close

Enter

Log in using OpenID

CAPILLARYS HEMOGLOBIN(E) CAPILLARYS 2

embedDownload
CAPILLARYS HEMOGLOBIN(E)
Ref. 2007
CAPILLARYS 2
2014/10
CAPILLARYS HEMOGLOBIN(E) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ CAPILLARYS 2
CAPILLARYS HEMOGLOBIN(E) - 2014/10
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Το κιτ CAPILLARYS HEMOGLOBIN(E) είναι σχεδιασµένο για το διαχωρισµj των φυσιολογικών αιµοσφαιρινών (A, F και A2) και για
την ανίχνευση των κυριοτέρων παραλλαγών αιµοσφαιρίνης (ειδικά S, C, E ή D), µε ηλεκτροφjρηση σε αλκαλικj ρυθµιστικj
διάλυµα (pH 9.4) µε το Σύστηµα CAPILLARYS 2.
Το CAPILLARYS 2 εκτελεί jλες τις διαδικασίες αυτjµατα ώστε να ληφθεί ένα πλήρες ηλεκτροφjρηµα αιµοσφαιρίνης ή ποσοτική
ανάλυση των αιµοσφαιρινών. Η µέθοδος εκτελείται σε καθιζηµένα, φυγοκεντρηµένα ή πλυµένα ερυθροκύτταρα. Η πλύση των
ερυθρών δεν είναι απαραίτητη για την πραγµατοποίηση της ανάλυσης.
Οι αιµοσφαιρίνες, διαχωριζjµενες σε τριχοειδή σωληνάρια σιλικjνης, ανιχνεύονται απευθείας απj την απορρjφησή τους στα
415 nm, µήκος κύµατος ειδικj για τις αιµοσφαιρίνες. Τα προκύπτοντα ηλεκτροφορήµατα αξιολογούνται οπτικά.
Η άµεση ανίχνευση παρέχει ακριβή σχετική ποσοτικοποίηση των επιµέρους κλασµάτων αιµοσφαιρίνης, µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον,
jπως η αιµοσφαιρίνη Α2 για τη διάγνωση της β-θαλασσαιµίας. Επιπλέον, η υψηλή ανάλυση αυτής της διαδικασίας επιτρέπει την
επιβεβαίωση της ταυτοποίησης παραλλαγών της αιµοσφαιρίνης και συγκεκριµένα τη διαφοροποίηση της αιµοσφαιρίνης S απj την
D και της E απj τη C.
Μπορεί επίσης να πραγµατοποιηθεί µέτρηση της αιµοσφαιρίνης Α2 και επί παρουσίας αιµοσφαιρίνης E.
Για in vitro διαγνωστική χρήση.
ΑΡΧΗ ΤΗΣ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑΣ
Η αιµοσφαιρίνη είναι ένα σύµπλοκο µjριο αποτελούµενο απj δύο ζεύγη πολυπεπτιδικών αλύσων. Κάθε άλυσος συνδέεται µε την
αίµη, έναν τετραπυρρολικj πυρήνα (πορφυρίνη), ο οποίος συνδέεται χηλικά µε ένα άτοµο σιδήρου. Το τµήµα της αίµης είναι κοινj
σε jλες τις αιµοσφαιρίνες και τις παραλλαγές τους. Ο τύπος της αιµοσφαιρίνης καθορίζεται απj το πρωτεϊνικj µέρος το οποίο
ονοµάζεται σφαιρίνη. Οι πολυπεπτιδικές αλυσίδες α, β, δ και γ συγκροτούν τις φυσιολογικές ανθρώπειες αιµοσφαιρίνες:
• αιµοσφαιρίνη Α..................... = α 2 β 2
• αιµοσφαιρίνη Α2................... = α 2 δ 2
• εµβρυϊκή αιµοσφαιρίνη F.... = α 2 γ 2
Η α-αλυσίδα είναι κοινή στις τρεις αυτές αιµοσφαιρίνες.
Η χωρική δοµή της αιµοσφαιρίνης και οι άλλες µοριακές της ιδιjτητες (jπως και jλων των πρωτεϊνών) εξαρτώνται απj τη φύση
και την ακολουθία των αµινοξέων που συγκροτούν τις αλυσίδες. Η αντικατάσταση αµινοξέων λjγω µεταλλάξεων ευθύνεται για το
σχηµατισµj των παραλλαγών των αιµοσφαιρινών οι οποίες έχουν διαφορετικj επιφανειακj φορτίο και συνεπώς διαφορετικές
ηλεκτροφορητικές κινητικjτητες, ανάλογα και µε το pH και την ιοντική ισχύ του ρυθµιστικού διαλύµατος.
Οι προκύπτουσες ποιοτικές (ή δοµικές) ανωµαλίες ονοµάζονται αιµοσφαιρινοπάθειες. Η µειωµένη σύνθεση µιας ή περισσjτερων
αλυσίδων της αιµοσφαιρίνης οδηγεί σε ποσοτικές ανωµαλίες οι οποίες ονοµάζονται θαλασσαιµίες.
Η ηλεκτροφjρηση της αιµοσφαιρίνης είναι µια καθιερωµένη τεχνική η οποία χρησιµοποιείται καθηµερινά στα κλινικά εργαστήρια
για την εξέταση δειγµάτων προς ανίχνευση διαταραχών των αιµοσφαιρινών. Το σύστηµα CAPILLARYS 2 έχει αναπτυχθεί για να
προσφέρει πλήρη αυτοµατοποίηση αυτής της εξέτασης µε ταχύ διαχωρισµj και καλή ανάλυση. Απj πολλές απjψεις, η µέθοδος
µπορεί να θεωρηθεί ως ενδιάµεση µεταξύ της κλασικής ηλεκτροφjρησης ζώνης και της υγρής χρωµατογραφίας.
Το σύστηµα CAPILLARYS 2 χρησιµοποιεί την αρχή της τριχοειδικής ηλεκτροφjρησης σε ελεύθερο διάλυµα. Με την τεχνική αυτή,
τα φορτισµένα µjρια διαχωρίζονται µε βάση την ηλεκτροφορητική τους κινητικjτητα σε αλκαλικj διάλυµα µε συγκεκριµένο pH.
Ο διαχωρισµjς εξαρτάται επίσης απj το ηλεκτρολυτικj pH και την ηλεκτροωσµωτική ροή.
Το σύστηµα CAPILLARYS 2 έχει τριχοειδή τα οποία λειτουργούν παράλληλα, επιτρέποντας 7 ταυτjχρονες αναλύσεις για
ποσοτικοποίηση της αιµοσφαιρίνης. Παρασκευάζεται αραίωση του δείγµατος µε αιµολυτικj διάλυµα και εγχέεται µε αναρρjφηση
στο ανοδικj άκρο του τριχοειδούς. Εκτελείται στη συνέχεια διαχωρισµjς των πρωτεϊνών µε εφαρµογή υψηλής τάσης και άµεση
ανίχνευση των αιµοσφαιρινών στο καθοδικj άκρο του τριχοειδούς. Πριν απj κάθε ανάλυση, τα τριχοειδή πλένονται µε ∆ιάλυµα
Πλύσης και προετοιµάζονται για την επjµενη ανάλυση µε έγχυση ρυθµιστικού διαλύµατος.
Χρησιµοποιώντας αλκαλικj ρυθµιστικj διάλυµα, οι φυσιολογικές και παθολογικές αιµοσφαιρίνες ανιχνεύονται µε την ακjλουθη
σειρά, απj την κάθοδο προς την άνοδο: δA’2 (παραλλαγή της A2), C, A2/O-Arab, E, S, D, G-Philadelphia, F, A, Hope, Bart, J, N-Baltimore και H.
Η καρβονική ανυδράση δεν εµφανίζεται στο ηλεκτροφjρηµα της αιµοσφαιρίνης, κάτι το οποίο επιτρέπει την ανίχνευση της
αιµοσφαιρίνης Α2 και των παραλλαγών της σε αυτή τη ζώνη του ηλεκτροφορήµατος.
ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΙΤ CAPILLARYS HEMOGLOBIN(E)
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΛΛΑ ΜΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ : Δείτε τα φύλλα δεδομένων ασφάλειας.
1. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Hb A2
Σύνθεση
Το Φυσιολογικj ∆είγµα Ελέγχου Hb A2 (SEBIA, PN 4778) λαµβάνεται απj µια δεξαµενή απj φυσιολογικά δείγµατα ανθρώπινου
αίµατος. Το δείγµα ελέγχου Hb A2 βρίσκεται σε σταθεροποιηµένη λυοφιλοποιηµένη µορφή.
Το φυσιολογικό δείγμα ελέγχου Hb A2 έχει σχεδιαστεί για τον έλεγχο της μετακίνησης πριν την έναρξη μιας νέας ακολουθίας ανάλυσης, μετά τις
αναλύσεις 10 διαδοχικών βάσεων δείγματος και στο τέλος της ακολουθίας ανάλυσης, καθώς και για τον ποιοτικό έλεγχο της ποσοτικοποίησης
της ανθρώπινης αιμοσφαιρίνης A2 με τη διαδικασία ηλεκτροφόρησης CAPILLARYS HEMOGLOBIN(E), που εκτελείται με το όργανο
CAPILLARYS 2.
ΠροβλεπCµενη χρήση
- 362 -
Ο∆ΗΓΙΕΣ SEBIA - Ελληνικά
CAPILLARYS HEMOGLOBIN(E) - 2014/10
Κάντε ανασύσταση του κάθε φιαλιδίου Φυσιολογικού ∆είγµατος Ελέγχου Hb A2 µε τον ακριβή jγκο απεσταγµένου ή απϊονισµένου νερού,
jπως υποδεικνύεται στο εσώκλειστο φυλλάδιο της συσκευασίας του Φυσιολογικού ∆είγµατος Ελέγχου Hb A2. Αφήστε το να παραµείνει
για 30 min και αναµίξτε ήπια (αποφύγετε το σχηµατισµj αφρού).
Έλεγχος µετακίνησης: Το Φυσιολογικj ∆είγµα Ελέγχου Hb A2 θα πρέπει να χρησιµοποιείται µε τον ακjλουθο τρjπο:
- Εφαρµjστε το ανασυσταµένο Φυσιολογικj ∆είγµα Ελέγχου Hb A2 σε ένα µικροσωληνάριο.
- Κjψτε το πώµα αυτού του µικροσωληναρίου.
- Τοποθετήστε το μικροσωληνάριο, το οποίο εντοπίζεται σε ένα καινούργιο σωληνάριο αιμόλυσης που χρησιμοποιείται ως βάση στήριξης (και
ταυτοποιείται με την ετικέτα bar code φυσιολογικού δείγματος ελέγχου Hb A2), στη θέση No. 1 της θήκης δειγμάτων No. 0 της συσκευής
CAPILLARYS 2 που προορίζεται για τα δείγματα ελέγχου αίματος, και ένα καινούργιο πράσινου χρώματος τμήμα αραίωσης.
- Κάντε έγχυση 4 mL CAPILLARYS HEMOGLOBIN(E) αιµολυτικού διαλύµατος σε ένα σωληνάριο αιµjλυσης χωρίς να δηµιουργήσετε
φυσαλίδες αέρα και τοποθετήστε το στη θέση No. 8 πάνω στη θήκη στήριξης των δειγµάτων No. 0.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ∆ιασφαλίστε την απουσία σχηµατισµού αφρού µέσα στο σωληνάριο πριν το τοποθετήστε πάνω στη θήκη των δειγµάτων.
- Ξεκινήστε την ανάλυση: Ολισθήστε τη θήκη δειγμάτων No. 0 μέσα στο σύστημα CAPILLARYS 2, επιλέξτε τη ρύθμιση "Automatic dilution"
(Αυτόματη αραίωση) στο παράθυρο που εμφανίζεται στην οθόνη και επικυρώστε.
- Μετά από αλλαγή του φιαλιδίου με το ρυθμιστικό διάλυμα ανάλυσης (ακόμη και αν ο αριθμός παρτίδας είναι ο ίδιος) ή της τεχνικής,
μετά από ακολουθία καθαρισμού των τριχοειδών με CAPICLEAN, μετά από αναβάθμιση του λογισμικού ή μετά από ενεργοποίηση
των τριχοειδών, εκτελέστε μια δεύτερη σειρά αναλύσεων με το δείγμα ελέγχου, τοποθετώντας το ξανά απευθείας στη θέση No. 0 της ίδιας
θήκης δειγμάτων με το ίδιο τμήμα αραίωσης που περιέχει το φυσιολογικό δείγμα ελέγχου Hb A2, το οποίο είχε αραιωθεί προηγουμένως κατά
τη διάρκεια της πρώτης σειράς αναλύσεων και με τον άδειο σωλήνα που φέρει το bar code φυσιολογικού δείγματος ελέγχου Hb A2 στη θέση
No. 1. Στο παράθυρο "Hb A2 Normal Control" που εμφανίζεται στην οθόνη, επιλέξτε "Manual dilution" και επικυρώστε.
Τα αποτελέσµατα λαµβάνονται τjτε αυτjµατα υπjψη απj το λογισµικj για την ανάλυση δεδοµένων.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η οπτική πυκνότητα (OD) του κλάσματος αιμοσφαιρίνης A του φυσιολογικού δείγματος ελέγχου Hb A2 πρέπει να είναι
τουλάχιστον 0,10. Με τιμές μικρότερες από τη συγκεκριμένη, ο επαναπροσδιορισμός του κέντρου της ηλεκτροφορητικής μορφολογίας δεν θα
γίνει σωστά. Κατά την ανάλυση δειγμάτων, η αναγνώριση κλασμάτων αιμοσφαιρίνης, Hb A, Hb F, Hb A2 και Hb C καθώς και ο προσδιορισμός
της ζώνης μετακίνησης άλλων μεταβλητών μπορεί να μην είναι δυνατός ή σωστός (βλ. παράγραφο ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ).
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για βέλτιστη χρήση του Φυσιολογικού Δείγματος Ελέγχου Hb A2 πρέπει να χρησιμοποείται μία από τις ετικέτες bar code που
προορίζονται για την ταυτοποίηση του σωληναρίου αιμόλυσης το οποίο χρησιμεύει ως βάση για το μικροσωληνάριο που περιέχει το δείγμα
ελέγχου Hb A2 (κόψτε το πώμα του μικροσωληναρίου πριν από τη χρήση).
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : Για την πρώτη χρήση του προγράμματος ανάλυσης "HEMOGLOBIN(E)" με το CAPILLARYS 2 ή μετά από παρατεταμένη διακοπή
της λειτουργίας (πάνω από 1 εβδομάδα), συνιστάται η εκτέλεση 3 διαδοχικών σειρών αναλύσεων με Φυσιολογικό Δείγμα Ελέγχου Hb A2.
Μετά την εγκατάσταση της συσκευής CAPILLARYS 2, κατά την πρώτη ακολουθία ανάλυσης δείγµατος αίµατος, θα εµφανιστεί ένα κ9κκινο
σήµα ειδοποίησης σε περίπτωση που απουσιάζει η αιµοσφαιρίνη A σε ένα δείγµα (και δεν είναι δυνατή η εκ νέου τοποθέτηση του
ηλεκτροφορητικού προφίλ, βλέπε παράγραφο "Αποτελέσµατα Ανάλυσης").
Στο στάδιο αυτ9 συστήνεται η ανάλυση του δείγµατος αίµατος µε αιµοσφαιρίνη Α στα εµπλεκ9µενα τριχοειδή και η εκ νέου ανάλυση του
δείγµατος χωρίς αιµοσφαιρίνη Α τοποθετώντας το σε θέση που αντιστοιχεί µε τριχοειδές στο οποίο έχει ήδη εντοπισθεί αιµοσφαιρίνη Α.
Έλεγχος ποιCτητας: Το Φυσιολογικj ∆είγµα Ελέγχου Hb A2 θα πρέπει να χρησιµοποιείται ως κανονικj αίµα ανθρώπου. Μετά απj την
ανασύσταση, χρησιµοποιήστε απευθείας το Φυσιολογικj ∆είγµα Ελέγχου Hb A2 ως δείγµα αίµατος προς ανάλυση ή ως δείγµα ελέγχου
µετακίνησης (µε τη θήκη δειγµάτων No. 0, δείτε προηγούµενη παράγραφο). Θα αραιωθεί αυτοµάτως µε αιµολυτικj διάλυµα. Συστήνεται
να συµπεριλαµβάνεται µjνο µια ανάλυση Φυσιολογικού ∆είγµατος Ελέγχου Hb A2. Οι λαµβανjµενες τιµές πρέπει να βρίσκονται εντjς της
παρεχjµενης περιοχής τιµών µε κάθε παρτίδα Hb A2 ∆ειγµάτων Ελέγχου.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για την βέλτιστη χρήση των Φυσιολογικών ∆ειγµάτων Ελέγχου Hb A2 που έχουν τοποθετηθεί σε βάσεις δειγµάτων, είναι
απαραίτητο να χρησιµοποιηθεί µια ετικέτα bar-code για την αναγνώριση του σωληνάριου αιµjλυσης που συγκρατεί το µικορσωληνάριο το
οποίο περιέχει το ∆είγµα Ελέγχου Hb A2 (κjψτε το πώµα του µικροσωληναρίου πριν τη χρήση).
Φύλαξη, σταθερCτητα και σηµεία αλλοίωσης
Δείτε το φύλλο οδηγιών χρήσης Φυσιολογικών Δειγμάτων Ελέγχου Hb A2.
Καµία µέθοδος εξέτασης δε µπορεί να παρέχει απjλυτη εξασφάλιση απουσίας HIV, ιών ηπατιτίδων Β και C ή άλλων λοιµωδών παραγjντων.
Εποµένως, είναι απαραίτητο να χειρίζεστε τα Φυσιολογικά ∆είγµατα Ελέγχου Hb A2 ως επικίνδυνο βιολογικj υλικj.
Αυτή η παρτίδα αίματος ελέγχου βρέθηκε αρνητική σε δοκιμασίες που έχουν εγκριθεί από την FDA ή από αντίστοιχους ρυθμιστικούς
φορείς της Ε.Ε. για :
- επιφανειακό αντιγόνο ηπατίτιδας Β,
- HCV αντισώματα,
- HIV1 και HIV2 αντισώματα.
2. ΑΠΕΣΤΑΓΜΕΝΟ Ή ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ
Χρήση
Για τον καθαρισµj (έκπλυση) των τριχοειδών στο αυτοµατοποιηµένο σύστηµα CAPILLARYS 2, SEBIA, για τριχοειδική
ηλεκτροφjρηση.
