close

Enter

Log in using OpenID

Architon

embedDownload
Óýóôçìá Èåñìïðñüóïøçò
Facade Insulation System
Eðåíäýóåéò Ôïé÷ïðïéßáò
Listello-Architon
Masonry coatings Listello - Architon
Eðåíäýóåéò ÄáðÝäùí Cotto
Floor paneling Cotto
ÁðáëÝò ãñáììÝò,
ëåßåò åðéöÜíåéåò,
êïñõöáßá
áñ÷éôåêôïíéêÞ åðéëïãÞ
åðéëïãÞ..
Smooth lines, smooth surfaces,
top architectural choice.
Ëåßá
åðéöÜíåéá
Smooth Brick
Listello-klinker: ¢ñéóôç áéóèçôéêÞ ÌçäåíéêÞ áðáßôçóç óõíôÞñçóçò ÅîáéñåôéêÜ ðïéïôéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ Áíôï÷Þ óôï ÷ñüíï
Listello-Klinker: Excellent aesthetics
Zero-maintenance requirement
High quality characteristics
Durability
Tå÷íéêÜ ×áñáêôçñéóôéêÜ
Technical Specifications
(mm)
Êüêêéíï
ÊáöÝ
¿÷ñá
Ãêñé
Red
Brown
Ochre
Grey
Ñïäáêéíß
Volcan
ÂÜñïò/Weight: 0,430 Kgr.
2
60 ôåìÜ÷éá (pcs)/m
3
ÓáãñÝ
åðéöÜíåéá
Wirecut Brick
Listello-klinker: ¢ñéóôç áéóèçôéêÞ ÌçäåíéêÞ áðáßôçóç óõíôÞñçóçò ÅîáéñåôéêÜ ðïéïôéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ Áíôï÷Þ óôï ÷ñüíï
Listello-Klinker: Excellent aesthetics
Zero-maintenance requirement
High quality characteristics
Tå÷íéêÜ ×áñáêôçñéóôéêÜ
Technical Specifications
(mm)
Êüêêéíï
ÊáöÝ
¿÷ñá
Ãêñé
Red
Brown
Ochre
Grey
Ñïäáêéíß
Volcan
4
ÂÜñïò/Weight: 0,430 Kgr.
2
60 ôåìÜ÷éá (pcs)/m
Durability
“¢ãñéá” ïìïñöéÜ ,
óå áñìïíßá
ìå ôï ðåñéâÜëëïí.
Wild beauty,
in harmonization with
the natural environment.
ÓáãñÝ
åðéöÜíåéá
Wirecut Brick
ÊëáóóéêÞ åðéëïãÞ ,
äéá÷ñïíéêÞ áîßá .
Classic choice,
timeless value.
Ñïõóôßê
åðéöÜíåéá
Rustic Brick
Listello-klinker: ¢ñéóôç áéóèçôéêÞ ÌçäåíéêÞ áðáßôçóç óõíôÞñçóçò ÅîáéñåôéêÜ ðïéïôéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ Áíôï÷Þ óôï ÷ñüíï
Listello-Klinker: Excellent aesthetics
Zero-maintenance requirement
High quality characteristics
Durability
Tå÷íéêÜ ×áñáêôçñéóôéêÜ
Technical Specifications
Êüêêéíï
ÊáöÝ
¿÷ñá
Red
Brown
Ochre
(mm)
ÂÜñïò/Weight: 0,430 Kgr.
2
60 ôåìÜ÷éá (pcs)/m
9
ÁíÜãëõöç
åðéöÜíåéá
Gothic Brick
Listello-klinker: ¢ñéóôç áéóèçôéêÞ ÌçäåíéêÞ áðáßôçóç óõíôÞñçóçò ÅîáéñåôéêÜ ðïéïôéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ Áíôï÷Þ óôï ÷ñüíï
Listello-Klinker: Excellent aesthetics
Zero-maintenance requirement
High quality characteristics
Tå÷íéêÜ ×áñáêôçñéóôéêÜ
Technical Specifications
(mm)
10
ÂÜñïò/Weight: 0,850 Kgr.
2
60 ôåìÜ÷éá (pcs)/m
Êüêêéíï
ÊáöÝ
¿÷ñá
Red
Brown
Ochre
Durability
Ðñïóïìïßùóç
åðéöÜíåéáò ðÝôñáò,
éäáíéêÞ åðéëïãÞ ãéá ðéï
ðáñáäïóéáêÝò êáôáóêåõÝò.
