
Εταζέρα
Open unit
24x60cm
Εταζέρα
Open unit
24x90cm
Εταζέρα
Open unit
24x120cm
Εταζέρα
Open unit
36x30cm
Εταζέρα
Open unit
36x60cm
!
16 |
€
Εταζέρες Β 34,8cm.
Open units D 34,8cm.
Εταζέρα
Open unit
1 2 3 4 5 6 9
W
Code
90
OU110N
90
113
159
206
178
312
117
120
OU111N
100
129
186
245
214
384
134
30
OU112N
77
91
117
144
122
198
92
60
OU113N
96
120
168
216
185
325
124
30
OU114N
86
105
139
175
148
249
107
60
OU115N
106
136
193
252
215
383
140
€
€
€
€
€
€
€
36x90cm
Εταζέρα
Open unit
36x120cm
Εταζέρα
Open unit
48x30cm
Εταζέρα
Open unit
Εισαγωγή, Introduction 4/2014
48x60cm
Εταζέρα
Open unit
60x30cm
Εταζέρα
Open unit
60x60cm
| 17
Εταζέρες B 34,8cm.
Open units D 34,8cm.
Εταζέρα
Open unit
1 2 3 4 5 6 9
W
Code
30
OU119N
89
109
148
189
160
275
112
30
OU117N
95
118
161
205
172
299
121
60
OU118N
107
137
196
256
219
393
142
30
OU124N
103
130
182
236
200
353
134
30
OU122N
109
139
195
252
213
378
142
€
€
€
€
€
€
72x30cm
Εταζέρα
Open unit
72x30cm
Εταζέρα
Open unit
72x60cm
Εταζέρα
Open unit
96x30cm
Εταζέρα
Open unit
96x30cm
!
18 |
€
Εταζέρες B 34,8cm.
Open units D 34,8cm.
Εταζέρα
Open unit
1 2 3 4 5 6 9
W
Code
60
OU123N
122
161
235
312
268
487
167
30
OU129N
131
167
237
308
258
463
172
30
OU127N
138
176
249
325
270
487
181
60
OU130N
156
209
312
420
360
668
218
€
€
€
€
€
€
€
96x60cm
Εταζέρα
Open unit
132x30cm
Εταζέρα
Open unit
Εισαγωγή, Introduction 4/2014
132x30cm
Εταζέρα
Open unit
132x60cm
| 19
Εταζέρες B 34,8cm.
Open units D 34,8cm.
Εταζέρα
Open unit
1 2 3 4 5 6 9
W
Code
60
OU128N
165
222
334
449
385
715
232
30
OU132N
164
218
322
430
363
671
226
30
OU131N
164
218
322
430
363
671
226
€
€
€
€
€
€
132x60cm
Εταζέρα
Open unit
204x30cm
Εταζέρα
Open unit
204x30cm
!
20 |
€
Εταζέρες B 34,8cm.
Open units D 34,8cm.
Εταζέρα
Open unit
W
Code
60
OU133N
1 2 3 4 5 6 9
€
200
€
278
€
432
€
592
€
513
€
971
€
292
Εισαγωγή, Introduction 4/2014
204x60cm
| 21
22 |
1-2
Κατηγορία τιμής
Price category
Περιεχόμενα Index
3
Ευρετήριο κωδικών. Code Index.
5
Τυποποίηση ερμαρίων.General dimensions.
9
Υλικά & Χρώματα. Materials & Colors.
13
Ερμάρια βάσεως. Base units.
13 Βάσεως B 58,5cm - Y 72cm χωρίς πάγκο. Base units D 58,5cm - H 72cm without worktop.
17 Βάσεως φούρνου & νεροχύτη B 58,5cm - Y 72cm χωρίς πάγκο. Oven & sink base units D 58,5cm - H 72cm without worktop.
19 Πόρτες Πλυντηρίου πιάτων (π|π). Dishwasher doors.
20 Βάσεως B 35cm - Y 72cm χωρίς πάγκο. Base units D 35cm - H 72cm without worktop.
21 Βάσεως B 58,5cm - Y 36cm χωρίς πάγκο. Base units D 58,5cm - H 36cm without worktop.
22 Βάσεως Β 58,5 - Υ 96cm χωρίς πάγκο. Base units D 58,5 - H 96cm without worktop.
23
Κρεμαστά ερμάρια. Wall units.
23 Κρεμαστά B 35cm - Y 24cm. Wall units D 35cm - H 24cm.
24 Κρεμαστά B 35cm -Y 36cm. Wall units D 35 - H 36cm.
26 Κρεμαστά B 35cm - Y 48cm. Wall units D 35cm - H 48cm.
28 Κρεμαστά B 35cm - Y 60cm. Wall units D 35cm - H 60cm.
30 Κρεμαστά Απορροφητήρα Β 35cm - Υ 60cm. Wall hood units D 35cm - H 60cm.
31 Κρεμαστά B 35cm - Y 72cm. Wall units D 35cm - H 72cm.
36 Κρεμαστά Απορροφητήρα Β 35cm για σειρά Υ 72cm. Wall hood units D 35cm - H 72cm.
37 Κρεμαστά B 35cm - Y 96cm. Wall units D 35cm - H 96cm.
39 Κρεμαστά Απορροφητήρα B 35cm για σειρά Y 96cm. Wall Hood units D 35cm - H 96cm.
40
Ερμάρια κρεμαστά με πιατοθήκη. Wall units with dish rack.
40 Κρεμαστά με πιατοθήκη Β 35cm - Υ 36cm. Wall units with dish rack D 35cm - H 36cm.
41 Κρεμαστά με πιατοθήκη Β 35cm - Υ 48cm. Wall units with dish rack D 35cm - H 48cm.
42 Κρεμαστά με πιατοθήκη Β 35cm - Υ 72cm. Wall units with dish rack D 35cm - H 72cm.
43 Κρεμαστά με πιατοθήκη Β 35cm - Υ 96cm. Wall units with dish rack D 35cm - H 96cm.
44
Ερμάρια ημίψηλα. Tall units.
44 Ημίψηλα Β 58,5cm - Υ 132cm χωρίς πάγκο. Tall units D 58,5cm - H 142cm without worktop.
46 Ημίψηλα φούρνου B 58,5cm - Y 132cm χωρίς πάγκο. Oven tall units D 58,5cm - H 142cm without worktop.
48 Ημίψηλα Β 35cm - Y 132cm χωρίς πάγκο. Tall units D 35cm - H 132cm without worktop.
49
Ερμάρια υψηλά. Tall units.
49 Υψηλά B 58,5cm - Y 204cm. Tall units D 58,5cm - H 204cm.
54 Υψηλά φούρνου, φούρνου μικροκυμάτων & ψυγείου B 58,5cm - Y 204cm. Oven, microwave & fridge tall units D 58,5cm - H 204cm.
57 Υψηλά B 35cm - Y 204cm. Tall unit D 35cm - H 204cm.
60
Ειδικά τεμάχια με περιθώριο περιμετρικά στο χρώμα της επιφάνειας.
Custom panels with edge banding at 4 sides.
60
Σοβατεπί. Plinth.
Τυποποιημένα τραπέζια με περιθώριο περιμετρικά στο χρώμα της επιφάνειας.
Table tops with edge banding at all sides of the same color.
60
61
61
2|
Τιμοκατάλογος πορτών. Doors price list.
Τυποποιημένες επενδύσεις 18 - 19mm με ρεγουλατόρους.
Side panels 18 - 19mm with adjustable legs.
1 2 4/2014
59 Ερμάριο υψηλό για δημιουργία υψηλού 228cm B 58,5cm - Y 24cm. Tall unit add-on element D 58,5cm - H 24cm.
Ευρετήριο κωδικών. Code Index.
1 2 4/2014
Code
Σελίδα
Page
Code
Σελίδα
Page
Code
Σελίδα
Page
Code
Σελίδα
Page
Code
Σελίδα
Page
Code
Σελίδα
Page
AA100 L/R 13
AF105N
14
AL105N
35,36,42
AS103N
21
BH100N
31
BK106 L/R 31
AA101 L/R 13
AF106N
14
AL106N
38,39,43
AS104N
21
BH101N
31
BK112N
31
AA102 L/R 13
AF107N
14
AL107N
45,47,48
AS105N
21
BH102N
31
BK113N
31
AA103 L/R 13
AF108N
14
AL108N
53,56,58
AT100N
21
BH103N
32
BK114N
31
AA104 L/R 13
AF109N
14
AL110N
53,56,58
AT101N
21
BH104N
32
BK118N
31
AA105N
13
AF110N
14
AL111N
59
AT102N
21
BH105N
32
BK119N
31
AA106N
13
AF111N
14
AL112N
29,3
AT103N
21
BH110N
33
BL100 L/R 35
AA107N
13
AF112N
14
AL113N
22
AT104N
21
BH111N
34
BL102 L/R 35
AB100 L/R 13
AF113N
14
AM100N
17
AT105N
21
BH112N
34
BL103 L/R 35
AC100N
AF114N
14
AM101N
17
AV100N
19
BH113N
34
BL104 L/R 35
AC101 L/R 13
AH103 L/R 15
AM102N
17
AV101N
19
BH114N
34
BL105 L/R 35
AC102 L/R 13
AH104 L/R 15
AM107N
17
AV102N
19
BH115N
34
BL106 L/R 35
AC103 L/R 13
AH105 L/R 15
AN100 L/R 17
AV103N
19
BH124N
34
BL107 L/R 35
AD101 L/R 13
AH106 L/R 15
AN101 L/R 17
AV104N
29
BH125N
35
BM100 L/R 37
AD102 L/R 13
AH107 L/R 15
AN102N
17
AV105N
29
BH127N
31
BM101 L/R 37
AD103 L/R 13
AH108 L/R 15
AN103N
17
AX100 L/R 22
BH128N
32
BM102 L/R 37
AD104 L/R 13
AH111 L/R 15
AN104N
17
AX101 L/R 22
BI100 L/R 32
BM103 L/R 37
AD109N
14
AH112 L/R 15
AN105N
17
AX102N
22
BI102 L/R 32
BM104 L/R 37
AD110N
14
AH113 L/R 16
AN106N
17
BA100N
23
BJ100N
24
BM105 L/R 37
AD111N
14
AI100 L/R 16
AN107N
17
BA101N
23
BJ101N
24
BM106 L/R 37
AD112N
14
AI101 L/R 16
AN112 L/R 18
BA102N
23
BJ102N
24
BM110N
37
AD117N
14
AI102 L/R 16
AN113 L/R 18
BA103N
23
BJ103N
24
BM111N
37
AD118N
14
AI103 L/R 16
AN114 L/R 18
BB100N
23
BJ104N
24
BM112N
37
AE100N
14
AK100N
16,18,19,62 AN115 L/R 18
BB101N
23
BJ105N
24
BM118N
37
AE101N
14
AK101N
20,62
AN116N
18
BC100 L/R 24
BJ106N
24
BM119N
37
AE102N
14
AK102N
21,62
AN117 L/R 17
BC101 L/R 24
BJ107N
24
BO103 L/R 36
AE103N
14
AK103N
45,57,62
AN118N
17
BC102 L/R 24
BJ115N
26
BO107 L/R 39
AE104N
14
AK104N
53,55,62
AN119N
17
BC103 L/R 24
BJ116N
26
BO113 L/R 30
AE105N
14
AK105N
59,62
AN120N
17
BC108N
24
BJ117N
26
BO114N
30
AE106N
14
AK106N
48,62
AN121 L/R 18
BC109N
24
BJ118N
26
BO115N
30
AE107N
14
AK107N
58,62
AN122 L/R 18
BC110N
24
BJ119N
26
BO116 L/R 36
AE108N
14
AK108N
22,62
AN123 L/R 17
BE100 L/R 26
BJ120N
26
BO117N
36
AE109N
14
AK109N
16,18,19,62 AN124 L/R 17
BE101 L/R 26
BJ121N
26
BO118N
36
AE110N
15
AK110N
20,62
AN125N
18
BE102 L/R 26
BJ122N
26
BO119
39
AE111N
15
AK111N
21,62
AO100 L/R 20
BE103 L/R 26
BJ126N
40
BO120
39
AE112N
15
AK112N
45,47,62
AO101 L/R 20
BE104N
26
BJ127N
40
BP100 L/R 37
AE113N
15
AK113N
53,55,62
AO102 L/R 20
BE105N
26
BJ128N
40
BR100 L/R 37
AE114N
15
AK114N
59,62
AO103 L/R 20
BF107N
27
BJ130N
41
BR102 L/R 38
AE115N
14
AK115N
48,62
AO104N
20
BF108N
27
BJ131N
41
BS100 L/R 38
AE116N
14
AK116N
58,62
AO105N
20
BF109N
27
BJ132N
41
BS102 L/R 38
AE117N
15
AK117N
22,62
AR100 L/R 21
BF110N
27
BK100 L/R 31
BS103 L/R 38
AF100N
14
AL100N
16,18,19,20 AR101 L/R 21
BF111N
27
BK101 L/R 31
BS104 L/R 38
AF101N
14
AL101N
21
AR104N
21
BF112N
27
BK102 L/R 31
BS105 L/R 38
AF102N
14
AL102N
23
AS100N
21
BF113N
27
BK103 L/R 31
BS106 L/R 38
AF103N
14
AL103N
25,4
AS101N
21
BF115N
27
BK104 L/R 31
BS107 L/R 38
AF104N
14
AL104N
27,41
AS102N
21
BG100 L/R 31
BK105 L/R 31
BU100 L/R 40
13
|3
Ευρετήριο κωδικών. Code Index.
Code
BU102N
4|
Σελίδα
Page
Code
Code
Σελίδα
Page
Code
Σελίδα
Page
Code
Σελίδα
Page
44
DA106 L/R 49
DG100 L/R 54
GE102
60
BV101 L/R 41
CA108 L/R 44
DA107 L/R 49
DG101 L/R 54
GE103
60
BV102N
41
CB100 L/R 44
DA108 L/R 49
DH100 L/R 54
GE104
60
BV107N
41
CB101 L/R 44
DA109 L/R 49
DH101 L/R 54
HA100
60
BV108N
41
CC100 L/R 45
DA110 L/R 49
DI100 L/R 54
U104N
32
BW108N
32
CC101 L/R 45
DA111 L/R 49
DJ100 L/R 54
U105N
32,33
BW109N
32
CC104N
DA112 L/R 49
DK100 L/R 55
U106N
33
BW110N
32
CC106 L/R 45
DA116N
49
DL100 L/R 55
U107N
33
BW111N
33
CD100 L/R 45
DA118N
49
DM100 L/R 55
U108N
33,34
BW112N
33
CD101 L/R 45
DA119N
49
DM101 L/R 55
U109N
34
BW113N
33
CD102 L/R 45
DB100 L/R 50
DM102 L/R 55
U110N
34
BW114N
33
CD103 L/R 45
DB101 L/R 50
DN100 L/R 57
U111N
34,35
BW115N
33
CD106N
45
DB103 L/R 50
DN101 L/R 57
BX101 L/R 43
CE100N
46
DB104 L/R 50
DN102 L/R 57
BX104N
43
CE101N
46
DB105 L/R 50
DN103 L/R 57
BX105N
43
CF100N
46
DB106 L/R 50
DN105 L/R 57
BX108N
43
CF101N
46
DB110N
51
DN106 L/R 57
BY100 L/R 28
CG100 L/R 47
DB112N
51
DN107 L/R 57
BY101 L/R 28
CG101N
47
DB113N
51
DN108 L/R 57
BY102 L/R 28
CG102N
47
DB117 L/R 50
DN109 L/R 57
BY103 L/R 28
CH100 L/R 47
DB118 L/R 50
DN110 L/R 57
BY108N
28
CH101 L/R 46
DB119 L/R 50
DN111 L/R 57
BY109N
28
CH103 L/R 46
DC100 L/R 51
DN112 L/R 57
BY110N
28
CH104N
46
DC101 L/R 51
DN116N
57
BY111N
28
CH105N
46
DC102 L/R 51
DN118N
57
BY116N
28
CH106N
46
DC103 L/R 51
DN119N
57
BY117N
28,29
CI100 L/R 48
DD100 L/R 51
DO100 L/R 52
BY118N
28,29
CI101 L/R 48
DD101 L/R 51
DO101 L/R 52
BY119N
28
CI102 L/R 48
DD102 L/R 51
DP100 L/R 55
BY120N
28
CI103 L/R 48
DD103 L/R 51
DS100 L/R 50
BY121N
28,29
CI106N
48
DD106 L/R 52
DS102 L/R 50
BY122N
28,29
CR100 L/R 44
DD107 L/R 52
DS103 L/R 50
BY123N
28
CR102 L/R 48
DD108 L/R 52
DS104 L/R 58
BZ101 L/R 42
D104N
32
DD109 L/R 52
DS106 L/R 58
BZ104N
42
D105N
32,33
DD110 L/R 52
DS107 L/R 58
BZ105N
42
D106N
33
DD111 L/R 52
EA100N
59
BZ109N
42
D107N
33
DD112 L/R 52
EA101N
59
BZ110N
42
D108N
33,34
DD113 L/R 52
EA102N
59
BZ114N
42
D109N
34
DD117N
52
EA103N
59
BZ115N
42
D110N
34
DD119N
52
EA104N
59
BZ119N
42
D111N
34,35
DE100 L/R 51
EB100 L/R 59
BZ121N
42
DA100 L/R 49
DE101 L/R 51
GB100
60
CA100 L/R 44
DA101 L/R 49
DE102 L/R 51
GB102
60
CA101 L/R 44
DA102 L/R 49
DE103 L/R 51
GB103
60
CA102 L/R 44
DA103 L/R 49
DF100 L/R 54
GB104
60
CA103 L/R 44
DA105 L/R 49
DF101 L/R 54
GE100
60
40
CA105N
Σελίδα
Page
45
Code
Σελίδα
Page
Τυποποίηση ερμαρίων.
General dimensions.
Υπόμνημα, legend
B
Φ
Φ+Φ/Μ
Ν
Α
ΦΚΦ
ΦΕ
*
Χωρίς πλάτη.
Without back panel.
Βάθος.
Depth.
Φούρνου.
Oven unit.
Φούρνου & Φούρνου μικροκυμάτων.
Oven and microwave unit.
Νερόχυτη.
Sink unit.
Απορρoφητήρα.
Hood unit.
Φόυρνου & κρυφού φούρνου/ μικροκυμάτων.
Oven and hidden microwave tall unit.
Φούρνος ύψους 48cm.
Oven 48cm Height.
2 πόρτες.
2 doors.
Tυποποίηση τυφλών.
Blind units dimensions.
Β 35
70x40 (1x30)
80x40 (1x40)
85x40 (1x45)
100x40 (1x60)
Β 35
70x40 (1x30)
80x40 (1x40)
85x40 (1x45)
100x40 (1x60)
238cm_
214cm_
72
96
142cm_
82cm_
46cm_
72
132
204
10cm_
0_
Β 58,5
105x65 (1x40)
110x65 (1x45)
125x65 (1x60)
N 125x65 (1x60)
N 145x65 (2x40)
N 155x65 (2x45)
Β 58,5
110x65 (1x45)
125x65 (1x60)
Β 58,5
110x65 (1x45)
125x40 (1x60)
Τυποποίηση ερμαρίων.
General dimensions.
Β 35
45
60
90
120
238cm_
Β 35
A60
Β 35
45
60
90
120
90*
120*
150
180
A60
Β 35
15
30
40
45
60
80*
90*
120*
A60
Β 35
A60
84
214cm_
60
Β 35
15
30
40
45
60
80*
90
120
90*
120*
Α60
Β 35
45
60
80*
90
120
90*
120*
96
72
Β 35
45
60
90
90*
120
Β35
40
45
60
62
72
90
48
24
Β 58,5
30
40
45
60
90*
Β35
30
40
45
60
90*
Β 58,5
Φ60
Φ90*
36
60
142cm_
96
82cm_
46cm_
1 2 4/2014
10cm_
0_
Β 58,5
45
60
90
Β 58,5
45
60
90
90*
Β 58,5
30
40
45
60
90
120
Β 58,5
30
40
45
60
90
120
Β 58,5
30
40
45
60
90
120
Ν90
Ν120
Β 58,5
15
30
40
45
60
80*
90*
120*
Ν60
Ν80*
Ν90*
Ν120*
Β35
30
40
45
60
80*
90*
Β 58,5
Φ60
Φ90
Β 58,5
45
60
90*
Β 58,5
Φ60
Β 58,5
Φ60
Β 58,5
ΦΕ60
ΦΕ90*
Β 58,5
ΦΕ60
ΦΕ90
Β58,5
30
40
45
60
90*
54
72
36
18
54
54
Β58,5
45
60
Β58,5
45
60
Β58,5
Φ+Φ/Μ 60
Β 58,5
Φ60
Β 58,5
Φ60
Β 58,5
Φ60
Β 58,5
30
45
60
90*
Β35
30
40
45
60
90*
Β 58,5
30
45
60
90*
Β35
30
40
45
60
90*
Β58,5
30
40
45
60
90*
Β35
30
40
45
60
90*
Β58,5
ΦΚΦ 60
1 2 4/2014
1-2
Υλικά & Χρώματα.
Materials & Colors.
|9
Κάσωμα Cabinet
B101
S101
Λευκό
White
Βασάλτης
Basalt
Πόρτα MFC ανάγλυφο
MFC textured door
Πόρτα ανάγλυφη MFC 18mm με περιθώριο περιμετρικά.
Textured finished MFC door 18mm edge banding 4 sides.
Kάσωμα σε χρώμα Λευκό ή βασάλτη
πάχους 18 mm. Υπάρχει η δυνατότητα
επιλογής αριστερού/δεξιού ή και των
2 πλαϊνών ερμαρίου από τα διαθεσιμα
χρωματα στην σελίδα 12-13 της εισαγωγής.
Cabinet from 18mm White/Basalt melamine.
Both sides of the cabinet (right / left) can be
from different color, see the availiable colors
on page 12-13 in the intro.
1
Κατηγορία τιμής
Price category
Κατεύθυνση νερών Grain direction
S400
S401
S304-BV
S305-KV
S306-GV
Πόρτες Doors
Κουμπάσα Lift up doors
Μετώπες Drawers / baskets front
Καταφραγές - Επενδύσεις Fillers - Side panels
Πλαϊνά ερμαρίου, εταζέρας Units side panels
Σοβατεπί Plinth
Ειδικά τεμάχια Custom panels
Μέγιστο ύψος Max height: 278cm
Μέγιστο πλάτος Max width: 204cm
Κατεύθυνση νερών Grain direction:
Κατεύθυνση νερών Grain direction
S301-SL
S302-WL
S303-GL
Πόρτες Doors
Κουμπάσα Lift up doors
Μετώπες Drawers / baskets front
Καταφραγές - Επενδύσεις Fillers - Side panels
Επενδύσεις Side panels 214-243cm
Πλαϊνά ερμαρίου, εταζέρας Units side panels
Σοβατεπί Plinth
Ειδικά τεμάχια Custom panels
Μέγιστο ύψος Max height: 204cm
Μέγιστο πλάτος Max width: 278cm
Κατεύθυνση νερώνGrain direction
Κατεύθυνση νερών Grain direction
S309-E0173
S308-E0404
S307-E3501
Στο μοντέλο S307-E3501 η κατεύθυνση των νερών αντιπροσωπεύει την
ανάγλυφη επιφανεια. Τα νερά του ξύλου είναι πάντα αντίθετα.
For model S307-E3501 the grain direction represents the surface. The wood grain
direction is always opposite.
Πόρτα MFC MFC door
Πόρτα MFC 18mm με περιθώριο περιμετρικά.
MFC door 18mm edge banding 4 sides.
Πόρτες Doors
Κουμπάσα Lift up doors
Μετώπες Drawers / baskets front
Καταφραγές - Επενδύσεις Fillers - Side panels
Πλαϊνά ερμαρίου, εταζέρας Units side panels
Σοβατεπί Plinth
Ειδικά τεμάχια Custom panels
Μέγιστο ύψος Max height: 278cm
Μέγιστο πλάτος Max width: 204cm
Κατεύθυνση νερών Grain direction
1
Κατηγορία τιμής
Price category
Ειδικά τεμάχια Custom panels
Μέγιστο ύψος Max height: 278cm
Μέγιστο πλάτος Max width: 204cm
S101
10 |
Πόρτα MFC Gloss MFC Gloss door
Πόρτα MFC Gloss 18mm με περιθώριο περιμετρικά.
MFC gloss door 18mm with edge banding 4 sides.
1
Κατηγορία τιμής
Price category
Ειδικά τεμάχια Custom panels
Μέγιστο ύψος Max height: 278cm
Μέγιστο πλάτος Max width: 204cm
S202
S201
Πόρτα MFC Syncro Pore
MFC Syncro Pore door
Πόρτα Syncro Pore MFC 19mm με περιθώριο περιμετρικά.
MFC Syncro Pore door 19mm edge banding 4 sides.
2
Κατηγορία τιμής
Price category
Κατεύθυνση νερών Grain direction
K110
Πόρτες Doors
Κουμπάσα Lift up doors
Μετώπες Drawers / baskets front
Καταφραγές - Επενδύσεις Fillers - Side panels
Πλαϊνά ερμαρίου, εταζέρας Units side panels
Σοβατεπί Plinth
Ειδικά τεμάχια Custom panels
Μέγιστο ύψος Max height: 278cm
Μέγιστο πλάτος Max width: 204cm
Κατεύθυνση νερών Grain direction:
Πόρτα Laminate
Laminate door
Πόρτα laminate 18mm με περιθώριο περιμετρικά.
Laminate door 18mm with edge banding 4 sides.
2
Κατηγορία τιμής
Price category
Κατεύθυνση νερών Grain direction
K141
K142
K143
K144
Πόρτες Doors
Κουμπάσα Lift up doors
Μετώπες Drawers / baskets front
Καταφραγές - Επενδύσεις Fillers - Side panels
Πλαϊνά ερμαρίου, εταζέρας Units side panels
Σοβατεπί Plinth
Ειδικά τεμάχια Custom panels
1 2 4/2014
Μέγιστο ύψος Max height: 278cm
Μέγιστο πλάτος Max width: 127cm
Κατεύθυνση νερών Grain direction:
Πόρτα MFC Super Matt
Super MFC Matt door
Πόρτα MFC Super Matt 19mm με περιθώριο περιμετρικά.
MFC Super Matt door 19mm edge banding 4 sides.
2
Κατηγορία τιμής
Price category
Ειδικά τεμάχια Custom panels
Μέγιστο ύψος Max height: 278cm
Μέγιστο πλάτος Max width: 204cm
K120
K124
| 11
Βάσεως B 58,5cm - Y 72cm χωρίς πάγκo.
Base units D 58,5cm - H 72cm without worktop.
1
W
Code
15
AA100 L/R
64
67
67
69
30
AA101 L/R
70
73
74
77
40
AA102 L/R
75
79
81
85
45
AA103 L/R
78
82
84
88
60
AA104 L/R
86
91
94
99
80
AA105N
106
111
117
122
90
AA106N
110
117
123
129
120
AA107N
124
132
140
148
40
AB100 L/R
95
98
101
105
15
AC100N
151
153
153
156
30
AC103 L/R
234
237
238
241
45
AC101 L/R
268
272
274
278
60
AC102 L/R
287
291
295
299
30
AD101 L/R
309
312
314
317
1 πόρτα | 1 εσωτερικό συρτάρι βαθύ & 2 ρηχά με τηλεσκοπικό οδηγό
& φρένο.
40
AD102 L/R
317
320
322
326
Base unit
45
AD103 L/R
320
324
327
330
60
AD104 L/R
331
335
339
344
L R
Βάσεως
1 πόρτα | 1 ράφι.
Base unit
1 door | 1 shelf.
Βάσεως
2 πόρτες | 1 ράφι.
Base unit
2 doors | 1 shelf.
L R
2
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
Βάσεως Φάλτσο
€
€
€
€
1 πόρτα 45cm | 1 ράφι.
End base unit
1 door 45cm | 1 shelf.
Βάσεως βαγονέτο
1 συρόμενη μπουκαλοθήκη με τηλεσκοπικό οδηγό & φρένο.
Base unit with pull-out basket
1 pull-out bottle holder full extension & soft close.
L R
Βάσεως
1 πόρτα | 2 συρμάτινα καλάθια με τηλεσκοπικό οδηγό & φρένο.
!
Base unit
1 2 4/2014
1 door | 2 metal drawer baskets full extension & soft close.
L R
Βάσεως
!
1 door | 1 inner drawer 15cm deep
& 2 8cm deep full extention
& soft close.
!
| 13
Βάσεως B 58,5cm - Y 72cm χωρίς πάγκo.
Base units D 58,5cm - H 72cm without worktop.
Code
30
AD109N
252
255
257
260
40
AD110N
260
263
266
269
45
AD111N
263
267
270
273
60
AD112N
274
278
283
287
90
AD117N
304
309
316
321
120
AD118N
323
329
339
346
30
AF100N
129
132
134
137
40
AF101N
138
141
144
147
45
AF102N
141
145
148
152
60
AF103N
154
158
163
167
90
AF104N
177
183
191
196
30
AF105N
121
124
126
129
40
AF106N
129
132
135
138
45
AF107N
132
136
139
143
60
AF108N
143
147
152
156
90
AF109N
165
170
178
184
30
AF110N
113
116
117
120
40
AF111N
120
123
126
129
45
AF112N
123
127
130
133
60
AF113N
133
137
142
146
90
AF114N
153
158
166
171
30
AE100N
277
280
282
285
4 συρτάρια με τηλεσκοπικό οδηγό & φρένο.
40
AE101N
286
289
292
295
Base unit
45
AE102N
290
293
297
300
60
AE103N
302
306
311
315
90
AE104N
333
338
346
352
120
AE115N
354
361
372
379
30
AE105N
235
238
240
243
2 συρτάρια 1 καλάθι με τηλεσκοπικό οδηγό & φρένο.
40
AE106N
243
246
249
252
Base unit
45
AE107N
247
250
253
257
60
AE108N
258
262
267
271
90
AE109N
289
294
302
307
120
AE116N
308
315
326
332
2 καλάθια | 1 εσωτερικό συρτάρι ρηχό
με τηλεσκοπικό οδηγό & φρένο.
Base unit
2 baskets | 1 inner drawer 8cm full extension & soft close.
Βάσεως
4 συρτάρια.
Base unit
4 drawers.
Βάσεως
2 συρτάρια 1 καλάθι.
Base unit
2 drawers 1 basket.
Βάσεως
2 καλάθια.
Base unit
2 baskets.
Βάσεως
4 drawers full extension & soft close.
Βάσεως
2 drawers 1 basket full extension & soft close.
14 |
2
W
Βάσεως
!
1
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
€
€
€
€
Βάσεως B 58,5cm - Y 72cm χωρίς πάγκo.
Base units D 58,5cm - H 72cm without worktop.
Βάσεως
2 καλάθια με τηλεσκοπικό οδηγό & φρένο.
Base unit
2 baskets full extension & soft close.
L R
Βάσεως τυφλό
1 πόρτα 40cm | 1 ράφι.
m
5c
10
Blind base unit
1
2
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
30
AE110N
193
196
198
201
40
AE111N
200
204
206
209
45
AE112N
204
207
210
214
60
AE113N
214
218
222
226
90
AE114N
245
250
257
263
120
AE117N
262
269
279
285
80
AH103 L/R
130
136
144
150
90
AH104 L/R
135
142
150
156
80
AH105 L/R
130
136
144
150
90
AH106 L/R
135
142
150
156
90
AH107 L/R
135
142
150
156
120
AH108 L/R
150
158
169
177
90
AH111 L/R
247
252
262
267
90
AH112 L/R
623
629
638
644
€
€
€
€
1 door 40cm | 1 shelf.
L R
Βάσεως τυφλό
cm
0
11
1 πόρτα 45cm | 1 ράφι.
Blind base unit
1 door 45cm | 1 shelf.
L R
Βάσεως τυφλό
1 πόρτα 60cm | 1 ράφι.
cm
5
12
Blind base unit
1 door 60cm | 1 shelf.
L R
Βάσεως τυφλό
1 πόρτα 45cm | περιστρεφόμενο
χρωμίου 1/2.
cm
0
11
Blind base unit
1 2 4/2014
1 door 45cm | 2 metal baskets 1/2.
L R
Βάσεως τυφλό
m
0c
11
1 πόρτα 45cm | γωνιακή τροφοθήκη χρωμίου με φρένο.
Blind base unit
1 door 45cm | corner storage
chrome unit with soft close.
!
| 15
1
Βάσεως B 58,5cm - Y 72cm χωρίς πάγκo.
Base units D 58,5cm - H 72cm without worktop.
2
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
90
AH113 L/R
591
596
605
611
80
AI100 L/R
170
178
176
184
90
AI102 L/R
182
192
191
201
80
AI101 L/R
368
375
375
381
90
AI103 L/R
395
403
404
412
h 82cm
58,5
AK100N
16
16
31
31
h 87cm
58,5
AK109N
19
19
36
36
15
AL100N
24
24
26
26
L R
Βάσεως τυφλό
€
€
€
€
1 πόρτα 45cm | γωνιακή τροφοθήκη.
cm
0
11
Blind base unit
1 door 45cm | corner storage chrome unit.
L R
Βάσεως γωνιακό
2 πόρτες | 1 ράφι.
Base corner unit
2 doors | 1 shelf.
L R
Βάσεως γωνιακό
2 πόρτες | 1 περιστρεφόμενο χρωμίου 3/4.
Base corner unit
2 doors | 2 metal baskets 3/4.
Επένδυση βάσεως
με ρεγουλατόρους.
Base unit side panel
with adjustable legs.
Καταφραγή βάσεως
Base unit filler
!
16 |
Βάσεως φούρνου & νεροχύτη B 58,5cm - Y 72cm χωρίς πάγκο.
Oven & sink base units D 58,5cm - H 72cm without worktop.
Βάσεως φούρνου
1
2
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
60
AM107N
68
72
70
73
60
AM100N
90
93
92
95
90
AM101N
147
151
151
156
90
AM102N
108
112
113
117
60
AN100 L/R
AN101 L/R
AN117 L/R
103
100
124
106
102
127
112
108
132
114
110
135
120
AN102N
AN103N
AN104N
AN105N
AN106N
AN107N
AN118N
AN119N
AN120N
121
125
137
118
122
133
142
146
158
124
129
141
121
125
137
145
149
161
133
138
153
129
134
149
153
159
174
136
141
157
132
137
153
157
162
178
90
AN123 L/R
171
175
186
189
120
AN124 L/R
183
187
201
205
€
€
€
€
1 πόρτα ανοιγόμενη.
Oven base unit
1 door.
Βάσεως φούρνου
1 συρτάρι.
Oven base unit
1 drawer.
Βάσεως φούρνου
1 συρτάρι | 1 σταθερό.
Oven base unit
1 drawer |1 false drawer.
L R
Βάσεως νεροχύτη
1 πόρτα | πάτο αλουμινίου
| 1 κάδο απορριμμάτων.
60
60
Sink base unit
1 door | water protection | 1 bin.
80
Βάσεως νεροχύτη
2 πόρτες | πάτο αλουμινίου
| 1 κάδο απορριμμάτων.
Sink base unit
1 2 4/2014
2 doors | water protection | 1 bin.
90
120
80
90
120
80
90
L R
Βάσεως νεροχύτη τυφλό
cm
1 πόρτα 60cm | πάτο αλουμινίου
| 1 κάδο απορριμμάτων.
5
12
Sink Blind base unit
1 door 60cm | water protection
| 1 bin.
!
Καλάθια & συρτάρια με τηλεσκοπικό οδηγό & φρένο. Drawers and baskets with full extencion and soft close.
Ερμάριο με κάδο απορριμμάτων inox. Cabinets with inox waste bin.
Ερμάριο με κάδο απορριμμάτων συρόμενο. Cabinets with waste bin on runners.
| 17
Βάσεως φούρνου & νεροχύτη B 58,5cm - Y 72cm χωρίς πάγκο.
Oven & sink base units D 58,5cm - H 72cm without worktop.
Code
120
AN112 L/R
170
174
189
193
2 πόρτες 40cm | 1 πάτο αλουμινίου
| 1 κάδο απορριμμάτων.
120
AN113 L/R
166
170
185
189
Sink Blind base unit
120
AN121 L/R
191
195
210
214
Βάσεως νεροχύτη τυφλό
120
AN114 L/R
170
174
189
193
2 πόρτες 45cm | πάτο αλουμινίου
| 1 κάδο απορριμμάτων.
120
AN115 L/R
166
170
185
189
Sink Blind base unit
120
AN122 L/R
191
195
210
214
Βάσεως νεροχύτη
90
AN116N
301
304
313
316
120
AΝ125N
318
322
335
338
h 82cm
58,5
AK100N
16
16
31
31
h 87cm
58,5
AK109N
19
19
36
36
15
AL100N
24
24
26
26
Βάσεως νεροχύτη τυφλό
m
5c
2 doors 40cm | water protection
| 1 bin.
L R
m
5c
15
2
W
L R
14
1
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
2 doors 45cm | water protection
| 1 bin.
2 καλάθια με τηλεσκοπικό οδηγό
& φρένο.
€
€
€
€
Sink Base unit
2 baskets with Full extention
& soft close.
Επένδυση βάσεως
με ρεγουλατόρους.
Base unit side panel
with adjusable legs.
Καταφραγή βάσεως
Base unit filler
!
18 |
Ερμάριο με κάδο απορριμμάτων inox. Cabinets with inox waste bin.
Ερμάριο με κάδο απορριμμάτων συρόμενο. Cabinets with waste bin on runners.
1
Πόρτες πλυντηρίου πιάτων (π|π).
Dishwasher doors.
!
2
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
45
AV100N
14
14
22
22
60
AV101N
16
16
26
26
45
AV102N
15
15
25
25
60
AV103N
18
18
29
29
h 82cm
58,5
AK100N
16
16
31
31
h 87cm
58,5
AK109N
19
19
36
36
15
AL100N
24
24
26
26
Πόρτα π|π
(ύψος 60cm)
για εντοιχιζόμενο π|π.
€
€
€
€
Door for dishwasher
(heigh 60cm)
for integrated dishwasher.
!
Πόρτα π|π
(ύψος 72cm)
για πλήρως εντοιχιζόμενο π|π
Door for dishwasher
(heigh 72cm)
for fully integrated dishwasher.
Επένδυση βάσεως
με ρεγουλατόρους.
Base unit side panel
with adjustable legs.
Καταφραγή βάσεως
1 2 4/2014
Base unit filler
!
| 19
1
Βάσεως B 35cm - Y 72cm χωρίς πάγκο.
Base units D 35cm - H 72cm without worktop.
L R
2
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
30
AO100 L/R
61
63
65
67
40
AO101 L/R
67
69
72
75
45
AO102 L/R
69
72
75
78
60
AO103 L/R
74
77
82
86
80
AO104N
93
97
105
108
90
AO105N
96
101
109
113
h 82cm
35
AK101N
13
13
23
23
h 87cm
35
AK110N
13
13
24
24
15
AL100N
24
24
26
26
Βάσεως
1 πόρτα | 1 ράφι.
Base unit
1 door | 1 shelf.
Βάσεως
2 πόρτες | 1 ράφι.
€
€
€
€
Base unit
2 doors | 1 shelf.
Επένδυση βάσεως
με ρεγουλατόρους.
Base unit side panel
with adjustable legs.
Καταφραγή βάσεως
Base unit filler
!
20 |
Βάσεως B 58,5cm - Y 36cm χωρίς πάγκο.
Base units D 58,5cm - H 36cm without worktop.
L R
1
2
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
45
AR100 L/R
59
62
63
65
60
AR101 L/R
64
67
68
71
90
AR104N
81
84
87
91
45
AS100N
127
129
130
133
1 καλάθι.
60
AS101N
133
136
137
140
Base unit
90
AS102N
150
154
157
160
45
AT100N
87
89
90
92
60
AT101N
93
95
97
100
90
AT102N
105
108
111
115
45
AS103N
170
172
174
176
2 συρτάρια.
60
AS104N
177
180
182
184
Base unit
90
AS105N
194
198
201
205
45
AT103N
96
98
99
102
60
AT104N
103
106
107
110
90
AT105N
117
120
123
127
h 46cm 58,5
AK102N
12
12
22
22
h 51cm 58,5
AK111N
13
13
23
23
AL101N
21
21
22
23
Βάσεως
1 πόρτα.
Base unit
€
€
€
€
1 door.
Βάσεως
2 πόρτες.
Base unit
2 doors.
Βάσεως
1 basket
Βάσεως
2 drawers.
Επένδυση βάσεως
με ρεγουλατόρους.
Base unit side panel
1 2 4/2014
with adjustable legs.
Καταφραγή βάσεως
15
Base unit filler
!
Καλάθια & συρτάρια με τηλεσκοπικό οδηγό & φρένο. Drawers and baskets with full extencion and soft close.
| 21
Βάσεως Β 58,5 - Υ 96cm χωρίς πάγκο.
Base units D 58,5 - H 96cm without worktop.
L R
Βάσεως
1 πόρτα | 2 ράφια.
Base unit
1
2
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
45
AX100L
92
97
100
105
60
AX101L
102
108
113
119
90
AX102N
130
138
146
155
h 106cm 58,5
ΑΚ108Ν
21
21
41
41
h 111cm 58,5
AK117N
21
21
41
41
AL113N
25
26
28
29
€
€
€
€
1 door | 2 shelves.
Βάσεως
2 πόρτες | 2 ράφια.
Base unit
2 doors | 2 shelves.
Επένδυση βάσεως
με ρεγουλατόρους.
Base unit side panel
with adjustable legs.
Καταφραγή βάσεως
15
Base unit filler
!
22 |
Προτείνεται σε συνδυασμό με ερμάριο ημίψηλο βάθους 58,5cm για δημιουργία ερμαρίου ύψους 228cm.
Combined with units 58,5cm depth to create tall unit 228cm height.
Κρεμαστά B 35cm - Y 24cm.
Wall units D 35cm - H 24cm.
Κρεμαστό
1 πόρτα κουμπάσο.
Wall unit
1 lift up door.
Κρεμαστό
για ελεύθερο ψυγείο
1 πόρτα κουμπάσο.
1
2
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
40
BA100N
76
81
78
83
45
BA101N
77
82
80
84
60
BA102N
80
85
83
88
90
BA103N
97
103
102
107
62
BB100N
81
86
84
89
72
BB101N
83
88
86
91
15
AL102N
29
30
30
31
€
€
€
€
Wall unit
for free standing fridge
1 lift up door.
Καταφραγή κρεμαστή
1 2 4/2014
Wall unit filler
!
| 23
Κρεμαστά B 35cm -Y 36cm.
Wall units D 35 - H 36cm.
L R
1
2
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
45
BC100 L/R
56
61
60
65
60
BC101 L/R
60
65
64
69
45
BC102 L/R
194
199
197
202
60
BC103 L/R
213
218
218
222
80
BC108N
73
78
78
84
90
BC109N
75
81
81
87
90
BC110N
242
248
249
254
45
BJ100N
93
98
97
102
60
BJ101N
97
102
101
107
90
BJ102N
104
110
110
116
120
BJ103N
140
147
149
155
45
BJ104N
219
224
223
227
1 πόρτα κουμπάσο με φρένο
| πάτος με φωτισμό.
60
BJ105N
239
243
243
248
Wall unit
90
BJ106N
260
265
266
271
120
BJ107N
303
309
311
317
Κρεμαστό
1 πόρτα.
€
€
€
€
Wall unit
1 door.
L R
Κρεμαστό
1 πόρτα | πάτος με φωτισμό.
Wall unit
1 door | bottom panel with light.
Κρεμαστό
2 πόρτες.
Wall unit
2 doors.
Κρεμαστό
2 πόρτες | πάτος με φωτισμό.
Wall unit
2 doors | bottom panel with light.
Κρεμαστό
1 πόρτα κουμπάσο με φρένο.
Wall unit
1 lift up door with soft close.
Κρεμαστό
1 lift up door with soft close
| bottom panel with light.
!
24 |
Κρεμαστά B 35cm -Y 36cm.
Wall units D 35cm - H 36cm.
Καταφραγή κρεμαστή
1
2
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
15
AL103N
€
30
€
31
€
32
€
32
1 2 4/2014
Wall unit filler
!
| 25
Κρεμαστά B 35cm - Y 48cm.
Wall units D 35cm - H 48cm.
L R
1
2
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
45
BE100 L/R
65
71
69
75
60
BE101 L/R
70
76
76
82
45
BE102 L/R
203
208
207
212
60
BE103 L/R
223
229
229
235
90
BE104N
88
95
96
103
90
BE105N
255
261
264
270
45
BJ115N
102
108
106
112
60
BJ116N
107
113
113
119
90
BJ117N
146
153
154
161
120
BJ118N
156
164
167
175
45
BJ119N
228
233
232
238
1 πόρτα κουμπάσο με φρένο | 1 ράφι
| πάτος με φωτισμό.
60
BJ120N
249
254
254
260
Wall unit
90
BJ121N
302
308
310
316
120
BJ122N
317
324
328
335
Κρεμαστό
1 πόρτα | 1 ράφι.
€
€
€
€
Wall unit
1 door | 1 shelf
L R
Κρεμαστό
1 πόρτα | 1 ράφι | πάτος με φωτισμό.
Wall unit
1 door | 1 shelf
| bottom panel with light.
Κρεμαστό
2 πόρτες | 1 ράφι.
Wall unit
2 doors | 1 shelf.
Κρεμαστό
2 πόρτες | 1 ράφι | πάτος με φωτισμό.
Wall unit
2 doors | 1 shelf
| bottom panel with light.
Κρεμαστό
1 πόρτα κουμπάσο με φρένο
| 1 ράφι.
Wall unit
1 lift up door soft close
| 1 shelf.
Κρεμαστό
1 lift up door with soft close | 1 shelf
| bottom panel with light.
!
26 |
Κρεμαστά B 35cm - Y 48cm.
Wall units D 35cm - H 48cm.
W
Code
€
€
€
€
45
BF107N
193
199
197
203
60
BF108N
198
204
203
209
Wall unit
90
BF109N
208
214
216
223
120
BF113N
218
225
229
236
45
BF110N
319
324
323
328
60
BF111N
339
345
345
351
90
BF112N
363
369
371
378
120
BF115N
380
387
391
398
15
AL104N
32
32
33
34
1 single door lift up | 1 shelf.
Κρεμαστό
!
2
μηχανισμός ανάρτησης 1 πόρτας
| 1 ράφι.
Κρεμαστό
!
1
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
μηχανισμός ανάρτησης 1 πόρτας
| 1 ράφι | πάτος με φωτισμό.
Wall unit
1 single door lift up | 1 shelf
| bottom panel with light.
Καταφραγή κρεμαστή
1 2 4/2014
Wall unit filler
!
| 27
Κρεμαστά B 35cm - Y 60cm.
Wall units D 35cm - H 60cm.
L R
1
2
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
45
BY100 L/R
67
73
72
78
60
BY101 L/R
73
79
80
86
45
BY102 L/R
205
210
210
216
60
BY103 L/R
226
232
233
239
90
BY108Ν
94
101
104
111
120
BY109Ν
104
112
118
126
90
ΒΥ110Ν
261
268
271
278
120
ΒΥ111Ν
279
286
292
300
45
BY116N
195
201
200
206
μηχανισμός ανάρτησης
1 πόρτας | 1 ράφι.
