συγκροτηση ομαδων εργου

Λαμία, 21 /1 /2015
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ταχ. Διεύθυνση
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax
e-mail
: Υψηλάντη 1
Λαμία - Τ.Κ. 35100
: Ευαγ. Κόρκος
: 2231351265
: 2231053198
:[email protected]
Αριθ. Πρωτ.:10197/129
ΠΡΟΣ:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΘΕΜΑ :
Συγκρότηση ομάδων έργου κατάρτισης του Επιχειρησιακού προγράμματος
2014-2019
ΣΧΕΤ: α) Ν. 3852/2010’’Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης
β) Υ.Α 35829/22-9-2014 περιεχόμενο, δομή, τρόπος υποβολής, όργανα σύνταξης των
πενταετών επιχειρησιακών προγραμμάτων των ΟΤΑ Β΄Βαθμού της περιόδου 20142019
Σε εφαρμογή των παραπάνω σχετικών και προκειμένου να προχωρήσουμε άμεσα στις
διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού προγράμματος της περιφέρειας για την περίοδο
2014-2019 αποφασίζουμε τη σύσταση ομάδων έργου για τον συντονισμό και επιμερισμό των
ενεργειών.
Οι ομάδες έργου διακρίνονται στην κεντρική ομάδα έργου και στις θεματικές ομάδες.
Με δεδομένο ότι αρμόδια υπηρεσία είναι η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
συγκροτείται κεντρική ομάδα έργου η οποία έχει την ευθύνη:
α) συνεργασίας με τον εντεταλμένο περιφερειακό σύμβουλο περιφερειακής πολιτικής για
τις πολιτικές κατευθύνσεις στις ομάδες έργου
β) μεταφοράς τεχνογνωσίας, κατευθύνσεων και προδιαγραφών στις θεματικές ομάδες
έργου
γ) συντονισμό του έργου των θεματικών ομάδων
δ) σύνθεσης και επιμέλειας των τελικών κειμένων
Στην κεντρική ομάδα έργου συμμετέχουν ως ακολούθως:
Ονοματεπώνυμο
Παπαναστασίου
Αναστάσιος
Ρουμπελάκη Μαρία
Κόρκος Ευάγγελος
Γιώτας Αναστάσιος
Κάππος Γεώργιος
Ράπτη Δήμητρα
Παπαλέξη Γεωργία
Κατσιφού Μαρία
Καλησιάκης Γρηγόρης
Σκούρας Επαμεινώνδας
Σπαθούλας Εμμανουήλ
Μπαρτσιώκα Χαρίκλεια
Τηλέφωνο
2231351270
e mail
[email protected]
2231351225
2231351265
2231351285
2231351289
2231351280
2231351285
2231351251
2231351282
2231351228
2231351227
2231351218
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Σελίδα 1
Καββαδία Μαργαρίτα
Λύτρα Δήμητρα
Τσαμαδιάς Απόστολος
Λέμας Κων/νος
Πρέζα Ελισσάβετ
Μπάκας Ευάγγελος
2231351223
2231351226
2231351294
2231350911
2231350919
2231067630
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Οι θεματικές ομάδες έργου έχουν ως αντικείμενο:
α) τη συγκέντρωση κειμένων, μελετών, γραπτών εισηγήσεων για το θεματικό της
αντικείμενο η καθεμία
β) τη συγκέντρωση και επεξεργασία των ερωτηματολογίων που θα αποστέλλουν οι
αρμόδιες διευθύνσεις
γ) την επεξεργασία, σύνθεση και συγγραφή των κεφαλαίων του επιχειρησιακού
προγράμματος που αφορά στο αντικείμενό τους
Στις θεματικές ομάδες έργου συμμετέχουν:
Περιβάλλον και ποιότητα ζωής
Ράπτη Δήμητρα τηλ. 2231351280, email: [email protected], συντονιστής
Κατσιφού Μαρία τηλ. 223135125, email [email protected],gr , συντονιστής
