close

Enter

Log in using OpenID

1 ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ

embedDownload
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ
ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ
Στεφάνου Δέλτα 15, Π. Ψυχικό
Τηλ.: 210 - 6798 100
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Διαγωνισμού για την ανάδειξη Εργολάβου – Μεταφορέα
για τη μεταφορά των μαθητών και μαθητριών των Γυμνασίων , Λυκείων και του Ι.Β,
του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος με την ονομασία
Γυμνάσιο – Λύκειο του Κολλεγίου Αθηνών και Γυμνάσιο – Λύκειο - Ι.Β του Κολλεγίου
Ψυχικού, στο Ψυχικό, για τη σχολική περίοδο 2012-13,
με ευχέρεια ανανέωσης για τα δύο επόμενα έτη (1 + 1).
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
: Ενδεικτικά Δρομολόγια
- Πρωινά,
- Απογευματινά,
- Δρομολόγια διαφόρων Προγραμμάτων,
: Δείγμα Εγγυητικής Επιστολής,
: Πίνακας Λεωφορείων,
: Υπόδειγμα Προσφοράς,
σελ. 14
σελ. 14
σελ. 30
σελ. 47
σελ. 56
σελ. 57
σελ. 58
1
Το μη κερδοσκοπικό σωματείο με την επωνυμία «Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα», στο οποίο ανήκει η συνολική ευθύνη λειτουργίας του Γυμνασίου και Λυκείου
του Κολλεγίου Αθηνών και του Γυμνασίου, Λυκείου και Ι.Β του Κολλεγίου Ψυχικού,
που θα λέγεται εφεξής για συντομία «Ε.Ε.Ι.», προκηρύσσει διαγωνισμό για την
ανάδειξη εργολάβου – μεταφορέα, που θα αποκαλείται εφεξής για συντομία
«Μεταφορέας», για την κοινή μεταφορά των μαθητών και μαθητριών που φοιτούν
στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο του Κολλεγίου Αθηνών και των μαθητών και μαθητριών
που φοιτούν στο Γυμνάσιο, στο Λύκειο και στο Ι.Β του Κολλεγίου Ψυχικού, τα οποία
λειτουργούν σε ενιαίο χώρο στο Π. Ψυχικό, που θα αναφέρονται εφεξής για συντομία
«Σχολεία», για τη σχολική περίοδο 2012-13 και με ευχέρεια ανανέωσης, εκ μέρους
του Ε.Ε.Ι., για τα δύο επόμενα σχολικά έτη (1 + 1), με ποσοστό αύξησης των
κομίστρων ίσο ή λιγότερο του πληθωρισμού, με τους παρακάτω γενικούς και
ειδικούς όρους και τα στα συνημμένα παραρτήματα αναφερόμενα λοιπά στοιχεία.
1. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 3 Μαΐου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 στο γραφείο
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Ε.Ε.Ι., που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις
του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος «Ε.Ε.Ι.», Στεφάνου Δέλτα 15 στο
Π. Ψυχικό, από την αρμόδια για το διαγωνισμό αυτό Επιτροπή Μεταφοράς του Ε.Ε.Ι.,
που στο εξής θα λέγεται για συντομία «Επιτροπή».
2. ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
2.1. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί μεταφορείς (Οργανισμοί, Κ.Τ.Ε.Λ.,
Εταιρείες και Μεμονωμένοι Αυτοκινητιστές), που διαθέτουν τουλάχιστον 20 ιδιόκτητα
λεωφορεία δημοσίας χρήσεως και τα υπόλοιπα συνεργατών (δικαιολογητικά
παραγγελιών αγοράς λεωφορείων οποιασδήποτε αντιπροσωπείας αυτοκινήτων,
εταιρείας, καταστήματος, ιδιώτη ή Τραπέζης, δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν
προσμετρούνται ως λεωφορεία). Να είναι όλα σε άριστη μηχανική κατάσταση και
εμφάνιση, να έχουν απαραίτητα ενήμερο πιστοποιητικό καταλληλότητας (Κ.Τ.Ε.Ο.), να
είναι εφοδιασμένα με κινητή τηλεφωνία, να διαθέτουν κλιματισμό (ψύξη - θέρμανση),
να φέρουν πιστοποιημένες με CE ζώνες ασφαλείας, ατομικές και χωριστές για κάθε
κάθισμα, για κάθε μαθητή και, ει δυνατόν, καθίσματα τύπου Bucket.
Τα λεωφορεία να έχουν, καθ’ όλη τη διάρκεια της συμβάσεως, παλαιότητα, κάτω της
δεκαετίας (έτος κατασκευής 2002 και εντεύθεν) και γενικά να πληρούν απολύτως τις
προδιαγραφές που ορίζουν οι Νόμοι και οι Υπουργικές Αποφάσεις για τη μεταφορά
μαθητών, έτσι ώστε να μπορούν να αναλάβουν για ολόκληρο το σχολικό έτος τη
μεταφορά των μαθητών και μαθητριών των Σχολείων.
2.2 Για την ανάθεση του έργου θα ληφθούν σοβαρά υπόψη τα στοιχεία εκείνα
που εξασφαλίζουν την ασφαλή μεταφορά των μαθητών/ριών, την εύρυθμη
λειτουργία των Σχολείων και την καλύτερη εξυπηρέτηση των μεταφερομένων. Γι’
αυτό, ο συνδυασμός της τιμής των κομίστρων με την προϋπηρεσία του μεταφορέα,
τον αριθμό των ιδιόκτητων λεωφορείων, την ηλικία των οχημάτων που θα
χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά των μαθητών και μαθητριών, την ποικιλία των
2
λεωφορείων σε θέσεις, την ύπαρξη συσκευής GPS με αναμεταδότη της θέσης του
λεωφορείου σε κεντρικό σύστημα Η/Υ και δέκτη εντολών, θα παίξουν πρωτεύοντα
ρόλο.
3. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΩΝ
3.1. Η προσφορά θα συνταχθεί σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα
προσφοράς (Παράρτημα 4) και θα υποβληθεί εις απλούν, μέσα σε κλειστό φάκελο, ο
οποίος θα έχει την επιγραφή «Προσφορά». Στη συνέχεια θα τοποθετηθεί μέσα στο
φάκελο των υπόλοιπων δικαιολογητικών ο οποίος θα περιέχει εις απλούν και τα
παρακάτω:
3.1.1. Στοιχεία προϋπηρεσίας του προσφέροντα, που θα αποδεικνύουν την
ικανότητά του, για την παροχή του προκηρυσσόμενου με την παρούσα
διακήρυξη μεταφορικού έργου, σχετικά με την πείρα του στη μεταφορά
προσώπων και ειδικά μαθητών/τριών. Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να
ζητήσει επιπλέον διευκρινίσεις πάνω στα στοιχεία αυτά.
3.1.2. Πίνακας λεωφορείων, ιδιοκτησίας του και συνεργατών του που θα
χρησιμοποιηθούν στη μεταφορά των μαθητών/ριών, με τους αριθμούς
κυκλοφορία και τα λοιπά στοιχεία (όπως το παράρτημα 3). Αν, από
οποιαδήποτε εξέταση ή καταγγελία, προκύψουν στοιχεία που καθιστούν
τον πίνακα του Παραρτήματος 3 ανακριβή, ο μεταφορέας χάνει την
εγγύηση συμμετοχής. Πριν από την υπογραφή της σύμβασης θα
κατατεθούν φωτοτυπίες των αδειών κυκλοφορίας του συνόλου των
λεωφορείων που απαιτούνται για το έργο συν 20% επιπλέον (35 + 2 + 8 =
45). Ο νέος πίνακας θα αποτελεί μέρος της σύμβασης και θα
χρησιμοποιηθεί για την εφαρμογή των ρητρών που αναφέρονται στο άρθρο
14. Πριν από την οριστικοποίησή του ο μεταφορέας έχει το δικαίωμα να
αντικαταστήσει λεωφορεία του αρχικού πίνακα της προσφοράς με άλλα
ίδιας ηλικίας ή νεώτερα τα οποία όμως δεν μπορεί να είναι περισσότερα
από 8 (20%).
3.1.3. Φωτοτυπίες των αδειών κυκλοφορίας των αναγραφομένων στον πίνακα
λεωφορείων.
