close

Enter

Log in using OpenID

"`.ffi - ssooiousk.org

embedDownload
I ODGOJA
SAMOSTALNI SINDIKAT OSNOVNOG OBRMOVANJA
yryy1?ajl_rf
"'.ffi
FEDERAGIJEBoSNEIHERCEGoVINE-KANToNALNIoDBoRUSK.a
't,::3
Biha6, Ul. KruPska 26
Tel/fax ++387 37 223-661
e-mail: [email protected]'com
Broj:01-01/15.
Biha6, 06. 01. 201S.godine
SKUPSTINI UNSKO-SANSKOG KANTONA
MINISTARSTVU OBRAZOVANJA, NAUKE,
KULTURE I SPORTA USK.A
- MINISTARSTAVU FINANSIJA USK.A
Predmet: Zahtievi Protestnog skupa'
Po5tovani,
Protestnog skupa od 17' 12'2014'
Dostavljamo Vam jo5 jednom napismeno zahtjeve
na rj e5avanju postavljenih
godine, kako biste poduzeli sve Sto je u Vaioj nadleZnosti,
zahtjeva.
Zatitiev i P rotestno g skuPa :
Vraianje djeiijih vrtida na BudZet USK-a;
karakter pla6a;
Redovn"a ispraia pla6a i naknada koje nemaju
obroci, prevoz, otpremnine'
Isplata dugovanja t2,20t2r2013 i ZOU.godine: topli
naknade za smrtne sluiajeve i regres;
plade izBadil'eta;
- Izjednaiarun;" porodiljJke nat<n-ade za sve koji primaju
u
- PoStivanje Zakonom predvidenog naiina obraiuna minulog rada zaposlenim
obrazovanju;
po
- U BudZetu u'Sr-a zaZlll.godinu planirati sredstva za isplatu potraZivania
izvr5nim sudskim Presudama;
- Depolittzaciiaobrazovanjal
- Pladanje naknad a za rad udoskolovanju odraslih za 2013' | 2014' godinu;
- Protivfenje najavljenom smanjenju pla6a;
-BudZeta
za USK-a za20l5' godinu;
- Zahtjev ra uieide Sirrdit utu u ilraOi
jer nije donesena odluka o osnovici
osim pomenutih zahtievapostoji novonastali problem,
godine, kao i nedostatak sredstava za isplatu
za obraiun pla6a za nlvembar i decembar 20i4.
planiranih grantom u 2014'
plada za predlkolsko obrazovanje za novembar i decembar,
godini.
i poinu ih rjelavati, jer
A;;;;. pobrojanih zahtijevamo da ozbiljno shvate na5e zahtjeve
!--- cr:- l:l-^l-:,
tr aLimo svim Sindikalnim sredstvima, Pa i
6emo u protivnom biti primorani da svoja
Generalnim Strajkom.
S poStovanjem,
NIK KO SSOOiO USK-a
i(, Zehra
[?enh't' f
-b?a,7
t
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
20
File Size
706 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content