Ετήσια ΄Εκθεση 2010 - Απαντήσεις Διατακτών-Υπουργών

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 26η ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ: Β΄
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΚΤΩΝ – ΥΠΟΥΡΓΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010
ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013
2
ΤΕΥΧΟΣ
Συνοπτικών απαντήσεων των Διατακτών-Υπουργών
(άρθρο 77 του ν. 2362/1995)
στις παρατηρήσεις του Ε.Σ. επί της οικονομικής διαχείρισης του
Κρατικού Προϋπολογισμού κατά το οικονομικό έτος 2010
3
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (Υ.ΕΘ.Α.)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Υ.Υ.Κ.Α.)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
4
Σελίδα
5
5
325
326
341
344
369
375
376
402
414
456
522
534
536
538
552
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 77 του ν.2362/1995, οι
παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ε.Σ.), αναφορικά με την οικονομική
διαχείριση του Κράτους κατά το οικονομικό έτος 2010, γνωστοποιήθηκαν στους
Διατάκτες-Υπουργούς. Οι απαντήσεις, επί των παρατηρήσεων αυτών, κατά
Υπουργείο, παρατίθενται ακολούθως:
ΕΙΔΙΚΈΣ ΠΑΡΑΤΗΡΉΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΑΡΑΒΆΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΛΕΊΨΕΙΣ
ΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΏΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΔΑΠΆΝΕΣ ΤΟΥ ΚΡΆΤΟΥΣ, ΤΩΝ Ο.Τ.Α.
ΚΑΙ ΤΩΝ ΆΛΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ήδη διάσπαση σε: Υπουργείο Εσωτερικών και
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σύμφωνα με το π.δ. 65/2011, ΦΕΚ 147 Α΄)
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΠΟΛΑΒΕΣ
Με τη 2/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Υπουργείο Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, επεστράφη αθεώρητο το
259/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 7.548,92, που εκδόθηκε από την ΥΔΕ στο ως άνω
Υπουργείο και αφορούσε στην καταβολή υπερωριακής αποζημίωσης σε 25
υπαλλήλους για το μήνα Οκτώβριο 2009, με την αιτιολογία ότι η υπερωριακή
αποζημίωση για διάστημα προγενέστερο του τελευταίου διμήνου του έτους σε
βάρος του προϋπολογισμού του επόμενου έτους αντίκειται στις διατάξεις του
άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ Α΄ 297). Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν
επανυποβλήθηκε.
Η Υπηρεσία συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην Έκθεση του Ε.Σ. και
πληροφορεί περαιτέρω ότι ανωτέρω Χ.Ε. ακυρώθηκε.
Με την 58/2010 Πράξη του Ι Τμήματος του Ελ. Σ. κρίθηκε μη θεωρητέο το
36/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 4.657,98, του Δ. Τροιζήνας, που αφορούσε στην
5
καταβολή αναδρομικών αποδοχών τακτικής υπαλλήλου του ανωτέρω Δήμου,
λόγω χορήγησης ανώτερου μισθολογικού κλιμακίου, με την αιτιολογία ότι μη
νόμιμα αναγνωρίστηκε για τη μισθολογική εξέλιξη της ανωτέρω υπαλλήλου η
προϋπηρεσία της στη Δημοτική Αναπτυξιακή Επιχείρηση, καθόσον πρόκειται για
προϋπηρεσία σε ν.π.ι.δ., η οποία, έστω και αν περιλαμβάνεται στον εκάστοτε
ισχύοντα δημόσιο τομέα, δεν λαμβάνεται υπόψη για την εξέλιξη των υπαλλήλων
στα μισθολογικά κλιμάκια του ν.3205/2003, καθώς δεν προβλέπεται από τις
διατάξεις του άρθρου 15 του ν.3205/2003 (ΦΕΚ Α΄ 297) ή από άλλη διάταξη
νόμου και για τον πρόσθετο λόγο ότι, η φερόμενη ως δικαιούχος δεν μεταφέρθηκε
στο Δ. Τροιζήνας κατ’ επίκληση των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 25 του ν.
3613/2007 και ως εκ τούτου, δεν τίθεται ζήτημα αναγνώρισης της προϋπηρεσίας
ούτε με βάση την εν λόγω ειδική διάταξη.
Με την 95/2010 Πράξη του Ι Τμήματος του Ελ. Σ. κρίθηκε μη θεωρητέο το
239/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 45,12, που εκδόθηκε από την ΥΔΕ στο Δ. Αθηναίων
και αφορούσε στην καταβολή αποδοχών μηνός Δεκεμβρίου 2009, σε υπάλληλο
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δήμου, η οποία
μεταφέρθηκε σ’ αυτόν από τη λυθείσα αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την
επωνυμία «Οργανισμός Οδικής Ασφάλειας Δήμου Αθηναίων», με την αιτιολογία
ότι μη νομίμως μεταφέρθηκε στο Δήμο, καθόσον η εν λόγω υπάλληλος
απασχολείτο στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από 1.7.2005 και εντεύθεν και συνεπώς δεν
πληρούσε τις προϋποθέσεις του άρθρου 18 παρ. 5α του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ
Α΄263).
Για τον ίδιο λόγο: Α) κρίθηκαν μη θεωρητέα τα Χ.Ε.: 1) 183/2010, ποσού
ευρώ 637,42, του Δ. Παλλήνης (Πράξη 115/2010 του Ι Τμήματος του Ελ.Σ.), 2)
370/2010, ποσού ευρώ 1.205,76, του Δ. Ζωγράφου (Πράξη 161/2010 του I
Τμήματος του Ελ.Σ.), 3) 393/2010, του Δ. Ζωγράφου, ποσού ευρώ 959,90
(Πράξη 245/2010 του I Τμήματος του Ελ.Σ.), 4) 1070 και 1074/2010, συνολικού
ποσού ευρώ 2.758,11, του Δ. Ιλίου, (Πράξη 9/2011 του Ι Τμήματος του Ελ.Σ.), 5)
1363 και 1364/2010, συνολικού ποσού ευρώ 837,53 του Δ. Αργυρούπολης νυν Δ.
Ελληνικού-Αργυρούπολης (Πράξη 18/2011 του Ι Τμήματος του Ελ.Σ.) και 6)
891/2010, ποσού ευρώ 967,43, του Δ. Αγίας Βαρβάρας (Πράξη 146/2010 του I
Τμήματος του Ελ.Σ.), και Β) επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε.: 1) 367, 369 και
383/2010, συνολικού ποσού ευρώ 3.487,90, του Δ. Ζωγράφου, τα οποία δεν
6
επανυποβλήθηκαν (πράξη 41/2010 της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ. Ηλιούπολης),
2) 109/2010, ποσού ευρώ 1.962,27, του Δ. Ηλιούπολης το οποίο δεν
επανυποβλήθηκε (πράξη 1/2010 της ιδίας ως άνω Επιτρόπου), 3) 256 - 260/2010,
συνολικού ποσού ευρώ 53.643,51, του Δ. Χαϊδαρίου, τα οποία δεν
επανυποβλήθηκαν (πράξη 17/2010 της αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο
Δ. Περιστερίου), 4) 28/2010, ποσού ευρώ 3.045,98, του Δ. Πετρούπολης, το
οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 1/2010 της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ.
Περιστερίου), 5) 1/2010, ποσού ευρώ 1.522,99, του Δημοτικού Ωδείου
Πετρούπολης, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 4/2010 της Επιτρόπου του
Ελ.Σ. στο Δ. Περιστερίου) και 6) 1/2010, ποσού ευρώ 1.406,07, του Πολιτιστικού
Κέντρου Πετρούπολης, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 5/2010 της ιδίας ως
άνω Επιτρόπου).
Με την 112/2010 Πράξη του Ι Τμήματος του Ελ. Σ. κρίθηκαν μη θεωρητέα τα
256 και 257/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 1.786,44, του Δ. Λαυρεωτικής, που
αφορούσαν σε αποδοχές και έξοδα κίνησης υπαλλήλου με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, η οποία μεταφέρθηκε στον παραπάνω Δήμο
από τη μετατραπείσα Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Λαυρεωτικής (Δ.Ε.Α.Λ.),
με την αιτιολογία ότι η συγκεκριμένη υπάλληλος μη νόμιμα μεταφέρθηκε και
κατατάχθηκε στο Δήμο, αφού μέχρι τις 31/12/2005 είχε απασχοληθεί στη εν λόγω
Δημοτική Επιχείρηση μόνο 19 μέρες (άρθρο 269 του ν.3463/2006, ΦΕΚ Α΄ 114).
Με την 127/2010 Πράξη του I Τμήματος του Ελ. Σ. κρίθηκαν μη θεωρητέα τα
406 και 407/2010 ΧΕ, συνολικού ποσού ευρώ 2.178,30, του Δ. Πολυγύρου, που
αφορούσαν στην καταβολή πρώτης μισθοδοσίας και εξόδων κίνησης σε ειδικό
συνεργάτη, με την αιτιολογία ότι δεν διέθετε τα καθοριζόμενα στο άρθρο 163
παρ. 3 εδάφ. γ΄ του ν. 3584/2007 ειδικά προσόντα που απαιτούνται για την
πλήρωση της θέσης αυτής στο Δήμο, όπως «αξιόλογη επαγγελματική
απασχόληση» που καταδεικνύει την απαιτούμενη για την επίμαχη πρόσληψη
ειδίκευση και την απόκτηση «σημαντικής εμπειρίας» σχετικής με το αντικείμενο
της σύμβασής του.
Με την 144/2010 Πράξη του Ι Τμήματος του Ελ. Σ. κρίθηκαν μη θεωρητέα τα
30 και 31/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 3.788,76, του Αθλητικού Κέντρου
του Δ. Ηρακλείου Αττικής, που αφορούσαν στην καταβολή αποδοχών και
εξόδων κίνησης σε υπαλλήλους του, με την αιτιολογία ότι αυτοί, κατά παράβαση
των διατάξεων του άρθρου 269 του Κ.Δ.Κ. (ΦΕΚ Α΄ 114), μεταφέρθηκαν στο ως
7
άνω Κέντρο από τη Δημοτική Επιχείρηση Τεχνικών Έργων του Δήμου, μετά τη
μετατροπή της σε κατασκευαστική ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ, διότι δεν
απασχολούνταν πραγματικά σε αυτή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου μέχρι
τις 31.12.2005.
Με την 164/2010 Πράξη του Ι Τμήματος του Ελ. Σ. κρίθηκε μη θεωρητέο το
276/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 5.307,47, του Δ. Βουλιαγμένης, που αφορούσε στην
πρόσληψη και πληρωμή της πρώτης μισθοδοσίας πέντε (5) εργατών επιμέλειας
κήπων του Κλάδου ΥΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Φ.Ε.Κ. 28,
Α΄), με την αιτιολογία ότι ο διορισμός τους δεν ήταν νόμιμος, καθόσον οι
ατομικές πράξεις διορισμού δημοσιεύθηκαν την 26.5.2010 (Φ.Ε.Κ. 424 τ. Γ΄),
μετά την έναρξη ισχύος της διάταξης της παρ. 18 του άρθρου 47 του ν. 3848/2010
(19.5.2010, Φ.Ε.Κ. 71, Α΄), περί αναστολής διορισμών προσωπικού Ο.Τ.Α. α’
βαθμού και πριν την 30.6.2010.
Με την 167/2010 Πράξη του Ι Τμήματος του Ελ. Σ. κρίθηκαν μη θεωρητέα τα
4271 και 4272/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 2.820,95, του Δ. Ηρακλείου,
που αφορούσαν στην καταβολή δαπανών μετακίνησης σε υπαλλήλους του, οι
οποίοι μετέβησαν στο εξωτερικό για υπηρεσιακούς λόγους, με την αιτιολογία ότι
οι ανωτέρω δεν μετακινήθηκαν νόμιμα, καθόσον, κατά παράβαση της διάταξης
του άρθρου 21 παρ. 1 του ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α΄), δεν εκδόθηκε, πριν από την
αναχώρησή τους, η εγκριτική απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή άλλου
εξουσιοδοτημένου προς τούτο οργάνου.
Για τον ίδιο λόγο: Α) κρίθηκαν μη θεωρητέα τα 616 - 618/2010 Χ.Ε.,
συνολικού ποσού ευρώ 1.175, του Δ. Νέας Αλικαρνασσού (Πράξη 254/2010 του
Ι Τμήματος του Ελ.Σ.), Β) επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε.: 1) 123 και
124/2010, συνολικού ποσού ευρώ 2.314,82 ευρώ, του Δ. Χερσονήσου, το οποίο
δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 33/2010 του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στη 2η Υπηρεσία
Ν. Ηρακλείου), 2) 1176 και 1818/2010, συνολικού ποσού ευρώ 1.285,98, του Δ.
Ηρακλείου, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 76/2010 του ιδίου ως άνω
Επιτρόπου).
3) 1054/2010, ποσού ευρώ 4.677,02 ευρώ του Δ. Πτολεμαΐδας, το οποίο δεν
επανυποβλήθηκε (πράξη 57/2010 του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Κοζάνης),
Ο νυν Δήμος Βοΐου συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην έκθεση του Ε.Σ.
και πληροφορεί ότι η συγκεκριμένη δαπάνη δεν πληρώθηκε.
8
4) 761/2010, ποσού ευρώ 1.060, του Δ. Γιαννιτσών, το οποίο δεν
επανυποβλήθηκε (πράξη 73/2010 του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Πέλλας), 5)
1539 και 1540/2010, συνολικού ποσού ευρώ 7.693,60, του Δ. Ελευσίνας, ως και
για άλλες ελλείψεις και ασυμφωνίες αποφάσεων και δικαιολογητικών (δεν είχαν
επισυναφθεί τα εισιτήρια μετάβασης, είχε περιληφθεί και δαπάνη καυσίμων), τα
οποία επανυποβλήθηκαν και θεωρήθηκαν με μειωμένο το εντελλόμενο ποσό,
συνολικά, κατά 977,60 ευρώ.(πράξη 379/2010 της αναπληρώτριας Επιτρόπου του
Ελ.Σ. στο Δ. Περιστερίου).
Με την 188/2010 Πράξη του Ι Τμήματος του Ελ Σ. κρίθηκαν μη θεωρητέα τα
157Α -159Α/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 33.881,84, του Δ. Κατερίνης, τα
οποία αφορούσαν στην καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας σε
δημοτικούς υπαλλήλους, για χρονικό διάστημα του έτους 2009, με την αιτιολογία
ότι μη νομίμως επιβαρυνόταν ο προϋπολογισμός του έτους 2010 με αμοιβή για
υπερωριακή εργασία που παρασχέθηκε σε χρονικό διάστημα προγενέστερο από
το τελευταίο δίμηνο του προηγούμενου έτους 2009 (άρθρο 16 παρ.1, εδάφ. 8 του
ν. 3205/2003 /ΦΕΚ 297 Α’).
Για τον ίδιο ως άνω λόγο επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε.: 1) 17 - 19/2010
Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 2.478,70, του Δ. Πεταλούδων Ρόδου, τα οποία δεν
επανυποβλήθηκαν (πράξη 37/2010 του Επιτρόπου στο Ν. Δωδεκανήσου), 2) 761 767/2010, συνολικού ποσού ευρώ 15.316,42, του Δ. Κω, τα οποία δεν
επανυποβλήθηκαν (πράξη 65/2010 του ιδίου ως άνω Επιτρόπου), 3) 30 - 36/2010,
συνολικού ποσού ευρώ 19.131,71, του ΚΑΠΗ Δ. Περιστερίου, τα οποία δεν
επανυποβλήθηκαν (πράξη 10/2010 της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Περιστερίου,
4) 189Α/2010, ποσού ευρώ 29.219,74 του
Δ. Σιάτιστας,
το οποίο
αντικαταστάθηκε από το 280Α/2010 όμοιο και θεωρήθηκε με μειωμένο το
εντελλόμενο ποσό κατά ευρώ 21.736,45 (πράξη 26/2010 του Επιτρόπου του Ελ.
Σ. στο Νομό Κοζάνης).
Ο Δήμος Σιάτιστας συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην έκθεση του Ε.Σ.
(περ.4) και προσθέτει ότι για το υπολοιπόμενο ποσό δεν υφίσταται πλέον οφειλή
λόγω (διετούς) παραγραφής.
5) 278 - 288 και 290/2010, συνολικού ποσού ευρώ 30.072,49 του Δ. Σερρών,
τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν (πράξη 19/2010 του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν.
Σερρών), 6) 247 - 263, 265 - 273 και 296/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ
251.944,11, του Δ. Άνω Λιοσίων, ως και για τους λόγους ότι η δαπάνη βάρυνε
9
λανθασμένο κωδικό του προϋπολογισμού, δεν είχε διενεργηθεί η προβλεπόμενη
κράτηση 1% υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ (άρθρο 27 του π.δ/τος 422/1981) και για μέρος
της δαπάνης, συνολικού ποσού ευρώ 29.614,08, η υπερωριακή απασχόληση
βεβαιωνόταν αναρμοδίως από τα νομικά πρόσωπα όπου παρείχετο η εργασία,
καθόσον οι εργαζόμενοι ανήκαν οργανικά και μισθολογικά στο Δήμο. Από τα
ανωτέρω Χ.Ε.: τα 255, 265, 266, 267 και 296/2010, συνολικού ποσού ευρώ
34.658,64 και το 986/2010, ποσού ευρώ 507,89, δεν επανυποβλήθηκαν, τα 247 254, 256 – 263, 268 – 273/2010 και 985, 987 και 992 αντικαταστάθηκαν από τα
974 – 978, 980 – 996/2010 και 1193, 1192 και 1194/2010 όμοια, και θεωρήθηκαν
με μειωμένο το εντελλόμενο ποσό συνολικά κατά ευρώ 57.532,02 (πράξεις 50 και
111/2010 του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Περιστερίου).
Με την 194/2010 Πράξη του I Τμήματος του Ελ. Σ. κρίθηκαν μη θεωρητέα τα
126 και 156/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 6.081,38, του Δ. Τρίγλιας, που
αφορούσαν στην καταβολή αποδοχών, εξόδων κίνησης και δώρου Πάσχα, σε
τρεις εργαζομένους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
διάρκειας οκτώ μηνών, οι οποίοι προσελήφθησαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 205
του Κώδικα Καταστάσεως Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007)
για την κάλυψη εποχικών αναγκών, με την αιτιολογία ότι, από τα στοιχεία του
φακέλου δεν προέκυπτε με ειδική, πλήρη και επαρκή αιτιολογία ότι οι ανάγκες
αυτές ήταν εποχικές, ή πρόσκαιρες, ή περιοδικές, σε συνάρτηση με το
συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, στο οποίο αυτές ανέκυψαν.
Με την 201/2010 Πράξη του Ι Τμήματος του Ελ. Σ. κρίθηκε μη θεωρητέο το
171/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 531,23, του Δ. Παναγίας, που αφορούσε στην
καταβολή
σε
υπάλληλό
2/39518/0022/28.11.2007,
του,
(ΦΕΚ
του
προβλεπόμενου
Β΄2345/2007),
από
επιδόματος
την
ΚΥΑ
επεξεργασίας
στοιχείων υπηκόων τρίτων χωρών για το έτος 2006, με την αιτιολογία ότι η ως
άνω Κ.Υ.Α., στην οποία στηρίζεται η δαπάνη, δεν μπορεί να ανατρέξει, κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 40 του ν.849/1978, (ΦΕΚ 232 Α’) σε χρονικό διάστημα
πέραν του έτους από τη δημοσίευσή της στην Ε.τ.Κ., δηλαδή προ της 11.12.2006.
Για τον ίδιο λόγο: Α) κρίθηκαν μη θεωρητέα τα Χ.Ε.: 1) 1166/2010, ποσού
ευρώ 3.060,30, του Δ. Αγ. Ιωάννη Ρέντη (Πράξη 21/2011 του Ι Τμήματος του
Ελ. Σ.), 2) 827 και 828/2010, συνολικού ποσού ευρώ 1446,93, του Δ. Τριανδρίας
(Πράξη 15/2011 του Ι Τμήματος του Ελ.Σ.) και 3) 1276/2010, ποσού ευρώ
925,98, του Δ. Μουδανιών (Πράξη 16/2011 του I Τμήματος του Ελ.Σ.), 4) 715
10
και 716/2010, συνολικού ποσού ευρώ 2.261,50, του Δ. Σκύδρας (Πράξη
132/2011 του I Τμήματος του Ελ.Σ.) και Β) επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε.: 1)
1225 και 1226/2010, συνολικού ποσού ευρώ 3.379,26 του Δ. Ροδίων, τα οποία.
επανυποβλήθηκαν και θεωρήθηκαν με μειωμένο το εντελλόμενο ποσό συνολικά
κατά 2.260,85 ευρώ (πράξη 68/2010 του αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο
Ν. Δωδεκανήσου), 2) 438 και 439/2010, συνολικού ποσού ευρώ 1.715,87, του Δ.
Νότιας Ρόδου, τα οποία επανυποβλήθηκαν και θεωρήθηκαν με μειωμένο το
εντελλόμενο ποσό κατά ευρώ 1.086,43 (πράξη 69/2010 του αναπληρωτή
Επιτρόπου στο Ν. Δωδεκανήσου), 3) 205 και 206/2010, συνολικού ποσού ευρώ
1.356,48, του Δ. Ανθεμούντα, τα οποία επανυποβλήθηκαν και θεωρήθηκαν με
μειωμένο το ποσό συνολικά κατά ευρώ 889,24 (πράξη 156/2010 του Επιτρόπου
του Ελ. Σ. στο Ν. Χαλκιδικής), 4) 1307/2010, ποσού ευρώ 358,25, του Δ.
Καλλικράτειας, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 188/2010 του Επιτρόπου
του Ελ. Σ. στο Ν. Χαλκιδικής, 5) 689 και 690/2010, συνολικού ποσού ευρώ
1.207,40, του Δ. Μίκρας Ν. Θεσσαλονίκης, τα οποία επανυποβλήθηκαν και
θεωρήθηκαν με μειωμένο το εντελλόμενο ποσό συνολικά κατά 791,50 ευρώ
(πράξη 51/2010 της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ. Καλαμαριάς), 6) 615 και
616/2010, συνολικού ποσού ευρώ 2.215,05, του Δ. Τριανδρίας Ν. Θεσσαλονίκης,
τα οποία επανυποβλήθηκαν και θεωρήθηκαν με μειωμένο το εντελλόμενο ποσό
συνολικά κατά ευρώ 1446,93 (πράξη 52/2010 του αναπληρωτή Επιτρόπου του
Ελ.Σ. στο Δ. Καλαμαριάς), 7) 1489/2010, ποσού ευρώ 546,48, του Δ. Λαγκαδά,
το οποίο επανυποβλήθηκε και θεωρήθηκε με μειωμένο το εντελλόμενο ποσό κατά
363,32 ευρώ (πράξη 53/2010 του αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ.
Καλαμαριάς), 8) 584/2010, ποσού ευρώ 303,75, του Δ. Σοχού, το οποίο
επανυποβλήθηκε και θεωρήθηκε με μειωμένο το εντελλόμενο ποσό κατά ευρώ
121,59 (πράξη 55/2010 του ιδίου ως άνω Επιτρόπου), 9) 1329/2010, ποσού ευρώ
1.707,45, του Δ. Χορτιάτη, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 62/2010 του
ιδίου ως άνω Επιτρόπου), 10) 2785 - 2787/2010, συνολικού ποσού ευρώ 5.548,74,
του Δ. Νίκαιας, τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν (πράξη 95/2010 της Επιτρόπου
του Ελ. Σ. στο Δ. Νίκαιας) και 11) 1482 και 1483/2010, συνολικού ποσού ευρώ
7.258,32, του Δ. Πετρούπολης, τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν (πράξη 310/2010
της αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ. Περιστερίου).
Με την 205/2010 Πράξη του Ι Τμήματος του Ελ. Σ. κρίθηκαν μη θεωρητέα τα
136Β – 141Β/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 13.168,12, του Δημοτικού
11
Οργανισμού Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δ. Ηρακλείου
(Δ.Ο.Κ.Α.Π.Η.), που αφορούσαν στην καταβολή αναδρομικών επιδόματος
ευθύνης Προϊσταμένων Τμημάτων, η τοποθέτηση των οποίων έγινε με την 11/1812-2007 απόφαση του Προέδρου του Δ.Ο.Κ.Α.Π.Η., με την αιτιολογία ότι η
επιλογή και τοποθέτηση των ανωτέρω προϊσταμένων δεν είχε γίνει με απόφαση
του Οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, όπως προβλέπεται από την παρ.3 του
άρθρου 88 του ν. 3584/2007.
Για τον ίδιο λόγο επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε.: 1) 147 - 149/2010, του Δ.
Γαζίου, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 56/2010 του Επιτρόπου του Ελ. Σ.
στη 2η Υπηρεσία Επιτρόπου στο Ν. Ηρακλείου), 2) 149/2010 του Παιδικού
Σταθμού Δ. Νέας Αλικαρνασσού, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 214/2010
του ιδίου ως άνω Επιτρόπου).
Με την 216/2010 Πράξη του Ι Τμήματος του Ελ. Σ. κρίθηκε μη θεωρητέο το
2992/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 252, του Δ. Ηρακλείου, που αφορούσε στην
καταβολή στον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου της προβλεπόμενης από την
παρ. 3 του άρθρου 140 του Κ.Δ.Κ. αποζημίωσης, λόγω της συμμετοχής του στις
συνεδριάσεις του, με την αιτιολογία ότι ο ανωτέρω ελάμβανε για τις υπηρεσίες
του στο δημοτικό συμβούλιο τα προβλεπόμενα στην παρ.1 του άρθρου 136 του
ανωτέρω Δ.Κ.Κ. έξοδα παράστασης και δεν δικαιούτο την ως άνω αποζημίωση.
Για τον ίδιο λόγο επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε.: 1) 838/2010, ποσού ευρώ
669,75, του Δ. Νέας Αλικαρνασσού, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη
158/2010 του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στη 2 η Υπηρεσία Ν. Ηρακλείου), 2) 734/2010,
ποσού ευρώ 874,20, του Δ. Καστελλίου, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη
218/2010 του ιδίου ως άνω Επιτρόπου), 3) 117/2010, ποσού ευρώ 8.893,50, του
Δ. Τεμένους, το οποίο αντικαταστάθηκε από το 217/2010 όμοιο και θεωρήθηκε
με μειωμένο το εντελλόμενο ποσό κατά ευρώ 955,50 (πράξη 91/20102 του ιδίου
ως άνω Επιτρόπου), 4) 382/2010, ποσού ευρώ 4.073,79, του Δ. Καστελλίου, το
οποίο αντικαταστάθηκε από το 521/2010 όμοιο και θεωρήθηκε με μειωμένο το
εντελλόμενο ποσό κατά ευρώ 271,39 (πράξη 145/2010 του ιδίου ως άνω
Επιτρόπου).
Με την 235/2010 Πράξη του Ι Τμήματος του Ελ. Σ. κρίθηκαν μη θεωρητέα τα
38 και 39/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 776 το καθένα, του Δ. Καλαβρύτων, που
αφορούσαν στην καταβολή δαπανών μετακίνησης υπαλλήλου εκτός έδρας, με την
αιτιολογία ότι οι εντολές μετακίνησης δεν ήταν νόμιμες, καθόσον, κατά
12
παράβαση των διατάξεων του άρθρου 3 του ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α΄) και της
κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας 2/54866/0022/20-7-1999 (ΦΕΚ 1583 Β΄)
απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, η αιτία της κάθε μετακίνησης δεν
προσδιοριζόταν συγκεκριμένα με συνοπτική περιγραφή των εργασιών που
επρόκειτο να εκτελεστούν κάθε φορά, αλλά γενικά και αόριστα και ως εκ τούτου
δεν συνιστούσαν νόμιμο δικαιολογητικό για την αναγνώριση και εκκαθάριση των
εντελλόμενων δαπανών.
Για τον ίδιο λόγο: Α) κρίθηκαν μη θεωρητέα τα Χ.Ε.: 1) 809, 813-817, 820825/2010, συνολικού ποσού 4.214,00 ΕΥΡΩ του Δ. Γρεβενών (Πράξη 161/2011
του Ι Τμήματος του Ελ. Σ.).
Η Υπηρεσία αναφέρει ότι τα ανωτέρω Χ.Ε. του Δήμου Γρεβενών που
αφορούσαν
καταβολή
δαπανών
μετακίνησης
υπαλλήλων
εκτός
έδρας,
επιστράφηκαν αθεώρητα από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου Γρεβενών.
Στη συνέχεια επανυποβλήθηκαν με λόγους αντίρρησης από το Δήμο ,
επιστράφηκαν εκ νέου αθεώρητα με την πράξη 161/2011 του Ι’ Τμήματος
Ελεγκτικού συνεδρίου και παραμένουν ανεξόφλητα μέχρι σήμερα.
2) 443/2010, ποσού ευρώ 108, του Δ. Καισαριανής, ως και για τον πρόσθετο
λόγο ότι περιλαμβάνονταν μετακινήσεις για αυτοψίες, συγκέντρωση στοιχείων,
εξακρίβωση καταγγελιών κ.α, για τις οποίες δεν δικαιολογείτο η καταβολή
χιλιομετρικής αποζημίωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 1 και 7
παρ. 1 και 2 περ. Α εδ. α του ν. 2685/1999, Β) επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε.:
1) 7983 και 7984/2010, συνολικού ποσού ευρώ 6.871,65, που εκδόθηκαν από την
Υ.Δ.Ε. στο Δήμο Αθηναίων, τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν (πράξη 135/2010 της
Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ.Αθηναίων), 2) 7985/2010,ποσού ευρώ 20.466,45, που
εκδόθηκε από την Υ.Δ.Ε. στον ίδιο ως άνω Δήμο, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε
(πράξη 136/2010 της ιδίας ως άνω Επιτρόπου), 3) 7981/2010, ποσού ευρώ
48.688,80, που εκδόθηκε από την Υ.Δ.Ε. στον ίδιο ως άνω Δήμο, το οποίο δεν
επανυποβλήθηκε (πράξη 142/2010 της ιδίας ως άνω Επιτρόπου).
4) 106 και 107/2010, συνολικού ποσού ευρώ 7.656,20, του Δ. Δεσκάτης, τα
οποία δεν επανυποβλήθηκαν (πράξη 2/2010 του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν.
Γρεβενών)
Ο Δήμος Δεσκάτης συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην Έκθεση του Ε.Σ.,
πληροφορεί περαιτέρω ότι η ανωτέρω δαπάνη δεν πληρώθηκε.
13
5) 3088/2010, ποσού ευρώ 8.080,05, του Πολιτισμικού Οργανισμού στο Δ.
Αθηναίων (Π.Ο.Δ.Α.), ως και για το λόγο ότι διαφορετικοί υπάλληλοι
εμφανίζονταν κατά το ίδιο χρονικό διάστημα να ελέγχουν τις ίδιες εργασίες, το
οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 140/2010 της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ.
Αθηναίων).
Για τον ίδιο ως άνω λόγο, ως και για τον πρόσθετο λόγο ότι στις εντολές
μετακίνησης δεν προσδιοριζόταν ο τόπος μετακίνησης και δεν προέκυπταν τα υπό
επίβλεψη έργα και η χιλιομετρική απόσταση: Α) κρίθηκαν μη θεωρητέα τα Χ.Ε:
1) 2360/2010, ποσού ευρώ 23.574, που εκδόθηκε από την ΥΔΕ στο Δ. Αθηναίων,
(Πράξη 224/2010 του Ι Τμήματος του Ελ. Σ.), 2) 818/2010, ποσού ευρώ 9.902,15
ευρώ, του Οργανισμού Νεολαίας και Άθλησης του Δ. Αθηναίων, ως και για το
λόγο ότι οι μετακινήσεις υπερέβαιναν το ανώτατο μηνιαίο όριο των 300 χλμ (παρ.
2Αβ του άρθρου 7 του Ν.2685/99) (Πράξη 198/2011 του I Τμήματος του Ελ. Σ.)
3) 364/2010, ποσού ευρώ 5.623,35 του Οργανισμού Νεολαίας και Άθλησης του
Δ. Αθηναίων, (Πράξη 198/2011 του I Τμήματος του Ελ. Σ.), Β) επεστράφησαν
αθεώρητα τα Χ.Ε.: 1) 1844/2010, ποσού ευρώ 2.976,90, του Δ. Περιστερίου, το
οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 75/2010 του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ.
Περιστερίου), 2) 3593 και 3601/2010, συνολικού ποσού ευρώ 2.385, του Δ.
Περιστερίου,
τα
οποία
δεν
επανυποβλήθηκαν
(πράξη
349/2010
της
αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Περιστερίου), 3) 968/2010, ποσού
ευρώ 1.881, του Δ. Χαϊδαρίου, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 141/2010
του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Περιστερίου), 4) 1260, 1261 και 1262 /2010
Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 2.489,15, του Δ. Αιγάλεω, ως και για τον πρόσθετο
λόγο ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δεν δικαιολογείτο η χρήση ιδιόκτητου
μεταφορικού μέσου διότι οι υπάλληλοι δεν μετακινήθηκαν για επίβλεψη
δημοτικών έργων (παρ.3 του άρθρου 1 του ν. 3669/2008, ΦΕΚ 116 Α΄), τα οποία
δεν επανυποβλήθηκαν (πράξη 216/2010 της αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ.Σ.
στο Δ. Περιστερίου), 5) 420 - 423/2010, συνολικού ποσού ευρώ 8.080,05, του
Πολιτισμικού Οργανισμού του Δ. Αθηναίων (Π.Ο.Δ.Α.), ως και για το λόγο ότι
δεν δικαιολογείτο η χρήση ιδιόκτητου μεταφορικού μέσου διότι οι υπάλληλοι δεν
μετακινήθηκαν για επίβλεψη δημοτικών έργων, τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν
(πράξη 53/2010 της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ. Αθηναίων).
Με τη 248/2010 Πράξη του I Τμήματος του Ελ.Σ. κρίθηκε μη θεωρητέο το
872/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 2.920, του Δ. Χαϊδαρίου, που αφορούσε στην
14
καταβολή κατ’ αποκοπή εξόδων κίνησης σε αποσπασμένο σε άλλη Υπηρεσία
υπάλληλο του Δήμου, με την αιτιολογία ότι τα κατ’ αποκοπή έξοδα κίνησης των
δημοτικών υπαλλήλων δεν καταβάλλονται σ’ αυτούς όταν απουσιάζουν από τη
θέση τους λόγω απόσπασης, καθόσον χορηγούνται για την κάλυψη πραγματικών
δαπανών στις οποίες, κατά τεκμήριο, υποβάλλονται, η δε από το άρθρο 18 του ν.
3614/2007 προβλεπόμενη καταβολή στους αποσπασθέντες των πάσης φύσης
επιδομάτων της οργανικής τους θέσης και όλων των πρόσθετων αμοιβών και
αποζημιώσεων αναφέρεται μόνο σε όσες από αυτές υποκρύπτουν μισθολογική
παροχή και όχι και σε όσες αντικρίζουν πραγματικές δαπάνες, όπως συμβαίνει με
τα κατ’ αποκοπή έξοδα κίνησης.
Με τη 256/2010 Πράξη του Ι Τμήματος του Ελ. Σ. κρίθηκαν μη θεωρητέα τα
26, 27, 28 και 29/2010 Χ.Ε, συνολικού ποσού 2.570,17 ευρώ, του Αθλητικού
Κέντρου Δήμου Ηρακλείου Αττικής, που αφορούσαν στην καταβολή αποδοχών
και εξόδων κίνησης μηνός Αυγούστου 2009 σε υπαλλήλους του, με την
αιτιολογία ότι αυτοί, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 269 του Κ.Δ.Κ.
(ΦΕΚ Α΄ 114), μεταφέρθηκαν στο ως άνω Κέντρο από την αμιγή δημοτική
επιχείρηση με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Αθλοπαιδιών Δήμου
Ηρακλείου Αττικής», μετά τη μετατροπή της σε κοινωφελή επιχείρηση, διότι το
χρονικό διάστημα απασχόλησής τους σε αυτή με σχέση εργασίας αορίστου
χρόνου μέχρι τις 31.12.2005, ήταν μικρότερο των εννέα μηνών, το οποίο συνιστά
εύλογο διάστημα για την κτήση αξιοποιήσιμης εμπειρίας.
Με την 257/2010 Πράξη του Ι Τμήματος του Ελ. Σ. κρίθηκαν μη θεωρητέα τα
1338, 1339 και 1477 - 1480/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 5.017,77 του Δ.
Ηρακλείου, που αφορούσαν στην καταβολή αποδοχών και εξόδων κίνησης
τεσσάρων ατόμων που προσελήφθησαν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του αρθρ.
9 παρ. 12 του ν. 2623/1998 (ΦΕΚ 39 Α’) στον ανωτέρω Δήμο, με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με την αιτιολογία ότι η κατάταξη
των φερόμενων ως δικαιούχων στους προσωρινούς πίνακες διοριστέων ήταν
εσφαλμένη, καθόσον μοριοδοτήθηκαν ως κάτοχοι δεύτερου και τρίτου τίτλου
σπουδών, πέραν του απαιτουμένου κατά την προκήρυξη βασικού τίτλου, κατά
παράβαση του άρθρου 8 του ν. 3051/2002, καθώς και του παραρτήματος Α΄ της
σχετικής προκήρυξης.
Με την 260/2010 Πράξη του Ι Τμήματος του Ελ.Σ. κρίθηκε μη θεωρητέο το
284/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 3.477,60, του Δ. Παλαμά, που αφορούσε στην
15
καταβολή μηνιαίων εξόδων παράστασης Δημάρχου, με την αιτιολογία ότι η
εντελλόμενη δαπάνη αθροιζόμενη με τις ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές της
οργανικής θέσης του στη Δ.Ε.Η., υπερέβαινε τις ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές
Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, κατά το ποσό των ευρώ 1.128,45 και κατά το
χρηματικό αυτό ποσό ήταν μη νόμιμη (άρθρο 2 παρ. 1 του αυτού ν. 3833/2010,
ΦΕΚ 40 Α΄).
Ο Δήμος Παλαμά υποστηρίζει ότι το εν λόγω Χ.Ε. αντικαταστάθηκε με το
αρ. 116/2011 όμοιο, με μειωμένο το ποσό κατά 1.128,45 ΕΥΡΩ.
Για τον ίδιο ως άνω λόγο επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε.: 1) 430 - 433/2010
Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 17.494,20, του Δ. Καλαμπάκας, τα οποία
αντικαταστάθηκαν από τα 463 - 466/2010 όμοια και θεωρήθηκαν με μειωμένο το
εντελλόμενο ποσό συνολικά κατά ευρώ 1.314,54 (πράξη 42/2010 του
αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Τρικάλων).
Ο Δήμος Καλαμπάκαςσυμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην Έκθεση του Ε.Σ.
2) 973 - 977/2010, συνολικού ποσού ευρώ 22.991,10, του Δ. Ξάνθης, που
αφορούσαν καταβολή εξόδων παράστασης χωρίς το συνυπολογισμό των
συντάξιμων αποδοχών, τα οποία επανυποβλήθηκαν και θεωρήθηκαν με μειωμένο
το εντελλόμενο ποσό κατά ευρώ 4.206,44 (πράξη 16/2010 της αναπληρώτριας
Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Ξάνθης), 3) 161/2010, ποσού ευρώ 8.159,44, του Δ.
Οροπεδίου Λασιθίου, το οποίο αντικαταστάθηκε από το 201/2010 όμοιο και
θεωρήθηκε με μειωμένο το εντελλόμενο ποσό κατά ευρώ 1.577,40 (πράξη
95/2010 της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Λασιθίου), 4) 292/2010, ποσού ευρώ
3.315,22, του Δ. Ιτάνου, το οποίο αντικαταστάθηκε από το 330/2010 όμοιο και
θεωρήθηκε με μειωμένο το εντελλόμενο ποσό κατά ευρώ 1.393,76 (πράξη
99/2010 της ιδίας ως άνω Επιτρόπου).
Με την 272/2010 Πράξη του Ι Τμήματος του Ελ. Σ. κρίθηκαν μη θεωρητέα τα
182-190/2010 Χ.Ε, συνολικού ποσού ευρώ 9.021, του Δ. Πελλάνας, που
αφορούσαν στην καταβολή εξόδων κίνησης σε προέδρους Τοπικών Συμβουλίων
για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις Δ.Σ., με την αιτιολογία ότι δεν είχαν
προσκομιστεί τα σχετικά πρακτικά συνεδριάσεων από τα οποία να προέκυπτε η
συμμετοχή τους σ΄αυτές, καθόσον τα έξοδα κίνησης των άρθρων 4 ν. 2539/1997
(ΦΕΚ Α΄ 244), 95, 128 και 133 του Κ.Δ.Κ. (ν. 3463/2006, ΦΕΚ Α΄ 114) και της
ΚΥΑ 2/66510/0022/4-2-08 (ΦΕΚ 77 ΥΟΔΔ), καταβάλλονται στους προέδρους
των τοπικών συμβουλίων μόνο για τη μετάβασή τους στην έδρα του οικείου
16
Δήμου και τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ. Σ., στις οποίες έχουν
κληθεί, και όχι για την κάλυψη των μηνιαίων εξόδων μετακίνησής τους κατά την
άσκηση των αρμοδιοτήτων τους γενικά.
Για τον ίδιο λόγο: Α) κρίθηκαν μη θεωρητέα τα Χ.Ε.: 1) 466 και 467/2010,
συνολικού ποσού ευρώ 22.893,75, του Δ. Κυπαρισσίας, (Πράξη 14/2011 του I
Τμήματος του Ελ.Σ.), 2) 510/2010, ποσού ευρώ 2.139 του Δ. Πολυγύρου (Πράξη
240/2010 του I Τμήματος του Ελ. Σ.), 3) 1148/2010, ποσού ευρώ 12.674,64, του
Δ. Μεσσήνης (Πράξη 174/2011 του ιδίου ως άνω Τμήματος), 4) 410 - 416/2010,
συνολικού ποσού ευρώ 11.793,75, του Δ. Βέλου (Πράξη 223/2010 του ιδίου ως
άνω Τμήματος), 5), 2404 και 2405/2010, συνολικού ποσού ευρώ 6.786,12, του Δ.
Καλαμάτας (Πράξη 47/2011 του ιδίου ως άνω Τμήματος), Β) επεστράφησαν
αθεώρητα τα Χ.Ε.: 1) 336/2010, ποσού ευρώ 5.066,66, του Δ. Σικυωνίων, το
οποίο επανυποβλήθηκε και θεωρήθηκε με μειωμένο το εντελλόμενο ποσό κατά
ευρώ 3.450,54 (πράξη 74/2010 του αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν.
Κορινθίας), 2) 217Α/2010, ποσού ευρώ 744,23, του Δ. Σαρωνικού, το οποίο δεν
επανυποβλήθηκε (πράξη 68/2010 του ιδίου ως άνω Επιτρόπου), 3) 766/2010,
ποσού ευρώ 780, του Δ. Κορινθίων, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη
75/2010 του ιδίου ως άνω Επιτρόπου), 4) 336/2010, ποσού ευρώ 5.905,55, του Δ.
Νεμέας, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 89/2010 του ιδίου ως άνω
Επιτρόπου), 5) 306 και 309/2010, συνολικού ποσού ευρώ 6.138, του Δ. Βόχας, τα
οποία αντικαταστάθηκαν από τα 608 και 609/2010 όμοια και θεωρήθηκαν με
μειωμένο το εντελλόμενο ποσό κατά ευρώ 1046 (πράξη 77/2010 του ιδίου ως άνω
Επιτρόπου), 6) 161 και 202 /2010, ποσού ευρώ 1.118,58, του Δ. Τενέας, τα οποία
επανυποβλήθηκαν και θεωρήθηκαν με μειωμένο το εντελλόμενο ποσό κατά ευρώ
676,56 (πράξη 90/2010 του ιδίου ως άνω Επιτρόπου), 7) 905/2010, ποσού ευρώ
948,60, του Δ. Λουτρακίου – Περαχώρας, το οποίο αντικαταστάθηκε από το
1119/2010 όμοιο και θεωρήθηκε με μειωμένο το εντελλόμενο ποσό κατά 27 ευρώ
(πράξη 126/2010 του ιδίου ως άνω Επιτρόπου), 8) 612/2010, ποσού ευρώ 631,47,
του Δ. Λουτρακίου – Περαχώρας, το οποίο αντικαταστάθηκε από το 1170 όμοιο
και θεωρήθηκε με μειωμένο το εντελλόμενο ποσό κατά ευρώ 270,65 (πράξη
127/2010 του ιδίου ως άνω Επιτρόπου), 9) 975/2010, ποσού ευρώ 432,96, του Δ.
Λουτρακίου – Περαχώρας, το οποίο αντικαταστάθηκε από το 1216/2010 όμοιο
και θεωρήθηκε με μειωμένο το εντελλόμενο ποσό κατά ευρώ 54,12 (πράξη
151/2010 της Αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Κορινθίας), 10)
17
388/2010,
ποσού
ευρώ
5.367,50,
του
Δ.
Κρουσσών,
το
οποίο
δεν
επανυποβλήθηκε (πράξη 29/2010 του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Κιλκίς), 11)
494/2010, ποσού ευρώ 16.042,50 του Δ. Πολυδάμαντα, το οποίο δεν
επανυποβλήθηκε (πράξη 74/2010 του Επιτρόπου του Ελ. Σ στη 2 η Υπηρεσία. Ν.
Λάρισας), 12) 127/2010, ποσού ευρώ 11.840,01 του Δ. Νέστορος, το οποίο δεν
επανυποβλήθηκε (πράξη 127/2010 του Αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν.
Μεσσηνίας) 13) 478 - 486/2010, συνολικού ποσού ευρώ 9.559,71 του Δ.
Κορώνης, τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν (πράξη 126/2010 του ιδίου ως άνω
Αναπληρωτή Επιτρόπου), 14) 2326/2010, ποσού ευρώ 3.136,98 και 1864/2010,
ποσού ευρώ 2.841,48, του Δ. Καλαμάτας, τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν
(πράξεις 152 και 153/2010 αντίστοιχα του ιδίου ως άνω Αναπληρωτή Επιτρόπου),
15) 1014/2010, ποσού ευρώ 2.074,83, του Δ. Πολυγύρου, το οποίο δεν
επανυποβλήθηκε (πράξη 151/2010 του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Χαλκιδικής),
16) 438/2010, ποσού ευρώ 2.748,15, του Δ. Κάμπου, το οποίο δεν
επανυποβλήθηκε (πράξη 79/10 της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Καρδίτσας), 17)
536/2010, ποσού ευρώ 4.330,07, του Δ. Σκιλλούντος, το οποίο δεν
επανυποβλήθηκε (πράξη 113/2010 του Αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν.
Ηλείας), 18) 194 και 195/2010, συνολικού ποσού ευρώ 5.079,70 του Δ.
Τραγανού, τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν (πράξη 114/2010 του ιδίου ως άνω
Αναπληρωτή Επιτρόπου), 19) 359/2010, ποσού ευρώ 4.696,50 του Δ. Ωλένης το
οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 133/2010 του ιδίου ως άνω Αναπληρωτή
Επιτρόπου), 20) 293/2010, ποσού ευρώ 20.090,57 του Δ. Ζαχάρως, το οποίο δεν
επανυποβλήθηκε (πράξη 130/2010 του ιδίου ως άνω Αναπληρωτή Επιτρόπου),
21) 358 και 365/2010, συνολικού ποσού ευρώ 7.901,25 του Δ. Βαρθολομιού, τα
οποία δεν επανυποβλήθηκαν (πράξη 140/2010 του ιδίου ως άνω Αναπληρωτή
Επιτρόπου), 22) 158 - 160/2010 και 220 - 222/2010, συνολικού ποσού ευρώ
3.492, του Δ. Κάστρου - Κυλλήνης, τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν (πράξη
134/2010 του ιδίου ως άνω Αναπληρωτή Επιτρόπου).
23) 346 - 352/2010, συνολικού ποσού ευρώ 13.800, του Δ. Ελασσόνας, τα
οποία δεν επανυποβλήθηκαν (πράξη 34/2010 του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στη 2 η
Υπηρεσία Ν. Λάρισας).
Ο Δήμος Ελασσόνας αναφέρει ότι τα ανωτέρω Χ.Ε., που αφορούσαν
καταβολή εξόδων κίνησης σε Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων ακυρώθηκαν. Οι
18
δαπάνες αυτές όμως πληρώθηκαν κατόπιν της αριθ. 6/2012 Απόφασης του
Ειρηνοδικείου Ελασσόνας.
24) 335Ε/2010, ποσού ευρώ 13.047,43, του Δ. Ποταμιάς, το οποίο
αντικαταστάθηκε από το 449/2010 όμοιο και θεωρήθηκε με μειωμένο το
εντελλόμενο ποσό κατά ευρώ 8.763,43 (πράξη 33/2010 του ιδίου ως άνω
Επιτρόπου).
Η Υπηρεσία συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην Έκθεση του Ε.Σ.
Με την Πράξη 277/2010 του Ι Τμήματος του Ελ Σ. κρίθηκαν μη θεωρητέα τα
800-809/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 25.408,39, του Δ. Κω, που
αφορούσαν στην καταβολή αποδοχών και εξόδων κίνησης για τους μήνες Μάιο
και Ιούνιο 2010 σε δέκα άτομα, που προσλήφθηκαν στον ανωτέρω Δήμο με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας οκτώ μηνών, κατ’ εφαρμογή των
διατάξεων του άρθρου 205 του ν. 3584/2007 και 21 του ν. 2190/1994, με την
αιτιολογία ότι η εν λόγω πρόσληψη δεν ήταν νόμιμη, καθόσον το εποχικό αυτό
προσωπικό προσλήφθηκε για την κάλυψη παγίων και διαρκών αναγκών του
Δήμου, συνεπεία έλλειψης τακτικού προσωπικού.
Με την 5/2011 Πράξη του I Τμήματος του Ελ. Σ κρίθηκαν μη θεωρητέα τα
552 και 554/2010 Χ.Ε, συνολικού ποσού ευρώ 7.769,93 αντίστοιχα, που
εκδόθηκαν από το Δ. Σπαρτιατών και αφορούσαν στην καταβολή αποζημίωσης
για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων της Υπηρεσίας Καθαριότητας, με την
αιτιολογία ότι στην απόφαση του Δημάρχου περί καθιέρωσης υπερωριακής
εργασίας δεν αναφερόταν ούτε κατ’ άλλο τρόπο αποδεικνυόταν η συνδρομή
έκτακτων, εποχιακών ή όλως απρόβλεπτων υπηρεσιακών αναγκών που να
επιβάλλουν την παροχή υπερωριακής εργασίας, πέραν του κανονικού ωραρίου
(άρθρο 36 του ν. 3584/2007, ΦΕΚ-Α, 143).
Για τον ίδιο λόγο κρίθηκε μη θεωρητέο το 1614/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ
13.618,63, του Δ. Αλεξανδρούπολης (Πράξη 3/2010 του I Τμήματος του Ελ. Σ).
Με την 8/2011 Πράξη του I Τμήματος του Ελ. Σ. κρίθηκαν μη θεωρητέα τα
465 και 467/2010 Χ.Ε, συνολικού ποσού ευρώ 1.956,21, του Δ. Σχηματαρίου,
που αφορούσαν στην καταβολή αποδοχών και εξόδων κίνησης σε δύο
δικαιούχους, οι οποίοι προσλήφθηκαν ως εργάτες καθαριότητας για την
αντιμετώπιση εποχικών αναγκών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
διάρκειας οκτώ (8) μηνών, αρχομένης από 14.9.2010, με την αιτιολογία ότι τόσο
19
η πρόσληψη, όσο και η απασχόληση αυτών έγινε σε χρόνο, κατά τον οποίο είχαν
εκλείψει οι εποχικές ανάγκες για την αντιμετώπιση των οποίων προσλήφθηκαν.
Σημειώνεται ότι ο νυν Δ. Τανάγρας δεν απέστειλε καμία παρατήρηση σχετικά
με τον τρόπο κάλυψης των εν λόγω δαπανών.
Για τον ίδιο ως άνω λόγο κρίθηκαν μη θεωρητέα τα 546 και 547/2010 Χ.Ε.,
συνολικού ποσού ευρώ 12.322,94, του Δ. Σιθωνίας (Πράξη 53/2011 του Ι
Τμήματος του Ελ. Σ.).
Με την 23/2011 Πράξη του I Τμήματος του Ελ.Σ. κρίθηκε μη θεωρητέο το
881/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 2.566,32, του Δ. Αλίμου και αφορούσε στην
καταβολή αποζημίωσης σε υπαλλήλους του με σύμβαση εργασίας ιδ.δ.α.χ., λόγω
υπερωριακής απασχόλησης, με την αιτιολογία ότι η υπερωριακή εργασία τους δεν
παρασχέθηκε νόμιμα, αφού εγκρίθηκε μόνο με απόφαση του Δημάρχου, χωρίς να
προηγηθεί αναγγελία της στην Επιθεώρηση Εργασίας και άδεια του Γραφείου
Εργασίας της οικείας Νομαρχίας, όπως προβλέπει το άρθρο 176 του ν. 3584/2007
(ΦΕΚ 143 Α΄) και οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας απαιτούν για όλους τους
εργαζομένους των δήμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ανεξάρτητα
από το καθεστώς μισθοδοσίας τους.
Για τον ίδιο λόγο επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε.: 1) 337/2010, ποσού ευρώ
1.159,30, του Δ. Αρναίας, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 89/2010 του
Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Χαλκιδικής), 2) 1008 - 1011/2010, συνολικού ποσού
ευρώ 8.101,08, του Δ. Μουδανιών, τα οποία αντικαταστάθηκαν από τα 1147 1150/2010 όμοια και θεωρήθηκαν με μειωμένο το συνολικό ποσό κατά ευρώ
4.280,80 (πράξη 124/2010 του ιδίου ως άνω Επιτρόπου), 3) 890, 893 και
894/2010 συνολικού ποσού ευρώ 6.280,57, του Δ. Γέρακα, τα οποία δεν
επανυποβλήθηκαν (πράξη 84/2010 του αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ.
Αγίας Παρασκευής), 4) 1100 και 1101/2010, ποσού ευρώ 1.289,30 και 256,12
αντίστοιχα, του Δ. Παιανίας, τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν (πράξη 107/2010
του ιδίου ως άνω Επιτρόπου, 5) 1359/2010, ποσού ευρώ 1.333,56, του Δ. Νέας
Μάκρης, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 85/2010 του ιδίου ως άνω
Επιτρόπου), 6) 1846/2010, ποσού ευρώ 769,52, του Δ. Νέας Μάκρης, το οποίο
δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 125/2010 του ιδίου ως άνω Επιτρόπου), 7)
1320/2010, ποσού ευρώ 663,34, του Δ. Κρωπίας, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε
(πράξη 112/2010 του ιδίου ως άνω Επιτρόπου), 8) 849/2010, ποσού ευρώ 256,12,
20
του Δ. Αρτέμιδος, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 110/2010 του ιδίου ως
άνω Επιτρόπου), 9) 1616 και 1618/2010, συνολικού ποσού ευρώ 1306,93, του Δ.
Αργυρούπολης, τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν (πράξη 114/2010 της Επιτρόπου
του Ελ. Σ. στο Δ. Ηλιούπολης), 10) 1017 - 1021/2010, συνολικού ποσού ευρώ
610,13, του Δ. Ηλιούπολης, τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν (πράξη 69/2010 της
Αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ. Ηλιούπολης).
11) 1772/2010, ποσού ευρώ 172,37, του Δ. Βύρωνα το οποίο δεν
επανυποβλήθηκε (πράξη 108/2010 του Αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ.
Ηλιούπολης).
O Δήμος Βύρωνα συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην Έκθεση του Ε.Σ. και
περαιτέρω πληροφορεί ότι η σχετική δαπάνη δεν εκταμιεύθηκε.
Με την 48/2011 Πράξη του Ι Τμήματος του Ελ. Σ. κρίθηκαν μη θεωρητέα τα
438 και 439/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού 1.956,75 ευρώ, του Δ. ΣταγείρωνΑκάνθου, που αφορούσαν στην καταβολή αποδοχών και εξόδων κίνησης σε
προσληφθέντα με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μέχρι ολοκλήρωσης της
διαδικασίας μετατροπής της σύμβασής του σε αορίστου χρόνου, σε εκτέλεση
αμετάκλητης δικαστικής απόφασης, με την αιτιολογία ότι δεν συνέτρεχε κάποια
από τις περιοριστικά αναφερόμενες στο ν. 3584/2007, (ΦΕΚ 143 Α΄) περιπτώσεις,
που δικαιολογούν την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου από το Δήμο και
επιπλέον η ανωτέρω σύμβαση εργασίας δεν συνιστούσε την κατά το ν. 3068/2002
συμμόρφωση της Διοίκησης προς τη δικαστική απόφαση, η οποία προϋπέθετε την
πρόσληψή του με σύμβαση αορίστου χρόνου, μετά την ολοκλήρωση της
διοικητικής διαδικασίας.
Με την 51/2011 Πράξη του Ι Τμήματος του Ελ. Σ., η οποία δεν ανακλήθηκε
με την 160/2011 του ιδίου Τμήματος, κρίθηκαν μη θεωρητέα τα 668 και 669/2010
Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 2.125,17, του Δ. Βόρειας Κυνουρίας, που
αφορούσαν στην καταβολή αποδοχών και εξόδων κίνησης μεταφερθείσας από
αναπτυξιακή εταιρεία στο Δήμο υπαλλήλου, με την αιτιολογία ότι η μεταφορά
αυτή έγινε, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 269 του Κ.Δ.Κ. ( ν.
3463/2006, ΦΕΚ 114 Α), καθώς η εταιρεία δεν είχε λυθεί, αλλά απλώς προέβη σε
αναδιατύπωση του σκοπού της (άρθρο 252, παρ.3, περ.β’ του ν.3463/2006).
Για τον ίδιο ως άνω λόγο επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε.: α) 950 956/2010, συνολικού ποσού ευρώ 6.643,71, του Δ. Βόρειας Κυνουρίας, (πράξη
96/2010 του Αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ. Συν. στο Ν. Αρκαδίας,), τα οποία
21
δεν επανυποβλήθηκαν και β) 373/2010, ποσού ευρώ 1.139,12, του Δ. Ζωγράφου
(πράξη 28/2010 της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ. Ηλιούπολης), το οποίο δεν
επανυποβλήθηκε.
Με την 61/2011 Πράξη του I Τμήματος του Ελ. Σ. κρίθηκαν μη θεωρητέα τα
137 και 138/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 5.540,01, του Δ. Ζαχάρως, που
αφορούσαν σε μισθοδοσία και έξοδα κίνησης μηνός Απριλίου αποσπασμένων
υπαλλήλων από την Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων Ε. Θ. Ε. Λ. Α.Ε., με την
αιτιολογία ότι, από το μήνα αυτό, είχε παρέλθει ο επιτρεπόμενος χρόνος
απόσπασής τους στο Δήμο (δύο έτη), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64
παρ. 1 του ν. 1416/1984 (ΦΕΚ Α’ 18).
Για τον ίδιο λόγο κρίθηκαν μη θεωρητέα τα 45 και 46/2010 Χ.Ε., συνολικού
ποσού ευρώ 331,15, του Δ. Μεγαλόπολης, (Πράξη 203/2010 του I Τμήματος του
Ελ. Σ.).
Με την 92/2011 Πράξη του Ι Τμήματος του Ελ. Σ. κρίθηκαν μη θεωρητέα τα
610 – 614 και 647/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 13.288,72, του Δ.
Σπαρτιατών, που αφορούσαν στην καταβολή εξόδων παράστασης αντιδημάρχου,
με την αιτιολογία ότι ο φερόμενος ως δικαιούχος με υπεύθυνη δήλωσή του προς
το Δήμο επέλεξε να λαμβάνει τις αποδοχές από την οργανική θέση γιατρού του
Ε.Σ.Υ., από την οποία προερχόταν και ως εκ τούτου δεν δικαιούτο, από την
ημερομηνία της επιλογής, να λαμβάνει και τα έξοδα παράστασης της θέσης του
αντιδημάρχου (άρθρο 8 παρ.7 του ν.3883/2010), το γεγονός δε ότι ο ανωτέρω δεν
είχε λάβει την προβλεπόμενη, με το άρθρο 139 παρ.1 του Κ.Δ.Κ. ( ν.3463/2006,
ΦΕΚ 114 Α), ειδική άδεια απουσίας από την οργανική του θέση ασκώντας,
παράλληλα, τόσο τα καθήκοντα του αντιδημάρχου όσο και τα καθήκοντα της
οργανικής του θέσης, δε ασκούσε επιρροή, καθόσον ο νομοθέτης εισάγοντας την
ανωτέρω υποχρέωση δεν έθεσε τέτοια προϋπόθεση.
Για τον ίδιο λόγο: Α) κρίθηκαν μη θεωρητέα τα Χ.Ε.: 1) 1696 - 1698/2010
Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 5.920,05, του Δ. Καλαμάτας, (Πράξη 183/2011 Ι
Τμήματος του Ελ.Σ.), 2) 1395/2010, ποσού ευρώ 1.545, του Δ. Βέροιας (Πράξη
273/2010 Ι Τμήματος του Ελ.Σ.), 3) 111/2010, ποσού ευρώ 3.417,60 του Δ.
Φαρρών, (Πρακτικά της 15ης Συνεδρίασης της 15-6-2010 του Ι Τμήματος του Ελ.
Σ.), Β) επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε.: 1) 986 και 989/2010, συνολικού ποσού
ευρώ 8.788,50, του Δ. Αγίας Παρασκευής, τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν
(πράξη 52/2010 του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ. Αγίας Παρασκευής), 2) 1476
22
και 1477/2010, πόσου ευρώ 4.882,50 το καθένα, του Δ. Χανίων, τα οποία δεν
επανυποβλήθηκαν (πράξη 26/2010 του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Χανίων), 3)
190Π/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 1.412,7, του Δ. Φαρσάλων, το οποίο δεν
επανυποβλήθηκε (πράξη 14/2010 του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στη 2 η Υπηρεσία Ν.
Λάρισας).
Με την 145/2011 Πράξη του Ι Τμήματος του Ελ. Σ. στο Ν. Χαλκιδικής
κρίθηκαν μη θεωρητέα τα 967 - 970/2010 ΧΕ., συνολικού ποσού ευρώ 10.067,87,
του Δ. Πολυγύρου, που αφορούσαν στην πληρωμή μισθοδοσίας υπαλλήλων
αορίστου χρόνου, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Δήμο από τη δημοτική κοινωφελή
επιχείρηση ΔΗ.Κ.Ε.ΠΟ, (άρθρο 269 του Κ.Δ.Κ.) σε συσταθείσες προσωποπαγείς
θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στον ως άνω Δήμο και μετατάχτηκαν
σε ειδικότητες ανώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας, με την αιτιολογία ότι δεν είχε
συμπληρωθεί το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ.1 του ν.
3584/07 διάστημα των δυο (2) ετών που απαιτείτο από τη μεταφορά τους στο
Δήμο, για να είναι νόμιμη η μετάταξή τους σε θέσεις ανώτερης εκπαιδευτικής
βαθμίδας.
Με την 164/2011 Πράξη του Ι Τμήματος του Ελ.Σ. κρίθηκε μη θεωρητέο το
1623/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 4.112,50, του Δ. Καλαμάτας, που αφορούσε στην
καταβολή αποζημίωσης σε προέδρους Τοπικών Συμβουλίων για τη συμμετοχή
τους σε συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, με την αιτιολογία ότι η
συμμετοχή ορισμένων εξ αυτών δεν δικαιολογείτο, καθόσον τα αντικείμενα της
ημερήσιας διάταξης είχαν επίπτωση σε ολόκληρο το Δήμο και δεν περιορίζονταν
στα χωρικά πλαίσια των Τοπικών τους Διαμερισμάτων (άρθρο 95 παρ. 7 του
Κ.Δ.Κ.).
Για τον ίδιο λόγο, επεστράφησαν αθεώρητα τα 405, 406 και 696/2010 Χ.Ε.,
συνολικού ποσού ευρώ 10.515,17, του Δ. Γαργαλιάνων, τα οποία δεν
επανυποβλήθηκαν (πράξεις 78, 79 και 117/2010 του Αναπληρωτή Επιτρόπου του
Ελ. Σ. στο Ν. Μεσσηνίας).
Με την 179/2011 Πράξη του Ι Τμήματος του Ελ.Σ. κρίθηκε μη θεωρητέο το
1488/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 25.282,04, του Δ. Άνω Λιοσίων, που αφορούσε
στην καταβολή αποζημίωσης απόλυσης σε πρώην εργαζόμενη στη Δημοτική
Επιχείρηση του Δήμου, με την αιτιολογία ότι, ενώ η ίδια η εργαζόμενη είχε
ζητήσει, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 3613/2007, (ΦΕΚ
263 Α΄), τη μεταφορά της στη Ν.Α. Δυτικής Αττικής, από τα στοιχεία του
23
φακέλου δεν αποδεικνυόταν ότι η αίτηση αυτή απορρίφθηκε και ως εκ τούτου δεν
είχε ακόμη απωλέσει οριστικά τη θέση εργασίας της.
Με την 200/2011 Πράξη του I Τμήματος του Ελ. Σ. κρίθηκε μη θεωρητέο το
186/2010 Χ.Ε., του Δ. Λαππαίων, ποσού ευρώ 4.401,34, που αφορούσε στην
καταβολή χρηματικής διαφοράς (χορήγηση ανώτερου μισθολογικού κλιμακίου),
λόγω αναδρομικού διορισμού, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν.3320/2005, (ΦΕΚ
Α΄ 116/2006), με την αιτιολογία ότι η δαπάνη δεν ήταν νόμιμη, καθόσον ο
Δήμαρχος Ακρωτηρίου, στο δήμο του οποίου εν συνεχεία μετατάχθηκε ο
ανωτέρω υπάλληλος, δεν είχε την εξουσία να τον διορίσει αναδρομικά από
1.4.1999 στη νέα του υπηρεσία, κατ’ επίκληση της ως άνω διάταξης και δεν
μπορούσε να άρει τις έννομες συνέπειες της πράξης διορισμού του Δημάρχου
Λαππαίων, με την οποία ο υπάλληλος είχε διοριστεί βάσει του νέου πίνακα
διοριστέων και όχι αναδρομικά, χωρίς η πράξη αυτή διορισμού να έχει ανακληθεί
ή ακυρωθεί.
Με την 202/2010 Πράξη του VII Τμήματος του Ελ. Σ. κρίθηκε μη θεωρητέο
το 473/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 9.702, του Δ. Ηγουμενίτσας, που αφορούσε στην
καταβολή α΄ δόσης επιδότησης κατοικίας σε προβληματική περιοχή, μόνιμης
υπαλλήλου του Δήμου, με την αιτιολογία ότι ο σύζυγός της κατείχε το 100%
κατοικίας, εμβαδού 120 τ.μ., στην ίδια προβληματική περιοχή , η οποία
υπερκάλυπτε τις στεγαστικές ανάγκες της.
Ο Δήμος Ηγουμενίτσας συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην έκθεση του
Ε.Σ. και πληροφορεί περαιτέρω ότι το ανωτέρω Χ.Ε. ακυρώθηκε και η δαπάνη
δεν πληρώθηκε.
Με την 123/2011 Πράξη του VII Τμήματος του Ελ. Σ. κρίθηκε μη θεωρητέο
το 132/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 132.659,10 του Οργανισμού Νεολαίας και
Άθλησης (Ο.Ν.Α) του Δ. Αθηναίων, που αφορούσε στην καταβολή της αξίας
γάλακτος σε χρήμα για τα έτη 2007-2008 σε υπαλλήλους του Οργανισμού, με
την αιτιολογία ότι δεν προέκυπτε επαρκώς η ύπαρξη αντικειμενικής αδυναμίας
του ανωτέρω Οργανισμού για τη χορήγηση γάλακτος, κατά τα έτη αυτά, ώστε
να καταβληθεί μεταγενέστερα η αξία αυτού σε χρήμα, κατ’ εφαρμογή της περ.
Β της Υ.Α. 53361/2006 (ΦΕΚ Β΄ 1503), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α.
31119/2008 (ΦΕΚ Β΄ 990).
Για τον ίδιο λόγο κρίθηκαν μη θεωρητέα τα Χ.Ε. : 1) 111 - 115 και 152 160/2010, συνολικού ποσού ευρώ 40.727,70, του Δ. Αιγίου, (Πράξη 213/2010
24
του VIΙ Τμήματος του Ελ. Σ.), 2) 264 και 265/2010, συνολικού ποσού ευρώ
3.739,07, του Δ. Ιστιαίας, ως και για το λόγο ότι δεν είχε εγκαίρως διενεργηθεί
διαγωνισμός για την προμήθεια του γάλακτος (Πράξη 201/2011 του VII
Τμήματος του Ελ. Σ.), 3) 1116 έως 1123/2010, συνολικού ποσού ευρώ 53.659,08,
του Δ. Κηφισιάς, ως και για το λόγο ότι με την παρέλευση μεγάλου χρονικού
διαστήματος από την υποχρέωση χορήγησης της παροχής, δεν εκπληρώνεται
πλέον ο σκοπός της (Πράξη 127/2011 του VII Τμήματος του Ελ. Σ.).
4) 1484/2010 ΧΕ, ποσού ευρώ 7.623,73, του Δ. Αρταίων, ως και για το λόγο
ότι με την αποτίμηση της παροχής σε χρήμα, μεταβάλλεται ο χαρακτήρας του από
είδος ατομικής προστασίας σε επίδομα. (Πράξη 70/2011 του VII Τμήματος του
Ελ. Σ.).
Ο Δήμος Αρταίων συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην Έκθεση του Ε.Σ.
και πληροφορεί ότι το ανωτέρω ΧΕ ακυρώθηκε και η δαπάνη δεν πληρώθηκε.
5) 615 - 641/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 978.418,29, που εκδόθηκαν
από την ΥΔΕ στο Δ. Αθηναίων, ως και για το λόγο ότι η χρήση της εναλλακτικής
δυνατότητας καταβολής της αξίας του προς χορήγηση γάλακτος δεν αιτιολογείτο
ειδικά (Πράξη 143/2010 του VIΙ Τμήματος του Ελ. Σ).
Με την 170/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στη 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου στο Ν. Ηρακλείου επεστράφησαν αθεώρητα τα 3742 - 3764/2010
Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 207.236,66, του Δ. Ηρακλείου, που αφορούσαν
στην καταβολή αναδρομικών τακτικών αποδοχών μονίμων υπαλλήλων της
Δημοτικής Αστυνομίας, λόγω αναδρομικού διορισμού τους, σε συμμόρφωση
προς σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Χανίων, με την αιτιολογία
ότι, όπως προέκυπτε από τα επισυναπτόμενα στα Χ.Ε. δικαιολογητικά, οι
φερόμενοι ως δικαιούχοι είχαν καταθέσει ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου
αγωγές αποζημίωσης, οι οποίες ήταν εκκρεμείς. Τα ανωτέρω Χ.Ε. δεν
επανυποβλήθηκαν.
Με την 217/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στη 2η Υπηρεσία Ν.
Ηρακλείου επεστράφησαν αθεώρητα τα 16 - 18 και 20/2010 Χ.Ε., συνολικού
ποσού ευρώ 84.722,95, του Δημοτικού Παιδικού και Βρεφονηπιακού Σταθμού
Τυμπακίου, που αφορούσαν στην καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο
του Δ.Σ. και Δήμαρχο Τυμπακίου, με την αιτιολογία ότι μη νόμιμα
εκκαθαρίστηκε μηνιαία αποζημίωση στο ½ των εξόδων παράστασης του
Δημάρχου, αντί του ορθού του ½ του κατωτάτου ορίου αμοιβής που προβλέπεται
25
από την ΚΥΑ 20585/2007 (ΦΕΚ 171/2007 τ. ΥΟΔΔ). Τα ανωτέρω Χ.Ε. δεν
επανυποβλήθηκαν.
Με την 1/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Ρεθύμνης
επεστράφησαν αθεώρητα τα 26 - 33/2010 ΧΕ του Δ. Ρεθύμνης, συνολικού ποσού
ευρώ 74.589,31, που αφορούσαν στην καταβολή σε χρήμα παροχής γάλακτος σε
διάφορες υπηρεσίες, με την αιτιολογία ότι: α) δεν τηρήθηκε έγκαιρα, εντός του
έτους 2008, η προβλεπόμενη από τον ΕΚΠΟΤΑ διαδικασία της προμήθειας, β) η
απόφαση του Δ.Σ. για την παροχή της αξίας και όχι του είδους δεν μπορούσε,
κατά γενική αρχή του διοικητικού δικαίου, να έχει αναδρομική ισχύ και γ) δεν
προέκυπτε η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας του διαγωνισμού (άρθρο 5
παρ.1α του ΕΚΠΟΤΑ). Τα ανωτέρω ΧΕ δεν επανυποβλήθηκαν.
Με την 93/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ Σ. στη 2 η Υπηρεσία στο Ν.
Ευβοίας, επεστράφη αθεώρητο το 328/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 49.767,50, του Δ.
Ν. Αρτάκης, που αφορούσε στην καταβολή αμοιβών αιρετών για τη συμμετοχή
τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και της Δ.Ε. των ετών 2007-2009, με την
αιτιολογία ότι οι αμοιβές των προηγούμενων ετών δεν δύναται να επιβαρύνουν
τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, εκτός αν είχαν προβλεφθεί οι σχετικές
πιστώσεις στον προϋπολογισμό του έτους κατά το οποίο πραγματοποιήθηκαν οι
συνεδριάσεις και δεν κατέστη δυνατή η πληρωμή. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν
επανυποβλήθηκε.
Με την 84/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Ρεθύμνης,
επεστράφησαν αθεώρητα τα 2045 έως 2048/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ
47.936,85, του Δ. Ρεθύμνης, που αφορούσαν στην καταβολή αποδοχών και
εξόδων κίνησης αναδρομικά, από Δεκέμβριο 2006 έως Δεκέμβριο 2007, με την
αιτιολογία ότι: α) για έναν εκ των υπαλλήλων, που ανέλαβε υπηρεσία στις
14.4.2010, υφίσταντο κωλύματα διορισμού, σύμφωνα με το άρθρο 16 ν. 1188/81
(ΦΕΚ 204 Α΄), τα οποία ήρθησαν στις 16.2.2010, με απόφαση του Υπουργού
Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΦΕΚ 100/2010 Γ΄) και
β) για δύο υπαλλήλους, οι οποίοι διορίστηκαν με απόφαση του ΑΣΕΠ και
ανέλαβαν υπηρεσία στις 9-1-2008, εκδόθηκε τελεσίδικη απόφαση του Εφετείου,
που δεσμεύει το Ελεγκτικό Συνέδριο και η οποία εξαφάνισε την οριστική
απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου αναγνώρισης της σχέσης εργασίας τους
με το Δήμο ως εξηρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Τα
ανωτέρω ΧΕ δεν επανυποβλήθηκαν.
26
Με την 16/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ. Πειραιά
επεστράφησαν αθεώρητα τα 283 και 287/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ
45.052,73, του Δ. Περάματος, που αφορούσαν σε μισθοδοσία προσωπικού με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 18 μηνών, με
την αιτιολογία ότι ορισμένοι εξ’αυτών κατετάγησαν μη νόμιμα σε θέσεις Δ.Ε.
κατηγορίας, χωρίς να διαθέτουν απολυτήριο Λυκείου, ενώ άλλοι σε θέσεις Υ.Ε.,
με απολυτήριο Λυκείου. Τα ανωτέρω Χ.Ε. επανυποβλήθηκαν και θεωρήθηκαν με
μειωμένο το εντελλόμενο ποσό κατά ευρώ 2.185,19.
Με την 68/2010 πράξη της Aναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν.
Ημαθίας επεστράφη αθεώρητο το 728Α/2010 X.E., ποσού ευρώ 39.642,42, του Δ.
Μελίκης, που αφορούσε σε οφειλές αποδοχών προσωπικού διαφόρων
ειδικοτήτων και
σχέσεων εργασίας από τη λυθείσα Δημοτική Επιχείρηση
Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων, με την αιτιολογία ότι: α) δεν υποβλήθηκε η
απόφαση του Δ.Σ. για την καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών κατ’
εφαρμογή του άρθρου 42 του ν. 3801/2009 (ΦΕΚ Α’ 163), β) δεν προσκομίσθηκε
μισθοδοτική κατάσταση δαπάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του
β.δ. 17.5/15.6.59 (ΦΕΚ Α’ 114), γ) για μέρος των υπαλλήλων εντάλθηκαν
αποδοχές για χρονικό διάστημα μετά τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της λύσης της
δημοτικής επιχείρησης, δ) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης
συμμετείχε στο Δ.Σ. κατά τη συζήτηση θέματος που αφορούσε στην πρόσληψή
του με δικαίωμα ψήφου, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 7 του ν.
2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45) και ε) για τρεις (3) υπαλλήλους δεν υποβλήθηκαν τα
νόμιμα δικαιολογητικά πρόσληψής τους σε έργα αυτεπιστασίας, κατά παράβαση
του άρθρου 22 παρ. 4 του ν.3274/2004 (ΦΕΚ Α’ 195). Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν
επανυποβλήθηκε.
Με την 177/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στη 2 η Υπηρεσία
Επιτρόπου στο Ν. Ηρακλείου επεστράφησαν αθεώρητα τα 4511 - 4517, 4519 4521, 4523 και 4524/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 38.114,44, του Δ.
Ηρακλείου, που αφορούσαν στην καταβολή μισθοδοσίας προσωπικού, σε
εκτέλεση απόφασης ασφαλιστικών μέτρων του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, με την
αιτιολογία ότι εσφαλμένα εκκαθαρίστηκε ποσό 38.114,44 αντί του ορθού
31.474,11,
σύμφωνα
με
τη
δικαστική
απόφαση.
Τα
ανωτέρω
Χ.Ε.
αντικαταστάθηκαν και θεωρήθηκαν με μειωμένο το εντελλόμενο ποσό, συνολικά
κατά ευρώ 6.640,33.
27
Με την 2/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στη 2 ηΥπηρεσία στο Ν.
Ηρακλείου επεστράφησαν αθεώρητα τα 41 - 44/2010 Χ.Ε, συνολικού ποσού ευρώ
34.133,36, του Δ. Ηρακλείου, που αφορούσαν στην καταβολή εξόδων
παράστασης στους Προέδρους των Δημοτικών Διαμερισμάτων, με την αιτιολογία
ότι η απόφαση του Δ.Σ., με την οποία εγκρίθηκε η καταβολή τους, δεν είχε
αναδρομική ισχύ, καθόσον τούτο, αφ’ ενός δεν προβλεπόταν από την
εξουσιοδοτική διάταξη βάση της οποίας εκδόθηκε (παρ. 8 άρθρου 120 του
Κ.Δ.Κ.), αφ’ ετέρου, ως κανονιστική διοικητική πράξη, δεν μπορούσε να
ανατρέξει σε χρόνο προγενέστερο της έκδοσής της. Τα ανωτέρω Χ.Ε. δεν
επανυποβλήθηκαν.
Με την 117/2010 πράξη της αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ.Σ στο Δ.
Αμαρουσίου επεστράφησαν αθεώρητα τα 1330 έως 1337/2010 Χ.Ε., συνολικού
ποσού ευρώ 33.981,10, του Δ. Αχαρνών, που αφορούσαν στην καταβολή
οφειλόμενων δεδουλευμένων αποδοχών σε υπαλλήλους με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης
(Δ.Ε.Α.Δ.Α.) που είχαν μεταφερθεί στο Δήμο, με την αιτιολογία ότι: α) δεν
προέκυπτε η πραγματοποίηση της εργασίας και το χρονικό διάστημα αυτής, β) οι
καταστάσεις οφειλόμενων δεδουλευμένων αποδοχών εκδόθηκαν από την
κηρυχθείσα σε πτώχευση κοινωφελή επιχείρηση του Δήμου (Κ.Ε.Δ.Α), στην
οποία μετετράπη μετά τη λύση της η ως άνω δημοτική επιχείρηση και γ) η
επικαλούμενη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 3801/2009 (ΦΕΚ Α΄ 163)
δεν τύγχανε εφαρμογής στην προκειμένη περίπτωση, καθόσον αυτή ισχύει από το
χρόνο δημοσίευσής της στο Φ.Ε.Κ. (4-9-2009) και δεν είχε αναδρομική ισχύ. Τα
ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκαν.
Για τους ίδιους ως άνω λόγους επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε.: 1) 978, 979
και 981/2010, συνολικού ποσού ευρώ 5.238,90, του Δ. Ραφήνας και 2) 1062,
1063, 1066 και 1070/2010, συνολικού ποσού ευρώ 1.093,05, του Δ. Κρωπίας, τα
οποία δεν επανυποβλήθηκαν (πράξεις 115 και 101/2010, αντίστοιχα, του ιδίου ως
άνω Επιτρόπου).
Με την 29/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Πειραιά επεστράφη
αθεώρητο το 1624/2010 Χ.Ε., του Δ. Πειραιά, ποσού ευρώ 33.902,20, που
αφορούσε στην καταβολή προσαυξήσεων επί αποδοχών για νυχτερινή εργασία
(καθημερινή και Κυριακών–εξαιρεσίμων), προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής
εβδομαδιαίας εργασίας σε υπαλλήλους της Δ/νσης Πρασίνου, με την αιτιολογία
28
ότι δεν προέκυπτε η καθιέρωση καθημερινού ωραρίου εργασίας σε βάρδιες,
αναγκαία προϋπόθεση, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 6 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ
143 Α), για την παροχή νυχτερινής εργασίας. Το ανωτέρω Χ.Ε. επανυποβλήθηκε
και θεωρήθηκε με μειωμένο το ποσό κατά ευρώ 10.675,03.
Με τη 242/2010 πράξη της αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ.
Περιστερίου επεστράφη αθεώρητο το 901/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 30.774,66, του
Δ. Αγίας Βαρβάρας, που αφορούσε στην προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας
υπαλλήλων του Δήμου για το έτος 2006, με την αιτιολογία ότι ο διαγωνισμός
διενεργήθηκε μετά την πάροδο των προβλεπόμενων από τις διατάξεις της ΚΥΑ
2/12542/0022/ 20-3-2003 (ΦΕΚ 441 Β΄) προθεσμιών, με συνέπεια να έχει προ
πολλού αναιρεθεί ο σκοπός, για τον οποίο τα εν λόγω είδη έπρεπε να χορηγηθούν
στους εργαζόμενους και, επιπλέον, στην μελέτη περιλαμβάνονταν και είδη που
δεν προβλέπονταν στην σχετική ΚΥΑ 53361/2-10-2006 (ΦΕΚ 1503 Β΄). Το
ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με τη 203/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Περιστερίου,
επεστράφησαν αθεώρητα τα 713 και 714/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ
27.126,29, του Δ. Ασπροπύργου, που αφορούσαν έξοδα παράστασης δημοτικών
συμβούλων, για συνεδριάσεις Δ.Σ. και Δ.Ε., με την αιτιολογία ότι η αμοιβή ανά
συνεδρίαση δεν είχε υπολογιστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 5, 6 και 7
του άρθρου 1 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄). Τα ανωτέρω Χ.Ε.
αντικαταστάθηκαν από τα 760 και 761 όμοια και θεωρήθηκαν με μειωμένο το
εντελλόμενο ποσό κατά ευρώ 15.823,01.
Για τον ίδιο λόγο επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε.: 1) 472 και 473/2010,
συνολικού ποσού ευρώ 12.824,53, του Δ. Ιλίου, τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν
(πράξη 80/2010 του ιδίου ως άνω Επιτρόπου).
2) τo 415/2010 ΧΕ, ποσού ευρώ 2.885,82, του Δ. Ανατολής, που αφορούσε
στην αμοιβή μελών (υπαλλήλων) επιτροπής, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε
(πράξη 34/2010 του Αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Ιωαννίνων).
Ο Δήμος Ιωαννιτών συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην Έκθεση του Ε.Σ.
Με την αριθμ.149/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Έβρου
επεστράφη αθεώρητο το 854/2010 X.E., ποσού ευρώ 26.680,28, του Δ.
Διδυμοτείχου που αφορούσε στην επιδότηση κατοικίας σε προβληματική
περιοχή υπαλλήλου του, με την αιτιολογία ότι ο ως άνω υπάλληλος κατείχε
περισσότερες της μιας κατοικίας στην ίδια οικοδομή και ως εκ τούτου δεν
29
δικαιούτο της επιδότησης. (άρθρο 10 του ν.3320/2005/ ΦΕΚ Α`48). Το ανωτέρω
Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε .
Με την 92/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Χαλκιδικής
επεστράφη αθεώρητο το 761/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 25.200, του Δ. Μουδανιών,
που αφορούσε στην καταβολή αποζημίωσης δημοτικών συμβούλων για τη
συμμετοχή τους στο Δ.Σ., με την αιτιολογία ότι εκκαθαρίστηκαν 4 συνεδριάσεις
αντί για 3 ανά μήνα, που ορίζει το άρθρο 140 παρ. 3 του Κ.Δ.Κ. (ΦΕΚ 114 Α΄).
Το ανωτέρω ΧΕ δεν επανυποβλήθηκε.
Για τον ίδιο ως άνω λόγο επεστράφησαν αθεώρητα τα ΧΕ : 1) 154 και
155/2010, συνολικού ποσού ευρώ 3.465, του Δ. Παλλήνης, τα οποία
αντικαταστάθηκαν από τα 244 και 245/2010 όμοια και θεωρήθηκαν με μειωμένο
το εντελλόμενο ποσό συνολικά κατά ευρώ 495 (πράξη 68/2010 του ιδίου ως άνω
Επιτρόπου), 2) 212/2010 ποσού ευρώ 1.894,41, του Δ. Παλλήνης, το οποίο
αντικαταστάθηκε από το 243/2010 όμοιο και θεωρήθηκε με μειωμένο το
εντελλόμενο ποσό κατά ευρώ 992,31 (πράξη 75/2010 του ιδίου ως άνω
Επιτρόπου), 3) 622 - 624/2010 και 680/2010, συνολικού ποσού ευρώ 8.953,34,
του Δ. Μουδανιών, τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν (πράξη 76/2010 του ιδίου ως
άνω Επιτρόπου), 4) 257/2010, ποσού ευρώ 1.197,84, του Δ.Σιθωνίας, το οποίο
αντικαταστάθηκε από το 281/2010 όμοιο και θεωρήθηκε με μειωμένο το
εντελλόμενο ποσό κατά ευρώ 746,79 (πράξη 78/2010 του ιδίου ως άνω
Επιτρόπου), 5) 424 και 444/2010, συνολικού ποσού ευρώ 4.397,04, του Δ.
Κασσάνδρας, τα οποία αντικαταστάθηκαν από τα 501 και 502/2010 όμοια και
θεωρήθηκαν με μειωμένο το εντελλόμενο ποσό συνολικά κατά ευρώ 2.392,89
(πράξη 103/2010 του ιδίου ως άνω Επιτρόπου), 6) 348/2010, ποσού ευρώ
3.557,25, του Δ. Τρίγλιας, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 113/2010 του
ιδίου ως άνω Επιτρόπου) και 7) 400/2010, ποσού ευρώ 2.325, του Δ. Παναγίας,
το οποίο αντικαταστάθηκε από το 438/2010 όμοιο και θεωρήθηκε με μειωμένο το
εντελλόμενο ποσό κατά ευρώ 465 (πράξη 136/2010 του ιδίου ως άνω Επιτρόπου).
Με την 181/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Περιστερίου
επεστράφησαν αθεώρητα τα 791 και 792/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ
23.936,40, του Δ. Άνω Λιοσίων, που αφορούσαν στην προμήθεια γάλακτος
εβαπορέ για το προσωπικό του, για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών έτους 2008, με
την αιτιολογία ότι: α) δεν αποδεικνυόταν η αντικειμενική αδυναμία του Δήμου
για χορήγηση φρέσκου γάλακτος σε καθημερινή βάση, β) δεν τηρήθηκε η
30
υποχρέωση για αναγραφή ειδικής σήμανσης πάνω στο κουτί του προμηθευόμενου
γάλακτος, (ΚΥΑ 36586/ 2007, ΦΕΚ 1323 Β΄), γ) φέρονταν ως δικαιούχοι
υπάλληλοι, οι οποίοι είτε δεν περιλαμβάνονται στις κατηγορίες εργαζομένων που
ορίζει η 53361/2006 ΚΥΑ, (ΦΕΚ 1503 Β΄) είτε δεν διαπιστωνόταν το διάστημα
απασχόλησής και η ειδικότητά τους, δ) δεν προέκυπτε ο πραγματικός χρόνος
παράδοσης στους δικαιούχους ούτε ο τρόπος διάθεσης του γάλακτος και ε) δεν
επισυνάπτονταν δικαιολογητικά εξόφλησης των δημοσιεύσεων της διακήρυξης
από τον ανάδοχο (άρθρο 46 του ν. 3801/2009, ΦΕΚ 163 Α΄). Τα ανωτέρω Χ.Ε.
δεν επανυποβλήθηκαν.
Για τους ιδίους ως άνω α΄ και β΄ λόγους επεστράφη αθεώρητο το 1878/2010
Χ.Ε., ποσού ευρώ 20.671,77, του Δ. Καλαμάτας, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε
(πράξη 82/2010 του Αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Μεσσηνίας). Για
τους ιδίους ως άνω α΄ και γ΄ λόγους επεστράφησαν αθεώρητα τα 299 - 302/2010
Χ.Ε, συνολικού ποσού ευρώ 6.467,39, του Δ. Νεάπολης, τα οποία δεν
επανυποβλήθηκαν (πράξη 113/2010 της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Νομό
Λασιθίου). Για τον ίδιο ως άνω α’ λόγο επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε.: 1) 142
- 164/2010, συνολικού ποσού ευρώ 4.347,47, του Δ. Δάφνης, (πράξη 15/2010 της
Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ. Ηλιούπολης).
2) 416 Β/2010, ποσού ευρώ 10.972,80 του Δ. Αλιάρτου (πράξη 54/2010 του
αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Νομό Βοιωτίας).
Σημειώνεται ότι ο Δήμος Αλιάρτου δε διατύπωσε παρατηρήσεις για τον τρόπο
κάλυψης της σχετικής δαπάνης.
3) 1242 -1249/2010, συνολικού ποσού ευρώ 19.091,84, του Δ. Λευκάδας
(πράξη 10/2010 του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Λευκάδας), 4) 547 και 548/2010
Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 3.759,61, του Δ. Ιστιαίας (πράξη 165/2010 της
ιδίας ως άνω Επιτρόπου του Ελ.Σ.), 5) 987 και 992/2010, συνολικού ποσού ευρώ
35.686,89, του Δ. Γουβών (πράξη 233/2010 του Επιτρόπου Ελ.Σ. στη 2 η
Υπηρεσία στο Ν. Ηρακλείου), τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν. Για τον ίδιο ως
άνω γ’ λόγο επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε.: 1) 1191/2010, ποσού ευρώ 4.785,
του Δ. Γέρακα, το οποίο επανυποβλήθηκε και θεωρήθηκε με μειωμένο το
εντελλόμενο ποσό κατά ευρώ 803,46. (πράξη 108/2010 του Αναπληρωτή
Επιτρόπου του Ελ. Σ.. στο Δ. Αγίας Παρασκευής).
31
2) 1003/2010, ποσού ευρώ 11.500,80 του Δ. Ιωαννιτών, το οποίο δεν
επανυποβλήθηκε (πράξη 39/2010 του Αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν.
Ιωαννίνων).
Ο Δήμος Ιωαννιτών συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην Έκθεση του Ε.Σ.
3) 1094 - 1096/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 18.210,50, του Δ. Άνω
Λιοσίων, ως και για το λόγο ότι ο όρος περί 3μηνης παράτασης της σύμβασης δεν
προβλεπόταν στην τεχνική έκθεση, τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν (πράξη
170/2010 του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Περιστερίου).
Με την 57/2010 πράξη του Αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν.
Τρικάλων επεστράφησαν αθεώρητα τα 163 - 188/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού
ευρώ 23.226,44, του Δ. Εστιαιώτιδας, που αφορούσαν στην καταβολή
μισθοδοσίας, επιδομάτων εορτών και αδείας, καθώς και σε κατ’ αποκοπή έξοδα
κίνησης ειδικού συνεργάτη του Δήμου, με την αιτιολογία ότι δεν προσκομίστηκε
βεβαίωση, ότι ο ανωτέρω εργάσθηκε κανονικά και εκτέλεσε καλώς τα καθήκοντα
του, σύμφωνα με την από 6 Ιουνίου 2008 σύμβασή του με τον Δήμο. Τα ανωτέρω
Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκαν.
Ο Δήμος Τρικκαίων συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην Έκθεση του Ε.Σ.
και παρατηρεί περαιτέρω ότι, τα ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκαν γιατί δεν
προσκομίστηκε
από
την
Υπηρεσία
του
πρώην
Δ.
Εστιαιώτιδας
η
προαναφερόμενη βεβαίωση.
Με την 211/2010 πράξη του Επιτρόπου στη 2η Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελ.
Σ. στο Ν. Ηρακλείου επεστράφησαν αθεώρητα τα 69 - 71/2010 Χ.Ε., συνολικού
ποσού ευρώ 23.141,91, του Αθλητικού Οργανισμού Νέας Αλικαρνασσού, που
αφορούσαν στην καταβολή αποδοχών ωρομίσθιων καθηγητών, προσεληφθέντων
για το πρόγραμμα μαζικού αθλητισμού ετών 2008 – 2010, με την αιτιολογία ότι:
α) δεν επισυνάπτονταν οι ανακοινώσεις της προκήρυξης για την υλοποίηση των
προγραμμάτων στον Τύπο, καθώς και τα δικαιολογητικά πρόσληψης και β) δεν
προέκυπτε ότι ο Δήμος είχε λάβει την προβλεπόμενη χρηματοδότηση (άρθρα 5
και 6 του Α μέρους και 6 του Β΄ μέρους της 4843/2008 απόφασης του Υπουργού
Πολιτισμού, ΦΕΚ Β΄ 211). Τα ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκαν.
Με την 55/2010 πράξη του αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν.
Βοιωτίας επεστράφη αθεώρητο το 429Α/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 19.456,35, του
Δ. Οινοφύτων, που αφορούσε στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του
Δημάρχου, για το χρονικό διάστημα που τελούσε σε άδεια άνευ αποδοχών και
32
ήταν υπάλληλος του ιδιωτικού τομέα, με την αιτιολογία ότι: α) κατά παράβαση
της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 3801/2009 (ΦΕΚ Α΄163/4-9-2009) η δαπάνη
περιλάμβανε και τις ασφαλιστικές εισφορές του εργοδότη, β) εσφαλμένα οι
ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονταν από 02.01.2007, (αφετηρία της άδειας
άνευ αποδοχών του αιρετού), ενώ η υποχρέωση του Δήμου είχε ως αφετηρία την
ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 3801/2009 στην Ε.τ.Κ. (4.9.2009) και γ) για το
χρονικό διάστημα από 04.9.2009 δεν υπήρχε ανάλυση από τον οικείο
ασφαλιστικό φορέα για το σύνολο των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών. Το
ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Σημειώνεται ότι ο νυν Δ. Τανάγρας δε διατύπωσε καμία παρατήρηση για τον
τρόπο κάλυψης της εν λόγω δαπάνης.
Με την 29/2010 πράξη της αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν.
Ημαθίας επεστράφησαν αθεώρητα τα 246, 247 και 259/2010 Χ.Ε., συνολικού
ποσού ευρώ 19.327,45, του Δ. Δοβρά, που αφορούσαν στην αποζημίωση μελών
Δ.Σ. και Δ.Ε. από 1.1 - 31.5.2010 και στην καταβολή αποδοχών υπαλλήλων
μερικής απασχόλησης, με την αιτιολογία ότι μέρος της εντελλόμενης δαπάνης δεν
εκκαθαρίζετο νόμιμα λόγω λογιστικού σφάλματος, κατά παράβαση των άρθρων
20-22 του β.δ. 17.5/15.6.59 (ΦΕΚ Α΄114). Τα ανωτέρω Χ.Ε. επανυποβλήθηκαν
και θεωρήθηκαν με μειωμένο το εντελλόμενο ποσό συνολικά κατά ευρώ
7.619,51.
Με την 14/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Φλώρινας επεστράφη
αθεώρητο το 749/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 19.320, του Δ. Περάσματος, που
αφορούσε στην επιδότηση για αγορά κατοικίας σε προβληματική περιοχή από
υπάλληλό του, με την αιτιολογία ότι η δικαιούχος δεν είχε συμπληρώσει
πενταετία από την ημερομηνία τοποθέτησής της στο Δήμο και ως εκ τούτου δε
δικιούταν την επιδότηση. (άρθρο 10 του ν. 3320/2005). Το ανωτέρω ΧΕ δεν
επανυποβλήθηκε.
Ο νυν Δήμος Φλώρινας συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην έκθεση του Ε.Σ.
Με την 12/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ. Πειραιά
επεστράφησαν αθεώρητα τα 238 - 243/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ
18.307,19, του Δ. Τροιζήνας, που αφορούσαν στην καταβολή δώρου Πάσχα 2010
σε υπαλλήλους του, με την αιτιολογία ότι οι ανωτέρω αποδοχές δεν μειώθηκαν σε
ποσοστό 30%, όπως ορίζει το άρθρο 1 παρ. 2. του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α). Τα
33
ανωτέρω Χ.Ε. επανυποβλήθηκαν και θεωρήθηκαν με μειωμένο το εντελλόμενο
ποσό συνολικά κατά ευρώ 5.492,15
Με την 19/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στη 2η Υπηρεσία Επιτρόπου
στο Ν. Ηρακλείου επεστράφη αθεώρητο το 19/2010 Χ.Ε., ποσού 17.591,11 ευρώ,
του Δ. Μοιρών, που αφορούσε στην καταβολή μισθοδοσίας νεοπροσληφθέντων
υπαλλήλων μερικής απασχόλησης από 9-2-2010 έως 28-2-2010, με την
αιτιολογία ότι σε υπάλληλο εκκαθαρίζετο και εντέλλετο η πληρωμή εσφαλμένων
ποσών βασικού μισθού (8.342,40 αντί του ορθού 278,08 ευρώ), ειδικού
επιδόματος (1.760 ευρώ αντί του ορθού 58,67) και οικογενειακού επιδόματος
(410,52 ευρώ αντί του ορθού 13,69). Το ανωτέρω Χ.Ε. αντικαταστάθηκε και
θεωρήθηκε με μειωμένο το εντελλόμενο ποσό κατά ευρώ 10.713,75.
Με την 128/2010 πράξη του ιδίου ως άνω Επιτρόπου επεστράφησαν
αθεώρητα τα 528 και 529/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 16.535,10, του Δ.
Αυλίδας, που αφορούσαν στην αποζημίωση συμμετοχής στις συνεδριάσεις μελών
του Δ.Σ. και της Δ.Ε , με την αιτιολογία ότι, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου
1 παρ. 7 του ν. 3833/2010, (ΦΕΚ 40 Α΄), η ανωτέρω αποζημίωση έπρεπε να
μειωθεί κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%). Τα ανωτέρω Χ.Ε.
επανυποβλήθηκαν και θεωρήθηκαν με μειωμένο το εντελλόμενο ποσό κατά ευρώ
8.267,55.
Για τον ίδιο λόγο επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε.: 1) 330/2010, ποσού ευρώ
8.100, του Δ. Φλώρινας, το οποίο αντικαταστάθηκε από το 383/2010 όμοιο και
θεωρήθηκε με μειωμένο το εντελλόμενο ποσό κατά ευρώ 4.050 (πράξη 11/2010
του Επιτρόπου του Ελ. Σ στο Ν. Φλώρινας).
Ο Δήμος Φλώρινας συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην Έκθεση του Ε.Σ.,
αναφέρει παράλληλα ότι το εν λόγω Χ.Ε. αφορά στον τέως Δήμο Μελίτης όχι στο
Δήμο Φλώρινας.
2) 1617/2010, ποσού ευρώ 7.680, του Δ. Αίγινας, ως και για το λόγο ότι δεν
έχει υπολογισθεί η περικοπή του άρθρου 3 του ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α΄), το
οποίο επανυποβλήθηκε και θεωρήθηκε με μειωμένο το εντελλόμενο ποσό κατά
ευρώ 1.803,49 (πράξη 137/2010 της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ. Πειραιά), 3)
511/2010,
ποσού
ευρώ
1.972,25,
του
Δ.
Καρλοβασίων,
το
οποίο
επανυποβλήθηκε και θεωρήθηκε με μειωμένο το εντελλόμενο ποσό κατά ευρώ
34
985,88 (πράξη 14/2010 του Επιτρόπου στο Ν. Σάμου), 4) 510/2010, ποσού ευρώ
8.372, του Δ. Καρλοβασίων, το οποίο επανυποβλήθηκε και θεωρήθηκε με
μειωμένο το εντελλόμενο ποσό κατά ευρώ 4,186 (πράξη 13/2010 του
Αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Σάμου), 5) 810/2010, ποσού ευρώ
9.215,70, του Δ. Ν.Αρτάκης, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 164/2010 του
Επιτρόπου του Ελ. Σ. στη 2η Υπηρεσία Ν. Ευβοίας) και 6) 419 και 420/2010,
συνολικού ποσού ευρώ 7.392,45, του Δ. Αμαρυνθίων, τα οποία δεν
επανυποβλήθηκαν (πράξη 161/2010 του ιδίου ως άνω Επιτρόπου). Για τον ίδιο
λόγο επεστράφησαν αθεώρητα τα ΧΕ, που αφορούσαν έξοδα παράστασης
δημοτικών συμβούλων για συνεδριάσεις Δ.Ε και Δ.Σ.: α) 1110 και 1111/2010,
συνολικού ποσού ευρώ 3.331,27, του Δ. Μεσσαπίων, τα οποία δεν
επανυποβλήθηκαν (πράξη 162/2010 του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στη 2 η Υπηρεσία
στο Ν. Ευβοίας,) και β) 1117 και 1118/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 16.555,34, του Δ.
Μεσσαπίων, τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν (πράξη 163/2010 του ιδίου ως άνω
Επιτρόπου).
Με την 140/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Περιστερίου,
επεστράφησαν αθεώρητα τα 1165 και 1166/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ
11.000, του Δ. Άνω Λιοσίων, που αφορούσαν αμοιβή μελών επιτροπής
παραλαβής προμηθειών ετών 2008 και 2009, με την αιτιολογία ότι: α) μη νόμιμα
περιλαμβάνονταν και αμοιβές που αφορούσαν τη βεβαίωση εκτέλεσης εργασιών,
αφού η επιτροπή είχε συσταθεί για προμήθειες (άρθρα 27 και 46 ΕΚΠΟΤΑ σε
συνδ. με άρθρο 67 π.δ/τος 28/80), β) δεν επισυνάπτονταν τα υπόλοιπα των
πιστώσεων των προμηθειών ετών 2008 και 2009, τις οποίες βάρυναν οι αμοιβές
των παραπάνω επιτροπών (άρθρο 13 παρ. 5 ν. 2503/97, ΦΕΚ 107 Α΄), γ) δεν
επισυνάπτονταν άλλα αναγκαία δικαιολογητικά για την εκκαθάριση (απόφαση
της Δ.Ε. για τη διάθεση της πίστωσης, βεβαίωση ή άλλα παραστατικά για τον
αριθμό των συνεδριάσεων εκτός ωραρίου εργασίας, υπεύθυνες δηλώσεις περί μη
υπέρβασης του 50% των συνολικών μηνιαίων αποδοχών κ.λπ.) και δ) δεν είχαν
επιβληθεί οι νόμιμες κρατήσεις. Τα ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκαν.
Mε την 139/2010 πράξη της Eπιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ. Πειραιά
επεστράφησαν αθεώρητα τα 647 και 648/2010 Χ.Ε., του Δ. Πειραιά, συνολικού
ποσού ευρώ 10.633,11, που αφορούσαν στην καταβολή αναδρομικών αποδοχών
για χρονικό διάστημα, κατά το οποίο η υπάλληλος είχε απομακρυνθεί από την
υπηρεσία της σε εκτέλεση απόφασης του ΑΣΕΠ, με την αιτιολογία ότι, από την
35
ανάκληση του διορισμού της και τη λύση της υπαλληλικής της σχέσης και μέχρι
την επαναπρόσληψή της και την ανάληψη εκ νέου υπηρεσίας, δεν οφείλεται
μισθός σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ. 4 και 5 του ν. 3583/2007 (ΦΕΚ 143 Α),
ούτε επιτρέπεται σχετικός δικαστικός ή εξώδικος συμβιβασμός, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 103 παρ.3 του ν. 3463/2006. Τα ανωτέρω Χ.Ε. δεν
επανυποβλήθηκαν.
Με την 239/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στη 2 ης Υπηρεσία Ν.
Ηρακλείου επεστράφησαν αθεώρητα τα 5563 - 5567/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού
ευρώ 10.000, του Δ. Ηρακλείου, που αφορούσαν στην αμοιβή υπαλλήλων για τη
συμμετοχή τους σε επιτροπή αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, με την αιτιολογία ότι,
κατά παράβαση της Υ.Α. 40581/965/20-4-92 (ΦΕΚ 426 τ. Β), εκκαθαρίστηκε
ποσό 2.000 ευρώ σε κάθε μέλος της επιτροπής, αντί του ορθού ποσού των
1.467,35 ευρώ. Τα ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκαν.
Με την 98/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Ρεθύμνης
επεστράφησαν αθεώρητα τα 586 και 587/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ
10.000, του Δ. Γεροποτάμου, που αφορούσαν στην μερική καταβολή
δεδουλευμένων αποδοχών υπαλλήλου, με την αιτιολογία ότι η απόφαση του
Μονομελούς Πρωτοδικείου, με την οποία αναγνωρίστηκε ότι η φερόμενη ως
δικαιούχος συνδέεται από 1/12/2003 με το Δήμο με σύμβαση εργασίας αορίστου
χρόνου, δεν κατέστη τελεσίδικη, καθόσον εκκρεμεί έφεση του Δήμου κατά αυτής
και επιπλέον η εκκαθάριση της δαπάνης δεν έγινε κατά μήνα με την έκδοση
μισθοδοτικής κατάστασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 παρ. 2 του
β.δ. 17/5-15/6/1959 (ΦΕΚ 114 Α΄). Τα ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκαν.
Ο Δήμος Γεοροποτάμου υποστηρίζει ότι τα ανωτέρω Χ.Ε. αντικαταστάθηκαν
με το αριθ. 167/2011 που θεωρήθηκε και πληρώθηκε.
Με τα πρακτικά της 6ης Συν./29.3.2011 του Ι Τμήματος του Ελ. Σ. κρίθηκε μη
θεωρητέο το 152/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 8.772,46, του Ενιαίου Δημοτικού
Παιδικού Σταθμού Σκύδρας, που αφορούσε στην καταβολή της προβλεπόμενης
από τα διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3320/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 48) επιδότησης
για την αγορά κατοικίας σε προβληματική περιοχή, με την αιτιολογία ότι η προς
επιδότηση κατοικία, κατά τον κρίσιμο χρόνο της αγοράς της, δεν βρισκόταν σε
προβληματική
περιοχή,
αλλά
σε
περιοχή,
μεταγενέστερα ως τέτοια.
36
η
οποία
χαρακτηρίσθηκε
Με την 109/2010 πράξη του Αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ. Αγίας
Παρασκευής επεστράφησαν αθεώρητα τα 1114 - 1116/2010 Χ.Ε., συνολικού
ποσού ευρώ 8.410,08, του Δ. Παιανίας, που αφορούσαν στην υπερωριακή αμοιβή
υπαλλήλων του Δήμου για την γραμματειακή υποστήριξη σχολικών επιτροπών,
με την αιτιολογία ότι οι σχολικές επιτροπές επιχορηγούνταν από τον κρατικό
προϋπολογισμό, μέσω των Ο.Τ.Α., (ν. 1892/1990, ΦΕΚ 101 Α΄) και συνεπώς
μπορούσαν οι ίδιες να καλύπτουν τις δαπάνες τους και να μην επιβαρύνουν τον
προϋπολογισμό του Δήμου. Τα ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκαν.
Με την 96/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Ρεθύμνης επεστράφη
αθεώρητο το 442/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 8.000, του Δ. Φοίνικα, που αφορούσε
στη δαπάνη διαμονής και εστίασης ομάδας τεσσάρων ατόμων του ΕΚΑΒ, με την
αιτιολογία ότι η ως άνω δαπάνη, αφενός εμπίπτει στις αρμοδιότητες του
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αφετέρου δεν προβλέπεται από
διάταξη νόμου, ούτε συντελεί στην εκπλήρωση των επιδιωκομένων από τον Δήμο
σκοπών ( άρθρο 75 του Κ.Δ.Κ., ΦΕΚ 114 Α΄). Το ανωτέρω ΧΕ δεν
επανυποβλήθηκε.