3.1.4. Βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής εκάστου λεωφορείου ή της
επίσημης αντιπροσωπείας στην Ελλάδα, βάσει της οποίας, βεβαίωσης, να
προκύπτει το έτος κατασκευής.
3.1.5. Αριθμό ατόμων που απασχολεί στα γραφεία του και ό,τι άλλο θεωρείται
χρήσιμο.
3.1.6. Σχέδιο αντιμετωπίσεως ανωμαλιών στη μεταφορά των μαθητών/τριων
λόγω καθυστερήσεως των λεωφορείων στην άφιξή τους στο σημείο
εκκίνησης του κάθε δρομολογίου ή της μη εμφανίσεώς τους για εκτέλεση
δρομολογίου.
3
3.1.7. Εγγυητική επιστολή Τραπέζης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υπέρ του
« Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος για το Γυμνάσιο - Λύκειο
του Κολλεγίου Αθηνών και το Γυμνάσιο – Λύκειο και Ι.Β του Κολλεγίου
Ψυχικού», ποσού 30.000,00€ (ως Παράρτημα 2).
3.1.8. Συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της
υπογραφής δήλωση του Ν. 1599/86 που θα απευθύνεται προς το «Ε.Ε.Ι.»,
στην οποία θα αναγράφεται ότι «ο προσφέρων έλαβε γνώση και
αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης και
είναι ενήμερος του κανονισμού περί σχολικών λεωφορείων για την
ασφαλή μεταφορά των μαθητών, τον οποίο επίσης αποδέχεται
ανεπιφύλακτα». Αν κάποιος όρος της διακήρυξης δε γίνεται δεκτός από τον
προσφέροντα, αυτό πρέπει να δηλωθεί σαφώς και ειδικώς στην εν λόγω
υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86. Σ’ αυτή την περίπτωση η Επιτροπή
διατηρεί το δικαίωμα είτε να δεχτεί τη δήλωση αυτή του προσφέροντα ,είτε
να τον θέσει εκτός διαγωνισμού
3.1.9. Έγγραφο στο οποίο θα αναγράφεται ότι η τιμή του πετρελαίου
επηρεάζει κατά 25% την τιμή του δρομολογίου που προσφέρει ο
διαγωνιζόμενος (ίδιο ποσοστό για όλους).
O παραπάνω φάκελος κλειστός και σφραγισμένος με τη σφραγίδα της εταιρείας,
τουλάχιστο σε ένα σημείο ανοίγματος του φακέλου, θα έχει την επιγραφή
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής στο Διαγωνισμό της 3/5/2012, για την κοινή μεταφορά
των μαθητών και μαθητριών του Γυμνασίου και Λυκείου του Κολλεγίου Αθηνών και
Γυμνασίου, Λυκείου και Ι.Β του Κολλεγίου Ψυχικού, στο Π. Ψυχικό» και θα
απευθύνεται προς το Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Ε.Ε.Ι.)
4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό θα υποβληθεί στην κα
Β. Μπερή στο Γραφείο Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών του Ε.Ε.Ι., κτήριο
ΚΑΠΠΣ, στο Π. Ψυχικό (Στεφ. Δέλτα αρ. 15), το αργότερο μέχρι το μεσημέρι (12:00) της
3/5/2012. Μετά από αυτή την ημερομηνία και ώρα, προσφορές δε θα γίνονται δεκτές.
5. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η ισχύς της προσφοράς δε μπορεί να είναι μικρότερη των εξήντα (60) ημερών από την
ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που ορίζουν χρόνο ισχύος τους
μικρότερο από τον παραπάνω μπορεί, κατά την κρίση της Επιτροπής, να μη γίνουν
δεκτές.
6. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
6.1. Η αποσφράγιση των φακέλων των διαγωνιζομένων θα γίνει στο Γραφείο
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Ε.Ε.Ι, στις 14:00 της 3/5/2012, από την
4
αρμόδια Επιτροπή. Τα έγγραφα των φακέλων και οι προσφερόμενες τιμές θα
καταχωρισθούν σε Συγκριτικό Πίνακα.
6.2. Εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό,
μπορούν να παρευρίσκονται από την αρχή και καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
αποσφράγισης των φακέλων των διαγωνιζομένων, ελέγχου των δικαιολογητικών και
ανοίγματος των προσφορών από την Επιτροπή.
7. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
7.1.
Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της :
7.1.1 Να απορρίψει οποιαδήποτε προσφορά, ανεξάρτητα από την
προσφερθείσα τιμή και τους λοιπούς όρους.
7.1.2. Να μην κατακυρώσει το διαγωνισμό σε κανένα προσφέροντα
εφόσον οι τιμές που προσφέρθηκαν και οι λοιποί όροι κριθούν ασύμφοροι.
7.1.3. Να προτιμήσει άλλο μεταφορέα από τον τελευταίο μειοδότη,
εφόσον συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι εξυπηρετούν καλύτερα ή διασφαλίζουν τα
συμφέροντά της, χωρίς να έχει την υποχρέωση να ενημερώσει τον ή τους μειοδότες
για τους λόγους που την οδήγησαν σε αυτή την απόφαση.
7.1.4. Να επαναλάβει το διαγωνισμό με περιορισμένο αριθμό
εργολάβων.
7.2. Οι Μεταφορείς που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, παραιτούνται
από κάθε δικαίωμά τους να ζητήσουν οποιαδήποτε αποζημίωση από το Ε.Ε.Ι. για
οποιοδήποτε λόγο και ιδιαίτερα από τη μη κατακύρωση του διαγωνισμού σ’ αυτούς,
ακόμη και αν είναι μειοδότες.
8. ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Η κατάθεση, μετά τη διεξαγωγή του
διαγωνισμού, διευκρινίσεων, που ζητήθηκαν από την Επιτροπή, δεν θεωρείται
αντιπροσφορά.
9. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
9.1. Αντικείμενο της προσφοράς είναι η κοινή μεταφορά των μαθητών και
μαθητριών που φοιτούν στο Γυμνάσιο και Λύκειο του Κολλεγίου Αθηνών και
Γυμνάσιο, Λύκειο και Ι.Β του Κολλεγίου Ψυχικού, που εδρεύουν και λειτουργούν σε
ενιαίο χώρο στο Π. Ψυχικό, κατά τη σχολική περίοδο 2012-13 και με ευχέρεια
ανανέωσης, εκ μέρους του Ε.Ε.Ι, για δύο επόμενα σχολικά έτη (1+1).
9.2. Οι μαθητές και οι μαθήτριες, που φοιτούν στα Σχολεία, κατοικούν στην
Αθήνα, στον Πειραιά και στα προάστια αυτών. Υπολογίζεται ότι κατά τη σχολική
5
περίοδο 2012-13, θα μεταφέρονται με μισθωμένα λεωφορεία περίπου 1.300 μαθητές
το πρωί και 1.300 μαθητές το απόγευμα, όταν δεν λειτουργούν τα προγράμματα του
Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών και του Τμήματος Φυσικής Αγωγής.
9.3. Κατά τους περισσότερους σχολικούς μήνες, Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και
Παρασκευή, μετά τη λήξη του κανονικού σχολικού ωραρίου, λειτουργούν διάφορα
προγράμματα των Σχολείων, του Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών και του Τμήματος
Φυσικής Αγωγής του Ε.Ε.Ι. Υπολογίζεται ότι κατά τη σχολική περίοδο 2012-13 θα
μεταφέρονται με μισθωμένα λεωφορεία 250 περίπου μαθητές. Αυτά τα δρομολόγια
χαρακτηρίζονται ως δρομολόγια διαφόρων προγραμμάτων.
9.4. Υπολογίζεται, για τη μεταφορά των μαθητών/τριών της παραγράφου 9.2,
θα χρειαστούν 42 λεωφορεία το πρωί και 42 το απόγευμα και οι μαθητές της
παραγράφου 9.3 θα επιστρέφουν στα σπίτια τους με 8 λεωφορεία. Όλα τα
δρομολόγια, κατά κατηγορία, φαίνονται στο παράρτημα 1.
Για το μεταφορικό έργο θα χρησιμοποιηθούν λεωφορεία από 19 έως 50 θέσεων.
