close

Enter

Log in using OpenID

CHC-65 - bUGENvILLA

embedDownload
User Manual
Upute za uporabu
Korisničko uputstvo
Navodila za uporabo
Udhëzime për shfrytëzim
Упатствo за употреба
HR
Jamstveni list
Servisna mjesta
BiH
Garantni list
Servisna mjesta
CG
Garantni list
Servisna mjesta
SR
Garantni list
Servisna mesta
CHC-65
RoHS
2002 / 95 / EC
ENG
User
manual
Kitchen
hood
CHC-65
RoHS
2002 / 95 / EC
CHC-65
INSTRUCTIONS FOR OPERATION (ENGLISH)
GENERAL
This cooker hood can be used either as absorption or filtering version.
ASPIRATION VERSION
Air is absorbed and sent outside.
FILTERING VERSION
Air is absorbed, cleaned and sent back to the room.
SAFETY MEASUREMENTS
• Before you start with any cleaning or maintenance work, unplug the
appliance or disconnect the general switch.
• The air must not be discharged into a flue that is used for exhausting
fumes from appliances burning gas or other fuels. The regulations
concerning the discharge of air have to be fulfilled.
• There must be sufficient ventilation in the room when the kitchen hood
is used at the same time as appliances burning gas or other fuels (not
applicable to appliances that only discharge the air back to the room).
• Verify if the voltage corresponds to the one mentioned on the plate
placed inside the cooker-hood.
• Installation at fixed wiring has to be performed by a qualified
electrician. Pushing a plug into a socket for connection can be permed
by the user.
• If the hood is directly connected at fixed wiring, building installation
has to provide a means to separate the hood from the mains
(separating device with at least 3 mm contact distance). If the hood is
connected with plug and socket, the socket outlet has to be accessible
because the user has to pull the plug if he wants to separate the hood
from the mains.
• Make sure that the domestic electric installation guarantees the proper
earthing.
• The minimum safety distance between the cooking hotplate and the
cooker-hood is 70cm.
• Never cook flambé dishes under the cooker hood. Always check the
chips during frying: overheated oil is inflammable.
Keep the regulations of local authorities concerning how the air must be
ejected.
The above instructions are respective to the European norms 89/336/EC and
73/23/EC as well as to the harmonized norms 60335-1-31 and 60335-2-31.
CHC-65
CHOICE OF VERSION
FILTERING
Air is cleaned by passing through the active carbon filter, and then it is sent
back to the room through the openings at the upper part of the chimney
(figure 1).
ABSORPTION
Smokes and vapors from the kitchen are sent outside through the discharge
flues (stovepipes) placed inside the wall. Connect the discharge pipe on the
motor inside the chimney (figure 2).
When using the kitchen hood in absorption mode, together with an open
flame, the under-pressure in the room must not be more than Pa (4x10-5
bar).
MAINTENANCE AND CLEANING
PERIODICALLY
Replace the filter inside the metallic panel when the red lines appear on the
lower side. If you use an acrylic filter, make sure it is washed at least every 2
months. Wash the cooker-hood with water and a wet, neutral detergent,
using a damp sponge. DO NOT use solvents or abrasives.
There is a fire risk if cleaning is not carried out according to the above
instructions.
METALLIC FILTER
The filters have to be washed in a dishwasher or by hand in warm water,
when the appliance is normally used. They have to be completely dry before
they are placed back into the appliance.
AIR RECYCLING
The cooker-hood has to be supplied with an activated carbon filter.
Every six months, replace the active carbon filters placed at both ends of the
motor inside the kitchen-hood. The filter is released by rotating it manually
(figure 4). When you will require a spare filter, quote in the code no. D211.
The carbon filter cannot be washed.
LIGHTING
The cooker-hood is supplied with incandescence lamps. For replacement,
simply open the panel and unscrew the lamp (figure 5).
CHC-65
HR
BiH
CG
Upute za
uporabu
Kuhinjska
napa
IRC-2001
RoHS
2002 / 95 / EC
CHC-65
OPĆENITO
Ova kuhinjska napa se može koristiti u apsorbirajućoj ili filtrirajućoj inačici.
APSORBIRAJUĆA INAČICA
Zrak se usisava i odvodi van prostorije.
FILTRIRAJUĆA INAČICA
Zrak se apsorbira, pročišćuje i vraća u prostoriju.
SIGURNOSNE MJERE
• Prije početka čišćenja ili održavanja isključite uređaj ili glavni prekidač.
• Zrak se ne smije ispuštati u dimnjak koji se koristi za odvodnju para iz uređaja koji spaljuju plin
ili druga goriva. Treba se pridržavati propisa vezanih uz odvodnu zraka.
• Ukoliko se uz napu u prostoriji istovremeno koriste uređaji koji spaljuju plin ili druga goriva treba
postojati odgovarajuća ventilacija (ne vrijedi za uređaje koji samo ispuštaju zrak nazad u
prostoriju).
• Provjerite odgovara li napon strujne mreže radnom naponu nape, navedenom na pločici s
tehničkim podacima unutar same nape.
• Instalaciju sa fiksnim vodovima treba izvršiti kvalificirani električar. Uključivanje utikača u
strujnu utičnicu smije izvršiti korisnik.
• Ukoliko je napa spojena fiksnim vodovima na izvor napajanja, strujne instalacije moraju
omogućavati prekid dovoda el. energije (osigurač sa minimalnim kontaktnim razmakom od 3
mm). Ukoliko je napa na izvor napajanja spojena putem utikača i strujne utičnice, utičnica mora
biti dostupna kako bi korisnik isključivanjem utikača mogao iprekinuti dovod el. energije.
• Strune instalacije u kućanstvu moraju osiguravati ispravno uzemljenje.
• Minimalan sigurnosni razmak između štednjaka i nape iznosi 70 cm.
• Nikada ne flambirajte jela ispod kuhinjske nape. Tijekom prženja uvijek provjeravajte hranu:
pregrijano ulje je zapaljivo.
Pridržavajte se propisa o odvodnji zraka.
Gornja uputstva su sukladna Europskim normama 89/336/EC i 73/23/EC kao i sa harmoniziranom
normama 60335-1-31 i 60335-2-31.
ODABIR INAČICE
FILTRIRAJUĆA
Zrak se pročišćava prolaskom kroz filtar od aktivnog ugljena te se zatim vreća u prostoriju kroz otvore
na gornjem dijelu dimnjaka (slika 1).
APSORBIRAJUĆA
Dima i para iz kuhinje se putem dimnjaka, smještenog unutar zida, odvode van prostorije. Spojite
odvodnu cijev na motor unutar dimnjaka (slika 2).
Prilikom uporabe kuhinjske nape u apsorbirajućoj inačici, zajedno sa otvorenim plamenom, podatak u
prostoriji mora biti niži od 4 Pa (4x10-5 bara).
ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE
POVREMENO
Zamijenite filtar unutar metalne ploče kada se na donjoj strani pojavi crvena crta. Ukoliko koristite
akrilni filtar obavezno ga operite minimalno svaka dva mjeseca. Perite kuhinjsku napu spužvom
navlaženom vodom i neutralnim deterdžentom. NE koristite otapala ili abrazivna sredstva.
Ukoliko se čišćenje ne vrši sukladno gornjim uputstvima postoji opasnost od požara.
METALNI FILTAR
Kada se uređaj normalno koristi filtre treba prati u perilici posuđa ili ručno u toploj vodi. Prije vraćanja u
uređaj treba ih u potpunosti osušiti.
PROČIŠĆAVANJE ZRAKA
Kuhinjska napa mora biti opremljena filtrom od aktivnog ugljena.
Svakih šest mjeseci zamijenite filtre od aktivnog ugljena smještene na oba kraja motora unutar nape.
Filtar se otpušta ručnim okretanjem (slika 4). Kada zatrebate novi filtar navedite šifru br. D211. Filtar
od aktivnog ugljena se ne može prati.
SVJETLA
Kuhinjska napa je opremljena lampama. Za zamjenu žarulja jednostavno otvorite ploču i odvijte žarulju
(slika 5).
CHC-65
Slika 1
Slika 2
Slika 4
Slika 3
Slika 5
SR
Korisničko
uputstvo
Kuhinjski
aspirator
CHC-65
RoHS
2002 / 95 / EC
CHC-65
OPŠTE
Ova kuhinjski aspirator se može koristiti u apsorbirajućoj ili filtrirajućoj verziji.
