περιληψη διακηρυξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΛ ΠΑΠΠΑ
Αριθ.Πρωτ.: -1598 -
Χρυσό
12/02/2015
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ
Διακηρύττει ότι:
Στο Χρυσό και στο Δημοτικό Κατάστημα στις 24 Φεβρουαρίου 2015 ημέρα
Τρίτη και ώρα 11.00 θα γίνει πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία,
για την εκμίσθωση δημοτικής γεφυροπλάστιγγας που βρίσκεται στο Ν.Σκοπό.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί ιδιώτες, φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, συνεταιρισμοί, Α.Ε., Ο.Ε., Ε.Π.Ε. και Ε.Ε.
Αποκλείονται όσοι έχουν οφειλές προς το Δήμο.
Πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των 1.130,00€ ετησίως.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσει εγγύηση
συμμετοχής ύψους 113,00€, σε γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας.
Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε δύο (2) χρόνια και αρχίζει την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι 31-12-2016.
Το μίσθωμα θα καταβάλλεται σε δύο δόσεις, από τις οποίες η πρώτη ετήσια
δόση, που θα αποτελεί το 50% του ετήσιου μισθώματος που θα επιτευχθεί, θα
καταβάλλεται έως 30 Ιουνίου κάθε έτους και η δεύτερη ετήσια δόση, που θα είναι
το υπόλοιπο 50% του ετήσιου μισθώματος θα καταβάλλεται έως 31 Δεκεμβρίου
κάθε έτους.
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο
οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας.
Δικαιολογητικά συμμετοχής:
1. Πιστοποιητικό μη οφειλής από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.
2. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας.
3. Εγγυητική Επιστολή για τη συμμετοχή.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο
Δημαρχείο στο Χρυσό, τηλ.2321352624, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΤΑΣ