close

Enter

Log in using OpenID

14PROC002420678 2014-11-21 - Δήμος Μαντουδίου

embedDownload
14PROC002420678 2014-11-21
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
Λίμνη, 10/11/2014
Αρ. Πρωτ. : 14633
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού που αφορά :
<Προμήθεια καυσίμων κίνησης – θέρμανσης και λιπαντικών του Δήμου
Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α. και σχολικών επιτροπών για
το έτος 2015>
Προϋπολογισμός : 501.253,98 ευρώ
Ο Δήμαρχος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας
Έχοντας υπόψη:
1) Την Υ. Α. 11389/93 περί ενιαίου κανονισμού προμηθειών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(ΕΚΠΟΤΑ).
2) Το Ν. 2286/95 «περί προμηθειών του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ.
19 Α)
3) Το Ν. 3463/2006 ( Φ.Ε.Κ. Α 114/2006 ) με τίτλο «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
4) Το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α'/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης
διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.
5) Το Π.Δ 60/2007(ΦΕΚ Α 64/16-3-2007) "προσαρμογή της ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της
οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2055/51/ΕΚ της Επιτροπής και την
οδηγία 2005/75 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 Νοεμβρίου 2005
6)Το άρθρο 48 του Ν.4111/2013(ΦΕΚΑ'18)
7)Το άρθρο 13 του Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33Α/14.2.2006) «Σύσταση Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής
στρατηγικής − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης».
8)Το Ν. 3054/Φ.Ε.Κ. Α’ 230/25-9-2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις».
9) Την απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 355/2000 «Πετρέλαιο κίνησης, προδιαγραφές και
μέθοδοι ελέγχου» (Φ. Ε. Κ. 410/ Β’/11-4-2001).
10) Την απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 354/2000 «Αμόλυβδη βενζίνη, προδιαγραφές και
μέθοδοι ελέγχου» (Φ. Ε. Κ. 410/ Β’/11-4-2001).
11) Την απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 355/2000 «Βενζίνη απλή super, προδιαγραφές και
μέθοδοι ελέγχου» (Φ. Ε. Κ. 410/Β’/11-4-2001).
12)Την απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 467/2002 «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του
πετρελαίου θερμάνσεως» (Φ. Ε. Κ. 1531/ Β’/16-10-2003).
13)Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ 20, του πρώτου άρθρου του Ν.
4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014)
14)Την Υπ. Απόφαση Π1/2390 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ» και την με αρ. πρωτ. Π1/542/4/3/2014 εγκύκλιος με θέμα «Ενημέρωση για
το Εθνικό Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»
15)Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 14/Α/2-2-2012) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων..»
16)Την ΚΥΑ Π1/2380 (ΦΕΚ 3400/Β/20-12-2012) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας του
Κ.Η.Μ.Δ.Σ…»
18)Το άρθρο 84 του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α΄) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών
τουΚράτους και άλλες διατάξεις».
1
19)Το Ν. 3548/07 «Περί καταχωρήσεως δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»
20)Την Υπ. Απόφαση 12179/2.7.14 (ΦΕΚ 1893/2014) «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων
νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των
φορέων του Δημοσίου καθώς και την τροποποιητική αυτής υπ. Απόφαση 14815/11.8.14 (ΦΕΚ Β
2207/12.8.14).
21)Το Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως
δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ»
22) Το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α 160/8.8.2014), άρθρο 157 «Εγγυήσεις».
23) Την αρ. 28/2014 τεχνική μελέτη και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της Τεχνικής Υπηρεσίας του
Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας,
24). Τις αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων του Δήμου : Δημοτικής
Επιχ/σης Ύδρευσης Αποχέτευσης αρ. 19/2014, σχολικής επιτροπής α/θμιας εκπαίδευσης αρ. 21/2014,
σχολικής επιτροπής β/θμιας εκπαίδευσης αρ. 17/2014 για τις ανάγκες τους σε καύσιμα.
25) Την αρ. 203/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης διενέργειας της εν λόγω
προμήθειας.
26)Την αριθ. 179/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής «περί βεβαίωσης εγγραφής πιστώσεων
στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό έτους 2015, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση
όρων διακήρυξης του διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων κίνησης – θέρμανσης και
λιπαντικών του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α. και σχολικών επιτροπών
για το έτος 2015».
14PROC002420678 2014-11-21
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια καυσίμων κίνησης – θέρμανσης και
λιπαντικών του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α. και των σχολικών
επιτροπών για το έτος 2015, με κριτήριο κατακύρωσης για α. τα καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό
έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσης όπως αυτή έχει καταχωρηθεί στο
παρατηρητήριο τιμών του Νομού Ευβοίας για την προμήθεια καυσίμων και β. για τα λιπαντικά τη
χαμηλότερη τιμή στην ενδεικτική τιμή του κάθε είδους του προϋπολογισμού της μελέτης.
Στο διαγωνισμό θα γίνονται δεκτές προσφορές και με αρνητικό ποσοστό έκπτωσης χωρίς να
υπερβαίνει το 5% (Ν. 4257/2014).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία σαράντα (40)
ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία
Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της άμεσης και πλήρους
ηλεκτρονικής πρόσβασης στα τεύχη του διαγωνισμού (άρθ. 32 του ΠΔ 60/2007
«Προθεσμία για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών, άρθρο 38
οδηγίας 2004/18/Εκ»).
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις και τους όρους της παρούσας διακήρυξης και
των συμβατικών τευχών αυτής.
ΆΡΘΡΟ 1 – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ, ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1.1. Δημοσιότητα :
- Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων : 10/11/2014
- Πρόσβαση στο περιεχόμενο της προκήρυξης και στα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού στην
ιστοσελίδα του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας www.malian.gov.gr και στην
διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. www.promitheus.gov.gr
- Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε δύο (2) οικονομικές εφημερίδες, σε δύο
(2) ημερήσιες του Νομού και σε μία (1) εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού.
Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο.
2
1.2. Τόπος, χρόνος και τρόπος διενέργειας διαγωνισμού :
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Στις 22/12/2014,
Διαδικτυακή πύλη
ημέρα Δευτέρα
www.promitheus.gov.gr,
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
ώρα 17.00 μ.μ.
14PROC002420678 2014-11-21
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική
επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες
χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4155/12 και το άρθρο 6
της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ). Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται όπως
περιγράφεται στο άρθρο 6 της διακήρυξης.
ΆΡΘΡΟ 2 - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ
Κατά σειράς ισχύος είναι:
1. Τα συμφωνητικά.
2. Η Διακήρυξη.
3. Η Τεχνική & Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου της Προμήθειας.
4. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ)
5. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΓΣΥ)
6. Η Ενδεικτική Προμέτρηση.
7. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
8. Η Τεχνική Έκθεση (Τ.Ε.).
ΆΡΘΡΟ 3 – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε συνολική δαπάνη
501.253,98 ευρώ με ΦΠΑ, καθαρή αξία 407.523,56 ευρώ και ΦΠΑ 93.730,42 ευρώ, η οποία
κατανέμεται ως εξής:
3
Αντικείμενο προμήθειας
ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ –
ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ –
ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡ. Α'ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
4
ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡ. Β'ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
46.199,99
5
ΚΑΥΣΙΜΑ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α.
72.987,59
6
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α.
12.000,00
Α/Α
1
2
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ
291.069,93
26.997,27
51.999,20
501.253,98
Ειδικότερα η προμήθεια αφορά τις εξής ποσότητες :
ΟΜΑΔΑ Α (ΚΑΥΣΙΜΑ)
ΤΜΗΜΑ 1 : ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
Ποσότητα
Α/Α
Αντικείμενο προμήθειας
σε λίτρα
1
2
3
Πετρέλαιο Κίνησης
Πετρέλαιο θέρμανσης
Βενζίνη Αμόλυβδη
150.000
8.460
45.000
3
ΤΜΗΜΑ 2: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α.)
Α/Α
Αντικείμενο προμήθειας
Ποσότητα
σε λίτρα
1
2
3
Πετρέλαιο κίνησης
Πετρέλαιο Θέρμανσης
Βενζίνη αμόλυβδη
44.000
3.500
5.000
14PROC002420678 2014-11-21
ΤΜΗΜΑ 3 : ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Α/Α
Αντικείμενο προμήθειας
Ποσότητα
σε λίτρα
1
Πετρέλαιο Θέρμανσης
39.996
ΤΜΗΜΑ 4: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Ποσότητα
Α/Α
Αντικείμενο προμήθειας
σε λίτρα
1
Πετρέλαιο Θέρμανσης
35.535,45
ΟΜΑΔΑ Β (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ)
ΤΜΗΜΑ 1: ΔΗΜOΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
Α/Α
Αντικείμενο προμήθειας
Μ.Μ.