60
BY117N
201
207
208
214
Wall unit
90
BY118N
213
221
223
231
120
BY119N
224
232
238
246
45
BY120N
321
326
326
332
60
BY121N
342
348
349
355
90
BY122N
369
376
379
386
120
BY123N
387
394
400
407
Κρεμαστό
1 πόρτα | 1 ράφι.
€
€
€
€
Wall unit
1 door | 1 shelf.
L R
Κρεμαστό
1 πόρτα | 1 ράφι
| πάτος με φωτισμό.
Wall unit
1 door | 1 shelf
| bottom panel with light.
Κρεμαστό
2 πόρτες | 1 ράφι.
Wall unit
2 doors | 1 shelf.
Κρεμαστό
2 πόρτες | 1 ράφι
| πάτος με φωτισμό.
Wall unit
2 doors | 1 shelf
| bottom panel with light.
Κρεμαστό
!
1 single door lift up | 1 shelf.
Κρεμαστό
μηχανισμός ανάρτησης
1 πόρτας | 1 ράφι | πάτος με φωτισμό.
!
Wall unit
1 single door lift up | 1 shelf
| bottom panel with light.
!
28 |
Κρεμαστά B 35cm - Y 60cm.
Wall units D 35cm - H 60cm.
1
W
μηχανισμός ανάρτησης
1 πόρτας | 1 ράφι.
150
Wall unit
180
1 single door lift up | 1 shelf.
€
BY117N
409
413
431
445
BY118N
421
431
448
462
706
709
728
741
732
741
759
772
33
34
35
36
BY122N
Κρεμαστό
μηχανισμός ανάρτησης 1 πόρτας
| 1 ράφι | πάτος με φωτισμό.
€
AV105N
Wall unit
!
€
BY118N
Κρεμαστό
μηχανισμός ανάρτησης 1 πόρτας
| 1 ράφι.
€
AV104N
1 single door lift up | 1 shelf.
!
Code
BY118N
Κρεμαστό
!
2
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
150
BY121N
AV104N
Wall unit
1 single door lift up | 1 shelf
| bottom panel with light.
BY122N
Κρεμαστό
!
μηχανισμός ανάρτησης
1 πόρτας | 1 ράφι
| πάτος με φωτισμό.
180
BY122N
AV105N
Wall unit
1 single door lift up | 1 shelf
| bottom panel with light.
Καταφραγή κρεμαστή
15
AL112N
1 2 4/2014
Wall unit filler
!
Μέθοδος παραγγελίας: Σημειωστε στο έντυπο παραγγελίας με την ακόλουθη σειρά: 1. ερμάρια, 2. επιθυμητή πόρτα.
How to order: Fill the order form with the following order: 1. units, 2. door.
| 29
Κρεμαστά Απορροφητήρα Β 35cm - Υ 60cm.
Wall hood units D 35cm - H 60cm.
L R
Κρεμαστό
απορροφητήρα
1 πόρτα | 1 ράφι.
Wall hood unit
1 door | 1 shelf.
Κρεμαστό
απορροφητήρα
2 πόρτες | 1 ράφι.
Wall hood unit
2 doors | 1 shelf.
Κρεμαστό
απορροφητήρα
μηχανισμός ανάρτησης 1 πόρτας | 1 ράφι.
Wall hood unit
1 single door lift up | 1 shelf.
Καταφραγή κρεμαστή
Wall unit filler
!
30 |
1
2
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
60
BO113 L/R
€
€
€
€
84
89
90
96
102
109
113
119
210
217
220
227
33
34
35
36
Για απορροφητήρα ELICA
SK LOCK 60.
βλέπε: Αξεσουάρ σελ. 9
Στη τιμή δεν
συμπεριλαμβάνεται
ο απορροφητήρας.
For the hood ELICA SK
LOCK 60.
see: Accessories p. 9
The hood’s price in not
included.
90
BO114N
Για απορροφητήρα ELICA
SK LOCK 90.
βλέπε: Αξεσουάρ σελ. 9
Στη τιμή δεν
συμπεριλαμβάνεται
ο απορροφητήρας.
For the hood ELICA SK
LOCK 90.
see: Accessories p. 9
The hood’s price in not
included.
90
BO115N
Για απορροφητήρα ELICA
SK LOCK 90.
βλέπε: Αξεσουάρ σελ. 9
Στη τιμή δεν
συμπεριλαμβάνεται
ο απορροφητήρας.
For the hood ELICA SK
LOCK 90.
see: Accessories p. 9
The hood’s price in not
included.
15
AL112N
Κρεμαστά B 35cm - Y 72cm.
Wall units D 35cm - H 72cm.
L R
Κρεμαστό
1 πόρτα | 2 ράφια.
Wall unit
1 door | 2 shelves.
L R
Κρεμαστό
1 πόρτα | 2 ράφια
| πάτος με φωτισμό.
1
2
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
15
BK100 L/R
69
75
72
77
30
BK101 L/R
64
73
72
78
40
BK102 L/R
67
79
78
84
45
BK103 L/R
70
81
81
88
60
BK104 L/R
76
89
90
97
45
BK105 L/R
213
219
219
225
60
BK106 L/R
236
242
244
250
80
BK112N
100
108
111
119
90
BK113N
105
114
118
126
120
BK118N
119
128
135
144
90
BK114N
273
280
285
293
120
BK119N
293
302
309
318
40
BG100 L/R
82
88
88
94
45
BH100N
203
209
209
215
60
BH101N
210
217
218
225
90
BH102N
225
233
237
245
120
BH127N
239
248
255
264
€
€
€
€
Wall unit
1 door | 2 shelves
| bottom panel with light.
Κρεμαστό
2 πόρτες | 2 ράφια.
Wall unit
2 doors | 2 shelves.
Κρεμαστό
2 πόρτες | 2 ράφια
| πάτος με φωτισμό.
Wall unit
2 doors | 2 shelves
| bottom panel with light.
L R
Κρεμαστό Φάλτσο
1 πόρτα 45cm | 2 ράφια.
End Wall unit
1 2 4/2014
1 door 45 cm | 2 shelves.
Κρεμαστό
μηχανισμός ανάρτησης 1 πόρτας
| 2 ράφια.
!
Wall unit
1 single door lift up | 2 shelves.
!
| 31
Κρεμαστά B 35cm - Y 72cm.
Wall units D 35cm - H 72cm.
Κρεμαστό
μηχανισμός ανάρτησης 1 πόρτας
| 2 ράφια | πάτος με φωτισμό.
!
Wall unit
1 single door lift up | 2 shelves
| bottom panel with light.
L R
Κρεμαστό γωνιακό
65cm x 65cm
!
1
2
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
45
BH103N
329
335
335
341
60
BH104N
352
358
360
366
90
BH105N
381
388
393
400
120
BH128N
402
410
418
426
65
BΙ100 L/R
148
160
156
168
65
BI102 L/R
133
145
139
151
45
BW108N
125
131
125
131
€
€
€
€
2 πόρτες | 2 ράφια.
Wall corner unit
65cm x 65cm
2 doors | 2 shelves.
L R
Κρεμαστό γωνιακό
65cm x 65cm
1 πόρτα | 2 ράφια.
Wall corner unit
65cm x 65cm
1 door | 2 shelves.
Κρεμαστό
2 πόρτες κουμπάσο
με φρένο.
πάνω πόρτα
top door
U104N
9
9
12
12
Wall unit
κάτω πόρτα
bottom door
D104N
9
9
12
12
251
257
251
257
2 lift up doors with soft close.
Κρεμαστό
45
2 πόρτες κουμπάσο
με φρένο
| πάτος με φωτισμό.
Wall unit
BW109N
πάνω πόρτα
top door
U104N
9
9
12
12
κάτω πόρτα
bottom door
D104N
9
9
12
12
128
135
128
135
2 lift up doors with soft close
| bottom panel with light.
Κρεμαστό
32 |
BW110N
2 πόρτες κουμπάσο
με φρένο.
πάνω πόρτα
top door
U105N
10
10
15
15
Wall unit
κάτω πόρτα
bottom door
D105N
10
10
15
15
2 lift up doors with soft close.
!
60
Τιμή ερμαρίου: τιμή ερμαρίoυ + τιμή των πορτών της επιλογής σας.
Μέθοδος παραγγελίας. Σημειώστε στο έντυπο παραγγελίας με την ακόλουθη σειρά: 1. ερμάρια, 2. επιθυμητή πάνω πόρτα, 3. επιθυμητή κάτω πόρτα.
Units price: units price + price of the door.
How to order: Fill the order form with the following order: 1. units, 2. top door of your choice, 3. bottom door of your choice.
Κρεμαστά B 35cm - Y 72cm.
Wall units D 35cm - H 72cm.
Κρεμαστό
1
2
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
60
BW111N
2 πόρτες κουμπάσο
με φρένο
| πάτος με φωτισμό.
Wall unit
€
€
€
€
270
276
270
276
πάνω πόρτα
top door
U105N
10
10
15
15
κάτω πόρτα
bottom door
D105N
10
10
15
15
137
144
137
144
2 lift up doors with soft close
| bottom panel with light.
Κρεμαστό
90
BW112N
2 πόρτες κουμπάσο
με φρένο.
πάνω πόρτα
top door
U106N
13
13
20
20
Wall unit
κάτω πόρτα
bottom door
D106N
13
13
20
20
292
299
292
299
2 lift up doors with soft close.
Κρεμαστό
90
2 πόρτες κουμπάσο
με φρένο
| πάτος με φωτισμό.
Wall unit
BW113N
πάνω πόρτα
top door
U106N
13
13
20
20
κάτω πόρτα
bottom door
D106N
13
13
20
20
201
210
201
210
2 lift up doors with soft close
| bottom panel with light.
Κρεμαστό
120
BW114N
2 πόρτες κουμπάσο
με φρένο.
πάνω πόρτα
top door
U107N
16
16
25
25
Wall unit
κάτω πόρτα
bottom door
D107N
16
16
25
25
364
372
364
372
2 lift up doors with soft close.
Κρεμαστό
120
2 πόρτες κουμπάσο
με φρένο
| πάτος με φωτισμό.
Wall unit
BW115N
πάνω πόρτα
top door
U107N
16
16
25
25
κάτω πόρτα
bottom door
D107N
16
16
25
25
181
188
181
188
1 2 4/2014
2 lift up doors with soft close
| bottom panel with light.
Κρεμαστό
!
BH110N
πάνω πόρτα
top door
U108N
9
9
12
12
Wall unit
κάτω πόρτα
bottom door
D108N
9
9
12
12
lift up for 2 doors | 2 shelves.
!
45
μηχανισμός ανάρτησης
2 πορτών
| 2 ράφια.
Τιμή ερμαρίου: τιμή ερμαρίου + τιμή των πορτών της επιλογής σας.
Μέθοδος παραγγελίας. Σημειώστε στο έντυπο παραγγελίας με την ακόλουθη σειρά: 1. ερμάρια, 2. επιθυμητή πάνω πόρτα, 3. επιθυμητή κάτω πόρτα.
Units price: units price + price of the door.
How to order: Fill the order form with the following order: 1. units, 2. top door of your choice, 3. bottom door of your choice.
| 33
Κρεμαστά B 35cm - Y 72cm.
Wall units D 35cm - H 72cm.
Κρεμαστό
!
1
W
Code
45
BH113N
€
€
€
307
313
307
313
πάνω πόρτα
top door
U108N
9
9
12
12
Wall unit
κάτω πόρτα
bottom door
D108N
9
9
12
12
185
192
185
192
Κρεμαστό
BH111N
60
μηχανισμός ανάρτησης
2 πορτών
| 2 ράφια.
πάνω πόρτα
top door
U109N
10
10
15
15
Wall unit
κάτω πόρτα
bottom door
D109N
10
10
15
15
327
334
327
334
lift up for 2 doors | 2 shelves.
Κρεμαστό
BH114N
60
μηχανισμός ανάρτησης
2 πορτών
| 2 ράφια | πάτος με φωτισμό.
!
€
μηχανισμός ανάρτησης
2 πορτών
| 2 ράφια | πάτος με φωτισμό.
lift up for 2 doors | 2 shelves
| bottom panel with light.
!
2
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
Wall unit
πάνω πόρτα
top door
U109N
10
10
15
15
κάτω πόρτα
bottom door
D109N
10
10
15
15
195
203
195
203
lift up for 2 doors | 2 shelves
| bottom panel with light.
Κρεμαστό
!
πάνω πόρτα
top door
U110N
13
13
20
20
Wall unit
κάτω πόρτα
bottom door
D110N
13
13
20
20
350
358
350
358
lift up for 2 doors | 2 shelves.
Κρεμαστό
!
BH115N
90
μηχανισμός ανάρτησης
2 πορτών
| 2 ράφια | πάτος με φωτισμό.
πάνω πόρτα
top door
U110N
13
13
20
20
Wall unit
κάτω πόρτα
bottom door
D110N
13
13
20
20
203
212
203
212
lift up for 2 doors | 2 shelves
| bottom panel with light.
Κρεμαστό
!
BH112N
90
μηχανισμός ανάρτησης
2 πορτών
| 2 ράφια.
μηχανισμός ανάρτησης
2 πορτών
| 2 ράφια.
Wall unit
120
BH124N
πάνω πόρτα
top door
U111N
16
16
25
25
κάτω πόρτα
bottom door
D111N
16
16
25
25
lift up for 2 doors | 2 shelves.
!
34 |
Τιμή ερμαρίου: τιμή ερμαρίoυ + τιμή των πορτών της επιλογής σας.
Μέθοδος παραγγελίας. Σημειώστε στο έντυπο παραγγελίας με την ακόλουθη σειρά: 1. ερμάρια, 2. επιθυμητή πάνω πόρτα, 3. επιθυμητή κάτω πόρτα.
Units price: units price + price of the door.
How to order: Fill the order form with the following order: 1. units, 2. top door of your choice, 3. bottom door of your choice.
Κρεμαστά B 35cm - Y 72cm.
Wall units D 35cm - H 72cm.
Κρεμαστό
!
Code
120
BH125N
πάνω πόρτα
top door
Wall unit
κάτω πόρτα
bottom door
L R
7
W
μηχανισμός ανάρτησης
2 πορτών
| 2 ράφια | πάτος με φωτισμό.
lift up for 2 doors | 2 shelves
| bottom panel with light.
m
0c
1
Κρεμαστό τυφλό
1 πόρτα 30cm | 2 ράφια.
2
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
€
€
€
€
366
374
366
374
U111N
16
16
25
25
D111N
16
16
25
25
45
BL100 L/R
103
110
112
119
60
BL102 L/R
121
128
132
139
60
BL103 L/R
121
128
132
139
60
BL104 L/R
110
117
121
128
80
BL105 L/R
131
139
144
153
80
BL106 L/R
131
139
144
153
90
BL107 L/R
136
145
151
160
15
AL105N
34
35
36
37
Blind wall unit
1 door 30cm | 2 shelves.
L R
m
c
80
Κρεμαστό τυφλό
1 πόρτα 40cm | 2 ράφια.
Blind wall unit
1 door 40cm| 2 shelves.
L R
Κρεμαστό τυφλό
1 πόρτα 45cm | 2 ράφια.
cm
85
Blind wall unit
1 door 45cm | 2 shelves.
L R
m
c
00
1
Κρεμαστό τυφλό
1 πόρτα 60cm | 2 ράφια.
Blind wall unit
1 2 4/2014
1 door 60cm | 2 shelves.
Καταφραγή κρεμαστή
Wall unit filler
!
Τιμή ερμαρίου: τιμή ερμαρίoυ + τιμή των πορτών της επιλογής σας.
Μέθοδος παραγγελίας. Σημειώστε στο έντυπο παραγγελίας με την ακόλουθη σειρά: 1. ερμάρια, 2. επιθυμητή πάνω πόρτα, 3. επιθυμητή κάτω πόρτα.
Units price: units price + price of the door.
How to order: Fill the order form with the following order: 1. units, 2. top door of your choice, 3. bottom door of your choice.
| 35
Κρεμαστά απορροφητήρα Β 35cm - Υ 72cm.
Wall hood units D 35cm - H 72cm.
L R
Κρεμαστό
συρρόμενου απορροφητήρα
(ύψος 60cm)
1 πόρτα | 1 ράφι
Wall hood unit
(height 60cm)
1 door | 1 shelf | height 60cm.
L R
Κρεμαστό
απορροφητήρα
1 πόρτα | 1 ράφι.
Wall hood unit
1 door | 1 shelf.
Κρεμαστό
απορροφητήρα
2 πόρτες | 1 ράφι.
Wall hood unit
2 doors | 1 shelf.
Κρεμαστό
απορροφητήρα
!
μηχανισμός ανάρτησης 1 πόρτας | 1 ράφι.
Wall hood unit
1 single door lift up | 1 shelf.
Καταφραγή κρεμαστή
Wall unit filler
!
36 |
1
2
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
60
BO103 L/R
€
€
€
€
92
98
98
105
94
101
103
109
116
123
128
136
224
231
236
243
34
35
36
37
Για απορροφητήρα IA102.
βλέπε: Αξεσουάρ σελ. 9
Στη τιμή δεν
συμπεριλαμβάνεται
ο απορροφητήρας.
For the hood IA102.
see: Accessories p. 9
The hood’s price in not
included.
60
BO116 L/R
Για απορροφητήρα ELICA
SK LOCK 60.
βλέπε: Αξεσουάρ σελ. 9
Στη τιμή δεν
συμπεριλαμβάνεται
ο απορροφητήρας.
For the hood ELICA SK
LOCK 60.
see: Accessories p. 9
The hood’s price in not
included.
90
BO117N
Για απορροφητήρα ELICA
SK LOCK 90.
βλέπε: Αξεσουάρ σελ. 9
Στη τιμή δεν
συμπεριλαμβάνεται
ο απορροφητήρας.
For the hood ELICA SK
LOCK 90.
see: Accessories p. 9
The hood’s price in not
included.
90
BO118N
Για απορροφητήρα ELICA
SK LOCK 90.
βλέπε: Αξεσουάρ σελ. 9
Στη τιμή δεν
συμπεριλαμβάνεται
ο απορροφητήρας.
For the hood ELICA SK
LOCK 90.
see: Accessories p. 9
The hood’s price in not
included.
15
AL105N
Κρεμαστά B 35cm - Y 96cm.
Wall units D 35cm - H 96cm.
L R
Κρεμαστό
1 πόρτα | 3 ράφια.
Wall unit
1 door | 3 shelves.
L R
Κρεμαστό
1 πόρτα | 3 ράφια | πάτος
με φωτισμό.
1
2
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
15
BM100 L/R
81
87
84
90
30
BM101 L/R
78
85
84
91
40
BM102 L/R
84
91
92
99
45
BM103 L/R
87
94
95
103
60
BM104 L/R
96
104
107
115
45
BM105 L/R
225
232
233
240
60
BM106 L/R
249
257
260
268
80
BM110N
116
125
131
140
90
BM111N
122
132
138
148
120
BM118N
140
151
161
172
90
BM112N
289
298
306
315
120
BM119N
314
324
336
346
40
BP100 L/R
107
113
115
122
65
BR100 L/R
178
192
190
204
€
€
€
€
Wall unit
1 door | 3 shelves
| bottom panel with light.
Κρεμαστό
2 πόρτες | 3 ράφια.
Wall unit
2 doors | 3 shelves.
Κρεμαστό
2 πόρτες | 3 ράφια
| πάτος με φωτισμό.
Wall unit
2 doors | 3 shelves
| bottom panel with light.
L R
Κρεμαστό φάλτσο
1 πόρτα 45cm | 3 ράφια.
End Wall unit
1 2 4/2014
1 door 45cm | 3 shelves.
L R
Κρεμαστό γωνιακό
65cm x 65cm
2 πόρτες | 3 ράφια.
!
Wall corner unit
65cm x 65cm
2 doors | 3 shelves.
!
| 37
Κρεμαστά B 35cm - Y 96cm.
Wall units D 35cm - H 96cm.
L R
Κρεμαστό γωνιακό
65cm x 65cm
1
2
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
65
BR102 L/R
153
166
160
174
45
BS100 L/R
117
124
129
136
60
BS102 L/R
137
145
151
160
60
BS103 L/R
137
145
151
160
60
BS104 L/R
125
133
140
148
80
BS105 L/R
148
158
166
176
80
BS106 L/R
148
158
166
176
90
BS107 L/R
154
165
174
184
15
AL106N
36
37
39
40
€
€
€
€
1 πόρτα | 3 ράφια.
Wall corner unit
65cm x 65cm
1 door | 3 shelves.
L R
Κρεμαστό τυφλό
cm
70
1 πόρτα 30cm | 3 ράφια.
Blind wall unit
1 door 30cm | 3 shelves.
L R
cm
80
Κρεμαστό τυφλό
1 πόρτα 40cm | 3 ράφια.
Blind wall unit
1 door 40cm | 3 shelves.
L R
Κρεμαστό τυφλό
m
5c
1 πόρτα 45cm | 3 ράφια.
8
Blind wall unit
1 door 45cm | 3 shelves.
L R
m
c
00
1
Κρεμαστό τυφλό
1 πόρτα 60cm | 3 ράφια.
Blind wall unit
1 door 60cm | 3 shelves.
Καταφραγή κρεμαστή
Wall unit filler
!
38 |
Κρεμαστά απoρροφητήρα B 35cm - Y 96cm.
Wall Hood units D 35cm - H 96cm.
L R
Κρεμαστό
συρόμενου απορροφητήρα
(ύψος 84cm)
1 πόρτα | 2 ράφια.
Wall hood unit
(height 84cm)
1 door | 2 shelves.
L R
Κρεμαστό
απορροφητήρα
1 πόρτα | 2 ράφια.
Wall hood unit
1 door | 2 shelves.
Κρεμαστό
απορροφητήρα
2 πόρτες | 2 ράφια.
Wall hood unit
2 doors | 2 shelves.
Καταφραγή κρεμαστή
1
2
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
60
BO107 L/R
€
€
€
€
107
115
117
124
110
117
121
128
135
143
151
160
36
37
39
40
Για απορροφητήρα IA102.
βλέπε: Αξεσουάρ σελ. 9
Στη τιμή δεν
συμπεριλαμβάνεται
ο απορροφητήρας.
For the hood IA102.
see: Accessories p. 9
The hood’s price in not
included.
60
BO119 L/R
Για απορροφητήρα ELICA
SK LOCK 60.
βλέπε: Αξεσουάρ σελ. 9
Στη τιμή δεν
συμπεριλαμβάνεται
ο απορροφητήρας.
For the hood ELICA SK
LOCK 60.
see: Accessories p. 9
The hood’s price in not
included.
90
BO120N
Για απορροφητήρα ELICA
SK LOCK 90.
βλέπε: Αξεσουάρ σελ. 9
Στη τιμή δεν
συμπεριλαμβάνεται
ο απορροφητήρας.
For the hood ELICA SK
LOCK 90.
see: Accessories p. 9
The hood’s price in not
included.
15
AL106N
1 2 4/2014
Wall unit filler
!
| 39
Κρεμαστά με πιατοθήκη Β 35cm - Υ 36cm.
Wall units with dishrack D 35cm - H 36cm.
L R
1
2
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
60
BU100L
88
94
93
98
90
BU102N
104
110
111
117
60
BJ126N
114
119
118
123
90
BJ127N
122
128
128
134
1 lift up door soft close | 1 dish rack.
120
BJ128N
165
172
174
180
Καταφραγή κρεμαστή
15
AL103N
30
31
32
32
Κρεμαστό με πιατοθήκη
€
€
€
€
1 πόρτα | 1 πιατοθήκη.
Wall unit with dish rack
1 door | 1 dish rack.
Κρεμαστό με πιατοθήκη
2 πόρτες | 1 πιατοθήκη.
Wall unit with dish rack
2 doors | 1 dish rack.
Κρεμαστό με πιατοθήκη
1 πόρτα κουμπάσο με φρένο | 1 πιατοθήκη.
Wall unit with dish rack
Wall unit filler
!
40 |
Κρεμαστά με πιατοθήκη Β 35cm - Υ 48cm.
Wall units with dishrack D 35cm - H 48cm.
L R
Κρεμαστό με πιατοθήκη
1
2
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
60
BV101 L/R
92
98
98
103
90
BV102N
111
118
120
126
60
BJ130N
119
124
124
130
90
BJ131N
157
164
165
172
120
BJ132N
172
179
183
190
60
BV107N
208
214
214
220
90
BV108N
218
224
226
232
15
AL104N
32
32
33
34
€
€
€
€
1 πόρτα | 1 πιατοθήκη.
Wall unit with dish rack
1 door | 1 dish rack.
Κρεμαστό με πιατοθήκη
2 πόρτες | 1 πιατοθήκη.
Wall unit with dish rack
2 doors | 1 dish rack.
Κρεμαστό με πιατοθήκη
1 πόρτα κουμπάσο με φρένο | 1 πιατοθήκη.
Wall unit with dish rack
1 lift up door with soft close | 1 dish rack.
Κρεμαστό με πιατοθήκη
!
μηχανισμός ανάρτησης 1 πόρτας
| 1 πιατοθήκη.
Wall unit with dish rack
1 single door lift up | 1 dish rack.
Καταφραγή κρεμαστή
1 2 4/2014
Wall unit filler
!
| 41
Κρεμαστά με πιατοθήκη Β 35cm - Υ 72cm.
Wall units with dishrack D 35cm - H 72cm.
1
2
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
60
BZ101 L/R
117
123
125
131
80
BZ104N
123
130
134
141
90
BZ105N
128
136
141
148
120
BZ119N
146
155
163
172
60
BZ109N
221
228
230
236
90
BZ110N
236
244
248
256
60
BZ114N
217
223
225
232
μηχανισμός ανάρτησης 2 πορτών
| 1 ράφι | 1 πιατοθήκη.
90
BZ115N
231
239
244
252
Wall unit with dish rack
120
BZ121N
250
259
267
275
15
AL105N
34
35
36
37
L R
Κρεμαστό με πιατοθήκη
€
€
€
€
1 πόρτα | 2 πιατοθήκες.
Wall unit with dish rack
1 door | 2 dish racks.
Κρεμαστό με πιατοθήκη
2 πόρτες | 1 ράφι | 1 πιατοθήκη.
Wall unit with dish rack
2 doors | 1 shelf | 1 dish rack.
Κρεμαστό με πιατοθήκη
μηχανισμός ανάρτησης 1 πόρτας
| 1 ράφι | 1 πιατοθήκη.
!
Wall unit with dish rack
1 single door lift up | 1 shelf
| 1 dish rack.
Κρεμαστό με πιατοθήκη
!
lift up for 2 doors | 1 shelf
| 1 dish rack.
Καταφραγή κρεμαστή
Wall unit filler
!
42 |
Κρεμαστά με πιατοθήκη Β 35cm - Υ 96cm.
Wall units with dishrack D 35cm - H 96cm.
L R
Κρεμαστό με πιατοθήκη
1
2
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
60
BX101 L/R
131
138
142
149
80
BX104N
139
147
153
162
90
BX105N
145
154
161
170
120
BX108N
168
178
189
199
15
AL106N
36
37
39
40
€
€
€
€
1 πόρτα | 1 ράφι | 2 πιατοθήκες.
Wall unit with dish rack
1 door | 1 shelf | 2 dish racks.
Κρεμαστό με πιατοθήκη
2 πόρτες | 2 ράφια | 1 πιατοθήκη.
Wall unit with dish rack
2 doors | 2 shelves | 1 dish rack.
Καταφραγή κρεμαστή
1 2 4/2014
Wall unit filler
!
| 43
Ημίψηλα Β 58,5cm - Υ 132cm χωρίς πάγκο.
Tall units D 58,5cm - H 132cm without worktop.
L R
Ημίψηλο
1 πόρτα | 3 ράφια.
Tall unit
1 door | 3 shelves.
Ημίψηλο
1
2
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
30
CA100 L/R
122
128
130
135
40
CA101 L/R
130
137
140
147
45
CA102 L/R
135
142
146
153
60
CA103 L/R
148
156
162
170
90
CA105N
187
198
210
220
40
CR100 L/R
145
150
156
162
90
CA108 L/R
211
221
242
253
90
CB100 L/R
216
227
251
261
90
CB101 L/R
322
332
354
363
€
€
€
€
2 πόρτες | 3 ράφια.
Tall unit
2 doors | 3 shelves.
L R
Ημίψηλο φάλτσο
1 πόρτα 45cm | 3 ράφια.
Tall end unit
1 door 45cm | 3 shelves.
L R
cm
0
11
Ημίψηλο τυφλό
1 πόρτα 45cm | 3 ράφια.
Tall blind unit
1 door 45cm | 3 shelves.
L R
m
5c
12
Ημίψηλο τυφλό
1 πόρτα 60cm | 3 ράφια.
Tall blind unit
1 door 60cm | 3 shelves.
L R
cm
Ημίψηλο τυφλό
0
11
1 πόρτα 45cm | 2 ράφια
| περιστρεφόμενο χρωμίου 1/2.
Tall blind unit
1 door 45cm | 2 shelves
| 2 metal baskets 1/2.
!
44 |
1
Ημίψηλα Β 58,5cm - Υ 132cm χωρίς πάγκο.
Tall units D 58,5cm - H 132cm without worktop.
L R
Ημίψηλο
1 πόρτα | 4 συρμάτινα καλάθια με τηλεσκοπικό οδηγό & φρένο.
!
Tall unit
1 door | 4 metal drawer baskets full extension & soft close.
Ημίψηλο
!
2
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
30
CC106 L/R
426
431
434
438
45
CC100 L/R
490
495
501
506
60
CC101 L/R
522
529
537
543
90
CC104N
632
640
654
662
€
€
€
€
2 πόρτες | 4 συρμάτινα καλάθια με τηλεσκοπικό οδηγό & φρένο.
Tall unit
2 doors | 4 metal drawers baskets full extension & soft close.
L R
30
CD100 L/R
439
443
446
451
1 πόρτα | 2 εσωτερικά συρτάρια βαθιά
& 2 ρηχά με τηλεσκοπικό οδηγό & φρένο.
40
CD101 L/R
449
454
459
464
Tall unit
45
CD102 L/R
454
459
465
470
60
CD103 L/R
469
475
483
489
90
CD106N
534
542
557
565
h 142cm
60.5
AK103N
27
27
54
54
h 147cm
60.5
AK112N
27
27
55
55
30
31
35
35
Ημίψηλο
!
1 door | 2 inner drawers 15cm deep
& 2 8cm deep full extention & soft close.
Ημίψηλο
!
2 πόρτες | 2 εσωτερικά συρτάρια βαθιά
& 2 ρηχά με τηλεσκοπικό οδηγό & φρένο.
Tall unit
2 doors | 2 inner drawers 15cm deep & 2 8cm deep full extention & soft
close.
Επένδυση ημίψηλου
με ρεγουλατόρους.
Tall unit side panel
1 2 4/2014
with adjustable legs.
Καταφραγή ημίψηλου
15
AL107N
Tall unit filler
!
| 45
Ημίψηλα φούρνου B 58,5cm - Y 132cm χωρίς πάγκο.
Oven tall units D 58,5cm - H 132cm without worktop.
L R
Ημίψηλο φούρνου
1
2
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
60
CH101 L/R
129
135
137
144
60
CH103 L/R
194
201
204
210
90
CH104N
219
227
234
242
60
CH105N
310
316
320
326
90
CH106N
342
349
357
364
60
CE100N
295
301
304
310
60
CF100N
183
189
192
198
60
CE101N
253
259
261
268
60
CF101N
173
179
181
187
€
€
€
€
1 πόρτα | 1 ράφι.
Oven tall unit
1 door | 1 shelf.
L R
Ημίψηλο φούρνου 48cm
1 πόρτα | 1 ραφι | 1 συρτάρι 12cm με τηλεσκοπικό οδηγό & φρένο.
Oven tall unit 48cm
1 door | 1 shelf | 1 drawer 12cm full extension & soft close.
Ημίψηλο φούρνου 48cm
2 πόρτες | 1 ραφι | 1 συρτάρι 12cm με τηλεσκοπικό οδηγό & φρένο.
Oven tall unit 48cm
2 doors | 1 shelf | 1 drawer 12cm full extension & soft close.
Ημίψηλο φούρνου 48cm
2 καλάθια | 1 συρτάρι 12cm με τηλεσκοπικό οδηγό & φρένο.
Oven tall unit 48cm
2 baskets | 1 drawer 12cm full extension & soft close.
Ημίψηλο φούρνου
1 καλάθι | 2 συρτάρια.
Oven tall unit
1 basket | 2 drawers.
Ημίψηλο φούρνου
2 καλάθια.
Oven tall unit
2 baskets.
!
46 |
Kαλάθια & συρτάρια με τηλεσκοπικό οδηγό & φρένο. Drawers and baskets with full extencion and soft close.
1
Ημίψηλα φούρνου B 58,5cm - Y 132cm χωρίς πάγκο.
Oven tall units D 58,5cm - H 132cm without worktop.
L R
2
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
60
CG100 L/R
371
377
379
385
60
CG101N
314
320
322
328
60
CG102N
330
336
338
345
60
CH100 L/R
326
332
334
340
h 142cm
60,5
AK103N
27
27
54
54
h 147cm
60,5
AK112N
27
27
55
55
15
AL107N
30
31
35
35
Ημίψηλο φούρνου
€
€
€
€
1 πόρτα | 1 εσωτερικό συρτάρι βαθύ & 2 ρηχά με τηλεσκοπικό οδηγό
& φρένο.
!
Oven tall unit
1 door | 1 inner drawer 15cm deep & 2 8cm deep. Full extention & soft
close.
Ημίψηλο φούρνου
2 καλάθια | 1 εσωτερικό συρτάρι ρηχό με τηλεσκοπικό οδηγό & φρένο.
Oven tall unit
2 baskets | 1 inner drawer 8cm deep full extention & soft close.
Ημίψηλο φούρνου
1 καλάθι | 2 εσωτερικά συρτάρια ρηχά με τηλεσκοπικό οδηγό & φρένο.
Oven tall unit
1 basket | 2 inner drawers 8cm deep
full extention & soft close.
L R
Ημίψηλο φούρνου
1 πόρτα | 2 συρμάτινα καλάθια με τηλεσκοπικό οδηγό & φρένο.
!
Oven tall unit
1 door | 2 metal drawer baskets full extension & soft close.
Επένδυση ημίψηλου
με ρεγουλατόρους
Tall unit side panel
1 2 4/2014
with adjustable legs.
Καταφραγή ημίψηλου
Tall unit filler
!
| 47
Ημίψηλα Β 35cm - Y 132cm χωρίς πάγκο.
Tall units D 35cm - H 132cm without worktop.
L R
Ημίψηλο
1 πόρτα | 3 ράφια.
Tall unit
1 door | 3 shelves.
Ημίψηλο
1
2
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
30
CI100 L/R
109
112
116
120
40
CI101 L/R
116
120
126
130
45
CI102 L/R
120
125
132
136
60
CI103 L/R
134
140
149
155
90
CI106N
166
173
188
195
40
CR102 L/R
130
133
141
145
h 142cm 35
AK106N
21
21
38
38
h 147cm 35
AK115N
22
22
39
39
15
AL107N
30
31
35
35
€
€
€
€
2 πόρτες | 3 ράφια.
Tall unit
2 doors | 3 shelves.
L R
Ημίψηλο φάλτσο
1 πόρτα 45cm | 3 ράφια.
Tall unit
1 door 45cm | 3 shelves.
Επένδυση ημίψηλου
με ρεγουλατόρους.
Tall unit side panel
with adjustable legs.
Καταφραγή ημίψηλου
Tall unit filler
!
48 |
Υψηλά B 58,5cm - Y 204cm.
Tall units D 58,5cm - H 204cm.
2
W
Code
30
DA100 L/R
155
163
167
175
40
DA101 L/R
168
177
183
193
45
DA102 L/R
174
184
191
201
60
DA103 L/R
193
205
215
228
30
DA105 L/R
161
169
173
181
40
DA106 L/R
174
183
189
199
45
DA107 L/R
180
190
197
208
60
DA108 L/R
199
211
222
234
30
DA109 L/R
161
169
173
181
1 πόρτα | 3 ράφια.
1 πόρτα | 1 ράφι .
40
DA110 L/R
174
183
189
199
Tall unit
45
DA111 L/R
180
190
197
208
60
DA112 L/R
199
211
222
234
90
DA116N
247
263
282
297
90
DA118N
259
275
294
310
90
DA119N
259
275
294
310
L R
Υψηλό
1 πόρτα | 5 ράφια.
Tall unit
1 door | 5 shelves.
L R
1
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
Υψηλό
1 πόρτα | 1 ράφι.
1 πόρτα | 3 ράφια.
Tall unit
1 door | 1 shelf
1 door | 3 shelves.
L R
Υψηλό
1 door | 3 shelves
1 door | 1 shelf.
Υψηλό
€
€
€
€
2 πόρτες | 5 ράφια.
Tall unit
2 doors | 5 shelves.
Υψηλό
2 πόρτες | 1 ράφι.
2 πόρτες | 3 ράφια.
Tall unit
1 2 4/2014
2 doors | 1 shelf.
2 doors | 3 shelves.
Υψηλό
2 πόρτες | 3 ράφια.
2 πόρτες | 1 ράφι.
Tall unit
2 doors | 3 shelves.
2 doors | 1 shelf.
!
| 49
Υψηλά B 58,5cm - Y 204cm.
Tall units D 58,5cm - H 204cm.
L R
1
2
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
40
DS100 L/R
188
196
205
213
40
DS102 L/R
198
206
215
224
40
DS103 L/R
197
206
215
223
30
DB117 L/R
464
471
476
483
45
DB100 L/R
534
542
551
560
1 door | 4 metal drawer baskets full extension & soft close | 2 shelves.
60
DB101 L/R
572
583
595
605
Υψηλό
30
DB118 L/R
336
344
348
356
45
DB103 L/R
381
391
398
408
1 door | 2 metal drawer baskets full extension & soft close.
1 door | 3 shelves.
60
DB104 L/R
411
422
433
445
Υψηλό
30
DB119 L/R
474
482
486
494
1 πόρτα | 4 συρμάτινα καλάθια με τηλεσκοπικό οδηγό & φρένο.
1 πόρτα | 1 ράφι.
45
DB105 L/R
544
553
562
571
Tall unit
60
DB106 L/R
583
593
606
616
Υψηλό φάλτσο
€
€
€
€
1πόρτα 45cm | 5 ράφια.
Tall unit
1 door 45cm | 5 shelves.
L R
Υψηλό φάλτσο
1 πόρτα 45cm | 1 ράφι.
1 πόρτα | 3 ράφια .
Tall unit
1 door 45cm | 1 shelf .
1 door | 3 shelves.
L R
Υψηλό φάλτσο
1 πόρτα 45cm | 1 ράφι.
1 πόρτα | 3 ράφια.
Tall unit
1 door 45cm | 1 shelf.
1 door | 3 shelves.
L R
Υψηλό
1 πόρτα | 4 συρμάτινα καλάθια με τηλεσκοπικό οδηγό & φρένο | 2 ράφια.
!
Tall unit
L R
1 πόρτα | 2 συρμάτινα καλάθια με τηλεσκοπικό οδηγό & φρένο.
1 πόρτα | 3 ράφια.
!
Tall unit
L R
!
1 door | 4 metal drawer baskets full extension & soft close.
1 door | 1 shelf.
!
50 |
Υψηλά B 58,5cm - Y 204cm.
Tall units D 58,5cm - H 204cm.
2
W
Code
90
DB110N
702
714
736
749
90
DB112N
523
538
558
573
90
DB113N
723
736
758
771
45
DC100 L/R
302
312
320
330
2 καλάθια.
1 πόρτα | 3 ράφια.
60
DC101 L/R
323
335
346
358
Tall unit
45
DE100 L/R
222
232
240
249
60
DE101 L/R
243
254
266
278
45
DC102 L/R
345
355
363
373
2 συρτάρια | 1 καλάθι.
1 πόρτα | 3 ράφια.
60
DC103 L/R
367
379
391
402
Tall unit
45
DE102 L/R
231
241
249
259
60
DE103 L/R
253
265
277
288
30
DD100 L/R
477
484
488
496
1 πόρτα | 2 εσωτερικά συρτάρια βαθιά & 2 ρηχά με τηλεσκοπικό οδηγό
& φρένο | 2 ράφια.
40
DD101 L/R
491
499
506
514
Tall unit
45
DD102 L/R
498
506
515
524
60
DD103 L/R
519
529
541
551
Υψηλό
!
1
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
€
€
€
€
2 πόρτες | 4 συρμάτινα καλάθια με τηλεσκοπικό οδηγό & φρένο
| 2 ράφια.
Tall unit
2 doors | 4 metal drawer baskets full extension & soft close
| 2 shelves.
Υψηλό
2 πόρτες | 2 συρμάτινα καλάθια με τηλεσκοπικό οδηγό & φρένο.
2 πόρτες | 3 ράφια.
!
Tall unit
2 doors | 2 metal drawer baskets full extension & soft close.
2 doors | 3 shelves.
Υψηλό
2 πόρτες | 4 συρμάτινα καλάθια με τηλεσκοπικό οδηγό & φρένο.
2 πόρτες | 1 ράφι.
!
Tall unit
2 doors | 4 metal drawer baskets full extension & soft close
2 doors | 1 shelf.
L R
Υψηλό
2 baskets.
1 door | 3 shelves.
L R
Υψηλό
1 2 4/2014
2 drawers | 1 basket.
1 door | 3 shelves.
L R
Υψηλό
!
1 door | 2 inner drawers 15cm deep & 2 8cm deep Full extention & soft
close
| 2 shelves.
!
Καλάθια & συρτάρια με τηλεσκοπικό οδηγό & φρένο. Drawers and baskets with full extencion and soft close.
| 51
Υψηλά B 58,5cm - Y 204cm.
Tall units D 58,5cm - H 204cm.
L R
Υψηλό
!
1 πόρτα | 1 εσωτερικό συρτάρι βαθύ & 2 ρηχά με
τηλεσκοπικό οδηγό & φρένο.
1 πόρτα | 3 ράφια.
Tall unit
1 door | 1 inner drawer 15cm deep &
2 8cm deep full extention & soft close.
1 door | 3 shelves.
L R
Υψηλό
!
1 πόρτα | 2 εσωτερικά συρτάρια βαθιά
& 2 ρηχά με τηλεσκοπικό οδηγό & φρένο.
1 πόρτα | 1 ράφι.
Tall unit
1 door | 2 inner drawers 15cm deep
& 2 8cm deep full extention & soft close.
1 door | 1 shelf.
!
Υψηλό
1
2
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
30
DD106 L/R
411
420
424
432
40
DD107 L/R
426
435
442
451
45
DD108 L/R
433
443
451
461
60
DD109 L/R
455
467
478
489
30
DD110 L/R
487
495
499
507
40
DD111 L/R
501
510
517
525
45
DD112 L/R
508
517
526
535
60
DD113 L/R
529
540
552
562
90
DD117N
604
617
638
651
90
DD119N
548
563
583
598
90
DO100 L/R
296
312
345
360
90
DO101 L/R
304
320
358
374
€
€
€
€
2 πόρτες | 2 εσωτερικά συρτάρια βαθιά &
2 ρηχά με τηλεσκοπικό οδηγό & φρένο | 2 ράφια
Tall unit
2 doors | 2 inner drawers 15cm deep &
2 8cm deep full extention & soft close | 2 shelves.
!
Υψηλό
2 πόρτες | 1 εσωτερικό συρτάρι βαθύ &
2 ρηχά με τηλεσκοπικό οδηγό & φρένο.
2 πόρτες | 3 ράφια.
Tall unit
2 doors | 1 inner drawer 15cm deep &
2 8cm deep full extention & soft close.
2 doors | 3 shelves.
L R
cm
0
11
Υψηλό τυφλό
1 πόρτα 45cm | 1 ράφι.
1 πόρτα 45cm | 3 ράφια.
Tall blind unit
1 door 45cm |1 shelf.
1 door 45cm |3 shelves.
L R
m
5c
12
Υψηλό τυφλό
1 πόρτα 60cm | 1 ράφι.
| 1 πόρτα 60cm | 3 ράφια.
Tall blind unit
1 door 60cm |1 shelf.
1 door 60cm | 3 shelves.
!
52 |
Υψηλά B 58,5cm - Y 204cm.
Tall units D 58,5cm - H 204cm.
Επένδυση υψηλού
με ρεγουλατόρους.
1
2
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
€
€
€
€
h 214cm 60,5
AK104N
35
35
75
75
h 219cm 60,5
AK113N
36
36
76
76
15
AL108N
37
38
43
44
15
AL110N
39
40
46
47
Tall unit side panel
with adjustable legs.
Καταφραγή υψηλού
Tall unit filler
Καταφραγή υψηλού
72cm + 132cm.
Tall unit filler
1 2 4/2014
72cm + 132cm.
!
| 53
Υψηλά φούρνου, φούρνου μικροκυμάτων & ψυγείου
B 58,5cm - Y 204cm.
Oven, microwave & fridge tall units D 58,5 H 204.
L R
Υψηλό φούρνου
1
2
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
60
DJ100 L/R
178
189
195
205
60
DF100 L/R
303
313
319
329
60
DG100 L/R
222
232
239
249
60
DF101 L/R
347
357
364
374
60
DG101 L/R
232
243
249
260
60
DH100 L/R
363
374
380
390
60
DH101 L/R
380
390
396
406
60
DI100 L/R
385
395
402
412
€
€
€
€
1 πόρτα | 1 ράφι.
1 πόρτα | 1 ράφι.
Oven tall unit
1 door | 1 shelf.
1 door | 1 shelf.
L R
Υψηλό φούρνου
2 καλάθια.
1 πόρτα | 1 ράφι.
Oven tall unit
2 baskets.
1 door | 1 shelf.
L R
Υψηλό φούρνου
1 καλάθι | 2 συρτάρια.
1 πόρτα | 1 ράφι.
Oven tall unit
1 basket | 2 drawers.
1 door | 1 shelf.
L R
Υψηλό φούρνου
2 καλάθια | 1 εσωτερικό συρτάρι ρηχό με τηλεσκοπικό οδηγό & φρένο.
1 πόρτα | 1 ράφι.
Oven tall unit
2 baskets | 1 inner drawer 8cm deep Full extention & soft close.
1 door | 1 shelf.
L R
Υψηλό φούρνου
1 καλάθι | 2 εσωτερικά συρτάρια ρηχά
με τηλεσκοπικό οδηγό & φρένο.
1 πόρτα | 1 ράφι.
Oven tall unit
1 basket | 2 inner drawer 8cm deep
Full extention & soft close.
1 door | 1 shelf.
L R
Υψηλό φούρνου
!
1 πόρτα | 2 συρμάτινα καλάθια με τηλεσκοπικό οδηγό & φρένο.
1 πόρτα | 1 ράφι.
Oven tall unit
1 door | 2 metal drawer baskets full extension & soft close.
1 door | 1 shelf.
!
54 |
Καλάθια & συρτάρια με τηλεσκοπικό οδηγό & φρένο. Drawers and baskets with full extencion and soft close.
1
Υψηλά φούρνου, φούρνου μικροκυμάτων & ψυγείου
B 58,5cm - Y 204cm.
Oven, microwave & fridge tall units D 58,5 H 204.