Συνιστάται η χρήση φιλτραρισμένου απεσταγμένου ή απιονισμένου νερού (σε φίλτρο με πορώδες ≤ 0,45 μm) και με αντιστασικότητα
υψηλότερη από 10 Megohm x cm.
Προς αποφυγή ανάπτυξης µικροβίων, αλλάζετε το νερj καθηµερινά.
Για βέλτιστη λειτουργία, προσθέστε 35 µL/dL CLEAN PROTECT (SEBIA, PN 2059, 1 φιαλίδιο των 5 mL).
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πριν γεµίσετε τον περιέκτη πλύσης, συνιστάται να τον πλένετε µε άφθονο απεσταγµένο ή απιονισµένο νερj.
- 363 -
CAPILLARYS HEMOGLOBIN(E) - 2014/10
3. CAPICLEAN
Σύνθεση
Το φιαλίδιο του πυκνού διαλύµατος CAPICLEAN (SEBIA, PN 2058, 25 mL) περιέχει : πρωτεολυτικά ένζυµα, επιφανειοδραστικές
ουσίες και πρjσθετα, µη επιβλαβή στις χρησιµοποιούµενες συγκεντρώσεις, αναγκαία για άριστη απjδοση.
Για τον καθαρισμό του ακροφυσίου δειγματοληψίας στο αυτοματοποιημένο σύστημα τριχοειδούς ηλεκτροφόρησης CAPILLARYS 2 της SEBIA,
κατά τη διάρκεια της ακολουθίας καθαρισμού CAPICLEAN.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ :
Χρήση
- Όταν εντός μίας εβδομάδας αναλύονται λιγότερα από 500 δείγματα, ενεργοποιείτε μια ακολουθία καθαρισμού του CAPICLEAN τουλάχιστον
μία φορά την εβδομάδα.
- Όταν εντός μίας ημέρας αναλύονται λιγότερα από 500 δείγματα αλλά εντός μίας εβδομάδας αναλύονται περισσότερα από 500 δείγματα,
ενεργοποιείτε μια ακολουθία καθαρισμού του CAPICLEAN μετά από κάθε 500 αναλύσεις.
- Όταν εντός μίας ημέρας αναλύονται περισσότερα από 500 δείγματα, ενεργοποιείτε μια ακολουθία καθαρισμού του CAPICLEAN μία φορά την
ημέρα.
Βλέπε τα φύλλα οδηγιών του CAPICLEAN, SEBIA.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μετά τον καθαρισμό του ακροφυσίου δειγματοληψίας, μη χρησιμοποιείτε εκ νέου το τμήμα αραίωσης.
Φύλαξη, σταθερCτητα και σηµεία αλλοίωσης
Φυλάσσετε το CAPICLEAN στο ψυγείο (2 έως 8 °C). Είναι σταθερj µέχρι την ηµεροµηνία λήξης η οποία αναγράφεται στην ετικέττα
του φιαλιδίου. ΜΗΝ ΚΑΤΑΨΥΧΕΤΕ.
Ενδέχεται να παρατηρηθεί ίζημα ή αιωρούμενα συζευγμένα σωματίδια (θρόμβοι) στο φιαλίδιο CAPICLEAN, τα οποία ωστόσο δεν επηρεάζουν
δυσμενώς τη χρήση.
Μην διαλύετε αυτό το ίζημα ή αυτά τα σωματίδια. Συνιστάται η συλλογή μόνο του υπερκειμένου.
4. ∆ΙΑΛΥΜΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩ∆ΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ (για καθαρισµC της ακίδας αναρρCφησης δείγµατος)
Προετοιµασία
Προετοιμάστε το διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου (χλώριο 2 % έως 3 %) αραιώνοντας 250 mL χλωριούχου συμπυκνωμένου διαλύματος (χλώριο 9,6 %) σε 1 λίτρο κρύου απεσταγμένου ή απιονισμένου νερού.
Χρήση
Για τον καθαρισµj της ακίδας αναρρjφησης του συστήµατος CAPILLARYS 2 (εβδοµαδιαία συντήρηση για την αποµάκρυνση
προσροφηµένων πρωτεϊνών απj την ακίδα).
Βλέπε τα φύλλα οδηγιών του CAPILLARYS 2, SEBIA.
•
•
•
•
Χρησιµοποιήστε τη βάση δειγµάτων η οποία είναι σχεδιασµένη για τη συντήρηση (No. 100).
Τοποθετήστε έναν σωλήνα µε 2 mL αραιωµένου χλωρινούχου διαλύµατος στη θέση No. 1 σε αυτή τη βάση δειγµάτων.
Εισαγάγετε τη βάση δειγµάτων Νο. 100 για συντήρηση στοσύστηµα CAPILLARYS 2.
Στο παράθυρο "MAINTENANCE" που εμφανίζεται στην οθόνη, ενεργοποιήστε την επιλογή "Launch the probe cleaning (chlorinated
sodium hypochlorite solution)" και επιβεβαιώστε την επιλογή.
Φυλάσσετε το χλωριούχο διάλυμα εργασίας σε κλειστό δοχείο σε θερμοκρασία δωματίου. Το διάλυμα παραμένει σταθερό για 3 μήνες.
Αποφεύγετε την έκθεση στο ηλιακό φως και την αποθήκευση κοντά σε πηγές θερμότητας και ανάφλεξης, οξέα και αμμωνία.
Φύλαξη, σταθερCτητα και σηµεία αλλοίωσης
5. ∆ΙΑΛΥΜΑ ΠΛΥΣΗΣ CAPILLARYS / MINICAP
Προετοιµασία
Κάθε φιαλίδιο του πυκνού διαλύµατος πλύσης CAPILLARYS / MINICAP (SEBIA, PN 2052, 2 φιαλίδια, 75 mL) αραιώνεται σε jγκο
750 mL µε απεσταγµένο ή απιονισµένο ύδωρ.
Μετά την αραίωση, το διάλυμα πλύσης περιέχει ένα αλκαλικό διάλυμα pH ≈ 12.
Χρήση
Για πλύση των τριχοειδών του CAPILLARYS 2. Το πρjσθετο αυτj αντιδραστήριο είναι απαραίτητο jταν ο αριθµjς των εξετάσεων
ανά σειρά είναι µικρjτερος των 40.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πριν από την πλήρωση του δοχείου με το διάλυμα πλύσης, συνιστάται να πλένετε το στόμιο του δοχείου, το σύνδεσμο και το
σωλήνα με άφθονο απεσταγμένο ή απιονισμένο νερό, προς αποφυγή επικάθισης αλάτων.
Φύλαξη, σταθερCτητα και σηµεία αλλοίωσης
Φυλάσσετε το πυκνj διάλυµα και το διάλυµα εργασίας σε κλειστά δοχεία σε θερµοκρασία δωµατίου ή στο ψυγείο.
Το πυκνj διάλυµα πλύσης είναι σταθερj µέχρι την ηµεροµηνία λήξης η οποία σηµειώνεται στις ετικέττες της συσκευασίας του κιτ
και των φιαλιδίων.
Το διάλυµα εργασίας είναι σταθερj για 3 µήνες. Πετάξτε το διάλυµα αν µεταβληθεί η jψη του, π.χ. αν θολώσει λjγω µικροβιακής
επιµjλυνσης.
6. ΧΛΩΡΙΟΝΑΤΡΙΟΥΧΟ ∆ΙΑΛΥΜΑ
Προετοιµασία
Ετοιµάστε διάλυµα 0.15 M (0.9 g/dL) NaCl σε απεσταγµένο ή απιονισµένο ύδωρ.
Χρήση
Για πλύση των ερυθροκυττάρων πριν τη φύλαξή τους στους - 70 / - 80 °C, αν αυτj είναι απαραίτητο.
Φύλαξη, σταθερCτητα και σηµεία αλλοίωσης
Φυλάσσετε το διάλυµα NaCl σε θερµοκρασία δωµατίου ή στο ψυγείο. Πετάξτε το µετά απj 3 µήνες ή αν µεταβληθεί η jψη του,
π.χ. θjλωση λjγω µικροβιακής επιµjλυνσης. Για µεγαλύτερες περιjδους διατήρησης, προσθέστε αζίδιο του νατρίου, 0.1 g/dL.
- 364 -
CAPILLARYS HEMOGLOBIN(E) - 2014/10
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :
Οι δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν προς επικύρωση των αντιδραστηρίων κατέδειξαν ότι, για τα διαφορετικά διαλύματα και με χρήση κατάλληλου
εξοπλισμού για τον όγκο ανασύστασης, μια απόκλιση ± 5 % στον τελικό όγκο δεν επηρεάζει δυσμενώς την ανάλυση.
Το απεσταγμένο ή απιονισμένο ύδωρ που χρησιμοποιείται για την ανασύσταση διαλυμάτων πρέπει να είναι ελεύθερο βακτηρίων και μυκήτων (χρήση
φίλτρου ≤ 0.45 µm) και να έχει αντιστασικότητα υψηλότερη από 10 Megohms x cm.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
1. CAPILLARYS 2 System SEBIA, PN 1222.
2. Βάσεις δειγµάτων παρεχjµενες µε το CAPILLARYS 2.
3. Κιτ περιεκτών παρεχjµενο µε το CAPILLARYS 2 : Περιέκτες έκπλυσης (γεµίζεται µε απεσταγµένο ή απιονισµένο νερj),
διαλύµατος πλύσης και αχρήστων.
∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ
Λήψη και διατήρηση δειγµάτων
Φρέσκα δείγµατα αίµατος µε αντιπηκτικj συνιστώνται για ανάλυση. Κοινά αντιπηκτικά jπως αυτά που περιέχουν EDTA, κιτρικj ή
ηπαρίνη είναι αποδεκτά. Αποφύγετε αυτά µε ιωδο-οξεικj. Το αίµα πρέπει να λαµβάνεται σύµφωνα µε τις καθιερωµένες
διαδικασίες στην κλινική εργαστηριακή πράξη.
Τα δείγµατα µπορεί να φυλάσσονται µέχρι 7 ηµέρες µεταξύ 2 και 8 °C.
Για φύλαξη µεγαλύτερης χρονικής διάρκειας, τα δείγµατα µπορούν να καταψυχθούν στους - 70 / - 80 °C µέσα σε 8 ώρες απj τη
λήψη τους µετά απj την έκπλυση των ερυθρών αιµοσφαιρίων σύµφωνα µε την ακjλουθη διαδικασία: Φυγοκεντρίστε άπηκτο αίμα
για να λάβετε ίζημα ερυθρών αιμοσφαιρίων, απορρίψτε το πλάσµα, εκπλύνετε τα ερυθρά αιµοσφαίρια (RBC) 2 φορές µε 10 jγκους
αλατούχου ορρού (φυγοκεντρίστε µετά απj κάθε βήµα έκπλυσης). Μετά απορρίψτε την περίσσεια αλατούχου ορρού πάνω απj τη
µάζα των ερυθρών αιµοσφαιρίων και περιδινίστε τα πριν απj την ψύξη τους.
Τα κατεψυγµένα δείγµατα αίµατος είναι σταθερά έως και 3 µήνες το µέγιστο στους - 70 / - 80 °C.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για βέλτιστη φύλαξη των δειγµάτων αίµατος, φυλάξτε τα στους - 70 / - 80 °C. Μην φυλάσσετε στους - 20 °C (δείτε
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ, J. Bardakdjian-Michau et al, 2003).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δείγµατα δε θα πρέπει να φυλάσσονται σε θερµοκρασία δωµατίου!
Μπορεί να συµβεί προοδευτική αποσύνθεση αιµοσφαιρινών (Hb) για δείγµατα τα οποία φυλάσσονται µεταξύ 2 µε 8 °C.
fταν το δείγµα αίµατος φυλάσσεται για περισσjτερο απj 7 ηµέρες στους 2 - 8 °C:
• ένα ασθενές κλάσµα, το οποίο αντιστοιχεί στη µεθαιµοσφαιρίνη, εµφανίζεται µέσα στη ζώνη µετακίνησης της Hb S,
• jταν είναι παρούσα η Hb C, ένα κλάσµα το οποίο αντιστοιχεί σε αποσυντιθεµένη Ηb C φαίνεται πιο κοντά προς τον ανοδικj πjλο
σε σχέση µε την Ηb A2 η οποία δεν παρεµβάλλεται σε αυτj (ζώνη Z(E), δείτε τον πίνακα στην παράγραφο "Ερµηνεία"),
• jταν είναι παρούσα η O-Arab, ένα κλάσµα το οποίο αντιστοιχεί σε αποσυντιθεµένη Hb O-Arab εµφανίζεται στη ζώνη
µετακίνησης της Hb S (Z(S) ζώνη, δείτε τον πίνακα στην παράγραφο "Ερµηνεία"),
• jταν είναι παρούσα η Hb E, ένα κλάσµα το οποίο αντιστοιχεί σε αποσυντιθεµένη Hb E εµφανίζεται στη ζώνη Z(D) (δείτε τον
πίνακα στην παράγραφο "Ερµηνεία"),
• jταν είναι παρούσα η Hb S, ένα κλάσµα το οποίο αντιστοιχεί σε αποσυντιθεµένη Hb S εµφανίζεται στη ζώνη µετακίνησης της
Hb F (ζώνη Ζ7, δείτε τον πίνακα στην παράγραφο "Ερµηνεία"),
• jταν είναι παρούσα η Hb Α, ένα κλάσµα το οποίο αντιστοιχεί σε αποσυντιθεµένη Hb Α (κλάσµα γήρανσης της Hb A) εµφανίζεται
πιο κοντά προς τον ανοδικj πjλο (ζώνη Ζ11, δείτε τον πίνακα στην παράγραφο "Ερµηνεία").
• fταν είναι παρούσα η Hb F (σε δείγµατα αίµατος απj νεογέννητα µωρά), εµφανίζεται ένα κλάσµα στη ζώνη µετακίνησης της
Hb A (ζώνη Ζ9, δείτε τον πίνακα στην παράγραφο "Ερµηνεία") λjγω αλλοίωσης του δείγµατος.
• fταν φυλάσσονται για περισσjτερο απj 10 ηµέρες, παρατηρούνται ιξώδεις αθροίσεις στα ερυθρά αιµοσφαίρια. Είναι
απαραίτητο να απορριφθούν πριν απj την ανάλυση.
Προετοιµασία των δειγµάτων
• Αφήστε τα ερυθρά αιμοσφαίρια να σχηματίσουν ίζημα για αρκετές ώρες στους 2 – 8 °C ή φυγοκεντρίστε το δείγμα πλήρους
αίματος για να λάβετε ίζημα ερυθρών αιμοσφαιρίων.
• Απορρίψτε µε προσοχή το µέγιστο jγκο πλάσµατος (Για δείγµατα που έχουν ληφθεί µε ηπαρίνη, απορρίψτε τις ιξώδεις αθροίσεις
που εντοπίζονται µεταξύ πλάσµατος και ερυθρών αιµοσφαιρίων).
• Περιδινήστε για 5 δευτερCλεπτα.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μη χρησιµοποιείτε δείγµατα αίµατος που περιέχουν 3 mm µέγιστο υπjλειµµα πλάσµατος πάνω απj τα ερυθρά
αιµοσφαίρια. fταν υπάρχουν περισσjτερα απj 3 mm πλάσµα µέσα στο σωληνάριο, η ανάλυση θα επηρεαστεί.
Ειδικές περιπτώσεις: Ανάλυση δειγμάτων χωρίς Hb A ή Hb A2 (τα δείγματα αυτά ποσοτικοποιούνται αλλά δεν προσδιορίζονται κατά ζώνες).
Για τον προσδιορισμό κλασμάτων αιμοσφαιρίνης σε ένα δείγμα χωρίς αιμοσφαιρίνη A ή A2, συνιστάται η προπαρασκευή του δείγματος με μία
από τις ακόλουθες διαδικασίες:
Αυτόματη αραίωση:
- Σε ένα μικροσωληνάριο, αναμείξτε έναν όγκο (80 µL) ερυθρών αιμοσφαιρίων από το δείγμα που θέλετε να αναλύσετε με έναν όγκο
φυσιολογικού δείγματος ελέγχου Hb A2 (80 µL).
- Περιδινήστε για 5 δευτερόλεπτα.
- Κόψτε το πώμα του μικροσωληναρίου.
- Τοποθετήστε το μικροσωληνάριο σε ένα καινούριο σωληνάριο αιμόλυσης ως υποστηρικτική βάση σε θήκη δειγμάτων του συστήματος
CAPILLARYS 2.
- Εκτελέστε την ανάλυση του δείγματος σύμφωνα με την τυπική διαδικασία που χρησιμοποιείται για ένα κανονικό δείγμα αίματος.
- 365 -
CAPILLARYS HEMOGLOBIN(E) - 2014/10
Μη αυτόματη αραίωση:
- Εφαρμόστε απευθείας στα βοθρία ένα νέο πράσινο τμήμα αραίωσης, 9 µL ανασυσταμένου φυσιολογικού δείγματος ελέγχου Hb A2 με 9 µL
δείγματος αίματος προς ανάλυση και 90 µL αιμολυτικού διαλύματος CAPILLARYS HEMOGLOBIN(E).
- Αναμείξτε με πιπέττα.
- Τοποθετήστε το τμήμα αραίωσης στη θήκη δειγμάτων No. 0 του CAPILLARYS 2.
- Ολισθήστε τη θήκη δειγμάτων No. 0 μέσα στο σύστημα CAPILLARYS 2, επιλέξτε τη ρύθμιση "Sample" (δείγμα) με "manual dilution" (μη
αυτόματη αραίωση) στο παράθυρο που εμφανίζεται στην οθόνη και επικυρώστε.
Τα αποτελέσματα λαμβάνονται τότε αυτόματα υπόψη από το λογισμικό για την ανάλυση δεδομένων.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για ένα δείγμα χωρίς Hb A ή Hb A2 που προπαρασκευάζεται με μία από αυτές τις δύο διαδικασίες, το αποτέλεσμα που
λαμβάνεται με το αναμεμειγμένο δείγμα επιτρέπει τεκμαρτό προσδιορισμό των παραλλαγών λόγω της θέσης των κλασμάτων αιμοσφαιρινών
στις αντίστοιχες ζώνες. Μην αναφέρετε τη σχετική ποσοτικοποίηση από το αποτέλεσμα του αναμεμειγμένου δείγματος.
Η σχετική ποσοτικοποίηση των αιμοσφαιρινών θα πρέπει να αναφέρεται χρησιμοποιώντας το αποτέλεσμα από το αρχικό, μη αναμεμειγμένο
δείγμα (χωρίς αραίωση του δείγματος αίματος ελέγχου).