Ποσότητα
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΛΑΔΙ ISO 68
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΛΑΔΙ ISO 46
ΛΑΔΙ ΜΗΧΑΝΩΝ DIESEL SAE 20W50
ΛΑΔΙ ΜΗΧΑΝΩΝ DIESEL SAE 15W40
ΛΑΔΙ ΜΗΧΑΝΩΝ DIESEL SAE 10W40
ΛΑΔΙ ΒΕΝΖΙΝ/ΡΩΝ SAE 20W50
ΛΑΔΙ ΒΕΝΖΙΝ/ΡΩΝ SAE 15W40
ΛΑΔΙ ΒΕΝΖΙΝ/ΡΩΝ SAE 10W40
ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 80W90 GL5
ΛΑΔΙ A.T.F. ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΚΙΒΩΤΙΑ
DEXRON 2-3
ΓΡΑΣΟ ΛΙΘΙΟΥ NLGI 2-3
ΛΑΔΙ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ ISO 220
ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ-ΑΝΤΙΘΕΡΜΙΚΟ
ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ DOT 4
ΥΓΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΛΑΔΙ ΜΙΞΗΣ ΔΙΧΡΟΝ. ΚΙΝ/ΡΩΝ 2Τ
ΑΝΤΙΣΚΟΥΡΙΑΚΟ ΣΠΡΕΙ
των 400ml
ΣΠΡΕΙ ΠΟΛΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ των 150ml
ΣΠΡΕΙ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ
των 500gr
ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 75W90 SYNTHETIC
ΛΑΔΙ SAE 10W CATERP. TO-4
ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ SAE 10-20-30 TO-2
AD BLUE
ΛΙΤ .
ΛΙΤ.
ΛΙΤ.
ΛΙΤ.
ΛΙΤ.
ΛΙΤ.
ΛΙΤ.
ΛΙΤ.
ΛΙΤ.
635
400
400
400
300
100
100
120
208
ΛΙΤ.
100
ΛΙΤ.
ΚΙΛΑ
ΛΙΤ.
ΛΙΤ.
ΛΙΤ.
ΛΙΤ.
ΛΙΤ.
ΛΙΤ.
ΛΙΤ
ΛΙΤ
ΤΕΜΧ
ΤΕΜΧ
ΤΕΜΧ
200
140
270
12
120
20
10
5
8
20
140
150
750
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
4
14PROC002420678
2014-11-21
ΤΜΗΜΑ 2: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α.)
Α/Α
Αντικείμενο προμήθειας
Μ.Μ.
Ποσότητα
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΛΑΔΙ ISO 68
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΛΑΔΙ ISO 32
ΛΑΔΙ ΜΗΧΑΝΩΝ DIESEL SAE 20W50
ΛΑΔΙ ΜΗΧΑΝΩΝ DIESEL SAE 15W40
ΛΑΔΙ ΜΗΧΑΝΩΝ DIESEL SAE 10W40
ΛΑΔΙ ΒΕΝΖΙΝ/ΡΩΝ SAE 20W50
ΛΑΔΙ ΒΕΝΖΙΝ/ΡΩΝ SAE 15W40
ΛΑΔΙ ΒΕΝΖΙΝ/ΡΩΝ SAE 10W40
ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 80W90 GL5
A.T.F DEXRON 2-3
ΓΡΑΣΟ ΛΙΘΙΟΥ NLGI 2-3
ΛΑΔΙ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ ISO 220
ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ-ΑΝΤΙΘΕΡΜΙΚΟ
ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ DOT 4
ΥΓΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΛΑΔΙ ΜΙΞΗΣ ΔΙΧΡΟΝ. ΚΙΝ/ΡΩΝ 2Τ
ΑΝΤΙΣΚΟΥΡΙΑΚΟ ΣΠΡΕΙ 400ml
ΣΠΡΕΙ ΠΟΛΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 150 ml
ΣΠΡΕΙ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ 500gr
ΛΙΤ.
ΛΙΤ.
ΛΙΤ.
ΛΙΤ.
ΛΙΤ.
ΛΙΤ.
ΛΙΤ.
ΛΙΤ.
ΛΙΤ.
ΛΙΤ.
ΚΙΛΑ
ΛΙΤ.
ΛΙΤ.
ΛΙΤ
ΛΙΤ
ΛΙΤ
ΤΕΜΧ
ΤΕΜΧ
ΤΕΜΧ
200
99
210
150
200
100
100
126
100
40
40
160
100
12
40
10
4
3
1
Η χρηματοδότηση θα γίνει από το Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης –Αγίας Άννας και τα επιμέρους Νομικά
πρόσωπα, για τα οποία θα γίνει ο Διαγωνισμός με την ψήφιση και την δέσμευση των αντίστοιχων
ποσών, όπως έχουν προβλεφθεί στους κωδικούς τους προϋπολογισμού έτους 2015, ως εξής :
-
Για το Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας:
Κ.Α.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
10.6643
Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση & φωτισμό (Δημ. καταστηματα)
15.6643.0001 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση Παιδικών Σταθμών
15.6643.0002 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση Γυμναστηρίων
20.6641.0001 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (απορρ/φορα)
20.6641.0002 Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (απορ/φορα)
70.6611.0001 Προμήθεια καυσίμων για επιβατικά
70.6641.0001 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μετ/ρικών μέσων (φορτηγά)
70.6641.0002 Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (φορτηγά )
70.6644.0001 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων
70.6644.0002 Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση Μηχανημάτων
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΙΣΤΩΣΗ
4.000,00 €
4.000,00 €
3.000,00 €
100.000,00 €
10.000,00 €
25.000,00 €
55.000,00 €
7.000,00 €
100.067,20 €
10.000,00 €
318.067,20 €
-
Για τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α.) πάρθηκε η αριθ
19/2014 απόφαση που προβλέπει 44.000 lt Πετρέλαιο κίνησης , 3.500 lt Πετρέλαιο θέρμανσης , 5.000
lt βενζίνη και λιπαντικά 12.000,00 € .
- Για τη σχολική επιτροπής Μονάδων Α΄Βάθμιας Εκπαίδευσης
πάρθηκε η αριθμ 21/2014 απόφαση
που προβλέπει ποσό πετρελαίου Θέρμανσης 52.000,00 €
-
Για τη σχολική Επιτροπή Μονάδων Β΄Βάθμιας Εκπαίδευσης
απόφαση που προβλέπει ποσό πετρελαίου Θέρμανσης 46.200,00 €
CPV της προμήθειας :
Πετρέλαιο θέρμανσης
Πετρέλαιο κίνησης
Αμόλυβδη βενζίνη
Γράσα και λιπαντικά
πάρθηκε η αριθμ 17/2014
09135100-5
09134100-8
09132100-4
24951000-5
5
Αντιψυκτικά
παρασκευάσματα
Εκλεπτυσμένα και ποικίλα
χημικά προϊόντα
24951311-8
24900000-3
14PROC002420678 2014-11-21
Η ανάλυση του προϋπολογισμού-προμέτρηση αναφέρονται στο τεύχος του
προϋπολογισμού της προμήθειας που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
ενδεικτικού
ΆΡΘΡΟ 4 – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΡΟΠΟΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
4.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.
γ) συνεταιρισμοί
δ) κοινοπραξίες προμηθευτών
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου
να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν
κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την
ορθή εκτέλεση της σύμβασης.
4.2. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές)
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής
ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής :
Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και από τον
σύνδεσμο <Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας>, την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις
απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής:
Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται
με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το
σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της
Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν
ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον
αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των
διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται
η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής
Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από
τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική
για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών του π.δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους
όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται /
αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3)
εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.
Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω της
διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. Ο υποψήφιος χρήστης
ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του
αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει
σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση
του λογαριασμού του.
4.3. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής αναφέρονται παρακάτω, στο άρθρο 5 της διακήρυξης.
ΆΡΘΡΟ 5 – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
6
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε
για το σύνολο των τμημάτων της μιας ομάδας ή και των δύο ομάδων, είτε για ένα ή
περισσότερα τμήματα της μιας ή και των δύο ομάδων .
14PROC002420678 2014-11-21
Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισμένα από τα είδη κάθε τμήματος ή / καi για μέρος της
προκηρυχθείσας ποσότητας τμήματος / τμημάτων, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη .
5.1. Τρόπος υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που
ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β
-21.10.13) Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), στο ΠΔ60/07 και συμπληρωματικά στο Π.Δ. 118/07.
5.2. Περιεχόμενο προσφορών
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (α) ένας
(υπο)φάκελος* με την ένδειξη Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά και (β) ένας
(υπο)φάκελος* με την ένδειξη Οικονομική Προσφορά.
*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα.
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του
σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό
χαρακτήρα.
5.2.1. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά υποβάλλονται η
εγγύηση συμμετοχής και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς
δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική προσφορά. Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο
περιλαμβάνονται :
5.2.1.1. Δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως,
επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το άρθρο
5α.Β.1α του Π.Δ. 118/2007, το Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και προσκομίζονται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του
Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την
ηλεκτρονική υποβολή, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω :
Α. Οι Έλληνες πολίτες :
1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, όπως αναλύεται στο άρθρο 11 της παρούσας.
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει,
ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της
παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, ήτοι
- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής
δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EEL351 της 29.1.1998, σελ. 1),
- δωροδοκία, όπως αυή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου
1997 (EEC195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EEL358 της 31.12.1998, σελ. 2),
- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EEC316 της 27.11.1995, σελ. 48),
-νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας
91/308/EOKτου Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
(EEL166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EEL344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία
ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α ́ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α ́ 305),
7
- κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές
αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή .pdf τις
αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.