2
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
60
DK100 L/R
287
297
301
310
60
DL100 L/R
210
220
223
233
60
DP100 L/R
183
193
196
206
60
DM100 L/R
410
420
423
433
60
DM101 L/R
304
313
320
330
60
DM102 L/R
166
172
188
194
h 214cm
60,5
AK104N
35
35
75
75
h 219cm
60,5
AK113N
36
36
76
76
L R
Υψηλό φούρνου
& φ. μικροκυμάτων
1 καλάθι | 1 συρτάρι.
| 1 σταθερό & 1 πόρτα.
€
€
€
€
Oven & microwave tall unit
1 basket | 1 drawer.
1 fixed door & 1 door.
L R
Υψηλό φούρνου
& φ. μικροκυμάτων
1 πόρτα | 1 σταθερό | 1 πόρτα.
Oven & microwave tall unit
1 door | 1 fixed door | 1 door.
L R
Υψηλό φούρνου
& φ. μικρο/των
!
1 πόρτα | 1 εσωτερικό βαθύ & 1 ρηχό
με τηλεσκοπικό οδηγό & φρένο.
1 σταθερό & 1 πόρτα.
Oven & microwave tall unit
1 door | 1 inner drawer 15cm deep & 1 8cm deep full extention & soft close
1 fixed door & 1 door.
L R
Υψηλό φούρνου
& κρυφού φ. μικρο/των
1 πόρτα |1 πόρτα με παράλληλη ανάρτηση | 1 πόρτα.
Oven & hidden microwave tall unit
1 door | 1 lift up door | 1 door.
L R
Υψηλό
εντoιχιζόμενου ψυγείου
1 πόρτα
|1 πόρτα | 1 ράφι.
1 2 4/2014
Tall unit
for built in refrigerator
1 door
| 1 door | 1 shelf.
Επένδυση υψηλού
με ρεγουλατόρους.
Tall unit side panel
with adjustable legs.
!
Καλάθια & συρτάρια με τηλεσκοπικό οδηγό & φρένο. Drawers and baskets with full extencion and soft close.
| 55
Υψηλά φούρνου, φούρνου μικροκυμάτων & ψυγείου
B 58,5cm - Y 204cm.
Oven, microwave & fridge tall units D 58,5 H 204.
Καταφραγή υψηλού
1
2
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
15
AL108N
37
38
43
44
15
AL110N
39
40
46
47
€
€
€
€
Tall unit filler
Καταφραγή υψηλού
72cm + 132cm.
Tall unit filler
72cm + 132cm.
!
56 |
Υψηλά B 35cm - Y 204cm.
Tall unit D 35cm - H 204cm.
1
2
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
30
DN100 L/R
135
140
146
152
40
DN101 L/R
145
152
161
167
45
DN102 L/R
152
159
169
176
60
DN103 L/R
167
175
189
197
30
DN105 L/R
140
146
152
158
1 πόρτα | 1 ράφι.
1 πόρτα | 3 ράφια.
40
DN106 L/R
151
158
167
173
Tall unit
45
DN107 L/R
158
165
175
182
60
DN108 L/R
173
181
196
204
30
DN109 L/R
140
146
152
158
1 πόρτα | 3 ράφια.
1 πόρτα | 1 ράφι .
40
DN110 L/R
151
158
167
173
Tall unit
45
DN111 L/R
158
165
175
182
60
DN112 L/R
173
181
196
204
90
DN116N
215
226
249
260
90
DN118N
227
238
262
273
90
DN119N
227
238
262
273
L R
Υψηλό
1 πόρτα | 5 ράφια.
Tall unit
1 door | 5 shelves.
L R
Υψηλό
1 door | 1 shelf.
1 door | 3 shelves.
L R
Υψηλό
1 door | 3 shelves.
1 door | 1 shelf.
Υψηλό
€
€
€
€
2 πόρτες | 5 ράφια.
Tall unit
2 doors | 5 shelves.
Υψηλό
2 πόρτες | 1 ράφι.
2 πόρτες | 3 ράφια.
Tall unit
1 2 4/2014
2 doors | 1 shelf.
2 doors | 3 shelves.
Υψηλό
2 πόρτες | 3 ράφια.
2 πόρτες | 1 ράφι.
Tall unit
2 doors | 3 shelves.
2 doors | 1 shelf.
!
| 57
1
Υψηλά B 35cm - Y 204cm.
Tall unit D 35cm - H 204cm.
2
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
40
DS104 L/R
165
171
182
188
40
DS106 L/R
175
180
192
198
40
DS107 L/R
175
180
192
198
h 214cm
35
AK107N
26
26
51
51
h 219cm
35
AK116N
27
27
52
52
15
AL108N
37
38
43
44
15
AL110N
39
40
46
47
L R
Υψηλό φάλτσο
€
€
€
€
1 πόρτα 45cm | 5 ράφια.
Tall end unit
1 door 45cm | 5 shelves.
L R
Υψηλό φάλτσο
1 πόρτα 45cm | 1 ράφι.
1 πόρτα 45cm | 3 ράφια.
Tall end unit
1 door 45cm | 1 shelf.
1 door 45cm | 3 shelves.
L R
Υψηλό φάλτσο
1 πόρτα 45cm | 3 ράφια.
1 πόρτα 45cm | 1 ράφι .
Tall end unit
1 door 45cm | 3 shelves.
1 door 45cm | 1 shelf.
Επένδυση υψηλού
με ρεγουλατόρους.
Tall unit side panel
with adjustable legs.
Καταφραγή υψηλού
Tall unit filler
Καταφραγή υψηλού
72cm + 132cm.
Tall unit filler
72cm + 132cm.
!
58 |
Ερμάριο για δημιουργία υψηλού 228cm B 58,5cm - Y 24cm.
Tall unit add-on element D 58,5cm - H 24cm.
Συμπλήρωμα
για υψηλό 228cm
1 πόρτα κουμπάσο.
Tall unit
add-on element
1 lift up door.
L R
cm
0
11
Συμπλήρωμα για υψηλό τυφλό 228cm
1
2
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
30
EA100N
75
76
77
78
40
EA101N
78
79
80
81
45
EA102N
79
81
81
83
60
EA103N
83
85
86
88
90
EA104N
102
105
106
109
90
EB100 L/R
99
102
105
109
h 238cm 60,5
AK105N
38
38
81
81
h 243cm 60,5
AK114N
38
38
83
83
AL111N
41
42
48
49
€
€
€
€
1 πόρτα 45cm κουμπάσο.
Tall blind unit
add-on element
1 lift up door 45cm.
Επένδυση υψηλού
με ρεγουλατόρους.
Tall unit side panel
with adjustable legs.
Καταφραγή υψηλού
15
132cm + 96cm.
Tall unit filler
1 2 4/2014
132cm + 96cm.
!
| 59
Ειδικά τεμάχια με περιθώριο περιμετρικά στο χρώμα της επιφάνειας.
Custom panels with edge banding at 4 sides.
GB100
Ειδικό τεμάχιο
18-19mm
Custom panel
8-19mm
€| m2
€| m2
26
57
23
για κάθε φάλτσα κοπή
for every angled cut
Επιβάρυνση για ειδικά σχέδια
Extra cost per custom shape
68
για κάθε ειδικό σχέδιο
for every custom cut
189
GE100
52
113
Σταθερό κόστος επεξεργασίας ανά ειδικό τεμάχιο
Fixed working cost per custom panel
Επιβάρυνση για ειδικά σχέδια
Extra cost per custom shape
Σοβατεπί.
Plinth.
88 cm
59,5cm
1 2
Σταθερό κόστος επεξεργασίας ανά ειδικό τεμάχιο
Fixed working cost per custom panel
Ειδικό τεμάχιο
36-38mm
Custom panel
36-38mm
Code
Σοβατεπί με μονωτικό & πιάστρες.
Plinth with waterproof gasket and clips .
45
για κάθε φάλτσα κοπή
for every angled cut
68
για κάθε ειδικό σχέδιο
for every custom cut
189
Διάσταση
Dimension
Code
278 x 9,6cm
ΗΑ100
1 2
€
16
€
20
195 cm
80 cm
Τυποποιημένα
τραπέζια με περιθώριο περιμετρικά στο χρώμα
της επιφάνειας.
Table tops130with
cm edge banding at all sides of the same color.
Τραπέζι με στρογγυλεμένες γωνίες
175cm x 80cm
88 cm
80 cm
59,5cm
1 2
Πάχος
Thickness
Code
18-19mm
GB102
148
167
36-38mm
GE102
187
225
18-19mm
GB103
144
157
36-38mm
GE103
179
205
18-19mm
GB104
148
167
36-38mm
GE104
187
225
€
Table with rounded corners
175cm x 80cm
175 cm
195 cm
88 cm
59,5cm
80 cm
80 cm
195 cm
175 cm
130 cm
80 cm
Τραπέζι με στρογγυλεμένες γωνίες
130cm x 80cm
Table with rounded corners
130cm x 80cm
130 cm
80 cm
175 cm
80 cm
80 cm
175 cm
175 cm
80 cm
175 cm
60 |
Τραπέζι γλώσσα
175cm x 80cm
Table
175cm x 80cm
€
Τιμοκατάλογος πορτών.
Doors price list.
Πλάτος Width
Ύψος
Ηeight
1 2 4/2014
1
2
Κατηγορία τιμής
Price category
Κατηγορία τιμής
Price category
Σταθερό κόστος
επιβάρυνσης ανά πόρτα
Extra cost per custom shape
15
30
€
40
€
45
€
60
€
62
€
72
€
90
€
120
€
150
€
180
€
€
12
-
-
-
-
6
-
-
8
-
-
-
18
-
6
6
7
7
-
-
9
11
-
-
24
-
6
7
7
8
9
9
10
-
-
-
36
-
7
8
9
10
-
-
13
16
-
-
48
-
-
-
10
12
-
-
16
20
-
-
54
-
-
-
-
13
-
-
-
-
-
-
60
-
-
-
12
14
-
-
19
24
29
34
72
6
10
12
13
16
-
-
22
28
-
-
84
-
-
-
-
18
-
-
-
-
-
-
96
7
12
15
16
20
-
-
-
-
-
-
132
-
19
22
24
29
-
-
-
-
-
-
204
-
25
30
33
41
-
-
-
-
-
-
12
-
-
-
-
8
-
-
10
-
-
-
18
-
7
8
8
10
-
-
12
15
-
-
24
-
8
9
10
11
12
13
15
-
-
-
36
-
10
11
12
15
-
-
20
25
-
-
48
-
-
-
15
18
-
-
24
31
-
-
54
-
-
-
-
19
-
-
-
-
-
-
60
-
-
-
17
21
-
-
29
37
45
53
72
9
15
18
19
24
-
-
34
44
-
-
84
-
-
-
-
28
-
-
-
-
-
-
96
10
18
22
24
31
-
-
-
-
-
-
132
-
26
32
35
44
-
-
-
-
-
-
204
-
37
45
50
63
-
-
-
-
-
-
€
5
| 61
Τυποποιημένες επενδύσεις 18 - 19mm με ρεγουλατόρους.
Side panels 18 - 19mm with adjustable legs.
62 |
1 2
Ύψος
Ηeight
Βάθος
Depth
Code
82
35
AK101N
13
23
87
35
AK110N
13
24
142
35
AK106N
21
38
147
35
AK115N
22
39
214
35
AK107N
26
51
219
35
AK116N
27
52
46
58,5
AK102N
12
22
51
58,5
AK111N
13
23
82
58,5
AK100N
16
31
87
58,5
AK109N
19
36
106
58,5
AK108N
21
41
111
58,5
AK117N
21
41
142
60,5
AK103N
27
54
147
60,5
AK112N
27
55
214
60,5
AK104N
35
75
219
60,5
AK113N
36
76
238
60,5
AK105N
38
81
243
60,5
AK114N
38
83
€
€
3-4-5-6
Κατηγορία τιμής
Price category
Περιεχόμενα Index
3
Ευρετήριο κωδικών. Code Index.
5
Τυποποίηση ερμαρίων.General dimensions.
9
Υλικά & Χρώματα. Materials & Colors.
13
Ερμάρια βάσεως. Base units.
13 Βάσεως B 58,5cm - Y 72cm χωρίς πάγκο. Base units D 58,5cm - H 72cm without worktop.
17 Βάσεως φούρνου & νεροχύτη B 58,5cm - Y 72cm χωρίς πάγκο. Oven & sink base units D 58,5cm - H 72cm without worktop.
19 Πόρτες Πλυντηρίου πιάτων (π|π). Dishwasher doors.
20 Βάσεως B 35cm - Y 72cm χωρίς πάγκο. Base units D 35cm - H 72cm without worktop.
21 Βάσεως B 58,5cm - Y 36cm χωρίς πάγκο. Base units D 58,5cm - H 36cm without worktop.
22 Βάσεως Β 58,5 - Υ 96cm χωρίς πάγκο. Base units D 58,5 - H 96cm without worktop.
23
Κρεμαστά ερμάρια. Wall units.
23 Κρεμαστά B 35cm - Y 24cm. Wall units D 35cm - H 24cm.
24 Κρεμαστά B 35cm -Y 36cm. Wall units D 35 - H 36cm.
26 Κρεμαστά B 35cm - Y 48cm. Wall units D 35cm - H 48cm.
28 Κρεμαστά B 35cm - Y 60cm. Wall units D 35cm - H 60cm.
30 Κρεμαστά Απορροφητήρα Β 35cm - Υ 60cm. Wall hood units D 35cm - H 60cm.
31 Κρεμαστά B 35cm - Y 72cm. Wall units D 35cm - H 72cm.
36 Κρεμαστά Απορροφητήρα Β 35cm για σειρά Υ 72cm. Wall hood units D 35cm - H 72cm.
37 Κρεμαστά B 35cm - Y 96cm. Wall units D 35cm - H 96cm.
39 Κρεμαστά Απορροφητήρα B 35cm για σειρά Y 96cm. Wall Hood units D 35cm - H 96cm.
40
Ερμάρια κρεμαστά με πιατοθήκη. Wall units with dish rack.
40 Κρεμαστά με πιατοθήκη Β 35cm - Υ 36cm. Wall units with dish rack D 35cm - H 36cm.
41 Κρεμαστά με πιατοθήκη Β 35cm - Υ 48cm. Wall units with dish rack D 35cm - H 48cm.
42 Κρεμαστά με πιατοθήκη Β 35cm - Υ 72cm. Wall units with dish rack D 35cm - H 72cm.
43 Κρεμαστά με πιατοθήκη Β 35cm - Υ 96cm. Wall units with dish rack D 35cm - H 96cm.
44
Ερμάρια ημίψηλα. Tall units.
44 Ημίψηλα Β 58,5cm - Υ 132cm χωρίς πάγκο. Tall units D 58,5cm - H 142cm without worktop.
46 Ημίψηλα φούρνου B 58,5cm - Y 132cm χωρίς πάγκο. Oven tall units D 58,5cm - H 142cm without worktop.
48 Ημίψηλα Β 35cm - Y 132cm χωρίς πάγκο. Tall units D 35cm - H 132cm without worktop.
49
Ερμάρια υψηλά. Tall units.
49 Υψηλά B 58,5cm - Y 204cm. Tall units D 58,5cm - H 204cm.
54 Υψηλά φούρνου, φούρνου μικροκυμάτων & ψυγείου B 58,5cm - Y 204cm. Oven, microwave & fridge tall units D 58,5cm - H 204cm.
57 Υψηλά B 35cm - Y 204cm. Tall unit D 35cm - H 204cm.
60
Ειδικά τεμάχια με περιθώριο περιμετρικά στο χρώμα της επιφάνειας.
Custom panels with edge banding at 4 sides.
60
Σοβατεπί. Plinth.
Τυποποιημένα τραπέζια με περιθώριο περιμετρικά στο χρώμα της επιφάνειας.
Table tops with edge banding at all sides of the same color.
60
61
62
2|
Τιμοκατάλογος πορτών. Doors price list.
Τυποποιημένες επενδύσεις 18 - 19mm με ρεγουλατόρους.
Side panels 18 - 19mm with adjustable legs.
3 4 5 6 4/2014
59 Ερμάριο υψηλό για δημιουργία υψηλού 228cm B 58,5cm - Y 24cm. Tall unit add-on element D 58,5cm - H 24cm.
Ευρετήριο κωδικών. Code Index.
3 4 5 6 4/2014
Code
Σελίδα
Page
Code
Σελίδα
Page
Code
Σελίδα
Page
Code
Σελίδα
Page
Code
Σελίδα
Page
Code
Σελίδα
Page
AA100 L/R 13
AF105N
14
AL105N
35,36,63
AS103N
21
BH100N
31
BK106 L/R 31
AA101 L/R 13
AF106N
14
AL106N
38,39,43
AS104N
21
BH101N
31
BK112N
31
AA102 L/R 13
AF107N
14
AL107N
45,47,48
AS105N
21
BH102N
31
BK113N
31
AA103 L/R 13
AF108N
14
AL108N
53,56,58
AT100N
21
BH103N
32
BK114N
31
AA104 L/R 13
AF109N
14
AL110N
53,56,58
AT101N
21
BH104N
32
BK118N
31
AA105N
13
AF110N
14
AL111N
59
AT102N
21
BH105N
32
BK119N
31
AA106N
13
AF111N
14
AL112N
29,3
AT103N
21
BH110N
33
BL100 L/R 35
AA107N
13
AF112N
14
AL113N
22
AT104N
21
BH111N
34
BL102 L/R 35
AB100 L/R 13
AF113N
14
AM100N
17
AT105N
21
BH112N
34
BL103 L/R 35
AC100N
AF114N
14
AM101N
17
AV100N
19
BH113N
34
BL104 L/R 35
AC101 L/R 13
AH103 L/R 15
AM102N
17
AV101N
19
BH114N
34
BL105 L/R 35
AC102 L/R 13
AH104 L/R 15
AM107N
17
AV102N
19
BH115N
34
BL106 L/R 35
AC103 L/R 13
AH105 L/R 15
AN100 L/R 17
AV103N
19
BH124N
34
BL107 L/R 35
AD101 L/R 13
AH106 L/R 15
AN101 L/R 17
AV104N
29
BH125N
35
BM100 L/R 37
AD102 L/R 13
AH107 L/R 15
AN102N
17
AV105N
29
BH127N
31
BM101 L/R 37
AD103 L/R 13
AH108 L/R 15
AN103N
17
AX100 L/R 22
BH128N
32
BM102 L/R 37
AD104 L/R 13
AH111 L/R 15
AN104N
17
AX101 L/R 22
BI100 L/R
32
BM103 L/R 37
AD109N
14
AH112 L/R 15
AN105N
17
AX102N
22
BI102 L/R
32
BM104 L/R 37
AD110N
14
AH113 L/R 16
AN106N
17
BA100N
23
BJ100N
24
BM105 L/R 37
AD111N
14
AI100 L/R
16
AN107N
17
BA101N
23
BJ101N
24
BM106 L/R 37
AD112N
14
AI101 L/R
16
AN112 L/R 18
BA102N
23
BJ102N
24
BM110N
37
AD117N
14
AI102 L/R
16
AN113 L/R 18
BA103N
23
BJ103N
24
BM111N
37
AD118N
14
AI103 L/R
16
AN114 L/R 18
BB100N
23
BJ104N
24
BM112N
37
AE100N
14
AK100N
16,18,19,62 AN115 L/R 18
BB101N
23
BJ105N
24
BM118N
37
AE101N
14
AK101N
20,62
AN116N
18
BC100 L/R 24
BJ106N
24
BM119N
37
AE102N
14
AK102N
21,62
AN117 L/R 17
BC101 L/R 24
BJ107N
24
BO103 L/R 36
AE103N
14
AK103N
45,47,62
AN118N
17
BC102 L/R 24
BJ115N
26
BO107 L/R 39
AE104N
14
AK104N
53,55,62
AN119N
17
BC103 L/R 24
BJ116N
26
BO113 L/R 30
AE105N
14
AK105N
59,62
AN120N
17
BC108N
24
BJ117N
26
BO114N
30
AE106N
14
AK106N
48,62
AN121 L/R 18
BC109N
24
BJ118N
26
BO115N
30
AE107N
14
AK107N
58,62
AN122 L/R 18
BC110N
24
BJ119N
26
BO116 L/R 36
AE108N
14
AK108N
22,62
AN123 L/R 17
BE100 L/R 26
BJ120N
26
BO117N
36
AE109N
14
AK109N
16,18,19,62 AN124 L/R 17
BE101 L/R 26
BJ121N
26
BO118N
36
AE110N
15
AK110N
20,62
AN125N
18
BE102 L/R 26
BJ122N
26
BO119
39
AE111N
15
AK111N
21,62
AO100 L/R 20
BE103 L/R 26
BJ126N
40
BO120
39
AE112N
15
AK112N
45,47,62
AO101 L/R 20
BE104N
26
BJ127N
40
BP100 L/R 37
AE113N
15
AK113N
53,55,62
AO102 L/R 20
BE105N
26
BJ128N
40
BR100 L/R 37
AE114N
15
AK114N
59,62
AO103 L/R 20
BF107N
27
BJ130N
41
BR102 L/R 38
AE115N
14
AK115N
48,62
AO104N
20
BF108N
27
BJ131N
41
BS100 L/R 38
AE116N
14
AK116N
58,62
AO105N
20
BF109N
27
BJ132N
41
BS102 L/R 38
AE117N
15
AK117N
22,62
AR100 L/R 21
BF110N
27
BK100 L/R 31
BS103 L/R 38
AF100N
14
AL100N
16,18,19,20 AR101 L/R 21
BF111N
27
BK101 L/R 31
BS104 L/R 38
AF101N
14
AL101N
21
AR104N
21
BF112N
27
BK102 L/R 31
BS105 L/R 38
AF102N
14
AL102N
23
AS100N
21
BF113N
27
BK103 L/R 31
BS106 L/R 38
AF103N
14
AL103N
25,4
AS101N
21
BF115N
27
BK104 L/R 31
BS107 L/R 38
AF104N
14
AL104N
27,41
AS102N
21
BG100 L/R 31
BK105 L/R 31
BU100 L/R 40
13
|3
Ευρετήριο κωδικών. Code Index.
4|
Code
Σελίδα
Page
Σελίδα
Page
Code
Code
Σελίδα
Page
BU102N
40
44
DA106 L/R 49
DG100 L/R 54
GE102
60
BV101 L/R 41
CA108 L/R 44
DA107 L/R 49
DG101 L/R 54
GE103
60
BV102N
41
CB100 L/R 44
DA108 L/R 49
DH100 L/R 54
GE104
60
BV107N
41
CB101 L/R 44
DA109 L/R 49
DH101 L/R 54
HA100
60
BV108N
41
CC100 L/R 45
DA110 L/R 49
DI100 L/R
54
U104N
32
BW108N
32
CC101 L/R 45
DA111 L/R 49
DJ100 L/R 54
U105N
32,33
BW109N
32
CC104N
DA112 L/R 49
DK100 L/R 55
U106N
33
BW110N
32
CC106 L/R 45
DA116N
49
DL100 L/R 55
U107N
33
BW111N
33
CD100 L/R 45
DA118N
49
DM100 L/R 55
U108N
33,34
BW112N
33
CD101 L/R 45
DA119N
49
DM101 L/R 55
U109N
34
BW113N
33
CD102 L/R 45
DB100 L/R 50
DM102 L/R 55
U110N
34
BW114N
33
CD103 L/R 45
DB101 L/R 50
DN100 L/R 57
U111N
34,35
BW115N
33
CD106N
45
DB103 L/R 50
DN101 L/R 57
BX101 L/R 43
CE100N
46
DB104 L/R 50
DN102 L/R 57
BX104N
43
CE101N
46
DB105 L/R 50
DN103 L/R 57
BX105N
43
CF100N
46
DB106 L/R 50
DN105 L/R 57
BX108N
43
CF101N
46
DB110N
51
DN106 L/R 57
BY100 L/R 28
CG100 L/R 47
DB112N
51
DN107 L/R 57
BY101 L/R 28
CG101N
47
DB113N
51
DN108 L/R 57
BY102 L/R 28
CG102N
47
DB117 L/R 50
DN109 L/R 57
BY103 L/R 28
CH100 L/R 47
DB118 L/R 50
DN110 L/R 57
BY108N
28
CH101 L/R 46
DB119 L/R 50
DN111 L/R 57
BY109N
28
CH103 L/R 46
DC100 L/R 51
DN112 L/R 57
BY110N
28
CH104N
46
DC101 L/R 51
DN116N
57
BY111N
28
CH105N
46
DC102 L/R 51
DN118N
57
BY116N
28
CH106N
46
DC103 L/R 51
DN119N
57
BY117N
28,29
CI100 L/R
48
DD100 L/R 51
DO100 L/R 52
BY118N
28,29
CI101 L/R
48
DD101 L/R 51
DO101 L/R 52
BY119N
28
CI102 L/R
48
DD102 L/R 51
DP100 L/R 55
BY120N
28
CI103 L/R
48
DD103 L/R 51
DS100 L/R 50
BY121N
28,29
CI106N
48
DD106 L/R 52
DS102 L/R 50
BY122N
28,29
CR100 L/R 44
DD107 L/R 52
DS103 L/R 50
BY123N
28
CR102 L/R 48
DD108 L/R 52
DS104 L/R 58
BZ101 L/R 42
D104N
32
DD109 L/R 52
DS106 L/R 58
BZ104N
42
D105N
32,3
DD110 L/R 52
DS107 L/R 58
BZ105N
42
D106N
33
DD111 L/R 52
EA100N
59
BZ109N
42
D107N
33
DD112 L/R 52
EA101N
59
BZ110N
42
D108N
33,34
DD113 L/R 52
EA102N
59
BZ114N
42
D109N
34
DD117N
52
EA103N
59
BZ115N
42
D110N
34
DD119N
52
EA104N
59
BZ119N
42
D111N
34,35
DE100 L/R 51
EB100 L/R 59
BZ121N
42
DA100 L/R 49
DE101 L/R 51
GB100
60
CA100 L/R 44
DA101 L/R 49
DE102 L/R 51
GB102
60
CA101 L/R 44
DA102 L/R 49
DE103 L/R 51
GB103
60
CA102 L/R 44
DA103 L/R 49
DF100 L/R 54
GB104
60
CA103 L/R 44
DA105 L/R 49
DF101 L/R 54
GE100
60
Code
CA105N
45
Σελίδα
Page
Code
Σελίδα
Page
Code
Σελίδα
Page
Τυποποίηση ερμαρίων.
General dimensions.
Υπόμνημα, legend
B
Φ
Φ+Φ/Μ
Ν
Α
ΦΚΦ
ΦΕ
*
Χωρίς πλάτη.
Without back panel.
Βάθος.
Depth.
Φούρνου.
Oven unit.
Φούρνου & Φούρνου μικροκυμάτων.
Oven and microwave unit.
Νερόχυτη.
Sink unit.
Απορρoφητήρα.
Hood unit.
Φόυρνου & κρυφού φούρνου/ μικροκυμάτων.
Oven and hidden microwave tall unit.
Φούρνος ύψους 48cm.
Oven 48cm Height.
2 πόρτες.
2 doors.
Tυποποίηση τυφλών.
Blind units dimensions.
Β 35
70x40 (1x30)
80x40 (1x40)
85x40 (1x45)
100x40 (1x60)
Β 35
70x40 (1x30)
80x40 (1x40)
85x40 (1x45)
100x40 (1x60)
238cm_
214cm_
72
96
142cm_
82cm_
46cm_
72
132
204
10cm_
0_
Β 58,5
105x65 (1x40)
110x65 (1x45)
125x65 (1x60)
N 125x65 (1x60)
N 145x65 (2x40)
N 155x65 (2x45)
Β 58,5
110x65 (1x45)
125x65 (1x60)
Β 58,5
110x65 (1x45)
125x40 (1x60)
Τυποποίηση ερμαρίων.
General dimensions.
Β 35
45
60
90
120
238cm_
Β 35
A60
Β 35
45
60
90
120
90*
120*
150
180
A60
Β 35
15
30
40
45
60
80*
90*
120*
A60
Β 35
A60
84
214cm_
60
Β 35
15
30
40
45
60
80*
90
120
90*
120*
Α60
Β 35
45
60
80*
90
120
90*
120*
96
72
Β 35
45
60
90
90*
120
Β35
40
45
60
62
72
90
48
24
Β 58,5
30
40
45
60
90*
Β35
30
40
45
60
90*
Β 58,5
Φ60
Φ90*
36
60
142cm_
96
82cm_
46cm_
3 4 5 6 4/2014
10cm_
0_
Β 58,5
45
60
90
Β 58,5
45
60
90
90*
Β 58,5
30
40
45
60
90
120
Β 58,5
30
40
45
60
90
120
Β 58,5
30
40
45
60
90
120
Ν90
Ν120
Β 58,5
15
30
40
45
60
80*
90*
120*
Ν60
Ν80*
Ν90*
Ν120*
Β35
30
40
45
60
80*
90*
Β 58,5
Φ60
Φ90
Β 58,5
45
60
90*
Β 58,5
Φ60
Β 58,5
Φ60
Β 58,5
ΦΕ60
ΦΕ90*
Β 58,5
ΦΕ60
ΦΕ90
Β58,5
30
40
45
60
90*
54
72
36
18
54
54
Β58,5
45
60
Β58,5
45
60
Β58,5
Φ+Φ/Μ 60
Β 58,5
Φ60
Β 58,5
Φ60
Β 58,5
Φ60
Β 58,5
30
45
60
90*
Β35
30
40
45
60
90*
Β 58,5
30
45
60
90*
Β35
30
40
45
60
90*
Β58,5
30
40
45
60
90*
Β35
30
40
45
60
90*
Β58,5
ΦΚΦ 60
3 4 5 6 4/2014
3-4-5-6
Υλικά & Χρώματα.
Materials & Colors.
|9
Κάσωμα Cabinet
B101
S101
Λευκό
White
Βασάλτης
Basalt
Πόρτα ακρυλική High Gloss
Acrylic High Gloss door
Πόρτα ακρυλική High Gloss18mm με περιθώριο περιμετρικά.
Acrylic High Gloss door 18mm edge banding 4 sides.
Kάσωμα σε χρώμα Λευκό ή Βασάλτη
πάχους 18 mm. Υπάρχει η δυνατότητα
επιλογής αριστερού/δεξιού ή και των
2 πλαϊνών ερμαρίου από τα διαθεσιμα
χρωματα στην σελίδα 12-13 της εισαγωγής.
Cabinet from 18mm White/Basalt melamine.
Both sides of the cabinet (right / left) can be
from different color, see the availiable colors
on page 12-13 in the intro.
3
Κατηγορία τιμής
Price category
Ειδικά τεμάχια Custom panels
Μέγιστο ύψος Max height: 278cm
Μέγιστο πλάτος Max width: 120cm
W107-KG
W106-LG
W104-DG
W108-VG
W103-BG
W101-SG
W102-CG
Πόρτα ακρυλική περλέ
Acrylic pearl door
Πόρτα ακρυλική περλέ 18mm με περιθώριο περιμετρικά.
Acrylic Pearl door 18mm edge banding 4 sides.
4
Κατηγορία τιμής
Price category
Ειδικά τεμάχια Custom panels
Μέγιστο ύψος Max height: 278cm
Μέγιστο πλάτος Max width: 120cm
W105-GG
10 |
Πόρτα λάκα ματ
Matt lacquered door
Πόρτα λάκα ματ 19mm.
Matt lacquered door 19mm.
5
Κατηγορία τιμής
Price category
Ειδικά τεμάχια Custom panels
Μέγιστο ύψος Max height: 302cm
Μέγιστο πλάτος Max width: 177cm
L100-MW
VULCANO
L100-MW
GRIGIO
L100-MW
GRIGIO PIETRA
L100-MW
BEIGE GRIGIO
L100-MW
VERDE PALLIDO
L100-MW
BLU BRILLANTE
L100-MW
TELE MAGENTA
L100-MW
ROSSO
L100-MW
TORTORA
L100-MW
NERO
L100-MW
NUVOLA
L100-MW
BIANCO GRIGIO
L100-MW
BIANCO CREMA
L100-MW
GRIGIO SETA
L100-MW
TELE GRIGIO
Πόρτα λάκα Gloss
Gloss lacquered door
Πόρτα λάκα Gloss 19mm.
Gloss lacquered door 19mm.
6
Κατηγορία τιμής
Price category
Ειδικά τεμάχια Custom panels
Μέγιστο ύψος Max height: 302cm
Μέγιστο πλάτος Max width: 177cm
3 4 5 6 4/2014
L200-GW
VULCANO
L200-GW
GRIGIO
L200-GW
GRIGIO PIETRA
L200-GW
BEIGE GRIGIO
L200-GW
VERDE PALLIDO
L200-GW
BLU BRILLANTE
L200-GW
TELE MAGENTA
L200-GW
ROSSO
L200-GW
TORTORA
L200-GW
NERO
L200-GW
NUVOLA
L200-GW
BIANCO GRIGIO
L200-GW
BIANCO CREMA
L200-GW
GRIGIO SETA
L200-GW
TELE GRIGIO
!
Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής οποιουδήποτε χρώματος
βαφής λάκας Matt ή Gloss επιπλέον των παραπάνω
τυποποιημένων με επιβάρυνση 350€ ανά επιλογή χρώματος.
Any choice of Matt or Gloss lacquered, which is not included
in the list above, is available with a surcharge of 350€ per
color of your choice.
| 11
3
Βάσεως B 58,5cm - Y 72cm χωρίς πάγκo.
Base units D 58,5cm - H 72cm without worktop.
4
5
6
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
15
AA100 L/R
71
73
75
78
74
77
80
83
30
AA101 L/R
82
85
90
94
85
88
97
100
40
AA102 L/R
92
95
103
107
97
100
112
116
45
AA103 L/R
96
100
109
113
102
106
120
124
60
AA104 L/R
110
115
127
132
119
124
143
148
80
AA105N
138
144
161
167
148
154
180
186
90
AA106N
147
153
172
178
159
165
195
201
120
AA107N
172
180
206
214
191
198
239
246
40
AB100 L/R
113
117
126
129
119
123
137
141
15
AC100N
158
160
162
164
161
163
167
169
30
AC103 L/R
246
249
255
258
249
252
261
264
1 πόρτα | 2 συρμάτινα καλάθια με
τηλεσκοπικό οδηγό & φρένο.
45
AC101 L/R
286
290
299
303
292
296
310
314
Base unit
60
AC102 L/R
311
315
328
332
320
324
344
348
30
AD101 L/R
322
325
330
333
325
327
336
339
40
AD102 L/R
333
337
345
348
338
342
354
357
45
AD103 L/R
339
342
351
355
345
348
363
366
60
AD104 L/R
356
360
372
376
365
369
389
393
L R
Βάσεως
1 πόρτα | 1 ράφι.
Base unit
1 door | 1 shelf.
Βάσεως
2 πόρτες | 1 ράφι.
Base unit
2 doors | 1 shelf.
L R
Βάσεως Φάλτσο
€
€
€
€
€
€
€
€
1 πόρτα 45cm | 1 ράφι.
End base unit
1 door 45cm | 1 shelf.
Βάσεως βαγονέτο
1 συρόμενη μπουκαλοθήκη με
τηλεσκοπικό οδηγό & φρένο.
Base unit with pull-out
basket
1 pull-out bottle holder full extension &
soft close.
L R
Βάσεως
3 4 5 6 4/2014
!
1 door | 2 metal drawer baskets full
extension & soft close.
L R
Βάσεως
1 πόρτα | 1 εσωτερικό συρτάρι βαθύ &
2 ρηχά με τηλεσκοπικό οδηγό
& φρένο.
!
Base unit
1 door | 1 inner drawer 15cm deep
& 2 8cm deep full extention
& soft close.
!
| 13
3
Βάσεως B 58,5cm - Y 72cm χωρίς πάγκo.
Base units D 58,5cm - H 72cm without worktop.
Βάσεως
2 καλάθια | 1 εσωτερικό συρτάρι ρηχό
με τηλεσκοπικό οδηγό & φρένο.
Base unit
2 baskets | 1 inner drawer 8cm full
extension & soft close.
Βάσεως
4 συρτάρια.
Base unit
4 drawers.
Βάσεως
2 συρτάρια 1 καλάθι.
Base unit
2 drawers 1 basket.
Βάσεως
2 καλάθια.
Base unit
2 baskets.
Βάσεως
4 συρτάρια με τηλεσκοπικό οδηγό &
φρένο.
Base unit
4 drawers full extension & soft close.
Βάσεως
2 συρτάρια 1 καλάθι με τηλεσκοπικό
οδηγό & φρένο.
Base unit
2 drawers 1 basket full extension &
soft close.
!
14 |
4
5
6
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
30
AD109N
265
268
273
276
265
268
277
280
40
AD110N
277
280
288
291
278
282
294
298
45
AD111N
282
286
295
298
285
288
303
306
60
AD112N
299
303
316
320
305
309
329
333
90
AD117N
340
346
366
371
352
357
388
393
120
AD118N
372
378
405
412
389
396
437
443
30
AF100N
143
145
151
154
-
-
-
-
40
AF101N
155
158
166
170
-
-
-
-
45
AF102N
161
165
174
177
-
-
-
-
60
AF103N
179
184
196
200
-
-
-
-
90
AF104N
216
221
241
246
-
-
-
-
30
AF105N
134
137
143
145
-
-
-
-
40
AF106N
146
149
157
160
-
-
-
-
45
AF107N
151
155
164
168
-
-
-
-
60
AF108N
169
173
186
190
-
-
-
-
90
AF109N
203
208
228
233
-
-
-
-
30
AF110N
126
129
134
137
-
-
-
-
40
AF111N
137
140
148
151
-
-
-
-
45
AF112N
142
145
154
158
-
-
-
-
60
AF113N
158
162
175
179
-
-
-
-
90
AF114N
190
195
215
220
-
-
-
-
30
AE100N
291
294
299
302
285
288
296
299
40
AE101N
303
307
314
318
299
302
315
318
45
AE102N
309
313
322
325
305
309
323
327
60
AE103N
328
332
344
349
326
330
350
354
90
AE104N
371
377
397
402
375
380
410
416
120
AE115N
405
412
439
445
413
420
461
467
30
AE105N
248
251
257
260
245
248
257
260
40
AE106N
260
264
271
275
259
262
275
278
45
AE107N
266
269
278
282
265
269
283
287
60
AE108N
283
287
300
304
285
289
309
313
90
AE109N
327
332
352
357
334
339
370
375
120
AE116N
358
365
392
398
371
378
419
425
€
€
€
€
€
€
€
€
3
Βάσεως B 58,5cm - Y 72cm χωρίς πάγκo.
Base units D 58,5cm - H 72cm without worktop.
m
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
30
AE110N
206
209
215
217
206
209
218
221
2 καλάθια με τηλεσκοπικό οδηγό &
φρένο.
40
AE111N
217
220
228
232
219
222
235
238
Base unit
45
AE112N
222
226
235
238
225
229
243
246
60
AE113N
238
243
255
259
244
248
268
272
90
AE114N
282
287
307
312
293
299
329
334
120
AE117N
311
318
345
351
329
335
376
383
80
AH103 L/R
170
176
196
202
183
189
221
227
90
AH104 L/R
178
185
208
214
194
201
236
242
80
AH105 L/R
170
176
196
202
183
189
221
227
90
AH106 L/R
178
185
208
214
194
200
235
242
90
AH107 L/R
178
185
208
214
194
200
235
242
120
AH108 L/R
205
213
243
251
227
235
281
289
90
AH111 L/R
290
296
320
325
305
311
347
353
90
AH112 L/R
667
672
696
702
682
688
724
729
Βάσεως τυφλό
5c
6
Code
2 baskets full extension & soft close.
10
5
W
Βάσεως
L R
4
1 πόρτα 40cm | 1 ράφι.
Blind base unit
€
€
€
€
€
€
€
€
1 door 40cm | 1 shelf.
L R
Βάσεως τυφλό
cm
0
11
1 πόρτα 45cm | 1 ράφι.
Blind base unit
1 door 45cm | 1 shelf.
L R
Βάσεως τυφλό
1 πόρτα 60cm | 1 ράφι.
m
c
25
1
Blind base unit
1 door 60cm | 1 shelf.
L R
Βάσεως τυφλό
cm
0
11
1 πόρτα 45cm | περιστρεφόμενο
χρωμίου 1/2.
3 4 5 6 4/2014
Blind base unit
1 door 45cm | 2 metal baskets 1/2.
L R
Βάσεως τυφλό
m
0c
11
1 πόρτα 45cm | γωνιακή τροφοθήκη
χρωμίου με φρένο.
Blind base unit
1 door 45cm | corner storage
chrome unit with soft close.
!
| 15
3
Βάσεως B 58,5cm - Y 72cm χωρίς πάγκo.
Base units D 58,5cm - H 72cm without worktop.
5
6
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
90
AH113 L/R
634
639
663
669
649
655
691
696
80
AI100 L/R
188
196
200
209
190
198
207
215
90
AI102 L/R
208
218
226
236
215
224
240
249
80
AI101 L/R
387
393
399
406
388
395
406
412
90
AI103 L/R
421
429
439
447
428
436
453
461
h 82cm
58,5
AK100N
49
49
68
68
60
60
86
86
h 87cm
58,5
AK109N
55
55
75
75
63
63
91
91
15
AL100N
30
31
34
35
34
34
40
40
L R
Βάσεως τυφλό
m
0c
4
€
€
€
€
€
€
€
€
1 πόρτα 45cm | γωνιακή τροφοθήκη.
11
Blind base unit
1 door 45cm | corner storage chrome
unit.
L R
Βάσεως γωνιακό
2 πόρτες | 1 ράφι.
Base corner unit
2 doors | 1 shelf.
L R
Βάσεως γωνιακό
2 πόρτες
| 1 περιστρεφόμενο χρωμίου 3/4.
Base corner unit
2 doors | 2 metal baskets 3/4.
Επένδυση βάσεως
με ρεγουλατόρους.
Base unit side
panel
with adjustable legs.
Καταφραγή βάσεως
Base unit filler
!
16 |
Βάσεως φούρνου & νεροχύτη
B 58,5cm - Y 72cm χωρίς πάγκο.
Oven & sink base units
D 58,5cm - H 72cm without worktop.
3
4
5
6
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
60
AM107N
73
76
76
79
72
75
75
79
60
AM100N
95
98
97
101
93
97
97
100
90
AM101N
160
164
169
173
158
162
169
174
90
AM102N
121
126
130
134
-
-
-
-
60
AN100 L/R
128
130
144
147
137
140
161
163
1 πόρτα | πάτο αλουμινίου
| 1 κάδο απορριμμάτων.
60
AN101 L/R
124
127
141
143
133
136
157
160
Sink base unit
60
AN117 L/R
149
151
165
168
158
160
182
184
80
Βάσεως νεροχύτη
90
120
AN102N
AN103N
AN104N
AN105N
AN106N
AN107N
AN118N
AN119N
AN120N
154
162
185
150
158
182
175
183
206
157
165
189
153
162
185
178
186
210
177
187
219
173
184
215
198
208
240
180
191
223
176
187
219
201
211
244
164
174
204
160
170
200
185
195
225
167
177
207
163
173
204
188
198
228
196
210
251
192
206
248
217
231
272
199
213
255
195
209
251
220
234
276
90
AN123 L/R
214
218
244
247
230
233
271
275
120
AN124 L/R
238
242
276
279
259
263
313
317
Βάσεως φούρνου
€
€
€
€
€
€
€
€
1 πόρτα ανοιγόμενη.
Oven base unit
1 door.
Βάσεως φούρνου
1 συρτάρι.
Oven base unit
1 drawer.
Βάσεως φούρνου
1 συρτάρι | 1 σταθερό.
Oven base unit
1 drawer |1 false drawer.
L R
Βάσεως νεροχύτη
1 door | water protection | 1 bin.
2 πόρτες | πάτο αλουμινίου
| 1 κάδο απορριμμάτων.
3 4 5 6 4/2014
Sink base unit
2 doors | water protection | 1 bin.
120
80
90
120
80
90
L R
Βάσεως νεροχύτη τυφλό
1 πόρτα 60cm | πάτο αλουμινίου
| 1 κάδο απορριμμάτων.
m
5c
12
Sink Blind base unit
1 door 60cm | water protection
| 1 bin.
!
Καλάθια & συρτάρια με τηλεσκοπικό οδηγό & φρένο. Drawers and baskets with full extencion and soft close.
Ερμάριο με κάδο απορριμμάτων inox. Cabinets with inox waste bin.
Ερμάριο με κάδο απορριμμάτων συρόμενο. Cabinets with waste bin on runners.
| 17
3
Βάσεως φούρνου & νεροχύτη
B 58,5cm - Y 72cm χωρίς πάγκο.
Oven & sink base units
D 58,5cm - H 72cm without worktop.
5
14
m
5c
15
6
W
Code
120
AN112 L/R
226
230
263
267
244
248
297
301
2 πόρτες 40cm | 1 πάτο αλουμινίου
| 1 κάδο απορριμμάτων.
120
AN113 L/R
222
226
260
264
240
244
293
297
Sink Blind base unit
120
AN121 L/R
247
250
284
288
265
269
318
322
Βάσεως νεροχύτη τυφλό
120
AN114 L/R
226
230
263
267
244
248
297
301
2 πόρτες 45cm | πάτο αλουμινίου
| 1 κάδο απορριμμάτων.
120
AN115 L/R
222
226
260
264
240
244
293
297
Sink Blind base unit
120
AN122 L/R
247
250
284
288
265
269
318
322
Βάσεως νεροχύτη
90
AN116N
338
341
363
366
349
352
385
388
120
AΝ125N
367
371
401
404
385
388
432
436
h 82cm
58,5
AK100N
49
49
68
68
60
60
86
86
h 87cm
58,5
AK109N
55
55
75
75
63
63
91
91
15
AL100N
30
31
34
35
34
34
40
40
Βάσεως νεροχύτη τυφλό
2 doors 40cm | water protection
| 1 bin.
L R
5
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
L R
cm
4
2 doors 45cm | water protection
| 1 bin.
2 καλάθια με τηλεσκοπικό οδηγό
& φρένο.
€
€
€
€
€
€
€
€
Sink Base unit
2 baskets with Full extention
& soft close.
Επένδυση βάσεως
με ρεγουλατόρους.
Base unit side
panel
with adjusable legs.
Καταφραγή βάσεως
Base unit filler
!
18 |
Ερμάριο με κάδο απορριμμάτων inox. Cabinets with inox waste bin.
Ερμάριο με κάδο απορριμμάτων συρόμενο. Cabinets with waste bin on runners.
3
Πόρτες πλυντηρίου πιάτων (π|π).
Dishwasher doors.
!
4
5
6
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
45
AV100N
32
32
43
43
37
37
52
52
60
AV101N
40
40
54
54
47
47
67
67
45
AV102N
37
37
49
49
43
43
61
61
60
AV103N
46
46
62
62
55
55
79
79
h 82cm
58,5
AK100N
49
49
68
68
60
60
86
86
h 87cm
58,5
AK109N
55
55
75
75
63
63
91
91
15
AL100N
30
31
34
35
34
34
40
40
Πόρτα π|π
(ύψος 60cm)
για εντοιχιζόμενο π|π.
€
€
€
€
€
€
€
€
Door for dishwasher
(heigh 60cm)
for integrated dishwasher.
!
Πόρτα π|π
(ύψος 72cm)
για πλήρως εντοιχιζόμενο π|π
Door for dishwasher
(heigh 72cm)
for fully integrated dishwasher.
Επένδυση βάσεως
με ρεγουλατόρους.