∆είγµατα προς αποφυγή
• Μη χρησιµοποιείτε δείγµατα στα οποία δεν έχει προηγηθεί καθίζηση των ερυθρών.
• Αποφεύγετε παλαιά, ακατάλληλα διατηρηµένα δείγµατα. Η αυτοµατοποιηµένη αιµjλυση των δειγµάτων µπορεί να διαταραχθεί
απj ιξώδη συσσωµατώµατα µεταξύ των ερυθροκυττάρων. Τα προϊjντα διάσπασης (ως τεχνητά προϊjντα) ενδέχεται να
αλλοιώσουν το προκύπτον ηλεκτροφjρηµα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Τα σωληνάρια συλλογής και οι παράμετροι φυγοκέντρισηςγια βιολογικά δείγματα περιγράφονται στη διαθέσιμη τεκμηρίωση σχετικά με την προαναλυτική φάση για βιοϊατρική ανάλυση (δεδομένα που παρέχονται από τους κατασκευαστές σωληναρίων, από οδηγούς και
συστάσεις σχετικά με τη συλλογή βιολογικών δειγμάτων). Εάν δεν υπάρχει ένδειξη στις οδηγίες χρήσης σχετικά με το είδος του σωληναρίου
που πρέπει να χρησιμοποιείται ή σχετικά με τη φυγοκέντριση, ανατρέξτε στην παρούσα τεκμηρίωση. Για τις διαστάσεις του σωληναρίου που
πρέπει να χρησιμοποιείται, ανατρέξτε στο έγγραφο της SEBIA "Χαρακτηριστικά των σωληναρίων που πρέπει να χρησιμοποιούνται ανάλογα
με το όργανο". Η προαναλυτική φάση πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με την τελευταία λέξη της τεχνικής, τις διάφορες συστάσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών που παρέχονται από τους κατασκευαστές σωληναρίων, και τους ισχύοντες κανονισμούς.
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
Το σύστηµα CAPILLARYS 2 είναι ένα πολυπαραµετρικj jργανο για την ανάλυση των αιµοσφαιρινών σε παράλληλα τριχοειδή. Για
την ανάλυση χρησιµοποιούνται 7 απj τα 8 τριχοειδή του οργάνου.
Η ακολουθία των αυτοµατοποιηµένων σταδίων έχει ως εξής :
• Ανάγνωση γραµµοκώδικα του σωλήνα του δείγµατος (για ως 7 σωλήνες) και της βάσης δειγµάτων,
• Αιµjλυση και αραίωση δειγµάτων απj τον αρχικj σωλήνα (χωρίς πλάσµα) στις µονάδες αραίωσης,
• Πλύση των τριχοειδών,
• Έγχυση των αιµολυµένων δειγµάτων,
• ∆ιαχωρισµjς των αιµοσφαιρινών και άµεση ανίχνευσή τους στα τριχοειδή.
Τα χειροκίνητα βήµατα περιλαµβάνουν :
• Τοποθέτηση των ανοιγµένων σωλήνων µε τα δείγµατα στη βάση δειγµάτων στις θέσεις 1 - 7.
• Τοποθέτηση του σωλήνα µε το αιµολυτικj διάλυµα στη βάση δειγµάτων στη θέση 8.
• Τοποθέτηση νέων µονάδων αραίωσης στη βάση δειγµάτων.
• Τοποθέτηση των βάσεων στο jργανο CAPILLARYS 2.
• Αποµάκρυνση των βάσεων δειγµάτων µετά την ανάλυση.
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΤΟΥ CAPILLARYS 2.
I. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ CAPILLARYS 2
1. Θέστε σε λειτουργία το jργανο CAPILLARYS 2 και τον ηλεκτρονικj υπολογιστή.
2. Ρυθµίστε το λογισµικj, επικυρώστε και το jργανο θα εκκινήσει αυτjµατα.
3. Το κιτ CAPILLARYS HEMOGLOBIN(E) προορίζεται για χρήση µε το πρjγραµµα ανάλυσης "HEMOGLOBIN(E)" του οργάνου
CAPILLARYS 2. Για να επιλέξετε το πρjγραµµα ανάλυσης "HEMOGLOBIN(E)" και να τοποθετήσετε το φιαλίδιο µε το
ρυθµιστικj διάλυµα CAPILLARYS HEMOGLOBIN(E) στο jργανο, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών
του CAPILLARYS 2.
4. Η βάση δειγµάτων φέρει θέσεις για 8 σωλήνες δειγµάτων. Τοποθετήστε επτά ανοιγµένους σωλήνες δειγµάτων χωρίς
πλάσµα σε κάθε βάση δειγµάτων. Ο γραµµοκώδικας κάθε σωλήνα πρέπει να είναι ορατjς απj τα ανοίγµατα της βάσης
δειγµάτων.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αν ο αριθµjς των προς ανάλυση δειγµάτων είναι µικρjτερος των 7, συµπληρώστε τη βάση δειγµάτων µε
σωλήνες περιέχοντες απεσταγµένο ή απιονισµένο νερj.
5. Εγχύστε 4 mL αιµολυτικj διάλυµα CAPILLARYS HEMOGLOBIN(E) σε έναν σωλήνα χωρίς φυσαλίδες και τοποθετήστε τον
στη θέση No. 8 της βάσης δειγµάτων.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Βεβαιωθείτε jτι δεν υπάρχει αφρjς στο σωλήνα πριν τον τοποθετήσετε στη βάση δειγµάτων.
6. Τοποθετήστε ένα νέο τμήμα αραίωσης σε κάθε βάση δειγμάτων. Εάν δεν εντοπιστεί τμήμα αραίωσης, γίνεται εξαγωγή της
βάσης δειγμάτων.
- 366 -
CAPILLARYS HEMOGLOBIN(E) - 2014/10
7. Εισαγάγετε τη/τις βάση/βάσεις δειγµάτων στο σύστηµα CAPILLARYS 2 απj το άνοιγµα στο µέσο του οργάνου. Έως
13 βάσεις δειγµάτων µπορούν να εισαχθούν διαδοχικά στο σύστηµα. Συνιστάται η θέση Νο 0 να χρησιµοποιείται για το
δείγµα ελέγχου.
8. Αφαιρέστε τις βάσεις δειγµάτων µετά την ανάλυση απj την αριστερή πλευρά του οργάνου.
9. Αφαιρέστε προσεκτικά τους χρησιµοποιηµένους εφαρµογείς αντιορών απj κάθε βάση δειγµάτων και πετάξτε τους.
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Οι µονάδες που φέρουν βιολογικά δείγµατα απαιτούν προσεκτικ χειρισµ.
ΑΡΑΙΩΣΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΤΑ∆ΙΩΝ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
∆ιαβάζονται οι γραµµοκώδικες των σωλήνων δειγµάτων και των βάσεων δειγµάτων.
Τα δείγµατα αραιώνονται µε αιµολυτικj διάλυµα και η βελjνα αραίωσης εκπλένεται µετά απj κάθε δείγµα.
Τα τριχοειδή πλένονται.
Τα αραιωµένα δείγµατα εγχέονται στα τριχοειδή.
Η ηλεκτροφjρηση πραγµατοποιείται υπj σταθερή τάση για περίπου 8 min και η θερµοκρασία ελέγχεται µε το φαινjµενο Peltier.
Οι αιµοσφαιρίνες ανιχνεύονται άµεσα µε σάρωση στα 415 nm και το ηλεκτροφορητικj αποτύπωµα εµφανίζεται στην οθjνη του
συστήµατος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: αυτοµατοποιηµένα αυτά στάδια περιγράφονται για την πρώτη βάση δειγµάτων που εισάγεται. Τα ηλεκτροφορητικά
προφίλ εµφανίζονται µετά απ9 20 min. Για την επ9µενη βάση δειγµάτων, τα πρώτα δύο στάδια (ανάγνωση γραµµοκωδίκων και
αραίωση δειγµάτων) πραγµατοποιούνται κατά την ανάλυση της προηγούµενης βάσης δειγµάτων.
II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Στο τέλος της ανάλυσης, πραγµατοποιείται αυτjµατα ο σχετικjς ποσοτικjς προσδιορισµjς των µεµονωµένων κλασµάτων αιµοσφαιρίνης
και τα προφίλ τους µπορεί να αναλυθούν. Αναγνωρίζονται αυτjµατα τα κλάσµατα αιµοσφαιρίνης Ηb A, Hb F και Hb A2. Το κλάσµα Hb A
προσαρµjζεται στη µέση του παραθύρου ανασκjπησης της απεικjνισης. Τα διαγράµµατα ηλεκτροφjρησης που προκύπτουν
αξιολογούνται οπτικά για ανωµαλίες στο πρjτυπj τους.
Οι δυνητικές θέσεις των διαφjρων παραλλαγών αιµοσφαιρίνης (που αναγνωρίζονται στις ζώνες µε την ονοµασία Ζ1 έως Ζ15) δείχνονται
στην οθjνη του συστήµατος και υποδεικνύονται στο χαρτί αποτελέσµατος. Ο πίνακας στην παράγραφο "Ερµηνεία" δείχνει γνωστές
παραλλαγές οι οποίες µπορεί να υπάρχουν στην κάθε αντίστοιχη ζώνη.
Όταν το λογισμικό ταυτοποιεί ένα κλάσμα αιμοσφαιρίνης σε μια καθορισμένη ζώνη, η ονομασία της συγκεκριμένης ζώνης εμφανίζεται σε
πλαίσιο.
Τα προφίλ προσαρµjζονται αυτjµατα σε σχέση µε το κλάσµα Hb A ώστε να βοηθηθεί η ερµηνεία τους:
- όταν δεν εντοπίζονται κλάσματα Hb A ή / και Hb A2 σε ένα προφίλ ηλεκτροφόρησης, εμφανίζεται μια κίτρινη ένδειξη, η προσαρμογή
πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας τη θέση του κλάσματος Hb A στα δύο προηγούμενα προφίλ που ελήφθησαν με τον ίδιο τριχοειδή σωλήνα
και το κλάσμα δεν ταυτοποιείται (εκτός εάν ανιχνεύεται Hb C): σε αυτή την περίπτωση, ταυτοποιούνται τα κλάσματα Hb A2 και Hb C).
- jταν εντοπίζεται κλάσµα Hb F σε ένα προφίλ ηλεκτροφjρησης, χωρίς εντοπισµj κλάσµατος Hb A, η κίτρινη ένδειξη δεν εµφανίζεται, η
προσαρµογή πραγµατοποιείται χρησιµοποιώντας τη θέση του κλάσµατος Hb F και ταυτοποιούνται τα κλάσµατα Hb F ή / και Hb A ή / και
Hb A2,
- jταν δεν είναι εφικτή η προσαρµογή, εµφανίζεται µια κjκκινη ένδειξη και τα κλάσµατα Hb F και Hb A2 δεν ταυτοποιούνται
(επικοινωνήστε µε τη SEBIA) ;
- όταν η οπτική πυκνότητα (OD) δεν επαρκεί σε ένα ηλεκτροφορητικό αποτύπωμα ελέγχου διάχυσης (προκύπτει με το Φυσιολογικό Δείγμα
Ελέγχου Hb A2, το οποίο αναγνωρίζεται μέσω της ετικέτας bar code στη βάση δειγμάτων No. 0), εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό μήνυμα
ούτως ώστε να ληφθεί υπόψη ή να αφαιρεθεί η συγκεκριμένη ανάλυση για τον προσδιορισμό της θέσης του κλάσματος Hb A. Εμφανίζεται
τότε ένα ιώδες προειδοποιητικό σήμα στο παράθυρο επιθεώρησης και δεν αναγνωρίζονται τα κλάσματα Hb A και Hb A2.
Σε όλες τις περιπτώσεις, οι διαφορετικές ζώνες διάχυσης (Ζ1 έως Ζ15) δεν εμφανίζονται ούτε στην οθόνη του συστήματος ούτε στο χαρτί
αποτελέσματος.
Στο προφίλ ηλεκτροφόρησης, οι καμπύλες των κλασμάτων Hb A2 και Hb C υπολογίζονται και ανασχεδιάζονται (εφαρμόζονται) και επικαλύπτουν
τη φυσική καμπύλη. Η προβολή αυτή επιτρέπει τον ποσοτικό προσδιορισμό του κλάσματος Hb A2 εάν υπάρχει Hb C στο δείγμα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σε ορισμένες περιπτώσεις αιμοσφαιρίνης C (ομόζυγη) ή μετά από κάποιο τεχνικό πρόβλημα, οι τιμές των
αιμοσφαιρινών A2 και C δεν προσαρμόζονται. Τα συγκεκριμένα κλάσματα τότε υπο-ποσοτικοποιούνται. Στην περίπτωση αυτή
συνιστάται η ποσοτικοποίηση του κλάσματος Hb A2 με χρήση διαφορετικής τεχνικής.
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CAPILLARYS 2.
III. ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Στο τέλος κάθε ακολουθίας ανάλυσης, ο χειριστής πρέπει να εκκινήσει τη διαδικασία αναµονής ("stand by") ή τερµατισµού
λειτουργίας ("shut down") του συστήµατος CAPILLARYS 2 ώστε να διατηρούνται τα τριχοειδή σε ιδανικές συνθήκες.
IV. ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΚΤΩΝ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
Το σύστηµα CAPILLARYS 2 διαθέτει αυτjµατο σύστηµα ελέγχου των αντιδραστηρίων.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ανατρέξτε στις οδηγίες αντικατάστασης των περιεκτών αντιδραστηρίων σύµφωνα µε τον χρωµατικj κώδικα για τα
φιαλίδια και τα συνδετικά τµήµατα.
Θα εµφανιστεί ένα µήνυµα jταν είναι απαραίτητη η εκτέλεση κάποιου απj τα ακjλουθα :
• Τοποθέτηση νέου φιαλιδίου ρυθµιστικού διαλύµατος και / ή,
• Πλήρωση του περιέκτη µε διάλυµα πλύσης εργασίας και / ή,
• Πλήρωση του περιέκτη µε απεσταγµένο ή απιονισµένο νερj για την πλύση των τριχοειδών και / ή,
• Αδειάστε τον περιέκτη αχρήστων.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε απιονισμένο νερό που κυκλοφορεί στο εμπόριο, π.χ. νερό για σιδέρωμα (κίνδυνος σημαντικής
βλάβης των τριχοειδών σωλήνων). Χρησιμοποιείτε μόνο εξαιρετικά κεκαθαρμένο νερό, π.χ. ύδωρ για ενέσιμα.
ΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πριν γεµίσετε τον περιέκτη πλύσης, συνιστάται να τον πλένετε µε άφθονο απεσταγµένο ή απιονισµένο νερj.
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΤΟΥ CAPILLARYS 2.
- 367 -
CAPILLARYS HEMOGLOBIN(E) - 2014/10
ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Μετά απj την αλλαγή του αριθµού παρτίδας του ρυθµιστικού διαλύµατος ανάλυσης ή µετά απj την αλλαγή της τεχνικής, ή µετά
απj µια ακολουθία καθαρισµού τριχοειδούς σωληναρίου µε CAPICLEAN, και πριν απj την έναρξη καινούργιας ακολουθίας
ανάλυσης, είναι απαραίτητο να πραγµατοποιήσετε δύο ακολουθίες ανάλυσης µε το Φυσιολογικj ∆είγµα Ελέγχου Hb A2, SEBIA,
PN 4778, και τη θήκη δειγµάτων Νο.0 που προορίζεται για τα δείγµατα ελέγχου αίµατος (δείτε την παράγραφο ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΛΛΑ ΜΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ).
Συστήνεται να συµπεριληφθούν σε κάθε κύκλο επεξεργασίας των δειγµάτων, ένα καθορισµένο δείγµα αίµατος ως δείγµα ελέγχου
(για παράδειγµα, ένα δείγµα αίµατος που περιέχει τις αιµοσφαιρίνες A, F, C και S, jπως είναι το ∆είγµα Ελέγχου Hb AFSC, SEBIA,
PN 4792, ή ένα φυσιολογικj δείγµα αίµατος, το Φυσιολογικj ∆είγµα Ελέγχου Hb A2, SEBIA, PN 4778 ή το Παθολογικj ∆είγµα
Ελέγχου Hb A2, SEBIA, PN 4779).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τιµές
Η άµεση ανίχνευση στα 415 nm στα τριχοειδή παρέχει σχετικές συγκεντρώσεις (ποσοστά) των επιµέρους αιµοσφαιρινικών ζωνών.
Οι φυσιολογικές τιµές (µέση τιµή ± 2 SD) για τις επιµέρους κύριες ηλεκτροφορητικές ζώνες των πρωτεϊνών του ορού στο σύστηµα
CAPILLARYS 2 έχουν διαµορφωθεί απj έναν υγιή πληθυσµj 113 ενηλίκων (ανδρών και γυναικών) µε φυσιολογικές τιµές
αιµοσφαιρινών χρησιµοποιώντας την τεχνική HPLC:
Αιµοσφαιρίνη Α : 96.7 - 97.8 %
Αιµοσφαιρίνη F : ≤ 0.5 % (*)
Αιµοσφαιρίνη Α2 : 2.2 - 3.2 %
(*) Βλέπε παρεµβολές και περιορισµούς
Συνιστάται κάθε εργαστήριο να διαµορφώνει τις δικές του φυσιολογικές τιµές.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι φυσιολογικές τιµές έχουν διαµορφωθεί χρησιµοποιώντας τις τυπικές παραµέτρους του λογισµικού του CAPILLARYS 2 (εξοµάλυνση 0 και αυτ9µατο ποσοτικ9 προσδιορισµ9 των κλασµάτων της αιµοσφαιρίνης µε πρ9γραµµα ανάλυσης της
HEMOGLOBIN(E)).
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Οι φυσιολογικές τιµές (αναφοράς) πρέπει να λαµβάνονται υπψη µνο στην περίπτωση απουσίας παραλλαγών
αιµοσφαιρίνης.
Ερµηνεία
∆είτε ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, εικjνες 1 - 15.
Οι διαφορετικές ζώνες µετακίνησης των παραλλαγών αιµοσφαιρίνης (µε την ονοµασία Ζ1 έως Ζ15) δείχνονται στην οθjνη του συστήµατος
και υποδεικνύονται στο χαρτί αποτελέσµατος Η διέλευση του κέρσορα του ποντικιού πάνω απj το jνοµα µιας ζώνης απεικονίζει
πληροφορίες για το εικονίδιο οι οποίες αναφέρονται στις πιθανές παραλλαγές αιµοσφαιρίνης που θα µπορούσαν να παρατηρηθούν σε
αυτήν τη ζώνη.
Για το κάθε κλάσµα, η µέγιστη θέση καθορίζει τη ζώνη µετακίνησης.
Δείτε τον πίνακα με τις πιθανές παραλλαγές που εντοπίζονται σε κάθε ζώνη.
1. Ποιοτικές ανωµαλίες : Αιµοσφαιρινοπάθειες
Οι περισσjτερες αιµοσφαιρινοπάθειες οφείλονται σε αντικατάσταση λjγω µετάλλαξης ενjς αµινοξέος σε µια απj τις
πολυπεπτιδικές αλυσίδες της αιµοσφαιρίνης. Η κλινική σηµασία τέτοιων µεταβολών εξαρτάται απj τον τύπο του αµινοξέος και τη
θέση της µετάλλαξης. Στις κλινικά σηµαντικές αιµοσφαιρινοπάθειες, η µετάλλαξη αφορά είτε την α- είτε τη β-άλυσο.
Έχουν περιγραφεί περισσjτερες απj 1400 παραλλαγές αιµοσφαιρίνης ενηλίκων. Οι πρώτες παθολογικές αιµοσφαιρίνες που
µελετήθηκαν και οι οποίες απαντώνται συχνjτερα έχουν διαφοροποιηµένο ηλεκτρικj φορτίο µε αποτέλεσµα την ευχερή
ανίχνευσή τους µε την ηλεκτροφjρηση.
Υπάρχουν πέντε κύριες παθολογικές αιµοσφαιρίνες, οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερο κλινικj ενδιαφέρον. S, C, E, O-Arab και D.
Το κιτ CAPILLARYS HEMOGLOBIN(E) προορίζεται για την ταυτοποίηση των αιµοσφαιρινοπαθειών και των θαλασσαιµιών.
Αιµοσφαιρίνη S
Η αιµοσφαιρίνη S είναι η πιο συχνή. Οφείλεται σε αντικατάσταση ενjς γλουταµικού οξέος (ένα jξινο αµινοξύ) της β-αλυσίδας απj
βαλίνη (ένα ουδέτερο αµινοξύ): συγκρινjµενη µε την Hb A, το ισοηλεκτρικj της σηµείο είναι ανεβασµένο και το συνολικj
αρνητικj της φορτίο µειωµένο. Η ηλεκτροφορητική της κινητικjτητα είναι εποµένως αυξηµένη στο τριχοειδές και η αιµοσφαιρίνη
αυτή είναι ταχύτερη απj το Α κλάσµα.
Με τη διαδικασία CAPILLARYS HEMOGLOBIN(E) σε αλκαλικj ρυθµιστικj διάλυµα, η αιµοσφαιρίνη S κινείται µεταξύ των
κλασµάτων A και A2, δίπλα στην Hb A2.
Αιµοσφαιρίνη C
Ένα γλουταµικj οξύ της β-αλυσίδας έχει αντικατασταθεί απj λυσίνη (ένα βασικj αµινοξύ): η κινητικjτητά της είναι σηµαντικά
µειωµένη. Συγκρινjµενη µε την Hb A, το ισοηλεκτρικj της σηµείο είναι ανεβασµένο και το συνολικj αρνητικj της φορτίο
µειωµένο. Η ηλεκτροφορητική της κινητικjτητα είναι εποµένως αυξηµένη στο τριχοειδές και η αιµοσφαιρίνη αυτή είναι ταχύτερη
απj το Α κλάσµα. Οι αιµοσφαιρίνες C, E και O-Arab δεν επικαλύπτονται στο ηλεκτροφjρηµα και ταυτοποιούνται ευχερώς.
Αιµοσφαιρίνη Ε
Ένα γλουταµικj οξύ της β-αλυσίδας έχει αντικατασταθεί απj λυσίνη. Με τη διαδικασία CAPILLARYS HEMOGLOBIN(E), η
αιµοσφαιρίνη E κινείται λίγο πιο ανοδικά σε σχέση µε την αιµοσφαιρίνη A2 και διαχωρίζεται πλήρως απj αυτήν. Έτσι, jταν υπάρχει
αιµοσφαιρίνη Ε, το Α2 κλάσµα µπορεί να µετρηθεί ώστε να εντοπιστεί η β-θαλασσαιµία.
- 368 -
CAPILLARYS HEMOGLOBIN(E) - 2014/10
Αιµοσφαιρίνη O-Arab
Ένα γλουταµικj οξύ της β-αλυσίδας έχει αντικατασταθεί απj λυσίνη. Με τη διαδικασία CAPILLARYS HEMOGLOBIN(E), η
αιµοσφαιρίνη O-Arab κινείται ακριβώς jπως η αιµοσφαιρίνη A2. Στην περίπτωση αυτή, η αιµοσφαιρίνη Α2 δεν µπορεί να
ποσοτικοποιηθεί. fταν το κλάσµα αυτj είναι > 9 %, πρέπει να τεθεί η υποψία αιµοσφαιρίνης O-Arab και δεν ταυτοποιείται ως
αιµοσφαιρίνη C και E οι οποίες κινούνται διαφορετικά απj την αιµοσφαιρίνη A2.
Αιµοσφαιρίνη D
Ένα γλουταµικj οξύ της β-αλυσίδας έχει αντικατασταθεί απj γλουταµίνη. Με τη διαδικασία CAPILLARYS HEMOGLOBIN(E), η
αιµοσφαιρίνη D (ονοµαζjµενη D-Punjab, D-Los Angeles, D-Chicago ή D-Portugal) κινείται πίσω απj την αιµοσφαιρίνη S. Η ιδιjτητα
αυτή επιτρέπει τη διαφοροποίηση των αιµοσφαιρινών S και D.
2. Ποσοτικές ανωµαλίες : Θαλασσαιµίες
Οι θαλασσαιµίες συνιστούν µια αρκετά ετερογενή οµάδα γενετικών διαταραχών χαρακτηριζjµενη απj µειωµένη σύνθεση κάποιας
απj τις πολυπεπτιδικές αλυσίδες. Ο µοριακjς µηχανισµjς αυτής της µείωσης δεν έχει πλήρως περιγραφεί.
Υπάρχουν δύο τύποι θαλασσαιµικών συνδρjµων:
Άλφα-θαλασσαιµίες
Χαρακτηρίζονται απj µείωση της σύνθεσης των α-αλυσίδων, µε αποτέλεσµα τη διαταραχή της σύνθεσης jλων των φυσιολογικών
αιµοσφαιρινών.
Η περίσσεια αλυσίδων β- και γ- σε σχέση µε τις α-αλυσίδες οδηγεί σε σχηµατισµj τετραµερών χωρίς α-αλυσίδες:
• αιµοσφαιρίνη Bart = γ 4,
• αιµοσφαιρίνη Η = β 4.
Η αιµοσφαιρίνη H παρουσιάζει χαµηλj ισοηλεκτρικj σηµείο. Με τη διαδικασία CAPILLARYS HEMOGLOBIN(E), κινείται πιο ανοδικά
απj την αιµοσφαιρίνη Α (και µπορεί να εµφανίζεται ως ένα ή περισσjτερα κλάσµατα).
Βήτα-θαλασσαιµίες
Χαρακτηρίζονται απj µειωµένη παραγωγή των β-αλυσίδων. Επηρεάζεται µjνο η σύνθεση της αιµοσφαιρίνης Α.
Εποµένως, τα ποσοστά των αιµοσφαιρινών F και A2 αυξάνονται σε σχέση µε την αιµοσφαιρίνη Α.
Με τη διαδικασία CAPILLARYS HEMOGLOBIN(E), οι τιµές οι οποίες λαµβάνονται για τα διάφορα αιµοσφαιρινικά κλάσµατα
επιτρέπουν την ανίχνευση των β-θαλασσαιµιών.
3. Ειδικές περιπτώσεις
• fταν δεν υπάρχει αιµοσφαιρίνη Α στο δείγµα, µπορεί να παρατηρηθεί µικρj κλάσµα στη ζώνη ηλεκτροφjρησης. Το κλάσµα αυτj
µπορεί να αποτελεί ακετυλιωµένη αιµοσφαιρίνη F, η οποία εκπροσωπεί περίπου το 15 µε 25 % της αιµοσφαιρίνης F. Το σύστηµα
CAPILLARYS 2 µπορεί να ταυτοποιήσει αυτή την ακετυλιωµένη αιµοσφαιρίνη ξεχωριστά απj την αιµοσφαιρίνη A χωρίς
οποιαδήποτε σύγχυση.
• fταν ένα µικρj κλάσµα (περίπου 0.5 µε 3 %) κινείται µεταξύ αιµοσφαιρίνης F και δA’2 (παραλλαγή της A2), µπορεί να τεθεί η
υποψία αιµοσφαιρίνης A2.
• fταν ανιχνευθεί παραλλαγή της αιµοσφαιρίνης A2 (δA’2 ή jποια άλλη παραλλαγή της A2), συνιστάται να προσθέσετε το ποσοστj
αυτής στην αιµοσφαιρίνη A2 για καλύτερη διάγνωση της β-θαλασσαιµίας.
• Μερικές παραλλαγές αιµοσφαιρίνης (jπως η Hb Camperdown και Hb Okayama) µετακινούνται κοντά στην Hb A και µπορεί να µην
µπορούν να διαχωριστούν απj αυτήν την αιµοσφαιρίνη.
• Μερικές παραλλαγές αιµοσφαιρίνης (jπως η Hb Porto-Alegre και η αποσυντιθεµένη Hb S) µετακινούνται κοντά στην Hb F και µπορεί να
µην µπορούν να διαχωριστούν απj αυτήν την αιµοσφαιρίνη.
• Ασθενή κλάσµατα αιµοσφαιρίνης τα οποία µετακινούνται στη ζώνη Z12 προσδιορίζονται ορισµένες φορές ποσοτικά µε ανακρίβεια
(µεγάλη ασυµµετρία Hb Bart’s, για παράδειγµα). Είναι εποµένως απαραίτητο να διαγραφεί ο αυτjµατος ποσοτικjς προσδιορισµjς και να
η ποσjτητα να προσδιοριστεί στη συνέχεια χειρωνακτικά.
• Κατά την ανάλυση δειγµάτων αίµατος απj νεογέννητα µωρά, η Hb A απj δείγµατα που περιέχουν Hb F σε υψηλή συγκέντρωση µπορεί
να διαταραχθεί, ειδικά λjγω της παρουσίας αποσυντιθεµένης Hb F στη ζώνη µετακίνησής της. Το ποσοστj Hb A το οποίο υποδεικνύεται
απj το λογισµικj µπορεί να είναι υπερεκτιµηµένο. Επιπλέον, jταν οι παραλλαγές αιµοσφαιρίνης (> 4 %, jπως η Hb S, Hb C, Hb E ή
Hb D–Punjab) υπάρχουν σε δείγµατα αίµατος που περιέχουν υψηλά επίπεδα Hb F (> 60 %), είναι απαραίτητο να πραγµατοποιήστε
συµπληρωµατικές αναλύσεις προκειµένου να επιβεβαιώσετε την παρουσία της Hb A.
• Για νεογέννητα 6 - 9 μηνών, συνιστάται η ανάλυση πολλαπλών δειγμάτων αίματος (που συλλέγονται σε μηνιαία βάση, για παράδειγμα) ώστε
να ελέγχεται η συγκέντρωση Hb F. Αυτό επιτρέπει τον έλεγχο για μειωμένη συγκέντρωση Hb F και για το ενδεχόμενο παρουσίασης
παραλλαγής.
Σε περίπτωση αβεβαιότητας, συνιστάται επιβεβαίωση με συμπληρωματικές εξετάσεις και ανάλυση δειγμάτων αίματος των γονέων.
• Παραδείγματα αυξημένης αιμοσφαιρίνης F (Hb F) (εξαιρούνται τα νεογέννητα):
- κύηση ;
- ασθενείς με δρεπανοκυτταρική αναιμία, άνω των 2 ετών, υπό αγωγή με Hydrea ® (υδροξυουρία) ή / και μετάγγιση ή / και που
παράγουν με φυσικό τρόπο αυξημένη Hb F για αντιστάθμιση ;
- ασθενείς άνω των 2 ετών με HPFH (κληρονομική παραμονή της εμβρυϊκής αιμοσφαιρίνης με 20 έως 40 % Hb F για ετερόζυγους
γονείς) ;
- ασθενείς άνω των 2 ετών με λευχαιμία (οποιουδήποτε τύπου), κληρονομική αιμολυτική αναιμία, θυρεοειδοπάθεια,
υπερδραστηριότητα μυελού των οστών, πολλαπλό μυέλωμα, μεταστατικό καρκίνο.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στη σελίδα: http://www.answers.com/topic/fetal-hemoglobin-test.
• Κατά την ανάλυση δειγµάτων αίµατος απj µεταγγιζjµενους ασθενείς µε δρεπανοκυτταρική νjσο, µε χαµηλj επίπεδο Hb A (<10 %), το
κλάσµα Hb S µπορεί να εµφανιστεί µετατοπισµένο απj τη ζώνη Z(S) προς τη ζώνη Z(D). Είναι απαραίτητο να αναλυθεί η αιµατολογική
κατάσταση και να πραγµατοποιηθούν συµπληρωµατικές εξετάσεις προκειµένου να επιβεβαιωθεί η παρουσία της Hb S.
• Κατά την ανάλυση δειγμάτων αίματος από ασθενείς με δρεπανοκυτταρική νόσο πριν από μετάγγιση, ενδέχεται να παρατηρηθεί
παραλλαγή κλάσματος Hb S για τις αναλύσεις του ίδιου ασθενούς λόγω της ανομοιογένειας αυτού τύπου δείγματος. Συνεπώς
συνιστάται η ομογενοποίηση αυτού του τύπου δείγματος αίματος πριν την ανάλυση.
- 369 -
CAPILLARYS HEMOGLOBIN(E) - 2014/10
Παρεµβολές και περιορισµοί
• Βλέπε ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ.
• Μη χρησιµοποιείτε δείγµατα στα οποία δεν έχει προηγηθεί καθίζηση των ερυθρών.
• Αποφεύγετε παλαιά, ακατάλληλα διατηρηµένα δείγµατα αίµατος. Τα προϊjντα διάσπασης µπορούν να αλλοιώσουν το
ηλεκτροφορητικj προφίλ µετά απj 7 ηµέρες φύλαξης.
• Μετά απj 10 ηµέρες φύλαξης, ενδέχεται να εµφανιστούν ιξώδη συσσωµατώµατα µέσα στα ερυθροκύτταρα, τα οποία πρέπει να
αποµακρυνθούν πριν την ανάλυση.
• fταν ανιχνευθεί µια παθολογική αιµοσφαιρίνη, χρησιµοποιείστε άλλες µεθjδους ανάλυσης (π.χ., ηλεκτροφjρηση αλύσων
σφαιρίνης) ή αποστείλετε δείγµα σε εξειδικευµένο εργαστήριο.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Είναι επίσης απαραίτητο να αναλυθεί η αιµατολογική κατάσταση, ως συµπληρωµατικj αποτέλεσµα.
• Η μεταφορά μιας παραλλαγής αιμοσφαιρίνης με κινητικότητα που ομοιάζει της Hb A συνεπάγεται υποεκτίμηση του κλάσματος Hb A και της
παραλλαγής και κατά συνέπεια υπερεκτίμηση του κλάσματος Hb A2. Για τον ακριβή ποσοτικό προσδιορισμό της Hb A2, πρέπει να διαγραφεί η ξεχωριστή ενσωμάτωση των παραλλαγών και της Hb A και να ποσοτικοποιηθούν μαζί τα κλάσματα αυτά.
• Μερικά οµjζυγα "S" άτοµα λαµβάνουν αγωγή µε "Hydrea"® (υδροξυουρία) η οποία µπορεί να επαγάγει τη σύνθεση εµβρυϊκής
αιµοσφαιρίνης. Με τη διαδικασία CAPILLARYS HEMOGLOBIN(E), η κινητικjτητα της επαγjµενης αιµοσφαιρίνης F δεν διαφέρει
απj της φυσιολογικής αιµοσφαιρίνης F.
• Λjγω των περιορισµών διακριτικής ικανjτητας και ευαισθησίας της ηλεκτροφjρησης ζώνης, είναι πιθανj κάποιες παραλλαγές
αιµοσφαιρίνης να µην ανιχνεύονται µε αυτήν τη µέθοδο.
• Η διαδικασία CAPILLARYS HEMOGLOBIN(E) με το όργανο CAPILLARYS 2 δεν έχει αξιολογηθεί σε πληθυσμό νεογνών/νεογέννητων
(ηλικιακό εύρος : από τη γέννηση έως τις 28 ημέρες).
Οι κοινοί παράγοντες παρεμβολής με τη διαδικασία CAPILLARYS HEMOGLOBIN(E) όταν αυτή εκτελείται στο όργανο CAPILLARYS 2
(τριγλυκερίδια και χολερυθρίνη) αξιολογήθηκαν σε μελέτες βάσει της κατευθυντήριας οδηγίας EP7-A2 «Interference Testing in Clinical
Chemistry» του CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute / Ινστιτούτο κλινικών και εργαστηριακών προτύπων) των ΗΠΑ.
Τα αποτελέσματα συνοψίζονται ως εξής :
- Δεν ανιχνεύθηκε καμία ποιοτική ή ποσοτική παρεμβολή με τη διαδικασία CAPILLARYS HEMOGLOBIN(E) στο όργανο
CAPILLARYS 2 όταν η συγκέντρωση χολερυθρίνης είναι ίση ή μικρότερη από 17,9 mg/L ή 306 µmol/L.
- Δεν ανιχνεύθηκε καμία ποιοτική ή ποσοτική παρεμβολή με τη διαδικασία CAPILLARYS HEMOGLOBIN(E) στο όργανο
CAPILLARYS 2 όταν η συγκέντρωση τριγλυκεριδίων είναι ίση ή μικρότερη από 22,34 g/L.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Εάν δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή της εξέτασης, ακόμη και εάν έχετε ακολουθήσει προσεκτικά τις οδηγίες για την προετοιμασία και τη
φύλαξη των υλικών καθώς και για την εκτέλεση της διαδικασίας, επικοινωνήστε με το Τεχνικό Τμήμα της SEBIA του προμηθευτή.
Τα φύλλα δεδομένων ασφαλείας του κιτ και πληροφορίες για τον καθαρισμό και την απόρριψη αποβλήτων, τους κανόνες επισήμανσης
και ασφαλείας που εφαρμόζει η SEBIA, τη συσκευασία για τη μεταφορά βιολογικών δειγμάτων και τον καθαρισμό των οργάνων διατίθενται στο DVD «ΦΥΛΛΑ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ».
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Ακρίβεια
Η ακρίβεια της διαδικασίας CAPILLARYS HEMOGLOBIN(E) σε όργανο CAPILLARYS 2 αξιολογήθηκε σε μια μελέτη βάσει της κατευθυντήριας
οδηγίας EP5-A2 «Evaluation of Precision Performance of Quantitative Measurements Methods» (Αξιολόγηση της ακρίβειας της απόδοσης των
μεθόδων ποσοτικής μέτρησης) του CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute / Ινστιτούτο κλινικών και εργαστηριακών προτύπων) των
ΗΠΑ.
Οι μέσοι όροι, οι τυπικές αποκλίσεις και οι συντελεστές μεταβλητότητας (CV %) (n = 80) υπολογίστηκαν για τα ποσοστά (%) των κλασμάτων
αιμοσφαιρίνης για κάθε δείγμα, με τη χρήση των στατιστικών εργαλείων που συνιστώνται από το CLSI.
Τα αποτελέσματα που προέκυψαν με τη διαδικασία του CAPILLARYS HEMOGLOBIN(E) καταδεικνύουν πολύ καλή αναπαραγωγιμότητα για την
ποσοτική ανάλυση κάθε συστατικού της αιμοσφαιρίνης. Όλα τα ηλεκτροφορήματα ερμηνεύθηκαν και οπτικά.
Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται παρακάτω προέκυψαν με χρήση των τυπικών παραμέτρων του λογισμικού CAPILLARYS (εξομάλυνση
0 και αυτόματη ποσοτικοποίηση των κλασμάτων αιμοσφαιρίνης με το πρόγραμμα ανάλυσης HEMOGLOBIN(E)).
Αναπαραγωγιμότητα μεταξύ τριχοειδών από το ίδιο όργανο
Αναλύθηκαν επτά (7) διαφορετικά δείγματα αίματος με χρήση της διαδικασίας CAPILLARYS HEMOGLOBIN(E) σε όλα τα τριχοειδή του ίδιου
οργάνου CAPILLARYS 2 και με μία παρτίδα κιτ CAPILLARYS HEMOGLOBIN(E). Τα αναλυθέντα δείγματα αίματος περιλάμβαναν 2 δείγματα με
φυσιολογικό επίπεδο Hb A2 (αρ. 1 και 5), 2 δείγματα με αυξημένο επίπεδο Hb A2 (αρ. 2 και 6), 1 δείγμα με χαμηλό επίπεδο Hb A2 (αρ. 3),
1 παθολογικό δείγμα με Hb F και Hb S (αρ. 4) και 1 δείγμα με αυξημένο επίπεδο Hb F (αρ. 7). Στη μελέτη αυτή, κάθε δείγμα αίματος αναλύθηκε
σε όλα τα τριχοειδή του ίδιου οργάνου, με 40 αναλύσεις κατά τη διάρκεια 20 εργάσιμων ημερών (σε 2 διαφορετικές ώρες της ημέρας). Στο
πλαίσιο κάθε ανάλυσης, τα δείγματα αναλύθηκαν εις διπλούν.
Τα αποτελέσματα για τα ποσοστά Hb A, Hb A2, Hb F και Hb S συνοψίζονται στους ακόλουθους πίνακες.
Μέση Hb A %
Αναπαραγωγιμότητα εντός ανάλυσης (CV %)
Αναπαραγωγιμότητα μεταξύ αναλύσεων (CV %)
Αναπαραγωγιμότητα μεταξύ ημερών (CV %)
Σύνολο (CV %)
Δείγμα 1
Δείγμα 2
Δείγμα 3
Δείγμα 4
Δείγμα 5
Δείγμα 6
Δείγμα 7
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.1
1.1
97.5
0.0
0.0
0.0
96.1
0.0
0.0
0.1
- 370 -
98.2
0.0
0.0
0.1
49.0
0.2
0.1
0.2
97.3
0.0
0.0
0.1
93.5
0.1
0.1
0.1
33.7
0.5
2.0
2.3
Μέση Hb A2 %
Αναπαραγωγιμότητα εντός ανάλυσης (CV %)
Δείγμα 1
Δείγμα 2
Δείγμα 3
Δείγμα 4
1.0
0.3
1.5
0.0
2.5
1.5
Αναπαραγωγιμότητα μεταξύ αναλύσεων (CV %)
Αναπαραγωγιμότητα μεταξύ ημερών (CV %)
0.0
Σύνολο (CV %)
Μέση Hb F %
Αναπαραγωγιμότητα εντός ανάλυσης (CV %)
1.8
0.6
1.3
2.3
0.0
2.7
2.8
1.5
Δείγμα 5
Δείγμα 6
Δείγμα 7
1.6
0.7
/
2.7
1.7
0.4
6.5
0.9
1.3
1.6
0.8
2.7
1.5
/
/
/
/
Δείγμα 2
Δείγμα 3
Δείγμα 4
Δείγμα 5
Δείγμα 6
Δείγμα 7
/
/
/
0.0
/
/
0.6
/
/
Αναπαραγωγιμότητα μεταξύ ημερών (CV %)
/
Σύνολο (CV %)
Αναπαραγωγιμότητα εντός ανάλυσης (CV %)
1.0
1.8
Δείγμα 1
Αναπαραγωγιμότητα μεταξύ αναλύσεων (CV %)
Μέση Hb S %
3.9
CAPILLARYS HEMOGLOBIN(E) - 2014/10
/
/
/
/
/
/
/
/
/
12.0
0.5
/
/
0.4
/
/
/
0.6
/
/
/
65.8
0.2
1.0
1.1
Δείγμα 1
Δείγμα 2
Δείγμα 3
Δείγμα 4
Δείγμα 5
Δείγμα 6
Δείγμα 7
/
/
/
0.1
/
/
/
Αναπαραγωγιμότητα μεταξύ αναλύσεων (CV %)
Αναπαραγωγιμότητα μεταξύ ημερών (CV %)
Σύνολο (CV %)
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
36.2
0.2
0.2
/
/
/
0.3
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Επιπλέον, καμία από τις επαναληπτικές αναλύσεις δεν επέδειξε ψευδώς θετικές ή ψευδώς αρνητικές τιμές.
Αναπαραγωγιμότητα μεταξύ παρτίδων και οργάνων
Η μελέτη αναπαραγωγιμότητας διεξήχθη με τη χρήση 7 διαφορετικών δειγμάτων αίματος που εξετάστηκαν σε 3 όργανα CAPILLARYS 2 με
3 παρτίδες κιτ CAPILLARYS HEMOGLOBIN(E). Τα αναλυθέντα δείγματα αίματος περιλάμβαναν 2 δείγματα με φυσιολογικό επίπεδο Hb A2
(αρ. 1 και 5), 2 δείγματα με αυξημένο επίπεδο Hb A2 (αρ. 2 και 6), 1 δείγμα με χαμηλό επίπεδο Hb A2 (αρ. 3), 1 παθολογικό δείγμα με Hb F
και Hb S (αρ. 4) και 1 δείγμα με αυξημένο επίπεδο Hb F (αρ. 7). Στη μελέτη αυτή, κάθε δείγμα αίματος αναλύθηκε σε όλα τα τριχοειδή των
3 οργάνων CAPILLARYS 2 με 60 αναλύσεις κατά τη διάρκεια 26 εργάσιμων ημερών (σε 2 διαφορετικές ώρες της ημέρας). Στο πλαίσιο κάθε
ανάλυσης, τα δείγματα αναλύθηκαν εις διπλούν.
Στον ακόλουθο πίνακα συνοψίζεται το εύρος του συνολικού ποσοστού CV οργάνου-αντιδραστηρίου για τα διαφορετικά κλάσματα αιμοσφαιρινών
Hb A, Hb A2, Hb F και Hb S που εξετάστηκαν.
Αιμοσφαιρίνη
Εύρος συνολικού CV (%)
Hb A
0.0 – 3.1
Hb A2
0.0 – 3.7
Hb F
0.3 – 1.5
Hb S
0.3 – 0.6
Γραμμικότητα
Η γραμμικότητα της διαδικασίας CAPILLARYS HEMOGLOBIN(E) σε όργανο CAPILLARYS 2 αξιολογήθηκε σε μια μελέτη βάσει της
κατευθυντήριας οδηγίας EP6-A «Evaluation of the Linearity of Quantitative Measurement Procedures: A statistical Approach» (Αξιολόγηση της
γραμμικότητας των διαδικασιών ποσοτικής μέτρησης : Μια στατιστική προσέγγιση) του CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute /
Ινστιτούτο κλινικών και εργαστηριακών προτύπων) των ΗΠΑ.
Τα αποτελέσματα για τα ποσοστά (%) των κλασμάτων αιμοσφαιρίνης αναλύθηκαν με τη χρήση των στατιστικών εργαλείων που συνιστώνται
από το CLSI.
Γραμμικότητα Hb A2
Ένα δείγμα αίματος εμπλουτισμένο με Hb A2 (που περιείχε 13,2 g/dL ολικής αιμοσφαιρίνης με 9,9 % Hb A2) αναμίχθηκε με ένα δείγμα
αίματος με έλλειψη Hb A2 (που περιείχε 13,4 g/dL ολικής αιμοσφαιρίνης με 0,0 % Hb A2) σε διαφορετικές αναλογίες και τα διαλύματα
υποβλήθηκαν σε ηλεκτροφόρηση με τη διαδικασία CAPILLARYS HEMOGLOBIN(E) στο όργανο CAPILLARYS 2.
Η διαδικασία CAPILLARYS HEMOGLOBIN(E) που εκτελέστηκε με το όργανο CAPILLARYS 2 κατέδειξε καλή γραμμικότητα για τα Hb A και
Hb A2 εντός ολόκληρου του εύρους που μελετήθηκε με μέγιστη τιμή περίπου 1,3 g/dL για το Hb A2 στο αναλυθέν δείγμα (μεταξύ 0,0 και
9,9 % του Hb A2).
Γραμμικότητα Hb F
Ένα δείγμα αίματος ομφαλίου λώρου (που περιείχε 16,8 g/dL ολικής αιμοσφαιρίνης με 87,8 % Hb F) αναμίχθηκε με ένα φυσιολογικό δείγμα
αίματος (που περιείχε 10,8 g/dL ολικής αιμοσφαιρίνης με 0,0 % Hb F) σε διαφορετικές αναλογίες και τα διαλύματα υποβλήθηκαν σε
ηλεκτροφόρηση με τη διαδικασία CAPILLARYS HEMOGLOBIN(E) στο όργανο CAPILLARYS 2.
Η διαδικασία CAPILLARYS HEMOGLOBIN(E) που εκτελέστηκε με το όργανο CAPILLARYS 2 κατέδειξε καλή γραμμικότητα για τα Hb A και
Hb F εντός ολόκληρου του εύρους που μελετήθηκε με μέγιστη τιμή περίπου 14,7 g/dL για το Hb F στο αναλυθέν δείγμα (μεταξύ 0,0 και 87,8
% του Hb F).
- 371 -
CAPILLARYS HEMOGLOBIN(E) - 2014/10
Γραμμικότητα Hb S
Ένα παθολογικό δείγμα αίματος με Hb S (που περιείχε 8,9 g/dL ολικής αιμοσφαιρίνης με 71,3 % Hb S και 0,0 % Hb A) αναμίχθηκε με ένα
φυσιολογικό δείγμα αίματος (που περιείχε 14,4 g/dL ολικής αιμοσφαιρίνης με 0,0 % Hb S και 97,4 % Hb A) σε διαφορετικές αναλογίες και
τα διαλύματα υποβλήθηκαν σε ηλεκτροφόρηση με τη διαδικασία CAPILLARYS HEMOGLOBIN(E) στο όργανο CAPILLARYS 2.
Η διαδικασία CAPILLARYS HEMOGLOBIN(E) που εκτελέστηκε με το όργανο CAPILLARYS 2 FLEX-PIERCING κατέδειξε καλή γραμμικότητα
για το Hb S εντός ολόκληρου του εύρους που μελετήθηκε με μέγιστη τιμή περίπου 6,3 g/dL για το Hb S στο αναλυθέν δείγμα (μεταξύ 0,0
και 71,3 % του Hb S) και καλή γραμμικότητα για το Hb A εντός ολόκληρου του εύρους που μελετήθηκε με μέγιστη τιμή περίπου 14,0 g/dL
για το Hb A στο αναλυθέν δείγμα (μεταξύ 0,0 και 97,4 % του Hb A).
Γραμμικότητα Hb C
Ένα δείγμα αίματος με Hb C (που περιείχε 27,8 g/dL ολικής αιμοσφαιρίνης με 30,0 % Hb C) αναμίχθηκε με ένα φυσιολογικό δείγμα αίματος
(που περιείχε 25,4 g/dL ολικής αιμοσφαιρίνης με 0,0 % Hb C) σε διαφορετικές αναλογίες και τα διαλύματα υποβλήθηκαν σε ηλεκτροφόρηση
με τη διαδικασία CAPILLARYS HEMOGLOBIN(E) στο όργανο CAPILLARYS 2.
Η διαδικασία CAPILLARYS HEMOGLOBIN(E) που εκτελέστηκε με το όργανο CAPILLARYS 2 κατέδειξε καλή γραμμικότητα για το Hb C εντός
ολόκληρου του εύρους που μελετήθηκε με μέγιστη τιμή περίπου 8,3 g/dL για το Hb C στο αναλυθέν δείγμα (μεταξύ 0,0 και 30,0 % του Hb C).
Γραμμικότητα Hb D
Ένα δείγμα αίματος με Hb D (που περιείχε 24,6 g/dL ολικής αιμοσφαιρίνης με 39,4 % Hb D) αναμίχθηκε με ένα φυσιολογικό δείγμα αίματος
(που περιείχε 30,5 g/dL ολικής αιμοσφαιρίνης με 0,0 % Hb D) σε διαφορετικές αναλογίες και τα διαλύματα υποβλήθηκαν σε ηλεκτροφόρηση
με τη διαδικασία CAPILLARYS HEMOGLOBIN(E) στο όργανο CAPILLARYS 2.
Η διαδικασία CAPILLARYS HEMOGLOBIN(E) που εκτελέστηκε με το όργανο CAPILLARYS 2 κατέδειξε καλή γραμμικότητα για το Hb D εντός
ολόκληρου του εύρους που μελετήθηκε με μέγιστη τιμή περίπου 9,7 g/dL για το Hb D στο αναλυθέν δείγμα (μεταξύ 0,0 και 39,4 % του Hb D).
Γραμμικότητα Hb E
Ένα δείγμα αίματος με Hb E (που περιείχε 10,8 g/dL ολικής αιμοσφαιρίνης με 95,4 % Hb E) αναμίχθηκε με ένα φυσιολογικό δείγμα αίματος
(που περιείχε 12,3 g/dL ολικής αιμοσφαιρίνης με 0,0 % Hb E) σε διαφορετικές αναλογίες και τα διαλύματα υποβλήθηκαν σε ηλεκτροφόρηση
με τη διαδικασία CAPILLARYS HEMOGLOBIN(E) στο όργανο CAPILLARYS 2.
Η διαδικασία CAPILLARYS HEMOGLOBIN(E) που εκτελέστηκε με το όργανο CAPILLARYS 2 κατέδειξε καλή γραμμικότητα για το Hb E εντός
ολόκληρου του εύρους που μελετήθηκε με μέγιστη τιμή περίπου 10,3 g/dL για το Hb E στο αναλυθέν δείγμα (μεταξύ 0,0 και 95,4 % του
Hb E).
Ακρίβεια – Εσωτερικός συσχετισμός
Η εσωτερική συμφωνία της διαδικασίας CAPILLARYS HEMOGLOBIN(E) που πραγματοποιήθηκε με το όργανο CAPILLARYS 2 αξιολογήθηκε
σε μια μελέτη βάσει της κατευθυντήριας γραμμής EP09-A2 "Method Comparison and Bias Estimation Using Patient Samples; Approved
Guideline – Second Edition (Interim Revision)" (Ανάλυση μεθόδου και εκτίμηση αποκλίσεων με χρήση δειγμάτων ασθενών. Εγκεκριμένη
κατευθυντήρια οδηγία – Δεύτερη έκδοση (προσωρινή αναθεώρηση)) του CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute / Ινστιτούτο
κλινικών και εργαστηριακών προτύπων) των ΗΠΑ.
Τα αποτελέσματα για τα ποσοστά (%) των κλασμάτων αιμοσφαιρίνης αναλύθηκαν με τη χρήση των στατιστικών εργαλείων που συνιστώνται
από το CLSI.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται παρακάτω έχουν προκύψει από μία μελέτη εσωτερικής ακρίβειας που διεξήχθη σε
εγκαταστάσεις της SEBIA. Τα αναλυθέντα δείγματα αίματος και η διαγνωστική τους αξιολόγηση παρασχέθηκαν από 11 νοσοκομειακά
εργαστήρια σε Γαλλία και ΗΠΑ. Η διάγνωση βασίστηκε σε μια συνήθη διαδικασία HPLC.
Μετρήθηκαν τα επίπεδα των κλασμάτων αιμοσφαιρίνης σε 56 δείγματα αίματος, συμπεριλαμβανομένων 20 δειγμάτων με παραλλαγές
αιμοσφαιρίνης, όπως αιμοσφαιρίνες S, C, D και E. Και οι δύο τύποι δειγμάτων αναλύθηκαν με τη διαδικασία του CAPILLARYS
HEMOGLOBIN(E) στο όργανο CAPILLARYS 2 και ένα σύστημα HPLC του εμπορίου για ανάλυση αιμοσφαιρινών.
Οι μετρηθείσες τιμές των κλασμάτων αιμοσφαιρίνης και από τις δύο διαδικασίες αναλύθηκαν με στατιστική διαδικασία γραμμικής
παλινδρόμησης. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης γραμμικής παλινδρόμησης για τα Hb A, Hb A2, Hb F και Hb S παρουσιάζονται παρακάτω
υπό μορφή πίνακα (y = CAPILLARYS HEMOGLOBIN(E) με όργανο CAPILLARYS 2) :
Κλάσμα Hb
Hb A
Hb A2
Hb F
Hb S
Αριθμός
δειγμάτων
Συντελεστής
συσχετισμού
Σημείο τομής του
άξονα των y
Κλίση
44
0.977
- 0.07
1.13
56
56
8
0.995
1.000
0.997
- 11.24
- 0.35
- 0.39
1.32
0.93
1.07
Περιοχή τιμών Hb %
CAPILLARYS HEMOGLOBIN(E)
με όργανο CAPILLARYS 2
20.9 – 98.1
0.1 – 6.2
0.0 – 79.0
6.5 – 40.9
Η συγκεκριμένη μελέτη κατέδειξε άριστη συσχέτιση μεταξύ των δύο διαδικασιών ανάλυσης για τον ποσοτικό προσδιορισμό των μη
φυσιολογικών αιμοσφαιρινών, με ευαισθησία 100,0 % και ειδικότητα της διαδικασίας CAPILLARYS HEMOGLOBIN(E) 100,0 % σε σύγκριση με
τη διαδικασία αναφοράς, τα οποία υπολογίστηκαν με χρήση της συνιστώμενης μεθόδου (Wendling, 1986). Μάλιστα, όλες οι μη φυσιολογικές
αιμοσφαιρίνες (S, C, D, E και άλλες παραλλαγές) που ανιχνεύθηκαν με τη διαδικασία CAPILLARYS HEMOGLOBIN(E) στο όργανο
CAPILLARYS 2 συμφωνούσαν με το σύστημα HPLC σύγκρισης. Δεν παρατηρήθηκε καμία περίπτωση ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων, δηλ.
ανίχνευση μη φυσιολογικής αιμοσφαιρίνης, ενώ δεν υπήρχε τέτοια ανωμαλία.
Ακρίβεια – Εξωτερικοί συσχετισμοί
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται παρακάτω έχουν ληφθεί από δύο εξωτερικές μελέτες ακρίβειας που διεξήχθησαν σε δύο
νοσοκομειακά εργαστήρια στις ΗΠΑ. Η διάγνωση βασίστηκε σε μια συνήθη διαδικασία HPLC.
- 372 -
CAPILLARYS HEMOGLOBIN(E) - 2014/10
Στη μελέτη 1, μετρήθηκαν τα επίπεδα των κλασμάτων αιμοσφαιρίνης σε 123 δείγματα αίματος, συμπεριλαμβανομένων 33 δειγμάτων με
παραλλαγές αιμοσφαιρίνης, όπως αιμοσφαιρίνες S, C και E. Και οι δύο τύποι δειγμάτων αναλύθηκαν με τη διαδικασία του CAPILLARYS
HEMOGLOBIN(E) στο όργανο CAPILLARYS 2 και ένα σύστημα HPLC του εμπορίου για ανάλυση αιμοσφαιρινών.
Οι μετρηθείσες τιμές των κλασμάτων αιμοσφαιρίνης και από τις δύο διαδικασίες αναλύθηκαν με στατιστική διαδικασία γραμμικής
παλινδρόμησης. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης γραμμικής παλινδρόμησης για τα Hb A, Hb A2, Hb F, Hb S και Hb C παρουσιάζονται
παρακάτω υπό μορφή πίνακα (y = CAPILLARYS HEMOGLOBIN(E) με όργανο CAPILLARYS 2) :
Κλάσμα Hb
Hb A
Hb A2
Hb F
Hb S
Hb C
Αριθμός
δειγμάτων
Συντελεστής
συσχετισμού
Σημείο τομής του
άξονα των y
Κλίση
93
0.983
- 0.21
1.12
121
103
26
5
0.999
0.995
0.988
0.999
- 1.72
- 0.62
1.57
- 0.42
1.14
0.99
0.99
0.99
Περιοχή τιμών Hb %
CAPILLARYS HEMOGLOBIN(E)
με όργανο CAPILLARYS 2
0.0 – 98.8
1.0 – 6.6
0.0 – 90.0
14.7 – 54.9
10.0 – 43.7
Η συγκεκριμένη μελέτη κατέδειξε άριστη συσχέτιση μεταξύ των δύο διαδικασιών ανάλυσης για τον ποσοτικό προσδιορισμό των μη
φυσιολογικών αιμοσφαιρινών, με ευαισθησία 100,0 % και ειδικότητα της διαδικασίας CAPILLARYS HEMOGLOBIN(E) 100,0 % σε σύγκριση με
τη διαδικασία αναφοράς, τα οποία υπολογίστηκαν με χρήση της συνιστώμενης μεθόδου (Wendling, 1986). Μάλιστα, όλες οι μη φυσιολογικές
αιμοσφαιρίνες (S, C, Ε και άλλες παραλλαγές) που ανιχνεύθηκαν με τη διαδικασία CAPILLARYS HEMOGLOBIN(E) στο όργανο CAPILLARYS 2
συμφωνούσαν με το σύστημα HPLC σύγκρισης. Δεν παρατηρήθηκε καμία περίπτωση ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων, δηλ. ανίχνευση μη
φυσιολογικής αιμοσφαιρίνης, ενώ δεν υπήρχε τέτοια ανωμαλία.
Στη μελέτη 2, μετρήθηκαν τα επίπεδα των κλασμάτων αιμοσφαιρίνης σε 183 δείγματα αίματος, συμπεριλαμβανομένων 83 δειγμάτων με
παραλλαγές αιμοσφαιρίνης, όπως αιμοσφαιρίνες S, C και D. Και οι δύο τύποι δειγμάτων αναλύθηκαν με τη διαδικασία του CAPILLARYS
HEMOGLOBIN(E) στο όργανο CAPILLARYS 2 και ένα σύστημα HPLC του εμπορίου για ανάλυση αιμοσφαιρινών.
Οι μετρηθείσες τιμές των κλασμάτων αιμοσφαιρίνης και από τις δύο διαδικασίες αναλύθηκαν με στατιστική διαδικασία γραμμικής
παλινδρόμησης. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης γραμμικής παλινδρόμησης για τα Hb A, Hb A2, Hb F, Hb S, Hb C και Hb D παρουσιάζονται
παρακάτω υπό μορφή πίνακα (y = CAPILLARYS HEMOGLOBIN(E) με όργανο CAPILLARYS 2) :
Κλάσμα Hb
Hb A
Hb A2
Hb F
Hb S
Hb C
Hb D
Αριθμός
δειγμάτων
Συντελεστής
συσχετισμού
Σημείο τομής του
άξονα των y
Κλίση
113
0.925
- 0.14
1.02
180
181
67
13
3
0.991
0.991
0.994
0.985
0.984
- 1.75
0.13
2.49
1.29
0.72
1.13
1.06
0.97
0.92
1.07
Περιοχή τιμών Hb %
CAPILLARYS HEMOGLOBIN(E)
με όργανο CAPILLARYS 2
0.0 – 98.2
0.4 – 6.0
0.0 – 98.0
7.4 – 93.6
12.8 – 45.3
34.5 – 41.1
Η συγκεκριμένη μελέτη κατέδειξε άριστη συσχέτιση μεταξύ των δύο διαδικασιών ανάλυσης για τον ποσοτικό προσδιορισμό των μη
φυσιολογικών αιμοσφαιρινών, με ευαισθησία 100,0 % και ειδικότητα της διαδικασίας CAPILLARYS HEMOGLOBIN(E) 100,0 % σε σύγκριση με
τη διαδικασία αναφοράς, τα οποία υπολογίστηκαν με χρήση της συνιστώμενης μεθόδου (Wendling, 1986). Μάλιστα, όλες οι μη φυσιολογικές
αιμοσφαιρίνες (S, C, D και άλλες παραλλαγές) που ανιχνεύθηκαν με τη διαδικασία CAPILLARYS HEMOGLOBIN(E) στο όργανο CAPILLARYS 2
συμφωνούσαν με το σύστημα HPLC σύγκρισης. Δεν παρατηρήθηκε καμία περίπτωση ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων, δηλ. ανίχνευση μη
φυσιολογικής αιμοσφαιρίνης, ενώ δεν υπήρχε τέτοια ανωμαλία.
- 373 -
BIBLIOGRAPHIE / BIBLIOGRAPHY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
CAPILLARYS HEMOGLOBIN(E) - 2014/10
J. Bardakdjian-Michau, J.-L. Dhondt, R. Ducrocq, F. Galactéros, A. Guyard, F.-X. Huchet, A. Lahary, D. Lena-Russo, P. Maboudou, M.-L. North,
C. Prehu, A.-M. Soummer, M. Verschelde, H. Wajcman (2003) Bonnes pratiques de l’étude de l’hémoglobine. Ann. Biol. Clin., 61, 401-409.
V.F. Fairbanks, ed. (1980) Hemoglobinopathies and thalassemia: Laboratory methods and case studies. Brian C. Decker, New York.
F. Galacteros (1986) Thalassémie, drépanocytose et autres hémoglobinopathies. Techniques et Biologie, 3, 174-178.
JM Hempe, JN Granger and RD Craver (1997) Capillary isoelectric focusing of hemoglobin variants. Electrophoresis, 18, 1785-1795.
T.H.J. Huisman and J.H.P. Jonxis (1977) The hemoglobinopathies: techniques of identification. Marcel Dekker, New York.
Jellum E et al. Diagnostic applications of chromatography and capillary electrophoresis. J. Chromatogr. B, 689, 155-164 (1997).
Joutovsky A, Hadzi-Nesic J and Nardi MA (2004) HPLC retention time as a diagnostic tool for hemoglobin variants and hemoglobinopathies : a
study of 60 000 samples in a clinical diagnostic laboratories. Clin. Chem., 50, 10, 1736-1747.
J.S. Krauss, P.A. Drew, M.H. Jonah, M. Trinh, S. Shell, L. Black and C.R. Baisden (1986) Densitometry and microchromatography compared for
determination of the hemoglobin C and A2 proportions in hemoglobin C and hemoglobin SC disease and in hemoglobin C trait. Clin. Chem. 32,
5, 860-863.
Landers JP. Clinical Capillary Electrophoresis. Clin. Chem., 41, 495-509 (1995).
C. Livingstone (1986) The hemoglobinopathies. Edit. London.M. Maier-Redelsberger, R. Girot (1989) Diagnostic biologique des maladies de l’hémoglobine. Feuillets de biologie, 170.
Oda RP et al. Capillary electrophoresis as a clinical tool for the analysis of protein in serum and other body fluids. Electrophoresis, 18, 17151723 (1997).
R.G. Schneider (1978) Methods for detection of hemoglobin variants and hemoglobinopathies in the routine clinical laboratory. CRC Crit. Rev.
Clin. Lab. Sci. 9, 243-271.
L. Vovan, D. Lara-Russo, A. Orsini (1985) Diagnostic biologique des hémoglobinoses. Ann. Pédiat. 32, 9, 780-789.
http://globin.cse.psu.edu/hbvar/menu.html : Hbvar : A Database of Human Hemoglobin Variants and Thalassemias.
http://www.isns-neoscreening.org/agenda.htm.
F Boemer, O Ketelslegers, JM Minon, V Bours, R Schoops (2008) Newborn screening for sickle cell disease using tandem mass spectrometry.
Clin. Chem., 54, 12, 2036-2041.
Lubin BH, Witkowska HE, Kleman K (1991) Laboratory diagnosis of hemoglobinopathies. Clin. Biochem., 24, 363-374.
B Gulbis, B Fontaine, F Vertongen, F Cotton (2003) The place of capillary electrophoresis techniques in screening for haemoglobinopathies.
Ann. Clin. Biochem., 40, 659-662.
Aguilar-Martinez P et al (2010) Arbres décisionnels pour le diagnostic et la caractérisation moléculaire des hémoglobinopathies. Ann. Biol. Clin.,
68 (4) : 455-464.
Wendling A. Procédures de diagnostic ou de dépistage : Justification et validité d’un test de diagnostic ou de dépistage-sensibilité-spécificité.
Impact-Internat, 1986 ; Sept : 93-97.
L. Guis, A. Chaumier, V. Le Gall, S. Havrez (Février 2013) Intégration du Capillarys 2 Flex Piercing (Sebia) dans un laboratoire de biologie
médicale spécialisée. Revue Francophone des Laboratoires, 449, 47 – 56.
I. Agouti, F. Merono, N. Bonello-Palot, C. Badens (2013) Analytical evaluation of the Capillarys 2 Flex piercing for routine haemoglobinopathies
diagnosis. Int. Jnl. Lab. Hem. 35, 217 – 221.
S. Altinier, M. Varagnolo, M. Zaninotto, M. Plebani. (2012) Identification and quantification of hemoglobins in whole blood: the analytical and
organizational aspects of Capillarys 2 Flex Piercing compared with agarose electrophoresis and HPLC methods. Clin. Chem. Lab. Med. DOI
10.1515/cclm-2012-0061.
M. Angastiniotis, J.L. Vives Corrons, E.S. Soteriades, A. Eleftheriou (2013) The Impact of Migrations on the Health Services for Rare Diseases
in Europe: The Example of Haemoglobin Disorders. The Scientific World Journal Volume 2013, Article ID 727905, 10 pages.
Nicole Borbely, Lorraine Phelan, Richard Szydlo, et al. (2012) Capillary zone electrophoresis for haemoglobinopathy diagnosis. J. Clin. Pathol.,
doi: 10.1136/jclinpath-2012-200946.
F. Cotton et al. (2009) Evaluation of an automated capillary electrophoresis system in the screening for hemoglobinopathies. Clin. Lab., 55 :
217 – 221.
D. Greene, A.L. Pyle, J.S. Chang, C. Hoke, T. Lorey (2012) Comparison of Sebia Capillarys Flex capillary electrophoresis with the BioRad Variant
II high pressure liquid chromatography in the evaluation of hemoglobinopathies. Clin. Chim. Acta 413, 1232 – 1238.
T. Higgins, M. Mack, A. Khajuria (2009) Comparison of two methods for the quantification and identification of hemoglobin variants. Clin.
Biochem., 42, 701 – 705.
D.F. Keren et al (2008) Comparison of Sebia Capillarys capillary electrophoresis with the Primus High-Pressure Liquid Chromatography in the
evaluation of hemoglobinopathies. Am. J. Clin. Pathol., 130 : 824 – 831.
D.F. Keren et al (2012) Expression of hemoglobin variant migration by capillary electrophoresis relative to Hemoglobin A2 improves precision.
Am. J. Clin. Pathol.,137 : 660 – 664.
Can Liao, Jian-Ying Zhou, Xing-Mei Xie, Jian Li, Ru Li, and Dong-Zhi Li (2010). Detection of Hb constant spring by a capillary electrophoresis
method. Hemoglobin, 34 (2) : 175 – 178.
D.M. Mais et al (2009) The range of hemoglobin A2 in hemoglobin E heterozygotes as determined by capillary electrophoresis. Am. J. Clin.
Pathol.,132 : 34 – 38.
T. Munkongdee et al (2010) Quantitative analysis of Hb Bart’s in cord blood by capillary electrophoresis system. Ann. Hematol. DOI
10.1007/s00277-010-1137-4.
R. Paleari, B. Gulbis, F. Cotton, A. Mosca (2012) Interlaboratory comparison of current high-performance methods for HbA2. Int. Jnl. Lab. Hem.
34, 362 – 368.
S. Sangkitporn et al (2011) Multicenter validation of fully automated capillary electrophoresis method for diagnosis of thalassemias and
hemoglobinopathies in Thailand. Southeast Asian J. Trop. Med. Public Health 42 (5), 1224 – 1232.
F. Wolff, F. Cotton, B. Gulbis (2012) Screening for haemoglobinopathies on cord blood : laboratory and clinical experience. J. Med. Screen., 19,
3, 116 - 122.
- 1060 -
CAPILLARYS HEMOGLOBIN(E) :
Zone
Z1
Z(C)
Z(A2)
Z(E)
TABLEAU / TABLE
CAPILLARYS HEMOGLOBIN(E) - 2014/10
VARIANTS POTENTIELS PRÉSENTS DANS CHAQUE ZONE
POTENTIAL VARIANTS LOCATED IN EACH ZONE
Hémoglobines / Hemoglobins (Hb)
Hb Santa Ana (pic mineur), Hb Mizuho (pic mineur), Hb delta A'2, Hb S-Oman, Hb T-Cambodia, Hb Poissy (pic mineur), variant de
Hb A2 "Savaria", variant de Hb A2 "Chad", variant de Hb A2 "Arya", variant de Hb A2 "Hasharon", variant de Hb A2 "Fort de France",
variant de Hb A2 "Ottawa", variant de Hb A2 "Shimonoseki", variant de Hb A2 "Russ" (alpha 1), variant de Hb A2 "Matsue-Oki", variant
de Hb A2 "Reims", variant de Hb A2 "Mizushi", variant de Hb A2 "Stanleyville-II", variant de Hb A2 "O-Indonesia", variant de Hb A2
"San Antonio", variant de Hb A2 "G-Audhali", variant de Hb A2 "Handsworth", variant de Hb A2 "G-Philadelphia", variant de Hb A2
"Memphis", variant de Hb A2 "Q-Iran", variant de Hb A2 "G-Waimanalo", variant de Hb A2 "Russ" (alpha 2), variant de Hb A2 "Ube-4",
variant de Hb A2 "Q-India", variant de Hb A2 "Watts", variant de Hb A2 "Spanish Town", variant de Hb A2 "Montgomery", variant de
Hb A2 "G-Norfolk" (alpha 1), variant de Hb A2 "Inkster", variant de Hb A2 "G-Pest", variant de Hb A2 "Winnipeg", variant de Hb A2
"Queens", variant de Hb A2 "Etobicoke", variant de Hb A2 "Chapel Hill", variant de Hb A2 "Park Ridge", variant de Hb A2 "Q-Thailand",
variant de Hb A2 "Delfzicht"
Hb Santa Ana (minor peak), Hb Mizuho (minor peak), Hb delta A'2, Hb S-Oman, Hb T-Cambodia, Hb Poissy (minor peak), "Savaria"
Hb A2 variant, "Chad" Hb A2 variant, "Arya" Hb A2 variant, "Hasharon" Hb A2 variant, "Fort de France" Hb A2 variant, "Ottawa" Hb A2
variant, "Shimonoseki" Hb A2 variant, "Russ" Hb A2 variant (alpha 1), "Matsue-Oki" Hb A2 variant, "Reims" Hb A2 variant, "Mizushi"
Hb A2 variant, "Stanleyville-II" Hb A2 variant, "O-Indonesia" Hb A2 variant, "San Antonio" Hb A2 variant, "G-Audhali" Hb A2 variant,
"Handsworth" Hb A2 variant, "G-Philadelphia" Hb A2 variant, "Memphis" Hb A2 variant, "Q-Iran" Hb A2 variant, "G-Waimanalo" Hb A2
variant, "Russ" Hb A2 variant (alpha 2), "Ube-4" Hb A2 variant, "Q-India" Hb A2 variant, "Watts" Hb A2 variant, "Spanish Town" Hb A2
variant, "Montgomery" Hb A2 variant, "G-Norfolk" Hb A2 variant (alpha 1), "Inkster" Hb A2 variant, "G-Pest" Hb A2 variant, "Winnipeg"
Hb A2 variant, "Queens" Hb A2 variant, "Etobicoke" Hb A2 variant, "Chapel Hill" Hb A2 variant, "Park Ridge" Hb A2 variant,
"Q-Thailand" Hb A2 variant, "Delfzicht" Hb A2 variant
Hb C-Ziguinchor, Hb F-Hull, Hb F-Texas-I, Hb Constant Spring, Hb C, Hb C-Harlem (C-Georgetown), variant de Hb A2 "Les Lilas",
variant de Hb A2 "Boumerdes", variant de Hb A2 "Dunn", variant de Hb A2 "Bassett", variant de Hb A2 "Tarrant", variant de Hb A2
"Sassari", variant de Hb A2 "St. Luke's", variant de Hb A2 "Verdun", variant de Hb A2 "Manitoba-I", variant de Hb A2 "Setif", variant de
Hb A2 "Sunshine Seth", variant de Hb A2 "Titusville", variant de Hb A2 "Swan River", variant de Hb A2 "Manitoba-II", variant de Hb A2
"Val de Marne"
Hb C-Ziguinchor, Hb F-Hull, Hb F-Texas-I, Hb Constant Spring, Hb C, Hb C-Harlem (C-Georgetown), "Les Lilas" Hb A2 variant,
"Boumerdes" Hb A2 variant, "Dunn" Hb A2 variant, "Bassett" Hb A2 variant, "Tarrant" Hb A2 variant, "Sassari" Hb A2 variant, "St.
