close

Enter

Log in using OpenID

5. Ευρετήριο (αξιοθέατα, μνημεία, πρόσωπα, πλατείες κλπ)

embedDownload
11. 143-152_Γλωσσάρι + Ευρετήριο:Layout 1 6/4/2012 11:14 πμ Page 149
ό, 95
ρικ ζα,
στο ντ
& I ωστά ικό, 89
3
2
ό
κ
Κ τορ εα,
.,
υρ ογι
Iσ τσ
υκο ιολ
ό & Τούλ
Βο Aρχα
γικ
ο
λ
ιο
α
χ
Aρ
ς
ου
Όρ
Α
Άγαλ
μα β
09
ιτε, 1
Κορν ασιλιά Μα
65
Ρούπ ε, 42
ρια),
, 74
Άγαλ ίβους, 119 τίας
ύσ ά Λουτρά ολη (Χισά α), 67
ο
μα το
Ρ
Τ
ούργ
:κ εκρόπ 5 δεμ
ύ
α
μ
κ
Ορσό υ βασιλιά
ο
ω
υΡ Μο :κή ν
,2 ό
Βισέο
υκο
Ντεκε
Λε
υ
μύαρε
λησία (ξυλ
Άγαλ βα, 40
μπάλ
Βλάν ντε ΣοΡυως, σικής,Ε1κ2κ4 εσιά
μα το
του
,
ο
τ
6
υ
Τ
ω
9
ν
δ
σ
σ
τρατη
έ
έπες, Ρ
Νόβα
ο
Βλαχ
22Σ, 3 Ξυιρλ, 51 τό τρ 7
ία,
Άγιος κ, Κλουζ Ν γού Μπάμ
Νόβα
1, 45β
3τω 7
Βόρε 38
πα
Γεώ
απ
ΣΣίνια ζό,Ον1αΟ2,δ61ο1ν οσνάί),,617 Άγιος κ, Κλουζ Ν
ια Εφ
του ΑΠα ργιος, Βρ όκα, 122
ό
α
Γεώρ
απόκ
ρ
ια
μ
Π
ιε,
ίν :μά(νΣα , Κ6ά7
Μαύρ
Σ
γ
Αερο γίου Γεωρ αχίονας ίλια, 91
το
ε
α)
υ Αγίο ιος, Βραχ α, 122
Βόρ3ε η Θάλασσ
δρόμ
Σιουλα (ShipΟkικaί
ίον
υ Γεω
Α
ιο Μπ
ιο Διε γίου, 9χ3ίονας Κ
3
α
ε
,
,
ρ
κ
υ
9
ο
0
ρ
7 Σίπ
Βοτα
δρόμ
Κλού
θνές, Βρα
1
γίου, ας
ανάτ,
τίοΒ
νικός
ιο
ζΝ
93
τε, 1
, 80
5
ια
υρεσ οταν
Μπαν αλπιάόκΚαίλ, 1 Κορυφή υ Βουκο , 73 Μ ικός κήπο 0
Σαλίσ ύντσα, 66 ύσα , 1Κ1λ4ούιαζ2, Ν115Διεθνές
Βουκ κήπος,
ιο
ς
9
π
εάσα νάκια32 ιο το
κ
ο
α
σ
ο
Α
ουρέσ
ό
γ
π
τ
π
,
λ
Ιά
ρ
έ
εξάντ Σα
ζα, Κλ
κε ύσαΜΡοπύακ ν 7 7όκα, 13
Β
γ
Πα πιστήμ Παλιό ,
ε
ο
τι, 35
Βοτα
τα
ρ
ιζ
Μ
ο
ε
ου ρμ
νικ
2
υζ
το λι ,9άσ 9 7
νικός
ΠαΑνε πιστήμιο
2
Βοτα ός κήπος,
κήπο Ναπόκα, Σα ρμιζεγκε ε, Μ62α μάιαλαάσλσιααα,, 9ες, 60
9
3
Β
1
ν
8
ε
ο
1
ο
ς
α
ικ
Κρα
α
1
,
ν
22Σ
ός κή
άρ132 Μρη Θνάγκ ούρ 84 υς, ς,
Πα υροέλ Βλα τσεάβα Β77 υκουρέσ ,
Μ
Β
Τραιά
υ
π
ο
ύ
ος, Τ ϊόβα, 39
υκο
τι, 3
ν
35
Σάτο υρν, ΜαΤ Μα αραμ 6έ4στι, ΑνοίβυορέχλώΒνα
άρκ
Σοΐκυου τς, οταν
τι, 4 Βου υρέστι, 22 ιμισοάρα
ρ
λ
ρ
σ
Χένρ Βούια, 13 Π εντρικό, τρα Ν, εάμ Βοτα ικός κήπο 5
ο
α
α
α
ι,
τ
σ
3
ΐκ
ιά
ο
α
Μ
ά
ιέ
1
μ
ο
έ
νά Απ
, 52
-23
Σ ες, 1
ι Κο
2Κ
ς, Κ
νικ
ιά
4
μαντσΒαορύ ς Κ ρο 03 υρ υ, ι, 8
υσα τ άντα, 23, Κόζλα, Π Ιάσιο, 7 όΒβοαυ,κ40 ό3ς5κήπος ραϊόβα, 3
ΣέμπΑέτουΧΜέναρρι Κ25οΜάΜατιαία,ρύ1ον3ςα2βΠη,ό5β3, 1 ουκο σέστ Βουνά Κ ουσένι, 58
132 όου,
, Τιμ
ης Έ
9
ουτι,ρ
ρα
ουάρσαα, 1 ονυταΔα,ύο23 ρατσου ίο, Β αρα
Βουν, 73 αλιμάνι,
Σιγκ ίθ
πα Ιο νωσης,
Κοπ νέσκου, Κ ουΒκοουυνράέσ λάέτσστι,ι,8252-23 ισοά, ρ1α30, 52
,ς132λε Μ
τ
τ
ο
Μ
1
η
ά
π
ο
ό
2
ς
ισ
ι
Κ
9
μ
ε
Έ
κ
,
ύλια,
ό
ς
ζλα,
Σιγ ΆλρμέςπΠαύΙολ όςνΣωτασθΜηςυ, σ3ω, 13λ3είο
Ρομα λου Α', Β Βτοικυήνς, ΓΑα πσοτυι,σ3έ5νι, α Τσιούκ
112
αό Ιάσ
Ιούλια
ΆΣλιδμηπ ρομύικλια, 1έσΜτι,α3 σω 115 ός ν υής, Π, ιάτρα Νε
,1
Κάρο ριο ΓλυΒπουουκάοΚυραέλιμιεάρνκι,ούρ5ε 8108
άμ
α δ
υρ 12 υ ς, ικ ε Βοή
κό Μα 10
12υ9,
ΑναΣτο
ιδηροΙο,ύΒλια
ου,κ1ο10 Μα εντιά πολιτ ρασκ θολικ υ1νά Κουρλ ,92τς, 75