Base unit side panel
with adjustable legs.
Καταφραγή βάσεως
3 4 5 6 4/2014
Base unit filler
!
| 19
Βάσεως B 35cm - Y 72cm χωρίς πάγκο.
Base units D 35cm - H 72cm without worktop.
L R
3
4
5
6
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
30
AO100 L/R
74
76
82
84
76
78
88
90
40
AO101 L/R
83
85
94
97
88
90
104
106
45
AO102 L/R
87
90
100
103
93
96
111
114
60
AO103 L/R
99
102
115
119
108
111
132
135
80
AO104N
126
130
149
152
136
140
168
172
90
AO105N
133
137
158
163
145
149
181
185
h 82cm
35
AK101N
34
34
45
45
38
38
54
54
h 87cm
35
AK110N
35
35
47
47
40
40
57
57
15
AL100N
30
31
34
35
34
34
40
40
Βάσεως
1 πόρτα | 1 ράφι.
Base unit
1 door | 1 shelf.
Βάσεως
2 πόρτες | 1 ράφι.
€
€
€
€
€
€
€
€
Base unit
2 doors | 1 shelf.
Επένδυση βάσεως
με ρεγουλατόρους.
Base unit side panel
with adjustable legs.
Καταφραγή βάσεως
Base unit filler
!
20 |
Βάσεως B 58,5cm - Y 36cm χωρίς πάγκο.
Base units D 58,5cm - H 36cm without worktop.
L R
3
4
5
6
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
45
AR100 L/R
69
71
75
77
70
72
79
81
60
AR101 L/R
76
79
85
87
79
82
91
94
90
AR104N
100
103
112
116
102
106
120
124
45
AS100N
136
139
143
145
138
140
147
149
1 καλάθι.
60
AS101N
145
148
154
156
148
151
160
163
Base unit
90
AS102N
169
173
182
185
175
178
193
196
45
AT100N
96
98
102
105
-
-
-
-
60
AT101N
105
108
114
116
-
-
-
-
90
AT102N
123
127
136
139
-
-
-
-
45
AS103N
180
182
186
188
178
180
187
189
2 συρτάρια.
60
AS104N
190
193
198
201
189
192
201
204
Base unit
90
AS105N
214
217
226
230
215
219
233
237
45
AT103N
106
108
112
114
-
-
-
-
60
AT104N
116
119
124
127
-
-
-
-
90
AT105N
136
140
149
152
-
-
-
-
h 46cm 58,5
AK102N
32
32
42
42
36
36
51
51
h 51cm 58,5
AK111N
34
34
46
46
39
39
56
56
AL101N
24
25
27
27
24
24
27
27
Βάσεως
1 πόρτα.
Base unit
€
€
€
€
€
€
€
€
1 door.
Βάσεως
2 πόρτες.
Base unit
2 doors.
Βάσεως
1 basket.
Βάσεως
2 drawers.
Επένδυση βάσεως
με ρεγουλατόρους.
3 4 5 6 4/2014
Base unit side panel
with adjustable legs.
Καταφραγή βάσεως
15
Base unit filler
!
Καλάθια & συρτάρια με τηλεσκοπικό οδηγό & φρένο. Drawers and baskets with full extencion and soft close.
| 21
Βάσεως Β 58,5 - Υ 96cm χωρίς πάγκο.
Base units D 58,5 - H 96cm without worktop.
L R
Βάσεως
1 πόρτα | 2 ράφια.
Base unit
3
4
5
6
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
45
AX100L
116
122
133
138
125
131
149
154
60
AX101L
134
140
156
163
147
154
179
185
90
AX102N
179
187
212
220
197
205
244
253
h 106cm 58,5
ΑΚ108Ν
64
64
88
88
75
75
110
110
h 111cm 58,5
AK117N
64
64
88
88
79
79
115
115
AL113N
34
35
40
40
39
40
47
47
€
€
€
€
€
€
€
€
1 door | 2 shelves.
Βάσεως
2 πόρτες | 2 ράφια.
Base unit
2 doors | 2 shelves.
Επένδυση βάσεως
με ρεγουλατόρους.
Base unit side panel
with adjustable legs.
Καταφραγή βάσεως
15
Base unit filler
!
22 |
Προτείνεται σε συνδυασμό με ερμάριο ημίψηλο βάθους 58,5cm για δημιουργία ερμαρίου ύψους 228cm.
Combined with units 58,5cm depth to create tall unit 228cm height.
3
Κρεμαστά B 35cm - Y 24cm.
Wall units D 35cm - H 24cm.
Κρεμαστό
1 πόρτα κουμπάσο.
Wall unit
1 lift up door.
Κρεμαστό
για ελεύθερο ψυγείο
1 πόρτα κουμπάσο.
4
5
6
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
40
BA100N
82
87
86
90
79
84
84
89
45
BA101N
84
88
88
93
84
88
90
94
60
BA102N
89
94
94
99
89
94
97
102
90
BA103N
110
116
118
124
113
118
124
130
62
BB100N
89
94
95
100
90
96
99
104
72
BB101N
93
98
99
105
94
100
104
109
15
AL102N
32
32
33
34
31
31
33
33
€
€
€
€
€
€
€
€
Wall unit
for free standing fridge
1 lift up door.
Καταφραγή κρεμαστή
3 4 5 6 4/2014
Wall unit filler
!
| 23
Κρεμαστά B 35cm -Y 36cm.
Wall units D 35 - H 36cm.
L R
3
4
5
6
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
45
BC100 L/R
66
71
72
77
67
72
76
81
60
BC101 L/R
72
78
81
86
75
80
87
92
45
BC102 L/R
203
208
210
214
205
209
214
218
60
BC103 L/R
226
231
234
239
229
233
240
245
80
BC108N
89
95
101
106
91
97
107
113
90
BC109N
94
100
106
112
96
102
114
120
90
BC110N
261
266
274
279
264
269
282
287
45
BJ100N
103
108
109
114
104
109
113
118
60
BJ101N
109
115
118
123
112
118
124
129
90
BJ102N
122
128
135
141
128
134
146
152
120
BJ103N
165
172
182
188
174
180
198
204
45
BJ104N
229
233
235
240
230
235
239
244
1 πόρτα κουμπάσο με φρένο
| πάτος με φωτισμό.
60
BJ105N
251
256
259
264
254
259
266
271
Wall unit
90
BJ106N
278
283
291
296
284
289
302
307
120
BJ107N
328
333
344
350
336
342
360
366
Κρεμαστό
1 πόρτα.
€
€
€
€
€
€
€
€
Wall unit
1 door.
L R
Κρεμαστό
1 πόρτα | πάτος με φωτισμό.
Wall unit
1 door | bottom panel with light.
Κρεμαστό
2 πόρτες.
Wall unit
2 doors.
Κρεμαστό
2 πόρτες | πάτος με φωτισμό.
Wall unit
2 doors | bottom panel with light.
Κρεμαστό
1 πόρτα κουμπάσο με φρένο.
Wall unit
1 lift up door with soft close.
Κρεμαστό
1 lift up door with soft close
| bottom panel with light.
!
24 |
Κρεμαστά B 35cm -Y 36cm.
Wall units D 35cm - H 36cm.
Καταφραγή κρεμαστή
3
4
5
6
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
15
AL103N
€
34
€
34
€
36
€
37
€
33
€
34
€
36
€
37
3 4 5 6 4/2014
Wall unit filler
!
| 25
Κρεμαστά B 35cm - Y 48cm.
Wall units D 35cm - H 48cm.
L R
3
4
5
6
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
45
BE100 L/R
78
83
86
92
80
86
92
98
60
BE101 L/R
86
92
98
104
91
97
107
113
45
BE102 L/R
215
220
224
229
218
223
230
235
60
BE103 L/R
240
245
251
257
245
250
261
266
90
BE104N
113
120
129
136
118
125
142
149
90
BE105N
280
286
297
303
286
292
309
316
45
BJ115N
115
120
123
129
117
123
129
135
60
BJ116N
123
129
135
141
128
134
144
150
90
BJ117N
170
177
187
194
180
186
203
210
120
BJ118N
188
196
211
218
201
209
233
241
45
BJ119N
241
246
249
254
243
249
255
261
1 πόρτα κουμπάσο με φρένο | 1 ράφι
| πάτος με φωτισμό.
60
BJ120N
265
271
276
282
270
276
286
291
Wall unit
90
BJ121N
326
332
343
349
335
341
359
365
120
BJ122N
349
356
372
379
363
369
394
401
Κρεμαστό
1 πόρτα | 1 ράφι.
€
€
€
€
€
€
€
€
Wall unit
1 door | 1 shelf
L R
Κρεμαστό
1 πόρτα | 1 ράφι | πάτος με φωτισμό.
Wall unit
1 door | 1 shelf
| bottom panel with light.
Κρεμαστό
2 πόρτες | 1 ράφι.
Wall unit
2 doors | 1 shelf.
Κρεμαστό
2 πόρτες | 1 ράφι | πάτος με φωτισμό.
Wall unit
2 doors | 1 shelf
| bottom panel with light.
Κρεμαστό
1 πόρτα κουμπάσο με φρένο
| 1 ράφι.
Wall unit
1 lift up door soft close
| 1 shelf.
Κρεμαστό
1 lift up door with soft close | 1 shelf
| bottom panel with light.
!
26 |
Κρεμαστά B 35cm - Y 48cm.
Wall units D 35cm - H 48cm.
5
6
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
€
€
€
€
€
€
€
€
45
BF107N
205
211
214
219
208
214
220
226
60
BF108N
214
220
225
231
219
225
235
241
Wall unit
90
BF109N
232
239
249
256
241
248
265
272
120
BF113N
250
258
272
280
263
271
295
303
45
BF110N
331
337
340
345
334
339
346
351
60
BF111N
356
361
367
373
361
366
377
382
90
BF112N
387
394
404
410
396
403
420
427
120
BF115N
413
419
435
442
426
433
458
464
15
AL104N
36
37
39
40
36
36
40
40
1 single door lift up | 1 shelf.
Κρεμαστό
μηχανισμός ανάρτησης 1 πόρτας
| 1 ράφι | πάτος με φωτισμό.
!
4
μηχανισμός ανάρτησης 1 πόρτας
| 1 ράφι.
Κρεμαστό
!
3
Wall unit
1 single door lift up | 1 shelf
| bottom panel with light.
Καταφραγή κρεμαστή
3 4 5 6 4/2014
Wall unit filler
!
| 27
3
Κρεμαστά B 35cm - Y 60cm.
Wall units D 35cm - H 60cm.
L R
4
5
6
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
45
BY100 L/R
83
88
93
99
87
93
102
108
60
BY101 L/R
93
100
107
114
100
107
120
127
45
BY102 L/R
220
226
231
236
225
230
240
245
60
BY103 L/R
247
253
261
267
254
260
274
280
90
BY108Ν
124
132
145
153
133
141
163
170
120
BY109Ν
145
153
173
181
159
167
199
207
90
ΒΥ110Ν
292
298
313
319
301
307
330
337
120
ΒΥ111Ν
319
327
347
355
333
341
373
381
45
BY116N
210
216
221
227
215
221
230
236
μηχανισμός ανάρτησης
1 πόρτας | 1 ράφι.
60
BY117N
221
228
235
242
228
235
248
254
Wall unit
90
BY118N
244
251
265
272
256
263
286
293
120
BY119N
264
272
292
300
282
290
322
330
45
BY120N
336
342
347
352
341
346
356
361
60
BY121N
363
369
377
383
370
376
390
396
90
BY122N
399
406
420
427
411
418
441
448
120
BY123N
427
434
455
462
445
452
484
492
Κρεμαστό
1 πόρτα | 1 ράφι.
€
€
€
€
€
€
€
€
Wall unit
1 door | 1 shelf.
L R
Κρεμαστό
1 πόρτα | 1 ράφι
| πάτος με φωτισμό.
Wall unit
1 door | 1 shelf
| bottom panel with light.
Κρεμαστό
2 πόρτες | 1 ράφι.
Wall unit
2 doors | 1 shelf.
Κρεμαστό
2 πόρτες | 1 ράφι
| πάτος με φωτισμό.
Wall unit
2 doors | 1 shelf
| bottom panel with light.
Κρεμαστό
!
1 single door lift up | 1 shelf.
Κρεμαστό
!
μηχανισμός ανάρτησης
1 πόρτας | 1 ράφι | πάτος με φωτισμό.
Wall unit
1 single door lift up | 1 shelf
| bottom panel with light.
!
28 |
3
Κρεμαστά B 35cm - Y 60cm.
Wall units D 35cm - H 60cm.
μηχανισμός ανάρτησης
1 πόρτας | 1 ράφι.
5
6
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
€
€
€
€
€
€
€
€
BY118N
Κρεμαστό
!
4
150
BY117N
465
479
500
514
488
502
539
553
488
502
530
544
516
530
577
591
762
775
797
810
785
798
836
849
799
812
841
854
827
840
888
901
38
39
42
43
38
39
43
44
AV104N
Wall unit
1 single door lift up | 1 shelf.
BY118N
Κρεμαστό
μηχανισμός ανάρτησης 1 πόρτας
| 1 ράφι.
!
180
AV105N
Wall unit
1 single door lift up | 1 shelf.
BY122N
Κρεμαστό
!
μηχανισμός ανάρτησης 1 πόρτας
| 1 ράφι | πάτος με φωτισμό.
BY118N
150
BY121N
AV104N
Wall unit
1 single door lift up | 1 shelf
| bottom panel with light.
BY122N
Κρεμαστό
μηχανισμός ανάρτησης
1 πόρτας | 1 ράφι
| πάτος με φωτισμό.
!
180
BY122N
AV105N
Wall unit
1 single door lift up | 1 shelf
| bottom panel with light.
Καταφραγή κρεμαστή
15
AL112N
3 4 5 6 4/2014
Wall unit filler
!
Τιμή ερμαρίου: τιμή ερμαρίων + τιμή των πορτών της επιλογής σας.
Μέθοδος παραγγελίας: Σημειωστε στο έντυπο παραγγελίας με την ακόλουθη σειρά: 1. ερμάρια, 2. επιθυμητή πόρτα.
Units price: units price + price of the door. How to order: Fill the order form with the following order: 1. units, 2. door.
| 29
Κρεμαστά Απορροφητήρα Β 35cm - Υ 60cm.
Wall hood units D 35cm - H 60cm.
L R
Κρεμαστό
απορροφητήρα
1 πόρτα | 1 ράφι.
Wall hood unit
1 door | 1 shelf.
Κρεμαστό
απορροφητήρα
2 πόρτες | 1 ράφι.
Wall hood unit
2 doors | 1 shelf.
Κρεμαστό
απορροφητήρα
μηχανισμός ανάρτησης 1 πόρτας | 1
ράφι.
Wall hood unit
1 single door lift up | 1 shelf.
Καταφραγή κρεμαστή
Wall unit filler
!
30 |
3
4
5
6
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
60
BO113 L/R
€
€
€
€
€
€
€
€
104
110
118
124
111
117
131
137
133
139
154
160
142
148
172
178
240
247
261
268
253
259
283
289
38
39
42
43
38
39
43
44
Για απορροφητήρα ELICA
SK LOCK 60.
βλέπε: Αξεσουάρ σελ. 9
Στη τιμή δεν
συμπεριλαμβάνεται
ο απορροφητήρας.
For the hood ELICA SK
LOCK 60.
see: Accessories p. 9
The hood’s price in not
included.
90
BO114N
Για απορροφητήρα ELICA
SK LOCK 90.
βλέπε: Αξεσουάρ σελ. 9
Στη τιμή δεν
συμπεριλαμβάνεται
ο απορροφητήρας.
For the hood ELICA SK
LOCK 90.
see: Accessories p. 9
The hood’s price in not
included.
90
BO115N
Για απορροφητήρα ELICA
SK LOCK 90.
βλέπε: Αξεσουάρ σελ. 9
Στη τιμή δεν
συμπεριλαμβάνεται
ο απορροφητήρας.
For the hood ELICA SK
LOCK 90.
see: Accessories p. 9
The hood’s price in not
included.
15
AL112N
Κρεμαστά B 35cm - Y 72cm.
Wall units D 35cm - H 72cm.
L R
Κρεμαστό
1 πόρτα | 2 ράφια.
Wall unit
1 door | 2 shelves.
L R
Κρεμαστό
1 πόρτα | 2 ράφια
| πάτος με φωτισμό.
3
4
5
6
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
15
BK100 L/R
76
82
80
86
79
85
85
91
30
BK101 L/R
80
86
88
94
83
89
95
100
40
BK102 L/R
89
95
100
106
94
100
110
116
45
BK103 L/R
93
100
106
112
99
106
117
124
60
BK104 L/R
106
113
123
130
116
123
140
147
45
BK105 L/R
231
237
244
250
237
243
255
261
60
BK106 L/R
260
266
277
283
269
276
293
300
80
BK112N
133
141
155
163
143
150
174
182
90
BK113N
142
151
167
176
154
162
190
198
120
BK118N
167
177
201
210
185
195
233
243
90
BK114N
310
317
335
342
321
329
357
365
120
BK119N
342
350
375
384
360
369
408
416
40
BG100 L/R
101
106
113
119
107
112
124
130
45
BH100N
221
228
234
240
227
234
245
251
60
BH101N
234
241
251
258
243
250
267
274
90
BH102N
261
269
286
295
277
285
313
321
120
BH127N
287
296
321
330
310
319
358
367
€
€
€
€
€
€
€
€
Wall unit
1 door | 2 shelves
| bottom panel with light.
Κρεμαστό
2 πόρτες | 2 ράφια.
Wall unit
2 doors | 2 shelves.
Κρεμαστό
2 πόρτες | 2 ράφια
| πάτος με φωτισμό.
Wall unit
2 doors | 2 shelves
| bottom panel with light.
L R
Κρεμαστό Φάλτσο
1 πόρτα 45cm | 2 ράφια.
3 4 5 6 4/2014
End Wall unit
1 door 45 cm | 2 shelves.
Κρεμαστό
μηχανισμός ανάρτησης 1 πόρτας
| 2 ράφια.
!
Wall unit
1 single door lift up | 2 shelves.
!
| 31
3
Κρεμαστά B 35cm - Y 72cm.
Wall units D 35cm - H 72cm.
Κρεμαστό
μηχανισμός ανάρτησης 1 πόρτας
| 2 ράφια | πάτος με φωτισμό.
!
Wall unit
1 single door lift up | 2 shelves
| bottom panel with light.
L R
Κρεμαστό γωνιακό
65cm x 65cm
!
4
5
6
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
45
BH103N
347
353
360
366
353
359
371
377
60
BH104N
376
382
393
399
385
392
409
416
90
BH105N
417
424
442
450
432
440
468
476
120
BH128N
450
458
483
492
472
481
520
529
65
BΙ100 L/R
173
185
190
202
179
191
203
215
65
BI102 L/R
150
162
163
175
156
168
173
185
45
BW108N
125
131
125
131
125
131
125
131
€
€
€
€
€
€
€
€
2 πόρτες | 2 ράφια.
Wall corner unit
65cm x 65cm
2 doors | 2 shelves.
L R
Κρεμαστό γωνιακό
65cm x 65cm
1 πόρτα | 2 ράφια.
Wall corner unit
65cm x 65cm
1 door | 2 shelves.
Κρεμαστό
2 πόρτες κουμπάσο
με φρένο.
πάνω πόρτα
top door
U104N
18
18
25
25
20
20
29
29
Wall unit
κάτω πόρτα
bottom door
D104N
18
18
25
25
20
20
29
29
251
257
251
257
251
257
251
257
2 lift up doors with soft close.
Κρεμαστό
45
2 πόρτες κουμπάσο
με φρένο
| πάτος με φωτισμό.
Wall unit
BW109N
πάνω πόρτα
top door
U104N
18
18
25
25
20
20
29
29
κάτω πόρτα
bottom door
D104N
18
18
25
25
20
20
29
29
128
135
128
135
128
135
128
135
2 lift up doors with soft close
| bottom panel with light.
Κρεμαστό
32 |
BW110N
2 πόρτες κουμπάσο
με φρένο.
πάνω πόρτα
top door
U105N
23
23
31
31
26
26
37
37
Wall unit
κάτω πόρτα
bottom door
D105N
23
23
31
31
26
26
37
37
2 lift up doors with soft close.
!
60
Τιμή ερμαρίου: τιμή ερμαρίoυ + τιμή των πορτών της επιλογής σας.
Μέθοδος παραγγελίας. Σημειώστε στο έντυπο παραγγελίας με την ακόλουθη σειρά: 1. ερμάρια, 2. επιθυμητή πάνω πόρτα, 3. επιθυμητή κάτω πόρτα.
Units price: units price + price of the door.
How to order: Fill the order form with the following order: 1. units, 2. top door of your choice, 3. bottom door of your choice.
3
Κρεμαστά B 35cm - Y 72cm.
Wall units D 35cm - H 72cm.
Κρεμαστό
4
5
6
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
60
BW111N
2 πόρτες κουμπάσο
με φρένο
| πάτος με φωτισμό.
Wall unit
€
€
€
€
€
€
€
€
270
276
270
276
270
276
270
276
πάνω πόρτα
top door
U105N
23
23
31
31
26
26
37
37
κάτω πόρτα
bottom door
D105N
23
23
31
31
26
26
37
37
137
144
137
144
137
144
137
144
2 lift up doors with soft close
| bottom panel with light.
Κρεμαστό
90
BW112N
2 πόρτες κουμπάσο
με φρένο.
πάνω πόρτα
top door
U106N
32
32
44
44
38
38
55
55
Wall unit
κάτω πόρτα
bottom door
D106N
32
32
44
44
38
38
55
55
292
299
292
299
292
299
292
299
2 lift up doors with soft close.
Κρεμαστό
90
2 πόρτες κουμπάσο
με φρένο
| πάτος με φωτισμό.
Wall unit
BW113N
πάνω πόρτα
top door
U106N
32
32
44
44
38
38
55
55
κάτω πόρτα
bottom door
D106N
32
32
44
44
38
38
55
55
201
210
201
210
201
210
201
210
2 lift up doors with soft close
| bottom panel with light.
Κρεμαστό
120
2 πόρτες κουμπάσο
με φρένο.
πάνω πόρτα
top door
U107N
41
41
58
58
49
49
73
73
Wall unit
κάτω πόρτα
bottom door
D107N
41
41
58
58
49
49
73
73
364
372
364
372
364
372
364
372
2 lift up doors with soft close.
Κρεμαστό
120
2 πόρτες κουμπάσο
με φρένο
| πάτος με φωτισμό.
3 4 5 6 4/2014
BW114N
Wall unit
BW115N
πάνω πόρτα
top door
U107N
41
41
58
58
49
49
73
73
κάτω πόρτα
bottom door
D107N
41
41
58
58
49
49
73
73
181
188
181
188
181
188
181
188
2 lift up doors with soft close
| bottom panel with light.
Κρεμαστό
!
BH110N
πάνω πόρτα
top door
U108N
18
18
25
25
20
20
29
29
Wall unit
κάτω πόρτα
bottom door
D108N
18
18
25
25
20
20
29
29
lift up for 2 doors | 2 shelves.
!
45
μηχανισμός ανάρτησης
2 πορτών
| 2 ράφια.
Τιμή ερμαρίου: τιμή ερμαρίου + τιμή των πορτών της επιλογής σας.
Μέθοδος παραγγελίας. Σημειώστε στο έντυπο παραγγελίας με την ακόλουθη σειρά: 1. ερμάρια, 2. επιθυμητή πάνω πόρτα, 3. επιθυμητή κάτω πόρτα.
Units price: units price + price of the door.
How to order: Fill the order form with the following order: 1. units, 2. top door of your choice, 3. bottom door of your choice.
| 33
Κρεμαστά B 35cm - Y 72cm.
Wall units D 35cm - H 72cm.
6
Code
45
BH113N
307
313
307
313
307
313
307
313
μηχανισμός ανάρτησης
2 πορτών
| 2 ράφια | πάτος με φωτισμό.
πάνω πόρτα
U108N
top door
18
18
25
25
20
20
29
29
Wall unit
κάτω πόρτα
bottom door
D108N
18
18
25
25
20
20
29
29
BH111N
185
192
185
192
185
192
185
192
μηχανισμός ανάρτησης
2 πορτών
| 2 ράφια.
πάνω πόρτα
U109N
top door
23
23
31
31
26
26
37
37
Wall unit
κάτω πόρτα
bottom door
D109N
23
23
31
31
26
26
37
37
327
334
327
334
327
334
327
334
Κρεμαστό
60
lift up for 2 doors | 2 shelves.
Κρεμαστό
60
μηχανισμός ανάρτησης
2 πορτών
| 2 ράφια | πάτος με φωτισμό.
!
5
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
lift up for 2 doors | 2 shelves
| bottom panel with light.
!
4
W
Κρεμαστό
!
3
Wall unit
BH114N
€
€
€
€
€
€
€
€
πάνω πόρτα
top door
U109N
23
23
31
31
26
26
37
37
κάτω πόρτα
bottom door
D109N
23
23
31
31
26
26
37
37
195
203
195
203
195
203
195
203
lift up for 2 doors | 2 shelves
| bottom panel with light.
Κρεμαστό
!
90
πάνω πόρτα
top door
U110N
32
32
44
44
38
38
55
55
Wall unit
κάτω πόρτα
bottom door
D110N
32
32
44
44
38
38
55
55
350
358
350
358
350
358
350
358
lift up for 2 doors | 2 shelves.
Κρεμαστό
!
90
BH115N
μηχανισμός ανάρτησης
2 πορτών
| 2 ράφια | πάτος με φωτισμό.
πάνω πόρτα
top door
U110N
32
32
44
44
38
38
55
55
Wall unit
κάτω πόρτα
bottom door
D110N
32
32
44
44
38
38
55
55
203
212
203
212
203
212
203
212
lift up for 2 doors | 2 shelves
| bottom panel with light.
Κρεμαστό
!
BH112N
μηχανισμός ανάρτησης
2 πορτών
| 2 ράφια.
μηχανισμός ανάρτησης
2 πορτών
| 2 ράφια.
Wall unit
120
BH124N
πάνω πόρτα
top door
U111N
41
41
58
58
49
49
73
73
κάτω πόρτα
bottom door
D111N
41
41
58
58
49
49
73
73
lift up for 2 doors | 2 shelves.
!
34 |
Τιμή ερμαρίου: τιμή ερμαρίoυ + τιμή των πορτών της επιλογής σας.
Μέθοδος παραγγελίας. Σημειώστε στο έντυπο παραγγελίας με την ακόλουθη σειρά: 1. ερμάρια, 2. επιθυμητή πάνω πόρτα, 3. επιθυμητή κάτω πόρτα.
Units price: units price + price of the door.
How to order: Fill the order form with the following order: 1. units, 2. top door of your choice, 3. bottom door of your choice.
Κρεμαστά B 35cm - Y 72cm.
Wall units D 35cm - H 72cm.
Κρεμαστό
!
3
W
Code
120
BH125N
πάνω πόρτα
top door
Wall unit
κάτω πόρτα
bottom door
lift up for 2 doors | 2 shelves
| bottom panel with light.
Κρεμαστό τυφλό
cm
70
1 πόρτα 30cm | 2 ράφια.
5
6
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
μηχανισμός ανάρτησης
2 πορτών
| 2 ράφια | πάτος με φωτισμό.
L R
4
€
€
€
€
€
€
€
€
366
374
366
374
366
374
366
374
U111N
41
41
58
58
49
49
73
73
D111N
41
41
58
58
49
49
73
73
45
BL100 L/R
129
135
146
152
138
145
162
168
60
BL102 L/R
152
160
173
181
161
169
191
199
60
BL103 L/R
152
160
173
181
161
169
191
199
60
BL104 L/R
142
149
163
170
155
162
184
191
80
BL105 L/R
170
178
197
205
184
192
221
230
80
BL106 L/R
170
178
197
205
183
192
221
229
90
BL107 L/R
179
188
209
218
195
204
236
245
15
AL105N
40
41
45
46
44
45
50
51
Blind wall unit
1 door 30cm | 2 shelves.
L R
Κρεμαστό τυφλό
cm
80
1 πόρτα 40cm | 2 ράφια.
Blind wall unit
1 door 40cm| 2 shelves.
L R
Κρεμαστό τυφλό
m
c
85
1 πόρτα 45cm | 2 ράφια.
Blind wall unit
1 door 45cm | 2 shelves.
L R
Κρεμαστό τυφλό
cm
0
1 πόρτα 60cm | 2 ράφια.
Blind wall unit
3 4 5 6 4/2014
10
1 door 60cm | 2 shelves.
Καταφραγή κρεμαστή
Wall unit filler
!
Τιμή ερμαρίου: τιμή ερμαρίoυ + τιμή των πορτών της επιλογής σας.
Μέθοδος παραγγελίας. Σημειώστε στο έντυπο παραγγελίας με την ακόλουθη σειρά: 1. ερμάρια, 2. επιθυμητή πάνω πόρτα, 3. επιθυμητή κάτω πόρτα.
Units price: units price + price of the door.
How to order: Fill the order form with the following order: 1. units, 2. top door of your choice, 3. bottom door of your choice.
| 35
Κρεμαστά απορροφητήρα Β 35cm - Υ 72cm.
Wall hood units D 35cm - H 72cm.
L R
Κρεμαστό
συρρόμενου
απορροφητήρα
(ύψος 60cm)
1 πόρτα | 1 ράφι
Wall hood unit
(height 60cm)
1 door | 1 shelf | height 60cm.
L R
Κρεμαστό
απορροφητήρα
1 πόρτα | 1 ράφι.
Wall hood unit
1 door | 1 shelf.
Κρεμαστό
απορροφητήρα
2 πόρτες | 1 ράφι.
Wall hood unit
2 doors | 1 shelf.
Κρεμαστό
απορροφητήρα
!
μηχανισμός ανάρτησης 1 πόρτας | 1
ράφι.
Wall hood unit
1 single door lift up | 1 shelf.
Καταφραγή κρεμαστή
Wall unit filler
!
36 |
3
4
5
6
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
60
BO103 L/R
€
€
€
€
€
€
€
€
112
118
126
132
119
125
139
145
119
123
136
140
128
134
152
158
153
158
178
183
164
172
200
208
260
265
285
291
275
283
311
319
40
41
45
46
44
45
50
51
Για απορροφητήρα IA102.
βλέπε: Αξεσουάρ σελ. 9
Στη τιμή δεν
συμπεριλαμβάνεται
ο απορροφητήρας.
For the hood IA102.
see: Accessories p. 9
The hood’s price in not
included.
60
BO116 L/R
Για απορροφητήρα ELICA
SK LOCK 60.
βλέπε: Αξεσουάρ σελ. 9
Στη τιμή δεν
συμπεριλαμβάνεται
ο απορροφητήρας.
For the hood ELICA SK
LOCK 60.
see: Accessories p. 9
The hood’s price in not
included.
90
BO117N
Για απορροφητήρα ELICA
SK LOCK 90.
βλέπε: Αξεσουάρ σελ. 9
Στη τιμή δεν
συμπεριλαμβάνεται
ο απορροφητήρας.
For the hood ELICA SK
LOCK 90.
see: Accessories p. 9
The hood’s price in not
included.
90
BO118N
Για απορροφητήρα ELICA
SK LOCK 90.
βλέπε: Αξεσουάρ σελ. 9
Στη τιμή δεν
συμπεριλαμβάνεται
ο απορροφητήρας.
For the hood ELICA SK
LOCK 90.
see: Accessories p. 9
The hood’s price in not
included.
15
AL105N
Κρεμαστά B 35cm - Y 96cm.
Wall units D 35cm - H 96cm.
L R
Κρεμαστό
1 πόρτα | 3 ράφια.
Wall unit
1 door | 3 shelves.
L R
Κρεμαστό
1 πόρτα | 3 ράφια | πάτος
με φωτισμό.
3
4
5
6
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
15
BM100 L/R
89
96
95
101
95
101
102
109
30
BM101 L/R
95
101
106
113
100
106
115
122
40
BM102 L/R
106
113
121
128
114
121
135
142
45
BM103 L/R
112
119
128
136
121
128
144
152
60
BM104 L/R
128
136
151
159
142
150
173
181
45
BM105 L/R
249
256
266
273
258
265
282
289
60
BM106 L/R
282
289
304
312
295
303
327
334
80
BM110N
160
169
190
199
175
184
217
226
90
BM111N
171
180
204
214
189
198
236
246
120
BM118N
204
215
249
260
231
242
294
306
90
BM112N
338
347
372
381
356
365
404
413
120
BM119N
378
389
423
434
405
416
469
479
40
BP100 L/R
131
138
148
155
140
147
164
171
65
BR100 L/R
212
226
235
248
221
235
253
267
€
€
€
€
€
€
€
€
Wall unit
1 door | 3 shelves
| bottom panel with light.
Κρεμαστό
2 πόρτες | 3 ράφια.
Wall unit
2 doors | 3 shelves.
Κρεμαστό
2 πόρτες | 3 ράφια
| πάτος με φωτισμό.
Wall unit
2 doors | 3 shelves
| bottom panel with light.
L R
Κρεμαστό φάλτσο
1 πόρτα 45cm | 3 ράφια.
3 4 5 6 4/2014
End Wall unit
1 door 45cm | 3 shelves.
L R
Κρεμαστό γωνιακό
65cm x 65cm
2 πόρτες | 3 ράφια.
!
Wall corner unit
65cm x 65cm
2 doors | 3 shelves.
!
| 37
Κρεμαστά B 35cm - Y 96cm.
Wall units D 35cm - H 96cm.
L R
Κρεμαστό γωνιακό
65cm x 65cm
3
4
5
6
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
65
BR102 L/R
176
190
192
206
184
198
207
221
45
BS100 L/R
151
158
173
180
165
173
197
204
60
BS102 L/R
178
187
207
215
193
201
232
241
60
BS103 L/R
178
187
207
215
198
207
238
246
60
BS104 L/R
167
175
195
203
186
194
226
234
80
BS105 L/R
201
210
236
246
221
231
272
281
80
BS106 L/R
201
210
236
246
226
236
276
286
90
BS107 L/R
212
222
251
261
235
245
290
301
15
AL106N
45
46
50
51
50
51
58
59
€
€
€
€
€
€
€
€
1 πόρτα | 3 ράφια.
Wall corner unit
65cm x 65cm
1 door | 3 shelves.
L R
Κρεμαστό τυφλό
cm
70
1 πόρτα 30cm | 3 ράφια.
Blind wall unit
1 door 30cm | 3 shelves.
L R
cm
80
Κρεμαστό τυφλό
1 πόρτα 40cm | 3 ράφια.
Blind wall unit
1 door 40cm | 3 shelves.
L R
m
5c
8
Κρεμαστό τυφλό
1 πόρτα 45cm | 3 ράφια.
Blind wall unit
1 door 45cm | 3 shelves.
L R
m
c
00
1
Κρεμαστό τυφλό
1 πόρτα 60cm | 3 ράφια.
Blind wall unit
1 door 60cm | 3 shelves.
Καταφραγή κρεμαστή
Wall unit filler
!
38 |
Κρεμαστά απoρροφητήρα B 35cm - Y 96cm.
Wall Hood units D 35cm - H 96cm.
L R
Κρεμαστό
συρόμενου απορροφητήρα
(ύψος 84cm)
1 πόρτα | 2 ράφια.
Wall hood unit
(height 84cm)
1 door | 2 shelves.
L R
Κρεμαστό
απορροφητήρα
1 πόρτα | 2 ράφια.
Wall hood unit
1 door | 2 shelves.
Κρεμαστό
απορροφητήρα
2 πόρτες | 2 ράφια.
Wall hood unit
2 doors | 2 shelves.
Καταφραγή κρεμαστή
3
4
5
6
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
60
BO107 L/R
€
€
€
€
€
€
€
€
135
143
155
162
147
154
175
182
143
146
165
169
156
163
187
195
183
192
217
226
201
210
249
258
45
46
50
51
50
51
58
59
Για απορροφητήρα IA102.
βλέπε: Αξεσουάρ σελ. 9
Στη τιμή δεν
συμπεριλαμβάνεται
ο απορροφητήρας.
For the hood IA102.
see: Accessories p. 9
The hood’s price in not
included.
60
BO119 L/R
Για απορροφητήρα ELICA
SK LOCK 60.
βλέπε: Αξεσουάρ σελ. 9
Στη τιμή δεν
συμπεριλαμβάνεται
ο απορροφητήρας.
For the hood ELICA SK
LOCK 60.
see: Accessories p. 9
The hood’s price in not
included.
90
BO120N
Για απορροφητήρα ELICA
SK LOCK 90.
βλέπε: Αξεσουάρ σελ. 9
Στη τιμή δεν
συμπεριλαμβάνεται
ο απορροφητήρας.
For the hood ELICA SK
LOCK 90.
see: Accessories p. 9
The hood’s price in not
included.
15
AL106N
3 4 5 6 4/2014
Wall unit filler
!
| 39
Κρεμαστά με πιατοθήκη Β 35cm - Υ 36cm.
Wall units with dishrack D 35cm - H 36cm.
L R
3
4
5
6
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
60
BU100L
101
106
109
115
104
109
116
121
90
BU102N
123
129
136
142
126
132
144
150
60
BJ126N
126
131
134
140
129
134
141
146
1 πόρτα κουμπάσο με φρένο | 1
πιατοθήκη.
90
BJ127N
140
146
153
159
146
152
164
170
Wall unit with dish rack
120
BJ128N
190
197
207
213
199
205
223
229
15
AL103N
34
34
36
37
33
34
36
37
Κρεμαστό με πιατοθήκη
€
€
€
€
€
€
€
€
1 πόρτα | 1 πιατοθήκη.
Wall unit with dish rack
1 door | 1 dish rack.
Κρεμαστό με πιατοθήκη
2 πόρτες | 1 πιατοθήκη.
Wall unit with dish rack
2 doors | 1 dish rack.
Κρεμαστό με πιατοθήκη
1 lift up door soft close | 1 dish rack.
Καταφραγή κρεμαστή
Wall unit filler
!
40 |
3
Κρεμαστά με πιατοθήκη Β 35cm - Υ 48cm.
Wall units with dishrack D 35cm - H 48cm.
L R
Κρεμαστό με πιατοθήκη
4
5
6
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
60
BV101 L/R
109
114
120
126
114
119
130
135
90
BV102N
136
142
153
159
142
148
166
172
60
BJ130N
135
141
146
152
140
146
156
161
90
BJ131N
182
188
198
205
191
197
214
221
120
BJ132N
204
211
227
234
217
225
249
256
60
BV107N
225
230
236
242
230
235
246
251
90
BV108N
242
248
259
265
251
257
275
281
15
AL104N
36
37
39
40
36
36
40
40
€
€
€
€
€
€
€
€
1 πόρτα | 1 πιατοθήκη.
Wall unit with dish rack
1 door | 1 dish rack.
Κρεμαστό με πιατοθήκη
2 πόρτες | 1 πιατοθήκη.
Wall unit with dish rack
2 doors | 1 dish rack.
Κρεμαστό με πιατοθήκη
1 πόρτα κουμπάσο με φρένο | 1
πιατοθήκη.
Wall unit with dish rack
1 lift up door with soft close | 1 dish
rack.
Κρεμαστό με πιατοθήκη
!
μηχανισμός ανάρτησης 1 πόρτας
| 1 πιατοθήκη.
Wall unit with dish rack
1 single door lift up | 1 dish rack.
Καταφραγή κρεμαστή
3 4 5 6 4/2014
Wall unit filler
!
| 41
Κρεμαστά με πιατοθήκη Β 35cm - Υ 72cm.
Wall units with dishrack D 35cm - H 72cm.
3
4
5
6
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
60
BZ101 L/R
141
148
158
164
150
157
174
181
80
BZ104N
155
163
178
185
165
173
197
204
90
BZ105N
165
173
190
198
177
185
213
220
120
BZ119N
195
204
229
237
213
222
261
270
60
BZ109N
246
252
263
269
255
262
279
285
90
BZ110N
272
280
297
305
288
296
324
331
60
BZ114N
241
248
258
265
247
254
271
278
μηχανισμός ανάρτησης 2 πορτών
| 1 ράφι | 1 πιατοθήκη.
90
BZ115N
268
276
294
301
280
288
316
323
Wall unit with dish rack
120
BZ121N
299
308
333
341
317
325
364
373
15
AL105N
40
41
45
46
44
45
50
51
L R
Κρεμαστό με πιατοθήκη
€
€
€
€
€
€
€
€
1 πόρτα | 2 πιατοθήκες.
Wall unit with dish rack
1 door | 2 dish racks.
Κρεμαστό με πιατοθήκη
2 πόρτες | 1 ράφι | 1 πιατοθήκη.
Wall unit with dish rack
2 doors | 1 shelf | 1 dish rack.
Κρεμαστό με πιατοθήκη
μηχανισμός ανάρτησης 1 πόρτας
| 1 ράφι | 1 πιατοθήκη.
!
Wall unit with dish rack
1 single door lift up | 1 shelf
| 1 dish rack.
Κρεμαστό με πιατοθήκη
!
lift up for 2 doors | 1 shelf
| 1 dish rack.
Καταφραγή κρεμαστή
Wall unit filler
!
42 |
Κρεμαστά με πιατοθήκη Β 35cm - Υ 96cm.
Wall units with dishrack D 35cm - H 96cm.
L R
Κρεμαστό με πιατοθήκη
3
4
5
6
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
60
BX101 L/R
163
170
185
193
176
184
208
216
80
BX104N
182
191
212
221
197
206
240
248
90
BX105N
194
203
227
236
212
221
259
268
120
BX108N
232
242
277
287
259
269
322
333
15
AL106N
45
46
50
51
50
51
58
59
€
€
€
€
€
€
€
€
1 πόρτα | 1 ράφι | 2 πιατοθήκες.
Wall unit with dish rack
1 door | 1 shelf | 2 dish racks.
Κρεμαστό με πιατοθήκη
2 πόρτες | 2 ράφια | 1 πιατοθήκη.
Wall unit with dish rack
2 doors | 2 shelves | 1 dish rack.
Καταφραγή κρεμαστή
3 4 5 6 4/2014
Wall unit filler
!
| 43
3
Ημίψηλα Β 58,5cm - Υ 132cm χωρίς πάγκο.
Tall units D 58,5cm - H 132cm without worktop.
L R
Ημίψηλο
1 πόρτα | 3 ράφια.
Tall unit
1 door | 3 shelves.
Ημίψηλο
4
5
6
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
30
CA100 L/R
145
150
160
166
150
156
172
178
40
CA101 L/R
160
167
181
187
170
176
199
206
45
CA102 L/R
168
175
191
198
180
187
213
220
60
CA103 L/R
192
200
223
231
210
218
254
262
90
CA105N
254
265
300
311
278
288
344
355
40
CR100 L/R
178
184
201
207
190
196
223
229
90
CA108 L/R
304
314
368
379
341
352
433
443
90
CB100 L/R
320
330
391
402
363
374
466
476
90
CB101 L/R
415
425
480
489
453
463
544
554
€
€
€
€
€
€
€
€
2 πόρτες | 3 ράφια.
Tall unit
2 doors | 3 shelves.
L R
Ημίψηλο φάλτσο
1 πόρτα 45cm | 3 ράφια.
Tall end unit
1 door 45cm | 3 shelves.
L R
cm
Ημίψηλο τυφλό
0
11
1 πόρτα 45cm | 3 ράφια.
Tall blind unit
1 door 45cm | 3 shelves.
L R
m
5c
12
Ημίψηλο τυφλό
1 πόρτα 60cm | 3 ράφια.
Tall blind unit
1 door 60cm | 3 shelves.
L R
cm
0
11
Ημίψηλο τυφλό
1 πόρτα 45cm | 2 ράφια
| περιστρεφόμενο χρωμίου 1/2.
Tall blind unit
1 door 45cm | 2 shelves
| 2 metal baskets 1/2.
!
44 |
3
Ημίψηλα Β 58,5cm - Υ 132cm χωρίς πάγκο.
Tall units D 58,5cm - H 132cm without worktop.
L R
6
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
€
€
€
€
€
€
€
€
30
CC106 L/R
449
453
464
469
454
459
476
481
45
CC100 L/R
523
528
546
552
535
540
568
573
Tall unit
60
CC101 L/R
566
573
597
604
584
591
629
635
90
CC104N
699
707
745
753
722
730
789
797
30
CD100 L/R
461
466
477
481
467
472
489
494
40
CD101 L/R
478
484
499
504
488
493
518
523
45
CD102 L/R
487
492
510
516
499
504
532
537
60
CD103 L/R
513
519
543
550
531
537
575
581
90
CD106N
601
609
647
655
625
632
691
699
h 142cm
60.5
AK103N
86
86
119
119
105
105
153
153
h 147cm
60.5
AK112N
88
88
123
123
109
109
158
158
42
43
50
50
48
49
59
60
1 door | 4 metal drawer baskets full
extension & soft close.
Ημίψηλο
!
5
1 πόρτα | 4 συρμάτινα καλάθια με
τηλεσκοπικό οδηγό & φρένο.
Ημίψηλο
!
4
2 πόρτες | 4 συρμάτινα καλάθια με
τηλεσκοπικό οδηγό & φρένο.
Tall unit
2 doors | 4 metal drawers baskets full
extension & soft close.
L R
Ημίψηλο
1 πόρτα | 2 εσωτερικά συρτάρια βαθιά
& 2 ρηχά με τηλεσκοπικό οδηγό &
φρένο.
!
Tall unit
1 door | 2 inner drawers 15cm deep
& 2 8cm deep full extention & soft
close.
Ημίψηλο
2 πόρτες | 2 εσωτερικά συρτάρια βαθιά
& 2 ρηχά με τηλεσκοπικό οδηγό &
φρένο.
!
Tall unit
2 doors | 2 inner drawers 15cm deep &
2 8cm deep full extention & soft close.
Επένδυση
ημίψηλου
με ρεγουλατόρους.
3 4 5 6 4/2014
Tall unit side
panel
with adjustable legs.
Καταφραγή
ημίψηλου
15
AL107N
Tall unit filler
!
| 45
Ημίψηλα φούρνου B 58,5cm - Y 132cm
χωρίς πάγκο.
Oven tall units D 58,5cm - H 132cm
without worktop.
L R
Ημίψηλο φούρνου
3
4
5
6
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
60
CH101 L/R
153
160
170
177
162
169
186
193
60
CH103 L/R
223
229
242
249
230
237
258
265
90
CH104N
262
271
292
300
273
282
315
324
60
CH105N
339
345
359
365
343
349
371
377
90
CH106N
385
393
415
422
396
404
438
445
60
CE100N
320
326
337
343
322
329
346
352
60
CF100N
208
214
225
231
-
-
-
-
60
CE101N
278
284
295
301
283
290
307
313
60
CF101N
197
204
214
220
-
-
-
-
€
€
€
€
€
€
€
€
1 πόρτα | 1 ράφι.
Oven tall unit
1 door | 1 shelf.
L R
Ημίψηλο φούρνου 48cm
1 πόρτα | 1 ραφι | 1 συρτάρι 12cm με
τηλεσκοπικό οδηγό & φρένο.
Oven tall unit 48cm
1 door | 1 shelf | 1 drawer 12cm full
extension & soft close.
Ημίψηλο φούρνου 48cm
2 πόρτες | 1 ραφι | 1 συρτάρι 12cm με
τηλεσκοπικό οδηγό & φρένο.