Luke's" Hb A2 variant, "Verdun" Hb A2 variant, "Manitoba-I" Hb A2 variant, "Setif" Hb A2 variant, "Sunshine Seth" Hb A2 variant,
"Titusville" Hb A2 variant, "Swan River" Hb A2 variant, "Manitoba-II" Hb A2 variant, "Val de Marne" Hb A2 variant
Hb A2, Hb Chad (E-Keelung), Hb Hong Kong (cas anti-Lepore), Hb O-Tibesti, Hb O-Arab, Hb E-Saskatoon, variant de Hb A2
"Charolles", variant de Hb A2 "Roubaix", variant de Hb A2 "Dallas" *, variant de Hb A2 "Aztec" *, variant de Hb A2 "Boghé" *, variant
de Hb A2 "Bonn" *, variant de Hb A2 "Brugg" *, variant de Hb A2 "Buffalo" *, variant de Hb A2 "Chicago" *, variant de Hb A2 "Columbia
Missouri" *, variant de Hb A2 "Conakry" *, variant de Hb A2 "Fontainebleau" *, variant de Hb A2 "Frankfurt" *, variant de Hb A2
"Godavari" *, variant de Hb A2 "Gouda" *, variant de Hb A2 "Groene Hart" *, variant de Hb A2 "Hekinan" *, variant de Hb A2 "Kosovo"*,
variant de Hb A2 "Le Lamentin" *, variant de Hb A2 "Le Lamentin 2" *, variant de Hb A2 "Lisbon" *, variant de Hb A2 "Lyon-Bron" *,
variant de Hb A2 "M-Boston" *, variant de Hb A2 "Milledgeville" *, variant de Hb A2 "Mosella" *, variant de Hb A2 "Noko" *, variant de
Hb A2 "Owari" *, variant de Hb A2 "Ozieri" *, variant de Hb A2 "Riccarton" *, variant de Hb A2 "Rouen" *, variant de Hb A2 "Saclay" *,
variant de Hb A2 "Taybe" *, variant de Hb A2 "Toulon" *, variant de Hb A2 "Twin Peaks" *, variant de Hb A2 "Verona" *, variant de
Hb A2 "Westmead" *, variant de Hb A2 "Zoetermeer" *, variant de Hb A2 "Melusine" *, variant de Hb A2 "Jura", variant de Hb A2
"Nouakchott"
Hb A2, Hb Chad (E-Keelung), Hb Hong Kong (anti-Lepore case), Hb O-Tibesti, Hb O-Arab, Hb E-Saskatoon, "Charolles" Hb A2
variant, "Roubaix" Hb A2 variant, "Dallas" Hb A2 variant *, "Aztec" Hb A2 variant *, "Boghé" Hb A2 variant *, "Bonn" Hb A2 variant *,
"Brugg" Hb A2 variant *, "Buffalo" Hb A2 variant *, "Chicago" Hb A2 variant *, "Columbia Missouri" Hb A2 variant *, "Conakry" Hb A2
variant *, "Fontainebleau" Hb A2 variant *, "Frankfurt" Hb A2 variant *, "Godavari" Hb A2 variant *, "Gouda" Hb A2 variant *, "Groene
Hart" Hb A2 variant *, "Hekinan" Hb A2 variant *, "Kosovo" Hb A2 variant *, "Le Lamentin" Hb A2 variant *, "Le Lamentin 2" Hb A2
variant *, "Lisbon" Hb A2 variant *, "Lyon-Bron" Hb A2 variant *, "M-Boston" Hb A2 variant *, "Milledgeville" Hb A2 variant *, "Mosella"
Hb A2 variant *, "Noko" Hb A2 variant *, "Owari" Hb A2 variant *, "Ozieri" Hb A2 variant *, "Riccarton" Hb A2 variant *, "Rouen" Hb A2
variant *, "Saclay" Hb A2 variant *, "Taybe" Hb A2 variant *, "Toulon" Hb A2 variant *, "Twin Peaks" Hb A2 variant *, "Verona" Hb A2
variant *, "Westmead" Hb A2 variant *, "Zoetermeer" Hb A2 variant *, "Melusine" Hb A2 variant *, "Jura" Hb A2 variant, "Nouakchott"
Hb A2 variant
Hb Seal Rock, Hb Köln (Ube-1), Hb Buenos Aires (pic mineur), Hb E, Hb M-Saskatoon (pic mineur), Hb G-Siriraj, Hb A2-Babinga,
Hb F-Moyen Orient, Hb Agenogi, Hb Sabine, Hb Santa Ana, Hb Savaria, Hb Djelfa (pic 3), variant de Hb A2 "M-Iwate", variant de
Hb A2 "Saint Claude", variant de Hb A2 "Jackson" (alpha 2), variant de Hb A2 "Wayne" (pic 1), Hb C dégradée
Hb Seal Rock, Hb Köln (Ube-1), Hb Buenos Aires (minor peak), Hb E, Hb M-Saskatoon (minor peak), Hb G-Siriraj, Hb A2-Babinga,
Hb F-Moyen Orient, Hb Agenogi, Hb Sabine, Hb Santa Ana, Hb Savaria, Hb Djelfa (peak 3), "M-Iwate" Hb A2 variant, "Saint Claude"
Hb A2 variant, "Jackson" Hb A2 variant (alpha 2), "Wayne" Hb A2 variant (peak 1), denatured Hb C
- 1061 -
CAPILLARYS HEMOGLOBIN(E) :
Zone
Z(S)
Z(D)
Z(F)
Z8
TABLEAU / TABLE
CAPILLARYS HEMOGLOBIN(E) - 2014/10
VARIANTS POTENTIELS PRÉSENTS DANS CHAQUE ZONE
POTENTIAL VARIANTS LOCATED IN EACH ZONE
Hémoglobines / Hemoglobins (Hb)
Hb Arya, Hb Kenya (HPFH-7), Hb Hasharon (Sinai), Hb Dhofar (Yukuhashi), Hb Shimonoseki (Hikoshima), Hb O-Indonesia
(Buginese-X), Hb Machida, Hb Vexin, Hb Corbeil, Hb Ottawa (Siam), Hb Fort de France, Hb S, Hb Montgomery, Hb G-Copenhagen,
Hb S-Antilles, Hb Handsworth, Hb Poissy, Hb Hamadan, Hb Belfast, Hb Russ (alpha 1), Hb Russ (alpha 2), Hb Evanston, Hb
Stanleyville-II, Hb Cocody, Hb Reims, variant de Hb A2 "Tokoname", variant de Hb A2 "Pisa", variant de Hb A2 "Lombard", variant de
Hb A2 "Tatras", variant de Hb A2 "J-Cape Town" (alpha 2), variant de Hb A2 "Thionville", variant de Hb A2 "Cemenelum", variant de
Hb A2 "J-Cape Town" (alpha 1), variant de Hb A2 "Nikaia", variant de Hb A2 "Hopkins-II" (alpha 1), variant de Hb A2 "Jackson"
(alpha 1), variant de Hb A2 "Hopkins-II" (alpha 2), variant de Hb A2 "Singapore", Hb O-Arab dégradée
Hb Arya, Hb Kenya (HPFH-7), Hb Hasharon (Sinai), Hb Dhofar (Yukuhashi), Hb Shimonoseki (Hikoshima), Hb O-Indonesia
(Buginese-X), Hb Machida, Hb Vexin, Hb Corbeil, Hb Ottawa (Siam), Hb Fort de France, Hb S, Hb Montgomery, Hb G-Copenhagen,
Hb S-Antilles, Hb Handsworth, Hb Poissy, Hb Hamadan, Hb Belfast, Hb Russ (alpha 1), Hb Russ (alpha 2), Hb Evanston, Hb
Stanleyville-II, Hb Cocody, Hb Reims, "Tokoname" Hb A2 variant, "Pisa" Hb A2 variant, "Lombard" Hb A2 variant, "Tatras" Hb A2
variant, "J-Cape Town" Hb A2 variant (alpha 2), "Thionville" Hb A2 variant, "Cemenelum" Hb A2 variant, "J-Cape Town" Hb A2 variant
(alpha 1), "Nikaia" Hb A2 variant, "Hopkins-II" Hb A2 variant (alpha 1), "Jackson" Hb A2 variant (alpha 1), "Hopkins-II" Hb A2 variant
(alpha 2), "Singapore" Hb A2 variant, denatured Hb O-Arab
Hb Memphis, Hb G-Audhali, Hb G-Szuhu (Gifu), Hb Leiden, Hb Beograd (D-Camperdown), Hb Muravera, Hb D-Bushman, Hb MatsueOki, Hb D-Punjab (D-Los Angeles), Hb Osu Christiansborg, Hb Watts, Hb A2-Coburg, Hb G-Waimanalo (Aida), Hb Muskegon,
Hb D-Ibadan, Hb Buenos Aires (pic mineur), Hb Q-India, Hb Lepore-BW, Hb Q-Iran, Hb Summer Hill, Hb G-Philadelphia, Hb D-Ouled
Rabah, Hb Yaizu, Hb Kenitra, Hb San Antonio, Hb Ferrara, Hb Lepore-Hollandia, Hb Quin-Hai, Hb Fort Worth, Hb Mizushi, Hb LeporeBaltimore, Hb Djelfa (pic 2), Hb Spanish Town, Hb Korle-Bu (G-Accra), Hb Köln (Ube-1), Hb G-Norfolk (alpha 1), Hb Maputo,
Hb Etobicoke, Hb D-Iran, Hb G-Taipei, Hb Caribbean, Hb Ube-4, Hb St. Luke's, Hb G-Coushatta (G-Saskatoon), Hb Winnipeg,
Hb Inkster, Hb Zürich, Hb G-Pest, Hb P-Galveston, Hb Queens (Ogi), Hb Aubenas, Hb Setif, Hb P-Nilotic, Hb Sunshine Seth,
Hb Titusville, variant de Hb A2 "J-Sardegna", variant de Hb A2 "Suresnes", variant de Hb A2 "J-Meerut" (alpha 2), variant de Hb A2
"J-Broussais" (alpha 2), variant de Hb A2 "J-Rajappen", variant de Hb A2 "J-Anatolia", variant de Hb A2 "J-Oxford", variant de Hb A2
"J-Meerut" (alpha 1), variant de Hb A2 "Ube-2", variant de Hb A2 "J-Broussais" (alpha 1), variant de Hb A2 "J-Abidjan", variant de
Hb A2 "J-Toronto", variant de Hb A2 "Mexico" (alpha 1), variant de Hb A2 "Mexico" (alpha 2), variant de Hb A2 "Thailand", variant de
Hb A2 "J-Tongariki", variant de Hb A2 "Neuilly-sur-Marne", variant de Hb A2 "J-Wenchang-Wuming", variant de Hb A2 "J-Paris-I"
(alpha 2), variant de Hb A2 "J-Habana", variant de Hb A2 "J-Paris-I" (alpha 1), variant de Hb A2 "Wayne" (pic 2), Hb E dégradée
Hb Memphis, Hb G-Audhali, Hb G-Szuhu (Gifu), Hb Leiden, Hb Beograd (D-Camperdown), Hb Muravera, Hb D-Bushman, Hb MatsueOki, Hb D-Punjab (D-Los Angeles), Hb Osu Christiansborg, Hb Watts, Hb A2-Coburg, Hb G-Waimanalo (Aida), Hb Muskegon,
Hb D-Ibadan, Hb Buenos Aires (minor peak), Hb Q-India, Hb Lepore-BW, Hb Q-Iran, Hb Summer Hill, Hb G-Philadelphia, Hb D-Ouled
Rabah, Hb Yaizu, Hb Kenitra, Hb San Antonio, Hb Ferrara, Hb Lepore-Hollandia, Hb Quin-Hai, Hb Fort Worth, Hb Mizushi, Hb LeporeBaltimore, Hb Djelfa (peak 2), Hb Spanish Town, Hb Korle-Bu (G-Accra), Hb Köln (Ube-1), Hb G-Norfolk (alpha 1), Hb Maputo,
Hb Etobicoke, Hb D-Iran, Hb G-Taipei, Hb Caribbean, Hb Ube-4, Hb St. Luke's, Hb G-Coushatta (G-Saskatoon), Hb Winnipeg,
Hb Inkster, Hb Zürich, Hb G-Pest, Hb P-Galveston, Hb Queens (Ogi), Hb Aubenas, Hb Setif, Hb P-Nilotic, Hb Sunshine Seth,
Hb Titusville, "J-Sardegna" Hb A2 variant, "Suresnes" Hb A2 variant, "J-Meerut" Hb A2 variant (alpha 2), "J-Broussais" Hb A2 variant
(alpha 2), "J-Rajappen" Hb A2 variant, "J-Anatolia" Hb A2 variant, "J-Oxford" Hb A2 variant, "J-Meerut" Hb A2 variant (alpha 1),
"Ube-2" Hb A2 variant, "J-Broussais" Hb A2 variant (alpha 1), "J-Abidjan" Hb A2 variant, "J-Toronto" Hb A2 variant, "Mexico" Hb A2
variant (alpha 1), "Mexico" Hb A2 variant (alpha 2), "Thailand" Hb A2 variant, "J-Tongariki" Hb A2 variant, "Neuilly-sur-Marne" Hb A2
variant, "J-Wenchang-Wuming" Hb A2 variant, "J-Paris-I" Hb A2 variant (alpha 2), "J-Habana" Hb A2 variant, "J-Paris-I" Hb A2 variant
(alpha 1), "Wayne" Hb A2 variant (peak 2), denatured Hb E
Hb F, Hb Willamette, Hb Hoshida, Hb Languidic, Hb Sunnybrook, Hb Park Ridge, Hb Delfzicht, Hb Alabama, Hb Chapel Hill,
Hb Bunbury, Hb Tak, Hb Q-Thailand (G-Taichung), Hb Sabine, Hb Bassett, Hb Les Lilas, Hb Rampa, Hb G-Georgia, Hb Barcelona,
Hb G-San José, Hb Denmark Hill, Hb Pôrto Alegre, Hb Geldrop Santa Anna, Hb Ta-Li, Hb Richmond, Hb Abruzzo, Hb Verdun,
Hb Boumerdes, Hb Swan River, Hb Burke, Hb Tarrant, Hb Dunn, Hb Manitoba-I, Hb Manitoba-II, Hb Sassari, Hb Hazebrouck, Hb Port
Phillip, variant de Hb A2 "J-Rovigo", Hb S dégradée, Hb D-Punjab dégradée
Hb F, Hb Willamette, Hb Hoshida, Hb Languidic, Hb Sunnybrook, Hb Park Ridge, Hb Delfzicht, Hb Alabama, Hb Chapel Hill,
Hb Bunbury, Hb Tak, Hb Q-Thailand (G-Taichung), Hb Sabine, Hb Bassett, Hb Les Lilas, Hb Rampa, Hb G-Georgia, Hb Barcelona,
Hb G-San José, Hb Denmark Hill, Hb Pôrto Alegre, Hb Geldrop Santa Anna, Hb Ta-Li, Hb Richmond, Hb Abruzzo, Hb Verdun,
Hb Boumerdes, Hb Swan River, Hb Burke, Hb Tarrant, Hb Dunn, Hb Manitoba-I, Hb Manitoba-II, Hb Sassari, Hb Hazebrouck, Hb Port
Phillip, "J-Rovigo" Hb A2 variant, denatured Hb S, denatured Hb D-Punjab
Hb F acétylée, Hb Lansing, Hb Hinsdale, Hb Roanne, Hb Yakima, Hb Ypsilanti (Ypsi - pic 1), Hb Saint Mandé, Hb Alberta,
Hb Bruxelles, Hb Val de Marne (Footscray), Hb Kempsey, Hb Shelby (Leslie), Hb Atlanta, Hb Chemilly, Hb S-Clichy, Hb Sarrebourg,
Hb Charolles, Hb Ypsilanti (Ypsi - pic 2), Hb Rainier, Hb Athens-GA (Waco), Hb Debrousse, Hb Köln (Ube-1), Hb Aubagne
Acetylated Hb F, Hb Lansing, Hb Hinsdale, Hb Roanne, Hb Yakima, Hb Ypsilanti (Ypsi - peak 1), Hb Saint Mandé, Hb Alberta,
Hb Bruxelles, Hb Val de Marne (Footscray), Hb Kempsey, Hb Shelby (Leslie), Hb Atlanta, Hb Chemilly, Hb S-Clichy, Hb Sarrebourg,
Hb Charolles, Hb Ypsilanti (Ypsi - peak 2), Hb Rainier, Hb Athens-GA (Waco), Hb Debrousse, Hb Köln (Ube-1), Hb Aubagne
- 1062 -
CAPILLARYS HEMOGLOBIN(E) - 2014/10
CAPILLARYS HEMOGLOBIN(E) :
Zone
Z(A)
Z10
Z11
Z12
TABLEAU / TABLE
VARIANTS POTENTIELS PRÉSENTS DANS CHAQUE ZONE
POTENTIAL VARIANTS LOCATED IN EACH ZONE
Hémoglobines / Hemoglobins (Hb)
Hb A, Hb Presbyterian, Hb Roubaix (Poland), Hb Silver Springs *, Hb El Escorial *, Hb Dallas *, Hb Olympia *, Hb Phnom Penh *,