ίο
Υπαίθ στραόυ, ΒρνοάμοΚςό,ζΜ
ραμο
π
υ
λ
λ
α,Σιμ
ο
Μ τρο ς Πα Κα , 1Π1ιάτρ13α0 λιναομάν,
ύρες,
0
44
Αρέφ Νότικό Μ
η ία λη λΒια κ, οΝύεά
Χερε φι πΒεζόΠδιάατρΣακαΝλειά, , 91
68
λ,α1ρ1αμ6ούρ
ίε
ο
Μ
ο
υ
π
γ
ο
μ
υ
ά
υ
,
ό
τ
ες, 68 Αβ, 10ό2π Ιού σίονά ΜςπΣ 83 τς,κο7-5
Αράν Σιμ44ίου, 10
Πετ σμαουμνεά Κροαυχ. Κίλμιατς, 75
π
τ,
ρ
ασόΜηθτρηλτμώπνα, ρεα ΤΠιάχίοτρνα , 55ο,ύτκΠααΝγ του
Πέρα ρΠάιά
βατ,ρΒα Νι, 90λομάν,
Αρχα 5Σ4ιμ άια, 47 τιο, Μπρ ν Μ
α Ά ού Β ρα οαυ ΝεάΑ΄ γκο άμνε
η Ίστ
ιπ
κ
ία
ιν
ι,
ρια, 9
ερΒουναάλαίγ εά7μ5τς, 9
πόΣλη προάσ λα τω
Π
ρκ , οΒυνάσκ ρντων μοτςύρ, 75
A
3
ά
,
Κ Μ
7 2
Ίσι
ρχαιο
ό Πάρ
ά Τ
Μιε λα 2Β3οΕυμινέ Ο
λογικ Σκέ τπραιαστ, ή9Σ3κ 27
ΠηγΠήιάατ ΝεάπμοτύςτακλαιμΝάνι, 51 Κίλια, 91
κο, Κ
εσό μοσυτ,ιε, 114 σης,
1
Α
ά
Μί χάη ίνοάΠΠ
ε
ρ
ωστά
,
ρ
το
σ
ρ
ς
τ
Κ
κ
α
α
τ
α
ικό Κ
Σ ο, Κισωοάρ
ν άμνει,
ι Πμειά ποιελτέρίτσιτσ έννη
3
ντζα,
ίο
ΒοΠυιάν ρόσοΝυλεάμτς
3
χ
έ
,
α
Μ
σ
ν
τρο, Σιγκ
τάν2
γα
7
η τρ
άτ Ο
, Βρ , 7
τίου
Βουκ
,
Βον υνμίου ατςΝ, ε7άμΑτςνα 2,7 ,
Μ
ΒουΠνιε λιάρΚάίλσιατιε, 1υφή,580 υκουρεσ
ινα, 9 τζα,598
σ ά Ράεμτ της ,τι7, 5 ων
Ατελε ουρέστι, 3 Σούλ ούιους, 5
ΠάαΠιε Κορ 14του Βο σιο, 73
1 ουνκ
ίωτη
31
, 81 , 54 ΒουνάΝΡεηόμεείοζάτυ,ρ1έ1σ4 Ηρώ
ΠιάτρΠανάτκριαίτστιτήσμιο
α
, Ιά
Κ
Σ
β
ο
α
ά
ιό
λ
,
Τ
ο
ό
ε
λ
ικ
ν
α
ν
ούρ
να, ουτσ
ν
Βουν Μν οτνυακ , 68τω 89
α,
Βουν ΠαΝνεεάπμιστς ήμιο Πα
Σ ιά Κομάρ 2
ά Σιν Β είο α,
Αψίδ γκου Ζίου,
ά Ρετ πιστ, 75
τρέ μ
ε
α του
ηλ
Β
ι, 4
εζάνε
Βουν
41
α, 83
Θριάμ 41 Σπ λοβράγκ ας, 58 ουνό Τάμ Mνηλ,ο1ύ1λτ0σ ία, 72
Β
ά Ρόν Πα τ,κ1ο14
82
σεάβ τς, 77
τ
δ
υ
ο
β
Β
ρ
ύ
ο
Τ πδαβ ρι 7 άβα,
τ
ο
Π
ο
ά
ν
Β
ο
Σ
υ
υνά Τ πα, Μ
μ
ου, Β
Πα
ουνά
,
, Βου ς Αρκ
8
ρ
5
Βασιλ
α
λ
,
ουκου
ίμ
σ
κ
Σιντρ Κ,ε6ντ8ρικό τρα Νεά
ν
πλες,Μο αστόήβ, ι1α, 7 υτσε
τοηυτι, 2ν4έμω Βουν
ικ
Βουν
ιά
έ
ό
ρέστι,
4
λ
0
4
Π
π
6
ν
π
,
4
ο
ά Τσ
8ο κά Σ
110λα,
αλά
όΤ
, 40
44 ι, 8
ιο, 7
των Α
Βουν άμπα, ΜΚπόζ όου, Ιάσ , Κραόβα έστι, 35Βου5κουρέ τι,
ες, ύτσ
6Π τρα ερνεγκούΜρα Αγ άμκα, 42
άΤ
στ
, 0 Άρτζ νταο τε, 46
ροπ
υ
ρ Βα 8
5 Νεάμ
Σπίτι ουλα, B12ο ιαιά
,
9
Ζ
α
,
ι
9
ζ
Βουν ίμπλες, 6 Κ ασμαόνβέ,σ1κ0ο4 Βουκου Γαλάτσσι,ιλικό Χά ύι,κ2, 7130
Δράκ ΛιονΒτάρυν1ά25Φαγκ ς, τς
Κό κος, α ντε α, Ρα κοβίσ
ά Τσ
8 Ρο
12,475
ής, Βέσέτνι,ου35ς, Μεα Τνσι,ιοΣουτσ
υ Α',
Κό ύρτε ντάν υργ 7
εάβ
Πιάτρ ερνεγκούρ Κάρολο Γλυπτικ κουΒ
ρ ιβ κούρ αύρ8η
με τα ο Ελάρφαι,χίορν. αΜςούραεράς, 105
Κίλια
τ Βρ,αΤχού
10 Θάλασ α, 82
Κο ογκ υ, Το ια, 4
30
,
ε
Bουν α Νεάμτς α, Υπαίθριο αόυ, Βου ς , Μλιειορθπήίο
υ
μ
κ
,
η
ίο
9
ύ
σ
1
Μ
, 75
ο λν, α66ς Σ
ά Φα
α, 97
κ, 1
ρ δρομο Άλ,μΣπιμ
παθο
φ
τ
Μπ εάλο Σινά
λ
σ
α
ε
Β
γ
ο
ε
κ
ρ
Π
ρ
ιά
ύ
Βραχ
αράς
τ ια, 77 Τσιού
αιέχσίον 64 λινα,
Χε φι πεζό α ΣΒκαιβλ , 9α1Ιούλια υανέουμ
ένα
Ν
Β
ίο
,
α
9
ά
1
,
,
ν
α, 82
,
ισμ
ΈλιεΝαόμβπέτα ς Α1γ2ίο8υ Γ 02