Με την 115/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ. Πειραιά
επεστράφησαν αθεώρητα τα 1078 - 1081/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ
7.936,50, του Δ. Αίγινας, που αφορούσαν σε αμοιβές τεσσάρων μουσικών του
δημοτικού νομικού προσώπου με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ
ΑΙΓΙΝΗΣ»,
με την αιτιολογία ότι, όπως προέκυπτε από την 48/2010 απόφαση του
Δ.Σ., το νομικό αυτό πρόσωπο καταργήθηκε και εντάχθηκε στην Κοινωφελή
Επιχείρηση του Δήμου Αιγίνης (Κ.Ε.Δ.Α.)., χωρίς η 07/3659/23.07.2010
απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, η οποία το κατήργησε,
να προβλέπει την συγχώνευσή του με την Κ.Ε.Δ.Α και την ανάληψη από το Δήμο
των υποχρεώσεων του καταργούμενου νομικού προσώπου (άρθρο 241 του
Κ.Δ.Κ., ΦΕΚ Α΄ 114). Τα ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκαν.
Με την 5/2010 πράξη της αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Ξάνθης
επεστράφη αθεώρητο το 526/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 7.722,59, του Δ. Ξάνθης,
που αφορούσε στην καταβολή επιδότησης σε μόνιμο υπάλληλο του Δήμου για
αγορά κατοικίας σε προβληματική περιοχή, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 του ν.
2085/1992 (ΦΕΚ Α΄ 170), όπως ισχύει, με την αιτιολογία ότι η αγορά της
επιδοτούμενης κατοικίας πραγματοποιήθηκε πριν την ένταξη του δικαιούχου
37
υπαλλήλου στο μόνιμο προσωπικό του Δήμου με σχέση εξαρτημένης εργασίας
αορίστου χρόνου. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 67/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Αργολίδας
επεστράφη αθεώρητο το 816 /2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 7.522,50, του Δ. Ναυπλίου,
που αφορούσε στην καταβολή χιλιομετρικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους της
Τεχνικής Υπηρεσίας, με την αιτιολογία ότι δεν είχε εκδοθεί, πριν τη μετακίνηση
κάθε υπαλλήλου, γραπτή εντολή μετακίνησης από το αρμόδιο όργανο, σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 1, 3, 6, και 7 του ν. 2685/1999 (ΦΕΚ Α΄35). Το
ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Για τον ίδιο λόγο επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε.: 1) 874/2010, ποσού ευρώ
924, του Δ. Καισαριανής, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 143/2010 της
Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ. Αθηναίων), 2) 3281 - 3285/2010, συνολικού ποσού
ευρώ 492, του Δ. Αγίου Δημητρίου, τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν
(πράξη153/2010 της ιδίας ως άνω Επιτρόπου), 3) 2668/2010, ποσού ευρώ 270,
του Δ. Βύρωνα, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 142/2010 της ιδίας ως άνω
Επιτρόπου).
Ο Δήμος Βύρωνα συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην Έκθεση του Ε.Σ. και
πληροφορεί περαιτέρω ότι η σχετική δαπάνη δεν εκταμιεύθηκε.
4) 875/2010, ποσού ευρώ 132, του Δ. Καισαριανής, το οποίο δεν
επανυποβλήθηκε (πράξη 145/2010 της ιδίας ως άνω Επιτρόπου), 5) 876/2010,
ποσού ευρώ 44,55 του Δ. Καισαριανής, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη
145/2010 της ιδίας ως άνω Επιτρόπου), 6) 130/2010, ποσού ευρώ 664,81, του Δ.
Πολυγύρου, ως και για το λόγο ότι δεν επισυνάπτονταν απαιτούμενα
δικαιολογητικά όπως οι κάρτες επιβίβασης, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη
8/2010 του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Χαλκιδικής) και 7) 575/2010, ποσού
ευρώ 322,16 του Δ. Πυθαγορείου, ως και για έλλειψη και άλλων αναγκαίων
δικαιολογητικών
(κατάσταση
ημερολογιακής
κίνησης),
το
οποίο
δεν
επανυποβλήθηκε (πράξη 29/2010 του Επιτρόπου στο Ν. Σάμου).
Με την 36/2010 πράξη του Επιτρόπου στο Ν. Κερκύρας, επεστράφησαν
αθεώρητα τα 1553 - 1555/2010 Χ.Ε., του Δ. Κερκυραίων, συνολικού ποσού
ευρώ 7.260,54, που αφορούσαν στην καταβολή αποδοχών και εξόδων κίνησης σε
υπαλλήλους του
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δήμου, οι οποίοι
μεταφέρθηκαν σ’ αυτόν από τη λυθείσα Αναπτυξιακή Επιχείρηση του Δήμου
(ΑΝ.Ε.Δ.Κ.), με την αιτιολογία ότι η μεταφορά και κατάταξή τους σε
38
συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις δεν ήταν νόμιμη, αφού το εν λόγω
προσωπικό εργαζόταν, κατά τον κρίσιμo χρόνο (31-12-2005) στη λυθείσα
ΑΝ.Ε.Δ.Κ. με συμβάσεις μίσθωσης έργου και όχι με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου (άρθρο 269 του Κ.Δ.Κ.). Τα ανωτέρω Χ.Ε. δεν
επανυποβλήθηκαν.
Με τη 164/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Λασιθίου
επεστράφησαν αθεώρητα τα 704 - 707 και 763 - 765/2010 Χ.Ε, συνολικού ποσού
ευρώ 6.919,12, του Δ. Σητείας, που αφορούσαν στην πληρωμή αποδοχών, δώρου
Χριστουγέννων και εξόδων κίνησης υπαλλήλων ορισμένου χρόνου, οι οποίοι
προσελήφθησαν για την εκτέλεση του έργου: «Καθαρισμός – ευπρεπισμός οδών
πόλης και οικισμών», με την αιτιολογία ότι: α) η πρόσληψη των ανωτέρω έγινε
μη νόμιμα ως έκτακτο προσωπικό για εκτέλεση έργου με αυτεπιστασία, κατ’
επίκληση των διατάξεων του άρθρου 209 του ν. 3584/2007, καθόσον η
απασχόλησή τους αφορούσε εκτέλεση εργασιών για τις οποίες δε συνέτρεχαν
έκτακτες ανάγκες και β) δεν αποδεικνυόταν ότι η εκτέλεση του έργου με
αυτεπιστασία ήταν οικονομικά συμφερότερη για το Δήμο, όπως απαιτείται από
τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.δ. 609/1985 (ΦΕΚ 223 Α’). Τα ανωτέρω Χ.Ε.
δεν επανυποβλήθηκαν.
Για τον ίδιο λόγο επεστράφησαν αθεώρητα τα 708 έως 711/2010 και 766 έως
770/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 7.235 και 5.558,10 αντίστοιχα, του ιδίου
ως άνω Δήμου, τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν (πράξη 165/2010 της ιδίας ως
άνω Επιτρόπου).
Με την 56/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Καβάλας
επεστράφησαν αθεώρητα τα 347 και 348/2010 Χ.Ε. του Δ. Ορφανού, συνολικού
ποσού ευρώ 6.708,75, που αφορούσαν στην καταβολή επιδόματος αδείας και
αναλογουσών εργοδοτικών εισφορών, έτους 2010, σε υδρονομείς άρδευσης για
εργασία που παρείχαν από 1-6-2010 έως 30-9-2010, με την αιτιολογία ότι η
δαπάνη εκκαθαρίστηκε εσφαλμένα, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 3
παρ. 6 του ν. 3845/2010 (Φ.Ε.Κ. 65 Α΄/6-5-2010), σε συνδυασμό με τις διατάξεις
του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 3833/2010 (Φ.Ε.Κ. 40 Α΄/15-3-2010). Τα ανωτέρω
Χ.Ε. επανυποβλήθηκαν και θεωρήθηκαν με μειωμένο το εντελλόμενο ποσό
συνολικά κατά ευρώ 5.120,55.
39
Για τον ίδιο ως άνω λόγο επεστράφησαν αθεώρητα τα 350 και 351/2010 Χ.Ε.
του Δ.Ορφανού, συνολικού ποσού ευρώ 10.919,10, τα οποία επανυποβλήθηκαν
και θεωρήθηκαν με μειωμένο το εντελλόμενο ποσό συνολικά κατά ευρώ 6.154,35
(πράξη 57/2010 του ιδίου ως άνω Επιτρόπου).
Με την 191/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Έβρου επεστράφη
αθεώρητο το 859/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 6.350,45, του Δ. Βύσσας, που
αφορούσε στην επιδότηση αγοράς κατοικίας σε προβληματική περιοχή
υπαλλήλου του, με την αιτιολογία ότι ο επιδοτούμενος κατείχε, πέραν της προς
επιδότηση κατοικίας και άλλη, η οποία δεν κάλυπτε πλήρως τις στεγαστικές του
ανάγκες και ως εκ τούτου δικαιούτο μέρος της επιδότησης (παρ. 4 του άρθρου 10
του ν.3320/2005). Το ανωτέρω Χ.Ε επανυποβλήθηκε και θεωρήθηκε με μειωμένο
το εντελλόμενο ποσό κατά ευρώ 3.659,67.
Με την 42/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Υπουργείο
Πολιτισμού και Τουρισμού επεστράφη αθεώρητο το 475/2010 X.Ε., ποσού
ευρώ 5.440,17, του Δ. Χολαργού, που αφορούσε στην καταβολή αποζημίωσης
σε μέλη της επιτροπής επιλογής προσωπικού μερικής απασχόλησης, με την
αιτιολογία ότι η αμοιβή των ανωτέρω, είχε εκκαθαριστεί σύμφωνα με την αριθ.
2/60231/0022/2005 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1863), η οποία εκδοθείσα σε εκτέλεση των
διατάξεων του αρθρ. 17 του ν. 3205/2003, καθόριζε την αποζημίωση των μελών
των επιτροπών επιλογής τακτικού προσωπικού των ΟΤΑ α´ βαθμού και όχι του
προσωπικού μερικής απασχόλησης. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Για τον ίδιο λόγο επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε.: 1) 73Α/2010, ποσού ευρώ
2.028,57, του Δ. Ελευθέριου Βενιζέλου, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη
13/2010 του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Χανίων), 2) 484/2010, ποσού ευρώ
1.671,80, του Δ. Τρίγλιας, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 154/2010 του
Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Χαλκιδικής) και 3) 106/2010, ποσού ευρώ 4.678,38,
του Δ. Αγρινίου, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 19/2010 του Επιτρόπου
του Ελ. Σ. στο Ν. Αιτωλοακαρνανίας).
Με την 381/2010 πράξη της αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ.
Περιστερίου, επεστράφησαν αθεώρητα τα 2028, 2050, 2083 και 2135/2010 Χ.Ε.,
συνολικού ποσού ευρώ 5.406,49, του Δ. Άνω Λιοσίων, που αφορούσαν στην
καταβολή αμοιβής υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων, με την αιτιολογία ότι
δεν
επισυνάπτονταν
δικαιολογητικά,
40
όπως
μισθοδοτική
κατάσταση
και
βεβαιώσεις
ωρών
υπερωριακής
απασχόλησης.
Τα
ανωτέρω
Χ.Ε.
δεν
επανυποβλήθηκαν.
Με την πράξη 16/2010 της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Χανίων επεστράφη
αθεώρητο το 135Α/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 5.162,98, του Δ. Θερίσου, που
αφορούσε στην καταβολή αναδρομικών αποδοχών και επιδομάτων υπαλλήλου
του Δήμου, με την αιτιολογία ότι η απαίτηση της φερόμενης ως δικαιούχου έχει
υποπέσει στη διετή παραγραφή, σύμφωνα με το άρθρο 90 παρ. 3 του ν.
2362/1995 (ΦΕΚ 247/27-11-1995 Τεύχος Α΄) και δεν είχαν προσκομιστεί οι
αποφάσεις χορήγησης ανώτερων μισθολογικών κλιμακίων, όπως ορίζει το άρθρο
6 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄). Το ανωτέρω Χ.Ε. επανυποβλήθηκε και
θεωρήθηκε με μειωμένο το εντελλόμενο ποσό κατά ευρώ 1.097,96.
Με την 101/2010 πράξη της αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ.
Καλλιθέας επεστράφη αθεώρητο το 836/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 4.720, του Δ.
Αλίμου, που αφορούσε στην αμοιβή εκπροσώπου του Δήμου στις Βρυξέλλες για
το έτος 2004, με την αιτιολογία ότι η εντελλόμενη δαπάνη δεν προβλεπόταν από
διάταξη νόμου, δεν κάλυπτε τις λειτουργικές ανάγκες του Δήμου και δεν
εξυπηρετούσε τους σκοπούς του. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 6/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Καβάλας
επεστράφησαν αθεώρητα τα 28, 32 και 34/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ
4.528,80, του Δ. Χρυσουπόλεως, που αφορούσαν στην πληρωμή δαπανών
μετακίνησης έτους 2009, μηχανικών του ως άνω Δήμου, με την αιτιολογία ότι μη
νόμιμα εκκαθαρίστηκε ημερήσια αποζημίωση για αυθημερόν μετακινήσεις
απόστασης κάτω των 40 χιλιομέτρων, κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 9
παρ. 2 περ. Γ΄ εδάφ. β΄ του ν. 2685/1999 (Φ.Ε.Κ. 35 Α΄). Τα ανωτέρω Χ.Ε.
επανυποβλήθηκαν και θεωρήθηκαν με μειωμένο το εντελλόμενο ποσό συνολικά
κατά ευρώ 3.472.
Με την 57/2010 πράξη του Αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν.
Δωδεκανήσου επεστράφη αθεώρητο το 409/2010 Χ.Ε., του Δ. Νότιας Ρόδου,
ποσού ευρώ 4.289,65, που αφορούσε στην καταβολή αποδοχών και κατ’ αποκοπή
εξόδων κίνησης, όπως αυτά ορίζονται στη 2/50025/0022/2006 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄
1489), σε συμβασιούχους υπαλλήλους μερικής απασχόλησης του Δήμου, με την
αιτιολογία ότι, κατά παράβαση των διατάξεων της περ. γ΄ της παραγράφου 6 του
άρθρου 28 του ν. 3536/2007 (Φ.Ε.Κ. Α΄42), υπολογίστηκε αναλογία των κατ’
αποκοπή εξόδων κίνησης σε υπαλλήλους μερικής απασχόλησης. Το ανωτέρω
41
Χ.Ε. επανυποβλήθηκε και θεωρήθηκε με μειωμένο το εντελλόμενο ποσό κατά
ευρώ 738,10.
Με την 21/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δήμο Ηλιούπολης
επεστράφησαν αθεώρητα τα 170 και 181/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ
4.087,30, του Δ. Υμηττού, που αφορούσαν στη προμήθεια ειδών προστασίας
εργαζομένων με την αιτιολογία ότι, η επιλογή και η προμήθεια αυτών έγινε κατά
παράβαση των διατάξεων του άρθρου 5 παρ.1 του π.δ. 396/1994 (Φ.Ε.Κ. 220,
Α΄), περί αξιολόγησης των εξοπλισμών ατομικής προστασίας και των Κ.Υ.Α.
2/12542/0022/20.3.2003 (Φ.Ε.Κ. 441, Β΄) και 53361/11.10.2006 (Φ.Ε.Κ. 1503,
Β΄). Τα ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκαν.
Με τη 14/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στη 2η Υπηρεσία Επιτρόπου
στο Ν. Αχαΐας επεστράφησαν αθεώρητα τα 32 και 33/2010 Χ.Ε., συνολικού
ποσού ευρώ 4.056,26, του Δ. Καλαβρύτων, που αφορούσαν στην καταβολή
αποδοχών ειδικών συνεργατών του Δημάρχου, με την αιτιολογία ότι το ποσό των
40 ευρώ, που αντιστοιχούσε σε επίδομα προβληματικής περιοχής κατηγορίας Β΄,
δεν περιλαμβανόταν στις δικαιούμενες αποδοχές των ειδικών συνεργατών, όπως
αυτές είχαν καθοριστεί με την Κ.Υ.Α 2/3850/0022/19-2-2008 (ΦΕΚ 85 τ.
Υ.Ο.Δ.Δ), η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 163 του ν.
3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄). Τα ανωτέρω Χ.Ε. επανυποβλήθηκαν και θεωρήθηκαν
με μειωμένο το εντελλόμενο ποσό συνολικά κατά ευρώ 99,49.
Με την 149/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Λασιθίου
επεστράφη αθεώρητο το 1139/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 4.026,34, του Δ.
Ιεράπετρας, που αφορούσε στη δαπάνη επιδότησης κατοικίας μόνιμης
υπαλλήλου του σε προβληματική περιοχή, με την αιτιολογία ότι: α) κατά
παράβαση των διατάξεων του άρθρου 10 του ν. 3320/2005 και των ΚΥΑ
ΔΙΔΑΔ/Φ43/4020/οικ.
23301/17-11-05
ΔΙΔΑΔ/Φ48/28/8855/3-5-06,
υπολογίστηκαν
(ΦΕΚ
Β΄
παραπάνω
1663)
τετραγωνικά
και
στο
εμβαδόν της προς επιδότηση κατοικίας και β) υπολογίστηκε λανθασμένα η
διαφορά της αντικειμενικής αξίας της προς επιδότηση και της ήδη κατεχόμενης
οικίας, που ανήκε κατά ποσοστό 100% στο σύζυγο της φερόμενης ως δικαιούχου
υπαλλήλου. Το ανωτέρω Χ.Ε. επανυποβλήθηκε και θεωρήθηκε με μειωμένο το
εντελλόμενο ποσό κατά 2.045,16 ευρώ.
Για τον ίδιο ως άνω πρώτο λόγο επεστράφη αθεώρητο το 882/2010 X.E.,
ποσού ευρώ 9.713, του Δ. Ορεστιάδας, το οποίο επανυποβλήθηκε και
42
θεωρήθηκε, με μειωμένο το εντελλόμενο ποσό κατά ευρώ 6.590,24 (πράξη
153/2010 του Επιτρόπου του Ελ Σ. στο Ν. Έβρου).
Με την 214/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Έβρου επεστράφη
αθεώρητο το 1872/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 4.012,80, του Δ. Αλεξανδρούπολης,
που αφορούσε σε αποδοχές προσωπικού της Κοινωφελούς Επιχείρησης
Πολιτιστικής Ανάπτυξης Δήμου Αλεξανδρούπολης (Κ.ΕΠ.Α.Δ.Α), με την
αιτιολογία ότι μη νόμιμα επιβαρύνθηκε για την πληρωμή των αποδοχών αυτών ο
προϋπολογισμός του Δήμου αντί του προϋπολογισμού της κοινωφελούς
επιχείρησης. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 2/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Καβάλας επεστράφη
αθεώρητο το 14/2010 Χ.Ε., του Δ. Φιλίππων, ποσού ευρώ 3.921,92, που
αφορούσε στην καταβολή αποζημίωσης μη ληφθείσας κανονικής άδειας σε
υπαλλήλους του Δήμου, διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, με την αιτιολογία ότι, όπως προέκυπτε από τα
δικαιολογητικά του Χ.Ε., οι δώδεκα εκ των ανωτέρω είχαν λάβει κανονική άδεια
(άρθρα 2 παρ. 3 του ν. 3250/2004, Φ.Ε.Κ. 124 Α΄ και 1 παρ. 3 του ν.
1346/1983 /Φ.Ε.Κ. 46 Α΄). Το ανωτέρω Χ.Ε. επανυποβλήθηκε και θεωρήθηκε με
μειωμένο το εντελλόμενο ποσό κατά ευρώ 3.582,01.
Με την 9/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Χαλκιδικής
επεστράφη αθεώρητο το 60/2010 ΧΕ, ποσού ευρώ 3.839,17, του Δ. Τρίγλιας, που
αφορούσε στην καταβολή μισθοδοσίας, επιδόματος αδείας και Χριστουγέννων,
καθώς και οδοιπορικών εξόδων σε αρχαιολόγο, με την αιτιολογία ότι στην από
21/10/2009 προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου και της Εφορείας ΙΣΤ΄
Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, βάση της οποίας εκκαθαρίστηκαν οι
εν λόγω δαπάνες, ο προσδιορισμός των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων των
συμβαλλομένων ήταν ασαφής, κατά παράβαση του άρθρου 225 του Κ.Δ.Κ. (ΦΕΚ
Α΄ 114). Το ανωτέρω ΧΕ αντικαταστάθηκε και θεωρήθηκε με μειωμένο το
εντελλόμενο ποσό κατά ευρώ 271,86.
Με την 134/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Αθηναίων,
επεστράφησαν αθεώρητα τα 7799, 7800, 8169, 8170 και 8236/2010 Χ.Ε,
συνολικού ποσού ευρώ 3.675, που εκδόθηκαν από την Υ.Δ.Ε. στο Δ. Αθηναίων
και αφορούσαν στη δαπάνη για την καταβολή εξόδων κίνησης του άρθρου 5
παρ.2 του ν. 2685/1999 (ΦΕΚ Α΄35), με την αιτιολογία ότι οι δικαιούχοι των
ανωτέρω Χ.Ε. δεν ήταν επιμελητές, αλλά φέρονταν ως ασκούντες χρέη
43
επιμελητών παράλληλα με τα καθήκοντά τους, ενώ οι θέσεις των ΥΕ1 ΚΛΗΤΗΡΩΝ
ΘΥΡΩΡΩΝ
ήταν εκατό (100) και συνεπώς δεν δικαιολογείτο η ανάθεση των
καθηκόντων τους σε άλλους. Τα ανωτέρω Χ.Ε δεν επανυποβλήθηκαν.
Για τον ίδιο ως άνω λόγο επεστράφη αθεώρητο το 2834/2010 Χ.Ε., ποσού
ευρώ 140, που εκδόθηκε από την Υ.Δ.Ε. στο ίδιο ως άνω Δήμο, το οποίο δεν
επανυποβλήθηκε (πράξη 144/2010 της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ. Αθηναίων).
Με την 28/2010 πράξη του αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ.
Καλαμαριάς επεστράφησαν αθεώρητα τα 342 και 346/2010 Χ.Ε., του Δ.
Μενεμένης, συνολικού ποσού ευρώ 3.640,80, που αφορούσαν στην καταβολή της
χιλιομετρικής δαπάνης και διοδίων για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του
Δημάρχου στην Αθήνα με το υπηρεσιακό αυτοκίνητο, με την αιτιολογία ότι,
μέρος του εντελλόμενου ποσού εκκαθαρίστηκε στον δικαιούχο, κατά παράβαση
των προϋποθέσεων κίνησης των κρατικών επιβατικών αυτοκινήτων (άρθρα 9 της
ΚΥΑ 543/5543/2000, ΦΕΚ 376/Β΄/2000 και 7 παρ. Β του ν.2685/1999, ΦΕΚ 35
Α΄). Το ανωτέρω Χ.Ε. αντικαταστάθηκε από το 553/2010 όμοιο και θεωρήθηκε
με μειωμένο το εντελλόμενο ποσό κατά ευρώ 1.022,35.
Με τη 228/2010 πράξη της αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ.
Περιστερίου, επεστράφη αθεώρητο το 2533/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 3.384,45, του
Δ. Περιστερίου, που αφορούσε αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης
Κυριακών και εξαιρέσιμων σε προσωπικό της Διεύθυνσης Επιμέλειας Πρασίνου
και Κήπων, με την αιτιολογία ότι η επισυναπτόμενη έγκριση του Γενικού
Γραμματέα της Περιφέρειας αφορούσε μόνο το προσωπικό καθαριότητας. Το
ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 163/2010 πράξη της Αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν.
Κορινθίας επεστράφησαν αθεώρητα τα 539 και 540/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού
ευρώ 3.210,77, του Δ. Ευρωστίνης, που αφορούσαν σε αποδοχές και έξοδα
κίνησης υπαλλήλων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με την
αιτιολογία ότι οι ως άνω απολαβές δεν στηρίχτηκαν σε νόμιμα συναφθείσες
συμβάσεις, κατά παράβαση των άρθρων 21 του ν. 2190/1994 και 6 παρ. 2 του π.δ.
164/2004 (ΦΕΚ 134 Α). Τα ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκαν.
44
Με την 10/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Σάμου επεστράφη
αθεώρητο το 482/2010 ΧΕ, ποσού ευρώ 3.000, του Δ. Βαθέος, που αφορούσε
στην καταβολή εξόδων κίνησης στους προέδρους των Δημοτικών Διαμερισμάτων
του, με την αιτιολογία ότι το εντελλόμενο ποσό εκκαθαρίστηκε χωρίς να
συνυπολογιστούν: α) οι μειώσεις του άρθρου 1 παρ. 5 και 6 του ν. 3833/2010
(ΦΕΚ 40 Α΄) κατά ποσοστό 7%, β) του άρθρου τρίτου του ν. 3845/2010 (ΦΕΚ
65 Α΄) κατά περαιτέρω ποσοστό 3% και γ) χωρίς να γίνει κράτηση ποσοστού 1%
υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. Το ανωτέρω Χ.Ε. επανυποβλήθηκε και θεωρήθηκε με
μειωμένο το εντελλόμενο ποσό κατά ευρώ 1.343,69.
Για τον ίδιο ως άνω πρώτο λόγο επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε.:
1) 505/2010, ποσού ευρώ 16.350, του Δ. Καρλοβασίων Ν. Σάμου, το οποίο
επανυποβλήθηκε και θεωρήθηκε με μειωμένο το εντελλόμενο ποσό κατά ευρώ
1.220,53 (πράξη 12/2010 του ιδίου ως άνω Επιτρόπου),
2) 443/2010, ποσού ευρώ 19.650, του Δ. Πυθαγορείου, το οποίο
επανυποβλήθηκε και θεωρήθηκε με μειωμένο το εντελλόμενο ποσό κατά ευρώ
1.466,90 (πράξη 11/2010 του ιδίου ως άνω Επιτρόπου).
3) 606 και 607/2010. συνολικού ποσού ευρώ 58.210, του Δ. Δρυμαλίας, τα
οποία δεν επανυποβλήθηκαν (πράξη 80/2010 του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν.
Κυκλάδων).
Ο νυν Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων αναφέρει ότι εκδόθηκαν σε
αντικατάσταση των ανωτέρω Χ.Ε. τα αριθμ. 761Β και 762Β/2011 όμοια με
μειωμένο το ποσό κατά 4.246,25, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του Επιτρόπου
του Ε.Σ., τα οποία και τελικά θεωρήθηκαν.
4) 145 και 146/2010, συνολικού ποσού ευρώ 21.821,37, του Δ. Ιαλυσού, που
αφορούσαν στην καταβολή εξόδων παράστασης, μισθοδοσίας και κατ’ αποκοπή
εξόδων κίνησης σε αιρετούς και ειδικούς συνεργάτες, του Δήμου, τα οποία
επανυποβλήθηκαν και θεωρήθηκαν με μειωμένο το εντελλόμενο ποσό συνολικά
κατά ευρώ 6.928,48 (πράξη 38/2010 του Αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο
Ν. Δωδεκανήσου). Για τον ίδιο ως άνω δεύτερο λόγο επεστράφησαν αθεώρητα τα
Χ.Ε: 1) 499/2010, ποσού ευρώ 607,94, του Δ. Παλλήνης Ν. Χαλκιδικής, που
αφορούσε στην καταβολή αποζημίωσης συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της Δ.Ε., το
οποίο αντικαταστάθηκε από το 505/2010 όμοιο και θεωρήθηκε με μειωμένο το
εντελλόμενο ποσό κατά ευρώ 228,14 (πράξη 177/2010 του Επιτρόπου του Ελ.Σ.
στο Ν. Χαλκιδικής), 2) 232/2010, ποσού ευρώ 3.069, του Δημοτικού Λιμενικού
45
Ταμείου Αίγινας, που αφορούσε έξοδα παράστασης του Προέδρου του, το οποίο
αντικαταστάθηκε από το 249/2010 όμοιο και θεωρήθηκε με μειωμένο το
εντελλόμενο ποσό κατά ευρώ 2.976,93 (πράξη 93/2010 της Επιτρόπου του Ελ.Σ.
στο Δ. Πειραιά), 3) 343 - 347/2010, συνολικού ποσού ευρώ 23.303,73, του Δ.
Τρίγλιας, που αφορούσαν στην καταβολή εξόδων παράστασης αιρετών, τα οποία
αντικαταστάθηκαν από τα 369 - 373/2010 όμοια και θεωρήθηκαν με μειωμένο το
εντελλόμενο ποσό κατά ευρώ 707,49 (πράξη 106/2010 του Επιτρόπου του Ελ. Σ.
στο Ν. Χαλκιδικής). Για τον ίδιο ως άνω τρίτο λόγο της μη επιβολής κρατήσεων
υπέρ τρίτων επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε. :
1) 760 και 761/2010, συνολικού ποσού ευρώ 1.950, του Δ. Βύρωνα, τα οποία
επανυποβλήθηκαν και θεωρήθηκαν με μειωμένο το εντελλόμενο ποσό κατά ευρώ
154,95 (πράξη 26/2010 της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ. Ηλιούπολης).
Ο Δήμος Βύρωνα αναφέρει ότι τα ανωτέρω Χ.Ε. επανεκδόθηκαν και
πληρώθηκαν για το συνολικό ποσό των 2.103,95 ΕΥΡΩ (1.737,70 και 366,25
ΕΥΡΩ αντίστοιχα).
2) 972/2010, ποσού ευρώ 1.040, του Δ. Αγίου Δημητρίου, το οποίο
επανυποβλήθηκε και θεωρήθηκε με μειωμένο το εντελλόμενο ποσό κατά ευρώ
329,95 (πράξη 39/2010 της ιδίας ως άνω Επιτρόπου) και 3) 346 και 347/2010,
συνολικού ποσού ευρώ 975, του Δ. Βούλας, τα οποία επανυποβλήθηκαν και
θεωρήθηκαν με μειωμένο το εντελλόμενο ποσό κατά ευρώ 81,62 (πράξη 24/2010
της ιδίας ως άνω Επιτρόπου).
Με την 200/2010 πράξη του Επιτρόπου στη 2 η Υπηρεσία Επιτρόπου στο Ν.
Ηρακλείου επεστράφησαν αθεώρητα τα 527 και 528/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού
2.964,73 ευρώ, του Δ. «Ν. Καζαντζάκης», που αφορούσαν στην καταβολή
επιδόματος αδείας και δώρου Χριστουγέννων σε επί συμβάσει υδρονομείς του
Δήμου, με την αιτιολογία ότι, σύμφωνα με την παρ. 1β του άρθρου 5 του Β.Δ. 28
Μαρτίου/ 15 Απριλίου 1957 «Περί αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων» στα
υδρονομικά όργανα δεν καταβάλλονται επιδόματα ή άλλες παροχές. Τα ανωτέρω
Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκαν.
Για τον ίδιο λόγο επεστράφη αθεώρητο το 830/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ
3.573,54, του Δ. Αστερουσίων, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 212/2010
του ιδίου ως άνω Επιτρόπου).
Με την 91/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Πειραιά επεστράφη
αθεώρητο το 4092/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 2.900,98, του Δ. Πειραιά, που
46
αφορούσε στην καταβολή μηνιαίων εξόδων παράστασης Προέδρου του Δ.Σ. του
Δήμου, με την αιτιολογία ότι η Πρόεδρος, ως συνταξιούχος του Δημοσίου (ιατρός
Ε.Σ.Υ), δεν δικαιούτο σωρευτικά το σύνολο των εξόδων παράστασης και το
σύνολο της σύνταξης, αλλά έπρεπε, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3865/2010
(ΦΕΚ 120 Α), ύστερα από δήλωση επιλογής προς το Γ.Λ.Κ., να καταβάλλεται το
σύνολο των εξόδων παράστασης και το 70% της συντάξεώς της. Το ανωτέρω
Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Για τον ίδιο λόγο επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε.: 1) 543/2010, ποσού ευρώ
1.327, του Δ. Αμπελακίων, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 96/2010 της
Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ. Πειραιά), 2) 1110/2010, ποσού ευρώ 13.071,40, του
Δ. Νάουσας, το οποίο επανυποβλήθηκε και θεωρήθηκε με μειωμένο το
εντελλόμενο ποσό κατά ευρώ 3.630,94 (πράξη 36/2010 της αναπληρώτριας
Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Ημαθίας), 3) 440/2010, ποσού ευρώ 3.315,22, του Δ.
Ανθεμίων, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 51/2010 της αναπληρώτριας
Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Ημαθίας), 4) 296, 297 και 299/2010, συνολικού
ποσού ευρώ 18.186,34, του Δ. Συβρίτου, τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν (πράξη
95/2010 της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Ρεθύμνης), 5) 668/2010, ποσού ευρώ
3.315,22, του Δ. Τυμπακίου, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 224/2010 του
Επιτρόπου του Ελ. Σ. στη 2η Υπηρεσία στο Ν. Ηρακλείου), 6) 617 και 660/2010,
συνολικού ποσού ευρώ 1.989,14, του Δ. Καστελλίου, τα οποία δεν
επανυποβλήθηκαν (πράξη 226/2010 του ιδίου ως άνω Επιτρόπου).
Με την 366/2010 πράξη της αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ.
Περιστερίου επεστράφη αθεώρητο το 2187/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 2.731,73, του
Δ. Άνω Λιοσίων, που αφορούσε στη μισθοδοσία μεταφερόμενου από τη
Δημοτική Επιχείρηση Ραδιοφωνίας του Δήμου προσωπικού, βάσει του άρθρου 25
παρ. 10 α του ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263 Α΄), με την αιτιολογία ότι δεν
επισυνάπτονταν
δικαιολογητικά,
όπως
κάρτα
πρόσληψης,
πρωτόκολλο
εγκατάστασης και πράξη κατάταξης, δημοσιευμένη σε ΦΕΚ. Το ανωτέρω Χ.Ε.
αντικαταστάθηκε με τα 83/2011 Χ.Ε., ποσού ευρώ 1.488,59, το οποίο θεωρήθηκε
και 84/2011 Χ.Ε., ποσού ευρώ 1.243,14, το οποίο εστάλη με διαφωνία στο I
Τμήμα του Ελ.Σ.
Με την 145/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Χαλκιδικής
επεστράφη αθεώρητο το 275/2010 ΧΕ, ποσού ευρώ 2.407, του Δ. Σιθωνίας, που
αφορούσε στην αναδρομική καταβολή επιδόματος προβληματικής περιοχής, με
47
την αιτιολογία ότι οι απαιτήσεις των φερόμενων ως δικαιούχων είχαν
παραγραφεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 29 παρ 5 του ν. 3202/2003
(ΦΕΚ 284 Α΄) και 90 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄) και, επιπλέον, δεν
προσκομίστηκαν τα δικαιολογητικά μετακίνησής τους σε οργανική μονάδα
προβληματικής περιοχής, που προβλέπονται από το άρθρο 72 παρ. 3 του ν.
3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄). Το ανωτέρω ΧΕ δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 196/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Χαλκιδικής
επεστράφη αθεώρητο το 1265/2010 ΧΕ, ποσού ευρώ 2.092,30, του Δ.
Καλλικράτειας που αφορούσε στην καταβολή εξόδων κίνησης δημοτικού
εισπράκτορα, με την αιτιολογία ότι δεν επισυναπτόταν ο πίνακας των εκτός έδρας
εισπράξεων και δεν προέκυπτε η κατηγορία των εσόδων που εισπράχθηκαν,
καθόσον η καταβολή της αποζημίωσης εισπρακτόρων του άρθρου 50 του ν.
3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄) προβλέπεται μόνο για τα έσοδα που εισπράττονται
βάσει βεβαιωτικών καταλόγων. Το ανωτέρω ΧΕ δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 37/2010 πράξη του Επιτρόπου στο Ν. Κερκύρας, επεστράφησαν
αθεώρητα τα 1889 και 1890/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 2.016,02, του Δ.
Κερκυραίων, που αφορούσαν στην καταβολή αποδοχών και εξόδων κίνησης σε
υπάλληλο με σχέση εργασίας ι.δ.α.χ, η οποία, μεταφέρθηκε στο Δήμο από την
λυθείσα Αναπτυξιακή Επιχείρηση Δήμου Κερκυραίων (ΑΝ.Ε.Δ.Κ.), με την
αιτιολογία ότι δεν προσκομίστηκε η σύμβαση, που είχε συναφθεί με την
επιχείρηση για να προκύπτει η σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 269 του Κ.Δ.Κ. (ΦΕΚ Α΄ 114). Τα ανωτέρω Χ.Ε. δεν
επανυποβλήθηκαν.
Με την 165/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στη 2 η Υπηρεσία
Επιτρόπου στο Ν. Ηρακλείου επεστράφη αθεώρητο το 3856/2010 Χ.Ε., ποσού
ευρώ 1.854, του Δ. Ηρακλείου, που αφορούσε στην πληρωμή τακτικής
μισθοδοσίας μηνός Σεπτεμβρίου 2010 μεταταγμένης υπαλλήλου με βαθμό Α΄
Κλάδου ΤΕ 2 Κοινωνικών Λειτουργών, από το ΚΑΠΗ Πύργου του Δ.
Αστερουσίων, σε κενή ομοιόβαθμη θέση του Δ. Ηρακλείου, με την αιτιολογία ότι
η ανωτέρω μετάταξη δεν ήταν νόμιμη, καθόσον η μεταταγείσα ήταν η μοναδική
υπάλληλος του κλάδου της, που υπηρετούσε στο ανωτέρω ΚΑΠΗ. Το ανωτέρω
Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
48
Για τον ίδιο λόγο επεστράφη αθεώρητο το 3553/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ
1.446,04, του Δ. Χαλκιδέων, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 121/2010 της
Επιτρόπου του Ελ.Σ. στη 2η Υπηρεσία Επιτρόπου στο Ν. Ευβοίας).
Με την 73/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Χαλκιδικής
επεστράφησαν αθεώρητα τα 242 και 243/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ
1.720,14, του Δ. Τρίγλιας, που αφορούσαν στην καταβολή οδοιπορικών εξόδων
και ημερήσιας αποζημίωσης υπαλλήλων κατηγορίας ΤΕ3 Πολιτικών Μηχανικών
και ΤΕ4 Μηχανολόγων Μηχανικών, με την αιτιολογία ότι η αποζημίωσή τους
έπρεπε να υπολογισθεί σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 2/52970/0022/31-8-2007
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 1781 Β΄) και όχι
με την 2/52971/0022/31.8.2007 όμοια. Τα ανωτέρω ΧΕ αντικαταστάθηκαν από τα
296 και 297/2010 όμοια, τα οποία θεωρήθηκαν με μειωμένο το εντελλόμενο ποσό
κατά ευρώ 294.
Mε την 60/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ. Πειραιά επεστράφη
αθεώρητο το 2674/2010 Χ.Ε, του Δ. Πειραιά, ποσού ευρώ 1.636,93, που
αφορούσε στην καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης στο προσωπικό της Δ/νσης
Δημοτικής Αστυνομίας, με την αιτιολογία ότι μη νόμιμα υπολογίστηκε σύμφωνα
με το άρθρο 13 παρ.1 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α), καθώς, βάσει του άρθρου 8
παρ.8 του ν. 3731/2008, (ΦΕΚ 263 Α), ο οποίος είναι νεότερος και ειδικότερος
του ν. 3205/2003, τα επιδόματα έπρεπε να καθοριστούν με Κ.Υ.Α. των Υπουργών
Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία δεν είχε ακόμη εκδοθεί.
Το Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 21/2010 πράξη του Αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν.
Αρκαδίας, επεστράφη αθεώρητο το 485/2010 Χ.Ε., του Δ. Τρίπολης, ποσού ευρώ
1.276,08, που αφορούσε στην αποζημίωση μη ληφθείσας κανονικής αδείας των
ετών 2005 μέχρι 2007, με την αιτιολογία ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 90 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α), η αξίωση είχε παραγραφεί. Το
ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 51/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Χαλκιδικής
επεστράφησαν αθεώρητα τα 146 και 147/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ
1.264,45, του Δ. Παλλήνης, που αφορούσαν στην καταβολή αποζημίωσης
συνεδριάσεων φορολογικής επιτροπής από 01/01/2010 έως 10/5/2010, με την
αιτιολογία ότι μέρος της εντελλόμενης δαπάνη δεν ήταν νόμιμη, καθόσον,
σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7 του ν 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄), οι επιτροπές
49
αυτές λειτουργούσαν εντός του ωραρίου και συνεπώς δεν δικαιολογείτο η
καταβολή πρόσθετης αμοιβής στα μέλη τους. Τα ανωτέρω ΧΕ αντικαταστάθηκαν
από τα 219 και 220/2010 όμοια και θεωρήθηκαν με μειωμένο το εντελλόμενο
ποσό συνολικά κατά ευρώ 785,49.
Με την 16/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Σάμου επιστράφηκε
αθεώρητο το 540/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 1.260,32, του Δ. Πυθαγορείου, που
αφορούσε στην πληρωμή αποζημίωσης αδείας εργατοτεχνιτών ορισμένου χρόνου,
με την αιτιολογία ότι η εργασιακή σχέση ενός εξ αυτών με το Δήμο είχε λυθεί. Το
ανωτέρω Χ.Ε. επανυποβλήθηκε και θεωρήθηκε με μειωμένο το εντελλόμενο
ποσό κατά 170,03 ευρώ.
Για τον ίδιο ως άνω λόγο επεστράφη αθεώρητο το 537/2010 ΧΕ, ποσού ευρώ
3.298,40, του Δ. Πυθαγορείου, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 18/2010
του ιδίου ως άνω Επιτρόπου).
Με την 7/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Φλώρινας επεστράφη
αθεώρητο το 224/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 1.251,89, του Δ. Περάσματος, που
αφορούσε
σε
καταβολή
αναδρομικών
αποδοχών,
λόγω
αναγνώρισης
προϋπηρεσίας και χορήγησης ανώτερου Μ.Κ., με την αιτιολογία ότι, μέρος της
αναγνωριζόμενης προϋπηρεσίας των υπαλλήλων αφορούσε στην παροχή
υπηρεσιών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο με σύμβαση έργου και αμοιβή κατ’
αποκοπή και δεν προέκυπτε η παροχή εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου,
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του εδαφίου i της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.
3205/2003. Το ανωτέρω Χ.Ε. επανυποβλήθηκε και θεωρήθηκε, με μειωμένο το
εντελλόμενο ποσό κατά ευρώ 795,43.
Ο νυν Δήμος Φλώρινας συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην έκθεση του Ε.Σ.
Για τον ίδιο λόγο επεστράφη αθεώρητο το 465/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ
14.328,71, του Δ. Αρκαλοχωρίου, που αφορούσε στην παροχή υπηρεσίας σε
δημοτική επιχείρηση με συμβάσεις μίσθωσης έργου, το οποίο επανυποβλήθηκε
και θεωρήθηκε με μειωμένο το εντελλόμενο ποσό κατά 660,43 ευρώ (πράξη
83/2010 του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στη 2η Υπηρεσία Επιτρόπου στο Ν.
Ηρακλείου).
Με την 26/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Υπουργείο Εξωτερικών,
επεστράφη αθεώρητο το 1751/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 1.225,95, του
Δημοτικού
Βρεφοκομείου
Αθηνών,
που
αφορούσε
στην
καταβολή
χιλιομετρικής αποζημίωσης σε υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Διακοσμητριών, που
50
μετακινήθηκε εντός έδρας για επίβλεψη έργου – εργασίας, με την αιτιολογία ότι
δεν ήταν νόμιμος ο ορισμός της ανωτέρω ως επιβλέπουσας δημοτικών έργωνεργασιών (άρθρα 1 του ν. 1418/1984, ΦΕΚ 23 Α΄ και 29 του π.δ. 609/1985, ΦΕΚ
223 Α΄). Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 29/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Άρτας επεστράφησαν
αθεώρητα τα 1503 και 1526/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 988,10, του Δ.
Αρταίων, που αφορούσαν στην καταβολή εκτός έδρας αποζημίωσης και δαπάνης
διανυκτέρευσης για τη συμμετοχή σε επιμορφωτικό πρόγραμμα υπαλλήλων, με
την αιτιολογία ότι το κόστος της διαμονής και διατροφής των συμμετεχόντων είχε
ήδη καλυφθεί από άλλο φορέα και δεν προσκομίζονταν οι αποδείξεις διοδίων ως
αποδεικτικό της μετακίνησης με Ι.Χ. αυτοκίνητο. Τα ανωτέρω Χ.Ε. δεν
επανυποβλήθηκαν.
Η Υπηρεσία υποστηρίζει ότι τα ανωτέρω Χ.Ε. ακυρώθηκαν και εκδόθηκαν
νέα εντάλματα, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Ε.Σ. τα οποία και πληρώθηκαν
από δημοτικούς πόρους.
Με την 175/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Χαλκιδικής
επεστράφη αθεώρητο το 467/2010 ΧΕ, ποσού ευρώ 935,43, του Δ. Τρίγλιας, που
αφορούσε στην καταβολή οδοιπορικών εξόδων και αποζημίωσης υπαλλήλου, με
την αιτιολογία ότι το σύνολο των ημερών μετακίνησής του ξεπερνούσε το όριο
των 60 ημερών που ορίζεται στο άρθρο 9 παρ. 1 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄).
Το ανωτέρω ΧΕ δεν επανυποβλήθηκε.
Για τον ίδιο λόγο επεστράφη αθεώρητο το ΧΕ 500/2010, ποσού ευρώ 718,88,
του Δ. Παλλήνης, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 176/2010 του ιδίου ως
άνω Επιτρόπου).
Με την 178/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Χαλκιδικής
επεστράφη αθεώρητο το 469/2010 ΧΕ, ποσού ευρώ 899,48, του Δ. Παλλήνης του
Ν. Χαλκιδικής, που αφορούσε στην καταβολή αποζημίωσης για την τήρηση
πρακτικών του Δ.Σ. από 01.9.2010 – 31.12.2010, με την αιτιολογία ότι δεν
πραγματοποιήθηκαν συνεδριάσεις κατά τον μήνα Οκτώβριο και επομένως δεν
αποδεικνυόταν η απαίτηση, κατά αιτία και ποσό (β.δ. της 17.5/15.6.1959, Φ.Ε.Κ.
Α΄ 114 και διορθώσεις στα Φ.Ε.Κ. Α΄ 145 και 197). Το ανωτέρω ΧΕ δεν
επανυποβλήθηκε.
51
Για τον ίδιο ως άνω λόγο επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε.: 1) 706/2010,
ποσού ευρώ 819,36, του Δ. Σταγείρων-Ακάνθου, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε
(πράξη 184/2010 του ιδίου ως άνω Επιτρόπου) και 2) 584/2010, ποσού ευρώ
971,80, του Δ. Τρίγλιας, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 194/2010 του
ιδίου ως άνω Επιτρόπου).
Με την 68/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ. Πειραιά
επεστράφησαν αθεώρητα τα 876 και 877/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ
833,42, του Δ. Περάματος, που αφορούσαν στην καταβολή ημερομισθίων και
εξόδων κίνησης, υπαλλήλου του Δήμου, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου 2μηνης
διάρκειας, με την αιτιολογία ότι, όπως προέκυπτε από τα συνημμένα
δικαιολογητικά, ο υπάλληλος είχε ήδη εργαστεί με δίμηνη σχέση εργασίας και
δεν είχε παρέλθει δωδεκάμηνο από την προηγούμενη πρόσληψη (άρθρα 206 του
ν. 3584/2007, ΦΕΚ 143 Α' και 20, παρ. 12 του ν. 2738/1999,ΦΕΚ 180 Α΄). Τα
ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκαν.
Με την 71/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Χανίων
επεστράφησαν αθεώρητα τα 2950Α - 2952Α/2010 Χ.Ε., του Δ. Χανίων,
συνολικού ποσού ευρώ 693,38, που αφορούσαν στην καταβολή επιδόματος
μεταπτυχιακών σπουδών σε υπαλλήλους με σύμβαση εργασίας ορισμένου
χρόνου, με την αιτιολογία ότι δε δικαιολογείτο επαρκώς και με σαφήνεια από το
αρμόδιο
Υπηρεσιακό
Συμβούλιο
η
συνάφεια
του
περιεχομένου
των
μεταπτυχιακών σπουδών τους, με το αντικείμενο της παρερχόμενης από αυτούς
υπηρεσίας (άρθρο 8 του ν. 3205/2003, ΦΕΚ 297 Α΄). Τα ανωτέρω Χ.Ε. δεν
επανυποβλήθηκαν.
Με την 38/2010 πράξη του Αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν.
Τρικάλων επεστράφη αθεώρητo τo 448/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 691,03, του Δ.
Τρικκαίων, που αφορούσε σε αποδοχές συμβασιούχου μερικής απασχόλησης, με
την αιτιολογία ότι η φερόμενη ως δικαιούχος δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις για
να προσληφθεί με σύμβαση μερικής απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν.3250/2004, καθώς, μη βρισκόμενη στην τελευταία πενταετία πριν την
συνταξιοδότησή της, δεν μπορούσε να ενταχθεί στη κοινωνική ομάδα Β’, βάσει
της 31211/12-10-2009 ανακοίνωσης- προκήρυξης πρόσληψης. Το ανωτέρω Χ.Ε.
δεν επανυποβλήθηκε.
Ο Δήμος Τρικκαίων συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην Έκθεση του Ε.Σ.
και σημειώνει ότι η εν λόγω πρόσληψη ακυρώθηκε.
52
Με την 25/2010 πράξη του Αναπληρωτή Επιτρόπου στο Ν. Τρικάλων
επεστράφη αθεώρητο το 382/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 606,16, του Δ. Τρικκαίων,
που αφορούσε σε αμοιβή υπαλλήλου μερικής απασχόλησης του Δήμου, με την
αιτιολογία ότι η φερόμενη ως δικαιούχος, στην αίτηση συμμετοχής που υπέβαλε,
είχε δηλώσει ανακριβώς τον χρόνο ανεργίας της και επομένως θα έπρεπε να είχε
διαγραφεί
από τους οικείους πίνακες (κεφάλαιο Δ΄ Υποβολή Αιτήσεων –
Επισημάνσεις, της 31211/12-10-2009 Ανακοίνωσης - προκήρυξης πρόσληψης,
άρθρο 4 ν.3250/2004, ΦΕΚ 124 Α΄ και ν.3536/2007, ΦΕΚ 42 Α΄). Το ανωτέρω
Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Ο Δήμος Τρικκαίων συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην Έκθεση του Ε.Σ.
και σημειώνει ότι η εν λόγω πρόσληψη ακυρώθηκε.
Με την 124/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ. Πειραιά επεστράφη
αθεώρητο το 1418 Χ.Ε., ποσού ευρώ 583,42, του Δ. Πειραιά, που αφορούσε στην
προμήθεια γάλακτος από εταιρεία για τους υπαλλήλους της Δημοτικής
Αστυνομίας, με την αιτιολογία ότι η παροχή αυτή χορηγείται μόνο στους
εργαζόμενους, στους οποίους παρέχονται μέσα ατομικής προστασίας (ΚΥΑ
55572/26.10.2005,ΦΕΚ 1648/29.11.2005) και όχι στους υπαλλήλους της
Δημοτικής Αστυνομίας (ΚΥΑ 53361/2.10.2006, ΦΕΚ Β΄1503/2006). Το ανωτέρω
Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 3/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Θεσπρωτίας
επεστράφη αθεώρητο το 566/2010 Χ.E., ποσού ευρώ 581,50, του Δ.
Ηγουμενίτσας, που αφορούσε στην καταβολή προνοιακού επιδόματος σε μόνιμη
υπάλληλο του Δήμου, μητέρα τέκνου με βαριά αναπηρία, με την αιτιολογία ότι
το επίδομα δεν είχε υπολογισθεί με βάση την ισχύουσα
Π3α/Φ18/Γ.Π.
οικ.63731/9-5-2008 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 931 Β΄), αλλά με όμοια προγενέστερη διάταξη,
η οποία είχε καταργηθεί. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε .
Ο Δήμος Ηγουμενίτσας συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην έκθεση του Ε.Σ.
και πληροφορεί περαιτέρω ότι το ανωτέρω Χ.Ε. ακυρώθηκε.
Με την 194/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Κορινθίας
επεστράφησαν αθεώρητα τα 1063 - 1065/2010 Χ.Ε, συνολικού ποσού 547,76,
του Δ. Σικυωνίων, που αφορούσαν σε αποδοχές και έξοδα κίνησης
απασχολούμενου στο πλαίσιο του προγράμματος Stage, σε εκτέλεση απόφασης
ασφαλιστικών μέτρων, με την αιτιολογία ότι μη νόμιμα μεταβλήθηκε το
53
ασφαλιστικό καθεστώς του απασχολούμενου χωρίς να προηγηθεί τελεσίδικη
δικαστική απόφαση. Τα ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκαν.
Με την 10/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Καστοριάς
επεστράφη αθεώρητο το 343/2010 Χ.Ε., ποσού 244,36, του Δ. Αγίας Τριάδας,
που αφορούσε στην καταβολή επιδόματος διαχειριστικών λαθών σε υπαλλήλους
του Δήμου, με την αιτιολογία ότι οι ως άνω υπάλληλοι της Ταμειακής Υπηρεσίας
δεν ασκούσαν αποκλειστικά και κατά πλήρες ωράριο τα καθήκοντα, που
προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263 Α΄),
αλλά παράλληλα και καθήκοντα άλλης θέσης. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν
επανυποβλήθηκε.
Ο νυν Δήμος Καστοριάς συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην Έκθεση του
Ε.Σ. και αναφέρει περαιτέρω ότι το εν λόγω Χ.Ε. ακυρώθηκε και η σχετική
δαπάνη δεν καλύφθηκε με κανένα άλλο τρόπο.
Για τον ίδιο ως άνω λόγο επεστράφησαν αθεώρητα τα 923 και 924/2010 Χ.
Ε., συνολικού ποσού ευρώ 2.464,07, του Δ. Πολυγύρου, τα οποία δεν
επανυποβλήθηκαν (πράξη 134/2010 του Επιτρόπου του Ελ Σ. στο Ν.
Χαλκιδικής).
Με την 15/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στη 2 η Υπηρεσία Επιτρόπου
στο Ν. Λάρισας επεστράφησαν αθεώρητα τα 207Π και 208Π/2010 Χ.Ε.,
συνολικού ποσού ευρώ 239,18, του Δ. Φαρσάλων, που αφορούσαν στην
πληρωμή επιδομάτων διαχειριστικών λαθών σε υπαλλήλους του Δήμου, με την
αιτιολογία ότι το ύψος του μηνιαίου ποσού χρηματικής διαχείρισης δεν
ξεπερνούσε το ποσό των 150.000 ευρώ σε μετρητά (πλην επιταγών), και
επομένως δεν πληρούνταν η προϋπόθεση που προβλέπεται από το άρθρο 8 παρ.
14 του ν. 3205/03 (ΦΕΚ 297 Α`).
Με την 9/2010 πράξη της αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Άρτας
επεστράφη αθεώρητο το 168/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 232,54, του Δ. Πέτα, που
αφορούσε στην πληρωμή υπερωριακής αποζημίωσης μηνός Μαρτίου 2010, σε
υπάλληλο του Δήμου, με την αιτιολογία ότι, ο ανωτέρω υπάλληλος είχε ήδη
54
συνταξιοδοτηθεί (άρθρο 2 παρ. 4 ν. 344/1976, ΦΕΚ 143 Α΄). Το ανωτέρω ΧΕ δεν
επανυποβλήθηκε.
Με τη 13/2010 πράξη του Επιτρόπου στο Ν. Κιλκίς επεστράφη αθεώρητο το
160/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 225,24, του Δ. Κιλκίς, που αφορούσε στην καταβολή
επιδόματος θέσης ευθύνης σε υπάλληλο του Δήμου, με την αιτιολογία ότι η
πράξη Δημάρχου περί ορισμού του υπαλλήλου ως αναπληρωτή σε θέση
προϊσταμένου οργανικής μονάδας, μέχρι την τοποθέτηση νέων προϊσταμένων, δε
φέρει, επαρκή αιτιολογία ως προς τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του
επιλεγέντος (άρθρο 13 του ν.3205/2003/ΦΕΚ.297 Α΄). Το ανωτέρω ένταλμα δεν
επανυποβλήθηκε.
Με την 5/2010 πράξη του αναπληρωτή Επιτρόπου του Ε.Σ. στο Δ.
Καλαμαριάς επεστράφη αθεώρητο το 120/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 166,48, του Δ.
Θερμαϊκού, που αφορούσε στην αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλου
για την τήρηση πρακτικών Τοπικού Συμβουλίου, με την αιτιολογία ότι, κατά
παράβαση της Κ.Υ.Α 2/19657/0022/28-5-2009 (ΦΕΚ 1085/Β/05-06-2009),
εκκαθαρίστηκε ποσό που αντιστοιχούσε σε δεκατρείς ώρες το μήνα, για μία μόνο
συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου. Το ανωτέρω Χ.Ε. αντικαταστάθηκε από το
229/2010 όμοιο και θεωρήθηκε με μειωμένο το εντελλόμενο ποσό κατά ευρώ
83,24.
Με την 7/2010 πράξη του αναπληρωτή Επιτρόπου του Ε.Σ. στο
Δ.Καλαμαριάς επεστράφη αθεώρητο το 168/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 128,06, του
Δ.
Μίκρας,
που
αφορούσε
στην
αμοιβή
υπερωριακής
απασχόλησης
πρακτικογράφου του Δ. Σ., με την αιτιολογία ότι κατά παράβαση της παρ.6 του
άρθρου 49 του ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄), είχαν ανατεθεί στην ίδια υπάλληλο
καθήκοντα ληξιάρχου και πρακτικογράφου και για τον ίδιο μήνα της είχε ήδη
καταβληθεί αμοιβή υπερωριακής εργασίας Ληξίαρχου. Τα ανωτέρω Χ.Ε. δεν
επανυποβλήθηκε.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
Με την 196/2010 Πράξη του I Τμήματος του Ελ. Σ. κρίθηκε μη θεωρητέο το
27/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 5.000, του Συνδέσμου Δήμων Πειραιά και Δυτικής
Αττικής, που αφορούσε στην καταβολή αμοιβής σε δικηγόρο για το χειρισμό
55
συγκεκριμένης υπόθεσης, με την αιτιολογία ότι: α) η ενταλθείσα αμοιβή
υπερέβαινε το ελάχιστο όριο που προβλεπόταν από την 1117864/2297/Α0012/712-2007 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 242 Β΄), και β) η απόφαση του αρμοδίου οργάνου και το
ιδιωτικό συμφωνητικό που συντάχθηκε στη συνέχεια και καθόρισαν αμοιβή
υψηλότερη της νόμιμης, δεν παράγουν έννομες συνέπειες, καθόσον ήταν
μεταγενέστερα της παροχής των υπηρεσιών της δικηγόρου.
Με την 232/2010 Πράξη του VII Τμήματος του Ελ.Σ. κρίθηκαν μη θεωρητέα
τα 807 και 808/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 40.538,05, του Δ. Άνω
Λιοσίων,
που
αφορούσαν
στην
καταβολή
αποζημίωσης
επικειμένων
ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας, με την αιτιολογία ότι, κατά παράβαση των
διατάξεων του άρθρου 12 του ν. 1337/1983 (ΦΕΚ 33 Α΄), καθώς και του άρθρου
3 της 79881/3445/ 6.12.1984 (ΦΕΚ 862 Β΄) απόφασης του Υπουργού
Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος, δεν συντάχτηκε ο απαιτούμενος
πίνακας επικειμένων, για τον καθορισμό αποζημίωσης των δικαιούχων
ιδιοκτητών ρυμοτομούμενου ακινήτου, ο οποίος έπρεπε ακολούθως να κυρωθεί,
είτε μαζί με την σχετική πράξη εφαρμογής, είτε χωριστά. Περαιτέρω, η
αποτίμηση και κοστολόγηση των επικειμένων της ιδιοκτησίας των ως άνω
δικαιούχων, για τον καθορισμό της αναλογούσας αποζημίωσης αυτών, έγινε από
αναρμόδιο όργανο (άρθρο 1 του π.δ/τος 5/1986, ΦΕΚ 2 Α΄).
Για τον ίδιο λόγο επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε.: 1) 1278 έως 1280/2010,
συνολικού ποσού ευρώ 49.650, του Δ. Ασπροπύργου, τα οποία δεν
επανυποβλήθηκαν (πράξη 321/10 της αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ.
Περιστερίου), 2) 956, 957 και 958/2010, συνολικού ποσού ευρώ 13.509,99, και
842, 854 και 1039/2010, συνολικού ποσού ευρώ 38.909,80, του Δ. Άνω Λιοσίων
τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν (πράξεις 82/2010 και 146/2010 αντίστοιχα του
Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Περιστερίου) 3) 464/2010, συνολικού ποσού ευρώ
10.000, 174, 175, 203, 216, 247, 725, 768, 770 και 865/ 2010, συνολικού ποσού
ευρώ 33.760,59, 961/2010, ποσού ευρώ 3.000, 995/2010, ποσού ευρώ 3.000, 1017
και 1032/2010, συνολικού ποσού ευρώ 10.000, 1097, 1124, 1126 και 1127/2010,
συνολικού ποσού ευρώ 6.715,65, 1279, 1308, 1309, 1310 και 1318/2010,
συνολικού ποσού ευρώ 10.520,24, 1388/2010, ποσού ευρώ 4.000, 1367/2010,
ποσού ευρώ 10.151,42, 1397/2010, ποσού ευρώ 12.249,36, 1444/2010, ποσού
ευρώ 3.757, και 1470/2010, ποσού ευρώ 5.000, του Δ. Μεγαρέων τα οποία δεν
56
επανυποβλήθηκαν (πράξεις 90, 147, 193, 196, 212, 232, 260, 265, 266, 269, 318
και 319/2010 αντίστοιχα του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Περιστερίου).
Με την 87/2011 Πράξη του Ι Τμήματος του Ελ.Σ. κρίθηκε μη θεωρητέο το
96/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 3.793,32, του Δ. Γλυφάδας, που αφορούσε σε αμοιβή
δικηγόρου για έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας ακινήτων, για λογαριασμό του Δήμου,
με την αιτιολογία ότι τόσο η απόφαση του Δημάρχου περί αναθέσεως της εντολής
όσο και η απόφαση της αρμόδιας Δημαρχιακής Επιτροπής, με την οποία αυτή
εγκρίθηκε, στερούνταν αιτιολογίας αφού δεν ανέφεραν τον άμεσο και προφανή
κίνδυνο ή την επαπειλούμενη ζημία των συμφερόντων του Δήμου, (παρ.2 του
άρθρου 86 του Κ.Δ.Κ.).
Με την 141/2011 Πράξη του I Τμήματος του Ελ. Σ. κρίθηκαν μη θεωρητέα τα
322 και 323/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 342,16, του Δ. Λαρισαίων, κατά
το μέρος που αφορούσαν στην καταβολή αποζημίωσης μελών Επιτροπής του
άρθρου 15 του ν. 2882/01 (Προέδρου, μέλους – υπαλλήλου της οικείας Δημόσιας
Οικονομικής Υπηρεσίας και Γραμματέα), με την αιτιολογία ότι δεν είχε εκδοθεί
Κοινή Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του καθ’ύλην αρμόδιου
Υπουργού (παρ. 1, άρθρο 7 του ν.3833/2010), με την οποία αφενός να επιτρέπεται
η λειτουργία της Επιτροπής εκτός ωραρίου εργασίας και αφετέρου να καθορίζεται
η καταβολή αποζημίωσης στα μέλη της.
Ο Δήμος Λαρισαίων συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην Έκθεση του Ε.Σ. και
αναφέρει περαιτέρω ότι τα ανωτέρω Χ.Ε. δεν έχουν επανεκδοθεί.
Με την 251/2011 Πράξη του I Τμήματος του Ελ.Σ. κρίθηκαν μη θεωρητέα τα
228, 229 και 230/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού 45.000, του Δ. Γαζίου, που
αφορούσαν στην καταβολή αμοιβής τριών δικηγόρων, βάσει ειδικής συμφωνίας
για την από κοινού υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου, με την αιτιολογία
ότι δεν δικαιολογείτο από το αντικείμενο της κατ’ έφεσης δίκης η ανάθεση, και η
από κοινού εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Εφετείου σε περισσότερους
του ενός δικηγόρους, λαμβανομένου υπόψη ότι η έκδοση της πρωτόδικης
απόφασης σε βάρος του Δήμου εκδόθηκε κατόπιν ομολογίας της πληρεξουσίας
δικηγόρου του.
57
Με την 10/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ. Αθηναίων
επεστράφησαν αθεώρητα τα 133-143, 356-366 και 730-740/2010 Χ.Ε., συνολικού
ποσού ευρώ 77.975,04, του Πολιτισμικού Οργανισμού του Δήμου Αθηναίων
(Π.Ο.Δ.Α.), τα οποία αφορούσαν σε αμοιβές έντεκα (11) μουσικών για έκτακτες
εμφανίσεις με την Φιλαρμονική, με την αιτιολογία ότι η σχέση που συνέδεε τους
ανωτέρω μουσικούς με το Νομικό Πρόσωπο είχε τον χαρακτήρα σύμβασης
μίσθωσης έργου και δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία του άρθρου 6 του ν.
2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α΄). Τα ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκαν.
Για τον ίδιο λόγο επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε. : 1) 390 και 433/2010, 2)
437, 445, 450 και 451/2010, 3) 388 και 440/2010, συνολικού ποσού ευρώ
13.430,04, 59.515,44 και 5.940,46 αντίστοιχα, που εκδόθηκαν από τα Μουσικά
Σύνολα του Δήμου Αθηναίων, τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν (πράξεις
82/2010, 83/2010 και 91/2010 αντίστοιχα της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ.
Αθηναίων).
Με την 32/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στη 2η Υπηρεσία στο Ν.
Λάρισσας, επεστράφησαν αθεώρητα τα 83Α- 85Α/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού
ευρώ 24.500, του Δ. Νέσσωνα, που αφορούσαν στην πληρωμή αποζημίωσης
λόγω χρήσης ακινήτου ιδιοκτησίας της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος και
δικαστικών εξόδων αντίστοιχα, σε εκτέλεση οριστικής απόφασης Μονομελούς
Πρωτοδικείου, με την αιτιολογία ότι, αποδεδειγμένα, με Δήλωση Συμψηφισμού
ενοικίου, η ΑΤΕ ανέλαβε από το λογαριασμό του Δήμου τα ως άνω ποσά, οπότε
οι απαιτήσεις της έναντι του Δήμου είχαν αποσβεσθεί. Τα ανωτέρω Χ.Ε. δεν
επανυποβλήθηκαν.
Ο νυν Δήμος Τεμπών υποστηρίζει ότι: α) το των αθεώρητων Χ.Ε. ήταν
8.603,06 € (αντί του 24.500 € που αναφέρεται στην Έκθεση του Ε.Σ.) και β) ότι
τέως ο Δήμος Νέσσωνος προέβει, σύμφωνα με το σκεπτικό της ανωτέρω πράξης,
μόνο σε λογιστική τακτοποίηση του ποσού αυτού καθώς η σχετική απαίτηση είχε
ήδη αποσβεστεί μετά την αριθ. 44650/3-3-2012 δήλωση συμψηφισμού.
Με την 18/2010 πράξη της αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ.
Περιστερίου, επεστράφη αθεώρητο το 53/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 21.000, του Δ.
Μεγαρέων έναντι συνολικής αποζημίωσης ποσού ευρώ 42.534, λόγω διάνοιξης
περιφερειακής οδού με την αιτιολογία ότι: α) δεν επισυνάπτονταν Πράξη
Τακτοποίησης και Αναλογισμού Αποζημίωσης και έγκριση αυτής (άρθρα 32 επ.
ν.δ/τος 17/7- 16/8/1923, άρθρο 6 του ν. 5269/31), όπως και δικαστική απόφαση,
58
για τον προσωρινό ή οριστικό προσδιορισμό της αποζημίωσης, ή πρακτικό
δικαστικού ή εξώδικου συμβιβασμού (άρθρα 19-23 ν. 2882/2001, ΦΕΚ 17 Α΄,
άρθρο 103 παρ. 2 περιπτ. η΄ και 3 του Κ.Δ.Κ.) και β) για την αριθ. 522/09
απόφαση του Δ.Σ. δεν προσκομιζόταν έγκριση του Γενικού Γραμματέα της
Περιφέρειας. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Για τον ίδιο ως άνω πρώτο λόγο επεστράφη αθεώρητο το 415/2010 Χ.Ε.,
ποσού ευρώ 10.124, του Δ. Μεγαρέων, που αφορούσε σε αποζημίωση θιγομένων
από ρυμοτομία, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 40/2010 της ιδίας ως άνω
Επιτρόπου).
Με την 20/2010 πράξη του αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ.
Καλαμαριάς, επεστράφησαν αθεώρητα τα 498 και 499/2010 Χ.Ε., συνολικού
ποσού ευρώ 16.723,59, του Δ. Χορτιάτη Ν. Θεσσαλονίκης, που αφορούσαν σε
αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του
Δ.Σ. και της Δ.Ε., με την αιτιολογία ότι κατά παράβαση των διατάξεων της παρ. 7
του άρθρου 1 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄), δεν έγινε μείωση της δικαιουμένης
αποζημίωσης κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%). Τα ανωτέρω Χ.Ε.
αντικαταστάθηκαν από τα 755/2010 και 756/2010 όμοια και θεωρήθηκαν με
μειωμένο το εντελλόμενο συνολικό ποσό κατά ευρώ 8.362,14.
Για τον ίδιο λόγο επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε. :1) 790/2010 ποσού ευρώ
7.337,38 έτους 2010 του Δ. Λαγκαδά Ν. Θεσσαλονίκης (πράξη 21/2010 του
Αναπληρωτή
Επιτρόπου
του
Ελ.Σ.
στο
Δ.
Καλαμαριάς),
το
οποίο
αντικαταστάθηκε από το 860/2010 όμοιο και θεωρήθηκε με μειωμένο το
εντελλόμενο ποσό κατά ευρώ 3.694,92, 2) 696 και
/2010 συνολικού ποσού ευρώ 17.869,95 του Δ. Θερμαϊκού Ν. Θεσσαλονίκης
(πράξη 27/2010 του Αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Καλαμαριάς ), τα
οποία αντικαταστάθηκαν από τα 743/2010 και 744/2010 όμοια και θεωρήθηκαν
με μειωμένο το εντελλόμενο συνολικό ποσό κατά ευρώ 8.934,06.
Με την 47/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Θεσσαλονίκης
επεστράφησαν αθεώρητα τα 14475, 14476 και 14477/2010 ΧΕ, συνολικού ποσού
ευρώ 15.600, του ανωτέρω Δήμου, που αφορούσαν στην καταβολή αποζημίωσης
σε ιδιοκτήτη ακινήτου λόγω ρυμοτομούμενου τμήματος της ιδιοκτησίας του για
διάνοιξη οδού, με την αιτιολογία ότι με απόφαση του νομάρχη ακυρώθηκε η
59
πράξη τακτοποίησης και υπολογισμού αποζημίωσης οικοπέδων. Τα ανωτέρω
Χ.Ε. αντικαταστάθηκαν από τα 4674, 4676 και 4678/2011 όμοια, συνολικού
ποσού ευρώ 8.800 και θεωρήθηκαν με μειωμένο το εντελλόμενο ποσό κατά 6.600
ευρώ.
Με την 43/2010 πράξη του Αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Νομό
Τρικάλων επεστράφη αθεώρητο το 530/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 12.501,10, του Δ.
Φαρκαδόνας, που αφορούσε στην αμοιβή Δικηγόρου για παράσταση σε
Μονομελές Πρωτοδικείο, για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδας
αποζημιώσεως σε απαλλοτροιούμενη έκταση, με την αιτιολογία ότι στον
υπολογισμό της αμοιβής του συμπεριλαμβανόταν, πέραν του ποσού που θα
εισέπραττε ο Δήμος και η αξία των επικειμένων, ποσού ευρώ 4.543,16 πλέον
ΦΠΑ, τα οποία όμως δεν ανήκαν κατά πλήρη κυριότητα στον Δήμο αλλά σε
ιδιώτες, οι οποίοι και εισέπραξαν και τις σχετικές αποζημιώσεις. Το ανωτέρω
Χ.Ε. αντικαταστάθηκε από το 618/2010 όμοιο και θεωρήθηκε με μειωμένο το
εντελλόμενο ποσό κατά 5.588,09 ΕΥΡΩ.
Ο Δήμος Φαρκαδόνας διευκρινίζει ότι η μείωση της δαπάνης αφορούσε την
αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου για τα απαλλοτριούμενα ακίνητα που
ανήκαν σε ιδιώτες οι οποίοι εισέπραξαν το αντίτιμο της απαλλοτρίωσης από το
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μετά την κατάθεση του ποσού από το
Ελληνικό δημόσιο. Για το περικοπέν ποσό δεν εκδόθηκε άλλο Χ.Ε. ούτε
καλύφθηκε η δαπάνη κατ’ άλλο τρόπο.
Με την 19/2010 πράξη της Αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν.
Ιωαννίνων επεστράφησαν αθεώρητα τα 270-274, 280, και 304-306/2010 Χ.Ε.,
συνολικού ποσού ευρώ 10.619,74, του Δ. Παμβώτιδος, που αφορούσαν σε
δαπάνη αποζημίωσης επικείμενων επί τμημάτων ιδιοκτησιών που σε εκτέλεση
πράξης εφαρμογής περιήλθαν στην κυριότητα του Δήμου, με την αιτιολογία ότι
μη νόμιμα εκκαθαρίστηκε η αποζημίωση, κατά παράβαση της ειδικής διοικητικής
διαδικασίας που προβλέπεται από το άρθρο 12 του ν. 1337/83 (ΦΕΚ 33 Α΄) και
την ΥΑ 79881/ 3445/84 (ΦΕΚ 862 Β΄).Τα ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκαν.
Ο νυν Δήμος Ιωαννιτών συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην Έκθεση του
Ε.Σ.
Με την 34/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ε.Σ. στο Δ. Αμαρουσίου,
επεστράφη αθεώρητο το 278/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 10.128, του Δ. Βριλησσίων,
που αφορούσε σε αμοιβή δικηγόρου για δικαστικές και εξωδικαστικές ενέργειες,
60
με την αιτιολογία ότι: α) μη νόμιμα ανατέθηκε η εκπροσώπηση αιρετών οργάνων
και υπαλλήλων του Δήμου σε δικηγόρο, για προσωπικές υποθέσεις τους με
αδικαιολόγητη οικονομική επιβάρυνση του Δήμου, β) η ανάθεση δεν έγινε
κατόπιν έγγραφης απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής, γ) δεν επισυνάπτονταν
στον πίνακα αμοιβών του δικηγόρου τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις
παρασχεθείσες νομικές υπηρεσίες και δ) το ανωτέρω Χ.Ε., κατά παράβαση των
διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 23 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 και της παρ. 1 του
άρθρου 100 του ν. 3584/2007 υπεγράφη από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών
Υπηρεσιών και Ύδρευσης και όχι από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Λογιστηρίου ή
τον νόμιμο αναπληρωτή του. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Για τον ίδιο πρώτο λόγο επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε. : 1) 613 και
614/2010, συνολικού ποσού ευρώ 8.000, του Δ.Αιτωλικού, (πράξη 92/2010 του
Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Αιτωλοακαρνανίας) και 2) 182 και 183/2010 Χ.Ε.,
συνολικού ποσού ευρώ 6.170,5, του Δ. Πάτμου, (πράξη 21/2010 του Επιτρόπου
του Ελ. Σ. στο Ν. Δωδεκανήσου ), τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν.
Με την 64/2010 πράξη του Αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν.
Δωδεκανήσου επεστράφη αθεώρητο το 436/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 8.610 του Δ.
Πάτμου που αφορούσε σε καταβολή προκαταβολής για την εκκίνηση διαδικασίας
καταθέσεων κτηματολογικών αγωγών του Δήμου με την αιτιολογία ότι: α) η
σύμβαση, αξίας ποσού ευρώ 136.900 χωρίς Φ.Π.Α, που καταρτίσθηκε μεταξύ του
δήμου και της δικηγόρου και δεδομένου ότι στον Δήμο υπήρχε κενή θέση
δικηγόρου, κρίθηκε ότι συνιστούσε στην ουσία πρόσληψη με πάγια αντιμισθία,
που έγινε κατά παράβαση των διατάξεων των ν. 1649/1986 (ΦΕΚ 149 Α΄) και του
άρθρου 165 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄), β) κατά παράβαση των διατάξεων
του Β.Δ. 17/5-15/6/1959 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄) και του άρθρου 158 του
Κ.Δ.Κ., για την αμοιβή της δικηγόρου, είχε προβλεφθεί στον οικείο ΚΑΕ
πίστωση ποσού ευρώ 30.000, το οποίο υπελείπετο της δέσμευσης για την
εκτέλεση της σύμβασης. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 46/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στη 2 η Υπηρεσία στο Ν.
Λάρισας, επεστράφη αθεώρητο το 1909/2010 Χ.Ε., ποσού 7.000 ευρώ, του Δ.
Λαρισαίων, που αφορούσε στην πληρωμή δικηγορικής αμοιβής, με την
αιτιολογία ότι η απαίτηση για την ίδια αιτία είχε ήδη εξοφληθεί με το 4248/09
Χ.Ε. του Δ. Λαρισαίων, (άρθρα 26επ. του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄), 13 παρ. 1
του Ν.Δ.496/1974 και 20, 21 και 25 του Β.Δ. 17-5/15-6-59) και περαιτέρω στο
61
εντελλόμενο
ποσό
περιλαμβάνονταν
δαπάνες
χωρίς
τα
απαιτούμενα
δικαιολογητικά.
Ο Δήμος Λαρισαίων υποστηρίζει ότι το σχετικό τιμολόγιο που αφορά στο
εν λόγω Χ.Ε. βρίσκεται σε εκκρεμότητα.
Με την 48/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δήμο Ηλιούπολης
επεστράφη αθεώρητο το 66/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 6.240, του Δ. Βουλιαγμένης,
που αφορούσε στην αμοιβή δικηγόρου για την προετοιμασία, σύνταξη και
υποβολή
δηλώσεων
εγγραπτέων
δικαιωμάτων
του
Δήμου
στο Εθνικό
Κτηματολόγιο, με την αιτιολογία ότι α) στο Δήμο υπηρετεί δικηγόρος με πάγια
αντιμισθία και δεν προέκυψε ότι οι υποθέσεις ήταν ειδικής φύσης (παρ.2 του
άρθρου 103 του Κ.Δ.Κ. και β) η αμοιβή του υπολογίσθηκε καθ’ υπέρβαση των
ορίων της αριθ.1117864/2297/Α0012/2007 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2422 Β΄), χωρίς
προηγούμενη
αιτιολογημένη
έγγραφη
εντολή.
Το
ανωτέρω
Χ.Ε.
δεν
επανυποβλήθηκε.
Για τους ίδιους λόγους επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε., 1) 1115/2010 ποσού
ευρώ 8.058,10, που εκδόθηκε από το Δ. Σαλαμίνας (πράξη 144/10 της Επιτρόπου
του Ελ. Σ. στο Δ. Πειραιά), 2) 83/2010 του Δ. Τοπείρου, ποσού ευρώ 20.000,
(πράξη Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Ξάνθης), τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν.
Για τον ίδιο, δεύτερο, λόγο επεστράφησαν αθεώρητα τα ακόλουθα Χ.Ε., που
αφορούσαν στην καταβολή αμοιβής και εξόδων σε δικηγόρο για το χειρισμό
διάφορων υποθέσεων, 1) 83, 85 και 86/2010, συνολικού ποσού ευρώ 3.200, του
ν.π.δ.δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί του Δ. Δάφνης», (πράξη 102/2010 της
Αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δήμο Ηλιούπολης), 2) 1221/2010
ποσού ευρώ 3.075, της Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας, (πράξη 198/2010 της
Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ. Ηλιούπολης), 3) 566/2010 ποσού ευρώ 3.929, του Δ.
Λιτοχώρου Ν. Πιερίας (πράξη 15/2010 του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Νομό
Πιερίας), 4) 532/2010, και 857/2010 Χ.Ε., του Δ. Μηχανιώνας Ν. Θεσσαλονίκης,
ποσού ευρώ 6.750 και 7.000 αντίστοιχα, (πράξεις 35/2010 και 37/2010 του
αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δήμο Καλαμαριάς), 5) 561/2010 του Δ.
Πεύκων Ν. Θεσσαλονίκης, ποσού ευρώ 3.750, (πράξη 67/2010 του αναπληρωτή
Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δήμο Καλαμαριάς), 6) 566/2010, ποσού ευρώ 3.929,
του Δ. Λιτοχώρου του Ν. Πιερίας, (πράξη 15/2010 του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο
Ν. Πιερίας ), 7) 1043,1045,1050 και 1052/2010, του Δ. Πολιχνίτου Λέσβου,
συνολικού ποσού ευρώ 24.980, (πράξη 10/2010 του αναπληρωτή Επιτρόπου του
62
Ελ. Σ. στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής), 8) 335/2010
του Δ. Σιάτιστας ποσού ευρώ 3.750, (πράξη 48/2010 του Επιτρόπου του Ελ. Σ.
στο Ν. Κοζάνης).
Ο νυν Δήμος Βοΐου υποστηρίζει ότι για τη σχετική δαπάνη έχει ασκηθεί
αγωγή από το δικαιούχο η οποία δεν έχει τελεσιδικήσει και κατά συνέπεια η
σχετική οφειλή εκκρεμεί.
9) 519/2010, της Κοινότητας Οίας, ποσού ευρώ 10.528,80 και για τον
πρόσθετο λόγο ότι στον πίνακα αμοιβής του δικηγόρου δεν επισυνάπτονταν τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά, (πράξη 58/2010 της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν.
Κυκλάδων), 10) 208/2010 ποσού ευρώ 10.000, του Δ. Σιθωνίας, (πράξη
121/2010 του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Χαλκιδικής), τα οποία δεν
επανυποβλήθηκαν.
Με την 378/2010 πράξη της αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ.
Περιστερίου, επεστράφη αθεώρητο το 2398/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 6.178,09, του
Δ. Αιγάλεω, που αφορούσε στην αμοιβή πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου, με
την αιτιολογία, ότι το τιμολόγιο της δαπάνης ποσού ευρώ 5.022,84, σύμφωνα με
τον συνημμένο πίνακα αμοιβών του δικηγόρου, υπολειπόταν σε αξία του
συνολικού ποσού του εντάλματος και για τις περιπτώσεις που ανεβλήθη η
εκδίκαση υποθέσεων δεν προσκομίζονταν τα αντίστοιχα πινάκια των αναβολών.
Το ανωτέρω Χ.Ε. επανυποβλήθηκε και θεωρήθηκε με μειωμένο το εντελλόμενο
ποσό κατά ευρώ 1.135,25.
Με την 22/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Λασιθίου
επεστράφησαν αθεώρητα τα 33 και 36/2010 Χ.Ε, συνολικού ποσού ευρώ 5.568,
του Δ. Ιτάνου, που αφορούσαν στην αμοιβή δύο δικηγόρων, προκειμένου να
καθοριστεί η οριστική τιμή μονάδος στα υπό απαλλοτρίωση ακίνητα του έργου
«Περιφερειακός δρόμος Παλαικάστρου», με την αιτιολογία ότι: α) δεν
προβλεπόταν από διάταξη νόμου ο διορισμός και δεύτερου Δικηγόρου για την
ίδια υπόθεση, αφού δεν προέκυπτε ότι επρόκειτο για ιδιαιτέρως σοβαρή ή ειδικής
φύσεως υπόθεση και β) δεν επισυνάπτονταν δικαιολογητικά από τα οποία να
προέκυπτε η αξία του αντικειμένου της αγωγής για τον προσδιορισμό της αμοιβής
τους, σύμφωνα με τα άρθρα 100, 107, 109, 110 και 111 του Κώδικα περί
Δικηγόρων. Τα ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκαν.
63
Με την 142/2010 Πράξη της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δήμο Πειραιά
επεστράφη αθεώρητο το 1915/2010 X.E., ποσού ευρώ 5.450, του Δ. Περάματος,
που αφορoύσε σε αποζημίωση για την αποκατάσταση της ζημιάς που υπέστη το
υπόγειο διαμέρισμα δημότη από υπαιτιότητα του Δήμου, με την αιτιολογία ότι
δεν προβλεπόταν ρητώς από καμία διάταξη νόμου η υποχρέωση του Δήμου να
καταβάλει με αυτεπάγγελτη ενέργειά του τέτοιου είδους αποζημιώσεις σε ιδιώτες,
αφού η απαίτηση του φερόμενου ως ζημιωθέντα δεν έχει αναγνωριστεί με
τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Για τον ίδιο λόγο επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε. : 1) 460/2010, ποσού
ευρώ 5.850, του Δ. Άνω Λιοσίων, (πράξη 35/2010 της αναπληρώτριας Επιτρόπου
του Ελ.Σ. στο Δ. Περιστερίου), 2) 1904/2010, ποσού ευρώ 3.000, του Δ.
Ρεθύμνης που αφορούσε σε αστική αποζημίωση λόγω ατυχήματος, (πράξη
81/2010 της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Ρεθύμνης), τα οποία δεν
επανυποβλήθηκαν.
Με την 13/2010 πράξη του αναπληρωτή Επιτρόπου του Ε.Σ. στο Δήμο
Καλαμαριάς επεστράφη αθεώρητο το 204/2010 Χ.Ε., του Δ. Κουφαλίων Νομού
Θεσσαλονίκης, ποσού ευρώ 5.000, που αφορούσε σε αμοιβή δικηγόρου για
παρασχεθείσες νομικές υπηρεσίες, με την αιτιολογία ότι: α) κατά παράβαση της
παρ.3 του άρθρου 281 του Κ.Δ.Κ., δεν προηγήθηκε ανάθεση της υπόθεσης με
απόφαση της αρμόδιας Δημαρχιακής Επιτροπής, β) η αμοιβή ορίστηκε αυθαίρετα
χωρίς απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και γ) δεν υπογράφθηκε
συμφωνητικό μεταξύ του Δημάρχου και του δικηγόρου. Το ανωτέρω ΧΕ
ακυρώθηκε.
Με την 317/2010 πράξη της αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ.
Περιστερίου, επεστράφη αθεώρητο το 1016/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 5.000, του Δ.
Μεγαρέων, που αφορούσε σε καταβολή έναντι αποζημίωσης εφαρμογής σχεδίου
πόλης, συνολικού ποσού ευρώ 22.740, με την αιτιολογία ότι δεν επισυνάπτονταν:
α) δικαστική απόφαση για τον προσωρινό ή οριστικό προσδιορισμό της
αποζημίωσης ή πρακτικό δικαστικού ή εξώδικου συμβιβασμού (άρθρα 19-23 ν.
2882/2001, ΦΕΚ 17 Α΄, άρθρο 103 παρ. 2 περίπτ. η΄ και 3 Κ.Δ.Κ.), β) τελεσίδικη
δικαστική απόφαση για την αναγνώριση του δικαιούχου της αποζημίωσης, ή
64
πράξη διοικητικής αναγνώρισης του δικαιούχου (άρθρα 26 και 27 του ν.
2882/2001) και γ) έγκριση της Πράξης Τακτοποίησης και Αναλογισμού
Αποζημίωσης (άρθρα 32 επ. ΝΔ 17/7- 16/8/1923, άρθρο 6 ν. 5269/31). Το
ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 125/2010 πράξη του Αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν.
Μεσσηνίας, επεστράφη αθεώρητο το 1338/2010, ποσού ευρώ 3.198, του Δ.
Μεσσήνης, που αφορούσε στην αμοιβή δικηγορικού γραφείου για τον έλεγχο
τίτλων ακινήτων εντός του Δ.Δ. Μεσσήνης, με την αιτιολογία ότι η δαπάνη δεν
προβλεπόταν από διάταξη νόμου, δεν εξυπηρετούσε τους σκοπούς του Δήμου και
δεν ήταν λειτουργική καθώς από την απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής δεν
προέκυπτε ο λόγος για τον οποίο ο Δήμος ανέθεσε στη δικηγορική εταιρεία τον
έλεγχο τίτλων ακινήτων που δεν ανήκουν στην ιδιοκτησία του. Το ανωτέρω Χ.Ε.
δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 30/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ. Νίκαιας, επεστράφη
αθεώρητο το 1658/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 3.079,29, του Δ. Κερατσινίου, που
αφορούσε σε καταβολή αποζημίωσης Προέδρου, μελών και γραμματέα επιτροπής
Διαγωνισμού προσλήψεων ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, με
την αιτιολογία ότι η εντελλόμενη δαπάνη έπρεπε να επιβαρύνει τους
προϋπολογισμούς των Περιφερειών και όχι των Δήμων (αρ.6 π.δ. 135/2006 –
ΦΕΚ 153 Α΄ και 64499/2006 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης - ΦΕΚ 112 ΥΟΔΔ). Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν
επανυποβλήθηκε.
Με την 40/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ε.Σ. στο Δήμο Θεσ/νίκης
επεστράφη αθεώρητο το 12016/2010 Χ.Ε. του Δ. Θεσσαλονίκης, ποσού ευρώ
1.108,80, που αφορούσε σε αποζημίωση δικηγόρων του, για συμμετοχή τους σε
συνεδριάσεις Δ.Σ. και Δ.Ε. με την αιτιολογία ότι, η παρουσία νομικού συμβούλου
του Δήμου σε συνεδριάσεις ανάγεται στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του
(άρθρο 17 ν.3205/2003, ΦΕΚ 297 Α). Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
ΔΑΝΕΙΑ-ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ
65
Με την 191/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Κορινθίας
επεστράφη αθεώρητο το 475/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 1.200.000, του Δ. Βέλου,
που αφορούσε στη συμμετοχή του Δήμου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΕΛΟΥ (ΔΗΚΕΒ), με την
αιτιολογία ότι δεν είχε επισυναφθεί η εντολή εκταμίευσης του δανείου, ώστε να
αποδεικνύεται η εισροή και η δυνατότητα διάθεσης του επιχορηγούμενου
κονδυλίου. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε .
Με την 92/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Ρεθύμνης, επεστράφη
αθεώρητο το 608/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 10.320, του Δ. Γεροποτάμου και
αφορούσε στην εξόφληση 1ης δόσης δανείου στην Παγκρήτια Συνεταιριστική
Τράπεζα ΣΥΝ.Π.Ε., από υποχρεώσεις της Αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης του
Δήμου «Ο Γεροπόταμος» η οποία μετατράπηκε σε Κοινωφελή Επιχείρηση, με
την αιτιολογία ότι κατά παράβαση της παρ. 5 του άρθρου 260 του Κ.Δ.Κ., ο
Δήμος Γεροποτάμου αποδέχθηκε τις οφειλές και υποχρεώσεις έναντι τρίτων της
Αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης συνολικού ποσού ευρώ 800.950. Το ανωτέρω
ΧΕ δεν επανυποβλήθηκε.
Ο
Δήμος
Γεροποτάμου
υποστηρίζει
ότι
το
αναφερόμενο
Χ.Ε.
αντικαταστάθηκε από το αριθμ. 143/2011 όμοιο, με το ίδιο ποσό, το οποίο
θεωρήθηκε από το Ε.Σ. Ρεθύμνου και εξοφλήθηκε.
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΙΑ, ΦΑΡΜΑΚΑ
Με την 114/2010 πράξη της αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ.
Αμαρουσίου, επεστράφη αθεώρητο το 2488/2010 Χ.Ε.Π., ποσού ευρώ 40.716,38,
του Δ. Αχαρνών, που αφορούσε στην καταβολή δαπάνης για διακανονισμό
ρύθμισης
καθυστερούμενων
ασφαλιστικών
εισφορών
υπαλλήλων
της
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δ. Αχαρνών (Κ.Ε.Δ.Α.) με την αιτιολογία ότι, το μεν,
κατά παράβαση των διατάξεων του αρθρ. 172 του Κ.Δ.Κ. εκδόθηκε χρηματικό
ένταλμα προπληρωμής, χωρίς η σχετική απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής να
αιτιολογεί την αδυναμία έκδοσης τακτικού εντάλματος, το δε, σύμφωνα με το
άρθρο 169 παρ. 2 εδ. β΄ του Κ.Δ.Κ., οι δαπάνες απόδοσης των υπέρ τρίτων
66
ενεργούμενων κρατήσεων, όπως οι ασφαλιστικές εισφορές, φόροι κλπ.,
εξαιρούνται του προληπτικού ελέγχου του Ελ.Σ.
ΕΡΓΑ-ΜΕΛΕΤΕΣ
Με τα Πρακτικά της 12ης Συνεδρίασης του VII Τμήματος του Ελ. Σ. της
15.4.2011 κρίθηκε μη θεωρητέο το 623/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 1.071.528,18, του
Ενιαίου Σύνδεσμου Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής (ΕΣΔΚΝΑ), που
αφορούσε στην εξόφληση των 35ης, 36ης, 37ης, 38ης και 39ης εντολών πληρωμής του
έργου
«Επεξεργασία
αερίων
εκπομπών
μονάδας
κομποστοποίησης
του
Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης Απορριμμάτων (ΕΜΑΚ)», με την
αιτιολογία ότι η εντελλόμενη δαπάνη δεν ήταν νόμιμη, διότι η ανάθεση των
εργασιών δεν έγινε μετά από διαγωνιστική διαδικασία, ούτε συνέτρεχαν λόγοι
επείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 60/2007, αλλά ο φορέας
μη νόμιμα προσέφυγε στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Μετά από
προσκόμιση αντιγράφου διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών, το Τμήμα ανέβαλε την οριστική του κρίση και ανέπεμψε τον φάκελο
στην αρμόδια Υπηρεσία Επιτρόπου για περαιτέρω ενέργειες. Η Επίτροπος
διαβίβασε τα ανωτέρω Πρακτικά και το αθεώρητο Χ.Ε. στον ΕΣΔΚΝΑ,
προκειμένου να προσκομισθεί το πρωτότυπο της διαταγής πληρωμής. Το
ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 68/2010 Πράξη του VII Τμήματος του Ελ. Σ. κρίθηκε μη θεωρητέο το
1133/09 Χ.Ε., ποσού ευρώ 18.162,01, του Δ. Κερατέας, που αφορούσε στην
εξόφληση εργασιών συντήρησης του 2ου Δημοτικού Σχολείου του Δήμου, με την
αιτιολογία ότι η εντελλόμενη δαπάνη δεν ήταν νόμιμη κατά το μέρος που με αυτή
καταβαλλόταν στον ανάδοχο δαπάνη γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους,
καθόσον η δαπάνη αυτή καταβάλλεται, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 7 του ν.
3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων
έργων» (ΦΕΚ 116 Α΄), μόνο κατά την εξόφληση λογαριασμών που αφορούν στην
εκτέλεση δημοσίων έργων και όχι, όπως στην προκειμένη περίπτωση, εργασιών.
Για τον ίδιο λόγο: Α) κρίθηκαν μη θεωρητέα τα Χ.Ε.: 1) 863/2010, ποσού ευρώ
44.058,18, του Δ. Άνω Λιοσίων, που αφορούσε στην εξόφληση του «έργου»
67
«Καθαρισμός οικοπέδων μετά την απομάκρυνση οικίσκων σεισμόπληκτων στο Δ.
Άνω Λιοσίων» (Πράξη 203/2010 VII Τμ. Ελ.Σ.), 2) 1872/2010, ποσού ευρώ
18.535,75, του Δ. Νίκαιας, που αφορούσε στην εξόφληση του 1 ου λογαριασμού του
«έργου» «Κατεδάφιση επικίνδυνων κτισμάτων 2009» (Πράξη 316/2010 VIΙ Τμ.
Ελ.Σ.), 3) 1350/10, ποσού ευρώ 15.035,00, του Δ. Κομοτηνής, που αφορούσε στην
πληρωμή του 1ου λογαριασμού του «έργου» «Αντιπλημμυρικά έργα διευθέτησης
χειμάρρων» (Πράξη 353/2010 VII Τμ. Ελ.Σ.) και Β) επεστράφησαν αθεώρητα τα
Χ.Ε.: 1) 1635/2010, ποσού ευρώ 32.315,30, του Δ. Ελευσίνας, το οποίο δεν
επανυποβλήθηκε (πράξη 380/2010 της αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ.
Περιστερίου), 2) 2307Α/2010, ποσού ευρώ 47.232,00, του Δ. Ζωγράφου, που
αφορούσε στην εξόφληση του 1ου λογαριασμού του «έργου» «Ανακατασκευή
δικτύου ηλεκτροφωτισμού έτους 2010», το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη
212/2010 της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Ηλιούπολης), 3) 3443 και 4199/2010
συνολικού ποσού ευρώ 39.851,27, του Δ. Αγίου Δημητρίου, τα οποία δεν
επανυποβλήθηκαν (πράξη 172/2010 της ιδίας ως άνω Επιτρόπου), 4) 2181Α/2010,
ποσού ευρώ 39.360,00, του Δ. Ζωγράφου, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη
214/2010 της ιδίας ως άνω Επιτρόπου), 5) 1059/2010, ποσού ευρώ 38.241,61, του Δ.
Καισαριανής, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 216/2010 της ιδίας ως άνω
Επιτρόπου), 6) 448/2010, ποσού ευρώ 29.081,18, του Δ. Βουλιαγμένης, το οποίο δεν
επανυποβλήθηκε (πράξη 112/2010 της ιδίας ως άνω Επιτρόπου), 7) 4147/2010,
ποσού ευρώ 25.461,00, του Δ. Αγίου Δημητρίου, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε
(πράξη 171/2010 της
ιδίας ως άνω Επιτρόπου),
8)
460/2010, ποσού ευρώ
25.164,14, του Δ. Βουλιαγμένης, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 181/2010
της ιδίας ως άνω Επιτρόπου), 9) 1742/2010, ποσού ευρώ 20.012,07, του Δ. Αγίου
Δημητρίου, το οποίο επανυποβλήθηκε και θεωρήθηκε με μειωμένο το εντελλόμενο
ποσό κατά
ευρώ 3.617,88 (πράξη 66/2010 της ίδιας ως άνω Επιτρόπου), 10)
1833/2010 ποσού ευρώ 18.827,26 του Δ. Ηλιούπολης, το οποίο επανυποβλήθηκε
μαζί με μέρος του 2ου λογαριασμού και θεωρήθηκε με μειωμένο το εντελλόμενο
ποσό κατά ευρώ 8.327,70 (πράξη 92/2010 της ιδίας ως άνω Επιτρόπου), 11)
1416/2010, ποσού ευρώ 16.028,87, του Δ. Αγίου Δημητρίου, το οποίο
αντικαταστάθηκε από το 3295/2010 όμοιο και θεωρήθηκε με μειωμένο το
εντελλόμενο ποσό κατά
ευρώ 3.299,34 (πράξη 65/2010 της ιδίας ως άνω
Επιτρόπου), 12) 1725/2010, ποσού ευρώ 15.985,08, του Δ. Ηλιούπολης, το οποίο
δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 93/2010 της ιδίας ως άνω Επιτρόπου), 13) 458/2010,
68
ποσού ευρώ 15.666,39, του Δ. Βουλιαγμένης, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη
169/2010 της ιδίας ως άνω Επιτρόπου), 14) 1142/2010, ποσού 44.010,68 ευρώ, του
Δ. Αγ. Ιωάννη Ρέντη, που αφορούσε στην πληρωμή 1ου λογαριασμού του «έργου»
«Φυτεύσεις αναπλάσεις χώρων πρασίνου του Δήμου», το οποίο δεν επανυποβλήθηκε
(πράξη 127/2010 της αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ.Σ.. στο Δ. Καλλιθέας), 15)
7452/2010 Χ.Ε, ποσού ευρώ 51.344,62, που εκδόθηκε από την Υ.Δ.Ε. στο Δ.
Αθηναίων
και αφορούσε στην πληρωμή 1ου λογαριασμού του «έργου»
«Χρωματισμοί – Μικροεπισκευές Σχολικών Κτιρίων του Δ.Α. κυρίως στο 3 ο Δ/σμα
καθώς κ.λ.π. Διαμ/τα 2009», το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 125/2010 της
αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Αθηναίων), 16) 40/2010, ποσού ευρώ
37,468.86, του Δ. Ιάσμου, που αφορούσε την καταβολή αμοιβής για την
αποκατάσταση ζημιών σε οδούς – τάφρους – ρέματα, των οικισμών του δήμου, το
οποίο αντικαταστάθηκε από το 60/10 όμοιο και θεωρήθηκε μειωμένο το εντελλόμενο
ποσό κατά ευρώ 5,715.59 (πράξη 9/2010 της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
στο Ν. Ροδόπης), 17) 24/2010, ποσού ευρώ 99,750.60 €, της Κοινότητας Κέχρου, το
οποίο επανυποβλήθηκε και θεωρήθηκε με μειωμένο το εντελλόμενο ποσό κατά ευρώ
15,089.22 (πράξη 17/2010 της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Ροδόπης), 18) 1219/2010,
ποσού ευρώ 31.851,89, του Δ. Χίου, που αφορούσε στην καταβολή τιμήματος για
την εξόφληση 1ου λογαριασμού του «έργου» «Κατασκευή δεντροστοιχιών στο έργο
παράκαμψης του Δήμου», το οποίο αντικαταστάθηκε από το 1553/2010 όμοιο και
θεωρήθηκε με μειωμένο το εντελλόμενο ποσό κατά ευρώ 8.611,68 (πράξη 22/2010
της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Χίου), 19) 43/2010, ποσού ευρώ 38.278,43, του Δ.
Νιγρίτας, που αφορούσε στην εξόφληση του 1ου λογαριασμού του «έργου»
«Εξυγίανση ανενεργού ΧΑΔΑ Δ. Νιγρίτας», το οποίο επανυποβλήθηκε και
θεωρήθηκε με μειωμένο το εντελλόμενο ποσό κατά ευρώ 5.293,88 (πράξη 8/2010
του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Σερρών), 20) 42/2010, ποσού ευρώ 65.571,59, του
Δ. Σοχού Ν. Θεσσαλονίκης, που αφορούσε στην πληρωμή του 1ου λογαριασμού του
«έργου» «Αντικατάσταση κουφωμάτων στο κτίριο Γυμνασίου Σοχού», το οποίο
αντικαταστάθηκε από το 99/2010 όμοιο και θεωρήθηκε με μειωμένο το εντελλόμενο
ποσό κατά ευρώ 10.528,89 (πράξη 1/2010 του αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο
Δ. Καλαμαριάς), 21) 483/2010, ποσού ευρώ 20.000, του Δ. Μενεμένης Ν.
Θεσσαλονίκης, που αφορούσε στην πληρωμή του 1 ου λογαριασμού του «έργου»
«Παρεμβάσεις στις κλιματιστικές μονάδες και στα Η/Μ του Άστρον», το οποίο
αντικαταστάθηκε από το 534/2010 όμοιο και θεωρήθηκε με μειωμένο το
69
εντελλόμενο ποσό κατά ευρώ 4.859,53 (πράξη 34/2010 του αναπληρωτή Επιτρόπου
του Ελ.Σ. στο Δ. Καλαμαριάς), 22) 211/2010, ποσού ευρώ 37.865,66, του Δ.
Καρύστου, το οποίο επανυποβλήθηκε και θεωρήθηκε με μειωμένο το εντελλόμενο
ποσό κατά 5.776,12 ευρώ (πράξη 31/2010 της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στη 2 η Υπηρεσία
Επιτρόπου στο Ν. Ευβοίας).
Η Υπηρεσία συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην έκθεση του Ε.Σ., πλην όμως
αναφέρει ως εντελλόμενο ποσό τα 5.766,12 ΕΥΡΩ.
23)
468/2010,
ποσού
ευρώ
35.578,08,
του
Δ.
Διρφύων,
το
οποίο
επανυποβλήθηκε και θεωρήθηκε με μειωμένο το εντελλόμενο ποσό κατά ευρώ
6.727,70 (πράξη 72/2010 της ίδιας ως άνω Επιτρόπου), 24) 708/2010, ποσού ευρώ
23.205,71, του Δήμου Διρφύων, το οποίο επανυποβλήθηκε και θεωρήθηκε με
μειωμένο το εντελλόμενο ποσό κατά ευρώ 3.539,86 (πράξη 86/2010 της ίδιας ως άνω
Επιτρόπου), 25) 635/2010 ποσού ευρώ 35.471,83 του Δ. Κύμης, το οποίο δεν
επανυποβλήθηκε (πράξη 96/2010 της ίδιας ως άνω Επιτρόπου), 26) 812/2010, ποσού
ευρώ 16.624,42 του Δ. Νέας Αρτάκης, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη
146/2010 της ίδιας ως άνω Επιτρόπου), 27) 581/2010, ποσού ευρώ 5.755,68, του Δ.
Ιστιαίας, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 158/2010 της ίδιας ως άνω
Επιτρόπου), 28) 6004/2010 Χ.Ε, ποσού ευρώ 79.243,18, που εκδόθηκε από την
Υ.Δ.Ε. στο Δ. Αθηναίων και αφορούσε στην πληρωμή 1ου λογαριασμού του έργου
«Χρωματισμοί – Μικροεπισκευές Σχολικών Κτιρίων του Δήμου Αθηναίων κυρίως
στο 2ο Δ.Δ/σμα καθώς και στα λοιπά Δ.Διαμ/τα 2009» (πράξη 115/2010 της
Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Αθηναίων), το οποίο επανυποβλήθηκε και επιστράφηκε
για δεύτερη φορά αθεώρητο με την 143/2010 πράξη της ίδιας ως άνω Επιτρόπου, για
τον επιπλέον λόγο ότι ο Δήμος έπρεπε να αποστείλει προς δημοσίευση στην
Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων περίληψη της
προκήρυξης του διαγωνισμού, δεδομένου ότι η προϋπολογιζόμενη δαπάνη αυτής
υπερέβαινε το κατώτατο όριο των 206.000,00 ευρώ, σύμφωνα με το Κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 1422/2007 της Επιτροπής.
Για τον ίδιο ως άνω λόγο και για τους πρόσθετους λόγους ότι δεν αιτιολογούνταν
επαρκώς η δημοπράτηση του «έργου» με προσφυγή στη διαδικασία του διαγωνισμού
μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκεκλημένων εργοληπτικών επιχειρήσεων και
70
δεν επισυναπτόταν η έγκριση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας για την
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού,
επεστράφη αθεώρητο το Χ.Ε. 745/2010, ποσού ευρώ 43.644,34, του Δ. Άνω
Λιοσίων, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 373/2010 της αναπληρώτριας
Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δήμο Περιστερίου).
Για τον ίδιο ως άνω λόγο και για τον πρόσθετο λόγο ότι δεν επισυναπτόταν
απόφαση παράτασης του «έργου» ή βεβαίωση περαίωσής του, επεστράφη αθεώρητο
και το 1008/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 36.285,00, του Δ. Μεσσαπίων, το οποίο δεν
επανυποβλήθηκε (πράξη 100/2010 της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στη 2 η Υπηρεσία
Επιτρόπου στο Ν. Ευβοίας).
Με την 115/2010 Πράξη του VII Τμήματος του Ελ.Σ. κρίθηκαν μη θεωρητέα τα
233 και 235/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 44.046,00 και 43.978,00, αντίστοιχα,
του Δ. Αλεξανδρούπολης, που αφορούσαν στην εξόφληση του 1 ου και τελικού
λογαριασμού των έργων «Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Χιλής» (το πρώτο) και
«Κατασκευή ρείθρων διαβάσεων Αλεξανδρούπολης» (το δεύτερο) με την αιτιολογία
ότι τα εν λόγω έργα δεν ήταν χωριστά και αυτοτελή, αλλά αποτελούσαν ένα ενιαίο
δημοτικό έργο και, ως εκ τούτου, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 155
και 208 του Κ.Δ.Κ. (ΦΕΚ 114 Α΄), 3 και 29 του ν.3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α΄), 83 του
ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄) και 12 παρ. 1 του π.δ/τος 171/1987 (ΦΕΚ 84 Α΄) έγινε
κατάτμηση του ενιαίου αυτού έργου σε επιμέρους έργα, με σκοπό την προσφυγή
στην εξαιρετική διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού και την αποφυγή διενέργειας
δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού, δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός του έργου αυτού
υπερέβαινε το ποσό που τίθεται, με την απόφαση 2/45564/0026/2001 του Υπουργού
Οικονομικών
(ΦΕΚ 1066 Β΄), ως όριο για την προσφυγή στη διαδικασία του
πρόχειρου διαγωνισμού (45.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.).