APSORBIRAJUĆA VERZIJA
Vazduh se usisava i izlazi van prostorije.
FILTRIRAJUĆA VERZIJA
Vazduh se apsorbuje , pročišćuje i vraća u prostoriju.
SIGURNOSNE MERE
• Pre početka čišćenja ili održavanja isključite uređaj ili glavni prekidač.
• Vazduh se ne sme ispustiti u dimnjak koji se koristi za odvod pare iz uređaja koji spaljuju plin ili
druga goriva. Treba da se pridržavate propisa vezanih uz odvod vazduha.
• Ukoliko se uz aspirator u prostoriji istovremeno koriste uređaji koji spaljuju plin ili druga goriva
treba da postoji odgovarajuća ventilacija (ne vredi za uređaje koji samo ispuštaju vazduh nazad
u prostoriju).
• Proverite da li odgovara napon strujne mreže radnom naponu aspiratora, navedenom na
pločici s tehničkim podacima unutar samog aspiratora.
• Instalaciju sa fiksnim vodovima treba izvršiti kvalifikovani i električar. Uključivanje utikača u
strujnu utičnicu sme izvršiti korisnik.
• Ukoliko je aspirator spojena fiksnim vodovima na izvor aspiratora, strujne instalacije moraju
omogućavati prekid dovoda el. energije (osigurač sa minimalnim kontaktnim razmakom od 3
mm). Ukoliko je aspirator na izvor aspiratora spojena putem utikača i strujne utičnice, utičnica
mora biti dostupna kako bi korisnik isključivanjem utikača mogao iprekinuti dovod el. energije.
• Strune instalacije u domaćinstvu moraju da osiguraju pravilno uzemljenje.
• Minimalan sigurnosni razmak između šporeta i aspiratora iznosi 70 cm.
• Nikada ne flambirajte jela ispod kuhinjske nape. Tokom prženja uvek proveravajte hranu:
pregrejano ulje je zapaljivo.
Pridržavajte se propisa o odvodu vazduha.
Gornja uputstva su u skladu sa Europskim normama 89/336/EC i 73/23/EC kao i sa harmonizovanim
normama 60335-1-31 i 60335-2-31.
IZBOR VERZIJE
FILTRIRAJUĆA
Vazduh se pročišćava prolaskom kroz filtEr od aktivnog ugljena te se zatim vreća u prostoriju kroz
otvore na gornjem delu dimnjaka (slika 1).
APSORBIRAJUĆA
Dim i para iz kuhinje se putem dimnjaka, smeštenog unutar zida, odvode van prostorije. Spojite
odvodnu cev na motor unutar dimnjaka (slika 2).
Prilikom upotrebe kuhinjskog aspiratora u apsorbirajućoj verziji, zajedno sa otvorenim plamenom,
podatak u prostoriji mora biti niži od 4 Pa (4x10-5 bara).
ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE
POVREMENO
Zamenite filter unutar metalne ploče kada se na donjoj strani pojavi crvena crta. Ukoliko koristite
akrilni filter obavezno ga operite minimalno svaka dva meseca. Perite kuhinjski aspirator sunđerom
navlaženom vodom i neutralnim deterdžentom. NE koristite otapala ili abrazivna sredstva.
Ukoliko se čišćenje ne vrši u skladu sa gornjim uputstvima postoji opasnost od požara.
METALNI FILTER
Kada se uređaj normalno koristi filtere treba prati u mašini za pranje posuđa ili ručno u toploj vodi. Pre
vraćanja u uređaj treba ih u potpunosti osušiti.
PROČIŠĆAVANJE VAZDUHA
Kuhinjski aspirator mora biti opremljen filterom od aktivnog ugljenika.
Svakih šest meseci zamenite filtere od aktivnog ugljenika smeštene na oba kraja motora unutar
aspiratora. Filter se otpušta ručnim okretanjem (slika 4). Kada vam zatreba novi filter navedite šifru br.
D211. Filter od aktivnog ugljenika se ne može prati.
SVETLA
Kuhinjski aspirator je opremljea lampama. Za zamenu sijalice jednostavno otvorite ploču i odvijte
sijalicu (slika 5).
CHC-65
Slika 1
Slika 2
Slika 4
Slika 3
Slika 5
SLO
Navodila
za uporabo
Kuhinjska
napa
CHC-65
RoHS
2002 / 95 / EC
CHC-65
SPLOŠNO
Ta kuhinjska napa se lahko uporablja v absorbcijski ali filtrirni različici.
ABSORBCIJSKA RAZLIČICA
Zrak se vsesava in odvaja iz prostora.
FILTRIRNA RAZLIČICA
Zrak se absorbira, prečiščuje in vrača v prostor.
VARNOSTNI UKREPI
• Pred začetkom čiščenja ali vzdrževanja izključite napravo ali glavno stikalo.
• Zrak se ne sme izpuščati v dimnik, ki se uporablja za odvajanje pare iz naprav, ki sežigajo plin
ali druga goriva. Treba je upoštevati predpise, povezane z odvodom zraka.
• V kolikor se poleg nape v prostoru istočasno uporabljajo naprave, ki sežigajo plin ali druga
goriva, mora obstajati ustrezna ventilacija (ne velja za naprave, ki samo izpuščajo zrak nazaj v
prostor).
• Preverite, ali napetost električnega omrežja ustreza napetosti nape, navedene na ploščici s
tehničnimi podatki znotraj nape.
• Namestitev s fiksnimi vodi mora izvršiti kvalificirani električar. Vključevanje vtiča v električno
vtičnico sme izvršiti uporabnik.
• V kolikor je napa z virom napajanja povezana s fiksnimi vodi, morajo le-ti omogočati prekinitev
dovajanja el. energije (varovalka z minimalnim, 3 mm-skim razmikom med kontakti). V kolikor je
napa z virom napajanja povezana prek vtiča in električne vtičnice, mora biti vtičnica dostopna,
da bi uporabnik lahko z izključevanjem vtiča prekinil dovajanje el. energije.
• Električne instalacije v gospodinjstvu morajo zagotavljati ustrezno ozemljitev.
• Minimalni varnostni razmik med štedilnikom in napo znaša 70 cm.
• Nikoli ne flambirajte jedi pod kuhinjsko napo. Med cvrtjem vedno preverjajte hrano: pregreto olje
je vnetljivo.
Upoštevajte predpise o odvodu zraka.
Zgornja navodila so skladna z Evropskimi normami 89/336/EC in 73/23/EC kot tudi harmoniziranimi
normami 60335-1-31 in 60335-2-31.
IZBOR RAZLIČICE
FILTRIRNA
Zrak se prečiščuje s prehodom skozi filter iz aktivnega oglja ter nato vrača v prostor slozi odprtine na
zgornjem delu dimnika (slika 1).
ABSORBCIJSKA
Dim in para se iz kuhinje prek dimnika, nameščenega znotraj stene, odvajata iz prostora. Povežite
odvodno cev na motor znotraj dimnika (slika 2).
Ob uporabi kuhinjske nape v absorbcijski različici skupaj z odprtim ognjem mora biti podatek v
prostoru nižji od 4 Pa (4x10-5 bara).
VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
OBČASNO
Zamenjajte filter znotraj kovinske plošče, ko se na spodnji strani pojavi rdeča črta. V kolikor
uporabljate akrilni filter, ga obvezno operite najmanj na vsaka dva meseca. Kuhinjsko napo perite z
gobo, namočeno v vodo in nevtralni detergent.NE uporabljajte raztopil ali abrazivnih sredstev.
V kolikor se čiščenje ne izvršuje skladno z zgoraj navedenimi navodili, obstaja nevarnost požara.
KOVINSKI FILTER
Ko se naprava uporablja normalno, je treba filtre prati v pomivalnem stroju ali ročno v topli vodi. Pred
vstavljanjem v napravo jih je treba popolnoma posušiti.
PREČIŠČEVANJE ZRAKA
Kuhinjska napa mora biti opremljena s filtrom iz aktivnega oglja.
Na vsakih šest mesecev zamenjajte filtre iz aktivnega oglja, nameščene na obeh koncih motorja
znotraj nape. Filter se sprošča z ročnim obračanjem (slika 4). Ko boste potrebovali nov filter, navedite
šifro št. D211. Filtra iz aktivnega oglja se ne da oprati.
LUČI
Kuhinjska napa je opremljena z lučmi. Za menjavo žarnice enostavno odprite ploščo in odvijte žarnico
(slika 5).