Βραχ ας Κίλια, 05
Σιν άμτς υλέου 2
Πετό σμα με τ ραχ. Κλίλιοιαθήκη Κ , 112
αφ
ακό, οΚυ,
ε1ω2ργ
ίονας
91
ισ
ε
ρ
ε
α
λ
μ
ν
,
Β
ο
4
ρ
γ
Ε
τ
ια
, 97
ς
,
Ν
έ
ρ
ίου, 9
Άγιοςυροχ λοίβ
Π
Σ
Βραχ
υζου
υμ υ, ω
ράβα ι, 90 κή, Βουκο ική Πανεπ
3
ίονας ούλινα, 92
Σο ρέζο ρια Ζ 8
Αργ Γεώ ορν Ναπ
λ,ιο7θ5ή
υ
ιστημ,
Περιπ ΚαλαίγΒκιβ
Αγίου
Α
τοΒυαΑσιλιά ρΚγιο10ς,1Βρ όκα, 122
κ 29 ρέστι, 28
Χο αστή ρε, 7 0 8
Γεωρ
αχίον
γίορυουΓ,
Πηγή α ΝεάμΤτοςύαρλγιμάνηι, Τ1ελέκι,
ο ,8 7
ν
3
Α
γίου,
α
1
ό
ε
ε
Άγαλ
ς
1
ω
ρ
π
ρ
κ
,
ο
ου Μ
δΕρμ
Μο Άρμπ νέτς ίτσα, 9
93 Πιάτ Βοισυλέ Κ
ια ργ
μα β
9
ούρε
ολΔάγ 6ίου, 93
όσ ου
Κλού Ζόαμπιο
ρο β , 7
στηυ, 7
Κορν ασιλιά Μα
ζ Ναπ ύλειερθ,ν1έ1ς
Πιετρ Βτλι,ά4ν4 ντε Σους, ς, 124
7Βο ολντο ούτσι , 79 9
ς, 29
2
ρο
ό
ίβ
τ
ι,
ία
ρ
ο
ο
τ
ό
κ
τ
σ
ς
6
υ
Μ
χ
σ
κ
λ
α
ς
Άγαλ
έ
πανε Σ αζ,, 12302 Βιλλ
υ
Μ τρα οτά α, 7 Nεότε
ρ
ο
ΠιτέΒλεαία Τσέπες, 2 9
υ
έ
ο
ν
μα το , 119
ά
κ
ε
τ
σα Χιν
2, 31
Πα ομπ βίτσ του
κα & ντρο Ατ ύν, Βου 0
ΠΒλαότ χία, 38
, 45, 1
Ορσό υ βασιλιά
έ
ς Μά
Πρ υτσε ννη
ρεια Ε
Ντεκε
26
Ρομο ιοχή, 11
Στοέ υλιακό Κ
Βλαΐκ
Άγαλ βα, 40
μπάλ
φ
Σο . Ιωά ρ, 78
ου,
μα το
περ
υνα
,
Μαύρ όριε,
υ
Σ
Α
ίο
υ στρ
ουΣριμέλπ
Αγ ύμο
η Θά
43
ατηγο
Β
υ
λ
όρειο
ασσα
το
Χο ι, 59 , 38, 3
ύ Μπ
α
ρ
Μ
,
ο
νης ι,
97 30
ν
πανά
ζ ένια , 9
άμπα
ύ
9
τ
Βοτα
Σ
8
,
ό
Τέχ ίτσ
τ
,
α
λ
, 50 εκά
ε
νικός 5
Μ υντ κιό
ής οβ
ρ
Τ ίου, 129 , Τούλτσ ά,
ο ριγ
90
τικ Μιν
,
Μπόρα, 8κήλπ
Μ
οσςκΑαλ
κ
υ
φ
σ
ιε
π
γ
υ
ο
ο
α
ζαΠ,έΚρ λ , 101εξάντ
Ταρ νος Αζίζ καζί Π μπαντά
Μο υσεί αίας Δ
οικυ
6 ρου
Μπα ύντ Β’, 5
Τέμε νος Αλί Γ
Μο Αρχ
Πέρν εζρΝικαόπν,ό9καά,ρια, 96
,9
χμο
Τέμε
Περπ μανιτ 1262
ο Μα άντζα
Ευρετήριο
ινα
ς, 7
εγάλ Κωστ
Πέτρ ινο Δάσο
νος Μ
Τέμε
Πέτρ κοθήκες ά, 104
4
ε, 11
Πινα οροσειρ 08
ενέλ
6
Τζεμ οάρα, 50
Πίριν Φολκ, 1 , 100, 10 92
υ, 40
Τιμισ τσεα, 88 ιωπής, ργκου Ζίο
Πίριν ες σκι, 91 μόλιαν),
Τού
Τούλ έζι της Σ
Πίστ ητάριο (Σ
π
Τρα
Πλαν είες
98
ανία, τι, 44 96
5
Πλατ εν,
συλβ
ίιτε, 5
Τραν λε, Πιτέσ ρα:ανού,
Πλέβ ν Μεστσ
Τριβά αιο του Τ ή, 80
ος τω
Τρόπ α Κορυφ , 45
Ρ έτσκι, 54
τ
6
ν
0
Τοάκ γκοβίστε υ, 40
α
1
Ρ όγκ,
30 0
,
ς
ό
λ
Τουρ γκου Ζίο ύρες, 123
Ραζ φσκι οδ ίταρ, 8 2
0
ό
ιμ
1
τ
κ
Τούρ γκου Μο μτς, 76
,
α
Ν
ο
Ρ κοφ,
κ
ρ
ά
Π
σ
Τούρ γκου Νεά
Ράτ , Εθνικό ήρι, 103
Τούρ
Ρίλα , Μοναστ 03
1
α
,
Ρίλ κι, Ιβάν , 106
Ρίλσ κι, Νεόφιτ
Ρίλσ λαιο, 67 τήρι, 109 α), 78 ), 79
Ροδέ ν, Μονασ (Καβάρν ουργκάς
Ρόζε φεστιβάλ νικα (Μπ
, 27
Ροκ ι/ Τσασόβ
ναός
Ρολό τάμο, 85 εωργίου,
Ροπο ντα Αγ. Γ
Ροτό
πλατείες
αξιοθέατα
μνημεία
πρόσωπα
149
11. 143-152_Γλωσσάρι + Ευρετήριο:Layout 1 6/4/2012 11:14 πμ Page 150
n Ευρετήριο
Ευρετήριο
Α
με το Φεγγάρι, Οράντεα, 57
Μιραούτσι, Σουτσεάβα, 83
Αγ. Ιωάννη, Πιάτρα Νεάμτς, 76
Αγ. Μαργαρίτας, Μεντιάς, 115
Αγίου Μιχαήλ,
Κλούζ Ναπόκα, 119
Αγ. Νικολάου Ποπαούτσι,
Μποτοσάνι, 83