Τσαμαδιάς Απόστολος τηλ.2231351294 email [email protected],
συντονιστής
Μαριγούδης
Αθανάσιος
Βήττα Δήμητρα
Μάρκου Γεώργιος
Κλέσιορας
Παναγιώτης
Γκορόγιας Νικόλαος
Τσιβελέκη Ευθυμία
Πολυζώη Ελένη
Δημητρέλος Χρ
Παλαιοπάνος
Σπύρος
Βλαχάκης Μιχαήλ
Τερζής Αντώνιος
Ριζογιάννης Αιμίλιος
Κοτρώτσου Στυλιανή
Κοτσιμπού Μαρία
Δ/νση
Τεχνικών
Έργων ΠΕ Βοιωτίας
Δ/νση
Τεχνικών
Έργων ΠΕ Βοιωτίας
Δ/νση
Τεχνικών
Έργων ΠΕ Εύβοιας
Δ/νση
Τεχνικών
Έργων
ΠΕ
Ευρυτανίας
Δ/νση
Τεχνικών
Έργων
ΠΕ
Ευρυτανίας
Δ/νση
Τεχνικών
Έργων
ΠΕ
Φθιώτιδας
Δ/νση
Τεχνικών
Έργων ΠΕ Φωκίδας
Δ/νση
Τεχνικών
Έργων ΠΕ Φωκίδας
Δ/νση
Τεχνικών
Έργων ΠΣΕ
Δ/νση
Τεχνικών
Έργων ΠΣΕ
Δ/νση
Περιβάλλοντος
&Χωρικού
Σχεδιασμού
Δ/νση
Περιβάλλοντος
&Χωρικού
Σχεδιασμού
Δ/νση
Περιβάλλοντος
&Χωρικού
Σχεδιασμού
Δ/νση
Περιβάλλοντος
2261350231
[email protected]
2231350245
[email protected]
2221354110
[email protected]
2237352400
[email protected]
2237352433
[email protected]
2231354212
[email protected]
2265350561
[email protected]
2265350563
[email protected]
2231352720
[email protected]
2231352735
[email protected]
2231352437
[email protected]
2231352439
[email protected]
2231352432
[email protected]
2231353693
[email protected]
Σελίδα 2
&Χωρικού
Σχεδιασμού
Κουμπάρου Γεωργία
Μητσιάνη Γεωργία
Ιωαννίδου
Περσεφόνη
Μπάτσου Κορίνα
Σοφρώνης
Σπυρίδων
Σπανογιάννη
Δέσποινα
Σταματάκη Ελένη
Κολίρης Δήμος
Καραδήμος Λουκάς
Τσιάλης Παναγιώτης
Λουλακούδης
Γεώργιος
Τσαμαδιάς Λάμπρος
2.Κοινωνική
Αθλητισμός
Δ/νση
Περιβάλλοντος
&Χωρικού
Σχεδιασμού
Δ/νση
Περιβάλλοντος
&Χωρικού
Σχεδιασμού Τμήμα
Φωκίδας
Δ/νση Μεταφορών
και
Επικοινωνιών
ΠΕ Εύβοιας
Δ/νση Μεταφορών
και
Επικοινωνιών
ΠΕ Εύβοιας
Δ/νση Μεταφορών
και
Επικοινωνιών
ΠΕ Ευρυτανίας
Δ/νση Μεταφορών
και
Επικοινωνιών
ΠΕ Ευρυτανίας
Δ/νση Μεταφορών
και
Επικοινωνιών
ΠΕ Φθιώτιδας
Δ/νση Μεταφορών
και
Επικοινωνιών
ΠΕ Φθιώτιδας
Δ/νση Μεταφορών
και
Επικοινωνιών
ΠΕ Φωκίδας
Δ/νση Μεταφορών
και
Επικοινωνιών
ΠΕ Φωκίδας
ΠΑΜ-ΠΣΕΑ
2231352434
[email protected]
2265350584
[email protected]
2221353611
[email protected]
2221353612
[email protected]
22373522525
[email protected]
2237352524
[email protected]
2231353432
eleni@[email protected]
2231353411
[email protected]
2265352312
[email protected]
2265352311
[email protected]
2231351287
[email protected]
Δ/νση
Πολιτικής 2231351293
Προστασίας
[email protected]
Μέριμνα-Υγεία,
Εκπαίδευση,
ΔιαΒίου
Μάθηση,
Πολιτισμός
και
Σπαθούλας
Εμμανουήλ τηλ.2231351227 email [email protected]
συντονιστής
Λύτρα Δήμητρα τηλ. 2231351226 email [email protected], συντονιστής
Μόσχου Ευθυμία
Φλώρου Χρυσούλα
Ροντογιάννη Σοφία
Φλώρου Χρυσούλα
Δ/νση
ΔιαΒίου
Μάθησης,
Απασχόλησης
Εμπορίου
και
Τουρισμού ΠΣΕ
Δ/νση
Δημόσιας
Υγείας ΠΣΕ
Δ/νση
Δημόσιας
Υγείας ΠΣΕ
Δ/νση
κοινωνικής
Μέριμνας
2231353511
[email protected]
2231352825
χ[email protected]
2231352813