Oven tall unit 48cm
2 doors | 1 shelf | 1 drawer 12cm full
extension & soft close.
Ημίψηλο φούρνου 48cm
2 καλάθια | 1 συρτάρι 12cm με
τηλεσκοπικό οδηγό & φρένο.
Oven tall unit 48cm
2 baskets | 1 drawer 12cm full extension & soft close.
Ημίψηλο φούρνου
1 καλάθι | 2 συρτάρια.
Oven tall unit
1 basket | 2 drawers.
Ημίψηλο φούρνου
2 καλάθια.
Oven tall unit
2 baskets.
!
46 |
Kαλάθια & συρτάρια με τηλεσκοπικό οδηγό & φρένο.
Drawers and baskets with full extencion and soft close.
3
Ημίψηλα φούρνου B 58,5cm - Y 132cm
χωρίς πάγκο.
Oven tall units D 58,5cm - H 132cm
without worktop.
L R
4
5
6
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
60
CG100 L/R
395
401
412
418
404
410
428
434
60
CG101N
338
345
355
361
344
350
368
374
60
CG102N
355
361
371
378
364
370
388
394
60
CH100 L/R
350
357
367
373
359
366
383
390
h 142cm
60,5
AK103N
86
86
119
119
105
105
153
153
h 147cm
60,5
AK112N
88
88
123
123
109
109
158
158
15
AL107N
42
43
50
50
48
49
59
60
Ημίψηλο φούρνου
€
€
€
€
€
€
€
€
1 πόρτα | 1 εσωτερικό συρτάρι βαθύ &
2 ρηχά με τηλεσκοπικό οδηγό
& φρένο.
!
Oven tall unit
1 door | 1 inner drawer 15cm deep & 2
8cm deep. Full extention & soft close.
Ημίψηλο φούρνου
2 καλάθια | 1 εσωτερικό συρτάρι ρηχό
με τηλεσκοπικό οδηγό & φρένο.
Oven tall unit
2 baskets | 1 inner drawer 8cm deep
full extention & soft close.
Ημίψηλο φούρνου
1 καλάθι | 2 εσωτερικά συρτάρια ρηχά
με τηλεσκοπικό οδηγό & φρένο.
Oven tall unit
1 basket | 2 inner drawers 8cm deep
full extention & soft close.
L R
Ημίψηλο φούρνου
1 πόρτα | 2 συρμάτινα καλάθια με
τηλεσκοπικό οδηγό & φρένο.
!
Oven tall unit
1 door | 2 metal drawer baskets full
extension & soft close.
Επένδυση ημίψηλου
με ρεγουλατόρους
Tall unit side panel
3 4 5 6 4/2014
with adjustable legs.
Καταφραγή ημίψηλου
Tall unit filler
!
| 47
Ημίψηλα Β 35cm - Y 132cm χωρίς πάγκο.
Tall units D 35cm - H 132cm without worktop.
L R
Ημίψηλο
1 πόρτα | 3 ράφια.
Tall unit
1 door | 3 shelves.
Ημίψηλο
3
4
5
6
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
30
CI100 L/R
131
135
147
150
137
140
159
163
40
CI101 L/R
145
150
166
170
155
160
185
189
45
CI102 L/R
154
159
177
182
166
170
199
203
60
CI103 L/R
178
184
209
215
196
202
240
246
90
CI106N
232
240
279
286
256
263
322
329
40
CR102 L/R
163
167
186
190
175
178
208
212
h 142cm 35
AK106N
57
57
76
76
51
51
79
79
h 147cm 35
AK115N
58
58
78
78
53
53
81
81
15
AL107N
42
43
50
50
48
49
59
60
€
€
€
€
€
€
€
€
2 πόρτες | 3 ράφια.
Tall unit
2 doors | 3 shelves.
L R
Ημίψηλο φάλτσο
1 πόρτα 45cm | 3 ράφια.
Tall unit
1 door 45cm | 3 shelves.
Επένδυση ημίψηλου
με ρεγουλατόρους.
Tall unit side panel
with adjustable legs.
Καταφραγή ημίψηλου
Tall unit filler
!
48 |
Υψηλά B 58,5cm - Y 204cm.
Tall units D 58,5cm - H 204cm.
4
5
6
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
30
DA100 L/R
190
198
214
222
201
210
235
244
40
DA101 L/R
213
223
245
255
231
241
277
287
45
DA102 L/R
225
236
261
271
246
257
298
308
60
DA103 L/R
261
273
308
321
292
304
360
372
30
DA105 L/R
196
204
220
228
204
213
238
247
40
DA106 L/R
220
229
252
261
234
244
280
289
45
DA107 L/R
232
242
267
278
249
260
300
311
60
DA108 L/R
267
280
315
327
295
307
363
375
30
DA109 L/R
196
204
220
228
204
213
238
247
1 πόρτα | 3 ράφια.
1 πόρτα | 1 ράφι .
40
DA110 L/R
220
229
252
261
234
244
280
289
Tall unit
45
DA111 L/R
232
242
267
278
249
260
300
311
60
DA112 L/R
267
280
315
327
295
307
363
375
90
DA116N
350
366
421
437
392
408
495
510
90
DA118N
363
379
434
450
398
414
500
516
90
DA119N
363
379
434
450
398
414
500
516
L R
Υψηλό
1 πόρτα | 5 ράφια.
Tall unit
1 door | 5 shelves.
L R
3
Υψηλό
1 πόρτα | 1 ράφι.
1 πόρτα | 3 ράφια.
Tall unit
1 door | 1 shelf
1 door | 3 shelves.
L R
Υψηλό
1 door | 3 shelves
1 door | 1 shelf.
Υψηλό
€
€
€
€
€
€
€
€
2 πόρτες | 5 ράφια.
Tall unit
2 doors | 5 shelves.
Υψηλό
2 πόρτες | 1 ράφι.
2 πόρτες | 3 ράφια.
3 4 5 6 4/2014
Tall unit
2 doors | 1 shelf.
2 doors | 3 shelves.
Υψηλό
2 πόρτες | 3 ράφια.
2 πόρτες | 1 ράφι.
Tall unit
2 doors | 3 shelves.
2 doors | 1 shelf.
!
| 49
Υψηλά B 58,5cm - Y 204cm.
Tall units D 58,5cm - H 204cm.
L R
Υψηλό φάλτσο
3
4
5
6
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
40
DS100 L/R
239
248
275
283
260
269
311
320
40
DS102 L/R
249
258
285
294
267
276
318
327
40
DS103 L/R
249
258
285
293
267
275
318
326
€
€
€
€
€
€
€
€
1πόρτα 45cm | 5 ράφια.
Tall unit
1 door 45cm | 5 shelves.
L R
Υψηλό φάλτσο
1 πόρτα 45cm | 1 ράφι.
1 πόρτα | 3 ράφια .
Tall unit
1 door 45cm | 1 shelf .
1 door | 3 shelves.
L R
Υψηλό φάλτσο
1 πόρτα 45cm | 1 ράφι.
1 πόρτα | 3 ράφια.
Tall unit
1 door 45cm | 1 shelf.
1 door | 3 shelves.
L R
30
DB117 L/R
499
506
522
530
510
518
544
552
1 πόρτα | 4 συρμάτινα καλάθια με
τηλεσκοπικό οδηγό & φρένο | 2 ράφια.
45
DB100 L/R
585
594
621
630
606
615
657
666
Tall unit
60
DB101 L/R
640
650
688
698
671
681
739
749
Υψηλό
30
DB118 L/R
371
379
395
403
380
388
413
422
1 πόρτα | 2 συρμάτινα καλάθια με
τηλεσκοπικό οδηγό & φρένο.
1 πόρτα | 3 ράφια.
45
DB103 L/R
433
443
469
478
451
460
502
511
Tall unit
60
DB104 L/R
479
490
527
538
506
518
574
586
Υψηλό
30
DB119 L/R
509
517
533
541
518
525
552
559
45
DB105 L/R
596
605
632
641
614
623
665
674
60
DB106 L/R
651
662
699
709
679
689
747
757
Υψηλό
!
1 door | 4 metal drawer baskets full
extension & soft close | 2 shelves.
L R
!
1 door | 2 metal drawer baskets full
extension & soft close.
1 door | 3 shelves.
L R
1 πόρτα | 4 συρμάτινα καλάθια με
τηλεσκοπικό οδηγό & φρένο.
1 πόρτα | 1 ράφι.
!
Tall unit
1 door | 4 metal drawer baskets full
extension & soft close.
1 door | 1 shelf.
!
50 |
3
Υψηλά B 58,5cm - Y 204cm.
Tall units D 58,5cm - H 204cm.
5
6
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
90
DB110N
804
817
876
889
846
859
949
962
90
DB112N
627
642
698
713
662
677
764
779
90
DB113N
826
839
898
911
862
875
964
977
45
DC100 L/R
354
364
390
400
369
379
420
430
2 καλάθια.
1 πόρτα | 3 ράφια.
60
DC101 L/R
392
404
440
451
416
427
484
495
Tall unit
45
DE100 L/R
274
284
310
320
-
-
-
-
60
DE101 L/R
312
323
359
371
-
-
-
-
45
DC102 L/R
398
408
434
444
409
419
460
470
2 συρτάρια | 1 καλάθι.
1 πόρτα | 3 ράφια.
60
DC103 L/R
437
448
484
496
457
469
525
536
Tall unit
45
DE102 L/R
284
293
319
329
-
-
-
-
60
DE103 L/R
323
334
370
382
-
-
-
-
30
DD100 L/R
511
519
535
543
523
530
557
565
40
DD101 L/R
536
545
568
577
554
563
600
608
45
DD102 L/R
549
558
585
593
570
579
621
630
60
DD103 L/R
586
597
634
644
617
627
685
696
Υψηλό
!
4
€
€
€
€
€
€
€
€
2 πόρτες | 4 συρμάτινα καλάθια με
τηλεσκοπικό οδηγό & φρένο
| 2 ράφια.
Tall unit
2 doors | 4 metal drawer baskets full
extension & soft close
| 2 shelves.
Υψηλό
2 πόρτες | 2 συρμάτινα καλάθια με
τηλεσκοπικό οδηγό & φρένο.
2 πόρτες | 3 ράφια.
!
Tall unit
2 doors | 2 metal drawer baskets full
extension & soft close.
2 doors | 3 shelves.
Υψηλό
!
2 πόρτες | 4 συρμάτινα καλάθια με
τηλεσκοπικό οδηγό & φρένο.
2 πόρτες | 1 ράφι.
Tall unit
2 doors | 4 metal drawer baskets full
extension & soft close
2 doors | 1 shelf.
L R
Υψηλό
2 baskets.
1 door | 3 shelves.
L R
3 4 5 6 4/2014
Υψηλό
2 drawers | 1 basket.
1 door | 3 shelves.
L R
Υψηλό
!
1 πόρτα | 2 εσωτερικά συρτάρια βαθιά
& 2 ρηχά με τηλεσκοπικό οδηγό
& φρένο | 2 ράφια.
Tall unit
1 door | 2 inner drawers 15cm deep &
2 8cm deep Full extention & soft close
| 2 shelves.
!
Καλάθια & συρτάρια με τηλεσκοπικό οδηγό & φρένο.
Drawers and baskets with full extencion and soft close.
| 51
Υψηλά B 58,5cm - Y 204cm.
Tall units D 58,5cm - H 204cm.
L R
Υψηλό
!
1 πόρτα | 1 εσωτερικό συρτάρι βαθύ &
2 ρηχά με
τηλεσκοπικό οδηγό & φρένο.
1 πόρτα | 3 ράφια.
Tall unit
1 door | 1 inner drawer 15cm deep &
2 8cm deep full extention & soft close.
1 door | 3 shelves.
L R
Υψηλό
!
1 πόρτα | 2 εσωτερικά συρτάρια βαθιά
& 2 ρηχά με τηλεσκοπικό οδηγό &
φρένο.
1 πόρτα | 1 ράφι.
Tall unit
1 door | 2 inner drawers 15cm deep
& 2 8cm deep full extention & soft
close.
1 door | 1 shelf.
!
Υψηλό
3
4
5
6
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
30
DD106 L/R
447
455
470
479
455
463
489
497
40
DD107 L/R
472
482
504
513
487
496
532
541
45
DD108 L/R
485
495
521
531
503
513
554
564
60
DD109 L/R
523
535
571
583
551
562
619
630
30
DD110 L/R
522
530
546
554
531
538
565
572
40
DD111 L/R
547
556
579
588
562
570
607
616
45
DD112 L/R
560
569
596
605
578
587
629
638
60
DD113 L/R
598
608
645
656
625
635
693
703
90
DD117N
706
719
778
791
749
762
851
864
90
DD119N
652
667
723
738
687
702
789
804
90
DO100 L/R
440
456
539
555
497
513
638
654
90
DO101 L/R
465
481
576
592
531
547
689
705
€
€
€
€
€
€
€
€
2 πόρτες | 2 εσωτερικά συρτάρια
βαθιά &
2 ρηχά με τηλεσκοπικό οδηγό & φρένο
| 2 ράφια
Tall unit
2 doors | 2 inner drawers 15cm deep &
2 8cm deep full extention & soft close
| 2 shelves.
!
Υψηλό
2 πόρτες | 1 εσωτερικό συρτάρι βαθύ
&
2 ρηχά με τηλεσκοπικό οδηγό &
φρένο.
2 πόρτες | 3 ράφια.
Tall unit
2 doors | 1 inner drawer 15cm deep &
2 8cm deep full extention & soft close.
2 doors | 3 shelves.
L R
cm
0
11
Υψηλό τυφλό
1 πόρτα 45cm | 1 ράφι.
1 πόρτα 45cm | 3 ράφια.
Tall blind unit
1 door 45cm |1 shelf.
1 door 45cm |3 shelves.
L R
m
5c
12
Υψηλό τυφλό
1 πόρτα 60cm | 1 ράφι.
| 1 πόρτα 60cm | 3 ράφια.
Tall blind unit
1 door 60cm |1 shelf.
1 door 60cm | 3 shelves.
!
52 |
Υψηλά B 58,5cm - Y 204cm.
Tall units D 58,5cm - H 204cm.
Επένδυση υψηλού
με ρεγουλατόρους.
3
4
5
6
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
€
€
€
€
€
€
€
€
h 214cm 60,5
AK104N
123
123
173
173
155
155
227
227
h 219cm 60,5
AK113N
125
125
177
177
159
159
232
232
15
AL108N
55
56
67
68
58
59
75
76
15
AL110N
58
58
70
70
67
68
84
85
Tall unit side panel
with adjustable legs.
Καταφραγή υψηλού
Tall unit filler
Καταφραγή υψηλού
72cm + 132cm.
Tall unit filler
3 4 5 6 4/2014
72cm + 132cm.
!
| 53
Υψηλά φούρνου, φούρνου μικροκυμάτων
& ψυγείου B 58,5cm - Y 204cm.
Oven, microwave & fridge tall units
D 58,5cm - H 204cm.
L R
Υψηλό φούρνου
3
4
5
6
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
60
DJ100 L/R
227
238
261
271
245
256
293
304
60
DF100 L/R
352
362
385
396
367
377
414
424
60
DG100 L/R
271
282
305
315
-
-
-
-
60
DF101 L/R
396
407
430
440
408
418
455
465
60
DG101 L/R
282
292
316
326
-
-
-
-
60
DH100 L/R
413
423
446
456
427
437
475
485
60
DH101 L/R
429
439
462
472
447
457
495
505
60
DI100 L/R
434
444
467
478
452
462
500
510
€
€
€
€
€
€
€
€
1 πόρτα | 1 ράφι.
1 πόρτα | 1 ράφι.
Oven tall unit
1 door | 1 shelf.
1 door | 1 shelf.
L R
Υψηλό φούρνου
2 καλάθια.
1 πόρτα | 1 ράφι.
Oven tall unit
2 baskets.
1 door | 1 shelf.
L R
Υψηλό φούρνου
1 καλάθι | 2 συρτάρια.
1 πόρτα | 1 ράφι.
Oven tall unit
1 basket | 2 drawers.
1 door | 1 shelf.
L R
Υψηλό φούρνου
2 καλάθια | 1 εσωτερικό συρτάρι ρηχό
με τηλεσκοπικό οδηγό & φρένο.
1 πόρτα | 1 ράφι.
Oven tall unit
2 baskets | 1 inner drawer 8cm deep
Full extention & soft close.
1 door | 1 shelf.
L R
Υψηλό φούρνου
1 καλάθι | 2 εσωτερικά συρτάρια ρηχά
με τηλεσκοπικό οδηγό & φρένο.
1 πόρτα | 1 ράφι.
Oven tall unit
1 basket | 2 inner drawer 8cm deep
Full extention & soft close.
1 door | 1 shelf.
L R
Υψηλό φούρνου
!
1 πόρτα | 2 συρμάτινα καλάθια με
τηλεσκοπικό οδηγό & φρένο.
1 πόρτα | 1 ράφι.
Oven tall unit
1 door | 2 metal drawer baskets full
extension & soft close.
1 door | 1 shelf.
!
54 |
Καλάθια & συρτάρια με τηλεσκοπικό οδηγό & φρένο.
Drawers and baskets with full extencion and soft close.
Υψηλά φούρνου, φούρνου μικροκυμάτων
& ψυγείου B 58,5cm - Y 204cm.
Oven, microwave & fridge tall units
D 58,5cm - H 204cm.
3
4
5
6
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
60
DK100 L/R
325
335
350
360
330
340
366
375
60
DL100 L/R
248
258
273
283
-
-
-
-
60
DP100 L/R
220
230
245
255
229
239
264
274
60
DM100 L/R
447
457
473
482
456
466
492
501
60
DM101 L/R
353
362
386
396
368
377
415
425
60
DM102 L/R
234
240
282
288
261
267
329
335
h 214cm
60,5
AK104N
123
123
173
173
155
155
227
227
h 219cm
60,5
AK113N
125
125
177
177
159
159
232
232
L R
Υψηλό φούρνου
& φ. μικροκυμάτων
1 καλάθι | 1 συρτάρι.
| 1 σταθερό & 1 πόρτα.
€
€
€
€
€
€
€
€
Oven & microwave tall unit
1 basket | 1 drawer.
1 fixed door & 1 door.
L R
Υψηλό φούρνου
& φ. μικροκυμάτων
1 πόρτα | 1 σταθερό | 1 πόρτα.
Oven & microwave tall unit
1 door | 1 fixed door | 1 door.
L R
Υψηλό φούρνου
& φ. μικρο/των
!
1 πόρτα | 1 εσωτερικό βαθύ & 1 ρηχό
με τηλεσκοπικό οδηγό & φρένο.
1 σταθερό & 1 πόρτα.
Oven & microwave tall unit
1 door | 1 inner drawer 15cm deep & 1
8cm deep full extention & soft close
1 fixed door & 1 door.
L R
Υψηλό φούρνου
& κρυφού φ. μικρο/των
1 πόρτα |1 πόρτα με παράλληλη
ανάρτηση | 1 πόρτα.
Oven & hidden microwave
tall unit
1 door | 1 lift up door | 1 door.
L R
Υψηλό
εντoιχιζόμενου ψυγείου
1 πόρτα
3 4 5 6 4/2014
|1 πόρτα | 1 ράφι.
Tall unit
for built in refrigerator
1 door
| 1 door | 1 shelf.
Επένδυση
υψηλού
με ρεγουλατόρους.
Tall unit side
panel
with adjustable
legs.
!
Καλάθια & συρτάρια με τηλεσκοπικό οδηγό & φρένο.
Drawers and baskets with full extencion and soft close.
| 55
Υψηλά φούρνου, φούρνου μικροκυμάτων
& ψυγείου B 58,5cm - Y 204cm.
Oven, microwave & fridge tall units
D 58,5cm - H 204cm.
Καταφραγή υψηλού
3
4
5
6
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
15
AL108N
55
56
67
68
58
59
75
76
15
AL110N
58
58
70
70
67
68
84
85
€
€
€
€
€
€
€
€
Tall unit filler
Καταφραγή υψηλού
72cm + 132cm.
Tall unit filler
72cm + 132cm.
!
56 |
Υψηλά B 35cm - Y 204cm.
Tall unit D 35cm - H 204cm.
3
4
5
6
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
30
DN100 L/R
169
175
193
199
181
186
215
221
40
DN101 L/R
191
198
223
229
209
215
255
261
45
DN102 L/R
203
210
239
246
224
231
275
282
60
DN103 L/R
235
243
282
290
265
274
334
342
30
DN105 L/R
176
181
199
205
184
189
218
223
1 πόρτα | 1 ράφι.
1 πόρτα | 3 ράφια.
40
DN106 L/R
197
204
229
236
212
218
257
264
Tall unit
45
DN107 L/R
209
217
245
252
227
234
278
285
60
DN108 L/R
241
249
289
297
268
276
336
345
30
DN109 L/R
176
181
199
205
184
189
218
223
1 πόρτα | 3 ράφια.
1 πόρτα | 1 ράφι .
40
DN110 L/R
197
204
229
236
212
218
257
264
Tall unit
45
DN111 L/R
209
217
245
252
227
234
278
285
60
DN112 L/R
241
249
289
297
268
276
336
345
90
DN116N
318
329
389
400
360
371
463
474
90
DN118N
331
342
402
413
366
377
468
479
90
DN119N
331
342
402
413
366
377
468
479
L R
Υψηλό
1 πόρτα | 5 ράφια.
Tall unit
1 door | 5 shelves.
L R
Υψηλό
1 door | 1 shelf.
1 door | 3 shelves.
L R
Υψηλό
1 door | 3 shelves.
1 door | 1 shelf.
Υψηλό
€
€
€
€
€
€
€
€
2 πόρτες | 5 ράφια.
Tall unit
2 doors | 5 shelves.
Υψηλό
3 4 5 6 4/2014
2 πόρτες | 1 ράφι.
2 πόρτες | 3 ράφια.
Tall unit
2 doors | 1 shelf.
2 doors | 3 shelves.
Υψηλό
2 πόρτες | 3 ράφια.
2 πόρτες | 1 ράφι.
Tall unit
2 doors | 3 shelves.
2 doors | 1 shelf.
!
| 57
3
Υψηλά B 35cm - Y 204cm.
Tall unit D 35cm - H 204cm.
L R
4
5
6
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
40
DS104 L/R
217
222
252
258
238
243
289
294
40
DS106 L/R
227
232
263
268
245
250
296
301
40
DS107 L/R
227
232
263
268
245
250
296
301
h 214cm
35
AK107N
79
79
108
108
74
74
115
115
h 219cm
35
AK116N
81
81
111
111
75
75
118
118
15
AL108N
55
56
67
68
58
59
75
76
15
AL110N
58
58
70
70
67
68
84
85
Υψηλό φάλτσο
€
€
€
€
€
€
€
€
1 πόρτα 45cm | 5 ράφια.
Tall end unit
1 door 45cm | 5 shelves.
L R
Υψηλό φάλτσο
1 πόρτα 45cm | 1 ράφι.
1 πόρτα 45cm | 3 ράφια.
Tall end unit
1 door 45cm | 1 shelf.
1 door 45cm | 3 shelves.
L R
Υψηλό φάλτσο
1 πόρτα 45cm | 3 ράφια.
1 πόρτα 45cm | 1 ράφι .
Tall end unit
1 door 45cm | 3 shelves.
1 door 45cm | 1 shelf.
Επένδυση υψηλού
με ρεγουλατόρους.
Tall unit side panel
with adjustable legs.
Καταφραγή υψηλού
Tall unit filler
Καταφραγή υψηλού
72cm + 132cm.
Tall unit filler
72cm + 132cm.
!
58 |
Ερμάριο για δημιουργία υψηλού
228cm B 58,5cm - Y 24cm.
Tall unit add-on element D 58,5cm - H 24cm.
6
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
30
EA100N
79
81
82
84
78
80
82
84
40
EA101N
83
85
87
89
80
82
85
87
45
EA102N
85
87
89
91
85
87
91
93
60
EA103N
91
93
97
99
92
94
100
102
90
EA104N
114
117
123
126
117
120
129
132
90
EB100 L/R
117
120
129
132
117
120
133
137
h 238cm 60,5
AK105N
135
135
191
191
172
172
252
252
h 243cm 60,5
AK114N
137
137
194
194
175
175
257
257
AL111N
61
62
75
76
73
74
92
92
Tall unit
add-on element
1 lift up door.
cm
5
Code
1 πόρτα κουμπάσο.
0
11
4
W
Συμπλήρωμα
για υψηλό 228cm
L R
3
Συμπλήρωμα για υψηλό
τυφλό 228cm
€
€
€
€
€
€
€
€
1 πόρτα 45cm κουμπάσο.
Tall blind unit
add-on element
1 lift up door 45cm.
Επένδυση υψηλού
με ρεγουλατόρους.
Tall unit side panel
with adjustable legs.
Καταφραγή υψηλού
15
132cm + 96cm.
Tall unit filler
3 4 5 6 4/2014
132cm + 96cm.
!
| 59
Ειδικά τεμάχια με περιθώριο περιμετρικά στο χρώμα της επιφάνειας.
Custom panels with edge banding at 4 sides.
Code
Επιβάρυνση για ειδικά σχέδια
Extra cost per custom shape
!
για κάθε φάλτσα κοπή
for every angled cut
68
για κάθε ειδικό σχέδιο
for every custom cut
189
311
Σταθερό κόστος επεξεργασίας ανά ειδικό τεμάχιο
Fixed working cost per custom panel
Σοβατεπί με μονωτικό & πιάστρες.
88 cm
Plinth with waterproof gasket and clips.
59,5cm
247
247
371
για κάθε φάλτσα κοπή
for every angled cut
68
για κάθε ειδικό σχέδιο
for every custom cut
189
3 4 5 6
Διάσταση
Dimension
Code
278 x 9,6
ΗΑ100
30
41
-
-
305 x 9,8
ΗΑ100
-
-
37
68
80 cm
Τυποποιημένα
τραπέζια με περιθώριο περιμετρικά στο χρώμα
της επιφάνειας.
Table tops130with
cm edge banding at all sides of the same color.
Τραπέζι με στρογγυλεμένες γωνίες
175cm x 80cm
88 cm
80 cm
59,5cm
€
€
3 4
Πάχος
Thickness
Code
18-20mm
GB102
278
350
36-39mm
GE102
447
591
18-20mm
GB103
240
293
36-39mm
GE103
371
477
18-20mm
GB104
278
350
36-39mm
GE104
447
591
Table with rounded corners
175cm x 80cm
175 cm
195 cm
88 cm
59,5cm
195 cm
175 cm
130 cm
80 cm
Τραπέζι με στρογγυλεμένες γωνίες
130cm x 80cm
Table with rounded corners
130cm x 80cm
130 cm
80 cm
175 cm
80 cm
175 cm
175 cm
80 cm
175 cm
60 |
125
45
195 cm
80 cm
€| m2
στα ειδικά τεμάχια λάκας gloss και οι 2 όψεις είναι gloss.
for Gloss lacquered custom panels both sides are gloss.
Σοβατεπί.
Plinth.
80 cm
80 cm
€| m2
23
GE100 209
Επιβάρυνση για ειδικά σχέδια
Extra cost per custom shape
€| m2
156
Σταθερό κόστος επεξεργασίας ανά ειδικό τεμάχιο
Fixed working cost per custom panel
Ειδικό τεμάχιο
36-39mm
Custom panel
36-39mm
€| m2
GB100 104
Ειδικό τεμάχιο
18-20mm
Custom panel
18-20mm
3 4 5 6
Τραπέζι γλώσσα
175cm x 80cm
Table
175cm x 80cm
€
€
Τιμοκατάλογος πορτών.
Doors price list.
Μοντέλα Πορτών
Door Models
3
4
Κατηγορία τιμής
Price category
Κατηγορία τιμής
Price category
3 4 5 6 4/2014
5
Κατηγορία τιμής
Price category
6
Κατηγορία τιμής
Price category
Σταθερό κόστος
επιβάρυνσης ανα πόρτα
Extra cost per custom shape
Πλάτος Width
Ύψος
Ηeight
15
12
-
18
-
24
-
36
-
48
54
60
72
€
30
-
€
40
€
45
€
60
-
-
11
9
11
12
14
11
13
14
17
14
17
18
23
-
-
-
23
-
-
-
-
-
-
13
23
29
€
62
-
€
72
€
90
€
120
€
150
€
180
-
14
-
-
-
-
-
19
23
-
-
17
19
23
-
-
-
-
-
32
41
-
-
29
-
-
41
52
-
-
-
32
-
-
-
-
-
-
27
35
-
-
49
64
79
93
32
40
-
-
58
76
-
-
84
-
-
-
-
46
-
-
-
-
-
-
96
16
29
37
41
52
-
-
-
-
-
-
132
-
41
52
57
73
-
-
-
-
-
-
204
-
60
76
84
109
-
-
-
-
-
-
12
-
-
-
-
14
-
-
18
-
-
-
18
-
11
14
15
18
-
-
25
32
-
-
24
-
14
16
18
22
23
26
31
-
-
-
36
-
18
22
25
31
-
-
44
58
-
-
48
-
-
-
31
40
-
-
57
75
-
-
54
-
-
-
-
44
-
-
-
-
-
-
60
-
-
-
38
49
-
-
70
92
114
135
72
17
31
40
44
57
-
-
83
109
-
-
84
-
-
-
-
66
-
-
-
-
-
-
52
57
75
-
-
-
-
-
-
96
22
40
132
-
57
73
80
104
-
-
-
-
-
-
204
-
83
108
120
156
-
-
-
-
-
-
12
-
-
-
-
10
-
-
14
-
-
-
18
-
8
10
11
14
-
-
20
25
-
-
24
-
10
10
14
18
18
21
26
-
-
-
36
-
14
18
20
26
-
-
38
49
-
-
48
-
-
-
26
34
-
-
50
66
-
-
54
-
-
-
-
38
-
-
-
-
-
-
60
-
-
-
32
42
-
-
62
82
102
122
72
16
26
34
38
50
-
-
74
98
-
-
84
-
-
-
-
58
-
-
-
-
-
-
96
21
34
44
50
66
-
-
-
-
-
-
132
-
57
62
69
91
-
-
-
-
-
-
204
-
71
94
105
139
-
-
-
-
-
-
12
-
-
-
-
14
-
-
19
-
-
-
18
-
11
14
15
20
-
-
28
37
-
-
24
-
14
15
20
26
27
31
37
-
-
-
36
-
20
26
29
37
-
-
55
73
-
-
48
-
-
-
37
49
-
-
73
97
-
-
54
-
-
-
-
55
-
-
-
-
-
-
60
-
-
-
46
61
-
-
91
121
158
158
72
22
37
49
55
73
-
-
109
146
-
-
84
-
-
-
-
85
-
-
-
-
-
-
49
65
73
97
-
-
-
-
-
-
96
29
132
-
69
91
102
135
-
-
-
-
-
-
204
-
105
139
156
208
-
-
-
-
-
-
€
€
5
| 61
Τυποποιημένες επενδύσεις 18 - 20mm με ρεγουλατόρους.
Side panels 18 - 20mm with adjustable legs.
Ύψος
Height
Βάθος
Depth
Code
3 4 5 6
€
62 |
€
€
82
35
AK101N
34
45
38
54
87
35
AK110N
35
47
40
57
142
35
AK106N
57
76
51
79
147
35
AK115N
58
78
53
81
214
35
AK107N
79
108
74
115
219
35
AK116N
81
111
75
118
46
58,5
AK102N
32
42
36
51
51
58,5
AK111N
34
46
39
56
82
58,5
AK100N
49
68
60
86
87
58,5
AK109N
55
75
63
91
106
58,5
AK108N
64
88
75
110
111
58,5
AK117N
64
88
79
115
142
60,5
AK103N
86
119
105
153
147
60,5
AK112N
88
123
109
158
214
60,5
AK104N
123
173
155
227
219
60,5
AK113N
125
177
159
232
238
60,5
AK105N
135
191
172
252
243
60,5
AK114N
137
194
175
257
€
7-8-9
Κατηγορία τιμής
Price category
Περιεχόμενα Index
3
Ευρετήριο κωδικών. Code Index.
5
Τυποποίηση ερμαρίων.General dimensions.
9
Υλικά & Χρώματα. Materials & Colors.
11
Ερμάρια βάσεως. Base units.
11 Βάσεως B 58,5cm - Y 72cm χωρίς πάγκο. Base units D 58,5cm - H 72cm without worktop.
15 Βάσεως φούρνου & νεροχύτη B 58,5cm - Y 72cm χωρίς πάγκο. Oven & sink base units D 58,5cm - H 72cm without worktop.
17 Πόρτες Πλυντηρίου πιάτων (π|π). Dishwasher doors.
18 Βάσεως B 35cm - Y 72cm χωρίς πάγκο. Base units D 35cm - H 72cm without worktop.
19 Βάσεως B 58,5cm - Y 36cm χωρίς πάγκο. Base units D 58,5cm - H 36cm without worktop.
20 Βάσεως Β 58,5 - Υ 96cm χωρίς πάγκο. Base units D 58,5 - H 96cm without worktop.
21
Κρεμαστά ερμάρια. Wall units.
21 Κρεμαστά B 35cm - Y 24cm. Wall units D 35cm - H 24cm.
22 Κρεμαστά B 35cm -Y 36cm. Wall units D 35 - H 36cm.
24 Κρεμαστά B 35cm - Y 48cm. Wall units D 35cm - H 48cm.
26 Κρεμαστά B 35cm - Y 60cm. Wall units D 35cm - H 60cm.
28 Κρεμαστά Απορροφητήρα Β 35cm - Υ 60cm. Wall hood units D 35cm - H 60cm.
29 Κρεμαστά B 35cm - Y 72cm. Wall units D 35cm - H 72cm.
34 Κρεμαστά Απορροφητήρα Β 35cm για σειρά Υ 72cm. Wall hood units D 35cm - H 72cm.
35 Κρεμαστά B 35cm - Y 96cm. Wall units D 35cm - H 96cm.
37 Κρεμαστά Απορροφητήρα B 35cm για σειρά Y 96cm. Wall Hood units D 35cm - H 96cm.
38
Ερμάρια κρεμαστά με πιατοθήκη. Wall units with dish rack.
38 Κρεμαστά με πιατοθήκη Β 35cm - Υ 36cm. Wall units with dish rack D 35cm - H 36cm.
39 Κρεμαστά με πιατοθήκη Β 35cm - Υ 48cm. Wall units with dish rack D 35cm - H 48cm.
40 Κρεμαστά με πιατοθήκη Β 35cm - Υ 72cm. Wall units with dish rack D 35cm - H 72cm.
41 Κρεμαστά με πιατοθήκη Β 35cm - Υ 96cm. Wall units with dish rack D 35cm - H 96cm.
42
Ερμάρια ημίψηλα. Tall units.
42 Ημίψηλα Β 58,5cm - Υ 132cm χωρίς πάγκο. Tall units D 58,5cm - H 142cm without worktop.
44 Ημίψηλα φούρνου B 58,5cm - Y 132cm χωρίς πάγκο. Oven tall units D 58,5cm - H 142cm without worktop.
46 Ημίψηλα Β 35cm - Y 132cm χωρίς πάγκο. Tall units D 35cm - H 132cm without worktop.
47
Ερμάρια υψηλά. Tall units.
47 Υψηλά B 58,5cm - Y 204cm. Tall units D 58,5cm - H 204cm.
52 Υψηλά φούρνου, φούρνου μικροκυμάτων & ψυγείου B 58,5cm - Y 204cm. Oven, microwave & fridge tall units D 58,5cm - H 204cm.
55 Υψηλά B 35cm - Y 204cm. Tall unit D 35cm - H 204cm.
58
Ειδικά τεμάχια με περιθώριο περιμετρικά στο χρώμα της επιφάνειας.
Custom panels with edge banding at 4 sides.
58
Σοβατεπί. Plinth.
Τυποποιημένα τραπέζια με περιθώριο περιμετρικά στο χρώμα της επιφάνειας.
Table tops with edge banding at all sides of the same color.
58
59
60
2|
Τιμοκατάλογος πορτών. Doors price list.
Τυποποιημένες επενδύσεις 18 - 19mm με ρεγουλατόρους.
Side panels 18 - 19mm with adjustable legs.
7 8 9 4/2014
57 Ερμάριο υψηλό για δημιουργία υψηλού 228cm B 58,5cm - Y 24cm. Tall unit add-on element D 58,5cm - H 24cm.
Ευρετήριο κωδικών. Code Index.
Code
Σελίδα
Page
Code
Code
Σελίδα
Page
AA100 L/R 11
AF105N
12
AL105N
33,34,40
AS103N
19
BH102N
29
BK113N
29
AA101 L/R 11
AF106N
12
AL106N
36,37,41
AS104N
19
BH103N
30
BK114N
29
AA102 L/R 11
AF107N
12
AL107N
43,45,46
AS105N
19
BH104N
30
BK118N
29
AA103 L/R 11
AF108N
12
AL108N
51,54,56
AT100N
19
BH105N
30
BK119N
29
AA104 L/R 11
AF109N
12
AL110N
51,54,56
AT101N
19
BH110N
31
BL100 L/R 33
AA105N
11
AF110N
12
AL111N
57
AT102N
19
BH111N
32
BL102 L/R 33
AA106N
11
AF111N
12
AL112N
27,28
AT103N
19
BH112N
32
BL103 L/R 33
AA107N
11
AF112N
12
AL113N
20
AT104N
19
BH113N
32
BL104 L/R 33
AB100 L/R 11
AF113N
12
AM100N
15
AT105N
19
BH114N
32
BL105 L/R 33
AC100N
AF114N
12
AM101N
15
AV100N
17
BH115N
32
BL106 L/R 33
AC101 L/R 11
AH103 L/R 13
AM102N
15
AV101N
17
BH124N
32
BL107 L/R 33
AC102 L/R 11
AH104 L/R 13
AM107N
15
AV102N
17
BH125N
33
BM100 L/R 35
AC103 L/R 11
AH105 L/R 13
AN100 L/R 15
AV103N
17
BH127N
29
BM101 L/R 35
AD101 L/R 11
AH106 L/R 13
AN101 L/R 15
AX100 L/R 20
BH128N
30
BM102 L/R 35
AD102 L/R 11
AH107 L/R 13
AN102N
15
AX101 L/R 20
BI100 L/R 30
BM103 L/R 35
AD103 L/R 11
AH108 L/R 13
AN103N
15
AX102N
20
BI102 L/R 30
BM104 L/R 35
AD104 L/R 11
AH111 L/R 13
AN104N
15
BA100N
21
BJ100N
22
BM105 L/R 35
AD109N
12
AH112 L/R 13
AN105N
15
BA101N
21
BJ101N
22
BM106 L/R 35
AD110N
12
AH113 L/R 14
AN106N
15
BA102N
21
BJ102N
22
BM110N
35
AD111N
12
AI100 L/R 14
AN107N
15
BA103N
21
BJ103N
22
BM111N
35
AD112N
12
AI101 L/R 14
AN112 L/R 16
BB100N
21
BJ104N
22
BM112N
35
AD117N
12
AI102 L/R 14
AN113 L/R 16
BB101N
21
BJ105N
22
BM118N
35
AD118N
12
AI103 L/R 14
AN114 L/R 16
BC100 L/R 22
BJ106N
22
BM119N
35
AE100N
12
AK100N
14,16,17,60 AN115 L/R 16
BC101 L/R 22
BJ107N
22
BO103 L/R 34
AE101N
12
AK101N
18,60
AN116N
16
BC102 L/R 22
BJ115N
24
BO107 L/R 37
AE102N
12
AK102N
19,60
AN117 L/R 15
BC103 L/R 22
BJ116N
24
BO113 L/R 28
AE103N
12
AK103N
43,45,60
AN118N
15
BC108N
22
BJ117N
24
BO114N
28
AE104N
12
AK104N
51,53,60
AN119N
15
BC109N
22
BJ118N
24
BO115N
28
AE105N
12
AK105N
57,60
AN120N
15
BC110N
22
BJ119N
24
BO116 L/R 34
AE106N
12
AK106N
46,60
AN121 L/R 16
BE100 L/R 24
BJ120N
24
BO117N
34
AE107N
12
AK107N
56,60
AN122 L/R 16
BE101 L/R 24
BJ121N
24
BO118N
34
AE108N
12
AK108N
20,60
AN123 L/R 15
BE102 L/R 24
BJ122N
24
BO119
37
AE109N
12
AK109N
14,16,17,60 AN124 L/R 15
BE103 L/R 24
BJ126N
38
BO120
37
AE110N
13
AK110N
18,60
AN125N
16
BE104N
24
BJ127N
38
BP100 L/R 35
AE111N
13
AK111N
19,60
AO100 L/R 18
BE105N
24
BJ128N
38
BR100 L/R 35
AE112N
13
AK112N
43,45,60
AO101 L/R 18
BF107N
25
BJ130N
39
BR102 L/R 36
AE113N
13
AK113N
51,53,60
AO102 L/R 18
BF108N
25
BJ131N
39
BS100 L/R 36
AE114N
13
AK114N
57,60
AO103 L/R 18
BF109N
25
BJ132N
39
BS102 L/R 36
AE115N
12
AK115N
46,60
AO104N
18
BF110N
25
BK100 L/R 29
BS103 L/R 36
AE116N
12
AK116N
56,60
AO105N
18
BF111N
25
BK101 L/R 29
BS104 L/R 36
AE117N
13
AK117N
20,60
AR100 L/R 19
BF112N
25
BK102 L/R 29
BS105 L/R 36
AF100N
12
AL100N
14,16,17,18 AR101 L/R 19
BF113N
25
BK103 L/R 29
BS106 L/R 36
AF101N
12
AL101N
19
AR104N
19
BF115N
25
BK104 L/R 29
BS107 L/R 36
AF102N
12
AL102N
21
AS100N
19
BG100 L/R 29
BK105 L/R 29
BU100 L/R 38
AF103N
12
AL103N
23,38
AS101N
19
BH100N
29
BK106 L/R 29
BU102N
AF104N
12
AL104N
25,39
AS102N
19
BH101N
29
BK112N
BV101 L/R 39
7 8 9 4/2014
Code
Σελίδα
Page
11
Σελίδα
Page
Code
Σελίδα
Page
29
Code
Σελίδα
Page
38
|3
Ευρετήριο κωδικών. Code Index.
Code
4|
Σελίδα
Page
Code
Σελίδα
Page
Code
Σελίδα
Page
Code
Σελίδα
Page
Code
Σελίδα
Page
BV102N
39
CB100 L/R 42
DA108 L/R 47
DH100 L/R 52
GE104
58
BV107N
39
CB101 L/R 42
DA109 L/R 47
DH101 L/R 52
HA100
58
BV108N
39
CC100 L/R 43
DA110 L/R 47
DI100 L/R 52
U104N
30
BW108N
30
CC101 L/R 43
DA111 L/R 47
DJ100 L/R 52
U105N
30,31
BW109N
30
CC104N
DA112 L/R 47
DK100 L/R 53
U106N
31
BW110N
30
CC106 L/R 43
DA116N
47
DL100 L/R 53
U107N
31
BW111N
31
CD100 L/R 43
DA118N
47
DM100 L/R 53
U108N
31,32
BW112N
31
CD101 L/R 43
DA119N
47
DM101 L/R 53
U109N
32
BW113N
31
CD102 L/R 43
DB100 L/R 48
DM102 L/R 53
U110N
32
BW114N
31
CD103 L/R 43
DB101 L/R 48
DN100 L/R 55
U111N
32,33
BW115N
31
CD106N
43
DB103 L/R 48
DN101 L/R 55
BX101 L/R 41
CE100N
44
DB104 L/R 48
DN102 L/R 55
BX104N
41
CE101N
44
DB105 L/R 48
DN103 L/R 55
BX105N
41
CF100N
44
DB106 L/R 48
DN105 L/R 55
BX108N
41
CF101N
44
DB110N
49
DN106 L/R 55
BY100 L/R 26
CG100 L/R 45
DB112N
49
DN107 L/R 55
BY101 L/R 26
CG101N
45
DB113N
49
DN108 L/R 55
BY102 L/R 26
CG102N
45
DB117 L/R 48
DN109 L/R 55
BY103 L/R 26
CH100 L/R 45
DB118 L/R 48
DN110 L/R 55
BY108N
26
CH101 L/R 44
DB119 L/R 48
DN111 L/R 55
BY109N
26
CH103 L/R 44
DC100 L/R 49
DN112 L/R 55
BY110N
26
CH104N
44
DC101 L/R 49
DN116N
55
BY111N
26
CH105N
44
DC102 L/R 49
DN118N
55
BY116N
26
CH106N
44
DC103 L/R 49
DN119N
55
BY117N
26
CI100 L/R 46
DD100 L/R 49
DO100 L/R 50
BY118N
26
CI101 L/R 46
DD101 L/R 49
DO101 L/R 50
BY119N
26
CI102 L/R 46
DD102 L/R 49
DP100 L/R 53
BY120N
26
CI103 L/R 46
DD103 L/R 49
DS100 L/R 48
BY121N
26
CI106N
46
DD106 L/R 50
DS102 L/R 48
BY122N
26
CR100 L/R 42
DD107 L/R 50
DS103 L/R 48
BY123N
26
CR102 L/R 46
DD108 L/R 50
DS104 L/R 56
BZ101 L/R 40
D104N
30
DD109 L/R 50
DS106 L/R 56
BZ104N
40
D105N
30,31
DD110 L/R 50
DS107 L/R 56
BZ105N
40
D106N
31
DD111 L/R 50
EA100N
57
BZ109N
40
D107N
31
DD112 L/R 50
EA101N
57
BZ110N
40
D108N
31,32
DD113 L/R 50
EA102N
57
BZ114N
40
D109N
32
DD117N
50
EA103N
57
BZ115N
40
D110N
32
DD119N
50
EA104N
57
BZ119N
40
D111N
32,33
DE100 L/R 49
EB100 L/R 57
BZ121N
40
DA100 L/R 47
DE101 L/R 49
GB100
58
CA100 L/R 42
DA101 L/R 47
DE102 L/R 49
GB102
58
CA101 L/R 42
DA102 L/R 47
DE103 L/R 49
GB103
58
CA102 L/R 42
DA103 L/R 47
DF100 L/R 52
GB104
58
CA103 L/R 42
DA105 L/R 47
DF101 L/R 52
GE100
58
CA105N
42
DA106 L/R 47
DG100 L/R 52
GE102
58
CA108 L/R 42
DA107 L/R 47
DG101 L/R 52
GE103
58
43
Code
Σελίδα
Page
Τυποποίηση ερμαρίων.
General dimensions.
Υπόμνημα, legend
B
Φ
Φ+Φ/Μ
Ν
Α
ΦΚΦ
ΦΕ
*
Χωρίς πλάτη.
Without back panel.
Βάθος.
Depth.
Φούρνου.
Oven unit.
Φούρνου & Φούρνου μικροκυμάτων.
Oven and microwave unit.
Νερόχυτη.
Sink unit.
Απορρoφητήρα.
Hood unit.
Φόυρνου & κρυφού φούρνου/ μικροκυμάτων.
Oven and hidden microwave tall unit.
Φούρνος ύψους 48cm.
Oven 48cm Height.
2 πόρτες.
2 doors.
Tυποποίηση τυφλών.
Blind units dimensions.
!
Ισχύουν μόνο για την κατηγορία τιμής 9.
Valid only for price category 9.