Αγ. Νικολάου, Τούλτσεα, 89
Κοιμήσεως της Θεοτόκου,
Κλουζ Ναπόκα, 122
Κρετσουλέσκου,
Βουκουρέστι, 28
Λόφου, Σιγκισοάρα, 127
Μιχάη Βόντα, Βουκουρέστι, 32
Παλιάς Πριγκιπικής Αυλής,
Γ
Βουκουρέστι, 31
Γαλάτσι, 84
Ρωμαιοκαθολική, Σιμπίου, 106
Γενοβέζικος φάρος,
Σταυροπόλεως,
Κωστάντζα, 95
Βουκουρέστι, 30
Γέφυρα των Ψεμάτων,
Τριών Ιεραρχών, Ιάσιο, 73
Σιμπίου, 107
Εκκλησίες Ξύλινες
Γη Ζαράντ, 58
Ιέουντ, 67
Γη των Σεκέζ, 130
Μπουντέστι, 67
Γυμνάσιο Σάμουελ Φον
Μπουρσάνα, 67
Μπρουκενταλ, Σιμπίου, 108
Ντεσέστι, 67
Πλόπις, 68
Δ
Ποιένιλε Ιζέι, 68
Δακικού Οχυρού Ερείπια, 75
Ρογκόζ, 68
Δάσος Κομόροβα, 97
Σουρντέστι, 68
Δάσος Λέτεα,
Αρχαγγέλου Μιχαήλ, 124
Βραχίονας Κίλια, 91
Δέλτα του ποταμού Δούναβη, 90 Εκκλησίες Οχυρωμένες
Β
Βάλα Βιιλόρ, 117
Δημαρχείο του Αράντ, 55
Βασιλικό παλάτι,
Βίσκρι, 117
Βουκουρέστι, 27
Δημαρχείο του Ιάσιου, 74
Καλνίκ, 116
Βασιλικό Χάνι, Σουτσεάβα, 82
Δημαρχείο του Μπρασόβ, 101
Κριστιάν, 118
Βένους, Μαύρη Θάλασσα, 97
Δημαρχείο Παλιό , Σιμπίου, 106
Μπιερτάν, 116
Βιβλιοθήκη Μπαθουανέουμ,
Δημοκρατίας Οδός, Οράντεα, 56
Νταρζίου, 117
Άλμπα Ιούλια, 112
Δράκουλας, 22, 128
Πρέζμερ, 117
Βιβλιοθήκη Κεντρική Πανεπιστημιακή, Βουκουρέστι, 28
Σάσκιζ, 117
Ε
Βιβλιοθήκη Τελέκι,
Πρετσίστα, Γαλάτσι, 85
Εθνική Όπερα της Ρουμανίας,
Τούργκου Μούρες, 124
Τσισναντίε, 118
Βουκουρέστι, 33
Βισέου ντε Σους, 69
Χαρμάν, 118
Εθνική Ρουμανική Όπερα της
Βλάντ Τσέπες, 22, 31, 45, 126 Κλουζ, Κλουζ Ναπόκα, 121
Ενισάλα, 94
Βλαχία, 38
Εθνογραφική Πτέρυγα Μουσείου Ενυδρείο, Κωστάντζα, 96
Βόρεια Εφόριε,
της Ολτένια, Κραόβα, 39
Εστιατόριο «Το Χρυσό Βαρέλι»,
Μαύρη Θάλασσα, 97
Σιμπίου, 108
Εκκλησία
Βόρειο Μπανάτ, 50
Αρχαγγέλων, Μπραίλα, 85
Βοτανικός κήπος Αλεξάντρου
Ζ
Βασιλική, Κούρτεα
Μπόρζα, Κλουζ Ναπόκα, 122
Ζούπιτερ,Μαύρη Θάλασσα, 97
ντε Άρτζες, 44
Βοτανικός κήπος,
Ζυθοπωλείο Κάρου κου Μπέρε,
Ελληνική, Μπραίλα, 85
Βουκουρέστι, 35
Βουκουρέστι, 30
Ευαγγελική, Μπίστριτσα, 127
Βοτανικός κήπος, Κραόβα, 39
Ευαγγελική, Σέμπες, 113
Βοτανικός κήπος, Τιμισοάρα, 52
Η
Ευαγγελική, Σιμπίου, 107
Βουκουρέστι, 22-23
Καθολική του Αγ. Λαντισλάου, Hγεμονική Εκκλησία,
Βουνά Απουσένι, 58
Τουργκοβίστε, 46
Οράντεα, 57
Βουνά Καλιμάνι, 129
Ηγεμονικού Παλατιού ερείπια,
Κόλτσεα, Βουκουρέστι, 33
Βουνά Κόζλα,
Τουργκοβίστε, 45
Μαντόνα Ντούντου,
Πιάτρα Νεάμτς, 75
Ηλεκτροπούτερε, Κραόβα, 38
Κρόβα, 39
Βουνά Κουρλομάν,
Μαύρη Εκκλησία,
Πιάτρα Νεάμτς, 75
Θ
Μπρασόβ, 101
Βουνά Μπούτκα Ντοάμνει,
Θέατρο Εθνικό Βασίλε
με τις Αλυσίδες, Σάτου
Πιάτρα Νεάμτς, 75
Αλεκσάντρι, Ιάσιο, 74
Μάρε, 63
Άγαλμα βασιλιά Ματίας
Κορνίβους, 119
Άγαλμα του βασιλιά Ντεκεμπάλ,
Ορσόβα, 40
Άγαλμα του στρατηγού Μπάμπα
Νόβακ, Κλουζ Ναπόκα, 122
Άγιος Γεώργιος, Βραχίονας
του Αγίου Γεωργίου, 93
Αεροδρόμιο Διεθνές
Κλούζ Ναπόκα, 132
Μπανεάσα
Αουρέλ Βλα=κου, 132