Simulated stone surface,
ideal for traditional constructions.
ÁíÜãëõöç
åðéöÜíåéá
Gothic Brick
åðéöÜíåéá
Óôáëáêôßôç
Stalactite Brick
Listello-klinker: ¢ñéóôç áéóèçôéêÞ ÌçäåíéêÞ áðáßôçóç óõíôÞñçóçò ÅîáéñåôéêÜ ðïéïôéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ Áíôï÷Þ óôï ÷ñüíï
Listello-Klinker: Excellent aesthetics
Zero-maintenance requirement
High quality characteristics
Tå÷íéêÜ ×áñáêôçñéóôéêÜ
Technical Specifications
(mm)
14
ÂÜñïò/Weight: 0,430 Kgr.
2
60 ôåìÜ÷éá (pcs)/m
Êüêêéíï
ÊáöÝ
¿÷ñá
Ñïäáêéíß
Red
Brown
Ochre
Volcan
Durability
ÌïíôÝñíá ãñáììÞ,
êÜëõøç êáé ôùí ðéï
áðáéôçôéêþí áéóèçôéêþí
áíáãêþí.
Modern design,
satisfies even the most demanding
aesthetic needs.
Ãùíßåò
Slab External Corners
Listello-klinker: ¢ñéóôç áéóèçôéêÞ ÌçäåíéêÞ áðáßôçóç óõíôÞñçóçò ÅîáéñåôéêÜ ðïéïôéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ Áíôï÷Þ óôï ÷ñüíï
Listello-Klinker: Excellent aesthetics
Zero-maintenance requirement
High quality characteristics
Durability
Tå÷íéêÜ ×áñáêôçñéóôéêÜ
Technical Specifications
ÄéáèÝóéìåò óå üëá ôá ÷ñþìáôá êáé ôéò ôå÷íïôñïðßåò
(åêôüò áðü ôï áíÜãëõöï)
(mm)
Available in all colors and techniques
(except in Gothic)
ÂÜñïò/Weight: 0,650 Kgr.
17
Óýóôçìá Èåñìïðñüóïøçò
Facade Insulation System
Ôï óýóôçìá ðåñéëáìâÜíåé:
åîçëáóìÝíçò ðïëõóôåñßíçò (XPS) óå äéÜöïñá
ðÜ÷ç
ìå ïäçãïýò áñìïëüãçóçò ãéá ôçí ôïðïèÝôçóç
ôùí Listello Klinker.
·
Êüëëá ãéá ôçí óõãêüëëçóç ôçò XPS óôçí ôïé÷ïðïéßá áëëÜ
êáé ôùí äéáêïóìçôéêþí Listello Klinker ðÜíù óôçí XPS.
·
Âýóìáôá, ãéá ôçí áóöáëÞ áãêýñùóç ôçò XPS óôçí
ôïé÷ïðïéßá.
·
ÄéáêïóìçôéêÜ Listello Klinker.
·
Áñìüóôïêï óå ìßá óåéñÜ ÷ñùìÜôùí, ãéá ôçí áñìïëüãçóç
·
ÐëÜêåò
Êüëëá
Adhesive
Ôïé÷ïðïéßá KEBE
KEBE Masonry
Êüëëá
Adhesive
Âýóìáôá
Plugs
Ôï óýóôçìá åöáñìüæåôáé éäáíéêÜ ôüóï óå íÝåò, üóï êáé óå
õöéóôÜìåíåò ôïé÷ïðïéßåò êáé ðñïóöÝñåé:
ÅîáéñåôéêÞ èåñìïìüíùóç
Åõêïëßá êáé ôá÷ýôçôá óôçí ôïðïèÝôçóç
ÕøçëÞ áéóèçôéêÞ
ÌçäåíéêÞ áðáßôçóç óõíôÞñçóçò
The system consists of:
·
XPS in various thickness with grouting guides for the
placement of listello- klinker.
·
Adhesive for bonding the XPS in masonry but also for
adhering decorative listello klinker onto the XPS.
·
Plugs for the secure fastening of the XPS onto masonry.
·
Decorative listello klinker.
·Joint filler in a range of colors for grouting
xps
18
Listello
Klinker
Áñìüóôïêïò
Tile Joint Filler
The system is ideal for both new and existing structures and
it offers:
Excellent thermal insulation
Ease and speed in placement
High aesthetics
Zero maintenance requirement
Åðåíäýóåéò Ôïé÷ïðïéßáò Architon
Architon Masonry Coatings
AR 20/40
AR 25/50
: 392
ìÞêïò / length
: 188
ýøïò / height
: 22
ðÜ÷ïò / thickness
2
2
: 12,5
ôåì./m // pcs/m
âÜñïò/ôåì. // weight/pcs : 2.480 Kgr.