Οι παραπάνω αριθμοί είναι ενδεικτικοί και το Ε.Ε.Ι., λόγω της φύσεως του έργου, δεν
μπορεί να βεβαιώσει ότι θα ισχύσουν. Μπορεί να αυξηθούν ή να μειωθούν για
πολλούς λόγους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η ποιότητα της μεταφοράς και
το ύψος των κομίστρων.
9.5. Με βάση τα στοιχεία προηγούμενων ετών, οι εργάσιμες ημέρες του
σχολείου για μια σχολική χρονιά ανέρχονται στις 160 – 175 περίπου. Οι αριθμοί αυτοί
είναι ενδεικτικοί και το Ε.Ε.Ι. δεν μπορεί να βεβαιώσει, αλλά ούτε να δεσμευθεί, ότι
θα ισχύσουν και τη σχολική περίοδο 2012-13.
9.6. Οι ημέρες της εβδομάδας που λειτουργούν τα Σχολεία είναι Δευτέρα
μέχρι και Παρασκευή, εκτός των επισήμων αργιών του κράτους και ορισμένων ειδικών
του Ε.Ε.Ι., με το παρακάτω ωράριο αφίξεως και αναχωρήσεως των λεωφορείων :
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΑΦΙΞΕΩΣ ΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Καθημερινά η ώρα έναρξης των μαθημάτων για όλες τις τάξεις είναι 8:30 π.μ. Η
είσοδος των λεωφορείων στο σχολείο θα γίνεται από τις 8:00 μέχρι τις 8:20 π.μ., το
αργότερο και η ώρα αναχώρησης από τις αφετηρίες το πρωί ποικίλει και είναι
συνάρτηση με την ώρα άφιξης στο σχολείο.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Χαρακτηρισμός
δρομολογίου
Δευτέρα
Τρίτη
Τετάρτη
Πέμπτη
Παρασκευή
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ
15:45
15:45
15:20
15:45
15:20
ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
17:15
17:15
17:15
17:15
17:15
6
Τα ωράρια αφίξεως και αναχωρήσεως των λεωφορείων είναι ενδεικτικά και μπορεί να
μεταβληθούν αφού ενημερωθεί έγκαιρα ο εργολάβος. Κανένα δρομολόγιο δεν
πληρώνεται εφόσον υπάρχει 48ωρη προειδοποίηση.
Επίσης ενδέχεται να μην πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια των διαφόρων
προγραμμάτων.
9.7. Η μεταφορά εκτελείται βάσει συγκεκριμένων δρομολογίων που
καθορίζονται από Επιτροπή και το Γραφείο Κινήσεως του Ε.Ε.Ι. Η οριστικοποίηση των
δρομολογίων θα γίνει μέσα στον προσεχή Ιούλιο με την ολοκλήρωση της εγγραφής
των μαθητών και μαθητριών στο σύστημα μεταφοράς, χωρίς να αποκλείονται αλλαγές
και τροποποιήσεις δρομολογίων κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.. Ενδεικτικά,
στο Παράρτημα 1, δίνονται τα δρομολόγια που πιθανολογείται να ισχύσουν το
σχολικό έτος 2012-13 με μία αυξομείωση της τάξεως του 25%. Μέσα στο τρίτο
δεκαήμερο του Αυγούστου ο Μεταφορέας υποχρεούται να εκτελέσει δοκιμαστικά
δρομολόγια σε όλες τις διαδρομές και να αναφέρει στο Γραφείο Κινήσεως του Ε.Ε.Ι.
τυχόν προβλήματα.
9.8. Ο Μεταφορέας υποχρεούται, από τις στάσεις παραλαβής των μαθητών,
να παραλαμβάνει και να μεταφέρει στα Σχολεία και αντιστρόφως, μέλη του
προσωπικού του Ε.Ε.Ι. εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.
9.9. Στο Ε.Ε.Ι. λειτουργεί Γραφείο Κινήσεως το οποίο είναι το συντονιστικό
όργανο της Μεταφοράς και στις εντολές και οδηγίες του υποχρεούνται ο
Μεταφορέας, οι οδηγοί, συνοδοί και άλλοι τρίτοι συνεργάτες να συμμορφώνονται.
10. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
10.1 Η επιλογή του προσωπικού (οδηγών, συνοδών κ.λ.π) ανήκει στην
αρμοδιότητα του Μεταφορέα, ο οποίος ευθύνεται αποκλειστικά και βαρύνεται με
όλες ανεξαιρέτως τις οικονομικές και λοιπές σχετικές υποχρεώσεις.
10.2 Το Ε.Ε.Ι., μπορεί να ζητήσει την άμεση αντικατάσταση ή την απομάκρυνση
από τη μεταφορά των μαθητών οδηγού ή συνοδού, εάν εμφανίζει ασυνέπεια, αμελή ή
αγενή συμπεριφορά, ανεπάρκεια ή πλημμέλεια στην εκτέλεση των καθηκόντων του ή
καπνίζει. Το σχετικό αίτημα είναι δεσμευτικό για το Μεταφορέα, ο οποίος οφείλει να
συμμορφωθεί προς αυτό εντός πέντε εργασίμων ημερών και ανεξάρτητα από το ύψος
της οικονομικής επιβαρύνσεως που πάντα είναι του Μεταφορέα.
10.3 Το προσωπικό (οδηγοί και συνοδοί) του Μεταφορέα που απασχολείται στα
δρομολόγια του Ε.Ε.Ι οφείλει να είναι ντυμένο ευπρεπώς και συγκεκριμένα με στολή,
ώστε να έχουν όλοι ομοιόμορφη εμφάνιση. Επίσης, πρέπει να αναγράφεται στις
στολές των συνοδών το ονοματεπώνυμο τους.
11. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Μετά την ανάθεση του έργου της μεταφοράς, ο Μεταφορέας οφείλει να τηρήσει τα
ακόλουθα :
7
11.1 Κάθε λεωφορείο με τη συνοδό του, το πρωί, θα βρίσκεται στην αφετηρία
του δρομολογίου 5 λεπτά νωρίτερα από την ορισμένη ώρα αναχωρήσεως από αυτή
και θα εισέρχονται στο χώρο του σχολείου, στο Π. Ψυχικό, το νωρίτερο 30 λεπτά και
το αργότερο 10 λεπτά πριν από την έναρξη των μαθημάτων που είναι καθημερινά στις
8:30 π.μ. Το απόγευμα θα βρίσκεται σταθμευμένο στο χώρο του σχολείου 15 λεπτά
πριν από τη λήξη των μαθημάτων. Θα αναχωρεί μόνο όταν επιβιβαστούν οι μαθητές,
φορέσουν τις ζώνες ασφαλείας, γίνει από τη συνοδό ο σχετικός έλεγχος με τη λίστα
των μεταφερομένων μαθητών και εφόσον δοθεί το σύνθημα από τον υπεύθυνο
υπάλληλο του σχολείου.
11.2.Κάθε λεωφορείο, τόσο το πρωί όσο και μετά τη λήξη των μαθημάτων, θα
ακολουθεί συγκεκριμένη διαδρομή, θα κάνει στάσεις σε καθορισμένα από το γρ.
κινήσεως του Ε.Ε.Ι. σημεία και δεν επιτρέπεται να αλλάξει διαδρομή και σημεία
στάσης, παρά μόνο με γραπτή έγκριση του γρ. κινήσεως του Ε.Ε.Ι. Η σειρά
εξυπηρέτησης των στάσεων θα είναι αυτή της λίστας μεταφερομένων μαθητών του
γραφείου κινήσεως του Ε.Ε.Ι.
11.3. Η μεταφορά των μαθητών θα γίνεται αποκλειστικά με λεωφορεία που
πληρούν απολύτως τις προδιαγραφές που ορίζουν οι Νόμοι και οι Υπουργικές
αποφάσεις για τη μεταφορά μαθητών. Προσωρινή ή συμπτωματική αντικατάσταση
λεωφορείου με άλλο που δεν πληροί απολύτως τις παραπάνω προϋποθέσεις
αποκλείεται.
11.4 Κάθε όχημα θα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με τις κατάλληλες συσκευές
παρακολούθησης GPS και το αντίστοιχο λογισμικό «School Bus Monitor» της
εταιρείας BK Telematics, το οποίο είναι ήδη εγκατεστημένο και χρησιμοποιεί το
Γραφείο Κίνησης του Ε.Ε.Ι .
11.5 Σε κάθε δρομολόγιο λεωφορείου θα υπάρχει συνοδός με κινητό τηλέφωνο
με το οποίο θα μπορούν να επικοινωνούν οι γονείς των μεταφερομένων μαθητών. Η
συνοδός προσλαμβάνεται και πληρώνεται από τον εργολάβο Μεταφορέα. Τα
καθήκοντα των συνοδών, η καταλληλότητά τους, η σχέση τους με τον Μεταφορέα
καθώς και οι σχετικές υποχρεώσεις του Μεταφορέα προς το Ε.Ε.Ι. καθορίζονται από
το Ε.Ε.Ι. Ο εφοδιασμός της συνοδού με κινητό τηλέφωνο και η πληρωμή των τελών και
γενικά όλων των εξόδων βαρύνουν το μεταφορέα.
11.6 Για την αντιμετώπιση ανωμαλιών στη μεταφορά των μαθητών λόγω
καθυστέρησης των λεωφορείων στην άφιξή τους στο σημείο που ξεκινάει κάθε
δρομολόγιο, ο Μεταφορέας πρέπει να υποβάλει σχέδιο έκτακτης αντικατάστασης
κάθε λεωφορείου. Σε περίπτωση που το Ε.Ε.Ι. θέτει σε ενέργεια σχέδιο έκτακτης
αντικατάστασης, κάθε δαπάνη που θα προκύπτει θα βαρύνει το Μεταφορέα
ανεξάρτητα από το εάν τελικά το λεωφορείο παρουσιάστηκε με καθυστέρηση και αν
πραγματοποίησε ή όχι το δρομολόγιο. Ο Μεταφορέας υποχρεούται να καταβάλει
αμέσως στους δικαιούχους (οδηγούς άλλου μεταφορικού μέσου που θα
χρησιμοποιηθεί) την αμοιβή τους και στην περίπτωση που την καταβάλει το Ε.Ε.Ι., θα
έχει το δικαίωμα να την παρακρατεί από την αμοιβή του Μεταφορέα.
8
11.7 Το απόγευμα, 15 λεπτά προ της λήξεως των μαθημάτων, θα βρίσκονται στο
χώρο του σχολείου δύο εφεδρικά λεωφορεία των 48 θέσεων με συνοδούς, για άμεση
αντικατάσταση εκείνων των λεωφορείων που δε θα εμφανίζονται έγκαιρα, για
εκτέλεση των δρομολογίων τους, αλλά και για εκείνων των λεωφορείων που θα
ακινητοποιηθούν, λόγω βλάβης, κατά την εκτέλεση δρομολογίου. Τα έξοδα των
εφεδρικών λεωφορείων και των συνοδών θα βαρύνουν το μεταφορέα.
11.8 Οι οδηγοί και οι συνοδοί των λεωφορείων να είναι υγιείς και να μην
καπνίζουν κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Η υποτροπή οδηγού ή και συνοδού στο
θέμα καπνίσματος πέραν των άλλων αποτελεί και λόγο απομακρύνσεως από το
σχολείο. Επιπλέον οι οδηγοί να έχουν τα απαραίτητα έγγραφα που προβλέπει ο νόμος
για να οδηγούν λεωφορείο.
11.9 Τα δρομολόγια θα εκτελούνται καθημερινά, με την ίδια συνοδό και τον ίδιο
οδηγό, εκτός βέβαια εξαιρετικών περιπτώσεων και περιπτώσεων ανωτέρας βίας.
12. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Με αποκλειστική ευθύνη του Μεταφορέα, κάθε λεωφορείο που θα χρησιμοποιείται
για την εκτέλεση της μεταφοράς πρέπει να έχει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη όλων των
επιβαινόντων για ατυχήματα και υλικές ζημιές, όπως επίσης και την κατά νόμο
ασφαλιστική κάλυψη για αστική ευθύνη έναντι τρίτων και για υλικές ζημιές. Η
διάρκεια των ανωτέρω ασφαλίσεων πρέπει να καλύπτει το συμβατικό χρόνο της
συμβάσεως μεταφοράς. Αντίγραφα των συμβολαίων πρέπει να κατατεθούν στο Ε.Ε.Ι
πριν από την υπογραφή της σύμβασης.
13. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
13.1 Ο Μεταφορέας υποχρεούται να ορίσει έναν εκπρόσωπό του ο οποίος θα
έχει κινητό τηλέφωνο για να επικοινωνεί με όλα τα λεωφορεία και θα βρίσκεται στο
σχολείο πριν από την πρωινή εκκίνηση από την αφετηρία του πρώτου απ’ όλα
λεωφορείου και θα παραμένει εκεί μέχρι την ολοκλήρωση της μεταφοράς μαθητών
και προσωπικού στα σπίτια τους το απόγευμα.
Ο εκπρόσωπος θα αντιμετωπίζει κάθε πρόβλημα που θα προκύπτει στη μεταφορά,
δίνοντας οδηγίες στις συνοδούς και στους οδηγούς και εξηγήσεις στους γονείς που
τηλεφωνούν. Θα συνεργάζεται στενά με τους υπεύθυνους του σχολείου και το
γραφείο κινήσεως του Ε.Ε.Ι., για την ομαλή και ασφαλή μεταφορά μαθητών και
προσωπικού. Σε περίπτωση απουσίας του εκπροσώπου, ο Μεταφορέας θα πρέπει να
τον αντικαταστήσει αφού ενημερώσει προηγουμένως το γραφείο κινήσεως του Ε.Ε.Ι.
13.2 Εάν το Ε.Ε.Ι ζητήσει λεωφορεία για εκπαιδευτικές εκδρομές και επισκέψεις
των μαθητών/ριών των Σχολείων του, ο Μεταφορέας υποχρεούται να διαθέτει τον
ανάλογο αριθμό λεωφορείων.
13.3. Κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου που θα ισχύει η σύμβαση, ο
Μεταφορέας είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει αμέσως το λεωφορείο ή τον
9
οδηγό ή τον ή τη συνοδό που θα του ζητήσει το Ε.Ε.Ι. για οποιοδήποτε λόγο κρίνει
δικαιολογημένα αναγκαίο με βάση τους όρους της συμφωνίας μεταφοράς.
13.4 Το Ε.Ε.Ι δια του γρ. κινήσεως έχει απεριόριστο δικαίωμα ελέγχου των
λεωφορείων καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Ο έλεγχος μπορεί να γίνεται με
οποιονδήποτε τρόπο κρίνεται πρόσφορος. Ο Μεταφορέας υποχρεούται να θέτει στη
διάθεση του Ε.Ε.Ι, κάθε σχετικό στοιχείο καθώς και τα ίδια τα λεωφορεία, χωρίς
αντιρρήσεις, προσχήματα και παρελκύσεις.
13.5 Πριν από την υπογραφή της συμβάσεως με το Μεταφορέα, η Επιτροπή
Μεταφοράς του Ε.Ε.Ι θα ελέγξει τα λεωφορεία που θα χρησιμοποιηθούν στη
μεταφορά των μαθητών/ριών.
13.6 Το Ε.Ε.Ι. θα διαθέτει προσωπικό που θα επιβλέπει την άφιξη και
αναχώρηση των λεωφορείων από το Σχολείο, καθώς και προσωπικό για την
παρακολούθηση της καλής εκτελέσεως της συμβάσεως που θα υπογραφεί. Επίσης το
Ε.Ε.Ι θα διαθέσει στο μεταφορέα μικρό χώρο μέσα στο σχολείο με τηλεφωνική
γραμμή για παραμονή του εκπροσώπου του, συνοδών και οδηγών. Τα έξοδα
διαμόρφωσης, συντήρησης και επικοινωνίας(τηλέφωνα, Fax κ.λ.π) βαρύνουν το
Μεταφορέα.
14. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Στις περιπτώσεις που ο μεταφορέας παραβαίνει ή αμελεί τις υποχρεώσεις του
υπόκειται σε παρακράτηση των κομίστρων του συγκεκριμένου δρομολογίου στο
οποίο σημειώθηκε η παράβαση ή η αμέλεια με απλή έγγραφη γνωστοποίηση του
Ε.Ε.Ι. προς τον Μεταφορέα. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής παραβάσεις :
14.1 Δεν διαθέτει καθημερινά κατάλληλα λεωφορεία από πλευράς
χωρητικότητας, μηχανικής κατάστασης, καθαριότητας, γενικής εμφάνισης και
ασφάλειας, το ποσό των διακοσίων ευρώ (200 €).
14.2 Δεν διαθέτει το λεωφορείο θέσεις καθημένων για όλους τους μαθητές
που μεταφέρονται με αυτό, το ποσό της τιμής του δρομολογίου.
14.3 Καθυστερεί αδικαιολόγητα η άφιξη ή η αναχώρηση συγκεκριμένου
λεωφορείου ή λεωφορείων, το ποσό της τιμής του δρομολογίου.
14.4 Δεν εκτελούνται τα δρομολόγια κανονικά και ο μεταφορέας επιχειρεί
μεταβολές τους χωρίς έγκριση, το ποσό της τιμής του δρομολογίου.
14.5 Το προσωπικό του μεταφορέα συμπεριφέρεται απρεπώς στους
εκπροσώπους του Κολλεγίου, στους μαθητές, στους γονείς και στο μεταφερόμενο
προσωπικό του Κολλεγίου, το ποσό της τιμής του δρομολογίου.
14.6 Απουσιάζει ο εκπρόσωπος του μεταφορέα, το ποσό της τιμής του
δρομολογίου.
10
14.7 Αποβιβάσει μαθητή εκτός στάσης, χωρίς την έγκριση των γονέων, το ποσό
των τριακοσίων ευρώ (300€).
14.8 Ματαιώνει αδικαιολόγητα δρομολόγιο (χωρίς να υπάρχει ανωτέρα βία)
χρεώνεται με τα έξοδα και επιπλέον με εκατό ευρώ (100 €) - και για υποτροπή με το
ποσό των διακοσίων ευρώ (200 €) - ενώ το Ε.Ε.Ι αποκτά αυτόματα δικαίωμα
καταγγελίας της σύμβασης σε περίπτωση ματαίωσης τριών δρομολογίων
τουλάχιστον.(Δρομολόγιο χωρίς συνοδό ή με όχημα χωρίς ζώνες θεωρείται
ματαιωμένο).
14.9 Μη επίβλεψη χρήσης ζωνών / κάπνισμα οδηγού συνοδού / χρήση
μουσικής με το ποσό των τριάντα ευρώ (30 €) ανά δρομολόγιο.
14.10 Χρησιμοποιήσει αδικαιολόγητα λεωφορείο που δεν περιλαμβάνεται
στον οριστικοποιημένο πίνακα των 45 λεωφορείων, με το ποσό των εκατό ευρώ
(100€) ανά χρήση.
14.11 Χρησιμοποιήσει λεωφορείο που τα στοιχεία του είναι παραποιημένα ή
ανακριβή σε σχέση με τον οριστικοποιημένο πίνακα των 45 λεωφορείων, με το ποσό
των πεντακοσίων ευρώ (500€) ανά ημέρα χρήσης και αν αυτό αφορά περισσότερα
λεωφορεία αυτόματη αποβολή από το έργο με διακοπή της σύμβασης και έκπτωση
της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Τότε το Ε.Ε.Ι., για κάθε μία αδικαιολόγητη παράβαση, ανά δρομολόγιο, των
προηγουμένων παραγράφων και για κάθε φορά που συμβαίνει η παράβαση αυτή θα
δικαιούται να παρακρατεί το κατά περίπτωση τίμημα την ημέρα που έγινε η
παράβαση, με απλή έγγραφη γνωστοποίηση στο Μεταφορέα. Τους μήνες Μάρτιο,
Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο, η παρακράτηση δύναται να αυξηθεί μέχρι το τριπλάσιο του
τιμήματος του συγκεκριμένου δρομολογίου.
15. ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
15.1. Οι τιμές θα υποβληθούν ανά μονή διαδρομή λεωφορείου, χωρίς να
συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Η προσφορά θα υποβληθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα
του Παραρτήματος 4.
Σημειώνεται ότι το κόστος των συνοδών και όλες οι λοιπές επιβαρύνσεις αυτών
βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο το Μεταφορέα.
15.2. Οι τιμές που θα δοθούν θα είναι σταθερές για όλη τη σχολική περίοδο
2012-13 και θα αναπροσαρμόζεται μόνο το 25% που αντιστοιχεί στα καύσιμα. Ως τιμή
πετρελαίου κίνησης θεωρείται η τιμή που ανακοινώνει το ΥΠΑΝ στο site www.ypan.gr
ως μέσο όρο του νομού Αττικής. Σαν αρχική βάση υπολογισμού θεωρείται η τιμή της
6/4/2012 και τιμή πληρωμής ο μέσος όρος κάθε μήνα εργασίας. Αν οι δύο αυτές τιμές
διαφέρουν έως +-10% δε γίνεται καμία μεταβολή στην τιμή του δρομολογίου.
Μεταβολή τιμής δρομολογίου έχουμε μόνο όταν η διαφορά διαφέρει κατά ποσοστό
11
μεγαλύτερο του 10% και μόνο για το υπερβάλλον ποσοστό. Υπέρ του Μεταφορέα σε
περίπτωση αύξησης μεγαλύτερης του 10% & υπέρ του Ε.Ε.Ι., σε περίπτωση μείωσης
μεγαλύτερης του 10%.
15.3. Στην περίπτωση προσθήκης νέου δρομολογίου η τιμή του θα
υπολογίζεται με βάση τις τιμές των άλλων δρομολογίων της περιοχής του. Η
αναδιάρθρωση δρομολογίων δεν επιφέρει ουδεμία αυξομείωση του κομίστρου.
16. ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΚΟΜΙΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ
16.1 Ο Μεταφορέας θα υπογράψει με κάθε γονέα ή κηδεμόνα μαθητή/ρίας
σύμβαση μεταφοράς με την οποία θα ρυθμίζονται εκατέρωθεν οι σχετικές
υποχρεώσεις.
16.2 Το Ε.Ε.Ι θα εισπράττει σε δόσεις τα κόμιστρα από τους γονείς που θα
υπογράψουν σύμβαση με το Μεταφορέα και από αυτά, εφόσον βεβαίως τα έχει
εισπράξει από τους γονείς, θα καταβάλει στο Μεταφορέα, μέσα στο πρώτο
δεκαήμερο του επόμενου μήνα την αμοιβή των πραγματοποιηθέντων δρομολογίων
του προηγουμένου μηνός, αρχίζοντας από τον Οκτώβριο 2012.
16.3 Το Ε.Ε.Ι. δικαιούται να παρακρατεί κάθε μήνα τα ποσά που προβλέπονται
στη σύμβαση ως ποινικές ρήτρες για παραλήψεις υποχρεώσεων του Μεταφορέα.
16.4 Για καμία του αξίωση ο Μεταφορέας δε μπορεί να στραφεί κατά του Ε.Ε.Ι.
εκτός βέβαια για την απόδοση των οριζόμενων στο άρθρο 16.2. κομίστρων, που θα
έχει αποδεδειγμένα εισπράξει από τους υπόχρεους γονείς των μαθητών.
16.5 Σε περιπτώσεις διαφοροποίησης του σχολικού προγράμματος (όπως π.χ.
Πανελλαδικές εξετάσεις, επίδοση ελέγχων κ.α.), κόμιστρα για δρομολόγια τα οποία
ακυρώνονται δεν θα καταβάλλονται στον Μεταφορέα, υπό την προϋπόθεση ότι ο
Μεταφορέας έχει ενημερωθεί από το Ε.Ε.Ι. τουλάχιστον μία (1) εβδομάδα νωρίτερα.
Για έκτακτες ακυρώσεις θα καταβάλλονται στον Μεταφορέα τα ακυρωτικά, που
αντιστοιχούν στο σταθερό ποσό του κομίστρου.
17. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
17.1 .Το Ε.Ε.Ι θα καλέσει τον Μεταφορέα στον οποίο αποφάσισε να αναθέσει
τη μεταφορά, να υπογράψει τη σύμβαση μεταφοράς, με βάση την παρούσα
διακήρυξη και τα παραρτήματά της, το αργότερο μέχρι 15/6/2012.