CHC-65
Slika 1
Slika 2
Slika 4
Slika 3
Slika 5
AL
Udhëzime
për
shfrytëzim
Thithëse e
kuzhinës
CHC-65
RoHS
2002 / 95 / EC
CHC-65
PËRGJITHËSISHT
Kjo thithëse e kuzhinës mund të përdoret në variantin absorbues ose filtrues.
VARIANTI ABSORBUES
Ajri thithet dhe dërgohet jashtë hapësirës.
VARIANTI FILTRUES
Ajri thithet absorbohet, pastrohet dhe kthehet në hapësirë.
MASAT E SIGURISË
• Para fillimit me pastrimin ose mirëmbajtjen ç'kyçeni pajisjen ose prizën kryesore.
• Ajri nuk duhet lëshuar në oxhakun që përdoret për largim të avullit nga pajisja që djeg gaz ose
karburant tjetër. Duhet të përmbaheni rregullave që vlejë për largimin e ajrit.
• Në qoftë se bashkë me thithësen përdorni pajisje tjetër që djeg gaz ose lëndë tjetër djegëse
duhet mundësuar ventilim të përshtatshëm (nuk vlen për pajisjet që vetëm lëshojnë ajër përsëri
në hapësirën).
• Kontrolloni a përgjigjet voltazhi i rrymës me voltazhin e punës së nape, të theksuar në pllakën
me të dhënat brenda nape.
• Instalimi me drejtues fiks duhet kryer nga ana e elektrikut të kualifikuar. Kyçja e prizës duhet
bërë nga shfrytëzuesi.
• Në qoftë se thithësja e bashkuar me drejtues fiks tek burimi i furnizimit, instalimi i rrymës duhet
të mundësojnë ndërprerje të furnizimit me energji elektrike (siguresa me kontakt me largësi
minimale prej 3 mm). Në qoftë se thithësja e burimit të furnizimit është bashkuar nëpërmjet
kabllos së rrymës dhe prizës, priza duhet të jetë e lirë që shfrytëzuesi të mund të ndërpret
rrjedhjen e rrymës elektrike me kyçjen e prizës. .
• Instilacionet e rrymës në amvisëri duhet të kenë tokëzim të sigurt.
• Largësi minimale për siguri mes shporetit dhe thithëses është 70 cm.
• Kurrë mos flakëroni gjellëza nën thithësen e kuzhinës. Gjatë fërgimit gjithmonë kontrolloni
ushqimin: vaji i tejnxehur është i djegshëm.
Përmbaheni rregullave për qarkullim të ajrit. .
Udhëzimet e lartpërmendura janë në pajtim me normat Evropiane 89/336/EC i 73/23/EC si dhe me
normat e harmonizuara 60335-1-31 i 60335-2-31.
ZGJIDHJA E VARIANTIT
FILTRUES
Ajri pastrohet me kalimin nëpër filtrin prej thëngjillit aktiv , pastaj kthehet në hapësirën nëpërmjet
çeljeve në pjesën e sipërme të gypit. (figura1).
ABSORBUES
Tymi dhe avulli prej kuzhinës nëpërmjet oxhakut, të vendosur brenda murrit, e largon jashtë
hapësirës. Bashkoni gypin përcjellës tek motori brenda oxhakut. (figura 2).
Gjatë përdorimit të thithëses për kuzhinë me variantin absorbues, bashkë me flakën e hapur, vlera në
hapësirë duhet të jetë më i ulët se 4 Pa (4x10-5 bar).
MIRËMBAJTJA DHE PASTRIMI
HERË PAS HERË
Ndërroni filtrin brenda pllakës së metaltë kur në anën e poshtme do të paraqitet vijë e kuqe. Në qoftë
se përdorni filtër akrilik detyrimisht lani së paku çdo dy muaj. Lani thithësen e kuzhinës me sfungjer të
lagur dhe detergjent të neutralizuar. MOS përdorni mjete tretëse ose abrazive.
Nëse pastrimi nuk kryhet sipas udhëzimeve ekziston mundësia e rrezikut nga zjarri.
FILTRI I METALIT
Kur pajisja përdoret normalisht, filtrat duhet larë në larëse të enëve ose me dorë në ujë të ngrohtë.
Para kthimit në pajisje duhet të thahen tërësisht.
PASTRIMI I AJRIT
Thithësja e ajrit duhet të jetë e pajisur me filtër nga thëngjilli aktiv.
Çdo gjashtë muaj ndërroni filtrat nga thëngjilli aktiv të vendosura në dy anët e motorit brenda
thithëses. Filtri lirohet me kthim manual (figura 4). Kur ju nevojitet filtër i ri tregoni shifrën nr. D211.
Filtri nga thëngjilli aktiv nuk mund të lahet.
DRITA
Thithësja e kuzhinës është e pajisur me llamba. Për ndërrim të poçit thjesht hapeni pllakën dhe ktheni
poçin (figura 5).
CHC-65
Figura 1
Figura 2
Figura 4
Figura 3
Figura 5
MAK
Упатства
за
употреба
Кујнски
аспиратор
CHC-65
RoHS
2002 / 95 / EC
CHC-65
OPĆENITO
Овој кујнски аспиратор може да се користи во апсорбирачка или филтрирачка верзија.
АПСОРБИРАЧКА ВЕРЗИЈА
Воздухот се всисува и се изнесува надвор од просторијата.
ФИЛТРИРАЧКА ВЕРЗИЈА
Воздухот се апсорбира, се прочистува и се враќа во просторијата.
СИГУРНОСНИ МЕРКИ
• Пред да започнете со чистење или одржување исклучете го уредот или главниот
прекинувач.
• Воздухот не смее да се испушта во оџакот кој се користи за извлекување на пареите од
уредот кои го потпалуваат плинот и други горива. Треба да се придржувате на прописите
поврзани со извлекување на воздухот.
• Доколку покрај аспираторот во просторијата се користат истовремено уреди кои го
потпалуваат плинот или другите горива треба да постои соодветна вентилација (не е
корисно за уреди кои само го испуштаат воздухот назад во просторијата).
• Проверите дали напонот на струјната мрежа одговара на работниот напон на
аспираторот, наведен на плочката со технички податоци во внатрешноста на самиот
аспиратор.
• Монтирањето на фиксни водови треба да го изврши квалификуван електричар.
Вклучување на приклучокот во струјниот приклучок смее да го изврши корисникот.
• Доколку аспираторот е споен со фиксни водови на изворот за напојување, струјните
инсталации мораат да овозможат прекин на доводот на ел. енергија (осигурувач со
минимално контактно растојание од 3 mm). Доколку аспираторот на изворот за
напојување е споен со приклучок и струен приклучок, струјниот приклучок мора да биде
достапен за корисникот да може со негово исклучување да го прекине доводот на ел.
енергија.
• Струјните инсталации во домакинството мора да осигуруваат правилно приземјување.
• Минималното сигурносно растојание меѓу шпоретот и аспираторот изнесува 70 cm.
• Никогаш не фламбирајте јадења под кујнскиот аспиратор. Додека пржите секогаш
проверувајте ја храната: прегрејано масло е запалливо.
Придржувајте се на прописите во извлекувањето на воздухот.
Горните упатства се во склад со Европските норми 89/336/EC и 73/23/EC како и со
хармонизирните норми 60335-1-31 и 60335-2-31.
ИЗБОР НА ВЕРЗИЈА
ФИЛТРИРАЧКА
Воздухот се прочистува со поминување низ филтерот од активен јаглен а потоа се враќа во
просторијата низ отворите на горниот дел на оџакот (слика 1).
АПСОРБИРАЧКА
Димот и пареата од кујната преку оџакот, сместен во внатрешноста на ѕидот, се изнесуваат од
просторијата. Споите ја одводната цевка на моторот во внатрешноста на оџакот (слика 2).
При употребата на кујнскиот аспиратот во апсорбирачка верзија, заедно со отворен пламен,
притисокот во просторијата мора да биде понизок од 4 Pa (4x10-5 бари).
ОДРЖУВАЊЕ И ЧИСТЕЊЕ
ПОВРЕМЕНО
Замените го филтерот во внатрешноста на металната плоча кога на долната страна ќе се
појави црвена црта. Доколку користите акрилен филтер задолжително мијте го минимум на
секои два месеца. Кујнскиот аспиратор мијте го со сунѓер натопен во вода и неутрален
детергент. НЕ користите растопувачи или абразивни средства.
Доколку чистењето не се врши во склад со горните упатства постои опасноста од пожар.