Τραιάν Βούια, 132
Χένρι Κοάντα, 23, 132
Αίθουσα της Ένωσης,
Άλμπα Ιούλια, 112
Άλμπα Ιούλια, 110
Ανατολικό Μαραμούρες, 68
Αρέφου, 44
Αράντ, 54
Αρχαία πόλη Ίστρια, 93
Aρχαιολογικό Πάρκο,
Κωστάντζα, 95
Αστικό Κέντρο,
Βουκουρέστι, 31
Ατελείωτη Κολόνα,
Τούργκου Ζίου, 41
Αψίδα του Θριάμβου,
Βουκουρέστι, 24
150
Βουνά Οράστιε, 114
Βουνά Πιετρίτσιτσα,
Πιάτρα Νεάμτς, 75
Βουνά Ρετεζάτ, 114
Βουνά Ρόντνα, 68
Βουνά Σιντρέλ, 110
Βουνό Τάμπα, Μπρασόβ, 104
Βουνά Τίμπλες, 68
Βουνά Τσερνεγκούρα,
Πιάτρα Νεάμτς, 75
Bουνά Φαγκαράς, 105
Βραχίονας Κίλια, 91
Βραχίονας Σούλινα, 92
Βραχίονας Αγίου Γεωργίου, 93
Θέατρο Εθνικό Ιόν Λούκα
Καρατζιάλε, Βουκουρέστι, 33
Θέατρο Κρατικό, Αράντ, 55
Θέατρο Μαρία Φιλότι,
Μπραίλα, 85
Θέατρο Παλιό , Αράντ, 55
Ι
Ιάσιο, 72
Ίζα Πεδιάδα , 68
Ιποτέστι, Μποτοσάνι, 83
Ιστορικό κέντρο,
Βουκουρέστι, 30
Ίστρια αρχαία πόλη, 93
Κ
Kαζίνο, Κωστάντζα, 95
Καλιμανέστι Λουτρόπολη, 42
Καπούλνα, 114
Καραορμάν, 92
Κάστρα
“Δράκουλα”, Μπράν, 105
Κορνιβέστι, Χουνεντοάρα, 113
Μίκο, Μιερκούρ. Τσιούκ, 130
Πιάτρα Νεάμτς, 75
Ποενάρι, 43
Πόνορ, 59
Σκέια, Σουτσεάβα, 81
Τούργκου Νεάμτς, 76
Θρόνου, Σουτσεάβα, 82
Φαγκαράς, 105
Χουνιάντε, 51
Κήπος Τσισμιτζίου, 35
Κιαχλάου Οροσειρά, 80
Κισέλεφ Οδός, Βουκουρέστι, 23
Κλούζ Ναπόκα, 118
Κτίριο
Εθνικής Τράπεζας Ρουμανίας,
Βουκουρέστι, 30
Λέσχης Αξιωματικών,
Βουκουρέστι, 29
Μόσχοβιτς, Οράντεα, 56
Νομαρχίας Παλιάς,
Τούργκου Μούρες, 124
Όπερας, Τιμισοάρα, 51
Ρουμάνικης Ακαδημίας,
Βουκουρέστι, 26
Ρασνόφ μεσαιωνικό, 104
με Ρωμακά Μωσακά,
Κωστάντζα, 94
Συγκρότημα Σουγκαλέτε,
Μπίστριτσα, 128
Κόκκινη Πέτρα, 114
Κονσταντίν Μπρουνκούσι,
40, 41
Κορνέστι Oροπέδιο ,
Τούργκου Μούρες, 124
Κοστέτσι, 114
Κούρτεα ντε Άρτζες, 44
Κρισάνα, 50, 54
Κρισάν, Βραχίονας Σούλινα, 92
Κραόβα, 38
Κωστάντζα, 94
11. 143-152_Γλωσσάρι + Ευρετήριο:Layout 1 6/4/2012 11:14 πμ Page 151
Ευρετήριο n
Επανάστασης, Τιμισοάρα, 52
Κρισάνα, Οράντεα, 58
Tυπογραφίας & Παλιών
Ρουμανικών Βιβλίων, 46
Μπανάτ, Τιμισοάρα, 51
Ρουμάνου Χωρικού,
Βουκουρέστι, 24
Χωριού, Βουκουρέστι, 35
Χωριού της Μπουκοβίνα,
Σουτσεάβα, 82
Χωριού του Μαραμούρες,
Σιγκέτου Μαρματσιέι, 64
Κυνηγετικών Όπλων &
Τροπαίων, Σιμπίου, 108
Σεκέζ, Μιερκ. Τσιούκ, 130
Yπαίθριο "ΑΣΤΡΑ",
Σιμπίου, 109
Φαρμακολογίας Ιστορικό,
Σιμπίου, 107
Φαρμακολογίας,
Κλούζ Ναπόκα, 120
Φυσικής Ιστορίας
του Δέλτα του Δούναβη,
Τούλτσεα, 89
Μπάια Μάρε, 63
Μπάια Σπρίε, 63
Μπακάου, 84
Μπαμπαντάγκ, 90
Μπάνια του Ηρακλή, 53
Μπάνια Φέλιξ, 58
Μπανίτσα, 114
Μπίστριτσα, 127
Μπλιντάρου, 114
Μποτοσάνι, 83
Μπουκοβίνα, 72
Μπουκέτσι Όρος, 49
Μπουστένι, 49
Μπουτένι, 58
Μπραίλα, 85
Μπράμ Στόκερ, 129
Μπράν, 105
Μπρανκοβεάν, 22, 28, 30
Μπρασόβ, 100
Ξ
Ξενοδοχεία
Ατενέε Παλάς,
Βουκουρέστι, 26
Κοντινένταλ,
Κλούζ Ναπόκα, 120
Belvedere,
Κλούζ Ναπόκα, 122