[email protected]
2231352825
χ[email protected]
,
Σελίδα 3
Ντουλάκη Ευαγγελία
Καϊτατζή Σοφία
Μεταξά Μαρία
Βασίλειος Λαγός
Νικολακάκη Ελένη
Σταυρωθέντα
Σουλτάνα
Δρούγου Κων/να
Πλατιά Αλεξάνδρα
Τσιλίκα Βασιλική
Αθανασοπούλου
Σοφία
Μαυρομάτη Ειρήνη
Δ/νση
κοινωνικής
Μέριμνας
Δ/νση
Δημόσιας
Υγείας
&
Κοινωνικής
Μέριμνας
ΠΕ
Βοιωτίας
Δ/νση
Δημόσιας
Υγείας
&
Κοινωνικής
Μέριμνας
ΠΕ
Βοιωτίας
Δ/νση
Δημόσιας
Υγείας
&
Κοινωνικής
Μέριμνας
ΠΕ
Εύβοιας
Δ/νση
Δημόσιας
Υγείας
&
Κοινωνικής
Μέριμνας
ΠΕ
Εύβοιας
Δ/νση
Δημόσιας
Υγείας
&
Κοινωνικής
Μέριμνας
ΠΕ
Ευρυτανίας
Δ/νση
Δημόσιας
Υγείας
&
Κοινωνικής
Μέριμνας
ΠΕ
Ευρυτανίας
Δ/νση
Δημόσιας
Υγείας
&
Κοινωνικής
Μέριμνας
ΠΕ
Φθιώτιδας
Δ/νση
Δημόσιας
Υγείας
&
Κοινωνικής
Μέριμνας
ΠΕ
Φθιώτιδας
Δ/νση
Δημόσιας
Υγείας
&
Κοινωνικής
Μέριμνας
ΠΕ
Φωκίδας
Δ/νση
Δημόσιας
Υγείας
&
Κοινωνικής
Μέριμνας
ΠΕ
Φωκίδας
2231352820
[email protected]
2261350133
[email protected]
2261350144
2221353730
[email protected],gov.gr
2221353732
[email protected]
2237089060
[email protected]
2237080237
[email protected]
2231352807
[email protected]
2231352808
[email protected]
2265350530
[email protected]
2265350532
[email protected]
3.Απασχόληση και Ανταγωνιστικότητα
Κάππος Γεώργιος τηλ. 2231351289 email [email protected] συντονιστής
Σκούρας Επαμεινώνδας τηλ. 2231351228 email [email protected],
συντονιστής
Σελίδα 4
Επισκόπου
Ευάγγελος
Ανυφαντής
Σωκράτης
Σουφλερού Ζωή
Τραμουντάνη Σοφία
Τσακωνίτης Κων/νος
Ρήττας Δημήτριος
Δημητρέλος Ηλίας
Κουτσού Αλεξάνδρα
Κούτρας Κων/νος
Φλώρος Νικόλαος
Xριστοπούλου
Κων/να
Νεοφωτίστου
Παναγιώτα
Μυλωνάς Νικόλαος
Σίσκος
Χρυσόστομος
Πανούσης Αντώνιος
Λαγού Ερασμία
Σαραφιανός
Αντώνιος
Μπογιαντζής
Ιωάννης
Ρίζος Δημήτριος
Αλεξίου Δημήτριος
Γκούλτας Δημήτριος
Δ/νση βιομηχανίας
Ενέργειας&Φυσικών
Πόρων
Δ/νση βιομηχανίας
Ενέργειας&Φυσικών
Πόρων
Δ/νση
Ανάπτυξης
ΠΕ Ευρυτανίας
Δ/νση
Ανάπτυξης
ΠΕ Ευρυτανίας
Δ/νση
Ανάπτυξης
ΠΕ Φθιώτιδας
Δ/νση
Ανάπτυξης
ΠΕ Φθιώτιδας
Δ/νση
Ανάπτυξης
ΠΕ Φωκίδας
Δ/νση
Ανάπτυξης
ΠΕ Φωκίδας
Δ/νση
Αγροτικής
Οικονομίας ΠΣΕ
Δ/νση
Αγροτικής
Οικονομίας ΠΣΕ
Δ/νση Κτηνιατρικής
ΠΣΕ
Δ/νση Κτηνιατρικής
ΠΣΕ
Δ/νση
Αγροτικής
Οικονομίας
ΠΣΕ
Δ/νση Κτηνιατρικής
ΠΕ Βοιωτίας
Δ/νση
Αγροτικής
Οικονομίας
ΠΣΕ
Δ/νση Κτηνιατρικής
ΠΕ Βοιωτίας
Δ/νση
Αγροτικής
Οικονομίας
ΠΣΕ
Δ/νση Κτηνιατρικής
ΠΕ Εύβοιας
Δ/νση
Αγροτικής
Οικονομίας
ΠΣΕ
Δ/νση Κτηνιατρικής
ΠΕ Εύβοιας
Δ/νση
Αγροτικής
Οικονομίας
ΠΣΕ
Δ/νση Κτηνιατρικής
ΠΕ Ευρυτανίας
Δ/νση
Αγροτικής
Οικονομίας
ΠΣΕ
Δ/νση Κτηνιατρικής
ΠΕ Ευρυτανίας
Δ/νση
Αγροτικής
Οικονομίας
ΠΣΕ
Δ/νση Κτηνιατρικής
ΠΕ Φθιώτιδας
Δ/νση
Αγροτικής
Οικονομίας
ΠΣΕ
Δ/νση Κτηνιατρικής
ΠΕ Φθιώτιδας
Δ/νση
Αγροτικής
Οικονομίας
ΠΣΕ
2231353540
[email protected]
2231353539
[email protected]
2237350743
[email protected]
2237350761
[email protected]
2231353548
[email protected]
2231353542
[email protected]
2265350602