3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι
- δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή υπό άλλη
ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία.
- δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε
αναγκαστική διαχείριση.
4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, την ονομασία του οποίου θα ορίζουν ρητά, με το
οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους και αφετέρου
ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.
5. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι
κατά την ημέρα υποβολής προσφορών είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές τους
υποχρεώσεις.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων
εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και
εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι:
- Η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας.
- Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α..
- Δεν έχει καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, για αδίκημα σχετικό
με την επαγγελματική διαγωγή του.
- Δεν έχει διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε
σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα & δραστηριότητα.
- Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων (ποσοτικές &
ποιοτικές) όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το δημόσιο τομέα.
- Δεν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται κατ’
εφαρμογή του Π.Δ. 60/07 και έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές.
- Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα ηλεκτρονική υποβολή / έντυπη
προσκόμιση όπου απαιτείται των δικαιολογητικών των παρ. 2 & 3 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07,
κατά περίπτωση, και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου
Προεδρικού Διατάγματος.
- Αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Διακήρυξης και των
τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης.
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, η παρούσα υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται
από τον νόμιμο εκπρόσωπό του. Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα
και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής.
7. Άδεια λειτουργίας του πρατήριου υγρών καυσίμων από την αρμόδια υπηρεσία σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.
8.Κατάσταση προσωπικού.
9. Αντίγραφο ή απόσπασμα του ισολογισμού της επιχείρησης, εφόσον συντάσσεται, κατά τις
τρείς προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις, αλλιώς δήλωση περί του
συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της που
αφορά ειδικότερα το υπό προμήθεια υλικό, κατά τις τρείς προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού
οικονομικές χρήσεις.
14PROC002420678 2014-11-21
Β. Οι αλλοδαποί :
1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό όπως αναλύεται στο άρθρο 11 της παρούσας.
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει
ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της ως
άνω παραγράφου (Α) περίπτωση 2.
3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν
σε όσα αναφέρονται στην παραγράφου (Α) περίπτωση 3.
8
4. Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου
Επιμελητηρίου της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές
οργανώσεις, ορίζοντας ρητά την ονομασία του, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους
σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι
εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι.
5. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή της χώρας εγκατάστασής τους,
από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημέρα υποβολής προσφορών είναι ενήμεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς
και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνονται όσα προαναφέρονταιι στην
παράγραφο (Α) περίπττωση 6.
14PROC002420678 2014-11-21
Γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά :
1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, όπως αναλύεται στο άρθρο 11 της παρούσας.
2. Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως άνω παραγράφων (Α) και
(Β), αφορά τους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε , Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και IKE, τον Πρόεδρο
και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση
νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του.
3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920,
όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και,
επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω
νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα)
4. Βεβαίωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης του αρ.99 του Ν.3588/2007 (Α ́153)
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνονται όσα προαναφέρονταιι στην
παράγραφο (Α) περίπττωση 6.
Δ. Οι συνεταιρισμοί
1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, όπως αναλύεται στο άρθρο 11 της παρούσας.
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο
αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο
πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση,
για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης 2. της παραγράφου (Α).
3. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 3., 5., της παραγράφου (Α), εφόσον πρόκειται για
ημεδαπούς συνεταιρισμούς
4. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 3., 5., της παραγράφου (Β) εφόσον πρόκειται για
αλλοδαπούς συνεταιρισμούς αντίστοιχα και
5. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνονται όσα προαναφέρονταιι στην
παράγραφο (Α) περίπττωση 6.
Ε. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά :
α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην
ένωση.
β. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ, για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από
μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς στις οποίες
μετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε μεγαλύτερου μεγέθους, είτε με μη
μεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους
παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από 50%
Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να υποβληθεί και μετά την υποβολή της προσφοράς μέσα σε 15
ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
γ. Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλλουν και κάθε
άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ από το οποίο να
προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότησή τους από τις
πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος.
δ. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν
εξουσιοδότηση εκπροσώπησης.
9
ε. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 του ΕΚΠΟΤΑ.
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις
ανωτέρω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που
γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Αν στη χώρα του προμηθευτή
δεν προβλέπεται από το νόμο η ένορκη δήλωση, μπορεί αντί αυτής να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση,
στην οποία θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια διοικητική ή
δικαστική αρχή ή συμβολαιογράφο.
14PROC002420678 2014-11-21
Ζ. Ρήτρα ηθικού περιεχομένου.
Οι προσφέροντες υποβάλλουν δήλωση, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς τους, ότι δεν
απασχολούν ή εκμεταλλεύονται, οι ίδιοι ή οι κατασκευαστές του προϊόντος, ανηλίκους κάτω των 15
ετών κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας .
Η. Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του Π.Δ. 118/07, εφόσον οι
προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπο/ εκπρόσωπό τους.
Θ. Οι προσφέροντες, υποβάλουν με την προσφορά τους, δήλωση που φέρει ψηφιακή υπογραφή
στην οποία αναφέρεται η χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν (άρθρο18 παρ.1
ΠΔ 118/07).
Ι. Tα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου,
όπως το ισχύον καταστατικό κατά περίπτωση Φ.Ε.Κ., ή επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του
καταστατικού. Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο
Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την
υπογραφή τους, το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν
προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου
νομικού προσώπου.,
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων
εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι.
Για αλλοδαπούς προμηθευτές, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα που εκδίδονται με βάση την
ισχύουσα νομοθεσία της χώρας τους.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την
προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που
συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του
προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε
μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών
(3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. Όταν
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική
θεώρηση. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας που
διενεργεί το διαγωνισμό, με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα
προσκομιζόμενα δικαιολογητικά.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά
συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και
απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης
προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο
οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία
ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή
άλλους φορείς.
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του
σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό
χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές
πτυχές των προσφορών.
5.2.1.2. Τεχνική προσφορά
10
Στον (υπό) φάκελο <Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά>, υποβάλλονται ηλεκτρονικά
τα κάτωθι :
Α. Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα
του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το
οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα
παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές
φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα και συμπληρωμένα τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία των τεχνικών προδιαγραφών όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 της
παρούσης.
14PROC002420678 2014-11-21
Β. Δικαιολογητικά τεχνικών προδιαγραφών
Με την προσφορά των διαγωνιζόμενων να προσκομιστούν υποχρεωτικά τα παρακάτω στοιχεία.
1. Υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσφερόμενα προϊόντα καλύπτονται από τα απαραίτητα
πιστοποιητικά της σειράς ISO 9000 (ή άλλα ισοδύναμα) του παραγωγού και οποτεδήποτε ζητηθούν
από την υπηρεσία θα προσκομιστούν.
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσφερόμενα λιπαντικά, καλύπτουν τις απαιτήσεις της υπ. αριθμ.
176/1994 Απόφασης Γ.Χ. του Κράτους (ΦΕΚ 421/Β/6 Ιουνίου 1994), είναι από πρωτογενή υλικά,
διαθέτουν έγκριση κυκλοφορίας του Γ.Χ του Κράτους, η οποία δύναται να προσκομιστεί οποιαδήποτε
στιγμή ζητηθεί από την Υπηρεσία.
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι οι προδιαγραφές των υγρών καυσίμων κίνησης και πετρελαίου για την
θέρμανση είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται από τα αρμόδια όργανα του κράτους .
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι δέχονται να σταλούν δείγματα για ποιοτικό έλεγχο των ειδών στο Γενικό
Χημείο του Κράτους με έξοδα που θα βαρύνουν τον ίδιο εφόσον κριθεί αυτό αναγκαίο από την
Υπηρεσία.
5.
Υπεύθυνη δήλωση για εξυπηρέτηση & τεχνική βοήθεια μετά την πώληση και παροχή
στοιχείων τεχνογνωσίας.
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται
κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική
υποβολή με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα
δικαιολογητικά. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Οι τυχόν
απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται
ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται να φέρουν σχετική
θεώρηση γνησίου υπογραφής.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου <Δικαιολογητικά
συμμετοχής-τεχνική προσφορά> που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και
απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης
προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον
οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία
ενδεικτικά είναι: πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
5.2.2. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη <Οικονομική Προσφορά> περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά
του οικονομικού φορέα. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή αποκλεισμού
στον (υπό) φάκελο Οικονομική Προσφορά .
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα
του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το
οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα
παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Επίσης ο προσφέρων επισυνάπτει σε ξεχωριστό ηλεκτρονικό αρχείο (π.χ. xls ή word), το
οποίο θα είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, τους πίνακες της οικονομικής προσφοράς,
11
σύμφωνα με το υπόδειγμα των Εντύπων Προσφοράς 1-6 που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
της παρούσης.
Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή όπως ορίζεται κατωτέρω :
14PROC002420678 2014-11-21
5.2.2.1. Τιμές
- Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς.
- Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία, εφόσον χρησιμοποιείται
σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα
άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι
μικρότερο του πέντε.
- Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά
είτε για το σύνολο των τμημάτων της μιας ή και των δύο ομάδων, είτε για ένα ή
περισσότερα τμήματα της μιας ή και των δύο ομάδων .
- Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισμένα από τα είδη κάθε τμήματος ή / κα i για μέρος της
προκηρυχθείσας ποσότητας τμήματος / τμημάτων, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
- Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία
τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
- Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών
πώλησης κάτω του κόστους της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή ότι το
προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι
γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της
κατασκευάστριας εταιρίας.
- Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, θα εξετάζονται λεπτομερώς
οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό, θα ζητηθούν από τον
προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό
χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά
ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των
προτεινομένων προμηθειών, τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς .
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται
αυτόματα από το σύστημα κατά την ηλεκτρονική υποβολή της οικονομικής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ.
Οι συμμετέχοντες καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την τιμή μονάδος (χωρίς ΦΠΑ). Οι υπόλοιπες
πληροφορίες (π.χ. τεμάχια, συνολική αξία, Φ.Π.Α.) προκύπτουν αυτομάτως από το σύστημα του
ΕΣΗΔΗΣ και εμφανίζονται στην εκτύπωση.
- Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την
τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
- Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της Δ\ξης
συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.
- Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης
των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- Οι ανωτέρω παρατηρήσεις επισύρουν ποινή αποκλεισμού
Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στη γενική συγγραφή υποχρεώσεων άρθρο 6, που αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι
παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιόν του
διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από
τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες
που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.

Επισημαίνεται ότι κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από
αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που
έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.
12
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες,
προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του
διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
14PROC002420678 2014-11-21
ΆΡΘΡΟ 6 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή στις 30/12/2014, ημέρα Τρίτη και
ώρα 11.00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας
Αρχής, ήτοι της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των
κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών
(υπό)φακέλων <Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά>.
Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των
αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε
αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων
αυτών.
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων Δικαιολογητικά Συμμετοχής –
Τεχνική Προσφορά, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο
περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση
των (υπο)φακέλων Οικονομική Προσφορά, οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές
αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που
αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.
ΆΡΘΡΟ 7 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων
κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών
της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.
Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως:
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και
τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και
αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση
πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών τα οποία υποβάλλει για
έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή.
• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών
προσφορών
• Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς
τους.
• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή
του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για
παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς
παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται.
ΆΡΘΡΟ 8 – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
8.1 Όταν αυτός στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν
προσκομίσει σε έντυπη μορφή ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα και δικαιολογητικά όπου
απαιτείται, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε
περίπτωση που και αυτός δεν υποβάλλει και προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και
δικαιολογητικά όπου απαιτείται η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη
χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ ́ εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά
και προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή
περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός
ματαιώνεται.
8.2 Στις περιπτώσεις που ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1
του άρθρου 6 ή/και της παρ. 3 του άρθρου 8α του Π.Δ. 118/07 καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η
εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη. Επίσης, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής
13
του μειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη
διακήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων του
άρθρου 8α του ΠΔ 118/07
8.3 Εάν δεν υποβληθούν προσφορές για τις ομάδες ή κάποια ομάδα ή τμήματα των ομάδων του
διαγωνισμού ή οι υποβληθείσες προσφορές είναι ακατάλληλες ή απαράδεκτες, με απόφαση του το
αρμόδιο όργανο, το Δημοτικό Συμβούλιο, προβαίνει στις διαδικασίες της απευθείας διαπραγμάτευσης,
χωρίς να τροποποιούνται ουσιωδώς οι όροι της παρούσας διακήρυξης ( άρθρο 2 του ν. 2285/1995,
άρθρο 3 του ΕΚΠΟΤΑ, άρθρο 24 και 25 του π.δ. 60/2007)
14PROC002420678 2014-11-21
ΆΡΘΡΟ 9 -ΣΥΜΒΑΣΗ
Ο ανάδοχος συνεχίζει να έχει τις υποχρεώσεις της προσφοράς του μέχρι την έγκριση του
αποτελέσματος του διαγωνισμού. Υποχρεούται δε, σε προθεσμία εντός δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού, να προσέλθει για την υπογραφή των
σχετικών συμβάσεων με τους εκάστοτε φορείς υλοποίησης της προμήθειας, ήτοι το Δήμο και τα
Νομικά του Πρόσωπα, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης, η οποία θα είναι ίση προς δύο επί τοις εκατό (2%) του ποσού της συμβάσεως εκτός
ΦΠΑ και του επιστρέφεται η εγγύηση συμμετοχής.
Εάν ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση ανάθεσης δεν προσκομίσει την Εγγύηση Καλής
Εκτέλεσης ή δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης χωρίς να συντρέχει λόγος ανωτέρας
βίας, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να τον κηρύξει έκπτωτο με ολική ή μερική κατάπτωση της
Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής. Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή, απευθύνεται στους
άλλους προσφέροντες κατά σειρά κατάταξης ή μπορεί να κινήσει νέα διαδικασία πρόσκλησης προς
υποβολή προσφορών.
Η Σύμβαση καθίσταται δεσμευτική για αμφότερους τους συμβαλλόμενους, και έχει ισχύ για ένα (1)
χρόνο με την υπογραφή της.
Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου, χωρίς να υπάρξει υπέρβαση των ποσοτήτων των ειδών και περαιτέρω οικονομική
επιβάρυνση του Δήμου όπως καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη.
Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 5 της γενικής συγγραφής υποχρεώσεων, η οποία
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Υπόδειγμα σύμβασης δίνεται στο παράρτημα 4 της παρούσας.
ΆΡΘΡΟ 10 - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ (άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ).
10.1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διεξαγωγής του, ή της
συμμετοχής κάποιου σε αυτόν, υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ) και την περίπτωση β της παρ. 2 του άρθου 6 του
ν. 4155/2013, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα του Συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό
έγγραφο με μορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή, ως εξής:
α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού
Μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την τελευταία γνωστοποίηση (δημοσίευση) της
διακήρυξης έως την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής
συνυπολογίζονται οι ημερομηνίες δημοσίευσης της διακήρυξης και της διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Αν προκύπτει κλάσμα, θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την επιτροπή του
διαγωνισμού και η σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου εκδίδεται πριν από το διαγωνισμό. Οι
ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. Σε περίπτωση που η
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων είναι αργία, τότε μεταφέρεται στην επόμενη
εργάσιμη ημέρα.
β. Κατά της νομιμότητας της διεξαγωγής του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σε αυτόν.
Μόνο από συμμετέχοντα στο διαγωνισμό ή αποκλεισθέντα από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της
διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο.
Υποβάλλεται μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα ανακοίνωσης του αποτελέσματος
του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά
εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την αρμόδια επιτροπή, η
οποία υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στην Οικονομική Επιτροπή η οποία
τελικά αποφασίζει.
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, δεν
γίνονται δεκτές.
14
Η ένσταση κατά της συμμετοχής κάποιου στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον
ενιστάμενο σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.
Για την άσκηση προσφυγής κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής έχουν εφαρμογή οι
διατάξεις του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 227 του ίδιου
Νόμου.Για την Προδικαστική Προσφυγή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 3886/2010 ως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
14PROC002420678 2014-11-21
Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή ο οικονομικός φορέας το
υποβάλλει και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την
ηλεκτρονική υποβολή. Σε περίπτωση αποστολής με ταχυδρομείο ως ημερομηνία αποστολής λογίζεται
η ημερομηνία που φέρει η σφραγίδα του ταχυδρομείου.
Σε κάθε περίπτωση, η ημερομηνία άσκησης της ένστασης είναι η ημερομηνία της ηλεκτρονικής
υποβολής, εκτός εάν υπάρχει περίπτωση διάστασης μεταξύ του κειμένου της ένστασης, όπως αυτή
έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά, και της ένστασης, όπως έχει προσκομισθεί από τον οικονομικό φορέα,
οπότε ως ημερομηνία άσκησης της ένστασης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής.
10.2. Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων
κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών
της κατά περίπτωση Αναθέτουσας
Αρχής.
Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως:
• Πιστοποιημένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνουν στη διαδικασία
ελέγχου και αξιολόγησης των ενστάσεων/προσφυγών.
• Πιστοποιημένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισμού συντάσσουν και υπογράφουν
τα κατά περίπτωση πρακτικά και αποφάσεις αξιολόγησης των ενστάσεων/προσφυγών.
• Οι χρήστες – οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της
προσφυγής/ένστασής τους.
ΆΡΘΡΟ 11 - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
11.1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν
νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου, ή στα
Κράτη- μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που
κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α΄139) και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό.
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.ΣΜ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.
Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
11.2. Κάθε προσφορά συμπεριλαμβανομένης και αυτής των ΜΜΕ ή των ενώσεών τους κ.λ.π.
συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό,
αριθμητικώς και ολογράφως, σε ευρώ που θα καλύπτει το ένα τοις εκατό (1%) της προεκτιμώμενης
αξίας της σύμβασης, είτε για το σύνολο των τμημάτων της μιας ή και των δύο ομάδων, είτε
για ένα ή περισσότερα τμήματα της μιας ή και των δύο ομάδων, εκτός ΦΠΑ (ν.4281/2014,
άρθρο 157, παρ. 1α) ως εξής :
ΟΜΑΔΑ Α & ΟΜΑΔΑ Β, ποσό εγγύησης συμμετοχής : 5.012.54 ευρώ
ΟΜΑΔΑ Α, ποσό εγγύησης συμμετοχής
: 4.622,57 ευρώ
ΟΜΑΔΑ Α, ΤΜΗΜΑ 1, ποσό εγγύησης συμμετοχής : 2.910,70 ευρώ
ΟΜΑΔΑ Α, ΤΜΗΜΑ 2, ποσό εγγύησης συμμετοχής : 729,88 ευρώ
ΟΜΑΔΑ Α, ΤΜΗΜΑ 3, ποσό εγγύησης συμμετοχής : 519,99 ευρώ
ΟΜΑΔΑ Α, ΤΜΗΜΑ 4, ποσό εγγύησης συμμετοχής : 462,00 ευρώ
ΟΜΑΔΑ Β, ποσό εγγύησης συμμετοχής
: 389,97 ευρώ
ΟΜΑΔΑ Β, ΤΜΗΜΑ 1, ποσό εγγύησης συμμετοχής : 269,97 ευρώ
ΟΜΑΔΑ Β, ΤΜΗΜΑ 2, ποσό εγγύησης συμμετοχής : 120,00 ευρώ
Στην περίπτωση που ο συμμετέχων στο διαγωνισμό υποβάλλει προσφορά για ένα ή περισσότερα από
τα τμήματα των ομάδων Α ή/και Β, τα ποσά αθροίζονται για τα αντίστοιχα τμήματα.
11.3. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 και η παρεχόμενη εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί 30 ημέρες μετά την
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητάει η Δ\ξη.
15
11.4. Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να
καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το δύο τοις εκατό (2%) της συνολικής αξίας των
ειδών της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. (ν.4281/2014, άρθρο 157, παρ. 1β). Επισημαίνεται ότι ο χρόνος
ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης και της εγγυητικής
επιστολής προκαταβολής πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύουν μέχρι επιστροφής
τους στην Τράπεζα.
11.5. Οι εγγυήσεις συμμετοχής, καλής εκτέλεσης και προκαταβολής πρέπει να προβλέπουν ότι σε
περίπτωση κατάπτωσής τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου
και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής
προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής.
11.6. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στα αρθ. 157 του Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 160/Α΄/8-8-2014)
και στην παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13, καθώς και τα αναφερόμενα στο
άρθρο 7 της γενικής συγγραφής υποχρεώσεων που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
14PROC002420678 2014-11-21
ΆΡΘΡΟ 12 – ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
12.1. Τόπος παράδοσης :
α. Τα λιπαντικά θα παραδίδονται σταδιακά, σύμφωνα με τις ανάγκες των υπηρεσιών, εντός των
γεωγραφικών ορίων του Δήμου και σε μέρος που θα υποδεικνύεται κατά περίπτωση από το Δήμο και
τα Νομικά πρόσωπα.
β. Η παράδοση των ποσοτήτων του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνεται περιοδικά, στις εγκαταστάσεις
και τα κτίρια του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας και των Νομικών προσώπων του,
ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής.
γ. Η παράδοση των καυσίμων κίνησης στα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου και της Δημοτικής
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης, θα γίνεται εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου κατόπιν
υπηρεσιακής εντολής.
12.2. Χρόνος παράδοσης :
α. Ο χρόνος παράδοσης των υγρών καυσίμων από την υπογραφή της σύμβασης ή την παραγγελία
(αρ. 27 ΕΚΠΟΤΑ απόφ. ΥΑ 11389/93) θα καθοριστεί με την προσφορά του διαγωνιζόμενου, ο οποίος
δεν θα είναι πέραν της μιας (1) ημερολογιακής ημέρας.
Σε περίπτωση που παρουσιάζεται δυσχέρεια στην προμήθεια υγρών καυσίμων για την οποία όμως δεν
ευθύνεται ο προμηθευτής (π.χ. απεργίες κ.λ.π.) τότε οφείλει να προμηθεύει το Δήμο, τα Νομικά
πρόσωπα και τις Σχολικές Επιτροπές με την ευρεία έννοια κατά προτεραιότητα.
β. Ο χρόνος παράδοσης των λιπαντικών από την υπογραφή της σύμβασης ή την παραγγελία (αρ. 27
ΕΚΠΟΤΑ απόφ. ΥΑ 11389/93) θα καθοριστεί με την προσφορά των διαγωνιζόμενων και ο οποίος δεν
θα είναι πέραν των δέκα (10) ημερών για την προμήθεια των λιπαντικών. Η προμήθεια των ειδών θα
γίνεται σταδιακά και σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας (κατόπιν έγγραφης εντολής του
γραφείου κίνησης)
ΆΡΘΡΟ 13 – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
13.1. Η προσφερόμενη έκπτωση των υγρών καυσίμων είναι σταθερή και αμετάβλητη σ' όλη τη
διάρκεια της προμήθειας και για κανένα λόγο και σε καμιά αναθεώρηση υπόκειται.
13.2. Η πληρωμή της αξίας των υγρών καυσίμων θα γίνεται, μετά την εκκαθάριση της δαπάνης
σύμφωνα με το λογιστικό των ΟΤΑ και τη θεώρηση του 1ου χρηματικού εντάλματος πληρωμής
(ΧΕΠ) από τον επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου Νομού Ευβοίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις
13.3. Επειδή η παράδοση των καυσίμων θα είναι τμηματική σύμφωνα με τις προκύπτουσες ανάγκες,
θα εκδίδεται σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά δελτίο αποστολής, στο οποίο θα αναγράφεται η
ημερομηνία παράδοσης, το είδος, η ποσότητα του καυσίμου και ο αριθμός κυκλοφορίας του
οχήματος που εφοδιάστηκε το καύσιμο, ή την υπηρεσία στην οποία προορίζεται.
Εβδομαδιαία ή μηνιαία, θα εκδίδονται τιμολόγια του προμηθευτή τα οποία θα επισυνάπτουν τα δελτία
αποστολής κάθε υπηρεσίας του δήμου ξεχωριστά και στα οποία θα αναγράφονται συγκεντρωτικά τα
διαφορετικά παρεχόμενα είδη καυσίμου που προέρχονται από τα δελτία αποστολής, δίπλα θα
φαίνεται η μέση διαμορφούμενη τιμή λιανικής πώλησης του είδους και σε διπλανή στήλη το
συμφωνηθέν ποσοστό έκπτωσης επί της συγκεκριμένης τιμής πώλησης και είδους.
13.4. Ο Δήμος και τα Νομικά Πρόσωπα υποχρεούται να εξοφλούν τον προμηθευτή το συντομότερο
δυνατόν, με χρηματικά εντάλματα που θα εκδίδουν, μετά από την παραλαβή των καυσίμων και
εφόσον ο προμηθευτής εκδώσει το τιμολόγιο και προσκομίσει τα νόμιμα δικαιολογητικά.
16
ΆΡΘΡΟ 14 - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα
που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση
κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999,
των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’
1317/23.04.2012) .
14PROC002420678 2014-11-21
ΆΡΘΡΟ 15 – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΑΦΜ : 800202091, ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΤΚ 340 05 ΛΙΜΝΗ ΕΥΒΟΙΑΣ
Η υποβολή των εντύπων δικαιολογητικών θα αποστέλλεται στη δ/νση του Δήμου ως εξής:
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ 340 05 ΛΙΜΝΗ ΕΥΒΟΙΑΣ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στο Δήμο τις εργάσιμες μέρες και
ώρες, στα τηλέφωνα 22273 50231 και 22273 50221.
Κατά τα λοιπά και όσοι όροι δεν περιέχονται στην παρούσα διακήρυξη, αναφέρονται στα συμβατικά
τεύχη του διαγωνισμού που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ
17
14PROC002420678 2014-11-21
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
(ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1-6)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ–ΛΙΜΝΗΣ–ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Σφραγίδα Υπηρεσίας
ΜΑΝΤΟΥΔΙ
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1
Της επιχείρησης ……………., έδρα……….., οδός…….…, αριθμός……., τηλέφωνο…..…, fax……
ΟΜΑΔΑ Α (ΚΑΥΣΙΜΑ)
ΤΜΗΜΑ 1 : ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΑΚΕΡΑΙΕΣ
Α/Α
ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
ΜΟΝΑΔΕΣ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ
1.
Πετρέλαιο Κίνησης
2.
Πετρέλαιο Θέρμανσης
3.
Βενζίνη αμόλυβδη
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
%
%
%
Το Φ.Π.Α για τα παραπάνω είδη είναι.......%.
……./ .... / 2014
Ο προσφέρων
18
Σφραγίδα-Υπογραφή
14PROC002420678 2014-11-21
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
(ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1-6)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΜΑΝΤΟΥΔΙ
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2
Της επιχείρησης …..., έδρα…….., οδός……, αριθμός.., τηλέφωνο….., fax..........
ΟΜΑΔΑ Α (ΚΑΥΣΙΜΑ)
ΤΜΗΜΑ 2: ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α.)