Για τον ίδιο λόγο: Α) κρίθηκε μη θεωρητέο το 410/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ
30.003,00, του Δ. Πετριτσίου, που αφορούσε στην εξόφληση του 1 ου λογαριασμού
του έργου "Οδοποιία Γονίμου" (Πράξη 53/2011 VII Τμ. Ελ.Σ.) και Β) επεστράφη
αθεώρητο το 1581/2010 Χ.Ε, ποσού ευρώ 37.951,81, του Δ. Βάρης, που αφορούσε
στην πληρωμή του 1ου λογαριασμού του έργου «Ενίσχυση φέροντος οργανισμού και
71
ανακατασκευή δημοτικού κτιρίου» και το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη
215/2010 της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Δ. Ηλιούπολης).
Με την 136/2010 Πράξη του VII Τμήματος του Ελ.Σ. κρίθηκε μη θεωρητέο το
4464/2010 χρηματικό ένταλμα ποσού 68.989,19 ευρώ του Δ. Ηρακλείου, που
αφορούσε στην εξόφληση της 2ης εντολής πληρωμής του έργου «Πεζοδρόμηση
οδών στην περιοχή Καμινίων μεταξύ του Αρμένικου Νεκροταφείου και της οδού
Πετλέμπουρη», με την αιτιολογία ότι η εντελλόμενη δαπάνη, κατά το μέρος που
αφορούσε την πληρωμή των εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και του
αντίστοιχου ποσού αναθεώρησης ήταν μη νόμιμη, καθόσον: α) Για την σύναψη της
συμπληρωματικής σύμβασης δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου
8 του ν. 1418/1984, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 παρ. 1 του ν.
2372/1996, δηλαδή αιφνίδια πραγματικά περιστατικά, που αντικειμενικά ήταν
αδύνατο να προβλεφθούν από την αναθέτουσα αρχή και εξ αιτίας των οποίων
κατέστη αναγκαία η εκτέλεση των συμπληρωματικών αυτών εργασιών και β) οι
εργασίες της συμπληρωματικής σύμβασης (επισκευή παροχών αποχέτευσης και
ύδρευσης, κατασκευή φρεατίων κλπ), δεν ανάγονταν στην αρμοδιότητα του Δ.
Ηρακλείου αλλά στην αρμοδιότητα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης
Αποχέτευσης Ηρακλείου (Δ.Ε.Υ.Α.Η.).
Με την 151/2010 Πράξη του VII Τμήματος του Ελ.Σ., κρίθηκε μη θεωρητέο το
210/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 482.783,18, του Δ. Καρδίτσας που αφορούσε στην
πληρωμή του 1ου λογαριασμού του έργου «Ανακατασκευή και αναβάθμιση του
Δημοτικού Σταδίου Καρδίτσας (κατασκευή νέας κερκίδας)», με την αιτιολογία ότι α)
μη νομίμως επελέγη, με την 403/2009 απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου,
η διαδικασία ανάθεσης του ως άνω έργου, μετά από αξιολόγηση προσφορών μεταξύ
περιορισμένου
αριθμού
εργοληπτών
δημοσίων
έργων,
χωρίς
δημοσίευση
προκήρυξης (άρθρο 28 του ν. 3669/2008, ΦΕΚ 116 Α΄, και άρθρο 83 του ν.
2362/1995, ΦΕΚ 247 Α΄), β) δεν αποδεικνυόταν από κανένα στοιχείο του φακέλου
ότι συνέτρεχαν λόγοι επείγουσας ανάγκης που να οφείλονται σε απρόβλεπτες
περιστάσεις και γ) δεν προέκυπτε για ποιο λόγο υπήρχε εξ αρχής αδυναμία τήρησης
των προθεσμιών που απαιτούνται για τη διενέργεια ανοικτής δημοπρασίας.
H Υπηρεσία υποστηρίζει ότι ύστερα από αίτηση της αναδόχου έργου
εκδόθηκε σε βάρος του Δήμου Καρδίτσας η υπ’αριθμ. 154/2010 διαταγή
πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας. Στη συνέχεια εκτελέστηκε
72
αναγκαστικά η διαταγή πληρωμής κατασχέθηκε το εν λόγω ποσό από το
τραπεζικό λογαριασμό που διατηρούσε ο Δήμος Καρδίτσας στην Εθνική
Τράπεζα, κατόπιν σχετικής άδειας που χορηγήθηκε με την αριθμ. 677/2010
απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας.
Για τον ίδιο ως άνω α΄ λόγο: Α) κρίθηκε μη θεωρητέο το 525/2010 Χ.Ε., ποσού
ευρώ 254.648,59, του Δ. Μαγούλας και ήδη Ελευσίνας, που αφορούσε στην
εξόφληση του 1ου Λογαριασμού του έργου «Εργασίες αναβάθμισης και άρσης
επικινδυνότητας στα σχολικά κτίρια του Δήμου Μαγούλας» (Πράξη 166/2011 VII
Τμ. Ελ. Σ.) και Β) επεστράφη αθεώρητο το 311/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 95.152,40,
του Δ. Ωραιοκάστρου Ν. Θεσσαλονίκης, που αφορούσε στην πληρωμή 1 ου
λογαριασμού του έργου «Διαμόρφωση των αυλείων χώρων του 1 ου και 2ου
Νηπιαγωγείου Παλαιοκάστρου», το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 15/2010 του
αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Καλαμαριάς). Για τον ίδιο ως άνω β΄ λόγο
κρίθηκε μη θεωρητέο το 1074/2010 Χ.Ε., ποσού 26.256,16 ευρώ, του Δ.
Κερκυραίων, που αφορούσε στην πληρωμή του 1ου Λογαριασμού του έργου
«Αποκατάσταση τμήματος τοιχείου επί της οδού Κύπρου» (Πράξη 249/2010 VII Τμ.
Ελ. Σ.).
Με την 181/2010 πράξη του VII Τμήματος του Ελ. Σ. κρίθηκε μη θεωρητέο το
70/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 15.364,89, του Δ. Υπάτης, που αφορούσε στην πληρωμή
του λογαριασμού του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα Δημοτικών Διαμερισμάτων
Δήμου Υπάτης», με την αιτιολογία ότι, κατά παράβαση των άρθρων 53 παρ. 13, 71,
73 και 75 του ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α΄ 116), δεν επισυναπτόταν το πρωτόκολλο
προσωρινής ή οριστικής παραλαβής του έργου, ούτε η απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου για την έγκριση αυτού.
Ο νυν Δήμος Λαμιέων υποστηρίζει ότι αφού προσκομίστηκαν: α) το αριθ.
51195/29-6-2012 Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλλαβής του έργου και β) η αριθ.
253/28-5-2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων που αφορά
στην έγκριση του παραπάνω Πρωτοκόλλου, εκδόθηκε το αριθ. 1482/2012
χρηματικό ένταλμα ποσού 15.364,89 € το οποίο και εξοφλήθηκε.
Για το ίδιο λόγο επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε.: 1) 378/2010 Χ.Ε., ποσού
ευρώ 17.496,55 του Δ. Ιτάνου, που αφορούσε στην πληρωμή του 4ου και τελικού
λογαριασμού του έργου «Αποπεράτωση του δρόμου Ξεροκαμάρες – Ζάκρος», το
οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 140/2010 της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν.
Λασιθίου), 2) 594, 596, 597, 712, 714 και 715/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού
73
150.470,79 ευρώ, του Δ. Γέρας, που είχαν εκδοθεί στο όνομα της «Διαδημοτικής
Κατασκευαστικής
Επιχείρησης
Δήμων
Αγιάσου-Γέρας-Ευεργέτουλα»
και
αφορούσαν καταβολή δαπάνης για εξόφληση των τελικών λογαριασμών διαφόρων
έργων, από τα οποία το μεν 597/2010 Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε, τα δε υπόλοιπα
Χ.Ε. επανυποβλήθηκαν, αφού προσκομίσθηκαν τα ελλείποντα δικαιολογητικά, και
θεωρήθηκαν (πράξη 5/2010 του αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ.Σ. στη Γενική
Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής).
Με την 207/2010 Πράξη του VII Τμήματος Ελ. Σ. κρίθηκε μη θεωρητέο το
286/2010 Χ.Ε. ποσού ευρώ 9.405,72 του Δ. Ιεράπετρας, που αφορούσε την
πληρωμή δαπάνης του 1ου λογαριασμού για το έργο «Επισκευή Δημοτικού κτιρίου
στην Παχεία Άμμο Ιεράπετρας», με την αιτιολογία ότι δεν ήταν νόμιμη η εκτέλεση
με δαπάνες του Δ. Ιεράπετρας του έργου της επισκευής του προαναφερθέντος
κτιρίου, αφού τούτο ανήκει στο Δημόσιο και δεν έχει νομίμως παραχωρηθεί η χρήση
του σε αυτόν, ούτε μπορεί από το άρθρο 75 του, κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του
ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114), Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ή κάποια άλλη διάταξη
νόμου να θεωρηθεί ότι το ανωτέρω έργο εξυπηρετεί τη λειτουργική ή την
αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των σκοπών του Δήμου.
Με την 239/2010 Πράξη του VII Τμήματος του Ελ. Σ. κρίθηκαν μη θεωρητέα τα
108 και 121/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού 21.194 ευρώ, του Δ. Μυκόνου, που
αφορούσαν στην καταβολή αμοιβής χωματουργικών εργασιών (το πρώτο) και στην
καταβολή αμοιβής εργασιών επισκευής σιδερένιων στηθαίων και σημάτων ρύθμισης
κυκλοφορίας (το δεύτερο), με την αιτιολογία ότι οι ανωτέρω δαπάνες δεν είναι
κανονικές επειδή τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής – καλής εκτέλεσης των
εργασιών φέρουν την υπογραφή μόνον ενός μέλους της τριμελούς επιτροπής
παραλαβής, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 209 παρ. 4 του Κ.Δ.Κ.
(ΦΕΚ Α΄ 114), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου
22 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ Α΄ 42), 59 και 67 παρ. 1 και 4 του π.δ. 28/1980 (ΦΕΚ Α΄
11) και 26 παρ. 8 του β.δ/τος της 17.5/15.6.1959 (ΦΕΚ Α΄ 114).
Με την 253/2010 Πράξη του VII Τμήματος του Ελ. Σ. κρίθηκε μη θεωρητέο το
294Β΄/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 23.281,01, του Δ. Καλαβρύτων, που αφορούσε στην
πληρωμή του 1ου λογαριασμού του έργου «Χάραξη δασικής οδού Γ΄ κατηγορίας
στις θέσεις Φρούριο και Στραβός Έλατος στο δάσος Ι.Μ. Μεγάλου Σπηλαίου και
παραλλαγής του υπάρχοντος τυφλού δασικού δρόμου Γ΄ κατηγορίας από Χ.Θ. 0+750
έως Χ.Θ 1.150 Δ. Καλαβρύτων», με την αιτιολογία ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις
74
των άρθρων 3, 21 και 28 του ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α ΄ 116), 83 του ν. 2362/95 (ΦΕΚ
Α΄ 247) και 103 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114), η εντελλόμενη δαπάνη δεν ήταν
νόμιμη διότι: α) δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις για την προσφυγή στην εξαιρετική
διαδικασία ανάθεσης του ως άνω έργου με τη διαδικασία του διαγωνισμού μεταξύ
περιορισμένου αριθμού εργοληπτικών επιχειρήσεων, αφού ο επικαλούμενος
κίνδυνος καταστροφής του ελατοδάσους της Ιεράς Μονής Μεγάλου Σπηλαίου από
πυρκαγιά, κατά το καλοκαίρι του έτους 2009, δεν μπορεί να θεωρηθεί λόγος που
συναρτάται με εξαιρετικά και όλως ασυνήθη γεγονότα, μη δυνάμενα να
προβλεφθούν και να ληφθούν υπόψη κατά τον προγραμματισμό των αναγκών του
Δήμου, β) δεν προέκυπτε για ποιο λόγο υπήρχε εξαρχής αδυναμία τήρησης των
προθεσμιών που απαιτούνται για τη διενέργεια ανοικτής δημοπρασίας και γ) η
Δημαρχιακή Επιτροπή Καλαβρύτων άσκησε χρέη Επιτροπής Διαγωνισμού και δεν
προέβη στη συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια του διαγωνισμού ανάδειξης του
αναδόχου, παρακάμπτοντας έτσι κατ’ ουσίαν το γνωμοδοτικό στάδιο του
διαγωνισμού που αποτελεί ουσιώδη τύπο της διαδικασίας αυτού.
Με την 280/2010 Πράξη του VII Τμήματος του Ελ.Σ. κρίθηκε μη θεωρητέο το
126/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 11.581,33, του Δ. Κυπαρισσίας, που αφορούσε στην
πληρωμή του 3ου λογαριασμού του έργου «Ηλεκτροφωτισμός Πλατείας Δ.Δ.
Σπηλιάς», με την αιτιολογία ότι μη νομίμως συνήφθη η από 27.7.2007 1η
συμπληρωματική σύμβαση του ανωτέρω έργου, καθόσον: α) δεν προέκυπτε η
συνδρομή απρόβλεπτων περιστάσεων, όπως απαιτείται από τις διατάξεις των άρθρων
8 παρ. 1 του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ Α΄ 23), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ. 12
του ν. 2229/1994 (ΦΕΚ Α΄ 138) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο τέταρτο παρ. 1
του ν. 2372/1996 (ΦΕΚ Α΄ 29) και το άρθρο 15 παρ. 2 του ν. 3212/2003 (ΦΕΚ Α΄
308), 25 π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α΄ 64) και 43 π.δ. 609/1985 (ΦΕΚ Α΄ 223) και β) δεν
προέκυπτε ότι προηγήθηκε αυτής η σύνταξη Α.Π.Ε., όπως επιβάλλεται από τις
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 43 του π.δ. 609/1985. Περαιτέρω, η εντελλόμενη
δαπάνη ήταν μη νόμιμη και κατά το μέρος αυτής που αφορά σε πληρωμή δαπάνης
αναθεώρησης τόσο των Γ΄ και Δ΄ τριμήνων έτους 2006, όσο και του Γ΄ τριμήνου
έτους 2007, καθόσον δεν
προσδιορίζεται με την απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Κυπαρισσίας, με την οποία χορηγήθηκε παράταση, ο υπαίτιος της
επιμήκυνσης του χρόνου περαίωσης του έργου, όπως απαιτείται από τη διάταξη της
παρ. 3 του άρθρου 10 του π.δ. 609/1985, ενώ κατά τα λοιπά και ειδικά όσον αφορά
τις εργασίες που εκτελέστηκαν κατά το Γ΄ τρίμηνο του έτους 2007 και αποτελούν τις
75
εργασίες της συμπληρωματικής σύμβασης, δεν προκύπτει ότι είχε χορηγηθεί η
οποιαδήποτε παράταση ούτε προσδιορίστηκε ο υπαίτιος για την καθυστέρηση, κατά
παράβαση της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 1418/1984, όπως αυτή αντικαταστάθηκε
με την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2229/1994 (ΦΕΚ Α΄ 138), της παρ. 1 του άρθρου
10 του ν. 1418/1984, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παρ. 21 του ν. 2052/1992
(ΦΕΚ Α΄ 94), της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 1418/1984 , όπως αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 2 παρ. 15 του ν. 2229/1994, της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 1418/1984
και του άρθρου 36 του π.δ. 609/1985, με συνέπεια να μην μπορεί να εξακριβωθεί,
εάν είναι νόμιμος ο τρόπος υπολογισμού της αναθεώρησης.
Με την 284/2010 Πράξη του VII Τμήματος του Ελ.Σ. κρίθηκε μη θεωρητέο το
162/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 10.318,54 του Δ. Λαρίσου Ν. Αχαΐας, που αφορούσε
στην εξόφληση του 1ου λογαριασμού του έργου «Διέλευση δικτύου ύδρευσης κάτω
από τις γραμμές του Ο.Σ.Ε. σε Λάππα και Βουπράσιο», με την αιτιολογία ότι,
σύμφωνα με τα άρθρα 16, 100 και 102 του ν.3669/2008 (ΦΕΚ Α΄ 116 ), η
εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη, διότι η ανάδοχος εργολήπτρια εταιρεία,
κατέχοντας εργοληπτικό πτυχίο 6ης τάξης, δε μπορούσε να αναλάβει την εκτέλεση
του συγκεκριμένου έργου, καθόσον το κατώτερο προβλεπόμενο όριο για τις
εργοληπτικές επιχειρήσεις της 6ης τάξης είναι 10.500.000,00 ευρώ που είναι κατά
πολύ μεγαλύτερο του προϋπολογισμού του ως άνω έργου, το οποίο ανερχόταν σε
μόλις 12.120 ευρώ.
Με την 286/2010 Πράξη του VII Τμήματος του Ελ.Σ. κρίθηκε μη θεωρητέο το
154/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 58.595,29, του Δ. Κυπαρισσίας, που αφορούσε στην
εξόφληση του 4ου λογαριασμού του έργου «Εργασίες βελτίωσης εγκαταστάσεων
Δημοτικού Γηπέδου Κυπαρισσίας», με την αιτιολογία ότι μη νομίμως συνήφθη η από
3.11.2008 1η συμπληρωματική σύμβαση του ανωτέρω έργου, καθόσον δεν
προέκυπτε η συνδρομή απρόβλεπτων περιστάσεων, που απαιτείται από τις διατάξεις
των άρθρων 8 παρ. 1 του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ Α΄ 23), όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 2 παρ. 12 του ν. 2229/1994 (ΦΕΚ Α΄ 138) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο
τέταρτο παρ. 1 του ν. 2372/1996 (ΦΕΚ Α΄ 29) και το άρθρο 15 παρ. 2 του ν.
3212/2003 (ΦΕΚ Α΄ 308), 25 π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α΄ 64) και 43 παρ. 1 π.δ. 609/1985
(ΦΕΚ Α΄ 223).
Για τον ίδιο λόγο επεστράφη αθεώρητο το
147/2010 ΧΕ, ποσού ευρώ
78.000,00, του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο αντικαταστάθηκε από το
76
670/2010 όμοιο και θεωρήθηκε με μειωμένο το εντελλόμενο ποσό κατά ευρώ
25.654,86 (πράξη 3/2010 του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Κοζάνης).
Με την 302/2010 Πράξη του VII Τμήματος του Ελ.Σ., κρίθηκε μη θεωρητέο το
230/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 15.363,68, του Δ. Βισαλτίας, που αφορούσε στην
εξόφληση του 2ου λογαριασμού του έργου «Συντήρηση και προμήθεια αθλητικού
εξοπλισμού της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων», με την αιτιολογία ότι, σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 5 και 7 του ν.1418/1984 (ΦΕΚ 138 Α΄) και του άρθρου 36
του π.δ/τος 609/1985 (ΦΕΚ 223 Α΄) σε συνδυασμό με τα άρθρα 5 και 6 του
ν.3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α΄), μη νόμιμα εξοφλείται ο ανωτέρω λογαριασμός, αφού
περιλαμβάνει εργασίες, οι οποίες εκτελέσθηκαν εκπρόθεσμα και η παράταση
χορηγήθηκε μετά την παρέλευση της αρχικής συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του
έργου.
Με την 312/2010 Πράξη του VIΙ Τμήματος του Ελ.Σ. κρίθηκε μη θεωρητέo τo
556/2010 ΧΕ ποσoύ 11.489,22 ευρώ του Δ. Πολυγύρου Ν. Χαλκιδικής, που
αφορούσε στην καταβολή αμοιβής για την πραγματοποίηση ασφαλτοστρώσεων στο
Δημοτικό Διαμέρισμα Αγίου Προδρόμου, με την αιτιολογία ότι: α) δεν περιλήφθηκε
μεταξύ των δικαιολογητικών της δαπάνης πρωτότυπο τιμολόγιο προμήθειας
ασφάλτου, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 17 παρ. 2, 18 και 21 παρ. 1
του π.δ/τος 774/1980 (ΦΕΚ Α΄ 189), 20 παρ. 1, 21 παρ. 1, 23 παρ. 1, 24 παρ. 2 και
25 του β.δ/τος της 17 Μαΐου/15 Ιουνίου 1959 (ΦΕΚ Α΄ 145 και 197) και 2 παρ. 1
και 3, 3 παρ. 2, 11 παρ. 1 και 12 παρ. 1 π.δ/τος 186/1992 (ΦΕΚ Α΄ 84) και β), δεν
εκδόθηκε η ειδική έγγραφη εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, για εργασίες που
εκτελέστηκαν απολογιστικά στο πλαίσιο εργολαβίας, που διεξήχθη με άλλο σύστημα
δημοπρασίας, όπως καθορίζεται από τα άρθρα 5 παρ. 1, 2, 9, 10 του ν.1418/1984
(ΦΕΚ Α' 23) και το άρθρο 42 του π.δ.τος 609/1985 (ΦΕΚ Α΄ 223).
Με την 324/2010 Πράξη του VII Τμήματος του Ελ.Σ. κρίθηκε μη θεωρητέο το
332/2010 Χ.Ε., ποσού 5.700,00 ευρώ, του Δ. Μουζακίου, που αφορούσε στην
πληρωμή του έργου «Αποκατάσταση πεζοδρομίων Μουζακίου», με την αιτιολογία
ότι: α) οι εργασίες, που περιγράφονται στην 87/2009 απόφαση ανάθεσης του έργου
της Δημαρχιακής Επιτροπής, είναι ομοειδείς με αυτές που περιγράφονται στην
26/2009 Μελέτη (Τεχνική Έκθεση), που αφορά το έργο «Βελτίωση οδών
Μουζακίου» που είχε πληρωθεί με το 578/2009 χρηματικό ένταλμα, ποσού
11.400,00 ευρώ, χωρίς να προκύπτει ότι οι εργασίες των ανωτέρω έργων εκτελούνται
εντός διαφορετικών δημοτικών διαμερισμάτων του Δ. Μουζακίου, και, συνεπώς,
77
πρόκειται για κατάτμηση ενός ενιαίου έργου σε μικρότερα, με συνέπεια την
απευθείας ανάθεσή τους στον φερόμενο ως δικαιούχο και την αποφυγή διενέργειας
τακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 2, 3
και 28 παρ. 1 του ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α΄ 116), του πρώτου εδαφίου της περ. β΄ της
παρ. 1 της ΕΔ2α/04/40/Φ.Ν.294/1986 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ Β΄ 137), όπως τούτο τροποποιήθηκε με το
άρθρο μόνο της Δ17α/7/96/Φ.Ν.294/1992 όμοιας απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 547), των
άρθρων 9 και 15 παρ.1 του π.δ. 171/1987 (ΦΕΚ Α΄ 84) και του πρώτου εδαφίου της
παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 2539/1997 ΦΕΚ Α΄ 244) - όπως αντικαταστάθηκε με
την παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 3274/2004 (ΦΕΚ Α΄ 195), αναδιατυπώθηκε με το
άρθρο 24 παρ. 8 του ν. 3613/2007 (ΦΕΚ Α΄ 263) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 18
παρ. 14 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ Α΄ 263) και β) από την απόφαση της Δημαρχιακής
Επιτροπής για την ανάθεση του α΄ έργου δεν προκύπτει η συνδρομή αλλά ούτε και η
επίκληση σοβαρού επικείμενου κινδύνου ή επείγουσας ανάγκης, εξαιτίας
απρόβλεπτων καταστάσεων, που να δικαιολογεί την απόκλιση από τη διαδικασία του
τακτικού διαγωνισμού.
Ο Δήμος Μουζακίου υποστηρίζει ότι, κατόπιν της αριθ. 11/2011 διαταγής
πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας, το εν λόγω Χ.Ε.
αντικαταστάθηκε με το αριθ. 104Β/2011 όμοιο.
Για τον ίδιο ως άνω α΄ λόγο: Α) κρίθηκαν μη θεωρητέα τα Χ.Ε. 1) 333Β΄/2010
Χ.Ε., ποσού 6.000 ευρώ, του Δ. Πελλάνας, που αφορούσε στην εκτέλεση τεχνικών
έργων στο Δ.Δ Καστορείου (Πράξη 163/2011 VII Τμ. Ελ.Σ.).
2) 220Β΄/2010 και 221/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού 14.900 ευρώ, του Δ.
Αμβρακικού,
που
αφορούσαν
καταβολή
μέρους
αμοιβής
εργασιών
ασφαλτόστρωσης στο ίδιο δημοτικό διαμέρισμα (Πράξη 35/2011 VII Τμ. Ελ.Σ..).
Ο νυν Δήμος Αρταίων υποστηρίζει ότι το ανωτέρω ποσό πληρώθηκε με το αριθμ.
1621/2012 Χ.Ε. σε εκτέλεση της αριθμ. 206/2012 απόφασης του Πρωτοδικείου
Άρτας από χρηματοδότηση ΣΑΤΑ.
3) 285, 287, 288, 289, 290 και 291/2010, συνολικού ποσού ευρώ 42.451,44, του
Δ. Αράχθου, που αφορούσαν στην καταβολή αμοιβής και εξόφλησης δαπανών
έργων ασφαλτόστρωσης σε διάφορους οικισμούς του ίδιου δημοτικού διαμερίσματος
του ως άνω Δήμου (Πράξη 108/2011 VII Τμ. Ελ.Σ.).
4) 248, 249, 250, 257, 258 και 265/2010, συνολικού ποσού ευρώ 36.834,71, του
Δ. Ξηροβουνίου Ν. Άρτας, που αφορούσαν στην καταβολή αμοιβής για εξόφληση
78
δαπανών έργων αγροτικής οδοποιίας καθώς και διάνοιξη δημοτικών δρόμων στο ίδιο
δημοτικό διαμέρισμα (Πράξη 152/2011 VII Τμ. Ελ.Σ.).
Ο νυν Δήμος Αρταίων υποστηρίζει ότι τα αριθμ. 248, 249 και 250/2010 Χ.Ε.
αντικαταστάθηκαν με το αριθμ. 777/2012 όμοιο σε εκτέλεση της αριθμ. 4/2012
διαταγής πληρωμής του Πρωτοδικείου Άρτας, ενώ τα αριθμ. 257, 258 & 265/2010
Χ.Ε. ακυρώθηκαν και η δαπάνη δεν έχει πληρωθεί. Για τα τελευταία Χ.Ε. όμως από
χρηματοδότηση ΣΑΤΑ, έχει εκδοθεί η αριθμ. 218/212 διαταγή πληρωμής του
Ειρηνοδικείου Άρτας.
Β) επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε.: 1) 54/2010 και 55/2010 Χ.Ε., συνολικού
ποσού ευρώ 18.320, του Δ. Αρχαίας Ολυμπίας, που αφορούσαν δαπάνες στην
κατασκευή τεχνικών έργων και εσωτερική οδοποιία στο Τοπικό Διαμέρισμα Σμίλα
του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας (πράξη 21/2010 του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Νομό
Ηλείας), 2) 252, 257 και 338/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 25.800, του Δ.
Ναυπάκτου, που αφορούσαν στην καταβολή αμοιβής για την εκτέλεση των έργων
«Διαμόρφωση χώρου και κατασκευή κλίμακος πλησίον Χολέβα Γεωργίου»,
«Ανακατασκευή
κλίμακος
πλησίον Αγ. Δημητρίου
– οδ. Σισμάνη» και
«Ανακατασκευή κλίμακας επί των οδών Ασκληπιού και Ηρακλέους στο ΔΔ
Ναυπάκτου», αντιστοίχως (πράξη 54/2010 του Επιτρόπου του Ελεγκτικού
Συνεδρίου στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας), 3) 539Ε/2010 Χ.Ε., ποσού 9.847,55 ευρώ,
του Δ. Ελασσόνας, που αφορούσε στην πληρωμή δαπάνης του 1ου λογαριασμού του
έργου «Κατασκευή απαραίτητων τοιχίων αντιστήριξης και τσιμεντοστρώσεις στο Μ.
Ελευθεροχώρι» (πράξη 84/2010 του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στη 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου στο Ν. Λάρισας).
Ο Δήμος Ελασσόνας συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην Έκθεση του Ε.Σ. και
σημειώνει ότι η σχετική υποχρέωση βρίσκεται σε εκκρεμότητα.
4) 825/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 7.350,00, του Δ. Πασσαρώνος, που αφορούσε
στην πληρωμή 1ου λογαριασμού του έργου «Κατασκευή Δικτύου Ύδρευσης περ. από
Υ/Σ ΔΕΗ ως Λ. Ελευθερίας στο ΤΔ Ελεούσας» (πράξη 25/2010 της αναπληρώτριας
Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Ιωαννίνων).
Ο νυν Δήμος Ζίτσας υποστηρίζει ότι το εν λόγω Χ.Ε. δεν έχει εξοφληθεί μέχρι
τώρα επειδή ο εργολάβος αποποιήθηκε της απαίτησής του εκδίδοντας προς το Δήμο
το αριθ. 3/31-12-2010 πιστωτικό τιμολόγιο. Επομένως δεν υπάρχει πλέον σχετική
οφειλή του Δήμου Ζίτσας.
79
5) 540/2010, ποσού ευρώ 5.000,00, του Δ. Παμβώτιδος, (πράξη 27/2010 της
ίδιας ως άνω αναπληρώτριας Επιτρόπου)
Ο Δήμος Ιωαννιτών συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην Έκθεση του Ε.Σ. και
πληροφορεί περαιτέρω ότι το εν λόγω Χ.Ε.δεν έχει επανυποβληθεί.
6) 141/2010, ποσού ευρώ 12.628,82, του Δ. Εστιαιώτιδας, (πράξη 46/2010 του
αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελεγκτικού Σ. στο Ν. Τρικάλων). Τα ανωτέρω Χ.Ε. δεν
επανυποβλήθηκαν.
Ο νυν Δήμος Τρικκαίων συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην Έκθεση του
Ε.Σ. και αναφέρει ότι το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε μετά την αποδοχή
από το Δήμο των λόγων απόρριψης της δαπάνης από το Ε.Σ.
Για τον ίδιο ως άνω α΄ λόγο επεστράφησαν αθεώρητα τα 223 και 224/2010 Χ.Ε.,
συνολικού ποσού 24.500 ευρώ, του Δ. Ελασσόνας, που αφορούσαν στην πληρωμή
του 1ου λογαριασμού των έργων «Διαμόρφωση οδού Βενιζέλου» και «Κατασκευή
πεζόδρομου Αργοναυτών-Βενιζέλου» (πράξη 27/2010 του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στη
2η Υπηρεσία Επιτρόπου στο Ν. Λάρισας), από τα οποία επανυποβλήθηκε για
θεώρηση μόνο το 223/2010 Χ.Ε., το οποίο και θεωρήθηκε, αφού προηγουμένως
ακυρώθηκε το έργο που αφορούσε στη δαπάνη του 224/2010 Χ.Ε.
Η Υπηρεσία υποστηρίζει ότι η δαπάνη που αφορούσε στο 224Ε/2010 Χ.Ε., που
ακυρώθηκε μετά την ανωτέρω πράξη, βρίσκεται σε εκκρεμότητα.
Με την 348/2010 Πράξη του VII Τμήματος του Ελ.Σ., με την οποία ανακλήθηκε
εν μέρει η 205/2010 όμοια Πράξη, κρίθηκε μη θεωρητέο το 272/2010 X.E., ποσού
66.788,49 ευρώ, του Δ. Καρδίτσας, που αφορούσε στην πληρωμή του 2ου
λογαριασμού του έργου «Οδοποιία Τ.Δ Καρδιτσομάγουλας- Αρτεσιανού – Ρούσου,
με την αιτιολογία ότι, α) κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 55 και 57 του
ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α΄ 116), η δαπάνη των 44.903,94 ευρώ, πλέον της δαπάνης των
36.000,00 ευρώ που είχε προϋπολογισθεί για απολογιστικές εργασίες ασφάλτου
(ήτοι, συνολική δαπάνη για απολογιστικές εργασίες 80.903,94 ευρώ), δεν
δικαιολογείται πλήρως (στο σύνολό της) από την αύξηση της τιμής της ασφάλτου
από 210,00 σε 344,19 ευρώ/τόνο (61%) και την αύξηση του συντελεστή του Φ.Π.Α.
από 19% σε 21%, δεδομένου ότι, αν επί του ποσού της οικείας προϋπολογισθείσας
δαπάνης (36.000,00 ευρώ) υπολογιστούν και προστεθούν οι δύο αυτές αυξήσεις,
προκύπτει υπέρβασή της κατά 23.500,00 ευρώ το μέγιστο, ήτοι κατά ποσό που
υπολείπεται σημαντικά του ποσού των 44.903,94 ευρώ και β) κατά το μέρος που η
δαπάνη αυτή περιλαμβάνει την αξία της επιπλέον ασφάλτου, που απαιτήθηκε λόγω
80
αύξησης των ποσοτήτων των εργασιών ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης
μεταβλητού
πάχους
και
κατ’
επέκταση
λόγω
αύξησης
των
ποσοτήτων
ασφαλτομίγματος που χρησιμοποιήθηκαν προς τούτο, δεν προβλέπεται νομοθετικά
ότι το ποσό αυτό μπορεί να καλυφθεί από το κονδύλιο των απολογιστικών εργασιών
με υπέρβαση του προϋπολογισμού του έργου.
Η Υπηρεσία ενημερώνει ότι ύστερα από αίτηση του δικαιούχου του
υπ’αριθμ.272/2010 Χ.Ε. εκδόθηκε σε βάρος του Δήμου Καρδίτσας η υπ’αριθμ.
209/2010 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας. Κατά
της διαταγής αυτής ασκήθηκε ανακοπή και αίτηση αναστολής εκτελέσεως. Η
αίτηση αναστολής εκτελέσεως απορρίφθηκε με την υπ’αριθμ.1017/2010 απόφαση
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας, διότι «η μη θεώρηση του εντάλματος
πληρωμής δεν επιδρά στο κύρος της διαταγής πληρωμής και δε μπορεί να
θεμελιώσει νόμιμο λόγο ανακοπής». Προ του κινδύνου να προβεί σε αναγκαστική
κατάσχεση και πλειστηριασμό περιουσιακών στοιχείων του Δήμου, ο Δήμος
κατέβαλε το ποσό της διαταγής πληρωμής με το υπ’αριθμ. 491/2011 Χρηματικό
Ένταλμα.
Με την 355/2010 Πράξη του VII Τμήματος του Ελ.Σ. κρίθηκε μη θεωρητέο το
30/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 324.275,05, του Δ. Κυπαρισσίας, που αφορούσε στην
εξόφληση του 1ου λογαριασμού του έργου «Κατασκευή Δικτύου ομβρίων», με την
αιτιολογία ότι η αξίωση της φερόμενης ως δικαιούχου του επίμαχου χρηματικού
εντάλματος αναδόχου εταιρείας, ενόψει της εκδοθείσας 56/2010 διαταγής πληρωμής
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας σε βάρος του Δήμου, δυνάμει της
οποίας η ανάδοχος εταιρία προέβη σε κατάσχεση στα χέρια της ΕΘΝΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Τ.Ε.), ως τρίτης, χρηματικού ποσού που υπήρχε
στον λογαριασμό του Δήμου Κυπαρισσίας, είχε ήδη αποσβεσθεί κατά το χρόνο
θεώρησης του ανωτέρω Χ.Ε. από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελ.Σ., σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 17 του π.δ. 774/1980 (ΦΕΚ Α΄ 189) και 23 παρ. 1 και 25 του
β.δ. της 17 Μαΐου/15 Ιουν. 1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των
Δήμων και Κοινοτήτων» και τη γενική αρχή του δημοσιολογιστικού δικαίου,
συναγόμενη από τις διατάξεις των άρθρων 26 και 28 παρ. 1 του ν.δ. 321/1969, 10
παρ. 4 και 31 του ν.δ. 721/1970, 26 παρ. 1 και 28 παρ. 1 και 2 του ν. 2362/1995 και
25 και 28 του λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων, με βάση την οποία για την
πληρωμή απαιτήσεων κατά του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. απαιτείται για την
έκδοση νόμιμου τίτλου πληρωμής, ενεργός απαίτηση του πιστωτή (δικαιούχου).
81
Με την 370/2010 Πράξη του VIΙ Τμήματος του Ελ.Σ., κρίθηκαν μη θεωρητέα τα
571 και 572/2010 Χ.Ε, συνολικού ποσού ευρώ 23.778,14, του Δ. Μεσολογγίου, που
αφορούσαν στην καταβολή αμοιβής στον φερόμενο ως δικαιούχο, πολιτικό
μηχανικό, για την εκτέλεση των έργων «Κατασκευή υποδομών πλατείας Κ.Χ. 25»
και «Αποπεράτωση υποδομών πλατείας σε Κ.Χ. 27», με την αιτιολογία ότι, βάσει
των διατάξεων των άρθρων 16, 100 και 102 του ν. 3669/2008 (ΦΕΚ A΄ 116), ο
συγκεκριμένος
εργολήπτης,
εγγεγραμμένος
στο
Μητρώο
Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) με εργοληπτικό πτυχίο 2ης τάξης για έργα οδοποιίας και
οικοδομικά, δεν μπορούσε να αναλάβει την εκτέλεση των εν λόγω έργων, καθόσον
το κατώτερο προβλεπόμενο όριο για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις της 2ης Τάξης
που έδρευαν στο νομό, στον οποίο εκτελούνταν τα έργα, ήταν 87.500,00 ευρώ, που
ήταν
κατά
πολύ
μεγαλύτερο
του
ανερχόμενου
σε
μόλις
12.000
ευρώ
προϋπολογισμού των ως άνω έργων.
Για τον ίδιο λόγο επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε. 296 και 297/2010, ποσού
ευρώ 13.600, του Δ. Παραβόλας, τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν (πράξη 115/2010
του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο N. Αιτωλοακαρνανίας). Για τον ίδιο λόγο και για το
λόγο ότι η εγγραφή της εργολήπτριας εταιρείας στο Μ.Ε.Ε.Π. είχε λήξει όταν της
ανατέθηκε το έργο, επεστράφη αθεώρητο το 1897Α/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ
12.069,87, του Δ. Ζωγράφου, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 158/2010 της
Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Ηλιούπολης).
Με την 410/2010 Πράξη του VII Τμήματος του Ελ.Σ. κρίθηκαν μη θεωρητέα τα
172, 174 και 176/2010 Χ.Ε. συνολικού ποσού 14.627,30 ευρώ του Δ. Βοϊών, που
αφορούσαν στην εξόφληση του 1ου λογαριασμού του έργου «Οδοποιία Τ.Δ Αγίου
Γεωργίου», του 1ου λογαριασμού του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Τ.Δ. Αγίου
Γεωργίου» και του 1ου λογαριασμού του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Δ.
Αγίων Αποστόλων», με την αιτιολογία ότι α), δεν υπήρχε η προβλεπόμενη από τα
άρθρα 53 και 54 του ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α΄ 116) και 42 του π.δ. 609/1985 (Α΄ 223)
ειδική εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την πληρωμή της αμοιβής αναδόχου
κατασκευής δημοσίου έργου για εργασίες που εκτελέστηκαν απολογιστικά, όπως
είναι οι ασφαλτικές εργασίες (που χαρακτηρίζονται ως απολογιστικές με την
11/Δ17α/06/76/ΦΝ437/20.6.2008 εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Δημοσίων Έργων) και β) τα επισυναπτόμενα στα δικαιολογητικά των Χ.Ε. τιμολόγια
αγοράς ασφάλτου δεν ήταν πρωτότυπα αλλά φωτοαντίγραφα, κατά παράβαση των
82
άρθρων 21 και 25 του β.δ. της 17.5/15.6.1959 (ΦΕΚ Α΄, 114, 145 και 197), 2, 11 και
12 του π.δ. 186/1992 (ΦΕΚ Α΄ 84).
Για τους ίδιους λόγους επεστράφη αθεώρητo τo Χ.Ε.162/2010 του Δ. Βοιών,
ποσού ευρώ 6.204,33, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 50/2010 της Επιτρόπου
του Ελ.Σ. στο Ν. Λακωνίας).
Με την 425/2010 πράξη του VII Τμήματος του Ελ.Σ. κρίθηκε μη θεωρητέο το
404/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 22.393,04, του Δ. Νέας Περάμου που αφορούσε στην
πληρωμή του 5ου λογαριασμού του έργου «Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων
εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Άνω και Κάτω Βλυχάδας», με την αιτιολογία ότι,
κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 12 παρ. 14 και 15 του Κώδικα Βιβλίων
και Στοιχείων (π.δ. 186/1992, ΦΕΚ 84 Α΄) και των άρθρων 21 παρ. 1 και 3 και 25
του β.δ/τος της από 17.5./15.6.1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού
των Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114, Α΄), το συνημμένο στο χρηματικό ένταλμα
τιμολόγιο του φερόμενου ως δικαιούχου εργολήπτη, βάσει του οποίου έγινε η
εκκαθάριση της δαπάνης, εκδόθηκε μετά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, εντός
της οποίας έγινε η πιστοποίηση των εργασιών, που αυτό αφορούσε και επομένως δεν
αποτελούσε νόμιμο δικαιολογητικό της δαπάνης.
Για τον ίδιο λόγο επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε.: 1) 441/2010, ποσού ευρώ
42.002,76, του Δ. Ασπροπύργου, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 42/2010 της
αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Περιστερίου) 2) 337/2010, ποσού ευρώ
7.926,77, του Δ. Μάνδρας, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 39/2010 της ίδιας
ως άνω αναπληρώτριας Επιτρόπου), 3) 651/2010, ποσού ευρώ 4.542,15, του Δ.
Ασπροπύργου, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 167/2010 του Επιτρόπου του
Ελ.Σ. στο Δ. Περιστερίου), 4) 134 και 135 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 55.000, του
Δ. Φιλλύρας, που αφορούσαν στην πληρωμή του 1ου λογαριασμού του έργου
«Δίκτυα ύδρευσης δήμου Φιλλύρας», τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν (πράξη
32/2010 της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Νομό Ροδόπης), 5) 210/2010, ποσού ευρώ
14.000, του Δ. Σιθωνίας, που αφορούσε στην πληρωμή έναντι του 1ου λογαριασμού
του έργου «Παιδικός Σταθμός Νέου Μαρμαρά», το οποίο δεν επανυποβλήθηκε
(πράξη 70/2010 του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Χαλκιδικής) και 6) 732/2010 και
869/2010, ποσού ευρώ 22.500 και 23.691,23 αντίστοιχα, του Δ. Κασσάνδρας, τα
οποία δεν επανυποβλήθηκαν (πράξεις 174/2010 και 179/2010, αντίστοιχα, του ίδιου
ως άνω Επιτρόπου).
83
Για τον ίδιο λόγο και για τον πρόσθετο λόγο ότι δεν επισυναπτόταν βεβαίωση μη
οφειλής ΙΚΑ για την είσπραξη του σχετικού λογαριασμού, επεστράφη αθεώρητο το
Χ.Ε. 744/2010, ποσού ευρώ 20.469,95, του Δ. Ελευσίνας, το οποίο δεν
επανυποβλήθηκε, (πράξη 132/2010 του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Δ.
Περιστερίου).
Για τον ίδιο λόγο και για τον πρόσθετο λόγο ότι δεν υποβλήθηκε το πρωτότυπο
της 1ης εντολής πληρωμής, αλλά ακριβές φωτοαντίγραφο υπογεγραμμένο από το
Δήμαρχο, κατά παράβαση του άρθρου 21 παρ. 3 του β.δ/τος 17.5/15.6.1959 (ΦΕΚ Α΄
114) και του άρθρου 1 του π.δ/τος 151/1998 (ΦΕΚ Α΄ 116), επεστράφη αθεώρητο το
Χ.Ε. 580/2010, ποσού ευρώ 42.647,85, του Δ. Μελίκης, που αφορούσε στην
πληρωμή του 1ου λογαριασμού του έργου «Επεμβάσεις κατά τόπους στο αρδευτικό
δίκτυο (τοποθέτηση παροχών)», το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 31/2010 της
αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Νομό Ημαθίας).
Για τον ίδιο λόγο και για τον πρόσθετο λόγο αφενός της ανεπίτρεπτης υπέρβασης
της προθεσμίας περαίωσης του έργου και της ελλιπέστατης αιτιολόγησης για την
παράταση που δόθηκε στην ανωτέρω προθεσμία, αφετέρου της υποβολής αίτησης
από τον ανάδοχο για παράταση και της έγκρισης αυτής από το Δημοτικό Συμβουλίου
μετά την πάροδο του αρχικού συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου,
επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε. 669/2010 και 718/2010, συνολικού ποσού ευρώ
12.934,33, αντίστοιχα, του Δήμου Κασσάνδρας, που αφορούσαν στην πληρωμή του
1ου λογαριασμού και έναντι του 2ου λογαριασμού των εργασιών «Συντήρηση κήπων
παρτεριών Δήμου Κασσάνδρας», τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν (πράξη 186/2010
του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Νομό Χαλκιδικής).
Με την 17/2011 Πράξη του VII Τμήματος του Ελ.Σ. κρίθηκε μη θεωρητέο το
1307/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 462.910,00, του Δ. Βούλας, που αφορούσε στην
εξόφληση του 2ου λογαριασμού της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου
«Κατασκευή Αποχέτευσης Ακαθάρτων-Ομάδα Α/2002» με την αιτιολογία ότι η
εντελλόμενη δαπάνη δεν ήταν νόμιμη, διότι, κατά παράβαση του άρθρου 19 παρ. 7
του π.δ/τος 774/1980 «Οργανισμός Ελ.Σ.» (ΦΕΚ 189 Α΄), όπως ισχύει, η ανωτέρω
συμπληρωματική σύμβαση συνήφθη χωρίς να υπαχθεί πριν από την υπογραφή της στο
έλεγχο νομιμότητας του Ελ.Σ., καθόσον το ποσό αυτής (900.000,00 ευρώ)
αθροιζόμενο με την προϋπολογισθείσα δαπάνη της αρχικής σύμβασης υπερέβαινε το
χρηματικό όριο του 1.000.000,00 ευρώ που ίσχυε κατά το χρόνο υπογραφής της
84
συμπληρωματικής αυτής σύμβασης για την υπαγωγή της στον προσυμβατικό έλεγχο
του αρμόδιου Κλιμακίου του Ελ. Σ..
Με την 23/2011 Πράξη του VII Τμήματος του Ελ.Σ. κρίθηκε μη θεωρητέο το
1048/2010 Χ.Ε., ποσού 13.757,84 ευρώ, του Δ. Μουδανιών, που αφορούσε στην
εξόφληση του 1ου Λογαριασμού του έργου «Επέκταση δικτύου ύδρευσης στο ΤΔ
Ν. Μουδανιών», με την αιτιολογία ότι η εντελλόμενη δαπάνη, κατά το μέρος που
αφορά στην πληρωμή γενικών εξόδων, εργολαβικού οφέλους και απροβλέπτων,
δεν είναι νόμιμη, διότι οι ανατεθείσες ως άνω εργασίες δεν συνιστούν δημόσιο
τεχνικό έργο, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 1 παρ. 3 του ν.
3669/2008 (Φ.Ε.Κ. 116 Α΄), αλλά απλή εκτέλεση εργασιών, για την ανάθεση των
οποίων και μέχρι την έκδοση του π.δ., που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου
209 του Κ.Δ.Κ., εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11 Α΄), στις
οποίες δεν προβλέπεται η καταβολή των παραπάνω ποσών, τα οποία ως εκ της
φύσεώς τους σχετίζονται με την κατασκευή δημοσίων έργων.
Για τον ίδιο λόγο: Α) κρίθηκαν μη θεωρητέα τα Χ.Ε. : 1) 269/2010, ποσού
ευρώ 15.310,21, του Δ. Λευκάδας (Πράξη 125/2010 του VII Τμήματος του
Ελ.Σ.), 2) 2781/2010, ποσού ευρώ 45.300 του Δ. Θεσσαλονίκης (Πράξη
218/2010 του VII Τμήματος του Ελ.Σ.), 3) 319/2010, ποσού ευρώ 44.364,95, του
Δ. Σταγείρων-Ακάνθου (Πράξη 279/2010 του VII Τμήματος του Ελ.Σ.), 4)
414/2010, ποσού ευρώ 21.801, του Δ. Λέρου (Πράξη 392/2010 του VII Τμήματος
του Ελ.Σ.).
5) 179/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 32.314,07, του Δημοτικού Λιμενικού
Ταμείου Σύρου (Πράξη 403/2010 του VII Τμήματος του Ελ.Σ.).
Το Λ.Τ. Σύρου συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην έκθεση του Ε.Σ. και
παρατηρεί περαιτέρω ότι το εν λόγω Χ.Ε. δεν έχει εξοφληθεί διότι ο ανάδοχος δεν
έχει υποβάλει λογαριασμό στο οποίο να μην περιέχονται γενικά έξοδα και όφελος
εργολάβου, όπως ορίζει η ανωτέρω πράξη.
Β) επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε.: 1) 216, 217, 218, 219, και 220/2010,
συνολικού ποσού ευρώ 39.438,64, του Δ. Τρίγλιας, τα οποία αντικαταστάθηκαν
από τα 278, 279, 280, 281, και 282/2010 όμοια και θεωρήθηκαν με μειωμένο
συνολικό ποσό κατά 2.107,43 ευρώ (πράξη 52/2010 του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο
Ν. Χαλκιδικής.), 2) 445/2010, ποσού ευρώ 34.186,32, του Δ. Κασσάνδρας, το
οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 112/2010 του ίδιου ως άνω Επιτρόπου), 3)
1113/2010, ποσού ευρώ 21.266,72, του Δ. Αγρινίου, το οποίο αντικαταστάθηκε
85
από το 1481/2010 όμοιο και θεωρήθηκε με μειωμένο το εντελλόμενο ποσό κατά
2.638,27
ευρώ
(πράξη
65/2010
του
Επιτρόπου
του
Ελ.Σ.
στο
Ν.
Αιτωλοακαρνανίας), 4) 2963/2010, ποσού ευρώ 27.839,99, του Δ. Κοζάνης, το
οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 38/2010 του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν.
Κοζάνης).
5) 180/2010, ποσού ευρώ 9.164,48, του Δ. Πτολεμαΐδας, το οποίο δεν
επανυποβλήθηκε (πράξη 11/2010 του ίδιου ως άνω Επιτρόπου).
Ο νυν δήμος Βοΐου υποστηρίζει ότι η σχετική δαπάνη πληρώθηκε με το
αριθμ. 1516/Α/2010 όμοιο σε εκτέλεση της αριθμ. 314/2010 Διαταγής Πληρωμής
του Ειρηνοδικείου Εορδαίας.
6) 841/2010, ποσού ευρώ 39.362,56 του Οργανισμού Νεολαίας και Άθλησης
(Ο.Ν.Α.) του Δ. Αθηναίων, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 24/2010 του
Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Υπουργείο Εξωτερικών), 7) 852 και 853/2010,
συνολικού ποσού ευρώ 24.992,31, του Ο.Ν.Α. του Δ. Αθηναίων, τα οποία δεν
επανυποβλήθηκαν (πράξη 23/2010 του ίδιου ως άνω Επιτρόπου), 8) 774/2010,
ποσού ευρώ 23.518,12, του Δ. Γλυφάδας, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη
89/2010 της αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Καλλιθέας) και 9) 186
και 187/2010, συνολικού ποσού ευρώ 13.958,66, του Δ. Ελαφίνας, τα οποία δεν
επανυποβλήθηκαν (πράξη 13/2010 του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Πιερίας).
Με την 63/2011 πράξη του VII Τμήματος του Ελ.Σ. κρίθηκε μη θεωρητέο το
1069/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 126.860,70, του Δ. Αγίου Ιωάννη Ρέντη, που
αφορούσε στην πληρωμή του 4ου λογαριασμού και της 1ης Συμπληρωματικής
Σύμβασης του έργου «Επισκευή και συντήρηση διαφόρων οδών Δήμου Ρέντη», με
την αιτιολογία ότι η ως άνω συμπληρωματική σύμβαση δεν είχε συναφθεί νόμιμα,
καθόσον, κατά παράβαση του άρθρου 57 παρ. 1 του ν.3669/2008 «Κύρωση της
κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων» (ΦΕΚ Α΄ 116), οι
εργασίες που αποτελούσαν το αντικείμενό της δεν κατέστησαν αναγκαίες κατά την
τεχνική εκτέλεση του αρχικού έργου λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων.
Για τον ίδιο λόγο: Α) κρίθηκαν μη θεωρητέα τα Χ.Ε.: 1) 2403Α/2010, ποσού
ευρώ 92.152,44, του Δ. Ζωγράφου, που αφορούσε στην καταβολή εργολαβικού
τιμήματος της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Κατασκευή γηπέδων 5Χ5
στο Αθλητικό Κέντρο Γουδή» (Πράξη 142/2011 VII Τμ. Ελ.Σ.), 2) 483B/2010,
ποσού ευρώ 8.512,85 του Δ. Νέστορος, που αφορούσε στην πληρωμή του 3ου
λογαριασμού του έργου «Αποκαταστάσεις ζημιών του δρόμου προς Σπήλαιο
86
Κουφιέρου Δ.Δ. Παλαιού Λουτρού» (Πράξη 180/2011 VII Τμ. Ελ.Σ.), 3) 677/2010,
ποσού ευρώ 51.612,72, του Δ. Αιδηψού Ν. Ευβοίας, που αφορούσε στην εξόφληση
του 4ου λογαριασμού έργου «Εργασίες Συντήρησης Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας
Λυμάτων Δήμου Αιδηψού» (Πράξη 213/2011 VII Τμ. Ελ.Σ.) και Β) επεστράφησαν
αθεώρητα τα Χ.Ε.: 1) 555, 556 και 595/2010, συνολικού ποσού ευρώ 99.968,76, του
Δ. Νέστορος που αφορούσαν στην πληρωμή 7ου, μέρους του 8ου και 9ου
λογαριασμού του έργου «Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης Δήμου Νέστορος», τα
οποία δεν επανυποβλήθηκαν (πράξη 129/2010 του αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ.Σ.
στο Ν. Μεσσηνίας), 2) 2838/2010, ποσού ευρώ 94.000,00, του Δ. Ηλιούπολης, που
αφορούσε στην εξόφληση του 4 ου λογαριασμού του έργου «Ασφαλτοστρώσεις
οδών», το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 201/2010 της Επιτρόπου του
Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Δ. Ηλιούπολης), 3) 467/2010, ποσού ευρώ 25.059,97,
του Δ. Βουλιαγμένης, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 206/2010 της ιδίας ως
άνω Επιτρόπου), 4) 457/2010, ποσού ευρώ 13.292,54, του Δ. Βουλιαγμένης, το
οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 209/2010 της ιδίας ως άνω Επιτρόπου).
Για τον ίδιο λόγο και για τον πρόσθετο λόγο ότι οι εργασίες που αποτελούσαν το
αντικείμενο της οικείας συμπληρωματικής σύμβασης δεν παρουσίαζαν την
απαιτούμενη
συνάφεια με το αρχικό έργο, που αποτελούσε το αντικείμενο της
αρχικής σύμβασης, κρίθηκε μη θεωρητέο το 407/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 266.739,81,
του Δ. Αρτέμιδος, που αφορούσε στην εξόφληση των 6ου, 9ου και 16ου λογαριασμών
του έργου «Οδοποιία 13ης ΠΕ Δήμου Αρτέμιδος» (Πράξη 101/2011 VII Τμ. Ελ.Σ.).
Για τον ίδιο λόγο και για τους πρόσθετους λόγους ότι: α) οι εργασίες που
αποτελούσαν το αντικείμενο της οικείας συμπληρωματικής σύμβασης μπορούσαν να
διαχωριστούν τεχνικά και οικονομικά
από την κύρια σύμβαση και να
δημοπρατηθούν εκ νέου και β) οι αυξήσεις των ποσοτήτων των ως άνω εργασιών,
όπως προκύπτει από τον 3ο ΑΠΕ,
έχουν καλύψει μέρος του ποσού των
απροβλέπτων, επεστράφη αθεώρητο το Χ.Ε. 16/2010, ποσού ευρώ 36.000,00, του Δ.
Μουζακίου, που αφορούσε στην πληρωμή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του
έργου «Δίκτυο ύδρευσης Μαυροματίου», το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη
13/2010 της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Καρδίτσας).
Ο Δήμος Μουζακίου υποστηρίζει ότι το ανωτέρω ΧΕ ακυρώθηκε και
πληροφορεί περαιτέρω ότι σε εκτέλεση της αριθ. 157/2010 διαταγής πληρωμής του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας, εκδόθηκε το αριθ.325 Α/2010 όμοιο για την
πληρωμή της ανωτέρω δαπάνης.
87
Για τον ίδιο λόγο καθώς και για τους πρόσθετους λόγους ότι: α) για την ανάγκη
σύναψης της οικείας συμπληρωματικής σύμβασης δεν έχει προηγηθεί γνώμη του
οικείου Τεχνικού Συμβουλίου και β) ο οικείος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών
δεν είχε εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, επεστράφη αθεώρητο το Χ.Ε.
2114/2010, ποσού ευρώ 56.906,87, του Δ. Άνω Λιοσίων, που αφορούσε στην
εξόφληση του 9ου λογαριασμού του έργου «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης
ακαθάρτων υδάτων ΠΕ Αγίου Ιωάννου», το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη
367/2010 της αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Περιστερίου).
Για τον ίδιο λόγο και για τους πρόσθετους λόγους ότι: α) για την ανάγκη
σύναψης της οικείας συμπληρωματικής σύμβασης δεν έχει προηγηθεί γνώμη του
οικείου Τεχνικού Συμβουλίου, β) ο οικείος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών
δεν είχε εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και γ) το συνημμένο στο χρηματικό
ένταλμα τιμολόγιο του φερόμενου ως δικαιούχου εργολήπτη, βάσει του οποίου έγινε
η εκκαθάριση της δαπάνης, εκδόθηκε μετά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου,
εντός της οποίας έγινε η πιστοποίηση των εργασιών που αυτό αφορούσε, και ως εκ
τούτου δεν αποτελούσε νόμιμο δικαιολογητικό της δαπάνης, επεστράφη αθεώρητο
το Χ.Ε. 499/2010, ποσού ευρώ 16.333,74, του Δ. Άνω Λιοσίων, το οποίο δεν
επανυποβλήθηκε (πράξη 369/2010 της ίδιας ως άνω αναπληρώτριας Επιτρόπου).
Με την 66/2011 Πράξη του VII Τμήματος του Ελ. Σ. κρίθηκε μη θεωρητέο το
119/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 27.293,44, του Δ. Υμηττού που αφορούσε στην
εξόφληση του 1ου λογαριασμού του έργου «Βελτίωση Κλειστού Γυμναστηρίου
(Κλιματισμός)», με την αιτιολογία ότι η οικεία σύμβαση αφορούσε σε προμήθεια
αγαθών και όχι σε δημόσιο έργο και, ως εκ τούτου, μη νομίμως εντελλόταν η
καταβολή στον ανάδοχο δαπάνης γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους,
καθόσον οι σχετικές διατάξεις του ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α΄) και του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
(11389/1993 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, ΦΕΚ 185 Α΄) δεν προβλέπουν την
καταβολή τέτοιων δαπανών.
Για τον ίδιο λόγο: Α) κρίθηκαν μη θεωρητέα τα Χ.Ε.: 1) 120/2010, ποσού ευρώ
62.342,57, του Δ. Υμηττού, που αφορούσε στην εξόφληση του 2ου λογαριασμού του
δημοτικού έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών - παιδότοπων» (Πράξη 111/2010
VII Τμ. Ελ.Σ.), 2) 93 και 94/2010, συνολικού ποσού ευρώ 167.872,16, του Δ.
Ελυμνίων, που αφορούσαν στην πληρωμή του 1 ου και 2ου λογαριασμού του έργου
«Επισκευή Η/Μ εξοπλισμού της εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού Λίμνης»
(Πράξη 172/2010 VII Τμ. Ελ.Σ.)
88
Ο νυν Δήμος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ.Άννας υποστηρίζει ότι τα ανωτέρω ΧΕ
επανυποβλήθηκαν διορθωμένα, θεωρήθηκαν και εξοφλήθηκαν.
Β) επεστράφη αθεώρητο το Χ.Ε. 218Ε/2010, ποσού 42.892 ευρώ, του Δ.
Πλατυκάμπου, που αφορούσε στην πληρωμή 1ου λογαριασμού του έργου
«Αντικατάσταση Κουφωμάτων διδακτηρίων», το οποίο επανυποβλήθηκε και
θεωρήθηκε με μειωμένο το εντελλόμενο ποσό κατά 7.035,67 ευρώ (πράξη 16/2010
του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στη 2η Υπηρεσία στο Ν. Λάρισας).
Ο νυν Δήμος Κιλελέρ συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην Έκθεση του Ε.Σ.
και διευκρινίζει ότι για την πληρωμή της υπόψη δαπάνης εκδόθηκε το αριθ.
271/2010 Χ.Ε. ποσού 35.856,33 ΕΥΡΩ.
Για τον ίδιο ως άνω λόγο και για τον πρόσθετο λόγο ότι στο εντελλόμενο ποσό
της δαπάνης έπρεπε να γίνει, σύμφωνα με το άρθρο 55 παρ.1 του ν.2238/2004
«Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος» (ΦΕΚ 151 Α΄), παρακράτηση
φόρου εισοδήματος με συντελεστή 4% (για την δαπάνη προμήθειας) και 8% (για
την δαπάνη τοποθέτησης και εγκατάστασης), και όχι 1% με τον οποίο γίνεται
παρακράτηση στην περίπτωση εργοληπτών κατασκευής τεχνικών έργων, κρίθηκαν
μη θεωρητέα τα 55 και 56/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 75.867,52, του Δ.
Καρύστου, που αφορούσαν στην πληρωμή των 1 ων λογαριασμών των έργων
«Εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους σε αντλιοστάσιο ύδρευσης» και
«Αξιοποίηση γεώτρησης (αντλητικό συγκρότημα)» αντίστοιχα (Πράξη 118/2010 VII
Τμ. Ελ. Σ.).
Ο Δήμος Καρύστου συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην έκθεση του Ε.Σ. και
πληροφορεί περαιτέρω ότι η σχετική δαπάνη δεν έχει πληρωθεί.
Με την 168/2011 Πράξη του VII Τμήματος του Ελ. Σ. κρίθηκαν μη θεωρητέα τα
915, 916, 917 και 918/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 15.553,84 του Δ.
Τροιζήνας, που αφορούσαν στην αμοιβή για την εκπόνηση μηχανολογικής και
αρχιτεκτονικής μελέτης έργων, με την αιτιολογία ότι μη νόμιμα ανατέθηκαν
απευθείας οι σχετικές μελέτες σε ιδιώτες μελετητές, δοθέντος ότι η προεκτιμώμενη
αμοιβή
υπολογίστηκε
αυθαίρετα,
χωρίς
την
προηγούμενη
προσφυγή
της
Αναθέτουσας Αρχής στον Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και
υπηρεσιών, ώστε να προκύψει η εφαρμογή ή μη της εξαιρετικής διάταξης του
άρθρου 209 παρ. 3 του Κ.Δ.Κ.
Με την 189/2011 Πράξη του VII Τμήματος του Ελ. Σ. κρίθηκε μη θεωρητέο το
1210/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 20.107,64, του Δ. Χαλκιδέων, που αφορούσε στην
89
εξόφληση του 1ου λογαριασμού του έργου «Ανάπλαση Εισόδου Πόλης», με την
αιτιολογία ότι η οικεία προγραμματική σύμβαση (του άρθρου 225 του Κ.Δ.Κ. ΦΕΚ
114 Α΄), μεταξύ του Δήμου Χαλκιδέων και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης
-Αποχέτευσης Χαλκίδας, στο πλαίσιο υλοποίησης της οποίας εντέλλονται οι
ανωτέρω δαπάνες, δεν είχε συναφθεί νόμιμα, καθόσον, οι εργασίες που αποτελούν
αντικείμενο αυτής δεν εμπίπτουν στους σκοπούς και τις αρμοδιότητες της ανωτέρω
δημοτικής επιχείρησης, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του ν.1069/1980
(ΦΕΚ Α΄ 191), του π.δ/τος 1176/1980 (ΦΕΚ 302 Α΄) περί συστάσεως της δημοτικής
επιχείρησης και του Οργανισμού της Εσωτερικής Υπηρεσίας αυτής (2346/400/2008
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ΦΕΚ 441 Β΄).
Με την 21/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Κυκλάδων
επεστράφησαν αθεώρητα τα 194, 195 και 196/2010 Χ.Ε. συνολικού ποσού ευρώ
1.621.722,20 του Δ. Μυκόνου, που αφορούσαν στην πληρωμή και εξόφληση τριών
προγραμματικών συμβάσεων του Δήμου με ανώνυμη εταιρεία με αντικείμενο την
κατασκευή έργων ασφαλτοστρώσεων οδικού δικτύου με την αιτιολογία ότι: α) οι
διατάξεις του άρθρου 3 του ν.3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α΄) βάσει των οποίων
υπογράφηκαν οι συμβάσεις δεν μπορούν να εφαρμοστούν στην συγκεκριμένη
ανάθεση κατασκευαστικού έργου, επειδή αφορούν μόνο σε ανάθεση μελετών ή
προετοιμασία για ανάθεση έργου, με την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή δεν
έχει την αναγκαία στελέχωση για να εκπονήσει τις αντίστοιχες μελέτες, β) οι
συναφθείσες προγραμματικές συμβάσεις ήταν μη νόμιμες, επειδή, σύμφωνα με το
άρθρο 35 του π.δ. 410/1995 (ΦΕΚ 231 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25
του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α΄), η αντισυμβαλλόμενη Α.Ε. δεν ανήκει στους φορείς
με τους οποίους οι ΟΤΑ μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις, γ) μη
νόμιμα έγινε κατάτμηση δαπάνης προς αποφυγή του υποχρεωτικού, σύμφωνα με το
άρθρο 19 παρ. 7 του Οργανισμού του Ελ.Σ. (π.δ/μα 774/1980, ΦΕΚ 189 Α΄),
προσυμβατικού ελέγχου από το Ελ. Σ., καθόσον το αντικείμενο των τριών
προγραμματικών συμβάσεων ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 1.622.988 ευρώ, δ)
μέρος των εργασιών συνολικού ποσού ευρώ 915.944 εκτελέστηκαν πριν την
υπογραφή των προγραμματικών συμβάσεων ή μετά τη λήξη της διάρκειάς τους, ε) οι
εισηγήσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης της τήρησης των όρων των
προγραμματικών συμβάσεων και η 165/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Μυκόνου, η οποία ενέκρινε τις τροποποιήσεις – επεκτάσεις του τεχνικού
αντικειμένου, ήταν μη νόμιμες επειδή ως διοικητικές πράξεις δεν μπορούσαν να
90
έχουν αναδρομική ισχύ, και στ) δεν βεβαιώνεται στους λογαριασμούς και στις
επιμετρήσεις το εμπρόθεσμο της εκτέλεσης των εργασιών ή σε αντίθετη περίπτωση η
προβλεπόμενη στις προγραμματικές συμβάσεις επιβολή ποινικών ρητρών. Τα
ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκαν.
Ο Δήμος Μυκονίων συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην έκθεση του Ε.Σ. και
επισημαίνει ότι οι εν λόγω δαπάνες παραμένουν ανεξόφλητες.
Με την 60/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ Σ. στη 2η Υπηρεσία Επιτρόπου
στο Ν. Λάρισας επεστράφη αθεώρητο το 250Α/2010, Χ.Ε. ποσού 500.000 ευρώ, του
Δ. Γιάννουλης, που αφορούσε στην εξόφληση του συμβατικού ποσού της από
29.9.2010 συναφθείσας προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της
Δημοτικής
Επιχείρησης
Ύδρευσης-Αποχέτευσης
Γιάννουλης-Φαλάνης
(Δ.Ε.Υ.Α.Γ.Φ), για την εκτέλεση του έργου «Έργα Αποχέτευσης Ομβρίων και
Ακαθάρτων Υδάτων στο Δ.Δ. Γιάννουλης», με την αιτιολογία ότι μη νόμιμα
εκκαθαρίστηκε η δαπάνη, καθόσον η προγραμματική σύμβαση δεν περιείχε όλα τα
στοιχεία που απαιτούνται από τα άρθρα 225 του Κ.Δ.Κ. (ΦΕΚ 114 Α΄) και 100 του
ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) καθώς και από την γενική αρχή της διαφάνειας, της
διασφάλισης πραγματικού ανταγωνισμού και της χρηστής δημοσιονομικής
διαχείρισης που πρέπει να διέπει τη σύναψη των Δημοσίων Συμβάσεων, αφού οι
υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών περιγράφονταν κατά τρόπο γενικό και
αόριστο. Ειδικότερα: α) δεν υπήρχε αναλυτικός προϋπολογισμός του κόστους των
επιμέρους εργασιών με τεχνικές περιγραφές αυτών, ώστε από το άθροισμά τους να
προκύπτει ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης, β) δεν προσδιοριζόταν
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των επιμέρους εργασιών και γ) δεν προβλέπονταν
ποινικές ρήτρες, με συνέπεια η ως άνω προγραμματική σύμβαση να συνιστά
ανεπίτρεπτη κατά νόμο επιχορήγηση του Δήμου προς την Δ.Ε.Υ.Α.Γ.Φ.. Περαιτέρω,
κατά παράβαση του άρθρου 5 του ν. 1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α΄), δεν προσκομίζονταν
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Γ.Φ. για την έγκριση σύναψης
της ως άνω Προγραμματικής Σύμβασης, για τον τρόπο εκτέλεσης και την ανάθεση
των επιμέρους έργων, δεδομένου ότι η εκτέλεση του επιμέρους έργου «Έργα
Ασφαλτικών Αποκαταστάσεων» συνολικού ύψους 42.000,00 ευρώ δεν εντασσόταν
στους σκοπούς της Επιχείρησης, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 της
4072/27.3.2001 απόφασης (ΦΕΚ 489 Β΄). Το ανωτέρω Χ.Ε. αντικαταστάθηκε από το
349/2010 όμοιο και θεωρήθηκε με μειωμένο το εντελλόμενο ποσό κατά ευρώ
237.000.
91
Ο νυν Δήμος Λαρισαίων συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην Έκθεση του Ε.Σ.
Με την 109/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ. Σ στη 2 η Υπηρεσία Επιτρόπου
στο Ν. Ευβοίας επεστράφη αθεώρητο το 3827/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 411.892,75,
του Δ. Χαλκιδέων, που αφορούσε στην πληρωμή του 2ου λογαριασμού του έργου
«Βελτίωση Κεντρικού Οδικού Δικτύου της Πόλης», με την αιτιολογία ότι η δαπάνη
για το ανωτέρω έργο εντελλόταν σε βάρος ποσού από τη διαθέσιμη χρηματοδότηση
ΣΑΤΑ, το δε έργο είχε απλά προενταχθεί στο πρόγραμμα χρηματοδότησης
«ΘΗΣΕΑΣ»
(1249.8/13.9.2010
/41η
απόφαση
της
Κεντρικής
Επιτροπής
Παρακολούθησης του προγράμματος) με ποσό ευρώ 158.695,35, χωρίς για το ποσό
αυτό να επισυνάπτεται απόδειξη της Τράπεζας για τη μεταφορά της ανωτέρω
πίστωσης από το Υπ. Εσωτερικών Δ.Δ. και Αποκέντρωσης. Το ανωτέρω Χ.Ε.
επανυποβλήθηκε και θεωρήθηκε με μειωμένο το εντελλόμενο ποσό κατά ευρώ
158.695,35.
Με την 108/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στη 2 η Υπηρεσία Επιτρόπου
στο Ν. Ευβοίας επεστράφη αθεώρητο το 3791/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 229.300, του
Δ. Χαλκιδέων, που αφορούσε στην πληρωμή του 1ου λογαριασμού του έργου
«Βελτίωση Υποδομών και ανάπλαση πεζοδρομίων του κέντρου της πόλης Δήμου
Χαλκιδέων», με την αιτιολογία ότι,
μέρος της ως άνω εντελλόμενης δαπάνης
(56.675,38 ευρώ) θα έπρεπε να χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» και
όχι καθ’ υπέρβαση των διαθέσιμων από την οικεία ΣΑΤΑ πιστώσεων. Το ανωτέρω
Χ.Ε. επανυποβλήθηκε και θεωρήθηκε με μειωμένο το εντελλόμενο ποσό κατά ευρώ
56.675,38.
Με την 22/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Δωδεκανήσου
επεστράφησαν αθεώρητα τα 437 και 438/2010 Χ.Ε. συνολικού ποσού ευρώ
205.641,63, του Δ. Ροδίων, που αφορούσαν στην πληρωμή του 1ου και 2ου
λογαριασμού του έργου «Ανακατασκευή Χλοοτάπητα στο δημοτικό Γήπεδο
Διαγόρα» με την αιτιολογία ότι μη νομίμως έγινε απευθείας ανάθεση του ως άνω
έργου χωρίς να συντρέχουν λόγοι επείγουσας ανάγκης, οφειλόμενοι σε απρόβλεπτες
περιστάσεις σύμφωνα με το εδαφ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 3669/2008
(ΦΕΚ Α΄ 116), πολύ δε περισσότερο όταν η σύμβαση υπογράφηκε στις 22.10.2009
με προθεσμία εκτέλεσης 30 ημερολογιακές ημέρες και επέκταση της κατασκευής του
έργου
στη
χειμερινή
περίοδο,
με
συνέπεια
την
ύπαρξη
δυνατότητας
προγραμματισμού και ανάθεσής του, κατόπιν διενέργειας δημοσίου διαγωνισμού.
Περαιτέρω, κατά την πιστοποίηση των λογαριασμών γινόταν χρήση του κονδυλίου
92
των απροβλέπτων, χωρίς να αιτιολογείται επαρκώς και ειδικώς η διάθεση του
ανωτέρω κονδυλίου, καθώς δεν υποβλήθηκε στα δικαιολογητικά του Χ.Ε.
αιτιολογική έκθεση που συνόδευε αντίστοιχο πίνακα Α.Π.Ε., σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 57 παρ. 3 του ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α΄ 116). Τα ανωτέρω Χ.Ε.
δεν επανυποβλήθηκαν.
Με την 70/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Κυκλάδων
επεστράφησαν αθεώρητα τα 1768 και 1780/2010 Χ.Ε. συνολικού ποσού ευρώ
195.330,40 του Δ. Τήνου, που αφορούσαν στην καταβολή της 1ης Κοινοτικής
Χρηματοδότησης στους συμπράττοντες δικαιούχους για την συμμετοχή τους στην
εκτέλεση του έργου «Ανάπτυξη ενός καινοτόμου, ενεργειακά αυτόνομου
συστήματος για την επεξεργασία της άλμης που παράγεται στις μονάδες
αφαλάτωσης», με την αιτιολογία ότι: α) ο Δήμαρχος υπέγραψε την από 16.9.2010
σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή χωρίς απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
και β) οι υπογραφείσες συμβάσεις μεταξύ του Δήμου και των μελετητών, κατά
παράβαση των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 93 του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων ( ν. 3463/2006, ΦΕΚ 114 Α΄), υπογράφηκαν σε χρονικό διάστημα που ο
Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο μπορούσαν να αποφασίζουν μόνο για θέματα
που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης
ανάγκης. Τα ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκαν.
Με την 370/2010 πράξη της αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ.
Περιστερίου, επεστράφη αθεώρητο το 462/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 149.886,25, του
Δ. Άνω Λιοσίων, που αφορούσε στην εξόφληση του 3 ου λογαριασμού του έργου
«Άμεσες παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας περιοχών Αγ. Νικολάου- Αγ.
Γεωργίου Δ. Άνω Λιοσίων», με την αιτιολογία, ότι δεν επισυναπτόταν η διαδικασία
παράτασης ή έκθεση-βεβαίωση περάτωσης, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 71,
αντίστοιχα, του ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α΄). Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Για τον ίδιο λόγο ως και για τον πρόσθετο λόγο ότι δεν προσκομιζόταν η αρχική
και η συμπληρωματική σύμβαση, που υπεγράφη μεταξύ του Δήμου και του
αναδόχου του έργου, επεστράφη αθεώρητο το 2192/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ
211.226,14, του Δ. Άνω Λιοσίων, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 377/2010
της ιδίας ως άνω αναπληρώτριας Επιτρόπου).
Με τη 217/2010 Πράξη της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ. Ηλιούπολης επεστράφη
αθεώρητο το 1248/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 134.898,06, του Δ. Βάρης, που
αφορούσε στην εξόφληση του 17 ου και τελικού Λογαριασμού του έργου
93
«Αποχέτευση 2002», με την αιτιολογία ότι μη νόμιμα περιλαμβάνονταν σ’ αυτόν
δαπάνες αναθεώρησης τιμών παλαιοτέρων ετών, κατά παράβαση των διατάξεων των
άρθρων 46, 53 παρ. 6 και 54 παρ. 1 του ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α΄) και των παρ. 14
και 15 του άρθρου 12 του π.δ/τος 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε
από την παρ. 16 του άρθρου 9 του ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249 Α΄). Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν
επανυποβλήθηκε.
Για τον ίδιο λόγο επεστράφη αθεώρητο το Χ.Ε. 1275/2010, ποσού ευρώ
39.744,26, του Δ. Βάρης, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 211/2010 της ιδίας
ως άνω Επιτρόπου).
Με την 127/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στη 2η Υπηρεσία Επιτρόπου
στο Ν. Ευβοίας επεστράφη αθεώρητo τo 2939/2010, ποσού ευρώ 104.478,91, του Δ.
Xαλκιδέων, που εκδόθηκε επ’ ονόματι της «Δ.Ε.Υ.Α.Χ.» και αφορούσε στην
προγραμματική σύμβαση Δήμου–ΔΕΥΑΧ, για το έργο «επέκταση δικτύου
αποχέτευσης ομβρίων σε παρόδους της περιοχής Αλατσάτων του Δήμου
Χαλκιδέων», συνολικού προϋπολογισμού 321.300 ευρώ, με την αιτιολογία ότι: α)
δεν είχε συνταχθεί οικονομοτεχνική μελέτη (τεχνική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας
του Δήμου) και β) κατά παράβαση του άρθρου 19 παρ. 12 ν. 3242/2004 (ΦΕΚ Α΄
102) είχε συναφθεί σύμβαση, εφόσον το ποσό της απευθείας ανάθεσης με την
επίμαχη προγραμματική σύμβαση υπερέβαινε το ποσό των 45.000,00 ευρώ,
ανεξαρτήτως του ότι κατά παράβαση του άρθρου 35 του π.δ/τος 410/1995 (ΦΕΚ 231
Α΄), μοναδικός αντισυμβαλλόμενος του Δήμου ήταν η Δημοτική Επιχείρηση
Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χαλκίδας και επομένως πρόκειται για αμφοτεροβαρή
σύμβαση κατά παρέκκλιση των περί διαγωνισμού διατάξεων. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν
επανυποβλήθηκε.
Για τον ίδιο λόγο επεστράφη αθεώρητο το Χ.Ε. 759/2010, ποσού ευρώ
37.170,60, του Δ. Ν. Αρτάκης, που εκδόθηκε επ’ ονόματι «Δ.Ε.Υ.Α.Ν.Α.ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» και αφορούσε στην προγραμματική σύμβαση για την
πληρωμή του 6ου λογαριασμού του έργου «αποχέτευση ομβρίων περιοχής νέου
σχεδίου πόλεως, τμήμα A΄ περιοχή Βουδούρη & αγωγός 58» συνολικού
προϋπολογισμού 1.077.000 ευρώ, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 140/2010
του ίδιου ως άνω Επιτρόπου).
Με την 154/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ Σ. στο Νομό Λασιθίου επεστράφη
αθεώρητο το 433/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 97.800, του Δ. Ιτάνου που αφορούσε στην
πληρωμή του 1ου λογαριασμού του έργου «Ασφαλτόστρωση Δήμου Ιτάνου», με την
94
αιτιολογία ότι, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 5 παρ. 6 του ν.1418/1984
(ΦΕΚ 23 Α΄) ως αυτές έχουν κωδικοποιηθεί στο άρθρο 65 του ν.3669/2008 (ΦΕΚ
116 Α΄), καταρτίστηκε σύμβαση υπεργολαβίας με αντικείμενο την κατασκευή του ως
άνω έργου σε ποσοστό 100% χωρίς την έγκριση της αναθέτουσας αρχής. Το
ανωτέρω Χ.Ε. αντικαταστάθηκε από το 235/2011 όμοιο, που εκδόθηκε δυνάμει της
932/1676/1567/2011 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου
και θεωρήθηκε.
Με την 30/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στη Γενική Γραμματεία
Μακεδονίας-Θράκης επεστράφησαν αθεώρητα τα 591 και 592/2010 Χ.Ε., συνολικού
ποσού 88.897,28 ευρώ, του Δ. Πανοράματος που αφορούσαν το πρώτο τον 1ο και
2ο τελικό λογαριασμό του έργου «Κατασκευή τεχνικών έργων» το δε δεύτερο τον 1ο
και 2ο τελικό λογαριασμό του έργου «Κατασκευή κρασπέδων και πεζοδρομίων», με
την αιτιολογία ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 1, 3 και 29 παρ. 1
του ν. 3669/08 (ΦΕΚ Α΄116) και 83 παρ. 1 του ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α΄ 247), έπρεπε να
τηρηθεί η διαδικασία του ανοικτού τακτικού διαγωνισμού και συνεπώς πρόκειται για
κατάτμηση δαπάνης. Τα ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκαν.
Με την 97/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Ρεθύμνης επεστράφησαν
αθεώρητα τα 587/2010 και 588/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 86.600, του Δ.
Λάμπης, που αφορούσαν στην πληρωμή αμοιβής εργολάβου για το έργο «Δημοτική
οδοποιία σε όλα τα Τοπικά Διαμερίσματα του Δήμου Λάμπης», με την αιτιολογία ότι
την ημερομηνία υπογραφής της εργολαβικής σύμβασης στις 26 Φεβρουαρίου 2010
είχε λήξει το εργοληπτικό πτυχίο του, κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 26
παρ. 2 ν.3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α΄), το δε νέο πτυχίο που προσκόμισε ίσχυε από
4.10.2010 έως 4.10.2013. Τα ανωτέρω ΧΕ δεν επανυποβλήθηκαν.
Με την 164/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ. Σ.. στο Δ. Ηλιούπολης
επεστράφη αθεώρητο το 1663/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 82.992,74, του Δ. Βούλας,
που αφορούσε στην εξόφληση του 2 ου λογαριασμού του έργου «Κατασκευή
ποδηλατοδρόμων στο Δ. Βούλας και ανάπλαση πρασίνου», με την αιτιολογία ότι,
μέρος της δαπάνης αφορούσε στην εκτέλεση αυξημένων ποσοτήτων εργασιών της
αρχικής σύμβασης με τον 1 ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, οι οποίες
καλύπτονταν από το κονδύλι των απρόβλεπτων, κατά παράβαση της διάταξης της
παρ. 3 του άρθρου 57 του ν. 3669/2008 (ΦΕΚ. 116, Α΄). Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν
επανυποβλήθηκε.
95
Για τον ίδιο λόγο επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε: 1) 594/2010, ποσού ευρώ
80.316,23, του Δ. Υμηττού, το οποίο επανυποβλήθηκε και θεωρήθηκε με μειωμένο
το εντελλόμενο ποσό κατά ευρώ 4.796,25, (πράξη 73/2010 της αναπληρώτριας
Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Ηλιούπολης), 2) 467/2010, ποσού ευρώ 25.059,97, του
Δ. Βουλιαγμένης, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 206/2010 της ίδιας ως άνω
αναπληρώτριας Επιτρόπου), 3) 383, 384 και 399/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ
36.660, του Δ. Κορώνης, τα οποία αντικαταστάθηκαν από τα 522, 523 και 530/2010
όμοια και θεωρήθηκαν με μειωμένο το εντελλόμενο ποσό κατά 1.631,84 ευρώ το
καθένα και συνολικά κατά 4.895,52 ευρώ (πράξεις 91 και 105/2010 του αναπληρωτή
Επιτρόπου του Ελ. Συν. στο Ν. Μεσσηνίας).
Με την 207/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στη 2η Υπηρεσία Επιτρόπου
στο Ν. Ηρακλείου επεστράφη αθεώρητο το 664/2010 Χ.Ε., ποσού 74.209,80 ευρώ,
του Δ. Καστελλίου που αφορούσε στην εξόφληση του 3ου λογαριασμού του έργου
«Ανάπλαση
Πλατείας
Αμαριανού»,
με
την
αιτιολογία
ότι:
α)
ο
2ος
Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, βάσει του οποίου εκδόθηκε ο 3ος
λογαριασμός, δεν είχε εγκριθεί από την προϊσταμένη αρχή, (Δημοτικό Συμβούλιο)
κατά παράβαση των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 57 του ν.3669/2008 (ΦΕΚ 116
Α΄) και β) τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά ήταν φωτοαντίγραφα και όχι
πρωτότυπα όπως προβλέπεται από το άρθρο 5 του π.δ. 584/1975 (ΦΕΚ 188 Α΄). Το
ανωτέρω Χ.Ε. αντικαταστάθηκε από το 748/2010 όμοιο και θεωρήθηκε με μειωμένο
το εντελλόμενο ποσό κατά ευρώ 32.268,50.
Με την 110/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ. Νίκαιας επεστράφη
αθεώρητο το 2595/2010 Χ.Ε., ποσού 69.315,16 ευρώ, του Δ. Νίκαιας,
που
αφορούσε στην πληρωμή του 6 ου λογαριασμού του έργου «19ο Δημοτικό Σχολείο»,
γιατί δεν είχε προσκομισθεί η βεβαίωση της οικείας τράπεζας για την μεταφορά της
πίστωσης χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας. Το ανωτέρω Χ.Ε.
δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 7/2010 πράξη της Επιτρόπου Ελ. Σ.. στο Ν. Χίου επεστράφη αθεώρητο
το 61/2010 ΧΕ, ποσού ευρώ 65.840,59, του Δ. Μαστιχοχωρίων, που αφορούσε στη
δαπάνη του 1ου λογαριασμού του έργου «Αναπλάσεις-Τσιμεντοστρώσεις Δημοτικού
Διαμερίσματος Μεστών», με την αιτιολογία ότι μη νόμιμα, κατά παράβαση των
διατάξεων του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν.2859/2000, ΦΕΚ 248 Α΄),
είχε υπολογιστεί δύο φορές επί της δαπάνης ο Φ.Π.Α. σε ποσοστό 15%. Το ανωτέρω
96
ΧΕ αντικαταστάθηκε από το 68/2010 όμοιο με μείωση του εντελλόμενου ποσού
κατά ευρώ 8.587,90.
Με την 15/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Ηλείας επεστράφησαν
αθεώρητα τα 89/2010, 90/2010, και 92/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 63.306,55,
του Δ. Ζαχάρως, που αφορούσαν στις δαπάνες των έργων «Κατασκευή γέφυρας στο
Καλιδονέϊκο
ρέμα
έναντι
Ε.Ο.»,
«Επισκευή
και
συντήρηση
σχολείων
(Ανακατασκευή τουαλετών Δημοτικού Σχολείου Ζαχάρως)» και «Κατασκευή
περιμετρικού τοιχίου στο Γυμνάσιο – Λύκειο Ζαχάρως», αντίστοιχα, με την
αιτιολογία ότι χρηματικά αυτά εντάλματα είχαν ήδη κριθεί μη θεωρητέα με τις
59/2009, 97/2008 και 58/2009 πράξεις του VΙΙ Τμήματος του Ελ. Σ., αντίστοιχα, οι
οποίες δεν έχουν ανακληθεί. Τα ανωτέρω Χ. Ε. δεν επανυποβλήθηκαν.
Για τον ίδιο λόγο επεστράφη αθεώρητο το 93/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 11.425,00,
του Δ. Ζαχάρως, που αφορούσε στη δαπάνη του 2ου λογαριασμού του έργου
«Επισκευή και συντήρηση κτιρίων σχολείων (ανακατασκευή τουαλετών Δημοτικού
Σχολείου Ζαχάρως)», το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 16/2010 του ίδιου ως
άνω Επιτρόπου).
Με την 36/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ. Σ., στο Ν. Ροδόπης, επεστράφη
αθεώρητο το 43/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 51,870.08, της Κοινότητας Αμαξάδων, με
την αιτιολογία ότι: α) το επισυναπτόμενο στο ένταλμα τιμολόγιο εκδόθηκε μετά την
λήξη της διαχειριστικής περιόδου, όπου έγινε η πιστοποίηση του έργου «Βελτίωση
ποδοσφαιρικού γηπέδου Κοινότητας Αμαξάδων», κατά παράβαση των διατάξεων
του άρθρου 12 παρ. 14 και 15 του «Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων» (π.δ. 186/1992,
ΦΕΚ 84 Α΄) και β) είχε δοθεί αναδρομικά έγκριση παράτασης του έργου, ενώ το
έργο είχε ήδη περατωθεί, κατά παράβαση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 5
του ν.1418/84 (ΦΕΚ 23 Α΄) και του άρθρου 36 του π.δ/τος 609/1985 (ΦΕΚ 223 Α΄).
Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 365/2010 πράξη της αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ.
Περιστερίου, επεστράφη αθεώρητο το 2165/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 50.000,03, του
Δ. Άνω Λιοσίων για την εξόφληση του 1ου λογαριασμού του έργου «Έργα
ανάπλασης για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στις περιοχές ROMΑ του Δ.
Άνω Λιοσίων (Α΄ φάση)», με την αιτιολογία ότι: α) δεν επισυνάπτονταν όλα τα
νόμιμα δικαιολογητικά και ειδικότερα η πιστοποίηση και η επιμέτρηση των
εργασιών, η σύμβαση που υπεγράφη με τον ανάδοχο, εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης, χρονοδιάγραμμα του έργου, βεβαίωση περάτωσης σύμφωνα με το άρθρο
97
71 του ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α΄) ή διαδικασία παράτασης της προθεσμίας
ολοκλήρωσης σύμφωνα με το άρθρο 48 του ιδίου νόμου, το πρακτικό της Επιτροπής
Διαγωνισμού, πρωτότυπες χαρτοσημασμένες προσφορές των προσκαλουμένων
εργοληπτικών επιχειρήσεων και οι αντίστοιχες προσκλήσεις προς αυτούς και β) η
απόφαση του Δ.Σ. δεν ήταν επαρκώς αιτιολογημένη ως προς τη δημοπράτηση του
ελεγχόμενου έργου με προσφυγή στη διαδικασία επιλογής αναδόχου μεταξύ
περιορισμένου αριθμού προσκαλουμένων εργοληπτικών επιχειρήσεων. Το ανωτέρω
Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 61/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ.Σ στη 2 η Υπηρεσία Επιτρόπου
στο Ν. Ευβοίας επεστράφη αθεώρητο το 174/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 47.802,00, του
Δ. Αμαρυνθίων, που αφορούσε στην εξόφληση 2ου λογαριασμού του έργου
«Αντιπλημμυρική προστασία Σαρανταπόταμου», με την αιτιολογία ότι, όπως
προέκυψε από τον έλεγχο των επισυναπτόμενων στο χρηματικό ένταλμα
δικαιολογητικών, η εντελλόμενη με αυτό δαπάνη δεν ήταν νόμιμη καθόσον: α) δεν
είχαν προσκομισθεί αίτηση της αναδόχου εταιρείας περί παρατάσεως της προθεσμίας
περαίωσης του έργου και εγκριτική αυτής απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου, όπως απαιτείται από τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 4 του ν. 1418/1984
(ΦΕΚ 23 Α΄) και 36 παρ. 6 του π.δ/τος 609/1985 (ΦΕΚ 223 Α΄) και β) δεν υπήρχε η
απαιτούμενη εντολή κατανομής πίστωσης στη ΣΑΕ 282/3, για το ποσό του 2 ου
λογαριασμού, από τη Γενική Δ/νση Οικονομικής Υποστήριξης και Επιθεώρησης,
Δ/νση Οικονομική-Τμήμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθότι το έργο είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων του Υπουργείου αυτού, (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αγροτική
Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006). Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν
επανυποβλήθηκε.
Ο νυν Δήμος Ερέτριας υποστηρίζει ότι η εν λόγω δαπάνη θα επανυποβληθεί προς
έλεγχο μετά την προσκόμιση των απαιτούμενων αποφάσεων που αφορούν το
συγκεκριμένο έργο.
Με τη 19/2010 πράξη της αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ.
Περιστερίου επεστράφη αθεώρητο το 105/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 45.825,39, του Δ.
Μεγαρέων, που αφορούσε στην εξόφληση του 1ου λογαριασμού του έργου
«Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες», με την αιτιολογία ότι το ποσό του
χρηματικού εντάλματος δεν συμφωνούσε με την αντίστοιχη 1 η εντολή πληρωμής,
από την οποία είχε αφαιρεθεί η προβλεπόμενη έκπτωση του αναδόχου 8%. Το
98
ανωτέρω Χ.Ε. επανυποβλήθηκε και θεωρήθηκε με μειωμένο το εντελλόμενο ποσό
κατά ευρώ 3.666,03.
Με την 192/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Χαλκιδικής επεστράφη
αθεώρητο το 572/2010 ΧΕ, ποσού ευρώ 44.762,96, του Δ. Σταγείρων - Ακάνθου,
που αφορούσε στην Κατασκευή Δεξαμενών Αντλιοστασίου Αποχέτευσης Δ.Δ.
Αμμουλιανής, με την αιτιολογία ότι: α) αν και το έργο χρηματοδοτείται από το
πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ», δεν αποδεικνυόταν η ένταξή του στο ανωτέρω πρόγραμμα
χρηματοδότησης διότι δεν επισυναπτόταν στο επίμαχο Χ.Ε. ούτε η απόφαση της
Κεντρικής Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος για την οριστική ένταξη
των έργων, μελετών και ενεργειών στο ανωτέρω πρόγραμμα, ούτε προέκυπτε η
έκδοση απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής Παρακολούθησης για την
τροποποίηση του εγκεκριμένου προγράμματος και β) η παρακράτηση φόρου
εισοδήματος που διενεργήθηκε σε ποσοστό 8%, βάσει της διάταξης της παρ. 1 περ.
στ΄ του άρθρου 55 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α΄ 151) δεν ήταν νόμιμη, διότι
εφαρμοστέα ήταν η περ. β΄ της ίδιας παραγράφου, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
3 παρ. 5 του ν.3763/2009 (ΦΕΚ Α΄ 80/27.5.2009), που καθορίζει ποσοστό
παρακράτησης 1%. Το ανωτέρω ΧΕ δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 193/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Χαλκιδικής επεστράφη
αθεώρητο το 734/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 44.356, του Δ. Σταγείρων - Ακάνθου, που
αφορούσε στην πληρωμή του 1ου λογαριασμού του έργου «Ολοκλήρωση Πλατείας
Ιερισσού», με την αιτιολογία ότι: α) η εντελλόμενη δαπάνη δεν περιλαμβανόταν στο
τεχνικό πρόγραμμα του 2009, κατά παράβαση της παρ. 4 του άρθρου 265 του
Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (π.δ. 410/1995, ΦΕΚ 231 Α΄, όπως ισχύει) και β)
γινόταν τροποποίηση του προϋπολογισμού με απόφαση του Δημάρχου, κατά
παράβαση της παρ. 1 του άρθρου 93 σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 265
του ανωτέρω Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. Το ανωτέρω ΧΕ δεν
επανυποβλήθηκε.
Με την 119/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στη 2 η Υπηρεσία Επιτρόπου
στο Ν. Ευβοίας, επεστράφη αθεώρητο το 1017/2010, ποσού ευρώ 44.080,53, του Δ.
Αυλώνος, που αφορούσε στην πληρωμή δαπανών έργου του ανωτέρω Δήμου, με την
αιτιολογία ότι: α) όπως προκύπτει από την αίτηση του αναδόχου, το έργο
υπολείπεται κατά το ήμισυ περίπου από το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, β)
ανεξαρτήτως του ότι δεν προκύπτει η νόμιμη έγκριση παρατάσεων από το αρμόδιο
όργανο, η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν ήταν επαρκώς αιτιολογημένη, γ)
99
δεν προσκομιζόταν απαλλαγή από περιβαλλοντικούς όρους και δ) δεν προέκυπτε
ασφάλιση όλου του έργου, κατά παράβαση των διατάξεων του ν. 3669/2008 (ΦΕΚ
116 Α’), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 53/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στη 2η Υπηρεσία Επιτρόπου
στο Ν. Αχαΐας επεστράφη αθεώρητο το 623/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 41.584,57, του
Δ. Ακράτας που αφορούσε στην πληρωμή του 4ου λογαριασμού του έργου
«Τοποθέτηση χλοοτάπητα - βελτίωση της περίφραξης και των αποδυτηρίων στο
γήπεδο του Δήμου Ακράτας», με την αιτιολογία ότι δεν ήταν νόμιμη η σύναψη της
συμπληρωματικής σύμβασης, στην οποία αφορούσε η εντελλόμενη δαπάνη και η
οποία είχε αντικείμενο την εκτέλεση των εργασιών καθαίρεσης παλαιών κτισμάτων,
κατασκευή επιχώματος, ηλεκτροβάνας αυτόματου ποτίσματος, εκτοξευτήρες
περιμετρικά του αγωνιστικού χώρου, καλώδια, διαγραμμίσεις, εστίες και πάγκοι,
καθόσον, ούτε στη σχετική εισήγηση του τεχνικού συμβουλίου της Ν.Α Νομού
Αχαΐας, ούτε στην εγκριτική απόφαση της οικείας προϊσταμένης αρχής του έργου
γινόταν αναφορά σε πραγματικά περιστατικά, στα οποία να μπορεί να θεμελιωθεί η
συνδρομή των προϋποθέσεων που τάσσουν για τη νομιμότητα της σύναψης
συμπληρωματικών συμβάσεων οι διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 του ν.1418/1984
(ΦΕΚ 23 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2.παρ.12 του ν.2229/1994 (ΦΕΚ 138
Α΄), αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 παρ.1 του ν.2372/1996 (ΦΕΚ 29 Α΄) και το
άρθρο 15 παρ.2 του ν.3212/2003 (ΦΕΚ 308 Α΄) και κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 57
παρ. 1 του ν.3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α΄). Το ανωτέρω Χ.Ε δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 115/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ. Περιστερίου
επεστράφη αθεώρητο το 805/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 38.751,87, του Δ. Μάνδρας,
που αφορούσε στην εξόφληση του 6 ου λογαριασμού του έργου «Κατασκευή
Πνευματικού Πολιτιστικού Κέντρου Μάνδρας», με την αιτιολογία ότι: α) ενώ είχε
παρέλθει η προθεσμία εκτέλεσης του έργου, το μεν υπεβλήθη αίτηση παράτασης του
αναδόχου καθ΄ υπέρβαση των ορίων της παρ. 10 του άρθρου 48 του ν. 3669/2008
(ΦΕΚ 116 Α΄), μετά την οριακή προθεσμία, το δε διάστημα παράτασης που αιτείτο
ήταν καθ΄ υπέρβαση των ορίων της παρ. 7 του άρθρου 48 του ν. 3669/2008, μετά τη
λήξη της αρχικής (οριακής) προθεσμίας. Επιπλέον, η έγκριση της παράτασης από το
Δημοτικό Συμβούλιο ελήφθη μετά την παρέλευση της προθεσμίας εκτέλεσης του
έργου. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 147/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στη 2 η Υπηρεσία Επιτρόπου
στο Ν. Ευβοίας, επεστράφη αθεώρητο το 1161/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 35.578,08,
100
του Δ. Μεσσαπίων, που αφορούσε στην εξόφληση 1ου λογαριασμού έργου του
ανωτέρω Δήμου, με την αιτιολογία ότι: α) δεν προέκυπτε από τα οριζόμενα στην
151/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το «κατεπείγον» για την απ’ ευθείας
ανάθεση του έργου, η δε δοθείσα παράταση των πέντε (5) μηνών, ενώ ο αρχικός
συμβατικός χρόνος ήταν δυο (2) μήνες, αντίκειται στα οριζομενα στις ισχύουσες
διατάξεις του π.δ/τος 609/85 (ΦΕΚ 223 Α΄) για τη νομιμότητα των παρατάσεων και
β) οι εργασίες που είχαν συντελεστεί, δεν φέρεται να ανταποκρίνονταν και να
συμφωνούν με την τεχνική περιγραφή του έργου. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν
επανυποβλήθηκε.
Με την 189/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ. Ηλιούπολης
επεστράφη αθεώρητο το 3907/2010 Χ.Ε, ποσού ευρώ 32.968,48, του Δ. Αγίου
Δημητρίου, που αφορούσε στην πληρωμή του 6 ου λογαριασμού του έργου
«Προσαρμογή οδών σε ειδικές κυκλοφοριακές συνθήκες», με την αιτιολογία ότι η
δαπάνη δεν ήταν νόμιμη, καθώς δεν προσκομίσθηκαν τα ζητούμενα νόμιμα
αποδεικτικά πληρωμής για τις απολογιστικές εργασίες, σύμφωνα με τη διάταξη της
παρ. 10 του άρθρου 55 του ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α΄). Το ανωτέρω Χ.Ε.
αντικαταστάθηκε από το 4376/2010 όμοιο και θεωρήθηκε με μειωμένο το
εντελλόμενο ποσό κατά ευρώ 4.029,64.
Με την 26/2010 πράξη του αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Αρκαδίας,
επεστράφησαν αθεώρητα τα 635, 636 και 637/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ
31.715,48, του Δ. Τρίπολης που αφορούσαν στην εξόφληση 1ης εντολής πληρωμής
των έργων «Αποκατάσταση ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών», «κατασκευή τοίχου
αντιστήριξης» και «διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων», με την αιτιολογία ότι έγινε
η αναγραφή τους στον προϋπολογισμό του Δήμου με κατατμημένες πιστώσεις κατά
παράβαση των διατάξεων του ν.3274/2004 (ΦΕΚ 195 Α΄) άρθρο 22 και του π.δ/τος
171/1987 (ΦΕΚ 84 Α΄). Τα ανωτέρω Χ.Ε δεν επανυποβλήθηκαν.
Με τη 12/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ. Αθηναίων, επεστράφη
αθεώρητο το 1149/2010 Χ.Ε, ποσού ευρώ 30.530,08, που εκδόθηκε από την Υ.Δ.Ε.
στο ίδιο ως άνω Δήμο και αφορούσε στην πληρωμή 2 ου λογαριασμού του έργου
«Καθαρισμός Φρεατίων Υδροσυλλογής του Οδικού Δικτύου Δ.Α.2008», με την
αιτιολογία ότι το αντικείμενο της σύμβασης αφορούσε σε εκτέλεση εργασιών και
όχι σε δημόσιο έργο, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 1 παρ.3 του
ν.1418/1984 (ΦΕΚ Α΄23 ), και ως εκ τούτου δεν προβλέπονται η σύνταξη
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, με τον οποίον επέρχεται αύξηση της δαπάνης
101
εργασιών
καθώς
περιλαμβάνονται
και
η
στον
δαπάνη
για
ανωτέρω
αναθεώρηση
λογαριασμό.
και
απρόβλεπτα
Το
ανωτέρω
που
Χ.Ε
αντικαταστάθηκε από το 8097/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 36.025,58, με επιβάρυνση
εργολαβικού όφελους 18% και επιστράφηκε για δεύτερη φορά αθεώρητο με την
145/2010 πράξη της ίδιας ως άνω Επιτρόπου, με την ίδια ως άνω αιτιολογία και για
τον πρόσθετο λόγο ότι ο ανάδοχος δεν δικαιούται εργολαβικό όφελος. Το ανωτέρω
Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 123/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στη 2 η Υπηρεσία Επιτρόπου
στο Ν. Ευβοίας επεστράφη αθεώρητο το 857/2010 Χ.Ε. ποσού ευρώ 30.000, του Δ.
Διρφύων, που αφορούσε στην καταβολή δαπάνης για μερική πληρωμή του 2ου
λογαριασμού του έργου «Αξιοποίηση πηγής Αγίου Γεωργίου Λάμαρης», με την
αιτιολογία ότι η ως άνω δαπάνη μη νομίμως περιλάμβανε συμπληρωματικό ποσό
ευρώ 17.812,71, λόγω βλαβών από δολιοφθορά, διότι δε συνέτρεχε ευθύνη του
Δήμου για δολιοφθορά και συνακόλουθα υποχρέωση αυτού για αποζημίωση του
αναδόχου. Το ανωτέρω Χ.Ε. αντικαταστάθηκε από το 8090/2010 όμοιο και
θεωρήθηκε με μειωμένο το εντελλόμενο ποσό κατά ευρώ 9.439,76.
Με την 55/2010 πράξη του αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν.
Μεσσηνίας, επεστράφη αθεώρητο το 270/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 29.875,29, του Δ.
Γαργαλιάνων, που αφορούσε στην πληρωμή του 4ου λογαριασμού του έργου
«Ανακατασκευή Γηπέδου Ποδοσφαίρου Γαργαλιάνων», με την αιτιολογία ότι οι
απολογιστικές εργασίες που εκτελέσθηκαν ήταν εκτός συμβατικού αντικειμένου
(αφορούσαν συντήρηση γηπέδου Δ.Δ. Πύργου, Δ.Δ. Μαραθούπολης και Δημοτικού
Σχολείου Γαργαλιάνων).Το ανωτέρω Χ.Ε. αντικαταστάθηκε από το 531/2010 όμοιο
και θεωρήθηκε με μειωμένο το εντελλόμενο ποσό κατά ευρώ 14.985,79.
Με την 187/2010 πράξη της αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν.
Κορινθίας επεστράφη αθεώρητο το 1224/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 29.553,04, του Δ.
Λουτρακίου
–
Περαχώρας,
που
αφορούσε
στην
εξόφληση
της
1ης
Συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Συντήρηση οδοποιίας», με την αιτιολογία
ότι: α) μη νομίμως, η συναφθείσα συμπληρωματική σύμβαση περιλάμβανε ως
συμβατικό αντικείμενο την αύξηση της τιμής της ασφάλτου, η οποία δεν κατέστη
δυνατόν να καλυφθεί από το κονδύλι των απολογιστικών και β) δεν συνέτρεχαν οι
απρόβλεπτες περιστάσεις του άρθρου 8 περ. δ παρ. 3 του π.δ/τος 334/2000 (ΦΕΚ
279 Α΄), ώστε να είναι δυνατή η σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης με τον ίδιο
102
ανάδοχο , σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α΄). Το
ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 20/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Κερκύρας, επεστράφη
αθεώρητο το 326/2010 Χ.Ε., ποσού 25.000 ευρώ, του Δ. Μελιτειέων που αφορούσε
στην καταβολή αμοιβής στην «Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Μελιτειέων», για την
εκτέλεση, κατόπιν απευθείας ανάθεσης, δημοτικού έργου, κατ’ εφαρμογή των
διατάξεων του άρθρου 19 παρ. 12 του ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102 Α΄), με την αιτιολογία
ότι, όπως προέκυπτε από την «Τεχνική Έκθεση» και τον «προϋπολογισμό
εργασιών», το αντικείμενο της σχετικής σύμβασης αφορούσε σε εκτέλεση δημόσιου
έργου κατά την έννοια των άρθρων 1 παρ. 32 του ν. 1418/1984 και 1 παρ. 1 του ν.
2229/1999 και, ως εκ τούτου, η ως άνω ανάδοχος Δημοτική Επιχείρηση δεν
μπορούσε να αναλάβει την εκτέλεσή του, καθόσον δεν ήταν εγγεγραμμένη στο
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων με εργοληπτικό πτυχίο Α΄ τάξης για τα έργα
οδοποιίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 1 και 16 παρ. 18 του ν.
1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 του π.δ/τος
171/1987 (ΦΕΚ 84 Α΄). Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με τη 235/2010 πράξη της αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ.
Περιστερίου, επεστράφη αθεώρητο το 1208/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 23.412,88, του
Δ. Χαϊδαρίου για την εξόφληση του 1ου λογαριασμού του έργου «Κατασκευή
γηπέδου τένις στο χώρο αθλοπαιδιών στο 1 ο Αθλητικό Κέντρο», με την αιτιολογία
ότι στο Χ.Ε. δεν επισυνάπτονταν όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και ειδικότερα: α) ο
φάκελος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό από τα οποία να
προκύπτει ότι η ανάδοχος εταιρεία πληρούσε τις προϋποθέσεις της εργοληπτικής
επιχείρησης δημοσίων έργων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 της
διακήρυξης του διαγωνισμού και το άρθρο 2 του ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α΄), β) τα
φύλλα των εφημερίδων στα οποία δημοσιεύθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού και η
εξόφληση των δημοσιεύσεων από τον ανάδοχο, γ) βεβαίωση μη οφειλής ΙΚΑ για την
είσπραξη του 1ου λογαριασμού, δ) βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ για την απόδοση του
ΦΠΑ του τιμολογίου, ε) η συνοπτική επιμέτρηση που επισυναπτόταν ήταν
ασυμπλήρωτη ως προς τις ποσότητες και στ) η έγκριση του Γενικού Γραμματέα της
Περιφέρειας για την αριθ. 186/2008 απόφαση της Δ.Ε. με την οποία κατακυρώθηκε ο
πρόχειρος διαγωνισμός (άρθρο 149 του Δ.Κ.Κ.).