17.2 Εάν ο Μεταφορέας μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της
πρόσκλησης δεν προσέλθει ή αρνηθεί την υπογραφή της συμβάσεως, κηρύσσεται
έκπτωτος από την υπέρ αυτού κατακύρωση του διαγωνισμού, με σχετική έγγραφη
δήλωση του Ε.Ε.Ι., αζημίως για το Ε.Ε.Ι. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό θα
καταπίπτει αυτοδίκαια υπέρ του Ε.Ε.Ι, που θα δικαιούται να την εισπράξει αμέσως,
χωρίς καμία διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή το Ε.Ε.Ι επιφυλάσσεται να απαιτήσει
πρόσθετα αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημιάς.
12
18. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ
18.1. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο Μεταφορέας οφείλει να καταθέσει
στο Ε.Ε.Ι. εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας για την εμπρόθεσμη, πιστή
και καλή εκτέλεση όλων των όρων της συμβάσεως που θα υπογραφεί, ποσού
100.000,00 € για το Ε.Ε.Ι, που θα ισχύει μέχρι την επιστροφή της. Η εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στο Μεταφορέα στο τέλος της σχολικής
χρονιάς 2012-13 και με την προϋπόθεση ότι δε θα εκκρεμεί καμία απαίτηση της
Επιτροπής από ποινική ρήτρα ή άλλη αιτία και εφόσον ο Μεταφορέας θα έχει
εκπληρώσει τις συμβατικές υποχρεώσεις του στο ακέραιο.
18.2. Σε περίπτωση που ο Μεταφορέας αθετήσει οποιοδήποτε όρο της
σύμβασης ή δεν είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του που απορρέουν από αυτή, το
Ε.Ε.Ι έχει το δικαίωμα αζημίως να τον κηρύξει έκπτωτο με εξώδικη δήλωσή του,
κοινοποιούμενη με δικαστικό επιμελητή, στην οποία θα αναφέρονται ο όρος ή οι
όροι τους οποίους παρέβη ο Μεταφορέας. Από την κοινοποίηση της εξώδικης
δήλωσης καταπίπτει αυτοδίκαια η εγγύηση καλής εκτελέσεως σε όφελος του Ε.Ε.Ι,
που θα δικαιούται να εισπράξει αμέσως και χωρίς καμία διαδικασία ολόκληρο το
ποσό της.
18.3. Ρητά δηλώνεται ότι το Ε.Ε.Ι για προστασία των παραπάνω δικαιωμάτων
του και για λογαριασμό των γονέων, θα δικαιούται να απαιτεί από τον Μεταφορέα,
ακόμη και με τη δικαστική οδό, να τηρεί τους όρους της παρούσας διακηρύξεως.
19. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Συμπληρωματικές πληροφορίες για το διαγωνισμό αυτό θα δίνονται από την
υπεύθυνη του Γραφείου Κινήσεως του Ε.Ε.Ι κ. Αιμιλία Γεωργοπούλου, τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες (08:30 – 16:00), στο τηλ.210-6798189.
Π. Ψυχικό, ………….. 2012
13
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
Α. ΠΡΩΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
14
1 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΣΥΓΓΡΟΥ-ΑΓΑΛΜΑ ΤΡΟΥΜΑΝ-ΚΗΦΙΣΙΑΣ
1
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
2
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ (ΡΟΛΟΙ)
3
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ
4
ΚΑΒΟ ΝΤΟΡΟ (ΚΑΣΤΕΛΛΑ)
5
ΤΖΑΒΕΛΛΑ (ΡΑΛΛΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ)
6
ΣΤΑΣΗ ΧΡΥΣΑΚΗ (ΣΥΓΓΡΟΥ)
7
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ - ΔΑΒΑΚΗ
8
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ - ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ
9
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ - ΕΦΕΣΟΥ (ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ)
10
ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ - ΦΡΑΝΤΖΗ (ΦΙΞ)
11
ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ (ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ)
12
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
13
ΣΤΑΔΙΟ (ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟ)
14
ΑΓΑΛΜΑ ΤΡΟΥΜΑΝ (ΠΡΟΣ ΨΥΧΙΚΟ)
3 - ΓΛΥΦΑΔΑ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ΖΑΜΑΝΟΥ - ΑΛΩΝ (ΓΛΥΦΑΔΑ)
ΖΑΜΑΝΟΥ - ΑΙΓΙΝΗΣ
ΖΑΜΑΝΟΥ - ΦΟΙΒΗΣ
ΖΑΜΑΝΟΥ - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΛΑΜΠΡΑΚΗ - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΛΑΜΠΡΑΚΗ - ΤΑΤΑΚΗ
ΤΑΤΑΚΗ - ΖΕΡΒΑ
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ (ΓΛΥΦΑΔΑ)
ΖΕΠΠΟΥ - ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ
ΖΕΠΠΟΥ - ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ - ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ
Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ - ΡΟΔΟΠΗΣ
Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ - ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗ)
Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (MEGA AB ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ)
15
4 - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ - ΒΑΡΚΙΖΑ
1
ΗΛΙΟΥ - ΚΥΒΕΛΗΣ
2
ΚΑΒΟΥΡΙΟΥ - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΒΟΥΡΙ)
3
ΑΘΗΝΑΣ - ΔΑΝΑΗΣ (ΣΤΡΟΦΗ ΛΑΙΜΟΥ - ΠΛΑΖ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ)
4
ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ - ΕΡΜΟΥ - ΠΛΑΖ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
5
ΙΑΣΩΝΟΣ - ΑΙΟΛΟΥ (ΒΟΥΛ/ΝΗ)
6
ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ - ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ (ΒΟΥΛ/ΝΗ)
7
ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ - ΗΛΕΚΤΡΑΣ (ΒΟΥΛ/ΝΗ)
8
ΠΛΑΤΕΙΑ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ (ΒΑΡΚΙΖΑ)
9
ΒΑΡΚΙΖΑ (ΦΟΥΡΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ)
10
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑ (ΒΑΡΗ)
11
Λ. ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΕΜΠΙΛΕΧ)
5 - ΒΟΥΛΑ-ΓΛΥΦΑΔΑ
1
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
2
ΠΡΙΓΚ. ΠΕΤΡΟΥ-ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
3
ΠΡΙΓΚ. ΠΕΤΡΟΥ - ΡΑΛΛΗ (ΒΟΥΛΑ)
4
Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΛ. ΘΕΜΙΔΟΣ)
5
Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ (ΒΟΥΛΑ)
6
ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
6 - ΓΛΥΦΑΔΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΟΚ - Π.ΦΑΛΗΡΟ - ΑΜΦΙΘΕΑΣ
ΑΣΤΕΡΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (Λ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ - ΛΑΜΠΡΑΚΗ)
ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΓΛΥΦΑΔΑ)
Λ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ - ΜΕΡΟΠΗΣ (ΓΛΥΦΑΔΑ)
ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ (ΓΛΥΦΑΔΑ)
Λ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ & ΘΗΤΑ
Λ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ - ΒΗΤΑ ΟΔΟΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΟ)
Λ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ - ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ
Λ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ - ΑΧΙΛΛΕΩΣ
ΛΕΩΦ.ΑΜΦΙΘΕΑΣ & ΑΧΑΙΩΝ
Λ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ - ΗΧΟΥΣ
Λ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
16
7 - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΣ - ΒΥΡΩΝΑΣ
1
2
3
4
5
6
7
8
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ
Λ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑ - ΣΑΡΑΦΗ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ (ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ)
Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ - ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ - ΒΡΥΟΥΛΩΝ
ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ (ΣΧΟΛΕΙΑ ΒΥΡΩΝΑ)
ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΦΛΕΜΙΝΓΚ (ΒΥΡΩΝΑ)
8 - ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
1
ΤΕΡΜΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ)
2
ΑΧΙΛΛΕΩΣ - ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (Ν. ΣΜΥΡΝΗ)
3
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ)
4
ΟΤΕ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
5
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΕΦΕΣΟΥ
6
ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ - ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ
7
ΙΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ (ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ)_Απόγευμα
9 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΚΟΥΚΑΚΙ-ΣΥΝΤΑΓΜΑ-ΨΥΧΙΚΟ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΑΒΑΚΗ (ΚΑΛΛΙΘΕΑ)
Λ. ΘΗΣΕΩΣ - ΚΑΛΥΨΟΥΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ)
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΖΙΝΗ
ΔΙΟΝΥΣΟΣ (ΑΚΡΟΠΟΛΗ)
Λ. ΑΜΑΛΙΑΣ - ΣΟΥΡΗ Γ. ( ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ )
ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ - ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ
Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ PRESIDENT (ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΝΟΔΟΣ)
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ - ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ (ΨΥΧΙΚΟ)
17
10 - ΒΟΥΛΑ - ΓΛΥΦΑΔΑ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - ΚΑΡΕΑΣ
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΛ. ΔΑΒΑΚΗ Α. ΒΟΥΛΑΣ)
ΓΟΥΝΑΡΗ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ (ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ)
ΓΟΥΝΑΡΗ - ΣΕΡΡΩΝ
ΓΟΥΝΑΡΗ - ΤΥΡΤΑΙΟΥ
ΓΟΥΝΑΡΗ - ΑΝΘΕΩΝ
ΓΟΥΝΑΡΗ - ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ (ΒΕΝΕΤΗ)
ΓΟΥΝΑΡΗ - ΙΘΑΚΗΣ
ΓΟΥΝΑΡΗ - ΑΘΑΝΑΤΟΥ
ΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΚΙ (ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ)
ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΛΑΣΤΗΡΑ (ΑΝΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ)
ΠΛΑΤΕΙΑ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ)
14
ΚΑΡΕΑΣ (ΣΧΟΛΕΙΑ)
11 - ΔΙΟΝΥΣΟΣ - ΕΚΑΛΗ
1
ΔΙΟΝΥΣΟΥ - ΑΝΕΜΩΝΗΣ
2
Λ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ - ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΔΩΝΙΩΝ
3
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΔΩΝΙΩΝ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ
4
ΚΑΙΡΗ - ΚΡΕΟΝΤΟΣ
5
ΚΑΙΡΗ - ΕΥΜΕΝΟΥΣ
6
ΚΑΙΡΗ - ΟΥΡΑΝΙΑΣ (ΔΙΟΝΥΣΟΣ)
7
ΚΑΙΡΗ - ΔΙΟΝΥΣΟΥ
8
Λ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ - ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ
9
Λ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
10
ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ ( ΔΙΟΝΥΣΟΣ )
11
Λ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ - ΘΕΤΙΔΟΣ
12
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΑΠΗΤΟΥ (ΕΚΑΛΗ)
18
12 - ΠΑΓΚΡΑΤΙ - ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ - ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
1
ΚΑΡΠΟΥ - ΕΥΔΟΞΟΥ
2
ΚΑΡΠΟΥ - ΑΡΤΕΜΩΝΟΣ
3
ΦΙΛΟΛΑΟΥ ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ
4
ΦΙΛΟΛΑΟΥ - ΕΥΜΕΝΟΥΣ
5
ΦΙΛΟΛΑΟΥ - ΧΡΕΜΩΝΙΔΟΥ
6
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ-ΒΑΣ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ)
7
ΑΛΣΟΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ (ΦΑΝΑΡΙ)
8
ΣΠ. ΜΕΡΚΟΥΡΗ - ΕΥΦΡΟΝΙΟΥ
9
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΙΟΧΑΡΟΥΣ (ΧΙΛΤΟΝ)
10
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ CROWNE PLAZA (ΧΟΛΙΝΤΕΙ ΙΝ)
11
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ
13 - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ - ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΑΧΑΡΝΩΝ - ΦΙΛΟΘΕΗ
1
2
3
4
6
7
8
ΘΗΒΩΝ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΟΤΕ Ν. ΛΙΟΣΙΩΝ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ (ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΚΥΨΕΛΗΣ)
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΚΡΕΣΝΑΣ (ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ)
ΒΡΙΛΗΣΣΟΥ - ΚΟΛΟΚΑΣΗ
ΠΕΡΡΙΚΟΥ - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩΤΗ
9
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩΤΗ - ΜΟΥΣΩΝ
14 - ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ - ΚΥΠΡΟΥ
Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ - ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ (ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ)
ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΒΡΙΛΗΣΙΑ)
ΑΛΦΕΙΟΥ - ΧΕΛΜΟΥ (ΒΡΙΛΗΣΙΑ)
ΤΑΥΓΕΤΟΥ - ΡΟΔΟΠΗΣ
ΟΛΥΜΠΟΥ - ΡΟΔΟΠΗΣ
ΟΛΥΜΠΟΥ - ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
ΟΛΥΜΠΟΥ - ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ - ΚΕΡΑΣΙΑΣ
ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ - ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ - ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ
19
15 - ΠΑΤΗΣΙΩΝ - ΓΑΛΑΤΣΙ - ΦΙΛΟΘΕΗ
1
2
ΚΥΨΕΛΗΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
3
4
5
ΠΑΤΗΣΙΩΝ - ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ
Λ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ - ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ
Λ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ - ΠΥΘΑΓΟΡΑ (ΣΤΑΣΗ ΣΥΚΙΑ)
6
7
Λ. ΒΕΙΚΟΥ - ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Λ. ΒΕΙΚΟΥ - ΚΥΘΝΟΥ
8
Λ. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ ΣΤΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ
9
Λ. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ ΣΤΑΣΗ ΚΙΛΚΙΣ
16 - ΠΟΛΙΤΕΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΡΙ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΜΑΡΟΥΣΙ
1
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ - ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
2
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ - ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ
3
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ - ΣΑΠΦΟΥΣ (ΠΡΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ)
4
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ - ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ
5
ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ - ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ
6
ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ - ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ
7
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ (ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ) ΚΗΦΙΣΙΑ
8
17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
9
17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΠΗΓΗΣ
10
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ - ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ
11
ΠΕΝΤΕΛΗΣ - ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
17 - ΑΛΙΜΟΣ - Π.ΦΑΛΗΡΟ
1
2
Λ. ΑΛΙΜΟΥ - ΡΩΜΑ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ
3
04η ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ
4
Λ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ - Λ. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ
5
ΕΔΕΜ
6
ΦΑΝΑΡΙΑ ΠΡΑΠΑ
7
8
ΤΡΟΚΑΝΤΕΡΟ
Λ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ
9
ΣΤΑΣΗ ΦΟΡΟΣ (Π. ΦΑΛΗΡΟ)
10
ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ (ΣΥΓΓΡΟΥ)
20
18 - ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ - ΚΟΛΩΝΑΚΙ - ΒΑΣΙΛ. ΣΟΦΙΑΣ
1
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ - ΦΑΝΑΡΙΩΤΩΝ
2
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ - ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ
3
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ - ΤΣΙΜΙΣΚΗ
4
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ - ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΙΟΥ
5
ΣΚΟΥΦΑ - ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ
6
ΣΚΟΥΦΑ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ (ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
19 - ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ - ΚΟΡΩΠΙ - ΚΑΝΤΖΑ - ΠΑΛΛΗΝΗ - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ - Λ. ΑΘΗΝΩΝ (ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ)
