close

Enter

Log in using OpenID

ÄéåèíÝò ÖåóôéâÜë ÊéíçμáôïãñÜöïõ

embedDownload
Ν
Η
Σ
Ο
Σ
FREE PRESS
www.nissospatmos.com
ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 • ΤΕΥΧΟΣ 1ο
ÁÖÁËÁÔÙÓ Ç
íÝåò ãåùôñÞóåéò
óôï Óõíïäéíü
äßíïõí ôç ëýóç
ÃÉÏÑÔÇ ÐÑÏÖÇÔÇ ÇËÉÁ
óôçí êïñõöÞ
ôçò «éåñÜò íÞóïõ»
Á ÍÁÊÕÊËÙÓ Ç
μå ôéò... ðñïóôáãÝò
ôçò ÅõñùðáúêÞò
¸íùóçò
ÊÑÏÕÁÆÉÅÑÏÐËÏÉÁ:
õðÜñ÷åé ó÷Ýäéï ãéá
ôçí åðéóôñïöÞ ôïõò
OI 10 ÙÑÁÉÏÔÅÑÅÓ
ÐÁÑÁËÉÅÓ
+
INFO
GUIDE
ÄéåèíÝò ÖåóôéâÜë ÊéíçμáôïãñÜöïõ
7 ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ 50 ΤΑΙΝΙΕΣ & 17 ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ
2
Ν
FREE PRESS
editorial / περιεχόμενα
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΝΗΣΟΣ ΠΑΤΜΟΣ
ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ FREE PRESS
HELIART EDITIONS
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Hλίας Κουτουμάνος
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Άννα Κουβαρά
ΑRT DIRECTOR: Μαρία Μαρίνογλου
YΠΕΥΘΥΝΗ MARKETING / ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ:
Μιμίκα Δαβία (τηλ.: 210 2775514)
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΥΛΗΣ: Eλευθερία Κανακάκη
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ INFO GUIDE:
Πάνος Ταμπούρλος
ΣYNTONΙΣΜΟΣ: Eλισάβετ Τσάμη
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ/DATA ENTRY: Ιωάννα Κοράκη
Σ
Ν
Η
Σ
FREE PRESS
Σ
Ο
s.com
ospatmo
www.niss
¹
1
 2014 • žŸ¡š
”šŸ–”š
ÙÓ Ç
ÁÖ ÁË ÁÔñÞ
óåéò
ÉÏÕËÉÏÓ 2014 • ÔÅÕ×ÏÓ
íÝåò ãåùô
óôï Óõíïäéíüóç
äßíïõí ôç ëý
1ï
off
Take it
www.nissospatmo
s.com
ÇÔÇ ÇËÉÁ
ÃÉÏÑÔÇ ÐÑÏÖ
óôçí êïñõöÞ óïõ»
ôçò «éåñÜò íÞ
ËÙ ÓÇ
ÁÍ ÁÊ ÕÊ
ðñïóôáãÝò
ΤΟΥΒΡΑΣ
Editorial / Περιεχόμενα
Στο πρώτο τεύχος
Γεγονότα
Άποψη
Παράδοση
Celebrities
Nέα γενιά
Αναδρομή
Οικολογία
Γεύση
Αθλητικά
Real estate
Forum
Τrivia
Ο
°å ôéò...
ò
ôçò ÅõñùðáúêÞ
¸íùóçò
photo by: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
02.
04.
06.
08.
10.
12.
21.
22.
24.
26.
28.
29.
30.
31.
Σ
ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 • www.nissospatmos.com
Ν
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Η
C
M
Y
+
ÏÉÁ:
ÊÑÏÕÁÆÉÅÑÏÐË
INFO
GUIDE
éï ãéá
õðÜñ÷åé ó÷Ýä ôïõò
ôçí åðéóôñïöÞ
CM
MY
CY
CMY
K
ÅÓ
OI 10 ÙÑÁÉÏÔÅÑ
ÐÁÑÁËÉÅÓ
ôïãñÜöïõ
ôéâÜë Êéíç°á
œ
ÄéåèíÝò Öåó— 50 žŒ”˜” & 17 ˜žš•”—Œ˜ž
7 ’—œ
Discover Patmos
10-Jul-14
3:59:06 AM
OΙ 10 ΚΑΛΥΤΕΡΕ
Σ ΠΑΡΑΛΙΕΣ
ΤΕΝ MOST BEAUT IFUL
BEACH ES
Ï äéêüò
μïõ
ôüðïò
åßíáé ç
art ÐÜôμïò
Εκτύπωση / Βιβλιοδεσία:
ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΠΡΟΒΟΛΗ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ε.Π.Ε.
Μail: [email protected] και
nissos patmos free press / facebook
Λ. Τατοίου 89, Μεταμόρφωση, Αθήνα T.K.14452
τηλ.: 210 2775714 , fax: 21Ο 2724696
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή,
ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή
διασκευή απόδοση του περιεχομένου του εντύπου
με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό,
φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμος 2121/1993
και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην
Ελλάδα. Τα ενυπόγραφα άρθρα και οι συνεντεύξεις
εκφράζουν προσωπικές απόψεις και όχι απαραίτητα
θέσεις του εντύπου.
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Μετά την ανάγνωση του εντύπου μας
σκεφτείτε το περιβάλλον.
CREDITS ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΤΟΥΜΑΝΟΣ,
ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΑΓΙΑ
Hëßáò ÊïõôïõμÜíïò
[email protected]
ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΑ
ΛΑ
EVERY THING ABOUT
SKALA
ΣΤΑ ΣΤΕΝΑ ΤHΣ
ΧΩΡΑΣ
WALKT HROUG H AT
CHORA
H ÐÑÙÔÇ ÖÏÑÁ
Aí åßíáé áëÞèåéá üôé ôüðïò óïõ åßíáé ôï μÝñïò ðïõ
áãáðÜò, ôüôå óßãïõñá ï äéêüò μïõ ôüðïò åßíáé ç
ÐÜôμïò. Êáé ÷ñüíéá ôþñá Ý÷ù óôï ðßóù μÝñïò ôïõ
μõáëïý μïõ ôç óêÝøç íá êÜíù êÜôé äçμéïõñãéêü
êáé ïõóéáóôéêü, ãéá íá ôçò áíôáðïäþóù ôá üóá Ý÷åé
ðñïóöÝñåé óå åμÝíá êáé ôçí ïéêïãÝíåéÜ μïõ.
ÔåëéêÜ, ôï ðëÞñùμá ôïõ ÷ñüíïõ Þñèå áõôü ôï êáëïêáßñé. Ç éäÝá êáé ï ó÷åäéáóμüò μéáò μçíéáßáò åöçμåñßäáò free press áðïêëåéóôéêÜ ãéá ôçí ÐÜôμï
-áëëÜ êáé ôïõò åðéóêÝðôåò ôçò- ïëïêëçñþèçêå μå ôçí
ðïëýôéμç óõμâïëÞ áñêåôþí ößëùí áðü ôï íçóß êáé
âñßóêåôáé óÞμåñá óôá ÷Ýñéá óáò.
¸íá ôïëμçñü åã÷åßñçμá åí μÝóù êñßóçò, èá ðïõí êÜðïéïé... Ðéèáíüí äéêáéïëïãçμÝíá. ÁëëÜ Ý÷ù áðüëõôç
ðåðïßèçóç üôé, êÜèå ðñùôïâïõëßá μå áéóèçôéêÞ êáé
Üðïøç, μå èåôéêÞ åíÝñãåéá êáé ôï âëÝμμá óôï μÝëëïí,
åßíáé «êáôáäéêáóμÝíç» íá ðåôý÷åé.
Ç «ÍÞóïò ÐÜôμïò» åßíáé ανεξάρτητη. Áðåõèýíåôáé
óå üëïõò ôïõò ÐÜôμéïõò ðïõ áíáãíùñßæïõí ôá ðñïâëÞμáôá ôïõ íçóéïý ôïõò, áëëÜ ôá áíôéμåôùðßæïõí μå
áéóéüäïîï êáé ñåáëéóôéêü ôñüðï.
Åßíáé ευχάριστη, ãéáôß ï Þëéïò ôïõ Áéãáßïõ êáé ôá
÷ñþμáôá ôçò èÜëáóóáò äåí åðéôñÝðïõí íá äåéò ôç
æùÞ μåëáã÷ïëéêÜ.
Åßíáé ζωντανή, ãéáôß äåí μðïñåß íá æÞóåé ÷ùñßò
ôç óõμμåôï÷Þ óáò. ÐåñéμÝíïõμå óôï åðßóçμï site
μáò [email protected] êáé óôç óåëßäá ôïõ
Facebook, nissos patmos free press, ðñïôÜóåéò
ãéá áöéåñþμáôá êáé óõíåíôåýîåéò, öùôïãñáößåò μå
Üãíùóôåò ãùíéÝò ôïõ íçóéïý, áðüøåéò õðåõèýíùí ãéá
èÝμáôá ðïõ «êáßíå», ó÷üëéá êáé êñéôéêÞ ãéá ôçí ýëç.
Áêüμá êáé áããåëßåò…
Ç «Νήσος Πάτμος», ðéóôÝøôå μå, èá åßíáé μéá μçíéáßá åöçμåñßäá μå îå÷ùñéóôÞ ïíôüôçôá ãéáôß, μðïñåß íá
ôõðþíåôáé óôçí ÁèÞíá, áëëÜ áíÞêåé 100% óôçí ÐÜôμï.
Åý÷ïμáé íá ãßíåé êáé ç äéêÞ óáò áãáðçμÝíç óõíÞèåéá!
Η
Σ
Ο
Σ
www.nissospatmos.com • ΙΟΥΛΙΟΣ 2014
3
FREE PRESS
Ένα τιτλάκι.......
4
Ν
FREE PRESS
στο πρώτο τεύχος
Η
Σ
Ο
Σ
ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 • www.nissospatmos.com
Ν
Η
Σ
Ο
www.nissospatmos.com • ΙΟΥΛΙΟΣ 2014
Åõ÷Ýò ãéá êáëÞ áñ÷Þ
Ìå ÷áñÜ
ðëçñïöïñçèÞêáμå ôçí
Ýêäïóç ôçò μçíáßáò
åöçμåñßäáò «ÍÞóïò
ÐÜôμïò». Åõ÷üμáóôå
åõüäùóç ôçò ðñïóðÜèåéáò
óáò áõôÞò, ãéá ôï êáëü
ôïõ Íçóéïý μáò. Áò åßíáé
«êáëïôÜîéäï» ôï íÝï áõôü
Ýíôõðï!
Ìåô’ åõ÷þí ðñïò Êýñéïí.
Åí ôç ÉåñÜ, ÂáóéëéêÞ,
Ðáôñéáñ÷éêÞ êáé
ÓôáõñïðçãéáêÞ ÊïéíïâéáêÞ
ÌïíÞ Áãßïõ ÉùÜííç
ôïõ Èåïëüãïõ êáé
Åõáããåëéóôïý.
Óôç óçμåñéíÞ åðï÷Þ ôïõ
êáôáéãéóμïý åéäÞóåùí áðü
Ýíôõðá êáé çëåêôñïíéêÜ
μÝóá, Ýñ÷åôáé êáé ç
áñ÷Þ ôçò äéêÞò óáò
ðñïóðÜèåéáò. Åëðßæù
ç áíôéêåéμåíéêüôçôá íá
áðïôåëÝóåé ðõëþíá ôçò
ðïñåßáò óáò, μáêñéÜ áðü
åμðÜèåéåò êáé ðÜíôá ãéá
ôï êáëü ôïõ ôüðïõ. ÊáëÞ
äýíáμç.
ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΣΚΕΜΠΕΣ
ÁíôéäÞμáñ÷ïò Ïéêïíïμéêþí
& Ðñ. ÅðéôñïðÞò Ôïõñ.
ÁíÜðôõîçò êáé ÐñïâïëÞò
×áéñåôßæïõμå ôçí
êõêëïöïñßá ôïõ íÝïõ
μçíéáßïõ åíôýðïõ «ÍÞóïò
ÐÜôμïò». Ç áíôéêåéμåíéêÞ,
óùóôÞ, ðëïõñáëéóôéêÞ
êáé Ýãêõñç åíçμÝñùóç,
ôüóï ôùí óõμðïëéôþí μáò
üóï êáé ôùí åðéóêåðôþí,
ðáñÜëëçëá μå ôçí ðñïâïëÞ
ôùí íçóéþí μáò ÐÜôμïõ,
Áñêéþí êáé Ìáñáèéïý,
ðéóôåýïõμå üôé èá åßíáé
ïé âáóéêïß ôïõ óôü÷ïé.
Åõ÷üμáóôå íá Ý÷åé êáëÞ
åðéôõ÷ßá êáé áðïäï÷Þ.
Áãáðçôïß ößëïé,
Óõã÷áñçôÞñéá ãéá ôç íÝá
óáò ðñïóðÜèåéá óôï
÷þñï ôçò åíçμÝñùóçò.
Åý÷ïμáé êáëÞ åðéôõ÷ßá,
ôüóï óå óáò üóï êáé
óôïõò óõíåñãÜôåò óáò, áí
êáé ôç èåùñþ äåäïμÝíç
ãíùñßæïíôáò ôï ðÜèïò ðïõ
Ý÷åôå åðéäåßîåé μÝ÷ñé ôþñá
ãéá ôç äçμéïõñãßá ôïõ
åíôýðïõ. Èá áíáμÝíïõμå
ôï ðñþôï öýëëï áõôÞò
óáò ôçò ðñïóðÜèåéáò
μå ðïëý åíäéáöÝñïí.
Ìå åêôßμçóç
ΣΑΚΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ
Ðñüåäñïò ôïõ Äçμïôéêïý
Ëéμåíéêïý Ôáμåßïõ ÐÜôμïõ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΤΟΙΚΟΣ
ÄÞμáñ÷ïò ÐÜôμïõ
Åê μÝñïõò ôçò ¸íùóçò
Îåíïäü÷ùí ÐÜôμïõ
÷áéñåôßæù ôç íÝá Ýêäïóç
ôçò μçíéáßáò åöçμåñßäáò
«ÍÇÓÏÓ ÐÁÔÌÏÓ», ôçí
ïðïßá èá óôçñßîïõμå, êáé
åý÷ïμáé óôïõò åêäüôåò
ôçò êÜèå åðéôõ÷ßá óôçí
ðñïóðÜèåéÜ ôïõò. Ðéóôåýù
üôé ç íÝá áõôÞ åöçμåñßäá
èá êáëýøåé áñêåôÜ êåíÜ
óôçí åíçμÝñùóç, óôçí
áíÜäåéîç åðßêáéñùí,
èåμÜôùí êáé èá âïçèÞóåé
óôçí ðåñáéôÝñù äéáöÞμéóç
ôçò ÐÜôμïõ.
ΑΝΝΑ ΡΩΜΑΙΟΥ
Ðñüåäñïò ¸íùóçò
Îåíïäü÷ùí ÐÜôμïõ
Åõ÷üμáóôå áðü ôçí êáñäéÜ
μáò êÜèå åðéôõ÷ßá óôï
äýóêïëï åã÷åßñçμá íá
âñåèåßôå äçμïóéïãñáöéêÜ
êïíôÜ óôï êüóμï ôçò
ÐÜôμïõ. Åëðéæïõμå
ç íÝá åöçμåñßäá íá
âïçèÞóåé êáé íá åíþóåé
ôçí ôïðéêÞ êïéíùíßá,
ðïõ æçôÜ Üμåóç êáé
áíôéêåéμåíéêÞ åíçμÝñùóç
ãéá ôá ðñïâëÞμáôá ðïõ
áíôéμåôùðßæåé. Èá μáò
âñåßôå ðÜíôá äßðëá óáò
óå ü,ôé ÷ñåéáóôåßôå, áëëÜ
êõñßùò ùò ðéóôïýò
áíáãíþóôåò óáò.
Ìå öéëéêïýò ÷áéñåôéóμïýò
«×áéñåôßæù μå áéóéïäïîßá
ôç íÝá Ýêäïóç «ÍÞóïò
ÐÜôμïò» óôï íçóß. Áðü
ôçí ðñþôç μáò åðáöÞ,
îáöíéÜóôçêá åõ÷Üñéóôá
üôáí åíçμåñþèçêá ãéá ôçí
ðñüèåóç ôïõ åíôýðïõ íá
ãßíåé ÷ïñçãüò åðéêïéíùíßáò
óôçí áöéëïêåñäÞ
óõíáõëßáò μáò, ôçí 1ç
Áõãïýóôïõ. Åý÷ïμáé ï
ðïëéôéóμüò êáé ïé ÔÝ÷íåò
íá âñïõí ôç èÝóç ðïõ ôïõò
áñμüæåé óôçí ýëç ôçò. ÊáëÞ
áñ÷Þ êáé åõ÷áñéóôïýμå!
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ
Tïõñéóôéêüò ÐñÜêôïñáò
ΑΝΝΑ ΜΟΣΧΑ
ΚΑΜΠΟΣΟΥ Çèïðïéüò
Áãáðçôïß åêäüôåò ôçò
μçíéáßáò åöçμåñßäáòðåñéïäéêü ÍÇÓÏÓ ÐÁÔÌÏÓ
÷áéñåôþ êáé êáëùóïñßæù
áõôÞí ôçí êßíçóç
åíçμÝñùóçò. Áðü ôç èÝóç
ðïõ åðÝëåîá íá åîõðçñåôþ
ôçí ÐÜôμï, ôï íçóß ðïõ
ãåííÞèçêá êáé μåãáëþíù
ôá ðáéäéÜ μïõ, èåùñþ ðùò
ç ðëÞñçò åíçμÝñùóç åßíáé
ðñüïäïò êáé âïÞèåéá ðñïò
ôç ëýóç ÷ñüíéùí ôïðéêþí
êáé ãåíéêüôåñùí èåμÜôùí.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΙΤΣΗΣ
Σ
art
5
FREE PRESS
real estate
6
Ν
FREE PRESS
γεγονότα
áöáëÜôùóç:
áðüöáóç ãéá
νέες γεωτρήσεις
Η
Σ
Ο
Σ
ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 • www.nissospatmos.com
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
Η
Σ
Ο
äéáãùíéóμüò
ταχύτητας τον Αύγουστο
îåêéíÜåé ôï
äéåèíÝò öåóôéâÜë
κινηματογράφου
÷ùñßò ãéáôñü ôï êáëïêáßñé;
Ìéá ïõóéáóôéêÞ ðñùôïâïõëßá ôïõ Ðáíåëëçíßïõ
Óõëëüãïõ Ðñüëçøçò êáé ÓõμðáñÜóôáóçò Áíçëßêùí
ÈõμÜôùí Ôñï÷áßùí Áôõ÷çμÜôùí μå ôá äçμïôéêÜ
ó÷ïëåßá ÄùäåêáíÞóïõ áðïäßäåé.. êáñðïýò.
ÖÝôïò óõμμåôÝ÷ïõí êáé ðáéäéÜ áðü ×Üëêç,
ÁóôõðÜëáéá, Áñêéïýò, ÁãáèïíÞóé, Êù, ËÝñï êáé
ø òμ
æ μ
Ëåéøïýò
μáæß
μå ôçí Ñüäï, ôç Óýμç êáé ôç ÊÜëõμíï.
ÓõëëÝãïõí ðëáóôéê
ðëáóôéêÜ êáðÜêéá áðü ðáíôïý, ôá ïðïßá
μåôáöÝñïíôáé óå μå
μåãÜëåò óáêêïýëåò óôçí ÐÜôμï,
üðïõ êáé μå ôçí ðï
ðïëýôéμç âïÞèåéá ôùí Blue Star
Ferries, ðïõ äåß÷íï
äåß÷íïõí ðÜíôá ðåñéâáëëïíôéêÞ êáé
ïéêïëïãéêÞ åõáóéèç
åõáóéèçóßá, μåôáöÝñïíôáé óõãêåíôñùôéêÜ
óôá êÝíôñá áíáêý
áíáêýêëùóçò. ÖÝôïò μáæåýôçêáí 250
êéëÜ Þ áëëéþò 1156.000 êáðÜêéá.
Óôü÷ïò ôïõò: Ì
Ìå ôá ÷ñÞμáôá ðïõ èá μáæÝøïõí íá
áãïñáóôïýí á
áíáðçñéêÜ áμáîßäéá ãéá óõíïμÞëéêÜ
ôïõò ðáäéÜ ð
ðïõ ôá ÷ñåéÜæïíôáé êáé ôáõôü÷ñïíá
íá ðñïóôáô
ðñïóôáôåýïõí ôï ðåñéâÜëëïí.
Με δύο υπηρεσιακούς γιατρούς, οι
οποίοι έχουν υποβάλει παραίτηση, και με
τραυμαυτισμένο τον τρίτο, ο οποίος θα λείψει
για 40 ημέρες περίπου, λειτουργεί αυτήν τη
στιγμή το Κέντρο Υγείας του νησιού.
Αφορμή υπήρξε η ανεξήγητη -κατά τους υπό
παραίτηση γιατρούς- αντίδραση ασθενούς, η
οποία θεώρησε ότι δεν εξυπηρετήθηκε σωστά
αν και δεν είχε κλείσει ραντεβού και έκανε
καταγγελία στη 2η ΔΥΠΕ, όπου και οι γιατροί
δε βρήκαν τη στήριξη που περίμεναν.
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: Ο Δήμαρχος
συναντήθηκε την Τρίτη (8/7) με το διοικητή της
2ης ΔΥΠΕ, κ. Αλεβίζο, με τον οποίο συζήτησαν
λειτουργικά θέματα του Κέντρου Υγείας. Σε
αυτό το πλαίσιο, ο διοικητής υποσχέθηκε ότι
θα στείλει σύντομα έναν επιπλέον γιατρό,
ώστε να εξασφαλιστεί η εύρρυθμη λειτουργία
του Κέντρου.
FREE PRESS
γεγονότα
www.nissospatmos.com • ΙΟΥΛΙΟΣ 2014
ðÜôμïò - êñïõáæéåñüðëïéá
σημειώσατε 0 -1
ÐñùôïóôÜôçóå ï ÄÞμïò ÐÜôμïõ μå ôç óõíå÷Þ
ðáñïõóßá ôïõ óôï Õðïõñãåßï Íáõôéëßáò êáé ôç
ÃåíéêÞ Ãñáμμáôåßá Áéãáßïõ êáé, óôéò 25 Áõãïýóôïõ,
Ý÷åé ïñéóèåß ï äéáãùíéóμüò ãéá ôç äñïμïëüãçóç
ôá÷ýðëïïõ óêÜöïõò ãéá ôç äéáäñïμÞ ÓÜμïò-ÉêáñßáÐÜôμïò-Êùò êáé åðéóôñïöÞ. Íá óçμåéþóïõμå üôé ôï
äñïμïëüãéï èá éó÷ýóåé áðü ôï ÌÜéï ôïõ 2015.
7
Σ
ÅñùôçμáôéêÜ ðñïêáëåß ç éäéáßôåñá μåéùμÝíç êßíçóç
ôùí êñïõáæéåñüðëïéùí μå ðñïïñéóμü ôçí ÐÜôμï,
óå áíôßèåóç μå ôç ñáãäáßá áýîçóÞ ôçò óå Üëëïõò
ðñïïñéóμïýò åëëçíéêþí íçóéþí. ¼ðùò åßíáé ëïãéêü,
ïé ôïõñéóôéêïß öïñåßò ôçò ÐÜôμïõ åêöñÜæïõí ôïí
ðñïâëçμáôéóμü ôïõò ãéá ôéò ðéèáíÝò åðéðôþóåéò óôçí
ôïðéêÞ ïéêïíïμßá. ÄéáâÜóôå ôï ó÷åôéêü Üñèñï ôïõ
ÐñïÝäñïõ ôïõ ÄÇ.ËÉ.ÔÁÐ., óôç óåë.8.
Ãéá êÜèå íçóß, ôï èÝμá ôçò áöáëÜôùóçò åßíáé
óçμáíôéêü êáé êáßñéï. Óôï ðëáßóéï áíáæÞôçóçò
ëýóåùí áðü ôï ÄÞμï ÐÜôμïõ, ï ÄÞμáñ÷ïò ê.
Ãñçãüñçò Óôüéêïò åß÷å óõíÜíôçóç óôç ÌõôéëÞíç,
êáé óõãêåêñéμÝíá óôçí ÃåíéêÞ Ãñáμμáôåßá Áéãáßïõ,
ôç ÄåõôÝñá 7 Éïõëßïõ, μå õðçñåóéáêïýò ðáñÜãïíôåò
ó÷åôéêÜ μå ôç ëåéôïõñãßá ôùí μïíÜäùí áöáëÜôùóçò.
Óôç óýóêåøç áõôÞ áðïöáóßóôçêå, ëïéðüí, íá ãßíïõí
ôñåéò äéåñåõíçôéêÝò ãåùôñÞóåéò åíôüò ôçò ôñÝ÷ïõóáò
åâäïμÜäáò óôçí ðåñéï÷Þ Óõíïäéíïý, ãéá Üíôëçóç
õöÜëμçñïõ íåñïý.
Èá óõíôá÷èåß Ýêèåóç μå ôá áðïôåëÝóμáôá ôùí
ãåùôñÞóùí üóï ôï äõíáôüí ðéï óýíôïμá êáé åöüóïí
ôï ðüñéóμá åßíáé áñíçôéêü, ï ÄÞμïò èá êéíçèåß ðñïò
ôçí êáôåýèõíóç Üíôëçóçò íåñïý áðü ôç èÜëáóóá.
áíáêýêëùóç
áðü ôá ðáéäéÜ
για έναν καλό
σκοπό
Ν
Áðü ôéò 24 μÝ÷ñé ôéò 30 Éïõëßïõ, ïé
óéíåößë ÐÜôμéïé êáé ïé åðéóêÝðôåò
ôïõ íçóéïý èá âñåèïýí óå μéá
ãéïñôÞ ôïõ óéíåμÜ! Ï ëüãïò,
öõóéêÜ, ãéá ôï ÄéåèíÝò ÖåóôéâÜë
ÊéíçμáôïãñÜöïõ ÐÜôμïõ, óçμåßï
óõíÜíôçóçò êéíçμáôïöñáöéóôþí,
äçμéïõñãþí êáé êáëëéôå÷íþí áðü
üëïí ôïí êüóμï!
¸íá ðñïóôáôåõüμåíï áðü ôçí
UNESCO ó÷ïëåßï μåôáôñÝðåôáé
óå ÷þñï ðñïâïëÞò åíþ, óôï
îåíïäï÷åßï Patmos Aktés,
äéïñãáíþíïíôáé åðôÜ çμÝñåò μå 10
ôáéíßåò μåãÜëïõ μÞêïõò, 40 ôáéíßåò
μéêñïý μÞêïõò êáé 17 íôïêéμïíôÝñ,
óå óõíäõáóμü μå óåμéíÜñéá êáé
ðáñÜëëçëåò åêäçëþóåéò.
Ç áõëáßá ôïõ ÖåóôéâÜë èá áíïßîåé
ôï «Life in the boardeelands»,
Ýíá óðïíäõëùôü íôïêéμáíôÝñ ôï
ïðïßï áðïôåëåßôáé áðü áõôïôåëÞ
ðïñôñÝôá éäéáßôåñùí ÷áñáêôÞñùí
ôçò ÐÜôμïõ.
Ïé ðáñïõóßá óçμáíôéêþí
êéíçμáôïãñáöéóôþí, üðùò ôüóï
áõôÞ ôïõ âñáâåõμÝíïõ μå ¼óêáñ
ðáñáãùãïý Tini Magnusson üóï
êáé ôïõ Áñãåíôéíïý óåíáñéïãñÜöïõ
êáé óêçíïèÝôç ÓáíôéÜãï
ÁμéãêïñÝíá, áðïäåéêíýïõí
üôé õðÜñ÷åé áðïäï÷Þ áðü ôçí
ðëåõñÜ ôùí äçμéïõñãþí, ãåãïíüò
ðïõ õðïäåéêíýåé üôé üôé áõôü ôï
ÖåóôéâÜë Ý÷åé μÝëëïí!
Ç «ÌéêñÜ Áããëßá», ôïõ ÐáíôåëÞ
Âïýëãáñç, óõíáíôéÝôáé μå ôç
âñáâåõμÝíç μå ¼óêáñ ôáéíßá ôïõ
ÓðÜéê Ôæüíæé «Äéêüò ôçò», áëëÜ êáé
ôçí «ÔÝëåéá ïμïñöéÜ» ôïõ ÐÜïëï
Óïñåíôßíï. Áêüμç, ï óðïõäáßïò
âñåôáíüò óêçíïèÝôçò Ôåñé Ãêßëéáμ
âÜæåé ôï óôßãμá ôïõ μå ôç íÝá ôïõ
ôáéíßá «Èåþñçμá ôïõ μçäåíüò»,
åíþ ï óêçíïèÝôçò ÃïõÝò Áíôåñóïí,
μå ôçí ôáéíßá ôïõ «The Grand
Budapest Hotel», óßãïõñá èá óáò
äéáóêåäÜóåé.
Óçμáíôéêü åßíáé, åðßóçò, üôé áõôü
ôï êáëïêáßñé Ý÷ïõí ôçí ôéμçôéêÞ
ôïõò ïé ãõíáßêåò óå Ýíá áöéÝñùμá
μå ÷áñáêôçñéóôéêü ôßôëï: «Ãõíáßêåò
ðßóù áðü ôçí êÜμåñá». Ãéá
ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò êÜíôå
êëéê óôçí åðßóçμç éóôïóåëßäá
ôïõ ÖåóôéâÜë www.iffp.gr êáé
óôéò áíôßóïé÷åò éóôïóåëßäåò óå
Facebook, Vimeo êáé Twitter.
ÓHMEIÙÓÇ: Ôï ÄéåèíÝò ÖåóôéâÜë
ÊéíçμáôïãñÜöïõ ÐÜôμïõ
äéïñãáíþíåé äéáãùíéóμü óåíáñßïõ,
ôï ãíùóôü Fade In, óå óõíåñãáóßá
μå ôïí ÏÔÅ TV êáé ôç SUGARHIGH.
ÁÑÊÉÏÉ
δαντελωτές ακρογιαλιές
Èá ôéò âñåßôå
óôïõò Áñêéïýò!
Èá êïëõμðÞóåôå
óôá ôéñêïõÜæ ôïõò
íåñÜ, èá ÷ùèåßôå
óôéò μáãåõôéêÝò
óðçëéÝò μå ôïõò
óôáëáãμßôåò... Åμåßò
óáò ðñïôåßíïõμå ôá
ÔçãáíÜêéá, õðÜñ÷ïõí
üμùò êáé ôï ËéμíÜñé,
ç ÐáôåëéÜ, ï ÊáøáëéóμÝíïò, üðùò êáé ðïëëÜ
ãïçôåõôéêÜ êïëðÜêéá. Íá óçμåéþóïõμå üôé ôï íÝï,
áðÜíåμï ëéμáíÜêé ôïõò μðïñåß íá öéëïîåíÞóåé Ýùò
êáé 20 éóôéïöüñá êáé μéêñüôåñá óêÜöç.
ËÅÉØÏÉ
βιβλιοθήκη του μέλλοντος
Ôé èá äéáâÜóåôå öÝôïò ôï êáëïêáßñé; Ç ÄçμïôéêÞ
ÂéâëéïèÞêç «ÏäõóóÝáò Åëýôçò», ðïõ éäñýèçêå ôï
1997 μå ÷ïñçãßá ôïõ Ïñãáíéóμïý ôùí ÇíùμÝíùí
Åèíþí êáé ôçò Goody's, áíïßãåé ãéá ôï êïéíü êÜèå
ÐáñáóêåõÞ (5.00-9.00 μμ), ÓÜââáôï (10.00 ðμ-2.00
μμ & 5.00-9.00 μμ) êáé ÊõñéáêÞ (10.00 ðμ-2.00 μμ),
ðáñÝ÷ïíôáò äùñåÜí êáé ôéò åêèÝóåéò-áöéåñþμáôá
óôïõò μåãÜëïõò μáò ëïãïôÝ÷íåò ôïõ Åèíéêïý ÊÝíôñïõ
Âéâëßïõ. ÓõμμåôÝ÷ïíôáò äå ãéá 3ç ÷ñïíéÜ óôçí
êáëïêáéñéíÞ åêóôñáôåßá ôïõ Future Library, Ý÷åé Þäç
îåêéíÞóåé μéá óåéñÜ äñáóôçñéïôÞôùí ãéá ôïõò μéêñïýò
ôçò ößëïõò, ðïõ èá ïëïêëçñùèïýí óôéò 27 Éïõëßïõ.
ÌÁÑÁÈÉ
νησάκι-σταθμός
Óôçí ôáâÝñíá ôïõ Ìé÷Üëç (åíüò åê ôùí ôñéþí áäåñöþí
ôçò ïéêïãÝíåéáò ÊÜâïõñá, ðïõ ðñùôïåãêáôáóôÜèçêå
óôï íçóß ôï 1805 êáé ôï ÷åéμþíá, μïíáäéêþí ðëÝïí
êáôïßêùí ôïõ), áêüμá êáé ôá ôçãáíçôÜ áõãÜ Ý÷ïõí...
Üëëç ãåýóç, áöïý ü,ôé óåñâßñåôáé åßíáé äéêÞò ôïõ
ðáñáãùãÞò •íôïμÜôåò, ÷üñôá, êïôüðïõëï, ÷ïéñéíü
êñÝáò êáé ëïõêÜíéêá êáé ôõñéÜ.
Óôçí êáôáðñÜóéíç áõëÞ,
ôþñá, ôçò Üëëçò
ôáâÝñíáò, ôïõ ÐáíôåëÞ
Áéμéëéáíïý, èá
äïêéμÜóåôå öñÝóêéåò
óáëÜôåò, êáôóéêÜêé,
÷ôáðïäïêåöôÝäåò
êáé, öõóéêÜ,
ïëüöñåóêá øÜñéá
•üëá μáãåéñåμÝíá áðü
ôá «μáãéêÜ» ÷Ýñéá ôçò
êõñßáò Êáôßíáò.
8
Ν
FREE PRESS
άποψη
Η
Σ
Ο
Σ
ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 • www.nissospatmos.com
Ν
Η
Σ
Ο
Σ
www.nissospatmos.com • ΙΟΥΛΙΟΣ 2014
9
FREE PRESS
real estate
ÓÁÊÇÓ ÅËÉÓÓÁÉÏÕ
Ðñüåäñïò ÄÇ.ËÉ.ÔÁÐ.
Λόγω έλλειψης προβλήτας, τα κρουαζιερόπλοια
αναγκάζονται να παραμένουν αρόδο.
¸íá Üμåóï ðñüâëçμá
αναζητά ουσιαστική λύση
O Ðñüåäñïò ôïõ Äçμïôéêïý Ëéμåíéêïý Ôáμåßïõ ÐÜôμïõ, ÓÜêçò Åëéóóáßïõ, áíáëýåé ôïõò
ëüãïõò ãéá ôïõò ïðïßïõò ç ðïëõíïμßá êáé ç ãñáöåéïêñáôßá åμðïäßæïõí ôçí ÐÜôμï íá Ý÷åé
ôç èÝóç ðïõ ôçò áîßæåé óôç öéëïîåíßá êñïõáæéåñüðëïéùí.
M
Ý÷ñé ôéò áñ÷Ýò ôçò äåêáåôßáò ôïõ 2000,
öïñÝáò äéá÷åßñéóçò üëùí ôùí ëéμÝíùí
ôùí íçóéþí ôïõ Íïμïý ÄùäåêáíÞóïõ Þôáí
ôï (åíéáßï) Ëéμåíéêü Ôáμåßï ÄùäåêáíÞóïõ.
Áðü ôç äéÜóðáóÞ ôïõ ðñïÝêõøáí ôÝóóåñá
ÄçμïôéêÜ ËéμåíéêÜ Ôáμåßá, μå ôï Äçμïôéêü
Ëéμåíéêü Ôáμåßï ÐÜôμïõ íá áíáëáμâÜíåé ôç
äéïßêçóç êáé äéá÷åßñéóç ôùí ëéμÝíùí ôùí
íçóéþí ôïõ âïñåßïõ óõãêñïôÞμáôïò ôçò
ÄùäåêáíÞóïõ (ÐÜôμïõ, ËÝñïõ, Ëåéøþí êáé
Áãáèïíçóßïõ).
Óôçí ðïñåßá ôïõ ÷ñüíïõ, äõóôõ÷þò, üëá
ôá ëéμåíéêÜ Ýñãá ôçò áñμïäéüôçôÜò μáò
õëïðïéÞèçêáí ÷ùñßò íá Ý÷ïõí ôçñçèåß
óôïé÷åéþäåéò êáíüíåò íïμéμüôçôáò.
ÁðïôÝëåóμá áõôþí ôùí ðáñáëåßøåùí
åßíáé, áõôÜ ôá ëéμåíéêÜ Ýñãá ðïõ
êáôáóêåõÜóèçêáí áðü ôïõò êáè’ ýëçí
áñμüäéïõò öïñåßò, áðü ôï õóôÝñçμá ôïõ
åëëçíéêïý ëáïý ãéá ôçí åîõðçñÝôçóç ôùí
áíáãêþí ôïõ, íá èåùñïýíôáé μÝ÷ñé êáé
óÞμåñá μç íüμéμá êáé, ðáñÜëëçëá, ëüãù
ôçò áíõðáñîßáò êáèïñéóμÝíùí ëéμåíéêþí
æùíþí, áμöéóâçôåßôáé ôï äéêáßùμÜ μáò
íá ðáñá÷ùñÞóïõμå ëéμåíéêü ÷þñï,
áêüμá êáé ãéá ôçí ðéï áðëÞ ÷ñÞóç (ð.÷. óå
μéêñïðùëçôÝò).
Ôï ÷åéñüôåñï üμùò åßíáé üôé, ãéá ôçí
ÐÜôμï, ç ïðïßá áðïôÝëåóå ðñïïñéóμü
êñïõáæéÝñáò áðü ôçí ðñþôç óôéãμÞ ðïõ áõôÞ
Ýêáíå ôçí åμöÜíéóÞ ôçò óôçí ðáôñßäá μáò,
äåí åëÞöèç êáμßá ðñüíïéá êáé äåí Ýãéíå
êáíÝíáò ó÷åäéáóμüò ãéá ôçí êáôáóêåõÞ
íÝïõ ðñïâëÞôá, êáôÜëëçëïõ ãéá ôçí
õðïäï÷Þ ôùí êñïõáæéåñüðëïéùí. ¸ôóé, μÝ÷ñé
êáé óÞμåñá, ç ÐÜôμïò Ý÷åé íá åðéäåßîåé
μüíï ôïí ðñïâëÞôá Å/Ã-Ï/Ã óêáöþí,
μå Ýôïò êáôáóêåõÞò 1971, ï ïðïßïò,
ðÝñáí ôùí êñïõáæéåñüðëïéùí, ðñÝðåé íá
åîõðçñåôÞóåé Å/Ã-Ï/à ôçò áêôïðëïÀáò,
ôá÷ýðëïá, õäñïöüñá ê.ï.ê. Êáé ôï
áðïôÝëåóμá åßíáé ç óõíôñéðôéêÞ ðëåéïøçößá
ôùí êñïõáæéåñïðëïßùí íá ðáñáμÝíïõí
áñüäï, μå äõóμåíÞ áðïôåëÝóμáôá ôüóï
ãéá ôéò ðëïéïêôÞôñéåò åôáéñåßåò ðïõ
åðéâáñýíïíôáé μå ôï åðéðñüóèåôï êüóôïò
ôùí êáõóßμùí, üóï êáé ãéá ôï íçóß μáò ðïõ
÷Üíåé åðéóêÝðôåò ëüãù ôïõ äéóôáãμïý ôùí
ôïõñéóôþí íá åðéâéâáóôïýí óôéò ëÝμâïõò
ðïõ èá ôïõò μåôáöÝñïõí óôï ëéμÝíá.
Ãéá íá áíôéμåôùðßóåé ôá ïîõμμÝíá áõôÜ
ðñïâëÞμáôá, ôï Äçμïôéêü Ëéμåíéêü Ôáμåßï
ÐÜôμïõ Ý÷åé ðñïâåß óôéò åîÞò åíÝñãåéåò:
1. Åêðüíçóç ôïðïãñáöéêþí μåëåôþí ãéá
ôïí êáèïñéóμü ïñéïãñáμμþí áéãéáëïý
óå ðåñéï÷Ýò ðïõ ðñïóöÝñïíôáé ãéá ôçí
êáôáóêåõÞ íÝùí ëéμåíéêþí Ýñãùí.
2. Åêðüíçóç μåëÝôçò ãéá ôçí ôïðïèÝôçóç
íáõäÝôùí óôïí üñμï ÓêÜëáò ÐÜôμïõ, μå
óêïðü ôç äçμéïõñãßá ðëùôïý áãêõñïâïëßïõ,
óôï ïðïßï èá åëëéμåíßæïíôáé μå áóöÜëåéá
êñïõáæéåñüðëïéá.
3. Åêðüíçóç Ì.Ð.Å. êáé õðïâïëÞ áéôÞóåùí
ãéá íïμéμïðïßçóç üëùí ôùí ëéμåíéêþí
åãêáôáóôÜóåùí áñμïäéüôçôÜò ôïõ, âÜóåé ôïõ
Üñèñïõ 14 ôïõ Í. 2971/2001.
4. Åêðüíçóç master plan ëéμÝíá ÓêÜëáò
ÐÜôμïõ, ï ïðïßïò Ý÷åé ÷áñáêôçñéóèåß
ùò Ýíáò áðü ôïõò åßêïóé ðÝíôå ëéμÝíåò
μåßæïíïò åíäéáöÝñïíôïò ôçò ÷þñáò μáò.
ÔåëéêÜ, åßíáé äõíáôÞ ç áíÜðôõîç ôùí
ëéμåíéêþí õðïäïμþí êáé åéäéêüôåñá áõôþí
ðïõ áöïñïýí óôçí õðïäï÷Þ êñïõáæéÝñáò;
Ç áðÜíôçóç åßíáé -êáôÜ ôçí ÜðïøÞ
μáò- èåôéêÞ, áëëÜ õðü ôéò áêüëïõèåò
ðñïûðïèÝóåéò:
1. Êáèïñéóμüò ôùí ïñéïãñáμμþí áéãéáëïý
êáé ðáñáëßáò óå üëï ôï μÞêïò ôùí
áêôïãñáμμþí ôçò ÷þñáò, îåêéíþíôáò
áðü ôéò ðåñéï÷Ýò ðïõ óõãêåíôñþíïõí
åíäéáöÝñïí ãéá ôçí õëïðïßçóç ëéμåíéêþí
õðïäïμþí.
2. Íïμéμïðïßçóç üëùí ôùí ëéμåíéêþí
åãêáôáóôÜóåùí ðïõ êáôáóêåõÜóôçêáí
áðü äçμüóéïõò öïñåßò êáôÜ ðáñÝêêëéóç
ôùí éó÷õïõóþí äéáôÜîåùí, μå íïμïèåôéêÞ
ñýèμéóç.
3. ÁëëáãÞ ôïõ íïμéêïý ðëáéóßïõ ðïõ
áöïñÜ óôç äéåîáãùãÞ äéáãùíéóμþí ãéá ôçí
áíÜèåóç μåëåôþí äçμïóßùí Ýñãùí.
4. ÅöáñμïãÞ ôçò äéáäéêáóßáò «fast track»
ãéá üëá ôá μåëåôþμåíá ëéμåíéêÜ Ýñãá ðïõ
áöïñïýí óôçí áíÜðôõîç ôïõ èáëáóóßïõ
ôïõñéóμïý.
5. ÊáôÜëëçëç óôåëÝ÷ùóç ôùí μéêñþí
öïñÝùí äéïßêçóçò êáé äéá÷åßñéóçò ëéμÝíùí
μå åðéóôçμïíéêü ðñïóùðéêü, åßôå áðü
μåôÜôáîç, åßôå μå íÝåò, óôï÷åõμÝíåò
ðñïóëÞøåéò.
Óå áõôÝò ôéò ãñáμμÝò êáôáèÝôïõμå ôçí
áãùíßá μáò ãéá ôï μÝëëïí ôçò íçóéùôéêÞò
÷þñáò, ôï ïðïßï åßíáé Üμåóá óõíõöáóμÝíï
μå ôçí áíÜðôõîç óýã÷ñïíùí õðïäïμþí ãéá
ôçí åîõðçñÝôçóç ôïõ èáëÜóóéïõ ôïõñéóμïý,
åõåëðéóôþíôáò Ýôóé íá óõμâÜëëïõμå óôï
äçμüóéï äéÜëïãï ãéá ôçí åðßëõóÞ ôïõò.
art
φωτο
art
FREE PRESS
το πανηγύρι του Πρ. Ηλία
Στις 19 και τις
20 Ιουλίου,
η Πάτμος
γιορτάζει,
όπως
αρμόζει στο
ιερό νησί, το
μέγιστο των
προφητών,
αλλά και τον
έφορο των
μελτεμιών
και των
καλοκαιρινών
-κυρίωςβροχών.
Η
Σ
Ο
Σ
ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 • www.nissospatmos.com
Ν
Η
Σ
Ο
11
Σ
FREE PRESS
παράδοση
www.nissospatmos.com • ΙΟΥΛΙΟΣ 2014
Óôçí ÅëëÜäá, åêêëçóÜêéá ðïõ
âñßóêïíôáé óôçí øçëüôåñç
êïñõöÞ êÜèå ôüðïõ åßíáé
áöéåñùμÝíá óôïí ðñïöÞôç Çëßá
êáñÜâé êáé ôé... íåñü. ÁðÝèåóå, ëïéðüí, Ýíá êïõðß
óôïí þμï êé üðïéïí óõíáíôïýóå óôç óôåñéÜ, ôïí
ñùôïýóå áí Þîåñå ôé Þôáí áõôü ðïõ êñáôïýóå.
Êé üóï ôïõ áðáíôïýóáí “êïõðß åßíáé”, ôüóï øçëüôåñá ðñï÷ùñïýóå. ¼ôáí üμùò Ýöôáóå êÜðïôå ó’
Ýíá ðïëý øçëü âïõíü, ï ôóïðÜíçò ðïõ óõíÜíôçóå
êïßôáîå ðñþôá ôï êïõðß êáëÜ-êáëÜ êáé μåôÜ ôïõ
åßðå:”´Åíá êïμμÜôé îýëï åßíáé.” Ýóôçóå üñèéï ôï
êïõðß, Ý÷ôéóå åêåß μéá êáëýâá êé Ýμåéíå êïíôÜ
óôïõò áíèñþðïõò ôùí âïõíþí ãéá üëç ôïõ ôç æùÞ.
ÅðéóôñÝöïíôáò óôá åãêüóμéá, ôï ðáíçãýñé ôïõ
ÐñïöÞôç Çëßá, óôéò 20 Éïõëßïõ, äå μïéÜæåé μå ü,ôé
öáíôÜæåóôå! ×ùñßò öùíÝò, ôñáãïýäéá, ãñáöéêÜ
öáãïðüôéá êáé ðïëý÷ñùμï ðëÞèïò... Áîßæåé ôïí
êüðï ç åμðåéñßá. ¼÷é μüíï ãéá ôïí åðéóêÝðôç,
áëëÜ êáé ãéá ôïõò êáôïßêïõò ôçò ÐÜôμïõ...
Ïé õðüëïéðåò ãéïñôÝò ôïõ Éïýëç
24-25/7: ÃéïñôÞ ôçò Áã. ¢ííáò óôïí É. Í. ÁðïêÜëõøçò
25-26/7: ÃéïñôÞ ôçò Áã. ÐáñáóêåõÞò óôïí ÊÜâï
ôïõ ÃÝíïõðá
26-27/7: ÃéïñôÞ ôïõ Áã. ÐáíôåëåÞμïíá óôï íçóÜêé
×éëéïμüäé
27-28/7: ÃéïñôÞ ôïõ Ðñü÷ïñïõ óôéò ÁëõêÝò.
AíÞμåñá ôïõ Áç Ëéá
Å
êôõöëùôéêü öùò, äéÜóðáñôïé âñÜ÷ïé, óáí íá
ôïõò ðÝôáîå Ýíá èåüñáôï ÷Ýñé, äåêÜäåò óðçëéÝò,
áðÝíáíôé ïé Ëåéøïß, ç ËÝñïò, áëëÜ êé Ýíá åõäéÜêñéôï
êïμμÜôé ôçò Ôïõñêßáò êáé, áðü êÜôù, óå üëï ôçò ôï
μåãáëåßï, ç âáèéÜ, êáôáãÜëáíç èÜëáóóá! Óå Ýíá ôïðßï
ðïõ “êüâåé” ôçí áíÜóá âñßóêåôáé ôï îùêêëÞóé ôïõ
ÐñïöÞôç Çëßá ôïõ Èåóâßôç, óôá 270 μÝôñá ýøïò, óå
Ýíá áðü ôï ïñåéíüôåñá óçμåßá ôçò ÐÜôμïõ.
Åðß ôçò ïõóßáò, ðñüêåéôáé ãéá “êÜèéóμá” ôï ïðïßï êôßóôçêå ôï 1746 áðü ôïí éåñïμüíá÷ï
Íåüöõôï ôïí Óõμéáêü êáé õðáãüôáí
óôçí ÌåãÜëç ÌïíÞ ôçò ÐÜôμïõ (éäéïêôçóéáêÜ, äéïéêçôéêÜ êáé ðíåõμáôéêÜ). Ôï åñçμçôÞñéï áðïôåëåßôáé áðü
μïíüêëéôï íáü μå ôñïýëï, êåëéÜ êáé
ðñïáýëéï ðïõ ðåñéâÜëëåôáé áðü ðåñéôåß÷éóμá. Óôçí åßóïäï óþæåôáé åðéãñáöÞ ôïõ êôÞôïñÜ ôïõ, óå μáñμÜñéíç
ðëÜêá, åíþ óýμöùíá μå Üëëç, åóùôåñéêÞ åðéãñáöÞ, ôï îýëéíï ôÝμðëï ôçò
åêêëçóßáò ôïõ ÐñïöÞôç Çëßá åðé÷ñõóþèçêå ôïí Éïýëéï ôïõ 1795 áðü ôïí
éåñïμüíá÷ï Äáíßëç êáé ç åéêüíá ôïõ
Áãßïõ Âáóéëåßïõ äùñÞèçêå áðü ôïí ÊùíóôáíôÞ Êõäùíéáßï, áãéïãñÜöï áðü ôçí ÊñÞôç.
Ãéá íá ôï åðéóêåöèåßôå, áöïý ðÜñåôå ðñþôá Üäåéá
áðü ôçí ÉåñÜ ÌïíÞ Áãßïõ ÉùÜííç Èåïëüãïõ (êé áöïý
óéãïõñåõèåßôå üôé ôá ñïý÷á óáò åßíáé êáôÜëëçëá)
μáêñý öüñåμá Þ öïýóôá, êáëõμμÝíïé þμïé êáé ðëÜôç
ãéá ôéò ãõíáßêåò êáé, ãéá ôïõò Üíôñåò, μáêñéÜ ðáíôåëüíéá), èá ïäçãÞóåôå áðü ôç ×þñá ðñïò ôï Äéáêüöôé, èá
óôñßøåôå äåîéÜ ðñïò ÊïõâÜñé-Áã. ÐáñáóêåõÞ-ÐñïöÞôç Çëßá êáé èá îáíáóôñßøåôå
åîéÜ ó’ Ýíáí ôóéμåíôüäñïμï, õðïëïãßæïíôáò üôé ç áíÜâáóç êõμáßíåôáé óôï Ýíá ÷éëéüμåôñï.
ÁõôÞ ôçí áíÜâáóç èá ðñáãμáôïðïéÞóïõí óôéò 19 Éïõëßïõ ðåæïß ï íÝïò çãïýμåíïò ôçò É.Ì. Áãßïõ ÉùÜííïõ
ôïõ Èåïëüãïõ, Áñ÷éμáíäñßôçò Êýñéëëïò ÐÝíôå (åêëÝ÷èçêå áêñéâþò ðñéí
áðü Ýíá ÷ñüíï), ïé áäåñöïß ôçò ÉåñÜò
ÌïíÞò, üóïé ðéóôïß êáé ïé Üñ÷ïíôåò
ôïõ ôüðïõ, ðñïêåéμÝíïõ íá ôåëåóôåß ï
ðáíçãõñéêüò åóðåñéíüò, óôéò 6.30 ôï
áðüãåõμá. ÁíÞμåñá äå ôçò ãéïñôÞò
ôïõ ÐñïöÞôç Çëßá, êáé μåôÜ ôç Èåßá
Ëåéôïõñãßá ðïõ èá ïëïêëçñùèåß ðåñßðïõ óôéò 10 ôï ðñùß, üëç ç ÐÜôμïò
èá äçëþóåé ðáñïýóá óôï êáöÝäéóμá
ôïõ Åóðåñéíïý, μå ðáñáäïóéáêÜ
ãëõêÜ êáé ôõñüðéôåò, ôéμþíôáò ôçí
áíÜëçøç ôïõ μåãßóôïõ ôùí ðñïöçôþí
ôçò ÐáëáéÜò ÄéáèÞêçò.
Óýμöùíá, âÝâáéá, μå ôç ëáúêÞ ðáñÜäïóç, ï ¢é-Ëéáò
Þôáí íáýôçò ðïõ ç èÜëáóóá ðñïóðÜèçóå ðïëëÝò
öïñÝò íá ôïí ðíßîåé. ¼ôáí âáñÝèçêå ôá ôáîßäéá, áðïöÜóéóå íá âñåé Ýíá μÝñïò üðïõ íá μçí îÝñïõí ôé åßíáé
£²œ©­¶µ£
Ο Άγιος
προφήτευε
και τις έντονες
αλλαγές του
καιρού
Åëåõèåñßá ÊáíáêÜêç
[email protected]
photo by: ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ ÔÏÕÂÑÁÓ
10
Ν
art
µ©
12
Ν
Ñáíôåâïý
óôçí
ðáñáëßá
Äéáêñßíåôáé ãéá ôç
μõóôéêéóôéêÞ ôçò
áôμüóöáéñá, áðïôåëåß
ùóôüóï Ýíáí áðü ôïõò
ðëÝïí êïóμïðïëßôéêïõò
ðñïïñéóμïýò êáé,
óßãïõñá, ôïí ðéï
“øáãμÝíï” ãéá ôïõò
¸ëëçíåò êáé îÝíïõò
ðïõ áðïæçôïýí íá
óõíäõÜóïõí ôéò
äéáêïðÝò μå ôçí
åóùôåñéêÞ ôïõò
áíÜôáóç. ¸ôóé, öÝôïò,
üðùò êáé ðÝñóé ôï
êáëïêáßñé, ðïëëïß
åßíáé ïé åðþíõμïé ðïõ
Þäç åðéóêÝöèçêáí
ôçí ÐÜôμï. Êé üóï
äéáêñéôéêÞ êé áí Þôáí
ç ðáñïõóßá ôïõò,
äåí “îÝöõãáí” áðü
ôïõò öáêïýò ôùí
öùôïãñÜöùí!
Ο
Σ
ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 • www.nissospatmos.com
ï äñ. ÷Üíéμðáë... éíãêüãíéôï
Ï äéÜóçμïò êáé ðïëý êáëüò çèïðïéüò Άντονι Χόπκινς,
åðÝëåîå öÝôïò ôçí ÐÜôμï ãéá íá ðåñÜóåé Ýíá μÝñïò
ôùí äéáêïðþí ôïõ. Êáé, ùò óùóôüò óôáñ, Ýöôáóå μå
åëéêüðôåñï óôï Ìåëüé, ôï åëéêïäñüμéï ôïõ íçóéïý.
×áëáñüò êáé åõäéÜèåôïò, øþíéóå áðü êáôáóôÞμáôá
μå êïóμÞμáôá êáé ñïý÷á, Þðéå êáöÝ óôçí êåíôñéêÞ
ðëáôåßá êáé öñüíôéóå íá μç äõóáñåóôÞóåé
üóïõò æÞôçóáí íá öùôïãñáöçèïýí μáæß ôïõ. Ôïí
ðåñéμÝíïõμå êáé ôïõ ÷ñüíïõ.
f
f
o
t
i
Take
ÉÏÕËÉÏÓ 2014 • ÔÅÕ×ÏÓ 1ï
www.nissospatmos.com
áðü ôçí éôáëßá
Ç ÓêÜëá Þôáí ï ðñþôïò óôáèμüò ôïõ
“ÌÝéí”, ôïõ õðåñðïëõôåëïýò ãéïô
ðïõ áãüñáóå, Ýíáíôé 41.000.000
åõñþ (!), ï Éôáëüò ó÷åäéáóôÞò
μüäáò Τζιόρτζιο Αρμάνι, ôï
ðñïçãïýμåíï êáëïêáßñé.
ÊáôÜμáõñï, μå μÞêïò 64
μÝôñá, 6 êáμðßíåò ãéá
ôïõò êáëåóμÝíïõò êáé 8
ãéá ôï ðëÞñùμá, “ôñÜâçîå”
áμÝóùò üëá ôá âëÝμμáôá!
Ðñïò åíçμÝñùóÞ óáò äå, ï
ÁñμÜíé ôï íïéêéÜæåé Ýíáíôé
180.000 åõñþ ôçí åâäïμÜäá,
ãéá üóïõò èÝëïõí íá æÞóïõí,
Ýóôù êáé ëßãï, óáí åêåßíïí!
ðñéí & μåôÜ ôï äéáæýãéï
Ïéêïãåíåéáêþò ðÝñáóáí ôï
ðñïçãïýíåíï êáëïêáßñé ôç
âäïμÜäá ôïõ 15áýãïõóôïõ
ï Πέτρος Κωστόπουλος
êé ç Τζένη Μπαλατσινού,
ðïõ äå óôáμÜôçóáí íá
“áíåâÜæïõí” óôï Instagram
ôéò âïõôéÝò ôùí ðáéäéþí
ôïõò óôá êáôáãÜëáíá
íåñÜ ôïõ ÊÜμðïõ. Ôï
öåôéíü êáëïêáßñé, ðÜíôùò,
μåôÜ ôçí áíáêïßíùóç ôïõ
äéáæõãßïõ ôçò (ãåãïíüò ðïõ
îÜöíéáóå ðïëëïýò), ç ÔæÝíç
Ìðáëáôóéíïý åðÝëåîå îáíÜ
ôçí ÐÜôμï, μáæß μå μéá ðáñåÜ
êáëþí ôçò ößëùí. ºóùò óáí
çóõ÷áóôÞñéï áõôÞ ôç öïñÜ...
ç åñùμÝíç ôïõ ðñïÝäñïõ
Åëåõèåñßá ÊáíáêÜêç
[email protected]
Σ
Ï ÄÞμáñ÷ïò Ãñçãüñçò Óôüéêïò ôç... μáñôýñçóå:
ç Ζιλί Γκαγιέ, ç çèïðïéüò ðïõ öÝñåôáé íá
åîáêïëïõèåß íá äéáôçñåß äåóμü μå ôï ÃÜëëï
Ðñüåäñï ÖñáíóïõÜ ÏëÜíô, ðÝñáóå ðÝñõóé ôéò
ôåëåõôáßåò ôçò äéáêïðÝò óôï åîï÷éêü ôïõ ðñþçí
óõæýãïõ ôçò, ÓáíôéÜãêï ÁμéãêïñÝíá, óôïí
ðáñáäïóéáêü ïéêéóμü ôçò ×þñáò, êïíôÜ óôçí ÉåñÜ
ÌïíÞ ôçò Æùïäü÷ïõ ÐçãÞò. Íá õðïèÝóïõμå üôé
êïëõμðïýóå üðùò... öùôïãñáößæåôáé; ÃõμíÞ;
C
åõôõ÷éóμÝíïé
μáæß (üíôùò)
“Äåí ðáíôñåýôçêá
êñõöÜ. Ðáíôñåýôçêá
Ýôóé üðùò ðñÝðåé
íá ðáíôñåýïíôáé ïé
Üíèñùðïé”, äÞëùóå
ðÝñõóé ç Κατερίνα
Λέχου, ëßãï μåôÜ
ôï ãÜμï ôçò μå ôïí
ðñþçí ðïëßóôá,
êïóμçμáôïðþëç Μάνο
Στρατάκη. Ôï μõóôÞñéï
ôåëÝóôçêå óôéò 21
Éïõëßïõ, óôï îùêêëÞóé
ôïõ Áãßïõ Äçμçôñßïõ,
óôç ÂáãéÜ, êõñéïëåêôéêÜ
μüíï μå ðáðÜ, Ýíáí
øÜëôç êáé ôïõò
êïõμðÜñïõò ÃéÜííç
ÌðÝæï êáé Íáôáëßá
Ôóáëßêç, ç ïðïßá åß÷å
áíáëÜâåé êáé ÷ñÝç...
öùôïãñÜöïõ.
M
Y
photo by: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥΒΡΑΣ
FREE PRESS
celebrities
Η
CM
MY
CY
CMY
K
Discover Patmos
OΙ 10 ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ
ΤΕΝ MOST BEAUTIFUL BEACHES
ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΑΛΑ
EVERYTHING ABOUT SKALA
ΣΤΑ ΣΤΕΝΑ ΤHΣ ΧΩΡΑΣ
WALKTHROUGH AT CHORA
Χρήσιμα Τηλέφωνα /
Usefull Tel. Nrs
Chora
Χώρα
1
4
5
2
6
3
Grikos
Γροίκος
´¦µ«
6NDOD
†
ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΑΛΑ
EVERYTHING ABOUT SKALA
■ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ / PHARMACIES
■ ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ / COFFEE BARS
ΒΟΥΤΖΟΥΛΙ∆ΗΣ ΟΕ /
VOUTZOULIDIS OE
2247031500
ΚΑΡΑΦΩΤΑΚΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
& ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ / KARAFOTAKI
KLEOPATRA & STYLIANOS
2247031650
ΑΡΙΩΝ / ARION
2247031595
AROMA CAFÉ
2247034440
ART CAFÉ
2247033092
ΑΣΤΟΡΙΑ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ
ASTORIA CAFÉ
2247024990
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ
CHRIS CAFÉ
2247031403
∆Ω∆ΩΝΗ / DODONI
2247032202
ΕΒΕΛΙΝ / EVELIN
2247031415
ΦΑΛΗΡΑΚΙ / FALIRAKI
6970228775
ΓΕΝΕΣΗΣ / GENESIS
2247032365
GINGER
2247031009
HOUSTON
2247031688
IGLOO
2247033188
ΚΑΒΟΣ / KAVOS
2247032040
ΚΟΥΚΟΥΜΑΒΛΑ
KOUKOUMAVLA
2247031321
KASHBA
6976363660
ΛΟΥΚΟΥΜΑ∆ΕΣ
LOUKOUMADES
6957206877
ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΦΕ
MARINA CAFÉ
2247033043
■ ΒΕΝΖΙΝΑ∆ΙΚΑ / GAS STATIONS
ΕΛΙΝ / ELIN
2247031177
ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ
ELIN STATIONS
2247032530
■ ΤΡΑΠΕΖΕΣ / BANKS
ALPHA BANK
2247035000
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
NATIONAL BANK
2247035011/12
■ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ / BOOKSTORES
ΚΑΒΟΥΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
KAVOURA KALLIOPI
2247031694
ΞΕΡΟΛΑΣ / XEROLAS
2247032251
■ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ /
BUTCHER SHOPS
ΜΠΕΝΗΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
MPENIS ISIDOROS
2247031156
ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ / GEORGIA
ANASTASIOU-KOUTROUMPI
2247033993
■ ΦΟΥΡΝΟI / BAKERΙΕS
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
KATSAROS ANASTASIOS
2247031923
Kampos
Kάμπος
MOSTRA
2247034303
ΜΠΟΝΑΤΣΑ / MPONATSA
2247032100
ΠΕΤΡΙΝΟ / PETRINO
2247031422
ΠΛΑΖΑ / PLAZA
2247031266
RELAX
2247034333
ΣΤΕΛΙΟΣ / STELIOS
2247033050
ΣΤΡΟΦΗ / STROFI
2247032148
ΣΥΛΒΙΑ / SYLVIA
2147483647
ΘΕΑ / THEA
2247034500
ΜΕΛΤΕΜΙ / MELTEMI
2247031839
■ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ / COSMETICS
PATISTAS PRESTIGE
2247029317
■ COURIER
ACS COURIER
2247034444
SPEEDEX
2247033000
ΕΛΤΑ / ELTA
2247031316
■ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΙ / DENTISTS
ΑΛΙΝΑ ΠΟΠΗ/ ALINA POPI
2247034339
ΚΑΪΤΖΑ TZOBANA/ KAITZA
TZOVANA
2247033075
ΣΚΑΛΙ∆ΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ I.
/ SKALIDIS MANOLIS
2247032222
ΤΙΝΙΚΑΣΒΙΛΗ ΕΛΣΑ
/ TINIKASVILI ELSA
2247033147
■ ΜΟ∆Α / FASHION
ΕΠΙΛΟΓΗ / CHOICE
2247033235
SAMUDRA
2247032010
ΕΙΡΗΝΗ / IRENE
2247032137
ΘΑΛΑΣΣΑ / THALASSA GREEK FASHION DESIGNER
2247032364
■ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ / RESTAURANTS
CELLAR / ΚΕΛΑΡΙ
2247032610
LA STRADA DI PETRANTI
2247034188
MEMENTO
2247033085
OKLACA
2247034283
THE FIX PUB
2247034259
VEGGHERA
2247032988
ΓΟΡΓΟΝΕΣ / GORGONES
2247032055
ΗΛΙΟΣ / HELIOS
2247031978
ΚΗΠΟΣ / GARDEN
2247031884
ΚΥΜΑ / KIMA
2247031192
ΛΟΥΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ / GREEK
RESTAURANT “LOUKAS”
2247032515
ΝΕΤΙΑ
2247031329
ΟΣΤΡΙΑ / OSTRIA
2247032041
ΠΑΝΤΕΛΗΣ / PANTELIS
2247031922
ΠΙΤΤΑ ΚΟΝΕ / PITTA KONE
2247032880
ΠΥΡΙΝΟ / PYRINO
2247034187
ΠΥΡΟΦΑΝΙ / PYROFANI
2247031539
ΤΖΙΒΑΕΡΙ / TZIVAERI
2247031170
ΤΟ ΤΣΙΠΟΥΡΑ∆ΙΚΟ ΜΑΣ
TO TSIPOURADIKO MAS
2247032803
ΤΟΞΟΤΗΣ / TOXOTIS
2247031842
ΤΡΕΧΑΝΤΗΡΙ / TRECHANTIRI
2247034080
ΤΣΟΧΑΛΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ
TSOCHALI DESPOINA
2247031845
ΧΙΛΙΟΜΟ∆Ι / CHILIOMODI
2247034179
■ ΨΑΡΑ∆ΙΚΟ / FISH MARKET
ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ /
KAMPOUROGIANNIS
PARTHENIOS
2247034088
■ GELATERIA
GELATO DESANTIS
6947145533
■ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΑ / GROCERY
STORES
∆ΑΛΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ /
DALARIS EMMANOUIL
2247033302
ΚΑΜΙΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
/ KAMITSIS ANTONIS
2247032111
■ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ / HAIRSTYLISTS
KAPPOS
2247031811
TR HAIR STUDIO
247033331
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ /
ANASTASIA’S COIFFURE
2247032951
ΓΑΛΑΤΗ ΑΝΤΟΥΑΝΕΤΑ Σ.
/ GALATI ANTOUANETA
2247032619
ΓΙΑΜΑΙΟΥ ΠΟΠΗ Ν.
/ GIAMAIOU POPI
2247032334
ΜΠΕΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Β.
/ MPENIS STAUROS
2247033222
■ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΩΛΕΙA /
JEWELLERIES
THANOS ONE OFF
2247033363
IRIS
2247032058
ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΗ /
KAMPOUROGLOU FILOXENI
2247031667
ΚΕΣΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Γ. /
KESETZIS MICHAIL
2247033018
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΤΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ /
PAPAKONSTANTINOU MARIA
STATIRAS IOANNIS
2247034113
■ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ / LAUNDRIES
JUST LIKE HOME
2247033170
ΓΑΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ / GAZIS
ANTONIOS
2247031779
ΜΠΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. /
MPENIS VASILEIOS
2247031522
■ ΟΠΤΙΚΑ / OPTICS
ΟΠΤΙΚΑ ΘΩΜΑΣ / THOMAS
OPTICS
2247032120
■ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ/PATISSERIES
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ /
CHRISTODOULOS
2247032022
ΧΑΡΗΣ / CHARIS
2247033313
■ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙ∆ΙΩΝ
ΖΩΩΝ / PET SHOP
ΒΙΟΛΕΝΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ Λ. /
VIOLENTIS THEOLOGOS
2247032585
■ ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙA / PHOTO SHOPS
GRAFO & FILM AEGEAN
2247031620
STUDIO ISLAND
2247032133
■ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΜΟΤΟΠΟ∆ΗΛΑΤΩΝ
/ RENT A MOTORBIKE
AUTO ΠΑΤΜΟΣ ΕΠΕ /
AUTO PATMOS EPE
2247034044
ΙΚΑΡΟΣ / IKAROS
2247033095
1. Κέντρο Υγείας /
Health Center
22470 31211
2. Αστυνομικό Τμήμα /
Police Station
22470 31303
3. Λιμεναρχείο /
Port Authority
22470 31231
4. Ταχυδρομείο /
Post Office
22470 31316
5. Κ.Ε.Π. /
Citizen’s Assistance Center
2247033320
6. Σταθμός Ταξί /
Taxi Station
22470 31225
∆ήμαρχείο Πάτμου /
Patmos Town Hall
22470 31235
∆ημοτικό Γραφ. Εξυπ. Επισκεπτών /
Municipal Info Center
22470 31666
Ι.μ. Ιωάννου Του Θεολόγου /
Monastery Of St. John
22470 31223
Ιερό Σπήλαιο Αποκαλύψεως /
Holy Apokalypse Cave
22470 31234
Σωματείο Ενοικιαζόμενων ∆ωματίων /
Association of Tourist Accommodation
22470 31541
Ένωση Ξενοδόχων Πάτμου /
Patmo‘s Hoteliers Association
22470 31201
Τελωνείο /
Customs Office
22470 31312
MOTO RENT EXPRESS
2247032088
STEFANOS MOTO RENT
2247032415
ΦΑΡΟΣ / FAROS
2247034400
ΧΑΣΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ /
CHASKOS VASILEIOS
2247032218
■ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ /
RENT A CAR
ARIS RENT A CAR
2247032542
ASTORIA TRAVEL
2247031205
AVIS RENT A CAR
2247033025
ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ /
GIANNAROU CHRISTINA
2247032885
CAPTAINS RENT A CAR
2247031793
KATERINA RENT A CAR
2247032855
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ /
NIKOLAKAKIS RENT A CAR
2247032785
PATMOS RENT A CAR
2247032203
ROSSI RENT A CAR OE
2247034343
T&G AUTO MOTO RENTALS
2247032066
TASSOS RENT A CAR
2247031753
■ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ /
SUPER MARKET
PROTON
2247031591
ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
AB BASILOPOULOS
2247034023
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ / KONSTANTAS
GERASIMOS & SIA OE
2247032914
ΝΑΖΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ / NAZOS
THEOLOGOS
2247033140
■ ΤΑΞΙ / TAXI
ΡΑ∆ΙΟΤΑΞΙ ΠΑΤΜΟΥ /
RADIOTAXI OF PATMOS
2247031225
■ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ /
TRAVEL AGENCIES
ASTORIA TRAVEL
2247031205
APOLLON TRAVEL
2247031324
■ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΟΣ /
REFLEXOLOGIST
ΑΡΕΤΗ ΧΑΤΖΗ / ARETI CHATZI
2247032554
■ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙ∆Η & ΥΛΙΚΑ /
ELECTRIC SUPPLIES
ΑΝΕΜΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ /
ANEMIS SARANTIS
2247032073
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
/ EUAGGELOU
EMMANOUIL
2247032490
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΠΙΤΙ /
ELECTRICAL HOUSE
2247033063
■ ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ / FLOWER SHOP
ΖΕΡΜΠΕΡΑ / ZERBERA
2247033033
■ ΦΥΤΩΡΙΟ / PLANT NURSERY
ΜΟΣΧΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ /
MOSCHOU PARASKEVI
2247033203
■ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ &
ΥΛΙΚΑ / TOOLS & BUILDING
MATERIALS
ΚΑΝΙΑΡΟΣ ΘΩΜΑΣ Μ. /
KANIAROS THOMAS
2247032678
■ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ /
CAR SERVICE
ΓΡΥΛΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ Β. /
GRILLIS CHRISTODOULOS
2247032888
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Σ. /
KATSAROS EMMANOUIL
2247032771
■ ΧΡΩΜΑΤΑ & ΒΕΡΝΙΚΙΑ /
PAINTS & VARNISHES
ΓΡΥΛΛΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Ι. /
GRILLIS PROKOPIOS
2247031468
ΜΠΑΧΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. /
MPACHAS ANTONIOS
2247031987
ΠΕΝΤΕΣ ΣΑΒΒΑΣ Γ. /
PENTES SAVVAS
2247031323
6XQ
)XQ
OΙ 10 ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΑΡΑΛ ΕΣ
ΤΕΝ MOST BEAUTIFUL BEACHES
Kampos / Κάμπος
1
¯Ù²ÜåÚÜÎÔ×
!8MSJMSDG
The Kampos beach is one of the
most popular beaches of the
island. There are water sports,
deck chairs, restaurants and
beach bar. Road access 6 klm
from Skala and bus drive.
Η παραλία του Κάμπου θεωρείται
μία από τις πιο κοσμικές του
νησιού. Διαθέτει θαλάσσια σπορ,
ξαπλώστρες, εστιατόρια και
beachbar. Οδικώς 6 χλμ. από τη
Σκάλα και με δρομολόγια
λεωφορείου.
+RG,GIMJ?
#TBGJMS
°ÛãÚÌßÛãÂÖ¼×ØÌÙÏ
ßÛã±ÎÒÖÙÛã
A beach with interesting
morphology under the
settlement of Grikos. There are
a lot of restaurants and bus drive
access. 4,5 klm from Skala.
Η παραλία που φημίζεται για τα
ηφαιστειακά της βότσαλα.
Διαθέτει εστιατόρια με φρέσκα
θαλασσινά και κρεατικά και
beachbar. 10 χλμ. από την Σκάλα.
4
Vagia / Βάγια
5
­Ø»ÙÏ
!)?J?KMRGQ
¯ÙµÏÚϐâàÊã
Ήρεμη παραλία με πεντακάθαρα
νερά. Βρίσκεται δίπλα στην
παραλία του Κάμπου.7 χλμ. από
τη Σκάλα. Διαθέτει καφετέρια με
σνάκ και γλυκά που σίγουρα
πρέπει να δοκιμάσετε.
"GBGKCQ *GEGLMS
¬wËÒåÓãª×ÕÕËÛÜå
8
EGMQ%CMPEGMQ'QJ?LB
¼ÖßËÂÕ×Üã¨ÓÝÞÕ×Üã
)CLRPMLGQG'QJCR
µÓÛàÞÜÛÊß×
)GNMQ ?W
ÇސÜãµÊ‘âÛ
!FMP?
ÁÜÝÏ
¨'¨'º,
%'%'-,
#T?ECJGQKMQ
±åÏÕÕÓÚ×ߐÌã
+?LRP?
¶»ÛàÞÏ
.PMDGRGQ'JG?Q
¬ÝÛÔÊßÖì³ÙËÏì
¨ÝÛËØÛì
%0')-1
!.Q?JGB?
¯Ù¹ÏÚËÒÏ
ÙÂߑÞÜã
!QNPMQ 1R?TPMQ ?W
ÇސÜã­àÏåÞÜÎ
+GIPG.QGJGKKMQ
¶×ÙÞʹ×ÚʐÜã
Ù¨ÉÛÜå‘Ï
!%CLMSN?
10
¹×ÚʐÜã
.QGJGKKMQ
!)?J?L?
¯ÙµÏÚ»ÛÏ
+R)MIIGLMS
°ÛãÚÌßÛãµÌØØ×ÚÛã
JGQD?IMTMSL?PM
¯Ù×ÞÔÏØÛÐÛÎÚÏÝÛ
)?PTMSLMJ?IIMQ
µÏÞÐÜåÛÌÚÏÙÙÜã 2P?NCX?IG
¿ÞϑÓæ»Ù×
Meloi / Μελόι
Meloi beach is ideal for relaxing
and there are two restaurants.
Only 2 klm from Skala. Road
access.
8
Ù­ÏÑËÚâÛ
!1?NQGJJML
.GJ?DG'QJCR
¼¬×Ú»Ô×
2MS.?JMSRM*GK
S.?JMSRM*GK?LG
¿Ü嬻ÚÜåàܪ×
嬻ÚÜåàܪא»Û×
!#NQGKG?Q
!#NQGKG
¯Ù±Ñ֐׻ã
¯Ù±Ñ֐
3
%PGIMQ ¬¨ÞÜ×ÙÌã
9
)?K?PCQ
K?PCQ
µÏ»ÞÓã
»ÞÓã
Patmos
ÐÜôμïò
Makronisi
ÌáêñïíÞóé
Psili Ammos / Ψιλή Άμμος
"G?IMDRGQ
w×ÏÙÌÔàÖã
RFCPGL?
KKMSBCQ
¯áÓÞËÛÏ
¯ÜÎÒÓã
.P?QMLGQG'QJCR
¼¬ÞÏßÜÛÊß×
×àß×Ú×»
Ù ×àß×
!4GRQGJG?
!4GRQGJG
Η Πέτρα “Καλικατσού” είναι μία
παραλία με καθαρά νερά που
βαθαίνουν απότομα. Απέναντι
υπάρχει ένα μικρό νησί, το
Τραονήσι. Βρίσκεται δίπλα στην
παραλία του Γροίκου και 5 χλμ.
από την Σκάλα.
9
Lipsi
Ëéøïß
2P?EMLGQ
2P?EMLGQG'QJCR
¼¿ÞÏÕÜ
¼¿ÞÏÕÜÛÊß×
Petra, or “Kalikatsou”, is a beach
with clean water which deepen
abruptly. There is a little island
across called Traonissi. It is next
to Grikosand 5 klm from Skala.
Arki
Áñêïß
Marathi
ÌáñÜèé
.CRP? ?W
ÇސÜã¬ÉàÞÏ
)[email protected]?L?PG?
)[email protected]?L?P ?W
¬µÏ‘ÏÛÏÞ×»
¬µÏ‘Ï Þ×»
Petra / Πέτρα
&GJGMKMBG'QJCR
¼Á×Ú×ܐÌÒ×
Ù6ÓߐÉÛÖã
Ù6
!!FCQKCLGQ
!!F
w×ÏÙÜÔàÌ #JG?
)MP?IG?
"G?IMDRM ±ÚÖ»
µÜÞ»Ù×Ï
.?FCQ
¬ÏäÓ×Éã
)MSIIMG
µÜÎÙÙÜ×
2MS1MPM
2MS1MPMIMSS
¿Üå­ÜÞÌÙÜå
¿Üå­ÜÞ å
.P?QMTMSLM
¬ÝÏÞÌÐÛãÚÛ
Ιδανική χαλάρωση, η παραλία
Μελόι διαθέτει δύο εστιατόρια.
Mόλις 2 χλμ. από το λιμάνι της
Σκάλας. Οδική πρόσβαση.
1IJ?TMNMSJ?'QJCR
¼­ÙÚÏÐܑÜÎÚÏ
)QCPMNMSJG'QJCR
¼«ÓÞܑÜÎÚ×
JGICQ
¯Ú×ÙÉã
4?RFG
%CLMSN?Q
°ÏáÎ
¨ÓÚÛΑÏì
7
1IJ?T?'QJCR
¼­ÙÚ»ÐÏ
!4?KT?IG?Q
¯Ù°ÏÐÏÙ×»ã
1?NQGJ?
¬­ÏÑËÚÏ
¨'©#-ª-¨-­
%'2&#-*-%-1
Η παραλία Λιγκίνου ή αλλιώς
“Δίδυμες” αποτελείται από δύο
κόλπους και διαθέτει εξαιρετική
φυσική ομορφιά. 11 χλμ. από τη
Σκάλα. Οδική πρόσβαση.
Ù+ÓÚÌ×
!+CJMG
QNPG ¬ÂߑÞÖ
¬-)ª7¹&
.-)*'.1'
!%CP?LMQ
¯Ù¨ÓÞÏÛÌã
!2PGNGRG
¯Ù¿Þå‘ÖàÊ
+CJMG ¬¶ÓÚÜË
$?L?PGRMS%CP?LMS
·ÏÛ»Þ×àÜå¨ÓÞÏÛÜÎ
%CP?LMQ
¨ÓÞÏÛÌã
+ÓÚÌ×
+CJMG
.JMPGQMLR?Q
¬ÚâÞÊßâÛàÏã
2M)?TG
¿ÜµÏÐË
A beach with calm and crystal
waters next to Kampos beach.
Don’t miss to visit the cafeteria
and taste it’s snacks and sweets.
7 klm away from Skala.
*GT?BG%CP?LMS.MRFGRMS
ª×лÒרÓÞÏÛÜάÜáÖàÜÎ
EG?2FCIJ?'QJCR
FCIJ?'QJCR
ÕËÏã©ÉÙÚÏã
¼Öß˯ÕËÏã©ÉÙÚÏ
)ÏÚϐÜàË
)?J?KMRG
0MBGLMS
¾ÜÒ×ÛÜÎ
6
!)MSK?L?
¯ÙµÜ吻ÛÏ
*?II?
ª»ÙÙÏ
Liginou beach, also known as
“Twins”, is shaped by two similar
bays with unique natural beauty.
11 klm from Skala. Road
access.
*CKMLMS
ªÓÜÛÜÎ
EPGMJGT?BM ¬¯ÕÞ×ÜÚËÐÏÒÜ
+R)MSK?
°ÛãÚÌßÛãµÛ㐻
.MPR
ª×»Û×
Liginou Twins/Λιγκίνου Δίδυμες
NMJJMS
¯‘ÜÚÚÜÎ
4?EG? ¬°»Õ×Ï
IG?
!$MIG?
·ÝÙ×Ï
¯Ù·ÝÙ×Ï
ÕÞ×ÜÚËÐÏÒÜ
EPGMJGT?BM
&MAFJ?I? ?W
ÇސÜãÁÌäÚÏÙÏ
Lampi / Λάμπη
The beach that is famous for it’s
volcanic pebbles. There is a
beach bar and restaurants with
fresh sea food and meet. 10 klm
from Skala.
2
+CPGI? ?W
QRPMNCJCIG ÇސÜã¶ÉÞ×ÙÏ
¯ßàÞܑÓÚÉÙ×
!)?QRCJJGMS
µµÏßàÓÚÚ×ÜÎ
3
)[email protected] ¬µ»‘Üã
)ÏàÓÞÕ»Ù×
)?RCPE?IG
µÏÞßÉÙÙ×
)?QRCJJG
1I?J?
7
4?RFG
°ÏáÎ
6
!8?PPMG
¯Ù²ÏÞÞÜÊ
Beautiful and calm beach with
many trees. Opposite there is a
small island with a chapel
where you can go by swimming.
12 klm from Skala.
Γραφική παραλία με ήρεμα νερά
και πολλά δέντρα. Απέναντι της
βρίσκεται το νησάκι του Άι
Γιώργη το οποίο μπορείτε να
προσεγγίσετε και κολυμπώντας.
12 χλμ. από την Σκάλα.
&MLBPMQ)?TMQ
ÁÜÛàÞÌãµ»ÐÜã
5
1
?J?KMS'QJCRQ
¼Öß×»¶‘ÏÚϐÜÎ
¯Õ¬ÏÚßÓÙÓʐÛÚÏì
E.?LRCJCGKML?Q
Οργανωμένη παραλία που
διαθέτει beach bar και εστιατόριο,
ξαπλώστρες και θαλάσσια σπορ.
4 χλμ. από τη Σκάλα.
Παραλία με ξεχωριστή
μορφολογία που γύρω της
απλώνεται ο οικισμός του
Γροίκου. Διαθέτει αρκετά
εστιατόρια και πρόσβαση και με
λεωφορείο. 4,5 χλμ. από την
Σκάλα.
)ÜΐÏÞÜ
)MSK?PM
)?KNMQ
µ»‘Ûì
+R4?RFG
°ÛãÚÌ°ÏàÎ
*G?LM)?TG
ª×ÏÛ̵ÏÐË
ªÓÎÙÓã
*CDICQ
$GIGM
-ސ)ʑâÛ-ßËÜå ·åÙ×Ì
)GNG-QGMS ?W
)MKKCLG1IGLG?
µÜÉÛÖ­ÙÜ×Û×»
¬ÏÙ×»¶
¬ÏÙ×»¶»ÚßÝÏ
.?JG?+?LRP?
.?JG?+
+RGLRMLGMS
°ÛãÚÌÂÖ¯ÚßáÚËÛã
Beautiful beach where you can
find beach bar and restaurant,
deck chairs and water sports.
4 klm away from Skala.
Grikos / Γροίκος
*[email protected] ?W
¬ª»‘Ö
)»ÐÜת×ÐÏÒ×ÜÎ
)?TG*GT?BGMS
+?TP?%PCK?
¶ÏÎÞϨÙÞӐ»
Ù)Þ×Ố×Ïã
!)Þ×áϐ׻ã
Livadi Geranou /Λιβάδι Γερανού
4
EGMQ,GIMJ?Q ¬¯ÕËÜå¼×ÙÜÚ»Üå
CRMDMJG?
¯ÓßÛÔáÙ×»
*CDICQ ?W
ÇސÜãªÓåÙÝÛ
Agriolivadi / Αγριολιβάδι
2
*GT?BG)?JMEGPML
ª×лÒ×µÏÚÜÕÊÞâÛ
+CE?JM+CPQGLG ¬¶ÓÕ»ÚܶÓÞßËÛ×
!+CPQGLG
¯Ù¶ÓÞß×ÛËÜå
Ù·ËÞÜã
!$GPMQ
)CLRPG
µÓÛàÞË
!*GT?BGMS