επανυποβλήθηκε.
103
Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν
Με την 153/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στη 2 η Υπηρεσία Επιτρόπου
στο Ν. Ευβοίας επεστράφη αθεώρητο το 1163/2010 Χ.Ε. ποσού ευρώ 21.442,50, του
Δ. Μεσσαπίων, που εκδόθηκε στο όνομα της τεχνικής εταιρείας «ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.
ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΗΣ Χ. Ε.Π.Ε» και αφορούσε στην καταβολή δαπάνης, για την
εξόφληση του 1ου λογαριασμού του έργου «Διαμόρφωση υφιστάμενου γηπέδου και
κατασκευή βοηθητικού στο Τ.Δ. Τριάδας του Δήμου Μεσσαπίων», με την αιτιολογία
ότι, ανεξαρτήτως του ότι δεν προσκομίστηκε έγκριση ή απαλλαγή περιβαλλοντικής
μελέτης από την εποπτεύουσα Αρχή, η εντελλόμενη δαπάνη δεν ήταν νόμιμη,
καθόσον δεν προσκομίστηκε η σύμβαση με τον ανάδοχο και το νομίμως εγκεκριμένο
χρονοδιάγραμμα του έργου. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 11/2010 πράξη του αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Ζακύνθου
επεστράφη αθεώρητο το 90/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 21.300, του Δ. Λαγανά, που
αφορούσε στην πληρωμή αμοιβής εμπειροτέχνη εργολάβου, για την εξόφληση του
1ου και τελικού λογαριασμού του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5» στο Δ.Δ.
Κερίου, με την αιτιολογία ότι: α) δεν επισυνάπτονταν, κατά παραβίαση των
διατάξεων του ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α΄ 116), η αρχική απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου για την κατασκευή του εν λόγω έργου και τη διενέργεια της σχετικής
μελέτης και του διαγωνισμού, η απόφαση περί σύστασης Επιτροπής Παραλαβής
έργων από την ΤΥΔΚ, το χρονοδιάγραμμα εργασιών, η απόφαση ορισμού μελών της
επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού, η βεβαίωση περί εμπρόθεσμης περαίωσης
του έργου από τον επιβλέποντα μηχανικό, το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του
ως άνω έργου και οι απαιτούμενοι τίτλοι ιδιοκτησίας στην συγκεκριμένη περιοχή,
καθόσον δεν επιτρέπεται η διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας πριν τη χάραξη του
αιγιαλού, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 2971/2001 (ΦΕΚ Α΄ 285) και β) δεν
τηρήθηκε η προβλεπόμενη προθεσμία περαιώσεως του ως άνω έργου μέσα σε 60
(εξήντα) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, όπως οριζόταν
από την σύμβαση και την μελέτη και δεν προέκυπτε αίτημα του εργολάβου περί
παράτασης περαίωσης του ως άνω έργου και η αποδοχή αυτής από το αρμόδιο
όργανο του Δ. Λαγανά. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 177/2010 πράξη του αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Ηλείας
επεστράφη αθεώρητο το 686/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 19.996,70, του Δ. Αμαλιάδας,
που αφορούσε στην εξόφληση του 3ου λογαριασμού του έργου «Αποκατάσταση
οδικού δικτύου τοπ. διαμερισμάτων 2009», με την αιτιολογία ότι από τα
επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, δεν προκύπτει ούτε η σύναψη σύμβασης για τις
104
συμπληρωματικές εργασίες μεταξύ του φορέα κατασκευής και του αναδόχου, ούτε
ότι το οικείο τεχνικό συμβούλιο έχει γνωμοδοτήσει για την συμπληρωματική
σύμβαση που περιλαμβάνεται στον εν λόγω λογαριασμό, σύμφωνα με το άρθρο 57
παρ. 1 του ν.3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α΄). Το ανωτέρω Χ. Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 24/2010 πράξη του αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Αρκαδίας,
επεστράφη αθεώρητο το 381/2010 Χ.Ε, ποσού ευρώ 18.786,41, του Δ. Τρίπολης,
που αφορούσε στην πληρωμή του 9ου λογαριασμού του έργου «Αναπλάσεις στα
Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Τρίπολης», με την αιτιολογία ότι, κατά
παράβαση των διατάξεων του άρθρου 8 του ν.1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α΄) και του
άρθρου 4 του ν.3621/2007 (ΦΕΚ 279 Α΄), χρησιμοποιήθηκε το κονδύλιο των
απροβλέπτων για την εκτέλεση νέων εργασιών, οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στην
αρχική μελέτη. Το χρηματικό ένταλμα δεν επανυποβλήθηκε.
Για τον ίδιο λόγο επεστράφησαν αθεώρητα τα 293/2010, 855/2010, 1520/2010
Χ.Ε, ποσού 105.000,00, 99.187,00 και 23.484,85 ευρώ, των Δ. Γόρτυνος, Βόρειας
Κυνουρίας και Τρίπολης αντίστοιχα, τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν (πράξεις 88,
89 και 108/2010 του ίδιου ως άνω αναπληρωτή Επιτρόπου).
Με την 84/2010 πράξη του αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Ηλείας
επεστράφη αθεώρητο το 647/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 18.526,41, του Δ. Πύργου, που
αφορούσε στη δαπάνη εξόφλησης του 3ου λογαριασμού του έργου «Ανάπλαση
Τμήματος Οδού Μπιζανίου», στον οποίο (λογαριασμό) συμπεριλαμβάνεται και
ποσό, το οποίο αντιστοιχεί στην από 7.1.2008 υπογραφείσα Συμπληρωματική
Σύμβαση, με την αιτιολογία ότι: α) κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 106
του ν.3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α΄) το άθροισμα του ποσού της υπογραφείσας αρχικής
σύμβασης εκτέλεσης του ανωτέρω έργου και της συμπληρωματικής σύμβασης,
υπερέβαινε το ανώτατο όριο προϋπολογισμού, βάσει του οποίου είχε τη δυνατότητα
να αναλάβει την εκτέλεση του έργου η ανάδοχος εργοληπτική επιχείρηση και β) η
κατάρτιση της εν λόγω Συμπληρωματικής Σύμβασης δεν προκύπτει ότι
συνομολογήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 3 περ. ε΄ του ν.
3669/2008. Το ανωτέρω Χ. Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 25/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ. Αθηναίων, επεστράφη
αθεώρητο το 2658/2010 Χ.Ε, ποσού ευρώ 16.905,88, που εκδόθηκε από την Υ.Δ.Ε.
στον ίδιο ως άνω Δήμο και αφορούσε στην πληρωμή 1 ου λογαριασμού για
συντήρηση χρωματισμών και επιχρισμάτων στις κτιριακές εγκαταστάσεις Αγ.
Ανδρέα, με την αιτιολογία ότι: α) οι ανωτέρω εργασίες ανάγονται στα καθήκοντα
105
των υπαλλήλων του Τμήματος Κτιριακών Έργων του Δήμου, β) το αντικείμενο της
συναφθείσας σύμβασης δεν συνιστά δημόσιο έργο γ) η απόφαση της Δημαρχιακής
Επιτροπής για την απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.2
και 3 του π.δ.171/1987 ( ΦΕΚ Α΄ 84 ), είναι αναιτιολόγητη και δ) από το συνημμένο
τιμολόγιο προκύπτει ότι η ανωτέρω δαπάνη, κατά το χρόνο έκδοσης του χρηματικού
εντάλματος, είχε εξοφληθεί. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 173/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ. Ηλιούπολης επεστράφη
αθεώρητο το 2258/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 16.659,07, του Δ. Ηλιούπολης, που
αφορούσε στην πληρωμή δαπάνης του 1ου λογαριασμού του έργου «Διαμόρφωση
κοινοχρήστων χώρων σε χώρους στάθμευσης», με την αιτιολογία ότι, η εντελλόμενη
δαπάνη δεν ήταν νόμιμη, καθόσον οι εργασίες αυτές δεν προβλέπονταν από τις
διατάξεις του άρθρου 75 του Κ.Δ.Κ. (Φ.Ε.Κ. 114 Α΄), ενώ δεν ήταν λειτουργική,
ούτε συντελούσε στην αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των σκοπών του Δήμου,
αφού έγιναν σε χώρους πού δεν ανήκουν στην κυριότητα του Δήμου ή δεν είχε
παραχωρηθεί η χρήση τους σ’ αυτόν. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 86/10 πράξη της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Λακωνίας επεστράφη
αθεώρητο το 97/10 Χ.Ε., ποσού 15.840,22 ευρώ, του Δ. Μολάων, που αφορούσε σε
εξόφληση του 1ου λογαριασμού του έργου «Κατασκευή Πνευματικού Κέντρου
Μολάων», με την αιτιολογία ότι η εκτέλεση του ανωτέρω έργου είχε ανατεθεί σε
υπεργολάβο χωρίς την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 1418/84 (ΦΕΚ 23
Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 ν.2940/2001 (ΦΕΚ 180 Α΄), δηλαδή: α)
χωρίς να έχει ληφθεί έγκριση από το φορέα κατασκευής, β) χωρίς ο υπεργολάβος να
έχει τα αντίστοιχα προσόντα και γ) χωρίς ο ανάδοχος να διατηρεί ποσοστό 30% της
σύμβασης του έργου. Το ανωτέρω Χ.Ε δεν επανυποβλήθηκε.
Με τη 71/2010 πράξη του αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Αρκαδίας
επεστράφη αθεώρητο το 121/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 13.984,48, του Δ. Βόρειας
Κυνουρίας, που αφορούσε στην πληρωμή του 3ου λογαριασμού του έργου «Αγωγός
διάθεσης λυμάτων, πρωτεύον δίκτυο αποχέτευσης Άστρους –Παράλιου Άστρους,
Μεταφοράς λυμάτων Παραλίου Άστρους», με την αιτιολογία ότι δεν είχαν
επισυναφθεί α) αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας βάσει του άρθρου 1 περ. 1
της απόφασης Υπ.Οικ.1109793/6134-11/0016/1999 (ΦΕΚ 2134 Β΄) και του άρθρου
1 της απόφασης Υπ. Οικον. 114260/6631-26/ΠΟΛ1383/2001 (ΦΕΚ 11 Β΄/2002), β)
αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8
παρ.5 εδαφ. ε΄ του α.ν.1846/1951 (ΦΕΚ 179 Α΄), όπως αντικαταστήθηκε από την
106
παρ. 1 του άρθρου 60 του ν.2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α΄) και γ) βεβαίωση Δ.Ο.Υ. για το
ότι ο ανάδοχος εργολάβος είχε εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά το
ΦΠΑ, σύμφωνα με την απόφαση Υπ. Οικονομικών 11208581/ΠΟΛ.1272/1995. Το
ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 59/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Ρεθύμνης επεστράφησαν
αθεώρητα τα 180/2010 και 182/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 13.842,40, του Δ.
Φοίνικα, που αφορούσαν στην πληρωμή του έργου «Ανάπλαση πλατείας,
κατασκευή στάσης στον οικισμό Κάτω Ροδάκινου και κατασκευή τοιχείων
αντιστήριξης», με την αιτιολογία ότι δεν είχε προσκομισθεί η βεβαίωση εγγραφής
στα Νομαρχιακά Μητρώα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 της
Δ15/οικ.1056/2006 απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων
Έργων (ΦΕΚ 102 Β΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 και
άρθρου 16 παρ. 15 ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α΄). Τα ανωτέρω ΧΕ δεν
επανυποβλήθηκαν.
Για τον ίδιο λόγο επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε.: 1) 50/2010, 51/2010,
57/2010, συνολικού ποσού ευρώ 17.227,25, του Δ. Συβρίτου, τα οποία δεν
επανυποβλήθηκαν (πράξη 64/2010 της ιδίας ως άνω Επιτρόπου.
2) 209/2010, ποσού ευρώ 6.800,20, του Δ. Γεροποτάμου, το οποίο δεν
επανυποβλήθηκε (πράξη 67/2010 της ιδίας ως άνω Επιτρόπου).
Ο Δήμος Γεροποτάμου συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην έκθεση του
Ε.Σ. και πληροφορεί ότι η σχετική δαπάνη δεν πληρώθηκε.
και 3) 290/2010, ποσού ευρώ 12.081,98, του Δ. Λάμπης, το οποίο δεν
επανυποβλήθηκε (πράξη 72/2010 της ιδίας ως άνω Επιτρόπου).
Με την 43/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Χανίων επεστράφησαν
αθεώρητα τα 454/2010 και 455/2010 Χ.Ε. του Δ. Νέας Κυδωνίας, συνολικού ποσού
ευρώ 13.780,20, που αφορούσαν στην καταβολή αμοιβής σε εργοληπτική επιχείρηση
για την εκτέλεση των έργων «Διαρκή συντήρηση ασφάλτου ΔΔ Αγίας Μαρίνας» και
«Διαρκή συντήρηση ασφάλτου ΔΔ Γαλατά», αντίστοιχα, με την αιτιολογία ότι: α) τα
ως άνω έργα ανατέθηκαν στη φερόμενη ως δικαιούχο εργοληπτική επιχείρηση κατά
παράβαση των διατάξεων των άρθρων 80 παρ. 1, 92, 100 παρ. 1, 102 παρ. 1 του
ν.3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α΄) «Κύρωση της κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής
δημοσίων έργων», καθόσον αφενός μεν αυτή ανήκε στην 3 η τάξη ΜΕΕΠ και, ως εκ
τούτου, το κατώτερο προβλεπόμενο όριο του προϋπολογισμού των έργων, εντός του
νομού της έδρας της, που επιτρέπεται να αναλάβει είναι 250.000,00 ευρώ και
107
αφετέρου η βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ είχε λήξει κατά το χρόνο ανάθεσης των
έργων, β) κατά παράβαση του άρθρου 48 του ίδιου ως άνω νόμου, στα οικεία
συμφωνητικά δεν αναφερόταν ο αριθμός των ημερών περαίωσης των εργασιών έτσι
ώστε να δεσμεύεται ο ανάδοχος να παραδώσει τα έργα σε συγκεκριμένες προθεσμίες
ούτε, περαιτέρω, προβλέπονταν ποινικές ρήτρες για παραβίαση των προθεσμιών
αυτών και γ) κατά παράβαση του άρθρου 36 του ίδιου ως άνω νόμου, δεν
επισυνάπτονταν στα Χ.Ε. επικυρωμένα αντίγραφα των απαιτούμενων εγγυητικών
επιστολών καλής εκτέλεσης των έργων. Τα ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκαν.
Με την 54/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στη 2η Υπηρεσία στο Ν.
Αχαΐας επεστράφη αθεώρητο το 579/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 13.706,17, του Δ.
Λαρίσου, που αφορούσε στην πληρωμή του 3ου λογαριασμού του έργου
«Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Δ Ματαράγκα», με την αιτιολογία ότι, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α΄), η εντελλόμενη δαπάνη
δεν ήταν νόμιμη διότι: α) η δαπάνη των επί έλλασον εργασιών «Ασφαλτικά»
(1,2,3,4) υπερέβαινε σε ποσοστό το 20% της συμβατικής δαπάνης αυτής, β) η
δαπάνη της εργασίας «Ασφαλτικά» ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους (4), ως
μη προβλεπόμενη ποσοτικά στον προϋπολογισμό της μελέτης και στη σύμβαση,
συνιστά νέα εργασία και ως νέα τιμή έπρεπε να καλύπτεται από τη δαπάνη των
απροβλέπτων, όρος που στη συγκεκριμένη περίπτωση δε τηρήθηκε, αφού η εν λόγω
δαπάνη (14.940,28 Χ 0,94 Χ 1,18= 16571,76) υπερέβαινε κατά πολύ τη δαπάνη των
απροβλέπτων ήτοι (6.544,14), ενώ, επιπλέον, στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα
Εργασιών (Α.Π.Ε.) περιλαμβάνονταν και νέες εργασίες «Ασφαλτικά» (4) για τις
οποίες δεν υπήρχαν τιμές μονάδας, ούτε συνοδεύονταν από πρωτόκολλο κανονισμού
τιμών μονάδας, γ) έλειπε η σύμφωνη γνωμοδότηση του αρμοδίου Τεχνικού
Συμβουλίου πριν την έγκριση του 1ου και 2ου Α.Π.Ε., δ) δεν καταρτίσθηκε
συμπληρωματική σύμβαση για το υπερσυμβατικό ποσό που προκύπτει από τη
διαφορά 16.571,76 - 6.544,14 ευρώ, και ε) δεν προσκομίστηκαν τα νόμιμα
δικαιολογητικά εκκαθάρισης και πληρωμής της δαπάνης της πιστοποιημένης αξίας
της ασφάλτου, που περιλαμβάνεται στην από 18.10.2010 επισυναπτόμενη
κατάσταση απολογιστικών (16.578,53). Το ανωτέρω Χ.Ε δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 154/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στη 2 η Υπηρεσία Επιτρόπου
στο Ν. Ευβοίας επεστράφη αθεώρητο το 1164/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 13.166,24,
του Δ. Μεσσαπίων, που αφορούσε στην καταβολή δαπάνης για την εξόφληση 1ου
λογαριασμού του έργου «Διαμόρφωση ιδιοκτησίας ΤΔ Καστέλλας Δήμου
108
Μεσσαπίων» με την αιτιολογία ότι η εντελλόμενη δαπάνη, ανεξαρτήτως του ότι μη
νόμιμα περιλάμβανε εργολαβικό όφελος 18% αφού επρόκειτο για εργασίες
περίφραξης, ήταν μη νόμιμη, διότι δεν προσκομίστηκε η υπ’ αριθμ. 60/2010 μελέτη,
η έγκριση αυτής και η τεχνική περιγραφή, ούτε το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του
έργου ούτε επίσης η βεβαίωση περαίωσης του έργου (άρθρο 36 του π.δ/τος
609/1985, ΦΕΚ 223 Α΄, όπως έχει τροποποιηθεί). Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν
επανυποβλήθηκε.
Με την 16/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Κερκύρας, επεστράφη
αθεώρητο το 349/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 12.000,00, του Δ. Λευκιμμαίων που
αφορούσε στην καταβολή αμοιβής σε εργολάβο, στον οποίο είχε ανατεθεί απευθείας
η εκτέλεση ενός δημοτικού έργου, με την αιτιολογία ότι για την εκτέλεση του έργου
αυτού έπρεπε να εφαρμοστούν οι διατάξεις του ν.1418/1984 «περί Δημοσίων έργων»
(ΦΕΚ 23 Α΄) και του εκτελεστικού π.δ/τος 609/1985 (223 Α΄) και όχι οι διατάξεις
του άρθρου 15 του π.δ/τος 171/1987 (ΦΕΚ 84 Α΄), καθόσον οι τελευταίες αυτές
διατάξεις αφορούν εκτέλεση μικρών έργων ή εργασιών συντήρησης, με
προϋπολογιζόμενη δαπάνη μέχρι του ορίου των 5.869,40 ευρώ, περίπτωση που δεν
συνέτρεχε εν προκειμένω, αφού το ύψος της σχετικής σύμβασης (12.000 ευρώ)
υπερέβαινε κατά πολύ το όριο των 5.869,40 ευρώ. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν
επανυποβλήθηκε.
Με την 32/2010 πράξη του αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Σάμου
επεστράφη αθεώρητο το 627/2010 ΧΕ του Δ. Πυθαγορείου Ν. Σάμου, ποσού ευρώ
11.427,22, που αφορούσε στην καταβολή, στον ανάδοχο του έργου «Ανάπλαση οδού
Λυκ. Λογοθέτη», αποζημίωσης, βάσει του άρθρου 63 του ν.3669/2008 (ΦΕΚ 116
Α΄), λόγω ματαίωσης της διάλυσης της σχετικής με το ως άνω έργο σύμβασης, με
την αιτιολογία ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 1, 2 περ. β΄ και 3
του ν.1418/1984 (ΦΕΚ Α΄ 23), που εφαρμόζονται όπως ισχύουν και επί των έργων
που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (βλ. άρθρο 2 και 28
παρ. 1 περ. θ΄ του νόμου αυτού), και του άρθρου 50 του π.δ. 609/1985 (ΦΕΚ Α΄
223), νόμιμη αιτία για την καταβολή αποζημίωσης στον ανάδοχο συνιστά, υπό
προϋποθέσεις, η διάλυση της εργολαβίας για καθυστέρηση πληρωμών από
υπαιτιότητα του κυρίου του έργου και όχι, όπως στην προκειμένη περίπτωση, η
ματαίωση της διάλυσης της εργολαβίας. Το εν λόγω ΧΕ δεν επαναφέρθηκε.
Με την 36/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Κοζάνης, επεστράφη
αθεώρητο το 285/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 10.193,60, του Δ. Κοζάνης που αφορούσε
109
στην πληρωμή του 3ου λογαριασμού του έργου «Διαμόρφωση και πλακόστρωση
πλατείας Δ.Δ. Κοίλων» με την αιτιολογία ότι παραβιάστηκαν οι διατάξεις της παρ. 4
του άρθρου 5 του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α΄) και του άρθρου 36 του π.δ. 609/1985
(ΦΕΚ 223 Α΄), αλλά και οι διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 3661/2008 (ΦΕΚ 116
Α΄), καθόσον ο ανάδοχος υπέβαλε αίτηση χορήγησης παράτασης του έργου μετά από
οκτώ (8) χρόνια από την περαίωση του έργου. Το ανωτέρω χρηματικό ένταλμα δεν
επανυποβλήθηκε.
Με την 68/2010 πράξη του αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ.
Καλαμαριάς επεστράφη αθεώρητο το 865/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 8.999,28, του Δ.
Κουφαλίων Ν. Θεσσαλονίκης, που αφορούσε στην πληρωμή του 2 ου λογαριασμού
του έργου «Κατασκευή λυόμενων μεταλλικών κερκίδων με πλαστικά καθίσματα στο
βοηθητικό γήπεδο ποδοσφαίρου στο Δήμο Κουφαλίων», με την αιτιολογία ότι,
σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 6 του π.δ/τος 609/1985, θα έπρεπε να προηγηθεί η
πληρωμή του 1ου λογαριασμού έναντι του 2ου. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν
επανυποβλήθηκε.
Με την 357/2010 πράξη της αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ.
Περιστερίου επεστράφη αθεώρητο το 1545/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 7.380, του Δ.
Ελευσίνας, που αφορούσε σε δαπάνη για συντήρηση και επισκευή φυλακίων,
αποχωρητηρίων και παιδικών χαρών, με την αιτιολογία ότι, από τη συνημμένη στο
χρηματικό ένταλμα έκθεση ανάληψης δαπάνης, προέκυπτε ότι η διαθέσιμη πίστωση
του λογαριασμού, τον οποίο βάρυνε η δαπάνη, δεν επαρκούσε για την πληρωμή της.
Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 244/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στη 2η Υπηρεσία Επιτρόπου
στο Νομό Ηρακλείου
επεστράφη αθεώρητο το 959/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ
7.241,65, του Δ. Γουβών, που είχε εκδοθεί στο όνομα «ΚΓ΄ Εφορεία Προϊστορικών
και Κλασικών Αρχαιοτήτων» και αφορούσε στην καταβολή δαπάνης για την
εκτέλεση του έργου «Καθαρισμός, συντήρηση και ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου
στην παραλία του Δήμου Γουβών» σε εκτέλεση συναφθείσας Προγραμματικής
Σύμβασης, με την αιτιολογία ότι η χρηματοδότηση της ανασκαφικής έρευνας από
τον ανωτέρω Δήμο ήταν μη νόμιμη καθόσον: α) από το άρθρο 2 της
επισυναπτόμενης Προγραμματικής Σύμβασης προέκυπτε ότι το έργο αυτό αφορούσε
στη διάσωση μνημείου που αποκαλύφθηκε κατά την εκτέλεση ιδιωτικού τεχνικού
έργου (επέκταση υφιστάμενου ξενοδοχείου) και σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 37 του ν.3028/2002 (ΦΕΚ 153 Α΄) το κόστος της ανασκαφικής έρευνας
110
έπρεπε να βαρύνει τον ιδιώτη κύριο του έργου και β) από το 2674/30.1.2009 έγγραφο
της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου προέκυπτε ότι για την ιδιοκτησία της έκτασης
που έγινε η ανασκαφική έρευνα, υφίσταται εκκρεμοδικία μεταξύ του Ελληνικού
Δημοσίου και μίας ιδιωτικής ανώνυμης εταιρείας. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν
επανυποβλήθηκε.
Με την αριθ. 64/2010 πράξη του αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ.
Καλαμαριάς
επεστράφη αθεώρητο το 1747/2010 Χ.Ε., ποσού 7.239,01, του Δ.
Συκεών Ν. Θεσσαλονίκης, που αφορούσε σε χρηματοδότηση της Κοινωφελούς
Επιχείρησης Αθλητισμού Συκεών (Κ.Ε.Α.Σ)
στο
πλαίσιο
της
υπ’
αριθμ.
3459/24.11.2009 προγραμματικής σύμβασης, για την υλοποίηση του έργου
«Κατασκευή αθλητικού δαπέδου στο κλειστό γυμναστήριο του κτηριακού
συγκροτήματος του 1ου Λυκείου-2ου Γυμνασίου», με την αιτιολογία ότι η Κ.Ε.Α.Σ μη
νομίμως μετείχε ως φορέας υλοποίησης του έργου στην ως άνω προγραμματική
σύμβαση, καθόσον δεν υπάγεται, σύμφωνα με το καταστατικό της (ΦΕΚ Β΄
348/2003), στους σκοπούς της η υλοποίηση κατασκευαστικών έργων και, για το
λόγο αυτό, ανέθεσε εξολοκλήρου την εκτέλεση του έργου σε εργοληπτική
επιχείρηση. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 23/2010 πράξη του αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ.
Καλαμαριάς επεστράφη αθεώρητο το 560/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 6.984,58, του Δ.
Καλλιθέας Ν. Θεσσαλονίκης, που αφορούσε στη δαπάνη του έργου «Συντήρηση
των κοιμητηρίων του οικισμού Νεοχωρούδας» του Δ. Καλλιθέας, με την αιτιολογία
ότι, ενώ σύμφωνα με σχετικό όρο της σύμβασης το έργο ήταν παραδοτέο μέσα σε
προθεσμία τριάντα (30) ημερών, ο ανάδοχος το περάτωσε εντός μόλις τριών (3)
ημερών από την ημεροχρονολογία ανάθεσης (18.12.2009), χρονικό διάστημα βέβαια
που κατά την κοινή πείρα και λογική δεν ήταν επαρκές για την ολοκλήρωση ακόμη
και αυτού του μικρού έργου. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 112/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Αιτωλοακαρνανίας
επεστράφη αθεώρητο το 540/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 6.925,00, του Δ. Νεάπολης,
που αφορούσαν στην καταβολή αμοιβής για το έργο «Διάφορες παρεμβάσεις
οδοποιίας ΔΔ Μεγάλης Χώρας», με την αιτιολογία ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 4 του ν. 1418/84 (ΦΕΚ Α΄ 23) και του άρθρου 9 του π.δ. 171/1987 (ΦΕΚ Α΄
84), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ. 229/1999 (ΦΕΚ Α΄ 194), το εν λόγω έργο
δεν έπρεπε να ανατεθεί με απευθείας ανάθεση από τη Δ.Ε., αλλά θα έπρεπε να είχε
προηγηθεί σύνταξη μελέτης, καθόσον στο ίδιο Δημοτικό Διαμέρισμα είχε ήδη
111
εκτελεστεί με απευθείας ανάθεση παρεμφερές έργο ύψους ευρώ 6.925,00 το οποίο
και είχε πληρωθεί με προηγούμενο Χ.Ε. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 46/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ. Σ.. στο Ν. Σερρών επεστράφη
αθεώρητο το 264/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 6.900, του Δ. Πετριτσίου, που αφορούσε
στην εξόφληση μικρού έργου, με την αιτιολογία ότι μη νόμιμα εντελλόταν η δαπάνη
χωρίς την προβλεπόμενη, από τις διατάξεις του άρθρου 15 του π.δ/τος 171/1987
(ΦΕΚ 84 Α΄), βεβαίωση του επιβλέποντος τεχνικού υπαλλήλου του Δήμου ότι ο
ανάδοχος ανταποκρίθηκε στις υποχρεώσεις του. Το ανωτέρω χρηματικό ένταλμα δεν
επανυποβλήθηκε.
Με την 137/2010 πράξη του αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν.
Μεσσηνίας, επεστράφη αθεώρητο το 465/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 6.765,00, του Δ.
Φιλιατρών, που αφορούσε στην πληρωμή για εργασίες κατεδάφισης επικίνδυνων
κτισμάτων, με την αιτιολογία ότι η δαπάνη βαρύνει τους ιδιοκτήτες των επικίνδυνων
κτισμάτων. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 47/2010 πράξη του αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Ζακύνθου,
και σε συνέχεια της 52/2008 πράξης του, επεστράφη αθεώρητο το 606/2010 Χ.Ε.,
ποσού ευρώ 6.000, του Δήμου Λαγανά, που αφορούσε στην πληρωμή του έργου
«Κατασκευή πάρκινγκ στο χώρο του Αγ. Νικολάου» στο Δ.Δ. Μουζακίου, με την
αιτιολογία ότι δεν είχαν προσκομιστεί τα απαραίτητα πιστοποιητικά, από τα οποία θα
προέκυπτε η κυριότητα του χώρου, στον οποίο κατασκευαζόταν το ως άνω έργο,
αντιθέτως, μάλιστα, ο Αγ. Νικόλαος, εντός του οποίου πρόκειται να κατασκευασθεί
το έργο, ως ενοριακός ναός, έχει ιδία νομική προσωπικότητα και ιδίους πόρους, δεν
προβλέπεται δε από καμία διάταξη νόμου η δυνατότητα κατασκευής έργου σε
αλλότριο ακίνητο, δεν συντελεί η δαπάνη στην αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των
σκοπών του Δήμου, ούτε εξυπηρετεί τη λειτουργική του δραστηριότητα, ενώ,
εξάλλου, από τα συνημμένα στο Χ.Ε. δικαιολογητικά δεν προκύπτει ότι ο χώρος
αυτός είναι κοινόχρηστος ή ότι ανήκει κατά κυριότητα στο Δήμο. Το ανωτέρω Χ.Ε.
δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 219/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στη 2η Υπηρεσία Επιτρόπου
στο Ν. Ηρακλείου επεστράφη αθεώρητο το 796/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 5.997,78,
του Δ. «Ν. Καζαντζάκης», που αφορούσε στην πληρωμή εργολάβου για εργασίες
επέκτασης του δικτύου ύδρευσης στο οικισμό Αρκαδίου, με την αιτιολογία ότι το
παραπάνω έργο είχε ήδη πληρωθεί με το 270/2010 χρηματικό ένταλμα πληρωμής της
112
Δημοτικής Αναπτυξιακής Τεχνικής Εταιρείας ΕΛΤΥΝΑ. Το ανωτέρω χρηματικό
ένταλμα δεν επανυποβλήθηκε.
Για τον ίδιο λόγο επεστράφη αθεώρητο το 74/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 4.199, του
Δ. Μουζακίου, που αφορούσε στην καταβολή δαπάνης για εξόφληση του έργου
«Αποπεράτωση τοιχίων στη θέση Αμπέλια» (πράξη 12/2010 της Επιτρόπου του Ελ.
Συν. στο Ν. Καρδίτσας). Το ανωτέρω χρηματικό ένταλμα δεν επανυποβλήθηκε.
Ο Δήμος Μουζακίου συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην Έκθεση του Ε.Σ.
Με την 359/2010 πράξη της αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ.
Περιστερίου επεστράφη αθεώρητο το 467/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 5.679,80, του Δ.
Μαγούλας, που αφορούσε στην εξόφληση του 1ου λογαριασμού του έργου
«Αντικατάσταση των εξ αμιάντου αγωγών ύδρευσης- Συμπληρωματικές εργασίες»,
με την αιτιολογία, ότι στο χρηματικό ένταλμα δεν επισυναπτόταν ο πίνακας του 1 ου
λογαριασμού και η αντίστοιχη επιμέτρηση των εργασιών. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν
επανυποβλήθηκε.
Με την 9/2010 πράξη της αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν.
Θεσπρωτίας επεστράφη αθεώρητο το 538/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 5.412, του
Δ. Φιλιατών, που αφορούσε στην καταβολή αμοιβής για την επιχωμάτωση χωματερής εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, με χρονοδιάγραμμα εργασιών από
1.1.2010 μέχρι 15.6.2010, με την αιτιολογία ότι η από 15.6.2010 απόφαση της
Δημαρχιακής Επιτροπής, με την οποία ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου, ενόψει
της γενικής αρχής του διοικητικού δικαίου, σύμφωνα με την οποία
οι
συστατικές ατομικές διοικητικές πράξεις δεν αναπτύσσουν αναδρομική ισχύ, δεν
μπορούσε να ανατρέχει σε χρόνο προγενέστερο της έκδοσής της. Το ανωτέρω
Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε .
Ο Δήμος Φιλιατών συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην έκθεση του Ε.Σ. και
πληροφορεί περαιτέρω ότι η σχετική δαπάνη δεν έχει πληρωθεί και παραμένει σε
εκκρεμότητα.
Με την 86/2010 πράξη του αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Κορινθίας
επεστράφη αθεώρητο το 378/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 5.319,72, του Δ. Ευρωστίνης,
που αφορούσε στη συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων, με την αιτιολογία
113
ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 9 και 11 του ν. 1894/1990 (ΦΕΚ
Α΄ 110), 1 παρ. 2 της 13172/1995 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ Β΄ 217), έργα με προϋπολογισμό
μικρότερο των 5.869,40 ευρώ που αφορούν συντήρηση σχολικών κτιρίων,
ανατίθενται και εκτελούνται από τις Σχολικές Επιτροπές και όχι από το Δήμο. Το
ανωτέρω Χ/Ε δεν επανυποβλήθηκε.
Για τον ίδιο λόγο επεστράφη αθεώρητο το Χ/Ε 673/2010, ποσού ευρώ 3.550,94,
του Δ. Ξυλοκάστρου, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 85/2010 του ιδίου ως
άνω Επιτρόπου).
Με την 68/2010 πράξη της αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν.
Αργολίδας επεστράφη αθεώρητο το 753/2010 Χ.Ε., ποσού Ευρώ 5.303,17, του Δ.
Ναυπλίου,
που
αφορούσε στην πληρωμή του 1ου λογαριασμού του έργου
«Συμπληρωματικές εργασίες αξιοποίησης ανατολικής παραλίας Ναυπλίου», με την
αιτιολογία ότι: α) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 276 του Δ.Κ.Κ.
(ΦΕΚ Α΄ 114) και των άρθρων 90 - 91 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α' 247) η σχετική
αξίωση του αναδόχου προς πληρωμή είχε υποπέσει σε πενταετή παραγραφή και β) το
αντικείμενο της συμβάσεως δεν αφορούσε σε εκτέλεση δημόσιου έργου, σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 1418/1984 ( ΦΕΚ Α΄ 23), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, αλλά προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και εργασία
τοποθέτησής του, για την ανάθεση των οποίων έπρεπε να είχαν τηρηθεί οι σχετικές
διατάξεις περί προμηθειών. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Για τους ίδιους λόγους επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε.: 1) 24/2010 Χ.Ε., ποσού
ευρώ 24,989.11, του Δ. Κομοτηνής, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 20/2010
της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Ροδόπης), 2) 24/2010, ποσού ευρώ 24,989.11, του
Δ. Κομοτηνής, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 20/2010 της ιδίας ως άνω
Επιτρόπου) και 3) 468/2010, ποσού ευρώ 26.639,60, του Δ. Κομοτηνής, το οποίο
δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 21/2010 της ιδίας ως άνω Επιτρόπου). Επίσης, για τον
ίδιο ως άνω α΄ λόγο επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε. : 1) 755/2010, συνολικού
ποσού ευρώ 7.045,63 του Δ. Δομοκού, που αφορούσε στην πληρωμή του έργου
«Ασφαλτοστρώσεις
κοινοτικών
δρόμων
Δ.Δ.
Καρυών»,
το
οποίο
δεν
επανυποβλήθηκε (πράξη 81/2010 του αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν.
Φθιώτιδας).
Ο Δήμος Δομοκού συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην Έκθεση του Ε.Σ.
και αναφέρει περαιτέρω ότι η υπόθεση τέθηκε στο Αρχείο καθόσον ο Δήμος
114
αποδέχθηκε την ανωτέρω Πράξη σύμφωνα με την οποία η σχετική οφειλή είχε
παραγραφεί.
2) 228/2010, ποσού ευρώ 3.149,00 του Δ. Εστιαιώτιδας, που αφορούσε στην
πληρωμή του έργου «Κατασκευή τεχνητής λίμνης στο χώρο του βοτανικού κήπου»,
το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 55/2010 του αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ.Σ.
στο Ν. Τρικάλων).
Ο Δήμος Τρικκαίων συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην Έκθεση του Ε.Σ.
και παράλληλα αναφέρει ότι το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε για θεώρηση
αφού σύμφωνα άλλωστε και με την εν λόγω Πράξη η συγκεκριμένη οφειλή είχε
υποπέσει στην πενταετή παραγραφή.
Με την 19/2010 πράξη του αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Σάμου,
επεστράφη αθεώρητο το 265/2010 ΧΕ, ποσού ευρώ 5.000, του Δ. Μαραθοκάμπου
Σάμου, που εκδόθηκε στο όνομα του αναδόχου του έργου «Αξιοποίηση σπηλιάς
Πυθαγόρα», με την αιτιολογία ότι: α) κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 4
του ν.1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 23), του
πρώτου εδαφίου της περ. β΄ της παρ. 1 της εκδοθείσας, κατ’ εξουσιοδότηση της
διάταξης άρθρου 4 του ν. 1418/1984, ΕΔ2α/04/40/Φ.Ν.294/1986 απόφασης του
Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ Β΄ 137), όπως
τούτο τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο της Δ17α/7/96/Φ.Ν.294/1992 όμοιας
απόφασης (ΦΕΚ Β΄, 547), των άρθρων 9 και 12 παρ. 1 του π.δ. 171/1987 (ΦΕΚ Α΄
84), όπως ισχύει, και του άρθρου 265 παρ. 1 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα
(π.δ. 410/1995, ΦΕΚ Α΄ 231), κατατμήθηκε η δαπάνη του ανωτέρω έργου, που είχε
ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του οικείου Δήμου ως ενιαίο και για το οποίο είχε
καταρτισθεί ενιαίος προϋπολογισμός, σε 4.347,82 ευρώ και 20.000,00 ευρώ και
ανατέθηκε απευθείας στον ίδιο εργολάβο και β) δεν προκύπτει ούτε η ιδιότητα του
δικαιούχου ως εμπειροτέχνη, ούτε η εγγραφή του στο σχετικό μητρώο με αναφορά
του είδους των εργασιών, τις οποίες δικαιούται να αναλαμβάνει και να εκτελεί,
καθώς και το ύψος αυτών. Το εν λόγω ΧΕ δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 35/2010 πράξη του αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ. Συν. στο Ν.
Αρκαδίας, επεστράφη το 164/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 3.792,66, του Δ.
Μεγαλόπολης, που αφορούσε στη δαπάνη του έργου «τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων
στο δρόμο προς Γεωργανέικα Αλώνια Τ.Δ. Χιράδων», με την αιτιολογία ότι η
πληρωμή της δαπάνης μη νόμιμα αντλήθηκε από χρηματοδότηση η οποία
115
προοριζόταν για άλλο σκοπό, κατά παράβαση της αρχής της ειδικότητας των
πιστώσεων. Το ανωτέρω χρηματικό ένταλμα δεν επανυποβλήθηκε.
Με τη 211/2010 Πράξη του VII Τμήματος του Ελ. Σ. κρίθηκε μη θεωρητέο το
74/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 12.736, του Δ. Λαρίσου Ν. Αχαΐας, που αφορούσε στην
καταβολή αμοιβής για τις «τοπογραφικές εργασίες και αποτυπώσεις και σχεδίαση
Δημοτικού Σχολείου Λάππα Δ.Δ Μετοχίου Δήμου Λαρίσου», με την αιτιολογία ότι η
εντελλόμενη δαπάνη δεν ήταν νόμιμη, καθόσον ο δικαιούχος πολιτικός μηχανικός,
στον οποίο ο Δήμος ανέθεσε απευθείας την ως άνω μελέτη, δεν είχε, κατά τον χρόνο
της ανάθεσης, δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Μελετητών, όπως απαιτείται από τις
διατάξεις των άρθρων 1, 14 και 39 ν. 3316/2005 (ΦΕΚ Α΄ 42).
Με την 328/2010 Πράξη του VII Τμήματος του Ελ. Σ. κρίθηκαν μη θεωρητέα τα
96 και 97/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 12.745,00 και 10.510,00, αντίστοιχα, του Δ.
Φοίνικα Ν. Ρεθύμνης, που αφορούσαν στην αμοιβή για την εκπόνηση των μελετών
με τίτλο «υδραυλική μελέτη αποχέτευσης, ακαθάρτων – ομβρίων – ύδρευσης –
πυρόσβεσης βόρειου μη συνεκτικού τμήματος Πλακιά» και «υδραυλική μελέτη
αποχέτευσης, ακαθάρτων – ομβρίων – ύδρευσης – πυρόσβεσης συνεκτικού τμήματος
Πλακιά», με την αιτιολογία ότι οι εν λόγω υδραυλικές μελέτες συνιστούσαν τμήματα
μίας μελέτης, της οποίας η αμοιβή, κατόπιν άθροισης του ύψους της προεκτιμώμενης
αμοιβής των ανωτέρω τμημάτων της (10.710,08 ευρώ + 8.831,93 ευρώ χωρίς
Φ.Π.Α.), υπερέβαινε το όριο των 11.100,02 ευρώ, μέχρι το οποίο επιτρέπεται η
απευθείας ανάθεση μελετών, σύμφωνα το άρθρο 209 παρ. 3 του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων ( ν. 3463/2006, ΦΕΚ 114 Α΄).
Με την 412/2010 Πράξη του VII Τμήματος του Ελ. Σ. κρίθηκε μη θεωρητέο το
218/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 70.634,83, του Δ. Λευκάδας, που αφορούσε στην
εξόφληση του 1ου λογαριασμού της μελέτης «αποχέτευση λυμάτων Βαρδανίων και
Κουζούντελης πόλης Λευκάδας», με την αιτιολογία ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 10
παρ. 2 και 4, 29 παρ. 1, 5, 6 και 8 και 27 του ν. 3316/2005 ( ΦΕΚ Α΄ 42), οι
εργασίες έπρεπε να ολοκληρωθούν, χωρίς τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης
και την καταβολή πρόσθετης αμοιβής στον ανάδοχο, παρά μόνο με τη χορήγηση
εύλογης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης της αρχικής σύμβασης, δεδομένου ότι
αυτές περιλαμβάνονταν στο οικονομικό της αντικείμενο.
116
Με την 430/2010 Πράξη του VII Τμήματος του Ελ. Σ. κρίθηκαν μη θεωρητέα τα
123, 124, 125 και 126/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 15.200, του Δ. Σικυωνίων,
που αφορούσαν στην αμοιβή για εκπόνηση μελετών, με την αιτιολογία ότι
επιμερίστηκαν
και
ανατέθηκαν
απευθείας,
όμοιες
από
άποψη
γνωστικού
αντικειμένου μελέτες, εντός του ιδίου δημοτικού διαμερίσματος, κατά παράβαση των
άρθρων 209 παρ. 3 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Κ.Δ.Κ., ΦΕΚ Α΄ 114), 2 και
7 του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ Α΄ 42, διόρθ. σφαλμ. ΦΕΚ Α΄ 85), άρθρου μόνου της
απόφασης
Δ15/ΟΙΚ/9104/2007
του
Υπουργού
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
(ΦΕΚ
Β΄
741/10.4.2007), άρθρου μόνου της Δ15/οικ/13333/26.5.2008 απόφασης του
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β΄ 1124/18.6.2008), 1 παρ. 3 του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ
Α΄ 23), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2229/1994
(ΦΕΚ Α΄ 138), και άρθρου 17 παρ. 4 εδάφιο πρώτο του ν. 2539/1997 (ΦΕΚ Α΄ 244),
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 3274/2004 (ΦΕΚ Α΄ 195)
και αναδιατυπώθηκε με το άρθρο 24 παρ. 8 του ν. 3613/2007 (ΦΕΚ Α΄ 263),.
Με την 71/2011 Πράξη του VII Τμήματος του Ελ. Σ. κρίθηκε μη θεωρητέο το
447/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 335.230, του Δ. Νικαίας Ν. Λάρισας, που αφορούσε
στην πληρωμή αμοιβής για σύνταξη πολεοδομικής μελέτης - κτηματογράφησης, με
την αιτιολογία ότι, κατά παράβαση των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 19 του
π.δ/τος 774/1980 (ΦΕΚ 189 Α΄) και του άρθρου 12 παρ. 27 του ν. 3310/2005 (ΦΕΚ
30 Α΄), η συμπληρωματική σύμβαση που συνήψε ο Δήμος με την ανάδοχο
μελετητική εταιρία δεν υπήχθη πριν από την υπογραφή της στον έλεγχο νομιμότητας
από το αρμόδιο Κλιμάκιο του Ελ. Σ., παρά το ότι το ποσό αυτής, αθροιζόμενο με την
προϋπολογισθείσα δαπάνη της αρχικής σύμβασης, υπερέβαινε το χρηματικό όριο
ελέγχου.
Ο νυν Δήμος Κιλελέρ αναφέρει ότι η ανωτέρω δαπάνη εξοφλήθηκε με το
αριθ. 854/2012 όμοιο που εκδόθηκε σε εκτέλεση της αρ. 1100/2011 διαταγής
πληρωμής και του κατά του Δήμου Κιλελέρ από 15-11-2011 Κατασχετηρίου, επί
του οποίου ασκήθηκε η 3109/2011 αίτηση αναστολής εκτέλεσης και η οποία
απορρίφθηκε με την 850/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας
(Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων).
Με την 82/2011 Πράξη του VII Τμήματος του Ελ. Σ. κρίθηκε μη θεωρητέο το
83Β/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 7.800, του Δ. Φαρρών, που αφορούσε στην καταβολή
117
αμοιβής της αρχιτεκτονικής μελέτης του έργου «Διαμόρφωση - ανάπλαση
κοινοχρήστων
χώρων
και
περιβάλλοντος
χώρου
αποθηκών
Αγροτικού
Συνεταιρισμού Χαλανδρίτσας Δήμου Φαρρών», με την αιτιολογία ότι: α) η
εκπόνηση της μελέτης ανατέθηκε απευθείας ως κτιριακή αρχιτεκτονική μελέτη, κατά
παράβαση των διατάξεων των άρθρων 2, 45 και 46 του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ Α΄ 42),
209 παρ. 3 του Κ.Δ.Κ. (ΦΕΚ Α΄ 114), 1, 3 και 4 του π.δ. 798/1978 (ΦΕΚ Α΄ 185) και
της Δ15/οικ/13333/26.5.2008 (ΦΕΚ Β΄ 1124) απόφασης του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, καθόσον
η συμβατική αμοιβή των 6.554,60 ευρώ για την εκπόνηση της μελέτης υπερέβαινε το
όριο των 3.327,90 ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 30% του ανώτατου ορίου
αμοιβής πτυχίου Α΄ τάξης αυτής της κατηγορίας μελέτης και β) δεν προέκυπτε ότι
παραλήφθηκε η μελέτη από την Προϊσταμένη Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 1 και 37 του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ Α΄ 42) και 22 παρ. 3 του ν. 3536/2007
(ΦΕΚ 42 Α΄).
Με την 97/2011 Πράξη του VII Τμήματος του Ελ. Σ. κρίθηκε μη θεωρητέο το
200/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 7.735, του Δ. Ανθηδόνος, που αφορούσε στην καταβολή
αμοιβής για την εκπόνηση της «λιμενικής μελέτης συμπληρωματικών έργων
αλιευτικού καταφυγίου Τ.Δ. Δροσιάς», με την αιτιολογία ότι το ανωτέρω Χ.Ε. δεν
μπορούσε να εξοφληθεί, αφού δεν συνοδευόταν από τα δικαιολογητικά εκείνα που
αποδείκνυαν την εκκαθαρισμένη απαίτηση του φερόμενου ως δικαιούχου.
Με την 137/2011 Πράξη του VII Τμήματος κρίθηκε μη θεωρητέο το 1889/2010
Χ.Ε., ποσού ευρώ 3.960, του Δ. Καλαμάτας, που αφορούσε στην πληρωμή σε
μελετητή της αμοιβής της αρχιτεκτονικής μελέτης «Διαμόρφωση τμήματος οδού
Κρήτης από οδό Φαρών έως οδό Ψαρών», με την αιτιολογία ότι: α) η εν λόγω μελέτη
ανατέθηκε στο φερόμενο ως δικαιούχο του Χ.Ε., κατά παράβαση των διατάξεων του
άρθρου 37 του ν.3801/2009 (ΦΕΚ Α΄ 163), καθόσον αυτή αφορούσε σε αντικείμενο
που ανάγεται στα καθήκοντα και στις αρμοδιότητες του υπηρετούντος στο Δήμο
προσωπικού, ενώ περαιτέρω δεν προέκυπτε ότι επρόκειτο για ειδικής φύσεως
εργασίες, για την εκτέλεση των οποίων απαιτούνται ειδικές γνώσεις, που
αποδεδειγμένα δεν διαθέτει το προσωπικό που υπηρετεί στο Δήμο, αντιθέτως
μάλιστα η κρινόμενη ανάθεση έγινε λόγω φόρτου εργασίας της αρμόδιας τεχνικής
υπηρεσίας και β) η μελέτη μη νομίμως ανατέθηκε κατ’ εφαρμογή της διάταξης της
παρ. 3 του άρθρου 209 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ( ν.3463/2006, ΦΕΚ
Α΄ 114), δοθέντος ότι για την εφαρμογή της διάταξης αυτής και την επιλογή της
εξαιρετικής διαδικασίας που αυτή προβλέπει, η προεκτιμώμενη αμοιβή δεν
118
υπολογίστηκε από την Αναθέτουσα Αρχή με βάση τον Κανονισμό Προεκτιμώμενων
Αμοιβών μελετών και υπηρεσιών (απόφαση ΔΜΕΟ/α/οικ/1257/9.8.2005 Υπουργού
ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., ΦΕΚ Β΄ 1162).
Για το ίδιο ως άνω α΄ λόγο επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε. : 1) 548/2010,
ποσού ευρώ 8.000, του Δ. Φαναρίου, που αφορούσε στην πληρωμή αμοιβής για
τοπογραφικές εργασίες οριοθετήσεων και υψομετρικών αποτυπώσεων σε διάφορα
σημεία δημοτικών διαμερισμάτων του Δήμου, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη
14/2010 του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Πρέβεζας).
Ο νυν Δήμος Πάργας συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην έκθεση του Ε.Σ. και
πληροφορεί περαιτέρω ότι το ανωτέρω Χ.Ε. ακυρώθηκε και δεν πρόκειται να
επανεκδοθεί νέο για την πληρωμή της σχετικής δαπάνης εκτός εάν υπάρξει
τελεσίδικη δικαστική απόφαση.
2) 2527/2010, ποσού ευρώ 13.087,20, του Δ. Ρεθύμνης, το οποίο δεν
επανυποβλήθηκε (πράξη 94/2010 της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Ρεθύμνης), 3)
728/2010, ποσού ευρώ 15.000, του Δ. Φιλοθέης, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε
(πράξη 141/2010 της ίδιας ως άνω Επιτρόπου), 4) 896/2010, ποσού ευρώ 12.441,45,
του Δ. Χαλκιδέων, που αφορούσε στην αμοιβή τοπογράφου μηχανικού, το οποίο δεν
επανυποβλήθηκε (πράξη 43/2010 της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στη 2 η Υπηρεσία
Επιτρόπου στο Νομό Ευβοίας).
Με την 164/2010 πράξη της αναπληρώτριας Επιτρόπου στο Δ. Αμαρουσίου,
επεστράφησαν αθεώρητα τα 900 έως 904/10 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ
160.752,23, του Δ. Βριλησσίων, που αφορούσαν σε καταβολή δαπανών για
εξόφληση του 4ου και 6ου λογαριασμού της μελέτης «Κτιριολογική μελέτη ήπιων
εγκαταστάσεων αθλοπαιδιών και περιβαλλοντικών αναπλάσεων στο ΟΤ 415 του
Δήμου Βριλησσίων», με την αιτιολογία ότι αφενός, κατά παράβαση των άρθρων 14
και 15 του π.δ/τος 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α΄), οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών
εκδόθηκαν το έτος 2010, ήτοι πέραν της διαχειριστικής περιόδου που παρασχέθησαν
και πιστοποιήθηκαν οι επικαλούμενες υπηρεσίες (έτος 2004), αφετέρου δεν
προσκομίζονταν τα απαραίτητα δικαιολογητικά των Χ.Ε. που να δικαιολογούν την
καταβολή των ως άνω δαπανών. Τα ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκαν.
Με την 79/2010 πράξη του αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ. Αγίας
119
Παρασκευής, επεστράφη αθεώρητο το 732/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 38.720, του Δ.
Κρωπίας, που αφορούσε πληρωμή προκαταβολής α΄ δόσης της μελέτης έργου
σχετικού με την δημιουργία συνθηκών βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, στο πλαίσιο
Προγραμματικής Σύμβασης με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με την αιτιολογία
ότι η αμοιβή της συγκεκριμένης μελέτης δεν έπρεπε να υπερβαίνει σε ποσοστό το
30% του ανώτατου ορίου αμοιβής πτυχίου Α΄ τάξης, που κάθε φορά ισχύει για την
αντίστοιχη κατηγορία μελέτης, όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ.
3 του ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄). Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Για το ίδιο ως άνω λόγο επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε. : 1) 36/2010, ποσού
ευρώ 50.000, του Δ. Ν. Καζαντζάκης, που αφορούσε στην πληρωμή της 1ης δόσης
Προγραμματικής Σύμβασης, προϋπολογισμού 202.300 ευρώ μεταξύ του ανωτέρω
Δήμου και του ΑΠΘ για την εκπόνηση της μελέτης «Σχεδιασμός αρδευτικής
αξιοποίησης του νερού Ταμιευτήρων Αρμανωγείων και Δαμανίων Δήμου Ν.
Καζαντζάκη», το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 14/2010 του Επιτρόπου του
Ελ.Σ. στη 2η Υπηρεσία στο Ν. Ηρακλείου), 2) 658/2010, ποσού ευρώ 12.087,21, του
Δ. Κυπαρισσίας, που αφορούσε στην πληρωμή αμοιβής σε μελετητή για την
εκπόνηση της μελέτης «αποτύπωση – στατική επάρκεια και νομιμοποίηση του
Παλαιού Δημοτικού Μεγάρου», το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 141/2010 του
αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Μεσσηνίας).
Με την 65/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ. Πειραιά επεστράφη
αθεώρητο το 520/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 37.845, του Δ. Σαλαμίνας, που αφορούσε
στην πληρωμή του 1ου λογαριασμού της μελέτης του έργου «Πολεοδομικός
σχεδιασμός και οργάνωση χρήσεων και παρεμβάσεων Δήμου Σαλαμίνας (μελέτη
ΣΧΟΟΑΠ στα όρια του νέου Δήμου και αναθεώρηση υφιστάμενου ΓΠΣ)», με την
αιτιολογία ότι: α) δεν επισυνάπτονταν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά συμμετοχής
στην εκδήλωση ενδιαφέροντος όλων των συμμετεχόντων για την ανάθεση της εν
λόγω μελέτης, κατά παράβαση των άρθρων 25 και 26 του β.δ. 17.5/15-6.1959 «Περί
οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α΄),
β) η ανάθεση της εν λόγω μελέτης δεν έγινε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7
παρ. 11 του ν. 716/1977 (ΦΕΚ 295 Α΄) και το άρθρο 2 του π.δ. 194/1979, καθόσον
τόσο το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των μελετητικών γραφείων όσο και η
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί ανάθεσης της ως άνω μελέτης στερούνται
120
νόμιμης και επαρκούς αιτιολογίας, διότι δεν περιλάμβαναν συγκεκριμένα στοιχεία
συγκριτικής αξιολόγησης, ώστε να είναι σαφής και ελέγξιμη η κατάταξη όλων των
συμμετεχόντων και η υπεροχή του επιλεγέντος μελετητικού γραφείου κατ’
αποκλεισμό των λοιπών, γ) μη νόμιμα ετέθησαν εκ των υστέρων από την Επιτροπή
Αξιολόγησης (χωρίς να έχουν τεθεί από τη διακήρυξη) συντελεστές βαρύτητας των
κριτηρίων ανάθεσης, καθόσον με τον τρόπο αυτό παραβιάζονται οι αρχές της
διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων,
δ) δεν τηρήθηκαν οι
προβλεπόμενες από το άρθρο 11 παρ. 2 του ν. 716/1977 (ΦΕΚ 295 Α΄) διατυπώσεις
δημοσιότητας της διακήρυξης, με την υποχρεωτική δημοσίευση σε δύο και όχι σε
μία, οικονομικές εφημερίδες καθώς επίσης και σε μία εφημερίδα της έδρας του
Νομού που αναφέρεται η μελέτη, με αποτέλεσμα η διαγωνιστική διαδικασία να
πάσχει από ακυρότητα,
ε) δεν προέκυπτε η νόμιμη χορήγηση παράτασης της
προθεσμίας που προβλεπόταν στο άρθρο 2 παρ. 3 της από 16-11-05 σύμβασης, (άρθ.
20 παρ. 2 του ν. 716/1977), ούτως ώστε να δικαιολογείται η 1 η πιστοποίηση των
εργασιών που είχαν εκτελεσθεί στις 15/2/07 και στ) δεν εκδόθηκε το έτος 2005
έκθεση ανάληψης της σχετικής δαπάνης, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ως άνω
β.δ/τος 17.5/15.6.1959, η οποία απαιτείται πριν από κάθε ενέργεια για την εκτέλεση
οποιασδήποτε δαπάνης και σε κάθε περίπτωση πριν από την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 34/2010 πράξη του αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Σάμου
επεστράφησαν αθεώρητα τα 687 και 704/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ
27.978,68, του Δ. Καρλοβασίων, που αφορούσαν στην καταβολή αμοιβής σε
πολιτικό μηχανικό, για την εκπόνηση μελέτης «αποτύπωσης και κτηματογραφικής
ενημέρωσης ΟΤ 19, 25, 26» και «αποτύπωσης και κτηματογραφικής ενημέρωσης ΟΤ
22, 22Α και 23», αντίστοιχα, με την αιτιολογία ότι: α) οι ως άνω μελέτες ανατέθηκαν
με προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατά παράβαση των άρθρων
209 παρ. 2 και 3 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν.3463/2006, ΦΕΚ Α΄ 114), 1
παρ. 2 περ. α΄, 2 παρ. 1 και 2 περ. 16 και 7 παρ.1 του ν.3316/2005 (ΦΕΚ Α΄ 42),
καθόσον επρόκειτο για μελέτες με κοινό στόχο και γνωστικό αντικείμενο, οι οποίες
ανατέθηκαν την ίδια χρονική στιγμή στον ίδιο μελετητή και εκπονήθηκαν
ταυτόχρονα από αυτόν, η δε συνολική δαπάνη αυτών υπερέβαινε το τιθέμενο από τις
ανωτέρω διατάξεις όριο (30% ορίου Α΄ τάξης πτυχίου) μέχρι του οποίου επιτρέπεται
η απευθείας ανάθεση εκπόνησής τους και β) δεν επισυναπτόταν αφενός απόφαση
121
ορισμού επιβλέποντος και βεβαίωση αυτού ότι η μελέτη παραδόθηκε εντός της
συμβατικής προθεσμίας, κατά παράβαση των άρθρων 6, 10 και 11 της σύμβασης,
αφετέρου απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της μελέτης (άρθρο 37
παρ. 1 του ν. 3316/2005). Το εν λόγω ΧΕ δεν επανυποβλήθηκε.
Με την αριθμ. 62/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ. Πειραιά
επεστράφη αθεώρητο το 48/2010
Χ.Ε, ποσού ευρώ 26.329,87, του Δημοτικού
Λιμενικού Ταμείου Αίγινας, που αφορούσε στην πληρωμή του 1 ου λογαριασμού της
μελέτης του έργου «Δημιουργία νέας λιμενολεκάνης στη βόρεια πλευρά του λιμένα
Σουβάλας με ταυτόχρονη κρηπίδωση του υπάρχοντος κυματοθραύστη», με την
αιτιολογία ότι η εντελλόμενη δαπάνη δεν ήταν νόμιμη διότι: α) δεν επισυνάπτονταν
τα πρωτότυπα δικαιολογητικά συμμετοχής στην εκδήλωση ενδιαφέροντος, για την
ανάθεση της εν λόγω μελέτης, κατά παράβαση των άρθρων 25 και 26 του β.δ/τος
17.5/15.6.1959, β) η ανάθεση της εν λόγω μελέτης δεν έγινε σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 7 παρ. 11 του ν.716/1977 ΦΕΚ 295 Α΄) και το άρθρο 2 του
π.δ/τος 194/1979, καθόσον τόσο το από 1.7.1997 πρακτικό επιλογής της Επιτροπής
αξιολόγησης όσο και το αριθμ. 298/3.10.1997 πρακτικό συνεδρίασης της Λιμενικής
Επιτροπής στερούνταν νόμιμης και επαρκούς αιτιολογίας, δεδομένου ότι δεν
περιλάμβαναν συγκεκριμένα στοιχεία συγκριτικής αξιολόγησης, ώστε να είναι
σαφής και ελέγξιμη η κατάταξη όλων των συμμετεχόντων, καθώς και η υπεροχή του
επιλεγέντος μελετητικού γραφείου κατ’ αποκλεισμό των λοιπών, γ) δεν παραδόθηκε
η προμελέτη εντός 3 μηνών από την έγκριση της προκαταρκτικής μελέτης, όπως
προέβλεπε το άρθρο 4 της σύμβασης εκπόνησης της ανωτέρω μελέτης, και ως εκ
τούτου
η έγκριση παράτασης της ως άνω σύμβασης για την ολοκλήρωση της
μελέτης έως τις 31.12.2009 (7η συνεδρίαση της 28.11.2008 του Σ.Δ.Ε Νομαρχίας
Πειραιά) δόθηκε κατά παράβαση του άρθρου 20 παρ. 2 του ν. 716/1977, δ) στα
συνημμένα στο Χ.Ε. δικαιολογητικά επισυναπτόταν η 1 η εντολή πληρωμής με
πιστοποίηση και πινάκιο αμοιβής υπογεγραμμένα από την ανάδοχο εταιρεία στις
20.9.2003, κατά την οποία η μελέτη είχε ολοκληρωθεί και ε) δεν επισυναπτόταν
βεβαίωση
για
την
εμπρόθεσμη
παράδοση
τόσο
της
επισυναπτόμενης
προκαταρκτικής μελέτης όσο και της συνολικής μελέτης, περιλαμβανομένης και της
περιβαλλοντικής (άρθρο 22 του 716/77). Επιπλέον, ανεξάρτητα από τα
προαναφερόμενα, η εντελλόμενη δαπάνη δεν ήταν νόμιμη και για το λόγο ότι: α) ο
επισυναπτόμενος στο Χ.Ε. 1ος Συγκριτικός Πίνακας, που εγκρίθηκε από το Σ.Δ.Ε της
122
Νομαρχίας Πειραιά, περιλάμβανε συμπληρωματικές εργασίες (σχετ. το αριθμ.
14/15.1.2000 πρακτικό συνεδριάσεως της Λιμενικής Επιτροπής και οι αριθμ.
56/2008 και 322/2008 αποφάσεις Δ.Σ του Λιμενικού Ταμείου, για τροποποίησης της
προκαταρκτικής μελέτης και αύξηση του μεγέθους του έργου), για την ανάθεση των
οποίων στον αρχικό μελετητή δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 16 και 17 του
ν.716/1977 καθώς και 9 του π.δ/τος 194/1979, β) η αμοιβή για την εκπόνηση των
ανωτέρω συμπληρωματικών μελετών υπερέβαινε το 50% της αμοιβής της αρχικής
σύμβασης και γ) οι συμπληρωματικές μελετητικές εργασίες που απαιτήθηκαν δεν
αφορούσαν στο αρχικό αντικείμενο της μελέτης, καθώς από τα συνημμένα
δικαιολογητικά προέκυπταν εργασίες, οι οποίες δεν είχαν συμπεριληφθεί στην
αρχική μελέτη. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 52/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Λακωνίας επεστράφη
αθεώρητο το 218/10 Χ.Ε., ποσού 25.352,55 ευρώ, του Δ. Σπαρτιατών, που
αφορούσε πληρωμή οφειλής 6ου λογαριασμού της μελέτης «Ολοκλήρωση μελετών
πράξεων εφαρμογής περιοχών Χαρισίου - Πλατανιστά – Αγ.Ειρήνης κ.λ.π σχεδίου
πόλης Σπάρτης», με την αιτιολογία ότι εκτελέσθηκαν συμπληρωματικές εργασίες,
χωρίς να προηγηθεί γνώμη του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της
οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του άρθρου 4 του π.δ/τος 186/1996 (ΦΕΚ 145
Α΄), κατά παράβαση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 29 ν. 3316/2005 (ΦΕΚ Α΄
85), όπως είχε ήδη κριθεί, ως προς τις συγκεκριμένες συμπληρωματικές εργασίες, με
την 238/2008 Πράξη του VII Τμήματος του Ελ.Σ.. Το ανωτέρω Χ.Ε δεν
επανυποβλήθηκε.
Με την 103/2010 πράξη του αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Κορινθίας
επεστράφησαν αθεώρητα τα 724, 726 και 727/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού 21.780
ευρώ του Δ. Λουτρακίου – Περαχώρας, που αφορούσαν στην πληρωμή για την
εκπόνηση τριών (3) Τοπογραφικών μελετών, με την αιτιολογία ότι κατά παράβαση
των διατάξεων του άρθρου 209 του Κ.Δ.Κ. (ΦΕΚ 114Α’), μη νομίμως
κατατμήθηκαν ανά μελέτη και ανατέθηκαν απευθείας σε έναν μελετητή την ίδια
χρονική στιγμή. Τα ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκαν.
Για τον ίδιο λόγο επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε. 725, 728 και 729/2010,
συνολικού ποσού ευρώ 15.730, του ιδίου ως άνω Δήμου και μελετητή, τα οποία δεν
επανυποβλήθηκαν (πράξη 152/2010 της Αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν.
Κορινθίας).
123
Με την 192/2010 πράξη του αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Ηλείας
επεστράφησαν αθεώρητα τα 1040/2010 και 1041/2010 Χ.Ε, συνολικού ποσού ευρώ
19.038, του Δ. Πύργου, που αφορούσαν στην καταβολή αμοιβής για την εκπόνηση
περιβαλλοντικής μελέτης (το πρώτο), και υδραυλικής μελέτης (το δεύτερο), οι οποίες
αποτελούν επιμέρους κατηγορίες της ενιαίας μελέτης για την Διευθέτηση –
Οριοθέτηση τμήματος ρέματος Μουτέλης, με την αιτιολογία ότι: α) δεν
προσκομίστηκε το αντίγραφο του μελετητικού πτυχίου των αναδόχων, σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 2 και 39 του ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α΄) και β) δεν
επισυναπτόταν στα δικαιολογητικά του ελεγχόμενου Χ.Ε. η προβλεπόμενη από το
άρθρο 4 της 343/30.1.2009 υπογραφείσας σύμβασης, απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, καθώς και η δημοσίευση αυτής στο ΦΕΚ,
ώστε με την πλήρωση του ανωτέρω σχετικού όρου της σύμβασης να δικαιολογείται
η εξόφληση της συμβατικής αμοιβής. Τα ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκαν.
Με την 235/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στη 2η Υπηρεσία στο Ν.
Ηρακλείου επεστράφησαν αθεώρητα τα 723 και 724/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού
ευρώ 15.232, του Δ. Καστελλίου, που αφορούσαν στην αποπληρωμή της μελέτης με
τίτλο «Πρόταση για την κατανομή των αντισταθμιστικών μέτρων από τη δημιουργία
αεροδρομίου Καστελλίου στους Δήμους Καστελλίου – Αρκαλοχωρίου και
Θραψανού» (το πρώτο) και «Πρόταση για τη μελέτη αξιολόγησης επιπτώσεων από
τη δημιουργία αεροδρομίου Καστελλίου στους Δήμους Καστελλίου – Αρκαλοχωρίου
και Θραψανού» (το δεύτερο), με την αιτιολογία ότι στα δικαιολογητικά των Χ.Ε.
δεν επισυναπτόταν βεβαίωση εμπρόθεσμης παράδοσης των σχετικών μελετών, κατά
παράβαση των διατάξεων του άρθρου 27 παρ. 1 εδ. α΄ και β΄ του ν.3316/2005 (ΦΕΚ
Α΄ 42). Τα ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκαν.
Με την 53/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Κορινθίας επεστράφη
αθεώρητο το 220/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 15.000, του Δ. Ευρωστίνης, που
αφορούσε στην πληρωμή εκπόνησης γεωλογικής μελέτης, με τη αιτιολογία ότι, κατά
παράβαση των διατάξεων του άρθρου 209 του Κ.Δ.Κ. (ΦΕΚ 114 Α΄), μη νομίμως
κρίθηκαν ως υπηρεσίες και ανατέθηκαν απευθείας από το Δήμαρχο, οι εργασίες
«Επιχειρησιακό σχέδιο για την διερεύνηση των Αρδευτικών αναγκών του Δήμου»,
καθόσον, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου επρόκειτο για μελέτη
κατηγορίας 20 του άρθρου 2 του ν.3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α΄) και δεν συνέτρεχαν οι
προβλεπόμενες στο άρθρο 10 παρ. 2 του νόμου αυτού προϋποθέσεις απευθείας
ανάθεσης. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
124
Με την αρ. 23/2010 πράξη της αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν.
Ιωαννίνων επεστράφησαν αθεώρητα τα 205 έως 208/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 13.385,
του Δ. Αγίου Δημητρίου, που αφορούσαν δαπάνη για την εκπόνηση μελετών
ανέγερσης βοηθητικών εγκαταστάσεων Ιερού Ναού, με την αιτιολογία ότι οι
εντελλόμενες δαπάνες δεν ήταν νόμιμες, καθόσον, η εκπόνηση μελετών για την
ανέγερση βοηθητικών εγκαταστάσεων του
Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη, ο οποίος ως
ενοριακός έχει ιδία νομική προσωπικότητα (άρθρο 1 παρ. 4 του ν.590/1977, ΦΕΚ
146 Α΄), δεν προβλέπεται από καμία διάταξη νόμου, δεν συντελεί στην
αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των σκοπών του Δήμου, ούτε εξυπηρετεί τη
λειτουργική του δραστηριότητα. Τα ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκαν.
Ο νυν Δήμος Δωδώνης σημειώνει ότι, οι δικαιούχοι των Χ.Ε. ενημερώθηκαν ότι
δεν είναι δυνατή η εξόφληση τους. Ως εκ τούτου, τα ανωτέρω Χ.Ε. ακυρώθηκαν και
η σχετική δαπάνη εκκρεμμεί.
Με την 148/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στη 2 η Υπηρεσία στο Ν.
Ευβοίας, επεστράφη αθεώρητο το 522/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 13.126,89, του Δ.
Ιστιαίας, που αφορούσε στην καταβολή αμοιβής σε πολιτικό μηχανικό για την
«έρευνα χαρακτηριστικών στάθμευσης στην κεντρική περιοχή Ιστιαίας», με την
αιτιολογία ότι η ως άνω εντελλόμενη δαπάνη δεν ήταν νόμιμη, καθόσον δεν
πληρούνταν κατά την ανάθεσή της όλες ανεξαρτήτως οι σωρευτικά προβλεπόμενες
προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 10 του ν.3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α΄), αλλά ούτε
προέκυψε ότι τύγχαναν εφαρμογής οι διατάξεις του άρθρου 269 του ν.3463/2006
(ΦΕΚ 114 Α΄). Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 27/2010 πράξη του αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν.
Θεσσαλονίκης επεστράφη αθεώρητο το 233/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 12.000, του Δ.
Μυγδονίας, που αφορούσε στην πληρωμή του ανωτέρω ποσού στον «Ειδικό
λογαριασμό
Κονδυλίων
Έρευνας
του
Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης», για προετοιμασία φακέλου γεωλογικής καταλληλότητας περιοχής
για ανέγερση σχολείου, με την αιτιολογία ότι η ανατεθείσα εργασία δεν ενέπιπτε στις
διατάξεις του άρθρου 209 του ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄), αλλά αφορούσε μελέτη
που εξυπηρετούσε συγκεκριμένο ειδικό αντικείμενο και δεν μπορούσε να ανατεθεί
απ΄ ευθείας, αφού δεν ενέπιπτε σε καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 10 παρ. 2
του ν.3316/2006 (ΦΕΚ 42 Α΄). Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 190/2010 πράξη του αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Ηλείας
επεστράφη αθεώρητο το 290/2010 X.E., ποσού ευρώ 11.587,03, του Δ.
125
Βαρθολομιού, που αφορούσε στη δαπάνη για την τοπογραφική αποτύπωση και
κτηματογράφιση της παραλίας Γλύφας, με την αιτιολογία ότι: α) από τα συνημμένα
στο ανωτέρω Χ.Ε. δικαιολογητικά, δεν προκύπτουν οι λόγοι καθώς και η διαδικασία
με την οποία παρατάθηκε η αρχική ορισθείσα προθεσμία για την εκπόνηση της
μελέτης και β) η έγκριση και η παραλαβή αυτής, πραγματοποιήθηκε σε χρόνο πολύ
μεταγενέστερο από τον αρχικά οριζόμενο, κατά παράβαση του άρθρου 20 παρ. 1 και
2 του ν.716/1977 (ΦΕΚ 295 Α΄). Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με τις 134, 135 και 136/2010 πράξεις του αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο
Ν. Μεσσηνίας επεστράφησαν αθεώρητα τα 186, 293 και 295/2010 Χ.Ε., συνολικού
ποσού ευρώ 10.234,35, του Δ. Λεύκτρου, που αφορούσαν στην πληρωμή σε
μελετητή της αμοιβής για τη σύνταξη μελέτης «Ανάπλαση πλατείας στο Δ.Δ.
Μηλέας» (το πρώτο), «Ανάπλαση Πλατείας στο Δ.Δ. Καστανέας» (το δεύτερο) και
«Ανάπλαση Πλατείας στο Δ.Δ. Προσηλίου» (το τρίτο), με την αιτιολογία ότι οι
μελέτες εκπονήθηκαν, κατά παράβαση του άρθρου 20 παρ. 1, 2 του ν.716/1977
(ΦΕΚ 295 Α΄), δηλαδή μετά τη λήξη της παράτασης της συμβατικής προθεσμίας και
χωρίς να τηρηθεί η διαδικασία των άρθρων 7 και 8 της σύμβασης, που προέβλεπαν
την επιβολή ποινικής ρήτρας. Τα ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκαν.
Με την 20/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ. Νίκαιας επεστράφη
αθεώρητο το 1223/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 9.500, του Δ. Νίκαιας, που αφορούσε
στην καταβολή αμοιβής για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Τοπογραφική
Αποτύπωση Νεκροταφείου Νεαπόλεως Δήμου Νίκαιας», με την αιτιολογία ότι: α)
κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 12 παρ. 14 και 15 του π.δ/τος 186/1992
(ΦΕΚ 84 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 16 του άρθρου 9 του ν.2753/1999
(ΦΕΚ 249 Α΄), το επισυναπτόμενο στο χρηματικό ένταλμα τιμολόγιο εκδόθηκε μετά
τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, εντός της οποίας έγινε η πιστοποίηση των
υπηρεσιών,
που
αυτό
αφορούσε
και
επομένως
δεν
αποτελούσε
δικαιολογητικό της δαπάνης και β) δεν επισυνάπτονταν στο Χ.Ε.
νόμιμο
εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης, ορισμός επιβλέποντος μηχανικού καθώς και ποιοτική και
ποσοτική παραλαβή της μελέτης από τον επιβλέποντα μηχανικό και όχι από το Δ.Σ.
του Δ. Νίκαιας, σύμφωνα με το άρθρο 3 της σύμβασης. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν
επανυποβλήθηκε.
126
Με την 44/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στη Γενική Γραμματεία
Μακεδονίας-Θράκης επεστράφη αθεώρητο το 959/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 8.130,92,
του Δ. Πανοράματος, που αφορούσε στην εκπόνηση μελέτης διαμόρφωσης πλατείας
στην οδό Πανοράματος, με την αιτιολογία ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3
του άρθρου 209 του Κ.Δ.Κ. (ΦΕΚ 114 Α΄) και την απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ
Δ15/οικ/19263/2009 (ΦΕΚ 1837 Β΄), η εκπόνηση της συγκεκριμένης μελέτης έπρεπε
να είχε ανατεθεί σε Αρχιτέκτονα Μηχανικό με πτυχίο μελετητή Α΄ ή Β΄ τάξης. Το
ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 114/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στη 2 η Υπηρεσία στο Ν.
Ευβοίας επεστράφη αθεώρητο το 353/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 7.995, του Δ.
Ανθηδόνος, που αφορούσε στην καταβολή της αμοιβής για την εκπόνηση της
περιβαλλοντικής μελέτης συμπληρωματικών έργων καταφυγίου Τ.Δ. Δροσιάς, με
την αιτιολογία ότι: α) η ως άνω μελέτη μη νομίμως είχε ανατεθεί με τη διαδικασία
της απευθείας ανάθεσης, καθόσον δεν πληρούνταν όλες ανεξαρτήτως οι σωρευτικά
προβλεπόμενες προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 10 του
ν.3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α΄), αλλά ούτε προέκυψε ότι τύγχαναν εφαρμογής οι διατάξεις
του άρθρου 269 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν.3463/2006 ΦΕΚ 114 Α΄) και
β) η ως άνω μελέτη εκπονήθηκε κατά παράβαση των διατάξεων του ν.2971/2001
(ΦΕΚ 285 Α΄), καθόσον δεν τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις του ως άνω νόμου και της
Κ.Υ.Α. 69269/5387/24.10.1990 (ΦΕΚ 678 Β΄), με την οποία τέθηκαν λεπτομερείς
και ειδικοί κανόνες για τη χρησιμοποίηση του αιγιαλού, της παραλίας, του
θαλάσσιου χώρου ή πυθμένα αυτού για την εκτέλεση έργων. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν
επανυποβλήθηκε.
Για τους ίδιους λόγους επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε.: 1) 354/2010, ποσού
ευρώ 7.995, του Δ. Ανθηδόνος, που αφορούσε στην καταβολή της αμοιβής για την
εκπόνηση της μελέτης διαμόρφωσης λιμενικής ζώνης περιοχής Αλυκών Τ.Δ.
Δροσιάς, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 115/2010 του ίδιου ως άνω
Επιτρόπου), 2) 401/2010, ποσού ευρώ 7.995, του Δ. Ανθηδόνος, που αφορούσε στην
καταβολή της αμοιβής για την εκπόνηση της περιβαλλοντικής μελέτης «σχεδίο
παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων στο αλιευτικό καταφύγιο», το οποίο δεν
επανυποβλήθηκε (πράξη 145/2010 του ίδιου ως άνω Επιτρόπου).
127
Με την 78/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στη 2η Υπηρεσία στο Ν.
Λάρισας επεστράφη αθεώρητο το 701Ε/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 5.950, του Δ.
Φαρσάλων, που αφορούσε στην καταβολή αμοιβής για την παροχή υπηρεσιών
σύνταξης και εκτέλεσης τοπογραφικών και αρχιτεκτονικών σχεδίων, για την έκδοση
οικοδομικής άδειας υπαίθριου θεάτρου στην περιοχή «Κατρανά» Φαρσάλων, με την
αιτιολογία ότι μη νόμιμα εκκαθαρίστηκε η δαπάνη καθόσον: α) κατά παράβαση των
διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 209 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
(ν.3463/2006, ΦΕΚ 114 Α΄), όπως αναδιατυπώθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου 22
του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α΄), ανατέθηκαν σε ιδιώτη πολιτικό μηχανικό οι ως άνω
εργασίες χωρίς να υπάρχει πλήρης και επαρκής αιτιολογία στην πράξη ανάθεσης,
από την οποία να προκύπτει ότι συνέτρεχε βεβαιωμένη αδυναμία σύνταξης και
θεώρησης, των ως άνω εργασιών, από μηχανικούς είτε της τεχνικής Υπηρεσίας του
Δήμου είτε της Τ.Υ.Δ.Κ., β) έγινε απευθείας ανάθεση της μελέτης με απόφαση της
Δημάρχου, χωρίς από την απόφαση αυτή να προκύπτει η συνδρομή των
προϋποθέσεων του άρθρου 10 του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α΄) και γ) κατά παράβαση
του άρθρου 7 του ν. 2326/1940, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 του
ν.915/1979 και 546/1943, δεν επισυνάπτονταν τα γραμμάτια πληρωμής των νόμιμων
υπέρ ΤΣΜΕΔΕ, ΤΕΕ, ΕΜΠ κρατήσεων. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Για το ίδιο ως άνω α΄ και β΄ λόγο και για τον πρόσθετο λόγο ότι από την
απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής δεν προέκυπτε ειδική και πλήρης αιτιολογία
για την κατά παρέκκλιση ανάθεση της μελέτης, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου
209 παρ. 3 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ν.3463/2006 ΦΕΚ 114 Α΄),
επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε.: 1) 272/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 10.000, του Δ.
Ανθηδόνος, που αφορούσε στην καταβολή αμοιβής για την εκπόνηση τοπογραφικής
μελέτης συμπληρωματικών έργων αλιευτικού καταφυγίου Τ.Δ. Δροσιάς, το οποίο
δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 102/2010 του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στη 2 η Υπηρεσία
Επιτρόπου στο Ν. Ευβοίας), 2) 273/2010, ποσού ευρώ 12.100, του Δ. Ανθηδόνος,
που αφορούσε στην καταβολή αμοιβής για την εκπόνηση της μελέτης «διαμόρφωσης
λιμενικής ζώνης περιοχής Αλυκών Τ.Δ. Δροσιάς», το οποίο δεν επανυποβλήθηκε
(πράξη 103/2010 πράξη του ίδιου ως άνω Επιτρόπου), 3) 441/2010, ποσού ευρώ
12.495, του Δ. Αυλίδας που αφορούσε στην εξόφληση λογαριασμού της μελέτης
«Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης δημοτικών διαμερισμάτων Δήμου Αυλίδος», το οποίο
δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 116/2010 του ίδιου ως άνω Επιτρόπου), 4) 1103/2010,
ποσού ευρώ 13.209, του Δ. Ληλαντίων, που αφορούσε στην καταβολή αμοιβής για
128
την τοπογραφική μελέτη «Τοπικό Ρυμοτομικό στον Τομέα Ζ Δ.Δ. Βασιλικού», το
οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 141/2010 πράξη του ίδιου ως άνω Επιτρόπου), 5)
1099/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 7.616, του Δ. Ληλαντίων, που αφορούσε
στην καταβολή αμοιβής για πολεοδομική μελέτη Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου
στην περιοχή «ΑΛΥΚΗ ΚΟΠΑΝΑ Δ.Δ. Ν. Λαμψάκου», το οποίο δεν
επανυποβλήθηκε (πράξη 142/2010 του ίδιου ως άνω Επιτρόπου), 6) 470/2010 και
528/2010, συνολικού ποσού ευρώ 12.000, του Δ. Δυστίων, τα οποία δεν
επανυποβλήθηκαν (πράξεις 150/2010 και 151/2010, αντίστοιχα, του ίδιου ως άνω
Επιτρόπου), 7) 539/2010, συνολικού ποσού ευρώ 7.140, του Δ. Αυλίδας, που
αφορούσε στην καταβολή αμοιβή για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «τοπογραφικά
διαγράμματα τριών ΧΑΔΑ», το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 152/2010 του
ίδιου ως άνω Επιτρόπου).
Με την 81/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ. Πειραιά επιστράφηκαν
αθεώρητα τα 193 και 194 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 5.166, του Δημοτικού
Λιμενικού Ταμείου Αίγινας, που αφορούν στη πληρωμή για σύνταξη προμελέτης –
οριστικής μελέτης και περιβαλλοντικής μελέτης, αντίστοιχα, του έργου επέκτασης
προβλήτα νέου λιμανιού Αίγινας, με την αιτιολογία ότι μη νόμιμα το
προϋπολογισθέν ποσό και στις δύο μελέτες υπολογίστηκε με βάση το 30% του
ανώτατου ορίου αμοιβής πτυχίου Α΄ τάξης που κάθε φορά ισχύει για την αντίστοιχη
κατηγορία μελέτης και όχι σύμφωνα με την προεκτιμώμενη αμοιβή μελετών του
άρθρου 4 παρ. 7 του ν.3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α΄), με σκοπό την αποφυγή της
διαδικασίας ανάθεσης των εν λόγω μελετών σύμφωνα με το ν.3316/2005 και την
απευθείας ανάθεσή τους με την εξαιρετική διαδικασία του άρθρου 209 του Κ.Δ.Κ..
Τα ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκαν.
Με την 16/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Πιερίας επιστράφηκε
αθεώρητο το 200/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 5.000, του Δ. Ελαφίνας, που αφορά στην
καταβολή αμοιβής για εκτέλεση τοπογραφικών εργασιών – αποτυπώσεων στα
Τοπικά Διαμερίσματα του Δήμου, στη φερόμενη ως δικαιούχο Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό, με την αιτιολογία ότι μη νομίμως ανατέθηκε απ’ ευθείας η
εκτέλεση των επίμαχων τοπογραφικών εργασιών σε Αγρονόμο –Τοπογράφο
Μηχανικό, αφενός με απόφαση του Δημάρχου και όχι της Δημαρχιακής Επιτροπής,
αφετέρου χωρίς την προσκόμιση μελετητικού πτυχίου Α ή Β΄ τάξεως, κατά
129
παράβαση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 209 του Κ.Δ.Κ. (ΦΕΚ 114 Α΄). Το
ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Με την
114/2010 Πράξη του VII Τμήματος του Ελ. Σ.
κρίθηκαν μη
θεωρητέα τα 274 έως 277/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 13.120, του Δ.
Ρεθύμνης, τα οποία εκδόθηκαν σε αντικατάσταση των ισόποσων 2451, 2453,
2454 και 2455/2009 Χ.Ε. του ως άνω Δήμου και αφορούσαν στην καταβολή
αμοιβής σε τέσσερις ιδιώτες για τη μουσική κάλυψη και διοργάνωση θεατρικών
παιδικών δραστηριοτήτων, κατά τη Γιορτή Κρασιού που διεξήχθη το Μάιο του
2009, με την αιτιολογία ότι οι ως άνω δαπάνες δεν υποβλήθηκαν στην έγκριση
του Δ.Σ., πριν από την απευθείας ανάθεση των προαναφερόμενων υπηρεσιών
στους φερόμενους δικαιούχους, κατά παράβαση των άρθρων 11, 12 και 13 του
β.δ της 17.5/15.6.1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων
και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄, 114), 93 παρ. 1, 103 παρ. 2 εδ. γ΄ και 158 παρ. 3 του
Κ.Δ.Κ. (ΦΕΚ Α΄ 114).
Με την 127/2010 Πράξη του VII Τμήματος του Ελ. Σ. κρίθηκε μη θεωρητέο
το 214/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 44.064,87, του Δ. Αλεξανδρούπολης, που
αφορούσε στην καταβολή αμοιβής σε εργολάβο δημοσίων έργων για τη
συντήρηση και επισκευή των κοιμητηρίων των Δ.Δ. Συκορράχης-Μάκρης, με την
αιτιολογία ότι μη νομίμως - προεχόντως κατά παράβαση των διατάξεων των
άρθρων 209 και 273 του Κ.Δ.Κ. (ΦΕΚ Α΄ 114), 11 του π.δ. 28/1980 (ΦΕΚ Α΄
11) και 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄ 247) και της κατ’ εξουσιοδότηση του
τελευταίου
ανατέθηκαν
εκδοθείσας
2/45564/0026/31.7.2001
Υ.Α.
(ΦΕΚ
1066
Β΄)-
με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό), αντί της
διενέργειας τακτικού διαγωνισμού οι συνιστάμενες στη συντήρηση και επισκευή
κοιμητηρίων διαφόρων Δ.Δ. του Δήμου εργασίες,
συνολικού ποσού ευρώ
134.720,05, δεδομένου ότι δεν ήταν επιτρεπτή η κατάτμηση αυτών, δυνατότητα
που συντρέχει μόνο στην περίπτωση έργων που εκτελούνται σε διαφορετικά
δημοτικά ή τοπικά διαμερίσματα, κατ’ άρθρο 22 παρ.1 του ν. 3274/2004 (ΦΕΚ
Α΄ 195).
Για τον ίδιο ως άνω λόγο, της μη νόμιμης κατάτμησης και απευθείας
ανάθεσης με βάση το ύψος της δαπάνης που προέκυψε από την εν λόγω
130
κατάτμηση, αντί της διενέργειας τακτικού διαγωνισμού: Α) κρίθηκαν μη
θεωρητέα τα Χ.Ε.: 1) 154, 157 έως 159, 161, 186 έως187, 212 και 224/2010,
συνολικού ποσού ευρώ 39.871, του Δ. Λάμπης Ν. Ρεθύμνης που αφορούσαν
στην
εκτέλεση εργασιών συντήρησης δικτύων άρδευσης ύδρευσης και
αποχέτευσης σε Τ.Δ. του Δήμου (Πράξη 193/2010 VII Τμ. Ελ.Σ.), 2) 220 και
221/2010, συνολικού ποσού 82.190,20 ευρώ, του Δ. Απολλωνίων Ν. Λευκάδος,
που αφορούσαν σε εξόφληση εργασιών συντήρησης αγροτικής οδοποιίας (Πράξη
415/2010 VII Τμ. Ελ. Σ.), 3) 122 και 126/2010, συνολικού ποσού ευρώ 12.790,
του Δ. Αράχωβας που αφορούσαν στην πληρωμή εργασιών επισκευής και
στεγανοποίησης δεξαμενής (Πράξη 441/2010 VII Τμ. Ελ.Σ.)
Ο νυν Δήμος Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας δεν διατυπώνει παρατηρήσεις
όσον αφορά στον τρόπο κάλυψης της ανωτέρω δαπάνης.
Β) επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε.: 1) 267 έως 273/2010, συνολικού ποσού
ευρώ 69.300, του Δ. Ομηρούπολης, που αφορούσαν σε εργασίες συντήρησης,
διαμόρφωσης
και
καθαρισμού
κοινόχρηστων
χώρων,
τα
οποία
δεν
επανυποβλήθηκαν (πράξη 12/2010 του αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν.
Χίου), 2) 629 έως 630/2010, 636/2010, 667/2010 και 669/2010, συνολικού ποσού
ευρώ 35.500, του Δ. Ωλένης Ν. Ηλείας, που αφορούσαν σε εργασίες καθαρισμού
χειμάρρων και ρεμάτων σε διάφορα Τ.Δ. του Δ., τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν
(πράξη 176/2010 του Αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Ηλείας), 3) 541 ,
542 , 617 , 750 & 751/2010 Χ.Ε. του Δ. Φιλιατών Ν. Θεσπρωτίας, συνολικού
ποσού ευρώ
14.643,94, που
αφορούσαν
σε εργασίες επισκευής
και
συντήρησης αντλητικών συγκροτημάτων σε διαφορετικά Τ.Δ. του Δήμου, τα
οποία δεν επανυποβλήθηκαν (πράξη 11/2010 της αναπληρώτριας Επιτρόπου
του Ε.Σ. στο Ν. Θεσπρωτίας).
Ο Δήμος Φιλιατών συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην έκθεση του Ε.Σ. και
αναφέρει ότι η σχετική δαπάνη παραμένει σε εκκρεμότητα.
4) 41/2010, ποσού ευρώ 13.940,85, του Δ. Αρκαδίου, που αφορούσε σε
εργασίες καθαρισμού χειμάρρων και ρεμάτων στο Τ.Δ. Παγκαλοχωρίου,
το
οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 13/2010 της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν.
Ρεθύμνης), 5) 350/2010, ποσού ευρώ 13.493,10 του Δ. Φοίνικα Ν. Ρεθύμνης,
που αφορούσε στην επισκευή, συντήρηση αντλιοστασίων γεωτρήσεων του
Δήμου, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 85/2010 της τελευταίας ως άνω
Επιτρόπου), 6) 474/2010, ποσού ευρώ 10.820, του Δ. Παμβώτιδος του Ν.
131
Ιωαννίνων, που αφορούσε σε εργασίες συντήρησης δημοτικών κτιρίων
Χαροκοπίου, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε. (πράξη 24/2010 της Αναπληρώτριας
Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Ιωαννίνων), 7) 93 και 114/2010, συνολικού ποσού
ευρώ
8.409,70, του Δ. Γεροποτάμου, που αφορούσαν σε «Διανοίξεις
-
Διαπλατύνσεις – Συντηρήσεις Αγροτικών Δρόμων Αγίου Μάμα και Τ.Δ. Αλφάς»,
τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν (πράξη 36/2010 της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν.
Ρεθύμνης).
Ο Δήμος Γεροποτάμου Ρεθύμνης συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην
έκθεση του Ε.Σ. όπως και πληροφορεί ότι η σχετική δαπάνη δεν πληρώθηκε.
8) 323/2010, ποσού ευρώ 6.983,52, του Δ. Γεροποτάμου, που αφορούσε
στην εξόφληση χωματουργικών εργασιών που εκτελέστηκαν το έτος 2009 για το
έργο «Αποκατάσταση κατολίσθησης νεκροταφείου Τ.Δ. Καλανδαρέ», το οποίο
δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 78/2010 της ιδίας ως άνω Επιτρόπου).
Ο Δήμος Γεροποτάμου συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην έκθεση του
Ε.Σ. και αναφέρει σχετικά ότι η συγκεκριμένη δαπάνη δεν πληρώθηκε.
9) 303/2010, ποσού ευρώ 6925, του Δ. Κόνιτσας Ν. Ιωαννίνων, που
αφορούσε σε εργασίες επισκευής αντλιοστασίου, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε
(πράξη 30/2010 της Αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Ιωαννίνων).
Ο Δήμος Κόνιτσας συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην έκθεση του Ε.Σ.
και επισημαίνει ότι ο δικαιούχος θα κινηθεί δικαστικά για την διεκδίκηση του
ανωτέρω ποσού.
10) 76/2010, ποσού ευρώ 6.973,40, του Δ. Γεροποτάμου, που αφορούσε
στην εξόφληση χωματουργικών εργασιών που εκτελέστηκαν το έτος 2009 για το
έργο «Διαμόρφωση Νεκροταφείου Τ.Δ. Αλφάς», το οποίο δεν επανυποβλήθηκε
(πράξη 56/2010 της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Ρεθύμνης).
Ο Δήμος Γεροποτάμου συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην έκθεση του
Ε.Σ. και παράλληλα ενημερώνει ότι η σχετική δαπάνη δεν πληρώθηκε.
11) 293/2010, ποσού ευρώ 6.000, του Δ. Σκιλλούντος Ν. Ηλείας, που
αφορούσε σε εργασίες για την ενίσχυση αναχωμάτων Τ. Δ. Πλουτοχωρίου, το
οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 91/2010 του Αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ.
Σ. στο Ν. Ηλείας).
12) 101/2010, ποσού ευρώ 5.331,20 του Δ. Γεροποτάμου, που αφορούσε σε
εργασίες εκτελεσθείσες το έτος 2009 για το έργο «Βελτίωση προσβάσεων
132
Γηπέδου Περάματος», το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 37/2010 της
Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Ρεθύμνης).
Ο Δήμος Γεροποτάμου Ρεθύμνης συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην
έκθεση του Ε.Σ. και πληροφορεί ότι η σχετική δαπάνη δεν πληρώθηκε.
13) 334/2010, ποσού ευρώ 6.939,35, του Δ. Τρίγλιας, το οποίο δεν
επανυποβλήθηκε (πράξη 101/2010 του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Χαλκιδικής),
14) 627/2010, ποσού ευρώ 9.524,77 του Δ. Μυκόνου, το οποίο δεν
επανυποβλήθηκε (πράξη 40/2010 του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν.Κυκλάδων),
Ο Δήμος Μυκονίων υποστηρίζει ότι η εν λόγω δαπάνη πληρώθηκε με το αριθ.
581/2011 Χ.Ε. σε εκτέλεση διαταγής πληρωμής.
15) 669/2010, ποσού ευρώ 25.343,06, του Δ. Μυκόνου το οποίο δεν
επανυποβλήθηκε (πράξη 43/2010 του ίδιου ως άνω Επιτρόπου),
Ο Δήμος Μυκονίων υποστηρίζει ότι η εν λόγω δαπάνη πληρώθηκε με το αριθ.
123/2012 Χ.Ε. σε εκτέλεση διαταγής πληρωμής.
16) 842/2010, ποσού ευρώ 14.398,65, του ιδίου ως άνω Δήμου, το οποίο δεν
επανυποβλήθηκε (πράξη 50/2010 πράξη του ίδιου ως άνω Επιτρόπου).
Για τον ίδιο λόγο της μη νόμιμης κατάτμησης και απευθείας ανάθεσης με
βάση το ύψος της δαπάνης που προέκυψε από την εν λόγω κατάτμηση, καθώς και
για το λόγο ότι: α) οι εργασίες εκτελέστηκαν χωρίς να έχει προηγουμένως
συναφθεί σχετική σύμβαση και β) δεν είχε επισυναφθεί τεχνική περιγραφή των
εργασιών κατά παράβαση του άρθρου 14 του π.δ. 28/1980, κρίθηκε μη θεωρητέο
το 36/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 15.000, του Δ. Τρίπολης, που αφορούσε στην
πληρωμή εργασιών υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων στο χώρο του
σκουπιδότοπου του Δήμου (Πράξη 311/2010 VII Τμ. Ελ.Σ.). Επίσης για τον ίδιο
ως άνω λόγο και για το λόγο ότι: α) δεν προέκυπταν οι συγκεκριμένες υπηρεσίες
που παρασχέθηκαν, β) το πρακτικό παραλαβής των υπηρεσιών αυτών ήταν
αόριστο και γ) δεν προέκυπτε με σαφήνεια από την Τεχνική Περιγραφή η
κοστολόγηση των επιμέρους εργασιών επεστράφη αθεώρητο το 898/2010 Χ.Ε.,
ποσού ευρώ 10.400 του Δ. Αυλώνος, που αφορούσε στην καταβολή δαπάνης για
την παρακολούθηση της λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Δήμου
(πράξη 137/2010 της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στη 2η Υπηρεσία Επιτρόπου στο Ν.
Ευβοίας). Επιπλέον, για τον ίδιο ως άνω λόγο και για το λόγο ότι οι εκτελεσθείσες
εργασίες ανάγονταν στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων του Δήμου
επεστράφη αθεώρητο και το 935/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 20.000 του Δ. Αυλώνος,
133
που αφορούσε σε εργασίες αγροτικής οδοποιίας (πράξη 117/2010 της ως άνω
Επιτρόπου στο Ν. Ευβοίας). Τέλος για τον ίδιο ως άνω λόγο και για το λόγο ότι
στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2009 ενεγράφησαν υπό διαφορετικούς
ΚΑΕ κατατμημένες πιστώσεις για «Δημοτική Οδοποιία» 16 Τ.Δ. συνολικού
ποσού ευρώ 123.680, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 12 παρ. 1 και
άρθρου 70 παρ. 1 π. δ. 28/1980 (ΦΕΚ Α΄11), επεστράφησαν αθεώρητα τα 59 και
86/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού 6.613,42 ευρώ, του Δ. Γεροποτάμου, που
αφορούσαν σε χωματουργικές εργασίες που εκτελέστηκαν το έτος 2009 για το
έργο «Δημοτική Οδοποιία Τ.Δ. Πασσαλιτών» (πράξη 30/2010 της Επιτρόπου του
Ελ.Σ. στο Ν. Ρεθύμνης). Όλα τα ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκαν.
Ο Δήμος Γεροποτάμου συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην έκθεση του
Ε.Σ. και πληροφορεί ότι η σχετική δαπάνη δεν πληρώθηκε.
Με την 170/2010 Πράξη του VII Τμήματος του Ελ.Σ. κρίθηκαν μη θεωρητέα
τα 750, 751, 752 και 753/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 23.280 του
Πολιτιστικού Οργανισμού του Δ. Αθηναίων (Π.Ο.Δ.Α.), που αφορούσαν σε
δαπάνη για ηχοφωτιστική κάλυψη διαφόρων εκδηλώσεων του Π.Ο.Δ.Α., με την
αιτιολογία ότι οι εκτελεσθείσες σε κάθε εκδήλωση υπηρεσίες ήταν ομοειδείς και
συνεπώς για την ανάθεσή τους έπρεπε να διενεργηθεί διαγωνισμός καθόσον η
συνολική δαπάνη αυτών υπερέβαινε το όριο των 15.000 ευρώ, πέραν του οποίου
δεν επιτρέπεται η απευθείας ανάθεση υπηρεσιών, σύμφωνα με τη διάταξη της
παρ. 13 του άρθρου 20 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ Α΄ 263) και με βάση τα
επιτρεπόμενα
όρια
όπως
αυτά
καθορίζονται
από
την
αρ.
Α.Υ.Ο.
2/45564/0026/2001 (ΦΕΚ Β΄, 1066).
Για τον ίδιο λόγο: Α) κρίθηκαν μη θεωρητέα τα Χ.Ε.: 1) 16 Α/2010 Χ.Ε.,
ποσού ευρώ 20.299,40 του Κ.Α.Π.Η. Δ.Δ. Αγίου Θωμά Δ. Οινοφύτων (Πράξη
39/2011 VII Τμ. Ελ.Σ.).
Ο νυν Δ. Τανάγρας δε διατύπωση καμία παρατήρηση για τον τρόπο κάλυψης
της εν λόγω δαπάνης.
2) 4069/2010 Χ.Ε, ποσού ευρώ 118.800, του Δ. Αθηναίων (Πράξη 45/2011
VII Τμ. Ελ.Σ.), 3) 750, 751, 752 και 753/2010, συνολικού ποσού ευρώ 23.280 του
Πολιτιστικού Οργανισμού του Δ. Αθηναίων (Π.Ο.Δ.Α.) (Πράξη 170/2010 VII
Τμ. Ελ.Σ.), και Β) επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε.: 1) 636 και 637/2010,
συνολικού ποσού 15.000 ευρώ, του Δ. Σπάτων (πράξη 86/2010 του αναπληρωτή
Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Αγίας Παρασκευής) 2) 1170/2010 ποσού ευρώ
134
14.944,50, του Δ. Μεγαρέων (πράξη 262/2010 της αναπληρώτριας Επιτρόπου
του Ελ.Σ. στο Δ. Περιστερίου), 3) 1673/2010, ποσού ευρώ 14.944,50, του ιδίου
ως άνω Δήμου (πράξη 327/2010 της ιδίας ως άνω Επιτρόπου), 4) 1787/2010,
ποσού ευρώ 14.883, του ιδίου ως άνω Δήμου (πράξη 363/2010 της ιδίας ως άνω
Επιτρόπου), 5) 541,542, 617, 750 και 751/2010, συνολικού ποσού ευρώ
14.643,94, του Δ. Φιλιατών (πράξη 11/2010 της αναπληρώτριας Επιτρόπου του
Ελ.Σ. στο Ν. Θεσπρωτίας),
6) 1433/2010, ποσού ευρώ 14.628,90, του Δ. Ηγουμενίτσας (πράξη 17/2010
της ίδιας ως άνω Επιτρόπου).
Ο Δήμος Ηγουμενίτσας συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην έκθεση του Ε.Σ.
και πληροφορεί περαιτέρω ότι το ανωτέρω Χ.Ε. ακυρώθηκε και ως εκ τούτου η
σχετική απαίτηση δεν πληρώθηκε.
και 7) 1570, 1571 και 1572/2010, συνολικού ποσού ευρώ 8.447,03, του Δ.
Δραπετσώνας (πράξη 92/2010 της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Πειραιά). Όλα τα
ως άνω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκαν.
Για τον ίδιο ως άνω λόγο και για το λόγο ότι οι εργασίες ανατέθηκαν από
αναρμόδιο όργανο και κατά παράβαση της διαδικασίας, που θεσπίζουν οι
διατάξεις της, κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 11 του ν.δ. 2396/1953 (Φ.Ε.Κ. 117
Α΄), Οικ. 3373/390/20-3-1975 απόφασης του Υπουργού Προεδρίας (Φ.Ε.Κ. 349
Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την Οικ.4993/745/24.4.1975 απόφαση του ίδιου
Υπουργού (Φ.Ε.Κ. 489 Β΄), κρίθηκαν μη θεωρητέα τα 275 και 341/2010 Χ.Ε.,
συνολικού ποσού ευρώ 25.328,80, του Δ. Μυκόνου, που αφορούσαν στην
πληρωμή εργασιών συντήρησης καθώς και στην προμήθεια ανταλλακτικών για
αυτοκίνητα του Δήμου (Πράξη 320/2010 VII Τμ. Ελ. Σ.).
Ο Δήμος Μυκονίων υποστηρίζει ότι η δαπάνη που αφορούσε στο αρ.341/2010
πληρώθηκε με το αριθ. 123/2012 όμοιο σε εκτέλεση διαταγής πληρωμής, ενώ το
αρ.275/2010 επανυποβλήθηκε, θεωρήθηκε και πληρώθηκε.
Επιπλέον, για τον ίδιο ως άνω λόγο και για το λόγο ότι στη σχετική απόφαση
του δημάρχου δεν υπήρχε επαρκής αιτιολόγηση της επιλογής στην προσφυγή της
απευθείας ανάθεσης επεστράφη αθεώρητο το 134/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 30.000,
του Δ. Θεσπιέων, που αφορούσε στην καταβολή αμοιβής για την εκτέλεση
εργασιών καθαρισμού αρδευτικών αυλάκων, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε
(πράξη 16/2010 του αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Βοιωτίας).
135
Ο νυν Δήμος Αλιάρτου δε διατύπωσε παρατηρήσεις για τον τρόπο κάλυψης
της ανωτέρω δαπάνης.
Με την 171/2010 Πράξη του VII Τμήματος κρίθηκε μη θεωρητέο το 237/2010
Χ.Ε. ποσού ευρώ 12.000 του Δ. Ζαρού, που αφορούσε σε εκπλήρωση
συμβατικής υποχρέωσης του ως άνω Δήμου στο πλαίσιο προγραμματικής
σύμβασης μεταξύ αυτού, του Κ.Α.Π.Η. του ιδίου ως άνω Δήμου και της
φερόμενης ως δικαιούχου του Χ.Ε. ανώνυμης δημοτικής αναπτυξιακής εταιρείας
για την παροχή εκ μέρους της τελευταίας διαφόρων υπηρεσιών (συλλογή και
καταχώρηση κοινωνικοοικονομικών στοιχείων σε ηλεκτρονική μορφή), με την
αιτιολογία ότι : α) η υλοποίηση του αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης
ανατέθηκε εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά στην ανωτέρω ανώνυμη αναπτυξιακή
εταιρεία, κατά παράβαση του αρθρ. 225 παρ. 1 του Κ.Δ.Κ., β) το σύνολο του
αντικειμένου της υπογραφείσας προγραμματικής σύμβασης ανάγεται στα συνήθη
καθήκοντα των υπαλλήλων του Δ. Ζαρού, δεδομένου ότι στον Ο.Ε.Υ. αυτού
προβλέπεται η λειτουργία
υπηρεσίας προγραμματισμού,
ανάπτυξης και
πληροφορικής, στις αρμοδιότητες της οποίας συμπεριλαμβάνονται και οι
ανατεθείσες με την προγραμματική σύμβαση υπηρεσίες και γ) οι παρεχόμενες
υπηρεσίες δεν μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο προγραμματικής
σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 225 παρ. 1 β, του Κ.Δ.Κ., αφού
δεν είχαν αναπτυξιακό χαρακτήρα.
Για τους ίδιους λόγους: Α) κρίθηκε μη θεωρητέο το 972/2010 Χ.Ε, ποσού
ευρώ 220.000, που εκδόθηκε από την Υ.Δ.Ε. στο Δ. Αθηναίων (Πράξη 310/2010
VII Τμ. Ελ.Σ.), και Β) επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε.: 1) 3429/2010 Χ.Ε.,
ποσού ευρώ 122.750 και 2576/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 833.000, του Δ.
Αθηναίων, τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν
(πράξεις 30/2010 και 33/2010
αντίστοιχα της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ. Αθηναίων), 2) 76/2010, ποσού ευρώ
4.914,70, του Δ. Βόρειας Κυνουρίας, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη
41/2010 του αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Αρκαδίας) και 3)
147/2010, ποσού ευρώ 3.500, του Αθλητικού Κέντρου Δ. Δάφνης, το οποίο δεν
επανυποβλήθηκε (πράξη 203/2010 της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Ηλιούπολης).