2265350611
[email protected]
2231353150
[email protected]
2231353173
[email protected]
2231026793
[email protected]
2231026793
[email protected]
2261350153
[email protected]
2261350155
[email protected]
2221353595
[email protected]
2223153905
[email protected]
2237080258
[email protected]
2237080257
[email protected]
2231353151
[email protected]
2231053117
[email protected]
[email protected]
Σελίδα 5
Δ/νση Κτηνιατρικής
ΠΕ Φωκίδας
Σιδηρόπουλος
Νικόλαος
Δ/νση
Αγροτικής
Οικονομίας
ΠΣΕ
Δ/νση Κτηνιατρικής
ΠΕ Φωκίδας
[email protected]
4.Βελτίωση της Διοικητικής και Οικονομικής κατάστασης της Περιφέρειας
Καλησιάκης Γρηγόρης τηλ. 2231351282 email [email protected]
συντονιστής
Παπαλέξη Γεωργία τηλ. 2231351285 email [email protected],.gov.gr,
συντονιστής
Σφήκα Φωτούλα
Ξηρού Μαρούλα
Τριανταφυλλοδημου
Δήμητρα
Κολοβού Ζωή
Συρμακέζη Παγώνα
Πολιού Μαριάνθη
Γαϊλα Αλεξάνδρα
Παρούτσας Ιωάννης
Μέγκου Αγλαϊα
Κανελλόπουλος
Νικόλαος
Τόλλιλη Βαϊα
Σκούρας Γεώργιος
Αποστολόπουλος
Γεώργιος
Κουκλάρας
Γεώργιος
Δ/νση
Διοίκησης
ΠΣΕ
Δ/νση
Διοίκησης
ΠΣΕ
Δ/νση Διοικητικού
Οικονομικού
ΠΕ
Βοιωτίας
Δ/νση Διοικητικού
Οικονομικού
ΠΕ
Βοιωτίας
Δ/νση Διοικητικού
Οικονομικού
ΠΕ
Εύβοιας
Δ/νση Διοικητικού
Οικονομικού
ΠΕ
Εύβοιας
Δ/νση Διοικητικού
Οικονομικού
ΠΕ
Ευρυτανίας
Δ/νση Διοικητικού
Οικονομικού
ΠΕ
Ευρυτανίας
Δ/νση Διοικητικού
Οικονομικού
ΠΕ
Φωκίδας
Δ/νση Διοικητικού
Οικονομικού
ΠΕ
Φωκίδας
Δ/νση Οικονομικού
ΠΣΕ
Δ/νση Οικονομικού
ΠΣΕ
Δ/νση Διαφάνειας&
Ηλ. Διακυβέρνησης
ΠΣΕ
Δ/νση Διαφάνειας&
Ηλ. Διακυβέρνησης
ΠΣΕ
2231353339
[email protected]
2231353340
[email protected]
2261350275
[email protected]
2261350284
[email protected]
2221353710
[email protected]
2221353741
[email protected]
2237350718
[email protected]
2237350729
[email protected]
2265350513
[email protected]
2265350636
2231353300
[email protected]
[email protected]
2231353315
[email protected]
2231353302
[email protected]
2237350714
[email protected]
Σελίδα 6
Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΧΕΙΜΑΡΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ



















Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Υποδομών
Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας
Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης
Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε
Θερμοπυλών 60
35100 Λαμία
Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας
Φίλωνος 35-39
32100 Λιβαδειά
Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας
Λεωφ. Χαϊνά 102
Χαλκίδα
Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας
Κατσαντώνη 2
36100 Καρπενήσι
Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας
Υψηλάντη 4
35100 Λαμία
Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας
Γιδογάννου 31
33100 Άμφισσα
Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Π.Σ.Ε.
Πατρόκλου 25
35100 Λαμία
Δ/νση Διοίκησης Π.Σ.Ε
Πλ. Ελευθερίας 13
35100 Λαμία
Δ/νση Οικονομικού Π.Σ.Ε
Πλ. Ελευθερίας 13
35100 Λαμία
Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας
Φίλωνος 35-39
32100 Λιβαδειά
Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας
Χαϊνά 93
Χαλκίδα
Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας
Γ. Καραϊσκάκη 1
36100 Καρπενήσι
Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας
Περιβάλλοντος
&
Σελίδα 7



















Γιδογιάννου 31
33100 Άμφισσα
Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π.Σ.Ε
Πλ. Ελευθερίας 13
35100 Λαμία
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Π.Σ.Ε
Βενιζέλου 1
35100 Λαμία
Δ/νση Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε
Λεωσθένους 7
35100 Λαμία
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας
Φίλωνος 35-39
32100 Λιβαδειά
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας
Χαϊνά 93
Χαλκίδα
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ευρυτανίας
Διονυσίου Ζωγράφου 1
36100 Καρπενήσι
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας
Βενιζέλου 1
35100 Λαμία
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Φωκίδας
Γιδογιάννου 31
33100 Άμφισσα
Δ/νση Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Π.Σ.Ε
Αρκαδίου 6
35100 Λαμία
Δ/νση Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης Εμπορίου και Τουρισμού Π.Σ.Ε
Αρκαδίου 6
35100 Λαμία
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε Βοιωτίας
Φίλωνος 35-39
32100 Λιβαδειά
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε Εύβοιας
Χαϊνά 93
Χαλκίδα
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε Ευρυτανίας
Γ. Καραϊσκάκη 1
36100 Καρπενήσι
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε Φθιώτιδας
Αρκαδίου 6
35100 Λαμία
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε Φωκίδας
Γιδογιάννου 31
33100 Άμφισσα
Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Βοιωτίας
Φίλωνος 35-39
32100 Λιβαδειά
Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Εύβοιας
Χαϊνά 93
Χαλκίδα
Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ευρυτανίας
2ο χλμ Καρπενησίου- Λαμίας
36100 Καρπενήσι
Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Φθιώτιδας
Κύπρου και Ανθήλης
35100 Λαμία
Σελίδα 8











Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Φωκίδας
Γιδογιάννου 31
33100 Άμφισσα
Δ/νση Δημόσιας Υγείας Π.Σ.Ε
Αινιάνων 4
35100 Λαμία
Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας Π.Σ.Ε
Αινιάνων 4
35100 Λαμία
Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Βοιωτίας
Φίλωνος 35-39
32100 Λιβαδειά
Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Εύβοιας
Χαϊνά 93
Χαλκίδα
Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ευρυτανίας
Απόδημων Ευρυτάνων 1
36100 Καρπενήσι
Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Φθιώτιδας
Αινιάνων 4
35100 Λαμία
Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Φωκίδας
Γιδογιάννου 31
33100 Άμφισσα
Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας
Υψηλάντη 1
35100 Λαμία
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή
Υψηλάντη 12
35100 Λαμία
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
Τσιριμώκου 1
35100 Λαμία
Σελίδα 9