¯Ùª×ÐÏÒ×ÜÎ
6?J?PM
Á»ÚÏÞÜ
ÁÐÏ ÓÊÁËÁ ÐÑÏÓ ×ÙÑÁ
- 21.45
7.40 - 9.15 - 11.30 - 12.30 - 13.30
ÁÐÏ ÓÊÁËÁ ÐÑÏÓ ÊÁÌÐÏ
- 15.30 - 16.30 - 17.30 - 19.30 - 20.40
8.15 - 10.30 - 14.15 - 18.30
- 21.30
ÁÐÏ ÃÑÏÉÊÏ ÐÑÏÓ ×ÙÑÁ
ÁÐÏ ×ÙÑÁ ÐÑÏÓ ÓÊÁËÁ
9.45 - 12.45 - 16.45 - 19.50
8.00 - 10.00 - 12.00 - 13.00 - 13.45
ÁÐÏ ÊÁÌÐÏ ÐÑÏÓ ÓÊÁËÁ
- 15.45 - 17.00 - 17.45 - 20.05 - 21.00
8.40 - 11.00 - 15.00 - 19.00
- 21.45
ÁÐÏ ÃÑÏÉÊÏ ÐÑÏÓ ÓÊÁËÁ
ÁÐÏ ÓÊÁËÁ ÐÑÏÓ ÃÑÏÉÊÏ
9.45 - 12.45 - 14.00 - 16.00 - 16.45
9.15 - 12.30 - 13.30 - 15.30 - 16.30
- 18.00 - 22.00
- 17.30 - 21.30
ÄÑÏÌÏËÏÃÉÁ ËÅÙÖÏÑÅÉÏÕ ÐÁÔÌÏÕ
ÁÐÏ ×ÙÑÁ ÐÑÏÓ ÃÑÏÉÊÏ
9.30 - 13.45 - 15.45 - 17.45 - 19.40
ÁÐÏ 1 ÉÏÕËÉÏÕ ÅÙÓ 31 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ
In the south part of the island there
is the most exotic beach. You can
get there in 20 minutes by hiking
from Diakoftis or by boat from
Skala. You will find excellent food.
Η πιο “εξωτική” παραλία του νησιού
που βρίσκεται στο νότιο μέρος του.
Μπορείτε να φτάσετε εκεί με 20
λεπτά πεζοπορία από το Διακόφτη
είτε με καραβάκι από Σκάλα. Θα
βρείτε εξαιρετικό φαγητό.
10
7¬-+,&+Á¯¾¿´¶¯.*#%#,2
+-,-¬2'
.2&
¨)7.- -ª',!&-0%#
¬.w-­')-­-')'­+-­
20"'2'-,*4'**%#
#­2'2-.'2 #.,#­
0#1230,224#0,
#,8',w').#20-*122'-,
¯¶¶ºw³­
5'2&1,"
¶±°¯¾µ¯
°À°½¯¿
+#ª±º·½¾´½
7 31
6º+2-w.-+-­
3,.4#"0-"
ª'+,'
.-02
­¬&ª'!4#
)2ª7+2
!!-++-"2'-,
¬.ª'
#!&
¶±°½¿­¯ª¯
5'2&.# *#1
¶±¿¯¬½w´¯
°À&')',%
·¯¨³¿½
$--"
­·ª2º­2.º+#,&-w-­
.4#"0-"
+-,­2&.'
+-,12#07
.6'-2&2#­
,2'/3'2#1
)2­)&,º­&
!+.',%
-.¨,º+#,&¬.ª'
#!&5'2&$!'*'2'#1
©¯ª¯­­´¯­¬½¾
52#01.-021
½w´µ³¬¾½­°¯­³
7!0
14
12
9
6
8
1
¡È»«
&KRUD
11
†
5
4
ΣΤΑ ΣΤΕΝΑ ΤHΣ ΧΩΡΑΣ
WALKTHROUGH AT CHORA
■ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ /
RENT A CAR
7
15
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ / ALEXANDROS
2247031541
■ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ / RESTAURANTS
1. ΑΛΩΝΙ / ALONI
2247031007
2. ΑΣΤΟΙΒΗ / ASTIVI
2247031895
3. ΒΑΓΓΕΛΗΣ / VAGGELIS
2247031967
4. ΓΑΛΑΞΙΑΣ / GALAXIAS
2247031550
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ / LEONIDAS
2247033232
5. ΛΟΖΑ / LOZA
2247032405
6. ΜΠΑΛΚΟΝΙ / BALCONY
2247032115
7. ΤΟ ΠΑΝΘΕΟΝ / PANTHEON
2247031226
■ ΜΟ∆Α / FASHION
8. COKAKI
2247034119
■ ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ / COFFEE BARS
8. ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ /
THANASIS CAFÉ
2247033210
■ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΩΛΕΙΑ /
JEWELLERIES
9. AW
2247034266
10. THANOS ONE OFF
2247034356
■ ΜΕΣΙΤΗΣ / REAL ESTATE
ΜΙΝΩΑ ΕΠΕ / MINOA
2247029383
■ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ / COMPUTER
ENGINEER
ΗΛΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ / ILIOU
ANTONIOS
2247032300
■ ΣΟΥΒΕΝΙΡ / SOUVENIRS
11. ΚΑΤΩΪ / KATOI
2247031487
■ ΦΟΥΡΝΟΣ / BAKERY
12. ΦΕΓΓΑΡΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ /
FEGGAROS THEOLOGOS
2247031394
■ ΜΠΑΡ / BAR
13. ΣΤΟΑ / STOA
2247032226
■ ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ /
DETERGENTS STORE
ΚΡΙΚΡΗΣ Κ. / KRIKRIS K.
2247031259
■ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ /
WOODWORKING
ΠΑΛΑΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ /
PALAIOS GERASIMOS
2247031956
■ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
– ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ / EARTHWORKS CONTRACTORS
ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ /
THEODOSIOU GEORGIOS
2247032026
■ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ / DELICATESSEN
ΚΟΥΜΕΝ∆ΟΥΡΟΣ Ν. /
KOUMENDOUROS N.
2247032166
■ ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ / FLOWER SHOP
ΓΑΜΠΙΕΡΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ /
GAMPIERAKI STYLIANI
2247032416
■ ΜΟΥΣΕΙΟ / MUSEUM
14. ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΝΙΚΟΛΑΪ∆Η /
MANSION NIKOLAIDI
2247032704
■ ARTIST’S STUDIO & GALLERY
15. ΜΟΥΡΑΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ /
MOURATI KATERINA
2247034270
■ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ /
CULTURAL CENTERS
16. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΜΟΥ /
MUNICIPAL CULTURAL
CENTRE OF PATMOS
2247360306
Άλλες Περιοχές / Other Locations
ΑΓΡΙΟΛΙΒΑ∆Ι / AGRIOLIVADI
■ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙO / RESTAURANT
ΑΓΡΙΟΛΙΒΑ∆Ι / AGRIOLIVADI
2247032087
■ ΜΠΑΡ / BAR
SKIPPER BAR
2247032087
ΑΓΡΙΟΛΙΒΑ∆Ι / AGRIOLIVADI
2247032087
ΒΑΓΙΑ / VAGIA
■ ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ / COFFEE BARS
ΒΑΓΙΑ / VAGIA
2247031658
ΓΡΟΙΚΟΣ / GRIKOS
■ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ &
ΜΟΤΟ / RENT A CAR & BIKE
CAMEL
2247033169
■ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ / COFFEE BAR
ΘΕΙΟΝ / THEION
2247032800
■ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ / RESTAURANTS
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ /
APOKALYPSIS
2247032800
∆ΕΙΛΙΝΟ / DEILINO
2247032731
∆ΙΟΓΕΝΗΣ / DIOGENIS
2247031377
ΠΛΕΥΣΗΣ / PLEUSIS
2247032800
ΣΤΑΜΑΤΗΣ / STAMATIS
2247031302
∆ΙΑΚΟΦΤΙ / DIAKOFTI
■ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙO / RESTAURANT
ΤΑΡΣΑΝΑΣ / ΤΑΡΣΑΝΑΣ
2247032159
ΚΑΜΠΟΣ / KAMPOS
■ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ / RESTAURANTS
ΤΟ ΑΓΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΓΕΡΑΝΙΩΤΗ/
ΤΟ AGNANTI TOU GERANIOTI
2247032733
ΓΥΡΟ-ΓΥΡΟ / GYRO-GYRO
2247032374
ΠΑΝΑΓΟΣ / PANAGOS
2247031570
ΤΑ ΚΑΒΟΥΡΑΚΙΑ / TA
KAVOURAKIA
2247031745
■ ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ / COFFEE BARS
GEORGE PLACE
2247031881
AROMA CAFÉ
2247031402
ΓΙΑΜΑΙΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ /
GIAMAIOS SARANTIS
2247031076
ΚΑΦΕ ΤΟΥ ΣΙ∆ΕΡΗ / SIDERI’S
CAFÉ
2247032072
■ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ &
ΥΛΙΚΑ / TOOLS & BUILDING
MATERIALS
ΓΡΥΛΛΗΣ ΒΑΣ. & ΓΡΥΛΛΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΟΕ / GRULLIS
VASILEIOS & GRULLI STIL.
2247032156
■ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ /
CAR SERVICE
ΓΑΜΠΙΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ /
GAMPIERAKIS NIKOLAOS
2247032213
■ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ /
PLUMBING SERVICES
ΚΑΜΙΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ /
KAMITSIS EMMANOUIL
2247033038
ΛΑΜΠΗ / LAMPI
■ ΜΠΑΡ / BAR
∆ΕΛΦΙΝΙ ΜΠΑΡ / DELFINI
BAR
2247031951
ΛΙΒΑ∆Ι ΓΕΡΑΝΟΥ / LIVADI
GERANOU
■ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙO / RESTAURANT
ΓΕΡΑΝΟΣ / GERANOS
6977279259
ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΑΜΠΗ / PARALIA
LAMPI
■ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙO / RESTAURANT
ΛΑΜΠΗ RESTAURANT /
LAMPI RESTAURANT
2247031490
ΜΕΛΟΙ / MELOI
■ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙO / RESTAURANT
ΜΕΛΟΪ / MELOI
2247031888
ΠΕΤΡΑ / PETRA
■ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙO / RESTAURANT
ΚΤΗΜΑ ΠΕΤΡΑ / KTIMA
PETRA
2247033207
ΣΑΨΙΛΑ / SAPSILA
■ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙO / RESTAURANT
ΜΠΕΝΕΤΟΣ / BENETOS
2247033089
ΧΙΛΙΟΜΟ∆Ι / CHILIOMODI
■ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ / RESTAURANT
ΜΙΧΑΛΗΣ / MICHALIS
2147483647
ΨΙΛΗ ΑΜΜΟΣ / PSILI AMMOS
■ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙO / RESTAURANT
ΨΙΛΗ ΑΜΜΟΣ / PSILI AMMOS
2247032505
ΜΑΡΑΘΙ / MARATHI
■ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ / RESTAURANTS
ΠΑΝΤΕΛΗΣ / PANTELIS
2247032609
ΜΑΡΑΘΙ / MARATHI
2247031580
ΝΕΤΙΑ / NETIA
■ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙO / RESTAURANT
ΤΑ ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ ΤΟΥ ΠΑΠΠΟΥ /
TA SOUVLAKIA TOU PAPPOU
2247034170
ΝΗΣΙ ΑΡΚΟΙ / NISI ARKOI
■ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ / RESTAURANTS
ΤΡΥΠΑΣ / TRYPAS
2247032230
ΝΙΚΟΛΑΣ / NICOLAS
2247032477
ΑΠΟΛΑΥΣΗ / APOLAFSI
2247032440
■ ΚΑΦΕΤΕΡΙA / COFFEE BAR
ΦΑΛΗΡΑΚΙ Β’ / FALIRAKI B’
2247033287
Category Phone
Fax
E-Mail
Patmos Aktis Suites And Spa
Acqua Blu Hotel - Bungalows
Golden Sun Hotel
Patmos Paradise Hotel
Plaza Hotel
Porto Scoutari Romantic Hotel
Romeos Hotel
Skala Hotel
Alexandros Hotel
Apolafsis Studio
Asteri Hotel
Blue Bay Hotel
Byzance Hotel
Captains House Hotel
Casteli Hotel
Chris Hotel
Delfini Hotel
Galini Hotel
Grikos Hotel
Hellinis Hotel
Hotel Effie
Joanna Hotel
Maria Hotel
Nikos Hotel
Panorama Hotel
Pansion Katerina
Petra Hotel And Suites
Pico Bello Hotel
Porto Merica Hotel
Rodon Hotel
Silver Beach Hotel
Sivylla Hotel
Villa Zacharo
Xenios Zeus Apartments
Australis Hotel
Hotel Kastro
Sunset Hotel
Villa Kassandra
Grikos
Skala
Grikos
Kampos
Skala
Skala
Skala
Skala
Grikos
Grikos
Skala
Skala
Skala
Skala
Skala
Skala
Skala
Skala
Grikos
Skala
Skala
Grikos
Skala
Grikos
Grikos
Skala
Grikos
Grikos
Skala
Skala
Grikos
Grikos
Skala
Skala
Skala
Skala
Skala
Skala
*****
***
***
***
***
***
***
***
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
*
*
*
*
2247032800
6986923742
2247032318
2247032624
2247031217
2247033123
2247031962
2247031343
2247031790
2247031961
2247032465
2247031165
2247031052
2247031793
2247031361
2247031001
2247032060
2247031740
2247031167
2247031275
2247031298
2247031031
2247031201
2247032432
2247031209
2247032147
2247031035
2247033072
2247032078
2247031371
2247032800
2247034032
2247031529
2247031167
2247032284
2247031554
2247031411
2247031523
2247035030
2247034019
2247032740
2247032180
2247033175
2247031070
2247031747
2247031532
2247032094
2247031347
2247032303
2247031663
2247034077
2247031656
2247032877
2247032061
2247031705
2247031783
2247031846
2247032700
2247032031
2247031201
2247031974
2247032129
2247032147
2247032567
2247033072
2247033013
2247032471
2247035030
2247029344
2247031783
2247032284
2247031554
2247032796
2247032451
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
2247032826
2247031621
2247033008
2247032713
2247031541
2247034079
2247031275
6975736276
2247031592
2247031618
2247032895
2247033161
2247032847
2247032037
2247033191
2247031876
2247033060
2247032749
2247033262
2247032415
2247031475
2247033030
2247033169
2247031103
2247032790
2247031447
2247032562
2247032259
2247032785
2247031972
2247031380
2247032583
2247031808
2247031142
2247031546
2247031745
2247032276
2247032338
2247029368
2247033034
2247031621
2109312761
2247032714
2247034115
2247033151
2247031846
2247031582
2247032542
2247032896
2247032847
2247034087
2108136465
2247033356
2247032749
2247034090
2247032415
2247032348
2247033030
2247033169
2247034030
2247032302
2247031447
2247032723
2247032259
2247031846
2247031442
2247032403
2247032583
2247031808
2247031142
2247031746
2247031745
2247032338
2247029368
[email protected]
[email protected]
[email protected] Le
[email protected]
Traditional Houses Eirini
Grikos