МЕТАЛЕН ФИЛТЕР
Кога уредот се користи нормално филтрите треба да се мијат во машина за миење садови или
рачно во топла вода. Пред да се вратат во уредот треба потполно да ги исушите.
ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ВОЗДУХОТ
Кујнскиот аспиратор мора да биде опремен со филтер од активен јаглен.
На секои шест месеци замените ги филтрите од активен јаглен сместени на двата краја од
моторот во внатрешноста на аспираторот. Филтерот се отпушта со рачни вртења (слика 4). Кога
CHC-65
ќе ви затреба нов филтер наведете ја шифрата со бр. D211. Филтерот од активен јаглен не
може да се мие.
СВЕТЛА
Кујнскиот аспиратор е опремен со ламби. За замена на светилките едноставно отворете ја
плочата и одвртете ги светилките (слика 5).
Слика 1
Слика 2
Слика 4
Слика 3
Слика 5
POŠTOVANI!
Zahvaljujemo na kupnji Vivax uređaja i nadamo se da ćete biti zadovoljni odabirom. Ako u jamstvenom periodu bude potreban popravak proizvoda,
molim savjetujte se sa ovlaštenim prodavačem koji Vam je proizvod prodao ili nas kontaktirajte na dolje navedene brojeve i adrese.
MOLIMO VAS DA PRIJE UPOTREBE PROIZVODA PAŽLJIVO PROČITATE TEHNIČKU DOKUMENTACIJU I UPUTE KOJI SU PRILOŽENI UZ PROIZVOD!
JAMSTVENI LIST
HR
MODEL UREĐAJA
SERIJSKI BROJ
DATUM PRODAJE
BROJ RAČUNA
PRODAVATELJA
POTPIS I PEČAT
PRODAVATELJA
1. Ovim jamstvom jamči
proizvođač proizvoda, preko M SAN GRUPA d.d, kao uvoznika i davatelja jamstva u Republici
Hrvatskoj besplatan popravak istog u skladu s važećim propisima i u skladu s uvjetima opisanim u ovom jamstvenom listu.
Ovim jamstvom jamčimo da će predmet ovog jamstva raditi bez greške uzrokovane eventualnom lošom izradom i lošim
materijalom izrade. Svi eventualno nastali kvarovi biti će besplatno otklonjeni u ovlaštenom servisu u jamstvenom roku.
2. UVJETI JAMSTVA Jamstveni rok počinje teći od dana kupnje proizvoda i traje 24 mjeseca za Vivax Home velike kućanske aprate
( perilice rublja, hladnjake , perilice posuđa, štednjake, ugradbenu tehniku ) , a 12 mjeseci za VIvax home male kućanske aparate
( uključujući mikrovalne pećnice , grijalice I radijatore ) .
3. U slučaju kvara na proizvodu koji je predmet ovog jamstva, obavezujemo se da ćemo isti popraviti u najkraćem mogućem roku,
a najkasnije u roku od 45 dana. Ako se proizvod ne može popraviti ili se ne popravi u roku od 45 dana, biti će zamijenjen novim.
Ako popravak proizvoda traje duže od 10 dana, jamstvo će se produžiti za vrijeme trajanja popravka.
4. Jamstvo se priznaje samo uz račun o kupnji, te uz ovaj jamstveni list koji mora biti ispravno popunjen odnosno mora sadržavati datum prodaje, pečat i
potpis prodavatelja.
5. Davalac jamstva osigurava servis i rezervne dijelove 7 godina od datuma kupnje.
6. JAMSTVO NE OBUHVAĆA
Redovnu provjeru, održavanje uz zamjenu dijelova koji se troše normalnom upotrebom. Prilagođavanje ili promjene za poboljšanje proizvoda
za primjenu koji nisu opisane u tehničkim uputama za korištenje, osim ako je za te preinake predočena suglasnost M SAN GRUPA d.d.
7. Jamstvo se ne priznaje u sljedećim slučajevima:
Ako kupac ne predoči ispravan jamstveni list i račun o kupnji.
Ako se kupac nije pridržavao uputa o korištenju proizvoda.
Ako je proizvod otvaran, prepravljan ili popravljan od neovlaštene osobe.
Ako su kvarovi na proizvodu nastali djelovanjem više sile kao što su: udar groma, strujni udari u električnoj mreži elementarne nepogode i slično.
Ako su kvarovi nastali oštećivanjem zbog nepropisane upotrebe ili nepravilnim transportiranjem.
Ako je kvar nastao greškom u sustavu na koji je proizvod priključen.
8. Ovo jamstvo ne mijenja zakonska potrošačka prava važeća u Republici Hrvatskoj u odnosu na ona koja propisuje proizvođač.
Naziv tvrtke davatelja jamstva : M SAN Grupa d.d., Buzinski prilaz 10, 10020 Zagreb-Buzin, tel: 01/ 3654-961
SERVIS
DATUM PRIMITKA
UREĐAJA U SERVIS
DATUM POPRAVKA
DATUM PRIMITKA
UREĐAJA U SERVIS
DATUM POPRAVKA
DATUM PRIMITKA
UREĐAJA U SERVIS
DATUM POPRAVKA
M SAN Grupa d.d., Buzinski prilaz 10, 10020 Zagreb-Buzin
tel: 01/ 3654-961 www.msan.hr
e-mail: [email protected]
POPIS SERVISNIH MJESTA
Grad
Bjelovar
Cerna
Čazma
Daruvar
Dubrovnik
Dubrovnik-Mokošnica
Đakovo
Jastrebarsko
Krapina
Križevci
Karlovac
Koprivnica
Korčula
Kutina
Makarska
Mursko Središće
Našice
Nova Gradiška
Novska
Ogulin
Osijek
Osijek
Otočac
Pleternica
Ploče
Pula
Rijeka
Rijeka
Samobor
Sisak
Sisak
Slavonski Brod
Slavonski Brod
Slunj
Split
Šibenik
Trilj-Sinj
Varaždin
Varaždin
Vela Luka
Velika Gorica
Vinkovci/ Ivankovo
Virovitica
Zadar
Zagreb
Zagreb
Zagreb-Velika Gorica
Servis
Elektrotim
Elkom
Vreš servis
Tehnoservis Družin
Rec servis **
Marković
Kvaldo
Ž-servis
Zvonček
Elektro Babić
Servis kućanskih aparata
Kuhar
SAT electronic
SF Electro
Borić
Izi commerce
Elkon
Frigo
Senior i Junior
Electrico
Konikom d.o.o.
Elgra
Loki servis
Elektroservis Čirko
Klima term d.o.o.
Rudan servis
Biomatic
E.E.K.A servis
GP elektro
ETC servis
Servis Kramarić
Servis Brod
Birotehna d.o.o. **
Vuki **
Andabaka d.o.o.
Tehno Jelčić
Pešo d.o.o.
Bi-el
Elektromehaničarski obrt
Marković
Piccolo
Meštrović
Servis Jozinović
Ti-San
Elmont
Pušić
Frljak
Devito d.o.o.
HR
Adresa
J.Jelačića 12
Kralja Tomislava 13
F.Vidović 35
Gundulićeva 11
Obala Pavla Pape 2/7
Između Dolaca 10
Biskupa A.Mandića 29
A.D.Starčevića 39A
Gajeva 28
Zagorska 86
Šulekova 12
Ludbreški odv. 14
Korčulanskih domobrana 12
Antuna Mihanovića 25
A.Starčevića bb
Frankopanska 8
Trg I.Kršnjavoga 1
Strossmayerova 18
I.Meštrovića 11
Podvrh III/10
Županijska 21
Š.Petefija 44
Kralja Zvonimira 66
M.Budaka 38
Dalmatinska bb
Marsovo polje 10
Pehlin 66
Baštijanova 36
Hamor 37
22 lipnja 4F
Ante Starčevića 27
Strossmayerova 18
F.filipovića 50 d
Trg F.Tuđmana 6
Gundulićeva 10
Sarajevska 9
Dubrovačka 1
Primorska 20
Telefon
043 242 225
032 844 944
043 771 924
043 331 003
020 418 500
020 452 327
031 812 455
091 2541 667
049 370 990
048 714 219
047 413 399
048 644 818
098/243-295
098 301 801
021 611086
040 543 392
031 615 090
035 362 299
044 601 601
047 525 777
031 250 569
031 302 100
053 772 204
034 251 666
098 285 006
098 225 686
051 269 898
051 228 401
091 191 6775
044 549 500
044 549 119
035 448 122
035 217 817
047 811 129
021 481 403
022 217 264
021 660 162
042 350 765
K.Filića 9
042 211 588
Ulica 41 br 15
Slavka Kolara 10
Gorjani 88
Strossmayerova 9
Josipa Basiolija 15
Vodnjanska 26
Rakovčeva 3
V.Nazora 18
020 813 218
01 6226-706
032 379 599
033 800 400
023 340 442
01 3028 226
098 638 737
098 747 459
tel: 01/ 3654-961 www.msan.hr
e-mail: [email protected]
** Ovlašteni servis samo za male kućanske uređaje
M SAN Grupa d.d., Buzinski prilaz 10, 10020 Zagreb-Buzin
POŠTOVANI!