Για τον ίδιο ως άνω τρίτο λόγο και για το λόγο ότι η εντελλόμενη δαπάνη δεν
κάλυπτε λειτουργικές ανάγκες του Δήμου, ούτε συντελούσε άμεσα ή έμμεσα στην
πραγματοποίηση των σκοπών του, σύμφωνα με το αρθ. 75 του Κ.Δ.Κ.,
επεστράφη αθεώρητο το 1502/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 55.350 του Δ.
136
Λαυρεωτικής, που αφορούσε σε δαπάνη για τη διερεύνηση, στο πλαίσιο
συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης με το Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, του βαθμού ενημέρωσης και ετοιμότητας των δημοτών
για τις επικείμενες αλλαγές και μετασχηματισμούς του Δήμου, λόγω της
εφαρμογής του ν. 3852/2010 (πράξη 130/2010 του αναπληρωτή Επιτρόπου του
Ελ.Σ. στο Δ. Αγίας Παρασκευής). Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Για τον ίδιο ως άνω πρώτο και τρίτο λόγο και για το λόγο ότι η φερόμενη ως
δικαιούχος δημοτική επιχείρηση έγινε αποδέκτης ανεπίτρεπτης επιχορήγησης,
κατά παράβαση των διατάξεων της παρ. 3 του αρθρ. 265 του Κ.Δ.Κ., καθόσον
είχε παραχωρηθεί σ’ αυτήν δωρεάν η χρήση του δημοτικού κολυμβητηρίου και,
ως εκ τούτου, έπρεπε να τη βαρύνει το κόστος λειτουργίας του, επεστράφη
αθεώρητο το 1069/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 45.000, του Δ. Αρκαλοχωρίου, που
αφορούσε σε εκπλήρωση συμβατικής υποχρέωσης του Δήμου στο πλαίσιο
συναφθείσας
προγραμματικής
σύμβασης
μεταξύ
αυτού,
της
Δημοτικής
Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Αρκαλοχωρίου και της ως άνω
δικαιούχου δημοτικής επιχείρησης, με αντικείμενο τη χρηματοδότηση της
τελευταίας, για τη λειτουργία του κολυμβητηρίου και των λοιπών αθλητικών
εγκαταστάσεων (πράξη 205/2010 του Επιτρόπου του Ελ.Σ. της 2 ης Υπηρεσίας στο
Ν. Ηρακλείου). Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 199/2010 Πράξη του VII Τμήματος του Ελ.Σ. κρίθηκε μη θεωρητέο
το 688/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 7.500, του Δ. Άνω Λιοσίων, που αφορούσε σε
αμοιβή τοπογράφου μηχανικού για εργασίες τοπογραφικών αποτυπώσεων στο
Πάρκο Πόλης, με την αιτιολογία ότι : α) δεν ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη από
τον ν. 3316/2005 (ΦΕΚ Α΄ 42) ανοικτή ή κλειστή διαγωνιστική διαδικασία, για
την ανάθεση μελέτης ή παροχής υπηρεσιών της παρ. 2 (εδάφ. α΄ και β΄,
αντίστοιχα) του άρθρου 1 του ως άνω νόμου και β) δεν συνέτρεχαν ούτε οι
προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 209 παρ. 3 του Κ.Δ.Κ. για την κατ΄ εξαίρεση
απευθείας ανάθεση της μελέτης, καθόσον, αφενός μεν, δεν είχε ληφθεί σχετική
απόφαση για την ανάθεση από την αρμόδια κατά τη διάταξη αυτή Δ.Ε. και
αφετέρου ο προϋπολογισμός της ανατεθείσας τοπογραφικής μελέτης υπερέβαινε
το 30% του ορίου της αμοιβής του πτυχίου Α΄ τάξεως για τις μελέτες αυτές, όπως
τούτο ορίζεται στην αριθ. Υ.Α. Δ15/οικ./11819/2010 (ΦΕΚ Β΄ 896).
Για τους ίδιους λόγους: Α) κρίθηκαν μη θεωρητέα τα 861 και 862/2010 Χ.Ε.,
συνολικού ποσού ευρώ 29.754,33, του Δ. Άνω Λιοσίων (Πράξη 350/2010 VII
137
Τμ. Ελ.Σ.) και Β) επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε. : 1771 και 1772/2010,
συνολικού ποσού ευρώ 15.000, του Δ. Μεγαρέων,
399/2010, ποσού ευρώ
14.958,07, του Δ. Άνω Λιοσίων, 400/2010, ποσού ευρώ 14.796,26, του ιδίου ως
άνω Δήμου, 403/2010, ποσού ευρώ 13.593,83, του ιδίου ως άνω Δήμου,
1178/2010, ποσού ευρώ 8.610, του Δ. Ασπροπύργου, και 340/2010, ποσού ευρώ
3.748,50, του Δ. Άνω Λιοσίων (πράξεις 347, 29, 30, 31, 286 και 24/2010 της
αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Περιστερίου). Όλα τα ανωτέρω Χ.Ε.
δεν επανυποβλήθηκαν.
Με τη 250/2010 Πράξη του VII Τμήματος του Ελ. Σ., κρίθηκε μη
θεωρητέο
το 218/2010 χρηματικό ένταλμα, ποσού ευρώ 9.520, του
Δ.
Σκουτάρεως Ν. Σερρών, που αφορούσε στην αμοιβή νομικού προσώπου για την
εκτέλεση των εργασιών «Ανάπτυξη συστήματος για την τεκμηρίωση της
διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου Σκουτάρεως», με την αιτιολογία ότι: α) μη
νομίμως ανατέθηκαν στη φερόμενη ως δικαιούχο εταιρεία οι ανωτέρω εργασίες,
καθόσον αυτές αφορούσαν σε αντικείμενο που ανάγεται στο πλαίσιο των
καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του υπηρετούντος στο Δήμο αυτό
προσωπικού, όπως προκύπτει από τη διάρθρωση των Υπηρεσιών αυτού, και β) η
ανάγκη επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου ήταν γνωστή ήδη
από το 2007 η δε σχετική σύμβαση υπεγράφη στις 5.8.2009.
Για τον ίδιο ως άνω πρώτο λόγο: Α) κρίθηκαν μη θεωρητέα τα Χ.Ε.: 1)
618/2010, ποσού ευρώ 14,775,01, του Δ. Αλεξανδρούπολης, που αφορούσε σε
αμοιβή εταιρείας λόγω της ολοκλήρωσης της Α΄ φάσης παροχής υπηρεσιών με
αντικείμενο «Λειτουργία διαπολιτισμικών δομών με τις νέες απαιτήσεις του
Καλλικράτη: α) τεύχος
καταγραφής βασικών προβλημάτων β) τεύχος
παρουσίασης προτεινόμενων δομών» (Πράξη 1/2011 VII Τμ. Ελ.Σ.),
2) 761/2010, ποσού ευρώ 8000, του Δ. Γρεβενών, που αφορούσε στην
καταβολή αμοιβής σε ιδιώτη για την συμβουλευτική – λογιστική υποστήριξη και
έλεγχο οικονομικών καταστάσεων και φορολογικών υποχρεώσεων του Δήμου
(Πράξη 64/2011 VII Τμ. Ελ.Σ.).
Ο Δήμος Γρεβενών υποστηρίζει ότι το ανωτέρω Χ.Ε. επιστράφηκε αθεώρητο
από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου Γρεβενών στις 11-11-2010. Στη
συνέχεια επανυποβλήθηκε με λόγους αντίρρησης και επιστράφηκε εκ νέου
αθεώρητο με την αρ. 64/2011 VIII πράξη Τμήματος Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η
δικαιούχος εταιρεία προσέφυγε δικαστικά με αποτέλεσμα να εκδοθεί διαταγή
138
πληρωμής εις βάρος του Δήμου και να πληρωθεί η συγκεκριμένη δαπάνη με το
ισόποσο αριθ. 649/2011 Χ.Ε. το οποίο και θεωρήθηκε αρμοδίως.
3) 2049/2010, ποσού ευρώ 15.000, του Δ. Ρεθύμνης, που αφορούσε στην
αμοιβή λογίστριας για την παροχή στο Δήμο υπηρεσιών οργάνωσης και
εφαρμογής οικονομικών διεργασιών και συστημάτων, καθώς και διαδικασιών
εσωτερικού λογιστικού ελέγχου (Πράξη 105/2011 VII Tμ. Ελ. Σ.), 4) 727/2010,
ποσού ευρώ 14.677,31, του Δ. Αγίου Στεφάνου Αττικής, που αφορούσε στην
καταβολή αμοιβής σε νομικό πρόσωπο για την παροχή υπηρεσιών με αντικείμενο
την αντιστοίχηση – ταυτοποίηση υδρομετρητών και ακινήτων του Δήμου (Πράξη
176/2011 VII Τμ. Ελ.Σ.) και Β) επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε.: 1) 256/2010,
ποσού 8.746,50 ευρώ, του Δ. Μεγαλόπολης που αφορούσε στην καταβολή
αμοιβής για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε
(πράξη 55/2010 του Αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Αρκαδίας, 2)
251/2010, ποσού ευρώ 4.077,70, του Δ. Αγίων Θεοδώρων Ν. Κορινθίας, που
αφορούσε στην καταβολή αμοιβής σε πτυχιούχο μηχανικό δομικών έργων, για
την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, σχεδιασμού και υλοποίησης
θεμάτων τοπικής ανάπτυξης και διερεύνησης νέων χρηματοδοτικών δυνατοτήτων
του, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 52/2010 της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο
Ν. Κορινθίας), 3) 583/2010, ποσού ευρώ 7.437,50, του Δ. Ελυμνίων , που
αφορούσε στην καταβολή αμοιβής (β’ δόσης) οικονομολόγου για τη
συμβουλευτική υποστήριξη στη διεκδίκηση έργων και δράσεων από το
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς
(ΕΣΠΑ) για λογαριασμό του Δήμου, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη
84/2010 του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στη 2η Υπηρεσία Επιτρόπου στο Ν. Ευβοίας).
Ο νυν Δήμος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ.Άννας συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα
στην έκθεση του Ε.Σ.
4) 93/2010, ποσού ευρώ 7.500 και 365/2010, ποσού ευρώ 7.500, του Δ.
Θέρμης Ν. Θεσσαλονίκης, που αφορούσαν
στην καταβολή των α΄ δόσεων
συμβάσεων συγκέντρωσης στοιχείων, επεξεργασίας και εισηγητικής μελέτης το
μεν πρώτο για τη βελτίωση και την ενδυνάμωση του ρόλου των τοπικών
επαγγελματικών φορέων και επιχειρήσεων το δε δεύτερο για τη λειτουργία μίνι
θεματικών περιβαλλοντικών πάρκων βιοκλιματικής τεχνολογίας και την
αξιοποίησή τους ως μοχλό ανάπτυξης του τουρισμού, τα οποία δεν
139
επανυποβλήθηκαν (πράξεις 2 και 9/2010 αντίστοιχα του αναπληρωτή Επιτρόπου
του Ε.Σ. στο Δ. Καλαμαριάς).
Για τον ίδιο ως άνω πρώτο λόγο και για το λόγο ότι: α) κατά παράβαση του
άρθρου 209 του Κ.Δ.Κ. ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών από τον Δήμαρχο
αντί της αρμόδιας Δ.Ε. και β) δεν έγιναν οι προβλεπόμενες υπέρ τρίτων
(Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., Τ.Ε.Ε., Ε.Μ.Π.) κρατήσεις μετά του αναλογούντος χαρτοσήμου
κρίθηκε μη θεωρητέο το 380 A’ /2010 Χ.Ε,
ποσού ευρώ 14.875, του Δ.
Ληλαντίων Ν. Ευβοίας, που αφορούσε στην αμοιβή πολιτικού μηχανικού για
την εκτέλεση της μελέτης «Προετοιμασία φακέλου για την υποβολή πρότασης για
ένταξη στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013 του σχολικού συγκροτήματος του Λυκείου
Βασιλικού του Δ. Ληλαντίων» (Πράξη 385/2010 VII Τμ. Ελ.Σ.).
Για τον ίδιο ως άνω πρώτο λόγο και για το λόγο ότι
το ύψος των
ανατιθέμενων εργασιών υπερέβαινε το όριο των 8.804,41 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ),
μέχρι του οποίου είναι επιτρεπτή η απευθείας ανάθεση, επεστράφησαν αθεώρητα
τα Χ.Ε.: 1) 531/2010, ποσού ευρώ 15.000, του Δ. Αυλώνος, που αφορούσε σε
δαπάνη καθαρισμού κοιμητηρίων του Δήμου (πράξη 88/2010 της Επιτρόπου του
Ελ.Σ. στη 2η Υπηρεσία Επιτρόπου στο Ν. Ευβοίας) και 2) 1433/2010, ποσού
14628,90 Ευρώ , του Δ. Ηγουμενίτσας Ν. Θεσπρωτίας, που αφορούσε στην
καταβολή αμοιβής για τον καθαρισμό οδών και κοινοχρήστων χώρων
( παραλίων ) εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου (πράξη 17/2010
της
αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Θεσπρωτίας), τα οποία δεν
επανυποβλήθηκαν.
Για τον ίδιο ως άνω πρώτο λόγο και για το λόγο ότι δεν αποδεικνύονταν
αναλυτικά οι συγκεκριμένες υπηρεσίες, που παρασχέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο
2 της σύμβασης, που υπεγράφη μεταξύ του Δήμου και της φερόμενης ως
δικαιούχου εταιρείας, επεστράφη αθεώρητο το 123/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ
14.994, του Δ. Αυλίδας, που αφορούσε στην αμοιβή συμβούλου τεχνικής
υποστήριξης, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 29/2010 της Επιτρόπου του
Ελ. Σ. στη 2η Υπηρεσία Επιτρόπου στο Ν. Ευβοίας).
Για τον ίδιο ως άνω πρώτο λόγο και για το λόγο ότι, κατά παράβαση του
άρθρου 23 του β.δ της 17.5/15.6.1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και
λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄, 114) στα δικαιολογητικά του
Χ.Ε., δεν επισυνάπτονταν η απαιτούμενη εγγυητική επιστολή και το πρωτόκολλο
παραλαβής της εργασίας αυτής, αλλά ούτε και οι εκθέσεις που προβλέπονται στην
140
παρ. 5 του Παραρτήματος της σύμβασης που συνήφθη μεταξύ του Δήμου και της
αναδόχου (οικονομολόγου), επεστράφη αθεώρητο το 268/2010 Χ.Ε., συνολικού
ποσού ευρώ 7.437,50, του Δ. Ελυμνίων Ν. Ευβοίας, που αφορούσε στην
καταβολή αμοιβής σε ιδιώτη οικονομολόγο για την παροχή συμβουλευτικής
υποστήριξης στη διεκδίκηση έργων και δράσεων από το ΠΑΑ και ΕΣΠΑ για
λογαριασμό του Δήμου (πράξη 7/2010 του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στη 2 η Υπηρεσία
Επιτρόπου στο Ν. Ευβοίας), το οποίο δεν επανυποβλήθηκε.
Ο νυν Δήμος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ.Άννας υποστηρίζει ότι η εν λόγω
δαπάνη πληρώθηκε σε εκτέλεση διαταγής πληρωμής.
Για τον ίδιο ως άνω πρώτο λόγο και για το λόγο ότι η εντελλόμενη δαπάνη
υπέκρυπτε
κατ’ ουσίαν ανεπίτρεπτη επιχορήγηση σε ανώνυμη εταιρεία του
Δήμου, προκειμένου η τελευταία να καλύψει τις υποχρεώσεις της, επεστράφη
αθεώρητο το 228/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 4.840, του Δ. Νεμέας Ν. Κορινθίας,
που αφορούσε στην καταβολή στην ανωτέρω εταιρεία αμοιβής για την παροχή
υπηρεσιών επιστημονικού και τεχνικού συμβούλου, με αντικείμενο την ένταξη
δημοτικών έργων σε προγράμματα παρακολούθησης εκτελούμενων έργων και
δράσεων, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 165/2010 της Αναπληρώτριας
Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Κορινθίας).
Για το ίδιο ως άνω πρώτο λόγο και για το λόγο ότι, κατά παράβαση των
διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 28/80 (ΦΕΚ Α’ 11) και της παρ. 2
του άρθρου 103 του Κ.Δ.Κ. (ΦΕΚ Α’114), δεν τηρήθηκε η νόμιμη για την
ανάθεση διαδικασία, επεστράφη αθεώρητο το 345Β/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ
3.260, του Δ. Αντιγονιδών Ν. Ημαθίας, που αφορούσε στην αμοιβή τοπογράφου
για την εκτέλεση τοπογραφικών εργασιών, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη
48/2010 της αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Ημαθίας).
Με την 256/2010 Πράξη του VII Τμήματος του Ελ. Σ. κρίθηκε μη θεωρητέο
το 391/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 15.000, του Δ. Μυκόνου, που αφορούσε στην
καταβολή αμοιβής σε εταιρεία για την υλοποίηση του προγράμματος
«Εξυπηρετώντας τον πολίτη» για την επιμόρφωση των υπαλλήλων του Δήμου, με
την αιτιολογία ότι δεν αποδεικνυόταν η συνδρομή υπηρεσιακών αναγκών
επιμόρφωσης των υπαλλήλων του ως άνω Δήμου, που για λόγους αντικειμενικούς
δεν μπορούσαν να καλυφθούν στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
είτε του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης, είτε του οικείου δημόσιου φορέα, σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 47 παρ. 1,3 του ν. 3528/2007 (Φ.Ε.Κ. 26 Α΄), 34 του
141
ν. 1943/1991 ( Φ.Ε.Κ. Α΄ 50), όπως το άρθρο αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή
του, 1 παρ. 2, 24, 25 και 26 παρ. 1 του ν. 1388/1983 (Φ.Ε.Κ.113 Α΄), όπως τα
άρθρα αυτά ισχύουν.
Ο Δήμος Μυκονίου υποστηρίζει ότι η εν λόγω δαπάνη πληρώθηκε με το αριθ.
18/2012 όμοιο σε εκτέλεση διαταγής πληρωμής.
Με τη 261/2010 Πράξη του VII Τμήματος του Ελ.Σ., κρίθηκε μη θεωρητέο το
45/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 11.996,60, του Δ. Οροπεδίου Λασιθίου, που
αφορούσε στην πληρωμή δαπάνης για την έκδοση 1000 αντιγράφων βιβλίου με
τίτλο «Η Εκπαίδευση στην επαρχία Λασιθίου», με την αιτιολογία ότι η ανωτέρω
δαπάνη ήταν μεν λειτουργική, κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 2 του
άρθρου 37 του Κ.Δ.Κ., καθόσον συντείνει στην εκπλήρωση των σκοπών του
Δήμου στον τομέα του πολιτισμού, προάγοντας τα πνευματικά ενδιαφέροντα των
δημοτών του, με την καλλιέργεια της ιστορικής τοπικής μνήμης και συνείδησης,
πλην όμως ήταν μη νόμιμη, αφού υπερέβαινε το από τις ειδικές περιστάσεις
επιβαλλόμενο προσήκον μέτρο, διότι ο μεγάλος αριθμός των υπό προμήθεια
βιβλίων, σε συνδυασμό με την πρόδηλη δυνατότητα κάθε ενδιαφερομένου να το
συμβουλευτεί στα σχολεία, στις βιβλιοθήκες και στις λοιπές δημόσιες Υπηρεσίες
του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου,
την καθιστούσαν μη αναγκαία για την
εκπλήρωση των προαναφερθέντων θεμιτών σκοπών του Δήμου.
Για τον ίδιο λόγο κρίθηκε μη θεωρητέο το 187/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 7.700
του Δ. Αιγίου (Πράξη 214/2010 VII Τμ. Ελ.Σ.).
Με τη 276/2010 Πράξη του VII Τμήματος του Ελ. Σ. κρίθηκε μη θεωρητέο το
147/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 9.000, του Δ. Κερατέας, που αφορούσε στην
καταβολή αμοιβής για τη σύνταξη του ετήσιου επιχειρησιακού προγράμματος
δράσης του Δήμου, με την αιτιολογία ότι δεν δύναται νόμιμα να ανατεθεί η
πρόσθετη συμβουλευτική υποστήριξη τέτοιων προγραμμάτων δράσης σε
εξωτερικούς συμβούλους, δεδομένου ότι το μόνο προβλεπόμενο όργανο για το
σκοπό αυτό είναι η επιτροπή που συγκροτείται σύμφωνα με το π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ
Α΄ 64) και την Α.Υ.Ο. 45564/0026/31-07-2001 (ΦΕΚ Β΄ 1066).
Για τον ίδιο λόγο επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε.: α) 193/2010, ποσού ευρώ
6.545, του Δ. Παλλήνης, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 22/2010 του
Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Αγίας Παρασκευής, β) 746 και 747/2010, συνολικού
ποσού ευρώ 3.700, του Δ. Καλυβίων, τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν (πράξη
163/2010 του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Ηλιούπολης) και γ) 47/2010, ποσού
142
3.689 ευρώ, του Δ. Νέας Μάκρης, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 18/2010
της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Αγίας Παρασκευής).
Με την 308/2010 Πράξη του VII
Τμήματος του Ελ. Σ. κρίθηκαν μη
θεωρητέα το 851, 863 και 864/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 84.665,34, του
Δ. Χαλκιδέων, που αφορούσαν στην καταβολή αμοιβής σε εταιρεία (ΚΤΕΛ) για
την εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου (δρομολόγια γραμμής Άγιος Κωνσταντίνος
– Νομαρχία) κατά το χρονικό διάστημα από Ιανουάριο έως και Μάρτιο του έτους
2009, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ και σε
εκτέλεση σχετικής σύμβασης, με την αιτιολογία ότι μη νομίμως και ειδικότερα
κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1,2,6,7,8 και 10 ν. 2963/2001 (ΦΕΚ
Α΄ 268) ανατέθηκε η εκτέλεση του προεκτεθέντος συγκοινωνιακού έργου στην
ανωτέρω εταιρεία, δεδομένου ότι δεν τηρήθηκε η διαγραφόμενη από το νόμο
διαδικασία για τη λειτουργία της συγκεκριμένης γραμμής, καθόσον δεν
προσκομίστηκαν οι αποφάσεις: α) του οικείου Νομαρχιακού Συμβουλίου για το
χαρακτηρισμό της εξυπηρετούμενης περιοχής ως αστικής και β) του οικείου
Νομάρχη για το χαρακτηρισμό της εν λόγω γραμμής ως αστικής και περί
εγκρίσεως των χειμερινών και θερινών δρομολογίων της επίδικης γραμμής με
αναλυτική αναφορά των ωρών.
Για τον ίδιο ως άνω λόγο και για το λόγο ότι : α) κατά παράβαση των άρθρων
7 παρ. 1, 2, και 4, 8 και 15 του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268 Α’) δεν επισυνάπτονταν
στα δικαιολογητικά του Χ.Ε.: i) η μελέτη κοστολόγησης της δημοτικής
συγκοινωνίας και η εγκριτική αυτής απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου, ii) η απόφαση
του Δ.Σ. για έγκριση υπογραφής της σχετικής σύμβασης με το ΚΤΕΛ και
διαπιστωτική αυτής από το Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και
iii) η απόφαση του Δημάρχου περί ορισμού της εποπτεύουσας Υπηρεσίας για την
εκτέλεση των υποχρεώσεων του ΚΤΕΛ, κατά παράβαση του άρθρου 8 της
σύμβασης και β) δεν είχε προσδιοριστεί στη σχετική σύμβαση το ύψος του
κομίστρου, κατά παράβαση του άρθρου 19 παρ. 1 του ν. 2963/2001, ούτε
προέκυπτε από τα συνοδεύοντα το Χ.Ε. δικαιολογητικά αφενός αν τα λεωφορεία
που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ιδιοκτησίας του Δήμου ή του ΚΤΕΛ, αφετέρου η
συχνότητα των δρομολογίων που εκτελέστηκαν από το ΚΤΕΛ, με συνέπεια να
μην αποδεικνύεται ο συνολικά μηνιαίος αριθμός αυτών και να μην προκύπτει το
ύψος του αναλογούντος στο μεταφορικό έργο ποσού που εκτελέστηκε ανά μήνα,
επεστράφησαν αθεώρητα τα 2290 έως 2298/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ
143
268.449,93, του Δ. Χαλκιδέων, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 66/2010
της Αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ.Σ. στη 2 η Υπηρεσία Επιτρόπου στο Ν.
Ευβοίας).
Επίσης, για τους ίδιους ως άνω λόγους και για το λόγο ότι:
α) δεν
επισυνάπτονταν στα δικαιολογητικά οι αποφάσεις τόσο του Προέδρου του ΚΤΕΛ
περί ορισμού ενός εκπροσώπου του, όσο και του Δημάρχου για τον ορισμό δύο
μελών του Δήμου, που θα συγκροτούσαν την τριμελή επιτροπή αυτοψίας και β)
μη νόμιμα τροποποιήθηκε η συναφθείσα σύμβαση ως προς το χρόνο ενάρξεώς
της, ήτοι από 1-1-2010, μονομερώς, με την 202/2008 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, χωρίς να υπογραφεί νέα τροποποιητική σύμβαση και από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη, επεστράφησαν αθεώρητα τα 359 έως 362 και 398 έως
407/2010,
συνολικού ποσού ευρώ 127.919,77, του Δήμου Μεσσαπίων Ν.
Ευβοίας, τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν (πράξη 41/2010 της Αναπληρώτριας
Επιτρόπου του Ελ.Σ. στη 2η Υπηρεσία Επιτρόπου στο Ν. Ευβοίας).
Με την 362/2010 Πράξη του VII Τμήματος του Ελ.Σ. κρίθηκε μη θεωρητέο
το 195/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 15.000, του Δ. Θεσπιέων που αφορούσε στην
εξόφληση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών παραμετροποίησης των
μηχανογραφικών εφαρμογών του Δήμου για το χρονικό διάστημα από 11.5.2010
έως 31.12.2010, με την αιτιολογία ότι το αντικείμενο των ανωτέρω υπηρεσιών
έχει εξαντληθεί με την εκτέλεση της πρώτης από 2.10.2009 σύμβασης, ενώ δεν
προέκυψε από τα στοιχεία του φακέλου, ότι στο χρονικό διάστημα από της
λήξεως της πρώτης, την 31.12.2009, μέχρι την υπογραφή της κρίσιμης νέας και
ταυτόσημης σύμβασης ανέκυψαν επιγενόμενες ανάγκες στη μηχανογραφική
οργάνωση του Δήμου ικανές να δικαιολογήσουν την εκ νέου ανάθεση των ίδιων
υπηρεσιών, με συνέπεια η υπό κρίση δαπάνη να είναι μη λειτουργική, καθώς δεν
συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του Δήμου.
Ο νυν Δήμος Αλιάρτου δε διατύπωσε παρατηρήσεις για τον τρόπο κάλυψης
της ανωτέρω δαπάνης.
Για τον ίδιο λόγο επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε.: α) 1124/2010 Χ.Ε. ποσού
ευρώ 44.157, του Δ. Κρωπίας, το οποίο εκκρεμεί (πράξη 122/2010 του
αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Αγίας Παρασκευής) και β) 547/2010,
ποσού ευρώ 2.260 (επαναλαμβανόμενη δαπάνη, συνολικού ποσού ευρώ 14.520),
του Δ. Γέρακα, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 44/2010 του Επιτρόπου του
Ελ.Σ. στο Δ. Αγίας Παρασκευής).
144
Με την 438/2010 Πράξη του VII Τμήματος του Ελ. Σ. κρίθηκαν μη θεωρητέα
τα 446 και 522 έως 524/2010 ΧΕ συνολικού ποσού ευρώ 11.768,68, του Δ.
Καλαβρύτων, που αφορούσαν στην καταβολή δαπανών για παροχή υπηρεσιών
διανυκτέρευσης και γευμάτων σε προσκεκλημένους σε εκδηλώσεις ιστορικής
μνήμης του Δήμου, με την αιτιολογία ότι οι εντελλόμενες δαπάνες υπερέβαιναν
το προσήκον μέτρο και επιπλέον δεν δικαιολογείτο δυσχέρεια εκτίμησης των
προτεραιοτήτων των σχετικών εκδηλώσεων, ούτε υπήρξε συνδρομή απρόβλεπτων
και επειγουσών αναγκών για την ενδεχόμενη αναγνώριση συγγνωστής πλάνης.
Με τη 13/2011 Πράξη του VIΙ Τμήματος του Ελ.Σ. κρίθηκε μη θεωρητέο το
4966/2010 Χ.Ε, ποσού ευρώ 13.116,40, που εκδόθηκε από την Υ.Δ.Ε. στο Δ.
Αθηναίων και αφορούσε πληρωμή για εργασίες ηλεκτρονικής αποδελτίωσης, για
το έτος 2010, θεμάτων που αφορούν το Δήμο και την Τοπική Αυτ/ση, στο πλαίσιο
της εφαρμογής με ονομασία «MDB DOWNLOADER», με την αιτιολογία ότι: α)
μη νομίμως ορίσθηκε ως συμβατικός χρόνος έναρξης εκτελέσεως της σχετικής
συμβάσεως
ημερομηνία προγενέστερη του χρόνου υπογραφής της και β) μη
νομίμως εντελλόταν ολόκληρο το συμφωνηθέν τίμημα 4 μήνες πριν από τη λήξη
της σύμβασης κατά παράβαση του άρθρου 1 της υπογραφείσας σύμβασης.
Για τους ίδιους λόγους επεστράφη αθεώρητο το 1310/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ
9.702, του Δ. Ηγουμενίτσας, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 16/2010 της
Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Θεσπρωτίας).
Ο Δήμος Ηγουμενίτσας υποστηρίζει ότι εκδόθη το αριθμ. 1450/2012 Χ.Ε.
όμοιο σε εκτέλεση της αριθμ. 32/2012 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου
Ηγουμενίτσας.
Για τον ίδιο ως άνω δεύτερο λόγο και για το λόγο ότι το τιμολόγιο παροχής
υπηρεσιών και η βεβαίωση παραλαβής τους έφεραν ημερομηνία προγενέστερη
του υπογραφέντος συμφωνητικού, επεστράφη αθεώρητο το 736/2010, ποσού
ευρώ 13.310, του Δ. Λουτρακίου – Περαχώρας, που αφορούσε στην παροχή
υπηρεσιών αναβαθμισμένων εκδόσεων οικονομικών διαχειριστικών εφαρμογών
του Δήμου (πράξη 119/2010 του αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν.
Κορινθίας). Το ανωτέρω Χ.Ε. αντικαταστάθηκε από το 1082/2019 όμοιο και
θεωρήθηκε με μειωμένο το εντελλόμενο ποσό κατά ευρώ 6.655,08.
Με την 30/2011 Πράξη του VII Τμήματος του Ελ. Σ., κρίθηκε μη θεωρητέο
το 1103/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 10.400, του Δ. Καλαμάτας, που αφορούσε στην
πληρωμή εταιρείας για εργασίες σύνταξης οικονομικών καταστάσεων χρήσης
145
2008, με την αιτιολογία ότι μη νομίμως ανατέθηκαν στην ως άνω εταιρεία οι
προαναφερθείσες λογιστικές εργασίες, που αποσκοπούν στην εφαρμογή του
διπλογραφικού συστήματος στο Δήμο για το έτος 2008, καθόσον αυτές αφορούν
σε αντικείμενο που ανάγεται στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του
υπηρετούντος στον ανωτέρω Δήμο προσωπικού, όπως προκύπτει από τη
διάρθρωση των υπηρεσιών αυτού, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στις διατάξεις
της παρ. 9 του άρθρ. 22 του ν. 3051/2002, ενώ οι υπάρχουσες ανάγκες έπρεπε να
αντιμετωπισθούν μέσω της κάλυψης των προβλεπόμενων στο νόμο αυτό κενών
οργανικών θέσεων. Εξάλλου, το γεγονός της μετάταξης της μοναδικής
εξειδικευμένης υπαλλήλου του Δήμου δεν μπορούσε να δικαιολογήσει τη
νομιμότητα της ανάθεσης των ανωτέρω εργασιών σε εξωτερικό συνεργάτη,
καθόσον δεν προέκυπτε ότι η μετάταξη αυτή, ανεξαρτήτως της νομιμότητάς της,
πραγματοποιήθηκε χωρίς τη βούληση των αρμοδίων οργάνων του Δήμου.
Με την 43/2011 Πράξη του VII Τμήματος του Ελ. Σ. κρίθηκε μη θεωρητέο το
4695/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 4.495,50, του Δ. Πειραιά, που αφορούσε στην
πληρωμή της δαπάνης φιλοτέχνησης του πορτρέτου αποθανόντος τέως Δημάρχου
και υπουργού για την αίθουσα του Δ. Σ. του ως άνω Δήμου, με την αιτιολογία ότι
η εν λόγω δαπάνη δεν είναι νόμιμη, καθόσον, πέραν του ότι δεν προβλέπεται από
καμία γενική ή ειδική διάταξη νόμου, ούτε βρίσκει έρεισμα στις διατάξεις της
παρ. 4 του άρθρου 140 του Κ.Δ.Κ., στις οποίες περιλαμβάνονται περιοριστικά
μόνον τα έξοδα κηδείας πρώην Δημάρχων και λοιπών αναφερόμενων σ’ αυτές
προσώπων, ως δυνάμενα να βαρύνουν τον δημοτικό ή κοινοτικό προϋπολογισμό,
δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι εξυπηρετεί λειτουργικές ανάγκες του Δήμου ή ότι
συντελεί στην αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των σκοπών του, όπως αυτοί
διαγράφονται στο άρθρο 75 του ως άνω Κώδικα.
Για τον ίδιο λόγο της μη προβλεπόμενης από διάταξη νόμου, μη
εξυπηρετούσας τις λειτουργικές ανάγκες του Δήμου και μη συντελούσας στην
επίτευξη των σκοπών του δαπάνης: Α) κρίθηκαν μη θεωρητέα τα Χ.Ε.: 1)
1024/2010, ποσού ευρώ 24.410,59, του Δ. Ν. Σμύρνης (Πράξη 61/2011 VII Τμ.
Ελ.Σ.),2) 4981/2010, ποσού ευρώ 4.965, του Δ. Πειραιά (Πράξη 95/2011 VII
Τμ. Ελ.Σ.), 3) 1718Α, 1853Α και 1878Α/2010 Χ.Ε., του Δ. Ζωγράφου,
συνολικού ποσού ευρώ 13.500 (Πράξη 75/2011 VII Τμ. Ελ.Σ.), 4) 1703 και
1712/2010, συνολικού ποσού ευρώ 32.962, του Δ. Περάματος (Πράξη 138/2011
VII Τμ. Ελ.Σ), 5) 543/2010, ποσού ευρώ 10.000, που εκδόθηκε από την Υ.Δ.Ε.
146
στο Δ. Αθηναίων (Πράξη 139/2010 VIΙ Τμ. Ελ.Σ.), 6) 469/2010, ποσού ευρώ
6.247,50, του Δ. Χαϊδαρίου (Πράξη 200/2010 VII Τμ. Ελ.Σ.), 7) 263Α και
293Α/2010, του Δ. Ζωγράφου, συνολικού ποσού ευρώ 4.759,15 (Πράξη
242/2010 VII Τμ. Ελ.Σ.), 8) 2404/2010, ποσού ευρώ 14.518, του Δ. Αθηναίων
(Πράξη 340/2010 VII Τμ. Ελ.Σ.), 9) 883/2010, ποσού ευρώ 14.997,15 του Δ.
Αγρινίου (Πράξη 358/2010 VII Τμ. Ελ.Σ.) και Β) επεστράφησαν αθεώρητα τα
Χ.Ε.: 1) 113/2010 ποσού ευρώ 44.030, 1624 και 1625/2010 συνολικού ποσού
ευρώ 14.984,10, του Δ. Κηφισιάς (πράξη 80/2010 και 113/2010 αντίστοιχα της
αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Αμαρουσίου), 2) 2199Α/2010,
ποσού ευρώ 23.985 και 1749Α, 1792Α, 1805Α, 1810Α, 1812Α, 1819Α, 1820Α,
1822Α, 1825Α, 1829Α, 1837Α, 1838Α και 1845Α/2010, συνολικού ποσού ευρώ
5.178.09, του Δ. Ζωγράφου (πράξη 120/2010 και 178/2010 αντίστοιχα της
Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Ηλιούπολης), 3) 1524/2010, ποσού ευρώ 14.999, του
Δ. Μεγαρέων, 121 και 126/2010, συνολικού ποσού ευρώ 6.286,89, του ιδίου ως
άνω Δήμου, 1635/2010, ποσού ευρώ 6.000, του ιδίου ως άνω Δήμου, 884 και
886/2010, συνολικού ποσού ευρώ 5.512,76, του Δ. Μεγαρέων, 866/2010, ποσού
ευρώ 3.570, του Δ. Άνω Λιοσίων και 1084/2010, ποσού ευρώ 3.025, του Δ.
Ασπροπύργου (πράξεις 334/2010, 21/2010, 257/2010, 178/2010, 66/2010,
276/2010, αντίστοιχα της αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ.
Περιστερίου), 4) 593/2010, ποσού ευρώ 13.999,70, του Δ. Γλυφάδας και
748/2010, ποσού ευρώ 10.115, του Δ. Ταύρου (πράξεις 68/2010 και 32/2010
αντίστοιχα της αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Καλλιθέας), 5) 442,
443, 444, 445, 449, 595 και 828/2010, συνολικού ποσού ευρώ 10.415,10, του Δ.
Γέρακα (πράξη 96/2010 του αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Αγίας
Παρασκευής), 6) 543 και 544/2010, συνολικού ποσού ευρώ 8.658, 551/2010,
ποσού ευρώ 5.553,45
του Κέντρου Υποδοχής Αστέγων του Δ. Αθηναίων
(Κ.Υ.Α.Δ.Α.) και 8101/2010, ποσού ευρώ 4.500 του Δ. Αθηναίων (πράξεις
131/2010, 132/2010 και 137/2010, αντίστοιχα της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ.
Αθηναίων), 7) 1277/2010, ποσού ευρώ 8.000, του Δ. Δραπετσώνας (πράξη
126/2010 της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Πειραιά), 8) 1741/2010, ποσού ευρώ
10.000, του Δ. Αλεξανδρούπολης, που αφορούσε στην εξόφληση «Α’ φάσης
Κοινωνικής Ευθύνης» (πράξη 184/2010
του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν.
Έβρου), 9) 173 και 174/2010, ποσού ευρώ 2.975 έκαστο και συνολικού ποσού
ευρώ 5.950, του Δ. Κεραμωτής Ν. Καβάλας, που αφορούσαν στην πληρωμή
147
δαπάνης ανακοινώσεων δημοσιεύσεων μηνών Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2009
σε δύο (2) τηλεοπτικούς σταθμούς της Καβάλας (πράξεις 27 και 28/2010
αντίστοιχα του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Καβάλας), 10) 151/2010, ποσού
ευρώ 4.728,24, του Δ. Καβάλας, που αφορούσε στην καταβολή σε ανώνυμη
ασφαλιστική εταιρεία ασφαλίστρων για την ομαδική ασφάλιση της ζωής και της
υγείας των μαθητών των Δημοτικών Σχολείων του Δ, περιόδου 11.9.2009 έως
11.9.2010 (πράξη 7/2010 του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Καβάλας), 11)
2444/2010, ποσού ευρώ 4.428, του Δ. Σερρών, που αφορούσε στην προβολή
του Δήμου στον Χρυσό Οδηγό (πράξη 76/2010 του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν.
Σερρών), 12) 372 και 373/2010, συνολικού ποσού ευρώ 4.321,13, του Δ.
Σκιλλούντος Ν. Ηλείας, που αφορούσαν σε δαπάνη προβολής του Δήμου στο
Χρυσό Οδηγό και στον ονομαστικό κατάλογο επαγγελματιών Πελοποννήσου –
Ζακύνθου – Κεφαλληνίας για το έτος 2010 το πρώτο και σε δαπάνη προβολής
του Δήμου στο Χρυσό Συνοδηγό από τον 3/2010 έως και τον 2/2011, το δεύτερο,
13) 409/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 3.499,35, του Δ. Λεύκτρου, που αφορούσε στην
πληρωμή δαπάνης για την αντικατάσταση κεραιών, καλωδίων, ενισχυτών του
αναμεταδότη στο Τ.Δ. Προσηλίου (πράξη 112/2010 του αναπληρωτή Επιτρόπου
στο Ν. Μεσσηνίας), 14) 2060/2010, ποσού ευρώ 4.100,82 του Δ. Καλαμάτας
(πράξη 113/2010 του Επιτρόπου στο Ν. Μεσσηνίας), 15) 266 και 267/2010,
συνολικού ποσού ευρώ 3.840, του Δ. Ευπαλίου (πράξη 3/2010 του Επιτρόπου
του Ελ. Σ. στο Ν. Φωκίδας)
Ο νυν Δήμος Δωρίδος συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην Έκθεση του
Ε.Σ. και πληροφορεί ότι ο τέως Δήμος Ευπαλίου αποδέχθηκε την αιτιολογία της
ανωτέρω Πράξης (η σχετική δαπάνη δεν προβλέπεται από γενική ή ειδική διάταξη
νόμου και δε συντελούσε στη λειτουργικότητα του επιδιωκόμενου σκοπού) και
ακύρωσε τα ανωτέρω Χ.Ε. και ως εκ τούτου η συγκεκριμένη δαπάνη δεν
πληρώθηκε.
16) 458/2010, ποσού ευρώ 5.014, του Δ. Σερβίων (πράξη 53/2010 πράξη του
Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Κοζάνης).
Ο νυν Δήμος Σερβίων-Βελβεντού υποστηρίζει ότι η ανωτέρω δαπάνη που
αφορούσε δαπάνη μεταφοράς μελών συλλόγων του δήμου, επανυποβλήθηκε για
θεώρηση με το αριθ. 366Α/2012 Χ.Ε., συνολικού ποσού 5.983,11€, στο οποίο
συμπεριλαμβάνονται τόκοι και δικαστικά έξοδα, λαμβάνοντας υπόψη την αριθ.
4/2012 απόφαση του Ειρηνοδικείου Σερβίων και την αριθ. πρωτ.: 14512/25-5148
2012 γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του δήμου, για την αποδοχή της
απόφασης χωρίς την άσκηση περαιτέρω ένδικων μέσων, ώστε να αποφευχθούν
επιπλέον δικαστικές δαπάνες.
17) 1103 και 1105/2010, συνολικού ποσού ευρώ 3.452, του Δ. Πτολεμαΐδας
(πράξη 58/2010 του ίδιου ως άνω Επιτρόπου).
Ο νυν Δήμος Βοΐου συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην Έκθεση του Ε.Σ.
και πληροφορεί ότι η συγκεκριμένη δαπάνη δεν πληρώθηκε.
18) 1584 και 1585/2010, συνολικού ποσού ευρώ 3.611, του Δ. Πτολεμαΐδας
(πράξη 70/2010 του αναπληρωτή του ίδιου ως άνω Επιτρόπου).
Η Υπηρεσία συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην Έκθεση του Ε.Σ. και
πληροφορεί περαιτέρω ότι η στγκεκριμένη δαπάνη δεν πληρώθηκε.
19) τα 2995, 3045, 3597, 3995, 4431 και 4538/2010, συνολικού ποσού ευρώ
5.066,69, του Δ. Ηρακλείου (πράξη 245/2010 του Επιτρόπου του Ελ.Σ. της 2 ης
Υπηρεσίας στο Ν. Ηρακλείου). Όλα τα ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκαν.
Για τον ίδιο λόγο και για το λόγο ότι η δαπάνη, ενόψει και της υπάρχουσας
οικονομικής συγκυρίας, υπερέβαινε το κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και
λογικής και τις συναλλακτικές αντιλήψεις προσήκον μέτρο: Α) κρίθηκε
μη
θεωρητέο το 883/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 14.997,15, του Δ. Αγρινίου, που
αφορούσε στην καταβολή αμοιβής για την έκδοση 1.242 αντιτύπων του βιβλίου
«Αγρίνιο-Πολεοδομική εξέλιξη από την αναδημιουργία στην ακμή του
μεσοπολέμου (1830-1940)» (Πράξη 358/2010 VIΙ Τμ. Ελ. Σ.) και Β)
επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε.: 1) 265, 266, 267, 268, 269, 271, 272, 273,
274, 275, 276, 281, 282, 283 και 345/2010, συνολικού ποσού ευρώ 22.397,13,
του Δ. Σιάτιστας, που αφορούσαν σε εξόφληση δαπανών για γεύματα, που
παρασχέθηκαν σε πολιτιστικούς συλλόγους, δημότες, δημοτικούς εργάτες,
καθηγητές εργαστηρίων, αρχιπυροσβέστες, πυροσβέστες, μηχανικούς, μέλη
Κ.Α.Π.Η. κ.ά., (πράξη 35/2010 του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Κοζάνης).
Ο νυν Δήμος Βοΐου υποστηρίζει ότι, από τα ανωτέρω Χ.Ε., τα αριθ. 265 -269
και 271 – 276/2010 όμοια, συνολικού ποσού 19.514,23 € συμψηφίστηκαν
σύμφωνα με την αριθ. 39/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με ποσά
οφειλών μισθωμάτων από ακίνητα του δικαιούχου. Τα υπόλοιπα Χ.Ε. δεν έχουν
επανυποβληθεί και οι σχετικές απαιτήσεις δεν έχουν εξοφληθεί μέχρι σήμερα.
2) 611 και 766/2010 συνολικού ποσού ευρώ 5.989,74, του Δ. Πτολεμαΐδας,
(πράξη 40/2010 του ίδιου ως άνω Επιτρόπου).
149
Ο Δήμος Βοΐου υποστηρίζει ότι η δαπάνη που αφορούσε στο 766/2010 Χ.Ε.
πληρώθηκε με το αριθμ. 35Α/2012 όμοιο σε εκτέλεση της αριθμ. 238/11
διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Εορδαίας ενώ το 611/2010 Χ.Ε. δεν
πληρώθηκε.
3) 518/2010, ποσού ευρώ 4.234,02, του Δ. Παλαμά, (πράξη 47/2010 της
Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Καρδίτσας).
Ο Δήμος Παλαμά συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην Έκθεση του Ε.Σ. και
αναφέρει ότι για τη συγκεκριμένη δαπάνη δεν εκδόθηκε νέο όμοιο και ως εκ
τούτου η δαπάνη αυτή δεν πληρώθηκε.
3) 520, 522 και 523/2010, συνολικού ποσού ευρώ 4.661,15, και 524 έως
529/2010, συνολικού ποσού ευρώ 4.283,40, του Δ. Βόχας, που αφορούσαν στην
αγορά κρεάτων, ενοικίαση στολών και μεταφορά χορευτικού συγκροτήματος,
για τη συμμετοχή του Δήμου στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργάνωσε
Πολιτιστικός Σύλλογος κατ’ επίκληση του άρθρου 158 παρ. 3 του Κ.Δ.Κ.
(πράξεις 192/2010 και 193/2010 αντίστοιχα της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν.
Κορινθίας). Τα ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκαν.
Για τον ίδιο ως άνω λόγο και για το λόγο ότι η εντελλόμενη δαπάνη: α) δεν
υπαγόταν σε κάποια από τις υποπεριπτώσεις του άρθ. 158 του Κ.Δ.Κ, καθόσον
δεν
πραγματοποιήθηκε
για
σκοπούς
που
ανάγονται
στη
φιλοξενία
προσωπικοτήτων, αντιπροσωπειών εσωτερικού ή εξωτερικού ή φυσικών
προσώπων που συνέβαλαν με οποιοδήποτε τρόπο στην κοινωνική, οικονομική
και πολιτιστική ανάπτυξη ή προβολή του Δήμου, και β) υπερέβαινε το προσήκον
μέτρο, ενόψει του αριθμού των συμμετεχόντων και του μεγέθους του Δήμου,
επεστράφη αθεώρητο το 57 Χ.Ε., ποσού ευρώ 3.300 του Δ. Ιάσμου, που
αφορούσε σε δαπάνη παράθεσης γεύματος στους δημοτικούς του υπαλλήλους,
στα μέλη του δημοτικού συμβουλίου καθώς και σε δημοσιογράφους του Ν.
Ροδόπης, ενόψει του νέου έτους (πράξη 11/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ.Σ.
στο Ν. Ροδόπης). Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Για τον ίδιο λόγο και για το λόγο ότι οι ανατεθείσες εργασίες εμπίπτουν στα
συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων του Δήμου και ως εκ τούτου δεν επιτρεπόταν
να ανατεθούν σε τρίτους, επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε. : 1) 123/2010 Χ.Ε.,
ποσού ευρώ 14.280 του Δ. Γρεβενών, που αφορούσε στην καταβολή αμοιβής
για τη σύνταξη του ετήσιου προγράμματος δράσης για το έτος 2009, το οποίο δεν
επανυποβλήθηκε (πράξη 7/2010 του Επιτρόπου του Ελ. Συν. στο Ν. Γρεβενών).
150
Ο Δήμος Γρεβενών υποστηρίζει ότι σε αντικατάσταση του ανωτέρω Χ.Ε.
εκδόθηκε το αριθμ. 258/2010 όμοιο ισόποσο με την ίδια αιτιολογία το οποίο
θεωρήθηκε από το Ε.Σ. και εξοφλήθηκε.
2) 1374/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 11.900 του Δ. Αγίας Παρασκευής, που
αφορούσε καταβολή αμοιβής σε εταιρία για έρευνα σχετική με τα θέματα που
απασχολούν τους συνταξιούχους άνω των 55 ετών στην Αγία Παρασκευή και τη
διάθεση
ενεργοποίησής
τους
σε
κοινωνικές
ομάδες,
το
οποίο
δεν
επανυποβλήθηκε (πράξη 77/2010 του αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ.
Αγίας Παρασκευής).
Με την 44/2011 Πράξη του VII Tμήματος του Ελ.Σ. κρίθηκε μη θεωρητέο το
888/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 51.660, του Δ. Φερών Ν. Έβρου, που αφορούσε στην
καταβολή αμοιβής σε κοινωφελή δημοτική επιχείρηση πολιτιστικής ανάπτυξης
του Δήμου για την παροχή υπηρεσιών σχετικών με τη διοργάνωση του
Πανελλήνιου Ανταμώματος Θρακικών Σωματείων, που πραγματοποιήθηκε στις
Φέρες στις 14 και 15 Αυγούστου 2010, με την αιτιολογία ότι μη νομίμως
περιλαμβανόταν
στο τιμολόγιο που εξέδωσε η δημοτική επιχείρηση Φ.Π.Α.
ποσού ευρώ 9.660, δεδομένου ότι κατ’ επιταγή των διατάξεων του άρθρου 1 και
22 του Κώδικα Φ.Π.Α., που κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (Φ.Ε.Κ. 248 Α΄), η
παρασχεθείσα από αυτήν υπηρεσία, λόγω της πολιτιστικής φύσεως του
αντικειμένου της, απαλλάσσεται από την επιβολή Φ.Π.Α..
Για τον ίδιο λόγο επεστράφη αθεώρητο το 741/2010 Χ.Ε.,
ποσού ευρώ
40.836, του Δ. Μουδανιών, που αφορούσε στην πληρωμή της Αμιγούς
Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού-Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του
εν λόγω Δήμου για τη διοργάνωση συναυλίας στο πλαίσιο του «Φεστιβάλ
Θάλασσας» (πράξη 80/2010 του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Χαλκιδικής). Το
ανωτέρω Χ.Ε. αντικαταστάθηκε από το 762/2010 όμοιο και θεωρήθηκε με
μειωμένο το εντελλόμενο ποσό κατά 7.636 ευρώ.
Με την 87/2011 Πράξη του VII Τμήματος του Ελ. Σ. κρίθηκαν μη θεωρητέα
τα
256, 272 και 273/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 14.909,24 του Δ.
Ξηροβουνίου Άρτας, που αφορούσαν στην καταβολή αμοιβής για εξόφληση
δαπανών
έργων
συντήρησης
αγροτικής
οδοποιΐας
σε
διάφορα
τοπικά
διαμερίσματα, με την αιτιολογία ότι το αντικείμενο όλων των ανωτέρω
συμβάσεων αφορά σε εκτέλεση ομοειδών εργασιών και όχι σε εκτέλεση έργων,
κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 1 παρ. 3 του ν. 3669/2008, οι οποίες,
151
κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων παρ 209 παρ. 1 και 9 (που
προστέθηκε με το άρθρο 20 παρ.13 του ν.3731/2008, Φ.Ε.Κ. 262 Α΄) και 273 παρ.
1 του Κ.Δ.Κ. (Κ.Δ.Κ., Φ.Ε.Κ. 114 Α΄), 11 παρ. 1, 12 παρ. 1 και 70 του π.δ.
28/1980 (Φ.Ε.Κ. 11 Α΄) και της κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 83 του ν.
2362/1995 (Φ.Ε.Κ. 247 Α΄) εκδοθείσας Υ.Α. 2/45564/0026/2001 (Φ.Ε.Κ.1066 Β),
μη νόμιμα κατατμήθηκαν ανά τοπικό διαμέρισμα (αφού η επιτρεπτή κατά νόμο
κατάτμηση των πιστώσεων ανά τοπικό διαμέρισμα αφορά μόνο στα έργα,
σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ.4 εδ. α΄ του ν.2539/1997, Φ.Ε.Κ. 244 Α΄, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, και όχι στις εργασίες) και οι αναθέσεις αυτών έγιναν
απευθείας αντί της διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού, αφού η συνολική τους
δαπάνη ανερχόταν στο συνολικό ποσό των 19.375,63 ευρώ, υπερέβαινε δηλαδή
το επιτρεπόμενο από την ως άνω Υ.Α. για την απευθείας ανάθεση όριο των
15.000 ευρώ.
Ο νυν Δήμος Αρταίων υποστηρίζει ότι τα ανωτέρω εντάλματα πληρώθηκαν με τα
αριθμ. 1624 & 1625/2012 όμοια σε εκτέλεση των αριθμ. 244 & 245/2012 διαταγών
πληρωμής του Ειρηνοδικείου Άρτας, αντίστοιχα.
Για τον ίδιο λόγο: Α) κρίθηκαν μη θεωρητέα τα Χ.Ε.: 1) 261, 262, 264/2010,
συνολικού ποσού ευρώ 17.800 του Δ. Αράχθου (Πράξη 92/2011 VΙΙ Τμ. Ελ. Σ.),
2) 248, 249 και 259/2010, συνολικού ποσού ευρώ 19.850, του Δ. Αράχθου
(Πράξη 161/2011 VII Τμ. Ελ.Σ.), 4) 282Ε, 288Ε και 289Ε/2010, συνολικού
ποσού ευρώ 16.334,77, του Δ. Ορχομενού (Πράξη 330/2010 VII Τμ. Ελ.Σ.).
Ο εν λόγω Δήμος δε διατύπωσε παρατηρήσεις για την κάλυψη της εν λόγω
δαπάνης.
5) 211Ε, 240Ε και 241Ε/2010, συνολικού ποσού ευρώ 19.721,40, του Δήμου
Ορχομενού (Πράξη 331/2010 VII Τμ. Ελ.Σ.).
Ο εν λόγω Δήμος δε διατύπωσε παρατηρήσεις για την κάλυψη της εν λόγω
δαπάνης.
Β) επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε.:1) 310, 316, 317, 436 και 463/2010,
ποσού ευρώ 34.464,18 του Δ. Μονεμβασίας, τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν
(πράξη 154/2010 της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Λακωνίας), 2) 85/2010, ποσού
ευρώ 12.138,00, του Δ. Αιγίου, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 5/2010 της
2ης Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Αχαΐας), 3) 136, 138 και 141/2010,
συνολικού ποσού ευρώ 23.987,72, του Δ. Αιγίου, τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν
(πράξη 6/2010 της ίδιας ως άνω Υπηρεσίας Επιτρόπου), 4) 541, 542, 617, 750
152
και 751/2010, συνολικού ποσού ευρώ 14.643,94 του Δ. Φιλιατών (πράξη
11/2010 της αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Θεσπρωτίας), τα οποία
δεν επανυποβλήθηκαν.
Με την 100/2011 Πράξη του VII Τμήματος του Ελ.Σ., κρίθηκε μη θεωρητέο
το 5409/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 14.985,85, του Δ. Αθηναίων, που αφορούσε
στην αμοιβή φωτογράφου για κάλυψη εκδηλώσεων με την αιτιολογία ότι κατά
παράβαση της αρχής της νομιμότητας, στη σύμβαση, σε εκτέλεση της οποίας
εκδόθηκε το ανωτέρω χρηματικό ένταλμα, προσδόθηκε αναδρομική ισχύς.
Για τον ίδιο λόγο επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε.: 1) 538/2010, ποσού
ευρώ 5.412 ευρώ, του Δ. Φιλιατών Ν. Θεσπρωτίας, που αφορούσε στην
καταβολή αμοιβής για την επιχωμάτωση χωματερής, εντός των διοικητικών
ορίων
του
Δήμου, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη
9/2010
της
αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Θεσπρωτίας) και 2) 55/2010,
ποσού ευρώ 3.433,33, του Δ. Ζερβοχωρίων, που αφορούσε στην καταβολή
αμοιβής για τον καθαρισμό των γραφείων του Δημαρχείου (Α΄ τετράμηνο 2010),
το οποίο αντικαταστάθηκε από το 103/2010 όμοιο και θεωρήθηκε με μειωμένο το
εντελλόμενο ποσό κατά 858,32 ευρώ (πράξη 55/2010 του Επιτρόπου του Ελ.Σ.
στο Ν. Χαλκιδικής).
Με την 134/2011 Πράξη του VII Τμήματος του Ελ.Σ., κρίθηκε μη θεωρητέο
το 242/2010 Χ.Ε, ποσού ευρώ 7.500, του Δ. Ζακύνθου, που αφορούσε στην
αμοιβή εταιρείας συμβούλων για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, για την
προετοιμασία
του
φακέλου
σχεδίου
υλοποίησης
για
το
πρόγραμμα
«Εξοικονομώ», με την αιτιολογία ότι οι παραπάνω υπηρεσίες, που συνίστανται
στην εκπόνηση ενεργειακών μελετών απαιτούν μεν εξειδικευμένες γνώσεις και
εμπειρία, τις οποίες όμως ο Δήμος δεν απέδειξε ότι δεν διαθέτει το προσωπικό
που υπηρετεί στις οικείες υπηρεσίες του Δήμου, δηλαδή στο Τμήμα Μελετών και
Επίβλεψης Έργων και στο Γραφείο Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ειδικών
Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών. Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμος δεν απέδειξε ότι
και η συγκεκριμένη ανάδοχος εταιρεία, στην οποία ανατέθηκε με την εξαιρετική
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης η παροχή των ως άνω υπηρεσιών, είχε την
ειδική τεχνογνωσία και εμπειρία που απαιτείται για την κατάρτιση μελέτης
εκτίμησης των ενεργειακών δεδομένων καθώς και υποβολής προτάσεων για την
συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ».
153
Με την 139/2011 Πράξη του VII Τμήματος του Ελ.Σ. κρίθηκε μη θεωρητέο
το 506/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 3.146, του Δ. Κυπαρισσίας, που αφορούσε στην
πληρωμή διαφημιστικής καταχώρησης σε περιοδικό για την τουριστική προβολή
του ως άνω Δήμου, με την αιτιολογία ότι: α) δεν αποδεικνύεται η υποβολή της ως
άνω δράσης τουριστικής προβολής πριν από την υλοποίησή της, στη Γενική
Γραμματεία Τουρισμού, η οποία είναι πλέον αρμόδια, σύμφωνα με το άρθρο 2
του
π.δ. 15/2010
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 35/1.3.2010), καθώς και η διατύπωση της
προβλεπόμενης σύμφωνης γνώμης του Γενικού Γραμματέα αυτής, σύμφωνα με το
άρθρο 1 παρ. 9 του ν. 3270/2004 (Φ.Ε.Κ. 187 Α΄), όπως ισχύει μετά τη
συμπλήρωσή της με το άρθρο 30 του ν. 3498/2006 (Φ.Ε.Κ. 230 Α΄), β) η δαπάνη,
κατά παράβαση της αρχής της ειδικότητας των πιστώσεων του άρθρου 7 παρ. 2
του Β.Δ. της 17 Μαΐου/15-6-1959 (Φ.Ε.Κ. 114 Α΄, διόρθ. Φ.Ε.Κ. 145 και 197 Α΄),
βαρύνει την πίστωση που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου με Κ.Α.
00.6431 και αιτιολογία «Προμήθεια διαφημιστικού υλικού», αντί αυτού που
αφορά στη διαφημιστική προβολή του Δήμου και συνεπώς, δεν υπάρχει
εννοιολογική αντιστοιχία μεταξύ του σκοπού της πίστωσης που ενεγράφη στον
προϋπολογισμό του Δήμου και της δαπάνης που τελικά πραγματοποιήθηκε και γ)
η σχετική πίστωση δεν διατέθηκε με απόφαση του κατά νόμο αρμοδίου οργάνου,
ήτοι του Δ.Σ. του Δ. Κυπαρισσίας, αλλά με απόφαση της Δ.Ε. του ίδιου Δήμου,
κατά παράβαση των οριζομένων στη διάταξη του εδαφ. Δ΄ της παρ. 3 του άρθρου
158 του Κ.Δ.Κ.
Για τον ίδιο ως άνω πρώτο λόγο και για το λόγο ότι, κατά παράβαση των
διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 1 και 4 του π.δ. 28/1980 (Φ.Ε.Κ. 11 Α΄), το οποίο
εφαρμόζεται στην προκειμένη περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
273 παρ. 1 και 209 παρ. 2 του Κ.Δ.Κ., οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν
παρελήφθησαν νόμιμα από την αρμόδια τριμελή Επιτροπή Παραλαβής, αφού οι
σχετικές βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των εργασιών στερούνται της μιας εκ των
τριών υπογραφών, κρίθηκε μη θεωρητέο το 212/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 4.599,10
του Δ. Μυκόνου, που αφορούσε στην πληρωμή διαφημίσεων και ανακοινώσεων
σε ραδιοφωνικό σταθμό της Μυκόνου (Πράξη 187/2010 VII Τμ. Ελ. Σ.).
Ο Δήμος Μυκονίων υποστηρίζει ότι η εν λόγω δαπάνη πληρώθηκε με το αριθ.
155/2012 Χ.Ε. σε εκτέλεση διαταγής πληρωμής.
Επίσης, για τον ίδιο ως άνω δεύτερο λόγο της παραβίασης της αρχής της
ειδικότητας των πιστώσεων επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε.: 1) 788/2010,
154
ποσού ευρώ
14.391, του Δ. Δάφνης, που αφορούσε σε πληρωμή εργασιών
«Δαπεδοστρώσεων Κοιμητηρίου Δ. Δάφνης», το οποίο δεν επανυποβλήθηκε
(πράξη 184/2010 της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Ηλιούπολης), 2) 1013, 1029,
1032, 1186, 1194, 1211 και 1216/2010, συνολικού ποσού ευρώ 7.234,04, της
Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας, τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν (πράξη
186/2010 της ιδίας ως άνω Επιτρόπου) και 3) 754/2010, ποσού ευρώ 3.030,13,
του Δ. Αναβύσσου, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 137/2010 της ιδίας ως
άνω Επιτρόπου).
Με την 173/2011 Πράξη του VII Τμήματος του Ελ.Σ. κρίθηκε μη θεωρητέο
το 1558/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 14.230 του Δ. Αρταίων, που αφορούσε στη
καταβολή μέρους αμοιβής για την εκτέλεση «εργασιών συντήρησης πρασίνου
οδών και πλατειών», με την αιτιολογία ότι μη νομίμως ανατέθηκαν σε τρίτο
πρόσωπο οι ως άνω εργασίες, καθότι, αφενός, όπως προκύπτει από τη διάρθρωση
των Υπηρεσιών του Δήμου, ανάγονται στα συνήθη καθήκοντα του ήδη
υπηρετούντος στο Δήμο προσωπικού και συγκεκριμένα στις αρμοδιότητες που
αντιστοιχούν στο προσωπικό του Τμήματος Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος
του Δήμου, αφετέρου οι ανατεθείσες εργασίες δεν απαιτούν ειδικότερες γνώσεις
και εμπειρία από αυτές, που κατέχει ήδη το υπηρετούν προσωπικό και ως εκ
τούτου, δεν δικαιολογείται η ανάθεσή της σε τρίτο και η διενέργεια πρόσθετης
δαπάνης.
Ο Δήμος Αρταίων υποστηρίζει ότι το ανωτέρω Χ.Ε. πληρώθηκε το 2012 σε
εκτέλεση της αριθμ. 130/2012 απόφασης του Πρωτοδικείου Άρτας, από
δημοτικούς πόρους.
Για τον ίδιο λόγο: Α) κρίθηκαν μη θεωρητέα τα Χ.Ε.: 1) 1/2010, ποσού ευρώ
4.522 του Δ. Σταγείρων-Ακάνθου (Πράξη 97/2010 VII Τμ. Ελ.Σ.), 2) 1464/2010,
ποσού ευρώ 140.953, που εκδόθηκε από την Υ.Δ.Ε. του Δ. Αθηναίων (Πράξη
137/2010 VIΙ Τμ. Ελ.Σ.), 3) 5398/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 14.893,89, του Δ.
Αθηναίων (Πράξη 29/2011 VIΙ Τμ. Ελ.Σ.), 4) 162/2010, ποσού ευρώ 4.500 του
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Γλυφάδας» (Πράξη
60/2011 VII Τμ. Ελ.Σ.), 5) 4377/2010, ποσού ευρώ 23.570,34, του Δ. Πειραιά
(Πράξη 109/2011 VII Τμ. Ελ.Σ), 6) 607/2010, ποσού ευρώ 10.300, του Δ. Μεγαρέων
(Πράξη 146/2011 VII Τμ. Ελ.Σ.).
7) 585/2010, ποσού ευρώ 8.925, του Δ. Γρεβενών (Πράξη 154/2011 VII Τμ.
Ελ.Σ).
155
Ο Δήμος Γρεβενών υποστηρίζει ότι το εν λόγω Χ.Ε. επανυποβλήθηκε με λόγους
αντίρρησης αλλά επιστράφηκε εκ νέου αθεώρητο μετά την ανωτέρω Πράξη. Ως εκ
τούτου, η δαπάνη παραμένει ανεξόφλητη.
8) 179A/2010, ποσού ευρώ 3.900, του Δ. Ζωγράφου (Πράξη 146/2010 VII
Τμ. Ελ.Σ.), 9) 162/2010, ποσού ευρώ 2.726,54, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία
«ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ» του Δήμου Αθηναίων (Πράξη 154/2010 VII Τμ.
Ελ.Σ.).
10) 597, 598 και 599/2010, συνολικού ποσού ευρώ 7.500, του Δ. Βύρωνα
(Πράξη 182/2010 VII Τμ. Ελ.Σ.).
Ο Δήμος Βύρωνα συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην Έκθεση του Ε.Σ.
(περ.10) και ενημερώνει ότι συμψήφισε την εν λόγω δαπάνη αφού πρώτα
παρέλαβε το αριθ.54/2010 πιστωτικό σημείωμα της δικηγορικής εταιρείας.
11) 461Β/2010, ποσού ευρώ 6.000, του Δ. Μεσσάτιδος Αχαΐας (Πράξη
301/2010 VII Τμ. Ελ.Σ.).
12) 389/2010, ποσού ευρώ 8.032,50, του Δ. Μυκόνου (Πράξη 373/2010 του
VII Τμ. του Ελ. Σ.),.
Ο Δήμος Μυκονίων ενημερώνει ότι η εν λόγω δαπάνη (περ.11) παραμένει
ανεξόφλητη.
Β) επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε.: 1) 523/2010, ποσού ευρώ 7.500 και
1065/2010, ποσού ευρώ 6.500,
του Δ. Σπαρτιατών (πράξεις 120/2010 και
191/2010 αντίστοιχα της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Λακωνίας), 2) 327/2010,
ποσού ευρώ 7.649,63, του Δ. Σταγείρων- Ακάνθου (πράξη 83/2010 του
Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Χαλκιδικής), 3) 627/2010, ποσού ευρώ 6.925, του Δ.
Σιθωνίας (πράξη 189/2010 του ίδιου ως άνω Επιτρόπου).
4) 629/2010, ποσού ευρώ 10.400, του Δ. Μουζακίου (πράξη 69/2010 της
Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Καρδίτσας).
Ο Δήμος Μουζακίου υποστηρίζει ότι σε εκτέλεση της αριθ. 241/2011
διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας εκδόθηκε το αριθ.
226Β/2011 Χ.Ε. για την πληρωμή της εν λόγω δαπάνης.
5) 224/2010, ποσού ευρώ 138.425,60, του Δ. Βουλιαγμένης, 404 και
405/2010, συνολικού ποσού ευρώ 29.7502, του Δ. Βούλας, 1772 και 1773/2010,
συνολικού ποσού ευρώ 3.388, του Δ. Καλυβίων, 1481 και 1776/2010, συνολικού
ποσού ευρώ 14.870,60 του Δ. Ηλιούπολης (πράξεις 74/2010, 44/2010, 207/2010
156
και 94/2010 αντίστοιχα της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Ηλιούπολης), 6) 15334,
15335, 15336 και 15337/2010, συνολικού ποσού ευρώ 98.769, του Δ.
Θεσσαλονίκης του Ν. Θεσσαλονίκης (πράξη 48/2010 της Επιτρόπου του Ελ.Σ.
στο Δ. Θεσσαλονίκης), 7) 7113/2010, ποσού ευρώ 41.507,84, 124/2010, ποσού
ευρώ 12.971, 164/2010, ποσού ευρώ 6.664, 157/2010, ποσού ευρώ 4.046 και
190/2010, ποσού ευρώ 3.391,50, του Δ. Αθηναίων (πράξεις 123/2010, 9/2010,
7/2010, 26/2010, 8/2010 αντίστοιχα της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Αθηναίων),
8) 5898/2010, ποσού ευρώ 21.804,65, του Δ. Πειραιά (πράξη 146/2010 της
Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Πειραιά), 9) 1131 και 1132/2010, συνολικού ποσού
ευρώ 20.944, του Δ. Αγίας Παρασκευής, 998 και 1001/2010, συνολικού ποσού
ευρώ 17.024,70, του Δ. Παιανίας, 2431/2010, ποσού ευρώ 10.000, του Δ. Αγίας
Παρασκευής, 1231 και 1232/2010, συνολικού ποσού ευρώ 13.212, του Δ.
Λαυρεωτικής, 1435/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 5195,94, του Δ. Κρωπίας, 689 και
690/2010, συνολικού ποσού ευρώ 2.179,21 του Δ. Ραφήνας και 253/2010, ποσού
ευρώ 3.630, του Δ. Γλυκών Νερών
(πράξεις 76/2010 121/2010, 132/2010,
94/2010, 131/2010, 88/2010 και 82/2010, αντίστοιχα του Επιτρόπου του Ελ.Σ.
στο Δ. Αγίας Παρασκευής).
10) 513/2010, ποσού ευρώ 15.000, του Δ. Θεσπιέων (πράξη 52/2010 του
Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Βοιωτίας).
Ο νυν Δήμος Αλιάρτου δε διατυπώνει παρατηρήσεις για τον τρόπο κάλυψης
της ανωτέρω δαπάνης.
11) 1433/2010, ποσού ευρώ 14.628,90, του Δ. Ηγουμενίτσας και 1310/2010,
ποσού ευρώ 9.702, του ιδίου ως άνω Δήμου (πράξεις 17/2010 και 16/2010
αντίστοιχα της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Θεσπρωτίας), 12) 314/2010, ποσού
ευρώ 15.000, του Δ. Άνω Λιοσίων (πράξη 34/2010 της αναπληρώτριας
Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Περιστερίου). Όλα τα ανωτέρω Χ.Ε. δεν
επανυποβλήθηκαν.
Για τον ίδιο λόγο και για το λόγο ότι: α) οι ανατεθείσες εργασίες μη νομίμως
επιβαρύνθηκαν με Γ.Ε. & Ο.Ε., καθόσον δεν αποτελούν δημόσιο έργο, κατά την
έννοια του άρθρου 1 παρ. 3 του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ Α΄ 23), β) η σχετική
απόφαση ανάθεσης του Δ.Σ. δεν υποβλήθηκε στον έλεγχο νομιμότητας από τον
Γ.Γ. Περιφέρειας, σύμφωνα με το άρθρο 149 του Κ.Δ.Κ. και γ) προέκυπτε
ασυμφωνία μεταξύ του ποσού που εκκαθαρίσθηκε βάση του 1 ου λογαριασμού και
της πιστοποίησης και του ποσού του τιμολογίου του έργου, επεστράφη αθεώρητο
157
το 224/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 138.425,60, του Δ. Βουλιαγμένης, που αφορούσε
στην πληρωμή του 1ου Λογαριασμού των εργασιών καθαρισμού διάφορων
κοινόχρηστων χώρων από ξερά χόρτα, φερτά υλικά κ.α., το οποίο δεν
επανυποβλήθηκε (πράξη 74/2010 της αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ.
Ηλιούπολης).
Επιπλέον, για τον ίδιο λόγο και για το λόγο ότι οι ανωτέρω εργασίες, κατά
παράβαση των διατάξεων του άρθρου 17 παρ. 2 του ν. 2539/1997 (Φ.Ε.Κ. 244
Α΄), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 9 του ν. 2623/1998
(Φ.Ε.Κ.139 Α΄),
ανατέθηκαν απευθείας από τη Δ.Ε., δεδομένου ότι η
προϋπολογιζόμενη δαπάνη αυτών υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις ανωτέρω
διατάξεις όριο των 8.804,11 ευρώ, επεστράφη αθεώρητο το 1433/2010 Χ.Ε.,
ποσού ευρώ 14.628,90, του Δ. Ηγουμενίτσας, που αφορούσε στην καταβολή
αμοιβής για τον καθαρισμό οδών και κοινοχρήστων χώρων ( παραλίων )
εντός
των
διοικητικών
ορίων
του
ως άνω Δήμου, το οποίο δεν
επανυποβλήθηκε (17/2010 πράξη της αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο
Ν. Θεσπρωτίας).
Με την 195/2011 Πράξη του VII Τμήματος του Ελ.Σ. κρίθηκαν μη θεωρητέα
τα 551, 552, 478, 479, 481 και 503/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 55.800,
του Δ. Αμβρακικού, που αφορούσαν στη καταβολή αμοιβής για τη διάνοιξη
αγροτικής οδοποιΐας σε διάφορα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου, με την
αιτιολογία ότι οι ανατεθείσες εργασίες δεν αποτελούν δημόσιο τεχνικό έργο κατά
την έννοια των διατάξεων του άρθρου 1 παρ. 3 του ν. 3669/2008 (Φ.Ε.Κ. 116 Α΄),
αλλά ομοειδείς εργασίες συντήρησης (χαλικοστρώσεων) ήδη υφιστάμενων
αγροτικών δρόμων, οι οποίες, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 209
παρ. 2 και 9 (όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008,
Φ.Ε.Κ. 263Α΄) και 273 παρ.1 του Κ.Δ.Κ., των άρθρων 11 παρ. 1, 12 παρ. 1 και 70
του π.δ. 28/1980 (Φ.Ε.Κ. 11 Α΄) και της κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 83 του
ν. 2362/1995 (Φ.Ε.Κ. 247 Α΄) εκδοθείσας Υ.Α. 35130/739/9.8.2010 (Φ.Ε.Κ. 1291
Β΄), επιμερίστηκαν και ανατέθηκαν απευθείας, ενώ έπρεπε να ανατεθούν κατόπιν
διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού, αφού η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη
ανέρχεται στο ποσό των 55.800 ευρώ, δηλ. υπερέβαινε το όριο των 20.000 ευρώ,
πέραν του οποίου δεν επιτρέπεται η απευθείας ανάθεση εργασιών.
Ο νυν Δήμος Αρταίων υποστηρίζει ότι τα ανωτέρω εντάλματα ακυρώθηκαν
και για τις συγκεκριμένες δαπάνες έχει εκδοθεί διαταγή πληρωμής.
158
Για τον ίδιο λόγο επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε.: 1) 482/2010
ποσού ευρώ 14.925,06, του Δ. Μυγδονίας,
Χ.Ε.,
που αφορούσε σε εργασίες
διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου στην είσοδο από Ωραιόκαστρο και
Μονόλοφο, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 48/2010 του Αναπληρωτή
Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Θεσσαλονίκης), 2) 498/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ
6.805,34, του Δ. Μυγδονίας, που αφορούσε σε δαπάνη διαμόρφωσης
κοινόχρηστου χώρου εκκλησίας στην Ανθούπολη, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε
(πράξη 53/2010 του Αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Θεσσαλονίκης).
Για τον ίδιο λόγο και για το λόγο ότι: α) η απ΄ ευθείας ανάθεση των ανωτέρω
εργασιών έγιναν με σχετικές αποφάσεις του Δημάρχου αντί με απόφαση του
καθ΄ύλην αρμοδίου οργάνου, ήτοι της Δ.Ε. και β) οι εργασίες ανατέθηκαν σε
χρονική περίοδο, κατά την οποία υπήρχε σε ισχύ άλλη σύμβαση με συναφές
αντικείμενο, που είχε συναφθεί από το Δήμο, επεστράφησαν αθεώρητα τα 653,
654 και 655/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 34.580,22, του Δ. Τορώνης, που
αφορούσαν σε επισκευή αντλιών λυμάτων αντλιοστασίων κενού, καθαρισμός
αντλιοστασίων κενού Vacuum και επισκευή συστημάτων αυτοματισμού
αντλιοστασίων αποχέτευσης του Δ.Δ. Σάρτης (πράξη 191/2010 του Επιτρόπου
του Ελ.Σ. στο Ν. Χαλκιδικής). Τα ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκαν.
Με την 149/2010 πράξη της αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ.
Αμαρουσίου επεστράφησαν αθεώρητα τα 999 έως 1002/2010 Χ.Ε., συνολικού
ποσού 961.767,10 ευρώ, του Δ. Αμαρουσίου, που αφορούσαν σε δαπάνες
εκπόνησης αθλητικών προγραμμάτων, για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου
2008, στο πλαίσιο υλοποίησης συναφθείσας προγραμματικής σύμβασης μεταξύ
του Δήμου της δικαιούχου των Χ.Ε. Δημοτικής Επιχείρησης Αθλητισμού Δ.
Αμαρουσίου και του Αθλητικού Κέντρου, με την αιτιολογία ότι δεν
επισυνάπτονταν στα Χ.Ε. τα απαραίτητα παραστατικά από τα οποία θα
προέκυπταν: α) αν οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες μπορούσαν να ενταχθούν στο
πλαίσιο υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης και β) αν τηρήθηκαν οι
νόμιμες διαδικασίες για την πραγματοποίηση της κάθε δαπάνης ανάλογα με το
συνολικό ετήσιο ποσό του προϋπολογισμού της. Τα ανωτέρω Χ.Ε. δεν
επανυποβλήθηκαν.
Με την 145/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Πειραιά
επεστράφησαν αθεώρητα τα 1111 και 1112/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ
207.766,86, του Δ. Σαλαμίνας, που αφορούσαν σε καταβολή δαπάνης του έργου
159
«Ενιαίο και Ολοκληρωμένο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (Γ.Π.Σ.-G.I.S.)
του Δήμου Σαλαμίνας», κατ’ εφαρμογή του π.δ. 28/1980 / ΕΚΠΟΤΑ (ΦΕΚ 185
Β’ ), με την αιτιολογία ότι: α) δεν επισυνάπτονταν τα δικαιολογητικά συμμετοχής
όλων όσων εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την ανάθεση του εν λόγω έργου κατά
παράβαση των άρθρων 25 και 26 του β.δ. 17-5/15-6/1959 (ΦΕΚ Α΄ 114) β) η
ανάθεση του εν λόγω έργου δεν έγινε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19
του π.δ. 28/1980 (ΦΕΚ Α΄ 11) καθόσον τόσο το πρακτικό της επιτροπής
αξιολόγησης όσο και η 155/2007 απόφαση της Δ.Ε. στερούνται νόμιμης και
επαρκούς αιτιολογίας, γ) δεν επισυνάπτονταν όλα τα δικαιολογητικά του
πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου το οποίο παραλήφθηκε
εκπρόθεσμα στις 10/12/2009, δ) δεν επισυναπτόταν η ένσταση, που υποβλήθηκε
από συμμετέχουσα εταιρεία κατά της προσφοράς άλλης εταιρείας και η οποία
έγινε δεκτή με την 183/07 απόφαση της Δ.Ε., καθώς και η προσφυγή κατά της πιο
πάνω απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής και ε) δεν επισυναπτόταν η από
11/8/2008 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων στο Σ.Τ.Ε., ούτε προέκυπτε αν είχε
εκδοθεί απόφαση επί της αιτήσεως αυτής ή προσωρινή διαταγή από το Σ.Τ.Ε.,
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3, παρ. 3 του ν. 2522/1997 (ΦΕΚ Α΄ 178). Τα
ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκαν.
Με την 206/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ.Σ. της 2 ης Υπηρεσίας στο Ν.
Ηρακλείου, επεστράφησαν αθεώρητα τα 153 και 415/2010 Χ.Ε. συνολικού
ποσού ευρώ 120.541, του Δ. Κόφινα, που αφορούσαν στην πληρωμή δαπάνης
επισκευής και συντήρησης αντλητικών συγκροτημάτων ύδρευσης και άρδευσης
του Δ. Δ. Ασημίου, με την αιτιολογία ότι δεν υφίστατο ενεργός απαίτηση έναντι
του Δήμου, αφού είχε προηγηθεί από τον πιστωτή κατάσχεση του οφειλομένου
ποσού από τον λογαριασμό που διατηρεί ο Δήμος στην Παγκρήτια Τράπεζα. Το
ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 52/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Κυκλάδων,
επεστράφη αθεώρητο το 728/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 111.870, του Δ. Μυκόνου,
που αφορούσε στην καταβολή αμοιβής για εργασίες ομαλοποίησης και
διαμόρφωσης του χώρου αποκομιδής των απορριμμάτων του Δήμου, με την
αιτιολογία ότι: α) το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ήταν αθεώρητο, κατά
παράβαση των διατάξεων του άρθ. 12 του π.δ. 186/1992 (Φ.Ε.Κ. 84 Α΄), β) οι
βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των εργασιών δεν είχαν υπογραφεί από όλα τα μέλη
της επιτροπής, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 1 και 4 του
160
π.δ. 28/1980 (Φ.Ε.Κ. 11 Α΄), το οποίο εφαρμόζεται στην προκειμένη περίπτωση,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 273 παρ. 1 και 209 παρ. 2 του Κ.Δ.Κ. και
γ) δεν επισυνάπτονταν στα δικαιολογητικά του παραπάνω Χ.Ε. αποδεικτικά
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, κατά παράβαση της διάταξης του
άρθρου 39 παρ. 7 του ν. 2065/1992 (Φ.Ε.Κ. 113 Α΄). Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν
επανυποβλήθηκε.
Ο Δήμος Μυκονίων υποστηρίζει ότι η εν λόγω δαπάνη πληρώθηκε με το αριθ.
204/2011 Χ.Ε.
Για το ίδιο ως άνω δεύτερο λόγο επεστράφησαν αθεώρητα τα 107 έως
110/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 15.000, του Δ. Πετριτσίου Ν. Σερρών,
που αφορούσαν στην
εξόφληση δαπάνης διαφόρων εργασιών, τα οποία δεν
επανυποβλήθηκαν (πράξη 40/2010 του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Νομό Σερρών).
Περαιτέρω, για τον ίδιο ως άνω δεύτερο λόγο και για το λόγο ότι δεν
αναφερόταν ο αριθμός των ατόμων και η τιμή ανά άτομο, τόσο στο συνταχθέν
συμφωνητικό όσο και στο εκδοθέν τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, επεστράφη
αθεώρητο το 272/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 13.370, του Δ. Μυκόνου, που
αφορούσε στην καταβολή αμοιβής για την παράθεση γεύματος στους
συμμετέχοντες σε αθλητικούς αγώνες, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (24/2010
πράξη του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Κυκλάδων).
Ο Δήμος Μυκονίων συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην έκθεση του Ε.Σ. και
αναφέρει περαιτέρω ότι η σχετική δαπάνη παραμένει ανεξόφλητη.
Επίσης, για τον ως άνω τρίτο λόγο επεστράφησαν αθεώρητα τα 142 και
143/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 89.981,86
του Δ. Τυχερού, που
αφορούσαν στη συντήρηση αγροτικής οδοποιίας του Δήμου το πρώτο και σε
εργασίες κατασκευής βάσεων κεραιών Λευκίμης και Φυλακτού το δεύτερο, τα
οποία δεν επανυποβλήθηκαν (πράξη 62/2010 του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν.
`Εβρου).
Επίσης, για το λόγο, της μη υποβολής ασφαλιστικής ενημερότητας,
επεστράφησαν αθεώρητα και τα Χ.Ε.: 1) 104/2010, ποσού ευρώ 10.459,99, του
Δ. Νεμέας, που αφορούσε στη συντήρηση-επισκευή Κοινοτικού Καταστήματος,
(πράξη 56/2010 του Αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Κορινθίας), 2)
161
90/2010, ποσού ευρώ 3.236,21, του Δ. Νεμέας, που αφορούσε σε πολιτιστικές
εκδηλώσεις, (πράξη 84/2010 του ιδίου ως άνω Αναπληρωτή
Επιτρόπου). Τα
ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκαν.
Με την 31/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Κοζάνης, επεστράφη
αθεώρητο το 358/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 108.900, του Δ. Ελλησπόντου, που
αφορούσε σε εκπλήρωση συμβατικής υποχρέωσης του ως άνω Δήμου στο
πλαίσιο συναφθείσας προγραμματικής σύμβασης με αναπτυξιακή εταιρεία, με την
αιτιολογία ότι, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 225 του Κ.Δ.Κ., στο
κείμενο της ως άνω σύμβασης δεν περιλαμβανόταν αναλυτικός προϋπολογισμός
– κόστος των επί μέρους αυτών εργασιών, που αναλαμβάνουν να εκτελέσουν οι
συμβαλλόμενοι φορείς, ούτε χρονοδιάγραμμα υλοποίησής των εργασιών αυτών.
Το ανωτέρω Χ.Ε. αντικαταστάθηκε από το 558/2010 όμοιο και θεωρήθηκε με
μειωμένο το εντελλόμενο ποσό κατά ευρώ 54.900.
Με την 7/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Νίκαιας επεστράφη
αθεώρητο το 645/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 85.035,37 του Δ. Νίκαιας, που
αφορούσε αμοιβή για υπηρεσίες μεταφόρτωσης απορριμμάτων του Δήμου στο
Σταθμό Μεταφόρτωσης Σχιστού με την αιτιολογία ότι: α) για την παροχή των
ανωτέρω υπηρεσιών δεν είχε συναφθεί η απαραίτητη προγραμματική σύμβαση
του άρθρου 225 του Κ.Δ.Κ. μεταξύ του ΕΣΚΔΝΑ και του Δ. Νίκαιας, β) στο εν
λόγω Χ.Ε. δεν επισυνάπτονταν οι πρωτότυποι λογαριασμοί – πιστοποιήσεις για
τις ποσότητες απορριμμάτων που μεταφορτώθηκαν από τον Αύγουστο του 2005
έως και τον Μάιο του 2007 καθώς και το Φεβρουάριο του 2008 και γ) οι
πρωτότυπες πιστοποιήσεις – λογαριασμοί, που είχαν επισυναφθεί και αφορούσαν
στην παροχή των υπηρεσιών για το χρονικό διάστημα από τον Ιούνιο του 2007
έως και τον Ιανουάριο του 2008, δεν είχαν ελεγχθεί και προσυπογραφεί από τον
Δήμο, ενώ για το χρονικό διάστημα Μαρτίου – Ιουνίου 2007 δεν υποβαλλόταν
καμία πιστοποίηση. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 63/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν.
Αργολίδας
επεστράφη αθεώρητο το 823/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 69.003, του Δ. Κρανιδίου,
που αφορούσε σε εργασίες δεματοποίησης αστικών απορριμμάτων, σε εκτέλεση
προγραμματικής σύμβασης, με την αιτιολογία ότι η σύμβαση αυτή δεν περιείχε
τα υπό του άρθρου 225 του Κ.Δ.Κ. απαιτούμενα στοιχεία, περαιτέρω δε κατά
162
παράβαση του άρθρου 55 παρ. 1 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α΄ 151) δεν είχε
παρακρατηθεί
ο
φόρος
παροχής
υπηρεσιών.
Το
ανωτέρω
Χ.Ε.
δεν
επανυποβλήθηκε.
Με τη 14/2010 πράξη της αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν.
Ξάνθης επεστράφη αθεώρητο το 424/2010 Χ.Ε. του Δ. Τοπείρου, ποσού ευρώ
55.350, που αφορούσε στην καταβολή αμοιβής σε Δημοτική Επιχείρηση για τις
εργασίες «Προώθηση και προβολή πολιτιστικής κληρονομιάς στο Δήμο
Τοπείρου», με την αιτιολογία ότι: α) επρόκειτο για παροχή υπηρεσιών προς
πολιτιστικούς
συλλόγους
μέσω
της
απασχόλησης
χοροδιδασκάλων
και
καθηγητών μουσικής, για τους οποίους συλλόγους επιτρέπεται μόνο η οικονομική
ενίσχυση από το Δήμο για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων πολιτιστικών
εκδηλώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202 του Κ.Δ.Κ. και β) η
ανάθεση των ανωτέρω υπηρεσιών έπρεπε να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 6 του ν. 2527/1997(Φ.Ε.Κ. 206 Α΄) και του άρθρου 10 του ν. 3812/2009
(Φ.Ε.Κ. 234 Α΄). Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 169/2010 πράξη του
Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Χαλκιδικής
επεστράφη αθεώρητο το 1176/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 55.350, του Δ.
Καλλικράτειας, που αφορούσε σε εκτέλεση εργασιών χρωματισμού εσωτερικών
επιφανειών των δημοτικών κτηρίων, με την αιτιολογία ότι η ανωτέρω δαπάνη μη
νομίμως επιβαρύνει τις πιστώσεις του Δήμου: α) κατά το μέρος που αφορά σε
δημοτικά κτήρια, στα οποία στεγάζονται, εκτός άλλων, και νομικά πρόσωπα, τα
οποία έχουν συσταθεί ως δημοτικά Ν.Π.Δ.Δ. με ίδιο προϋπολογισμό, περιουσιακή
αυτοτέλεια και ίδιους πόρους (όπως Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων
(ΚΑΠΗ), Αθλητικό κέντρο Αγίου Παύλου που υπάγεται στον Αθλητικό
Οργανισμό, Πολιτιστικοί Σύλλογοι) και β) κατά το μέρος που αφορά εργασίες σε
δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία, δεδομένου ότι αυτές δύνανται να
αντιμετωπισθούν από τις πιστώσεις της οικείας επιχορηγούμενης σχολικής
επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 113 παρ 6 του Ν. 1892/1990
(Φ.Ε.Κ. 101 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.
2880/2001 (Φ.Ε.Κ. 9 Α΄) και 18 παρ. 7 του Ν. 3320/2005 (Φ.Ε.Κ. 48 Α΄). Το
ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με τη 2/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Ρεθύμνης
επεστράφησαν αθεώρητα τα 11 και 12/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ
45.092,82 του Δ. Λάμπης, που αφορούσαν στην καταβολή αμοιβής για την
163
παραγωγή κινηματογραφικής ταινίας και των εξόδων δημοσίευσης της σχετικής
προκήρυξης, με την αιτιολογία ότι: α) μη νομίμως και ειδικότερα κατά παράβαση
της διάταξης του άρθρου 30 του ν. 3498/2006 (ΦΕΚ Α΄ 230) και χωρίς την
προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης (βλ.
εγκυκλίους 176/4-1-2008 και 222/29-10-2008) ανατέθηκε, μετά από πρόχειρο
διαγωνισμό, η παραγωγή κινηματογραφικής ταινίας με σκοπό την τουριστική
προβολή του Δήμου και β) η ανάθεση έγινε κατά παράβαση της διάταξης του
άρθρου 75 παρ. 1 στ. 5 του Κ.Δ.Κ., αφού οι δαπάνες αυτές δεν προβλέπονται
ούτε από τη διάταξη αυτή ούτε από άλλη διάταξη νόμου. Τα ανωτέρω ΧΕ δεν
επανυποβλήθηκαν.
Για τον ίδιο ως άνω πρώτο λόγο επεστράφη αθεώρητο το 362/2010 Χ.Ε. του
Δ. Μύκης, ποσού ευρώ 42.840, που αφορούσε στην καταβολή αμοιβής σε
επιχείρηση για εργασίες τουριστικής προβολής του Δήμου, το οποίο δεν
επανυποβλήθηκε (πράξη 6/2010 της αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν.
Ξάνθης).
Για τον ίδιο ως άνω πρώτο λόγο και για το λόγο ότι οι βεβαιώσεις καλής
εκτέλεσης των εργασιών είναι ανυπόγραφες από το ένα μέλος της τριμελούς
επιτροπής, κατά παράβαση του άρθρου 67 παρ. 1 και 4 του π.δ. 28/1980 (Φ.Ε.Κ.
11 Α΄), το οποίο εφαρμόζεται στην προκειμένη περίπτωση, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 273 παρ. 1 και 209 παρ. 2 του Κ.Δ.Κ., επεστράφη
αθεώρητo τo 1097/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 13.530, του Δ. Μυκόνου, που
αφορούσε στην καταβολή αμοιβής για την παροχή υπηρεσιών ενίσχυσης της
εκθεσιακής συμμετοχής του Δήμου σε εκθέσεις στο Λονδίνο και Θεσσαλονίκη
(πράξη 72/2010 του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν.Κυκλάδων). Το ανωτέρω Χ.Ε.
δεν επανυποβλήθηκε.
Ο Δήμος Μυκονίων υποστηρίζει ότι η εν λόγω δαπάνη πληρώθηκε με το αριθμ.
203/2011 Χ.Ε.
Για τον ίδιο ως άνω πρώτο λόγο και για το λόγο ότι η ανωτέρω δαπάνη
χρεώθηκε σε εσφαλμένο Κ.Α.Ε. κατά παράβαση της αρχής της ειδικότητας των
πιστώσεων, επεστράφη αθεώρητο το 378/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 5.498,55 του Δ.
Σαρωνικού, που αφορούσε στη δαπάνη τουριστικής προβολής του Δήμου στον
οδηγό ελληνικών διακοπών 2010, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε
180/2010 της αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Κορινθίας).
164
(πράξη
Με τη 12/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Κερκύρας, επεστράφη
αθεώρητο το 92/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 45.000, του Δ. Φαιάκων,
που
αφορούσε στην καταβολή σε δημοτική ανώνυμη εταιρία του Δήμου αμοιβής για
εργασίες καθαρισμού προσβάσεων οικοπέδων, με την αιτιολογία ότι κατά
παράβαση των διατάξεων των άρθρων 3, 4, 16, 31, 57 και 70 του π.δ/τος 28/1980
(ΦΕΚ Α΄ 11), συμπεριλήφθηκε εργολαβικό όφελος και γενικά έξοδα καθώς και
αμοιβή για απρόβλεπτες δαπάνες και για αναθεωρήσεις, συνολικού ποσού ευρώ
12.112,09 ευρώ, που προβλέπονται και καταβάλλονται μόνο κατά την εξόφληση
λογαριασμών που αφορούν στην εκτέλεση δημοσίων έργων. Το ανωτέρω Χ.Ε.
αντικαταστάθηκε από το 171/2010 όμοιο Χ.Ε. και θεωρήθηκε με μειωμένο το
εντελλόμενο ποσό κατά ευρώ 12.112,09.
Για τον ίδιο ως άνω λόγο επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε. 1) 416/2010,
ποσού ευρώ 28.954,36, του Δ. Φιλιππιάδας Ν. Πρέβεζας, που αφορούσε στην
εξόφληση του 1ου λογαριασμού εργασιών επέκτασης δικτύου ύδρευσης του
Δήμου, το οποίο επανυποβλήθηκε και θεωρήθηκε με μειωμένο το εντελλόμενο
ποσό κατά ευρώ 6.168
(πράξη 11/2010 του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν.
Πρέβεζας).
Ο νυν Δήμος Ζηρού συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην έκθεση του Ε.Σ.,
χωρίς όμως να επιβεβαιώνει το ποσό του εργολαβικού οφέλους και των γενικών
εξόδων, κατά το οποίο μειώθηκε η ανωτέρω δαπάνη.
2) 751/2010, ποσού ευρώ 11.599,98, του Δ. Ομηρούπολης που αφορούσε σε
εργασίες άρσης καταπτώσεων στους αγροτικούς δρόμους του Δήμου (πράξη
23/2010 της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Χίου). Το ΧΕ δεν επανυποβλήθηκε .
Επίσης για τον ίδιο λόγο και για το λόγο ότι δεν ήταν νόμιμη η παρακράτηση
φόρου εισοδήματος εργοληπτών, που διενεργήθηκε σε ποσοστό 1% και όχι σε
ποσοστό 8%, σύμφωνα με το άρθρο 55 παρ. 1 στ΄ (Φ.Ε.Κ. 151 Α΄), καθώς επίσης
και η προσθήκη κράτησης υπέρ ΤΑΔΚΥ σε ποσοστό 2%, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 περ. β΄ του ν. 1726/1944 «Περί τροποποιήσεως,
συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των περί του Ταμείου Ασφαλίσεως
Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων ισχυουσών διατάξεων», επεστράφησαν
αθεώρητα τα 603 και 604/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 32.791, του Δ.
Μουδανιών, που αφορούσαν στην πληρωμή του 1 ου λογαριασμού των εργασιών
επέκτασης δικτύου ύδρευσης τ.δ. Ν. Μουδανιών» (πράξη 58/2010 του Επιτρόπου
του Ελ.Σ. στο Ν. Χαλκιδικής). Τα ανωτέρω Χ.Ε. αντικαταστάθηκαν από τα 718,
165
719/2010 όμοια και θεωρήθηκαν με μειωμένο το συνολικό εντελλόμενο ποσό
κατά 2.058,88 ευρώ.
Με την 99/2010 πράξη του Αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν.
Αρκαδίας, επεστράφη αθεώρητο το 2551/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 42.109,05,
του Δ. Τρίπολης, που αφορούσε στην αντικατάσταση φωτιστικών ιστών και
σωμάτων, με την αιτιολογία ότι μη νομίμως και ειδικότερα κατά παράβαση της
Υ.Α. Δ17Α/7/96 ΦΝ 294/92 (ΦΕΚ Β΄ 547) η εργασία αυτή εκτελέστηκε από
ιδιώτη κατόπιν απευθείας ανάθεσης, παρά το γεγονός ότι η εκτέλεσή της είχε
αποφασιστεί να γίνει με αυτεπιστασία από υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας
του Δήμου. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Για τον ίδιο λόγο επεστράφησαν αθεώρητα τα 72 και 73/2010 Χ.Ε.,
συνολικού ποσού ευρώ 30.000, του Δ. Ευόσμου Ν. Θεσσαλονίκης, που
αφορούσαν σε εργασίες διαμόρφωσης νησίδων, τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν
(πράξη 25/2010 του αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Καλαμαριάς).
Με την 7/2010 πράξη της αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν.
Ξάνθης, επεστράφη αθεώρητο το 361/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 41.650 του Δ.
Μύκης, που αφορούσε στην καταβολή αμοιβής σε Δημοτική Επιχείρηση για τις
εργασίες «Σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης για τη σύσταση Δ.Ε.Υ.Α.Μ.», με
την αιτιολογία ότι, η εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης σκοπιμότητας για την
ίδρυση και λειτουργία Δ.Ε.Υ.Α. ανατέθηκε στην εν λόγω επιχείρηση κατά
παράβαση των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 1 του ν. 1069/1980 (Φ.Ε.Κ. Α΄
191). Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 155/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Λασιθίου επεστράφη
αθεώρητο το 294/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 41.559, του Δ. Οροπεδίου Λασιθίου,
που αφορούσε στην πληρωμή δαπάνης για την εναπόθεση σκουπιδιών του Δήμου
Οροπεδίου Λασιθίου στον Χ.Υ.Τ.Α. του Δήμου Αγίου Νικολάου, κατά το
χρονικό διάστημα από 9.4.2008 έως 31.12.2008, με την αιτιολογία ότι: α) κατά
παράβαση των διατάξεων των άρθρων 13, 20, 23 του β.δ. 17/15.6.59 (Φ.Ε.Κ.
114/1959 Α΄ διορθ. 145 και 197/1959 Α΄), δεν επισυνάπτονταν οι σχετικές
εκθέσεις ανάληψης δαπάνης των οικονομικών ετών 2008 και 2009 και β) για
μέρος της δαπάνης, ποσού ευρώ 7.559, που αφορά στην εναπόθεση των
απορριμμάτων κατά τους μήνες Οκτώβριο έως και Δεκέμβριο 2008, δεν
επισυνάπτονταν καταστάσεις με τις αναλυτικές ζυγίσεις ανά ημέρα σε κιλά
απορριμμάτων. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
166
Για τον ίδιο λόγο επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε.: 1) 331/2010, ποσού ευρώ
4.838,79
του Δ. Ξάνθης, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 4/2010 της
αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Ξάνθης), 2) 445/2010, ποσού ευρώ
4.380, του Δ. Κορώνης, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 131/2010 του
αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Μεσσηνίας), 3) 585/2010, ποσού ευρώ
4.295,90, του Δ. Σερβίων, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 52/2010 του
Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Κοζάνης).
Ο νυν Δήμος Σερβίων-Βελβεντού υποστηρίζει ότι η ανωτέρω δαπάνη
διαφημιστικής καταχώρισης και προβολής του δήμου δεν έχει καλυφθεί και
παραμένει σε εκκρεμότητα.
4) 453 και 454/2010, συνολικού ποσού ευρώ 3.716,96, του Δ. Σερβίων, τα
οποία δεν επανυποβλήθηκαν (πράξη 54/2010 του ίδιου ως άνω Επιτρόπου).
Ο νυν Δήμος Σερβίων-Βελβεντού υποστηρίζει ότι, η ανωτέρω δαπάνη που
αφορούσε τηλεοπτική διαφημιστική προβολή του δήμου έχει επανυποβληθεί σε
εκτέλεση της αριθ. 19/2012 Διαταγή Πληρωμής με το αριθμ. 346/2012 Χ.Ε.
ποσού 4.500,00 €, στον οποίο συμπεριλήφθησαν τόκοι και έξοδα σύνταξης και
επίδοσης.
Με την 52/2010 πράξη του Αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Ηλείας
επεστράφησαν αθεώρητα τα 110 και 111/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ
35.713,40, του Δ. Αρχ. Ολυμπίας, που αφορούσαν σε συμμετοχή του Δήμου σε
δαπάνες επέκτασης του δημοτικού φωτισμού σε Τ. Δ., με την αιτιολογία ότι μη
νομίμως στα δικαιολογητικά του Χ.Ε. δεν επισυναπτόταν τιμολόγιο παροχής
υπηρεσιών της Δ.Ε.Η. Α.Ε., διότι, σύμφωνα με την γενική αρχή του
δημοσιολογιστικού δικαίου, συναγόμενη, μεταξύ άλλων, από τις διατάξεις των
άρθρων 26 παρ. 1 και 28 παρ. 1 και 2 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄ 247) και 25 και
28 του Λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων (β. δ. 17-5/15-6-59-ΦΕΚ Α΄ 114),
για την πληρωμή απαιτήσεων από το Δημόσιο και το ν.π.δ.δ.. απαιτείται να
προϋπάρχει του νόμιμου τίτλου πληρωμής ενεργός απαίτηση του πιστωτή
(δικαιούχου του Χ.Ε.). Τα ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκαν.
Με τη 19/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Πειραιά επεστράφη
αθεώρητο το 1064/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 35.139,92, του Δ. Πειραιά, που
αφορούσε στην καταβολή δαπάνης για εργασίες συντήρησης του αποχετευτικού
δικτύου του ως άνω Δήμου, με την αιτιολογία ότι: α) από τις διατάξεις του π.δ.
6/1986 (ΦΕΚ Α΄ 3) δεν προκύπτει αρμοδιότητα της ΕΥΔΑΠ για την εκτέλεση
167
των ως άνω εργασιών, β) δεν είχε συνταχθεί μελέτη από την τεχνική υπηρεσία
του Δήμου, κατά παράβαση του άρθρου 1 του π.δ. 28/1980 (ΦΕΚ Α΄ 11), ούτε
προέκυπτε ότι τηρήθηκε διαδικασία απευθείας ανάθεσης με απόφαση του
δημάρχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 13 του ν. 3731/2008
(ΦΕΚ Α΄ 263) με το οποίο προστέθηκαν παράγραφοι 9 και 10 στο άρθρο 209 του
Κ.Δ.Κ. (ν. 3463/2006, ΦΕΚ Α΄ 114) και γ) δεν επισυναπτόταν πιστοποιητικό
παραλαβής των εν λόγω εργασιών, κατά παράβαση του άρθρου 63 του π.δ.
28/1980 (ΦΕΚ Α΄ 11). Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 170/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Λασιθίου,
επεστράφησαν αθεώρητα τα 631 και 632/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ
33.909,82, του Δ. Σητείας, που αφορούσαν στην πληρωμή δαπάνης για την
πραγματοποίηση του προγράμματος «Δημοτική Συγκοινωνία» για τα χρονικά
διαστήματα από Αύγουστο έως Δεκέμβριο 2009 και από Ιανουάριο έως
Φεβρουάριο 2010», με την αιτιολογία ότι δεν επισυνάπτονταν τα κάτωθι
απαραίτητα δικαιολογητικά: α) Ψήφιση πίστωσης από τη Δημαρχιακή Επιτροπή,
σύμφωνα με το άρθρο 103 Κ.Δ.Κ., β) Καταστάσεις με τα πραγματοποιηθέντα
δρομολόγια και γ) Το γραμμάτιο είσπραξης της σχετικής χρηματοδότησης. Τα
ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκαν.
Με τη 17/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Ηλείας επεστράφη
αθεώρητο το 91/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 26.340, του Δ. Ζαχάρως, που αφορούσε
σε δαπάνες φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών κατά το
διάστημα των πυρκαγιών και το αμέσως επόμενο αυτού, με την αιτιολογία ότι μη
νομίμως δεν επισυνάπτονταν τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 169
παρ. 1 περ. γ΄ του Κ.Δ.Κ. (ν. 3463/2006, ΦΕΚ Α΄114) δικαιολογητικά της
δαπάνης (αναγκαίες
αποφάσεις έγκρισης – ανάθεσης δαπάνης, συμβάσεις, πρωτόκολλα παραλαβής κ.
λπ.). Το ανωτέρω Χ. Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με τη 47/2010 πράξη του αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο
Καλαμαριάς επεστράφη αθεώρητο το
Δ.
440/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 23.800 του Δ.
Εχεδώρου, που αφορούσε στην καταβολή αμοιβής υπηρεσιών συμβούλου για την
κατάρτιση επιχειρησιακού προγράμματος στο Δήμο για τη δημοτική περίοδο 20072010, με την αιτιολογία ότι μη νομίμως και δη κατά παράβαση των άρθρων 203, 206,
207, 209 παρ. 2, 268 και 273 παρ. 1 του Κ.Δ.Κ. (ν. 3463/2006, ΦΕΚ Α΄ 114), 11 παρ.
1 του π.δ. 28/1980 (ΦΕΚ Α΄ 11 ), 1 του π.δ. 185/2007, 83 του ν. 2362/1995 και της
168
Υ.Α.. Α.Υ.Ο 2/45564/0026/2001- ανατέθηκαν οι ως άνω υπηρεσίες σε εξωτερικό
σύμβουλο, καθόσον αφενός ο Δήμος δεν εξάντλησε τις δυνατότητές του για την εκ
των έσω εκπόνηση του Ε.Π με τη συγκρότηση μόνο της διεπιστημονικής ομάδας
έργου, η οποία θα βρισκόταν σε συνεργασία με τα όργανα της διοίκησης, τις
υπηρεσίες του Δήμου και τα νομικά πρόσωπα αυτού, καθώς και την υποστήριξη της
υπηρεσίας Προγραμματισμού, με τη συμμετοχή και των ειδικών συμβούλων και
συνεργατών του Δήμου, αφετέρου δεν διενεργήθηκε τακτικός διαγωνισμός για την
ανάθεση
της
παραπάνω
παρεχόμενης
υπηρεσίας.
Το
ανωτέρω
Χ.Ε.
δεν
επανυποβλήθηκε.
Με την 176/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ.Σ. της 2 ης Υπηρεσίας στο Ν.
Ηρακλείου, επεστράφη αθεώρητο το 471/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 21.083,82, του Δ.