Β 35
70x40 (1x30)
80x40 (1x40)
85x40 (1x45)
100x40 (1x60)
Β 35
70x40 (1x30)
80x40 (1x40)
85x40 (1x45)
100x40 (1x60)
238cm_
214cm_
72
96
142cm_
82cm_
46cm_
72
132
204
10cm_
0_
Β 58,5
110x65 (1x45)
125x65 (1x60)
Β 58,5
110x65 (1x45)
125x40 (1x60)
7 8 9 4/2014
Β 58,5
105x65 (1x40)
110x65 (1x45)
125x65 (1x60)
N 125x65 (1x60)
N 145x65 (2x40)
N 155x65 (2x45)
Τυποποίηση ερμαρίων.
General dimensions.
Β 35
45
60
90
120
238cm_
Β 35
A60
Β 35
45
60
90
120
90*
120*
150
180
A60
Β 35
15
30
40
45
60
80*
90*
120*
A60
Β 35
A60
84
214cm_
60
Β 35
15
30
40
45
60
80*
90
120
90*
120*
Α60
Β 35
45
60
80*
90
120
90*
120*
48
96
72
Β 35
45
60
90
90*
120
Β35
40
45
60
62
72
90
24
36
60
142cm_
96
82cm_
46cm_
7 8 9 4/2014
10cm_
0_
!
Β 58,5
45
60
90
Β 58,5
45
60
90
90*
Β 58,5
30
40
45
60
90
120
Β 58,5
30
40
45
60
90
120
Β 58,5
30
40
45
60
90
120
Ν90
Ν120
Β 58,5
15
30
40
45
60
80*
90*
120*
Ν60
Ν80*
Ν90*
Ν120*
Β35
30
40
45
60
80*
90*
Β 58,5
Φ60
Φ90
Β 58,5
45
60
90*
Β 58,5
30
40
45
60
90*
Β35
30
40
45
60
90*
Β 58,5
Φ60
Φ90*
Τα ερμάρια που ανήκουν στην κατηγορία τιμής 8 διατίθεται μόνο στις διαστάσεις με κόκκινο χρώμα.
Τhe availiable units of price category 8 are marked in red.
Β 58,5
Φ60
Β 58,5
Φ60
Β 58,5
ΦΕ60
ΦΕ90*
Β 58,5
ΦΕ60
ΦΕ90
Β58,5
30
40
45
60
90*
54
72
36
18
54
54
Β58,5
45
60
Β58,5
45
60
Β58,5
Φ+Φ/Μ 60
Β 58,5
Φ60
Β 58,5
Φ60
Β 58,5
Φ60
Β 58,5
30
45
60
90*
Β35
30
40
45
60
90*
Β 58,5
30
45
60
90*
Β35
30
40
45
60
90*
Β58,5
30
40
45
60
90*
Β35
30
40
45
60
90*
Β58,5
ΦΚΦ 60
7 8 9 4/2014
7-8-9
Υλικά & Χρώματα.
Materials & Colors.
|9
Κάσωμα Cabinet
B101
S101
Λευκό
White
Βασάλτης
Basalt
Πόρτα με πλαίσιο αλουμινίου
Aluminum frame door
Πόρτα με πλαίσιο αλουμινίου 22mm
& τζάμι έγχρωμο 4mm με μεμβράνη & αυτ/λητη λαβή.
Aluminum frame glass door with protective film and self adesive handle.
G101-WI
G102-KM
G103-LB
Kάσωμα σε χρώμα Λευκό ή Βασάλτη
πάχους 18 mm. Υπάρχει η δυνατότητα
επιλογής αριστερού/δεξιού ή και των
2 πλαϊνών ερμαρίου από τα διαθεσιμα
χρωματα στην σελίδα 12-13 της εισαγωγής.
Cabinet from 18mm White/Basalt melamine.
Both sides of the cabinet (right / left) can be
from different color, see the availiable colors
on page 12-13 in the intro.
7
Κατηγορία τιμής
Price category
G104-BL
Πόρτα με πλαίσιο αλουμινίου
Aluminum frame door
Πόρτα με πλαίσιο αλουμινίου 22mm με τζάμι φθορίου 4mm & αυτοκόλλητη λαβή.
Aluminum frame glass door with frosted glass and self adesive handle.
8
Κατηγορία τιμής
Price category
G100
Πόρτα Post Forming
Post forming door
Πόρτα ανάγλυφο post forming με περιθώριο πάνω - κάτω.
Textured finished post forming door.
9
Κατηγορία τιμής
Price category
Κατεύθυνση νερών Grain direction
K133-TP
K134-LP
K130-RG
K131-NP
K132-KP
Πόρτες Doors
Κουμπάσα Lift up doors
Μετώπες Drawers / baskets front
Καταφραγές - Επενδύσεις Fillers - Side panels
Πλαϊνά ερμαρίου, εταζέρας Units side panels
Σοβατεπί Plinth
Ειδικά τεμάχια Custom panels
Μέγιστο ύψος Max height: 262cm
Μέγιστο πλάτος Max width: 182cm
Κατεύθυνση νερών Grain direction:
!
10 |
Στα μοντέλα Κ133 & Κ134 η κατεύθυνση των νερών αντιπροσωπεύει την ανάγλυφη επιφανεια.
Τα νερά του ξύλου είναι πάντα αντίθετα.
For models Κ133 & Κ134 the grain direction represents the surface.
The wood grain direction is always opposite.
Βάσεως B 58,5cm - Y 72cm χωρίς πάγκo.
Base units D 58,5cm - H 72cm without worktop.
7
9
W
Code
15
AA100 L/R
110
112
-
-
67
69
30
AA101 L/R
119
122
-
-
74
78
40
AA102 L/R
128
132
-
-
82
86
45
AA103 L/R
132
136
-
-
85
89
60
AA104 L/R
145
150
-
-
96
100
80
AA105N
211
217
-
-
118
124
90
AA106N
219
225
-
-
125
131
120
AA107N
243
250
-
-
143
151
40
AB100 L/R
149
153
-
-
102
106
15
AC100N
197
199
-
-
153
156
30
AC103 L/R
283
286
-
-
239
242
1 πόρτα | 2 συρμάτινα καλάθια με τηλεσκοπικό οδηγό
& φρένο.
45
AC101 L/R
323
326
-
-
275
279
Base unit
60
AC102 L/R
346
350
-
-
296
301
30
AD101 L/R
359
362
-
-
314
317
40
AD102 L/R
370
373
-
-
323
327
45
AD103 L/R
375
378
-
-
328
331
60
AD104 L/R
391
395
-
-
341
345
L R
Βάσεως
1 πόρτα | 1 ράφι.
Base unit
1 door | 1 shelf.
Βάσεως
2 πόρτες | 1 ράφι.
Base unit
2 doors | 1 shelf.
L R
8
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
Βάσεως Φάλτσο
€
€
€
€
€
€
1 πόρτα 45cm | 1 ράφι.
End base unit
1 door 45cm | 1 shelf.
Βάσεως βαγονέτο
1 συρόμενη μπουκαλοθήκη με τηλεσκοπικό οδηγό &
φρένο.
Base unit with pull-out basket
1 pull-out bottle holder full extension & soft close.
L R
Βάσεως
!
7 8 9 4/2014
1 door | 2 metal drawer baskets full extension & soft
close.
L R
Βάσεως
1 πόρτα | 1 εσωτερικό συρτάρι βαθύ & 2 ρηχά με
τηλεσκοπικό οδηγό
& φρένο.
!
Base unit
1 door | 1 inner drawer 15cm deep
& 2 8cm deep full extention
& soft close.
!
| 11
Βάσεως B 58,5cm - Y 72cm χωρίς πάγκo.
Base units D 58,5cm - H 72cm without worktop.
9
Code
30
AD109N
337
339
-
-
257
260
40
AD110N
349
352
-
-
266
270
45
AD111N
354
358
-
-
271
274
60
AD112N
372
376
-
-
284
288
90
AD117N
414
420
-
-
318
323
120
AD118N
447
453
-
-
342
349
30
AF100N
-
-
-
-
134
137
40
AF101N
-
-
-
-
144
147
45
AF102N
-
-
-
-
149
152
60
AF103N
-
-
-
-
163
167
90
AF104N
-
-
-
-
192
197
30
AF105N
-
-
-
-
126
129
40
AF106N
-
-
-
-
135
139
45
AF107N
-
-
-
-
140
143
60
AF108N
-
-
-
-
153
157
90
AF109N
-
-
-
-
180
185
30
AF110N
-
-
-
-
118
121
40
AF111N
-
-
-
-
126
130
45
AF112N
-
-
-
-
130
134
60
AF113N
-
-
-
-
143
147
90
AF114N
-
-
-
-
168
173
30
AE100N
431
434
-
-
282
285
4 συρτάρια με τηλεσκοπικό οδηγό & φρένο.
40
AE101N
446
450
-
-
292
296
Base unit
45
AE102N
454
457
-
-
297
300
60
AE103N
476
480
-
-
311
315
90
AE104N
527
532
-
-
347
353
120
AE115N
569
575
-
-
373
380
30
AE105N
354
357
-
-
240
243
2 συρτάρια 1 καλάθι με τηλεσκοπικό οδηγό & φρένο.
40
AE106N
368
371
-
-
250
253
Base unit
45
AE107N
374
378
-
-
254
257
60
AE108N
394
398
-
-
267
271
90
AE109N
441
447
-
-
303
309
120
AE116N
478
484
-
-
328
334
2 καλάθια | 1 εσωτερικό συρτάρι ρηχό
με τηλεσκοπικό οδηγό & φρένο.
Base unit
2 baskets | 1 inner drawer 8cm full extension & soft
close.
Βάσεως
4 συρτάρια.
Base unit
4 drawers.
Βάσεως
2 συρτάρια 1 καλάθι.
Base unit
2 drawers 1 basket.
Βάσεως
2 καλάθια.
Base unit
2 baskets.
Βάσεως
4 drawers full extension & soft close.
Βάσεως
2 drawers 1 basket full extension & soft close.
12 |
8
W
Βάσεως
!
7
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
€
€
€
€
€
€
Βάσεως B 58,5cm - Y 72cm χωρίς πάγκo.
Base units D 58,5cm - H 72cm without worktop.
Βάσεως
2 καλάθια με τηλεσκοπικό οδηγό & φρένο.
Base unit
2 baskets full extension & soft close.
L R
Βάσεως τυφλό
m
5c
10
1 πόρτα 40cm | 1 ράφι.
Blind base unit
7
8
9
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
30
AE110N
278
281
-
-
198
201
40
AE111N
289
292
-
-
207
210
45
AE112N
294
298
-
-
211
214
60
AE113N
311
315
-
-
223
227
90
AE114N
356
361
-
-
259
265
120
AE117N
387
393
-
-
282
288
80
AH103 L/R
-
-
-
-
146
152
90
AH104 L/R
-
-
-
-
152
158
80
AH105 L/R
-
-
-
-
146
152
90
AH106 L/R
-
-
-
-
152
158
90
AH107 L/R
-
-
-
-
152
158
120
AH108 L/R
-
-
-
-
172
180
90
AH111 L/R
-
-
-
-
264
269
90
AH112 L/R
-
-
-
-
640
646
€
€
€
€
€
€
1 door 40cm | 1 shelf.
L R
Βάσεως τυφλό
cm
0
11
1 πόρτα 45cm | 1 ράφι.
Blind base unit
1 door 45cm | 1 shelf.
L R
Βάσεως τυφλό
1 πόρτα 60cm | 1 ράφι.
m
5c
12
Blind base unit
1 door 60cm | 1 shelf.
L R
Βάσεως τυφλό
1 πόρτα 45cm | περιστρεφόμενο
χρωμίου 1/2.
cm
0
11
Blind base unit
7 8 9 4/2014
1 door 45cm | 2 metal baskets 1/2.
L R
Βάσεως τυφλό
cm
0
11
1 πόρτα 45cm | γωνιακή τροφοθήκη χρωμίου με φρένο.
Blind base unit
1 door 45cm | corner storage
chrome unit with soft close.
!
| 13
7
Βάσεως B 58,5cm - Y 72cm χωρίς πάγκo.
Base units D 58,5cm - H 72cm without worktop.
8
9
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
90
AH113 L/R
-
-
-
-
608
613
80
AI100 L/R
263
272
-
-
177
185
90
AI102 L/R
282
292
-
-
192
202
80
AI101 L/R
462
469
-
-
375
382
90
AI103 L/R
495
503
-
-
405
413
h 82cm
58,5
AK100N
-
-
-
-
27
27
h 87cm
58,5
AK109N
-
-
-
-
31
31
15
AL100N
-
-
-
-
26
26
L R
Βάσεως τυφλό
€
€
€
€
€
€
1 πόρτα 45cm | γωνιακή τροφοθήκη.
cm
0
11
Blind base unit
1 door 45cm | corner storage chrome unit.
L R
Βάσεως γωνιακό
2 πόρτες | 1 ράφι.
Base corner unit
2 doors | 1 shelf.
L R
Βάσεως γωνιακό
2 πόρτες
| 1 περιστρεφόμενο χρωμίου 3/4.
Base corner unit
2 doors | 2 metal baskets 3/4.
Επένδυση βάσεως
με ρεγουλατόρους.
Base unit side panel
with adjustable legs.
Καταφραγή βάσεως
Base unit filler
!
14 |
Βάσεως φούρνου & νεροχύτη
B 58,5cm - Y 72cm χωρίς πάγκο.
Oven & sink base units D 58,5cm - H 72cm
without worktop.
Βάσεως φούρνου
7
8
9
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
60
AM107N
110
114
-
-
70
73
60
AM100N
132
135
-
-
92
95
90
AM101N
239
244
-
-
151
156
90
AM102N
-
-
-
-
113
117
60
AN100 L/R
AN101 L/R
AN117 L/R
163
159
184
165
162
186
-
-
113
109
134
116
112
137
120
AN102N
AN103N
AN104N
AN105N
AN106N
AN107N
AN118N
AN119N
AN120N
227
234
256
223
230
252
248
255
277
230
237
259
226
234
256
251
258
280
-
-
134
140
156
131
136
152
155
161
177
137
143
160
134
139
156
158
164
181
90
AN123 L/R
-
-
-
-
188
191
120
AN124 L/R
-
-
-
-
204
208
€
€
€
€
€
€
1 πόρτα ανοιγόμενη.
Oven base unit
1 door.
Βάσεως φούρνου
1 συρτάρι.
Oven base unit
1 drawer.
Βάσεως φούρνου
1 συρτάρι | 1 σταθερό.
Oven base unit
1 drawer |1 false drawer.
L R
Βάσεως νεροχύτη
1 πόρτα | πάτο αλουμινίου
| 1 κάδο απορριμμάτων.
60
60
Sink base unit
1 door | water protection | 1 bin.
80
Βάσεως νεροχύτη
2 πόρτες | πάτο αλουμινίου
| 1 κάδο απορριμμάτων.
7 8 9 4/2014
Sink base unit
2 doors | water protection | 1 bin.
90
120
80
90
120
80
90
L R
Βάσεως νεροχύτη τυφλό
1 πόρτα 60cm | πάτο αλουμινίου
| 1 κάδο απορριμμάτων.
m
5c
12
Sink Blind base unit
1 door 60cm | water protection | 1 bin.
!
Καλάθια & συρτάρια με τηλεσκοπικό οδηγό & φρένο. Drawers and baskets with full extencion and soft close.
Ερμάριο με κάδο απορριμμάτων inox. Cabinets with inox waste bin.
Ερμάριο με κάδο απορριμμάτων συρόμενο. Cabinets with waste bin on runners.
| 15
7
Βάσεως φούρνου & νεροχύτη
B 58,5cm - Y 72cm χωρίς πάγκο.
Oven & sink base units D 58,5cm - H 72cm
without worktop.
Code
120
AN112 L/R
-
-
-
-
192
196
2 πόρτες 40cm | 1 πάτο αλουμινίου
| 1 κάδο απορριμμάτων.
120
AN113 L/R
-
-
-
-
188
192
Sink Blind base unit
120
AN121 L/R
-
-
-
-
213
216
Βάσεως νεροχύτη τυφλό
120
AN114 L/R
-
-
-
-
192
196
2 πόρτες 45cm | πάτο αλουμινίου
| 1 κάδο απορριμμάτων.
120
AN115 L/R
-
-
-
-
188
192
Sink Blind base unit
120
AN122 L/R
-
-
-
-
213
216
Βάσεως νεροχύτη
90
AN116N
412
415
-
-
315
318
120
AΝ125N
442
446
-
-
337
341
h 82cm
58,5
AK100N
-
-
-
-
27
27
h 87cm
58,5
AK109N
-
-
-
-
31
31
15
AL100N
-
-
-
-
26
26
Βάσεως νεροχύτη τυφλό
m
5c
2 doors 40cm | water protection | 1 bin.
L R
m
5c
15
9
W
L R
14
8
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
2 doors 45cm | water protection | 1 bin.
2 καλάθια με τηλεσκοπικό οδηγό
& φρένο.
€
€
€
€
€
€
Sink Base unit
2 baskets with Full extention & soft close.
Επένδυση βάσεως
με ρεγουλατόρους.
Base unit side panel
with adjusable legs.
Καταφραγή βάσεως
Base unit filler
!
16 |
Ερμάριο με κάδο απορριμμάτων inox. Cabinets with inox waste bin.
Ερμάριο με κάδο απορριμμάτων συρόμενο. Cabinets with waste bin on runners.
7
Πόρτες πλυντηρίου πιάτων (π|π).
Dishwasher doors.
!
8
9
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
45
AV100N
-
-
-
-
19
19
60
AV101N
-
-
-
-
23
23
45
AV102N
-
-
-
-
21
21
60
AV103N
-
-
-
-
25
25
h 82cm
58,5
AK100N
-
-
-
-
27
27
h 87cm
58,5
AK109N
-
-
-
-
31
31
15
AL100N
-
-
-
-
26
26
Πόρτα π|π
(ύψος 60cm)
για εντοιχιζόμενο π|π.
€
€
€
€
€
€
Door for dishwasher
(heigh 60cm)
for integrated dishwasher.
!
Πόρτα π|π
(ύψος 72cm)
για πλήρως εντοιχιζόμενο π|π
Door for dishwasher
(heigh 72cm)
for fully integrated dishwasher.
Επένδυση βάσεως
με ρεγουλατόρους.
Base unit side panel
with adjustable legs.
Καταφραγή βάσεως
7 8 9 4/2014
Base unit filler
!
| 17
7
Βάσεως B 35cm - Y 72cm χωρίς πάγκο.
Base units D 35cm - H 72cm without worktop.
L R
8
9
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
30
AO100 L/R
111
113
-
-
66
68
40
AO101 L/R
119
122
-
-
73
76
45
AO102 L/R
123
126
-
-
76
79
60
AO103 L/R
134
137
-
-
84
87
80
AO104N
199
203
-
-
106
110
90
AO105N
205
209
-
-
111
115
h 82cm
35
AK101N
-
-
-
-
19
19
h 87cm
35
AK110N
-
-
-
-
20
20
15
AL100N
-
-
-
-
26
26
Βάσεως
1 πόρτα | 1 ράφι.
Base unit
1 door | 1 shelf.
Βάσεως
2 πόρτες | 1 ράφι.
€
€
€
€
€
€
Base unit
2 doors | 1 shelf.
Επένδυση βάσεως
με ρεγουλατόρους.
Base unit side panel
with adjustable legs.
Καταφραγή βάσεως
Base unit filler
!
18 |
Βάσεως B 58,5cm - Y 36cm χωρίς πάγκο.
Base units D 58,5cm - H 36cm without worktop.
L R
7
8
9
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
45
AR100 L/R
105
107
-
-
63
65
60
AR101 L/R
113
115
-
-
69
71
90
AR104N
172
175
-
-
88
92
45
AS100N
172
175
-
-
131
133
1 καλάθι.
60
AS101N
182
184
-
-
138
141
Base unit
90
AS102N
206
210
-
-
158
161
45
AT100N
-
-
-
-
90
93
60
AT101N
-
-
-
-
98
100
90
AT102N
-
-
-
-
112
115
45
AS103N
252
254
-
-
174
176
2 συρτάρια.
60
AS104N
264
267
-
-
182
185
Base unit
90
AS105N
292
295
-
-
202
205
45
AT103N
-
-
-
-
100
102
60
AT104N
-
-
-
-
108
110
90
AT105N
-
-
-
-
124
128
h 46cm 58,5
AK102N
-
-
-
-
19
19
h 51cm 58,5
AK111N
-
-
-
-
20
20
AL101N
-
-
-
-
22
23
Βάσεως
1 πόρτα.
Base unit
€
€
€
€
€
€
1 door.
Βάσεως
2 πόρτες.
Base unit
2 doors.
Βάσεως
1 basket
Βάσεως
2 drawers.
Επένδυση βάσεως
με ρεγουλατόρους.
Base unit side panel
7 8 9 4/2014
with adjustable legs.
Καταφραγή βάσεως
15
Base unit filler
!
Καλάθια & συρτάρια με τηλεσκοπικό οδηγό & φρένο.
Drawers and baskets with full extencion and soft close.
| 19
Βάσεως Β 58,5cm - Υ 96cm χωρίς πάγκο.
Base units D 58,5cm - H 96cm without worktop.
L R
Βάσεως
1 πόρτα | 2 ράφια.
Base unit
7
8
9
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
45
AX100L
152
158
-
-
102
107
60
AX101L
168
175
-
-
115
121
90
AX102N
251
259
-
-
149
157
h 106cm 58,5
ΑΚ108Ν
-
-
-
-
35
35
h 111cm 58,5
AK117N
-
-
-
-
35
35
AL113N
-
-
-
-
29
29
€
€
€
€
€
€
1 door | 2 shelves.
Βάσεως
2 πόρτες | 2 ράφια.
Base unit
2 doors | 2 shelves.
Επένδυση βάσεως
με ρεγουλατόρους.
Base unit side panel
with adjustable legs.
Καταφραγή βάσεως
15
Base unit filler
!
20 |
Προτείνεται σε συνδυασμό με ερμάριο ημίψηλο βάθους 58,5cm για δημιουργία ερμαρίου ύψους 228cm.
Combined with units 58,5cm depth to create tall unit 228cm height.
Κρεμαστά B 35cm - Y 24cm.
Wall units D 35cm - H 24cm.
Κρεμαστό
1 πόρτα κουμπάσο.
Wall unit
1 lift up door.
Κρεμαστό
για ελεύθερο ψυγείο
1 πόρτα κουμπάσο.
7
8
9
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
40
BA100N
118
123
117
122
79
83
45
BA101N
120
125
119
124
80
84
60
BA102N
126
131
124
129
83
88
90
BA103N
148
154
147
152
102
108
62
BB100N
126
131
125
130
84
89
72
BB101N
130
135
129
134
86
92
15
AL102N
-
-
-
-
30
31
€
€
€
€
€
€
Wall unit
for free standing fridge
1 lift up door.
Καταφραγή κρεμαστή
7 8 9 4/2014
Wall unit filler
!
| 21
Κρεμαστά B 35cm -Y 36cm.
Wall units D 35cm - H 36cm.
L R
7
8
9
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
45
BC100 L/R
102
107
101
106
60
65
60
BC101 L/R
109
114
107
112
65
70
45
BC102 L/R
240
244
238
243
198
202
60
BC103 L/R
262
267
261
265
218
223
80
BC108N
161
167
159
165
79
85
90
BC109N
166
172
164
170
82
88
90
BC110N
333
339
331
336
249
255
45
BJ100N
139
144
138
143
97
102
60
BJ101N
146
151
144
149
102
107
90
BJ102N
160
165
157
163
111
117
120
BJ103N
203
209
199
206
150
157
45
BJ104N
265
269
264
268
223
228
1 πόρτα κουμπάσο με φρένο
| πάτος με φωτισμό.
60
BJ105N
287
292
286
291
243
248
Wall unit
90
BJ106N
315
320
313
318
267
272
120
BJ107N
365
371
362
368
313
319
Κρεμαστό
1 πόρτα.
€
€
€
€
€
€
Wall unit
1 door.
L R
Κρεμαστό
1 πόρτα | πάτος με φωτισμό.
Wall unit
1 door | bottom panel with light.
Κρεμαστό
2 πόρτες.
Wall unit
2 doors.
Κρεμαστό
2 πόρτες | πάτος με φωτισμό.
Wall unit
2 doors | bottom panel with light.
Κρεμαστό
1 πόρτα κουμπάσο με φρένο.
Wall unit
1 lift up door with soft close.
Κρεμαστό
1 lift up door with soft close
| bottom panel with light.
!
22 |
Κρεμαστά B 35cm -Y 36cm.
Wall units D 35cm - H 36cm.
Καταφραγή κρεμαστή
7
8
9
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
15
AL103N
€
-
€
-
€
-
€
-
€
32
€
32
7 8 9 4/2014
Wall unit filler
!
| 23
Κρεμαστά B 35cm - Y 48cm.
Wall units D 35cm - H 48cm.
L R
7
8
9
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
45
BE100 L/R
114
119
112
118
70
76
60
BE101 L/R
122
128
120
126
76
82
45
BE102 L/R
251
257
250
255
208
213
60
BE103 L/R
276
281
274
279
230
235
90
BE104N
185
192
182
189
97
104
90
BE105N
352
358
349
355
265
271
45
BJ115N
151
156
149
155
107
113
60
BJ116N
159
165
157
163
114
120
90
BJ117N
206
213
203
210
156
163
120
BJ118N
224
232
219
227
169
177
45
BJ119N
277
282
275
280
233
238
1 πόρτα κουμπάσο με φρένο | 1 ράφι
| πάτος με φωτισμό.
60
BJ120N
301
307
299
305
255
261
Wall unit
90
BJ121N
362
368
359
365
311
318
120
BJ122N
385
392
381
388
330
337
Κρεμαστό
1 πόρτα | 1 ράφι.
€
€
€
€
€
€
Wall unit
1 door | 1 shelf
L R
Κρεμαστό
1 πόρτα | 1 ράφι | πάτος με φωτισμό.
Wall unit
1 door | 1 shelf
| bottom panel with light.
Κρεμαστό
2 πόρτες | 1 ράφι.
Wall unit
2 doors | 1 shelf.
Κρεμαστό
2 πόρτες | 1 ράφι | πάτος με φωτισμό.
Wall unit
2 doors | 1 shelf
| bottom panel with light.
Κρεμαστό
1 πόρτα κουμπάσο με φρένο
| 1 ράφι.
Wall unit
1 lift up door soft close
| 1 shelf.
Κρεμαστό
1 lift up door with soft close | 1 shelf
| bottom panel with light.
!
24 |
Κρεμαστά B 35cm - Y 48cm.
Wall units D 35cm - H 48cm.
9
W
Code
€
€
€
€
€
€
45
BF107N
241
247
240
245
198
203
60
BF108N
250
256
248
254
204
210
Wall unit
90
BF109N
268
275
264
271
217
224
120
BF113N
286
293
281
289
231
238
45
BF110N
367
373
366
371
324
329
60
BF111N
392
397
390
395
346
352
90
BF112N
423
429
420
426
373
379
120
BF115N
448
455
444
451
393
400
15
AL104N
-
-
-
-
33
34
1 single door lift up | 1 shelf.
Κρεμαστό
μηχανισμός ανάρτησης 1 πόρτας
| 1 ράφι | πάτος με φωτισμό.
!
8
μηχανισμός ανάρτησης 1 πόρτας
| 1 ράφι.
Κρεμαστό
!
7
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
Wall unit
1 single door lift up | 1 shelf
| bottom panel with light.
Καταφραγή κρεμαστή
7 8 9 4/2014
Wall unit filler
!
| 25
Κρεμαστά B 35cm - Y 60cm.
Wall units D 35cm - H 60cm.
L R
7
8
9
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
45
BY100 L/R
119
125
117
123
73
79
60
BY101 L/R
129
135
126
133
81
87
45
BY102 L/R
256
262
254
260
211
216
60
BY103 L/R
282
288
280
286
235
240
90
BY108Ν
197
204
193
200
106
113
120
BY109Ν
216
224
211
219
120
129
90
ΒΥ110Ν
364
371
360
367
273
280
120
ΒΥ111Ν
390
398
385
392
295
302
45
BY116N
246
252
245
250
201
207
μηχανισμός ανάρτησης
1 πόρτας | 1 ράφι.
60
BY117N
257
263
254
260
209
215
Wall unit
90
BY118N
278
285
274
281
225
233
120
BY119N
298
306
292
301
240
248
45
BY120N
372
378
370
376
327
333
60
BY121N
398
404
396
402
351
356
90
BY122N
434
440
430
436
381
388
120
BY123N
460
468
455
462
403
410
Κρεμαστό
1 πόρτα | 1 ράφι.
€
€
€
€
€
€
Wall unit
1 door | 1 shelf.
L R
Κρεμαστό
1 πόρτα | 1 ράφι
| πάτος με φωτισμό.
Wall unit
1 door | 1 shelf
| bottom panel with light.
Κρεμαστό
2 πόρτες | 1 ράφι.
Wall unit
2 doors | 1 shelf.
Κρεμαστό
2 πόρτες | 1 ράφι
| πάτος με φωτισμό.
Wall unit
2 doors | 1 shelf
| bottom panel with light.
Κρεμαστό
!
1 single door lift up | 1 shelf.
Κρεμαστό
!
μηχανισμός ανάρτησης
1 πόρτας | 1 ράφι | πάτος με φωτισμό.
Wall unit
1 single door lift up | 1 shelf
| bottom panel with light.
!
26 |
Κρεμαστά B 35cm - Y 60cm.
Wall units D 35cm - H 60cm.
Καταφραγή κρεμαστή
7
8
9
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
15
AL112N
€
-
€
-
€
-
€
-
€
35
€
36
7 8 9 4/2014
Wall unit filler
!
| 27
Κρεμαστά Απορροφητήρα Β 35cm - Υ 60cm.
Wall hood units D 35cm - H 60cm.
L R
Κρεμαστό
απορροφητήρα
1 πόρτα | 1 ράφι.
Wall hood unit
1 door | 1 shelf.
Κρεμαστό
απορροφητήρα
2 πόρτες | 1 ράφι.
Wall hood unit
2 doors | 1 shelf.
Κρεμαστό
απορροφητήρα
μηχανισμός ανάρτησης 1 πόρτας | 1 ράφι.
Wall hood unit
1 single door lift up | 1 shelf.
Καταφραγή κρεμαστή
Wall unit filler
!
28 |
7
8
9
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
60
BO113 L/R
€
€
€
€
€
€
139
145
-
-
92
97
205
212
-
-
114
121
275
281
-
-
222
229
-
-
-
-
35
36
Για απορροφητήρα ELICA
SK LOCK 60.
βλέπε: Αξεσουάρ σελ. 9
Στη τιμή δεν
συμπεριλαμβάνεται
ο απορροφητήρας.
For the hood ELICA SK
LOCK 60.
see: Accessories p. 9
The hood’s price in not
included.
90
BO114N
Για απορροφητήρα ELICA
SK LOCK 90.
βλέπε: Αξεσουάρ σελ. 9
Στη τιμή δεν
συμπεριλαμβάνεται
ο απορροφητήρας.
For the hood ELICA SK
LOCK 90.
see: Accessories p. 9
The hood’s price in not
included.
90
BO115N
Για απορροφητήρα ELICA
SK LOCK 90.
βλέπε: Αξεσουάρ σελ. 9
Στη τιμή δεν
συμπεριλαμβάνεται
ο απορροφητήρας.
For the hood ELICA SK
LOCK 90.
see: Accessories p. 9
The hood’s price in not
included.
15
AL112N
Κρεμαστά B 35cm - Y 72cm.
Wall units D 35cm - H 72cm.
L R
Κρεμαστό
1 πόρτα | 2 ράφια.
Wall unit
1 door | 2 shelves.
L R
Κρεμαστό
1 πόρτα | 2 ράφια
| πάτος με φωτισμό.
7
8
9
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
15
BK100 L/R
115
121
114
120
72
77
30
BK101 L/R
117
123
116
121
72
78
40
BK102 L/R
125
132
123
129
79
85
45
BK103 L/R
129
136
127
133
82
89
60
BK104 L/R
142
149
138
145
92
99
45
BK105 L/R
267
273
265
271
220
226
60
BK106 L/R
295
302
292
298
245
252
80
BK112N
206
213
201
209
113
121
90
BK113N
214
223
210
218
120
128
120
BK118N
237
247
231
241
138
147
90
BK114N
382
389
377
385
287
295
120
BK119N
412
420
405
414
312
321
40
BG100 L/R
137
142
134
140
89
95
45
BH100N
257
264
255
261
210
216
60
BH101N
269
276
266
273
220
227
90
BH102N
294
303
290
298
240
248
120
BH127N
318
327
312
321
258
268
€
€
€
€
€
€
Wall unit
1 door | 2 shelves
| bottom panel with light.
Κρεμαστό
2 πόρτες | 2 ράφια.
Wall unit
2 doors | 2 shelves.
Κρεμαστό
2 πόρτες | 2 ράφια
| πάτος με φωτισμό.
Wall unit
2 doors | 2 shelves
| bottom panel with light.
L R
Κρεμαστό Φάλτσο
1 πόρτα 45cm | 2 ράφια.
End Wall unit
7 8 9 4/2014
1 door 45 cm | 2 shelves.
Κρεμαστό
μηχανισμός ανάρτησης 1 πόρτας
| 2 ράφια.
!
Wall unit
1 single door lift up | 2 shelves.
!
| 29
Κρεμαστά B 35cm - Y 72cm.
Wall units D 35cm - H 72cm.
Κρεμαστό
μηχανισμός ανάρτησης 1 πόρτας
| 2 ράφια | πάτος με φωτισμό.
!
Wall unit
1 single door lift up | 2 shelves
| bottom panel with light.
L R
Κρεμαστό γωνιακό
65cm x 65cm
!
7
8
9
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
45
BH103N
383
389
381
387
336
342
60
BH104N
411
418
408
414
361
368
90
BH105N
450
458
445
453
395
403
120
BH128N
481
489
475
483
421
429
65
BΙ100 L/R
247
259
-
-
158
169
65
BI102 L/R
187
199
184
196
140
152
45
BW108N
125
131
125
131
125
131
€
€
€
€
€
€
2 πόρτες | 2 ράφια.
Wall corner unit
65cm x 65cm
2 doors | 2 shelves.
L R
Κρεμαστό γωνιακό
65cm x 65cm
1 πόρτα | 2 ράφια.
Wall corner unit
65cm x 65cm
1 door | 2 shelves.
Κρεμαστό
2 πόρτες κουμπάσο
με φρένο.
πάνω πόρτα
top door
U104N
54
54
53
53
12
12
Wall unit
κάτω πόρτα
bottom door
D104N
54
54
53
53
12
12
251
257
251
257
251
257
2 lift up doors with soft close.
Κρεμαστό
45
2 πόρτες κουμπάσο
με φρένο
| πάτος με φωτισμό.
Wall unit
BW109N
πάνω πόρτα
top door
U104N
54
54
53
53
12
12
κάτω πόρτα
bottom door
D104N
54
54
53
53
12
12
128
135
128
135
128
135
2 lift up doors with soft close
| bottom panel with light.
Κρεμαστό
30 |
BW110N
2 πόρτες κουμπάσο
με φρένο.
πάνω πόρτα
top door
U105N
59
59
58
58
15
15
Wall unit
κάτω πόρτα
bottom door
D105N
59
59
58
58
15
15
2 lift up doors with soft close.
!
60
Τιμή ερμαρίου: τιμή ερμαρίoυ + τιμή των πορτών της επιλογής σας.
Μέθοδος παραγγελίας. Σημειώστε στο έντυπο παραγγελίας με την ακόλουθη σειρά: 1. ερμάρια, 2. επιθυμητή πάνω πόρτα, 3. επιθυμητή κάτω πόρτα.
Units price: units price + price of the door.
How to order: Fill the order form with the following order: 1. units, 2. top door of your choice, 3. bottom door of your choice.
Κρεμαστά B 35cm - Y 72cm.
Wall units D 35cm - H 72cm.
Κρεμαστό
7
8
9
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
60
BW111N
2 πόρτες κουμπάσο
με φρένο
| πάτος με φωτισμό.
Wall unit
€
€
€
€
€
€
270
276
270
276
270
276
πάνω πόρτα
top door
U105N
59
59
58
58
15
15
κάτω πόρτα
bottom door
D105N
59
59
58
58
15
15
137
144
137
144
137
144
2 lift up doors with soft close
| bottom panel with light.
Κρεμαστό
90
BW112N
2 πόρτες κουμπάσο
με φρένο.
πάνω πόρτα
top door
U106N
69
69
66
66
21
21
Wall unit
κάτω πόρτα
bottom door
D106N
69
69
66
66
21
21
292
299
292
299
292
299
2 lift up doors with soft close.
Κρεμαστό
90
2 πόρτες κουμπάσο
με φρένο
| πάτος με φωτισμό.
Wall unit
BW113N
πάνω πόρτα
top door
U106N
69
69
66
66
21
21
κάτω πόρτα
bottom door
D106N
69
69
66
66
21
21
201
210
201
210
201
210
2 lift up doors with soft close
| bottom panel with light.
Κρεμαστό
120
2 πόρτες κουμπάσο
με φρένο.
πάνω πόρτα
top door
U107N
78
78
75
75
26
26
Wall unit
κάτω πόρτα
bottom door
D107N
78
78
75
75
26
26
364
372
364
372
364
372
2 lift up doors with soft close.
Κρεμαστό
120
2 πόρτες κουμπάσο
με φρένο
| πάτος με φωτισμό.
Wall unit
7 8 9 4/2014
BW114N
BW115N
πάνω πόρτα
top door
U107N
78
78
75
75
26
26
κάτω πόρτα
bottom door
D107N
78
78
75
75
26
26
181
188
181
188
181
188
2 lift up doors with soft close
| bottom panel with light.
Κρεμαστό
!
BH110N
πάνω πόρτα
top door
U108N
54
54
53
53
12
12
Wall unit
κάτω πόρτα
bottom door
D108N
54
54
53
53
12
12
lift up for 2 doors | 2 shelves.
!
45
μηχανισμός ανάρτησης
2 πορτών
| 2 ράφια.
Τιμή ερμαρίου: τιμή ερμαρίου + τιμή των πορτών της επιλογής σας.
Μέθοδος παραγγελίας. Σημειώστε στο έντυπο παραγγελίας με την ακόλουθη σειρά: 1. ερμάρια, 2. επιθυμητή πάνω πόρτα, 3. επιθυμητή κάτω πόρτα.
Units price: units price + price of the door.
How to order: Fill the order form with the following order: 1. units, 2. top door of your choice, 3. bottom door of your choice.
| 31
Κρεμαστά B 35cm - Y 72cm.
Wall units D 35cm - H 72cm.
45
BH113N
307
313
307
313
307
313
μηχανισμός ανάρτησης
2 πορτών
| 2 ράφια | πάτος με φωτισμό.
πάνω πόρτα
U108N
top door
54
54
53
53
12
12
Wall unit
κάτω πόρτα
bottom door
D108N
54
54
53
53
12
12
BH111N
185
192
185
192
185
192
μηχανισμός ανάρτησης
2 πορτών
| 2 ράφια.
πάνω πόρτα
U109N
top door
59
59
58
58
15
15
Wall unit
κάτω πόρτα
bottom door
D109N
59
59
58
58
15
15
327
334
327
334
327
334
Κρεμαστό
60
lift up for 2 doors | 2 shelves.
Κρεμαστό
60
μηχανισμός ανάρτησης
2 πορτών
| 2 ράφια | πάτος με φωτισμό.
!
9
Code
lift up for 2 doors | 2 shelves
| bottom panel with light.
!
8
W
Κρεμαστό
!
7
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
Wall unit
BH114N
€
€
€
€
€
€
πάνω πόρτα
top door
U109N
59
59
58
58
15
15
κάτω πόρτα
bottom door
D109N
59
59
58
58
15
15
195
203
195
203
195
203
lift up for 2 doors | 2 shelves
| bottom panel with light.
Κρεμαστό
!
90
πάνω πόρτα
top door
U110N
69
69
66
66
21
21
Wall unit
κάτω πόρτα
bottom door
D110N
69
69
66
66
21
21
350
358
350
358
350
358
lift up for 2 doors | 2 shelves.
Κρεμαστό
!
90
BH115N
μηχανισμός ανάρτησης
2 πορτών
| 2 ράφια | πάτος με φωτισμό.
πάνω πόρτα
top door
U110N
69
69
66
66
21
21
Wall unit
κάτω πόρτα
bottom door
D110N
69
69
66
66
21
21
203
212
203
212
203
212
lift up for 2 doors | 2 shelves
| bottom panel with light.
Κρεμαστό
μηχανισμός ανάρτησης
2 πορτών
| 2 ράφια.
!
BH112N
μηχανισμός ανάρτησης
2 πορτών
| 2 ράφια.
Wall unit
120
BH124N
πάνω πόρτα
top door
U111N
78
78
75
75
26
26
κάτω πόρτα
bottom door
D111N
78
78
75
75
26
26
lift up for 2 doors | 2 shelves.
!
32 |
Τιμή ερμαρίου: τιμή ερμαρίoυ + τιμή των πορτών της επιλογής σας.
Μέθοδος παραγγελίας. Σημειώστε στο έντυπο παραγγελίας με την ακόλουθη σειρά: 1. ερμάρια, 2. επιθυμητή πάνω πόρτα, 3. επιθυμητή κάτω πόρτα.
Units price: units price + price of the door.
How to order: Fill the order form with the following order: 1. units, 2. top door of your choice, 3. bottom door of your choice.
Κρεμαστά B 35cm - Y 72cm.
Wall units D 35cm - H 72cm.
Κρεμαστό
!
7
W
Code
120
BH125N
μηχανισμός ανάρτησης
2 πορτών
| 2 ράφια | πάτος με φωτισμό.
πάνω πόρτα
top door
Wall unit
κάτω πόρτα
bottom door
lift up for 2 doors | 2 shelves
| bottom panel with light.
L R
Κρεμαστό τυφλό
m
c
70
1 πόρτα 30cm | 2 ράφια.
8
9
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
€
€
€
€
€
€
366
374
366
374
366
374
U111N
78
78
75
75
26
26
D111N
78
78
75
75
26
26
45
BL100 L/R
-
-
-
-
113
119
60
BL102 L/R
-
-
-
-
133
141
60
BL103 L/R
-
-
-
-
133
141
60
BL104 L/R
-
-
-
-
122
129
80
BL105 L/R
-
-
-
-
146
154
80
BL106 L/R
-
-
-
-
146
154
90
BL107 L/R
-
-
-
-
153
162
15
AL105N
-
-
-
-
36
37
Blind wall unit
1 door 30cm | 2 shelves.
L R
Κρεμαστό τυφλό
cm
80
1 πόρτα 40cm | 2 ράφια.
Blind wall unit
1 door 40cm| 2 shelves.
L R
Κρεμαστό τυφλό
m
5c
1 πόρτα 45cm | 2 ράφια.
8
Blind wall unit
1 door 45cm | 2 shelves.
L R
m
0c
10
Κρεμαστό τυφλό
1 πόρτα 60cm | 2 ράφια.
Blind wall unit
7 8 9 4/2014
1 door 60cm | 2 shelves.
Καταφραγή κρεμαστή
Wall unit filler
!
Τιμή ερμαρίου: τιμή ερμαρίoυ + τιμή των πορτών της επιλογής σας.
Μέθοδος παραγγελίας. Σημειώστε στο έντυπο παραγγελίας με την ακόλουθη σειρά: 1. ερμάρια, 2. επιθυμητή πάνω πόρτα, 3. επιθυμητή κάτω πόρτα.
Units price: units price + price of the door.
How to order: Fill the order form with the following order: 1. units, 2. top door of your choice, 3. bottom door of your choice.
| 33
Κρεμαστά απορροφητήρα Β 35cm - Υ 72cm.
Wall hood units D 35cm - H 72cm.
L R
Κρεμαστό
συρρόμενου απορροφητήρα
(ύψος 60cm)
1 πόρτα | 1 ράφι
Wall hood unit
(height 60cm)
1 door | 1 shelf | height 60cm.
L R
Κρεμαστό
απορροφητήρα
1 πόρτα | 1 ράφι.
Wall hood unit
1 door | 1 shelf.
Κρεμαστό
απορροφητήρα
2 πόρτες | 1 ράφι.
Wall hood unit
2 doors | 1 shelf.
Κρεμαστό
απορροφητήρα
!
μηχανισμός ανάρτησης 1 πόρτας | 1 ράφι.
Wall hood unit
1 single door lift up | 1 shelf.
Καταφραγή κρεμαστή
Wall unit filler
!
34 |
7
8
9
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
60
BO103 L/R
€
€
€
€
€
€
147
154
-
-
100
106
154
160
-
-
104
111
225
232
-
-
130
138
293
300
-
-
238
246
-
-
-
-
36
37
Για απορροφητήρα IA102.
βλέπε: Αξεσουάρ σελ. 9
Στη τιμή δεν
συμπεριλαμβάνεται
ο απορροφητήρας.
For the hood IA102.
see: Accessories p. 9
The hood’s price in not
included.
60
BO116 L/R
Για απορροφητήρα ELICA
SK LOCK 60.
βλέπε: Αξεσουάρ σελ. 9
Στη τιμή δεν
συμπεριλαμβάνεται
ο απορροφητήρας.
For the hood ELICA SK
LOCK 60.
see: Accessories p. 9
The hood’s price in not
included.
90
BO117N
Για απορροφητήρα ELICA
SK LOCK 90.
βλέπε: Αξεσουάρ σελ. 9
Στη τιμή δεν
συμπεριλαμβάνεται
ο απορροφητήρας.
For the hood ELICA SK
LOCK 90.
see: Accessories p. 9
The hood’s price in not
included.
90
BO118N
Για απορροφητήρα ELICA
SK LOCK 90.
βλέπε: Αξεσουάρ σελ. 9
Στη τιμή δεν
συμπεριλαμβάνεται
ο απορροφητήρας.
For the hood ELICA SK
LOCK 90.
see: Accessories p. 9
The hood’s price in not
included.
15
AL105N
Κρεμαστά B 35cm - Y 96cm.
Wall units D 35cm - H 96cm.
L R
Κρεμαστό
1 πόρτα | 3 ράφια.
Wall unit
1 door | 3 shelves.
L R
Κρεμαστό
1 πόρτα | 3 ράφια | πάτος
με φωτισμό.
7
8
9
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
15
BM100 L/R
130
136
129
135
84
90
30
BM101 L/R
133
139
131
137
85
91
40
BM102 L/R
143
150
140
147
93
100
45
BM103 L/R
148
155
144
152
97
104
60
BM104 L/R
162
171
158
166
109
117
45
BM105 L/R
285
292
282
289
235
242
60
BM106 L/R
316
324
312
319
262
270
80
BM110N
233
242
227
236
133
142
90
BM111N
243
252
237
246
141
151
120
BM118N
273
284
264
275
165
177
90
BM112N
410
419
404
413
309
318
120
BM119N
447
457
439
449
340
350
40
BP100 L/R
167
174
164
171
117
123
65
BR100 L/R
287
301
-
-
191
205
€
€
€
€
€
€
Wall unit
1 door | 3 shelves
| bottom panel with light.
Κρεμαστό
2 πόρτες | 3 ράφια.
Wall unit
2 doors | 3 shelves.
Κρεμαστό
2 πόρτες | 3 ράφια
| πάτος με φωτισμό.
