close

Enter

Log in using OpenID

2015 – upis – oglas

embedDownload
DJEČJI VRTIĆ BILI CVITAK SINJ
A.K.MATASA 8, 21 230 SINJ
KLASA: 601-04/15-01/1
UR.BROJ: 2175-09-15-02-1
Sinj, 08.travnja 2015.g
Na temelju čl.1a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) i
čl.4 Pravilnika o upisu i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u predškolske
ustanove u vlasništvu grada Sinja, Dječji vrtić Bili cvitak Sinj, A.K.Matasa 8 objavljuje:
OGLAS
o provođenju postupka upisa djece u programe vrtića i jaslica
Dječjeg vrtića Bili cvitak Sinj
za pedagošku godinu 2015./2016.
I. Upisi se provode za sve jaslične i vrtićne programe Dječjeg vrtića Bili cvitak Sinj (Sinj,
Brnaze, Glavice)
II. Zahtjevi za upis djece zaprimaju se od 13.04. (ponedjeljak) do 24.04. (petak) svakim
radnim danom u vremenu od 14.00 – 18.00 sati na adresi DV Bili cvitak , A.K.Matasa 8, Sinj
(kod bazena).
III. Za upis djeteta u vrtić roditelj /staratelj dužan je dostaviti:
a) Osnovna dokumentacija
1. Zahtjev za upis djeteta za 2015./2016. pedagošku godinu
2. Upitnik za roditelje
3.Rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta ( bez obzira
na datum izdavanja dokumenta ) - preslika
4.Preslike osobnih iskaznica oba roditelja (izvornik na uvid)
5.Potvrda o zaposlenosti roditelja (Potvrdu uzeti na Hrvatskom zavodu za mirovinsko
osiguranje)
6.Potvrda liječnika o zdravstvenom stanju djeteta
b) Dokumentacija za ostvarivanje prednosti pri upisu (prema čl.20.Zakona o predškolskom
odgoju i obrazovanju i Pravilniku o upisu i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u
predškolske ustanove u vlasništvu Grada Sinja)
1. za dijete žrtava i invalida Domovinskog rata: rješenje o statusu HRVI
2. za dijete iz obitelji s troje ili više djece: preslike rodnih listova za svu djecu
3. za dijete oba zaposlena roditelja: (vidljivo iz potvrde poslodavca o zaposlenju i preslike
prijave na HZMO)
4. za djecu s teškoćama u razvoju: nalaz i mišljenje tijela vještačenja ili rješenje Centra za
socijalnu skrb
5. za djecu samohranih zaposlenih roditelja: potvrda poslodavca o zaposlenosti i smrtni list
za drugog roditelja, rodni list, potvrda o nestanku
6. za dijete iz jednoroditeljske obitelji: presuda o razvodu braka ili drugi dokaz da drugi
roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu
7. za djecu u udomiteljskim obiteljima: sudska odluka ili rješenje centra za socijalnu skrb o
smještaju djeteta u udomiteljsku obitelj
8. za djecu u godini prije polaska u školu : (vidljivo iz rodnog lista)
9. za djecu roditelja koji primaju doplatak za djecu: preslika rješenja o priznavanju prava na
doplatak
10. za djecu kojoj su oba roditelja redovni studenti: potvrda fakulteta o statusu redovnog
studenta
11. za roditelja koji koristi rodiljni dopust: rješenje HZZO o priznanju prava na rodiljni dopust
c) Za djecu koja već pohađaju vrtić potrebno je obnoviti upis kod odgojitelja te priložiti :_
- potvrdu o zaposlenosti roditelja
- potvrdu liječnika o zdravstvenom stanju djeteta
*
Rok i mjesto objave rezultata upisa i način ostvarenja upisa
Rezultati upisa djece objavit će se javno na oglasnim pločama Vrtića i vrtićnih jedinica te na
službenoj web stranici vrtića i to kao zbirne liste do 15. svibnja 2015. g
*Prava sudionika u postupku upisa
Na odluke Komisije podnositelji zahtjeva imaju pravo žalbe, koju mogu podnijeti Upravnom
vijeću Vrtića u roku od 15 dana od objavljivanja rezultata upisa na oglasnoj ploči i web
stranici Vrtića. (Žalbe se zaprimaju u tajništvu vrtića DV Bili cvitak, A.K.Matasa 8, Sinj)
Odluke Upravnog vijeća o upisanoj djeci kao i lista čekanja objavit će se javno, na oglasnim
pločama Vrtića te na službenoj web stranici najkasnije do 10. lipnja 2015.g
v.d.Ravnateljica: Ana Križanac
________________________________
U prilogu:
1.Zahtjev za upis djeteta za 2015./2016. pedagošku godinu
2.Upitnik za roditelje
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
70 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content