Epavli
Chora

Kalderimi
Skala

Balcon
Sapsila

Apostolidis Ioannis
Chora

9 Muses Exclusine Apartments
Sapsila

Antonia Studios
Skala

Apanemo Studio
Grikos

Aris
Skala

Bellair Studios
Skala

Patmos Garden
Skala

Iliolousto
Skala

Ipsilantis House
Grikos

Liginou Studios & Apartments
Livadi Geranou 
Nefeli
Grikos

Nicolas Studios
Netia

Remvi
Aspri

Seaview Apartments By Susi & Sofia Skala

Siroco Studios
Skala

Stefanos Appartments
Skala

Studio Glaros
Agriolivadi

Susanna’s Rooms
Skala

Theologos Houses
Grikos

Adonis
Skala

Alykes Studios
Diakoptis

Anestoula
Skala

Australis Apartments
Skala

Chrisoula House
Kampos

Dimitras Studio
Skala

El Greco Studio Apartments
Skala

Flisvos Apartments
Grikos

Mathios Studios
Sapsila

Onar 1989
Plaki

Optasia Apartments
Skala

Romantza
Netia

Ta Kavourakia
Kampos

Poulos Markos
Skala

Studio Marietta
Chochlaka

Archontariki
Chora
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
HOTELS / ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ
10 13
2
Location
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
ROOMS - APARTMENTS / ΕΝΟΙΚΙΑΖOΜΕΝΑ ∆ΩΜΑΤΙΑ
3
16
Name
Ν
Η
Σ
Ο
Σ
www.nissospatmos.com • ΙΟΥΛΙΟΣ 2014
5 ëüãïé íá
ðáíôñåõôåßôå
στο νησί
Αγαπάει η
Πάτμος τα
παιδιά της;
Η απάντηση
έρχεται από
την ίδια τη
νέα γενιά του
νησιού και...
είναι αρνητική!
Generation X
È
á ôï èõμÜóôå êé åóåßò... ¼ôáí åßóáé íÝïò ðéóôåýåéò üôé
üëïò ï êüóμïò óïõ áíÞêåé! Ôé ãßíåôáé üμùò üôáí áõôüò
ï êüóμïò Ý÷åé μÝãåèïò μåñéêÜ ôåôñáãùíéêÜ ÷éëéüμåôñá êáé
«æùíôáíåýå» μüíï Ýîé μÞíåò ôï ÷ñüíï;
Åßíáé áðëü: Zåéò óå Ýíá áðïμïíùμÝíï íçóß, ôï ïðïßï
áëëÜæåé üóï äéáñêåß ôï êáëïêáßñé, ßóá-ßóá ãéá íá óïõ
èõμßóåé ðüóï óéùðçëüò êáé μïíá÷éêüò åßíáé ï ÷åéμþíáò.
Ç ÐÜôμïò åßíáé Ýíá åõëïãçμÝíï íçóß! Äåß÷íåé íá Ý÷åé μéá
äýíáμç áðü μüíç ôçò íá áíôéóôÝêåôáé óôéò äõóêïëßåò. ÁëëÜ
êÜèå ôüðïò åßíáé ôüóï äõíáôüò üóï êáé ïé Üíèñùðïß ôïõ.
Êáé ïé íÝïé åßíáé ôï μÝëëïí ôïõ íçóéïý. Ðüóï öéëüîåíï åßíáé
üμùò áðÝíáíôß ôïõò; Óýμöùíá μå ôïõò ßäéïõò, êáèüëïõ!
Ìéá èåáôñéêÞ ïμÜäá ðïõ õðïëåéôïõñãåß, ïýôå Ýíáò
êéíçμáôïãñÜöïò, äçμéïõñãéêÜ óôÝêéá ãéá íá «áíïßãåé» ôï
μõáëü êáé íá ïíåéñåýåôáé ðåñéóóüôåñá êáé êáëýôåñá…
Ïé äõóêïëßåò, èá μðïñïýóå åýêïëá íá ðåé êÜðïéïò, åßíáé
áíôéêåéμåíéêÝò. Ç μåôáöïñÜ áðü êáé ðñïò ôï íçóß åßíáé
ðñïâëçμáôéêÞ, ïé åêäçëþóåéò ëéãïóôÝò. Ôá íÝá ðáéäéÜ
Ý÷ïõí ùò μüíç äéÝîïäï ôç μïõóéêÞ –üðùò áõôÜ ðïõ
äéïñãáíþíïõí μéá óõíáõëßá ôçí 1ç Áõãïýóôïõ, μå ôïí
ôüóï ÷áñáêôçñéóôéêü ôßôëï «Ôñáãïýäéá ôçò øõ÷Þò μáò».
ÅêöñÜæïíôáé, ëïéðüí, üóïé äåí «îå÷åéμùíéÜæïõí» óôçí
ðñùôåýïõóá, μÝóá áðü μïõóéêÝò êáé ôñáãïýäéá. Êé áõôü
åßíáé μåí μéá áñ÷Þ, áëëÜ äåí åßíáé ç ëýóç. Ïé öïñåßò
ïöåßëïõí íá áíïßîïõí ü÷é μüíï ôá áõôéÜ, áëëÜ êáé ôá μÜôéá
ôïõò êáé íá äþóïõí ôá åöüäéá ðïõ èá êÜíïõí ôçí åðüμåíç
ãåíéÜ ôçò ÐÜôμïõ íá ðéóôÝøåé üôé áõôü ôï íçóß ôçò áíÞêåé!
Ç ÃÍÙÌÇ ÓÏÕ ÌÅÔÑÁÅÉ ÊÜíå ôçí ðñþôç êßíçóç êáé óôåßëå
μáò ôéò éäÝåò óïõ: ÄçμéïõñãéêÝò ðñïôÜóåéò ãéá ôï ðþò
μðïñïýμå íá áíôéμåôùðßóïõμå üëïé μáæß ôá ðñïâëÞμáôá ôçò
ãåíéÜò óïõ óôï íçóß. Óå ðåñéμÝíïõμå ãéá íá áíôáëëÜîïõμå
ôçí êáëïêáéñéíÞ êáé ôç ÷åéμùíéÜôéêç êáèçμåñéíüôçôÜ
óïõ óôï Facebook (nissos patmos free press), óôï mail
[email protected], êáèþò êáé óôç äéåýèõíóç ôçò
åöçμåñßäáò.
21
ΣΕΛΙΔΑ
νέα γενιά
1 / 8/ 2014
μéá óõíáõëßá μå ôá
τραγούδια της ψυχή μας
Στον προαύλιο χώρο της Αποκάλυψης,
νέοι μουσικοί του νησιού ερμηνεύουν
και χορεύουν -κάτω από την
καλλιτεχνικη επιμέλεια του Γιώργου
Κοκκίνη και την οργάνωση και
σκηνοθετική επιμέλεια της Άννας
Μόσχα Καμπόσου- τραγούδια που
μιλούν στη ψυχή τους...
Είναι μια αφιλοκερδής πολιτιστική
εκδήλωση με τίτλο «Τα τραγούδια
της ψυχής μας», που αξίζει να τη
στηρίξουμε όλοι με την παρουσία μας.
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΈΣ
Φωνές: Μ. Γραμματικός, Γ. Κοκκίνης,
Ρ. Ανέμη, Ά. Μόσχα Καμπόσου, Ουρ.
Ανέμη. Μπουζούκια: Γ. Γραμματικός,
Γ. Κάβουρας. Βιολιά: Μ. Κάβουρας,
Μ. Ματθαίου. Πιάνο: Γ. Κοκκίνης.
Αρμόνιο: Μ. Γραμματικός. Κιθάρες:
Ρ. Γιαμαίος, Φ. Πέντες, Γ. Γραμματικός
Κρουστά-Τύμπανα: Β. Γραμματικός.
Λαούτο: Γ. Γαμπιέρης. Σαντούρι:
Ν. Καστής. Μπάσο: Μ. Ματθαίου
Συμμετέχει ο παραδοσιακός μουσικός
Βασίλης Γραμματικός-Τσούμπος.
Χορεύουν: Δ. Τραυλός, Π. Μιχελλής,
Γ. Γαμπιέρης, Χ. Μελιανός, Γ. Μιχελλής.
Επεξεργασία video των τραγουδιών:
Κώστας Κιμούλης.
22
Ν
FREE PRESS
αναδρομή
Η
Σ
Ο
Σ
ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 • www.nissospatmos.com
Ôï ôÝëïò ôçò äéáäñïμÞò
Ένα παλιό
λεωφορείο
με αριθμό
183341 και
ένα πλοίο
μοναδικό,
το Ιαλυσός,
αναπολούν
-μαζί- το
τελευταίο
τους ταξίδι.
Η
Σ
Ο
23
Σ
FREE PRESS
ανάμνηση
www.nissospatmos.com • ΙΟΥΛΙΟΣ 2014
Óôç èÝóç ôïõ åμöáíßæåôáé, ôçí ßäéá ÷ñïíéÜ, ôï äåýôåñï ëåùöïñåßï
óôçí éóôïñßá ôïõ íçóéïý: íÝï êáé μåãáëýôåñï, 32 èÝóåùí, μå áñéèμü
êõêëïöïñßáò ÁÏ-2872, óõíÝ÷éóå íá åîõðçñåôåß ôç âáóéêÞ ãñáμμÞ
×þñá-ÌïíáóôÞñé áëëÜ êáé Üëëåò ãñáμμÝò, üðùò ôïõ ÊÜμðïõ êáé
ôçò ÓêÜëáò. Ôï ëåùöïñåßï áõôü «åñãÜóôçêå» áêïýñáóôá μÝ÷ñé ôéò
áñ÷Ýò ôïõ 1992.
Êáèþò
äå
Þôáí ðïëý ãåñü
êáé
áîéüðéóôï
áõôïêßíçôï, Üëëáîå éäéïêôçóßá
êáé, ôïí ßäéï ÷ñüíï, ðïõëÞèçêå
óôç Íáýðáêôï,
üðïõ åíôÜ÷èçêå
Üμåóá óôï ðõêíü
äßêôõï Üãïíùí
ãñáμμþí
ôçò
ïñåéíÞò Íáõðáêôßáò. Ç êáñéÝñá
ôïõ óõíå÷ßóôçêå êáé μåôÜ ôï
1997, ðáñüëåò
ôéò óêëçñÝò äéáäñïμÝò
óôá
ïñåéíÜ,
êáèþò
«ôáîßäåøå» êáé
ùò ôçí ÊÝñêõñá,
ðñïêåéμÝíïõ íá
åíôá÷èåß óôç äýíáμç ôïõ ÊÔÅË
ÊÝñêõñáò,
μå
áñéèμü ðáñμðñßæ
58, åîõðçñåôþíôáò
ôïðéêÝò
ãñáμμÝò ôïõ íçóéïý ôïõ Éïíßïõ μÝ÷ñé íá áðïóõñèåß ïñéóôéêÜ, ëßãï ðñéí
ôï 2004, μåôÜ áðü 30 ÷ñüíéá õðçñåóéþí óôéò óõãêïéíùíßåò ôçò ÷þñáò.
Η Πάτμος
δικαιούται
μόνο μια
άδεια
λεωφορείου!
ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΑΚΟ ΠΙΠΙΝΗ
Το πρώτο λεωφορείο της
στον
Πάτμου εγκαταλειμμένο
ς
ρία
Ικα
της
ο
Χρυσόστομ
Ένα καράβι-μύθος
πουλήθηκε για
παλιοσίδερα στην Ινδία.
Ìå μéá ðñþôç μáôéÜ, Ýíá ðáëéü ëåïöùñåßï êáé Ýíá êáôåóôñáμμÝíï êáñÜâé äåí Ý÷ïõí êáíÝíá åõ÷Üñéóôï -êáé
êïéíü- óçμåßï. Êáé üμùò...Ôá äýï óõãêåêñéμÝíá μÝóá “μåôáöÝñïõí” áêüμá ôç íïóôáëãßá ôùí ÐÜôμéùí ãéá
μéá åéêüíá μáêñéíÞ, ðïõ üμùò μïéÜæåé óáí ÷èåò...
Ç
íïóôáëãßá åßíáé ðåñßåñãï óõíáßóèçμá. ÎõðíÜåé
μÝóá μáò åêåß ðïõ äåí ôï ðåñéμÝíïõμå, μå
áöïñμÞ μéá åéêüíá, μéá μõñùäéÜ, μéá áíÜμíçóç...
Ãéá ôïõò êáëïêáéñéíïýò åðéóêÝðôåò ôçò ÐÜôμïõ, ïé
éóôïñßåò ôùí ðñþôùí ëåùöïñåßùí ôïõ íçóéïý êáé ç
êáôÜëçîç åíüò ðëïßïõ-èñýëïõ, üðùò ôï «Éáëõóüò»
μðïñåß íá μç óçμáßíïõí êáé ðïëëÜ ðñÜãμáôá. Äåí
óõμâáßíåé üμùò ôï ßäéá êáé μå ôïõò êáôïßêïõò.
μüíï ãéá ëßãïõò åðéâÜôåò
ÊõñéÜêïò Ðéðßíçò
[email protected]
Ν
Áðü ôçí ðñïðïëåμéêÞ ðåñßïäï õðÞñ÷áí ïé Üãïíåò
ëåùöïñåéáêÝò ãñáμμÝò, ïé äýóêïëåò óõíäÝóåéò óå
ïñåéíÝò ðåñéï÷Ýò êáé ïé ãñáμμÝò μéêñïý åðéâáôéêïý
öüñôïõ óå μéêñÜ íçóéÜ, êõñßùò ôïõ Áéãáßïõ, áëëÜ
êáé ôïõ Éïíßïõ. Áðü ôá μÝóá ôçò äåêáåôßáò ôïõ ’70,
ðïëëÜ Üãïíá ëåùöïñåßá åíôÜ÷èçêáí óå ÊÔÅË,
üðïõ áõôü Þôáí åöéêôü. ÁñêåôÝò üμùò Üãïíåò
ãñáμμÝò ðáñÝμåéíáí Ýôóé μÝ÷ñé óÞμåñá, ïðüôå êáé
óõíå÷ßæåôáé ôï óçμáíôéêü êïéíùíéêü ôïõò Ýñãï áðü
ôïõò áöïóéùμÝíïõò éäéïêôÞôåò êáé ëåéôïõñãïýò ôïõò.
Ç ÐÜôμïò áíÞêåé ó´áõôÝò ôéò ðåñéï÷Ýò êáé äéáèÝôåé
áêüμá êáé óÞμåñá μßá μüíï Üäåéá ëåùöïñåßïõ!
Ôï ðñþôï ü÷çμá áíÞêå óôïí ôýðï «μéêñïëåùöïñåßï»,
åîáéñåôéêÜ êáôÜëëçëï ãéá μéêñÝò íçóéùôéêÝò, Üãïíåò
ãñáμμÝò. Åß÷å äå áñéèμü êõêëïöïñßáò 183341.
Ôï Bedford õðçñÝôçóå ôçí ÐÜôμï μÝ÷ñé ôï 1973,
ïðüôå êáé «ðïõëÞèçêå óôç ãåéôïíéêÞ Éêáñßá ãéá íá
äïõëÝøåé μÝ÷ñé ôï 1983 óôç ãñáμμÞ ¢ãéïò ÊÞñõêïò×ñõóüóôïμïò. Êé åêåß áðïóýñèçêå ïñéóôéêÜ,
ðáñáôçμÝíï Ýîù áðü ôïí ïéêéóμü ôïõ ×ñõóüóôïμïõ.
Ýíá «õðåñðïëõôåëÝò ï÷çμáôáãùãü»
«Éáëõóüò»: ¸íá ðëïßï åõñÝùò ãíùóôü óôá ÄùäåêÜíçóá, μå
ôïõò äéêïýò ôïõ ïðáäïýò êáé å÷èñïýò. ÍáõðçãÞèçêå ôï 1966,
êáèåëêýóôçêå óôéò 17 Äåêåμâñßïõ ôïõ 1965 áðü ôç óýæõãï ôïõ
öéëáíäïý ðñïÝäñïõ, Sylvi Kekkonen, ôÝëç ôïõ 1968 ðïõëÞèçêå óôçí
åðßóçò ÖéëáíäéêÞ
Ïy Svea Line, μåôïíïμÜóôçêå óå SVEABORG êáé óõíÝ÷éóå íá
ôáîéäåýåé óôçí ßäéá ãñáμμÞ. Ôï 1977, μåôïíïμÜóôçêå êáé ðÜëé,
áõôÞ ôç öïñÜ óå PEER GYNT, μåôÜ áðü íáýëùóç óôç ãåñμáíéêÞ
Aarhus-Oslo Linie G.m.b.H, ãéá ôáîßäéá μåôáîý Aarhus-Oslo, êáé
ôÝëç ôïõ 1978 áãïñÜóôçêå áðü ôç óïõçäéêÞ Stena Line, ç ïðïßá
ôï ÷ñçóéμïðïßçóå ùò êáôÜëõμá ãéá ôïõò åñãÜôåò ãåùôñÞóåùí
ðåôñåëáßïõ óôç Â. ÈÜëáóóá.
Ç áãïñÜ ôïõ áðü ôç ÄùäåêáíçóéáêÞ Áíþíõμç ÁêôïðëïúêÞ Åôáéñßá -Þ
Ä.Á.Í.Å. üðùò Þôáí ãíùóôÞ óôï åõñý êïéíü- Ýãéíå áñ÷Ýò Áðñßëç ôïõ
1982 êáé ðáñáäüèçêå óôç ÑïäéáêÞ åôáéñßá ôïí åðüμåíï μÞíá. ¹ôáí
ôï äåýôåñï ðëïßï ôçò êáé óôïß÷éóå $7.500.000, ðïóü éëéããéþäåò ãéá
ôçí åðï÷Þ! Ðñþôïò ôïõ êáðåôÜíéïò Þôáí äå ï Çëßáò ÊùôéÜäçò.
Áöïý Ýãéíå, ëïéðüí, ç áðáñáßôçôç μåôáóêåõÞ óôï ðëïßï, îåêßíçóå
äñïμïëüãéá óôéò 13 Éïõëßïõ áðü Ñüäï ðñïò ÐåéñáéÜ, μå åíäéÜμåóåò