Hb La Coruna *, Hb Uzes *, Hb Bougardirey-Mali *, Hb Saint Nazaire *, Hb Alzette *, Hb Antibes-Juan-Les-Pins *, Hb Arta (pic
majeur) *, Hb Austin *, Hb Aztec *, Hb Beirut *, Hb Bethesda *, Hb Boghé *, Hb Bonn *, Hb Brem-sur-Mer *, Hb Brest *, Hb Brigham *,
Hb Brisbane (Great Lakes) *, Hb Brugg *, Hb Buenos Aires (Bryn Mawr - pic majeur) *, Hb Buffalo (Reeuwijk) *, Hb Bushwick *,
Hb Chicago *, Hb City of Hope *, Hb Coimbra (Ingelheim) *, Hb Columbia Missouri *, Hb Conakry *, Hb Djelfa (pic 1) *,
Hb Fontainebleau *, Hb Frankfurt *, Hb Fukuoka *, Hb Godavari *, Hb Gorwihl (Hinchingbrooke) *, Hb Gouda *, Hb Grange Blanche *,
Hb Groene Hart (Bernalda) *, Hb Hamilton *, Hb Heathrow *, Hb Hekinan *, Hb Iraq-Halabja *, Hb Kosovo *, Hb La Desirade *, Hb Le
Lamentin *, Hb Le Lamentin 2 *, Hb Linköping (Meilahti) *, Hb Lisbon *, Hb Little Rock *, Hb Lulu Island *, Hb Lyon-Bron *,
Hb M-Boston (M-Osaka) *, Hb M-Saskatoon (pic majeur) *, Hb McKees Rocks *, Hb Malmö *, Hb Marseille (Long Island) *,
Hb Milledgeville *, Hb Minneapolis Laos *, Hb Mizuho *, Hb Mosella *, Hb Noko *, Hb Okayama *, Hb Owari *, Hb Ozieri *, Hb Perth
(Abraham Lincoln) *, Hb Potomac *, Hb Puttelange *, Hb Raleigh *, Hb Ravenscourt Park *, Hb Regina *, Hb Rhode Island
(Southwark) *, Hb Riccarton *, Hb Rouen (Ethiopia) *, Hb Saclay *, Hb St Joseph's *, Hb San Diego *, Hb Santa Juana (Serres) *,
Hb Savannah *, Hb Sydney *, Hb Taybe *, Hb Templeuve *, Hb Toulon *, Hb Twin Peaks *, Hb Ty Gard *, Hb Valletta *, Hb Verona *,
Hb Villejuif *, Hb Villeparisis *, Hb Volga (Drenthe) *, Hb Westmead *, Hb Wood *, Hb Yaounde (Mataro) *, Hb Zoetermeer *,
Hb M-Milwaukee-I *, Hb Melusine *, Hb Pitie-Salpetriere *, Hb Syracuse *, Hb Hounslow, Hb Fort Dodge, Hb Old Dominion (OD/BuT),
Hb Camperdown, Hb Duarte, Hb Jura (Bamako)
Hb A, Hb Presbyterian, Hb Roubaix (Poland), Hb Silver Springs *, Hb El Escorial *, Hb Dallas *, Hb Olympia *, Hb Phnom Penh *,
Hb La Coruna *, Hb Uzes *, Hb Bougardirey-Mali *, Hb Saint Nazaire *, Hb Alzette *, Hb Antibes-Juan-Les-Pins *, Hb Arta (main
peak) *, Hb Austin *, Hb Aztec *, Hb Beirut *, Hb Bethesda *, Hb Boghé *, Hb Bonn *, Hb Brem-sur-Mer *, Hb Brest *, Hb Brigham *,
Hb Brisbane (Great Lakes) *, Hb Brugg *, Hb Buenos Aires (Bryn Mawr, major peak) *, Hb Buffalo (Reeuwijk) *, Hb Bushwick *,
Hb Chicago *, Hb City of Hope *, Hb Coimbra (Ingelheim) *, Hb Columbia Missouri *, Hb Conakry *, Hb Djelfa (peak 1) *,
Hb Fontainebleau *, Hb Frankfurt *, Hb Fukuoka *, Hb Godavari *, Hb Gorwihl (Hinchingbrooke) *, Hb Gouda *, Hb Grange Blanche *,
Hb Groene Hart (Bernalda) *, Hb Hamilton *, Hb Heathrow *, Hb Hekinan *, Hb Iraq-Halabja *, Hb Kosovo *, Hb La Desirade *, Hb Le
Lamentin *, Hb Le Lamentin 2 *, Hb Linköping (Meilahti) *, Hb Lisbon *, Hb Little Rock *, Hb Lulu Island *, Hb Lyon-Bron *,
Hb M-Boston (M-Osaka) *, Hb M-Saskatoon (main peak) *, Hb McKees Rocks *, Hb Malmö *, Hb Marseille (Long Island) *,
Hb Milledgeville *, Hb Minneapolis Laos *, Hb Mizuho *, Hb Mosella *, Hb Noko *, Hb Okayama *, Hb Owari *, Hb Ozieri *, Hb Perth
(Abraham Lincoln) *, Hb Potomac *, Hb Puttelange *, Hb Raleigh *, Hb Ravenscourt Park *, Hb Regina *, Hb Rhode Island
(Southwark) *, Hb Riccarton *, Hb Rouen (Ethiopia) *, Hb Saclay *, Hb St Joseph's *, Hb San Diego *, Hb Santa Juana (Serres) *,
Hb Savannah *, Hb Sydney *, Hb Taybe *, Hb Templeuve *, Hb Toulon *, Hb Twin Peaks *, Hb Ty Gard *, Hb Valletta *, Hb Verona *,
Hb Villejuif *, Hb Villeparisis *, Hb Volga (Drenthe) *, Hb Westmead *, Hb Wood *, Hb Yaounde (Mataro) *, Hb Zoetermeer *,
Hb M-Milwaukee-I *, Hb Melusine *, Hb Pitie-Salpetriere *, Hb Syracuse *, Hb Hounslow, Hb Fort Dodge, Hb Old Dominion (OD/BuT),
Hb Camperdown, Hb Duarte, Hb Jura (Bamako)
Hb Créteil, Hb Nouakchott, Hb Wayne (pic 1), Hb M-Iwate (M-Kankakee), Hb Camden (Tokuchi), Hb Hope
Hb Créteil, Hb Nouakchott, Hb Wayne (peak 1), Hb M-Iwate (M-Kankakee), Hb Camden (Tokuchi), Hb Hope
Hb A dégradée, Hb Vaasa, Hb Tacoma, Hb Providence (pic X-Asn), Hb Shepherds Bush, Hb Cook, Hb Corsica, Hb Pisa,
Hb K-Woolwich, Hb Lombard, Hb J-Guantanamo, Hb Andrew Minneapolis, Hb J-Cape Town (alpha 1), Hb Kaohsiung (New York),
Hb Fannin-Lubbock I, Hb Saint Claude, Hb Thionville, Hb Jackson (alpha 2), Hb J-Cape Town (alpha 2), Hb Strasbourg, Hb Osler
(Fort Gordon), Hb Pierre-Bénite, Hb J-Auckland, Hb Nancy, Hb Himeji, Hb Singapore, Hb Jackson (alpha 1), Hb Tatras, variant de
Hb A2 "I (I-Texas)"
Denatured Hb A, Hb Vaasa, Hb Tacoma, Hb Providence (X-Asn peak), Hb Shepherds Bush, Hb Cook, Hb Corsica, Hb Pisa,
Hb K-Woolwich, Hb Lombard, Hb J-Guantanamo, Hb Andrew Minneapolis, Hb J-Cape Town (alpha 1), Hb Kaohsiung (New York),
Hb Fannin-Lubbock I, Hb Saint Claude, Hb Thionville, Hb Jackson (alpha 2), Hb J-Cape Town (alpha 2), Hb Strasbourg, Hb Osler
(Fort Gordon), Hb Pierre-Bénite, Hb J-Auckland, Hb Nancy, Hb Himeji, Hb Singapore, Hb Jackson (alpha 1), Hb Tatras, "I (I-Texas)"
Hb A2 variant
Hb Bart, Hb Nikaia, Hb Cemenelum, Hb Tokoname, Hb J-Cubujuqui, Hb Wayne (pic 2), Hb Hopkins-II (alpha 1), Hb J-Calabria (J-Bari),
Hb J-Camagüey, Hb J-Tongariki, Hb J-Meerut (J-Birmingham - alpha 1), Hb Hopkins-II (alpha 2), Hb Zaïre, Hb J-Meerut
(J-Birmingham - alpha 2), Hb Trollhättan, Hb Pyrgos (Mizunami), Hb Providence (pic X-Asp), Hb Suresnes, Hb J-Broussais (Tagawa-I alpha 2), Hb Grady (Dakar - alpha 2), Hb Grady (Dakar - alpha 1), Hb Hikari, Hb J-Rajappen, Hb J-Anatolia, Hb J-Broussais (TagawaI - alpha 1), Hb J-Chicago, Hb J-Sardegna, Hb J-Cordoba, Hb J-Toronto, Hb J-Oxford (I-Interlaken), Hb J-Meinung (J-Bangkok),
Hb Ube-2, Hb Hofu, Hb J-Cambridge (Rambam), Hb J-Abidjan, Hb Ulm, Hb J-Iran, Hb Riyadh (Karatsu), Hb Mexico (J-Paris-II alpha 2), Hb Neuilly-sur-Marne, Hb Pontoise (J-Pontoise), Hb Ankara, Hb Mexico (J-Paris-II - alpha 1), Hb J-Paris-I (J-Aljezur alpha 1), Hb Thailand, Hb J-Habana, Hb J-Baltimore (N-New Haven), Hb J-Wenchang-Wuming, Hb J-Paris-I (J-Aljezur - alpha 2),
Hb K-Ibadan
Hb Bart, Hb Nikaia, Hb Cemenelum, Hb Tokoname, Hb J-Cubujuqui, Hb Wayne (peak 2), Hb Hopkins-II (alpha 1), Hb J-Calabria
(J-Bari), Hb J-Camagüey, Hb J-Tongariki, Hb J-Meerut (J-Birmingham - alpha 1), Hb Hopkins-II (alpha 2), Hb Zaïre, Hb J-Meerut
(J-Birmingham - alpha 2), Hb Trollhättan, Hb Pyrgos (Mizunami), Hb Providence (X-Asp peak), Hb Suresnes, Hb J-Broussais
(Tagawa-I - alpha 2), Hb Grady (Dakar - alpha 2), Hb Grady (Dakar - alpha 1), Hb Hikari, Hb J-Rajappen, Hb J-Anatolia,
Hb J-Broussais (Tagawa-I - alpha 1), Hb J-Chicago, Hb J-Sardegna, Hb J-Cordoba, Hb J-Toronto, Hb J-Oxford (I-Interlaken),
Hb J-Meinung (J-Bangkok), Hb Ube-2, Hb Hofu, Hb J-Cambridge (Rambam), Hb J-Abidjan, Hb Ulm, Hb J-Iran, Hb Riyadh (Karatsu),
Hb Mexico (J-Paris-II - alpha 2), Hb Neuilly-sur-Marne, Hb Pontoise (J-Pontoise), Hb Ankara, Hb Mexico (J-Paris-II - alpha 1),
Hb J-Paris-I (J-Aljezur - alpha 1), Hb Thailand, Hb J-Habana, Hb J-Baltimore (N-New Haven), Hb J-Wenchang-Wuming, Hb J-Paris-I
(J-Aljezur - alpha 2), Hb K-Ibadan
- 1063 -
CAPILLARYS HEMOGLOBIN(E) :
Zone
Z13
Z14
Z15
TABLEAU / TABLE
CAPILLARYS HEMOGLOBIN(E) - 2014/10
VARIANTS POTENTIELS PRÉSENTS DANS CHAQUE ZONE
POTENTIAL VARIANTS LOCATED IN EACH ZONE
Hémoglobines / Hemoglobins (Hb)
Hb J-Europa, Hb N-Baltimore (Hopkins-I), Hb J-Rovigo, Hb Arta (pic mineur), Hb J-Norfolk (Kagoshima), Hb J-Kaohsiung (J-Honolulu)
Hb J-Europa, Hb N-Baltimore (Hopkins-I), Hb J-Rovigo, Hb Arta (minor peak), Hb J-Norfolk (Kagoshima), Hb J-Kaohsiung (J-Honolulu)
Hb N-Seattle
Hb N-Seattle
Hb H, Hb I-Toulouse, Hb Sudbury, Hb Kurosaki (alpha 1), Poly A (A->G); AATAAA->AATAAG of the alpha2 gene alpha-Thal-2,
Hb Kurosaki (alpha 2), Hb F-Emirates, Hb N-Timone, Hb I (I-Texas, I-Philadelphia), Hb Shaare Zedek
Hb H, Hb I-Toulouse, Hb Sudbury, Hb Kurosaki (alpha 1), Poly A (A->G); AATAAA->AATAAG of the alpha2 gene alpha-Thal-2,
Hb Kurosaki (alpha 2), Hb F-Emirates, Hb N-Timone, Hb I (I-Texas, I-Philadelphia), Hb Shaare Zedek
* Pic non visible / Hidden peak
- 1064 -
CAPILLARYS HEMOGLOBIN(E) - 2014/10
SCHÉMAS / FIGURES
CAPILLARYS HEMOGLOBIN(E)
PROFILS ÉLECTROPHORÉTIQUES - ELECTROPHORETIC PATTERNS
Figure 2
Figure 1
Z15
Z14 Z13
Z12
Z11 Z10 Z9
Hb A
Z8
Z7
Z6 Z5 Z4
Z3 Z2
Z15
Z1
Z14 Z13
Z12
Z11 Z10 Z9
Hb A
Z8
Z7
Z6 Z5 Z4
Z1
Hb A2
Hb A2
Sang bêta-thalassémique
Blood sample with beta-thalassemia
Sang normal
Normal blood sample
Figure 4
Figure 3
Z15
Z3 Z2
Z14 Z13
Z12
Z11 Z10 Z9
Hb A
Z8
Z7
Z6 Z5 Z4
Z3 Z2
Z15
Z1
Hb C
Hb A2
Sang avec variant Hb C
Blood sample with Hb C variant
Z14 Z13
Z12
Z11 Z10 Z9
Hb A
Z8
Z7
Z6 Z5 Z4
Hb S
Hb F
Sang avec variant hétérozygote Hb S
Blood sample with Hb S heterozygote variant
- 1065 -
Z3 Z2
Hb A2
Z1
CAPILLARYS HEMOGLOBIN(E) - 2014/10
SCHÉMAS / FIGURES
CAPILLARYS HEMOGLOBIN(E)
PROFILS ÉLECTROPHORÉTIQUES - ELECTROPHORETIC PATTERNS
Figure 6
Figure 5
Z15
Z14 Z13
Z12
Z11 Z10 Z9
Z8
Z7
Hb F
Z6 Z5 Z4
Z3 Z2
Z15
Z1
Z14 Z13
Z12
Hb A
Z8
Z7
Hb F
Z6 Z5 Z4
Z3 Z2
Z1
Hb A
Hb Bart's
Hb A2
Sang de bébé avec Hb Bart's
Baby blood sample with Hb Bart's
Sang de bébé (agé de 3 semaines)
Baby blood sample (3 weeks old)
Figure 8
Figure 7
Z15
Z11 Z10 Z9
Z14 Z13
Z12
Z11 Z10 Z9
Hb A
Z8
Z7
Z6 Z5 Z4
Z3 Z2
Z15
Z1
Z14 Z13
Z12
Z11 Z10 Z9
Hb A
Z8
Z7
Z6 Z5 Z4
Z3 Z2
Hb F
Hb A2
Sang avec Hb F (jeune enfant)
Blood sample with Hb F (young child)
Hb H
Sang avec Hb H
Blood sample with Hb H
- 1066 -
Hb A2
Z1
CAPILLARYS HEMOGLOBIN(E) - 2014/10
SCHÉMAS / FIGURES
CAPILLARYS HEMOGLOBIN(E)
PROFILS ÉLECTROPHORÉTIQUES - ELECTROPHORETIC PATTERNS
Figure 10
Figure 9
Z15
Z14 Z13
Z12
Z11 Z10 Z9
Hb A
Z8
Z7
Z6 Z5 Z4
Z3 Z2
Hb D-Punjab
Z15
Z1
Z14 Z13
Z12
Z11 Z10 Z9
Hb A
Z8
Z7
Z6 Z5 Z4
Hb A2
Z3 Z2
Hb A2
Z1
Hb
delta A'2
Sang avec variant delta Hb A'2
Blood sample with delta Hb A'2 variant
Sang avec variant Hb D-Punjab
Blood sample with Hb D-Punjab variant
Figure 12
Figure 11
Hb C
Hb E
Hb S
Hb F
Hb A2
Sang avec variant homozygote Hb E et fraction Hb F élevée
Blood sample with homozygote Hb E variant and elevated Hb F
Hb F
Hb A2
Sang avec variants hétérozygotes Hb S et Hb C
Blood sample with Hb S & Hb C heterozygote variants
- 1067 -
CAPILLARYS HEMOGLOBIN(E) - 2014/10
SCHÉMAS / FIGURES
CAPILLARYS HEMOGLOBIN(E)
PROFILS ÉLECTROPHORÉTIQUES - ELECTROPHORETIC PATTERNS
Figure 13
Figure 14
Z15
Hb S
Hb F
Z12
Z11 Z10 Z9
Hb A
Z8
Z7
Hb A2
Z6 Z5 Z4
Hb Lepore
Hb F
Z11 Z10 Z9
Hb A
dégradée
degradated
Z8
Z7
Z6 Z5 Z4
Z3 Z2
Z1
Z3 Z2
Hb F
Hb A2
Sang avec Hb A dégradée (Hb A3) et Hb F faible
Blood sample with degradated Hb A (Hb A3) and faint Hb F
Figure 15
Z14 Z13
Z12
Hb A
Sang avec variant homozygote Hb S (et Hb F)
Blood sample with Hb S homozygote variant (and Hb F)
Z15
Z14 Z13
Z1
Hb A2
Sang avec variant Hb Lepore
Bood sample with Hb Lepo re variant
- 1068 -
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
169
File Size
617 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content