Χρυσή Κορώνα,
Μπίστριτσα, 128
Ξύλινες Εκκλησίες, βλ. Εκκλησίες
Ο
Οβελίσκος των Επαναστατών,
Άλμπα Ιούλια, 112
Οικίες
Αικατερίνα Τεοντορόιου, 41
Ελεύθερου Τύπου, 23
Μπάνι, 39
Οινοποιία Νικουλιτσέλ Σαρίκα,
Τούλτσεα, 89
Ολτένια, 38
Οράντεα, 56
Ορσόβα, 40
Οχυρό του Αετού, Λίποβα, 56
Oχυρό, Άλμπα Ιούλια, 110
Οχυρό μεσαιωνικό, Αράντ, 55
Oχυρό της Ηράκλεια,
Ενισάλα, 94
Οχυρό του Λόφου,
Κλουζ Ναπόκα, 122
Οχυρό μεσαιωνικό,
Οράντεα, 57
Π
Παγετώνας Σκαρισοάρα, 59
Παλάτι
Απόλλο, Τούργκ. Μούρες, 123
Επισκόπου, Οράντεα, 58
Καντακουζίνο, Βουκουρ., 25
Κοινοβουλίου,
Βουκουρέστι, 23, 32
Κοτροτσένι, Βουκουρέστι, 35
Κουλτούρας, Ιάσιο, 73
Κουλτούρας,
Τούργκου Μούρες, 123
Ν
Κρετσουλέσκου,
Ναός της Επανένωσης,
Βουκουρέστι, 35
Άλμπα Ιούλια, 111
Μαύρου Αετού, Οράντεα, 57
Nαός Αγ. Νικολάου
Μογκοσοάια, Πλοέστι, 47
Ορθόδοξος , Μπρασόβ, 102
Μπάνφι, Κλούζ Ναπόκα, 120
Nαός Ορθόδοξος σερβικός,
Μπρούκενταλ, Σιμπίου, 196
Τιμισοάρα, 51
Ντίνου Μιχαήλ, Κραόβα, 39
Ναός Ρωμαιοκαθολικός ΕπισκοΠαλιάς Νομαρχίας,
πικός, Τιμισοάρα, 52
Τιμισοάρα, 52
Nαός Τριών Ιεραρχών ΟρθόδοΠέλες, Σινάια, 48
ξος μητροπολιτ., Τιμισοάρα, 51
Πελισόρ, Σινάια, 48
Νέπτουν, Μαύρη Θάλασσα, 97
Πρίγκιπα Άπορ,
Νικουλιτσέλ, 89
Άλμπα Ιούλια, 112
Ντομπρουτσά, 86
Πριγκιπικό,
Νομαρχιακό Μέγαρο,
Άλμπα Ιούλια, 111
Τούργκου Μούρες, 123
Σούτσου, Βουκουρέστι, 34
Νοσοκομείο Κόλτσεα,
Σπιτιού της Οικονομίας
Βουκουρέστι, 33
και της Κατανάλωσης,
Νότιο Μπανάτ, 53
Βουκουρέστι, 29
151
Ευρετήριο
Σουμουλέου Τσιούκ, 130
Χορέζου, 42
Μοναστήρια Ζωγραφισμένα
Άρμπορε, 78
Βορονέτς, 80
Μολντοβίτσα, 78
Πατραούτσι, 79
Προμποτά, 79
Σουτσεβίτσα, 79
Αγ. Ιωάννη του Nεότερου, 79
Χούμορ, 78
Μότζι, 59
Μουντένια, 38, 43
Μουριγκιόλ, 93
Μουσείο
Αρχαίας Δυτικής Τέχνης
Μινοβίτσι, Βουκουρ., 23
Aρχαιολογικό & Iστορικό,
Κωστάντζα, 95
Aρχαιολογικό & Iστορικό,
Τούλτσεα, 89
Αρχαιολογικό Καλλάτις,
Μανγκάλια, 97
Αρχαιολογικό, Πιάτρα
Νεάμτς, 75
Βουκουρεστίου, 34
Μ
Βοτανικό, 35
Μαλιούκ, 92
Εθνικό Γεωλογίας, 25
Μαμάια,97
Εθνικό Ιστορικό, 29
Μανγκάλια, 97
Εθνικό Πολεμικό, 26
Μαραμούρες, 60
Εθνικό Tέχνης, 28
Μαρασέστι, 84
Εθνικό Φυσικής Ιστορίας
Ματίας Κορνίβους, 119
“Γκριγόρε Αντίπα”, 24
Μαύρος Προμαχώνας,
Εθνογραφικό, Ιάσιο, 74
Μπρασόβ, 103
Εθνογραφικό Μπουκοβίνας, 82
Μαυσωλείο, Βουκουρέστι, 35
Ενότητας, Άλμπα Ιούλια, 112
Μαυσωλείο, Μαρασέστι, 84
Επιστήμης & Τεχνολογίας, 74
Μεντιάς, 115
Ιστορίας, Ιάσιο, 74
Μητροπολιτικός ναός
Ιστορίας της
Αγίας Παρασκευής, Ιάσιο, 73
Τρανσυλβανίας,121
Μητρόπολη Καθολική,
Ιστορίας του Μπρασόβ, 101
Άλμπα Ιούλια, 111
Ιστορικό,Σέμπες, 113
Μιερκούρεα Τσίουκ, 130
Ιστορικό, Σιγκισοάρα, 126
Μίλα 23, Βραχίονας Σούλινα,92
με τις Γυάλινες Εικόνες,
Μιχάη Εμινέσκου, 55, 83
Σιμπίελ, 110
Μνημείο Πεσόντων Α΄ ΠαγκοΜνήμης Θυμάτων Κομμουσμίου πολέμου, Τούργκου