óôÜóåéò óôçí Êù, ÊÜëõμíï, ËÝñï, ÐÜôμï êáé Ìýêïíï. Êé áðü ôï
1992 ðïõ μðÞêå óôç ãñáμμÞ êáé ç ÐÜôμïò, Ýíá äñïμïëüãéï ôçí
åâäïμÜäá åðåêôÜèçêå áðü Ñüäï ðñïò ÊÜñðáèï êáé ÇñÜêëåéï.
Áñãüôåñá, Ýêáíå μÜëéóôá êáé áðïãåõμáôéíÜ äñïμïëüãéá, áðü
ÐåéñáéÜ ãéá ÁóôõðÜëáéá-Êù-Ñüäï êáé Üãïíç ãñáμμÞ ÄùäåêáíÞóïõ.
Ðñïò ôá ôÝëç ôçò äåêáåôßáò ôïõ 1990, êáé μéá öïñÜ ôçí åâäïμÜäá,
óõãêåêñéμÝíá êÜèå ÓÜââáôï ðñùß, áíÝâáéíå åðéðëÝïí áðü Ñüäï
ðñïò Èåóóáëïíßêç, μÝóù Êù-Êáëýμíïõ-ËÝñïõ-ÐÜôμïõ êáé ÓÜμïõ
(Âáèý). Áîéïóçμåßùôï åßíáé, ôÝëïò, üôé μåôÜ ôï óåéóμü ôïõ 1999,
÷ñçóéμïðïéÞèçêå óáí ðëùôü êáôÜëõμá ãéá ôïõò óåéóμïðáèåßò, μáæß
μå Üëëá ðëïßá ôçò áêôïðëïÀáò, óôï ëéμÜíé ôïõ ÐåéñáéÜ.
Ôï «Éáëõóüò» ôáîßäåøå êáé ôçí êáëïêáéñéíÞ óåæüí ôïõ 2000 μÝ÷ñé
ðïõ, ëüãù μéáò μç÷áíéêÞò âëÜâçò, áêéíçôïðïéÞèçêå óôï ëéμÜíé ôïõ
ÐåéñáéÜ. Áñãüôåñá μåôáöÝñèçêå óôç Äñáðåôóþíá êáé, ðñïò ôï ôÝëïò
ôçò ÷ñïíéÜò, óôçí Åëåõóßíá êáé ôï 2002 ðïõëÞèçêå óå áëëïäáðïýò
êáé ýøùóå óçμáßá Êáμðüôæçò. Ëßãï áñãüôåñá, ôçí ßäéá ÷ñïíéÜ,
ðïõëÞèçêå ãéá $600.000 óôç Farley Shipping Line, μéá ÅëëçíéêÞ
åôáéñßá, μå ¢ñáâåò åðåíäõôÝò, êáé μåôïíïμÜóôçêå óå NOURA I, åíþ
ôçí åðüμåíç ÷ñïíéÜ ðïõëÞèçêå ãéá scrap óôçí Éíäßá.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΩΤΗ ΜΑΡΙΝΕΛΗ
24
Ν
FREE PRESS
ανακύκλωση
Ο
Σ
Ν
Η
Σ
Ο
Σ
www.nissospatmos.com • ΙΟΥΛΙΟΣ 2014
gourmet
Áñêåôïß êÜôïéêïé ôïõ íçóéïý äåß÷íïõí íá Ý÷ïõí óõíåéäçôïðïÞóåé ôçí áíáãêáéüôçôá ôçò
áíáêýêëùóçò. ü÷é μüíï ãéáôß óå óõíôïμï ÷ñïíéêü äéÜóôçμá èá êëåéèïýμå íá ðëçñþóïõμå
üëïé ðñüóôéêü óôçí ÅõñùðáéêÞ ¸íùóç, áëëÜ êáé ãéáôß åßíáé èÝμá êïéíÞò ëïãéêÞò.
÷åé áðïäåé÷èåß ðùò üôáí åöáñμüæåôáé
ç áíáêýêëùóç õëéêþí, ôüóï óå μéêñïýò
üóï êáé μåãÜëïõò äÞμïõò, μåéþíåôáé
ôïõëÜ÷éóôïí êáôÜ 50% ï üãêïò ôùí
áðïññéμμÜôùí ðïõ öôÜíåé óôéò ÷ùμáôåñÝò
êáé óôïõò ×.Õ.Ô.Á.
Ìå ôçí óùóôÞ åíçμÝñùóç êáé ôçí
óõíåéäçôÞ åöáñμïãÞ êáé óå Üëëá õëéêÜ
μðïñåß ôï ðïóïóôü íá îåðåñÜóåé ôï 70%.
¼óá íçóéÜ åôïéμÜæïõí áêüμá ôïõò ×þñïõò
ÕãåéïíïμéêÞò ÔáöÞò ÁðïññéμμÜôùí
èá ðñÝðåé ðÜñá ðïëý óýíôïμá íá ôïõò
μåôïíïμÜóïõí óå ×.Õ.Ô.Õ. äçëáäÞ ÷þñïõò
õãåéïíïμéêÞò ôáöÞò õðïëåéμμÜôùí Þ
áêüμá μå ðéï áðëÜ ëüãéá ÷þñïõò ðïõ èá
åíôáöéÜæïíôáé ôá õëéêÜ ðïõ äåí μðïñïýí
íá ðÜíå ãéá áíáêýêëùóç.
Ìå Üëëï ôñüðï äéá÷åéñßæåóáé ôï 100% ôùí
áðïññéμμÜôùí ðïõ öôÜíïõí óôïõò ×.Á.Ä.Á.
êáé μå Üëëï Ýîõðíï ôñüðï ôï 40%.
ÌéëÜμå μå íïýμåñá äéüôé ï åèåëïíôéóμüò,
åéäéêÜ óôçí ÐÜôμï, óå áõôü ôï óçμåßï
öÜíçêå óùôÞñéïò.
Ï Ãéþñãïò ×áôæçμÜñêïò (ÐåñéöåñåéÜñ÷çò
Íïôßïõ Áéãáßïõ) Þôáí ùμüò êáé åõèýò:
«...÷ñÞμáôá äåí õðÜñ÷ïõí ðëÝïí óôï
ôáμåßï ôçò ÐåñéöÝñåéáò êáé ðñïò ôï
ôÝëïò ôïõ 2015 μáò ðåñéμÝíåé ðñüóôéμï
áðü ôçí ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç ó÷åôéêü
Σ
ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 • www.nissospatmos.com
Ãéáôß ç áíáêýêëùóç
δεν είναι πολυτέλεια
Å
Η
μå ôá áðïññßμμáôá êáé ôéò ÷ùμáôåñÝò
ðïõ ëåéôïõñãïýí åíþ äçëþèçêáí ùò
êëåéóôÝò .ÊÜðïéïé Ý÷ïõí åõèýíåò êáé èá
ëïãïäïôÞóïõí ãé ‘áõôÝò üôáí ï ÷ñüíïò êÜíåé
ôïí êýêëï ôïõ».
Óôï ðáñåëèüí õðÞñ÷áí ÷ñÞμáôá ãéá ôçí
ïñãáíùμÝíç äéá÷åßñéóç áðïññéμμÜôùí üðïõ
êÜðïéïé Ýêáíáí μåëÝôåò ðñï÷ùñþíôáò ðñïò
ôçí óùóôÞ ïäü. Ôï üðïéï ðñüóôéμï áðü åäþ
êáé åμðñüò èá ðëçñùèåß áðü ôïõò éäßïõò
ðüñïõò ôùí ÄÞμùí μåéþíïíôáò Ýôóé áêüμá
ðåñéóóüôåñï ôá öôù÷Ü ôáμåßá ôïõò.
Óôçí åõëïãçμÝíç ÐÜôμï μáò ïé åíåñãïß
ðïëßôåò åäþ êáé 12 ÷ñüíéá ãêñéíéÜæïõí,
äéáμáñôýñïíôáé, êÜíïõí êáôáããåëßåò,
ðëçñþíïõí äéêçãüñïõò áðü ôçí ôóÝðç ôïõò
ðñïóðáèþíôáò íá åîçãÞóïõí ôá áõôïíüçôá.
Äåí êáßμå ôá óêïõðßäéá êáé øÜ÷íïõμå Üëëåò
ëýóåéò ðéï öéëéêÝò ðñïò ôï ðåñéâÜëëïí…
Ï ÷ñüíïò áðÝäåéîå ðùò åß÷áí äßêéï ,êáëÜ
Ýêáíáí üëåò ôïõò ôéò êéíÞóåéò ðñïò üëá ôá
åðßðåäá äéïßêçóçò êáé óÞμåñá èåùñïýíôáé
óïöïß ãéá áõôü ôïõò ôï Ýñãï.
Ï ÄÞμïò ÐÜôμïõ ãéá ðñþôç öüñá ôï Ýôïò
2012 õðüãñáøå óýμâáóç μå éäéþôç óôïí
ôïμÝá ôçò êáèáñéüôçôáò-áíáêýêëùóçò.
ÊÜèå áñ÷Þ êáé äýóêïëç μå ðïëëÜ åμðüäéá
óå åðßðåäï åíçμÝñùóçò êáé äéåêðåñáßùóçò
óôï ðñáêôéêü êïμμÜôé ôçò ðåñéóõëëïãÞò,
äéáëïãÞò êáé áðïóôïëÞò åêôüò íçóéïý.
ÅôïéμÜóôçêå åðßóçò Ýíá ïéêüðåäï μå
åíÝñãåéåò ôïõ ÄçμÜñ÷ïõ êáèáñÜ ãé áõôÞ
ôçí ÷ñÞóç êÜíïíôáò Ýôóé ðéï åýêïëá ôá
åðüμåíá âÞμáôá.
Ï ÄÞμïò ÐÜôμïõ êáôÜëáâå Ýóôù êáé
áñãÜ ðùò âñßóêåôáé óå μïíüäñïμï… ç
êáôÜóôáóç ðñÝðåé íá áëëÜîåé êáé áõôü èá
ãßíåé μå ôçí óõíåéäçôÞ óõμμåôï÷Þ üëùí μáò.
Ï óçμåñéíüò åñãïëÜâïò êáèáñéüôçôáò Ý÷åé
õðïãñÜøåé óýμâáóç μÝ÷ñé êáé ôïí Éïýíéï
ôïõ2015. Ç áíáêýêëùóç åßíáé áðüëõôç
ðñïôåñáéüôçôá êáé áöïý ôá÷ôïðïéçèïýí ôá
åëÜ÷éóôá ôçò õðïäïμÞò èá áëëÜîïõí ôá
μÝ÷ñé ôþñá äåäïμÝíá.
Áíáêýêëùóç èá åöáñμïóôåß êáé óôá
ãåéôïíéêÜ íçóéÜ ÌáñÜèé êáé Áñêéïýò μå
ôçí âïÞèåéá ôùí êáôïßêùí, ýóôåñá áðü
ðñùôïâïõëßá ôïõ åñãïëÜâïõ êáèáñéüôçôáò,
÷ùñßò áõôü íá åßíáé õðï÷ñÝùóç μÝóá
óôçí óýμâáóç ðïõ Ý÷åé õðïãñáöåß.
Óõμöùíïýμå üëïé ðùò åßíáé ëÜèïò ç μç
ëÞøç μÝñéμíáò óùóôÞò äéá÷åßñéóçò ôùí
üðïéùí áðïññéμμÜôùí óå ôüóï μéêñÜ êáé
ðáñáäåéóÝíéá íçóéÜ, üðùò ôá äéêÜ μáò.Ïé
Ëåéøïß, Üëëùóôå, Ý÷ïõí êáé ïñãáíùμÝíï
×.Õ.Ô.Á .μá êáé ïñãáíùμÝíç áíáêýêëùóç
ðïëý ðñéí áðü Üëëá íçóéÜ óå üëá ôá
ÄùäåêÜíçóá.
φωτο
Ãåþñãéïò Êáμßôóçò
25
FREE PRESS
real estate
Benetos restaurant
Ãýñéóå ôïí
êüóμï êáé
êáôÝëçîå
áôï íçóß ôïõ.
Ï óåö êáé
óõíéäéïêôÞôçò
ôïõ åóôéáôïñßïõ
ÌðåíÝôïò
áöçãåßôáé ôéò
åμðåéñßåò áðü
ôá ôáîßäéá ôïõ,
÷ñçóéμïðïéåß
ëá÷áíéêÜ áðü
ôï μðïóôÜíé ôïõ
êáé μáò äßíåé
μéá μïíáäéêÞ
óõíôáãÞ ãéá
øÜñéá.
Ï ÌðåíÝôïò Ìáôèáßïõ åßíáé óÝö êáé óõíéäéïêôÞôçò
ôïõ åóôéáôïñßïõ ÌðåíÝôïò.
Åßíáé ãåííçμÝíïò êáé μåãáëùμÝíïò óôçí ÐÜôμï.
Áðü ôçí ðáéäéêÞ ôïõ çëéêßá Ýäåéîå ôç êëßóç ôïõ
óôçí μáãåéñéêÞ åíþ åðßóçò áó÷ïëïýíôáí μå ôçí
êáëéÝñãåéá μðïóôáíéþí êáé ôï øÜñåμá. Äßðëá óôç
μçôÝñá ôïõ åß÷å ôçí ðñþôç åðáöÞ μå ôçí êïõæßíá ç
ïðïßá ôïõ äßäáîå ðáñáäïóéáêÝò óõíôáãÝò ðïõ áêüμá
êáé óÞμåñá áðïôåëïýí Ýμðíåõóç ãéá ôçí äçμéïõñãßá
ðéÜôùí ôïõ åóôéáôïñßïõ.
ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò óôñáôéùôéêÞò ôïõ èçôåßáò
äéåôÝëåóå μÜãåéñáò åíþ áμÝóùò μåôÜ äïýëåøå óå
öïýñíï ôçò ÐÜôμïõ μáèáßíïíôáò áðü ðñþôï ÷Ýñé ôçí
ðáñáóêåõÞ ôïõ øùμéïý.
ÌåôÜ ôçí ãíùñéμßá μå ôçí μåôÝðåéôá óõæõãü ôïõ
Óïýæáí åñãÜóôçêå μåãÜëï äéÜóôçμá ôïõ ÷åéμþíá
óå ãíùóôÜ åóôéáôüñéá óôï ÌáúÜμé êáé ðáñÜëëçëá
ôáîéäåýïíôáò óôï êüóμï áðïêüμéóå åμðåéñßåò,
ôå÷íéêÝò êáé õëéêÜ ðïõ áñãüôåñá åöÜñμïóå óôç
êïõæßíá ôïõ. Óôï åóôéáôüñéï ôïõ ðñïóåããßæåé μå
μéÜ μïíôÝñíá μáôéÜ êëáóéêÜ μåóïãåéáêÜ ðéÜôá
÷ñçóéμïðïéþíôáò öñÝóêá ôïðéêÜ õëéêÜ áëëÜ êáé
ëá÷áíéêÜ, μõñùäéêÜ áðü ôï äéêü ôïõ μðïóôÜíé.
ΜΑΡΙΝΑΤΑ ΨΑΡΙΑ
Ôá μáñéíÜôá øÜñéá áðïôåëïýí μßá ðáñáäïóéáêÞ
óõíôáãÞ ðïõ ãåííÞèçêå μÝóá áðü ôçí áíÜãêç
ôùí ðáððïýäùí μáò íá óõíôçñÞóïõí ôá ôçãáíçôÜ
ðåñéóóüôåñï áðü μéÜ çμÝñá.
ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Ôçãáíßæïõμå ôá øÜñéá êáé óå Ýíá ôçãÜíé
μå æåóôü åëáéüëáäï ðñïóèÝôïõμå 3-4 óêåëßäåò
óêüñäï, 5 êëùíáñáêéá äåíôñïëßâáíï êáé ëåõêü îõäé
áðü óôáöýëéá.Áöçíïõμå ôï μåßãμá íá óéãïâñáóåé
êáé ðåñé÷ýíïõμå ôá øÜñéá μå áõôü. Óôç óõíÝ÷åéá
óêåðÜæïõμå μå μåμâñÜíç êáé ôá áöÞíïõμå åêôüò
øõãåßïõ μÝ÷ñé íá Ýñèïõí óå êáíïíéêÞ èåñμïêñáóßá.
Ìå áõôüí ôïí ôñüðï ôá øÜñéá äéáôçñïýíôáé ãéá μßá
åâäïμÜäá êáé áðïôåëïýí éäáíéêü μåæÝ ãéá Ýíá ðïôÞñé
ïýæï Þ ëåõêü êñáóß.
art
26
Ν
FREE PRESS
Η
Σ
Ο
Σ
ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 • www.nissospatmos.com
Ν
Η
Σ
Ο
Σ
www.nissospatmos.com • ΙΟΥΛΙΟΣ 2014
γεύση
ÌðïõêéÜ & ãëýêá...
Κάθε φορά,
αυτό που
μένει από
Óáò ðñïôåßíïõμå äýï ðáñáäïóéáêÝò, ãëõêÝò óõíôáãÝò, ðïõ μðïñåßôå íá êÜíåôå μüíïé óáò óôï óðßôé
êáé ðïõ èá óáò èõμßæïõí ãéá ðÜíôá ôï íçóß ôçò ÁðïêÜëõøçò. Ïé óâßããïé êáé ôá ðïõããéÜ óßãïõñá èá óáò
ένα ταξίδι,
óõíôñïöÝøïõí êáéñü μåôÜ ôçí åðßóêåøÞ óáò óôçí ðáíÝμïñöç ÐÜôμï.
αλλά και
όσα θυμάσαι
από τον τόπο
σου, είναι οι
μυρωδιές και
οι γεύσεις.
ÐÏÕÃÃÉÁ
Και, από αυτή
την πλευρά,
η Πάτμος
μένει στον
επισκέπτη της
αξέχαστη…
27
FREE PRESS
τουρισμός
Ó
ΕΚΤΕΛΕΣΗ (για τη ζύμη)
Êïóêéíßæïõμå ôï áëåýñé êáé ôï áíáêáôåýïõμå μå
ôï μðÝéêéí ðÜïõíôåñ êáé ôï âïýôõñï. ÐñïóèÝôïõμå
ôïõò êñüêïõò êáé áñùμáôßæïõμå μå ôç âáíßëéá êáé ôï
μðñÜíôé. Äå ÷ôõðÜμå üμùò ðïëý ôï μåßãμá ãéáôß, üôáí
øçèåß ç æýμç, äå èá åßíáé áöñÜôç. Ôçí ôõëßãïõμå μå
μåμâñÜíç êáé ôçí áöÞíïõμå óå äñïóåñü μÝñïò ãéá
30´ ðåñßðïõ.
ΦΥΛΛΟ
• 4 κούπες μαλακό
αλεύρι
• 1 κ.γ. μπέικιν
πάουντερ
• 300 γρ. φρέσκο
βούτυρο, μαλακωμένο
• ½ κούπα ζάχαρη
• 2 κρόκοι αυγών
• 3 κ.σ. μπράντι
• ½ κ.γ. βανίλια σκόνη
ΓΕΜΙΣΗ
• 2½ κούπες αλεσμένη
αμυγδαλόψιχα
ΕΚΤΕΛΕΣΗ (για το σιρόπι)
ÂñÜæïõμå ôï íåñü μå ôç æÜ÷áñç μÝ÷ñé íá äÝóåé.
Ñß÷íïõμå ôï μÝëé, áðïóýñïõμå ôçí êáôóáñüëá áðü
ôç öùôéÜ êáé áíáêáôåýïõμå. ÐñïóèÝôïõμå ëßãï
áíèüíåñï, ãéá íá áñùμáôéóôåß ôï óéñüðé.
• 1 κούπα αλεσμένη
καρυδόψιχα
• ½ κούπα τριμμένη
φρυγανιά
• 1 κ.γ. τριμμένο
μοσχοκάρυδο
ΣΙΡΟΠΙ (για τη γέμιση)
• 2½ κούπες νερό
• 2½ κούπες ζάχαρη
• ½ κούπα μέλι
ΠΑΣΠΑΛΙΣΜΑ
• ανθόνερο
• ζάχαρη άχνη
ΕΚΤΕΛΕΣΗ (για τη γέμιση)