Ν. Καζαντζάκης, που αφορούσε σε πληρωμή δαπάνης καθαρισμού γραφείων του
ανωτέρω Δήμου από 24-2-2010 έως 16-8-2010, με την αιτιολογία ότι από τα
επισυναπτόμενα δικαιολογητικά (τεχνική έκθεση και βεβαίωση παραλαβής
εργασιών) προέκυπτε δαπάνη ποσού ευρώ 17.812,20. Το ανωτέρω Χ.Ε.
αντικαταστάθηκε
με το 592/2010 όμοιο και θεωρήθηκε
με μειωμένη την
εντελλόμενη δαπάνη κατά 3.271,62 ευρώ.
Με την 169/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Λασιθίου,
επεστράφησαν αθεώρητα τα 473 έως και 475/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ
20.393,40 του Δ. Ιτάνου, που αφορούσαν στην πληρωμή δαπανών για τα έργα
«Καθαρισμός Αγροτικών δρόμων» για το Δ.Δ. Παλαικάστρου, το Δ.Δ. Ζάκρου και το
Δ.Δ. Καρυδίου αντίστοιχα, με την αιτιολογία ότι: α) δεν επρόκειτο για έργα, αλλά για
εργασίες, οι οποίες κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 17 παρ. 2 του ν.
2539/1997 (Φ.Ε.Κ. 244 Α΄), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 9
του ν. 2623/1998 (Φ.Ε.Κ.139 Α΄), ανατέθηκαν απευθείας από τη Δ.Ε. στο φερόμενο
ως δικαιούχο του Χ.Ε., δεδομένου ότι η προϋπολογιζόμενη δαπάνη αυτών υπερβαίνει
το προβλεπόμενο από τις ανωτέρω διατάξεις όριο των 8.804,11 ευρώ, μέχρι το οποίο
είναι επιτρεπτή η απευθείας ανάθεση εργασιών, με απόφαση της Δ.Ε και β) μη
νόμιμα έγινε η κατάτμηση δαπάνης κατά τοπικό διαμέρισμα, αφού σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 17 παρ.4 εδ. α΄ του ν.2539/1997 (Φ.Ε.Κ. 244 Α΄), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, η επιτρεπτή κατά νόμο κατάτμηση των πιστώσεων ανά
τοπικό διαμέρισμα αφορά μόνο στα έργα και όχι στις εργασίες. Τα ανωτέρω Χ.Ε. δεν
επανυποβλήθηκαν.
169
Για τον ίδιο ως άνω πρώτο λόγο επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε.: 1)
770/2010, ποσού ευρώ 14.000 και 773/2010, ποσού ευρώ 19.999,81, του Δ. Ν.
Αρτάκης, τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν (πράξεις 136 και 133/2010 αντίστοιχα της
Επιτρόπου του Ελ. Σ. στη 2 η Υπηρεσία Επιτρόπου στο Ν. Ευβοίας), 2) 372/2010,
ποσού ευρώ 15.470, του Δ. Ανθηδόνος, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη
129/2010 της ιδίας ως άνω Επιτρόπου), 3) 1001/2010, ποσού ευρώ 15.190,50, του Δ.
Αυλώνος, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 139/2010 της ιδίας ως άνω
Επιτρόπου), 4) 512/2010, ποσού ευρώ 14.995,85, του Δ. Δυστίων Ν. Ευβοίας, το
οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 143/2010 της ιδίας ως άνω Επιτρόπου),
5) 325 έως 327/2010, συνολικού ποσού ευρώ 14.858,40 και 363/2010, ποσού ευρώ
4.844,07, του Δ. Ερέτριας, τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν (πράξεις 99 και 97/2010
αντίστοιχα της ιδίας ως άνω Επιτρόπου).
Ο δήμος Ερέτριας υποστηρίζει ότι το αριθ. 363/2010 Χ.Ε. επανυποβλήθηκε
το 2011 και θεωρήθηκε από τη 2η Υπηρεσία Επιτρόπου ν. Ευβοίας
6) 554/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 11.758 και
556/2010, ποσού ευρώ 15.000, του Δ.
Κηρέως Ν. Ευβοίας, τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν (πράξεις 105 και 106/2010
αντίστοιχα της ιδίας ως άνω Επιτρόπου).
Ο νυν δήμος Μαντουδίου – Λίμνης-Αγ. Άννας συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα
στην έκθεση του Ε.Σ.
7) 384/2010 και 354/2010, ποσού 14.943,50 και 14.889,05 αντίστοιχα, του Δ.
Αυλίδας, τα οποία θεωρήθηκαν με μειωμένα τα εντελλόμενα ποσά κατά ευρώ
3.344,77 το πρώτο και 3.300,50 το δεύτερο (πράξεις 91 και 90 αντίστοιχα της ιδίας
ως άνω Επιτρόπου), 8) 363/2010, ποσού ευρώ 4.844,97 του Δ. Ερέτριας, που
αφορούσε σε εργασίες καθαρισμού ρεμάτων του Δήμου, το οποίο δεν
επανυποβλήθηκε (πράξη 97/2010 της ίδιας ως άνω Επιτρόπου).
Για τους ίδιους ως άνω λόγους και για το λόγο ότι οι εργασίες ανάγονταν στα
καθήκοντα των υπαλλήλων του Δήμου, επεστράφη αθεώρητο το 935/2010 Χ.Ε.,
συνολικού ποσού ευρώ 20.000, του Δ. Αυλώνος, που αφορούσε στην καταβολή
αμοιβής σε εργοληπτική επιχείρηση για την εκτέλεση τεχνικών εργασιών στην
αγροτική οδοποιία στο Τ.Δ. Αυλωναρίου, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη
117/2010 της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στη 2η Υπηρεσία Επιτρόπου στο Ν. Ευβοίας).
Για τον ίδιο ως άνω πρώτο λόγο και για το λόγο ότι δεν ήταν επιτρεπτή η
απευθείας ανάθεση των επίμαχων εργασιών κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 291 παρ. 4 του Κ.Δ.Κ., όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 παρ. 2 του ν.
170
3242/2004 (Φ.Ε.Κ. 102 Α΄), καθόσον η θεσπιζόμενη με αυτήν εξαίρεση από τον
κανόνα της προηγούμενης διενέργειας διαγωνισμού αφορά σε απευθείας αναθέσεις,
που γίνονται με απόφαση του Δ.Σ., και όχι με απόφαση της Δ.Ε., κρίθηκαν μη
θεωρητέα τα 22, 23 και 24/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 20.729,80, του Δ.
Τορώνης, που αφορούσαν στην πληρωμή των εργασιών: α) «Ανάλυση βαρέων
μετάλλων», β) «Ανάλυση θαλασσίων υδάτων» και γ) «Ανάλυση πόσιμου νερού»
(Πράξη 201/2010 VII Τμ. Ελ. Σ.)
Με την 35/2009 πράξη του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Δωδεκανήσου,
επεστράφη αθεώρητο το 150/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 17.850, του Δ. Αφάντου Ρόδου,
για την καταβολή αμοιβής για την παροχή υπηρεσιών και ειδικότερα της α΄ φάσης
συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης για την κατάρτιση του επιχειρησιακού
προγράμματος του Δ. Αφάντου ετών 2007-2010, με την αιτιολογία ότι κατά
παράβαση των διατάξεων του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (Φ.Ε.Κ. 247 Α΄), 1 παρ. 4
του π.δ. 185/2007 (Φ.Ε.Κ. 221 Α΄) καθώς και της Υ.Α. 2/45564/0026/2001 (Φ.Ε.Κ.
Β΄ 1066), δεν προηγήθηκε της αναθέσεως των ως άνω υπηρεσιών πρόχειρος
διαγωνισμός, αν και η προϋπολογισθείσα δαπάνη υπερέβαινε το επιτρεπόμενο, από
τις ως άνω διατάξεις, όριο της απευθείας ανάθεσης, δηλαδή το ποσό των 15.000
ευρώ. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Για τον ίδιο λόγο επεστράφη αθεώρητο το 1306/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ
23.800, του Δ. Λαρισαίων, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη
13/2010 του
Επιτρόπου του Ελ. Σ. της 2ης Υπηρεσίας στο Ν. Λάρισας).
Με τις 82 και 83/2010 πράξεις του Επιτρόπου του Ελ.Σ. της 2 ης Υπηρεσίας
στο Ν. Λάρισας, επεστράφησαν αθεώρητα τα 1084Ε και 1086Ε/2010 Χ.Ε.,
συνολικού ποσού ευρώ 17.000, του Δ. Τυρνάβου, που αφορούσαν στην πληρωμή
δαπάνης παροχής εργασιών συντήρησης ταφικών μνημείων και διευθέτησης τάφων
στα
δημοτικά
νεκροταφεία
και
καθαρισμού
χανδάκων
και
αγροτικών
αποστραγγιστικών τάφρων, με την αιτιολογία ότι: α) οι εν λόγω συμβάσεις ανάθεσης
εργασιών συνάφθηκαν, κατά παράβαση της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν.
2527/1997(Φ.Ε.Κ. 206 Α΄), καθόσον οι ανάγκες που επέβαλαν τη σύναψή τους δεν
ήταν έκτακτες και ασυνήθεις, αλλά πάγιες και διαρκείς, που πρέπει να
αντιμετωπιστούν από τους ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους του Δήμου, ενώ εξάλλου οι
ανωτέρω συμβάσεις, κατά παράβαση της παρ. 3 του ίδιου ως άνω άρθρου, αποτελούν
συνέχεια άλλων συμβάσεων εργασίας με το ίδιο αντικείμενο, που συνήφθησαν το
έτος 2010, με συνέπεια οι ως άνω συμβάσεις να συνιστούν ανανέωση των
171
προηγούμενων και β) η σύναψη της αρ. 14414/4.11.2010 σύμβασης, αντέβαινε στις
αρχές της οικονομικότητας και αποδοτικότητας, που πρέπει να διέπουν τη Γενική
Κυβέρνηση, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 3871/2010 (Φ.Ε.Κ. 141 Α΄), λόγω της
υπερκοστολόγησης των παρασχεθεισών εργασιών διάρκειας ενός μηνός, έναντι του
ποσού ευρώ 7.000. Τα παραπάνω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκαν για θεώρηση.
Ο δήμος Τυρνάβου συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην Έκθεση του Ε.Σ. και
αναφέρει ότι δεν επανυποβλήθηκαν τα ανωτέρω Χ.Ε. καθώς έγιναν απολύτως αποδεκτές
οι αιτιάσεις του ανωτέρω επιτρόπου.
Με την 133/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Πειραιά
επεστράφησαν αθεώρητα τα 1746 και 1747/2010 Χ.Ε. συνολικού ποσού ευρώ
16.637,20, του Δ. Περάματος, που αφορούσαν στην καταβολή δαπάνης για γενική
επισκευή σαρώθρου οχήματος, με την αιτιολογία ότι: α) το εν λόγω όχημα
επισκευάστηκε σε συνεργείο εκτός της έδρας αυτού, χωρίς να προκύπτει ότι η εν
λόγω βλάβη επήλθε ενόσω αυτό βρισκόταν εκτός της έδρας του, κατά παράβαση της
παρ. 8 πεδ. δ της Υ.Α. 3373/390/1975 (ΦΕΚ Β΄ 349), β) από τα συνημμένα
δικαιολογητικά δεν προκύπτει ότι είχε εκδοθεί δελτίο κίνησης του οχήματος για την
κίνηση αυτού εκτός έδρας, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του ν.δ. 2396/1953 (ΦΕΚ
Α΄ 117) και το άρθρο 9 παρ. 1α της Υ.Α. 129/2534/2010 (ΦΕΚ Β΄ 108 – Διορθ.
Σφαλμ. ΦΕΚ Β΄ 152) και γ) τα σχετικά πρακτικά της απόφασης της τριμελούς
επιτροπής της παρ. 6 της Υ.Α. 3373/390/75 (ΦΕΚ Β΄ 349) υπογράφονταν μόνο από
τα δύο μέλη της. Τα ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκαν.
Με την 88/2010 πράξη της αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ.
Καλλιθέας επεστράφη αθεώρητο το 793/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 15.767,14, του Δ.
Αλίμου, που αφορούσε στη διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων με αξιοποίηση του
λογαριασμού του ΛΑΕΚ- 0,45% έτους 2008, με την αιτιολογία ότι δεν προκύπτει από
τα δικαιολογητικά του εντάλματος ότι ο Δήμος έχει εισπράξει το εν λόγω ποσό από
τον ΟΑΕΔ αφού δεν επισυνάπτεται το σχετικό γραμμάτιο είσπραξης. Το ανωτέρω
Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με τη 2/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Καλλιθέας
επεστράφησαν αθεώρητα τα 210, 212 και 213- 218/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού
ευρώ 15.762.18 (1.208,79, 4653,65, 1239,60, 1218,40, 4557,66, 363,01, 1298,61 και
1240,46 αντίστοιχα), του Δ. Ταύρου, που αφορούσαν στην «πληρωμή ασφαλίστρων
μεταφορικών μέσων του Δήμου», με την αιτιολογία ότι οι συγκεκριμένες δαπάνες
εξαιρούνται του προληπτικού ελέγχου του Ελ. Σ. σύμφωνα με τα άρθρα 169 παρ. 2
172
εδ. ε και 158 παρ. 1 εδ. η του Κ.Δ.Κ. (ΦΕΚ Α΄ 114).
Τα ανωτέρω ΧΕ δεν
επανυποβλήθηκαν.
Με την 30/2010 πράξη του Αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν.
Αρκαδίας, επεστράφη αθεώρητο το 603/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 15.000 του Δ.
Τρίπολης, που αφορούσε σε εργασίες «διαμόρφωσης πρανών χωματερής του Δ.
Τρίπολης στη θέση Πλάτωμα», με την αιτιολογία ότι για την ανωτέρω εργασία είχε
ήδη εκδοθεί και θεωρηθεί από την ανωτέρω υπηρεσία Επιτρόπου στο Ελ. Σ. το
384/2010 Χ.Ε. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 26/2010 πράξη του αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Πιερίας,
επεστράφη αθεώρητο το 490Γ/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 15.000, του Δ. Ανατολικού
Ολύμπου, που αφορούσε στην καταβολή αμοιβής στο φερόμενο ως δικαιούχο
‘’Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ’’ για την εκπόνηση ερευνητικού
προγράμματος με τίτλο «Δημιουργία Ολοκληρωμένου Στοχευόμενου Προγράμματος
‘’Διαχείρισης Κρίσεως Τεμπών’’- Master Plan για τους Δήμους Ανατ. Ολύμπου,
Κάτω Ολύμπου και Ευρυμενών», με την αιτιολογία ότι η χάραξη και η εφαρμογή της
οικονομικής ανάπτυξης δεν ενέπιπτε στην έννοια των τοπικών υποθέσεων
αρμοδιότητας του Δήμου, αλλά αποτελεί αντικείμενο κρατικής μέριμνας και
ανατίθεται σε όργανα της κεντρικής διοίκησης. Το Χ.Ε. αυτό δεν επανυποβλήθηκε.
Για τον ίδιο λόγο επεστράφη αθεώρητο το 1396/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ
5.000, του Δ. Μεγαρέων, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 268/2010 της
αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Περιστερίου).
Με την 20/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Χίου επεστράφη
αθεώρητο το 1137/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 15.000, του Δ. Χίου, που αφορούσε στην
καταβολή τιμήματος για τη μηχανογραφική υποστήριξη των βάσεων δεδομένων των
υπηρεσιών του Δήμου, με την αιτιολογία ότι η οικεία σύμβαση παροχής υπηρεσιών
δεν όριζε τη διάρκεια ισχύος της, περαιτέρω δε παρά τη συμβατική πρόβλεψη περί
τμηματικής καταβολής του τιμήματος εντελλόταν η πληρωμή του συνόλου της
συμφωνηθείσας αμοιβής, χωρίς από το συνημμένο στα δικαιολογητικά του Χ.Ε.
πρωτόκολλο παραλαβής να προκύπτουν οι εκτελεσθείσες εργασίες και η εν γένει
πρόοδος του έργου Το ανωτέρω ΧΕ αντικαταστάθηκε με το 1351/2010 όμοιο και
θεωρήθηκε με μείωση του εντελλόμενου ποσού κατά 7.500 ευρώ.
Με την 24/2010 πράξη του αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ.
Καλαμαριάς επεστράφη αθεώρητο το 134/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 14.999,95, του Δ.
Μενεμένης Ν. Θεσσαλονίκης, που αφορούσε στην παροχή υπηρεσιών οργάνωσης
173
και διαχείρισης της Δημοτικής Αστυνομίας, με την αιτιολογία ότι μη νομίμως
ανατέθηκαν σε τρίτο οι ανωτέρω εργασίες, δοθέντος ότι τα π.δ. 23/2002 (ΦΕΚ Α΄ 19)
και 135/2006 (ΦΕΚ Α΄ 153), καθορίζουν επακριβώς τις αρμοδιότητες, το σύστημα
πρόσληψης, τα προσόντα, καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις του προσωπικού
της Δημοτικής Αστυνομίας. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με τη 213/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Έβρου επεστράφη
αθεώρητο το 1346/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 14.999,85, του Δ. Φερών, που αφορούσε
στην καταβολή αμοιβής για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και την
υποστήριξη στη σύνταξη και
υποβολή φακέλου-πρότασης στο πλαίσιο της
πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη (Εξοικονόμηση πόσιμου νερού), με την αιτιολογία ότι μη νομίμως
επιβαρύνθηκε ο προϋπολογισμός του Δ. Φερών αντί του προϋπολογισμού της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Δ. Φερών Ν. Έβρου, όπως ορίζεται
στους σκοπούς της. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 64/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Πειραιά, επεστράφη
αθεώρητο το 569/2010 Χ.Ε. ποσού ευρώ 14.721,96, του Δ. Σαλαμίνας, που
αφορούσε στην καταβολή δαπάνης για γενική επισκευή (service) του αριθμ.
κυκλοφορίας ΚΗΥ-6450 απορριμματοφόρου αυτοκινήτου, με την αιτιολογία ότι: α) η
βεβαίωση του συνεργείου του Δήμου δεν ήταν επαρκώς αιτιολογημένη ως προς την
ανάγκη γενικής επισκευής αυτού, κατά παράβαση του εδαφίου α.7 και ε.2 της
3373/390/1975 απόφασης του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄
349), καθόσον για το ίδιο αυτοκίνητο έχει ήδη εγκριθεί και καταβληθεί δαπάνη με το
548/2010 Χ.Ε. για εκτεταμένη επισκευή ύψους ευρώ 11.513,25 πριν από έναν μόλις
μήνα και β) οι απαιτούμενες εργασίες μετά ανταλλακτικών για την ομαλή λειτουργία
του οχήματος στο σύνολό τους υπερέβαιναν το όριο της απευθείας ανάθεσης των
ευρώ 15.000, που έχει οριστεί με τις Υ.Α. 27319/2002 (ΦΕΚ Β΄ 945) των Υπουργών
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης και
2/45564/0026/2001 (ΦΕΚ Β΄ 1066) του Υπουργείου Οικονομικών και συνεπώς
έπρεπε να είχε διενεργηθεί πρόχειρος διαγωνισμός. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν
επανυποβλήθηκε.
Για τους ίδιους λόγους επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε.: α) 837/2010, ποσού
ευρώ 16.580,02 του Δ. Σαλαμίνας, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 110/2010
της ίδιας ως άνω Επιτρόπου) και β) 873 και 876/2010, ποσού ευρώ 12.114,52 και
174
14.985,85 αντίστοιχα, του Δ. Σαλαμίνας, τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν (πράξη
111/2010 της ίδιας ως άνω Επιτρόπου).
Με την 93/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Νίκαιας
επεστράφησαν αθεώρητα τα 3448/2010 έως 3450/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ
14.036,80 του Δ. Κερατσινίου, που αφορούσαν επιδόσεις γνωστοποιήσεων του
Δήμου, με την αιτιολογία ότι: α) σύμφωνα με το άρθρο 284 του Κ.Δ.Κ. η εν λόγω
εργασία ανάγεται στα καθήκοντα των οργάνων της Δημοτικής Αστυνομίας ή της
αρμόδιας διοικητικής υπηρεσίας, β) δεν επισυνάπτονταν τα επιδοτηθέντα έγγραφα
και
ως εκ τούτου η δαπάνη δεν ήταν δυνατόν
να ελεγχθεί, γ) δεν υπήρχε
συμφωνητικό για τις εργασίες αυτές, δ) δεν υπήρχε έκθεση ανάληψης δαπάνης για το
έτος 2006 και ε) οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών είχαν εκδοθεί μετά το τέλος της
φορολογικής περιόδου της παροχής αυτών (υπηρεσιών).
Τα ανωτέρω Χ.Ε. δεν
επανυποβλήθηκαν.
Με την 30/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ. Σ. της 2 ης Υπηρεσίας στο Ν.
Αχαΐας, επεστράφησαν αθεώρητα τα 255, 268-270 και 273/2010 Χ.Ε., συνολικού
ποσού ευρώ 12.232,35, του Δ. Ακράτας, που αφορούσαν σε δαπάνες για παράθεση
γευμάτων στο πλαίσιο εκδηλώσεων του εν λόγω Δήμου, με την αιτιολογία ότι
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν.3801/2009 (Φ.Ε.Κ. 163 Α΄) τέτοιου
είδους δαπάνες σε βάρος των πιστώσεων των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α, δε μπορεί να
γίνονται εξ’ αφορμής των εκδηλώσεων αυτών και μόνο, χωρίς την αναγκαία
συνάφεια προς το νόημα και το κλίμα της γιορτής. Τα ανωτέρω Χ.Ε. δεν
επανυποβλήθηκαν .
Για τον ίδιο λόγο επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε: 1) 457 και 458/2010,
συνολικού ποσού ευρώ 4.733,58, του Δ. Διακοπτού, τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν
(πράξη 34/2010 του ιδίου ως άνω Επιτρόπου), 2) 293/2010, ποσού ευρώ 3991,13, του
Δ. Συμπολιτείας, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 32/2010 του ιδίου ως άνω
Επιτρόπου), 3) 360/2010, ποσού ευρώ 3.530,75, του Δ. Συμπολιτείας, το οποίο δεν
επανυποβλήθηκε (πράξη 41/2010 του ιδίου ως άνω Επιτρόπου), 4) 434/2010, ποσού
ευρώ 3.467,89, του Δ. Μόβρης, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 33/2010 του
ιδίου ως άνω Επιτρόπου).
Με την 43/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Νομό Ρεθύμνης
επεστράφη αθεώρητο το 487/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 12.100, του Δ. Ρεθύμνης, που
αφορούσε στην καταβολή σε φυσικό πρόσωπο, κατόπιν συμβιβαστικής επίλυσης
διαφοράς, αμοιβής μελέτης, σχεδιασμού και οργάνωσης των μουσικών εκδηλώσεων
175
του Αναγεννησιακού Φεστιβάλ Ρεθύμνου 2008, με την αιτιολογία ότι: 1) μέρος της
ανωτέρω δαπάνης, ποσού ευρώ 2.250, είχε κριθεί μη νόμιμη με την 51/2008 πράξη
επιστροφής του ιδίου ως άνω Επιτρόπου, που αφορούσε στο 1957/2008 Χ.Ε. του
ίδιου Δήμου διότι: α) η 546/6.8.2008 απόφαση του Δ.Σ. περί ανάθεσης της ανωτέρω
παροχής υπηρεσιών εκδόθηκε σε χρόνο μεταγενέστερο του
χρόνου υπογραφής
(3.3.2008) του συμφωνητικού μεταξύ Δημάρχου και παρόχου υπηρεσιών, συνολικού
ποσού ευρώ 10.000, και των εκδηλώσεων του εν λόγω Φεστιβάλ που διήρκεσαν από
5/7/2008 έως 23/7/2008, β) από την βεβαίωση της ΚΓ΄ ΔΟΥ Αθηνών περί ενάρξεως
εργασιών φυσικού επιτηδευματία δεν προέκυπτε ότι η δικαιούχος του Χ.Ε. είχε ως
αντικείμενο δραστηριότητας τη μελέτη και οργάνωση μουσικών εκδηλώσεων και γ)
μη νομίμως και δη κατά παράβαση του οικείου συμφωνητικού και των 546/6.8.2008
και 548/6.8.2008 αποφάσεων του Δ.Σ., που όριζαν σε ευρώ 10.000 τη συνολική
αμοιβή της δικαιούχου του 487/2010 Χ.Ε., το ανωτέρω Χ.Ε εκδόθηκε με ποσό
μεγαλύτερο, ήτοι ευρώ 12.100 και 5) ο εξώδικος συμβιβασμός δεν βρίσκει νόμιμο
έρεισμα και δεν παράγει δεδικασμένο για το Ελ.Σ., αφού δεν έχει εκδοθεί προς τούτο
τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Το ανωτέρω ΧΕ δεν επανυποβλήθηκε.
Με τη 223/2010 πράξη της αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ.
Περιστερίου επεστράφη αθεώρητο το 765/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 12.000, του Δ.
Μεγαρέων, που αφορούσε αμοιβή για τη σύνταξη δηλώσεων ολοκλήρωσης έργων
ενταγμένων στο ΕΠΤΑ, ΕΚΤ του ΠΕΠ Αττικής 2000-2006, με την αιτιολογία ότι δεν
προσκομίζονταν: η απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και
Παραλαβής του έργου (Ε.Π.Π.Ε.), όπως προβλεπόταν σχετικά στη σύμβαση και η
προβλεπόμενη πιστοποίηση από την Επιτροπή, των εργασιών που εκτελέστηκαν από
την ανάδοχο εταιρεία. Επιπλέον, ο κατάλογος των υπηρεσιών, που παρασχέθηκαν
από την ανάδοχο εταιρεία δεν ανέφερε το κόστος κάθε υπηρεσίας ούτε είχε εγκριθεί
από το Δήμαρχο, όπως οριζόταν σχετικά στη σύμβαση.
Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν
επανυποβλήθηκε.
Με την 25/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Κυκλάδων,
επεστράφη αθεώρητο το 290/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 11.572, του Δ. Μυκόνου, που
αφορούσε στην πληρωμή δαπάνης για εργασίες καθαρισμού παραλιών του Δήμου με
μισθωμένο φορτωτή, με την αιτιολογία ότι τα συνημμένα δικαιολογητικά είναι ελλιπή
ή ανυπόγραφα, επειδή δεν αναγράφεται στο πρακτικό της Δ.Ε., στο συνταχθέν
συμφωνητικό και στο εκδοθέν τιμολόγιο του αναδόχου το ημερήσιο μίσθωμα του
φορτηγού και του φορτωτή, όπως τούτο καθορίζεται από τους πίνακες του
176
ΥΠ.Ε.ΧΩ.Δ.Ε., καθώς και ο αριθμός των ημερών, που απαιτείται για την
ολοκλήρωση των παραπάνω, ώστε να προκύπτει το συνολικό ποσό της δαπάνης, η δε
βεβαίωση καλής εκτέλεσης είναι ανυπόγραφη από τα δύο μέλη της τριμελούς
επιτροπής παραλαβής κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 1 και 4 του
π.δ. 28/1980 (Φ.Ε.Κ. 11 Α΄), το οποίο εφαρμόζεται στην προκειμένη περίπτωση,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 273 παρ. 1 και 209 παρ. 2 του Κ.Δ.Κ. Το
ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Ο δήμος Μυκονίων συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην Έκθεση του Ε.Σ.
και πληροφορεί περαιτέρω ότι η σχετική δαπάνη παραμένει ανεξόφλητη.
Με τη 49/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Θεσσαλονίκης,
επεστράφη αθεώρητο το 15459/2010 X.E., ποσού ευρώ 11.047,48 του Δ.
Θεσσαλονίκης, που αφορούσε σε αμοιβή για τη διενέργεια χρηματαποστολών και τη
φύλαξη του ταμείου του Δήμου, με την αιτιολογία ότι στη διακήρυξη του
διαγωνισμού δεν προβλεπόταν δυνατότητα παράτασης της σύμβασης, ενώ μη νόμιμα
το Δ.Σ. την παρατείνει αορίστως και χωρίς χρονικό περιορισμό. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν
επανυποβλήθηκε.
Με την 129/2010 πράξη του αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Αγίας
Παρασκευής επεστράφη αθεώρητο το 1427/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 10.135,20, του Δ.
Κρωπίας, που αφορούσε δαπάνη για «υποστήριξη οικονομικού προγράμματος» με
την αιτιολογία ότι τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά είναι ελλιπή και δεν
νομιμοποιούν την εντελλόμενη δαπάνη. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με τη 16/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Θεσπρωτίας
επεστράφη αθεώρητο το 1310/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 9.702, του Δ. Ηγουμενίτσας,
το οποίο είχε εκδοθεί σε αντικατάσταση του επιστραφέντος, με την 11/2009 πράξη
του ανωτέρω Επιτρόπου, ως αθεώρητου 1035/2009 όμοιου, που αφορούσε
στην
καταβολή αμοιβής για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών κατάρτισης και
υποβολής
Αίτησης – Φακέλου
προς
την
Περιφέρεια
Ηπείρου
για
την
επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας του Δήμου, ως δυνητικού Τελικού
Δικαιούχου έργων, στο πλαίσιο της Δ΄ Προγραμματικής περιόδου, κατά τη
μεταβατική περίοδο μέχρι την έκδοση του ελληνικού προτύπου διοίκησης και
διαχείρισης έργων, σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 1258/ΕΥΣ 2811/11.1.2008,
4670/ΕΥΣ 551/1.2.2008 και 4672/ΕΥΣ 552/1.2.2008 Υ.Α. και τους ορισμούς της
σχετικής πρόσκλησης της Περιφέρειας Ηπείρου. Η αιτιολογία της μη θεώρησης
του ως άνω Χ.Ε. συνίστατο προεχόντως στο ότι μη νομίμως και δη κατά παράβαση
177
της αρχής της νομιμότητας και της συμβατικής ελευθερίας το τεχνικό εγχειρίδιο
υποστηρικτικών
υπηρεσιών
υποβλήθηκε
από
το
Δ. Ηγουμενίτσας
στην
Περιφέρεια Ηπείρου στις 20.6.2008 και 10.10.2008, δεδομένου ότι η μεν απόφαση
της Δ.Ε. περί απευθείας ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας εκδόθηκε στις 15.7.2008,
η δε σύμβαση, που προέβλεπε την, εντός είκοσι ημερών από την υπογραφή της,
παράδοση των τεχνικών εγχειριδίων, υπογράφηκε στις 13.1.2009. Περαιτέρω οι
ανωτέρω υπηρεσίες μη νομίμως και δη κατά παράβαση της αρχής της
οικονομικότητας ανατέθηκαν σε ιδιώτη, δοθέντος ότι ενέπιπταν στα καθήκοντα και
τις αρμοδιότητες των υπαλλήλων του Δήμου, σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ του. Το
ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 34/2010 πράξη του αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν.
Τρικάλων επεστράφη αθεώρητο το 79/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 8.992,50, του Δ.
Εστιαιώτιδας, που αφορούσε δαπάνη για την αποκομιδή απορριμμάτων του Δήμου,
έτους 2005, με την αιτιολογία ότι η δαπάνη αυτή δεν ήταν σύννομη, διότι κατά
παράβαση των διατάξεων 19 παρ. Β΄ περ. δ΄ του π.δ.186/92 (Φ.Ε.Κ. 84 Α΄), τα
τιμολόγια παροχής και εκτέλεσης των εργασιών, δεν έφεραν την νόμιμη θεώρηση ή
σήμανση, ενώ δεν προσκομίσθηκαν άλλα στοιχεία, που να δικαιολογούσαν την
απαλλαγή του επιτηδευματία από την πιο πάνω υποχρέωση. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν
επανυποβλήθηκε.
Ο νυν δήμος Τρικκαίων συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην Έκθεση του
Ε.Σ.
Με τη 14/2010 πράξη της αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Χίου,
επεστράφη αθεώρητο το 522/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 8.700, του Δ. Χίου, που
αφορούσε στην καταβολή σε φυσικό πρόσωπο αμοιβής για την από το Δήμο
ανατεθείσα σ’ αυτό αποκομιδή στερεών αποβλήτων και λυματολάσπης από τις
εγκαταστάσεις της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)
και τη μεταφορά τους στη χωματερή του Δήμου, με την αιτιολογία ότι, κατά
παράβαση του άρθρου 12 του ν. 1650/1986 (ΦΕΚ Α΄ 160), όπως τροποποιήθηκε με
το άρθρο 30 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ Α΄ 42) και της 2006/12 Οδηγίας ΕΚ, για την
εκτέλεση του έργου αυτού η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. είχε συνάψει προγραμματική σύμβαση με
το Δ. Χίου και όχι με ανώνυμη εταιρεία που λειτουργούσε ως Φορέας Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.), η οποία και μόνον θα ήταν αρμόδια για την
υλοποίηση του αντικειμένου της. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
178
Με την 79/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Έβρου επεστράφη
αθεώρητο το 192/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 7.527,31, του Δ. Τυχερού, που αφορούσε
σε δαπάνες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτου, με την αιτιολογία ότι: α) οι
επισυναφθείσες εντολές τεχνικής επιθεώρησης του οχήματος, μηχανήματος και
προμήθειας υλικού ήταν μεταγενέστερες της εκτέλεσης των εργασιών, κατά
παράβαση της
Υ.Α. Οικ.4993/745/24.04.1975 (ΦΕΚ Β΄ 489), με την οποία
καθορίζεται η διαδικασία επισκευής, συντήρησης, αγοράς ανταλλακτικών των
οχημάτων που ανήκουν στο δημόσιο, τα ν.π.δ.δ. και τους Ο.Τ.Α. Το ανωτέρω Χ.Ε.
δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 181/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Έβρου επεστράφη
αθεώρητο το 1719/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 7.500, του Δ. Αλεξανδρούπολης, που
αφορούσε στη δαπάνη πληρωμής για την ολοκλήρωση της Α` φάσης του έργου:
«Ημερίδες
δημιουργικής
απασχόλησης
παιδιών
και
παράδοση
τεύχους
προτεινόμενων θεματικών αντικειμένων», με την αιτιολογία ότι η δημιουργική
απασχόληση παιδιών αποτελεί δράση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτιστικής
Ανάπτυξης του Δ. Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με την μεταξύ τους σύμβαση
χρηματοδότησης
και
το
Διετές
Σχέδιο
Δράσης.
Το
ανωτέρω
Χ.Ε.
δεν
επανυποβλήθηκε.
Με την 15/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Αιτωλοακαρνανίας
επεστράφη αθεώρητο το 122/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 7.400, του Δ. Ναυπάκτου, με
την αιτιολογία ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 158 του Κ.Δ.Κ.,
από τη λίστα που είχε επισυναφθεί στα δικαιολογητικά του Χ.Ε. και ανέφερε τα
ονόματα και τις ιδιότητες των ατόμων, που παραβρέθηκαν στο γεύμα που
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εκδήλωσης για τη Ναυμαχία της Ναυπάκτου, δεν
προέκυπτε ο τρόπος, με τον οποίο τα πρόσωπα αυτά συνέβαλαν στην κοινωνική,
οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη ή προβολή του Δήμου. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν
επανυποβλήθηκε.
Για τον ίδιο λόγο επεστράφη αθεώρητο το 524/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ
3.028,20, του Δ. Ναυπάκτου, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 58/2010 του ιδίου
ως άνω Επιτρόπου).
Με την 81/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ.Σ. της 2 ης Υπηρεσίας στο Ν.
Λάρισας επεστράφησαν αθεώρητα τα 1087Ε και 1156Ε/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού
ευρώ 7.200, του Δ. Τυρνάβου, που αφορούσαν στην πληρωμή δαπανών παροχής
εργασιών απομάκρυνσης αυτοφυούς χόρτου και εργασιών καθαρισμού και
179
αποκατάστασης αρχαιολογικών ευρημάτων και διευθέτησης χώρου φιλοξενίας τους,
με την αιτιολογία ότι: α) κατά παράβαση των διατάξεων της παρ.5 του άρθρου 2 του
π.δ.186/92 (Φ.Ε.Κ.84 Α΄), όπως τα όρια της παραγράφου αυτής αναπροσαρμόσθηκαν
με την παρ. 6 του άρθρου 27 του ν.3522/06 (Φ.Ε.Κ.276 Α΄), δεν επισυνάπτονταν στα
εν λόγω Χ.Ε. αποσπάσματα φορολογικής δήλωσης οικονομικού έτους 2009, εκ των
οποίων να προκύπτει ότι πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα μέχρι του ποσού των
10.000 ευρώ το έτος 2009 και υπεύθυνες δηλώσεις των δικαιούχων, εκ της οποίων να
προκύπτει ότι τα ακαθάριστα έσοδα από την ως άνω παροχή υπηρεσιών δεν
ξεπερνούσαν το ποσό των 5.000 ευρώ, προκειμένου να αιτιολογηθεί πλήρως η
απαλλαγή των δικαιούχων από την υποχρέωση θεώρησης στοιχείων παροχής
υπηρεσιών και βιβλίων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 2 του
π.δ.186/1992 (Φ.Ε.Κ.84 Α΄), όπως ισχύει και β) οι εν λόγω συμβάσεις ανάθεσης
εργασιών συνάφθηκαν, κατά παράβαση της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997
(Φ.Ε.Κ. 206 Α΄), καθόσον οι ανάγκες που επέβαλαν τη σύναψή τους δεν ήταν
έκτακτες και ασυνήθεις, αλλά πάγιες και διαρκείς, που πρέπει να αντιμετωπιστούν
από τους ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους του Δήμου, ενώ εξάλλου οι ανωτέρω
συμβάσεις, κατά παράβαση της παρ. 3 του ίδιου ως άνω άρθρου, αποτελούν συνέχεια
άλλων συμβάσεων εργασίας με το ίδιο αντικείμενο, που συνάφθηκαν το έτος 2010.
Τα Χ.Ε. αυτά δεν επανυποβλήθηκαν για θεώρηση.
Με την 87/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Λασιθίου, επεστράφη
αθεώρητο το 173/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 6.999,85, του Δ. Νεάπολης, που αφορούσε
στην πληρωμή δαπάνης για εργασίες εφαρμογής φυτοπροστατευτικού σκευάσματος
για τα φοινικόδεντρα του Δήμου, με την αιτιολογία ότι μη νόμιμα φέρεται να
πραγματοποιήθηκαν όλοι οι ψεκασμοί κατά το μήνα Μάιο του 2010, αφού σύμφωνα
με: α) την από 30.3.2010 Μελέτη εργασιών, β) την από 30.3.2010 προσφορά του
φερόμενου ως δικαιούχου και γ) το από 11.5.2010 συμφωνητικό, θα έπρεπε η ως άνω
εργασία να γίνει σταδιακά σε δέκα (10) ψεκασμούς από το Μάιο έως και το
Νοέμβριο του 2010. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Ο νυν δήμος Αγ. Νικολάου υποστηρίζει ότι η ανωτέρω δαπάνη εξοφλήθηκε
με το ισόποσο αρ. 393Α /2011 Χ.Ε.
Με την 99/2010 πράξη της αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ.
Καλλιθέας επεστράφη αθεώρητο το 844/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 6.590 του Δ.
Γλυφάδας, που αφορούσε
«σημάνσεις, διαγραμμίσεις
πινακίδες, ονοματοθεσία
οδών και στοιχεία προστασίας», με την αιτιολογία ότι: α) σύμφωνα με τις διατάξεις
180
του άρθρου 1 παρ. 3 του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ Α΄ 23), δεν πρόκειται για δημόσιο έργο
αλλά για εκτέλεση εργασιών και ως εκ τούτου μη νόμιμα περιλαμβάνεται στη δαπάνη
όφελος εργολάβου και β) δεν δικαιολογείται η ανάθεση των ανωτέρω εργασιών σε
τρίτο καθόσον η εν λόγω εργασία ανάγεται στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων
του Δήμου. Το ανωτέρω Χ.Ε δεν επανυποβλήθηκε.
Για τον ίδιο ως άνω δεύτερο λόγο επεστράφη αθεώρητο το 494/2010 Χ.Ε.,
ποσού ευρώ 7.073,76 του Δ. Λαγανά, που αφορούσε στην αμοιβή τοπογράφου
μηχανικού για τη σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος αποτύπωσης αιγιαλού, το
οποίο δεν επανυποβλήθηκε (41/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν.
Ζακύνθου).
Με την 57/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Αργολίδας
επεστράφη αθεώρητο το 711/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 6.288,58, του Δ. Κρανιδίου,
που αφορούσε στην πληρωμή της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας Πνευματικής
Ιδιοκτησίας (ΑΕΠΙ) για τα έτη 2003-2006, με την αιτιολογία ότι, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 276 παρ. 2 του Κ.Δ.Κ. και 90-91 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄
247) μέρος της εντελλόμενης δαπάνης, ποσού ευρώ 2089,96, είχε παραγραφεί. Το
ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 8/2010 πράξη της αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν.
Άρτας επεστράφη αθεώρητο το 29/2010 Χ.Ε., ποσού 6.000 ευρώ, του Δ. Βλαχερνών,
που αφορούσε στην πληρωμή αμοιβής εταιρείας συμβούλων για την εκπόνηση του
επιχειρησιακού και οικονομικού προγραμματισμού του Δήμου, με την αιτιολογία ότι,
κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 205 του Κ.Δ.Κ. και 10 β της Υ.Α.
18183/2007 (Φ.Ε.Κ. 534 Β΄), όπως αντικαταστάθηκε με την Υ.Α. 16422 (Φ.Ε.Κ. 699
Β΄), σύμφωνα με τις οποίες η εκπόνηση του προγράμματος πρέπει να
πραγματοποιηθεί το πρώτο εξάμηνο της δημοτικής περιόδου και να αναθεωρείται
κάθε διετία, ενώ ειδικά για τη δημοτική περίοδο 2007 -2010, η προθεσμία κατάρτισης
του προγράμματος δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31-7-2008, ο ανωτέρω Δήμος
υπέγραψε τη σχετική σύμβαση ανάθεσης με την ως άνω εταιρεία στις 27-5-2009,
δηλαδή ένα χρόνο περίπου μετά τη λήξη της ως άνω προθεσμίας κατάρτισης. Το
ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Ο δήμος Αρταίων συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην Έκθεση του Ε.Σ.
και αναφέρει ότι το ανωτέρω Χ.Ε. ακυρώθηκε, το σχετικό τιμολόγιο επεστράφη στο
δικαιούχο και η συγκεκριμένη δαπάνη δεν πληρώθηκε.
181
Με την 22/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Νίκαιας επεστράφη
αθεώρητο το 1613/2010 Χ.Ε. προπληρωμής, ποσού ευρώ 6.000 του Δ. Νίκαιας, που
αφορούσε
σε
δαπάνες
συντήρησης
και
επισκευής
μεταφορικών
μέσων
(προγραμματισμένα service), με την αιτιολογία ότι από την 188/2010 απόφαση της
Δ.Ε., δεν προέκυπταν λόγοι που να στοιχειοθετούν ως επείγουσες τις ανωτέρω
δαπάνες και να καθιστούν αδύνατη ή απρόσφορη την πληρωμή τους με τακτικά
εντάλματα (άρθρο 172 του Κ.Δ.Κ.) αλλά επρόκειτο για δαπάνη που μπορούσε να
προγραμματισθεί. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Για τον ίδιο λόγο επεστράφη αθεώρητο το 229/2010 Χ.Ε. προπληρωμής
ποσού ευρώ 4.235 του Δ. Γλυκών Νερών, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη
43/2010 του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Αγίας Παρασκευής).
Με τη 16/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Κιλκίς επεστράφη
αθεώρητο το 256/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 5.880, του Δ. Γαλλικού, που αφορούσε
στην καταβολή σε ομόρρυθμη εταιρεία αμοιβής στο πλαίσιο προγράμματος
λουτροθεραπείας για οικονομικά αδύναμους και συνταξιούχους του Δήμου, με την
αιτιολογία ότι: 1) στα συνοδεύοντα το Χ.Ε. δικαιολογητικά δεν επισυναπτόταν
ονομαστική κατάσταση των συμμετασχόντων στο ανωτέρω πρόγραμμα, ούτε
αναφέρονταν τα κριτήρια επιλογής τους μεταξύ των οικονομικά αδύναμων του
Δήμου, αλλά ούτε και ο προσδιορισμός των τελευταίων από αρμόδια κοινωνική
υπηρεσία ή κοινωνική λειτουργό και 2) η ανωτέρω αμοιβή περιλαμβάνει μεταξύ
άλλων το ποσό των ευρώ 1.100 (50 άτομα Χ 2 ευρώ Χ 11 δρομολόγια), που αφορά
στα εισιτήρια των δικαιούχων, για τα οποία δεν είχε εκδοθεί τιμολόγιο. Το ανωτέρω
Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 70/2010 πράξη του αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν.
Δωδεκανήσου επεστράφησαν αθεώρητα τα 425, 426, 428 και 430/2010 Χ.Ε.,
συνολικού ποσού ευρώ 5.727, του Δ. Ροδίων, που αφορούσαν στην παράθεση
γευμάτων και δείπνων σε διάφορες εκδηλώσεις του Δήμου καθώς και στη φιλοξενία
διαφόρων ατόμων με την αιτιολογία ότι: α) κατά παράβαση των διατάξεων των
άρθρων 11 και 12 του π.δ. 186/92 (Φ.Ε.Κ. 84 Α΄), οι ημερομηνίες έκδοσης των
συνημμένων Τιμολογίων – Δελτίων Αποστολής και των Πρωτοκόλλων Παραλαβής
των ειδών από την αρμόδια επιτροπή δεν συνέπιπταν με τις ημερομηνίες διεξαγωγής
των συγκεκριμένων εκδηλώσεων – δεξιώσεων, όπως καθορίσθηκαν με τις
συνημμένες αποφάσεις του Δ.Σ., β) κατά παράβαση των διατάξεων των άρθ. 27, 28
και 29 της Υ.Α. 11389/23.3.1993 (Φ.Ε.Κ. 185 Β΄) (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α), από τα συνημμένα
182
στα χρηματικά εντάλματα Πρωτόκολλα Παραλαβής, προέκυπτε ότι η παραλαβή των
ειδών από την αρμόδια επιτροπή, έγινε κατά πολύ μεταγενέστερα από τις
καθορισθείσες ημερομηνίες των εκδηλώσεων – δεξιώσεων, σύμφωνα με τις
συνημμένες στα χρηματικά εντάλματα αποφάσεις του Δ.Σ. και γ) αρκετές από τις
ανωτέρω δαπάνες δεν έβρισκαν έρεισμα στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθ. 158 του
Κ.Δ.Κ., καθόσον δεν συνέβαλαν με οποιονδήποτε τρόπο στην πολιτιστική, κοινωνική
και οικονομική ανάπτυξη του Δήμου, δεν ήταν λειτουργικές, ούτε συντελούσαν στην
καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών του. Τα ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκαν.
Για τους ίδιους ως άνω λόγους επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε: 1) 154 και
156/2010, συνολικού ποσού ευρώ 4.700, του Δ. Ροδίων, τα οποία δεν
επανυποβλήθηκαν (πράξη 71/2010 του ίδιου ως άνω αναπληρωτή Επιτρόπου), 2) τα
599, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 668, 669, 670, 671, 673 και 674/2010, συνολικού
ποσού ευρώ 4.597,59 του Δ. Πάτμου, τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν (πράξη
73/2010 του ίδιου ως άνω αναπληρωτή Επιτρόπου).
Με την 6/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Πιερίας επεστράφησαν
αθεώρητα τα 145 και 146/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 5.391,16 του Δ.
Ανατολικού Ολύμπου, που αφορούσαν σε δαπάνες δημοσιεύσεων, με την αιτιολογία
ότι, κατά παράβαση των διατάξεων των παρ. 7 και 8 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994
(Φ.Ε..Κ 28 Α’), οι δημοσιευθείσες ανακοινώσεις, εξαιτίας τόσο της έκτασης όσο και
του τρόπου διαμόρφωσης του περιεχομένου τους, δεν έχουν περιληπτικό χαρακτήρα,
δεδομένου ότι δεν περιορίζονται στα ουσιώδη απαιτούμενα στοιχεία, προκειμένου να
εξασφαλίσουν το ελάχιστο όριο δημοσιότητας, που κρίνει απαραίτητο ο νομοθέτης,
ώστε να μην επιβαρύνεται αδικαιολόγητα ο προϋπολογισμός του Δήμου. Τα ανωτέρω
Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκαν.
Με την 26/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Υπουργείο Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας επεστράφη αθεώρητο το 732/2010 Χ.Ε. ποσού
ευρώ 5.000, που εκδόθηκε από την Υ.Δ.Ε. στο ίδιο ως άνω Υπουργείο και αφορούσε
στην καταβολή αμοιβής για τη συμβουλευτική υποστήριξη των οικονομικών
λειτουργιών – ανάλυση οικονομικών μεγεθών του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. για το έτος 2010, με
την αιτιολογία ότι η ανάθεση των ανωτέρω υπηρεσιών σε εξωτερικό συνεργάτη έγινε
κατά παράβαση των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 209 του Κ.Δ.Κ. (Κ.Δ.Κ., ΦΕΚ
Α΄ 114) η οποία προστέθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 3613/2007 (ΦΕΚ Α΄
263). Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
183
Με την 61/2010 πράξη του αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ.
Καλαμαριάς επεστράφη αθεώρητο το 719/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 4.920, του Δ.
Μίκρας Ν. Θεσσαλονίκης, που
αφορά στην καταβολή αμοιβής, για τις
παρασχεθείσες κατά το χρονικό διάστημα από 2.8.2010 έως 1.11.2010 υπηρεσίες
παρακολούθησης και αξιολόγησης της εφαρμογής του επιχειρησιακού προγράμματος
του Δήμου, με την αιτιολογία ότι η πρόσθετη συμβουλευτική υποστήριξη των
υπηρεσιών σύνταξης και κατάρτισης του προγράμματος σε εξωτερικούς συμβούλους
ανατέθηκε κατά παράβαση των άρθρων 203, 204, 206, 207 του Κ.Δ.Κ., του π.δ.
185/2007 (ΦΕΚ Α΄ 221) και των άρθρων 4, 5 και 8 της Υ.Α. 18183/2007 (ΦΕΚ Β΄
534). Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 3/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Πειραιά επεστράφη
αθεώρητο το 60/2010 Χ.Ε, ποσού ευρώ 4.879 του Δ. Σαλαμίνας, που αφορούσε σε
εργασίες μεταφοράς παλαιών τηλεφωνικών γραμμών στο νέο σύστημα δομημένης
καλωδίωσης στο τηλεφωνικό κέντρο του Δ. Σαλαμίνας, με την αιτιολογία ότι: α) το
ποσό του Χ.Ε. και του τιμολογίου δεν συμφωνούσε με το ποσό της προσφοράς του
αναδόχου, β) η Έκθεση Ανάληψης Δαπάνης συντάχθηκε μετά την υπογραφή της
σύμβασης, κατά παράβαση του άρθρου 13 του β.δ. 17/5-15/6/59 (ΦΕΚ Α΄ 114) και γ)
στην υπογραφείσα σύμβαση δεν οριζόταν ο χρόνος παράδοσης – ολοκλήρωσης των
εργασιών, κατά παράβαση του άρθρου 26 παρ. 3 του π.δ. 28/1980 (ΦΕΚ Α΄11). Το
ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 29/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Αργολίδας,
επεστράφη αθεώρητο το 204/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 4.522, του Δ. Κρανιδίου, που
αφορούσε στη δαπάνη συντήρησης του πλαστικού χλοοτάπητα του γηπέδου
Κοιλάδας, με την αιτιολογία ότι μη νομίμως και δη κατά παράβαση της διάταξης της
παρ. 13 του άρθρου 20 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ Α΄ 163), στα δικαιολογητικά του Χ.Ε.
δεν επισυναπτόταν η απόφαση του Δημάρχου για την ανάθεση των εργασιών,
περαιτέρω δε η βεβαίωση εκτέλεσης των εργασιών δεν έφερε ημερομηνία και δεν
ήταν υπογεγραμμένη από όλα τα μέλη της επιτροπής παραλαβής, ενώ δεν είχαν
τηρηθεί οι όροι του συμβολαίου εγγύησης από την εταιρεία. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν
επανυποβλήθηκε.
Με την 168/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Ηλιούπολης
επεστράφησαν αθεώρητα τα 1016, 1189 και 1193/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ
4.493,12, της Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας, που αφορούσαν πληρωμές για
δημοσιεύσεις ανακοινώσεων για πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου βάσει
184
του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ Α΄28), με την αιτιολογία ότι: α) η ανακοίνωση
δημοσιεύθηκε ολόκληρη κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 3 του ν.
2527/1997 (ΦΕΚ Α΄ 206) και του άρθρου 21 παρ.6 και παρ. 8 του ν. 2190/1994
(ΦΕΚ Α΄ 28), β) τα εντάλματα είχαν εγγραφεί σε λάθος Κ.Α.Ε. κατά παράβαση των
διατάξεων των άρθρων 5 και 15 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄ 247) και των άρθρων 3
και 9 του π.δ. 496/1974 (ΦΕΚ Α΄ 204) και της αρχής της ειδικότητας των πιστώσεων,
γ) για το 1193/2010 Χ.Ε. η δημοσίευση υπερέβαινε τα όρια τα οποία θα έπρεπε να
καταλαμβάνουν οι τίτλοι και υπότιτλοι των δημοσιευμάτων όπως καθορίζονται από
τις διατάξεις στο άρθρο 6 παρ. 2 και 3 της Κ.Υ.Α. 2/82452/0020/2008 Οικονομίας Οικονομικών και Εσωτερικών (ΦΕΚ Β΄ 2441) και δ) δεν προσκομίζονταν οι
αναγκαίες βεβαιώσεις για τον αριθμό κυκλοφορίας των φύλλων των εφημερίδων
ώστε να προσδιορισθεί το κόστος κατά χιλιοστόμετρο όπως προβλέπεται στο άρθρο 6
παρ. 1 της ως άνω Κ.Υ.Α. Τα ανωτέρω Χ.Ε δεν επανυποβλήθηκαν.
Με την 3/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν.
Ρεθύμνης
επεστράφησαν αθεώρητα τα 89, 103, 108-110, 113, 114 και 121/2010 Χ.Ε.,
συνολικού ποσού ευρώ 4.248,23, του Δ. Ρεθύμνης, που αφορούσαν στην εξόφληση
οφειλών έτους 2009 για προμήθειες ειδών γιορτής κρασιού 2009, που έγιναν στο
πλαίσιο των εκδηλώσεων του Κέντρου Νέων, ΚΑΠΗ, ΧΕΝ, Κέντρου Ημερήσιας
Φροντίδας Ηλικωμένων του Δ. Ρεθύμνης, των εκδηλώσεων εορτασμού της 28 ης
Οκτωβρίου 2009 και της φιλοξενίας της Αντιπροσωπείας Ευρωπαϊκής Ένωσης
Πόλεων με Μαρίνα (ΑΕΜΑ) που επισκέφθηκε το Ρέθυμνο, με την αιτιολογία ότι τα
δελτία αποστολής – τιμολόγια για την νομιμοποίηση των δαπανών εκδόθηκαν σε
χρόνο μεταγενέστερο της πραγματοποίησης των εκδηλώσεων. Τα ανωτέρω ΧΕ δεν
επανυποβλήθηκαν.
Με την πράξη 46/2010 του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Κοζάνης,
επεστράφησαν αθεώρητα τα 853 και 854/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ
4.117,40, του Δ. Πτολεμαΐδας, με τα οποία εντέλλονταν η πληρωμή δαπανών
δημοσιεύσεων στον ημερήσιο τύπο για τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου, η
οποία αποτελεί Ν.Π.Δ.Δ. με ίδιο προϋπολογισμό, καθώς και για αποφάσεις της
Αστυνομικής Διεύθυνσης Κοζάνης (τμήμα Τροχαίας Πτολεμαΐδας), με την
αιτιολογία ότι οι ως άνω δημοσιεύσεις αφορούσαν φορείς, οι οποίοι είναι οι ίδιοι
υπεύθυνοι για την πληρωμή των ανακοινώσεων και δημοσιεύσεών τους. Το ανωτέρω
Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
185
Για τον ίδιο ως άνω λόγο επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε.: 1) 3554, 3561,
3564-3566,3569,3596,3597, 3609, 3613 έως 3616, 3840, 3843, 3846 και 3909/2010,
συνολικού ποσού ευρώ 3.372,99, του Δ. Πατρέων, τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν
(πράξη 44/2010, του Επιτρόπου του Ελ. Σ. της 1 ης Υπηρεσία στο Ν. Αχαΐας ), 2) 901,
902, 903, 904, 905, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 928, 987 και 988/2010,
συνολικού
ποσού
ευρώ
5.466,06,
του
Γενικού
Νοσοκομείου
Κοζάνης
«ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ», τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν (πράξη 65/2010 του αναπληρωτή
Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Κοζάνης), 3) 916, 919, 920, 922 έως 926, 930 έως 932
και 934/2010, συνολικού ποσού ευρώ 6.345,62 του Δ. Μυκόνου, τα οποία δεν
επανυποβλήθηκαν (πράξη 61/2010 του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Κυκλάδων).
Η Υπηρεσία συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην Έκθεση του Ε.Σ.
Με την 185/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ.Σ. της 2 ης Υπηρεσίας στο Ν.
Ηρακλείου επεστράφησαν αθεώρητα τα 3602, 3603, 3604, 3768, 3769, 3770 και
3881/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 4.070,31, του Δ. Ηρακλείου, που
αφορούσαν
στη
δημοσίευση
οικονομικών
καταστάσεων
(ισολογισμός
–
απολογισμός) έτους 2009, με την αιτιολογία ότι: α) ο χώρος, που καταλάμβαναν οι
παραπάνω δημοσιεύσεις υπερέβαινε το χώρο που ορίζεται από τις διατάξεις της
Κ.Υ.Α 2/28783/2005 (Φ.Ε.Κ. 1267 Β΄), καθόσον η γραμματοσειρά και το διάστιχο
της δημοσίευσης δεν ήταν επτά (7) και οκτώ και μισό (8,5) στιγμών αντίστοιχα, όπως
ορίζεται από την ανωτέρω Υ.Α. και β) η ανωτέρω δημοσίευση έγινε σε πέντε
εφημερίδες με συνέπεια την υπέρμετρη επιβάρυνση του προϋπολογισμού του Δήμου,
δεδομένου ότι μπορούσε να γίνει μόνο σε μια εφημερίδα, όπως προβλέπεται από την
παρ. 6 του αρθρ. 163 του Κ.Δ.Κ.. Τα ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκαν.
Για τον ίδιο ως άνω πρώτο λόγο επεστράφησαν αθεώρητα τα 362 έως 366,
369 και 370, 372, 374, 376 έως 379, 381 έως 385 και 387 έως 390/2010 Χ.Ε.,
συνολικού ποσού ευρώ 3.265,51 του Δ. Γαζίου, τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν
(πράξη 99/2010 του ίδιου ως άνω Επιτρόπου).
Με τη 208/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Ηλιούπολης
επεστράφη αθεώρητο το 573/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 3.247 του Δ. Βουλιαγμένης,
που αφορούσε στην πληρωμή εργασιών προστασίας φοινικοειδών του Δήμου από το
ρυγχοφόρο σκαθάρι και άλλων εχθρών, με την αιτιολογία ότι: α) οι προκηρύξεις του
διαγωνισμού, προϋπολογιζόμενης δαπάνης ευρώ 200.000, δεν είχαν δημοσιευθεί σε
δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες κατά παράβαση του άρθρου
4 παρ. 2 του π.δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α΄ 150), β) δεν τηρήθηκαν οι προθεσμίες υποβολής
186
προσφοράς από τη στιγμή δημοσίευσης στον τύπο των προκηρύξεων όπως αυτές
ορίζονται από το άρθρο 10 του ίδιου ως άνω π.δ. γ) δεν υπήρχε απόφαση Δ.Ε.
σύμφωνα με το άρθρo 103 του Κ.Δ.Κ. για τη διενέργεια επαναληπτικού διαγωνισμού,
δ) δεν προέκυπτε η πιστοποίηση της μεθόδου από κρατικό φορέα και ε) η τεχνική
έκθεση εξειδίκευε τη μέθοδο επιλογής φωτογραφικά. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν
επανυποβλήθηκε.
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
Με την 108/2010 Πράξη του VII Τμήματος του Ελ.Σ. κρίθηκαν μη θεωρητέα
τα 8, 9 και 10/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 129.949,14, που εκδόθηκαν από το
Δ. Μεσσαπίων και αφορούσαν σε χρηματοδότηση δημοτικής κοινωφελούς
επιχείρησης, στο πλαίσιο υλοποίησης του διετούς προγράμματος δράσης της, με την
αιτιολογία ότι σύμφωνα με το διετές πρόγραμμα δράσης, τον προϋπολογισμό έτους
2009 και το πρόγραμμα δραστηριοτήτων για το α΄ εξάμηνο του 2009, η
χρηματοδότηση αυτή συνιστούσε τη βασική πηγή των εσόδων της ανωτέρω
επιχείρησης και κάλυπτε κατά το μεγαλύτερο μέρος της λειτουργικές της δαπάνες
(αμοιβές προσωπικού, τέλη Ο.Τ.Ε., έξοδα διοικητικής υποστήριξης, έξοδα
θέρμανσης, γραφική ύλη) κατά παράβαση τόσο των διατάξεων των άρθρων 259 του
Κ.Δ.Κ., όσο και σε αυτές του άρθρου 87 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ε.Κ..
Για τον ίδιο λόγο: Α) κρίθηκαν μη θεωρητέα τα Χ.Ε.: 1) 44/2010, ποσού ευρώ
4.294, του Δ. Νεάπολης (Πράξη 175/2010 του VII Τμ. Ελ.Σ.),
Ο δήμος Αγ. Νικολάου συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην Έκθεση του
Ε.Σ. και πληροφορεί παράλληλα ότι το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε και η
σχετική δαπάνη δεν έχει πληρωθεί.
2) 753/2010, ποσού ευρώ 380, του Δ. Ιεράπετρας (Πράξη 38/2011 του VII Τμ.
Ελ.Σ.), 3) 315 και 316/2010, συνολικού ποσού ευρώ 7.582,13, του Δ. Ιτάνου (Πράξη
55/2011 VII Τμ. Ελ.Σ.), 4) 890/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 150.000, του Δ.
Αστερουσίων (Πράξη 161/2010 VII Τμ. Ελ.Σ.), και Β) επεστράφησαν αθεώρητα τα
Χ.Ε.: 1) 371/2010, ποσού ευρώ 103.750, του Δ. Σητείας, το οποίο αντικαταστάθηκε
από το 683/2010 όμοιο και θεωρήθηκε με μειωμένο το εντελλόμενο ποσό κατά ευρώ
66.690,79 (πράξη 127/2010 της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Λασιθίου),
187
2) 695/2010, ποσού ευρώ 73.300, του Δ. Πάρου, το οποίο αντικαταστάθηκε από το
1204/2010 όμοιο και θεωρήθηκε με μειωμένο το εντελλόμενο ποσό κατά ευρώ
17.549,65 (πράξη 42/2010 του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Κυκλάδων),
Ο δήμος Πάρου συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην Έκθεση του Ε.Σ.
3) 269/2010, ποσού ευρώ 70.500, του Δ. Αγίων Θεοδώρων, το οποίο δεν
επανυποβλήθηκε (πράξη 42/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Κορινθίας),
4) 5/2010, ποσού ευρώ 50.000, του Δ. Καστελλίου, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε
(πράξη 10/2010 του Επιτρόπου της 2ης Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν.
Ηρακλείου), 5) 57/2010, ποσού ευρώ 40.000, του Δ. Ζαρού, το οποίο δεν
επανυποβλήθηκε (πράξη 35/2010 του ίδιου ως άνω Επιτρόπου), 6) 302/2010, ποσού
ευρώ 60.000, του Δ. Αγίας Βαρβάρας, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη
59/2010 του ίδιου ως άνω Επιτρόπου), 7) 2250/2010, ποσού ευρώ 120.000, του Δ.
Ηρακλείου, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 132/2010 του ίδιου ως άνω
Επιτρόπου), 8) 472 και 473/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 40.000, του Δ.
Ραφήνας (πράξη 68/2010 του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Αγίας Παρασκευής), το
οποίο δεν επανυποβλήθηκε 9) 177/2010, ποσού ευρώ 87.936,05, του Δ. Μαραθώνα
(πράξη 38/2010 του ίδιου ως άνω Επιτρόπου), το οποίο αντικαταστάθηκε από το
211/2010 όμοιο και θεωρήθηκε με μειωμένο το εντελλόμενο ποσό κατά ευρώ
24.919,87, 10) 1258Α/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 190.900, του Δ. Ζωγράφου (πράξη
126/2010 της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Ηλιούπολης), το οποίο δεν
επανυποβλήθηκε, 11) 1581Α, 1583Α, 1584Α, 1589Α και 1590Α/2010, συνολικού ποσού
ευρώ 90.014,84, του Δ. Ζωγράφου (πράξη 152/2010 της ιδίας ως άνω Επιτρόπου), τα
οποία δεν επανυποβλήθηκαν 12) 198/2010, ποσού ευρώ 240.000, του Δ. Μελισσίων,
το οποίο επανυποβλήθηκε και θεωρήθηκε με μειωμένο το εντελλόμενο ποσό κατά
ευρώ 5.175,57 (πράξη 37/2010 του αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ.
Αμαρουσίου), 13) 424 και 425/2010, συνολικού ποσού ευρώ 104.977,11, του Δ.
Μεταμόρφωσης, τα οποία επανυποβλήθηκαν και θεωρήθηκαν με μειωμένο το
εντελλόμενο ποσό κατά ευρώ 6.402,59 (πράξη 39/2010 του ίδιου ως άνω
αναπληρωτή
Επιτρόπου),
Μεταμόρφωσης,
το
14)
οποίο
1264/2010,
δεν
ποσού
επανυποβλήθηκε
ευρώ
(πράξη
40.000,
του
105/22010
Δ.
της
αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ. Αμαρουσίου), 15) 1370, 2036, 2037/10,
συνολικού ποσού ευρώ 28.925,03, του Δ. Αχαρνών, τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν
(πράξη 137/2010 της ίδιας ως άνω αναπληρώτριας Επιτρόπου).
188
Με την 149/2010 Πράξη του VII Τμήματος του Ελ.Σ. κρίθηκαν μη θεωρητέα
τα 159 και 160/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 9.000 και 8.000, αντίστοιχα, του Δ.
Ιεράπετρας, που αφορούσαν σε επιχορηγήσεις πολιτιστικών συλλόγων, με την
αιτιολογία ότι, κατά παράβαση του άρθρου 202 παρ. 1 του Κ.Δ.Κ.: α) η εντελλόμενη
με το 159/2010 Χ.Ε. δαπάνη κατά ποσό ευρώ 4.000, ανεξαρτήτως του ότι δεν
συνοδευόταν από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την έγκριση της
επιχορήγησης, προοριζόταν όχι για πολιτιστικές εκδηλώσεις αλλά για την ανάπλαση
νερόμυλου και τη δημιουργία πάρκου αναψυχής και β) η εντελλόμενη δαπάνη με το
160/2010 Χ.Ε. δαπάνη κατά ποσό ευρώ 3.200 ευρώ, προοριζόταν αφενός για
διοργάνωση ενημερωτικής εκδήλωσης με αντικείμενο επιδοτούμενα προγράμματα
αγροτοτουρισμού, δηλαδή για δραστηριότητα που δεν συνιστούσε πολιτιστική
εκδήλωση, αφετέρου για τη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, δηλαδή για
δραστηριότητα η οποία δεν ενέπιπτε στους καταστατικούς σκοπούς του σωματείου.
Τα ανωτέρω 159 και 160/2010 Χ.Ε. αντικαταστάθηκαν με τα 1262 και 1263/2010
όμοια και θεωρήθηκαν με μειωμένο το εντελλόμενο ποσό κατά ευρώ 4.000 και 3.200,
αντίστοιχα.
Για τον ίδιο ως άνω πρώτο λόγο κρίθηκε μη θεωρητέο το 1646/2010 Χ.Ε.,
ποσού ευρώ 15.000, του Δ. Μάνδρας, που αφορούσε στην καταβολή επιχορήγησης
στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης (Πράξη 111/2011 του ίδιου ως άνω
Τμήματος).
Με την 160/2010 Πράξη του ίδιου ως άνω Τμήματος κρίθηκε μη θεωρητέο το
10/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 30.000, του Δ. Ορφέα Ν. Έβρου, που αφορούσε σε
συμμετοχή του Δήμου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της δημοτικής
κοινωφελούς επιχείρησης, με την αιτιολογία ότι: α) από τη συστατική πράξη της
επιχείρησης και την οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας δεν προέκυπτε ο σκοπός
της και β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, στην οποία συμμετείχε ο Δήμος, δεν
απέβλεπε αποκλειστικά σε επέκταση των αναπτυξιακών σκοπών της επιχείρησης ή σε
υλοποίηση επενδυτικού προγράμματος, με συνέπεια η συμμετοχή του Δήμου στην
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου να συνιστά ανεπίτρεπτη οικονομική ενίσχυση της
επιχείρησης, κατά παράβαση των άρθρων 253 παρ. 1, 2, 254 παρ. 1, 4, 259 παρ. 5
Κ.Δ.Κ..
Για τον ίδιο λόγο και για το λόγο ότι η αύξηση αυτή κατά 500% του αρχικού
κεφαλαίου ξεπερνά τα όρια της διακριτικής ευχέρειας της διοίκησης, ενόψει της
189
δεινής οικονομικής κατάστασης της χώρας και της εφαρμοζόμενης στενής
δημοσιονομικής πολιτικής επεστράφη αθεώρητο και το 2681/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ
1.000.000, του Δ. Πειραιά, που αφορούσε στην καταβολή αύξησης μετοχικού
κεφαλαίου της επιχείρησης «Δημοτική Ραδιοφωνία» (πράξη 58/2010 της Επιτρόπου
του Ελ.Σ. στο Δ. Πειραιά). Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 169/2010 Πράξη του VII Τμήματος του Ελ.Σ. κρίθηκαν μη
θεωρητέα τα 295 και 296/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 5.700 και 800, αντίστοιχα, του Δ.
Αμφιλοχίας, που αφορούσαν στην επιχορήγηση αθλητικών σωματείων, με την
αιτιολογία ότι, κατά παράβαση του άρθρο 202 του Κ.Δ.Κ., οι σύλλογοι αυτοί δεν
υπέβαλαν αίτηση προς το Δήμο, με την οποία να προσδιορίζονται οι συγκεκριμένες
αθλητικές εκδηλώσεις για την πραγματοποίηση των οποίων προτίθενται να
διαθέσουν την επιχορήγηση, ούτε προϋπολογισμό εξόδων των εκδηλώσεων αυτών,
σκοπός δε των επιχορηγήσεων ήταν η κάλυψη λειτουργικών τους αναγκών.
Για τον ίδιο λόγο: Α) κρίθηκαν μη θεωρητέα τα Χ.Ε. : 1) 22 Α/2010 Χ.Ε.,
ποσού ευρώ 45.000, του Δ. Οινοφύτων (Πράξη 195/2010 VII Τμ. Ελ.Σ.).
Ο νυν Δ. Τανάγρας δεν διατυπώνει καμία παρατήρηση για τον τρόπο κάλυψης
της εν λόγω δαπάνης.
2) 237Α/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 8.000, του Δ. Σχηματαρίου (Πράξη 258/2010 VII
Τμ. Ελ.Σ.).
Ο νυν Δ. Τανάγρας δεν διατυπώνει καμία παρατήρηση για τον τρόπο κάλυψης
της εν λόγω δαπάνης.
3) 107Β/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 15.000 του Δ. Αλιάρτου (Πράξη 346/2010 VII Τμ.
Ελ. Σ.).
Ο εν λόγω Δήμος δεν διατυπώνει παρατηρήσεις για τον τρόπο κάλυψης της
ανωτέρω δαπάνης.
4) 587, 588, 589, 590, 591, 592/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 13.000, του Δ.
Μουδανιών (Πράξη 303/2010 VII Τμ. Ελ.Σ.), 5) 977/2010 ποσού ευρώ 13.000, του
Δ. Κορινθίων (Πράξη 418/2010 VII Τμ. Ελ.Σ.), 6) 896 και 897/2010 Χ.Ε., συνολικού
ποσού ευρώ 55.000, του Δ. Νέας Φιλαδέλφειας (Πράξη 22/2011 VII Τμ. Ελ.Σ.) και
Β) επεστράφησαν αθεώρητα το Χ.Ε.: 1) 2359, 2360 έως 2366, 2376, 2377, 2379 έως
2381 και 2383/10, συνολικού ποσού ευρώ 28.825, του Δ. Κηφισιάς (πράξη 115/2010
της αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Αμαρουσίου), τα οποία δεν
επανυποβλήθηκαν, 2) 1680/2010, ποσού ευρώ 11.381,74, του Δ. Καλαμάτας (πράξη
190
122/2010 του αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Μεσσηνίας), το οποίο δεν
επανυποβλήθηκε,
3) 836/2010, ποσού ευρώ 10.000, του Δ. Αγίου Νικολάου (Πράξη 135/2010 της
Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Λασιθίου), το οποίο δεν επανυποβλήθηκε,
Ο δήμος Αγ. Νικολάου συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην Έκθεση του
Ε.Σ. και πληροφορεί ότι η σχετική δαπάνη δεν έχει εισέτι πληρωθεί.
4) 2384/2010, ποσού ευρώ 9.500, του Δ. Αμπελοκήπων (πράξη 63/2010 του
αναπληρωτού
Επιτρόπου
του
Ελ.Σ.
στο
Ν.
Θεσ/νίκης),
το
οποίο
δεν
επανυποβλήθηκε, 5) 888/2010, ποσού ευρώ 8.000, του Δ. Μεταμόρφωσης (πράξη
79/2010 της αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Αμαρουσίου), το οποίο δεν
επανυποβλήθηκε, 6) 206/2010, ποσού ευρώ 8.000, του Δ. Μακρύ Γιαλού (πράξη
98/2010 της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Λασιθίου), το οποίο δεν επανυποβλήθηκε,
7) 424 και 433/2010, συνολικού ποσού ευρώ 8.000, του Δ. Παλλήνης (πράξη
163/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Χαλκιδικής), τα οποία δεν
επανυποβλήθηκαν, 8) 1532/2010, ποσού
ευρώ 5.000, του Δ. Θέρμης Ν.
Θεσσαλονίκης (πράξη 58/2010 του αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ.
Καλαμαριάς), το οποίο δεν επανυποβλήθηκε, 9) 693/2010, ποσού ευρώ 3.000, του Δ.
Γαργαλιάνων (πράξη 119/2010 του αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν.
Μεσσηνίας), το οποίο δεν επανυποβλήθηκε, 10) 852/2010, ποσού ευρώ 4.000, του Δ.
Κρανιδίου (πράξη /2010 της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Αργολίδας), το οποίο δεν
επανυποβλήθηκε, 11) 475/2010, ποσού ευρώ 10.000, του Δ. Νέας Ιωνίας Αττικής,
το οποίο επανυποβλήθηκε με μειωμένο το εντελλόμενο ποσό κατά ευρώ 4.000 και
θεωρήθηκε (πράξη 83/2010 του Επιτρόπου του Ελ.Σ στον Ο.Ε.Ε.Κ.), 12) 1099/2010,
ποσού ευρώ 32.000, του Δ. Ηρακλείου Αττικής, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε
(πράξη 83/2010 του ίδιου ως άνω Επιτρόπου), 13) 1110 έως 1115/2010, συνολικού
ποσού ευρώ 104.000, του Δ. Νέας Φιλαδέλφειας, τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν
(πράξη 84/2010 του ίδιου ως άνω Επιτρόπου), 14) 801/2010, ποσού ευρώ 15.000,
του Δ. Νέου Ψυχικού, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 85/2010 του ίδιου ως
άνω Επιτρόπου).
Με την 206/2010 Πράξη του VII Τμήματος του Ελ.Σ. κρίθηκε μη θεωρητέο
το 56/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 100.000, του Δ. Αχαρνών, που αφορούσε στην
καταβολή μέρους της χρηματοδότησης του ως άνω Δήμου, σε δημοτική κοινωφελή
επιχείρηση, στο πλαίσιο του διετούς προγράμματος δράσης, με την αιτιολογία ότι,
κατά παράβαση του άρθρου 259 παρ.1 Κ.Δ.Κ. και του άρθρου 1 της Υ.Α.
191
43887/3.8.2007 (ΦΕΚ Β΄ 1574), από τα δικαιολογητικά του Χ.Ε. δεν προέκυπταν οι
συγκεκριμένες δράσεις που πραγματοποιήθηκαν από τη δημοτική επιχείρηση στο
πλαίσιο του εγκριθέντος διετούς προγράμματος δράσης της και το κόστος αυτών.
Για τον ίδιο λόγο επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε.: 1) 426/2010, ποσού ευρώ
8.594,64, του Δ. Μεταμόρφωσης (πράξη 58/2010 της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ.
Αμαρουσίου), 2) 1264/2010, ποσού ευρώ 40.000, του Δ. Μεταμόρφωσης (πράξη
105/2010 της ίδιας ως άνω Επιτρόπου),το οποίο δεν επανυποβλήθηκε, 3) 423/2010,
ποσού ευρώ 20.790,70, του Δ. Δροσιάς, (πράξεις 105/2010 και 140/2010 της ίδιας ως
άνω Επιτρόπου), τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν, 4) 434 Ε/2010, ποσού ευρώ
47.534,88, του Δ. Ελασσόνας (πράξη 54/2010 του Επιτρόπου της 2ης Υπηρεσία
Επιτρόπου του Ελ.Σ στο Ν. Λάρισας), το οποίο δεν επανυποβλήθηκε.
Ο δήμος Ελασσόνας συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην Έκθεση του
Ε.Σ.και αναφέρει περαιτέρω ότι το ανωτέρω Χ.Ε. ακυρώθηκε.
5) 517/2010, ποσού ευρώ 10.000, του Δ. Νικαίας, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε
(πράξη 69/2010 του ίδιου ως άνω Επιτρόπου).
Ο νυν δήμος Κιλελέρ συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην Έκθεση του
Ε.Σ.και προσθέτει ότι εκδόθηκε από το Δήμο Νίκαιας το αριθμ. 5/2010/31-12-2012
ακυρωτικό Χ.Ε. Δικαιούχος του εν λόγω εντάλματος ήταν η κοινοφελής επιχείρηση
Δ. Νικαίας η οποία δεν υφίσταται πλέον.
Για τον ίδιο λόγο και για το λόγο ότι η επιχείρηση είχε για την ίδια αιτία
επιχορηγηθεί με προηγούμενο Χ.Ε. επεστράφη αθεώρητο το 1153/2010 Χ.Ε., ποσού
ευρώ 46.540, του Δ. Ηρακλείου Αττικής που αφορούσε στην καταβολή οικονομικής
ενίσχυσης μηνός Μαΐου 2010 σε κοινωφελή επιχείρηση, στο πλαίσιο του διετούς
προγράμματος δράσης 2008 – 2010 (πράξη 97/2010 του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στον
Ο.Ε.Ε.Κ.). Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 215/2010 Πράξη του VII Τμήματος του Ελ.Σ. κρίθηκε μη θεωρητέο
το 458/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 6.000, του Δ. Ιλίου, που αφορούσε στην
επιχορήγηση της «Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης Ιλίου»,
με την αιτιολογία ότι η δραστηριότητα, που το ανωτέρω σωματείο πράγματι
αναπτύσσει, δεν είναι πολιτιστική ή κοινωνική, επιπλέον δε η χορήγηση της
συγκεκριμένης οικονομικής ενίσχυσης απέβλεπε στην (ανεπίτρεπτη) κάλυψη των
λειτουργικών αναγκών του.
192
Για τον ίδιο ως άνω λόγο επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε: 1) 1640/2010,
ποσού ευρώ 8.500, του Δ. Αιγάλεω (πράξη 264/2010 της αναπληρώτριας
Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Περιστερίου), 2) 1239/2010, ποσού ευρώ 7.500, του Δ.
Μεγαρέων (πράξη 244/2010 της ιδίας ως άνω Επιτρόπου), 3) 1597/2010, ποσού
ευρώ 6.000, του Δ. Μεγαρέων (πράξη 344/2010 της ιδίας ως άνω Επιτρόπου), 4)
2194/2010, ποσού ευρώ 6.000, του Δ. Αιγάλεω (πράξη 361/2010 της ιδίας ως άνω
Επιτρόπου), 5) 819/2010, ποσού ευρώ 4.000, του Δ. Μεγαρέων (πράξη 158/2010
του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Περιστερίου), 6) 1014/2010, ποσού ευρώ 4.000,
του Δ. Μεγαρέων (πράξη 211 της αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ.
Περιστερίου), 7) 1525/2010, ποσού ευρώ 4.000, του Δ. Αιγάλεω (πράξη 259/2010
της ιδίας ως άνω Επιτρόπου), 8) 1702/2010, ποσού ευρώ 4.000, του Δ. Μεγαρέων
(πράξη 346/2010 της ιδίας ως άνω Επιτρόπου), 9) 311/2010, ποσού ευρώ 3.850, του
Δ. Ελευσίνας (πράξη 27/2010 της ιδίας ως άνω Επιτρόπου), 10) 1138/2010, ποσού
ευρώ 3.600, του Δ. Πετρούπολης (πράξη 245 της ιδίας ως άνω Επιτρόπου), 11)
838/2010, ποσού ευρώ 3.000, του Δ. Μεγαρέων (πράξη 176 του Επιτρόπου του
Ελ.Σ. στο Δ. Περιστερίου), 12) 1548/2010, ποσού ευρώ 3.000, του Δ. Αιγάλεω
(πράξη 263/2010 της αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Περιστερίου), 13)
1892/2010, ποσού ευρώ 3.000, του Δ. Αιγάλεω (πράξη 288/2010 της ιδίας ως άνω
Επιτρόπου), 14) 1893/2010, ποσού ευρώ 3.000, του Δ. Αιγάλεω (πράξη 289/2010
της ιδίας ως άνω Επιτρόπου) και 15) 1908/2010, ποσού ευρώ 3.000, του Δ.
Αιγάλεω (πράξη 302/2010 της ιδίας ως άνω Επιτρόπου).Τα ανωτέρω Χ.Ε. δεν
επανυποβλήθηκαν.
Για τον ίδιο ως άνω λόγο και για το λόγο ότι δεν υποβλήθηκε αίτηση και το
πρόγραμμα των εκδηλώσεών του, με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς αυτών,
επεστράφη αθεώρητο το 866/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 4.000, της Κοινότητας
Παλαιάς Φώκαιας, που αφορούσε στην επιχορήγηση του Συλλόγου Ιδιοκτητών
Οικοπεδούχων της ανωτέρω Κοινότητας (πράξη 200/2010 της Επιτρόπου του Ελ.Σ.
στο Δ. Ηλιούπολης). Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 240/2010 Πράξη του ίδιου ως άνω Τμήματος κρίθηκαν μη θεωρητέα
τα 280, 292, 293, 412, 584, 586 και 703/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 14.900,
του Δ. Αγίου Δημητρίου, που αφορούσαν στην καταβολή επιχορηγήσεων για την
πραγματοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων σε διάφορα σωματεία
και συλλόγους, με την αιτιολογία ότι δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις του άρθρου
193
202 του Κ.Δ.Κ., αφού επρόκειτο για εκδηλώσεις που είχαν ολοκληρωθεί το
προηγούμενο έτος και όχι για εκδηλώσεις που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν.
Για τον ίδιο λόγο, με την 10/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ.
Ηλιούπολης) επεστράφη αθεώρητο το 179/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 20.000, του Δ.
Ηλιούπολης. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 247/2010 Πράξη του VII Τμήματος του Ελ.Σ. κρίθηκε μη θεωρητέο
το 74/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 14.675 του Δ. Ιλίου, που αφορούσε στη συμμετοχή
του στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΑΕΡΙΟ ΠΟΛΗΣ Α.Ε.», με
την αιτιολογία ότι δεν αποδείχθηκε ότι η γενόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
της ανωτέρω εταιρείας συνδέεται με τη βελτίωση των παρεχόμενων από αυτή
υπηρεσιών ή με την προσθήκη νέων δραστηριοτήτων στους καταστατικούς της
σκοπούς και συνεπώς, αποτελεί στην ουσία χρηματοδότηση της εν λόγω
επιχείρησης, η οποία αντίκειται στα άρθρα 277 παρ.8 του Κ.Δ.Κ. και 87 παρ. 1 της
Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Για τον ίδιο ως άνω λόγο και για τον πρόσθετο λόγο ότι δεν επισυναπτόταν
οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 253
του Κ.Δ.Κ. επεστράφη αθεώρητο το 230/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 5.811,30,του Δ.
Αγίας Βαρβάρας (πράξη 28/2010 της αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ.
Περιστερίου). Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε. Επίσης για τον ίδιο ως άνω
λόγο και για το λόγο ότι δεν τηρήθηκαν για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
οι όροι που τίθενται στη διάταξη του άρθρου 277 παρ. 6 του Κ.Δ.Κ. επεστράφη
αθεώρητο το 2310/2010 Χ.Ε, ποσού ευρώ 49.980, του Δ. Πειραιά, (πράξη 46/2010
της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Πειραιά). Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 277/2010 Πράξη του ίδιου ως άνω Τμήματος κρίθηκε μη θεωρητέο το
386/2010 Χ.Ε.Π., ποσού ευρώ 12.780, του Δ. Λουτρακίου – Περαχώρας, που
αφορούσε σε δαπάνη βράβευσης πρωτευσάντων δημοτών μαθητών, σπουδαστών και
φοιτητών, με την αιτιολογία ότι: α) μη νόμιμα εκδόθηκε Χ.Ε.Π. για τη συγκεκριμένη
δαπάνη, σύμφωνα με το άρθρο 172 του Κ.Δ.Κ., β) οι εν λόγω χρηματικές ενισχύσεις
δεν εμπίπτουν στην έννοια των διατάξεων του άρθρου 37 παρ. 2α και β του ν.
3801/2009 (ΦΕ.Κ Α΄ 163) και γ) η ανωτέρω δαπάνη, λόγω του ύψους και του είδους
αυτής, υπερβαίνει το επιβαλλόμενο από την οικονομική συγκυρία προσήκον μέτρο.
Με την 299/2010 Πράξη του ίδιου ως άνω Τμήματος κρίθηκε μη θεωρητέο
το 886/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 3.000, του Δ. Καλαμάτας, που αφορούσε στην
επιχορήγηση σωματείου για παράθεση δεξίωσης σε μέλη του κατά την πρώτη
194
γενική συνέλευση αυτού, με την αιτιολογία ότι η δεξίωση αυτή δεν μπορεί να
υπαχθεί στην έννοια των εκδηλώσεων του άρθρου 158 παρ. 3 του Κ.Δ.Κ. εφόσον
πραγματοποιήθηκε εκτός της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου και αφορά στα μέλη
του σωματείου, χωρίς τη συμμετοχή δημοτών του, ενώ δεν προσδιοριζόταν ο
αριθμός των συνέδρων, προκειμένου να είναι δυνατός ο έλεγχος υπέρβασης του
προσήκοντος μέτρου της δαπάνης, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και
λογικής και τις συναλλακτικές αντιλήψεις.
Με την 306/2010 Πράξη του ίδιου ως άνω Τμήματος κρίθηκε μη θεωρητέο
το 408/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 17.500, που εκδόθηκε από το Δ. Αστερουσίων και
αφορούσε σε επιχορήγηση αθλητικού σωματείου, με την αιτιολογία ότι για την
ανωτέρω επιχορήγηση δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 202
του Κ.Δ.Κ., καθόσον η ανωτέρω επιχορήγηση προοριζόταν για την κάλυψη
λειτουργικών αναγκών του ανωτέρω σωματείου και όχι για την πραγματοποίηση
συγκεκριμένων αθλητικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Για τον ίδιο λόγο: Α) κρίθηκαν μη θεωρητέα τα Χ.Ε. : 1) 617 και 618/2010
Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 7.000, του Δ. Τυρνάβου (Πράξη 84/2011 VII Τμ.
Ελ.Σ.), 2) 912, 917 και 919/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού 5.600 ευρώ, του Δ.
Σπαρτιατών (Πράξη 155/2011 του ίδιου ως άνω Τμήματος), 3) 1155/2010, ποσού
ευρώ 9.000, του Δ. Μεσσήνης (Πράξη 178/2011 του ίδιου ως άνω Τμήματος) και Β)
επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε.: 1) 4048/2010, ποσού ευρώ 10.000, του Δ.
Ηρακλείου, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 182/2010 του Επιτρόπου της 2ης
Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Ηρακλείου), 2) 4037/2010, ποσού ευρώ
30.000, του Δ. Ηρακλείου, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 240/2010 του ιδίου
ως άνω Επιτρόπου), 3) 4040/2010, ποσού ευρώ 30.000, του Δ. Ηρακλείου, το οποίο
δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 243/2010 του ιδίου ως άνω Επιτρόπου), 4) 4529/2010,
ποσού ευρώ 5.000, του Δ. Ηρακλείου, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη
241/2010 του ιδίου ως άνω Επιτρόπου), 5) 3294/2010, ποσού ευρώ 3.000, του Δ.
Ηρακλείου, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 142/2010 του ιδίου ως άνω
Επιτρόπου), 6) 381/2010, ποσού ευρώ 15.000, του Δ. Βιάννου, το οποίο δεν
επανυποβλήθηκε (πράξη 198/2010), 7) 1549 και 1550/2010, συνολικού ποσού ευρώ
26.000, του Δ. Νέας Αλικαρνασσού, τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν (πράξη
210/2010 του ιδίου ως άνω Επιτρόπου), 8) 4758/2010, ποσού ευρώ 5.000, του Δ.
Ηρακλείου, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 194/2010 του ιδίου ως άνω
Επιτρόπου), 9) 412/2010, ποσού ευρώ 5.000, του Δ. Αγ. Βαρβάρας, το οποίο δεν
195
επανυποβλήθηκε (πράξη 71/2010 του ιδίου ως άνω Επιτρόπου), 10) 104/2010, ποσού
ευρώ 5.000, του Δ. Αγίας Βαρβάρας, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 5/2010
του ιδίου ως άνω Επιτρόπου), 11) 112/2010, ποσού ευρώ 5.000, του Δήμου
Θραψανού, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 127/2010 του ιδίου ως άνω
Επιτρόπου), 12) 810/2010, ποσού ευρώ 4.000, του Δ. Νίκου Καζαντζάκη, το οποίο
δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 230/2010 του ιδίου ως άνω Επιτρόπου), 13) 978/2010,
ποσού ευρώ 3.000, του Δ. Αρκαλοχωρίου, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη
197/2010 του ιδίου ως άνω Επιτρόπου), 14) τα 356/2010, 357/2010, 358/2010,
360/2010, 361/2010 και 362/2010, συνολικού ποσού ευρώ 20.000, του Δ. Χολαργού,
τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν (πράξη 21/2010 του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ.
Χολαργού), 15) 2318Α και 2328Α/2010, συνολικού ποσού ευρώ 4.000 του Δ.
Ζωγράφου, τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν (πράξη 175/2010 της Επιτρόπου του
Ελ.Σ. στο Δ. Ηλιούπολης), 16) 1135/2010, ποσού ευρώ 6.000, του Δ. Κερατσινίου,
που αφορούσε σε έκτακτη οικονομική επιχορήγηση καλλιτεχνικού μουσικού
συλλόγου, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 13/2010 της Επιτρόπου του Ελ.Σ.
στο Δ. Νίκαιας) .
Για τον ίδιο ως άνω λόγο και για το λόγο ότι η επιχορήγηση προοριζόταν για
την εξυπηρέτηση σκοπών μη προβλεπομένων από το καταστατικό του συλλόγου
κρίθηκε μη θεωρητέο το 497/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 4.500, του Δ. Αμπελοκήπων
Θεσσαλονίκης, που αφορούσε σε επιχορήγηση του Συλλόγου Παλαίμαχων
Ποδοσφαιριστών Αμπελοκήπων (Πράξη 266/2010 VII Τμ. Ελ.Σ.).
Για τον ίδιο ως άνω λόγο και για το λόγο ότι οι οικείες αιτήσεις των
σωματείων ήταν μεταγενέστερες της απόφασης του Δ.Σ. για την επιχορήγηση τους
και ξεπερνούσαν κατά πολύ το προσήκον μέτρο, επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε. :
1) 1615 έως 1618, 1630 έως 1632, 1634, 1635, 1747, 1749, 1825, 1841, 2402, 2511,
2683 και 2687/2010, συνολικού ποσού ευρώ 39.420, του Δ. Ηλιούπολης, τα οποία
δεν επανυποβλήθηκαν (πράξη 124/2010 της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ.
Ηλιούπολης), 2) 1607, 1750, 1824, 2048 και 2426/2010, συνολικού ποσού ευρώ
13.000, του Δ. Ηλιούπολης, τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν (πράξη 110/2010 της
ίδιας ως άνω Επιτρόπου), 3) 1375, 1378 έως 1383, 1445 και 1546/2010 Χ.Ε.,
συνολικού
ποσού
ευρώ
22.500,
του
Δ.
Αργυρούπολης,
τα
οποία
δεν
επανυποβλήθηκαν (πράξη 111/2010 της ίδιας ως άνω Επιτρόπου), 4) 1607, 1750,
196
1824, 2048 και 2426/2010, συνολικού ποσού ευρώ 10.300, του Δ. Ηλιούπολης, τα
οποία δεν επανυποβλήθηκαν (πράξη 176/2010 της ίδιας ως άνω Επιτρόπου) και 5)
1756 και 1758/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 3.000, του Δ. Βάρης, τα οποία δεν
επανυποβλήθηκαν (πράξη 162/2010 της ίδιας ως άνω Επιτρόπου).
Με την 315/2010 Πράξη του VII Τμήματος του Ελ.Σ. κρίθηκε μη θεωρητέο
το 631/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 8.000 του Δ. Κορυδαλλού, που αφορούσε στην
επιχορήγηση αθλητικού σωματείου, με την αιτιολογία ότι: α) από την αίτηση του
αθλητικού συλλόγου δεν προκύπτει ότι υπεβλήθη αναλυτικός προϋπολογισμός
εξόδων της προς επιδότηση αθλητικής εκδήλωσης και β) δεν αποδεικνύονται οι
περιστάσεις που επέβαλαν την αύξηση του ποσού της επιχορήγησης ούτε ότι αυτές
ήταν σε γνώση του Δ.Σ. του Δ. Κορυδαλλού, κατά την λήψη της απόφασης
επιχορήγησης.
Με την 442/2010 Πράξη του ίδιου ως άνω Τμήματος κρίθηκε μη θεωρητέο
το 6343/2010 Χ.Ε, ποσού ευρώ 38.000, του Δ. Αθηναίων που αφορούσε στην
καταβολή του ποσοστού συμμετοχής του Δήμου στο ιδρυτικό μετοχικό κεφάλαιο
της εταιρείας «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.», με την αιτιολογία ότι ο
Δήμος, για την οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης δημοτικών αποβλήτων
συσκευασιών, μπορούσε να συνάψει μόνο εξαετή σύμβαση συνεργασίας και όχι να
οργανώσει μαζί με άλλα νομικά πρόσωπα συλλογικό σύστημα εναλλακτικής
διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.2939/2001 (ΦΕΚ Α΄ 179).
Με την 14/2011 Πράξη του ίδιου ως άνω Τμήματος κρίθηκαν μη θεωρητέα
τα 1240Α έως 1248Α και 1250Α έως 1253Α/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ
46.500, του Δ. Ζωγράφου, που αφορούσαν σε πρόσθετες επιχορηγήσεις δημοτικών
ν.π.δ.δ. (Σχολικών Επιτροπών), για την συμμετοχή των σχολικών μονάδων σε
μαθητικό φεστιβάλ, με την αιτιολογία ότι οι δαπάνες αυτές δεν έβρισκαν έρεισμα
στις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 202 του Κ.Δ.Κ., δηλαδή δεν εξυπηρετούσαν
λειτουργικές ανάγκες του Δήμου ούτε συντελούσαν στην εκπλήρωση των σκοπών
του, ενώ οι ανωτέρω επιχορηγήσεις δεν παρέχονταν στις Επιτροπές για την κάλυψη
των λειτουργικών τους αναγκών ούτε για την εκπλήρωση των σκοπών τους, όπως
αυτοί προβλέπονται στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 5 του ν. 1894/1990 (ΦΕΚ Α΄
110).
197
Με την 28/2011 Πράξη του VII Τμήματος του Ελ.Σ κρίθηκε μη θεωρητέο
το 999/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 2.000, του Δ. Άργους, που αφορούσε στην
επιχορήγηση αθλητικού συλλόγου, με την αιτιολογία ότι δεν αποδεικνυόταν η
πραγματοποίηση των εκδηλώσεων και ο προϋπολογισμός εξόδων αυτών, για τις
οποίες προτίθετο ο σύλλογος να διαθέσει την αιτούμενη επιχορήγηση.
Για τον ίδιο λόγο επεστράφησαν αθεώρητα τα 1264 έως 1275/2010 Χ.Ε.,
συνολικού ποσού ευρώ 71.400, του Δ. Ιεράπετρας, που αφορούσαν σε
επιχορηγήσεις
αθλητικών
και
πολιτιστικών
συλλόγων,
τα
οποία
δεν
επανυποβλήθηκαν (πράξη 171/2010 της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Λασιθίου).
Για το ίδιο λόγο και για το λόγο ότι: α) οι εν λόγω εκδηλώσεις δεν
συνέβαλλαν στην προαγωγή της πνευματικής και πολιτιστικής ανάπτυξης των
κατοίκων και β) οι σκοποί του επιχορηγούμενου συλλόγου, σύμφωνα με το
καταστατικό του, περιορίζονταν στον κύκλο των μελών του και ως εκ τούτου, δεν
μπορεί να θεωρηθεί ότι συντελούν στην πολιτιστική ανάπτυξη των κατοίκων της
περιοχής του Πειραιά, επεστράφη αθεώρητο το 699/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 3.000,
του Δ. Πειραιά (πράξη 5/2010 της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Πειραιά). Το
ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 37/2011 Πράξη του ίδιου ως άνω Τμήματος κρίθηκε μη θεωρητέo τo
886/2010 Χ.Ε., ποσoύ ευρώ 394.378,14, του Δ. Μουδανιών, που αφορούσε σε
συμμετοχή του Δήμου στην αύξηση του ιδρυτικού κεφαλαίου αμιγούς δημοτικής
επιχείρησης, με την αιτιολογία ότι η αύξηση κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε προς
ταμειακή διευκόλυνση της επιχείρησης για την εκπλήρωση οικονομικής της
υποχρέωσης (οφειλής) προς το Δ. Μουδανιών, ενώ, περαιτέρω, δεν προηγήθηκε
εκπόνηση σχετικής οικονομοτεχνικής μελέτης και, τέλος, δεν προέκυπτε η έκδοση
εγκριτικής απόφασης από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.
Με την 110/2011 Πράξη του VII Τμήματος του Ελ.Σ. κρίθηκε μη θεωρητέο
το 1251/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 5.400, που εκδόθηκε από το Δ. Ιλίου και αφορούσε
στην επιχορήγηση του σωματείου «Εξωραϊστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Νέων
Λιοσίων Η Εθνική Εστία», με την αιτιολογία ότι: α) Η πλειονότητα των
επικαλούμενων με την αίτηση επιχορήγησης εκδηλώσεων είχαν προηγηθεί χρονικά
αυτής, κατά παράβαση του άρθρου 202 του Κ.Δ.Κ., β) για τις προβλεπόμενες μέχρι
το τέλος του 2010 εκδηλώσεις δεν υπήρχε προϋπολογισμός εξόδων αυτών και γ) το
έγγραφο του σωματείου προς την Οικονομική Υπηρεσία του Δ. Ιλίου, από το οποίο
198
προκύπτουν οι εκδηλώσεις του σωματείου και το κόστος καθεμιάς από αυτές,
καθώς και λοιπές λειτουργικές δαπάνες του συλλόγου αυτού, εκδόθηκε μετά την
υποβολή της αίτησης.
Για τον ίδιο ως άνω α΄ λόγο και για το λόγο ότι η αίτηση υπεβλήθη
μεταγενέστερα της σχετικής απόφασης του Δ.Σ., με την οποία εγκρίθηκε η
επιχορήγηση, επεστράφη αθεώρητο το 1443/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 4.000, του Δ.
Μεγαρέων, που αφορούσε σε επιχορήγηση του συλλόγου «Λύκειο ΕλληνίδωνΠαράρτημα Μεγάρων» (πράξη 326/2010 της αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ.Σ.
στο Δ. Περιστερίου). Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 116/2011 Πράξη του ιδίου Τμήματος του Ελ. Σ. κρίθηκαν μη
θεωρητέα τα 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,
117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 και
133/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 606.225,80, που εκδόθηκαν από το Δήμο
Γαργαλιάνων και αφορούσαν σε εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών της
"Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Γαργαλιάνων ΑΚΜΗ Α.Ε.", με την αιτιολογία
ότι ο Δήμος δεν ευθύνεται για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές της ανωτέρω δημοτικής
επιχείρησης, αφού μετά την μετατροπή της σε κοινωφελή επιχείρηση, η κοινωφελής
αυτή επιχείρηση κατέστη καθολική διάδοχος του συνόλου της περιουσίας της,
ενεργητικού και παθητικού, υπεισερχόμενη αυτοδικαίως στα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις της, χωρίς να υφίσταται νομική και πραγματική δυνατότητα
επιμερισμού των υποχρεώσεών της, που προήλθαν από την κατασκευαστική της
δραστηριότητα, η οποία αποσχίσθηκε και μεταφέρθηκε στο Δήμο Γαργαλιάνων.
Με την 149/2011 Πράξη του ίδιου ως άνω Τμήματος κρίθηκε μη θεωρητέο το
103/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 50.000, που εκδόθηκε από το Δ. Δροσιάς στο όνομα της
Τράπεζας της Ελλάδος και αφορούσε σε κατάθεση σε λογαριασμό αλληλεγγύης για
την απόσβεση του δημοσίου χρέους, με την αιτιολογία ότι δεν προβλέπεται από
διάταξη νόμου ούτε συντελεί, άμεσα ή έμμεσα, στην πραγματοποίηση των
οριζόμενων στο άρθρο 75 του Κ.Δ.Κ. σκοπών του Δήμου, ως μη συναρτώμενη με τη
λειτουργική του δραστηριότητα, αφού δε στοχεύει στην εξυπηρέτηση τοπικού
συμφέροντος, αλλά σχετίζεται με ζήτημα (δημόσιο χρέος) γενικότερης σημασίας, το
οποίο δεν εμπίπτει στην έννοια των τοπικών υποθέσεων ούτε είναι λειτουργική,
199
καθώς δεν συμβάλλει κατά άμεσο και ευθύ τρόπο στην ανάπτυξη και βελτίωση των
συμφερόντων και της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου.
Για τον ίδιο λόγο και για το λόγο ότι συνιστούσε έμμεση χρηματοδότηση της
αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας, κατά παράβαση του άρθρου 202 παρ. 1 του
Κ.Δ.Κ. επεστράφη αθεώρητο το 654Ε/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 15.000, του Δ.
Τυρνάβου, που αφορούσε στην αμοιβή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας για την
οργάνωση και παρουσίαση εισηγήσεων σε επιμορφωτικές ημερίδες (πράξεις 39/2010
και 75/2010 του Επιτρόπου στη 2η Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Λάρισας).
Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 109/2010 πράξη της αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ
Καλλιθέας επεστράφη αθεώρητο το 871/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 400.000, που
εκδόθηκε από το Δ. Γλυφάδας και αφορούσε σε προκαταβολή για μερική κάλυψη
του μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας Ο.Τ.Α., με την αιτιολογία ότι: α) Η
οικονομοτεχνική μελέτη ήταν ελλιπής διότι δεν περιλάμβανε τα στοιχεία των
ισολογισμών των ετών 2008 και 2009, β) από τις οικονομικές καταστάσεις προκύπτει
ότι υπάρχουν συσσωρευμένες ζημίες και γ) η οικονομοτεχνική μελέτη αναφέρει ότι
τα οικονομικά αποτελέσματα είναι θετικά αλλά όχι ικανοποιητικά και επομένως, η
εταιρεία δεν είναι βιώσιμη. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Για τον ίδιο ως άνω α΄ λόγο επεστράφη αθεώρητο το 2033/2010 Χ.Ε., ποσού
ευρώ 50.000, του Δ. Ταύρου, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 117/2010 της
ίδιας ως άνω αναπληρώτριας Επιτρόπου).
Με την 89/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Πειραιά επεστράφη
αθεώρητο το 1262/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 377.400, του Δ. Πειραιά, που αφορούσε
στην καταβολή χρηματοδότησης σε δημοτική κοινωφελή επιχείρηση, με την
αιτιολογία ότι η δαπάνη δεν είναι νόμιμη για τους εξής λόγους: α) Η απόφαση του
Δ.Σ. για την εν λόγω χρηματοδότηση ελήφθη χωρίς την απόλυτη πλειοψηφία του
συνόλου των μελών του Δ.Σ., κατά παράβαση του άρθρου 259 παρ.1 του Κ.Δ.Κ.,
επιπλέον δε, κατά παράβαση του εδ. 2 του προαναφερόμενου άρθρου, δεν
αναφέρεται στο εγκριθέν διετές πρόγραμμα δράσης η ενδεχόμενη χρηματοδότηση
των δραστηριοτήτων από τυχόν τέλη της παρ. 3 ή άλλους πόρους, β) δεν
200
επισυνάπτεται
απόφαση
του
Γ.Γ.Π
για
τον
έλεγχο
νομιμότητας
της
προαναφερόμενης απόφασης του Δ.Σ, σύμφωνα με το άρθρο 149 του Κ.Δ.Κ., γ) το
εγκριθέν διετές πρόγραμμα δράσης της επιχείρησης έχει συνταχθεί κατά παράβαση
του άρθρου 1 της Υ.Α. 43887/2007 (ΦΕΚ Β΄ 1574), καθόσον δεν υπάρχει
αναλυτική κοστολόγηση των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών κατά δράση σε
ετήσια βάση αλλά ούτε και υπολογισμός των εσόδων της επιχείρησης σε ετήσια
βάση, κατά τη διετία 2010 – 2011, παρά μόνο για το έτος 2010, περαιτέρω δε δεν
προκύπτει το ύψος της χρηματοδότησης της επιχείρησης που θα απαιτηθεί κατά τη
διετή περίοδο για την εκτέλεση του διετούς προγράμματος δράσης, δ) η
επιχορήγηση του Δήμου συνιστά κατ΄ ουσία τη μοναδική πηγή εσόδων της
επιχείρησης και καλύπτει κατά βάση λειτουργικές ανάγκες αυτής (μισθοδοσίες
προσωπικού), κατά παράβαση τόσο των διατάξεων του άρθρου 87 της Συνθήκης
περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας όσο και του άρθρου 259 του Κ.Δ.Κ., ε)
δεν επισυνάπτονται στα Χ.Ε. πρωτότυπα δικαιολογητικά, από τα οποία να
προκύπτει με σαφήνεια ο τρόπος ανάλωσης των χρημάτων για την εκτέλεση των
επιχορηγουμένων δράσεων, προκειμένου να δικαιολογείται η καταβολή του
αντίστοιχου ποσού εκ μέρους του Δήμου και στ) μη νόμιμα καταβάλλεται το ποσό
των ευρώ 265.000, καθόσον, όπως προκύπτει από το πρακτικό παρακολούθησης
των δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν από Απρίλιο έως Ιούνιο 2010, η
διαφορά εσόδων - εξόδων από τις πραγματοποιηθείσες δράσεις ανερχόταν στο ποσό
των ευρώ 202.297,68. Τα ανωτέρω Χ.Ε. επανυποβλήθηκαν και θεωρήθηκαν με
μειωμένο το εντελλόμενο ποσό κατά 150.883,00 ευρώ συνολικά.
Με την 148/2010 πράξη της ίδιας ως άνω Επιτρόπου επεστράφησαν
αθεώρητα τα 6073 και 6074/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 240.000, του Δ.
Πειραιά, που αφορούσαν στην καταβολή 11 ης και 12ης δόσης της διετούς
χρηματοδότησης 2010-2011 κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης, με την αιτιολογία
ότι τα ποσά αυτά ξεπερνούν τη διαφορά εσόδων-εξόδων της επιχείρησης, η οποία
προέκυψε κατά την υλοποίηση των επί μέρους δραστηριοτήτων κατά το χρονικό
διάστημα Ιουλίου – Δεκεμβρίου 2010, όπως αυτές βεβαιώθηκαν από την αρμόδια
επιτροπή παρακολούθησης και ως εκ τούτου, δεν είναι νόμιμη επιχορήγηση πλέον
της ήδη καταβληθείσης με προηγούμενα Χ.Ε.. Τα ανωτέρω Χ.Ε. δεν
επανυποβλήθηκαν.