Zahvaljujemo na kupnji Vivax uređaja i nadamo se da ćete biti zadovoljni odabirom. Ako u garantnom roku bude potreban
popravak proizvoda, molim savjetujte se sa ovlaštenim prodavačem koji Vam je proizvod prodao ili nas kontaktirajte na dolje navedene brojeve i adrese.
MOLIMO VAS DA PRIJE UPOTREBE PROIZVODA PAŽLJIVO PROČITATE TEHNIČKU DOKUMENTACIJU I UPUTE KOJI SU PRILOŽENI UZ PROIZVOD!
GARANTNI LIST
BIH
MODEL UREĐAJA
SERIJSKI BROJ
DATUM PRODAJE
BROJ RAČUNA
PRODAVATELJA
POTPIS I PEČAT
PRODAVATELJA
1. Ovom garancijom garantira
proizvođač proizvoda, preko KIM TEC d.o.o., kao uvoznika i davatelja garancije u Republici
Bosni i Hercegovini besplatan popravak istog u skladu s važećim propisima i u skladu s uvjetima opisanim u ovom garantnom listu.
Ovom garancijom garantiramo da će predmet ove garancije raditi bez greške uzrokovane eventualnom lošom izradom i lošim
materijalom izrade. Svi eventualno nastali kvarovi biti će besplatno otklonjeni u ovlaštenom servisu u garantnom roku.
2. UVJETI GARANCIJE Garantni rok počinje teći od dana kupnje proizvoda i i traje 24 mjeseca za Vivax Home velike kućanske aprate
( perilice rublja, hladnjake , perilice posuđa, štednjake, ugradbenu tehniku ) , a 12 mjeseci za VIvax home male kućanske aparate
( uključujući mikrovalne pećnice , grijalice I radijatore ) .
3. U slučaju kvara na proizvodu koji je predmet ove garancije, obavezujemo se da ćemo isti popraviti u najkraćem mogućem roku,
a najkasnije u roku od 45 dana. Ako se proizvod ne može popraviti ili se ne popravi u roku od 45 dana, biti će zamijenjen novim.
Ako popravak proizvoda traje duže od 10 dana, garancija će se produžiti za vrijeme trajanja popravka.
4. Garancija se priznaje samo uz račun o kupnji, te uz ovaj garantni list koji mora biti ispravno popunjen odnosno mora sadržavati datum prodaje, pečat i
potpis prodavatelja.
5. Davalac garancije osigurava servis i rezervne dijelove 7 godina od datuma kupnje.
6. GARANCIJA NE OBUHVAĆA
Redovnu provjeru, održavanje uz zamjenu dijelova koji se troše normalnom upotrebom. Prilagođavanje ili promjene za poboljšanje proizvoda
za primjenu koji nisu opisane u tehničkim uputama za korištenje, osim ako je za te preinake predočena suglasnost KIM TEC d.o.o.
7. Garancija se ne priznaje u sljedećim slučajevima:
Ako kupac ne predoči ispravan garantni list i račun o kupnji.
Ako se kupac nije pridržavao uputa o korištenju proizvoda.
Ako je proizvod otvaran, prepravljan ili popravljan od neovlaštene osobe.
Ako su kvarovi na proizvodu nastali djelovanjem više sile kao što su: udar groma, strujni udari u električnoj mreži elementarne nepogode i slično.
Ako su kvarovi nastali oštećivanjem zbog nepropisane upotrebe ili nepravilnim transportiranjem.
Ako je kvar nastao greškom u sustavu na koji je proizvod priključen.
8. Ovaj garantni list ne mijenja zakonska potrošačka prava važeća u Bosni i Hercegovini u odnosu na ona koja propisuje proizvođač.
Naziv tvrtke davatelja jamstva : KIM TEC d.o.o., Poslovni Centar 96-2, 72250 Vitez Tel. 030/718-844
SERVIS
DATUM PRIMITKA
UREĐAJA U SERVIS
DATUM POPRAVKA
DATUM PRIMITKA
UREĐAJA U SERVIS
DATUM POPRAVKA
DATUM PRIMITKA
UREĐAJA U SERVIS
DATUM POPRAVKA
POPIS SERVISNIH MJESTA
BIH
GRAD
SERVIS
ADRESA
TELEFON
B.Krupa
Banja luka
Banja luka
Bihać
Bihać
Bihać
Bijeljina
Bratunac
Brčko
Brčko
Brčko
Bugojno
Bužim
Cazin
Čapljina
Čapljina
Doboj
Doboj
Goražde
Jelah
Kiseljak
Kiseljak
Ključ
Ključ
Livno
Novi Grad
Prijedor
Prozor-Rama
Sanski Most
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Tešanj
Tešanj
Travnik
Trebinje
Tuzla
Tuzla
Velika Kladuša
Visoko
Višegrad
Vitez
Vitez
Vitez
Zenica
Zenica
Zvornik
FRIGO SANI szer
Preradović
MCT ELECTRONIC d.o.o.
Elektronik d.o.o.
Techno-comp
Medion doo
FRIGEL MONT
GOK
MD Electronic
Mijas Trade d.o.o.
El.Servis RAIN
SZR Servis KA Džiđo
Elektrum el. Servis
ELEKTRINSTALATER
EL.Servis Blažević
Elektro servis Turudić
ARIS Elektonic doo
Frigo Elektr SZR "MB"
D.o.o. Tehnika
Elektro mehanika
M-Tehnik
RTV Servis Ekran
"RTV SERVIS"
BRIŠ Z.R.ETS
Eurolux d.o.o
Klima Servis
TEHNO-KOMERC SERVIS
Dafta - Commerce
T.R."ES" servis
High
Eurocam
Servis Aspera
Bosfor d.o.o
SZR-RTV Servis
Elektra Servis
Elektromehanika
RTV Servis SPEKTAR
Iskra-Corona szr.
Elektron
Ellteh
INFOTEHNA sztr
Eltih
Viting
ELEKTROSERVIS SZR
KLIMA EX
SZR Elektro servis
rtv servis BOKE
Hasana Kikića 2
Oplenička 2
Obilićeva 4
Trg Slobode 8
Alije Đerzeleza 10
Jablanska 64
Banjanska 2A
Svetog Save bb
ul. Braće Ćuskića 2
RDŽ Čauševića 52
Braće Čuskića 46
Kovačuša 5
Jurišnog bataljuna 14
Gen. Izeta Nanića 51
Tina Ujevića bb
Modrič br 13
Dobojske Brigade 27
Nikole Pašića bb
Mravinjac bb
Gaziferhatbegova bb
Sarajevska cesta bb
Bana Jelačića 28
17 VKB 96b
17 VKB BR bb
Obrnička bb
Dobrile Grubor br 6
Svetosavska 5
Splitska 3/3
Prijedorska 76
Odobašina 57
Ruđera Boškovića 254
Zagrebačka 4C
Ind. Zona Bukva 107
Jelah bb
Lončarica bb
Zasad bb
Stupine bb
Suteren Tržnog Centra Sjenjak Loc. 38
Trnovačka 8
Branilaca 63
Nikole Pašića bb
Stjepana Radića 78
S.S. Kranjčevića 10
Stara Bila bb
M.Serdarevića 9
Huseina Kulenovića 23a
Braće Jugovića bb
037/471 807
051/280 500
051/585 793
037/222 626
061/319 621
037/315 196
055/222 650
056/411 446
065/532 001
049/ 233 500
065/621 645
030/251 841
037/410 349
037/511 590
036/826 611
036/826 550
053/203 433
065/966 576
038/822 222
032/662 792
030/807 105
030/879 098
037/661 063
037/663 468
034/203 184
052/720 401
065/543 921
036/771 303
037/682 444
033/213 513
033/650 277
033/222 234
061/135 531
061/791 427
030/511 278
059/260 694
061/149 284
035/276 228
037/770 514
032/735 310
058/630 440
030/711 630
030/710 809
030/716 410
032/403 112
032/240 057
063/973 742
KIM TEC d.o.o., Poslovni Centar 96-2, 72250 Vitez Tel. 030/718-844
[email protected]
www.kimtec.ba
POŠTOVANI!