êüêêéíï/red
êáöÝ/brown
þ÷ñá/ochre
: 492
ìÞêïò / length
: 238
ýøïò / height
: 22
ðÜ÷ïò / thickness
2
2
:8
ôåì./m // pcs/m
âÜñïò/ôåì. // weight/pcs : 3.850 Kgr.
êüêêéíï/red
êáöÝ/brown
þ÷ñá/ochre
AR 20/60
: 592
ìÞêïò / length
: 188
ýøïò / height
: 22
ðÜ÷ïò / thickness
: 8,3
ôåì./m2 // pcs/m2
âÜñïò/ôåì. // weight/pcs : 5.600 Kgr.
êüêêéíï/red
êáöÝ/brown
þ÷ñá/ochre
21
ÐëáêÜêé - ÓêáëïðÜôé
Cotto tile and Cotto step tile
ðëáêÜêé / flat square
óêáëïðÜôé / basement
ÐëáêÜêéá äáðÝäïõ Cotto ãéá åóùôåñéêÝò êáé åîùôåñéêÝò åöáñìïãÝò,
ìå ìçäåíéêÞ áðáßôçóç óõíôÞñçóçò,
óå ôñåéò ÷ñùìáôéêÝò åðéëïãÝò.
Óõíïäåýïíôáé êáé áðü ôá áíôßóôïé÷á óêáëïðÜôéá.
Floor tiles Cotto for indoor and outdoor coatings,
with zero maintenance requirements, in three colors.
Accompanied by counterpart step tiles.
äéáóôÜóåéò / dimensions:
300 x 300 x 12
âÜñïò / weight : 2.100 gr
ôåì./m2 // pcs./m2 : 11 .
êüêêéíï/red
êáöÝ/brown
äéáóôÜóåéò / dimensions:
300 x 300 x 12
âÜñïò / weight : 2.460 gr
ôåì./m // pcs./m : 3,3 .
þ÷ñá/ochre
êüêêéíï/red
êáöÝ/brown
þ÷ñá/ochre
ÊïõðáóôÞ
Êïõðá
Saddleback coping Brick
Ãéá ïëïêëçñùìÝíï
áéóèçôéêü áðïôÝëåóìá
ôùí ðåñéöñÜîåùí
For a perfect
aesthetic
result in fencing
ÇÅ-U-20
êüêêéíï/red
22
HE-K-20
äéáóôÜóåéò / dimensions:
305 x 200 x 130 x 50
âÜñïò / weight : 7.000 gr
ôåì./m // pcs./m : 5
.
êáöÝ/brown
HE-Y-20
äéáóôÜóåéò / dimensions:
305 x 200 x 100 x 50
âÜñïò / weight : 6.750 gr
ôåì./m // pcs./m : 5
.
þ÷ñá/ochre
êüêêéíï/red
êáöÝ/brown
äéáóôÜóåéò / dimensions:
305 x 200 x 50
âÜñïò / weight : 4.200 gr
ôåì./m // pcs./m : 5
.
þ÷ñá/ochre
êüêêéíï/red
êáöÝ/brown
þ÷ñá/ochre
KEBE 0614
[email protected]
follow us...
www.kebe-sa.gr
¸äñá - ÅñãïóôÜóéï
Head Offices-Factory
ÍÝá ÓÜíôá Êéëêßò
611 00
Ô: +30 23410 75 570
F: +30 23410 75 574
e-mail: [email protected]
ÕðïêáôÜóôçìá ×ñõóïýðïëçò
Ãñáöåßï Èåóóáëïíßêçò
Chrisoupoli Branch
Thessaloniki Office
×ñõóïýðïëç ÊáâÜëáò
12o ÷ëì Èåóóáëïíßêçò 64200
Ìïõäáíéþí, 57001
Ô: +30 25910 23 611
Ô: +30 2310 474100
F: +30 25910 23 617
F: +30 2310 473080
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
Ãñáöåßï Áèçíþí - Athens Office: T. +30 210 6011070
ÕðïêáôÜóôçìá ËÜñéóáò
Larissa Branch
5o ÷ëì ËÜñéóáò Óõêïõñßïõ, 410 04
Ô: +30 2410 575 300
F: +30 2410 575 307
e-mail: [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
11 149 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content