Λήψη αρχείου

ΑΔΑ: ΩΔ64ΟΚ58-ΜΡ3
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.02.06 14:28:55
EET
Reason:
Location: Athens
Πειραιάς, 5-02-2015
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Ο.Π.Α.Ν.
Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού,
Νεολαίας
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ
της 3 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.)
ης
Απόφαση Νο 16
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Π.Α.Ν. συνεδρίασε σήμερα, Πέμπτη 5
Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 11:00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο κτίριο
του Δημαρχείου, μετά από την υπ’ αρ. πρωτ. 185/03-02-2015 πρόσκληση του
Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το 15μελές σώμα βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία με παρόντα μέλη τους
παρακάτω:
Τακτικά μέλη: κ.κ. Νταϊφά Ειρήνη, Γέμελο Νικόλαο, Αβραμίδη Παναγιώτη,
Αγγελόπουλο Νικόλαο, Κανελλίδη Κωνσταντίνο, Παπάκη Ιωακείμ και Βοϊδονικόλα
Γεώργιο.
Δεν παρευρέθησαν αν και προσκλήθηκαν τα τακτικά μέλη του Ο.Π.Α.Ν. κ.κ.
Αντωνάκου Σταυρούλα, Σδρένιας Χρήστος, Μαντούβαλος Νικόλαος, Γαϊτανάρος
Στυλιανός, Σαλπέας Ηλίας, Δουρέκας Κυριάκος και Βεντίκος Παναγιώτης.
Παρευρέθησαν μετά από πρόσκληση τα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. του
Ο.Π.Α.Ν. κ.κ. Αθανασιάδης Λάζαρος, Χατζηκώστας Πέτρος, Μπατσούλης Παντελής
και Βλαχάκος Δημήτριος.
Παρευρέθησαν μετά από πρόσκληση η νομική σύμβουλος του Ο.Π.Α.Ν. κα
Δημητριάδου Μαρία, ο τμηματάρχης οικονομικών του Ο.Π.Α.Ν. κος Μαργαρίτης
Κωνσταντίνος και ο διοικητικός υπάλληλος του τμήματος αθλητισμού της
Διεύθυνσης Πολιτισμού κος Καλοδούκας Κωνσταντίνος.
Γραμματέας του Δ.Σ., η κα Μαρία Δρακοπούλου, διοικητική υπάλληλος του
Ο.Π.Α.Ν..
Στη συνεδρίαση προήδρευσε ο Πρόεδρος του Ο.Π.Α.Ν., κος Σταύρος
Ελληνιάδης.
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση οριστικών αποτελεσμάτων προκήρυξης καθηγητών φυσικής
αγωγής (Κ.Φ.Α.) των προγραμμάτων «ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2015».
1
ΑΔΑ: ΩΔ64ΟΚ58-ΜΡ3
Με την υπ’ αρ. 230/2014 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Π.Α.Ν.
αποφασίστηκε η δημοσίευση προκήρυξης για την πρόσληψη Καθηγητών Φυσικής
Αγωγής για την υλοποίηση των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους – Περιόδου 2014
- 2015».
Καλείται το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την έγκριση των
οριστικών αποτελεσμάτων της προκήρυξης που αναφέρονται στο με αρ. πρωτ. 189/402-2015 πρακτικό αξιολόγησης Κ.Φ.Α. που αναρτήθηκε στις 4-02-2015 στα γραφεία
του Ο.Π.Α.Ν. επί της οδού Καραγεώργη Σερβίας 6, Πλαζ Βοτσαλάκια, Καστέλα
Πειραιά, για τις ανάγκες λειτουργίας των Αθλητικών Προγραμμάτων του
Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.) Δήμου Πειραιά.
Επισυνάπτεται το με αρ. πρωτ. 189/4-02-2015 πρακτικό αξιολόγησης Κ.Φ.Α.:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Κ.Φ.Α.
Στον Πειραιά, σήμερα 03.02.2015 και ώρα 13.00, ημέρα Τρίτη, συνήλθε η Επιτροπή Αξιολόγησης
του Ο.Π.Α.Ν, με την παρουσία και του Διοικητικού υπευθύνου των προγραμμάτων Μαζικού
Αθλητισμού, για την αξιολόγηση και πρόσληψη προσωπικού και συγκεκριμένα, κατά ανώτατο όριο
40 Καθηγητών Φυσικής Αγωγής για τα προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού, για την περίοδο 2014 –
2015.
Η επιτροπή, έλαβε υπ’ όψιν:
1. Τη, με αριθμό 230 / 17.12.2014, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, με την
οποία αποφασίστηκε η υλοποίηση των προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού, για την περίοδο 2014 –
2015.
2. Τις με αριθμούς: 321793 / 1788 / 92 / 36 / 11.12.2014 και 321810 / 1789 / 93 / 37 / 11.12.2014,
αποφάσεις της Γ.Γ.Α / Δ/νση Άθλησης για Όλους, που εγκρίνουν τα Γενικά και Ειδικά προγράμματα
Μαζικού Αθλητισμού 2014 – 2015, κατά φορέα και κατηγορία.
3. Την, από 17.12.2014, δημοσίευση της ανακοίνωσης, στις εφημερίδες ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ και
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ.
4. Την, από 18.12.2014, βεβαίωση ανάρτησης της παραπάνω ανακοίνωσης, στις εισόδους του
Δημαρχείου και του Ο.Π.Α.Ν.
Υπεβλήθησαν εκατόν τέσσερις (104) αιτήσεις ενδιαφερομένων - εκ των οποίων οι τριάντα πέντε (35)
με ελλειπή δικαιολογητικά - ενώ οι λοιπές εξήντα εννέα (69) με πλήρη (πτυχίο, βιογραφικό,
προϋπηρεσία, υπ. δηλώσεις ανεργίας, κ.α.), και ακολούθως έγινε έλεγχος αυτών, ακολούθησε
μοριοδότηση των υποψηφίων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Οργανωτικό Πλαίσιο «Αθλητισμός
για Όλους» της Γ.Γ.Α. (Φ.Ε.Κ 25275 Β΄ / 08.10.2013) και μοριοδοτήθηκαν ως ακολούθως:
Α.
Π. Α. γ. Ο.:
Ονοματεπώνυμο
1.
ΜΠΑΝΟΥΣΗ ΚΑΜΕΛΙΑ
2.
ΚΟΥΤΣΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
3.
ΝΟΜΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
4.
ΚΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
5.
ΤΑΣΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
6.
ΠΑΤΣΑΚΙΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ
7.
ΜΟΡΦΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8.
ΙΝΤΖΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9.
ΚΑΣΤΑΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
10.
ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
11.
ΜΠΑΧΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Σύνολο μορίων
7,42
7,33
7,09
7,06
6,56
6,45
6,37
6,30
6,17
6,15
6,10
2
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
ΤΡΑΠΑΛΗ ΝΑΤΑΛΙΑ
ΠΑΠΑΠΑΝΟΥ ΧΡΥΣΑ
ΡΑΝΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΡΕΜΑΤΑ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ
ΠΟΥΜΠΟΥΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΓΚΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΠΟΖΙΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ
ΜΩΡΑΪΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΥΡΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΝΤΙΚ ΑΝΙΤΑ
ΜΠΛΟΥΧΑΡΗ ΝΤΙΝΑ
ΜΟΜΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΟΛΕΓΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΑΟΥΝΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΡΕΝΤΖΙΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΑΡΥΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΤΣΙΩΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΣΑΛΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΑΜΙΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
6,07
6,06
6,04
6,02
5,97
5,92
5,87
5,87
5,74
5,67
5,66
5,63
5,61
5,57
5,47
5,44
5,41
5,38
5,27
5,21
5,15
5,14
5,10
5,06
Β. ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
ΜΠΟΓΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΑΛΟΧΡΙΣΤΙΑΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΑΚΟΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ
ΠΡΕΚΑΤΕ ΖΩΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΜΠΑΚΟΜΗΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ
ΤΣΙΑΚΑ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΔΕΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ
ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΜΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΑΖΑΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ
ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΓΕΡΑΚΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΟΥΛΚΙΑΡΙΔΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΠΑΠΑΔΡΟΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
3
5,04
4,99
4,83
4,64
4,63
4,41
4,22
4,16
4,11
3,81
3,80
3,78
3,68
3,58
3,28
3,22
3,03
3,02
2,70
2,64
2,53
2,45
2,45
2,44
2,35
2,27
ΑΔΑ: ΩΔ64ΟΚ58-ΜΡ3
27.
28.
29.
ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΥΡΛΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΑΡΙΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
2,18
2,13
1,97
Γ. ΕΛΛΕΙΠΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
ΠΑΣΠΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΙΠΟΥΡΑ ΞΑΝΘΗ
ΓΟΥΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΕΪΝΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΖΕΪΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΛΑΓΑΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΖΚΕΡΗΣ ΦΩΤΗΣ
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΧΟΥΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ- ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΤΑΜΠΟΥΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΟΥΑΡΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΑΡΑΦΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΔΡΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΑΝΑ
ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΓΑΡΔΟΥΝΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
ΚΑΣΣΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΛΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΖΑΒΑΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ – ΕΛΕΝΗ
ΣΦΑΚΙΑΝΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ
ΜΠΕΖΙΡΙΑΝΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΡΩΣΣΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΑΛΑΤΣΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΤΣΑΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΤΣΙΜΠΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΑΝΕΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
1.
2.
3.
4.
5.
ΚΑΝΔΗΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΔΗΜΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΡΑΟΥΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΜΙΝΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
1,88
2,04
2,13
2,18
3,07
4
ΑΔΑ: ΩΔ64ΟΚ58-ΜΡ3
ΑΔΑ: ΩΔ64ΟΚ58-ΜΡ3
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1. Δουρέκας Κυριάκος του Νικολάου (Δ.Σ. Ο.Π.Α.Ν.)
2. Δουρέκας Κυριάκος του Βασιλείου
3. Καλοδούκας Κωνσταντίνος
Έχοντας υπόψη:
1. την υπ’ αρ. 72/2014 Απόφαση του Δ.Σ του Ο.Π.Α.Ν..
2. την υπ’ αρ. 230/2014 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΑΝ
αποφασίστηκε η δημοσίευση προκήρυξης για την πρόσληψη Καθηγητών Φυσικής
Αγωγής για την υλοποίηση των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους – Περιόδου
2014 - 2015».
3. τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ο.Π.Α.Ν. (ΦΕΚ 1533/τ.β΄/27-6-2011.
4.
τη με αρ. 26869/1-10-2013 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2527/8-102013/ΑΔΑ:ΒΛΛΚΓ-39Η) «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων
Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού».
5. την ΚΥΑΥΠΠΟΑ / ΓΔΥΑ / ΔΑΟΠΑΑΔ / ΤΣΠΕΠΑΟ / 29520 / 532 / 22 / 1 /
13.11.2014 (ΦΕΚ 3161/25.11.2014 τεύχος Β’).
6. την υπ’ αρ. 2.351/17-12-2014 Προκήρυξη
7. το υπ’ αρ. πρωτ. 189/4-02-2015 πρακτικό αξιολόγησης Κ.Φ.Α. με τους πίνακες
επιτυχόντων.
Καλείται το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψιν τη γραπτή εισήγηση του Προέδρου,
κου Σταύρου Ελληνιάδη,
αποφασίζει ομόφωνα
α) Την έγκριση των πινάκων επιτυχόντων σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 189/4-022015 Πρακτικό Αξιολόγησης Κ.Φ.Α.
β) Την πρόσληψη 37 Καθηγητών Φυσικής Αγωγής εκ των οποίων οι 2 άνευ εμπειρίας,
για τις ανάγκες υλοποίησης των Προγραμμάτων «Άθληση για Όλους – Περιόδου
2014 - 2015».
Η
ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΑΔΗΣ
5