201
Με την 90/2010 πράξη της ίδιας ως άνω Επιτρόπου επεστράφη αθεώρητο το
1397/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 187.497,42, του Δ. Περάματος, που αφορούσε στην
κάλυψη ληξιπρόθεσμων οφειλών δημοτικής επιχείρησης, προκειμένου να διακοπεί
η δικαστική διαμάχη που εκκρεμεί μεταξύ τους, με την αιτιολογία ότι: α) δεν
επισυνάπτεται απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της
πίστωσης, κατά παράβαση του άρθρου 93, παρ. 1 του Κ.Δ.Κ. ούτε απόφαση του
Γ.Γ.Π. Αττικής περί της νομιμότητας της ανωτέρω απόφασης του Δ.Σ., κατά
παράβαση του άρθρου 149 παρ. 1 του Κ.Δ.Κ., β) δεν προβλέπεται από διάταξη
νόμου η κάλυψη ληξιπρόθεσμων οφειλών της υπό εκκαθάριση επιχείρησης από το
Δήμο, καθόσον αφενός μεν ο Δήμος δεν είναι καθολικός διάδοχος των
υποχρεώσεων και απαιτήσεων αυτής και αφετέρου η εν λόγω επιχείρηση
εξακολουθεί να έχει ικανότητα δικαίου για τις ανάγκες εκκαθάρισης, σύμφωνα με
το άρθρο 72 του Α.Κ. και ως εκ τούτου, εξακολουθεί να ευθύνεται για την
εκπλήρωση των χρηματικών της οφειλών η καταβολή των οποίων μπορεί να γίνει
από το προϊόν της εκκαθάρισης και γ) δεν προκύπτει από τα συνημμένα
δικαιολογητικά ποιες απαιτήσεις αφορούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές και σε ποιο
ύψος αυτές ανέρχονται και ως εκ τούτου, δεν προσδιορίζεται με σαφήνεια η
απαίτηση κατά βάση και ποσό, κατά παράβαση του άρθρου 25 του Β.Δ. 175/15.6.1959 (ΦΕΚ Α΄ 114). Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με
την
69/2010
πράξη του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Περιστερίου επεστράφησαν αθεώρητα τα 859
και 860/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 172.692,08, του Δ. Άνω Λιοσίων, που
αφορούσαν στη χρηματοδότηση κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης, στο πλαίσιο
διετούς προγράμματος δράσης, με την αιτιολογία ότι α) στο Χ.Ε. δεν επισυνάπτονταν
τα ανάλογα νόμιμα παραστατικά που να αποδεικνύουν το κόστος υλοποίησης των
δράσεων της κοινωφελούς επιχείρησης και β) δεν αποδεικνυόταν ότι διενεργήθηκαν
όλες οι προβλεπόμενες δράσεις, σύμφωνα με το διετές πρόγραμμα. Τα ανωτέρω Χ.Ε.
αντικαταστάθηκαν από τα 1397 και 1390 όμοια και θεωρήθηκαν με μειωμένο το
εντελλόμενο ποσό συνολικά κατά ευρώ 110.082,03. Για τον ίδιο ως άνω α΄ λόγο
επεστράφη αθεώρητο το 566/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 76.738,58, του Δ. Κρωπίας, το
οποίο επανυποβλήθηκε και θεωρήθηκε με μειωμένο το εντελλόμενο ποσό κατά ευρώ
51.147,81. (πράξη 24/2010 του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Αγίας Παρασκευής).
202
Με την 129/2010 πράξη της αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ.
Καλλιθέας επεστράφη αθεώρητο το 1304/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 150.000 του Δ. Ν.
Σμύρνης, που αφορούσε σε επιχορήγηση του Πολιτιστικού Οργανισμού Δ. Ν.
Σμύρνης (ν.π.δ.δ.), με την αιτιολογία ότι ανωτέρω ποσό καταβαλλόταν καθ΄
υπέρβαση του ποσού του 1.100.000 ευρώ, το οποίο καθοριζόταν, με την
15061/8693/2010 απόφαση του Γ.Γ.Π. Αττικής (ΦΕΚ Β΄ 1113), ως ετήσια
επιχορήγηση
του
ανωτέρω
νομικού
προσώπου.
Το
ανωτέρω
Χ.Ε.
δεν
επανυποβλήθηκε.
Με την 247/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ.Σ στη 2 η Υπηρεσία Επιτρόπου
στο Ν. Ηρακλείου, επεστράφη αθεώρητο το 748/2010 Χ.Ε., ποσού 242.097,68 ευρώ,
του Δ. Μοιρών, που αφορούσε στην κάλυψη της αρνητικής θέσης της αμιγούς
δημοτικής επιχείρησης και αντίστοιχα μέρους του μετοχικού κεφαλαίου της νέας
μονομετοχικής δημοτικής ανώνυμης εταιρείας του άρθρου 266 του Κ.Δ.Κ. στην
οποία μετατρεπόταν η αρχική αμιγής, με την αιτιολογία ότι η σύσταση της δημοτικής
μονομετοχικής ανώνυμης εταιρείας δεν ήταν νόμιμη, καθώς στους συστατικούς της
σκοπούς, πέραν της εκμετάλλευσης των σφαγείων του Δήμου, περιλαμβάνονταν και
άλλοι σκοποί (ενδεικτικά, αξιολόγηση και διαχείριση ήπιων μορφών ενέργειας,
διαχείριση κατασκηνώσεων, παραλιών κ.λπ., διοργάνωση εκθέσεων, συμμετοχή σε
επιχειρηματικές δραστηριότητες, διαχείριση υλικών κατεδάφισης και εν γένει
δομικών υλικών), κατά παράβαση του άρθρου 266 Κ.Δ.Κ.. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν
επανυποβλήθηκε.
Με την 116/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Αμαρουσίου
επεστράφησαν αθεώρητα τα 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375,
2378, 2382 και 2384/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 138.050, του Δ. Κηφισιάς,
που αφορούσαν σε επιχορηγήσεις αθλητικών σωματείων, με την αιτιολογία ότι, κατά
παράβαση του άρθρου 202 παρ. 1 του Κ.Δ.Κ., τα επιχορηγούμενα σωματεία δεν
υπέβαλαν αίτηση προς το Δ.Σ., με την οποία να προσδιορίζονται οι συγκεκριμένες
δραστηριότητες για την πραγματοποίηση των οποίων προτίθεντο να διαθέσουν τις
αιτούμενες επιχορηγήσεις ούτε προϋπολογισμό εξόδων των δραστηριοτήτων αυτών,
αλλά ούτε και αποδεικτικά στοιχεία που να βεβαιώνουν την πραγματοποίησή τους.
Τα ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκαν.
Για τους ίδιους λόγους επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε.: 1) 489, 1007, και
1008/2010, συνολικού ποσού ευρώ 25.000, του Δ. Αμαρουσίου, (πράξη 153/2010 της
203
ίδιας ως άνω Επιτρόπου), 2) 815, 816 και 817/2010, συνολικού ποσού ευρώ 20.000,
του Δ. Αγ. Στεφάνου (πράξη 89/2010 της ίδιας ως άνω Επιτρόπου) και 3) 747/2010,
ποσού ευρώ 8.000, του Δ. Ν. Ερυθραίας (76/2010 πράξη της ίδιας ως άνω
Επιτρόπου), τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν.
Για τους ίδιους λόγους και για το λόγο ότι η δαπάνη, λόγω του ύψους της και
λαμβανομένων υπόψη των δυσμενών δημοσιονομικών συνθηκών, υπερέβαινε το
προσήκον μέτρο, επεστράφη αθεώρητο το 3334/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 10.000, του
Δ. Ηρακλείου που αφορούσε σε επιχορήγηση εκκλησιαστικού νομικού προσώπου
(ιερού ναού) για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων στη μνήμη μητροπολίτη (πράξη
151/2010 του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στη 2 η Υπηρεσία Επιτρόπου στο Ν. Ηρακλείου).
Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 21/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Πρέβεζας επεστράφη
αθεώρητο το 606/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 125.000, του Δ. Φιλιππιάδας που
αφορούσε στην καταβολή της 1ης δόσης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της
νεοσυσταθείσης (κατόπιν συγχωνεύσεως αμιγών δημοτικών επιχειρήσεων) ανώνυμης
εταιρείας του Δήμου, με την αιτιολογία ότι: α) Η αύξηση του κεφαλαίου των αμιγών
δημοτικών επιχειρήσεων (οι οποίες συγχωνεύθηκαν στην Α.Ε. Ο.Τ.Α.) δεν συνδέεται
με τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών ή με προσθήκη άλλων δραστηριοτήτων
στους καταστατικούς σκοπούς της Α.Ε., αλλά αποσκοπεί στην εκπλήρωση των προς
τρίτους υποχρεώσεων και στην κάλυψη λειτουργικών δαπανών της, κατά παράβαση
της παρ. 8 του άρθρου 277 του Κ.Δ.Κ. και του άρθρου 87 παρ. 1 της Συνθήκης για
την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και β) η απόφαση του Δ.Σ. για την αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου της ανωτέρω επιχείρησης δεν συνοδευόταν από την απαιτούμενη από τη
διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 253 του Κ.Δ.Κ. πλήρη και επίκαιρη
οικονομικοτεχνική μελέτη βιωσιμότητάς της και γ) κατά παράβαση των διατάξεων
του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992, ΦΕΚ Α΄ 84), το επισυναπτόμενο
τιμολόγιο της εταιρείας ήταν αθεώρητο. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Ο δήμος Ζηρού συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην έκθεση του Ε.Σ.
Επιπλέον υποστηρίζει ότι το VII τμήμα του Ε.Σ. με την αριθμ. 51/2012 Πράξη του,
απεφάνθη ότι το αριθμ. 229/2011 Χ.Ε. ποσού 125,000 ευρώ που στο μεταξύ είχε
εκδοθεί από τον Καλλικράτειο Δήμο Ζηρού, (ο οποίος προέκυψε από την συνένωση
των πρώην Δήμων Φιλιππιάδας, Θεσπρωτικού, Ανωγείου και Κοινότητας Κρανέας),
θα μπορούσε να θεωρηθεί αν στο μεταξύ δεν είχε λήξει το οικονομικό έτος τις
πιστώσεις του οποίου βαρύνει. Σε εφαρμογή της ανωτέρω Πράξης (51/2012) η
204
Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου προέβη στην ακύρωση του αρ.229/2011 Χ.Ε
πληρωμής. Έκτοτε, ο Δήμος Ζηρού λόγω οικονομικής στενότητας δεν έχει προβεί
στην έκδοση εκ νέου σχετικού Χ.Ε.
και η συγκεκριμένη οφειλή παραμένει ως
ανειλημμένη υποχρέωση του Δήμου Ζηρού.
Για τον ίδιο ως άνω β΄ λόγο επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε.: 1) 147/2010
Χ.Ε. ποσού ευρώ 225.700, του Δ. Τρικκαίων (πράξη 9/2010 του Επιτρόπου του
Ελ.Σ. στο Ν. Τρικάλων).
Ο δήμος Τρικκαίων συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην Έκθεση του Ε.Σ.
και αναφέρει ότι το εν λόγω ΧΕ δεν επανυποβλήθηκε προς θεώρηση.
2) 654/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 20.000, του Δ. Γουβών, που αφορούσε στην
καταβολή του αρχικού κεφαλαίου δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης (πράξη
228/2010 του Επιτρόπου της 2 ης Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Ηρακλείου).
Τα ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκαν.
Με την 157/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Ηλιούπολης
επεστράφη αθεώρητο το 2823/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 113.402,31, του Δ.
Ηλιούπολης, που αφορούσε στη χρηματοδότηση κοινωφελούς επιχείρησης για τη
δράση «Εκδηλώσεις για την 3 η ηλικία», με την αιτιολογία ότι η επίμαχη δαπάνη δεν
ήταν νόμιμη, εφόσον με την χρηματοδότηση καλύφθηκε δαπάνη διοργάνωσης
εκδρομής στη Λευκάδα, κατά παράβαση της σύμβασης εκτέλεσης του διετούς
προγράμματος, στο οποίο δεν περιλαμβανόταν η ανωτέρω δράση, ενώ την εν λόγω
εκδρομή θα τη διοργάνωνε το Κ.Α.Π.Η. Ηλιούπολης. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν
επανυποβλήθηκε.
Με την 98/2010 πράξη του αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν.
Αρκαδίας, επεστράφη αθεώρητο το 2481/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 90.000 , του Δ.
Τρίπολης και αφορούσε σε επιχορήγηση δημοτικής επιχείρησης, βάσει
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου, της δημοτικής επιχείρησης και του
Υπουργείου Πολιτισμού, με την αιτιολογία ότι σύμφωνα με την προγραμματική
σύμβαση η επιχορήγηση αυτή αποτελούσε οικονομική υποχρέωση του Υπουργείου
Πολιτισμού, συνεπώς μη νόμιμα αναλαμβανόταν από το Δήμο. Το ανωτέρω Χ.Ε.
δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 82/2010 πράξη του Επιτρόπου στη 2 η Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελ.Σ.
στο Ν. Εύβοιας, επεστράφη αθεώρητο το 3582/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 65.000, του Δ.
Χαλκιδέων, που αφορούσε στην έκτακτη επιχορήγηση δημοτικού αθλητικού κέντρου
για την επισκευή του καθαριστικού μηχανισμού και την αποκατάσταση ζημιών που
205
παρουσιάστηκαν στον μηχανολογικό εξοπλισμό της κολυμβητικής δεξαμενής, με την
αιτιολογία ότι, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 227 παρ.5, 234, 235 και
236 του Κ.Δ.Κ., δεν αιτιολογείτο η αδυναμία του αθλητικού κέντρου να καλύψει τη
δαπάνη αυτή και δεν αποδεικνυόταν το ύψος της αιτούμενης επιχορήγησης με την
προσκόμιση οικείων παραστατικών (τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, σύμβαση,
τεχνική περιγραφή, οικονομοτεχνική μελέτη). Επιπλέον, δεν διευκρινιζόταν αν η εν
λόγω εργασία λειτουργικής αποκατάστασης του αθλητικού κέντρου ενέπιπτε ή όχι
στις
αρμοδιότητες
των
υπηρεσιών
του
Δήμου.
Το
ανωτέρω
Χ.Ε.
δεν
επανυποβλήθηκε.
Με την 19/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Ημαθίας επεστράφη
αθεώρητο το 970/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 60.500, του Δ. Βέροιας, που αφορούσε
στην καταβολή χρηματοδότησης, σε εφαρμογή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ
του Δήμου, του Επιμελητηρίου Ημαθίας, και της Αναπτυξιακής Α.Ε. Δ. Βέροιας, με
την αιτιολογία ότι η δαπάνη δεν ήταν νόμιμη διότι, σύμφωνα με τους όρους της
προγραμματικής σύμβασης (άρθρο 3 § 3.3), η πρώτη δόση ορίσθηκε στο ποσό των
ευρώ 50.000 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και συνεπώς, μη νόμιμα εντελλόταν το
ποσό των ευρώ 50.000 πλέον ΦΠΑ, ήτοι ευρώ 60.500. Το ανωτέρω Χ.Ε.
αντικαταστάθηκε από το 1249/10 όμοιο και θεωρήθηκε με μειωμένο το εντελλόμενο
ποσό κατά ευρώ 10.500.
Με την 225/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στη 2 η Υπηρεσία Επιτρόπου
στο Ν. Ηρακλείου επεστράφη αθεώρητο το 813/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 59.500, του
Δ. Ν. Καζαντζάκης, που αφορούσε στην καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της
υπό σύσταση δημοτικής τεχνικής ανώνυμης εταιρείας, με την αιτιολογία ότι: α) Στα
δικαιολογητικά του χρηματικού εντάλματος δεν επισυνάπτονταν, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 7Β του ν. 2190/1920 (ΦΕΚ Α΄ 37), τα απαραίτητα για τη
σύσταση ανώνυμων εταιρειών στοιχεία, δηλαδή: 1) καταστατικό της υπό σύσταση
εταιρείας, περιβεβλημένο τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και
εγκεκριμένο με απόφαση Νομάρχη, 2) καταχώρηση της εταιρείας στο οικείο μητρώο
ανωνύμων εταιρειών 3) δημοσίευση στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ της
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ανακοίνωσης για την καταχώρηση στο μητρώο
ανωνύμων εταιρειών. β) Η σύσταση της ανωτέρω εταιρείας έγινε κατά παράβαση της
παρ. 10α του αρθρ. 269 του Κ.Δ.Κ., το οποίο απαγορεύει τη σύσταση
κατασκευαστικών εταιρειών από τους Δήμους. γ) Η απόφαση του Δ.Σ. για την
επιβάρυνση του Δήμου με το αρχικό κεφάλαιο της υπό σύσταση εταιρείας δεν ήταν
206
νόμιμη, διότι ελήφθη κατά παράβαση του άρθρου 93 παρ. 6 του Κ.Δ.Κ. και δ) Η
οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας της υπό σύσταση κατασκευαστικής εταιρείας
ήταν πλημμελής, καθώς δεν περιείχε μνεία: 1) των στοιχείων υπό 1, 2 και 3 του αρθρ.
3 της 43886/3.8.2007 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1574), 2) του απαιτούμενου για τη λειτουργία
της επιχείρησης προσωπικού και 3) των στοιχείων της παρ. 5 α της ίδιας Κ.Υ.Α.,
σχετικά με τα κτήρια, τις εγκαταστάσεις – τεχνικά έργα, το μηχανολογικό εξοπλισμό,
έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 80/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Πειραιά επεστράφη
αθεώρητο το 763/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 50.000, του Δ. Σαλαμίνας, που αφορούσε
σε έκτακτη οικονομική επιχορήγηση του Οργανισμού Νεολαίας και Άθλησης, για την
προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινου πατώματος (παρκέ) σε κλειστό γυμναστήριο, με
την αιτιολογία ότι δεν προκύπτει η διάθεση των χρημάτων από τον ανωτέρω
Οργανισμό για την πραγματοποίηση της εν λόγω δαπάνης, με συνέπεια να μην
αποδεικνύεται ότι η γενόμενη δαπάνη λαμβάνει χώρα για το σκοπό που προορίζεται
και περαιτέρω να μην προσδιορίζεται με σαφήνεια η απαίτηση κατά βάση και ποσό,
σύμφωνα με το άρθρο 25 του Β.Δ. 17.5/15.6.59 (ΦΕΚ Α΄ 114). Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν
επανυποβλήθηκε.
Με τη 45/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Καλλιθέας
επεστράφησαν αθεώρητα τα 891 έως 897/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 50.000,
του Δ. Ταύρου, που αφορούσαν σε έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την
αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών Σχολικής Επιτροπής, με την αιτιολογία ότι,
κατά τις διατάξεις της περ. β παρ. 6 του άρθρου 113 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α΄ 101),
είναι μη νόμιμη
η έκτακτη επιχορήγηση σε Σχολικές Επιτροπές από τον
προϋπολογισμό του Δήμου, διότι οι Επιτροπές αυτές καλύπτουν τις λειτουργικές
ανάγκες των σχολείων αποκλειστικά και μόνο από χρηματικά ποσά που διατίθενται
με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης από
τους
Κεντρικούς
Αυτοτελείς
Πόρους
(Κ.Α.Π.)
Τα
ανωτέρω
ΧΕ
δεν
επανυποβλήθηκαν.
Για τον ίδιο λόγο επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε: 1) 609 έως 613/2010
Χ.Ε., ποσού ευρώ 18.000 του
Δ. Ν. Σμύρνης, τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν
(πράξη 58/2010 της ίδιας ως άνω Επιτρόπου), 2) 105/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 9.000,
του Δ. Αλίμου, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 14/2010 της αναπληρώτριας
Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Καλλιθέας) και 3) 1348/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 10.000,
207
του Δ. Καλλιθέας, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 49/2010 της ίδιας ως άνω
αναπληρώτριας Επιτρόπου).
Με την 60/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Ρεθύμνης επεστράφη
αθεώρητο το 900/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 50.000, που εκδόθηκε από το Δ. Ρεθύμνης
και αφορούσε στη χρηματοδότηση της Διαδημοτικής Επιχείρησης ΧΥΤΑ Ρεθύμνου
(α΄ δόση), με την αιτιολογία ότι δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου ούτε από το
καταστατικό της εν λόγω επιχείρησης και δεν καλύπτει λειτουργικές ανάγκες του
Δήμου. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 19/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στη 2 η Υπηρεσία Επιτρόπου
στο Ν. Λάρισας επεστράφησαν αθεώρητα τα 177, 178, 222, 236, 237 & 238/2010
Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 48.500, του Δ. Ελασσόνας, που αφορούσαν σε
επιχορήγηση αθλητικών σωματείων, με την αιτιολογία ότι, κατά παράβαση του
άρθρου 202 παρ.1 του Κ.Δ.Κ.: α) δεν αναγραφόταν ο αναλυτικός προϋπολογισμός
εξόδων των εκδηλώσεων που επρόκειτο να χρηματοδοτηθούν μέσω της
επιχορήγησης, β) η πραγματοποίησή τους αποδεικνυόταν από τα στοιχεία του
φακέλου κάθε σωματείου και γ) η ως άνω επιχορήγηση αποτελούσε κατ’ ουσία
ανεπίτρεπτη οικονομική ενίσχυση του συλλόγου για την κάλυψη των λειτουργικών
του αναγκών, η οποία επιπροσθέτως υπερέβαινε το προσήκον μέτρο, ενόψει της
οικονομικής πολιτικής για το έτος 2010. Τα ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκαν.
Η Υπηρεσία συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην Έκθεση του Ε.Σ.
Για τους ίδιους λόγους επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε.: 1) 637, 638, 658,
659, 744, 778/2010, συνολικού ποσού ευρώ 17.000, του Δ. Λαρισαίων (πράξη
40/2010 του ίδιου ως άνω Επιτρόπου) και 2) 403/2010, ποσού ευρώ 6.000, του Δ.
Αμπελώνα (πράξη 23/2010 του ίδιου ως άνω Επιτρόπου), τα οποία δεν
επανυποβλήθηκαν.
Με την 47/2010 πράξη της αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν.
Ημαθίας επεστράφη αθεώρητο το 267/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 45.000, του Δ.
Αντιγονιδών, που αφορούσε στην καταβολή της 4ης και τελευταίας δόσης για τη
συμμετοχή του Δήμου στο κεφάλαιο δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης, με την
αιτιολογία ότι σύμφωνα με τη συστατική της πράξη, η δόση ορίζεται καταβλητέα το
οικονομικό έτος 2012. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 22/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Πέλλας, επεστράφη
αθεώρητο το 26/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 40.000, που εκδόθηκε από το Δ. Πέλλας και
αφορούσε στην καταβολή πρώτης δόσης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
208
κοινωφελούς επιχείρησης, με την αιτιολογία ότι από την οικονομοτεχνική μελέτη δεν
προέκυπτε ότι το ποσό κατά το οποίο αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο θα διατεθεί σε
αυξημένες επιπλέον αρμοδιότητες της επιχείρησης αυτής. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν
επανυποβλήθηκε.
Με την 25/2010 πράξη του αναπληρωτή Επιτρόπου στο Ν. Βοιωτίας
επεστράφη αθεώρητο το 225/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 30.000, του Δ. Θεσπιέων, που
αφορούσε στη χρηματοδότηση κοινωφελούς επιχείρησης, στο πλαίσιο του διετούς
προγράμματος δράσης αυτής, με την αιτιολογία ότι: α) Δεν τηρήθηκαν τα οριζόμενα
στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 259 του Κ.Δ.Κ. και της κατ' εξουσιοδότηση
αυτού εκδοθείσας 43887/3.8.2007 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1574), η οποία καθορίζει το
περιεχόμενο που πρέπει να περιέχει το διετές πρόγραμμα, β) η χρηματοδότηση της ως
άνω επιχείρησης, συνιστούσε σχεδόν τη μοναδική πηγή εσόδων της, καλύπτοντας και
τις λειτουργικές της ανάγκες, γεγονός που αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 259
του Κ.Δ.Κ. και 87 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, γ) δεν
εκδόθηκε τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα
Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, ΦΕΚ Α΄ 248) και της παρ. 2 του άρθρου 259 του Κ.Δ.Κ., δ) η
δαπάνη καταλογίσθηκε σε λανθασμένο Κ.Α.Ε., κατά παράβαση της βασικής αρχής
του
δημοσιολογιστικού
δικαίου
της
ειδικότητας
των
πιστώσεων,
ε)
δεν
επισυναπτόταν βεβαίωση καλής εφαρμογής της σύμβασης από την επιτροπή
παρακολούθησης του διετούς προγράμματος δράσης και στ) το πρόγραμμα δράσης
της επιχείρησης δεν συμφωνούσε με τον προϋπολογισμό, καθώς στον προϋπολογισμό
εμφανιζόταν χρηματοδότηση από το Δήμο ποσού ευρώ 85.000, ενώ στο πρόγραμμα
δράσης ποσού ευρώ 65.000. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Ο νυν
Δήμος Αλιάροτου δεν διατύπωσε παρατηρήσεις για τον τρόπο
κάλυψης της ανωτέρω δαπάνης.
Με την 120/2010 πράξη της αναπληρώτριας Επιτρόπου στο Δ. Καλλιθέας
επεστράφησαν αθεώρητα τα 1213 έως 1218/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ
28.000, του Δ. Ν. Σμύρνης, που αφορούσαν στην πληρωμή έκτακτης επιχορήγησης
της 1ης , 2ης, 7ης, 8ης, 9ης και 12ης Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής, για επιδιορθώσεις και
αντικαταστάσεις φθαρμένων μονώσεων και ανακαινίσεις ελαιοχρωματισμών, με την
αιτιολογία ότι κατά παράβαση των διατάξεων της παρ. 12 του άρθρου 5 του ν.
1894/1990 (ΦΕΚ Α΄ 110) επιχορηγούνται οι Σχολικές Επιτροπές με έκτακτη
επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό του Δήμου, για την εκτέλεση εργασιών
209
μεγάλης κλίμακας, οι οποίες ενεργούνται από τους Δήμους. Τα ανωτέρω Χ.Ε. δεν
επανυποβλήθηκαν.
Για τον ίδιο λόγο και για το λόγο ότι οι ανωτέρω επιχορηγήσεις δεν έβρισκαν
νόμιμο έρεισμα στο άρθρο 202 παρ. 1 του Κ.Δ.Κ. επεστράφησαν αθεώρητα τα 955,
956/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 16.500, του Δ. ΄Αργους, τα οποία δεν
επανυποβλήθηκαν (πράξη 51/2010 της αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν.
Αργολίδας).
Με τη 18/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Αργολίδας
επεστράφησαν αθεώρητα τα 211, 212 και 213/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ
28.000, του Δ. ΄Αργους, που αφορούσαν σε επιχορήγηση των δημοτικών ν.π.δ.δ.,
χορωδίας και φιλαρμονικής, με την αιτιολογία ότι, μετά από σχετική απόφαση του
Γ.Γ.Π. Πελοποννήσου, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα είχαν συγχωνευθεί και δεν
υφίσταντο πλέον ως αυτοτελή. Τα ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκαν.
Με την 25/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Ροδόπης
επεστράφησαν αθεώρητα τα 503, 504, 506, 507, 511, 512, 514 έως 524 και 530/2010
Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 24.600, του Δ. Κομοτηνής, που αφορούσαν στις
αναλαμβανόμενες από τον Δήμο ληξιπρόθεσμες οφειλές καταργηθέντος ν.π.δ.δ αυτού
και συγκεκριμένα σε επιχορηγήσεις του εν λόγω ν.π. σε τοπικούς αθλητικούς και
πολιτιστικούς συλλόγους, με την αιτιολογία ότι ούτε από τη διάταξη του άρθρου 202
παρ. 1 του Κ.Δ.Κ. ούτε από άλλη διάταξη νόμου δεν προβλέπεται η δυνατότητα ν.π.
Ο.Τ.Α. να επιχορηγεί αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους. Τα ανωτέρω Χ.Ε. δεν
επανυποβλήθηκαν.
Mε την 34/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Πειραιά επεστράφη
αθεώρητο το 1779/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 20.000, του Δ. Πειραιά, που αφορούσε
στην καταβολή επιχορήγησης στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά, με
την αιτιολογία ότι, κατά την έννοια του άρθρου 202 του Κ.Δ.Κ., δεν είναι επιτρεπτή
επιχορήγηση σε δευτεροβάθμιες ενώσεις με μέλη άλλα αθλητικά σωματεία, τα οποία
έχουν την έδρα τους σε διάφορους Δήμους. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 199/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ. Ηλιούπολης
επεστράφησαν αθεώρητα τα 1347 και 1349/2010 ΧΕ, συνολικού ποσού ευρώ 14.000,
του Δ. Υμηττού, που αφορούσαν στην επιχορήγηση αθλητικών και πολιτιστικών
σωματείων για αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, με την αιτιολογία ότι οι εν
λόγω δαπάνες δεν έβρισκαν έρεισμα στις διατάξεις του άρθρου 202 του Κ.Δ.Κ., διότι:
α) τα σωματεία δεν ανήκαν στους πολιτιστικούς ή αθλητικούς συλλόγους που
210
μπορούσαν να επιχορηγηθούν, β) το ποσό της επιχορήγησης ξεπερνούσε κατά πολύ
το προσήκον μέτρο και γ) δεν είχαν υποβληθεί αιτήσεις και το πρόγραμμα με τους
αντίστοιχους προϋπολογισμούς των εκδηλώσεων, που επρόκειτο να επιχορηγηθούν.
Για τους ίδιους ως άνω λόγους επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε.: 1)
1944/2010, ποσού ευρώ 19.000 του Δ. Αγίου Δημητρίου, το οποίο θεωρήθηκε με
μειωμένο το εντελλόμενο ποσό κατά ευρώ 5.000 (πράξη 68/2010 της αναπληρώτριας
Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ. Ηλιούπολης), 2) 1921/2010, ποσού ευρώ 16.000, του Δ.
Αγίου Δημητρίου, το οποίο θεωρήθηκε με μειωμένο το εντελλόμενο ποσό κατά
ευρώ 4.000 (πράξη 72/2010 της ιδίας ως άνω αναπληρώτριας Επιτρόπου), 3)
2386/2010, ποσού ευρώ 14.000 του Δ. Αγίου Δημητρίου, το οποίο θεωρήθηκε με
μειωμένο το εντελλόμενο ποσό κατά ευρώ 2.000 (πράξη 77/2010 της ιδίας ως άνω
αναπληρώτριας Επιτρόπου), 4) 1506Α/2010, ποσού ευρώ 6.000, του Δ. Ζωγράφου, το
οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 174/2010 της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ.
Ηλιούπολης).
Για τον ίδιο ως άνω β΄ λόγο και για το λόγο ότι η αίτηση του σωματείου ήταν
μεταγενέστερη της απόφασης του Δ.Σ. για την επιχορήγησή του και δεν
καθορίζονταν σ’ αυτήν οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις, επεστράφη αθεώρητο το
1626/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 5.000, του Δ. Ηλιούπολης, το οποίο δεν
επανυποβλήθηκε (πράξη 118/2010 της ίδιας ως άνω Επιτρόπου.
Με την 71/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Αργολίδας επεστράφη
αθεώρητο το 856/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 20.000, του Δ. Ναυπλίου, που αφορούσε
στη χρηματοδότηση κοινωφελούς επιχείρησης, με την αιτιολογία ότι: α) Δεν
επρόκειτο για χρηματοδότηση κοινωφελούς επιχείρησης, στο πλαίσιο υλοποίησης
διετούς προγράμματος δράσης αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 259 του
Κ.Δ.Κ., β) δεν αναφέρονταν οι συγκεκριμένες εργασίες ούτε ο προϋπολογισμός
αυτών, ώστε να μπορεί να θεωρηθεί απευθείας ανάθεση εργασιών, ούτε
προσκομιζόταν σχετική προς τούτο απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 268 του Κ.Δ.Κ. και γ) δεν είχε υποβληθεί κανένα
πρωτότυπο παραστατικό από το οποίο να προκύπτει η πραγματοποίηση
συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, από τα στοιχεία, όμως, του φακέλου συναγόταν ότι
η χρηματοδότηση, συνολικού ποσού ευρώ 67.984,25, από το Δήμο ήταν απαραίτητη,
προκειμένου να εξασφαλισθεί η οικονομική βιωσιμότητα της
ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
211
επιχείρησης. Το
Με την 88/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Ρεθύμνης επεστράφη
αθεώρητο το 419/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 20.000, του Δ. Γεροποτάμου, που
αφορούσε στη συμμετοχή του Δήμου στο συνεταιριστικό κεφάλαιο ναυτιλιακής
εταιρείας, με την αιτιολογία ότι δεν προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 252
και 265 παρ. 2 του Κ.Δ.Κ. ούτε από άλλη διάταξη νόμου. Το ανωτέρω χρηματικό
ένταλμα δεν επανυποβλήθηκε.
Ο δήμος Γεροποτάμου συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην Έκθεση του
Ε.Σ. και πληροφορεί περαιτέρω ότι η σχετική δαπάνη δεν πληρώθηκε.
Με την 65/2010 πράξη της αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ.
Καλλιθέας επεστράφησαν αθεώρητα τα 696 έως 700/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού
ευρώ 18.000, του Δ. Ν. Σμύρνης, που αφορούσαν στην πληρωμή έκτακτης
επιχορήγησης
Σχολικών
Επιτροπών
του
Δήμου,
για
επιδιορθώσεις
και
αντικαταστάσεις φθαρμένων μονώσεων και ανακαινίσεις ελαιοχρωματισμών, με την
αιτιολογία ότι μη νόμιμα επιχορηγούνται οι εν λόγω Σχολικές Επιτροπές, διότι δεν
επισυνάπτονταν οι αιτήσεις στις οποίες θα φαίνονταν οι απαιτούμενες εργασίεςσυντηρήσεις. Τα ανωτέρω ΧΕ δεν επανυποβλήθηκαν.
Με την 3/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στη 2 η Υπηρεσία Επιτρόπου
στο Ν. Ηρακλείου, επεστράφη αθεώρητο το 65/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 15.000, του
Δ. Ηρακλείου, που αφορούσε σε επιχορήγηση ποδοσφαιρικού σωματείου, για την
πραγματοποίηση εκδήλωσης κοπής πίτας για το νέο έτος, με την αιτιολογία ότι: α) Η
επιχορήγηση δεν έβρισκε έρεισμα στο άρθρο 202 παρ.1 του Κ.Δ.Κ., αφού αφορούσε
εκδήλωση που δεν είχε πολιτιστικό ή αθλητικό χαρακτήρα, αλλά αποσκοπούσε
κυρίως στην ψυχαγωγία των μελών του σωματείου, β) από τα συνημμένα στο Χ.Ε.
δικαιολογητικά δεν προέκυπτε η πραγματοποίηση της εκδήλωσης ούτε το κόστος
αυτής και γ) η ανωτέρω δαπάνη, λόγω του ύψους της, λαμβανομένων υπόψη και των
δυσμενών δημοσιονομικών συνθηκών, υπερέβαινε το προσήκον μέτρο. Το ανωτέρω
Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Για τον ίδιο ως άνω α΄ λόγο επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε. : 1) 1838/2010
Χ.Ε., ποσού ευρώ 3.500, του Δ. Μυτιλήνης Λέσβου, που αφορούσε στην
επιχορήγηση πολιτιστικού – αθλητικού συλλόγου για την πραγματοποίηση
εορτασμών-πανηγυριών (πράξη 3/2010 του αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ.Σ. στη
Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής) και 2) 1533/2010, ποσού
ευρώ 4.000, του Δ. Νέας Αλικαρνασσού που αφορούσε σε επιχορήγηση πολιτιστικού
συλλόγου για την κάλυψη εξόδων συνεστίασης των μελών του (πράξη 204/2010 του
212
Επιτρόπου του Ελ.Σ. στη 2η Υπηρεσία Επιτρόπου στο Ν. Ηρακλείου). Τα ανωτέρω
Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκαν. Για τον ίδιο ως άνω γ΄ λόγο επεστράφη αθεώρητο το
213/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 15.000, του Δ. Μυγδονίας, που αφορούσε σε
επιχορήγηση πολιτιστικού συλλόγου (πράξη 26/2010 του αναπληρωτή Επιτρόπου του
Ελ.Σ. στο Ν. Θεσσαλονίκης). Το ανωτέρω Χ.Ε. αντικαταστάθηκε από το 474/10
όμοιο και θεωρήθηκε με μειωμένο το εντελλόμενο ποσό κατά ευρώ 9.500.
Για τον ίδιο ως άνω γ΄ λόγο και για το λόγο ότι επιχορηγούμενος φορέας δεν
περιλαμβάνεται μεταξύ των φορέων, που δύναται να επιχορηγηθούν βάσει του
άρθρου 202 παρ. 1 του Κ.Δ.Κ., επεστράφη αθεώρητο το 2080/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ
15.000, του Δ. Ηρακλείου, που αφορούσε σε οικονομική ενίσχυση της «Εταιρείας
Νόσου ALZHEIMER» (πράξη 124/2010 του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στη 2 η Υπηρεσία
Επιτρόπου στο Ν. Ηρακλείου). Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 44/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Κορινθίας επεστράφη
αθεώρητο το Χ.Ε. 217/2010, ποσού ευρώ 15.000, του Δ. Σικυωνίων, που αφορούσε
σε επιχορήγηση κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του Δήμου για την υλοποίηση
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Υπουργείου και του Δήμου σχετικά με τη
λειτουργία του κέντρου, με την αιτιολογία ότι: α) στη σύμβαση δεν προβλεπόταν
επιχορήγηση του κέντρου από το Δήμο και β) η δαπάνη δεν έβρισκε έρεισμα στα
άρθρα 158 και 202 του Κ.Δ.Κ. ούτε σε άλλη διάταξη νόμου. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν
επανυποβλήθηκε.
Με την 62/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στη 2 η Υπηρεσία Επιτρόπου
στο Ν. Εύβοιας επεστράφη αθεώρητο το 296/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 15.000, του Δ.
Ιστιαίας, που αφορούσε σε χρηματοδότηση δημοτικής επιχείρησης, με την
αιτιολογία ότι: α) κατά παράβαση του άρθρου 259 του Κ.Δ.Κ. και της Υ.Α.
43887/2007 (ΦΕΚ Β΄ 1574) δεν προσκομίστηκε το διετές πρόγραμμα δράσης της
κοινωφελούς επιχείρησης, ώστε να διαπιστωθούν οι δραστηριότητες τις οποίες θα
κάλυπτε η ως άνω χρηματοδότηση, β) η οικεία απόφαση του Δ.Σ. ανέφερε ως λόγο
έγκρισης της χρηματοδότησης της επιχείρησης την κάλυψη λειτουργικών και
καταστατικών της αναγκών για το έτος 2010, γ) δεν προσκομίσθηκαν η
οικονομοτεχνική μελέτη της επιχείρησης, ώστε να μπορεί να ελεγχθεί η βιωσιμότητά
της κατά τη μετατροπή της από αμιγή σε κοινωφελή, ούτε σχέδιο σύμβασης του
Δήμου με την κοινωφελή επιχείρηση, και δ) η ως άνω χρηματοδότηση δεν ήταν
επιτρεπτή ούτε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 202 παρ.1 του Κ.Δ.Κ., το οποίο
213
αναφέρεται σε πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν
επανυποβλήθηκε.
Με την 4/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Ημαθίας επεστράφη
αθεώρητο το 72/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 14.673,51, του Δ. Νάουσας, που αφορούσε
στην καταβολή χρηματοδότησης, σε εφαρμογή προγραμματικής σύμβασης του
άρθρου 35 του Κ.Δ.Κ. μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της αμιγούς δημοτικής
επιχείρησης και του Δήμου, με την αιτιολογία ότι: α) έπαυσε η ισχύς της
προγραμματικής σύμβασης, καθώς ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη της μετέβαλε
νομική μορφή, συγκεκριμένα η αμιγής δημοτική επιχείρηση μετατράπηκε από το έτος
2009 σε κοινωφελή και β) δεν τηρήθηκαν το άρθρο 6 παρ. 2 της προγραμματικής
σύμβασης, το οποίο προέβλεπε τη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Πολιτισμού
ούτε το άρθρο 10 που προέβλεπε την παρακολούθηση εφαρμογής της σύμβασης. Το
ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 138/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Πειραιά επεστράφη
αθεώρητο το 5641/2010 Χ.Ε, ποσού ευρώ 11.000, του Δ. Πειραιά, που αφορούσε
στην καταβολή επιχορήγησης στο Ανοιχτό Σχολείο Μεταναστών Πειραιά, με την
αιτιολογία ότι δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 202 παρ.1 του
Κ.Δ.Κ., καθόσον: α) επρόκειτο για σωματείο με κοινωνική ανθρωπιστική
δραστηριότητα στον κύκλο των αλλοδαπών μεταναστών και όχι για πολιτιστικό
σύλλογο, β) οι δραστηριότητές του δεν ενέπιπταν στην έννοια των κοινωνικώνπολιτιστικών εκδηλώσεων, με σκοπό την πνευματική και εν γένει πολιτιστική
καλλιέργεια και ανάπτυξη των κατοίκων της περιοχής, αλλά αφορούσαν στενά τα
μέλη του σωματείου και την προώθηση των σκοπών αυτού, γ) δεν προσκομίστηκε
αναλυτικός κατάλογος με τις πραγματοποιηθείσες εκδηλώσεις και με αναλυτικό
προϋπολογισμό εξόδων για την κάθε εκδήλωση και δ) η εκπαίδευση των μεταναστών
εμπίπτει στις δραστηριότητες που έχει αναλάβει, μέσω διετούς προγράμματος
δράσης, η δημοτική επιχείρηση του Δήμου, η οποία έχει επιχορηγηθεί σχετικά. Το
ανωτέρω Χ.Ε. επανυποβλήθηκε και θεωρήθηκε με μειωμένο το εντελλόμενο ποσό
κατά ευρώ 8.000,00.
Για τον ίδιο ως άνω α΄ λόγο επεστράφη αθεώρητο το 4962/2010 Χ.Ε, ποσού
ευρώ 3.000, του Δ. Πειραιά, που αφορούσε στην επιχορήγηση φιλανθρωπικού
συνδέσμου (πράξη 118/2010 της ίδιας ως άνω Επιτρόπου). Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν
επανυποβλήθηκε.
214
Με την 21/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Χίου επεστράφη
αθεώρητο το 1157/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 10.000, του Δ. Χίου, που αφορούσε σε
καταβολή αμοιβής σε δημοτική κοινωφελή επιχείρηση Χίου, για την απευθείας
ανατεθείσα από το Δήμο σ’ αυτήν εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης μετατροπής
της νομικής μορφής της ΔΗ.Λ.Α.Χ., με την αιτιολογία ότι η ανωτέρω καταβολή
συνιστούσε μη νόμιμη, αντιβαίνουσα στις διατάξεις των άρθρων 259 του Κ.Δ.Κ. και
87 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ε.Κ., επιχορήγηση της δημοτικής επιχείρησης,
καθόσον η εκπόνηση της ανωτέρω μελέτης δεν ενέπιπτε στις αρμοδιότητες της
επιχείρησης ούτε, όπως προκύπτει από τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών της,
διέθετε αυτή το κατάλληλο προσωπικό. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 9/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ε.Σ. στο Δ. Αμαρουσίου, επεστράφη
αθεώρητο το 214/2010 Χ.Ε. ποσού ευρώ 10.000, του Δ. Μεταμόρφωσης, που
αφορούσε σε έκτακτη χρηματική επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Λυκείου του
ως άνω Δήμου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, με την αιτιολογία ότι δεν
προκύπτουν τα έκτακτα εκείνα περιστατικά, τα οποία δικαιολογούν την επιχορήγηση
αυτή. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 168/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Χαλκιδικής
επεστράφησαν αθεώρητα τα 697 και 698/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 10.000,
του Δ. Τορώνης, που αφορούσαν στην επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων, με την
αιτιολογία ότι, κατά παράβαση του άρθρου 202 παρ. 1 του Κ.Δ.Κ., υπήρξε υπέρβαση
του 1,5% των προϋπολογισθέντων τακτικών εσόδων έτους 2010 του Δήμου. Τα
ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκαν.
Για τον
ίδιο λόγο επεστράφη αθεώρητο το 384/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ
10.000 του Δ. Αφάντου, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 58/2010 του
Αναπληρωτή Επιτρόπου στο Ν. Δωδεκανήσου).
Με την 183/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στη 2 η Υπηρεσία Επιτρόπου
στο Ν. Ηρακλείου επεστράφη αθεώρητο το 3982/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 10.000, του
Δ. Ηρακλείου, που αφορούσε σε επιχορήγηση πολιτιστικού συλλόγου, με την
αιτιολογία ότι κατά παράβαση του άρθρου 202 παρ. 1 του Κ.Δ.Κ., από τα συνημμένα
στο Χ.Ε. δικαιολογητικά δεν προέκυπταν με σαφήνεια οι πολιτιστικές εκδηλώσεις
που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν ούτε ο αντίστοιχος προϋπολογισμός αυτών. Το
ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Για τον ίδιο λόγο επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε.: 1) 262/2010, ποσού
8.000,00 ευρώ, του Δ. Καστελλίου (πράξη 95/2010 του ίδιου ως άνω Επιτρόπου), 2)
215
5102/2010, ποσού 6.000,00 ευρώ, του Δ. Ηρακλείου (πράξη 242/2010 του ίδιου ως
άνω Επιτρόπου), 3) 431/2010, ποσού 4.000,00 ευρώ, του Δ. Καστελλίου (πράξη
144/2010 του ίδιου ως άνω Επιτρόπου), 4) 155/2010, ποσού 3.000,00 ευρώ, του Δ.
Ηρακλείου (πράξη 69/2010 του ίδιου ως άνω Επιτρόπου), 5) 3430/2010, ποσού
3.000,00 ευρώ, του Δ. Ηρακλείου (πράξη 150/2010 του ίδιου ως άνω Επιτρόπου) και
6) 4662/2010, ποσού 3.000,00 ευρώ, του Δ. Ηρακλείου (πράξη 193/2010 του ίδιου
ως άνω Επιτρόπου). Τα ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκαν.
Με την 2/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Θεσσαλονίκης
επεστράφη αθεώρητο το 397/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 8.000, του Δ. Θεσσαλονίκης,
που αφορούσε στην οικονομική ενίσχυση της Επίλεκτης Ομάδας Ειδικών Αποστολών
Δ. Θεσσαλονίκης, με την αιτιολογία ότι η επιχορήγηση δεν πληροί τις προϋποθέσεις
της παρ. 1 του άρθρου 202 του Κ.Δ.Κ.. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Για τον ίδιο λόγο επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε.: 1) 828/2010 Χ.Ε., ποσού
ευρώ 3.000, του Δ. Θεσσαλονίκης, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 3/2010 της
ίδιας ως άνω Επιτρόπου), 2) 932/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 3.000, του Δ.
Θεσσαλονίκης, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 4/2010 της ίδιας ως άνω
Επιτρόπου), 3) 4879/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 3.000, του Δ. Θεσσαλονίκης, το οποίο
δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 13/2010 της ίδιας ως άνω Επιτρόπου), 4) 5773/2010
Χ.Ε., ποσού ευρώ 10.000, του Δ. Θεσσαλονίκης, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε
(πράξη 15/2010 της ίδιας ως άνω Επιτρόπου), 5) 5775/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 5.000,
του Δ. Θεσσαλονίκης, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 16/2010 της ίδιας ως
άνω Επιτρόπου), 6) 6956/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 3.000, του Δ. Θεσσαλονίκης, το
οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 19/2010 της ίδιας ως άνω Επιτρόπου), 7)
7413/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ
3.000, του Δ. Θεσσαλονίκης, το οποίο δεν
επανυποβλήθηκε (πράξη 25/2010 της ίδιας ως άνω Επιτρόπου), 8) 7414/2010 Χ.Ε.,
ποσού ευρώ 3.000, του Δ. Θεσσαλονίκης, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη
26/2010 της ίδιας ως άνω Επιτρόπου), 9) 6171/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 5.000, του Δ.
Θεσσαλονίκης, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 27/2010 της ίδιας ως άνω
Επιτρόπου), 10) 11010/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 5.000, του Δ. Θεσσαλονίκης, το
οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 31/2010 της ίδιας ως άνω Επιτρόπου), 11)
13451/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 15.000, του Δ. Θεσσαλονίκης, το οποίο δεν
επανυποβλήθηκε (πράξη 41/2010 της ίδιας ως άνω Επιτρόπου), 12) 210/2010 Χ.Ε.,
ποσού ευρώ 15.000, του Δ. ΄Αργους, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 16/2010
του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Αργολίδας), 13) 393/2010, ποσού ευρώ 8.000, του Δ.
216
Ευρωστίνης (157/2010 πράξη της αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν.
Κορινθίας), το οποίο δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 152/2010 πράξη του Επιτρόπου στη 2 η Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελ.Σ.
στο Ν. Ηρακλείου επεστράφη αθεώρητο το 3442/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 8.000, του
Δ. Ηρακλείου, που αφορούσε σε χρηματοδότηση ομόρρυθμης εταιρείας για την
παραγωγή ταινίας που θα συνέβαλε στην πολιτιστική, οικονομική και τουριστική
προβολή της πόλης του Ηρακλείου, με την αιτιολογία ότι, κατά παράβαση του
άρθρου 1 παρ. 9 του ν. 3270/2004 (ΦΕΚ Α΄ 187), δεν προηγήθηκε σύμφωνη γνώμη
του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 17/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στον Ο.Ε.Ε.Κ.
επεστράφησαν αθεώρητα τα 798, 799 και 800/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ
7.000, του Δ. Γαλατσίου, που αφορούσαν στην οικονομική ενίσχυση κατοίκων του
Δήμου, με την αιτιολογία ότι δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις του άρθρου 202 παρ. 2
του Κ.Δ.Κ., ώστε οι φερόμενοι ως δικαιούχοι να δικαιούνται επιχορήγηση, αφού από
τα συνημμένα στα Χ.Ε. δικαιολογητικά δεν προέκυπτε ότι αντιμετώπιζαν έκτακτες,
αιφνίδιες και απρόβλεπτες βιοποριστικές ανάγκες. Τα ανωτέρω Χ.Ε. δεν
επανυποβλήθηκαν.
Για τον ίδιο λόγο επεστράφησαν αθεώρητα τα 1214, 1215, και 1216/2010
Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 3.600, του Δ. Άνω Λιοσίων, τα οποία δεν
επανυποβλήθηκαν (πράξη 17/2010 του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Περιστερίου).
Για τον ίδιο ως άνω λόγο και για το λόγο ότι η ενίσχυση δεν πληρούσε τις
προϋποθέσεις του άρθρου 37 παρ.2 εδαφ. β (αα) του ν. 3801/2009 (ΦΕΚ Α΄ 163),
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (ΦΕΚ Α΄ 138),
καθόσον δεν προέκυπτε η σοβαρή και έκτακτη ανάγκη για επιχορήγηση, ούτε
επρόκειτο για περιοδική οικονομική ενίσχυση στη διάρκεια των γιορτών,
επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε.: 1) 1881 Α/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 3.000, του Δ.
Ζωγράφου, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 122/2010 της Επιτρόπου του
Ελ.Σ. στο Δ. Ηλιούπολης) και 2) 1891Α/2010, ποσού ευρώ 3.000, του Δ. Ζωγράφου,
το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 132/2010 της ίδιας ως άνω Επιτρόπου).
Επιπροσθέτως, για το λόγο ότι από την αοριστία των εκδοθέντων αποφάσεων
του Δ. δεν προέκυπτε ότι πληρούνταν οι προϋποθέσεις του άρθρου 202 παρ. 2 του
Κ.Δ.Κ. για τη χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων σε οικονομικά αδύνατους πολίτες
επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε. : 1) 1626, 1627, 1726, 2213, 2214 και 2215/2010
Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 11.300, του Δ. Τρίπολης, τα οποία δεν
217
επανυποβλήθηκαν (πράξη 93/2010 του αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν.
Αρκαδίας), 2) 465/2010, ποσού ευρώ 10.000, του Δ. Τρικκαίων, το οποίο δεν
επανυποβλήθηκε (πράξη 16/2010 του αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν.
Τρικάλων).
Ο δήμος Τρικκαίων σημειώνει ότι αφού προσκομίστηκαν τα απαραίτητα
δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη σοβαρότητα της κατάστασης (οικονομική,
υγείας, κ.λπ.) της δικαιούχου, εκδόθηκε το αριθ. 746/2012 Χ.Ε., το οποίο θεωρήθηκε
από την Υπηρεσία Επιτρόπου και εξοφλήθηκε.
3) 527/2010, ποσού ευρώ 10.000, του Δ. Διδυμοτείχου, το οποίο θεωρήθηκε με
μειωμένο το εντελλόμενο ποσό κατά ευρώ 5.000 (πράξη 117/2010 του Επιτρόπου του
Ελ.Σ. στο Ν. Έβρου) και 4) 1157/2010, ποσού ευρώ 9.205 του Δ. Αχιλλείων, το
οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 34/2010 του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν.
Κερκύρας).
Με την 13/2010 πράξη του αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν.
Βοιωτίας επεστράφη αθεώρητο το 124Β/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 7.000, του Δ.
Θεσπιέων, που αφορούσε στην επιχορήγηση ν.π.δ.δ. του ανωτέρω Δήμου, με την
αιτιολογία ότι το εν λόγω νομικό πρόσωπο δεν είχε καταρτίσει κανονισμό
λειτουργίας, όσον αφορά δε στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας, δεν είχε
ολοκληρωθεί η διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 10 παρ.2 και 3
του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ Α΄ 143). Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Ο νυν δήμος Αλιάρτου δεν διατυπώνει παρατηρήσεις για τον τρόπο κάλυψης
της ανωτέρω δαπάνης.
Με την 147/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Πειραιά επεστράφη
αθεώρητο το 6152/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 6.000, του Δ. Πειραιά, που αφορούσε
στην καταβολή επιχορήγησης σε σωματείο για την διοργάνωση εκδήλωσης με
αφορμή την ανακήρυξη του έτους 2010 ως έτους ναυτικού, με την αιτιολογία ότι η
δαπάνη δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις του άρθρου 202 παρ. 1 του Κ.Δ.Κ. διότι: α) Η
έδρα του σωματείου δεν ήταν στο Δήμο Πειραιά, β) σύμφωνα με το καταστατικό
του δεν επρόκειτο ούτε για εκκλησιαστικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ούτε για
πολιτιστικό σύλλογο, γ) δεν προσκομιζόταν αναλυτικός κατάλογος με τις
πραγματοποιηθείσες πολιτιστικές εκδηλώσεις και αναλυτικός προϋπολογισμός
εξόδων για την κάθε εκδήλωση και δ) δεν προέκυπτε ότι στην εν λόγω μοναδική
πολιτιστική εκδήλωση του σωματείου συμμετείχε και ο Δήμος, σύμφωνα με τη
218
διάταξη του άρθρου 158 παρ.3 β του Κ.Δ.Κ., προκειμένου να αναλάβει τη δαπάνη
συμμετοχής του σε αυτή. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Για τον ίδιο ως άνω β και γ΄ λόγο επεστράφη αθεώρητο το 1371/2010 Χ.Ε.,
ποσού ευρώ 5.800, του Δ. Πειραιά, που αφορούσε στην καταβολή επιχορήγησης
στην Ενοριακή Επιτροπή Νεότητας Ι.Ν. Αγ. Νικολάου Πειραιά για τη διενέργεια
πολιτιστικών εκδηλώσεων με την ευκαιρία της Εθνικής εορτής της 25 ης Μαρτίου
(πράξη 31/2010 της ίδιας ως άνω Επιτρόπου). Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν
επανυποβλήθηκε. Επίσης για τον ίδιο ως άνω β΄ λόγο επεστράφη αθεώρητο το
338/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 6.000, του Δ. Σαλαμίνας που αφορούσε στην οικονομική
ενίσχυση του Ενοριακού Ταμείου Έργων Φιλαδελφείας (πράξη 22/2010 της ίδιας ως
άνω Επιτρόπου). Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 50/2010 πράξη της ίδιας ως άνω Επιτρόπου επιστράφηκε αθεώρητο το
632/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 6.000, του Δ. Αίγινας, που αφορούσε στην καταβολή
επιχορήγησης στο Σύλλογο Γυναικών Αίγινας, με την αιτιολογία ότι δεν πληρούνται
οι προϋποθέσεις της παρ.1 του άρθρου 202 του Κ.Δ.Κ. διότι: α) πρόκειται για
πολιτιστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν εντός του έτους 2009 και δεν
μπορούν να επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του έτους 2010, β) η βεβαίωση ότι η
σχετική πίστωση για επιχορηγήσεις δεν υπερβαίνει το 1,5% των τακτικών εσόδων
του Δήμου θα έπρεπε να αφορά στο οικονομικό έτος 2010 και όχι το 2009 και γ) δεν
επισυνάπτεται το καταστατικό του ανωτέρω συλλόγου προκειμένου να διαπιστωθούν
οι σκοποί του. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 41/2010 πράξη του αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν.
Βοιωτίας επεστράφη αθεώρητο το 135Β/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 6.000, του Δ.
Βαγίων, που αφορούσε σε επιχορήγηση Ιερού Ναού, για την εκτέλεση εργασιών
συντήρησης, με την αιτιολογία ότι: α) η επιχορήγηση δεν βρίσκει έρεισμα στη
διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 202 του Κ.Δ.Κ., καθόσον δεν διατίθεται για τη
διενέργεια κοινωνικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων, αλλά για εργασίες ανακαίνισης
και εξωραϊσμού και β) δεν είναι νόμιμη η δαπάνη για την εκτέλεση των ως άνω
εργασιών σε κτίριο, το οποίο δεν ανήκει κατά κυριότητα στο Δήμο, αφού αφενός δεν
συμπεριλαμβάνεται ρητά στις αρμοδιότητες του άρθρου 75 του Κ.Δ.Κ., αφετέρου δεν
μπορεί να χαρακτηρισθεί ως δαπάνη που ανάγεται στη λειτουργική δραστηριότητα
των Ο.Τ.Α. ούτε ως δαπάνη που συντελεί άμεσα ή έμμεσα στην αποτελεσματικότερη
εκπλήρωση των σκοπών τους. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
219
Ο δήμος Θηβαίων δεν διατυπώνει παρατηρήσεις για την κάλυψη της εν λόγω
δαπάνης.
Για τους ίδιους λόγους επεστράφη αθεώρητο το Χ.Ε. 102/2010, ποσού ευρώ
3.000, του Δ. Χαιρώνειας, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 19/2010 του ίδιου
ως άνω αναπληρωτή Επιτρόπου).
Ο νυν δήμος Λεβαδέων δεν διατυπώνει παρατηρήσεις για την κάλυψη της εν
λόγω δαπάνης.
Επίσης, για τον ίδιο ως άνω α΄ λόγο επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε.: 1) 651
και 652/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 21.000, του Δ. Μουδανιών (πράξη 105/2010 του
Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Χαλκιδικής), 2) 697/2010 του Δ. Πάρου, ποσού ευρώ
8.000 (35/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Κυκλάδων),
Ο δήμος Πάρου συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην Έκθεση του Ε.Σ. και
αναφέρει ότι το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
3) 133/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 5.000, του Δ. Πάρου (πράξη 11/2010 του ίδιου ως
άνω Επιτρόπου),
Ο δήμος Πάρου συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην Έκθεση του Ε.Σ. και
αναφέρει ότι το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
4) 294/2010 ποσού ευρώ 5.000, του Δ. Μουδανιών (πράξη 31/2010 του Επιτρόπου
του Ελ.Σ. στο Ν. Χαλκιδικής), 5) 607/2010, ποσού ευρώ 5.000, του Δ. Μουδανιών
(πράξη 71/2010 του ιδίου ως άνω Επιτρόπου), 6) 331/2010, ποσού ευρώ 1.000, του
Δ. Μουδανιών (πράξη 35/2010 του ίδιου ως άνω Επιτρόπου) και 7) 366 και
388/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 4.500, του Δ. Φαρκαδόνας (πράξη 19/2010
του αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Τρικάλων),
τα οποία δεν
επανυποβλήθηκαν.
Με την 109/2010 πράξη του αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν.
Μεσσηνίας, επεστράφη αθεώρητο το 568/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 6.000, του Δ.
Κυπαρισσίας, που αφορούσε στην καταβολή επιχορήγησης για διοργάνωση
εκδήλωσης σε αθλητικό σύλλογο, με την αιτιολογία ότι, κατά παράβαση του άρθρου
202 παρ. 1 του Κ.Δ.Κ., δεν προσδιοριζόταν η συγκεκριμένη εκδήλωση ούτε ο
προϋπολογισμός αυτής. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 118/2010 πράξη του Επιτρόπου στη 2 η Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελ.Σ.
στο Ν. Εύβοιας, επεστράφη αθεώρητο το 904/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 5.452, του Δ.
Μεσσαπίων, που αφορούσε σε επιχορήγηση δημοτικού παιδικού σταθμού για την
πρόσληψη νηπιαγωγού, με την αιτιολογία ότι δεν προσκομίστηκαν τα στοιχεία που
220
αποδείκνυαν την πρόσληψη ούτε αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου. Το
ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 61/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Πειραιά επεστράφη
αθεώρητο το 490/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 5.000, του Δ. Αίγινας, που αφορούσε στην
καταβολή επιχορήγησης στο Σύλλογο Φίλων του Διεθνούς Μουσικού Φεστιβάλ
Αίγινας, με την αιτιολογία ότι η δαπάνη δεν είναι νόμιμη, κατά τις διατάξεις του
άρθρου 202 παρ. 1 του Κ.Δ.Κ., διότι: α) αφορά σε επιχορήγηση που έπρεπε να
καταβληθεί εντός του έτους 2008, καθόσον η πολιτιστική εκδήλωση, η αίτηση του
συλλόγου και η απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου για την έγκριση της επιχορήγησης,
πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος αυτό β) δεν επισυνάπτεται έκθεση ανάληψης
δαπάνης έτους 2008 κατά παράβαση του άρθρου 13 παρ.1 του β.δ. 17.5/15.6.1959
(ΦΕΚ Α΄ 114) ούτε βεβαίωση ότι η σχετική πίστωση δεν υπερέβαινε το 1,5% των
τακτικών εσόδων του Δήμου πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης του Δ.Σ. κατά
το έτος 2008 και γ) δεν επισυνάπτεται αναλυτικός προϋπολογισμός της εκδήλωσης,
επιπλέον δε το Διεθνές Φεστιβάλ Αίγινας διοργανώνεται πλέον από δημοτική
επιχείρηση και ως εκ τούτου, δεν μπορεί ο Δήμος να επιχορηγεί τον παραπάνω
σύλλογο για λειτουργικές δαπάνες της εκδήλωσης αυτής, καθόσον αυτό αποτελεί
ανεπίτρεπτη έμμεση επιχορήγηση που αντίκειται στα άρθρα 202 και 259 του Κ.Δ.Κ..
Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 70/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Ρεθύμνης επεστράφη
αθεώρητο το 168/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 5.000, του Δ. Φοίνικα που αφορούσε στην
επιχορήγηση κοινωφελούς επιχείρησης, για προληπτικό ιατρικό έλεγχο των δημοτών,
με την αιτιολογία ότι: α) η εντελλόμενη δαπάνη δεν περιλαμβάνεται στις
δραστηριότητες του διετούς προγράμματος της εν λόγω επιχείρησης, όπως ορίζουν οι
διατάξεις του άρθρου 259 παρ. 1 και 2 του Κ.Δ.Κ. και β) δεν εμπίπτει στις διατάξεις
του άρθρου 202 παρ. 1 του Κ.Δ.Κ.. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 103/2010 πράξη του αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ.
Ηλιούπολης επεστράφη αθεώρητο το 1503 Α/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 4.920, του Δ.
Ζωγράφου και αφορούσε σε συμμετοχή του στα έξοδα εκδήλωσης για τη
συγχώνευση δύο σωματείων, με την αιτιολογία ότι η δαπάνη ήταν μη νόμιμη, διότι:
α) το κόστος της εκδήλωσης καλύφθηκε από το Δήμο χωρίς, όμως, να είναι ο ίδιος
φορέας υλοποίησης, όπως απαιτείται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 158 του
Κ.Δ.Κ. και β) η εκδήλωση στερείτο πολιτιστικού ή λειτουργικού χαρακτήρα και δεν
προήγαγε τα πνευματικά ενδιαφέροντα των δημοτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του
221
άρθρου 37 παρ. 2α του ν. 3801/2009 (ΦΕΚ Α΄ 163). Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν
επανυποβλήθηκε.
Με την 38/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Πειραιά επεστράφη
αθεώρητο το 1933/2010 Χ.Ε, ποσού ευρώ 4.000, του Δ. Πειραιά, που αφορούσε στην
καταβολή επιχορήγησης σε αθλητικό σωματείο, με την αιτιολογία ότι η
επισυναπτόμενη κατάσταση εκδηλώσεων ήταν γενική και αόριστη, καθόσον δεν
προσδιορίζονταν
οι
συγκεκριμένες
αθλητικές
εκδηλώσεις
(τόπος,
χρόνος,
διοργανωτής), τις οποίες διοργάνωσε ή συμμετείχε το εν λόγω σωματείο και για τις
οποίες ζητείται η χρηματοδότηση, ούτε υπάρχει ανάλυση των εξόδων της κάθε μίας
εκδήλωσης ξεχωριστά, ώστε να μπορεί να διαπιστωθεί ποιο μέρος των εξόδων της
εκδήλωσης καλύπτει η επιχορήγηση και ότι με αυτή δεν καλύπτονται λειτουργικά
έξοδα του συλλόγου. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Για τον ίδιο λόγο και για το λόγο ότι από το περιεχόμενο της αίτησης
προέκυπτε ότι το φερόμενο ως δικαιούχο αθλητικό σωματείο επρόκειτο να διαθέσει
την αιτούμενη επιχορήγηση για την κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών,
επεστράφη αθεώρητο το 319Α/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 8.000, του Δ. Σχηματαρίου, το
οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 33/2010 του αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ.Σ.
στο Ν. Βοιωτίας).
Ο νυν Δ. Τανάγρας δεν διατυπώνει παρατήρησεις για τον τρόπο κάλυψης της
εν λόγω δαπάνης.
Με την 132/2010 πράξη της αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ.
Καλλιθέας επεστράφησαν αθεώρητα τα 925, 1057, 1059 και 1061/2010 Χ.Ε.,
συνολικού ποσού ευρώ 4.000, του Δ. Αγ. Ιωάννη Ρέντη, που αφορούσαν στην
επιχορήγηση τεσσάρων (4) πολιτιστικών συλλόγων, με την αιτιολογία ότι: α) όσον
αφορά στα Χ.Ε. 925, 1057 και 1059, από τις συνημμένες αιτήσεις των συλλόγων δεν
προέκυπτε ότι οι εκδηλώσεις που επρόκειτο να πραγματοποιήσουν ήταν πολιτιστικές,
προκειμένου να έχει εφαρμογή το άρθρο 202 παρ. 1 του Κ.Δ.Κ. και β) όσον αφορά
στο Χ.Ε. 1061, εκτός του ότι δεν επισυναπτόταν το καταστατικό του συλλόγου, η
επιχορήγηση αποσκοπούσε στην κάλυψη λειτουργικών αναγκών του συλλόγου. Τα
ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκαν.
Για τον ίδιο ως άνω α΄ λόγο επεστράφη αθεώρητο το 297/2010 Χ.Ε., ποσού
ευρώ 10.000, του Δ. Θήρας που αφορούσε στην επιχορήγηση σωματείου για την
εξόφληση εκκρεμών χρεών (πράξη 13/2010
του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν.
Κυκλάδων). Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
222
Ο δήμος Θήρας συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην Έκθεση του Ε.Σ. και
πληροφορεί περαιτέρω ότι το ανωτέρω Χ.Ε. ακυρώθηκε.
Για τον ίδιο ως άνω β΄ λόγο επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε.: 1) 278, 279,
322/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 14.500, του Δ. Φαρσάλων, (πράξη 26/2010
του Επιτρόπου της 2ης Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Λάρισας) και 2)
279Ε/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 4.500, του Δ. Ποταμιάς (πράξη 18/2010 του ίδιου ως
άνω Επιτρόπου). Τα ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκαν.
Ο νυν δήμος Ελασσόνας συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην Έκθεση του
Ε.Σ.
Με την 125/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Πειραιά επεστράφη
αθεώρητο το 1771/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 3.000, του Δ. Δραπετσώνας, που
αφορούσε στην καταβολή επιχορήγησης στην Ένωση Ποντίων Πειραιά –
Κερατσινίου – Δραπετσώνας, με την αιτιολογία ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις
της παρ.1 του άρθρου 202 του Κ.Δ.Κ., διότι μέρος του προς επιχορήγηση ποσού
αφορά στην προμήθεια βιβλίων και εφημερίδων σχετικών με τον Πόντο για πώληση
στις εκδηλώσεις «ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΕΙΑ 2010», όπως αναφέρει η αιτιολογία του 1786
τιμολογίου – δελτίου αποστολής και κατά συνέπεια, τεκμαίρεται ότι ο ανωτέρω
σύλλογος αιτείται να επιχορηγηθεί για προμήθεια βιβλίων, τα οποία δεν διένειμε
δωρεάν στους συμμετέχοντες, αλλά τα οποία πούλησε κατά τη διάρκεια των
εκδηλώσεων. Επιπλέον, η επιχορήγηση υπερβαίνει το προσήκον μέτρο και τα εύλογα
όρια που διαγράφονται με την τήρηση της αρχής της οικονομικότητας, κατά τις
διατάξεις του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ Α΄ 40). Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 51/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Αγίας Παρασκευής
επεστράφη αθεώρητο το 983/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 3.000, του Δ. Αγίας
Παρασκευής, που αφορούσε σε επιχορήγηση συλλόγου προκειμένου, να καλυφθούν
τα έξοδα κηδείας εκλιπόντος πρώην Δημοτικού Συμβούλου, με την αιτιολογία ότι
ακόμα και αν η κάλυψη των εξόδων κηδείας αυτού ήταν νόμιμη, το σχετικό Χ.Ε. θα
έπρεπε να εκδοθεί στο όνομα των νομίμων κληρονόμων του. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν
επανυποβλήθηκε.
Με την 53/2010 πράξη της αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ.
Καλλιθέας επεστράφη αθεώρητο το 666/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 3.000, που εκδόθηκε
από το Δ. Ελληνικού και αφορούσε στην επιχορήγηση ιερού ναού για την προμήθεια
καθισμάτων, με την αιτιολογία ότι: α) η ανωτέρω δαπάνη δεν προβλέπεται από
διάταξη νόμου, δεν εξυπηρετεί τις λειτουργικές ανάγκες του Δήμου ούτε συμβάλλει
223
στην εκπλήρωση των επιδιωκόμενων από αυτόν σκοπών, και β) δε βρίσκει έρεισμα
στο άρθρο 202 παρ. 1 του Κ.Δ.Κ., καθόσον δεν αφορά στην πραγματοποίηση
κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων από το νομικό αυτό πρόσωπο αλλά στην
κάλυψη λειτουργικών του αναγκών. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Για τους ίδιους ως άνω λόγους επεστράφη αθεώρητο το 567/2010 Χ.Ε.,
ποσού ευρώ 3.000, του Δ. Τρικκαίων, που αφορούσε σε επιχορήγηση έτους 2009
σωματείου γονέων και κηδεμόνων ατόμων με αναπηρία (πράξη 26/2010 του
αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Τρικάλων). Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν
επανυποβλήθηκε.
Η Υπηρεσία συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην Έκθεση του Ε.Σ.
Για τον ίδιο ως άνω β΄ λόγο επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε. : 1) 775 και
776/2010, συνολικού ποσού ευρώ 13.000, του Δ. Ν. Σμύρνης (πράξη 118/2010 της
ίδιας ως άνω αναπληρώτριας Επιτρόπου), 2) 488/2010, ποσού ευρώ 8.000, του Δ.
Καλλιθέας (πράξη 7/2010 της ιδίας ως άνω αναπληρώτριας Επιτρόπου), 3)
1146/2010, ποσού ευρώ 5.000, του Δ. Ν. Σμύρνης (πράξη 107/2010 της ιδίας ως
άνω αναπληρώτριας Επιτρόπου) και 4) 462/2010, ποσού ευρώ 4.000, του Δ.
Γλυφάδας (πράξη 52/2010 της
Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ. Καλλιθέας). Τα
ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκαν.
Με τη 43/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Αχαΐας (2 η Υπηρεσία
Επιτρόπου) επεστράφη αθεώρητο το 524/2010 Χ.Ε, ποσού ευρώ 3.000, του Δ.
Ακράτας, που αφορούσε στην έκτακτη οικονομική επιχορήγηση συλλόγου πολιτικής
προστασίας, με την αιτιολογία ότι, κατά παράβαση των άρθρων 202 του Κ.Δ.Κ. και 3
και 6 του ν. 3013/2002 (ΦΕΚ Α΄ 102) δεν προέκυπτε: α) αν ο χαρακτήρας του
συλλόγου ήταν αθλητικός ή πολιτιστικός, αντιθέτως οι ανάγκες για τις οποίες
ζητήθηκε η χρηματοδότηση ήταν λειτουργικές, β) αν γίνεται ή όχι υπέρβαση του
ορίου του 1,5% για τις επιχορηγήσεις συλλόγων και γ) η ένταξη του εν λόγω
συλλόγου στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας και στο σχετικό μητρώο, ώστε να δικαιολογείται η χρηματοδότησή του
από κονδύλια αυτής. Το ανωτέρω Χ.Ε δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 4/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Χαλκιδικής επεστράφη
αθεώρητο το 78/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 3.000 ευρώ του Δ. Πολυγύρου, που
αφορούσε στην επιχορήγηση πολιτιστικού συλλόγου προκειμένου να καλυφθούν
πολιτιστικές του δραστηριότητες, με την αιτιολογία ότι από τα δικαιολογητικά της
224
δαπάνης δεν προέκυπτε η ανανέωση της θητείας του Δ.Σ. του συλλόγου, η οποία είχε
ήδη λήξει. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 132/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Χαλκιδικής
επεστράφη αθεώρητο το 457/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 3.000, του Δ. Σιθωνίας, που
αφορούσε στην οικονομική ενίσχυση αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, με την αιτιολογία ότι η επιχορήγηση προς αστική εταιρεία μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα δεν βρίσκει έρεισμα στο άρθρο 202 παρ. 1 του Κ.Δ.Κ.. Το
ανωτέρω ΧΕ δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 21/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Χανίων επεστράφη
αθεώρητο το 951Α/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 1000, του Δ. Χανίων, που αφορούσε στην
καταβολή της ετήσιας συνδρομής για το έτος 2010, λόγω της συμμετοχής του σε
αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, με την αιτιολογία ότι η εντελλόμενη δαπάνη δεν
είναι νόμιμη, διότι δεν προβλέπεται πλέον από 8.6.2006 ημερομηνία έναρξης ισχύος
της παρ. 2 του άρθρου 267 του Κ.Δ.Κ., η συμμετοχή Δήμου ως νέου μέλους σε τέτοιο
τύπου υφιστάμενη εταιρεία. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ-ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ
Με την 341/2010 Πράξη του VIΙ Τμήματος του Ελ.Σ. κρίθηκε μη θεωρητέο
το 3277/2010 Χ.Ε, ποσού ευρώ 24.990, του Δ. Αθηναίων, που αφορούσε σε μίσθωση
τετραξονικού αυτοκινήτου και τσάπας για την αποκομιδή και απομάκρυνση υλικών
από διάφορα σημεία της πόλης προς το ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων, με την αιτιολογία ότι η
ανάθεση, η υπογραφή της σχετικής σύμβασης και η έγκρισή της από το Γενικό
Γραμματέα έλαβαν χώρα μετά το πέρας των εργασιών, που αφορούσε η μίσθωση
αυτή, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 199 παρ. 2 και 3 του Κ.Δ.Κ.
(Φ.Ε.Κ. 114 Α΄), της 5100/1600/10.4.1984 Υ.Α (ΦΕΚ 387 Β΄) και της γενικής αρχής
του διοικητικού δικαίου, που ορίζει ότι οι συστατικές ατομικές διοικητικές πράξεις
δεν αναπτύσσουν αναδρομική ισχύ.
Με την 165/2011 Πράξη του VII Τμήματος του Ελ.Σ. κρίθηκε μη θεωρητέο
το 191/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 5.865, του Δ. Αρχαγγέλου Ρόδου, που αφορούσε στη
μίσθωση μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου, με την αιτιολογία ότι η
συμμετοχή δημοτικού συμβούλου τόσο στην Επιτροπή που αξιολόγησε τις
προσφορές, που υποβλήθηκαν στον διενεργηθέντα για την ανάθεση της μίσθωσης
διαγωνισμό, όσο και στη Δημαρχιακή Επιτροπή, η οποία κατακύρωσε το αποτέλεσμα
225
του διαγωνισμού αυτού σε συγγενή εξ’ αίματος πρώτου βαθμού του ανωτέρω
συμβούλου, καθιστούσε, σύμφωνα με το άρθρο 99 του Κ.Δ.Κ. (Φ.Ε.Κ. 114 Α΄), την
οικεία κατακυρωτική απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής μη νόμιμη και άκυρη.
Με τη 43/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Λασιθίου επεστράφη
αθεώρητο το 189/2010 Χ.Ε, ποσού ευρώ 68.653,48, του Δ. Αγίου Νικολάου, που
αφορούσε στην πληρωμή δαπάνης μίσθωσης μηχανημάτων για τη διαμόρφωση
χώρου απόρριψης οικοδομικών υλικών, με την αιτιολογία ότι: α) από κανένα στοιχείο
του Χ.Ε. δεν προέκυπτε ότι για το χώρο απόρριψης των οικοδομικών υλικών, είχε
εγκριθεί σχετική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και τις διατάξεις
της ΚΥΑ 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022 Β΄) και β) από τα πρόσθετα δικαιολογητικά,
η ανωτέρω δαπάνη θα έπρεπε να βαρύνει τη φερόμενη ως δικαιούχο εταιρεία του
Χ.Ε., η οποία ήταν η μόνη υπεύθυνη και υπόχρεη για την αποκατάσταση του
ανήκοντος σε αυτήν χώρου, όπου γινόταν η απόρριψη των οικοδομικών υλικών. Το
ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Η Υπηρεσία συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην Έκθεση του Ε.Σ.
Με την 25/2010 πράξη του αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Πιερίας
επιστράφηκε αθεώρητο το 488Γ/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 41.898,47, του Δ.
Ανατολικού Ολύμπου, που αφορούσε στη μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό
κοινόχρηστων χώρων του Δήμου, με την αιτιολογία ότι: α) δεν προηγήθηκε της
μίσθωσης η έγκριση από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την αριθ.
5100/1600/10.4.1984 (ΦΕΚ 387 Β΄) απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της
Κυβέρνησης και β) δεν διενεργήθηκε τακτικός διαγωνισμός, μολονότι η δαπάνη
υπερέβαινε το όριο των 15.000 ευρώ, μέχρι του οποίου επιτρέπεται με απόφαση του
Δημάρχου η απευθείας ανάθεση (άρθρο 209 παρ. 9 του Κ.Δ.Κ., Φ.Ε.Κ. 114 Α΄, όπως
προστέθηκε με το άρθρο 20 παρ. 13 του ν.3731/2008, ΦΕΚ 26 Α΄, Υ.Α. Π1/7446/
2002, ΦΕΚ 112 Β΄). Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 28/10 πράξη της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Ροδόπης επεστράφησαν
αθεώρητα τα 151 – 153, 312 – 313 και 564/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 37.358,06, του Δ.
Κομοτηνής, που αφορούσαν στις
αναλαμβανόμενες
από το Δήμο αυτό
ληξιπρόθεσμες οφειλές (οικ. ετών 2006 και 2007) του καταργηθέντος ν.π.δ.δ του
Δήμου, «Δημοτικός Οργανισμός Νεολαίας Άθλησης» (ΔΟΝΑ) και συγκεκριμένα στη
μίσθωση λεωφορείων για την μεταφορά αθλητών ομάδων μπάσκετ και ποδοσφαίρου,
με την αιτιολογία ότι: α) οι ανωτέρω δαπάνες δεν προβλέπονταν από καμία ειδική ή
226
γενική διάταξη νόμου, δεν εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες του νομικού
προσώπου, ούτε συντελούν στην αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των σκοπών του,
και β) σε κάθε περίπτωση δε οι μισθώσεις αυτές, οι οποίες ανατέθηκαν χωρίς
διαγωνισμό (απευθείας), ως εκ της φύσεως και του σκοπού τους είναι ομοειδείς
(μεταφορά αθλητών) και υπερέβαιναν το τιθέμενο με την Π1/7446/2002 Υ.Α. (ΦΕΚ
112 Β΄) όριο της απευθείας ανάθεσης των 15.000 ευρώ. Τα ανωτέρω Χ.Ε. δεν
επανυποβλήθηκαν.
Για τους ίδιους λόγους επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε.: 1) 841 και
842/2010, 2) 837 και 838/2010, 3) 845 και 848/2010, 4) 942/2010, 5) 314/2010, 6)
311/2010, 7) 1163/2010, 8) 50 και 844/2010, συνολικού ποσού ευρώ 12.402,30,
41.945.90,
27.630, 3.650, 5,150, 2,800, 45,061.30 και 7.652,54 αντίστοιχα, του
Δήμου Κομοτηνής, τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν (πράξεις 34/2010, 35/2010,
38/2010, 40/2010, 46/2010, 47/2010, 48/2010 και 50/2010 της ίδιας ως άνω
Επιτρόπου, αντίστοιχα).
Με την 114/2010 πράξη του Αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν.
Μεσσηνίας επεστράφησαν αθεώρητα τα 470 και 471/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού
ευρώ 11.531,25, του Δ. Πύλου, που αφορούσαν στη μίσθωση μηχανημάτων για τον
καθαρισμό
αλσυλλίου
του
Δήμου
το
πρώτο
και
αντιπυρικών
ζωνών
απορριματοδεκτών τοπικών διαμερισμάτων το δεύτερο, με την αιτιολογία ότι μη
νομίμως ανατέθηκε απευθείας, αφού το σύνολο των μισθώσεων μηχανημάτων του
Δήμου ήταν προϋπολογισμού ευρώ 33.128,84 και ως εκ τούτου για τη μίσθωση αυτή
έπρεπε να διενεργηθεί πρόχειρος διαγωνισμός (άρθρο 83 του ν. 2362/1995, ΦΕΚ 247
Α΄, 209 παρ. 9 του Κ.Δ.Κ., Φ.Ε.Κ. 114 Α΄, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 20 παρ.
13 του ν. 3731/2008, ΦΕΚ 26 Α΄, Π1/7446/2002 Υ.Α., ΦΕΚ 112 Β΄). Τα ανωτέρω
Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκαν.
Με τη 2/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Βοιωτίας επεστράφη
αθεώρητο το 1Α /2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 10.500, του Δ. Οινοφύτων, που αφορούσε
στην πληρωμή μισθώματος του ακινήτου των Διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου, για
το χρονικό διάστημα από Ιούνιο έως Δεκέμβριο 2009, με την αιτιολογία ότι: 1) για το
χρονικό διάστημα από 1/10/09 έως 31/12/09: α) δεν είχαν τηρηθεί οι διατάξεις του
άρθρου 5 παρ. 4, 7, και 8 του π.δ. 270/1981 (ΦΕΚ 77 Α΄), β) δεν υπήρχε Πρακτικό
ανάδειξης πλειοδότη, από την Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, αλλά απλώς
Πρακτικό καταγραφής της προσφοράς και συνεπώς δεν ίσχυε η απόφαση της Δ.Ε.
που έλαβε υπόψη το ως άνω Πρακτικό ως κατακύρωση και γ) υπήρχε χρονική
227
ανακολουθία των αποφάσεων, καθόσον η επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας
συνήλθε στις 26.11.2009, η έγκριση του Γ.Γ.Π. ήταν στις 27.1.2010 και το
συμφωνητικό είχε υπογραφεί την 1.10.2009 και 2) για το χρονικό διάστημα από
1/6/2009 έως 30/9/2009 δεν υπήρχε σύμβαση, συμφωνητικό ή
απόφαση του
αρμόδιου δημοτικού οργάνου από την οποία προέκυπτε η υποχρέωση πληρωμής και
το ύψος του μισθώματος. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Ο νυν Δ. Τανάγρας δεν διατυπώνει καμία παρατήρηση για τον τρόπο κάλυψης
της εν λόγω δαπάνης.
Με την 54/2010 πράξη του Αναπληρωτού
Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν.
Θεσ/νίκης επεστράφησαν αθεώρητα τα 2147, 2149 και 2150/2010 Χ.Ε., συνολικού
ποσού ευρώ 7.913,40, του Δ. Ελευθερίου Κορδελιού, που αφορούσαν στη μίσθωση
ιδιωτικών αυτοκινήτων για την μεταφορά δημοτών σε εκτέλεση προγραμμάτων του
Δήμου, με την αιτιολογία ότι η απόφαση του Δημάρχου και η υπογραφή της σχετικής
σύμβασης έγινε τρεις μήνες νωρίτερα από την απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας, που απαιτείται για τη μίσθωση αυτοκινήτων από δημόσιες υπηρεσίες,
σύμφωνα με την 5100/1600/10-4-1984 απόφαση του Υπ. Προεδρίας της Κυβέρνησης
(ΦΕΚ 387 Β΄) και επομένως οι μετακινήσεις που έγιναν πριν από την έκδοση της
απόφασης αυτής ήταν μη νόμιμες. Τα ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκαν.
Με την 62/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Χαλκιδικής
επεστράφησαν αθεώρητα τα 545, 546 και 547/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ
5.961,90, του Δ. Πολυγύρου, που αφορούσαν στη μίσθωση φορτηγού αυτοκινήτου,
για τη μεταφορά αδρανών υλικών και μπαζών των δημοτικών διαμερισμάτων, κατά
το χρονικό διάστημα, από 17.9.2009 ως 17.12.2009, με την αιτιολογία ότι οι
εντελλόμενες δαπάνες δεν είναι νόμιμες, καθόσον δεν ήταν επιτρεπτή η επανάληψη
μέσα στο ίδιο έτος της εξαιρετικής διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης μίσθωσης
κινητού πράγματος εκ μέρους του Δήμου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου
199 παρ. 2 και 3 του Κ.Δ.Κ. (Φ.Ε.Κ. 114 Α΄), 3 και 5 παρ. 3 και 4 του π.δ. 270/1981
(ΦΕΚ 77 Α΄), αλλά επιβαλλόταν να τηρηθεί η τακτική διαγωνιστική διαδικασία,
δεδομένου ότι με τα εξοφληθέντα 849 και 1151/2009 Χ.Ε. προέκυπτε ότι για
παρόμοια μίσθωση είχε ήδη επαναληφθεί η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με
απόφαση του Δημάρχου. Τα ανωτέρω ΧΕ δεν επανυποβλήθηκαν.
Για τον ίδιο λόγο επεστράφη αθεώρητο το 632/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ
6.747,30, του Δ. Μουδανιών, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 91/2010 του
ίδιου ως άνω Επιτρόπου).
228
Με την 6/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Βοιωτίας επεστράφη
αθεώρητο το 23/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 5.419,40, του Δ. Λεβαδέων, που αφορούσε
στην πληρωμή ενοικίου, μηνός Ιανουαρίου 2010, για τη μεταστέγαση γραφείων των
Υπηρεσιών του ως άνω Δ., με την αιτιολογία ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 21 του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76 Α΄), η πληρωμή του μισθώματος αρχίζει από
την ημερομηνία εγκατάστασης της υπηρεσίας στο μίσθιο, που αποδεικνύεται από το
πρωτόκολλο παραλαβής του ακινήτου, το οποίο στην προκειμένη περίπτωση είχε
συνταχθεί στις 31.1.2010. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 153/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Περιστερίου
επεστράφη αθεώρητο το 314/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 4.999,72, του Δ. Καματερού
που αφορούσε στην ενοικίαση χημικών τουαλετών, για υγειονομική εξυπηρέτηση
λαϊκών αγορών, με την αιτιολογία ότι ορισμένα τιμολόγια της δαπάνης αφορούσαν σε
χρονικό διάστημα, που δεν καλυπτόταν από το σχετικό συμφωνητικό, που υπεγράφη
μεταξύ του Δήμου και του αναδόχου. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 39/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Κοζάνης επεστράφη
αθεώρητο το 339/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 4.332,00, του Δ. Αιανής, με την αιτιολογία
ότι λόγω των κινητοποιήσεων της Δημοτικής Αρχής του ανωτέρω Δήμου, κατά του
σχεδίου νόμου, για την αναδιάρθρωση των Ο.Τ.Α. (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), μισθώθηκαν
λεωφορεία του ΚΤΕΛ Κοζάνης για μετάβαση διαμαρτυρόμενων κατοίκων στην
Αθήνα και επιστροφή τους, α) χωρίς να εκδοθεί απόφαση ανάθεσης του αρμοδίου
οργάνου για τη διενέργεια της μίσθωσης και β) η ανωτέρω δαπάνη δεν προβλέπεται
από διάταξη νόμου ούτε να εξυπηρετεί λειτουργικές δαπάνες του Δήμου. Το ανωτέρω
χρηματικό ένταλμα δεν επανυποβλήθηκε.
Για τον ίδιο δεύτερο λόγο επεστράφη αθεώρητο το 716/2010 Χ.Ε., ποσού
ευρώ 3.600, του Δ. Καλαμάτας (πράξη 20/2010 της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν.
Μεσσηνίας), το οποίο δεν επανυποβλήθηκε.
Με τη 49/2010 πράξη του αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Βοιωτίας
επεστράφη αθεώρητο το 19Α /2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 4.260, του Κ.Α.Π.Η. Αγίου
Θωμά, που αφορούσε στην εξόφληση δαπάνης, για τη διοργάνωση εκδρομών των
μελών του ΚΑΠΗ έτους 2010, με την αιτιολογία ότι δεν είχε εκδοθεί η απαιτούμενη
από τις διατάξεις του ν.δ. 2396/1953 (ΦΕΚ 117 Α΄) και της Υ.Α. 5100/1600/10-41984 (ΦΕΚ 387 Β΄) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
για τη μίσθωση των λεωφορείων που θα διενεργούσαν τη μεταφορά των μελών του
ΚΑΠΗ. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
229
Με την 58/2010 πράξη του Αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν.
Αρκαδίας, επεστράφη αθεώρητο το 891/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 4.072,00, του Δ.
Τριπόλεως, που αφορούσε στην πληρωμή μισθωμάτων, με την αιτιολογία ότι: α) από
τις σχετικές αποφάσεις δεν εξειδικεύονταν οι λόγοι ανάγκης της σχετικής μίσθωσης,
β) κατά παράβαση του άρθρου 3 του π.δ. 270/1981 (ΦΕΚ 77 Α΄) η κλήση των
ενδιαφερομένων για συμμετοχή στη δημοπρασία έγινε σε λιγότερες από 20 ημέρες, γ)
η δημοπρασία έπρεπε να επαναληφθεί για το καταλληλότερο και οικονομικότερο
συμφέρον του Δήμου και δ) δεν επισυναπτόταν πρακτικό παράδοσης και παραλαβής
του μίσθιου. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 76/2010 πράξη του Επιτρόπου της 2ης Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελ.Σ.
στο Ν. Λάρισας επεστράφη αθεώρητο το 654Ε/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 3.419,03, του
Δ. Λαρισαίων, που αφορούσε στην καταβολή δαπάνης μίσθωσης καλαθοφόρου
οχήματος για τις ανάγκες συντήρησης κοινόχρηστων χώρων από τη Γεωτεχνική
Υπηρεσία του Δήμου, συνολικής συμβατικής δαπάνης 6.988,96 ευρώ, για το χρονικό
διάστημα από 12.5.2010 έως και 28.2.2011, με την αιτιολογία ότι μη νόμιμα
εκκαθαρίστηκε η δαπάνη, καθόσον, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 199
του Κ.Δ.Κ. (Φ.Ε.Κ. 114 Α΄), ακολουθήθηκε η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με
απόφαση Δημάρχου, αντί της διενέργειας δημοπρασίας (όπως είχε προβλεφθεί στην
259/23.4.2010 απόφαση του Δ.Σ. περί εγκρίσεως της μελέτης μισθώσεως
καλαθοφόρων οχημάτων), αφού το χρονικό διάστημα της μίσθωσης (9 μήνες)
υπερέβαινε το όριο των 3 μηνών, μέχρι του οποίου επιτρέπεται η μίσθωση, με
απευθείας συμφωνία, κινητών πραγμάτων εκ μέρους των Δήμων, ύστερα από
απόφαση του Δημάρχου. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Με την 39/2010 Πράξη του VII Τμήματος του Ελ.Σ. κρίθηκε μη θεωρητέο το
780/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 34.451,40, του Δ. Αίγινας, που αφορούσε στην
προμήθεια πόσιμου ύδατος μέσω γεώτρησης στο Τ.Δ. Κυψέλης του Δήμου, με την
αιτιολογία ότι δεν προηγήθηκε της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας, γνώμη του
αρμοδίου προς αξιολόγηση οργάνου, αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές του
πόσιμου ύδατος, καθώς η προσκομιζόμενη έκθεση αξιολόγησης όσο και τα σχετικά
πιστοποιητικά δοκιμών αφορούν σε χρονικό διάστημα μεταγενέστερο της επίμαχης
σύμβασης προμήθειας (έτος 2009 αντί του έτους 2006), ενώ σε κάθε περίπτωση δεν
230
πληρούνταν οι τιθέμενες από τα συμβατικά τεύχη προϋποθέσεις περί του αρμοδίου
οργάνου ελέγχου καταλληλότητας του πόσιμου νερού.
Με την 63/2010 Πράξη του VII Τμήματος του Ελ.Σ. κρίθηκαν μη θεωρητέα
τα 3583, 3584 και 3585/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 34.760,99, του Δ.
Ηρακλείου, που αφορούσαν στην προμήθεια πετρελαίου κίνησης, με την αιτιολογία
ότι η σύμβαση προμήθειας, προϋπολογισμού 1.034.873,70 ευρώ, δεν είχε υπαχθεί
πριν την υπογραφή της στον προβλεπόμενο από τη διάταξη του αρθρ. 19 παρ. 7 του
Π.Δ. 774/1980 (ΦΕΚ Α΄ 189), έλεγχο του αρμόδιου Κλιμακίου του Ελεγκτικού
Συνεδρίου.
Με την 142/2010 Πράξη του VII Τμήματος του Ελ. Σ. κρίθηκε μη θεωρητέο
το 95/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 9.000, του Δ. Ερμούπολης, που αφορούσε στην
καταβολή αμοιβής στην εταιρεία «ΤΥΠΟΚΛΑΔΙΚΗ Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ»
για την προμήθεια εντύπων με θέμα «Απολογισμός Δημοτικής Αρχής με βάση το
2008», με την αιτιολογία ότι η ανωτέρω δαπάνη δεν προβλεπόταν από διάταξη
νόμου, δεν συντελούσε στην εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών του Δ., ούτε
συνέβαλε στην εκπλήρωση των σκοπών του.
Ο νυν δήμος Σύρου συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην Έκθεση του Ε.Σ.
και διευκρυνίζει ότι ενημέρωσε σχετικά το δικαιούχο και ζήτησε να φροντίσει για
την έκδοση
ισόποσου
πιστωτικού
τιμολογίου προκειμένου να τακτοποιηθεί
λογιστικά το θέμα. Στη συνέχεια ο δικαιούχος εξέδωσε το 000086/14-10-2010
πιστωτικό τιμολόγιο για ακύρωση του προηγούμενου παραστατικού
και κατά
συνέπεια η σχετική δαπάνη δεν πληρώθηκε.
Για τον ίδιο λόγο: Α) κρίθηκαν μη θεωρητέα τα Χ.Ε.: 1) 508/2010, ποσού
ευρώ 4.198,70, του Δ. Ιλίου (Πράξη 217/2010 VII Τμήματος Ελ.Σ.), 2) 743, 744,
749 και 758/2010, συνολικού ποσού ευρώ 3.575,55, του Δ. Ελληνικού (Πράξη
112/2011 VII Τμήματος Ελ.Σ.) και 3) 483/2010, ποσού ευρώ 3.068, της Κοινότητας
Αντιπάρου (Πράξη 126/2011 VII Τμήματος Ελ.Σ.) και Β) επεστράφησαν αθεώρητα
τα Χ.Ε.: 1) 1763/2010, ποσού ευρώ 6.991,68, του Δ. Αιγάλεω (πράξη 273/2010 της
Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Περιστερίου), 2) 1336/2010, ποσού ευρώ 5.686,29, και
1568/2010, ποσού ευρώ 31.881,60, του Δ. Λαυρεωτικής (πράξεις 61/2010 και
89/2010 αντίστοιχα του Αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ. Αγ. Παρασκευής),
3) 1338/2010, ποσού ευρώ 4.431, του Δ. Κερατέας (119/2010 πράξη του
Αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ. Αγ. Παρασκευής), 4) 2092 και 2217/2010,
συνολικού ποσού ευρώ 21.329,56, του Δ. Βέροιας (πράξη 32/2010 της
231
αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Ημαθίας), 5) 44, 102 και 137/2010,
συνολικού ποσού ευρώ 25,563.90, 101/2010, ποσού ευρώ 16,955.12, 30 και 68/2010,
συνολικού ποσού ευρώ 3,084.48 και 120/2010, ποσού ευρώ 10,109.05, του Δ.
Κομοτηνής (πράξεις 14/2010, 15/2010, 31/2010 και 45/2010 αντίστοιχα
της
Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Ροδόπης), 6) 983/2010, ποσού ευρώ 12.360,70, του Δ.
Ληλαντίων (πράξη 144/2010 του Επιτρόπου στη 2 η Υπηρεσία Επιτρόπου στο Ν.
Ευβοίας), 7) 160/2010, ποσού ευρώ 8.859,55, του Δ. Σκιλλούντος (πράξη 11/2010
του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Ηλείας), 8) 337/2010, ποσού ευρώ 3.227, του Δ. Κω
(πράξη 11/2010 του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Δωδεκανήσου), 9) 583/2010, ποσού
ευρώ 3.222,72, του Δ. Τορώνης και 1050/2010, ποσού ευρώ 922,50, του Δ.
Καλλικράτειας (πράξεις 159/2010 και 180/2010 του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν.
Χαλκιδικής αντίστοιχα), 10) 187/2010, ποσού ευρώ 7.760, του Δ. Σταγείρων –
Ακάνθου (πράξη 187/2010 του ιδίου ως άνω Επιτρόπου), 11) 784/2010, ποσού ευρώ
3.000 και 919/2010, ποσού ευρώ 4.895.40, του Δ. Αιτωλικού (πράξεις 97/2010 και
105/2010 του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Αιτωλοακαρνανίας αντίστοιχα), 12)
506/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 6.900, του Δ. Λαγανά (πράξη 43/2010 πράξη του
Αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Ζακύνθου), 13) 4671/2010, ποσού ευρώ
12.500, του Δ. Ηρακλείου (πράξη 201/2010 του Επιτρόπου της 2ης Υπηρεσίας
Επιτρόπου στο Ν. Ηρακλείου), 14) 667/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 3.000, του Δ.
Μυκόνου (πράξη 44/2010 του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Κυκλάδων), 15)
677/2010, ποσού ευρώ 14.787,50, του Δ. Μυκόνου (45/2010 πράξη του ιδίου ως άνω
Επιτρόπου).
Ο δήμος Μυκονίων συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην Έκθεση του Ε.Σ.
και αναφέρει ότι η σχετική δαπάνη παραμένει ανεξόφλητη.
και 16) 430, 431 και 432/2010, συνολικού ποσού ευρώ 3.111, 376/2010, ποσού ευρώ
9.004,50, του Δ. Καλλιθέας, 296/2010, ποσού ευρώ 3.570, και 1071/2010, ποσού
ευρώ 3.308,70, του Δ. Αγ. Ιωάννη Ρέντη (πράξεις 8/2010, 12/2010, 29/2010 και
105/2010 αντίστοιχα της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ. Καλλιθέας), τα οποία δεν
επανυποβλήθηκαν.
Με την 153/2010 Πράξη του VII Τμήματος του Ελ.Σ. κρίθηκαν μη θεωρητέα
τα 1852, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860 και 1861/2010 Χ.Ε., συνολικού
ποσού ευρώ 3.691,38, του Δ. Πειραιά, που αφορούσαν στην καταβολή δαπάνης για
την προμήθεια μηχανημάτων τηλεομοιοτυπίας, με την αιτιολογία ότι η έλλειψη
232
ειδικής κρίσης της επιτροπής περί του επουσιώδους χαρακτήρα της απόκλισης της
προσφοράς της αναδόχου από προδιαγραφή της διακήρυξης, όσο και η απόρριψη με
μη νόμιμη αιτιολογία, ένστασης κατά της αποδοχής της προσφοράς της αναδόχου,
αφού δεν αντιμετωπίστηκαν οι προβαλλόμενες με αυτή συγκεκριμένες αιτιάσεις,
συνιστούν
ουσιώδεις πλημμέλειες που καθιστούν τη διαδικασία του διαγωνισμού
και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μη νόμιμη.
Με την 194/2010 Πράξη του VII Τμήματος του Ελ.Σ. κρίθηκε μη θεωρητέο
το 5872/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 158.805, του Δ. Θεσ/νίκης, που αφορούσε στην
προμήθεια επίπλων για το γραφείο του Δημάρχου, με την αιτιολογία ότι σύμφωνα με
την περ.α΄ της παρ. 1 του αρ. 10 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υ.Α. 11389/1993, ΦΕΚ Β΄ 185)
δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη προθεσμία για την δημοσίευση του διαγωνισμού.
Με την 220/2010 Πράξη του VII Τμήματος του Ελ. Σ. κρίθηκε μη θεωρητέο
το 124/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 19.875, του Δ. Κερκίνης, που αφορούσε στην
προμήθεια ενός (1) επιβατικού αυτοκινήτου, τύπου τζιπ 4x4, για τις ανάγκες της
τεχνικής του υπηρεσίας, με την αιτιολογία ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
1 και 2 του Ν..Δ 2396/1953 (ΦΕΚ Α΄ 117) και την κατ’ εξουσιοδότηση του ως άνω
νόμου εκδοθείσα Κ.Υ.Α 543/5543/2000 (ΦΕΚ Β΄ 376) και την απόφαση
6400/2060/1984 (ΦΕΚ Β΄ 421) σε συνδυασμό με το άρθρο 5 του ν. 2685/1999 (ΦΕΚ
Α΄ 35), μη νομίμως έγινε η προμήθεια επιβατικού αυτοκινήτου για τις μετακινήσεις
των υπαλλήλων της τεχνικής του υπηρεσίας, καθόσον δεν προβλέπεται η δυνατότητα
χρήσεως επιβατικού οχήματος από δημοτικούς υπαλλήλους, πλην μόνο του ιδίου του
Δημάρχου.
Για τον ίδιο ως άνω λόγο επιστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε.: 1) 15/2010, ποσού
ευρώ 44,904.11, του Δ. Κομοτηνής (πράξη 3/2010 της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν.
Ροδόπης) και 2) 511/2010, ποσού ευρώ 15.000, του Δ. Ελλησπόντου (πράξη 41/2010
του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Κοζάνης), τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν.
Με την 230/2010 Πράξη του VII Τμήματος του Ελ.Σ. κρίθηκε μη θεωρητέο
το 37/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 35.864,40, του Δ. Νάξου, που αφορούσε στην
καταβολή αμοιβής για την προμήθεια 1200 βιβλίων με τίτλο
«Ζωγραφικό
Οδοιπορικό στα σοκάκια του Δήμου Νάξου», με την αιτιολογία ότι: α) η ανωτέρω
δαπάνη δεν συντελούσε στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη ή
προβολή του Δήμου, κατά την έννοια της διάταξης του αρθ.158 παρ. 3 περ. γ΄του
Κ.Δ.Κ. (ΦΕΚ Α΄ 114), β) δεν προέκυπτε με ποιο τρόπο θα συνέβαλε στην προβολή
και διατήρηση της πολιτιστικής παράδοσης του Δ., όπως αναφέρεται στην απόφαση
233
του Δ.Σ. και γ) δεν προέκυπτε από τα συνημμένα στο Χ.Ε. δικαιολογητικά αν και σε
ποιους δόθηκαν αντίτυπα του ανωτέρω βιβλίου.
Ο δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων υποστηρίζει ότι στις 11/11/2010
εστάλη από το δήμο προς το Ελεγκτικό Συνέδριο αίτηση για ανάκληση της 230/2010
πράξης του VII Τμήματος. Το VII τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε συνεδρίαση
στις 25/01/2011 δέχτηκε την αίτηση ανάκλησης του Δήμου Νάξου και ανακάλεσε
για λόγους συγγνωστής πλάνης την ανωτέρω πράξη, αποφάνθηκε όμως ότι το
37/2010 χρηματικό ένταλμα πληρωμής δεν μπορεί να θεωρηθεί λόγω λήξης του
οικονομικού έτους 2010 τις πιστώσεις του οποίου βάρυνε.
Παράλληλα, όμως, ο δικαιούχος προσέφυγε στην Ελληνική δικαιοσύνη και
στις 19/11/2010 το Ειρηνοδικείο Νάξου εξέδωσε διαταγή πληρωμής για την
καταβολή από το δήμο στο δικαιούχο νομιμότοκα το ποσό των 35864,40 ευρώ και τα
δικαστικά έξοδα ποσού 1250,00 ευρώ.
Στις 04/07/2011 κοινοποιήθηκε στο Δήμο κατασχετήριο εις χείρας τρίτου και
στις 04/08/2011
κοινοποιήθηκε η έγγραφη 38380/12-07-2011 Δήλωση τρίτου
(Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.) του Ειρηνοδικείου Αθηνών σχετικά με την κατάσχεση εις
βάρος του Τραπεζικού Λογαριασμού του Δήμου που τηρεί στην εν λόγω τράπεζα και
στις 18/07/2011 γίνεται κατάσχεση του ποσού των 43.180,15 ευρώ (ήτοι κεφάλαιο
35.864,40 € και 7.315,75 € για τόκους υπερημερίας, δικαστικά έξοδα κ.τ.λ.)
Ο Δήμος εξέδωσε το αρ. 850 Β /2011 αλλά με την πράξη 105/2011 Χ.Ε. του
Ελεγκτικού Συνεδρίου της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Νομού Κυκλάδων επέστρεψε
ανέλεγκτο, με την αιτιολογία ότι οι δαπάνες σε συμμόρφωση
και εκτέλεση
τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων εξαιρούνται του προληπτικού ελέγχου του
Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Με την 278/2010 Πράξη του VΙΙ Τμήματος του Ελ.Σ. κρίθηκε μη θεωρητέο
το 907/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 13.443,10, του Δ. Λαυρεωτικής, που αφορούσε σε
δαπάνη προμήθειας αναμνηστικών δώρων στο πλαίσιο εκδήλωσης για τη βράβευση
μαθητών, με την αιτιολογία ότι η δαπάνη είναι μη νόμιμη, διότι αν και λειτουργική,
υπερέβαινε το προσήκον μέτρο.
Για τον ίδιο λόγο κρίθηκε μη θεωρητέο το 74/2010 Χ.Ε. ποσού 3.441,00 ευρώ
του Δ. Γέρακα (Πράξη 196/2010 του ιδίου ως άνω Τμήματος).
Με την 313/2010 Πράξη του VΙΙ Τμήματος του Ελ.Σ. κρίθηκαν μη θεωρητέα
τα 2414, 2456 και
2457/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 19.167,50, του Δ.
Λαμιέων, που αφορούσαν στην προμήθεια καλλωπιστικών φυτών και δέντρων, με
234
την αιτιολογία ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρ.9 του άρθρου 209 του Κ.Δ.Κ.
(ΦΕΚ Α΄ 114, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 20 παρ. 13 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ
Α΄ 263), του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α (Υ.Α. 11389/93, ΦΕΚ Β΄ 185) και της 27319/18.7.2002
Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 945),
δεν προηγήθηκε της ανάθεσης των προαναφερόμενων
προμηθειών πρόχειρος διαγωνισμός, παρά το γεγονός ότι το ποσό της
προϋπολογιζόμενης δαπάνης σε ετήσια βάση υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο των
15.000,00 ευρώ.
Ο δήμος Λαμιέων συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην Έκθεση του Ε.Σ.