Wall unit
2 doors | 3 shelves
| bottom panel with light.
L R
Κρεμαστό φάλτσο
1 πόρτα 45cm | 3 ράφια.
End Wall unit
7 8 9 4/2014
1 door 45cm | 3 shelves.
L R
Κρεμαστό γωνιακό
65cm x 65cm
2 πόρτες | 3 ράφια.
!
Wall corner unit
65cm x 65cm
2 doors | 3 shelves.
!
| 35
Κρεμαστά B 35cm - Y 96cm.
Wall units D 35cm - H 96cm.
L R
Κρεμαστό γωνιακό
65cm x 65cm
7
8
9
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
65
BR102 L/R
212
226
209
223
162
176
45
BS100 L/R
-
-
-
-
130
137
60
BS102 L/R
-
-
-
-
153
161
60
BS103 L/R
-
-
-
-
153
161
60
BS104 L/R
-
-
-
-
142
150
80
BS105 L/R
-
-
-
-
169
179
80
BS106 L/R
-
-
-
-
169
179
90
BS107 L/R
-
-
-
-
177
187
15
AL106N
-
-
-
-
39
40
€
€
€
€
€
€
1 πόρτα | 3 ράφια.
Wall corner unit
65cm x 65cm
1 door | 3 shelves.
L R
Κρεμαστό τυφλό
cm
70
1 πόρτα 30cm | 3 ράφια.
Blind wall unit
1 door 30cm | 3 shelves.
L R
Κρεμαστό τυφλό
cm
80
1 πόρτα 40cm | 3 ράφια.
Blind wall unit
1 door 40cm | 3 shelves.
L R
Κρεμαστό τυφλό
m
5c
1 πόρτα 45cm | 3 ράφια.
8
Blind wall unit
1 door 45cm | 3 shelves.
L R
Κρεμαστό τυφλό
m
c
00
1
1 πόρτα 60cm | 3 ράφια.
Blind wall unit
1 door 60cm | 3 shelves.
Καταφραγή κρεμαστή
Wall unit filler
!
36 |
Κρεμαστά απoρροφητήρα B 35cm - Y 96cm.
Wall Hood units D 35cm - H 96cm.
L R
Κρεμαστό
συρόμενου απορροφητήρα
(ύψος 84cm)
1 πόρτα | 2 ράφια.
Wall hood unit
(height 84cm)
1 door | 2 shelves.
L R
Κρεμαστό
απορροφητήρα
1 πόρτα | 2 ράφια.
Wall hood unit
1 door | 2 shelves.
Κρεμαστό
απορροφητήρα
2 πόρτες | 2 ράφια.
Wall hood unit
2 doors | 2 shelves.
Καταφραγή κρεμαστή
7
8
9
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
60
BO107 L/R
€
€
€
€
€
€
170
178
-
-
119
126
176
184
-
-
123
130
256
264
-
-
154
162
-
-
-
-
39
40
Για απορροφητήρα IA102.
βλέπε: Αξεσουάρ σελ. 9
Στη τιμή δεν
συμπεριλαμβάνεται
ο απορροφητήρας.
For the hood IA102.
see: Accessories p. 9
The hood’s price in not
included.
60
BO119 L/R
Για απορροφητήρα ELICA
SK LOCK 60.
βλέπε: Αξεσουάρ σελ. 9
Στη τιμή δεν
συμπεριλαμβάνεται
ο απορροφητήρας.
For the hood ELICA SK
LOCK 60.
see: Accessories p. 9
The hood’s price in not
included.
90
BO120N
Για απορροφητήρα ELICA
SK LOCK 90.
βλέπε: Αξεσουάρ σελ. 9
Στη τιμή δεν
συμπεριλαμβάνεται
ο απορροφητήρας.
For the hood ELICA SK
LOCK 90.
see: Accessories p. 9
The hood’s price in not
included.
15
AL106N
7 8 9 4/2014
Wall unit filler
!
| 37
Κρεμαστά με πιατοθήκη Β 35cm - Υ 36cm.
Wall units with dishrack D 35cm - H 36cm.
L R
7
8
9
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
60
BU100L
137
143
136
141
93
99
90
BU102N
195
201
193
199
112
118
60
BJ126N
162
168
161
166
119
124
90
BJ127N
177
183
175
181
129
135
1 lift up door soft close | 1 dish rack.
120
BJ128N
228
234
224
231
175
182
Καταφραγή κρεμαστή
15
AL103N
-
-
-
-
32
32
Κρεμαστό με πιατοθήκη
€
€
€
€
€
€
1 πόρτα | 1 πιατοθήκη.
Wall unit with dish rack
1 door | 1 dish rack.
Κρεμαστό με πιατοθήκη
2 πόρτες | 1 πιατοθήκη.
Wall unit with dish rack
2 doors | 1 dish rack.
Κρεμαστό με πιατοθήκη
1 πόρτα κουμπάσο με φρένο | 1 πιατοθήκη.
Wall unit with dish rack
Wall unit filler
!
38 |
Κρεμαστά με πιατοθήκη Β 35cm - Υ 48cm.
Wall units with dishrack D 35cm - H 48cm.
L R
Κρεμαστό με πιατοθήκη
7
8
9
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
60
BV101 L/R
145
150
143
148
99
104
90
BV102N
208
215
205
211
121
127
60
BJ130N
171
177
169
174
125
131
90
BJ131N
217
224
214
220
167
173
120
BJ132N
240
247
236
243
185
192
60
BV107N
261
266
259
264
215
220
90
BV108N
278
284
275
281
227
234
15
AL104N
-
-
-
-
33
34
€
€
€
€
€
€
1 πόρτα | 1 πιατοθήκη.
Wall unit with dish rack
1 door | 1 dish rack.
Κρεμαστό με πιατοθήκη
2 πόρτες | 1 πιατοθήκη.
Wall unit with dish rack
2 doors | 1 dish rack.
Κρεμαστό με πιατοθήκη
1 πόρτα κουμπάσο με φρένο | 1 πιατοθήκη.
Wall unit with dish rack
1 lift up door with soft close | 1 dish rack.
Κρεμαστό με πιατοθήκη
!
μηχανισμός ανάρτησης 1 πόρτας
| 1 πιατοθήκη.
Wall unit with dish rack
1 single door lift up | 1 dish rack.
Καταφραγή κρεμαστή
7 8 9 4/2014
Wall unit filler
!
| 39
Κρεμαστά με πιατοθήκη Β 35cm - Υ 72cm.
Wall units with dishrack D 35cm - H 72cm.
7
8
9
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
60
BZ101 L/R
176
183
173
179
127
133
80
BZ104N
228
236
224
231
136
143
90
BZ105N
237
245
232
240
143
151
120
BZ119N
265
274
259
268
166
175
60
BZ109N
281
288
278
284
231
238
90
BZ110N
305
313
301
308
251
258
60
BZ114N
314
321
311
318
226
233
μηχανισμός ανάρτησης 2 πορτών
| 1 ράφι | 1 πιατοθήκη.
90
BZ115N
342
350
338
345
246
254
Wall unit with dish rack
120
BZ121N
374
383
368
377
270
278
15
AL105N
-
-
-
-
36
37
L R
Κρεμαστό με πιατοθήκη
€
€
€
€
€
€
1 πόρτα | 2 πιατοθήκες.
Wall unit with dish rack
1 door | 2 dish racks.
Κρεμαστό με πιατοθήκη
2 πόρτες | 1 ράφι | 1 πιατοθήκη.
Wall unit with dish rack
2 doors | 1 shelf | 1 dish rack.
Κρεμαστό με πιατοθήκη
μηχανισμός ανάρτησης 1 πόρτας
| 1 ράφι | 1 πιατοθήκη.
!
Wall unit with dish rack
1 single door lift up | 1 shelf
| 1 dish rack.
Κρεμαστό με πιατοθήκη
!
lift up for 2 doors | 1 shelf
| 1 dish rack.
Καταφραγή κρεμαστή
Wall unit filler
!
40 |
Κρεμαστά με πιατοθήκη Β 35cm - Υ 96cm.
Wall units with dishrack D 35cm - H 96cm.
L R
Κρεμαστό με πιατοθήκη
7
8
9
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
60
BX101 L/R
197
205
193
200
144
151
80
BX104N
256
264
250
259
156
165
90
BX105N
266
275
259
268
164
173
120
BX108N
300
311
292
302
193
204
15
AL106N
-
-
-
-
39
40
€
€
€
€
€
€
1 πόρτα | 1 ράφι | 2 πιατοθήκες.
Wall unit with dish rack
1 door | 1 shelf | 2 dish racks.
Κρεμαστό με πιατοθήκη
2 πόρτες | 2 ράφια | 1 πιατοθήκη.
Wall unit with dish rack
2 doors | 2 shelves | 1 dish rack.
Καταφραγή κρεμαστή
7 8 9 4/2014
Wall unit filler
!
| 41
Ημίψηλα Β 58,5cm - Υ 132cm χωρίς πάγκο.
Tall units D 58,5cm - H 132cm without worktop.
L R
Ημίψηλο
1 πόρτα | 3 ράφια.
Tall unit
1 door | 3 shelves.
Ημίψηλο
7
8
9
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
30
CA100 L/R
204
210
-
-
131
136
40
CA101 L/R
218
224
-
-
142
149
45
CA102 L/R
224
231
220
227
148
155
60
CA103 L/R
245
253
239
247
165
174
90
CA105N
367
377
358
369
214
225
40
CR100 L/R
234
240
-
-
158
164
90
CA108 L/R
-
-
-
-
248
258
90
CB100 L/R
-
-
-
-
257
268
90
CB101 L/R
-
-
-
-
359
369
€
€
€
€
€
€
2 πόρτες | 3 ράφια.
Tall unit
2 doors | 3 shelves.
L R
Ημίψηλο φάλτσο
1 πόρτα 45cm | 3 ράφια.
Tall end unit
1 door 45cm | 3 shelves.
L R
cm
0
11
Ημίψηλο τυφλό
1 πόρτα 45cm | 3 ράφια.
Tall blind unit
1 door 45cm | 3 shelves.
L R
m
5c
12
Ημίψηλο τυφλό
1 πόρτα 60cm | 3 ράφια.
Tall blind unit
1 door 60cm | 3 shelves.
L R
cm
Ημίψηλο τυφλό
0
11
1 πόρτα 45cm | 2 ράφια
| περιστρεφόμενο χρωμίου 1/2.
Tall blind unit
1 door 45cm | 2 shelves
| 2 metal baskets 1/2.
!
42 |
7
Ημίψηλα Β 58,5cm - Υ 132cm χωρίς πάγκο.
Tall units D 58,5cm - H 132cm without worktop.
L R
W
Code
€
€
€
€
€
€
30
CC106 L/R
508
513
-
-
435
440
45
CC100 L/R
579
585
-
-
503
508
Tall unit
60
CC101 L/R
620
626
-
-
540
546
90
CC104N
811
819
-
-
659
667
1 door | 4 metal drawer baskets full extension & soft
close.
Ημίψηλο
!
9
1 πόρτα | 4 συρμάτινα καλάθια με τηλεσκοπικό οδηγό
& φρένο.
Ημίψηλο
!
8
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
2 πόρτες | 4 συρμάτινα καλάθια με τηλεσκοπικό οδηγό
& φρένο.
Tall unit
2 doors | 4 metal drawers baskets full extension & soft
close.
L R
30
CD100 L/R
521
525
-
-
448
452
1 πόρτα | 2 εσωτερικά συρτάρια βαθιά
& 2 ρηχά με τηλεσκοπικό οδηγό & φρένο.
40
CD101 L/R
536
541
-
-
460
466
Tall unit
45
CD102 L/R
543
549
-
-
467
472
60
CD103 L/R
566
572
-
-
486
493
90
CD106N
713
721
-
-
561
569
h 142cm
60.5
AK103N
-
-
-
-
47
47
h 147cm
60.5
AK112N
-
-
-
-
48
48
-
-
-
-
35
35
Ημίψηλο
!
1 door | 2 inner drawers 15cm deep
& 2 8cm deep full extention & soft close.
Ημίψηλο
!
2 πόρτες | 2 εσωτερικά συρτάρια βαθιά
& 2 ρηχά με τηλεσκοπικό οδηγό & φρένο.
Tall unit
2 doors | 2 inner drawers 15cm deep & 2 8cm deep full
extention & soft close.
Επένδυση ημίψηλου
με ρεγουλατόρους.
Tall unit side panel
7 8 9 4/2014
with adjustable legs.
Καταφραγή ημίψηλου
15
AL107N
Tall unit filler
!
| 43
Ημίψηλα φούρνου B 58,5cm - Y 132cm χωρίς πάγκο.
Oven tall units D 58,5cm - H 132cm without worktop.
L R
Ημίψηλο φούρνου
7
8
9
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
60
CH101 L/R
188
195
-
-
138
145
60
CH103 L/R
295
302
-
-
205
212
90
CH104N
374
383
-
-
236
244
60
CH105N
449
455
-
-
321
327
90
CH106N
499
507
-
-
359
366
60
CE100N
431
437
-
-
304
311
60
CF100N
-
-
-
-
192
199
60
CE101N
351
357
-
-
263
269
60
CF101N
-
-
-
-
182
188
€
€
€
€
€
€
1 πόρτα | 1 ράφι.
Oven tall unit
1 door | 1 shelf.
L R
Ημίψηλο φούρνου 48cm
1 πόρτα | 1 ραφι | 1 συρτάρι 12cm με τηλεσκοπικό οδηγό
& φρένο.
Oven tall unit 48cm
1 door | 1 shelf | 1 drawer 12cm full extension & soft
close.
Ημίψηλο φούρνου 48cm
2 πόρτες | 1 ραφι | 1 συρτάρι 12cm με τηλεσκοπικό
οδηγό & φρένο.
Oven tall unit 48cm
2 doors | 1 shelf | 1 drawer 12cm full extension & soft
close.
Ημίψηλο φούρνου 48cm
2 καλάθια | 1 συρτάρι 12cm με τηλεσκοπικό οδηγό &
φρένο.
Oven tall unit 48cm
2 baskets | 1 drawer 12cm full extension & soft close.
Ημίψηλο φούρνου
1 καλάθι | 2 συρτάρια.
Oven tall unit
1 basket | 2 drawers.
Ημίψηλο φούρνου
2 καλάθια.
Oven tall unit
2 baskets.
!
44 |
Kαλάθια & συρτάρια με τηλεσκοπικό οδηγό & φρένο.
Drawers and baskets with full extencion and soft close.
Ημίψηλα φούρνου B 58,5cm - Y 132cm χωρίς πάγκο.
Oven tall units D 58,5cm - H 132cm without worktop.
L R
7
8
9
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
60
CG100 L/R
430
436
-
-
380
386
60
CG101N
411
417
-
-
323
329
60
CG102N
390
396
-
-
340
346
60
CH100 L/R
385
392
-
-
336
342
h 142cm
60,5
AK103N
-
-
-
-
47
47
h 147cm
60,5
AK112N
-
-
-
-
48
48
15
AL107N
-
-
-
-
35
35
Ημίψηλο φούρνου
€
€
€
€
€
€
1 πόρτα | 1 εσωτερικό συρτάρι βαθύ & 2 ρηχά με
τηλεσκοπικό οδηγό
& φρένο.
!
Oven tall unit
1 door | 1 inner drawer 15cm deep & 2 8cm deep. Full
extention & soft close.
Ημίψηλο φούρνου
2 καλάθια | 1 εσωτερικό συρτάρι ρηχό με τηλεσκοπικό
οδηγό & φρένο.
Oven tall unit
2 baskets | 1 inner drawer 8cm deep full extention & soft
close.
Ημίψηλο φούρνου
1 καλάθι | 2 εσωτερικά συρτάρια ρηχά με τηλεσκοπικό
οδηγό & φρένο.
Oven tall unit
1 basket | 2 inner drawers 8cm deep
full extention & soft close.
L R
Ημίψηλο φούρνου
1 πόρτα | 2 συρμάτινα καλάθια με τηλεσκοπικό οδηγό &
φρένο.
!
Oven tall unit
1 door | 2 metal drawer baskets full extension & soft
close.
Επένδυση ημίψηλου
με ρεγουλατόρους.
Tall unit side panel
7 8 9 4/2014
with adjustable legs.
Καταφραγή ημίψηλου
Tall unit filler
!
| 45
Ημίψηλα Β 35cm - Y 132cm χωρίς πάγκο.
Tall units D 35cm - H 132cm without worktop.
L R
Ημίψηλο
1 πόρτα | 3 ράφια.
Tall unit
1 door | 3 shelves.
Ημίψηλο
7
8
9
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
30
CI100 L/R
190
194
-
-
117
121
40
CI101 L/R
203
207
-
-
128
132
45
CI102 L/R
210
215
206
210
134
139
60
CI103 L/R
231
237
226
232
152
158
90
CI106N
345
352
336
343
192
200
40
CR102 L/R
219
223
-
-
143
147
h 142cm 35
AK106N
-
-
-
-
33
33
h 147cm 35
AK115N
-
-
-
-
33
33
15
AL107N
-
-
-
-
35
35
€
€
€
€
€
€
2 πόρτες | 3 ράφια.
Tall unit
2 doors | 3 shelves.
L R
Ημίψηλο φάλτσο
1 πόρτα 45cm | 3 ράφια.
Tall unit
1 door 45cm | 3 shelves.
Επένδυση ημίψηλου
με ρεγουλατόρους.
Tall unit side panel
with adjustable legs.
Καταφραγή ημίψηλου
Tall unit filler
!
46 |
Υψηλά B 58,5cm - Y 204cm.
Tall units D 58,5cm - H 204cm.
8
9
W
Code
30
DA100 L/R
252
260
-
-
169
177
40
DA101 L/R
272
281
-
-
186
196
45
DA102 L/R
282
292
-
-
195
205
60
DA103 L/R
311
323
-
-
220
233
30
DA105 L/R
292
301
-
-
175
183
40
DA106 L/R
313
323
-
-
192
202
45
DA107 L/R
324
334
317
328
201
211
60
DA108 L/R
356
368
347
359
226
239
30
DA109 L/R
292
301
-
-
175
183
1 πόρτα | 3 ράφια.
1 πόρτα | 1 ράφι .
40
DA110 L/R
313
323
-
-
192
202
Tall unit
45
DA111 L/R
324
334
317
328
201
211
60
DA112 L/R
356
368
347
359
226
239
90
DA116N
462
478
-
-
289
304
90
DA118N
547
563
534
550
300
316
90
DA119N
547
563
534
550
300
316
L R
Υψηλό
1 πόρτα | 5 ράφια.
Tall unit
1 door | 5 shelves.
L R
7
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
Υψηλό
1 πόρτα | 1 ράφι.
1 πόρτα | 3 ράφια.
Tall unit
1 door | 1 shelf
1 door | 3 shelves.
L R
Υψηλό
1 door | 3 shelves
1 door | 1 shelf.
Υψηλό
€
€
€
€
€
€
2 πόρτες | 5 ράφια.
Tall unit
2 doors | 5 shelves.
Υψηλό
2 πόρτες | 1 ράφι.
2 πόρτες | 3 ράφια.
Tall unit
7 8 9 4/2014
2 doors | 1 shelf.
2 doors | 3 shelves.
Υψηλό
2 πόρτες | 3 ράφια.
2 πόρτες | 1 ράφι.
Tall unit
2 doors | 3 shelves.
2 doors | 1 shelf.
!
| 47
Υψηλά B 58,5cm - Y 204cm.
Tall units D 58,5cm - H 204cm.
L R
Υψηλό φάλτσο
7
8
9
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
40
DS100 L/R
295
304
-
-
208
217
40
DS102 L/R
342
350
-
-
218
227
40
DS103 L/R
341
350
-
-
218
226
€
€
€
€
€
€
1πόρτα 45cm | 5 ράφια.
Tall unit
1 door 45cm | 5 shelves.
L R
Υψηλό φάλτσο
1 πόρτα 45cm | 1 ράφι.
1 πόρτα | 3 ράφια .
Tall unit
1 door 45cm | 1 shelf .
1 door | 3 shelves.
L R
Υψηλό φάλτσο
1 πόρτα 45cm | 1 ράφι.
1 πόρτα | 3 ράφια.
Tall unit
1 door 45cm | 1 shelf.
1 door | 3 shelves.
L R
30
DB117 L/R
560
568
-
-
477
485
1 πόρτα | 4 συρμάτινα καλάθια με τηλεσκοπικό οδηγό &
φρένο | 2 ράφια.
45
DB100 L/R
641
650
-
-
554
563
Tall unit
60
DB101 L/R
691
701
-
-
600
610
Υψηλό
30
DB118 L/R
468
476
-
-
350
358
1 πόρτα | 2 συρμάτινα καλάθια με τηλεσκοπικό οδηγό &
φρένο.
1 πόρτα | 3 ράφια.
45
DB103 L/R
525
535
-
-
402
411
Tall unit
60
DB104 L/R
567
579
-
-
438
450
Υψηλό
30
DB119 L/R
606
613
-
-
488
496
45
DB105 L/R
688
697
-
-
565
574
60
DB106 L/R
740
750
-
-
611
621
Υψηλό
!
1 door | 4 metal drawer baskets full extension & soft
close | 2 shelves.
L R
!
1 door | 2 metal drawer baskets full extension & soft
close.
1 door | 3 shelves.
L R
1 πόρτα | 4 συρμάτινα καλάθια με τηλεσκοπικό οδηγό &
φρένο.
1 πόρτα | 1 ράφι.
!
Tall unit
1 door | 4 metal drawer baskets full extension & soft
close.
1 door | 1 shelf.
!
48 |
Υψηλά B 58,5cm - Y 204cm.
Tall units D 58,5cm - H 204cm.
8
9
W
Code
90
DB110N
917
929
-
-
743
756
90
DB112N
812
826
-
-
565
579
90
DB113N
1011 1024
-
-
764
777
45
DC100 L/R
483
493
-
-
323
333
2 καλάθια.
1 πόρτα | 3 ράφια.
60
DC101 L/R
518
530
-
-
351
362
Tall unit
45
DE100 L/R
-
-
-
-
242
252
60
DE101 L/R
-
-
-
-
270
282
45
DC102 L/R
562
572
-
-
366
376
2 συρτάρια | 1 καλάθι.
1 πόρτα | 3 ράφια.
60
DC103 L/R
600
612
-
-
395
406
Tall unit
45
DE102 L/R
-
-
-
-
252
261
60
DE103 L/R
-
-
-
-
280
292
30
DD100 L/R
573
581
-
-
490
498
40
DD101 L/R
594
603
-
-
509
517
45
DD102 L/R
605
614
-
-
518
527
60
DD103 L/R
637
647
-
-
546
556
Υψηλό
!
7
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
€
€
€
€
€
€
2 πόρτες | 4 συρμάτινα καλάθια με τηλεσκοπικό οδηγό
& φρένο
| 2 ράφια.
Tall unit
2 doors | 4 metal drawer baskets full extension & soft
close
| 2 shelves.
Υψηλό
2 πόρτες | 2 συρμάτινα καλάθια με τηλεσκοπικό οδηγό &
φρένο.
2 πόρτες | 3 ράφια.
!
Tall unit
2 doors | 2 metal drawer baskets full extension & soft
close.
2 doors | 3 shelves.
Υψηλό
!
2 πόρτες | 4 συρμάτινα καλάθια με τηλεσκοπικό οδηγό
& φρένο.
2 πόρτες | 1 ράφι.
Tall unit
2 doors | 4 metal drawer baskets full extension & soft
close
2 doors | 1 shelf.
L R
Υψηλό
2 baskets.
1 door | 3 shelves.
L R
7 8 9 4/2014
Υψηλό
2 drawers | 1 basket.
1 door | 3 shelves.
L R
Υψηλό
!
1 πόρτα | 2 εσωτερικά συρτάρια βαθιά & 2 ρηχά με
τηλεσκοπικό οδηγό
& φρένο | 2 ράφια.
Tall unit
1 door | 2 inner drawers 15cm deep & 2 8cm deep Full
extention & soft close
| 2 shelves.
!
Καλάθια & συρτάρια με τηλεσκοπικό οδηγό & φρένο.
Drawers and baskets with full extencion and soft close.
| 49
Υψηλά B 58,5cm - Y 204cm.
Tall units D 58,5cm - H 204cm.
L R
Υψηλό
!
1 πόρτα | 1 εσωτερικό συρτάρι βαθύ & 2 ρηχά με
τηλεσκοπικό οδηγό & φρένο.
1 πόρτα | 3 ράφια.
Tall unit
1 door | 1 inner drawer 15cm deep &
2 8cm deep full extention & soft close.
1 door | 3 shelves.
L R
Υψηλό
!
1 πόρτα | 2 εσωτερικά συρτάρια βαθιά
& 2 ρηχά με τηλεσκοπικό οδηγό & φρένο.
1 πόρτα | 1 ράφι.
Tall unit
1 door | 2 inner drawers 15cm deep
& 2 8cm deep full extention & soft close.
1 door | 1 shelf.
!
Υψηλό
7
8
9
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
30
DD106 L/R
543
551
-
-
425
433
40
DD107 L/R
566
575
-
-
444
454
45
DD108 L/R
577
587
-
-
454
464
60
DD109 L/R
612
623
-
-
483
494
30
DD110 L/R
619
626
-
-
501
508
40
DD111 L/R
641
650
-
-
519
528
45
DD112 L/R
652
661
-
-
529
538
60
DD113 L/R
686
696
-
-
557
567
90
DD117N
819
832
-
-
645
658
90
DD119N
836
851
-
-
589
604
90
DO100 L/R
-
-
-
-
353
369
90
DO101 L/R
-
-
-
-
368
384
€
€
€
€
€
€
2 πόρτες | 2 εσωτερικά συρτάρια βαθιά &
2 ρηχά με τηλεσκοπικό οδηγό & φρένο | 2 ράφια
Tall unit
2 doors | 2 inner drawers 15cm deep &
2 8cm deep full extention & soft close | 2 shelves.
!
Υψηλό
2 πόρτες | 1 εσωτερικό συρτάρι βαθύ &
2 ρηχά με τηλεσκοπικό οδηγό & φρένο.
2 πόρτες | 3 ράφια.
Tall unit
2 doors | 1 inner drawer 15cm deep &
2 8cm deep full extention & soft close.
2 doors | 3 shelves.
L R
cm
0
11
Υψηλό τυφλό
1 πόρτα 45cm | 1 ράφι.
1 πόρτα 45cm | 3 ράφια.
Tall blind unit
1 door 45cm |1 shelf.
1 door 45cm |3 shelves.
L R
m
5c
12
Υψηλό τυφλό
1 πόρτα 60cm | 1 ράφι.
| 1 πόρτα 60cm | 3 ράφια.
Tall blind unit
1 door 60cm |1 shelf.
1 door 60cm | 3 shelves.
!
50 |
Υψηλά B 58,5cm - Y 204cm.
Tall units D 58,5cm - H 204cm.
Επένδυση υψηλού
με ρεγουλατόρους.
7
8
9
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
€
€
€
€
€
€
h 214cm 60,5
AK104N
-
-
-
-
66
66
h 219cm 60,5
AK113N
-
-
-
-
67
67
15
AL108N
-
-
-
-
44
44
15
AL110N
-
-
-
-
46
47
Tall unit side panel
with adjustable legs.
Καταφραγή υψηλού
Tall unit filler
Καταφραγή υψηλού
72cm + 132cm.
Tall unit filler
7 8 9 4/2014
72cm + 132cm.
!
| 51
Υψηλά φούρνου, φούρνου μικροκυμάτων & ψυγείου
B 58,5cm - Y 204cm.
Oven, microwave & fridge tall units D 58,5cm - H 204cm.
L R
Υψηλό φούρνου
7
8
9
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
60
DJ100 L/R
297
308
-
-
198
209
60
DF100 L/R
460
470
-
-
322
332
60
DG100 L/R
-
-
-
-
242
252
60
DF101 L/R
542
552
-
-
366
376
60
DG101 L/R
-
-
-
-
252
262
60
DH100 L/R
520
531
-
-
383
393
60
DH101 L/R
499
509
-
-
399
410
60
DI100 L/R
504
514
-
-
405
415
€
€
€
€
€
€
1 πόρτα | 1 ράφι.
1 πόρτα | 1 ράφι.
Oven tall unit
1 door | 1 shelf.
1 door | 1 shelf.
L R
Υψηλό φούρνου
2 καλάθια.
1 πόρτα | 1 ράφι.
Oven tall unit
2 baskets.
1 door | 1 shelf.
L R
Υψηλό φούρνου
1 καλάθι | 2 συρτάρια.
1 πόρτα | 1 ράφι.
Oven tall unit
1 basket | 2 drawers.
1 door | 1 shelf.
L R
Υψηλό φούρνου
2 καλάθια | 1 εσωτερικό συρτάρι ρηχό με τηλεσκοπικό
οδηγό & φρένο.
1 πόρτα | 1 ράφι.
Oven tall unit
2 baskets | 1 inner drawer 8cm deep Full extention & soft
close.
1 door | 1 shelf.
L R
Υψηλό φούρνου
1 καλάθι | 2 εσωτερικά συρτάρια ρηχά
με τηλεσκοπικό οδηγό & φρένο.
1 πόρτα | 1 ράφι.
Oven tall unit
1 basket | 2 inner drawer 8cm deep
Full extention & soft close.
1 door | 1 shelf.
L R
Υψηλό φούρνου
!
1 πόρτα | 2 συρμάτινα καλάθια με τηλεσκοπικό οδηγό &
φρένο.
1 πόρτα | 1 ράφι.
Oven tall unit
1 door | 2 metal drawer baskets full extension & soft
close.
1 door | 1 shelf.
!
52 |
Καλάθια & συρτάρια με τηλεσκοπικό οδηγό & φρένο. Drawers and baskets with full extencion and soft close.
Υψηλά φούρνου, φούρνου μικροκυμάτων & ψυγείου
B 58,5cm - Y 204cm.
Oven, microwave & fridge tall units D 58,5cm - H 204cm.
7
8
9
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
60
DK100 L/R
472
482
-
-
302
312
60
DL100 L/R
-
-
-
-
225
234
60
DP100 L/R
329
339
-
-
197
207
60
DM100 L/R
557
566
-
-
425
434
60
DM101 L/R
461
470
-
-
323
333
60
DM102 L/R
-
-
-
-
193
199
h 214cm 60,5
AK104N
-
-
-
-
66
66
h 219cm 60,5
AK113N
-
-
-
-
67
67
L R
Υψηλό φούρνου
& φ. μικροκυμάτων
1 καλάθι | 1 συρτάρι.
| 1 σταθερό & 1 πόρτα.
€
€
€
€
€
€
Oven & microwave tall unit
1 basket | 1 drawer.
1 fixed door & 1 door.
L R
Υψηλό φούρνου
& φ. μικροκυμάτων
1 πόρτα | 1 σταθερό | 1 πόρτα.
Oven & microwave tall unit
1 door | 1 fixed door | 1 door.
L R
Υψηλό φούρνου
& φ. μικρο/των
!
1 πόρτα | 1 εσωτερικό βαθύ & 1 ρηχό
με τηλεσκοπικό οδηγό & φρένο.
1 σταθερό & 1 πόρτα.
Oven & microwave tall unit
1 door | 1 inner drawer 15cm deep & 1 8cm deep full
extention & soft close
1 fixed door & 1 door.
L R
Υψηλό φούρνου
& κρυφού φ. μικρο/των
1 πόρτα |1 πόρτα με παράλληλη ανάρτηση | 1 πόρτα.
Oven & hidden microwave tall unit
1 door | 1 lift up door | 1 door.
L R
Υψηλό
εντoιχιζόμενου ψυγείου
1 πόρτα
7 8 9 4/2014
|1 πόρτα | 1 ράφι.
Tall unit
for built in refrigerator
1 door
| 1 door | 1 shelf.
Επένδυση υψηλού
με ρεγουλατόρους.
Tall unit side panel
with adjustable legs.
!
Καλάθια & συρτάρια με τηλεσκοπικό οδηγό & φρένο. Drawers and baskets with full extencion and soft close.
| 53
Υψηλά φούρνου, φούρνου μικροκυμάτων & ψυγείου
B 58,5cm - Y 204cm.
Oven, microwave & fridge tall units D 58,5cm - H 204cm.
Καταφραγή υψηλού
7
8
9
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
15
AL108N
-
-
-
-
44
44
15
AL110N
-
-
-
-
46
47
€
€
€
€
€
€
Tall unit filler
Καταφραγή υψηλού
72cm + 132cm.
Tall unit filler
72cm + 132cm.
!
54 |
Υψηλά B 35cm - Y 204cm.
Tall unit D 35cm - H 204cm.
7
8
9
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
30
DN100 L/R
231
237
-
-
148
154
40
DN101 L/R
249
256
-
-
164
170
45
DN102 L/R
259
266
-
-
172
179
60
DN103 L/R
285
293
-
-
194
202
30
DN105 L/R
272
277
-
-
154
160
1 πόρτα | 1 ράφι.
1 πόρτα | 3 ράφια.
40
DN106 L/R
291
298
-
-
170
176
Tall unit
45
DN107 L/R
302
309
295
302
178
185
60
DN108 L/R
329
338
320
329
200
208
30
DN109 L/R
272
277
-
-
154
160
1 πόρτα | 3 ράφια.
1 πόρτα | 1 ράφι .
40
DN110 L/R
291
298
-
-
170
176
Tall unit
45
DN111 L/R
302
309
295
302
178
185
60
DN112 L/R
329
338
320
329
200
208
90
DN116N
430
441
-
-
256
267
90
DN118N
515
526
502
513
268
279
90
DN119N
515
526
502
513
268
279
L R
Υψηλό
1 πόρτα | 5 ράφια.
Tall unit
1 door | 5 shelves.
L R
Υψηλό
1 door | 1 shelf.
1 door | 3 shelves.
L R
Υψηλό
1 door | 3 shelves.
1 door | 1 shelf.
Υψηλό
€
€
€
€
€
€
2 πόρτες | 5 ράφια.
Tall unit
2 doors | 5 shelves.
Υψηλό
2 πόρτες | 1 ράφι.
2 πόρτες | 3 ράφια.
7 8 9 4/2014
Tall unit
2 doors | 1 shelf.
2 doors | 3 shelves.
Υψηλό
2 πόρτες | 3 ράφια.
2 πόρτες | 1 ράφι.
Tall unit
2 doors | 3 shelves.
2 doors | 1 shelf.
!
| 55
7
Υψηλά B 35cm - Y 204cm.
Tall unit D 35cm - H 204cm.
8
9
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
W
Code
40
DS104 L/R
273
278
-
-
186
191
40
DS106 L/R
319
324
-
-
196
201
40
DS107 L/R
319
324
-
-
196
201
h 214cm
35
AK107N
-
-
-
-
44
44
h 219cm
35
AK116N
-
-
-
-
45
45
15
AL108N
-
-
-
-
44
44
15
AL110N
-
-
-
-
46
47
L R
Υψηλό φάλτσο
€
€
€
€
€
€
1 πόρτα 45cm | 5 ράφια.
Tall end unit
1 door 45cm | 5 shelves.
L R
Υψηλό φάλτσο
1 πόρτα 45cm | 1 ράφι.
1 πόρτα 45cm | 3 ράφια.
Tall end unit
1 door 45cm | 1 shelf.
1 door 45cm | 3 shelves.
L R
Υψηλό φάλτσο
1 πόρτα 45cm | 3 ράφια.
1 πόρτα 45cm | 1 ράφι .
Tall end unit
1 door 45cm | 3 shelves.
1 door 45cm | 1 shelf.
Επένδυση υψηλού
με ρεγουλατόρους.
Tall unit side panel
with adjustable legs.
Καταφραγή υψηλού
Tall unit filler
Καταφραγή υψηλού
72cm + 132cm.
Tall unit filler
72cm + 132cm.
!
56 |
7
Ερμάριο για δημιουργία υψηλού
228cm B 58,5cm - Y 24cm.
Tall unit add-on element D 58,5cm - H 24cm.
Code
30
EA100N
115
116
-
-
77
78
40
EA101N
119
121
-
-
80
81
45
EA102N
121
123
-
-
81
83
60
EA103N
128
130
-
-
86
88
90
EA104N
153
156
-
-
107
110
90
EB100 L/R
-
-
-
-
106
109
h 238cm 60,5
AK105N
-
-
-
-
72
72
h 243cm 60,5
AK114N
-
-
-
-
73
73
AL111N
-
-
-
-
49
49
1 πόρτα κουμπάσο.
Tall unit
add-on element
1 lift up door.
cm
0
11
9
W
Συμπλήρωμα
για υψηλό 228cm
L R
8
Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης Λευκό Βασάλτης
White
Basalt
White
Basalt
White
Basalt
Συμπλήρωμα για υψηλό τυφλό 228cm
€
€
€
€
€
€
1 πόρτα 45cm κουμπάσο.
Tall blind unit
add-on element
1 lift up door 45cm.
Επένδυση υψηλού
με ρεγουλατόρους.
Tall unit side panel
with adjustable legs.
Καταφραγή υψηλού
15
132cm + 96cm.
Tall unit filler
7 8 9 4/2014
132cm + 96cm.
!
| 57
Ειδικά τεμάχια με περιθώριο περιμετρικά στο χρώμα της επιφάνειας.
Custom panels with edge banding at 4 sides.
Code
GB100
Ειδικό τεμάχιο 18mm
Σταθερό κόστος επεξεργασίας ανά ειδικό τεμάχιο
Fixed working cost per custom panel
Custom panel 18mm
Επιβάρυνση για ειδικά σχέδια
Extra cost per custom shape
68
για κάθε ειδικό σχέδιο
for every custom cut
189
Σταθερό κόστος επεξεργασίας ανά ειδικό τεμάχιο
Fixed working cost per custom panel
Σοβατεπί.
Plinth.
Σοβατεπί με μονωτικό & πιάστρες.
Plinth
88 cmwith waterproof gasket and clips .
64
23
GE100
Επιβάρυνση για ειδικά σχέδια
Extra cost per custom shape
€| m2
για κάθε φάλτσα κοπή
for every angled cut
Ειδικό τεμάχιο 36mm
Custom panel 36mm
9
127
45
για κάθε φάλτσα κοπή
for every angled cut
68
για κάθε ειδικό σχέδιο
for every custom cut
189
9
Διάσταση
Dimension
Code
278 x 9,6
ΗΑ100
Πάχος
Thickness
Code
18mm
GB102
221
36mm
GE102
333
18mm
GB103
198
36mm
GE103
286
18mm
GB104
221
36mm
GE104
333
€
24
59,5cm
195 cm
80 cm
Τυποποιημένα
τραπέζια με περιθώριο περιμετρικά στο χρώμα
της επιφάνειας.
Table tops130with
cm edge banding at all sides of the same color.
Τραπέζι με στρογγυλεμένες γωνίες
175cm x 80cm
88 cm
80 cm
59,5cm
9
Table with rounded corners 175cm x 80cm
175 cm
195 cm
88 cm
59,5cm
80 cm
80 cm
195 cm
175 cm
130 cm
80 cm
Τραπέζι με στρογγυλεμένες γωνίες
130cm x 80cm
Table with rounded corners 130cm x 80cm
130 cm
80 cm
175 cm
Τραπέζι γλώσσα 175cm x 80cm
80 cm
80 cm
175 cm
175 cm
80 cm
58 |
175 cm
Table 175cm x 80cm
€
Τιμοκατάλογος πορτών.
Doors price list.
Πλάτος Width
7
7 8 9 4/2014
8
9
Κατηγορία τιμής
Price category
Κατηγορία τιμής
Price category
Κατηγορία τιμής
Price category
Σταθερό κόστος
επιβάρυνσης ανα πόρτα
Extra cost per custom shape
Ύψος
Ηeight
15
12
-
-
-
-
50
-
-
54
-
-
-
18
-
44
47
48
51
-
-
58
64
-
-
24
-
46
49
50
54
54
57
61
-
-
-
36
-
50
53
54
59
-
-
69
78
-
-
48
-
-
-
59
65
-
-
76
88
-
-
54
-
-
-
-
67
-
-
-
-
-
-
60
-
-
-
63
70
-
-
84
97
111
125
72
52
60
65
68
76
-
-
91
107
-
-
84
-
-
-
-
81
-
-
-
-
-
-
96
57
67
73
77
86
-
-
-
-
-
-
132
-
101
109
114
126
-
-
-
-
-
-
204
-
121
134
140
159
-
-
-
-
-
-
24
-
-
58
49
53
53
55
60
-
-
-
36
-
-
52
53
58
-
-
66
75
-
-
48
-
-
-
57
63
-
-
73
84
-
-
60
-
-
-
61
67
-
-
80
92
-
-
72
51
58
63
65
72
-
-
86
101
-
-
96
56
65
71
73
82
-
-
-
-
-
-
132
-
-
-
109
121
-
-
-
-
-
-
204
-
-
-
134
150
-
-
-
-
-
-
12
-
-
-
-
8
-
-
10
-
-
-
18
-
7
8
8
10
-
-
13
15
-
-
24
-
8
9
10
12
12
13
15
-
-
-
36
-
10
12
12
15
-
-
21
26
-
-
48
-
-
-
15
19
-
-
26
33
-
-
54
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
60
-
-
-
18
22
-
-
31
40
49
58
72
9
15
19
21
26
-
-
36
47
-
-
84
-
-
-
-
29
-
-
-
-
-
-
96
10
19
24
26
33
-
-
-
-
-
-
132
-
28
34
37
47
-
-
-
-
-
-
204
-
38
48
53
68
-
-
-
-
-
-
€
30
€
40
€
45
€
60
€
62
€
72
€
90
€
120
€
150
€
180
€
€
5
| 59
Τυποποιημένες επενδύσεις 18mm με ρεγουλατόρους.
Side panels 18mm with adjustable legs.
60 |
9
Ύψος
Height
Βάθος
Depth
Code
82
35
AK101N
19
87
35
AK110N
20
142
35
AK106N
33
147
35
AK115N
33
214
35
AK107N
44
219
35
AK116N
45
46
58,5
AK102N
19
51
58,5
AK111N
20
82
58,5
AK100N
27
87
58,5
AK109N
31
106
58,5
AK108N
35
111
58,5
AK117N
35
142
60,5
AK103N
47
147
60,5
AK112N
48
214
60,5
AK104N
66
219
60,5
AK113N
67
238
60,5
AK105N
72
243
60,5
AK114N
73
€
Πάγκοι,Worktops 4/2014
Πάγκοι
Worktops
|1
Περιεχόμενα Index
3
Ευρετήριο κωδικών. Code Index.
4
Πάγκοι HPL 4cm με ABS. Worktops HPL 4cm with ABS.
5
Τιμοκατάλογος πάγκων HPL 4cm με ABS. Pricelist for worktops HPL 4cm with ABS.
5
Τυποποιημένα τραπέζια από πάγκο HPL 4cm με ABS περιμετρικά
Standard worktop double sided tables from worktop HPL 4cm with ABS.
6
Πάγκοι HPL 4cm με κούρβα. Postformed Worktops HPL 4cm.
7
Tιμοκατάλογος πάγκων HPL 4cm με κούρβα. Pricelist for postformed worktops HPL 4cm.
8
Τυποποιημένα τραπέζια από πάγκο 2 όψεων με κούρβα
& ABS περιμετρικά στο χρώμα της επιφάνειας.
Standard postformed double sided worktops tables & ABS 4 sides.
Πάγκοι Resopal 4cm με κούρβα. Postformed Resopal worktops 4cm.
9
Tιμοκατάλογος πάγκων Resopal 4cm με κούρβα. Pricelist for postformed Resopal worktops 4cm.
11
12
Τυποποιημένα τραπέζια από πάγκο Resopal μιας όψης
& περιθώριο περιμετρικά στο χρώμα της επιφάνειας.
Standard Resopal single sided worktops tables & ABS 4 sides.
Παρελκόμενα πάγκων. Worktops accessories.
13
Κιτ για ένωση πάγκου με σκαλόκομα. Set for corner work top joint.
Πάγκοι,Worktops 4/2014
10
2|
Ευρετήριο κωδικών. Code Index.
Πάγκοι,Worktops 4/2014
Code
Σελίδα
Page
Code
Σελίδα
Page
FA100
7
FC109
5
FA101
5
FC112
5
FA102
5
FC113
5
FA116
5
FC117
8
FA118
5
FC118
8
FA128
5
FC119
8
FA130
5
FC120
11
FA145
7
FC121
11
FA146
7
FC122
11
FA147
7
FA148
10
FA149
10
FA153
10
FA154
10
FA155
10
FA156
10
FA157
10
FA160
7
FB100
12
FB101
12
FB109
5
FB109
10
FB112
13
FB113
13
FB114
13
FB115
13
FB116
13
FB117
13
FB119
7
FB125
10
FB126
10
FB127
10
FB128
10
FB130
10
FB132
10
FB133
10
FB136
7
FB137
7
FB140
12
FB141
12
FB142
12
FB143
12
FB144
12
FC105
5
FC106
5
FC108
5
Code
Σελίδα
Page
Code
Σελίδα
Page
Code
Σελίδα
Page
Code
Σελίδα
Page
|3
Πάγκοι HPL 4cm με ABS.
Worktops HPL 4cm with ABS.
Χρώμα επιφάνειας πάγκου.
Worktop surface color.
700
750
Μανόλια Λευκό
Manolia White
700
750
Χρωμα σόκορου
ABS color
S301-SL
-
-
-
W105-GG
3-4
-
-
K132-KP
9
-
-
-
-
S202
S201
S101
S304-BV
S305-KV
S306-GV
Κ120
Κ124
S400
S401
K110
E0173
E0404
E3501
W107-KG
W106-LG
K133-TP
W104-DG
K134-LP
W108-VG
K130-RG
W103-BG
K131-NP
Πέτρα
Γκρι
Stone Σκουριά
650
Grey
Rust
950
-
S303-GL
W102-CG
950
1-2
S302-WL
W101-SG
650
Ιnox
INOX
700
750
Μανόλια
Manolia
700
-
Λευκό
White
750
-
650
-
-
950
-
-
-
650
950
4|
-
Tιμοκατάλογος πάγκων HPL 4cm με ABS.
Pricelist for worktops HPL 4cm with ABS.
Πάγκος HPL μιας όψης
με ABS μπροστά | αριστερά | δεξιά.
HPL worktop single sided
Πάχος
Thickness
Bάθος
Depth
Code
Κόστος
Price
€| m
4cm
60
FA101
59
4cm με ABS inox, 4cm with ABS inox.
60
FA102
61
with ABS on 3 sides.
Επιβάρυνση για κάθε φάλτσα κοπή
ερμαρίου βάσεως.
12
Extra cost for every base unit angled cut.
Πάγκος HPL ειδικών διαστάσεων
μιας όψης
με ABS περιμετρικά.
4cm
≤60
FA116
61
4cm με ABS inox, 4cm with ABS inox.
≤60
FA128
63
4cm
10 - 121
FA118
136
4cm με ABS inox, 4cm with ABS inox. 10 - 121
FA130
140
HPL worktop for custom dimension
with single sided
ABS 4 sides.
Πάγκος HPL ειδικών διαστάσεων δύο
όψεων
με ABS περιμετρικά.
HPL worktop for custom dimension
with double sided
ABS 4 sides.
Επιβάρυνσεις ειδικών διαστάσεων
Extra cost for custom dimensions
Ενωτικό παγκου 63cm για πάγκο HPL
4cm με ABS
για κάθε φάλτσα κοπή, for every angled cut.