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΑΚΕΡΑΙΕΣ
Α/Α
ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
ΜΟΝΑΔΕΣ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ
1.
Πετρέλαιο Κίνησης
2.
Πετρέλαιο Θέρμανσης
3.
Βενζίνη αμόλυβδη
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
%
%
%
Το Φ.Π.Α για τα παραπάνω είδη είναι.......%.
……./.... / 2014
Ο προσφέρων
19
Σφραγίδα-Υπογραφή
14PROC002420678
2014-11-21
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
(ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1-6)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΜΑΝΤΟΥΔΙ
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3
Της επιχείρησης ……, έδρα ….., οδός….., αριθμός...., τηλέφωνο….., fax..........
ΟΜΑΔΑ Α (ΚΑΥΣΙΜΑ)
ΤΜΗΜΑ 3 : ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΑΚΕΡΑΙΕΣ
Α/Α
ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
ΜΟΝΑΔΕΣ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ
1.
Πετρέλαιο θέρμανσης
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
%
Ο Φ.Π.Α για τα παραπάνω είδη είναι...%.
……./.... / 2014
Ο προσφέρων
Σφραγίδα-Υπογραφή
20
14PROC002420678 2014-11-21
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
(ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1-6)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΜΑΝΤΟΥΔΙ
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 4
Της επιχείρησης ……, έδρα ….., οδός….., αριθμός...., τηλέφωνο….., fax..........
ΟΜΑΔΑ Α (ΚΑΥΣΙΜΑ)
ΤΜΗΜΑ 4: ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΑΚΕΡΑΙΕΣ
Α/Α
ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
ΜΟΝΑΔΕΣ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ
1.
Πετρέλαιο θέρμανσης
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
%
Ο Φ.Π.Α για τα παραπάνω είδη είναι...%.
……./.... / 2014
Ο προσφέρων
Σφραγίδα-Υπογραφή
21
14PROC002420678 2014-11-21
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
(ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1-6)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΜΑΝΤΟΥΔΙ
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 5
Της επιχείρησης ……, έδρα ….., οδός….., αριθμός.., τηλέφωνο….., fax
ΟΜΑΔΑ Β (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ)
ΤΜΗΜΑ 1: ΔΗΜOY ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
Α/
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
Μ.Μ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Α
1
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΛΑΔΙ ISO 68
ΛΙΤ .
635
2
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΛΑΔΙ ISO 46
ΛΙΤ.
400
3
ΛΑΔΙ ΜΗΧΑΝΩΝ DIESEL SAE 20W50
ΛΙΤ.
400
4
ΛΑΔΙ ΜΗΧΑΝΩΝ DIESEL SAE 15W40
ΛΙΤ.
400
5
ΛΑΔΙ ΜΗΧΑΝΩΝ DIESEL SAE 10W40
ΛΙΤ.
300
6
ΛΑΔΙ ΒΕΝΖΙΝ/ΡΩΝ SAE 20W50
ΛΙΤ.
100
7
ΛΑΔΙ ΒΕΝΖΙΝ/ΡΩΝ SAE 15W40
ΛΙΤ.
100
8
ΛΑΔΙ ΒΕΝΖΙΝ/ΡΩΝ SAE 10W40
ΛΙΤ.
120
9
ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 80W90 GL5
ΛΙΤ.
208
ΛΑΔΙ A.T.F. ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΚΙΒΩΤΙΑ
10
ΛΙΤ.
100
DEXRON 2-3
11
ΓΡΑΣΟ ΛΙΘΙΟΥ NLGI 2-3
ΚΙΛΑ
200
12
ΛΑΔΙ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ ISO 220
ΛΙΤ
140
13
ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ-ΑΝΤΙΘΕΡΜΙΚΟ
ΛΙΤ.
270
14
ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ DOT 4
ΛΙΤ.
12
15
ΥΓΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΛΙΤ.
120
16
ΛΑΔΙ ΜΙΞΗΣ ΔΙΧΡΟΝ. ΚΙΝ/ΡΩΝ 2Τ
ΛΙΤ
20
17
ΑΝΤΙΣΚΟΥΡΙΑΚΟ ΣΠΡΕΙ
των 400ml
ΤΕΜΧ
10
18 ΣΠΡΕΙ ΠΟΛΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ των 150ml
ΤΕΜΧ
5
19 ΣΠΡΕΙ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ
των 500gr
ΤΕΜΧ
8
20
ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 75W90 SYNTHETIC
ΛΙΤ.
20
21
ΛΑΔΙ SAE 10W CATERP. TO-4
ΛΙΤ.
140
22
ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ SAE 10-20-30 TO-2
ΛΙΤ.
150
23
AD BLUE
ΛΙΤ.
750
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΔΑΠΑΝΗ
ΣΥΝΟΛΟ
22
ΦΠΑ ……%
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:
14PROC002420678
2014-11-21
……./ .... / 2014
Ο προσφέρων
Σφραγίδα-Υπογραφή
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
(ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1-6)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΜΑΝΤΟΥΔΙ
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 6
Της επιχείρησης ……, έδρα ….., οδός….., αριθμός.., τηλέφωνο….., fax
ΟΜΑΔΑ Β (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ)
ΤΜΗΜΑ 2: ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ (ΔΕΥΑΜΛΑ)
ΤΙΜΗ
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
Μ.Μ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΟΝΑΔΑΣ
1
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΛΑΔΙ ISO 68
ΛΙΤ.
200
2
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΛΑΔΙ ISO 32
ΛΙΤ.
99
ΛΑΔΙ ΜΗΧΑΝΩΝ DIESEL SAE
3
ΛΙΤ.
210
20W50
ΛΑΔΙ ΜΗΧΑΝΩΝ DIESEL SAE
4
ΛΙΤ.
150
15W40
ΛΑΔΙ ΜΗΧΑΝΩΝ DIESEL SAE
5
ΛΙΤ.
200
10W40
6
ΛΑΔΙ ΒΕΝΖΙΝ/ΡΩΝ SAE 20W50
ΛΙΤ.
100
7
ΛΑΔΙ ΒΕΝΖΙΝ/ΡΩΝ SAE 15W40
ΛΙΤ.
100
8
ΛΑΔΙ ΒΕΝΖΙΝ/ΡΩΝ SAE 10W40
ΛΙΤ.
126
9
ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 80W90 GL5
ΛΙΤ.
100
10
A.T.F DEXRON 2-3
ΛΙΤ.
40
11
ΓΡΑΣΟ ΛΙΘΙΟΥ NLGI 2-3
ΚΙΛΑ
40
12
ΛΑΔΙ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ ISO 220
ΛΙΤ.
160
13
ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ-ΑΝΤΙΘΕΡΜΙΚΟ
ΛΙΤ.