νισμού και Αντίστασης,
Νεάμτς, 77
Σιγκέτου Μαρματσιέι, 64
Μνημείο της Αναγέννησης,
Μπρανκοβεάνου, Πλοέστι, 47
Βουκουρέστι, 27
Ναυτικό, Κωστάντζα, 95
Mνημείο των Ηρώων,
Οχυρώσεων της Χώρας
Τούλτσεα, 89
Μπούρσει, Μπρασόβ, 104
Μολδαβία, 72
Πετρελαίου, 47
Μοναστήρι
Ρουμανικής Αστυνομίας, 46
Αγκάπια, 77
Σιδηροδρομικό, 33
Ζάμκα, Σουτσεάβα, 82
Τέχνης, Ιάσιο, 74
Κόζια, 42
Τέχνης, Σιμπίου, 106
Κόκος, 90
Τέχνης, Τιμισοάρα, 52
Κούρτεα ντε Άρτζες, 44
Τέχνης της Κλουζ, 120
Μπογκντάνα, Ρανταούτσι, 84
Τέχνης “Φρεντερίκ Στόρσκ”,
Ντεάλου, Τουργκοβίστε, 46
Βουκουρέστι, 25
Σινάια, Σινάια, 47
Τεχνικό, Βουκουρέστι, 35
Νεάμτς, 77
Λ
Λάζλο Τόκες, 51
Λέι νόμισμα, 7
Λευκός Προμαχώνας,
Μπρασόβ, 103
Λεωφόρος Ενότητας,
Βουκουρέστι, 31
Λεωφόρος της Νίκης,
Βουκουρέστι, 25
Λεωφόρος Τραάν, ???
Λιβαζέλε, 129
Λιβένι, Μποτοσάνι, 83
Λίμνη
Αγία Άνα, 130
Βιντράρου, 43
“Δράκουλα”, 54
Μπάτκα Ντοάμνει, 76
Μπιγκάζ, 81
Ρόσκα, 91
Φουρτούνα, 92
Λιμνοθάλασσα Σινόη, Ίστρια, 94
Λίποβα, 56
Λιπτσάνι περιοχή, Βουκουρ., 30
Λύκειο του Νικολάς Λενάου,
Τιμισοάρα, 52
11. 143-152_Γλωσσάρι + Ευρετήριο:Layout 1 6/4/2012 11:14 πμ Page 152
Ευρετήριο
n Ευρετήριο
Παλιά Κίλια, Βραχίονας Κίλια, 91
Πανάκια Κορυφή, 80
Πανεπιστήμιο του
Βουκουρεστίου, 33
Πανεπιστήμιο Παλιό , Ιάσιο, 73
Πάρκο
Κεντρικό, Σουτσεάβα, 83
Κόζλα, Πιάτρα Νεάμτς, 77
Κοπόου, Ιάσιο, 74
Ρομανέσκου, Κραόβα, 40
Κάρολου Α', Βουκουρέστι, 35
Υπαίθριο Γλυπτικής,
Γαλάτσι, 85
Χερεστραόυ, Βουκουρέστι, 35
Πετόφι πεζόδρομος ,
Μιερκούρεα Τσιούκ, 130
Πέρασμα με τα Σκαλιά,
Σιμπίου, 108
Περιπράβα, Βραχ. Κίλια, 91
Πηγή Καλαίγκι, 90
Πιάτρα Νεάμτς, 75
Πιετρόσουλ Καλιμάνι, 129
Πιτέστι, 44
Πλατεία
Αβραάμ Ιάνκου,
Κλούζ Ναπόκα, 122
Ελευθερίας, Μπάια Μάρε, 64
Ελευθερίας, Σάτου Μάρε, 63
Ελευθερίας, Τιμισοάρα, 51
Ενότητας, Βουκουρέστι, 32
Ενότητας, Ιάσιο,72
Ενότητας, Κλούζ Ναπόκα, 118
Ενότητας, Μπρασόβ, 103
Ενότητας, Οράντεα, 57
Ενότητας, Τιμισοάρα, 52
Επανάστασης, Βουκουρ., 27
Κάστρου, Σιγκισοάρα, 125
Κεντρική, Μπίστριτσα, 127
Mεγάλη, Σιμπίου, 106
Μικρή, Σιμπίου, 107
Νίκης, Βουκουρέστι, 24, 25
Νίκης, Τιμισοάρα, 51
Οβίδιου, Κωστάντζα, 94
Πανεπιστημίου, Βουκουρ., 33
Πηγών, Μπάια Μάρε, 64
Στεφάν του Μεγαλοπρεπή,
Κλούζ Ναπόκα, 121
Συμβουλίου, Μπρασόβ, 101
Τριανταφύλλων,
Τούργκου Μούρες, 123
Φερδινάνδου βασιλιά,
Μεντιάς, 116
Φερδινάνδου βασιλιά,
Οράντεα, 56
Χρυσοχόων, Σιμπίου, 108
Χουγιέτ, Σιμπίου, 107
Πλοέστι, 47
Ποάνα Μπρασόβ, 104
Πολιτισμός Κουκουτένι, 75
Πόρτα του Φιλιού,
Τούργκου Ζίου, 41
Σαλπιγκτών, Μεντιάς, 115
Σκοινοποιών,
Σιγκισοάρα, 125
Τσαγκάρηδων,
Σιγκισοάρα, 125
Τ
Ταρπίου, 129
Τέμενος Αζίζιε, Τούλτσεα, 89
Τέμενος Αλί Γκαζί Πασά,
Μπαμπαντάγκ, 90
Τέμενος Μεγάλο Μαχμούντ Β’,
Ρ
Κωστάντζα, 95
Ποταμός
Ρανταούτσι, 84
Τζεμενέλε, 114
Κρίσουλ ο Ορμητικός, 56
Ρασινάρι, 110
Τιμισοάρα, 50
Όλτ, 38
Ρωμακό κάστρο Αρουτέλα, 43 Τούλτσεα, 88
Σόμες, Σάτου Μάρε, 62
Ρωμακού Στρατοπέδου ερείπια, Τραπέζι της Σιωπής,
Σουτσεάβα, 84
Άλμπα Ιούλια, 111
Τούργκου Ζίου, 40
Σουτσεβίτσα, 84
Τρανσυλβανία, 98
Τίσα, 64
Σ
Τριβάλε, Πιτέστι, 44
Πρισλόπ, 68
Σαλίστε, 110
Τρόπαιο του Τραανού, 96
Προμαχώνας
Σαπούντσα, 66
Τοάκα Κορυφή, 80
Μαρίας, Μεντιάς, 116
Σαρμιζεγκετούσα , 114
Τουργκοβίστε, 45
Καμπανών, Μεντιάς, 116
Σαρμιζεγκετούσα Ρέγκια, 115
Τούργκου Ζίου, 40
Ραφτών, Κλουζ Ναπόκα, 121 Σάτου Μάρε, 62
Τούργκου Μούρες, 123
Ραφτών, Μεντιάς, 115
Σάτουρν, Μαύρη Θάλασσα, 97
Τούργκου Νεάμτς, 76
Σιδεράδων, Μπρασόβ, 103
Σέμπες, 113
Τσαουσέσκου, 23,24,27,31,32
Υφαντών, Μπρασόβ, 104
Σιγκέτου Μαρματσιέι, 64
Προπύργιο Μαρία Τειρεσία,
Σιγκισοάρα, 125
Φ
Τιμισοάρα, 52
Σιδηρές Πύλες του Δούναβη, 53 Φαράγγι Κέιλε, 81
Πύλη της Αικατερίνης,
Σιδηροδρομικός Σταθμός του
Φαράγγι Νέρα, 53
Νότου, Βουκουρέστι, 33, 133
Μπρασόβ, 103
Φαράγγι Ποταμού Ολτέτ, 41
Σιμπίελ, 110
Πύλη του Σκέι, Μπρασόβ, 102
Φαρμακείο “Μαύρη Αρκούδα”,
Σιμπίου, 106
Πύργος
Σιμπίου, 107
με το Μπαρούτι, Σιμπίου, 109 Σινάια, 47
Φεστιβάλ Μαρματσία,
Σκέι προάστιο, Μπρασόβ, 102
Μεγάλος, Σιμπίου, 109
Σιγκέτου Μαρματσιέι, 65
Σκεπαστή Σκάλα των Μαθητών,
Τηλεόρασης, Γαλάτσι, 85
Φεστιβάλ Μεσαιωνικό,
Σιγκισοάρα, 127
Σιγκισοάρα, 125
Ηλιοβασιλέματος,
Σούλινα, 92
Τουργκοβίστε, 45
Φεστιβάλ Τουλίπας,
Σουνκούιους,
58
Ρολογιού, Σιγκισ., 126
Πιτέστι, 45
Σουτσεάβα, 81
Στεφάν, Μπάια Μάρε, 64
Φεστιβάλ Χριστουγεννιάτικο,
Σπηλιά Κομάρνικ, 54
Στεφάν του Μεγαλοπρεπή,
Μπακάου, 84
Πολοβράγκι, 42
Πιάτρα Νεάμτς, 76
Φράγμα Μπιγκάζ, 81
της
Αρκούδας,
58
Τρομπετίστα,
Φρούριο Τούργκου Μούρες, 124
των Ανέμων, 58
Μπρασόβ, 101
Σπίτι
Χ
Χάλερ, Σιμπίου, 109
Δράκουλα, 126
Χάνι του Μανούκ, 31
Αγγειοπλαστών,
με
τα
Λιοντάρια,
95
Χαρούμενο Νεκροταφείο,
Σιμπίου, 109
με το Ελάφι, 125
Σαπούντσα, 66
Βαρελοποιών,
Παλφού,
Τούρ.
Μούρες,
124
Χερίνα, 129
Μπίστριτσα, 128
Έλιε Βιέσελ, 66
Χιονοδρομικό Κέντρο
Βυρσοδεψών,
Ελισαμπέτα, 64
Ιζβοάρε, 64
Σιμπίου, 109
Αργυροχόου, 128
Μπόρσα, 69
Βυρσοδεψών,
Βασιλιά Κορνίβους, 120
Σιναία, 49
Τούργκου Μούρες, 124
Εμπόρου, 101
Χουμουλέστι, 77
Κρεοπωλών,
Ζαπολάγια,
113
Μπάια Μάρε, 64
Χουνεντοάρα, 113
Σχούλερ, 116
Μουσκετοφόρων,
Χούτα, 68
Χιντζ, 120
Σιμπίου, 108
Χρυσό Οροπέδιο, 72
Στοές Μάκα & Βιλλακρός, 29
Ξυλουργών, Σιμπίου, 109
Συναυλιακό Κέντρο Ατενέουλ
Πυροσβεστών,
Ρομούν, Βουκουρέστι, 27
Σάτου Μάρε, 63
Σύνορα του Σιμπίου περιοχή, 110
Ραφτών, Σιγκισοάρα, 125
Χρτε, Ταξιδιωτικο# Οδηγο#, Λεξικ, Λευκ'(ατα
για την Ελλάδα και όλο τον κόσμο!
www.oramaeditions.gr & www.travelbookstore.gr
152
και για αγορές online!
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
219 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content