Για τον ίδιο λόγο: Α) κρίθηκαν μη θεωρητέα τα Χ.Ε.: 1) 1752/2010, ποσού
ευρώ 25.168, του Πολιτισμικού Οργανισμού του Δ. Αθηναίων (Π.Ο.Δ.Α.) (Πράξη
376/2010 VΙΙ Τμήματος Ελ.Σ.), 2) 295, 296, 303 και 305/2010, συνολικού ποσού
ευρώ 27.600, του Δ. Οινιαδών (Πράξη 396/2010 VΙΙ Τμήματος Ελ.Σ.), 3) 348 και
353/2010, συνολικού ποσoύ ευρώ 23.935,33, του Δ. Σιθωνίας (Πράξη 401/2010 VΙΙ
Τμήματος Ελ.Σ.) και Β) επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε.: 1) 307 έως 313/2010,
συνολικού ποσού ευρώ 73.689,67, 362, 419 και 486/2010, συνολικού ποσού ευρώ
20.404,28, του Δ. Ανακτορίου (πράξεις 30/2010 και 43/2010 του Επιτρόπου του Ελ.
Σ. στο νομό Αιτωλοακαρνανίας αντίστοιχα), 2) 123/2010, ποσού ευρώ 6.900, του Δ.
Ινάχου (πράξη 44/2010 του ιδίου ως άνω Επιτρόπου) 3) 60/2010, ποσού ευρώ 4.650,
του Δ. Αρακύνθου (πράξη 49/2010 του ιδίου ως άνω Επιτρόπου), 4) 517 και
518/2010, συνολικού ποσού ευρώ 10.699.67, του Δ. Οινιαδών (πράξη 86/2010 του
ιδίου ως άνω Επιτρόπου) 5) 634, 698, 731 και 740/2010, συνολικού ποσού ευρώ
23.477, του Δ. Αιτωλικού (πράξη 87/2010 του ιδίου ως άνω Επιτρόπου), 6)
514/2010, ποσού ευρώ 18.981, του Δ. Μαγούλας (πράξη 343/2010 της Επιτρόπου
του Ελ.Σ. στο Δ. Περιστερίου), 7) 1613 έως 1619 και 1621 έως 1627/2010,
συνολικού ποσού ευρώ 11.144,10, του Δ. Άνω Λιοσίων (πράξη 258/2010 της ιδίας
ως άνω Επιτρόπου), 8) 81/2010, ποσού ευρώ 14.961,56, του Δ. Καπ. Μητρουσίου
(πράξη 11/2010 του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Σερρών), 9) 2577, 2548, 2549,
2550, 2583 και 2605/2010, συνολικού ποσού ευρώ 5.781,03, του Δ. Βασιλικών
(πράξη 50/2010 του ιδίου ως άνω Επιτρόπου), 10) 468/2010, ποσού ευρώ 3.399,98,
του Δ. Σκιλλούντος (πράξη 89/2010 του Αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν.
Ηλείας), 11) 46/2010, ποσού ευρώ 6.650, του Δ. Γόρτυνος (πράξη 42/2010 του
Αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Αρκαδίας), 12) 37, 40 και 176/2010,
συνολικού ποσού ευρώ 12.376,32, του Δ. Ευρωστίνης (πράξη 36/2010 του
235
Αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Κορινθίας), 13) 201/2010, ποσού ευρώ
29.970,12, του Δ. Ιτέας (πράξη 2/2010 του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Φωκίδας),
Ο νυν δήμος Δελφών υποστηρίζει ότι το ανωτέρω Χ.Ε. αντικαταστάθηκε με
τα αριθ. Β235/2010 και Β278/2010 όμοια ποσού 14.970,12 € και 14.999,85 €
αντίστοιχα, τα οποία θεωρήθηκαν από την οικεία Υπηρεσία Επιτρόπου του Ε.Σ. και
εξοφλήθηκαν.
14) 87 και 127/2010, συνολικού ποσού ευρώ 4.343,37, του Δ. Παλαμά (πράξη
7/2010 της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Καρδίτσας)
Ο δήμος Παλαμά συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην Έκθεση του Ε.Σ.
και πληροφορεί περαιτέρω ότι για την πληρωμή της σχετικής δαπάνης δεν εκδόθηκε
νέο Χ.Ε. και ως εκ τούτου η δαπάνη αυτή δεν έχει καλυφθεί.
15) 99 και 100/2010, συνολικού ποσού ευρώ 25.092,72, του Κ.Α.Π.Η. Δ. Γλυφάδας
(πράξη 131/2010 της Αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ. Καλλιθέας), 16)
322 και 457/2010, συνολικού ποσού ευρώ 24.988,35, του Δ. Ομηρούπολης (πράξη
15/2010 της αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Χίου) και 17) 2500, 2596,
2600, 2601 και 2602/2010, συνολικού ποσού ευρώ 5.519,88, του Δ. Βασιλικών
Νομού Θεσ/νίκης (πράξη 49/2010 του ιδίου ως άνω Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν.
Θεσ/νίκης), τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν.
Για τον ίδιο λόγο και για το λόγο ότι στις αποφάσεις της Δημαρχιακής
Επιτροπής δεν γινόταν επίκληση ειδικότερης αιτιολογίας (επείγουσα ανάγκη) που θα
επέτρεπε την εφαρμογή της εξαιρετικής διαδικασίας του άρθρου 103 παρ. 2γ' του
Κ.Δ.Κ. (ΦΕΚ Α΄ 114) κρίθηκαν μη θεωρητέα τα 514, 575 και 622/2010 ΧΕ,
συνολικού ποσού ευρώ 11.500, του Δ. Μεσολογγίου (Πράξη 386/2010 του VII
Τμήματος του Ελ. Σ.).
Με την 339/2010 Πράξη του VII Τμήματος του Ελ.Σ. κρίθηκε μη θεωρητέο
το 780/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 34.451,40, του Δ. Αίγινας, που αφορούσε στην
καταβολή μέρους δαπάνης για την προμήθεια πόσιμου νερού έτους 2006 μέσω
γεώτρησης στο Τοπικό Διαμέρισμα Κυψέλης, με την αιτιολογία ότι: α) δεν
προηγήθηκε της απόφασης του Δ.Σ. για την απευθείας ανάθεση ύστερα από δύο
άγονους διαγωνισμούς, γνωμοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης κατ’ εφαρμογή
των οριζόμενων στην παρ. 2 του άρθρ. 23 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υ.Α. 11389/1993, ΦΕΚ
Β΄ 185), β) ως προς τον έλεγχο της ποιότητας του νερού, επισυναπτόταν
πιστοποιητικό ιδιωτικού εργαστηρίου και όχι βεβαίωση της Δ/νσης Υγιεινής Πειραιά
ή άλλης αρμόδιας Υπηρεσίας της Νομαρχίας Πειραιά, κατά παράβαση του άρθρου 7
236
της σύμβασης, ενώ εξάλλου στο ως άνω πιστοποιητικό του ιδιωτικού εργαστηρίου
δεν προέκυπτε η συχνότητα των ελέγχων ανά m3, ούτε διευκρινιζόταν γιατί οι
παράμετροι που ανέφερε το ανωτέρω εργαστήριο δεν συμφωνούσαν με εκείνες που
αναφέρονται στην ΚΥΑ Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ Β΄ 392), γ) η επιτροπή παραλαβής δεν
συγκροτήθηκε για τη συγκεκριμένη προμήθεια κατά παράβαση των οριζόμενων στο
άρθρο 20 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και δ) μη νόμιμα επιμερίστηκε η δαπάνη για την
προμήθεια πόσιμου νερού μέσω γεωτρήσεων ανά τοπικό διαμέρισμα, καθόσον
πρόκειται για προμήθεια και όχι για έργο και ως εκ τούτου δεν μπορούσε να τύχει
εφαρμογής στην προκειμένη περίπτωση το άρθρ. 24 παρ. 8 του ν. 3613/2007 (ΦΕΚ
Α΄ 263).
Με την 351/2010 Πράξη του ιδίου ως άνω Τμήματος κρίθηκε μη θεωρητέο το
2620/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 27.971,70, του Δ. Αθηναίων, που αφορούσε στην
προμήθεια ημερησίου και περιοδικού τύπου για τους μήνες από Ιανουάριο έως και
Μάρτιο έτους 2009, με την αιτιολογία ότι: α) πρόκειται για κατ’ ουσίαν απευθείας
ανάθεση προμήθειας – και όχι παράταση της αρχικά συναφθείσας σύμβασης, η οποία,
σε κάθε περίπτωση, αποφασίστηκε σε χρόνο μεταγενέστερο της λήξης ισχύος της
σύμβασης αυτής, β) μη νομίμως προσδόθηκε στη σύμβαση προμήθειας αναδρομική
ισχύς, γ) αν και η εν λόγω δαπάνη κρίθηκε, κατά το μείζον μέρος αυτής, ως
λειτουργική, εντούτοις, υπερέβη το προσήκον μέτρο, δεδομένου του σχετικά μικρού
χρονικού διαστήματος που αφορούσε (3 μήνες), και του μεγάλου αριθμού
εφημερίδων και περιοδικών που ελήφθησαν τελικά και δ) μεγάλο μέρος των
προμηθευθέντων υλικών ήταν εκτός τεχνικών προδιαγραφών.
Με την 416/2010 Πράξη του VII Τμήματος του Ελ.Σ. κρίθηκαν μη θεωρητέα
τα 3957, 3982 και 3983/2010 Χ.Ε, συνολικού ποσού ευρώ 58.611,48, του Δ.
Αθηναίων, που αφορούσαν στην προμήθεια διαφόρων εργαλείων, με την αιτιολογία
ότι τα προμηθευθέντα είδη – πλην των τριών ηλεκτρογεννητριών του Χ.Ε. 3983/2010
(ποσού ευρώ 5.640) - αποτελούν, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις
συναλλακτικές αντιλήψεις, ομοειδή αγαθά και συνεπώς, μη νομίμως επιμερίσθηκαν
και ανατέθηκαν με πρόχειρο διαγωνισμό η πρώτη δαπάνη και απευθείας η δεύτερη
και η τρίτη, με βάση το ύψος της προϋπολογισθείσας, για κάθε μία από αυτές,
δαπάνης, που προέκυψε από την εν λόγω κατάτμηση, αντί της διενέργειας τακτικού
διαγωνισμού, καθόσον το συνολικό ποσό αυτών, ανερχόμενο σε 52.971,47 ευρώ με
Φ.Π.Α., υπερβαίνει το τιθέμενο με την 27319/18.7.2002 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 945) όριο
237
των 45.000 ευρώ, μέχρι το οποίο επιτρέπεται η ανάθεση προμηθειών κατόπιν
διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού.
Για τον ίδιο λόγο: Α) κρίθηκαν μη θεωρητέα τα Χ.Ε.: 1) 640, 643 και
646/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 11.211,13, του Δ. Αμφιλοχίας (Πράξη
33/2011 VII Τμήματος Ελ.Σ.), 2) 2205 έως και 2242 και 2398 έως και 2404/2010,
συνολικού ποσού ευρώ 56.868,98, του Δ. Θεσ/νίκης, (Πράξη 152/2010 VII
Τμήματος Ελ.Σ.), 3) 120, 169 έως 190, 191 έως 194, 195 και 197 έως 201/2010,
συνολικού ποσού ευρώ 71.220,70, του Δ. Ναυπάκτου (Πράξη 165/2010 VII
Τμήματος Ελ.Σ.), 4) 137 έως 140, 142, 144 έως 150 και 154/2010, συνολικού ποσού
ευρώ 95.060,76, του Δ. Ναυπάκτου (Πράξη 166/2010 VII Τμήματος Ελ.Σ.), 5)
880/2010, ποσού ευρώ 29.848,78, του Δ. Άνω Λιοσίων (Πράξη 243/2010 VII
Τμήματος Ελ.Σ.), 6) 506 και 507/2010, συνολικού ποσού ευρώ 28.560, του Δ.
Μεσολογγίου, (Πράξη 379/2010 VII Τμήματος Ελ.Σ.), 7) 4721, 4722, 4723 και
4726/2010, συνολικού ποσού ευρώ 58.037,65, του Δήμου Αθηναίων (Πράξη
389/2010 VII Τμήματος Ελ.Σ.), 8) 641, 653, 668, 675, 693 έως 695, 720, 770 και
786/2010, συνολικού ποσού ευρώ 10.610,86, του Δ. Αμφιλοχίας, (Πράξη 420/2010
VII Τμήματος Ελ.Σ.), 9) 1275 και 1276/2010, συνολικού ποσού ευρώ 72.768,50, του
Δ. Αιγάλεω (Πράξη 34/2011 VII Τμήματος Ελ.Σ.) και 10) 182, 395, 396 και
508/2010, συνολικού ποσού ευρώ 35.288,24, αντίστοιχα, του Δ. Ν. Ερυθραίας
(Πράξη 175/2011 VII Τμήματος Ελ.Σ.) και Β) επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε.: 1)
7056 και 7057/2010, συνολικού ποσού ευρώ 26.400,25, και 7746/2010, ποσού ευρώ
14.835,15, του Δ. Αθηναίων (πράξεις 124/2010 και 127/2010 της Αναπληρώτριας
Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ. Αθηναίων και της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στον ίδιο Δήμο
αντίστοιχα), 2) 532, 565, 594 έως 597
και 613/2010, συνολικού ποσού ευρώ
22.800,40, του Δ. Αμφιλοχίας, (πράξη 60/2010 του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν.
Αιτωλοακαρνανίας) 3) 599 και 600/2010, συνολικού ποσού ευρώ 29.998,08, του Δ.
Ανακτορίου (πράξη 62/2010 του ιδίου ως άνω Επιτρόπου), 4) 372/2010, ποσού ευρώ
15.000, του Δ. Αστακού (πράξη 84/2010 του ιδίου ως άνω Επιτρόπου), 5) 1727,
1728, 1729 και 1731/2010, συνολικού ποσού ευρώ 127.120,31, και 1345 έως
1348/2010, συνολικού ποσού ευρώ 14.994,01,του Δ. Βάρης (πράξεις 161/2010 και
180/2010 της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ. Ηλιούπολης αντίστοιχα) 6) 1774 και
1775/2010, συνολικού ποσού ευρώ 28.023,44, του Δ. Καλυβίων (πράξη 166/2010
της ιδίας ως άνω Επιτρόπου),
7) 634 έως 669/2010,
συνολικού ποσού ευρώ
3.656,92, του Δ. Αναβύσσου (πράξη 139/2010 της ιδίας ως άνω Επιτρόπου), 8)
238
559/2010, ποσού ευρώ 12.732,83 του Δ. Δάφνης (πράξη 106/2010 του Αναπληρωτή
Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ. Ηλιούπολης), 9) 372, 374, 375 και 376/2010, συνολικού
ποσού ευρώ 34.702,78, του Δ. Μελισσίων (πράξη 93/2010 της αναπληρώτριας
Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ. Αμαρουσίου), 10) 814, 815 και 816/2010, συνολικού
ποσού ευρώ 41.092, του Δ. Ασίνης (πράξη 69/2010 της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν.
Αργολίδας), 11) 229/2010, ποσού ευρώ 39.957,82, του Δ. Ακράτας (πράξη 29/2010
του Επιτρόπου στη 2η Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Αχαΐας), 12) 605/2010,
ποσού ευρώ 14.647,96, του Δ. Μουδανιών (πράξη 87/2010 του Επιτρόπου του Ελ.Σ.
στο Ν. Χαλκιδικής), 13) 485, 486 και 477/2010, συνολικού ποσού ευρώ 11.453,98,
του Δ. Παλλήνης (πράξη 182/2010 του ιδίου ως άνω Επιτρόπου), 14) 562/2010,
ποσού ευρώ 14.967,74, του Δ. Σιθωνίας (πράξη 167/2010 του ιδίου ως άνω
Επιτρόπου), 15) 485, 486 και 477/2010, συνολικού ποσού ευρώ 11.453,98, του Δ.
Παλλήνης (πράξη 182/2010 του ιδίου ως άνω Επιτρόπου), 16) 562/2010, ποσού
ευρώ 14.967,74, του Δ. Σιθωνίας (πράξη 167/2010 του ιδίου ως άνω Επιτρόπου), 17)
4746, 4747 και 4966/2010, συνολικού ποσού ευρώ 44.798,45, του Δ. Ηρακλείου
(πράξη 186/2010 του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στη 2 η Υπηρεσία Επιτρόπου στο Ν.
Ηρακλείου), 18) 269/2010, ποσού ευρώ 14.985,27, του Δ. Κόφινα (πράξη 139/2010
του ιδίου ως άνω Επιτρόπου), 19) 906/2010, ποσού ευρώ 13.762,78, του Δ. Γαζίου
(πράξη 87/2010 του ιδίου ως άνω Επιτρόπου) και 20) 817/2010, ποσού ευρώ
14.975,25, του Δ. Αστερουσίων (πράξη του ιδίου ως άνω Επιτρόπου), τα οποία δεν
επανυποβλήθηκαν.
Με την 431/2010 Πράξη του VII Τμήματος του Ελ.Σ. κρίθηκαν μη θεωρητέα
τα 113, 114, 115, 116, 117 και 118/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 27.336,76, του
Δ. Σπαρτιατών, που αφορούσαν στην προμήθεια γάλακτος έτους 2009, με την
αιτιολογία ότι μη νόμιμα ο Δήμος: α) ενέκρινε τη χορήγηση γάλακτος τύπου
«εβαπορέ» αντί για φρέσκο στους δικαιούχους υπαλλήλους του για το έτος 2009 και
β) ολοκλήρωσε τη διαδικασία της προμήθειας ετεροχρονισμένα, ήτοι περί το τέλος
του
έτους
αυτού,
με
συνέπεια
την
καταστρατήγηση
της
Κ.Υ.Α.
2/65786/0022/11.12.2003 (ΦΕΚ Β΄ 1892), που σκοπό έχει την πρόληψη και
προστασία της υγείας των δικαιούχων εργαζομένων, με την πρόβλεψη χορήγησης
φρέσκου γάλακτος σε ημερήσια βάση.
Με την 25/2011 Πράξη του VII Τμήματος του Ελ. Σ. κρίθηκε μη θεωρητέο το
4980/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 18.650,34, του Δ. Αθηναίων, που αφορούσε στην
προμήθεια θερινών υποκαμίσων για τις ανάγκες των εργαζομένων του Δήμου, έτους
239
2005, με την αιτιολογία ότι, κατά το κρίσιμο για τον προσδιορισμό του εφαρμοστέου
νομοθετικού καθεστώτος χρόνο, (ημερομηνία ανάληψης της δαπάνης), δεν ήταν
πλέον σε ισχύ η 2/12542/0022/20.3.2003 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 441) που προέβλεπε τη
χορήγηση των ειδών αυτών.
Με την 50/2010 πράξη της αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν.
Αργολίδας επεστράφη αθεώρητο το 380/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 171.922,75, του Δ.
Μιδέας, που αφορούσε στην πληρωμή του 1 ου λογαριασμού του έργου «Κατασκευή
ξύλινου δαπέδου στο κλειστό γυμναστήριο Δ.Δ. Αγίας Τριάδας», με την αιτιολογία
ότι, κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ
Α΄ 23), δεν συνιστούσε δημοτικό έργο η προμήθεια και τοποθέτηση αθλητικών
οργάνων και ηλεκτρονικού πίνακα ανακοίνωσης αποτελεσμάτων και ως εκ τούτου, α)
μη νόμιμα υπολογίσθηκαν γενικά έξοδα και εργολαβικό όφελος σε ποσοστό 18%,
που ανήρχετο στο ποσό των ευρώ 7.020, β) έπρεπε, σύμφωνα με την παρ. 1 του
άρθρου 209 του 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114), να εφαρμοσθούν οι διατάξεις του Ενιαίου
Κανονισμού Προμηθειών ΟΤΑ (Υ.Α. 11389/8.3.1993, ΦΕΚ Α΄ 185) και γ) δεν έγινε
παρακράτηση φόρου εκ ποσοστού 4% και 8% για προμήθειες και εργασίες,
αντίστοιχα (άρθρο 55 παρ. 1 περ. στ΄ ν. 2238/1994, ΦΕΚ Α΄ 151). Το ανωτέρω Χ.Ε.
αντικαταστάθηκε από το 431/2010 όμοιο και θεωρήθηκε με μειωμένο το εντελλόμενο
ποσό κατά ευρώ 4.282,19.
Με τη 210/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ. Ηλιούπολης
επεστράφησαν αθεώρητα τα 1661 και 1664/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ
83.062, του Δ. Βάρης, που αφορούσαν στην προμήθεια δύο μικρών φορτηγών, με την
αιτιολογία ότι: α) κατά παράβαση των όρων της διακήρυξης και του άρθρου 25 της
Υ.Α. 11389/1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., Φ.Ε.Κ. Α΄ 185), το Δ.Σ. του Δήμου τροποποίησε το
αρχικό συμφωνητικό που είχε συνάψει, μεταθέτοντας το χρόνο παράδοσης των δύο
(2) φορτηγών, β) η σχετική περίληψη της διακήρυξης δεν δημοσιεύθηκε, σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 5 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και στα άρθρα 1
και 3 του ν. 3548/2007 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 68), γ) στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού
και Αξιολόγησης Προσφορών μετείχε και τέταρτο μέλος, κατά παράβαση των
διατάξεων των παρ. 1 και 3 του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και των διατάξεων του
ν. 2690/1999 (ΦΕΚ. Α΄ 45), δ) τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής είχαν συνταχθεί
πλημμελώς και κατά παράβαση των διατάξεων της απόφασης Π1/2489/1995 του
Υπουργού Εμπορίου (ΦΕΚ. Β΄ 764), ε) δεν προσκομίστηκε αποδεικτικό παραλαβής
από τον υπεύθυνο αποθήκης του Δήμου κατά παράβαση των διατάξεων της παρ. 4
240
του άρθρου 27 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., στ) η σχετική προμήθεια είχε εγγραφεί στο Τεχνικό
Πρόγραμμα του Δ. και όχι στο Ε.Π.Π. έτους 2009, ενώ περαιτέρω αν και
χρηματοδοτείτο από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ βάρυνε Κ.Α.Ε. ανταποδοτικών τελών
και ζ) η εν λόγω προμήθεια δεν είχε εγκριθεί από το Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής κατά
παράβαση των διατάξεων του ν. 2647/1998 (ΦΕΚ. Α΄ 237), του π.δ. 330/1983
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 107) και της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2503/1997 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 107). Τα
ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκαν.
Με την 130/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Αθηναίων
επεστράφη αθεώρητο το 7763/2010 Χ.Ε, ποσού ευρώ 75.236,45, που εκδόθηκε από
την Υ.Δ.Ε. στο Δ. Αθηναίων, που αφορούσε σε δαπάνη για προμήθεια ημερήσιου
και περιοδικού τύπου έτους 2009, με την αιτιολογία ότι : α) δεν εκδόθηκαν δελτία
αποστολής, πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής, δελτία εισαγωγής κατά την παράδοση
των ειδών, β) από τα καθημερινά δελτία διανομής δεν προέκυπταν οι Δημοτικές
Υπηρεσίες και τα πρόσωπα τα οποία παρέλαβαν τις εφημερίδες, ώστε να είναι
εφικτός ο έλεγχος, γ) δεν είχαν γίνει οι κρατήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 της
σύμβασης προμήθειας, δ) δεν είχε εκδοθεί το Δελτίο Αποστολής – Τιμολόγιο
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992, ΦΕΚ Α' 84) και ε) ο μεγάλος
αριθμός εφημερίδων, χωρίς να δικαιολογείται η αναγκαιότητά τους, υπερέβαινε το
επιβαλλόμενο από τις περιστάσεις
προσήκον μέτρο. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν
επανυποβλήθηκε.
Με την 79/2010 πράξη του Επιτρόπου της 2 η Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελ.
Σ. στο Ν. Λάρισας επεστράφη αθεώρητο το 529/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 70.000, του
Δ. Αμπελώνα, που αφορούσε στην πληρωμή μέρους του τιμήματος της προμήθειας
φορτηγού αυτοκινήτου, με την αιτιολογία ότι μη νόμιμα εκκαθαρίστηκε η δαπάνη
καθόσον: α) κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 2 παρ.1. και 3 του
ν.2286/1995 (ΦΕΚ Α΄ 19) και της Υ.Α. Π1/2000/7.7.09 περί εφαρμογής του Ενιαίου
Προγράμματος Προμηθειών (ΕΠΠ) έτους 2009 (ΦΕΚ Β΄ 1437), δεν επισυνάφθηκαν
απόφαση ένταξης της προμήθειας στο Ε.Π.Π. 2009 – πιστώσεις 2009, τροποποιητική
απόφαση ένταξης στο Ε.Π.Π. 2009 – πιστώσεις 2010 καθώς και τροποποιητική
απόφαση του Ε.Π.Π. λόγω επαύξησης της αρχικά προϋπολογισθείσης αξίας πέραν
του 20%, βάσει των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, β) κατά παράβαση των
διατάξεων του άρθρου 4 παρ.2 περ.5 του ν.2286/1995 και του άρθρου 4 παρ.3 του
Ε.Κ.Π.ΟΤΑ (ΦΕΚ Β¨ 185), μη νόμιμα με την τεχνική περιγραφή της διακήρυξης
απαιτήθηκαν για το είδος της προμήθειας προδιαγραφές που φωτογράφιζαν την
241
προσφορά της αναδόχου εταιρείας, γ) υπήρχε ασυμφωνία μεταξύ του τύπου του
οχήματος που προσφέρθηκε με την προσφορά του αναδόχου και εκείνου που
παραλήφθηκε και τιμολογήθηκε με το τιμολόγιο-δελτίο αποστολής, δ) η Δ.Ε. με την
αριθμ.82/3/16.11.2009 απόφασή της μη νομίμως προέβη στην κατακύρωση τη
προμήθειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υ.Α.
11389/1993, ΦΕΚ Β΄ 185), χωρίς πλήρη και επαρκή αιτιολογία και χωρίς να
λαμβάνει υπόψη συγκριτικά στοιχεία ως προς το ύψος της προσφερόμενης τιμής, η
οποία υπερέβαινε κατά 40% περίπου την προϋπολογισθείσα τιμή του είδους και ήταν
αντικειμενικώς ασύμφορη για το Δήμο, ε) μη νομίμως το τιμολόγιο της αναδόχου
εταιρείας περιελάμβανε και τέλη ταξινόμησης, κυκλοφορίας κλπ. ύψους ευρώ
3.192,78, καθόσον τα φορτηγά, υδροφόρα, αυτοκίνητα καθαριότητας κλπ, που
ανήκουν κατά κυριότητα σε Δήμους, Κοινότητες κλπ απαλλάσσονται των τελών
κυκλοφορίας (άρθρο 17 παρ.1περ.ε του Ν.2367/1953, ΦΕΚ Α΄ 82) και στ) κατά
παράβαση των διατάξεων του άρθρου 1 του ν.δ. 2396/1953 (ΦΕΚ Α΄ 117), σε
συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου μόνον του π.δ. 330/1983 (ΦΕΚ Α΄ 119), δεν
επισυνάφθηκαν αποφάσεις του Γ.Γ.Π. Θεσσαλίας έγκρισης της αγοράς φορτηγού
αυτοκινήτου από το ελεύθερο εμπόριο, καθώς και απόφαση για τη θέση του
αυτοκινήτου αυτού σε κυκλοφορία. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 138/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ. Αθηναίων
επεστράφη αθεώρητο το 8121/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 65.728,85, που εκδόθηκε από
την Υ.Δ.Ε. στο ίδιο ως άνω Δ. και αφορούσε σε δαπάνη για την προμήθεια ημερήσιου
& περιοδικού τύπου 2010, με την αιτιολογία ότι : α) η αρχική σύμβαση προμήθειας
ίσχυε μέχρις εξαντλήσεως του ποσού των 100.000 ευρώ, το οποίο και εξαντλήθηκε,
β) η απόφαση του Δ.Σ. για επέκταση της σύμβασης, η οποία ελήφθη (4) μήνες,
αργότερα στερείται αιτιολογίας, κατά παράβαση του άρθρου 23 παρ.2 του
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υ.Α. 11389/1993, ΦΕΚ Β΄ 185) γ) η απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου και η σύμβαση επέκτασης της προμήθειας είχαν μη νομίμως αναδρομική
ισχύ και δ) η ανωτέρω προμήθεια υπερέβαινε το προσήκον μέτρο. Το ανωτέρω Χ.Ε
δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 98/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Πειραιά επεστράφη
αθεώρητο το 1265/2010 Χ.Ε, ποσού ευρώ 62.684,30, του Δ. Αίγινας, που αφορούσε
στην προμήθεια πόσιμου ύδατος για το τοπικό διαμέρισμα Μεσαγρού, με την
αιτιολογία ότι εξοφλούνται τιμολόγια συνολικού ποσού ευρώ 49.122, τα οποία δεν
περιλαμβάνονται στη Διαταγή Πληρωμής 831/10 του Πρωτοδικείου Πειραιώς. Το
242
ανωτέρω Χ.Ε. αντικαταστάθηκε από το 1396/2010 όμοιο και θεωρήθηκε με μειωμένο
το εντελλόμενο ποσό κατά 49.122,80 ευρώ.
Με την 46/2010 πράξη του Αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν.
Ζακύνθου επεστράφησαν αθεώρητα τα 595 και 596/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού
ευρώ 53.500, του Δ. Λαγανά, που αφορούσαν στην πληρωμή προμήθειας στολών,
μουσικών οργάνων και υποστηρικτικού υλικού για τη Φιλαρμονική του Δήμου, με
την αιτιολογία ότι η ανωτέρω δαπάνη δεν στηριζόταν σε διατάξεις νόμου, βάσει των
οποίων να προβλέπεται ότι, πέραν του αρχικού κεφαλαίου, με το οποίο επιχορηγείτο
η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Λαγανά «ΔΗ.Κ.Ε.ΛΑ.» από το Δ. Λαγανά,
επιτρεπόταν και η καταβολή του ανωτέρω ποσού για την προμήθεια των στολών,
μουσικών
οργάνων
και
υποστηρικτικού
υλικού.
Το
ανωτέρω
Χ.Ε.
δεν
επανυποβλήθηκε.
Με την 54/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ. Πειραιά
επεστράφησαν αθεώρητα τα 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713 και
714/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 53.255,58, του Δ. Περάματος, που
αφορούσαν στην προμήθεια υγρών καυσίμων, με την αιτιολογία ότι: α) μη νομίμως
ετέθη ως κριτήριο επιλογής του προμηθευτή στην οικεία διακήρυξη του διαγωνισμού
η μεγαλύτερη έκπτωση επί της ανώτερης ημερήσιας χονδρικής τιμής, βάσει
πιστοποίησης τιμών καυσίμων από τη Νομαρχία (άρθρο 13 παρ. 6 του ν. 2503/1997,
ΦΕΚ Α΄ 107 και 41 του π.δ. 173/1990, ΦΕΚ Α΄ 62), β) επρόκειτο κατ’ ουσία για
απευθείας ανάθεση για λόγους επείγοντος, έπειτα από άγονο ανοικτό διαγωνισμό,
(άρθρο 103 περ. γ του 3463/2006, ΦΕΚ Α΄ 114), και ως εκ τούτου το κριτήριο
ανάθεσης θα έπρεπε να είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης
χονδρικής τιμής των προς προμήθεια καυσίμων, γ) όσον αφορά τα χρηματικά
εντάλματα 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714 δεν επισυναπτόταν έγκριση από
τον αρμόδιο Γ.Γ.Περιφέρειας σχετικά με την υπερκατανάλωση των καυσίμων, όπως
αυτή εμφανίζεται στις μηνιαίες αναλυτικές καταστάσεις οχημάτων, κατά παράβαση
της παρ. 8 της αριθμ. 1450/1550/1982 (ΦΕΚ Β΄ 93) απόφασης του Υπουργού
Προεδρίας της Κυβέρνησης,
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 της ΚΥΑ
543/5543/2000 (ΦΕΚ Β΄ 376), δ) από τις επισυναπτόμενες εκθέσεις ανάληψης
δαπάνης προκύπτει ότι μη νόμιμα αναλαμβανόταν μόνο το ποσό του προς εξόφληση
τιμολογίου, ενώ έπρεπε να αναλαμβάνεται όλο το προϋπολογισθέν ποσό της
προμήθειας, που σύμφωνα με τη σύμβαση επρόκειτο να εκτελεστεί μέχρι το τέλος
του έτους και ε) δεν επισυναπτόταν εγγύηση καλής εκτέλεσης από τον ανάδοχο
243
προμηθευτή κατά παράβαση του άρθρου 26 παρ. 2 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. - Υ.Α.
11389/1993, ΦΕΚ Β΄ 185). Τα ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκαν.
Με την 21/2010 πράξη του Επιτρόπου της 2 η Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελ. Σ.
στο Ν. Λάρισας επεστράφησαν αθεώρητα τα με αριθ. 1769, 1770 και 1771/2010
Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 42.843,54, του Δ. Λαρισαίων, που αφορούσαν στην
πληρωμή δαπανών προμήθειας χρωμάτων και συναφών υλικών για την συντήρηση
κοινόχρηστων χώρων, με την αιτιολογία ότι: α) κατά παράβαση της αρχής της
ειδικότητας των πιστώσεων (αρθρ.7, παρ.2 β.δ. 17.5/ 15.6.59, ΦΕΚ Α΄ 114) οι
δαπάνες βάρυναν τους ΚΑΕ 30.7332 & 30.7336 «Επισκευές και συντηρήσεις παγίων
εγκαταστάσεων κοινής χρήσης» αντί των ορθών ΚΑΕ 30.6661 και 30.6662 « Υλικά
συντήρησης κτιρίων και έργων» και β) μη νόμιμα για την προμήθεια των ανωτέρω
υλικών ακολουθήθηκε η διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού, αντί της διενέργειας
δημόσιου τακτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του αρθρ. 3 του
Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών των Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. - Υ.Α. 11389/1993,
ΦΕΚ Β΄ 185), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ.2, της αριθμ.Π1/7446/
14.1.2002 απόφασης του Υπουργού Εμπορίου (ΦΕΚ Β΄ 112). Τα ανωτέρω Χ.Ε. δεν
επανυποβλήθηκαν.
Για τους ίδιους λόγους επεστράφη αθεώρητο το 673Ε/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ
49.985, του Δ. Ελασσόνας, που αφορούσε στην πληρωμή δαπάνης προμήθειας
ηλεκτρομηχανολογικών
–
υδραυλικών
υλικών
γεώτρησης
του
οικισμού
Μ.Ελευθεροχωρίου (πράξη 86/2011 του ίδιου ως άνω Επιτρόπου), το οποίο δεν
επανυποβλήθηκε.
Ο δήμος Ελασσόνας υποστηρίζει ότι το ανωτέρω Χ.Ε. ακυρώθηκε και η
ανωτέρω δαπάνη πληρώθηκε σε εκτέλεση της αριθ. 157/2011 Απόφασης του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισσας.
Με την 133/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Αθηναίων
επεστράφη αθεώρητο το 7419/2010 Χ.Ε, ποσού ευρώ 42.840, που εκδόθηκε από την
Υ.Δ.Ε. στο ίδιο ως άνω Δ. και αφορούσε σε δαπάνη για προμήθεια και τοποθέτηση
ανατρεπόμενης κιβωτάμαξας με γερανό στο Δ. Αθηναίων, με την αιτιολογία ότι δεν
είχε προσκομιστεί βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών
της Ν.Α., ότι η αλλαγή χρήσης των δύο οχημάτων μάρκας VOLVO και SCANIA, με
αριθμούς κυκλοφορίας ΚΗΟ 2680 και ΚΗΟ 3062, πληρούσε όλες τις τεχνικές
προδιαγραφές Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
244
Με την 25/2010 πράξη του Επιτρόπου στο του Ελ. Σ. στο Ν. Πρέβεζας
επεστράφησαν αθεώρητα τα 834 - 836 και 839/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ
31.350,90, του Δ. Πρέβεζας, που αφορούσαν, τα τρία πρώτα, δαπάνη σκυροδέματος
και το τελευταίο, δαπάνη προμήθειας Η/Υ, συσκευών και ανταλλακτικών, με την
αιτιολογία ότι οι δαπάνες δεν εντέλλονταν νόμιμα, διότι: α) δεν τηρήθηκαν οι
διατάξεις των άρθρων 14 έως 28 του β.δ. 17.5/15.6.1959 (ΦΕΚ Α΄ 114) περί
εκκαθαρίσεως και εντολής πληρωμής των δαπανών, καθώς δεν υπήρχε υπογραφή του
εκδότου και προϊσταμένου Οικονομικής Υπηρεσίας τόσο στα σώματα των
χρηματικών ενταλμάτων όσο και στις εκθέσεις Ανάληψης Δαπάνης και β) Η
παραλαβή της προμήθειας έγινε από 2μελή Επιτροπή κατά παράβαση του άρθρου 28
παρ. 2 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υ.Α. 11389/1993, ΦΕΚ Β΄ 185). Τα ανωτέρω Χ.Ε. δεν
επανυποβλήθηκαν.
Ο νυν δήμος Πάργας συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην Έκθεση του Ε.Σ.
αναφορικά με τα αριθμ. 834-836 Χ.Ε. Όσον αφορά δε στο αριθμ. 839/2010 Χ.Ε.
αυτό έχει εξοφληθεί μετά από δικαστική απόφαση.
Με την 113/2010 πράξη της Επιτρόπου στη 2η Υπηρεσίας Επιτρόπου στο Ν.
Ευβοίας επεστράφησαν αθεώρητα τα 996 έως 999/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ
29.917,25, του Δ. Μεσσαπίων, που αφορούσαν στην καταβολή δαπάνης για καύσιμα,
με την αιτιολογία ότι μέρος της αφορούσε σε υπερκαταναλώσεις που έγιναν κατά το
διάστημα 1.9.2010 έως 30.9.2010 από απορριμματοφόρα και φορτηγά του Δήμου, τα
οποία εφοδιάστηκαν με συνολική ποσότητα 12.389 λίτρων πετρελαίου, ενώ το
ανώτατο επιτρεπόμενο όριο πετρελαίου με το οποίο θα έπρεπε να εφοδιαστούν τα ως
άνω οχήματα ανερχόταν σε 7.097 λίτρα, κατά παράβαση της Υ.Α. 1450/550/1982
«Καθορισμός καταναλώσεως καυσίμων και λιπαντικών των Κρατικών αυτοκινήτων,
Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών κ.λ.π.» (ΦΕΚ Β΄ 93), ανεξαρτήτως του ότι δεν
προσκομίστηκε και έγκριση της αρμόδιας Αρχής. Τα ανωτέρω Χ.Ε. θεωρήθηκαν με
μειωμένο το εντελλόμενο ποσό κατά ευρώ 6.937,50.
Με την 46/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ. Θεσ/νίκης επεστράφη
αθεώρητο το 855/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 22.768,01, του Δ. Αγ. Αθανασίου, που
αφορούσε στην πληρωμή προμήθειας σκυροδέματος, με την αιτιολογία ότι σύμφωνα
με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 90 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄ 247) η
απαίτηση του δικαιούχου είχε υποπέσει σε παραγραφή. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν
επανυποβλήθηκε.
245
Για τον ίδιο ως άνω λόγο επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε. 1) 75 και 76/2010,
συνολικού ποσού ευρώ 5.840,44, 91, 92 και 93/2010, συνολικού ποσού ευρώ
3.462,92, του Δ. Τορώνης, τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν (πράξεις 10/2010 και
18/2010 αντίστοιχα του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Νομό Χαλκιδικής) και 2)
556/2010, ποσού ευρώ 18.090, του Δ. Παναγίας, το οποίο αντικαταστάθηκε από το
606/2010 και θεωρήθηκε με μειωμένο το εντελλόμενο ποσό κατά ευρώ 10.845
(πράξη 167/2010 του Επιτρόπου του Ελ Σ. στο Νομό Χαλκιδικής).
Με την 15/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Δωδεκανήσου
επεστράφησαν αθεώρητα τα 264, 286, 287, 288, 289, 290, 291 και 291/2010 Χ.Ε.,
συνολικού ποσού ευρώ 22.730,94, του Δ. Ηρακλειδών Κω, που αφορούσαν στην
προμήθεια υγρών καυσίμων για την κίνηση οχημάτων του Δ., με την αιτιολογία ότι
διαπιστώθηκε υπερκατανάλωση καυσίμου από όλα τα υπηρεσιακά οχήματα, αφού
δεν εφαρμόσθηκε η μείωση κατά 30%, των ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων
κατανάλωσης καυσίμων, κατά παράβαση των διατάξεων του αρθρ. 10 παρ. 2 και 3
της Κ.Υ.Α. 129/2534/20.01.2010 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 108). Τα ανωτέρω Χ.Ε. θεωρήθηκαν με
μειωμένο το εντελλόμενο ποσό κατά ευρώ 3.188,71.
Με την
73/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Κυκλάδων
επεστράφησαν αθεώρητα τα 1057 και 1058/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ
20.337,72, του Δ. Μυκόνου, που αφορούσαν στην πληρωμή για την προμήθεια
διαφημιστικών εντύπων και αφισών για τις ανάγκες συμμετοχής του Δ. σε εκθέσεις
με την αιτιολογία ότι: α) κατά παράβαση των διατάξεων της Κ.Υ.Α. 27319/18-7-2002
(ΦΕΚΒ΄ 945) δεν έγινε διαγωνισμός, β) κατά παράβαση των διατάξεων του αρθ. 30
του ν. 3498/2006 (ΦΕΚ Α΄ 230) δεν υπήρξε για τις συγκεκριμένες προμήθειες η
σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και γ) η απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκαν τα τιμολόγια των ειδών της
προμήθειας, που αφορούσαν τους μήνες Ιανουάριο έως Μάρτιο 2010, λήφθηκε πριν
από την έκδοσή τους στη Συνεδρίαση της 23.10.2009. Τα ανωτέρω Χ.Ε. δεν
επανυποβλήθηκαν.
Ο δήμος Μυκονίων υποστηρίζει ότι οι ανωτέρω δαπάνες καταβλήθηκαν με τα
αρ. 574 και 575/2011 Χ.Ε. ποσού 11.920,22 € και 8.417,50 € αντίστοιχα, σε εκτέλεση
διαταγών πληρωμής.
Με την
85/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ. Καλλιθέας
επεστράφη αθεώρητο το 76/2010 Χ.Ε.,
Μοσχάτου,
ποσού ευρώ 20.000, του
ΚΑΠΗ Δ.
που αφορούσε στην «Προμήθεια εισιτηρίων του Δημοτικού
246
Κινηματογράφου για τις ανάγκες του ΚΑΠΗ», με την αιτιολογία ότι τα
επισυναπτόμενα δικαιολογητικά (εισιτήρια - μπλοκάκια) δημιουργούσαν σοβαρές
αμφιβολίες για την ύπαρξη της δαπάνης, η οποία επί πλέον υπερέβαινε το προσήκον
μέτρο. Το ανωτέρω ΧΕ δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 322/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δήμο Περιστερίου
επεστράφησαν αθεώρητα τα 375 και 376/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ
19.668,86,
του
Ν.Π.Δ.Δ.
«ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ», που αφορούσαν στην προμήθεια ειδών σιδήρου, με την
αιτιολογία, ότι στα δικαιολογητικά της δαπάνης επισυνάπτονταν τιμολόγια-δελτία
αποστολής άλλου προμηθευτή, από τα οποία προέκυπτε υπερτιμολόγηση των
προμηθευομένων ειδών. Τα ανωτέρω Χ.Ε. επανυποβλήθηκαν, με μειωμένο το
εντελλόμενο ποσό κατά ευρώ 10.334,30 και θεωρήθηκαν.
Με την 139/2010 πράξη του Αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν.
Κορινθίας επεστράφησαν αθεώρητα τα 113, 118, 130, 155 και 174/2010 Χ.Ε.,
συνολικού ποσού ευρώ 16.530,45, του Δημοτικού Οργανισμού Νεολαίας και
Άθλησης Κορινθίων (Δ.Ο.Ν.Α.Κ.), που αφορούσαν στην προμήθεια τάπητα, λοιπού
εξοπλισμού, ανταλλακτικών μηχανημάτων κ.λ.π. με την αιτιολογία ότι: α) ο πρόεδρος
του Δ.Ο.Ν.Α.Κ. κατά παράβαση των οριζόμενων στις διατάξεις των άρθρων 135
παρ. γ , 236 παρ. 1 και 240 παρ. 2 του Κ.Δ.Κ. (ΦΕΚ Α΄ 114), ανέθεσε απευθείας τα
ανωτέρω είδη, β) για τα μη αναλώσιμα υλικά δεν έγινε καταχώρηση στο βιβλίο
μητρώου παγίων και γ), τα 118 και 130/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 2.966,67,
καταλογίστηκαν σε λάθος Κ.Α.Ε.. Τα ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκαν.
Με την 45/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Κορινθίας επεστράφη
αθεώρητο το 263/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 14.897,97, του Δ. Αγίων Θεοδώρων, που
αφορούσε στην προμήθεια
μεταχειρισμένου κλειστού ημιφορτηγού 4x4 με την
αιτιολογία ότι: α) απαγορευόταν η αγορά των πάσης φύσεως μεταχειρισμένων ειδών,
πλην συγκεκριμένων, (ορισμένου τύπου τροχοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων
έργου) σύμφωνα με τις διατάξεις περί Εφαρμογής
Ε.Π.Π. (Π1/4240/14.1.2010
εγκύκλιος «Κατάρτιση Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών έτους 2010» του
Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, άρθρο 9 περ. 4), β) δεν
υπήρχε αιτιολογημένο αίτημα για την αγορά 4x4 αυτοκινήτου, ούτε η δυνατότητα
χρήσης δύο αυτοκινήτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 129/2534/10 ΦΕΚ
108 Β 4-2-2010 και γ) δεν έγινε πρόχειρος διαγωνισμός, κατά παράβαση του ν.
2286/1995 (ΦΕΚ Α΄ 19) και του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υ.Α. 11389/1993, ΦΕΚ Β΄ 185),
247
δεδομένου ότι στον προϋπολογισμό είχαν εγγραφεί πιστώσεις 30.000 ευρώ για αγορά
2 ημιφορτηγών 4x4 . Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 29/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στη Γ.Γ.Π. ΜακεδονίαςΘράκης επεστράφη αθεώρητο το 571/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 14.746,98, του Δ.
Πανοράματος, που αφορούσε στην προμήθεια επένδυσης δαπέδου και αντηλιακών
στορ στο Νέο Δημαρχείο, με την αιτιολογία ότι η εν λόγω προμήθεια δεν μπορεί να
αποτελέσει αντικείμενο αυτοτελούς σύμβασης, διότι από τη μελέτη κατασκευής του
έργου «Συγκρότημα Πολιτιστικού Κέντρου-Δημαρχείο Πανοράματος» προβλέπεται η
επίστρωση των δαπέδων από κεραμικά πλακίδια και μάρμαρα, γεγονός που θα
οδηγούσε στην αδικαιολόγητη οικονομική επιβάρυνση του Δήμου, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρ. 3, 13 και 40 του ν.δ. 496/1974 (ΦΕΚ Α΄ 204) και 22, 26, 28 και
79 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄ 247). Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 8/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Θεσπρωτίας
επεστράφη αθεώρητο το 615/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 14.628,90, του Δ.
Φιλιατών Ν. Θεσπρωτίας και αφορούσε στην καταβολή της αξίας προμήθειας
ενός αντλητικού συγκροτήματος για τοπικό διαμέρισμα του Δήμου , με την
αιτιολογία ότι: α) δεν είχε προβλεφθεί και αναγραφεί σχετική δαπάνη στον
προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2010 του Δήμου. και β) η συγκεκριμένη
δαπάνη βάρυνε Κ.Α.Ε. με τίτλο : «Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων
(Αντλιοστάσια)», χωρίς να υπάρχει εννοιολογική αντιστοιχία μεταξύ των δύο
αυτών δαπανών, κατά παράβαση των διατάξεων παρ. 1 του άρθρου 9 του ν.δ.
496/1974 (ΦΕΚ Α΄ 204), καθώς και της παρ. 2 του άρθρου 7 του β.δ. της
7.5/15.6.1959 (ΦΕΚ Α΄ 114). Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε .
Ο δήμος Φιλιατών υποστηρίζει ότι το εν λόγω Χ.Ε. για ποσό 5.965,20 ευρώ κατά λοιπά
συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην έκθεση του Ε.Σ.
Με την 33/2010 πράξη του Αναπληρωτού Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν.
Θεσ/νίκης επεστράφη αθεώρητο το 1379/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 12.808,57, του Δ.
Αμπελοκήπων, που αφορούσε στην προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας των
εργαζομένων του Δ., με την αιτιολογία ότι ενώ διενεργήθηκε πρόχειρος διαγωνισμός
και κατατέθηκαν σ’ αυτόν προσφορές από δύο προμηθευτές, μη νομίμως ο
διαγωνισμός κηρύχθηκε στο σύνολό του άγονος, για το λόγο ότι οι συμμετέχοντες
προσέφεραν 42 από τα 44 είδη της διακήρυξης και εν συνεχεία αποφασίστηκε από το
248
Δ.Σ. του Δήμου η απ΄ ευθείας ανάθεση της προμήθειας. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν
επανυποβλήθηκε.
Με την 27/2010 πράξη του Αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν.
Ζακύνθου επεστράφη αθεώρητο
το 331/2010
Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ
12.049,36, του Δ. Λαγανά, που αφορούσε στην πληρωμή δαπάνης προμήθειας
υδραυλικών υλικών (οφειλή 2008-2009), με την αιτιολογία ότι: α) τα περισσότερα
δικαιολογητικά που συνόδευαν το ανωτέρω Χ.Ε, ήταν φωτοτυπίες (τιμ/γιο,
συμβάσεις, πρωτόκολλα παραλαβής) και β) μη νομίμως συμπεριελήφθη και ποσό
δαπάνης ευρώ 4.250,16, που είχε κριθεί μη νόμιμη με την 117/2006 Πράξη του VII
Τμήματος του Ελ. Σ.. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Για τον ίδιο ως άνω δεύτερο λόγο επεστράφη αθεώρητο και το 1201/2010
Χ.Ε., ποσού ευρώ 16.001,45, του Δ. Καλλιθέας, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε
(πράξη 37/2010 της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Καλλιθέας).
Με την 121/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Πειραιά
επιστράφηκε αθεώρητο το 1533/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 11.555,97, του Δ.
Περάματος, που αφορούσε στην καταβολή δαπάνης για την προμήθεια λιπαντικών
για τα αυτοκίνητα του Δήμου έτους 2009, με την αιτιολογία ότι: α) δεν είχε εκδοθεί
έκθεση ανάληψης της σχετικής δαπάνης σύμφωνα με το άρθρο 13 του β.δ.
17.5/15.6.1959 (ΦΕΚ Α΄ 114), β) η αξίωση του ανωτέρω προμηθευτή είχε υποπέσει
σε παραγραφή (άρθρο 90 παρ. 1 και 91 του ν. 2362/1995, ΦΕΚ Α΄ 247, σε
συνδυασμό με άρθρο 276 παρ. 2 του Κ.Δ.Κ., ΦΕΚ Α΄ 114) και γ) δεν προηγήθηκε
πόρισμα Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Ε.Δ.Ε.) από αρμόδιο Επιθεωρητή και το
προσκομιζόμενο
αντίγραφο του απωλεσθέντος πρωτότυπου τιμολογίου δεν
επικυρώθηκε από την αρχή που το απώλεσε (Σχετ. ΕλΣ Ολ. Πρακτικά 24 ης
Συν./27.6.1979, 27ης Συν./27.7.1978 και αριθμ. 38792/382 / 22-04-1987 έγγραφο
Υπουργείου Οικονομικών). Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 6/2010 πράξη του Επιτρόπου της 2ης Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελ.Σ.
στο Ν. Ηρακλείου επεστράφη αθεώρητο το 44/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 9.996, του Δ.
Βιάννου, που αφορούσε σε δαπάνη προμήθειας λαμπτήρων, με την αιτιολογία ότι μη
νόμιμα υπολογίστηκε η δαπάνη με βάση τιμή μονάδας 3,57 ευρώ αντί του ορθού
2,14 ευρώ, που αναγραφόταν στη προσφορά του προμηθευτή, με συνέπεια να
επιβαρύνεται αχρεώστητα ο Δήμος με το ποσό των ευρώ 4.004,00. Το ανωτέρω Χ.Ε.
δεν επανυποβλήθηκε.
249
Με την 49/2010 της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Ρεθύμνης επεστράφησαν
αθεώρητα τα 152 και 176/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 9.592,71, του Δ.
Γεροποτάμου, που αφορούσαν στην καταβολή δαπάνης για προμήθεια καυσίμων
κίνησης μηνός Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2010, με την αιτιολογία ότι η
συναφθείσα σύμβαση μεταξύ Δημάρχου και προμηθευτή δεν μπορούσε να έχει
αναδρομική ισχύ πέραν της ημερομηνίας υπογραφής της (26.2.2010). Τα ανωτέρω
ΧΕ δεν επανυποβλήθηκαν.
Ο δήμος Γεροποτάμου συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην Έκθεση του
Ε.Σ.και πληροφορεί ότι η σχετική δαπάνη δεν πληρώθηκε.
Με την 145/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Περιστερίου,
επεστράφη αθεώρητο το 329/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 9.136,83, του Δ. Καματερού,
που αφορούσε στην προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2008, με την
αιτιολογία ότι: α) τα δελτία αποστολής της προμήθειας ήταν προγενέστερα του
χρόνου έναρξης της διαδικασίας ανάθεσης και β) δεν επισυνάπτονταν συμφωνητικό
μεταξύ του Δήμου και του αναδόχου και τα αντίστοιχα δελτία πιστοποίησης τιμών
της Διεύθυνσης Εμπορίου. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 40/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Χαλκιδικής
επεστράφη αθεώρητο το 249/2010 Χ.Ε. ποσού ευρώ 7.923,89, του Δ. Σταγείρων Ακάνθου, που αφορούσε στην προμήθεια καυσίμων κίνησης μηνός Δεκεμβρίου
2009, με την αιτιολογία ότι η εντελλόμενη δαπάνη δεν ήταν νόμιμη: α) κατά το ποσό
των 1.016,04 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., που αντιπροσωπεύει αξία πετρελαίου κίνησης για
ποσότητα που καταναλώθηκε από οχήματα του Δήμου, καθ’ υπέρβαση του ανωτέρου
επιτρεπόμενου ορίου που τίθεται με την Υ.Α. 1450/550/1982 (ΦΕΚ Β΄ 93) και β)
κατά το ποσό των 113,59 ευρώ που αντιπροσωπεύει αξία βενζίνης για ποσότητα που
καταναλώθηκε από όχημα του Δήμου, το οποίο όμως δεν έχει κινηθεί, όπως
αποδεικνύεται από την συνημμένη, ως δικαιολογητικό του Χ.Ε., συγκεντρωτική
κατάσταση κίνησης των οχημάτων του Δήμου. Το ανωτέρω ΧΕ αντικαταστάθηκε
από το 280/2010 όμοιο και θεωρήθηκε με μειωμένο το εντελλόμενο ποσό κατά ευρώ
1.322,67.
Με την 13/2010 πράξη της αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν.
Θεσπρωτίας, επεστράφησαν αθεώρητα τα 648 και 762/2010 Χ.Ε., συνολικού
ποσού ευρώ 7.699,50 αντίστοιχα, της Κοινότητας Πέρδικας Ν. Θεσπρωτίας και
αφορούσαν στην καταβολή της αξίας προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού, με
την αιτιολογία ότι: α) οι συγκεκριμένες δαπάνες βάρυναν Κ.Α.Ε., οι οποίοι
250
παραπέμπουν
σε
ηλεκτρολογικών
εκτέλεση
εργασιών
υλικών, όπως
και
προκύπτει
όχι
από
αποκλειστικά
τα
προμήθειες
δικαιολογητικά
των
ενταλμάτων, κατά παράβαση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν.δ.
496/1974 (ΦΕΚ Α΄ 204), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 2 του
άρθρου 7 του β.δ. της 7.5/15.6.1959 (ΦΕΚ Α΄ 114) και β) μη νομίμως
κατατμήθηκαν σε περισσότερους του ενός Κ.Α.Ε., ομοειδείς χωριστές πιστώσεις,
που υπερβαίνουν το όριο απευθείας ανάθεσης, με συνέπεια να μη διενεργηθεί
ανοικτός διαγωνισμός, καθώς η συνολική ετήσια δαπάνη, όπως προκύπτει από
το άθροισμα των ποσών των επιμέρους συμβάσεων ανάθεσης, υπερέβαινε το
όριο των 15.000 ευρώ , μέχρι το οποίο είναι κατά νόμο επιτρεπτή η απευθείας
ανάθεση (Κ.Υ.Α. Υπουργών ΕΣ.Δ.Δ.Α. και Ανάπτυξης αριθ. 27319/18-7-2002 ,
Φ.Ε.Κ. Β΄ 112) . Τα ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκαν.
Ο δήμος Ηγουμενίτσας συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην έκθεση του
Ε.Σ. και πληροφορεί ότι τα ανωτέρω Χ.Ε. ακυρώθηκαν.
Με την πράξη 19/2010 της αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν.
Χανίων επεστράφη αθεώρητο το 136Α/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 6.797,96, του Δ.
Θερίσου, που αφορούσε στην προμήθεια αδρανών υλικών (σκυροδέματος και
ασφάλτου για την επούλωση λακκουβών ή τμημάτων του δημοτικού οδικού δικτύου),
με την αιτιολογία ότι: α) η συντήρηση δρόμων η οποία συνίσταται στην επούλωση
λακκουβών αποτελεί δημόσιο έργο (άρθρο 1 του Ν. 3669/2008, ΦΕΚ Α΄ 116) και θα
έπρεπε να είχε εγγραφεί ως έργο στο ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου (άρθρο
208 παρ. 3 του Κ.Δ.Κ., ΦΕΚ Α΄ 114), η δε προμήθεια υλικών, που αφορούσε στην
εκτέλεση του έργου με αυτεπιστασία, θα έπρεπε να είχε εγγραφεί στον οικείο Κ.Α.Ε.
του έργου και όχι σε Κ.Α.Ε. που αφορούν παροχή υπηρεσιών τρίτων (ΚΥΑ
67146/29.10.2008, περί καταρτίσεως προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού
έτους 2009, ΦΕΚ Β΄ 2246), β) κατά παράβαση του άρθρου 1 του π.δ. 229/1999 (ΦΕΚ
Α΄ 194), δεν επισυναπτόταν απόφαση Δ.Ε. για την εκτέλεση του έργου με
αυτεπιστασία, τους όρους εκτέλεσης και τη σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου, παρά το
γεγονός ότι ο αρμόδιος μηχανικός είχε συντάξει τεχνική περιγραφή για το έργο από
την 1.8.2009, γ) για την παραλαβή του έργου δεν επισυναπτόταν η σχετική βεβαίωση
εκτέλεσης του άρθρου 15 του π.δ. 171/1987 (ΦΕΚ Α΄ 84) από δύο δημοτικούς
συμβούλους, δ) για την προμήθεια της ασφάλτου δεν τηρήθηκαν όσα ορίζουν οι
εγκύκλιοι 11/αρθ. Δ 17Α/06/76/ΦΝ 437 και 21/αριθ.17Α/11/116/ΦΝ437/2.10.2008,
που ορίζουν τον τρόπο υπολογισμού της αξίας της (σύνταξη απολογιστικού πίνακα,
251
λήψη τιμής από το ημερήσιο δελτίο του Υπουργείο Ανάπτυξης κτλ.), ε) δεν
επισυναπτόταν
στο
χρηματικό
ένταλμα
συγκεντρωτική
κατάσταση
των
δικαιολογητικών με το αντίστοιχο ποσό, υπογεγραμμένη από τον επιβλέποντα του
έργου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρ. 15 του π.δ. 171/1987 και στ) δε γίνονταν
κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταμείων και τρίτων, σύμφωνα με την εγκύκλιο του
Υπουργείου
Εσωτερικών
20000/36/14.03.1984.
Το
ανωτέρω
Χ.Ε.
δεν
επανυποβλήθηκε.
Με την 83/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Ηλιούπολης
επεστράφη αθεώρητο το 956/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 6.000, του Δ. Καλυβίων, που
αφορούσε στην
αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου, με την αιτιολογία ότι δεν
τηρήθηκαν οι διατάξεις περί της διαδικασίας αγοράς, διάθεσης, θέσης, άρσης από την
κυκλοφορία κ.λπ. αυτοκινήτων των υπηρεσιών του άρθρου 1 του ν.δ. 2396/1953
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 117), στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι Ο.Τ.Α., σύμφωνα με την
αριθ. 6400/2060/25.5.1984 Υ.Α. του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.
Β΄ 387), καθόσον δεν είχαν προηγηθεί οι σχετικές εγκρίσεις από τον Γ.Γ.Π., (ν.
2647/1998, Φ.Ε.Κ. Α΄ 237 και Κ.Υ.Α 543/5543/2000 Φ.Ε.Κ Β΄ 376) . Το ανωτέρω
Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με την
65/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Κυκλάδων
επεστράφη αθεώρητο το 1044/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 6.000, του Δ. Μυκόνου, που
αφορούσε στην καταβολή αμοιβής για την προμήθεια ενός χειροποίητου
παραδοσιακού πλοίου, με την αιτιολογία ότι κατά παράβαση των διατάξεων της παρ.
7 του αρθ. 209 του Κ.Δ.Κ. (ΦΕΚ Α΄ 114) και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτού
εκδοθείσας με αριθ. 1319/2007 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ Β΄ 58)
και του αρθ. 9 παρ. 3 και 4 του π.δ. 28/1980 (ΦΕΚ Α΄ 11), το ποσό της αγοράς
υπερέβαινε το όριο για την απευθείας ανάθεση και δεν έχει συγκροτηθεί επιτροπή για
να κρίνει και να παραλάβει το έργο. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Ο δήμος Μυκονίων συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην έκθεση του Ε.Σ.
και ενημερώνει ότι επεστράφη το σχετικό τιμολόγιο και η προμήθεια.
Με την 6/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Θεσπρωτίας
επεστράφησαν αθεώρητα: α) τα 249, 250, 251, 255 και 825/2010 Χ.Ε., συνολικού
ποσού ευρώ 5.793,08, του Δ. Ηγουμενίτσας,
που
αφορούσαν
στην
αξία
προμήθειας εργαλείων για την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και υλικών
συντήρησης έργων υποδομής αυτής και β) τα 522 , 523 και 823/2010 Χ.Ε.,
252
συνολικού
ποσού ευρώ 5.155,27, του ιδίου Δήμου, που
αφορούσαν
στην
προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων, με την αιτιολογία ότι
οι εν λόγω δαπάνες πραγματοποιήθηκαν, καθ’ υπέρβαση των πιστώσεων που
είχαν προϋπολογισθεί και βάρυναν την πίστωση του Κ.Α.Ε. 8117 ( Π.Ο.Ε. ) του
οικονομικού έτους 2010, κατά παράβαση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου
7
του
β.δ. της
7.5/15.6.1959 (ΦΕΚ Α΄ 114). Τα ανωτέρω Χ.Ε. δεν
επανυποβλήθηκαν.
Ο δήμος Ηγουμενίτσας συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην έκθεση του
Ε.Σ. και αναφέρει ότι τα εν λόγω Χ.Ε. ακυρώθηκαν.
Με την 65/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Φθιώτιδας
επεστράφη αθεώρητο το 668/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 5.527,41, του Δ. Αταλάντης,
που αφορούσε στην προμήθεια σκυροδέματος για εκτέλεση έργων στο Δήμο και στα
Δ. Δ. του Δήμου, με αυτεπιστασία, με την αιτιολογία ότι οι διατάξεις της εκτέλεσης
του έργου με αυτεπιστασία δεν τηρήθηκαν (άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 1418/1984, ΦΕΚ
Α΄ 23, και άρθρο 15 π.δ. 171/1987, ΦΕΚ Α΄ 84, όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με το π.δ. 225/1999, ΦΕΚ Α΄ 154). Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν
επανυποβλήθηκε.
Ο νυν δήμος Λοκρών συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην Έκθεση του Ε.Σ.
και σημειώνει ότι για την εν λόγω δαπάνη εκκρεμεί δικαστική διαδικασία.
Με την 13/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Πέλλας επεστράφη
αθεώρητο το 86/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 5.373,23, του Δ. Σκύδρας, που αφορούσε
στην δαπάνη για προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος, με την αιτιολογία ότι δεν
προσκομίστηκαν πρωτότυπα δικαιολογητικά και δεν έγινε επίκληση της απώλειας
αυτών και του υπαιτίου αυτής (β.δ. 7.5/15.6.1959, ΦΕΚ Α΄ 114). Το ανωτέρω Χ.Ε.
δεν επανυποβλήθηκε.
Με τη 49/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Ηλιούπολης
επεστράφησαν αθεώρητα τα 95 και 98/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 5.160,10,
του Δ. Βουλιαγμένης, που αφορούσαν στην αγορά νομικών βιβλίων και
βοηθημάτων, με την αιτιολογία ότι: α) η δαπάνη αυτή δεν ήταν λειτουργική, ούτε
συντελούσε άμεσα ή έμμεσα στην εκπλήρωση των σκοπών του Δήμου, όπως αυτοί
αναφέρονται στο άρθρο 75 του ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 114), β) ο Δήμος είναι
συνδρομητής αντίστοιχης ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων νομικού περιεχομένου και
γ) δεν προσκομίσθηκαν βεβαιώσεις εισαγωγής αυτών στη βιβλιοθήκη του Δήμου. Τα
ανωτέρω ΧΕ δεν επανυποβλήθηκαν.
253
Με την 42/2010 πράξη του Αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν.
Ζακύνθου επεστράφησαν αθεώρητα τα 229, 230, 231, 232, 233, 234/2010 Χ.Ε.,
συνολικού ποσού ευρώ 4.786,54, του Δ. Ζακύνθου, που αφορούσαν στην πληρωμή
προμήθειας καυσίμων για τα οχήματα του Δήμου, με την αιτιολογία ότι δεν
επισυνάπτονταν η αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία ιπποδύναμης των οχημάτων,
των αριθμ. κυκλοφορίας τους και η σχετική βεβαίωση περί μη υπερβάσεως των ορίων
κατανάλωσης καυσίμων (αρ. 543/5543/2000, Φ.Ε.Κ Β΄ 376, Απόφαση του
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. και 1450/550/1982 Απόφαση του Υπουργού Προεδρίας, ΦΕΚ Β΄ 93).
Τα ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκαν.
Με τη 272/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δήμο Περιστερίου
επεστράφη αθεώρητο το 1419/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 4.680, του Δ. Μεγαρέων, που
αφορούσε στην καταβολή δαπάνης έναντι αγοράς ακινήτου, με την αιτιολογία ότι στο
χρηματικό ένταλμα δεν επισυναπτόταν συμβόλαιο μεταβίβασης του ακινήτου και
πιστοποιητικό μεταγραφής στο οικείο υποθηκοφυλακείο, ενώ στην αξία του ακινήτου
είχε περιληφθεί αξία επικειμένων ποσού ευρώ 360, για τα οποία δεν επισυνάπτονταν
οι πίνακες των επικειμένων, που κυρώνονται με τις αντίστοιχες πράξεις εφαρμογής,
σύμφωνα με το άρθρο 3 Απόφασης Υπ. ΠΕΧΩΔΕ 79881/3445/1984 (ΦΕΚ Β΄ 862)
και το πρακτικό της επιτροπής του π.δ/τος 5/1986 (ΦΕΚ Α΄ 2) που καθορίζει το ποσό
της αποζημίωσης (άρθρο 12 παρ. 7 του ν. 1337/1983, ΦΕΚ Α΄ 33, όπως ισχύει). Το
ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 67/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Πειραιά επεστράφη
αθεώρητο το 1008/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 4.504,83, του Δ. Περάματος, που
αφορούσε στην προμήθεια επίπλων για τον εξοπλισμό του Α΄ ΚΑΠΗ του Δήμου
Περάματος, με την αιτιολογία ότι: α) μη νόμιμα η εν λόγω δαπάνη επιβάρυνε τον
προϋπολογισμό του δήμου και όχι τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του νομικού
προσώπου «Ενιαίο ΚΑΠΗ Δήμου Περάματος», το οποίο έχει δική του
προϋπολογιστική και απολογιστική αυτοτέλεια (άρθρο 240, παρ.2 του 3463/2006,
ΦΕΚ Α΄ 114) και β) εσφαλμένα αναφερόταν ως δικαιούχος της προμήθειας το Α΄
ΚΑΠΗ, αφού σύμφωνα με τα προαναφερθέντα αυτό είχε συγχωνευτεί και ως εκ
τούτου το Χ.Ε. έπρεπε να εκδοθεί από το Ενιαίο ΚΑΠΗ Δήμου Περάματος. Το
ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Για τον ίδιο ως άνω πρώτο λόγο: Α) επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε.: 1)
4120/2010, ποσού ευρώ 15.239,70, και 2) 5401 και 5402/2010, συνολικού ποσού
ευρώ 26.912,40, του Δήμου Ηρακλείου, τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν (πράξεις
254
180/2010 και 238/2010 του Επιτρόπου της 2 ης Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο
Ν.Ηρακλείου αντίστοιχα) και Β) κρίθηκε εν μέρει μη νόμιμο και επεστράφη
αθεώρητο το 196/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 14.988, του Δ. Ασπροπύργου
(πράξη 16/2010 της Αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Περιστερίου), το
οποίο αντικαταστάθηκε από το 1081/2010 όμοιο και θεωρήθηκε, με μειωμένο το
εντελλόμενο ποσό κατά ευρώ 3.300.
Με την 57/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Ρεθύμνης
επεστράφησαν αθεώρητα τα 89 και 90/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 4.167,26,
του Δ. Γεροποτάμου, που αφορούσαν σε οφειλή έτους 2009 από προμήθεια
οικοδομικών υλικών για την εκτέλεση του έργου «Αναπαλαίωση – Αντικατάσταση
Επισκευή Σχολικού Κτιρίου Τ.Δ. Ρουμελή και Τ.Δ. Αγγελιανών», με την αιτιολογία
ότι: α) στον προϋπολογισμό του Δ. έτους 2009 ενεγράφησαν κατατμημένες πιστώσεις
για προμήθειες υλικών και εργασίες συνολικού ποσού ευρώ 112.080, κατά παράβαση
των διατάξεων του άρθρου 12 παρ. 1 του π. δ. 171/1987 (ΦΕΚ Α΄ 84) και του άρθρου
17 παρ. 4 ν. 2539/1997 (ΦΕΚ Α΄ 244), β) ανατέθηκαν απ’ ευθείας με βάση το ύψος
της δαπάνης που προέκυψε από την κατάτμηση, αντί διενέργειας τακτικού
διαγωνισμού όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 5 και 70 του π.δ. 28/1980
(ΦΕΚ Α΄ 11) και του άρθρου 17 παρ.2 του ν. 2539/1997 (ΦΕΚ Α΄ 244), σε
συνδυασμό με την Π1/7446/2002 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β΄ 112)
και γ) οι εντελλόμενες δαπάνες, που εκδόθηκαν και θεωρήθηκαν από την Υπηρεσία
Επιτρόπου με διάφορα Χ.Ε., έχουν καλύψει το ανώτατο επιτρεπτό όριο (ευρώ
15.000), για απ’ ευθείας ανάθεση, που ορίζουν οι ανωτέρω διατάξεις. Τα ανωτέρω
Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκαν.
Ο δήμος Γεροποτάμων συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην Έκθεση του
Ε.Σ. και πληροφορεί ότι η σχετική δαπάνη δεν έχει πληρωθεί.
Για τον ίδιο λόγο επεστράφησαν αθεώρητα τα ΧΕ: 1) 73 και 94/2010,
συνολικού ποσού ευρώ 8.487,22, 105 και 107/2010, συνολικού ποσού ευρώ 9.979,
και 315/2010, ποσού ευρώ 4.998,95, του Δ. Γεροποτάμου, τα οποία δεν
επανυποβλήθηκαν (πράξεις 35/2010, 58/2010 και 77/2010 της Επιτρόπου του Ελ.Σ.
στο Ν. Ρεθύμνης αντίστοιχα),
Ο δήμος Γεροποτάμων συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην Έκθεση του
Ε.Σ. και πληροφορεί ότι οι συγκεκριμένες δαπάνες δεν έχει πληρώθηκαν.
2) 1226/2010, ποσού ευρώ 11.959,50, 1673, 1676 και 1679/2010, συνολικού ποσού
ευρώ 9.655,50, 2231, 2232, 2251, 2253, 2254, 2255 και 2256/2010, συνολικού ποσού
255
ευρώ 11.657,02, του Δ. Ρεθύμνης, τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν (πράξεις 73/2010,
80/2010 και 90/2010 της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Ρεθύμνης αντίστοιχα).
Με την 17/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Χαλκιδικής
επεστράφη αθεώρητο το 173/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 3.534,30, του Δ. Μουδανιών,
που αφορούσε στην προμήθεια μπλοκ και εντύπων ύδρευσης, με την αιτιολογία ότι:
α) δεν υπήρχε εννοιολογική αντιστοιχία ΚΑΕ με το αντικείμενο της δαπάνης, με
συνέπεια να παραβιάζεται η αρχή της ειδικότητας των πιστώσεων (αρθρ. 1 παρ.1, 2, 6
παρ 1, 7 παρ. 1, 2, 8 παρ. 1, 2, 3 του β.δ. 17.5/15.6.1959, ΦΕΚ Α΄ 114) και β) από τα
επισυναπτόμενα δικαιολογητικά δεν προέκυπτε σύμφωνα με τον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υ.Α.
11389/1993, ΦΕΚ Β΄ 185) η ανάθεση της προμήθειας και η σχετική ψήφιση
πίστωσης εντός του οικ. έτους 2009. Το ανωτέρω ΧΕ δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 24/2010 πράξη της Αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ.Σ. στη 2η
Υπηρεσία Επιτρόπου στο Ν. Ευβοίας επεστράφη αθεώρητο το 130/2010 Χ.Ε., ποσού
ευρώ 3.429,58, του Δ. Δυστίων, που αφορούσε στην καταβολή δαπάνης για την
προμήθεια και τοποθέτηση τηλεφωνικού κέντρου SIEMENS, με την αιτιολογία ότι η
εντελλόμενη με αυτό δαπάνη δεν ήταν νόμιμη, καθόσον, κατά παράβαση των άρθρων
21 και 25 του β.δ. 17/15.6.1959 (ΦΕΚ Α΄ 114), 13 παρ. 1 και 9 του ν.δ. 496/1974
(ΦΕΚ Α΄ 204), 1 παρ 1 του π.δ. 471/1975 (ΦΕΚ Α΄ 148) και 5 παρ. 1 του π.δ.
584/1975 (ΦΕΚ Α΄ 188), αφενός μεν, δεν προσκομίστηκε από το δικαιούχο,
θεωρημένο από δημόσια αρχή, αντίγραφο του απολεσθέντος πρωτοτύπου τιμολογίου,
συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση του εκδότη του, για την ακρίβεια του
περιεχομένου του και αφετέρου, δε διενεργήθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση για τις
ακριβείς συνθήκες και τον υπαίτιο της απώλειας του πρωτοτύπου από αρμόδιο
Οικονομικό Επιθεωρητή ή μόνιμο δημόσιο υπάλληλο, με βαθμό τουλάχιστον Α’, του
Υπουργείου που εποπτεύει τους Ο.Τ.Α.. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 31/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ. Νίκαιας επεστράφη
αθεώρητο τo 2046/2010 Χ.Ε.Π., ποσού ευρώ 3.000, του Δ. Κερατσινίου, που
αφορούσε στην πληρωμή για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή
μεταφορικών μέσων, με την αιτιολογία ότι δεν προέκυπταν λόγοι που να
στοιχειοθετούν τον χαρακτηρισμό των δαπανών ως επειγουσών και να καθιστούν
αδύνατη ή απρόσφορη την πληρωμή τους με τακτικά Χ.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 172 του Κ.Δ.Κ. (ΦΕΚ Α΄ 114). Το ανωτέρω Χ.Ε.Π. δεν
επανυποβλήθηκε.
256
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ- ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Με την 156/2010 Πράξη του Ι Τμήματος του Ελ.Σ. κρίθηκαν μη θεωρητέα τα
249, 250 και 353/2010 Χ.Ε, ποσού ευρώ 6.176, του Δ. Πανοράματος Θεσσαλονίκης,
που αφορούσαν συμβάσεις μίσθωσης έργου, με την αιτιολογία ότι οι ανωτέρω
συμβάσεις ήταν καθ’ ολοκληρίαν άκυρες, διότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α΄), κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
Για τον ίδιο ως άνω λόγο: Α) κρίθηκε μη θεωρητέο τα Χ.Ε. 1) 219/2010,
ποσού ευρώ 3.166,66, του Δ. Βάρης Αττικής, που αφορούσε στην καταβολή αμοιβής
για την παροχή υπηρεσιών τακτοποίησης Τ.Α.Π. μηνών Δεκεμβρίου 2009 Ιανουαρίου 2010 (Πράξη 189/2010 Ι Τμήματος Ελ.Σ), 2) 838, 839 και 840/2010 Χ.Ε.,
συνολικού ποσού ευρώ 13.591,06, του Δ. Αρκαλοχωρίου (Πράξη 233/2010 Ι
Τμήματος του Ελ.Σ.), 3) 1090, 1091 και 1100/201, συνολικού ποσού ευρώ 21.968,95,
του Δ. Νέας Αλικαρνασσού (Πράξη 12/2011 Ι Τμήματος του Ελ.Σ.), 4) 359/2010,
ποσού ευρώ 9.000, του Δ. Τυμπακίου (Πράξη 26/2011 Ι Τμήματος του Ελ.Σ.) και Β)
επεστράφη αθεώρητο το 63/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 1.685,83, του Δ. Αγ. Ιωάννη
Ρέντη, που αφορούσε στην αμοιβή γιατρού σε εκτέλεση της από 22.12.2009
σύμβασης μίσθωσης έργου, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (Πράξη 9/2010 της
αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Καλλιθέας).
Για τον ίδιο λόγο και για το λόγο ότι οι προσκομιζόμενες βεβαιώσεις
παραλαβής ήταν αόριστες και ασαφείς ως προς το παραληφθέν έργο επεστράφησαν
αθεώρητα τα 58, 59, 61, 62 και 75/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 5.750,26, του
Δ. Ηλιούπολης, που αφορούσαν στην καταβολή αμοιβής σε συμβασιούχους έργου
(βοηθοί συντηρητές και αποθηκάριος), τα οποία δεν επανυποβλήθηκαν (πράξη
5/2010 της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Ηλιούπολης).
Με την 184/2010 Πράξη του I Τμήματος του Ελ.Σ. κρίθηκαν μη θεωρητέα τα
228, 229, 265, 266 και 267/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 24.188,75, του Δ.
Μουδανιών, που αφορούσαν στην καταβολή αμοιβής για υπηρεσίες που
προσφέρθηκαν στο Δήμο, σε εκτέλεση σχετικών συμβάσεων μίσθωσης έργου, οι
οποίες καταρτίστηκαν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 1 του ν.
2527/1997 (ΦΕΚ Α΄, 206), με την αιτιολογία ότι η σχετική απόφαση του Γ.Γ.Π.
Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη των εν λόγω συμβάσεων
μίσθωσης έργου, δεν περιείχε όλα τα προβλεπόμενα από την ανωτέρω διάταξη
στοιχεία. Συγκεκριμένα, δεν περιλαμβανόταν σε αυτή ειδική, σαφής και επαρκής
257
αιτιολογία, σχετικά με τους λόγους για τους οποίους τα ανατεθέντα στους
φερόμενους ως δικαιούχους έργα δεν μπορούσαν να εκτελεστούν από τους τακτικούς
υπαλλήλους του Δήμου, ενώ η επικαλούμενη έλλειψη μόνιμου προσωπικού δεν
νομιμοποιούσε την προσφυγή στη διαδικασία του ως άνω άρθρου για την κάλυψη
των κενών θέσεων, αφού έτσι καταστρατηγούνταν τόσο οι διατάξεις του άρθρου
αυτού, όσο και οι διατάξεις του άρθρου 103 του Σ.. Περαιτέρω, οι συναφθείσες
συμβάσεις κάλυπταν πάγιες και διαρκείς υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου
Μουδανιών, και επομένως ήταν αυτοδικαίως άκυρες.
Για τους ίδιους λόγους κρίθηκαν μη θεωρητέα τα 166/2010 και 216/2010
Χ.Ε., ποσού ευρώ 1.800 και 500 αντίστοιχα, του Δ. Αρναίας (Πράξεις 118/2010 και
145/2010 Ι Τμήματος Ελ.Σ. αντίστοιχα).
Με τη 200/2010 Πράξη του Ι Τμήματος του Ελ.Σ. κρίθηκαν μη θεωρητέα τα
911 έως 918, 1003 έως 1006 και 1013 έως 1016/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ
14.161,56, του Δ. Αγίας Βαρβάρας, που αφορούσαν στην καταβολή αποδοχών και
εξόδων κίνησης Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου του 2009 και Δώρο Χριστουγέννων σε
τέσσερα (4) άτομα που προσελήφθησαν με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου
διάρκειας (8) οκτώ μηνών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του αρθρ. 21 του ν.
2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄), με την αιτιολογία ότι: α) η πρόσληψη των ανωτέρω ως
εποχιακού προσωπικού δεν ήταν νόμιμη, καθόσον από τις σχετικές αποφάσεις του
Δ.Σ. και τα λοιπά στοιχεία που συνόδευαν τα Χ.Ε., δεν προέκυπτε η φύση των
αναγκών ως «Εποχιακών», «Περιοδικών» ή «Προσκαίρων», που θα κάλυπταν οι
επίμαχες συμβάσεις και β) δεν τηρήθηκε η δεκαήμερη προθεσμία υποβολής αιτήσεων
από τους ενδιαφερομένους που είχε οριστεί στη σχετική ανακοίνωση του Δήμου,
δεδομένου ότι το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ της επόμενης ημέρας
από την τελευταία δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης (18.10.2009) και της
ημερομηνίας που φέρει τόσο το αρχικό (16.10.2009) όσο και το προσκομιζόμενο σε
«ορθή επανάληψη» πρακτικό της επιτροπής (26.10.2009), είναι μικρότερο των δέκα
(10) ημερών.
Για τον ίδιο ως άνω πρώτο λόγο επεστράφησαν αθεώρητα τα 291, 292, 341
και 342/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 2.732,32 ευρώ, του Δ. Αστερουσίων, που
αφορούσαν στην πληρωμή αποδοχών, Απριλίου και Μαΐου 2010, προσωπικού, που
προσελήφθη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (δίμηνης
διάρκειας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του αρθρ. 21 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28
258
Α΄) (πράξη 78/2010 του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στη 2 η Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελ.Σ.
στο Ν. Ηρακλείου). Τα ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκαν.
Με τη 242/2010 Πράξη του Ι Τμήματος του Ελ.Σ. κρίθηκαν μη θεωρητέα τα
204 και 205/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 1.028,73, του Δ. Ζαλόγγου, που
αφορούσαν στην καταβολή πάγιας αποζημίωσης και κατ’ αποκοπήν εξόδων κίνησης
σε Ειδικό Συνεργάτη, με την αιτιολογία ότι η υπηρεσία αυτού μη νομίμως παρεσχέθη
σε χρόνο προγενέστερο της εκδόσεως της Αποφάσεως του Γ. Γ. Π Ηπείρου, δυνάμει
της οποίας εξαιρέθηκε ο Ειδικός Συνεργάτης από την εφαρμογή της παρ. 7 του
άρθρου 163 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄), δηλαδή από την απαγόρευση
παράλληλης άσκησης των καθηκόντων του ως Ειδικού Συνεργάτη και ως ελεύθερου
επαγγελματία, διότι η εν λόγω πράξη του Γ.Γ.Π., ως ατομική διοικητική πράξη, δεν
είχε, κατά γενική αρχή του Διοικητικού Δικαίου, αναδρομική ισχύ, αλλά παρήγαγε τις
έννομες συνέπειές της από της ημερομηνίας υπογραφής της.
Ο δήμος Πρέβεζας συμφωνεί με τα διαλαβανόμενα στην έκθεση του Ε.Σ. και
πληροφορεί περαιτέρω ότι η σχετική δαπάνη δεν έχει πληρωθεί.
Με τη 251/2010 Πράξη του Ι Τμήματος του Ελ.Σ. κρίθηκαν μη θεωρητέα τα
530, 532, 534 και 536/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 4.930,35, του Δ.
Ευρωστίνης, που αφορούσαν στην πρόσληψη υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας
ορισμένου χρόνου, με την αιτιολογία ότι: α) έγινε λανθασμένος υπολογισμός μορίων
στον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων και β) υπερέβαιναν τους 24 μήνες συνολικής
απασχόλησης με την ίδια ειδικότητα, κατά παράβαση του άρθρου 6 παρ. 2 του π.δ.
164/2004 (ΦΕΚ 134 Α΄).
Με τη 276/2010 Πράξη του Ι Τμήματος του Ελ.Σ.. κρίθηκαν μη θεωρητέα τα
1946 και 1947/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 452,88, του Δ. Πολίχνης, που
αφορούσαν στην πληρωμή αμοιβής, απασχολούμενης με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από 23.7.2010 έως 31.7.2010, με βάση τα
προσωρινά αποτελέσματα της 1/20Μ/2009 προκήρυξης του Δ. Πολίχνης, για την
πλήρωση οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 4 του άρθ. 21 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄), με την αιτιολογία ότι η
πρόσληψη της παραπάνω δικαιούχου έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του
άρθρου 10 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄), περί αναστολής προσλήψεων, διότι με την
έναρξη ισχύος του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄) μετά τις 19.5.2010 προέκυπτε από το
άρθ. 47 παρ.18 του ιδίου νόμου ότι το προσωπικό των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού δεν
259
περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις της αναστολής προσλήψεων του άρθρου 10 του ν.
3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄) για το έτος 2010.
Με την 137/2011 Πράξη του Ι Τμήματος του Ελ.Σ. κρίθηκαν μη θεωρητέα τα
2220, 2221 και 2222/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού 2.015,49 ευρώ, του Δ. Παλαιού
Φαλήρου Αττικής, που αφορούσαν στην καταβολή αμοιβής, σε τρία φυσικά
πρόσωπα που παρείχαν υπηρεσίες στο Δήμο, δυνάμει σχετικών συμβάσεων μίσθωσης
έργου, για το χρονικό διάστημα από 27.10.2010 έως 15.11.2010, κατά το οποίο
εξακολουθούσαν να απασχολούνται σε εκτέλεση σχετικής προσωρινής διαταγής του
Πρωτοδικείου Αθηνών, με την αιτιολογία ότι οι φερόμενες ως δικαιούχοι των Χ.Ε.
μη νομίμως παρείχαν, μετά τη λήξη των συμβάσεών τους κατά το κρίσιμο χρονικό
διάστημα, τις υπηρεσίες τους στο Δήμο, διότι η ισχύς της από 6.10.2010 προσωρινής
διαταγής
του
Μονομελούς
Πρωτοδικείου
Αθηνών,
δυνάμει
της
οποίας
εξακολουθούσαν να απασχολούνται στο Δήμο και η οποία δεσμεύει, κατ’ αρχήν, το
Ελ.Σ. κατά τον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας των δημοσίων δαπανών, είχε λήξει,
ήδη στις 26.10.2010, μετά τη ματαίωση της, μετ’ αναβολής ορισθείσας κατά την πιο
πάνω ημερομηνία, συζήτησης της οικείας αίτησης ασφαλιστικών μέτρων.
Για τον ίδιο λόγο επεστράφη αθεώρητο το 2735/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ
1.297,32, του ίδιου Δήμου, που αφορούσε στην καταβολή αμοιβής σε μία βοηθό
οικιακής φροντίδας, που απασχολείται στο Δήμο με σύμβαση μίσθωσης έργου
(πράξη 133/2010 του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Δ. Καλλιθέας) Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν
επανυποβλήθηκε.
Με τη 215/2011 πράξη του VII Τμήματος του Ελ. Σ. κρίθηκε μη θεωρητέο το
377/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 1.909,50, του Δ. Αγίας Παρασκευής που αφορούσε
στην καταβολή αμοιβής αρχιτέκτονα-μηχανικού για το μήνα Ιούνιο έτους 2009, κατά
τον οποίο απασχολήθηκε, βάσει συμβάσεως μισθώσεως έργου, με αντικείμενο την
επιτόπου επιστασία του δημοτικού έργου «Συντηρήσεις – Επισκευές έργων οδοποιΐας
έτους 2008» και συνολική διάρκεια από 1.6.2009 μέχρι 26.2.2010, κατ’ επίκληση της
διάταξης του άρθρου 8 παρ. 3 του π.δ/τος 171/1987, με την αιτιολογία ότι η απόφαση
του Δημάρχου για την πρόσληψη αυτού, κατά παράβαση της ως άνω διάταξης,
περιέχει αόριστη, ασαφή και ανεπαρκή αιτιολογία, καθώς δεν εξειδικεύεται ο λόγος
για τον οποίο απαιτείται συντονισμός μεταξύ δημοτών και αναδόχου για την
εκτέλεση του συγκεκριμένου δημοτικού έργου, ούτε ο λόγος για τον οποίο η
σποραδικότητα των εργασιών επισκευής και συντήρησης πεζοδρομίων, φρεατίων και
λοιπών φθορών στις δημοτικές οδούς, - εργασίες οι οποίες κατά τα διδάγματα της
260
κοινής πείρας είναι συνήθεις -, καθιστούν το έργο ιδιαίτερο και δύσκολο, ώστε να
επιβάλλεται η πρόσληψη ιδιώτη μηχανικού για την επιτόπια επιστασία του.
Με την 105/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στη 2 η Υπηρεσία Επιτρόπου
στο Ν. Ηρακλείου επεστράφησαν αθεώρητα τα 2680 και 2681/2010 Χ.Ε, συνολικού
ποσού ευρώ 63.619,00, του Δ. Ηρακλείου που αφορούσαν στην καταβολή αποδοχών
εξήντα τεσσάρων (64) υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, που προσελήφθησαν στο Δημοτικό
Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Ηρακλείου, με την αιτιολογία ότι
η κάλυψη των θέσεων που αντιστοιχούσε σε κάθε κοινωνική ομάδα δεν έγινε με τη
φθίνουσα σειρά που καταλάμβαναν οι υποψήφιοι στους πίνακες κατάταξης, όπως
προβλεπόταν από τις διατάξεις του άρθρο 28 παρ. 4 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α΄),
σε συνδυασμό με την 52769/18.10.04 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1557 Β΄). Τα ανωτέρω Χ.Ε.
αντικαταστάθηκαν από τα 2915 και 2916/2010 όμοια και θεωρήθηκαν με μειωμένο
το εντελλόμενο ποσό κατά ευρώ 23.190 ευρώ.
Με την 80/2010 πράξη του Αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν.
Κορινθίας επεστράφησαν αθεώρητα τα 610 και 611/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού
ευρώ 38.868,18, του Δ. Ξυλοκάστρου, που αφορούσαν στην πρόσληψη υπαλλήλων
με σχέση εργασίας ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου 8μηνης διάρκειας, με την αιτιολογία
ότι ορισμένοι από αυτούς υπερέβαιναν τους 24 μήνες συνολικής απασχόλησης, κατά
παράβαση των διατάξεων των αρθρ. 5 και 6 π.δ. 164/2004 (ΦΕΚ 134 Α΄). Τα
ανωτέρω Χ.Ε. αντικαταστάθηκαν από τα 704,706/2010 και 705,707/2010 όμοια και
θεωρήθηκαν με μειωμένο το εντελλόμενο ποσό κατά ευρώ 5.126,61.
Με την 163/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στη 2 η Υπηρεσία Επιτρόπου
στο Ν. Ηρακλείου επεστράφησαν αθεώρητα τα 460, 461 και 462/2010 Χ.Ε.,
συνολικού ποσού ευρώ 21.675 , του Δ. Καστελλίου, που αφορούσαν στην καταβολή
αποδοχών από 15.6.2010 έως 30.8.2010 σε εργαζόμενους στον ανωτέρω Δήμο, ως
υδρονομείς άρδευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας πέντε (5)
μηνών, με την αιτιολογία ότι η πρόσληψη τριών (3) εξ αυτών ήταν μη νόμιμη,
καθόσον είχαν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους, ανώτατο όριο ηλικίας για
διορισμό στις θέσεις αυτές, σύμφωνα με το εδαφ. β της παρ. 1 του αρθρ. 6 του β.δ.
28.03/15.4.1957 (ΦΕΚ 60 Α΄). Τα ανωτέρω Χ.Ε δεν επανυποβλήθηκαν.
Με την 127/2010 πράξη του Αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Ηλείας
επεστράφη αθεώρητο το 870/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 16.000, του Δ. Πύργου, που
αφορούσε σε καταβολή δαπάνης προγραμματικής σύμβασης για την εκπόνηση
261
ερευνητικού έργου, με την αιτιολογία ότι: α) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
225 παρ. 1 και παρ. 5 του Κ.Δ.Κ. (ΦΕΚ 114 Α) τα συμβαλλόμενα μέρη
προγραμματικών συμβάσεων πρέπει να διαθέτουν νομική προσωπικότητα, ώστε να
μπορούν έγκυρα να αναλαμβάνουν υποχρεώσεις και να αρύονται δικαιώματα στο
πλαίσιο των συμβάσεων αυτών, την οποία (νομική προσωπικότητα) διαθέτουν τα
Πανεπιστήμια όχι όμως και οι διοικούσες επιτροπές των ειδικών λογαριασμών
κονδυλίων έρευνας αυτών που αποτελούν ειδικά όργανα των Ιδρυμάτων, στα οποία
μπορεί η Σύγκλητος να αναθέτει την εκπλήρωση υποχρεώσεων σχετικών με τις
αρμοδιότητες των ειδικών λογαριασμών (άρθρο 9 παρ. 6 της 679/22.8.96 ΚΥΑ, ΦΕΚ
826 Β΄) και ως εκ τούτου δεν δύναται να ορισθούν αντισυμβαλλόμενα μέρη σε
προγραμματικές συμβάσεις και β) ενόψει ότι το αντικείμενο της προγραμματικής
σύμβασης ήταν πολιτιστικού χαρακτήρα θα έπρεπε να συμμετέχει ως συμβαλλόμενος
το Υπουργείο Πολιτισμού. Το ανωτέρω Χ. Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 73/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στη 2 η Υπηρεσία Επιτρόπου
στο Ν. Ηρακλείου επεστράφησαν αθεώρητα τα 2331 και 2332/2010 Χ.Ε., συνολικού
ποσού ευρώ 12.144,10, του Δ. Ηρακλείου, που αφορούσαν στην καταβολή
ημερομισθίων και εξόδων κίνησης από 17.5.2010 έως 31.5.2010 δεκαπέντε (15)
νεοπροσληφθέντων υπαλλήλων με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου (δίμηνης
διάρκειας) στο Τμήμα Κτιριακών Έργων και στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του
Δήμου, με την αιτιολογία ότι η πρόσληψη τεσσάρων (4) εξ αυτών δεν ήταν νόμιμη,
καθότι προσελήφθησαν πριν την παρέλευση δωδεκαμήνου από την σύναψη
προηγούμενων διμήνων συμβάσεων, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 206
του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄) και 20 παρ. 12α του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α΄). Τα
ανωτέρω Χ.Ε. αντικαταστάθηκαν από τα 2432 και 2433/2010 όμοια και θεωρήθηκαν
με μειωμένο το εντελλόμενο ποσό κατά ευρώ 3.665,62.
Με την 26/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στη 2 η Υπηρεσία Επιτρόπου
στο Ν. Ηρακλείου επεστράφησαν αθεώρητα τα 84, 85, 86, 87, 88, 89 και 90/2010
Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 8.583,32, του Δ. Ηρακλείου, που αφορούσαν στην
καταβολή αμοιβής για υπηρεσίες που προσέφεραν στο Παγκρήτιο Στάδιο Ηρακλείου
σε εκτέλεση συμβάσεων μίσθωσης έργου, που συνήφθησαν κατ’ εφαρμογή των
διατάξεων του αρθρ. 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α΄), με την αιτιολογία ότι: α) οι
ανωτέρω συμβάσεις μίσθωσης έργου ήταν αυτοδικαίως και καθ’ ολοκληρία άκυρες,
σύμφωνα με την παρ. 1 του αρθρ. 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α΄), καθόσον
κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Παγκρήτιου Σταδίου, αφού το
262
περιγραφόμενο σ’ αυτές έργο δεν ήταν ποσοτικά περιορισμένο ούτε αφορούσαν
παροδικές ανάγκες του Παγκρήτιου Σταδίου που ανέκυπταν σε διαρκή και μόνιμη
βάση, β) μη νόμιμα το ανωτέρω προσωπικό προσελήφθη από το Δ. Ηρακλείου και
τοποθετήθηκε στο Παγκρήτιο Στάδιο, καθόσον μετά την σύσταση της Α.Ε.
«Ανάπτυξη Αθλητικού Ν. Ηρακλείου Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ», η Διοίκηση και
διαχείριση όλων των αθλητικών χώρων, στους οποίους περιλαμβανόταν και το
Παγκρήτιο Στάδιο, υπήχθη στην ανωτέρω Ανώνυμη Εταιρεία και γ) δύο εκ των
ανωτέρω συμβάσεων μίσθωσης έργου ήταν άκυρες και για τον επιπρόσθετο λόγο ότι,
ενώ συνήφθησαν μετά την ισχύ του ν. 3812/2009 (ΦΕΚ, 234 Α΄), δεν τηρήθηκαν τα
κριτήρια επιλογής που προβλέπονται από το αρθρ. 10 του ανωτέρω νόμου. Τα
ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκαν.
Για τον ίδιο ως άνω πρώτο λόγο επεστράφη αθεώρητο το 718/2010 Χ.Ε.,
ποσού ευρώ 2.666,66, του Δ. Μουζακίου, που αφορούσε στην καταβολή αμοιβής για
παρασχεθείσα υπηρεσία, βάσει σύμβασης μίσθωσης έργου που συνήφθη με τον εν
λόγω Δήμο, για το χρονικό διάστημα από 1.10.2010 έως 30.11.2011 (πράξη 83/10 της
Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Καρδίτσας). Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 61/2010 πράξη του Αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ.
Ηλιούπολης επεστράφη αθεώρητο το 305/2010 Χ.Ε., το οποίο εκδόθηκε σε
αντικατάσταση του 1245/2009 Χ.Ε., ποσού ευρώ 6.770,09, του Δ. Αναβύσσου, που
αφορούσε στην καταβολή αποδοχών Νοεμβρίου 2009 απασχολουμένων με σύμβαση
μερικής απασχόλησης, με την αιτιολογία ότι οι ανωτέρω προσελήφθησαν κατά
παράβαση των διατάξεων των νόμων 3250/2004 (Φ.Ε.Κ. 124 Α΄) και 3536/2007
(Φ.Ε.Κ. 42 Α΄). Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
Με την 4/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Ν. Κοζάνης
επεστράφησαν αθεώρητα τα 121 και 122/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 6.000,
του Δ. Ελλησπόντου, που αφορούσαν στην καταβολή αμοιβής, σε δύο φυσικά
πρόσωπα που παρείχαν υπηρεσίες στο Δ. δυνάμει σχετικών συμβάσεων μίσθωσης
έργου με την αιτιολογία ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν.
2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α΄) οι συμβάσεις αυτές κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες,
για τις οποίες μάλιστα με την προκήρυξη αριθμ. 1/540μ/2008 (ΦΕΚ 217/22.5.2009
τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ) προκηρύχθηκε η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, και
ως
εκ
τούτου
ήταν
καθ’
ολοκληρίαν
επανυποβλήθηκαν.
263
άκυρες.
Τα
ανωτέρω
Χ.Ε.
δεν
Με την 65/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στη 2η Υπηρεσία Επιτρόπου
στο Ν. Λάρισας επεστράφησαν αθεώρητα τα 330, 332 και 333/2010 Χ.Ε., ποσού
ευρώ 3.799,07, του Δ. Αγιάς, που αφορούσαν στην καταβολή μισθοδοσίας μηνός
Σεπτεμβρίου 2010 σε απασχολούμενους υπαλλήλους με συμβάσεις εργασίας ιδ.δ.ο.χ.,
καθόσον στους ως άνω υπαλλήλους, που αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
3205/03 (ΦΕΚ 297 Α΄), είχε γίνει μισθολογική κατάταξη σε ανώτερο μισθολογικό
κλιμάκιο, αφού τους είχε αναγνωριστεί προϋπηρεσία που δεν εμπίπτει στο άρθρο 15
του ως άνω νόμου. Τα ανωτέρω Χ.Ε. αντικαταστάθηκαν με τα 374, 375 και 376/2010
όμοια και θεωρήθηκαν με μειωμένο το εντελλόμενο ποσό κατά ευρώ 403,10.
Με την 6/2010 πράξη της Επιτρόπου του Ελ.Σ. στο Δ. Ηλιούπολης
επεστράφη αθεώρητο το 9/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 3.750,00, του ν.π.δ.δ. «Δημοτικοί
Παιδικοί Σταθμοί» του Δ. Δάφνης, που αφορούσε στην καταβολή α΄ μέρους
αμοιβής σύμβασης μίσθωσης έργου για την οργάνωση δραστηριοτήτων με
εργαστήρια διαπολιτισμικής αγωγής, με την αιτιολογία ότι η ως άνω σύμβαση
αποτελούσε ανανέωση προηγούμενης σύμβασης με το ίδιο ν.π.δ.δ. και με το ίδιο
αντικείμενο, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 2 και 5 του π.δ. 164/2004
(Φ.Ε.Κ. 134 Α΄), σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 5 του ν. 1440/1984 (Φ.Ε.Κ. 70
Α΄) και με τις διατάξεις του εδ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 1892/1990
(Φ.Ε.Κ. 101 Α΄). Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε.
ΛΟΙΠΑ
Με την 74/2010 πράξη του Αναπληρωτή
Υπηρεσία Επιτρόπου
στο Ν.
Επιτρόπου του Ελ. Σ. στη 2 η
Ευβοίας επεστράφησαν
329/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 131.321,18,
αθεώρητα τα 328 και
του Δ.
Αυλίδας, που
αφορούσαν στην καταβολή στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης
Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) των αναλογούντων στο Δήμο τελών λειτουργίας του
Χ.Υ.Τ.Α., μηνών Ιανουαρίου- Νοεμβρίου
2009, σε εκτέλεση προγραμματικής
σύμβασης, που είχε συναφθεί μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και του Ενιαίου Συνδέσμου
Διαχείρισης Απορριμμάτων Ευβοίας (Ε.Σ.Δ.Α.Δ.Κ.Ε.), με την αιτιολογία ότι κατά
παράβαση της διάταξης του άρθρου 19 παρ. 7 του π.δ/τος 774/1980 «Οργανισμός
Ελ.Σ.» (ΦΕΚ Α΄ 189), όπως ισχύει, η προγραμματική σύμβαση δεν υποβλήθηκε πριν
από την υπογραφή της στον προληπτικό έλεγχο του Ελ.Σ. αλλά μετά από αυτήν και ενώ
264
ήδη βρισκόταν σε στάδιο εκτέλεσης, δηλαδή αφού είχαν ήδη εκδοθεί τιμολόγια για
παρασχεθείσες υπηρεσίες. Το ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκε .
Για τον ίδιο ως άνω λόγο επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε.: 1) 252/2010
Χ.Ε. ποσού ευρώ 14.190,17, του Δήμου Ν. Αρτάκης Ν. Ευβοίας, που αφορούσε στην
καταβολή στη Δ.Ε.Υ.Α.Χ. των αναλογούντων στο Δήμο τελών λειτουργίας του
Χ.Υ.Τ.Α. μηνός Δεκεμβρίου 2009 σε εκτέλεση της προεκτεθείσας προγραμματικής
σύμβασης, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 25/2010 του ιδίου ως άνω
Αναπληρωτή Επιτρόπου), 2) 226/2010, ποσού ευρώ 10.731,55, του Δ. Αυλίδας, που
αφορούσε στο ίδιο ως άνω αντικείμενο, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη
57/2010 του ιδίου ως άνω Αναπληρωτή Επιτρόπου).
Για τον ίδιο λόγο και για το λόγο ότι κατά παράβαση της αρχής της
νομιμότητας η συναφθείσα την 1.2.2010 νέα προγραμματική σύμβαση ανέτρεξε σε
χρόνο προγενέστερο της υπογραφής της, με συνέπεια να μην εντέλλεται νομίμως η
αφορώσα το μήνα Ιανουάριο 2010 δαπάνη επεστράφησαν αθεώρητα τα 186 και
187/2010 Χ.Ε., συνολικού ποσού ευρώ 111.665,07, του Δήμου Ανθηδόνος Ν.
Ευβοίας, που αφορούσαν στην καταβολή στη Δ.Ε.Υ.Α.Χ. των αναλογούντων στο
Δήμο τελών χρήσης της χωματερής του Δ. Χαλκιδέων
κατά τους μήνες: α)
Ιανουάριο-Νοέμβριο του έτους 2009 σε εκτέλεση της ίδιας ως άνω προγραμματικής
σύμβασης
μεταξύ του Δήμου, της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και της Ε.Σ.Δ.Α.Δ.Κ.Ε. και β)
Δεκέμβριο 2009-Ιανουάριο 2010 σε εκτέλεση νέας μεταξύ των αυτών μερών
συναφθείσας σύμβασης (πράξη 60/2010 του ιδίου ως άνω Αναπληρωτή Επιτρόπου).
Τα ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκαν.
Για τον τελευταίο ως άνω λόγο, δηλαδή της πρόσδοσης κατά παράβαση της
αρχής της νομιμότητας αναδρομικής ισχύος σε προγραμματική
σύμβαση,
επεστράφησαν αθεώρητα τα Χ.Ε.: 1) 821/2010, ποσού ευρώ 45.730,88, του Δ.
Χαλκιδέων, που αφορούσε στην καταβολή στη Δ.Ε.Υ.Α.Χ. των αναλογούντων στο
Δήμο τελών λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. μηνός Ιανουαρίου 2010, σε εκτέλεση της
συναφθείσας την 1.2.2010 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου αυτού, της
Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και του Ε.Σ.Δ.Α.Δ.Κ.Ε., το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 16/2010
του ίδιου ως άνω Αναπληρωτή Επιτρόπου), 2) 393/2010, ποσού ευρώ 14.572,95, του
Δ. Ληλαντίων, που αφορούσε το ίδιο ως άνω αντικείμενο, το οποίο δεν
επανυποβλήθηκε (πράξη 28/2010 του ιδίου ως άνω Αναπληρωτή Επιτρόπου), 3)
253/2010, ποσού ευρώ 12.753,98 του Δ. Ν. Αρτάκης, που αφορούσε το ίδιο ως άνω
αντικείμενο, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη
265
27/2010 του ιδίου ως άνω
Αναπληρωτή Επιτρόπου), 4) 174/2010, ποσού ευρώ 8.312,21, του Δ. Αυλίδας, που
αφορούσε το ίδιο ως άνω αντικείμενο, το οποίο δεν επανυποβλήθηκε (πράξη 58/2010
του ιδίου ως άνω Αναπληρωτή Επιτρόπου), 5) 164/2010, ποσού ευρώ 2.078,35, του
Δ. Διρφύων, που αφορούσε το ίδιο ως άνω αντικείμενο, το οποίο δεν
επανυποβλήθηκε (πράξη 26/2010 του ιδίου ως άνω Αναπληρωτή Επιτρόπου).
Με τη 241/2010 Πράξη του VII Τμήματος του Ε.Σ. κρίθηκε μη θεωρητέο το
692/2010 Χ.Ε., ποσού ευρώ 19.790,45, του Δ. Κερκυραίων, που αφορούσε στη
χρηματοδότηση του σχεδίου δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δ.
(Κ.Ε.ΔΗ.Κ) για δραστηριότητες πολιτιστικών εκδηλώσεων, με την αιτιολογία ότι μη
νόμιμα εμπεριέχεται στο σχετικό τιμολόγιο, που εξέδωσε η Κ.Ε.ΔΗ.Κ., και Φ.Π.Α.
ποσού ευρώ 3.434,71, καθόσον, λόγω της πολιτιστικής φύσεως του αντικειμένου της,
η παρεχόμενη υπηρεσία απαλλάσσεται από την επιβολή του εν λόγω φόρου (άρθρα
259 παρ. 2 του Κ.Δ.Κ. (Φ.Ε.Κ. 114 Α΄) και 3 και 22 του ν. 2859/2000 (Φ.Ε.Κ. 248
Α΄).
Με την 80/2010 πράξη του Επιτρόπου του Ελ. Σ. στη 2 η Υπηρεσία Επιτρόπου
στο Ν. Λάρισας επεστράφησαν αθεώρητα τα 3330 και 3331/2010 Χ.Ε., συνολικού
ποσού ευρώ 354.824, του Δ. Λαρισαίων, που αφορούσαν στην πληρωμή
αποζημιώσεων ακινήτων λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, με την αιτιολογία ότι:
α) κατά παράβαση των διατάξεων των παρ. 1, 7 κ