100
14
ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ DOT 4
ΛΙΤ
12
15
ΥΓΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΛΙΤ
40
ΛΑΔΙ ΜΙΞΗΣ ΔΙΧΡΟΝ. ΚΙΝ/ΡΩΝ
16
ΛΙΤ
10
2Τ
17
ΑΝΤΙΣΚΟΥΡΙΑΚΟ ΣΠΡΕΙ 400ml
ΤΕΜΧ
4
18
ΣΠΡΕΙ ΠΟΛΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 150 ml
ΤΕΜΧ
3
19
ΣΠΡΕΙ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ 500gr
ΤΕΜΧ
1
ΣΥΝΟΛΟ
ΔΑΠΑΝΗ
23
ΦΠΑ …..%
ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ
14PROC002420678
2014-11-21
……./ .... / 2014
Ο προσφέρων
Σφραγίδα-Υπογραφή
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 28/2014
ΜΑΝΤΟΥΔΙ
Τεχνικό ερωτηματολόγιο λιπαντικών & πρόσθετων (ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ)
(συνοδεύει τη Τεχνική προσφορά συμπληρωμένο για όλα τα είδη λιπαντικών και πρόσθετων)
A/A
OXHMATA
1
ΦΟΡΤΗΓΑ
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟ
ΦΟΡΑ
2
ΦΟΡΤΗΓΑ
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟ
ΦΟΡΑ
3
4
Μ.Ε &
ΦΟΡΤΗΓΑ
ΦΟΡΤΗΓΑ
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟ
ΦΟΡΑ ΜΕΧΡΙ
ΤΟ ΕΤΟΣ 2005
ΕΙΔΟΣ
ΛΑΔΙΑ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΙSΟ
68
ΛΑΔΙΑ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΙSΟ
46
ΛΑΔΙΑ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ISO
32
ΛΑΔΙΑ
ΜΗΧΑΝΗΣ SAE
20W50
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΟΥΣ
ΥΠΕΡΕΝΙΣΧΥΜΕΝ
Ο ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ
ΓΙΑ
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ ΦΟΡΤΗΓΑ
ΥΠΕΡΕΝΙΣΧΥΜΕΝ
Ο ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ
ΓΙΑ
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ ΦΟΡΤΗΓΑ
ΥΠΕΡΕΝΙΣΧΥΜΕΝ
Ο ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ
ΓΙΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΈΡΓΟΥ ΚΑΙ
ΦΟΡΤΗΓΑ
TURBO MOTOR
OIL ΓΙΑ
ΜΗΧΑΝΕΣ DIESEL
ΥΨΗΛΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
[Μάρκα - ονομασία
- προδιαγραφές
προσφερόμενου
Λιπαντικού Πρόσθετου κ.τ.λ]
AFNOR NF E48-603
DIN 51524
( PART 2-3 )
( HLP – HVLP )
VICKERS M-2950-S / I
286-S
Συσκευασία Δοχεία 20lt &
Βαρέλι 208lt
AFNOR NF E48-603
DIN 51524
( PART 2-3 )
( HLP – HVLP )
VICKERS M-2950-S / I
286-S
Συσκευασία Δοχεία 20lt &
Βαρέλι 208lt
DIN 51 524 HLP PART II,
DENISON:HF-0 & HF-2,
ANFOR: NFE 49-603 HM
(ISO 22-150) Συσκευασία
Δοχεία 20lt & Βαρέλι 208lt
ACEA:A3-B3-B4-E7
API: CI-4/CF/SL
MB 228.3 MAN M3275 VW
501-505 VOLVO VDS 3
ALLISON C4
24
TURBO MOTOR
Συσκευασία Δοχεία 20lt &
Βαρέλι 208lt
ACEA:A3-B3-B4-E7
API: CI-4/CF/SL
MB 228.3 MAN M3275 VW
501-505 VOLVO VDS 3
ALLISON C4
Συσκευασία Δοχεία 20lt &
Βαρέλι 208lt
API:CI-4/CF/SL/CJ-4
ACEA:A3-B3-B4/E7/E9
MB 228.3-229.1 VOLVO
VDS 3
MAN M3275 VW 501-505
ALLISON C-4
Συσκευασία Δοχεία 20lt &
Βαρέλι 208lt
ΦΟΡΤΗΓΑ
14PROC002420678
2014-11-21
ΛΑΔΙΑ
OIL ΓΙΑ
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟ
5
ΦΟΡΑ ΜΕΧΡΙ
ΤΟ ΕΤΟΣ 2005
ΜΗΧΑΝΗΣ SAE
15W40
6
ΦΟΡΤΗΓΑ
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟ
ΦΟΡΑ ΜΕΤΑ
ΤΟ ΕΤΟΣ 2006
ΛΑΔΙΑ
ΜΗΧΑΝΗΣ SAE
10W40
7
EΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ
ΕΤΟΣ 1999
ΒΕΝΖΙΝΗΣ
ΛΑΔΙΑ
ΜΗΧΑΝΗΣ
ΚΑΡΤΕΡ SAE
20W50
8
EΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ
ΕΤΟΣ 1999
ΒΕΝΖΙΝΗΣ
ΛΑΔΙΑ
ΜΗΧΑΝΗΣ
ΚΑΡΤΕΡ SAE
15W40
9
ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΕΤΟΥΣ 20002013
ΒΕΝΖΙΝΗΣ
ΛΑΔΙΑ
ΜΗΧΑΝΗΣ
ΚΑΡΤΕΡ SAE
10W40
10
ΦΟΡΤΗΓΑ
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟ
ΦΟΡΑ
ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
11
ΦΟΡΤΗΓΑ
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟ
ΦΟΡΑ
ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
12
ΦΟΡΤΗΓΑ
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟ
ΦΟΡΑ
ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
13
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ
SAE 80W90
GL.5
ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΑ
ΚΙΒΩΤΙΑ
A.T.F.DEXRON
II III
ΓΡΑΣΟ ΛΙΘΙΟΥ
NLGI 1-2-3
ΛΑΔΙΑ
ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ
ISO 220
ΜΗΧΑΝΕΣ DIESEL
ΥΨΗΛΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΛΑΔΙ ΜΗΧΑΝΩΝ
DIESEL
ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ
SYNTHETIC
EURO 3-4-5
ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ
ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΗΧΑΝΩΝ
ΒΕΝΖΙΝΗΣ
ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ
ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΗΧΑΝΩΝ
ΒΕΝΖΙΝΗΣ
ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΟ
ΗΜΙΣΥΝΘΕΤΙΚΟ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ
ΣΥΝΘΕΣΗΣ
ΜΗΧΑΝΩΝ
ΒΕΝΖΙΝΗΣ
ΥΠΕΡΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ
ΑΡΙΣΤΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ
ΔΙΑΦΟΡΙΚΑ
ΠΛΑΪΝΑ ΚΙΒΩΤΙΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΑ
ΚΙΒΩΤΙΑ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ
ΤΙΜΟΝΙΑ ΤΕΛΙΚΕΣ
ΚΙΝΗΣΕΙΣ
ΥΓΡΑ
ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ
ΚΙΒΩΤΙΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
ΤΙΜΟΝΙΑ
ΒΑΣΕΩΣ ΛΙΘΙΟΥ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ
ΡΟΥΛΕΜΑΝ
ΥΨΗΛΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ
ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ
ΦΟΡΤΙΑ ΜΕ ΠΟΛΥ
ΚΑΛΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ
ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
Υψηλής ποιότητας,
νέας τεχνολογίας
συνθετικά λιπαντικά
μειωτήρων με Βάση
την ΡΑΟ. Ειδικά
σχεδιασμένα για
δυσμενείς συνθήκες
ACEA: A3/B3
API: SL/CF. MB 229.1
VW 505.00
Συσκευασία κιβώτια 4χ5
ACEA: A3/B3
API: SL/CF. MB 229.1
VW 505.00
Συσκευασία κιβώτια 4χ5
ACEA: A2-A3-B2-B3
M.B.-APPROVAL 229.1
API. SL/CF VW 505.00
Συσκευασία κιβώτια 4χ5
API:GL5 MIL-PRF 2105 D
VOLVO 97310
MAN 342 N
2F-TE-ML-05
MB 235.0
Συσκευασία Δοχεία 20lt &
Βαρέλι 208lt
DEXRON II III
ALLISON C4
VOITH
MB 236.6
CAT TO -2 2F-TE-ML-1416
Συσκευασία Δοχεία 20lt
ASTH D – 4950
LB / GB
Δοχεία 5 Κιλών
SO 1 2925-1 Type CKD,
ANSI/AGAAA 9005-D94,
US steel 224 Flender AG,
David Brown
SI.53.101Συσκευασία
δοχεία 20lt
25
λειτουργίας.
ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ
ΑΝΤΙΘΕΡΜΙΚΟ
ΑΝΤΙΣΚΟΥΡΙΑΚΟ
ΜΕ ΒΑΣΗ
ΑΙΘΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛ
ΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΜΕΡΩΝ
ΦΟΡΤΗΓΑ
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟ
ΦΟΡΑ
ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΑ
14PROC002420678
2014-11-21
14
ΑΝΤΙΘΕΡΜΙΚΑ
15
16
17
ΦΟΡΤΗΓΑ
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟ
ΦΟΡΑ
ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
ΦΟΡΤΗΓΑ
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟ
ΦΟΡΑ
ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ
–ΧΟΡΤ/ΚΑ
ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ
DOT 4
ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ
ΣΥΜΠΛΕΚΤΕΣ ΚΑΙ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΑ
SAE J 1703/85
FMVSS 116
Δοχεία των 250ml
ΥΓΡΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ
ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ του
ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ
Δοχεία των 4lt
ΛΑΔΙ ΜΙΞΗΣ
ΔΙΧΡ. ΚΙΝ/ΡΩΝ
2Τ
λάδι δίχρονων
κινητήρων μερικώς
συνθετικό.
Δοχεία του 1lt
ΑΝΤΙΣΚΟΥΡΙΑΚΟ
18
ΓΙΑ ΟΛΑ
19
ΓΙΑ ΟΛΑ
ΣΠΡΕΙ ΠΟΛΩΝ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
20
ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΣΠΡΕΥ
ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ
21
ΦΟΡΤΗΓΑ
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟ
ΦΟΡΑ
ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
MHXANHMATA
22
EΡΓΟΥ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙ
ΝΗΤΗΡΩΝ
ASTM D 3306
SAE J 1034
BS 6580
ANFOR NFR
15-601
Κιβώτια 4Χ6
ΣΠΡΕΙ
ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ
SAE 75 W 90
ΛΑΔΙΑ SAE
10W CATERP.
TO 4
ΝΑ ΧΑΛΑΡΩΝΕΙ
ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΗΝ
ΣΚΟΥΡΙΑ ΑΠΟ
ΒΙΔΕΣ –
ΠΑΞΙΜΑΔΙΑΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΛΠ
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΕΠΑΦΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ
ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ &
INJECTION
ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ
ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ
ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ
ΟΛΑ ΤΑ ΚΙΒΩΤΙΑ
ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΓΙΑ
ΠΟΛΥ ΒΑΡΙΕΣ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ
ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ
ΥΨΗΛΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ
ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
Δοχείο 400ml
Δοχείο 150 ml
Δοχείο των 500gr
API: GL 4-5
MB 235.6
VOLVO 1273.10
MAN 342 N
IVECO
EATON
MIL PRF 2105 D
2F-TE-ML-01-02-05-07-08
Συσκευασία Δοχεία 20lt
CATERPILLAR TO-4
ALLISON C4
VICKERS 35VQ25
PUMP TEST
Συσκευασία Δοχεία 20lt
ΚΙΝΗΣΗΣ
MHXANHMATA
23
24
EΡΓΟΥ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙ
ΝΗΤΗΡΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟ
ΦΟΡΑ
ΦΟΡΤΗΓΑ
ΛΑΔΙ
ΥΔΡΑΥΛΙΚO
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
ΚΙΝΗΣΗΣ SAE
10-20-30
TO 2
AD BLUE
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ
ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ
ΥΨΗΛΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ
ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
ΚΙΝΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟ ΧΗΜΙΚΟ
ΔΙΑΛΥΜΑ
ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΓΙΑ
ΟΧΗΜΑΤΑ ΕURO
CATERPILLAR TO-2
ALLISON C4
VICKERS 35VQ25
PUMP TEST
Συσκευασία Δοχεία 20lt
ΟΥΡΙΑ 32,5%
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ 20ΟC
1.0870-1.0930
AΛΚΑΛΙΚΟΤΗΤΑ ΩΣ ΝΗ3
26
4-5
0,2%
Μαντούδι …../.…./ 2014
14PROC002420678
2014-11-21
Ο προσφέρων
Σφραγίδα-Υπογραφή
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
(ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ)
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 -ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονομασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστημα ………………………….