Zahvaljujemo na kupovini Vivax uređaja i nadamo se da ćete biti zadovoljni odabirom. Ako u garantnom periodu bude potreban popravak proizvoda, molim
savjetujte se s ovlaštenim prodavačem koji Vam je proizvod prodao ili nas kontaktirajte na dole navedene brojeve i adrese.
MOLIMO VAS DA PRIJE UPOTREBE PROIZVODA PAŽLJIVO PROČITATE TEHNIČKU DOKUMENTACIJU I UPUTSTVA KOJI SU PRILOŽENI UZ
PROIZVOD!
GARANTNI LIST
CG
MODEL UREĐAJA
SERIJSKI BROJ
DATUM PRODAJE
BROJ RAČUNA
PRODAVAOCA
POTPIS I PEČAT
PRODAVAOCA
1. Ovom garancijom
garantuje proizvođač proizvoda, preko KIM TEC CG d.o.o., kao uvoznika i davaoca garancije u Republici
Crnoj Gori besplatan popravak istog u skladu s važećim propisima i u skladu s uslovima opisanim u ovom garantnom listu. Ovom
garancijom garantujemo da će predmet ove garancije raditi bez greške uzrokovane eventualnom lošom izradom i lošim
materijalom izrade. Svi eventualno nastali kvarovi biti će besplatno otklonjeni u ovlaštenom servisu u garantnom roku.
2. USLOVI GARANCIJE Garantni rok počinje teći od dana kupovine proizvoda i traje 24 mjeseca, za Vivax Home velike kućne aparate
(mašine za veš , frižidere,mašine za suđe,štednjake,ugradbenu tehniku) ,a 12 mjeseci za Vivax home male kućanske aparate
(uključujući mikrotalasne pećnice,grijalice I radijatore)
3. U slučaju kvara na proizvodu koji je predmet ove garancije, obavezujemo se da ćemo isti popraviti u najkraćem mogućem roku,
a najkasnije u roku od 45 dana. Ako se proizvod ne može popraviti ili se ne popravi u roku od 45 dana, biti će zamijenjen novim.
Ako popravak proizvoda traje duže od 10 dana, garancija će se produžiti za vrijeme trajanja popravke.
4. Garancija se priznaje samo uz račun o kupovini, te uz ovaj garantni list koji mora biti ispravno popunjen odnosno mora sadržati datum prodaje, pečat i
potpis prodavaoca.
5. Davalac garancije osigurava servis i rezervne dijelove 7 godina od datuma kupovine.
6. GARANCIJA NE OBUHVATA
Redovnu provjeru, održavanje uz zamjenu dijelova koji se troše normalnom upotrebom. Prilagođavanje ili promjene za poboljšanje proizvoda
za primjenu koje nijesu opisane u tehničkim uputama za korištenje, osim ako je za te promjene predočena saglasnost KIM TEC CG d.o.o.
7. Garancija se ne priznaje u sljedećim slučajevima:
Ako kupac ne predoči ispravan garantni list i račun o kupovini.
Ako se kupac nije pridržavao uputa o korištenju proizvoda.
Ako je proizvod otvaran, prepravljan ili popravljan od neovlaštene osobe.
Ako su kvarovi na proizvodu nastali djelovanjem više sile kao što su: udar groma, strujni udari u električnoj mreži elementarne nepogode i slično.
Ako su kvarovi nastali oštećivanjem zbog nepropisane upotrebe ili nepravilnim transportovanjem.
Ako je kvar nastao greškom u sistemu na koji je proizvod priključen.
8. Ovaj garantni list ne mijenja zakonska potrošačka prava važeća u Republici Crnoj Gori u odnosu na ona koja propisuje proizvođač.
Naziv preduzeća davataoca garancije : KIM TEC CG d.o.o., 4. Jul br. 60, Podgorica
OVLAŠĆENI CENTRALNI SERVIS: Frigoelektro, SKOJ- a br.9, Tel: 081 261 891, 081 268 890
SERVIS
DATUM PRIJEMA
UREĐAJA U SERVIS
DATUM POPRAVKA
DATUM PRIJEMA
UREĐAJA U SERVIS
DATUM POPRAVKA
DATUM PRIJEMA
UREĐAJA U SERVIS
DATUM POPRAVKA
POPIS SERVISNIH MJESTA
CG
Grad
Ovl. serviser
Adresa
Br. telefona
Bar
El.servis Tomba
Tomba bb.
069 331 153
Berane
SZR Frigosistem
Lužac bb.
069 085 791
Bijelo Polje
SZR Frigoelektro
Trsava br.51
084 431 091
Herceg Novi
Kompresor
Njegoševa 83
088 323 503
Kolašin
MG Elektoroservis
Breze 3
081 864 120
Nikšić
Elektrofrigo
Vuka Karadžića br.9
083 247 420
Pljevlja
Vlahovljak Refko
Ivana Milutinovića 18
068 220 894
Podgorica
Frigoelektro
SKOJ- a br.9
081 268 891
Podgorica
TV centar Đečević
Save Kovačevića 153
081 620 981
Tivat
Serviscomerc
Nikole Đurkovića
082 674 619
Ulcinj
Vision servis
Bulevar
Dj.K.Skenderbeg
085 411 999
Tel:
www.kimtec-cg.com
Kim Tec CG d.o.o, Ul. 4 Jul 60, 81000 Podgorica, Crna Gora
+381 81 60 27 35
POŠTOVANI!
Zahvaljujemo na kupovini Vivax uređaja i nadamo se da ćete biti zadovoljni odabirom. Ako u garantnom periodu bude potrebna popravka proizvoda, molimo da se
posavetujete s ovlašćenim prodavcem, koji je proizvod prodao ili nas kontaktirajte na dole navedene brojeve i adrese.
MOLIMO VAS DA PRE UPOTREBE PROIZVODA PAŽLJIVO PROČITATE TEHNIČKU DOKUMENTACIJU I UPUTSTVO KOJI SU PRILOŽENI UZ PROIZVOD!
GARANTNI LIST
SR
* garantni list ne važi bez pečata KIM-TEC.D.O.O
Krajnji kupac
Naziv uređaja
Oznaka uređaja (p/n)
Serijski broj uređaja (s/n)
* popunjavaju distributeri i prodavci uređaja
GARANTNI ROK I USLOVI
DUŽINA TRAJANJA GARANCIJE
12 meseci
24 meseca
36 meseci
* zaokružiti dužinu trajanja garancije
Datum isporuke uređaja sa veleprodajnog
skladišta distributera
Pečat i potpis KIM-TEC.D.O.O
* popunjava distributer prilikom prodaje uređaja prodavcu uređaja
Datum prodaje krajnjem kupcu
Broj računa, fakture ovlašćenog
prodavca
Potpis i pečat prodavca
KIM-TEC D.O.O garantuje da će proizvod u garantnom roku pravilno da funkcioniše ako njime budete rukovali prema priloženom uputstvu i u
granicama izdržljivosti koje propisuje proizvođač. Garancija i garantni rok počinju danom kupovine proizvoda, što se dokazuje overenim garantnim
listom.
KIM-TEC D.O.O se obavezuje da će na Vaš zahtev, izražen u garantnom roku, otkloniti u svojim odnosno ugovorenim servisnim odeljenjima kvarove i
tehničke nedostatke proizvoda koji bi nastali prilikom normalne upotrebe, u vremenu za koje se garancija daje. Ukoliko kvar ili nedostaci ne budu
otklonjeni u roku od 45 dana od dana prijema uređaja od korisnika, KIM-TEC D.O.O se obavezuje da će neispravan uređaj zameniti istim takvim
ispravnim ili uređajem sličnih karaktreistika.
KIM-TEC D.O.O će izvršiti zamenu otkazanog uređaja novim uređajem u slučaju funkcionalnog kvara uređaja, koji nastane u roku od 7 (sedam) dana
od datuma preuzimanja (datum na garantnom listu), a da tom prilikom funkcionalni kvar nije prouzrokovan neadekvatnom upotrebom i rukovanjem od
strane korisnika.
KIM-TEC D.O.O se obavezuje da će obezbediti servis uređaja u roku od 7(sedam) godina od dana kupovine.
Garancija ne važi u sledećim uslovima:
•
Ako se kupac nije pridržavao proizvođačkog uputstva i pravilnika o upotrebi proizvoda
•
Ako je kupac nestručno i nebrižljivo postupao sa proizvodom.
•
Ako je proizvod servisirala neovlašćena osoba ili je oštećena kontrolna nalepnica.
U garanciju ne ulaze oštećenja prouzrokovana prilikom transporta nakon isporuke, oštećenja zbog nepravilne montaže ili održavanja, korišćenja
neodgovarajućeg potrošnog materijala (prema propisanom) mehanička oštećenja nastala krivicom korisnika, oštećenja zbog varijacije napona
električne mreže, udara groma i pratećih pojava.
U garanciju ne spadaju delovi koji se troše, valjci i toneri laserskih štampača, baterije mobilnih i stacionarnih telefona.
KUPAC JE DUŽAN da prilikom preuzimanja robe ustanovi kompletnost i fizičku neoštećenost robe - uređaja koji preuzima, jer naknadne reklamacije
po navedenim elementima neće biti prihvaćene.
OBAVEZE KORISNIKA
1. Da se bez izuzetka striktno pridržava uslova garancije.
2. Da se bez izuzetka striktno pridržava eksploatacije opreme u skladu sa uputstvima navedenim u pripadajućoj tehničkoj dokumentaciji.
3. Da obezbedi odgovarajući ambijent u kome će biti smeštena oprema:
0
•
Temperatura vazduha 10-40 C
•
Relativna vlažnost vazduha od 10 do 90%
•
Zaštita od direktnog sunčevog zračenja
•
Zaštita od prašine i kondenzujuće vlage
•
Zaštita od raznih vrsta elektromagnetnih zračenja
4. Da obezbedi stabilan izvor mrežnog napajanja (varijacije napona max. 10%, varijacije učestanosti max. 30%).
5. Da obezbedi uzemljenu elektroinstalaciju kako bi se izbegle razlike potencijala, pogotovu ako se radi o dislociranoj opremi koja je povezana ( LAN
mreže, Unix/Xenix terminali i sl.).
6. Da obavezno sačuva svu priloženu tehničku dokumentaciju (i na štampanom i na elektromagnetnom medijumu) u toku trajanja garancije i da je u
celini dostavi na uvid ovlašćenom servisu prilikom svake eventualne intervencije, kao i uredno overen garantni list.
7. Da sačuva originalnu ambalažu i da je obavezno koristi pri svakom internom i eksternom transportu.
8. Da opremu poveri na korišćenje licima obučenim za to i da ih pre prve upotrebe opreme upozna sa uslovima ove garancije i tehničkom
dokumentacijom.
IZJAVA DAVAOCA GARANCIJE
1. Proizvodi imaju propisane, odnosno deklarisane karakteristike kvaliteta. Davalac garancije, u garantnom roku, o svom trošku osigurava
otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim, odnosno deklarisanim karakteristikama
kvaliteta proizvoda. U slučaju neizvršenja ove obaveze davalac garancije će zameniti proizvod novim, ili vratiti novac.
2. Proizvod će u garantnom roku ispravno funkcionisati ako se primenjuju data tehnička uputstva. Davalac garancije se obavezuje da će besplatno
otkloniti kvarove i nedostatke u ovlašćenom servisu, zbog kojih proizvod ne funkcioniče ispravno.
3. Vlasnik aparata dužan je da vodi računa o ispravnoj overi garantnog lista bez čega garantni list ne važi.
4. Rok obezbeđenog servisiranja proizvoda je 7 godina.
5. Za kvar na uređaju u roku od 7 dana od isporuke, servis se obavlja u roku od 24 sata.
USLOVI GARANCIJE
1. Garantni rok počinje danom prodaje aparata koji se unosi u garantni list, overava pečatom prodavnice i potpisom prodavca
2. Kupac gubi pravo na garanciju, ako se kvar izazove nepridržavanjem datih uputstava za upotrebu, ukoliko dođe do mehaničkog oštećenja
proizvoda pri upotrebi i ako su na proizvodu vršene bilo kakve popravke od strane neovlašćenih lica.
3. Garancija se ne priznaje ako je proizvod pretrpeo strujni udar ili udar groma.
VAŽNE NAPOMENE
1. Pre uključivanja aparata pročitajte uputstvo koje je priloženo uz svaki aparat. Pre nego što se obratite za tehničku pomoć nekom od naših
ovlašćenih servisa, molimo Vas da proverite da li su obezbeđeni svi potrebni uslovi za normalan rad aparata.
2. Ukoliko kvar na proizvodu ne bude otklonjen za 10 dana od dana prijave kvara, garantni rok će se produžiti za vreme čekanja. Ukoliko se
popravka ne izvrši u roku od 45 dana od prijave kvara, davalac garancije će na zahtev kupca, proizvod zameniti novim proizvodom ili vratiti
novac.
3. Sve popravke aparata obavljaju se isključivo u ovlašćenom servisu.
4. Uslovima garancije ne podleže software i drajveri koji je isporučen na računaru ili se nalazi na mediju koji ide uz uređaj.
SPISAK OVLAŠĆENIH SERVISA
1.
SR
Beograd – Kim Tec – Viline Vode bb, Slobodna zona – Tel:011/2070-668; Fax:2070-854
Ada
Aleksandrovac
Apatin
Bačka Palanka
Bački Petrovac
Novi Banovci
Bečej
Bela Crkva
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd N.Bgd
Beograd Slavija
Beograd-Batajnica
Beograd-Karab.
Beograd-Rakov.
BeogradVoždovac
Boljevac
Bor
Bosilegrad
Čačak
Čačak
Čačak
Donji Milanovac
Golubinci
Kladovo
Kragujevac
Kraljevo
Kraljevo
Kruševac
Kruševac
Kruševac
Kruševac
Kula
Kula
Leskovac
Leskovac
Loznica
Mladenovac
Negotin
Uniel elektroservis
063/547-939
Branka Radičevića 51/c
Mitar elektro
037/554505 037/554914
29.novembra 64
Elektrozoki
025/778889
Stanka Opsenice 47
BAP Elektro
021/754093
Braće Ribnikar 16
SZTR Polar elektro
021/781088
Vajanskeho 6
CoeX
011/8480913
Partizanski put 123
G2 servis
021/6910505
Zmaj Jovina 15
Mig computers
013/853-786
I Oktobra 67
KIMTEC
011/2070668, 011/2070670
SL. ZONA BG L1214, V. Vode bb
OZIRIS
011/3612377 2657238
Narodnog fronta 78
ETC
O11/3222183 3222452
27. marta 105
FRIZ SERVIS
011/2422932 011/2422922 011/2412952 011/2694788Marka Oreškovića 21 Zvezdara
Servis Apsolutna nula
011/2663-085
Crnotravska 11a
Bulevar s.z.t.r.
011/2860-177
Bul. Kralja Aleksandra 488A, lok.30
FRIZ SERVIS
011/2694788
Džona Kenedija 10j
Servis bele tehnike NIZ
011/2449705
Kneginje Zorke 52
INŽENJERING SISTEM
011/8486528
Šimanovačka 3
ENING energ.inž.
011/2782510
Slanački Put 26
FrigoKlima
011/3511590
Bogdana Žeraića 24/II
VELPROM KLUB d.o.o.
011/3942495
Bogdana Bolte 30
SZTR Lupšić
030/61332
Đorđa Simeonovića 46
Servis Miki
030/458888
Nikole Pašića 12
IBER D.O.O.