Áíáêáôåýïõμå üëá ôá õëéêÜ êáé ôá ðñïóèÝôïõμå
óôï óéñüðé. Ðáßñíïõμå ôç æýμç êáé ôçí áíïßãïõμå
óå öýëëá ðÜ÷ïõò 0,3åê. êáé êüâïõμå äßóêïõò μå
äéÜμåôñï 8åê. ÂÜæïõμå óôç μÝóç 1 êïõôáëéÜ áðü ôç
ãÝμéóç êáé äéðëþíïõμå êÜèå äßóêï óå μéóïöÝããáñï.
Áðëþíïõμå ôá ðïõããéÜ óå âïõôõñùμÝíï ôáøß êáé
ôá øÞíïõμå óå ðñïèåñμáóμÝíï öïýñíï, óôïõò
180ïC ãéá 30´. Ôá áöÞíïõμå íá êñõþóïõí ëßãï.
Áíáêáôåýïõμå íåñü êáé áíèüíåñï, ôá áëåßöïõμå μå
ðéíÝëï êáé ôá ðáóðáëßæïõμå μå æÜ÷áñç Ü÷íç.
Tip: Ôá ðïõãêéÜ äéáôçñïýíôáé áñêåôü êáéñü áí ôá
êëåßóåôå óå μåôáëëéêü êïõôß.
ΕΚΤΕΛΕΣΗ (για το σιρόπι)
Óå μéá êáôóáñüëá, ñß÷íïõμå 2 ðïô. íåñü êáé 2 ðïô.
æÜ÷áñç. Ìüëéò âñÜóïõí, ðñïóèÝôïõμå ôï μÝëé êáé
áíáêáôåýïõμå μÝ÷ñé íá ëéþóåé.
ÓÂÉÃÃÏÉ
×ñéóôüäïõëïò Êïýμáíçò,
Æá÷áñïðëÜóôçò
ΖΥΜΗ
• 2 ποτήρια αλεύρι
• 2 ποτήρια νερό
• 2 κουταλιές βούτυρο
• 8 αυγά
• 5 κάψες βανίλιας
• λάδι για τηγάνισμα
• κανέλα σκόνη
ΣΙΡΟΠΙ
• 2 ποτήρια νερό
• 1 ποτήρι ζάχαρη
• 1 ποτήρι μέλι
ΕΚΤΕΛΕΣΗ (για τους σβίγγους)
Óå Ýíá êáôóáñïëÜêé, ñß÷íïõμå 2 ðïôÞñéá íåñü êáé
ôï âïýôõñï. ÐñïóèÝôïõμå 2 íåñïðüôçñá áëåýñé êáé
áíáêáôåýïõμå. ÊáôåâÜæïõμå ôï êáôóáñïëÜêé áðü ôç
öùôéÜ, áöÞíïõμå ôï ðåñéå÷üμåíü ôïõ íá êñõþóåé
ëßãï êáé ñß÷íïõμå μÝóá μéá-μéá ôéò âáíßëéåò, åíþ
áíáêáôåýïõμå óõíå÷þò. ÓðÜμå êáé ðñïóèÝôïõμå
Ýíá-Ýíá ôá áõãÜ, óõíå÷ßæïíôáò ôï áíáêÜôåμá, êé
üôáí ç æýμç åßíáé Ýôïéμç, ôçí áöÞíïõμå ãéá ëßãï
íá îåêïõñáóôåß. Óå Ýíá âáèý ôçãÜíé Þ öñéôÝæá,
ñß÷íïõμå μðüëéêï ëÜäé, êáôÜ ðñïôßμçóç óðïñÝëáéï.
Ðáßñíïõμå, óôç óõíÝ÷åéá, μéá êïõôáëéÜ æýμç, ôçí
ðëÜèïõμå μðáëÜêé, êÜíïõμå μéá ôñýðá óôç μÝóç êáé
ôç ñß÷íïõμå óôï æåóôü ëÜäé. ¼ôáí ïé óâßããïé ñïäßóïõí,
ôïõò âãÜæïõμå μå ôñõðçôÞ êïõôÜëá êáé âïõôÜμå
Ýíáí-Ýíáí óôï óéñüðé ãéá íá μåëþóïõí.
Tip: Óåñâßñïíôáé æåóôïß, ðáóðáëéóμÝíïé μå êáíÝëá.
art
28
FREE PRESS
αθλητικά
Ν
Η
Σ
Ο
Σ
ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 • www.nissospatmos.com
Åõ áãùíßæåóèáé
και στους παλαίμαχους
Áðü ôïí Ðáíéþíéï áãùíßóôçêáí ïé : Öéëßððçò, Ñáãêïýóçò,
Êïõôñüðïõëïò, Ðáðá÷ñçóôüðïõëïò, ×áóéþôçò, Ðëåîßäáò, ×áúôÜò,
Ôóïõêëßäçò, ÓêáâÜñáò, ÖáμÝëçò, ÍáëéôæÞò, ÊáëáμÜñáò, ÍéêïëáÀäçò,
ÌðÝëëïò, ÊïñäáëÞò, Ëáμðáäßíïò, ÃéáííÜêáò.
Ôï âñÜäõ Ýãéíå ãëÝíôé óôï ÁËÙÍÉ, üðïõ ï Ðáíéþíéïò ôßμçóå ôïõò
ðáëáßμá÷ïõò ðïäïóöáéñéóôÝò ×ñéóôüäïõëï ÖÝããáñï êáé Èåüäùñï
Ìáíéþôç. Åðßóçò, ôéμÞèçêáí ïé ðáëáéïß ðñüåäñïé ôùí ïμÜäùí:
ÄçμÞôñçò ÌùñáÀôçò, Íéêüëáïò Ìß÷áò, ÉùÜííçò ÓêåμðÝò êáé
ÁíáóôÜóéïò Ó÷ïéíÜò.
Ïé ðáëáßμá÷ïé ôïõ Ðáíéùíßïõ åõ÷áñßóôçóáí ôïõò ðáëáßμá÷ïõò ôçò
ÐÜôμïõ ãéá ôçí Üøïãç öéëïîåíßá êáé áíá÷þñçóáí åíèïõóéáóμÝíïé
áðü ôéò ïμïñöéÝò ôçò «éåñÜò íÞóïõ».
Áãþíáò μåôáîý ôùí ðáëáßμá÷ùí ÐÜôμïõ êáé ôïõ Ðáíéùíßïõ
äéåîÞ÷èç ðñüóöáôá óôï ãÞðåäï ÎÜíèïõ. Ôï ôåëéêü áðïôÝëåóμá Þôáí
2-0 õðÝñ ôïõ Ðáíéùíßïõ, áëëÜ ôï ðáé÷íßäé åõ÷áñßóôçóå üëïõò ôïõò
öéëÜèëïõò ðïõ ôï ðáñáêïëïýèçóáí. Áðü ôçí ÐÜôμï áãùíßóôçêáí ïé :
Åõ. Êëåïýäçò, Í. Ãéáμáßïò, È. Êáíéáñüò, ×ñ. Ð. Ãñõëëçò, Í.
Áíôùíüðïõëïò, ×ñ. ÖÝããáñïò, Ð. Ìé÷Ýëçò, Ì. Ìðëïýêáò, ×ñ. Â.
Ãñýëëçò, Óô. Êáμðüóïò, Óô. ËïõëïõäéÜò, Ì. ÊÜâïõñáò,
É. ÔóáμðáëÜêçò, Á. Ðïõóïõëßäçò, Á. ÓôáõñÞò, Ê. ÃñõëëÜêçò, Ó.
Ðáíïýóçò, Ã. Óôïýêáò, Åõ. ÓêåμðÝò.
Ν
Η
Σ
Ο
29
Σ
FREE PRESS
real estate
www.nissospatmos.com • ΙΟΥΛΙΟΣ 2014
ΠΑΤΜΟΣ
Μεζονέτα 110 τ.μ.
ΠΑΤΜΟΣ
Βίλα 200 τ.μ.
óå 2 åðßðåäá,
íåüäμçôç, êõêëáäßôéêçò
áñ÷éôåêôïíéêÞò, μå 3
ÄùμÜôéá, 1 Óáëüíé,
1 Êïõæßíá, 2 ÌðÜíéá
êáé 1 WC. ÅðéðëÝïí
÷áñáêôçñéóôéêÜ:
ÐÜñêéíãê, ÁðïèÞêç,
ÔæÜêé, Áíïé÷ôùóéÜ,
ÖùôåéíÞ, ÂáμμÝíç.
- Êùä: 11519,
ÔéμÞ: 330.000 €
A+A Κτηματομεσιτικό,
2310613934,
κος Αλέκογλου
óå ïéêüðåäï 3.800
ô.μ., ðåôñüêôéóôç,
öôéáãμÝíç óå äýï
åðßðåäá.Ôï éóüãåéï
áðïôåëåßôáé áðü óáëüíé,
ôñáðåæáñéá, êáèéóôéêü,
êïõæßíá μðÜíéï, åíþ
ï Á´ üñïöïò äéáèÝôåé
4 õ/ä, êáèéóôéêü êáé
μðÜíéï.ÐïëõôåëÞò
êáôáóêåõÞ, μå äéðëÜ
ôæÜμéá, ðëÞñç çëåêôñéêü
åîïðëéóμü, óõíáãåñμü,
μå áðåñéüñéóôç èÝá
óôç èÜëáóóá êáé ôçí
ðüëç êáé μåãÜëï,
äéáμïñöùμÝíï êÞðï.
ÕðÜñ÷åé êáé Ýôåñï
êôßóμá, 70 ô.μ. çμéôåëÝò.
ÔéμÞ 1.200.000€.
Μεσιτικά Γραφεία
Ζηρογιάννη,
2106666690,
κος Ζηρογιάννης
ÅÐÉ ÔÏÕ ÐÉÅÓÔÇÑÉÏÕ
Ï ÓôÝöáíïò Êïôóüëçò,
ôåñμáôïöýëáêáò ôïõ
Ðáíáèçíáúêïý, ðÝñáóå ôéò
äéáêïðÝò ôïõ óôï íçóß μáò
êáé áðÝäåéîå üôé, åêôüò áðü
åîáéñåôéêüò ðïäïóöáéñéóôÞò,
åßíáé êáé éêáíüôáôïò óôï
beach volley.
Η αγγελία σας έχει τη θέση της στην εφημερίδα μας!
Õðïóôçñßæïõμå ôçí áãïñÜ áêéíÞôùí, ç ïðïßá ðåñíÜ êñßóç, üðùò êáé
óôá ðåñéóóüôåñá μÝñç ôçò ÅëëÜäáò, μå óõíÝðåéá êáé Üðïøç áðü ôï
ðñþôï μáò êéüëáò ôåý÷ïò.
Óå áõôü ôï ðëáßóéï, óáò åíçμåñþíïõμå üôé åôïéμÜæïõμå Ýíá μåãÜëï
áöéÝñùμá óôéò áãïñÝò êáé ðùëÞóåéò áêéíÞôùí óôï íçóß, îåêéíþíôáò
áðü ôï åðüμåíï ôåý÷ïò. Åêåß, èá μðïñïýí íá öéëïîåíçèïýí ïé
öùôïáããåëßåò óáò, åßôå åßóôå éäéþôçò åßôå μåóéôéêü ãñáöåßï, μå
åéäéêü (åîáéñåôéêÜ ðñïóéôü) ôéμïëüãéï. Ìðïñåßôå äå íá óôåßëåôå üëåò
ôéò ðëçñïöïñßåò ðïõ ÷ñåéÜæïíôáé ôüóï óôá áããëéêÜ, üóï êáé óôá
åëëçíéêÜ. Ìå ôç âïÞèåéÜ óáò, åßμáóôå óßãïõñïé üôé ôï åã÷åßñçμá èá
áðïäþóåé êáñðïýò êáé èá ãßíåé Ýíá åöáëôÞñéï ãéá íá ðñïùèçèïýí
ôá óðßôéá ôçò ÐÜôμïõ, μå ôçí áðáñÜμéëëç áéóèçôéêÞ ôïõò êáé ôá
÷ñþμáôá ôïõ Áéãáßïõ.
Περιμένουμε τα στοιχεία σας στο [email protected]
και στο nissos patmos free press, στο Facebook.
art
art
art
30
Ν
FREE PRESS
m
forum
Η
Σ
Ο
Σ
Ν
Η
Σ
Ο
Σ
www.nissospatmos.com • ΙΟΥΛΙΟΣ 2014
ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 • www.nissospatmos.com
FREE PRESS
31
trivia
MéêñÜ êáé óçμáíôéêÜ
Ç ÐÜôμïò áðáíôÜôáé êáé ùò «ÐÜôíïò». KÜðïéïé
éóôïñéêïß õðïóôçñßæïõí üôé ðÞñå ôï üíïμÜ
ôçò áðü ôç ëÝîç ðÜôíç (ÖÜôíç), åíþ Üëëïé
áðü ôï üñïò ËÜôμïò ôçò Ì. Áóßáò üðïõ,
êáôÜ ôïõò áñ÷áßïõò ÷ñüíïõò, ëáôñåõüôáí
ç ¢ñôåμéò êé áð´ üðïõ ðéèáíüôáôá
ðñïÞëèáí ïé ðñþôïé êÜôïéêïé ôïõ íçóéïý,
μåôáöÝñïíôáò ôç ëáôñåßá ôçò èåÜò.
art
Ï ÄÞμïò
ÐÜôμïõ, óå
óõíåñãáóßá
μå ôçí ¸íùóç
Ôïõñéóôéêþí
Ãñáöåßùí
Ôïõñêßáò
(TURSAB),
äéïñãÜíùóå
ãéá ðñþôç öïñÜ
ôï ôñéÞμåñï
Åëëçíïôïõñêéêü
Ôïõñéóôéêü
Öüñïõμ.
ÓçμáíôéêÜ Þôáí ôá áðïôåëÝóμáôá ãéá ôï íçóß μáò áðü
ôï ôñéÞμåñï «Åëëçíïôïõñêéêü Ôïõñéóôéêü Öüñïõμ»
(áðü ôéò 2 Ýùò ôéò 4 Ìáúïõ 2014), õðü ôçí áéãßäá
ôçò ÐåñéöÝñåéáò Í. Áéãáßïõ êáé ôçí õðïóôÞñéîç ôïõ
Åðéμåëçôçñßïõ ÄùäåêáíÞóïõ.
Óôï ðëáßóéï ôçò åêäÞëùóçò, ç áðïóôïëÞ ôùí Ôïýñêùí
áîéùμáôïý÷ùí êáé ôïõñéóôéêþí ðñáêôüñùí åß÷å
ôçí åõêáéñßá íá ãíùñßóåé ôéò ïμïñöéÝò ôïõ íçóéïý
μáò, áëëÜ êáé íá Ý÷åé åðáöÝò μå ôïõò ÐÜôμéïõò
åðé÷åéñçμáôßåò, ïé ïðïßåò ðéóôåýïõμå üôé óýíôïμá èá
áðïäþóïõí êáñðïýò. ÓõæçôÞèçêáí åðßóçò èÝμáôá
Üμåóçò áêôïðëïúêÞò óýíäåóçò ôïõ íçóéïý μáò
μå ôá ðáñÜëéá ôçò Ôïõñêßáò êáé, μÜëéóôá, ëÜâáμå
ôçí õðüó÷åóç üôé óýíôïμá èá Ý÷ïõμå ôá ðñþôá
äñïμïëüãéá μå éðôÜμåíï äåëößíé áðü ôï TURGUTREIS.
ΠΗΓΗ: WIKIPEDIA
Ôïõñßóôåò áðü ôçí Ôïõñêßá
«ÓáôáíéêÝò» óõμðôþóåéò
óõíäÝïõí ôçí ÐÜôμï μå ôçí
ïñãÜíùóç «17 ÍïÝμâñç».
Óôïõò Ëåéøïýò äÝóðïæå
ôï ðåñéâüçôï êüêêéíï
óðßôé ôïõ ÁëÝîáíäñïõ
Ãéùôüðïõëïõ, åíþ êáé ç
ãéÜöêá ôçò ïñãÜíùóçò ðïõ
áíáêáëýöèçêå áðü ôçí Áóôõíïμßá, âñéóêüôáí óôçí ïäü… ÐÜôμïõ.
•Ðïëý ðñüóöáôá éóôïñéêÜ, μå ôç óõíèÞêç ôïõ 1947, μåôÜ ôï ôÝëïò
ôïõ ´ Ðáãêïóμßïõ ÐïëÝμïõ, åíóùμáôþèçêå óôçí ÅëëÜäá μáæß
μå ôá õðüëïéðá ðñþçí éôáëïêñáôïýμåíá íçóéÜ ðïõ áðïôÝëåóáí ôç
ÃåíéêÞ Äéïßêçóç ÄùäåêáíÞóïõ.
Ôïí 1ï áéþíá μ.×. ôï íçóß ãßíåôáé
ãíùóôü áðü ôçí ðáñïõóßá åêåß, ùò
åîüñéóôïõ, ôïõ ÉùÜííç ôïõ Èåïëüãïõ,
μáèçôÞ ôïõ Éçóïý, ï ïðïßïò, âñéóêüμåíïò
óôç óðçëéÜ ôçò Áãßáò ¢ííáò, óõíÝãñáøå
ôï «ÅõáããÝëéï» êáé ôçí «ÁðïêÜëõøç». Óôç
ÓêÜëá (åðßíåéï) óþæïíôáé äýï åêêëçóÜêéá
áöéåñùμÝíá ôï μåí Ýíá óôïí ÉùÜííç ôïí
ÅõáããåëéóôÞ êáé ôï Üëëï óôïõò μáèçôÝò
ôïõ Ðïëýêáñðï êáé Ðñü÷ïñï.
•Ç ÐÜôμïò Ý÷åé êçñõ÷èåß äéá íüμïõ «ÉåñÜ ÍÞóïò» êáé ôåëåß õðü ôçí
Üμåóç åêêëçóéáóôéêÞ äéêáéïäïóßá ôïõ Ïéêïõμåíéêïý Ðáôñéáñ÷åßïõ.
Ôï 1088, ï ÁëÝîéïò Á’ Êïμíçíüò
ðáñá÷þñçóå ôï íçóß óôï μïíá÷ü
×ñéóôüäïõëï. Ôï μåãáëýôåñï ôμÞμá
ôïõ μïíáóôçñéïý ïëïêëçñþèçêå 3
÷ñüíéá áñãüôåñá. ÌÜëéóôá, ï÷õñþèçêå
ëüãù ôùí áðåéëþí áðü ðåéñáôÝò êáé
Ôïýñêïõò. Âñßóêåôáé øçëüôåñá áðü ôï
óðÞëáéï ôçò ÁðïêÜëõøçò êáé áêñéâþò
ðÜíù óôá åñåßðéá âùμïý ôçò Áñôåμçò.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥΣ:
Την Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου - Την Ένωση
Ξενοδόχων Πάτμου (Skala, Porto Scoutari, Romeos & Patmos
Aktiw) - Τη Dodecanisos Seaways - Τα τουριστικά γραφεία
Astoria Travel και Apollon Travel - Το Σύλλογο Γυναικών Πάτμου
«Η Σπίθα» - Τα ζαχαροπλαστεία Χριστόδουλος, Χάρης και
Φέγγαρος - Την κάβα Μίχα - Τα εστιατόρια Αλώνι, Καβουράκια,
Οστρια, Πάνθεον, Παντελής και Τζιβαέρι.
Ï ÁíôéäÞμáñ÷ïò ÐÜôμïõ ê. ÓêåμðÝò ÉùÜííçò μå ôçí Ðñüåäñï ôçò TURSAB
BODRUM ê. SEVINÇ GÖKBEL
art
Ï ÄÞμáñ÷ïò ÐÜôμïõ ê. Ãñçãüñçò Óôüéêïò μå ôïí Ðñüåäñï ôïõ Ïñãáíéóμïý
WORLD’S MOST BEAUTIFUL BAYS ê. Galip Gur.
art
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
10 947 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content