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )……………….. Ημερομηνία έκδοσης ………………
ΕΥΡΩ ……………………………….
Προς
ΔΗΜΟ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ –ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
34005 ΛΙΜΝΗ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ………… ΕΥΡΩ ………………
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως
μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ………… (και ολογράφως) …………………… υπέρ της εταιρείας
………………………. Δ\νση …………………………… δια τη συμμετοχή της εις το
διενεργούμενο
διαγωνισμό
της
………………………
για
την
προμήθεια
……………………………… σύμφωνα με την υπ. αρ. \ δ\ξή σας.
- Η παρούσα εγγύηση καλύπτει το 1 % επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης
της προμήθειας ή για κάποιες ομάδες και τμήματα που υποβάλλεται προσφορά, χωρίς
ΦΠΑ, μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες
υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς
καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της
απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
- Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της
Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από
την ημερομηνία λήξης της.
- Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά 30 ημέρες του χρόνου ισχύος της
προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ\ξη.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο
Δημόσιο και ΝΠΔΔ ,συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο
των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
27
14PROC002420678 2014-11-21
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
(ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ)
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
2 - ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστημα ………………………….
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )………….. Ημερομηνία έκδοσης………………
ΕΥΡΩ………………..
Προς
(αναφέρεται ο φορέας με τον οποίο θα υπογραφεί η σύμβαση, π.χ. <Δήμος Μαντουδίου Λίμνης
Αγίας Άννας>ή <Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης ...> κλπ)
34005 ΛΙΜΝΗ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. …… ΕΥΡΩ ………………..
- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των
ΕΥΡΩ ………………… (και ολογράφως) …………..……….. στο οποίο και μόνο περιορίζεται η
υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας …………………………………………… Δ\νση ……………………. για
την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό………….σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας
για τη προμήθεια …………………………………… (αρ.διακ/ξης……/….) προς κάλυψη αναγκών του
……………. και το οποίο ποσόν καλύπτει το 2% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………...ΕΥΡΩ
αυτής.
- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από
μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε
τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’
εμάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.
- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο
και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων
που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-
28
14PROC002420678 2014-11-21
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)
με το Δήμο και τα νομικά πρόσωπα
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αρ. Πρωτ. :
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
………………….
(αναφέρεται ο φορέας εκτέλεσης της σύμβασης πχ. Δήμος…, Δημοτική Επιχείρηση
κλπ)
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Σήμερα την .................. 200.., ημέρα……… και ώρα ........ στο δημοτικό κατάστημα...........
μεταξύ των: ........................... (ον/νυμο νόμιμου εκπροσώπου του φορέα), ……………, (ιδιότητα
του στον φορέα, πχ. Δήμαρχος) του ……….…. (φορέας εκτέλεσης της σύμβασης, πχ. Δήμου
Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας) και του ..................., κατοίκου………. με ΑΦΜ ……… στον οποίο
κατακυρώθηκε η προμήθεια ..................... με την υπ’ αριθμό .......... απόφαση
τ…….…
(αναφέρεται το αρμόδιο όργανο του φορέα που κατακυρώνει την προμήθεια στον προμηθευτή,
π.χ. για το Δήμο η οικονομική επιτροπή/ή το Δημ. Συμβούλιο στην περίπτωση της απευθείας
διαπραγμάτευσης), συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:
1) Ο Δήμαρχος αναθέτει στον Προμηθευτή, για λογαριασμό τ….…….. (ονομασία φορέα, πχ. του
Δήμου..) την προμήθεια <Προμήθεια καυσίμων κίνησης – θέρμανσης και λιπαντικών του
Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α. και σχολικών επιτροπών για
το έτος 2015>, ως εξής :
Περιγραφή είδους:
Μονάδα μέτρησης:
Ποσότητα:
Τιμή:
2) Η παράδοση των παραπάνω θα γίνει ως εξής:
Τόπος Παράδοσης:
α. Η παράδοση των λιπαντικών (μόνο για το Δήμο και τη Δημ. Επιχείρηση Ύδρευσης
Αποχέτευσης) θα γίνεται σταδιακά, σύμφωνα με τις ανάγκες των υπηρεσιών, εντός των
γεωγραφικών ορίων του Δήμου και σε μέρος που θα υποδεικνύεται κατά περίπτωση από τον
φορέα της σύμβασης.
β. Η παράδοση των ποσοτήτων του πετρελαίου θέρμανσης
θα γίνεται περιοδικά, στις
29
εγκαταστάσεις και τα κτίρια του φορέα, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν
εντολής του φορέα.
γ. Η παράδοση των καυσίμων κίνησης (μόνο για το Δήμο και τη Δημ. Επιχείρηση Ύδρευσης
Αποχέτευσης) στα οχήματα και μηχανήματα θα γίνεται εντός των γεωγραφικών ορίων του
Δήμου κατόπιν εντολής του φορέα.
14PROC002420678 2014-11-21
Χρόνος Παράδοσης:
α. Χρόνος παράδοσης λιπαντικών (μόνο για το Δήμο και τη Δημ. Επιχείρηση Ύδρευσης,Αποχέτευσης)
τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης ή την παραγγελία από τον φορέα.
Ο χρόνος εγγύησης-διατήρησης των λιπαντικών τουλάχιστον ένα (1) έτος.
β. χρόνος παράδοσης καυσίμων μία (1) ημέρες μετά από έγγραφη εντολή της υπηρεσίας
3)Χρόνος διάρκειας της σύμβασης ένα (1) έτος από την υπογραφή της.
4) Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών πρέπει να είναι αυτές που περιγράφονται στην διακήρυξη
του διαγωνισμού της προμήθειας, στα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς του προμηθευτή και στην
αριθ. 28/2014 μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας.
5) Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης ο προμηθευτής προσκόμισε την υπ’ αριθμόν ........
εγγυητική επιστολή της .............. τράπεζας, ποσού ............ ευρώ και ισχύος μέχρι την ........
(αναφέρεται διαφορετικά για κάθε φορέα εκτέλεσης της σύμβασης)
6) Κατά την παράδοση των υλικών ο προμηθευτής υποχρεούταιι, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από
την ειδοποίηση του Δήμου/ή της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης, να
αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος που έχει υποστεί βλάβη ή φθορά η οποία δεν οφείλεται σε
κακή χρήση ή συντήρηση του.
Οι κάτωθι παράγραφοι 5 – 12 (εκποτα) αφορούν μόνο το Δήμο.
5) Εάν ο προμηθευτής δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά στο
συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που ενδεχομένως του δοθεί σύμφωνα με το άρθρο 27
του ΕΚΠΟΤΑ, κηρύσσεται έκπτωτος και επιβάλλονται σε βάρος του όλες οι κυρώσεις που
αναγράφονται στο αρ. 35 παρ. 5-6 του ΕΚΠΟΤΑ.
6) Για την επίλυση των τυχόν διαφορών που θα προκύψουν μετά την υπογραφή της παρούσας
σύμβασης, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 40 του ΕΚΠΟΤΑ
7) Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή των υλικών, με την έκδοση
χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά, όπως ορίζει
το άρθρο 36 ΕΚΠΟΤΑ.
8) Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2286/95 και του ΕΚΠΟΤΑ
καθώς και όπως ορίζεται στους όρους της διακήρυξης, της απόφασης κατακύρωσης και της
προσφοράς του προμηθευτή.
9) Η οριστική παραλαβή θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του ποιοτικού ελέγχου από την παράδοση
των υλικών.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα όσα ορίζονται στο άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ.
10) Ο προμηθευτής υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις πλην του Φ.Π.Α με το οποίο
βαρύνεται ο Δήμος
11) Οι όροι της διακήρυξης, τους οποίους ο προμηθευτής αποδέχεται ανεπιφύλακτα, αποτελούν
και όρους της παρούσας σύμβασης.
12) Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου, χωρίς να υπάρξει υπέρβαση των ποσοτήτων των ειδών και περαιτέρω οικονομική
επιβάρυνση του Δήμου.
Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
30
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
(υπογραφή και σφραγίδα)
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
(υπογραφή και σφραγίδα)
14PROC002420678 2014-11-21
Σημ .: Το παρόν υπόδειγμα μπορεί να τροποποιηθεί ή να προστεθούν και άλλοι όροι
κατόπιν συμφωνίας και των δύο μερών.
31
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
336 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content