017/877-661, 877-877
Slavčo Dinov 33
Quartz
032/348414
Obilićeva 33
Hladiša servis szr
032/311283
Kneza Vase Popovića 8
ALFACO inženjering
032/320400
Braće Stanića 47
Frigoterm
030/86232
Nikole Pašića 45
Žika Živko Ljubinković
022/381246 022/381206
Šimanovačka 45
SZTRK LIDA ELECTRONIC
019/82266
Milenka Stojkovića 35
FOKUS
034/314400
Ljubiše Bogdanovića 14
Servis Rade Končar
036/375151
Radnički bataljon 23
EXCALIBUR COM d.o.o
036/231252
Hajduk Veljkova 13/7
ELEKTRON
037/421792 428264
Stojana Miloševića 6
Frigooprema
037/441770
Predraga Stanojevića 7
Žisinvest
037/886324
Mihaila Živića 2
Servis za popravku bele tehnike Radmilo Milojevi037/456251
Miše Mitrovića 82
Eltek company doo
025/722224
Maršala Tita 272
Samostalni elektromehaničarski servis ESE
025/721213,721317 Josipa Kramera 42
SERVIS "EL"
016/250778
Cara Lazara 27/17
SZTR D&D
016/223332,016/222718
Gojka Zečevića 2
SZR Univerzal
015 873 692
Vojvode Putnika 9
SZTR Gile
064/6160292
Milosava Vlajića 56
ETC
019/545019 545 422
Vojvode Mišića 11
KIM-TEC d.o.o. Viline Vode BB, Slobodna zona, 11000 Beograd, Srbija
[email protected]
Tel: 011/20 70 668 www.kimtec.co.yu,
Niš
Niš
Novi Pazar
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Obrenovac
Obrenovac
Opovo
Padina
Pančevo
Pančevo
Paraćin
Pirot
Požarevac
Požarevac
Prijepolje
Prijepolje
Prokuplje
Rekovac
Ruma
Smederevo
Smederevo
Sombor
Sremska Mitrovica
Sremska Mitrovica
Sremski Karlovci
Stara Pazova
Subotica
Subotica
MD SERVIS CENTAR
018/524072 018/575314
NLR servis
018/212263
Servis Elektro luks
020/383035
Lav Elektronik
021/6323054
sztr ERCEG
021/498104
SILER
021/505700
Šainović i Sinovi
011/8725799
DELTA FRIGO
011/8725180
Aleksandra SZTR
013/682280
Servis bele tehnike Padina
013/667573
Servis rashladnih sistema i trgovina Ratković
FRIGO PEĐA
013/301-300
SR EUROKLIMA
035/570550
SZTR eko mraz
010/311141
SR AVS
012/556188 012/556189
Evizo doo
012/ 541 941
SZTR Polet
033/714773,714164
Elektro servis Pušica
033/713397
SOLON
027/325466 027/322821
MNDĆupić
035/711809
Delco doo
022/431055
Servis Alfa Frigo
026/660493
Pahulja servis i str
026/611104
Elektroselenča
025/442444
Frigo i elektro servis Delta
022/282044
Stepanov doo
022/228-165
SZR VAT
021883253
Termoplast SR
022/363057
AS elektronika
024/525885
Evetović d.o.o.
024/556-196
Knjaževačka 19
Tihomira Brankovića Joce 25
Ruđera Boškovića 15
Kopernikova 32
Branka Ćopića 215
Stanoja Glavaša 114
Nikole Vujačića 4
Vuka Karadžića 2
Lole Ribara bb
MaršalaTita 32a
013/370126 013/370101 Semberijska 14
Karađorđeva 67
Vojvode Mišića 30 lokal 5
Dragoljuba Milenkovića 28
Kosančićeva 23 - 2
Moše Pijade bb
Novovaroška 2
Ive Lole Ribara 265
Kruševačka 10
Karadjordjeva 22
Sremska 62
Kolarska 159
Đure Daničića 63
Fruškogorska A7
Selo Šuljam Slobadana Bajića Paje 53/a
Kralja Petra I 87a
Preradovićeva 14
Janka Baka 60
Matije Gupca 30
Karađorđev put 1
Svilajnac
Šabac
Šabac
Trstenik
Ub
Valjevo
Velika Plana
Veliko Gradište
Vranje
Vrnjačka banja
Vršac
Vršac
Zaječar
Zrenjanin
Aranđelovac
Paraćin
Novi Sad
Kladovo
Kikinda
Srbobran
Novi Sad
Pančevo
Kikinda
Ljubovija
Zaječar
Subotica
Ruma
Beograd-Leštane
Aleksinac
Temerin
Beograd-Palilula
Jagodina
Niš
Kraljevo
Beočin
Prokuplje
Novi Sad
Leskovac
Požarevac
Beograd-Zemun
Kula
Niš
Bela Crkva
Elektrodatalux
C electronic
PIXEL
Slava sztr
Pass com
FRIGO elektro
SZR Moma
Elektro servis ESS
Elektro frigo
Frigo elektrik Lukić
Beoservis szr
SZTR Stoja
Elax szr
sr Art cool
BJN computers
Servis Tehno
Obodinac elektro servis
Servis PAJA
Bus computers
Elektroservis Peđa SZTR
Hard computers
Mlađa doo
Miton
ELIT servis rashladnih uređaja
Elektroservis SZR
Wmservis
MSS tzr
Frigodanfus
Sky t.p.
Frigo gas
Royal
Elektro doo
Eltom
EXCALIBUR COM d.o.o
Softel SZR
Gas-frigo tehnika
Blue Rose sztur
Moris d.o.o.
Megaherc szr
City service
SONAR-PC
Pansat
ARENA PC KLUB
Svetog Save BB
Prote Smiljanića 52
Mate Jeličić 22
Živadina Apostolovića 5
Prvomajska 2 lokal 4
Čegarska 11
Mileta Arsića Pačina 5
Karađorđeva 45
22.decembar 9
TC Pijaca lok. 11
Svetozara Miletića 84
Josipa Kolumba 33
Hajduk Veljka 119
Ivana Aćina 35
KRALJA PETRA I BB
Knjaza Miloša 2
Braće Drobnjak 17
Obilićeva 22/11
Nemanjina 36
Miladina Jocića 18
Cara Dušana 24
Pelisterska 20
Svetosavska 23
Karađorđeva 69
Milana Miljkovića 20
Ruzmarina 2
Glavna 145
Drenjačka 18a
Knjaza Miloša 864
Novosadska 96
Slanački put 136
Slavke Đurđević B-1/3
Obilićev venac 5
Hajduk Veljkova 13/7
Dositeja Obradovića 15
Jug Bogdanova 107
Rumenački put 87
Jug Bogdana 2
Vojske Jugoslavije 80
Romanijska 40
Maršala Tita 266
Vizantijski bulevar 86,lokal 5
Proleterska 2
035/314138
015/319530, 015/319533
015/343739
037/718140
014/410465
014226964 220839
026/511568
012/62693
017/417876
036/612080
013/824126
013/83690
019/440492
023/530877
034/712-588
035/562030
021/402097
019/801125
0230/26-142, 0230/34-521
021/732162
021/636-19-11
013/334-003
0230/34-415
015/661-167
019/411-144
063/519505
022/ 490 014
011/8030601
018/805577
021/845448
011/2085-063
035/233708
018/511303
036/231252
021/872858
018/595017
021/827106
016/50095,016/54981
012/552176
011/3166800
025/729460
018/277183
013/852 - 830
KIM-TEC d.o.o. Viline Vode BB, Slobodna zona, 11000 Beograd, Srbija
[email protected]
Tel: 011/20 70 668 www.kimtec.co.yu,
NAPOMENA
Garancija važi samo ako je datum prodaje na garantnom listu potvrđen pečatom i potpisom ovlašćenog prodavca. Prilikom reklamacije
molimo Vas da uređaj i garantni list sa računom priložite najbližem ovlašćenom servisu.
Prepravke na garantnom listu nisu dozvoljene !!!
SERVISNI KUPON Br. 1
Naziv :
Ser.br.:
Datum prijema :
Opis kvara :
Datum predaje :
Opis radova i ugrađeni delovi :
Servisirao :
SERVISNI KUPON Br. 2
Naziv :
Ser.br.:
Datum prijema :
Opis kvara :
Datum predaje :
Opis radova i ugrađeni delovi :
Servisirao :
SERVISNI KUPON Br. 3
Naziv :
Ser.br.:
Datum prijema :
Opis kvara :
Datum predaje :
Opis radova i ugrađeni delovi :
Servisirao :
Uvoznik i distributer: KIM-TEC d.o.o. Viline Vode BB, Slobodna zona, 11000 Beograd, Srbija Tel: 011/20 70 668, Fax: 011/20 70 854
www.kimtec.co.yu, [email protected]
Distributer: INŽENJERING SERVIS d.o.o. Bul.N. Tesle 48, 11070 Novi Beograd, Srbija I Crna Gora
Tel/Fax: 011/2 608 608 ; 011/260 8 260 www.vivax.co.yu, [email protected]
KIM-TEC d.o.o. Viline Vode BB, Slobodna zona, 11000 Beograd, Srbija
[email protected]
Tel: 011/20 70 668 www.kimtec.co.yu,
www.vivax.com
www.vivax.com
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
36
File Size
1 063 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content