68
για κάθε ειδικό σχέδιο, for every custom cut.
189
FB109
8/τεμ.
pc
Πάχος
Thickness
Code
Κόστος
Price
€
4cm
FC105
340
FC106
347
FC108
279
FC109
284
FC112
340
FC113
347
4cm
63cm worktop connection fitting for
worktops HPL 4cm with ABS
88 cm
59,5cm
195 cm
Πάγκοι,Worktops 4/2014
88 cm
Τυποποιημένα
τραπέζια
από πάγκο 2 όψεων
80 cm
59,5cm
HPL 4cm με ABS περιμετρικά.
Standard worktop
double sided tables
195 cm
130 cm
from worktop HPL 4cm with ABS.
80 cm
80 cm
59,5cm
88 cm
130 cm
175195
cmcm
Τραπέζι με στρογγυλεμένες
γωνίες
175cm x 80cm
Table 175cm x 80cm
Τραπέζι με στρογγυλεμένες
γωνίες
130cm x 80cm
80 cm
80
80cm
cm
175cm
cm
130175
cm
4cm
4cm με ABS inox, 4cm with ABS inox
Table 130cm x 80cm
Τραπέζι γλώσσα
175cm x 80cm
80 cm
4cm με ABS inox, 4cm with ABS inox
4cm
4cm με ABS inox, 4cm with ABS inox
Table 175cm x 80cm
80 cm
175 cm
!
175 cm
Προσοχή αν χρησιμοποιήσετε ένωση πάγκων με σκαλόκομα θα πρέπει να παραγγείλετε τον πάγκο 3cm μεγαλύτερο στο μήκος.
Αttention if you’ll connect the work tops with corner joint you’ll have to order them 3cm longer.
|5
80 cm
Πάγκοι HPL 4cm με κούρβα.
Postformed Worktops HPL 4cm.
E1302
E2225
E0301
6|
Tιμοκατάλογος πάγκων HPL 4cm με κούρβα.
Pricelist for postformed worktops HPL 4cm.
Πάχος
Thickness
Bάθος
Depth
Code
Κόστος
Price
4cm
60
FA100
48
€| m
Πάγκος HPL με κούρβα μπροστά μιας όψης
& ABS αριστερά | δεξιά.
HPL worktop with 1 postformed edge single
sided & ABS left | right.
Επιβάρυνση για κάθε φάλτσα κοπή ερμαρίου
βάσεως.
Extra cost for every base unit angled cut.
Πάγκος HPL ειδικών διαστάσεων
με κούρβα μπροστά μιας όψης
12
4cm
≤60
FA145
61
& ABS αριστερά | δεξιά | πίσω.
HPL worktop for custom dimension
with 1 postformed edge single sided
& ABS left | right | back.
Επιβάρυνσεις ειδικών διαστάσεων
Extra cost for custom dimensions
Πάγκος HPL ειδικών διαστάσεων δύο όψεων
με ABS περιμετρικά.
για κάθε φάλτσα κοπή , for every angled cut.
68
για κάθε ειδικό σχέδιο, for every custom cut.
189
4cm
10-121
FA147
136
HPL worktop double sided with ABS on 4 sides.
Επιβάρυνσεις ειδικών διαστάσεων
Extra cost for custom dimensions
Πάγκος HPL ειδικών διαστάσεων μιας όψης
με ABS περιμετρικά.
για κάθε φάλτσα κοπή, for every angled cut.
68
για κάθε ειδικό σχέδιο, for every custom cut.
189
4cm
≤58,5
FA146
70
HPL worktop single sided with ABS on 4 sides.
Επιβάρυνσεις ειδικών διαστάσεων
Extra cost for custom dimensions
για κάθε φάλτσα κοπή, for every angled cut.
68
για κάθε ειδικό σχέδιο, for every custom cut.
189
Πάχος
Thickness
Bάθος
Depth
Περιθώριο στα χρώματα των πάγκων μήκος
410cm.
Code
Κόστος
Price
€| τεμ.pc
FB119
7
FA160
133
FB136
8
FB137
8
Worktop edging available in top colors lenght
410cm.
Πάγκοι,Worktops 4/2014
Πάγκος HPL μιας όψης μήκους 410cm.
HPL worktop single sided 410cm lenght.
4cm
60
Ενωτικό παγκου με κούρβα 63cm.
Worktop connection fitting for worktop 63cm.
Σοκορο πάγκου αλουμίνιο βιδωτό 64cm.
Aluminum side finish for worktop 64cm.
!
Προσοχή αν χρησιμοποιήσετε ένωση πάγκων με σκαλόκομα θα πρέπει να παραγγείλετε τον πάγκο 3cm μεγαλύτερο στο μήκος.
Αttention if you’ll connect the worktops with corner joint you’ll have to order them 3cm longer.
|7
88 cm
59,5cm
195 cm
Τυποποιημένα τραπέζια από πάγκο 2 όψεων με κούρβα
&80ABS
περιμετρικά στο χρώμα της επιφάνειας.
cm
Standard postformed double sided worktops tables & ABS 4 sides.
130 cm
Τραπέζι με στρογγυλεμένες γωνίες χωρίς κούρβα
175cm x 80cm.
Πάχος
Thickness
Code
Κόστος
Price
€
4cm
FC117
340
4cm
FC118
279
4cm
FC119
340
Table with rounded corners 175cm x 80cm.
80 cm
59,5cm
88 cm
175 cm
195 cm88 cm
59,5cm
80 cm
195 cm
80 cm
175 cm
80 cm
130 cm
Τραπέζι με στρογγυλεμένες γωνίες χωρίς κούρβα
130cm x 80cm.
Table with rounded corners 130cm x 80cm.
130 cm
80 cm
175 cm
80 cm
175 cm
80 cm
80 cm
175 cm
175 cm
8|
Τραπέζι γλώσσα χωρίς κούρβα
175cm x 80cm.
Table 175cm x 80cm.
Πάγκοι,Worktops 4/2014
Πάγκοι Resopal 4cm με κούρβα.
Postformed Resopal worktops 4cm.
!
1051*
1052*
4382
2121
3236
3408
3464
3485
4390
3491
3505
3510
3545
4875
4393
4880
4289
4315
1815
3540
4287
4288
* Η επιφάνεια του 1051 είναι τύπου Corian ενώ του 1052 είναι σαγρέ.
1051 is corian type, 1052 is grainy.
|9
Tιμοκατάλογος πάγκων Resopal 4cm με κούρβα.
Pricelist for postformed Resopal worktops 4cm.
Πάχος
Thickness
Πάγκος HPL με κούρβα μπροστά μιας όψης
4cm
& περιθώριο αριστερά | δεξιά.
Bάθος
Depth
Code
Κόστος
Price
€
60
FA148
85
HPL worktop with 1 postformed edge single sided
& edge banding left | right.
Επιβάρυνση για κάθε φάλτσα κοπή ερμαρίου βάσεως.
12
Extra cost for every base unit angled cut.
L R
Πάγκος HPL με κούρβα μπροστά - πίσω μιας
όψης
& περιθώριο αριστερά | δεξιά.
HPL worktop with 2 postformed edges single
sided
4cm
64
FA149
115
4cm
90
FA156
131
& edge banding left | right.
12
Επιβάρυνση για κάθε φάλτσα κοπή ερμαρίου βάσεως.
Extra cost for every base unit angled cut.
Πάγκος HPL ειδικών διαστάσεων
με κούρβα μπροστά μιας όψης
& περιθώριο αριστερά | δεξιά | πίσω.
4cm
≤60
FA153
124
4cm
60,1-88
FA157
140
HPL worktop for custom dimension
with 1 postformed edge single sided
& edge banding left | right | back.
Επιβάρυνσεις ειδικών διαστάσεων για κάθε φάλτσα κοπή, for every angled cut
Extra cost for custom dimensions για κάθε ειδικό σχέδιο, for every custom cut
68
189
Πάγκος HPL ειδικών διαστάσεων μιας όψης
4cm
≤59
FA154
127
HPL worktop single sided with edge banding 4 sides.
4cm
59,1-88
FA155
143
με περιθώριο περιμετρικά.
Επιβάρυνσεις ειδικών διαστάσεων για κάθε φάλτσα κοπή, for every angled cut
Extra cost for custom dimensions για κάθε ειδικό σχέδιο, for every custom cut
68
189
FB125
5
Διάσταση
Dimension
Code
Κόστος
Price
€
60
FB126
15
64
FB127
21
90
FB128
23
64
FB130
6
60
FB132
15
64
FB133
21
FB109
8
Περιθώριο στα χρώματα των πάγκων μήκος
132cm.
Worktop edging available in top colors length
132cm.
Σόκορο πάγκου βιδωτό αλουμίνιο.
Aluminum side finish for worktop.
SCHÜCO (R3)
Standard (R3)
Ενωτικό παγκου Resopal.
Worktop connection fitting.
SCHÜCO (R3)
Standard (R3)
63
10 |
!
Προσοχή αν χρησιμοποιήσετε ένωση πάγκων με σκαλόκομα θα πρέπει να παραγγείλετε τον πάγκο 3cm μεγαλύτερο στο μήκος.
Αttention if you’ll connect the worktops with corner joint you’ll have to order them 3cm longer.
195 cm
Τυποποιημένα
τραπέζια από πάγκο Resopal μιας όψης
80 cm
με περιθώριο περιμετρικά στο χρώμα της επιφάνειας.
Standard 130
Resopal
single sided worktops tables & edge banding 4 sides.
cm
Τραπέζι με στρογγυλεμένες γωνίες χωρίς κούρβα
175cm x 80cm.
Πάχος
Thickness
Code
Κόστος
Price
€
4cm
FC120
359
4cm
FC121
294
4cm
FC122
359
Table with rounded corners 175cm x 80cm.
80 cm
88 cm
59,5cm
175 cm
195 cm88 cm
59,5cm
80 cm
80 cm
80 cm
195 cm
175 cm
130 cm
Τραπέζι με στρογγυλεμένες γωνίες χωρίς κούρβα
130cm x 80cm.
Table with rounded corners 130cm x 80cm.
130 cm
80 cm
80 cm
175 cm
175 cm
Table 175cm x 80cm.
80 cm
80 cm
Τραπέζι γλώσσα χωρίς κούρβα
175cm x 80cm.
175 cm
Πάγκοι,Worktops 4/2014
175 cm
| 11
Παρελκόμενα πάγκων.
Worktops accessories.
Αυτοκόλλητο αρμοκάλυπτρο αλουμινίου
FB100.
Διάσταση
Dimension
Code
Κόστος
Price
€
300cm
FB100
15
FB101
3
Ύψος Height
71 - 73cm
FB140
26
Ύψος Height
71 - 74cm
FB141
7
FB142
247
FB143
247
FB144
247
Self adhessive Aluminum splash back FB100.
Παρελκόμενα για αυτοκόλλητο
αρμοκάλυπτρου αλουμινίου FB100.
Περιλαμβανει: 2 εσωτερικές γωνίες | 2 εξωτερικές γωνίες | 2
τέρματα (αριστερό - δεξί).
Accessories for self adhesive FB100.
Includes: 2 internal corners | 2 external corners | 2 end caps
(left - right).
Πόδι τραπεζιού τετράγωνο αλουμινίου 6x6cm.
Table leg aluminium 6x6cm.
Πόδι τραπεζιού στρογγυλό χρωμίου Φ6
Round chrome table leg
Πόδι τραπεζιού πλαίσιο inox
(πάχος πλαισίου 2cm).
Inox table leg
(frame thickness 2cm).
2
87
6
12 |
Ύψος x Πλάτος x Bάθος
Height x Width x Depth
87x88x6cm
Ύψος x Πλάτος x Bάθος
Height x Width x Depth
72x78x6cm
Ύψος x Πλάτος x Bάθος
Height x Width x Depth
87x78x6cm
Κιτ για ένωση πάγκου με σκαλόκομα.
Set for corner work top joint.
Code
Κόστος
Price
€
Κιτ ένωσης πάγκου
FB112
1254
FB113
898
FB114
345
FB115
25
FB116
31
FB117
97
Περιέχει όλα τα παρακάτω.
Worktop connection kit
Includes all the following.
Ρούτερ 1500W.
Router 1500W.
Καλουπί επεξεργασίας πάγκου.
Worktop connection mould.
Ημιδιάφανης κόλλα
ένωσης πάγκου
(αρκετή ποσότητα για 3-4 ενώσεις).
Semitransparent glue
for the worktop connection
Πάγκοι,Worktops 4/2014
(enough for 3-4 connections).
Σετ κλειδιά ένωσης πάγκου
(για 5 ενώσεις).
Worktop connection fittings
(for 5 connections).
Κονδύλι
Router bit
| 13
14 |
Aξεσουάρ, Accessories 4/2014
Αξεσουάρ
Accessories
|1
Περιεχόμενα Index
3
Ευρετήριο κωδικών. Code Index.
4
Σοβατεπί & πόδια. Plinth and legs.
5
Αξεσουάρ. Accessories.
8
Βρύσες & νεροχύτες. Kitchen Taps & sinks.
9
Απορροφητήρες. Hoods.
Λαβές. Handles.
17
Ράφια πάχους 18mm. Shelves 18mm thick.
18
Πρότυπο έντυπο παραγγελίας. Order form example.
20
'Eντυπο παραγγελίας. Order form.
Aξεσουάρ, Accessories 4/2014
10
2|
Ευρετήριο κωδικών. Code Index.
Aξεσουάρ, Accessories 4/2014
Code
Σελίδα
Page
Code
Σελίδα
Page
Code
Σελίδα
Page
Code
Σελίδα
Page
095171001
8
HA160
7
HB105
17
IA105
9
FB122
6
HA161
7
HB106
17
IA106
9
FB123
7
HA162
7
HB107
17
ΙΑ100L/R
8
GC125
6
HA163
7
HB108
17
ΙΑ101
8
HA106
4
HA164
7
HB109
17
ΙΑ102
9
HA107
4
HA165
7
HB110
17
ΙΑ103
9
HA108
4
HA166
7
HB111
17
ΙΑ104
9
HA109
4
HA167
7
HB112
17
HA110
5
HA168
7
HB113
17
HA111
5
HA169
7
HB114
17
HA112
5
HA170
7
HB115
17
HA113
5
HA171
7
HB116
17
HA114
5
HA172
7
HB117
17
HA115
5
HA173
7
HB118
17
HA116
5
HA174
7
HB119
17
HA117
5
HA175
7
HB120
17
HA118
5
HA176
6
HB121
17
HA119
5
HA177
6
HMZ091
16
HA120
5
HA178
6
HMZ102C
12
HA121
5
HA179
6
HMZ102H
13
HA124
5
HA180
6
HMZ105D
12
HA126
5
HA181
5
HMZ105G
12
HA128
5
HA182
7
HMZ1076
14
HA135
6
HA183
7
HMZ1108
14
HA136
4
HA186
5
HMZ1110
14
HA137
4
HA187
5
HMZ114C
13
HA139
4
HA188
6
HMZ114FA
13
HA140
5
HA189
6
HMZ124E
12
HA141
4
HA190
6
HMZ124GB
12
HA142
6
HA191
6
HMZ2027A
13
HA143
6
HA192
6
HMZ2027B
13
HA144
6
HA200
5
HMZ409
15
HA146
6
HA201
5
HMZ797A
11
HA147
7
HA202
5
HMZ797B
11
HA148
7
HA203
5
HMZ797C
11
HA149
7
HA204
5
HMZ831
14
HA150
7
HA205
5
HMZ933
15
HA151
5
HA206
5
HMZ961B
15
HA152
7
HA207
5
HMZ973
14
HA153
7
HA208
5
HMZ975
15
HA154
7
HA209
5
HMZP100
10
HA155
7
HB100
17
HMZP101
10
HA156
7
HB101
17
HMZP102
10
HA157
7
HB102
17
HMZP103
10
HA158
7
HB103
17
HMZP104
10
HA159
7
HB104
17
HMZP105
11
Code
Σελίδα
Page
Code
Σελίδα
Page
|3
Σοβατεπί & πόδια.
Plinth and legs.
Σοβατεπί αλουμινίου με μονωτικό & κλιπς.
Περιλαμβάνει & 32 προσθήκες (μόνο τις προσθήκες)
για δημιουργία ποδιών 15cm.
Aluminium plinth with waterproof gasket and
clips.
Γωνία αλουμινίου μεταβλητή
για μπάζο αλουμινίου.
Aluminum angle for aluminum plinth.
Χρώμα
Color
Διάσταση
Dimension
Code
Τιμή
Price
Αλουμίνιο
Aluminium
410 x 10
ΗΑ106
34
Αλουμίνιο
Aluminium
410 x 15
HA136
40
ΗΑ107
4
HA137
5
ΗΑ108
3
ΗΑ139
8
ΗΑ109
42
ΗΑ141
8
Αλουμίνιο
Aluminium
Αλουμίνιο
Aluminium
Ύψος Height
10
Ύψος Height
15
Plastic legs set (4 pcs).
Ύψος Height
10
Ύψος Height
5
Πόδια σετ 4 τεμ. εμφανή.
Ύψος Height
8-10
Πόδια σετ 4 τεμαχίων.
4 pcs decorative legs set.
Προσθήκες για δημιουργία ποδιού 15cm.
(σετ 16 τεμ. )
τοποθετούνται στο πόδι ΗΑ108.
Extencions for 15cm leg.
( set 16 pcs)
addittion to ΗΑ108.
4|
€
Αξεσουάρ.
Accessories.
Διάσταση
Dimension
Code
Τιμή
Price
HA110
14
HA111
19
HA151
42
60
HA112
13
80
HA113
15
90
HA114
16
120
HA115
20
60
HA116
19
80
HA117
19
90
HA118
20
120
HA140
27
40
HA119
6
45
HA120
6
60
HA121
7
90
ΗΑ181
26
45
HA186
104
60
HA187
120
40
HA124
71
για συρτάρι με τηλεσκοπικό οδηγό & φρένο.
45
HA125
80
Wooden cutlery tray
60
HA126
93
90
HA128
157
45
60
80
90
120
45
60
80
90
120
HA200
HA201
HA202
HA203
HA204
HA205
HA206
HA207
HA208
HA209
37
37
37
37
65
37
37
37
37
65
Κάδος απορριμάτων πλαστικός 12 lt.
€
Plastic waste bin 12 lt.
Κάδος απορριμάτων inox 8 lt.
Inox waste bin 8 lt.
Κάδος απορριμάτων συρόμενος.
Sliding waste bin.
Πάτος αλουμινίου για κουτί νεροχύτη.
Aluminum protection for sink base unit.
Πιατοθήκη για κρεμαστά.
Dish rack for wall units.
Κουταλοθήκη πλαστική για απλό συτάρι.
Aξεσουάρ, Accessories 4/2014
Plastic cutlery tray.
Κουταλοθήκη ανοξείδωτη
για συρτάρι με τηλεσκοπικό οδηγό & φρένο.
Inox cutlery tray
for full extencion and soft close drawer.
Κουταλοθήκη ξύλινη
for full extencion and soft close drawer.
Γυάλινο ράφι από τζάμι ασφαλείας βάθος 25cm
Safety glass shelf 25cm depth
Γυάλινο ράφι από τζάμι ασφαλείας βάθος 29cm
Safety glass shelf 29cm depth
|5
Αξεσουάρ.
Accessories.
Διάσταση
Dimension
Code
Τιμή
Price
Φρένo μεντεσέ 1100.
Hinge 1100 soft close.
HA178
3
Φρένo Μεντεσέ 1700.
HA179
4
HA135
3
ΗΑ142
1
ΗΑ180
10
60
HA188
87
90
HA189
104
120
HA190
121
50 Watts
-
HA191
32
220-240 Watts
-
HA192
36
HA143
117
HA146
52
€
Hinge 1700 soft close.
Φρένο ερμαρίου πλαστικό.
Cabinet plastic soft close.
Kit ρεγουλατόρων ( 2 τεμ.)
Height adjustment leg kit (2pcs.)
Εξάρτημα push μεγάλης έντασης.
Opening fitting for handle free door.
Φωτιστικό LED.
!
LED light.
Ο μετασχηματιστής των 50watt είναι για
φωτιστικά από 0-3 μέτρα ενώ των 220-240watt
για φωτιστικά από 3-5 μέτρα.
The 50watt transformer is for lighting length
of 0-3 meters and the 220-240watt one is for
lighting length of 3-5 meters.
Μετασχηματιστής
Transformer
Φωτιστικό 65cm με πρίζα.
65cm lighting system with power socket.
Ανοξείδωτο στήριγμα ραφιού (σετ 2 τεμ.)
για πάχος 18 - 73 mm max 50 Kg / σετ.
Stainless steel self support for 18-73mm thickness selves.
Φωτιστικό ελεύθερο ράφι (βάθος 30cm),
60
HA176
233
Lighting self,
90
HA177
263
44
HA144
12
FB122
56
GC125
4
με διακόπτη πάντα αριστερά.
with mini switch always on the left side.
Περσίδα εξαερισμού αλουμινίου.
Aluminum ventilation grill.
max 20cm
Μεταλλικό στήριγμα πάσου.
22,5cm
Stainless steel support for counter top.
Εξάρτημα κρυφής στήριξης ραφιών.
Hidden installation fitting for shelves.
6|
Αξεσουάρ.
Accessories.
Διάσταση
Dimension
Code
Τιμή
Price
FB123
47
30
45
60
90
HA147
HA148
HA149
HA150
82
97
103
120
30
HA152
60
40
HA153
60
45
HA154
61
60
HA155
62
90
ΗΑ156
67
120
ΗΑ157
69
30
HA158
71
40
HA159
72
45
HA160
72
60
HA161
74
90
ΗΑ162
84
120
ΗΑ163
87
30
HA164
83
40
HA165
83
45
HA166
84
60
HA167
85
90
ΗΑ168
88
120
ΗΑ169
90
30
HA170
100
40
HA171
101
45
HA172
102
60
HA173
104
90
ΗΑ174
111
120
ΗΑ175
114
HA182
8
HA183
4
€
30cm
Inox γωνία πάσου.
Stainless steel 90o angle support for counter top.
25cm
4cm
Συρμάτινο καλάθι με τηλεσκοπικό οδηγό & φρένο.
Metal drawer basket with full extension & soft close.
Συρτάρι ρηχό με τηλεσκοπικό οδηγό & φρένο.
Drawer with full extension & soft close.
Συρτάρι βαθύ με τηλεσκοπικό οδηγό & φρένο.
Basket with full extension & soft close.
Εσωτερικό συρτάρι ρηχό με τηλεσκοπικό οδηγό & φρένο.
Inner drawer 8cm deep with full extension & soft close.
Aξεσουάρ, Accessories 4/2014
Εσωτερικό συρτάρι βαθύ με τηλεσκοπικό οδηγό & φρένο.
Inner drawer 15cm deep with full extension & soft close.
Προστατευτικό κάλυμμα αλουμινίου για κρεμαστά ερμάρια.
Aluminium side panel cover for heat & moisture reflection.
24cm
33cm
1,8cm
Φρένο απλού συρταριού
( 1 τεμ. για συρτάρι - 60cm, 2 τεμ / για συρτάρι 90cm)
Soft close for drawers
(1pcs for ≤ 60cm & 2pcs for >60cm)
|7
Βρύσες & νεροχύτες.
Kitchen Taps & sinks.
FINO
Code
Τιμή
Price
095171001
43
Διαστάσεις
Dimensions
Code
Τιμή
Price
79 x 50cm
ΙΑ100L/R
89
Διαστάσεις
Dimensions
Code
Τιμή
Price
79 x 50cm
ΙΑ101
98
Αναμικτική μπαταρία
σε κεραμικό δίσκο.
€
Single lever mixer kitchen tap.
Economy inox
L R
Νεροχύτης inox με 1 γούρνα
και πάγκο αποστράγγισης.
€
Inox sink with 1 bowl.
Economy inox
Νεροχύτης inox με 2 γούρνες.
Inox sink with 2 bowls.
8|
€
Απορροφητήρες.
Hoods.
Economy
Αποροφητήρας συρόμενος.
Πλάτος
Width
Code
Τιμή
Price
60
ΙΑ102
98
Πλάτος
Width
Code
Τιμή
Price
60
ΙΑ103
402
90
ΙΑ104
470
Πλάτος
Width
Code
Τιμή
Price
60
IA105
284
90
IA106
323
€
Sliding hood.
Χαρακτηριστικά
Features
Classy
• Φινίρισμα από μαύρο γυαλί
• 60/90cm
• Φωτισμός αλογόνου 2x50W
• Ελεύθερη απορρόφηση 900m3/h
• Πίνακας ελέγχου με ψηφιακή οθόνη αφής
• 3 επίπεδα ισχύος
• Επίπεδο θορύβου 45-59dbA
• Αυτόματη ειδοποίηση πληρότητας φίλτρου
• Φίλτρα λίπους αλουμινίου
• Λειτουργία με εξαγωγή ή φίλτρο άνθρακα
• Γυαλί ασφαλείας
• Σύστημα N-RV
• Έξοδος 120/150 mm
€
• Black glass finish.
• 60/90cm
• Halogen light. 2x50W
• Suction power 900m3/h
• Touch screen controls
• 3 fan power levels
• Noise levels: 45-59dbA
• Automatic filter change notification.
• Aluminum grease filters
• Works with ventilation (to exterior) or charcoal filter.
• Safety glass
• N-RV system
• Duct dimensions: 120/150mm
Χαρακτηριστικά
Features
Aξεσουάρ, Accessories 4/2014
SK Lock
• Διάσταση: 60/90 ( 56/86)
• Φινίρισμα: Ανοξείδωτος χάλυβας & γυαλί
• Χειριστήριο: 3s συρόμενο
• Φωτισμός: Αλογόνου 2 x 20W
• Έκδοση: Εξαγωγή
• Μοτέρ: 2
• Διάμετρος εξόδου (mm): 120
• Απορρόφηση κατά IEC(m3/h) :220-410
• Απορρόφηση ελεύθερη (m3/h): 680
• Επίπεδο θορύβου db: 53 – 65
• Πίεση (Pa):300
• Ισχύς(W): 290
ΑΞΕΣΟΥΑΡ
• Φίλτρο λίπους περιλαμβάνεται: GFA
• Φίλτρο άνθρακα προαιρετικό: F00189
€
• Dimensions 60/90cm (56/86)
• Stainless steel & glass finish
• Pull out flap
• Halogen light. 2x50W
• Twin motor
• Duct dimensions: 120mm
• IEC airflow 220-410m3/h
• Suction power 680m3/h
• Noise levels: 53-65dbA
• Pressure: 300 Pa
• Power: 290 W
• Accessories
• Grease filter: GFA
• Charcoal filter: F00189
|9
Λαβές.
Handles.
P100
Υλικό
Απόχρωση
Κέντρα διάτρησης
Προβολή
Μήκος
Μέταλλο
Νίκελ ματ
12,8cm
3,2cm
20cm
Material Finish
Center distance
Projection
Length
Metal
Nickel matt
12,8cm
3,2cm
20cm
P101
Υλικό
Απόχρωση
Κέντρα διάτρησης
Προβολή
Μήκος
Μέταλλο
Χρώμιο
12,8cm
3,2cm
20cm
Material Finish
Center distance
Projection
Length
Metal
Chrome
12,8cm
3,2cm
20cm
P102
Υλικό
Απόχρωση
Κέντρα διάτρησης
Προβολή
Μήκος
Μέταλλο
Χρώμιο
2,5cm
8cm
Material Finish
Center distance
Projection
Length
Metal
Chrome
2,5cm
8cm
P103
Υλικό
Απόχρωση
Κέντρα διάτρησης
Προβολή
Μήκος
Μέταλλο
Νίκελ ματ
16cm
3,2cm
18,8cm
Material Finish
Center distance
Projection
Length
Metal
Nickel matt
16cm
3,2cm
18,8cm
P104
10 |
Υλικό
Απόχρωση
Κέντρα διάτρησης
Προβολή
Μήκος
Μέταλλο
Νίκελ ματ
16cm
3cm
16,5cm
Material Finish
Center distance
Projection
Length
Metal
Nickel matt
16cm
3cm
16,5cm
Code
Τιμή
Price
ΗΜΖP100
12
ΗΜΖP101
11
ΗΜΖP102
12
ΗΜΖP103
9
ΗΜΖP104
10
€
Λαβές.
Handles.
P105
Υλικό
Απόχρωση
Κέντρα διάτρησης
Προβολή
Μήκος
Μέταλλο
Νίκελ ματ
16cm
3cm
20,3cm
Material Finish
Center distance
Projection
Length
Metal
Nickel matt
16cm
3cm
20,3cm
797A
Υλικό
Απόχρωση
Κέντρα διάτρησης
Προβολή
Μήκος
Μέταλλο
Νίκελ ματ
12,8-16cm
2cm
19cm
Material Finish
Center distance
Projection
Length
Metal
Nickel matt
12,8-16cm
2cm
19cm
797B
Υλικό
Απόχρωση
Κέντρα διάτρησης
Προβολή
Μήκος
Μέταλλο
Νίκελ ματ
32-35,2cm
2cm
38cm
Material Finish
Center distance
Projection
Length
Metal
Nickel matt
32-35,2cm
2cm
38cm
Aξεσουάρ, Accessories 4/2014
797C
Υλικό
Απόχρωση
Κέντρα διάτρησης
Προβολή
Μήκος
Μέταλλο
Νίκελ ματ
38,4-41,6cm
2cm
44,5cm
Material Finish
Center distance
Projection
Length
Metal
Nickel matt
38,4-41,6cm
2cm
44,5cm
Code
Τιμή
Price
ΗΜΖP105
10
ΗΜΖ797A
11
ΗΜΖ797B
17
ΗΜΖ797C
20
€
| 11
Λαβές.
Handles.
F124E
Υλικό
Απόχρωση
Κέντρα διάτρησης
Προβολή
Μήκος
Μέταλλο
Νίκελ ματ
12,8cm
3cm
21,8cm
Material Finish
Center distance
Projection
Length
Metal
Nickel matt
12,8cm
3cm
21,8cm
F124GB
Υλικό
Απόχρωση
Κέντρα διάτρησης
Προβολή
Μήκος
Μέταλλο
Νίκελ ματ
25,6cm
3cm
34,2cm
Material Finish
Center distance
Projection
Length
Metal
Nickel matt
25,6cm
3cm
34,2cm
F105D
Υλικό
Απόχρωση
Κέντρα διάτρησης
Προβολή
Μήκος
Μέταλλο
Νίκελ ματ
9,6cm
2,1cm
11cm
Material Finish
Center distance
Projection
Length
Metal
Nickel matt
9,6cm
2,1cm
11cm
F105G
Υλικό
Απόχρωση
Κέντρα διάτρησης
Προβολή
Μήκος
Μέταλλο
Νίκελ ματ
22,4cm
2,1cm
23,3cm
Material Finish
Center distance
Projection
Length
Metal
Nickel matt
22,4cm
2,1cm
23,3cm
F102C
12 |
Υλικό
Απόχρωση
Κέντρα διάτρησης
Προβολή
Μήκος
Μέταλλο
Νίκελ ματ
6,4cm
2cm
8,4cm
Material Finish
Center distance
Projection
Length
Metal
Nickel matt
6,4cm
2cm
8,4cm
Code
Τιμή
Price
HMZ124E
24
HMZ124GB
29
HMZ105D
10
HMZ105G
18
HMZ102C
9
€
Λαβές.
Handles.
F102H
Υλικό
Απόχρωση
Κέντρα διάτρησης
Προβολή
Μήκος
Μέταλλο
Νίκελ ματ
28cm
2cm
30cm
Material Finish
Center distance
Projection
Length
Metal
Nickel matt
28cm
2cm
30cm
F114C
Υλικό
Απόχρωση
Κέντρα διάτρησης
Προβολή
Μήκος
Μέταλλο
Νίκελ ματ
6,4cm
2cm
9,2cm
Material Finish
Center distance
Projection
Length
Metal
Nickel matt
6,4cm
2cm
9,2cm
F114FA
Υλικό
Απόχρωση
Κέντρα διάτρησης
Προβολή
Μήκος
Μέταλλο
Νίκελ ματ
19,2cm
2cm
22cm
Material Finish
Center distance
Projection
Length
Metal
Nickel matt
19,2cm
2cm
22cm
Aξεσουάρ, Accessories 4/2014
MZ2027B
Υλικό
Απόχρωση
Κέντρα διάτρησης
Προβολή
Μήκος
Μέταλλο
Νίκελ ματ
9,6cm
3cm
11,7cm
Material Finish
Center distance
Projection
Length
Metal
Nickel matt
9,6cm
3cm
11,7cm
MZ2027A
Υλικό
Απόχρωση
Κέντρα διάτρησης
Προβολή
Μήκος
Μέταλλο
Νίκελ ματ
22,4cm
3cm
24,5cm
Material Finish
Center distance
Projection
Length
Metal
Nickel matt
22,4cm
3cm
24,5cm
Code
Τιμή
Price
HMZ102H
20
HMZ114C
14
HMZ114FA
33
HMZ2027B
45
HMZ2027A
51
€
| 13
Λαβές.
Handles.
MZ1108
Υλικό
Απόχρωση
Κέντρα διάτρησης
Προβολή
Μήκος
Μέταλλο
Αλουμίνιο
16cm
2,2cm
17,3cm
Material Finish
Center distance
Projection
Length
Metal
Aluminium
16cm
2,2cm
17,3cm
MZ1110
Υλικό
Απόχρωση
Κέντρα διάτρησης
Προβολή
Μήκος
Μέταλλο
Αλουμίνιο
32cm
2,6cm
33,1cm
Material
Finish
Center distance
Projection
Length
Metal
Aluminium
32cm
2,6cm
33,1cm
MZ1076
Υλικό
Απόχρωση
Κέντρα διάτρησης
Προβολή
Μήκος
Μέταλλο
Αλουμίνιο
16cm
2,7cm
18,2cm
Material
Finish
Center distance
Projection
Length
Metal
Aluminium
16cm
2,7cm
18,2cm
MZ831
Υλικό
Απόχρωση
Κέντρα διάτρησης
Προβολή
Μήκος
Μέταλλο
Νίκελ Ματ
16cm
2,7cm
19,3cm
Material
Finish
Center distance
Projection
Length
Metal
Nickel Matt
16cm
2,7cm
19,3cm
MZ973
14 |
Υλικό Απόχρωση
Κέντρα διάτρησης
Προβολή
Μήκος
Μέταλλο
Αλουμίνιο
16cm
2,5cm
17,2cm
Material
Finish
Center distance
Projection
Length
Metal
Aluminium
16cm
2,5cm
17,2cm
Code
Τιμή
Price
HMZ1108
2
HMZ1110
7
HMZ1076
8
HMZ831
6
HMZ973
6
€
Λαβές.
Handles.
MZ975
Υλικό
Απόχρωση
Κέντρα διάτρησης
Προβολή
Μήκος
Μέταλλο
Αλουμίνιο
25,6cm
2,5cm
26,8cm
Material
Finish
Center distance
Projection
Length
Metal
Aluminium
25,6cm
2,5cm
26,8cm
MZ961B
Υλικό
Απόχρωση
Κέντρα διάτρησης
Προβολή
Μήκος
Μέταλλο
Αλουμίνιο
16cm
2,2cm
17,9cm
Material
Finish
Center distance
Projection
Length
Metal
Aluminium
16cm
2,2cm
17,9cm
MZ933
Υλικό
Απόχρωση
Κέντρα διάτρησης
Προβολή
Μήκος
Μέταλλο
Αλουμίνιο
Αυτοκόλλητη
1,8cm
15cm
Material
Finish
Center distance
Projection Length
Metal
Aluminium
Σelf adhesive
1,8cm
15cm
Aξεσουάρ, Accessories 4/2014
M409
!
Υλικό
Απόχρωση
Κέντρα διάτρησης
Προβολή
Μήκος
Μέταλλο
Νίκελ ματ
19,2cm
3,5cm.
21,7cm
Material
Finish
Center distance
Projection
Length
Metal
Nickel matt
19,2cm
3,5cm
21,7cm
Code
Τιμή
Price
HMZ975
11
HMZ961B
6
HMZ933
6
HMZ409
9
€
Αυτή η λαβή παρέχεται χωρίς χρέωση στις κατηγορίες τιμών 7 & 8.This handle provided free of charge in price categories 7 & 8.
| 15
16 |
Ράφια πάχους 18mm.
Shelves 18mm thick.
Ράφι βάσεως με στηρίγματα.
Base unit shelf with shelf supports.
Ράφι βάσεως φάλτσο με στηρίγματα.
Λευκό
Βασάλτης
White
Basalt
€
Πλάτος
Width
Code
15
ΗΒ100
11
30
ΗΒ101
9
40
ΗΒ102
10
45
ΗΒ103
11
60
ΗΒ104
12
80
ΗΒ105
14
90
ΗΒ106
15
120
ΗΒ107
17
40
ΗΒ108
12
80 x 80
ΗΒ109
20
90 x 90
ΗΒ119
23
15
ΗΒ110
10
30
ΗΒ111
8
40
ΗΒ112
9
45
ΗΒ113
9
60
ΗΒ114
10
80
ΗΒ115
11
90
ΗΒ116
11
120
ΗΒ121
13
40
ΗΒ117
11
65 x 65
ΗΒ118
16
65 x 65
ΗΒ120
16
Shelf for end base unit with shelf supports.
Ράφι γωνιακό βάσεως με στηρίγματα.
Shelf for corner base unit with shelf supports.
Ράφι κρεμαστό με στηρίγματα.
Aξεσουάρ, Accessories 4/2014
Shelf for wall unit with shelf supports.
Ράφι κρεμαστό φάλτσο με στηρίγματα.
Shelf for end wall unit with shelf supports.
Ράφι κρεμαστό γωνιακό με στηρίγματα.
Shelf for corner wall unit with shelf supports.
Ράφι κρεμαστό γωνιακό με στηρίγματα.
Shelf for corner wall unit with shelf supports.
| 17
ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ● ORDER FORM
Επιθυμητή ημερομηνία παραλαβής
Desired delivery date
15-03 -11
Furniture Industry
Επωνυμία πελάτη
Customers name
Κωδικός
εως 5 χαρακτήρες
Order code
max 5 characters
ONOMA EΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΡAΛIA
Χρώμα ερμαρίων
Cabinet color
Τρόπος παράδοσης
Delivery type
ΒΑΣΑΛΤΗΣ
Διεύθυνση αποστολής, όταν το πεδίο αυτό είναι ασυμπλήρωτο θεωρείται ως διευθυνση αποστολής η έδρα σας - πρακτορείο.
Delivery address, if blank delivery address by default will be the customer' s headquarter.
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 10 - ΑΘΗΝΑ
*
ο ίδιος, customer

απλή παράδοση, plain delivery
 ισόγειο, ground floor

όροφος, floor
ΕΡΜΑΡΙΑ - ΣΟΒΑΤΕΠΙ ΣΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΡΤΩΝ | ΠΟΡΤΕΣ ● UNITS
Κωδικός
Έγχρωμου
Πλαϊνού
Side panel
code
S304
Θέση
Έγχρωμου
Πλαϊνού
Side panel
position
L
2
S304
S304
R
L
S304
R
3
Ειδικές διαστάσεις dimensions
Κωδικός
Πόρτας
Door code
S304
Κωδικός στοιχείου
Item code
AA104L
AA107N
AC103R
AA104R
BY118
BY117
AV104N
BH111N
K109N
D109N
AV101N
ΠΟΡΤΑ
BJ123
BK104L
AE107N
BO103R
4
S304
S304
S304
W101
W101
S304
S304
W101
GD
W101
S304
W101
Τεμάχια
Pieces
5
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Ύψος
Height
Πλάτος
Width
Βάθος
Depth
Παρατηρήσεις
Remarks
Περιγραφή για τον πελάτη
Personal notes
Β 72 Χ 60
Β 72 Χ 120
Β 72 Χ 30 Συρ.3
6
30
1
8
Κ 60 Χ 150
Κ 72 Χ 60 2χρ
36
67
40
κ. βιτρ. 48 Χ 90
Κ 72 Χ 60
Κ 72 Χ 45 Σ4
Απορ. Κ 60
11
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ | ΑΞΕΣΟΥΑΡ | ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ● ACCESSORRIES | ELECTRICAL HOUSEHOLD APPLIANCES
Κωδικός στοιχείου
Item code
Τεμάχια
Pieces
Περιγραφή για τον πελάτη
Personal notes
Κωδικός στοιχείου
Item code
Τεμάχια
Pieces
Περιγραφή για τον πελάτη
Personal notes
ΗΑ120
ΗΑ178
095171001
ΙΑ101
1
10
1
1
Πλ. κουταλ.
Φρ. μεντεσ.
Βρύση
Νερ.
ΙΑ102
FB109
H M Z975
1
2
10
Απορ.
ενωτ.
Λαβές
ΠΑΓΚΟΙ ● WORKTOPS
Κωδικός
χρώματος πάγκου
Surface color code
Κωδικός
χρώματος περιθωρίου
Edge banding color code
750
750
750
S304
S304
S304
12
Κωδικός
Στοιχείου
Item code
13
FA101
FA116
FA111
Μήκος
length
Eιδικό
Πλάτος
Width
350 14
180 45
100
Σημειώσεις, notes
Περιγραφή
για τον πελάτη
Personal notes
Τεμάχια
Pieces
Παρατηρήσεις
Remarks
1
1
1
15 άριστερα
Φ.
ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | ΚΑΤΑΦΡΑΓΕΣ | ΠΟΡΤΕΣ ● CUSTOM SIDE PANELS | FILLERS | DOORS
Κωδικός
χρωματος
Color code
Κωδικός
Στοιχειου
Item code
S304
S304
S304
S304
S304
W101
AK 100N
AK104N
GB100
GE 100
AL100
AL105
Ύψος
Height
180
25
Πλάτος
Width
Τεμάχια
Pieces
35
90
1
1
1
1
1
1
Παρατηρήσεις
Remarks
Περιγραφή για τον πελάτη
Personal notes
82
214
16
Β 72 Χ 15
Κ 72 Χ 15
Α4
18 |
Πρότυπο έντυπο παραγγελίας.
Order form example.
11
Σημειώσεις για την δική σας διευκόλυνση, δεν αφορούν την centro.
Personal notes.
22
Συμπληρώνεται όταν υπάρχει πλαϊνό διαφορετικού χρώματος από το επιλεγμένο χρώμα κασώματος. MA
Fill only if the side panel is other color than the cabinet color.
L
3
R
Β
Για αριστερό πλαϊνό έγχρωμο.
For left door color side panel.
Για δεξί πλαϊνό έγχρωμο.
For right door color side panel.
Για αριστερό & δεξί πλαϊνό έγχρωμο
For both door color side panels.
4
Όταν το ερμάριο είναι χωρίς πόρτα το πεδίο μένει κενό.
For units without door the field must be empty
5
Κωδικός στοιχείου.
Item code.
6 Επιθυμητή ποσότητα
Quantity
7
8
Aξεσουάρ, Accessories 4/2014
Το χρώμα των ερμαρίων.
The color of the cabinets.
Ειδικό βάθος.
Αναφέρεται πάντα στο βάθος του ερμαρίου μαζί με την πόρτα.
Custom depth.
The size reffers to the depth of the unit with the door.
Όταν το ερμάριο είναι χωρίς πόρτα αναφέρεται στο βάθος του ερμαρίου.
Στον κωδικό στοιχείου γράφετε τον κωδικό του ερμαρίου του οποίου θέλετε να μεταβάλετε τις διαστάσεις.
For units without door the size refers to the depth of the cabinet.
Fill the code of the unit you want to resize, in the item code field.
9
Για την παραγγελία πόρτας.
For door order note “door”.
11
Ειδικό ύψος.
Αναφέρεται πάντα στο ύψος ερμαρίου χωρίς το πόδι (εφόσον πρόκειται για ερμάριο βάσεως, ημίψηλο ή υψηλό).
Στον κωδικό στοιχείου γράφετε τον κωδικό του ερμαρίου του οποίου θέλετε να μεταβάλετε τις διαστάσεις.
Custom height.
Refers to the height of the unit without the leg (for base, tall units).
Fill the code of the unit you want to resize, in the item code field.
12
Το χρώμα του πάγκου.
Color code for worktop.
13
Το μήκος του πάγκου.
Worktop lenght.
14
Στον ειδικό πάγκο εκτός του μήκους πρέπει να συμπληρώνετε και το ειδικό πλάτος.
For custom worktops values for length & depth are necessary.
15
Στον πάγκο με φάλτσο πρέπει να προσδιορίσετε πού θέλετε το φάλτσο.
For unglecut worktops note the side. ( left - right).
16
Στις ειδικές επενδύσεις πρέπει να προσδιορίσετε το ύψος & το πλάτος.
For custom side panels values for height & width are necessary.
| 19
ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ● ORDER FORM
Furniture Industry
Επιθυμητή ημερομηνία παραλαβής
Desired delivery date
Κωδικός
εως 5 χαρακτήρες
Order code
max 5 characters
Επωνυμία πελάτη
Customers name
Χρώμα ερμαρίων
Cabinet color
Τρόπος παράδοσης
Delivery type
ο ίδιος, customer

απλή παράδοση, plain delivery
 ισόγειο, ground floor

όροφος, floor
Διεύθυνση αποστολής, όταν το πεδίο αυτό είναι ασυμπλήρωτο θεωρείται ως διευθυνση αποστολής η έδρα σας - πρακτορείο.
Delivery address, if blank delivery address by default will be the customer' s headquarter.
ΕΡΜΑΡΙΑ - ΣΟΒΑΤΕΠΙ ΣΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΡΤΩΝ | ΠΟΡΤΕΣ ● UNITS
Κωδικός
Έγχρωμου
Πλαϊνού
Side panel
code
Θέση
Έγχρωμου
Πλαϊνού
Side panel
position
Ειδικές διαστάσεις dimensions
Κωδικός
Πόρτας
Door code
Κωδικός στοιχείου
Item code
Τεμάχια
Pieces
Ύψος
Height
Πλάτος
Width
Βάθος
Depth
Παρατηρήσεις
Remarks
Περιγραφή για τον πελάτη
Personal notes
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ | ΑΞΕΣΟΥΑΡ | ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ● ACCESSORRIES | ELECTRICAL HOUSEHOLD APPLIANCES
Κωδικός στοιχείου
Item code
Τεμάχια
Pieces
Περιγραφή για τον πελάτη
Personal notes
Κωδικός στοιχείου
Item code
Τεμάχια
Pieces
ΠΑΓΚΟΙ ● WORKTOPS
Κωδικός
χρώματος πάγκου
Surface color code
Κωδικός
χρώματος περιθωρίου
Edge banding color code
Κωδικός
Στοιχείου
Item code
Μήκος
length
Eιδικό
Πλάτος
Width
Περιγραφή για τον πελάτη
Personal notes
Σημειώσεις, notes
Τεμάχια
Pieces
Παρατηρήσεις
Remarks
Περιγραφή
για τον πελάτη
Personal notes
ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | ΚΑΤΑΦΡΑΓΕΣ | ΠΟΡΤΕΣ ● CUSTOM SIDE PANELS | FILLERS | DOORS
Κωδικός
χρωματος
Color code
Κωδικός
Στοιχειου
Item code
Ύψος
Height
Πλάτος
Width
Τεμάχια
Pieces
Παρατηρήσεις
Remarks
Περιγραφή για τον πελάτη
Personal notes
Α4
20 |
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
7 985 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content