ΚΟΡΩΠΙ (ΠΛ. ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΑΛΜΑ)
ΠΑΙΑΝΙΑ (ΜΑΡΚΕΤ ΓΑΛΑΞΙΑΣ)
Λ. ΛΑΥΡΙΟΥ - ΑΘ. ΙΩΑΝΝΟΥ (ΤΖΑΜΠΟ)
ΚΑΝΤΖΑ (ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ)
ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΝΤΖΑ (ΦΑΝΑΡΙΑ ΛΑΥΡΙΟΥ & ΑΦΑΝΩΝ ΗΡΩΩΝ)
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥ (ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ,πρωί)
ΦΑΝΑΡΙΑ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ (ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ)
Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ - ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΓΑΡΥΤΤΟΥ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΕΝΝΕΝΤΥ (ΦΛΥΑΣ)
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ (ΑΓ. ΑΝΝΑ)
20 - ΠΟΛΙΤΕΙΑ
1
ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ (ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ)
2
ΠΟΝΤΟΥ - ΗΡΟΔΟΤΟΥ
3
ΠΟΝΤΟΥ - ΛΕΒΙΔΟΥ
4
ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ - ΙΩΝΙΑΣ
5
ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ - ΣΠΑΡΤΗΣ
21
21 - ΡΑΦΗΝΑ - ΠΙΚΕΡΜΙ - ΠΑΛΛΗΝΗ
1
ΣΤΑΣΗ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ (ΡΑΦΗΝΑ)
2
Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ - ΡΑΦΗΝΑ
3
ΠΙΚΕΡΜΙ (ΧΑΝΙ ΣΚΟΡΔΑ)
4
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ - ΜΟΡΑΝΗ (1η ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ)
5
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (ALEX PAC)
6
ΠΑΛΛΗΝΗ (ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ - ΤΗΝΟΥ)
7
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (ΦΑΝΑΡΙΑ ΕΝΤΙΣΣΟΝ)
22 - ΚΑΤΩ ΚΗΦΙΣΙΑ-ΤΑΤΟΙΟΥ-ΚΗΦΙΣΙΑΣ
1
ΚΗΦΙΣΟΥ - ΑΓΡΑΥΛΗΣ
2
ΚΗΦΙΣΟΥ - ΚΥΝΗΓΩΝ
3
ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
4
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΑΙΩΝ ( ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ)
5
ΕΛΑΙΩΝ - ΧΕΛΙΔΟΝΟΥΣ
6
ΛΥΡΑ - ΧΕΛΙΔΟΝΟΥΣ
7
ΨΑΡΡΩΝ - ΜΙΑΟΥΛΗ
8
ΧΕΛΙΔΟΝΟΥΣ - ΕΣΠΕΡΟΥ
9
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ
10
ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ
23 - ΓΟΥΔΙ-ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ
1
ΟΥΛΩΦ ΠΑΛΜΕ - ΤΑΞΙΛΟΥ
2
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (ΓΟΥΔΙ)
3
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΟΥ
4
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΖΑΓΟΡΑΣ
5
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ (Ν. ΨΥΧΙΚΟ) - ΣΕΦΕΡΗ
22
24 - ΠΑΤΗΣΙΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΜΑΡΟΥΣΙ
1
Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
2
ΚΙΝ/ΦΟΣ ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ
3
Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΚΩΝ/ΛΕΩΣ
4
ΕΙΡΗΝΗΣ - ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ
5
ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (πρωί)
6
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ - ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ (ΜΑΡΟΥΣΙ)
7
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ Ι. (ΦΙΛΟΘΕΗ)
25 - ΕΚΑΛΗ
1
ΡΟΔΩΝ - ΙΚΑΡΙΑΣ (ΠΛ. ΛΑΤΣΗ ΙΩΑΝΝΗ)
2
ΡΟΔΩΝ - ΓΑΡΔΕΝΙΑΣ
3
ΡΟΔΩΝ - ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ΕΚΑΛΗ) (ΠΛ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
4
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ (ΕΚΑΛΗ)
26 - ΒΑΡΥΜΠΟΠΗ - ΤΑΤΟΙΟΥ - ΚΗΦΙΣΙΑΣ
1
ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ (ΧΛΟΗΣ)
2
ΠΕΝΤΕΛΙΚΟ (ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΑΤΟΙΟΥ - ΤΑΤΟΙΟΥ)
3
ΤΑΤΟΙΟΥ - ΑΔΑΜΩΝ ( ΑΧΑΡΝΕΣ )
4
ΤΑΤΟΪΟΥ 130
5
ΤΑΤΟΪΟΥ - ΣΕΒΔΙΚΙΟΥ
7
ΤΑΤΟΙΟΥ (ΖΑΧ/ΣΤΕΙΟ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ)
8
ΤΑΤΟΙΟΥ - ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ
9
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΤΑΤΟΙΟΥ)
10
ΤΑΤΟΙΟΥ - ΟΘΩΝΟΣ (ΚΗΦΙΣΙΑ)
11
ΛΑΜΠΡΑΚΗ - ΚΟΡΥΤΣΑΣ (ΚΑΤ)
23
27 - ΚΕΦΑΛΑΡΙ
1
ΞΕΝΙΑΣ - ΑΥΡΑΣ
2
ΞΕΝΙΑΣ - ΠΕΥΚΩΝ
3
ΞΕΝΙΑΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΥ
4
ΣΚΥΡΟΥ - ΠΕΝΤΕΛΗΣ
5
ΠΕΝΤΕΛΗΣ - ΚΟΡΩΝΗΣ (ΚΕΦΑΛΑΡΙ)
6
ΠΕΥΚΩΝ - ΡΟΔΟΥ
7
ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ - ΡΟΔΟΥ
8
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ
28 - ΔΡΟΣΙΑ - ΕΚΑΛΗ - ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ
1
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ (ΔΡΟΣΙΑ)
2
ΘΗΣΕΩΣ - ΜΑΒΙΛΗ (ΖΑΝΝΕΙΟ ΔΡΟΣΙΑ)
3
ΘΗΣΕΩΣ - ΚΑΛΑΜΟΥ (ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΠΛ. ΝΑΡΚΙΣΣΟΥ)
4
ΠΑΡΝΗΘΟΣ & ΑΛΣΟΥΣ (ΕΚΑΛΗ)
5
ΠΑΡΝΗΘΟΣ - ΠΕΥΚΩΝ (ΕΚΑΛΗ)
6
ΠΑΡΝΗΘΟΣ - ΒΛΑΧΟΥ
7
ΠΑΡΝΗΘΟΣ - ΠΥΘΑΓΟΡΑ
8
ΠΑΡΝΗΘΟΣ - ΤΣΑΡΤΙΛΗ (ΕΚΑΛΗ)
29 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΧΟΛΑΡΓΟΣ - ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ
1
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ (ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
2
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ - ΚΑΤΣΙΜΠΙΡΗ (ΧΟΛΑΡΓΟΣ)
3
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ - ΥΜΗΤΤΟΥ
4
ΥΜΗΤΤΟΥ - ΚΛΕΙΟΥΣ (ΧΟΛΑΡΓΟΣ)
5
ΥΜΗΤΤΟΥ - ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΧΟΛΑΡΓΟΣ)
6
ΤΖΑΒΕΛΛΑ - ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ (Ν. ΨΥΧΙΚΟ)
7
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ - ΤΖΑΒΕΛΛΑ (Ν. ΨΥΧΙΚΟ)
8
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ (ΧΑΛΑΝΔΡΙ)
24
30 - ΠΑΠΑΓΟΥ
1
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΝΙΤΣΗΣ (ΠΑΠΑΓΟΥ)
2
ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
3
4
ΚΑΡΑΛΗ - ΚΑΡΝΑΒΙΑ
ΑΛΕΒΙΖΑΤΟΥ - ΚΑΡΝΑΒΙΑ
5
ΛΑΣΚΟΥ - ΚΑΡΝΑΒΙΑ
6
ΜΠΛΕΣΣΑ - ΚΑΡΝΑΒΙΑ
7
ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΜΠΛΕΣΣΑ
8
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ
9
10
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΜΟΝΗΣ ΚΥΚΚΟΥ (ΠΑΠΑΓΟΥ)
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ (ΠΑΠΑΓΟΣ)
11
ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΩΜΥΛΙΑΣ
12
ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΞΑ (ΠΑΠΑΓΟΥ)
13
ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ - ΟΡΦΕΩΣ
14
ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ - ΚΛΕΙΟΥΣ
15
ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
31 - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΧΟΛΑΡΓΟΣ
1
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (STARBUCKS)
2
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ - ΣΧΟΛΕΙΟΥ
3
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ - ΤΡΩΑΔΟΣ
4
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ - ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ
5
ΑΙΓ. ΠΕΛΑΓΟΥΣ - ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
6
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΕΙΡΗΝΗΣ
7
ΕΙΡΗΝΗΣ - (ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ) - ΕΑΡΟΣ
8
ΕΙΡΗΝΗΣ - ΝΑΥΠΛΙΟΥ
9
ΕΙΡΗΝΗΣ - ΓΙΑΒΑΣΗ
10
ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ
25
32 - Π.ΠΕΝΤΕΛΗ - Ν. ΠΕΝΤΕΛΗ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ
1
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
2
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Π. ΠΕΝΤΕΛΗ)
3
ΜΟΝΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
4
ΣΤΑΣΗ ΠΛΕΖΑΝ
5
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ (Ν. ΠΕΝΤΕΛΗ)
6
ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ (Ν. ΠΕΝΤΕΛΗ)
7
Ν.Ι.Ε. ΝΑΥΤΙΚΟΥ
8
Λ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΝΔΡ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (ΜΕΛΙΣΣΙΑ)
9
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΜΕΛΙΣΣΙΑ)
10
ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ
11
ΠΕΝΤΕΛΗΣ - ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ
33 - ΚΑΣΤΡΙ-ΚΗΦΙΣΙΑ
1
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΡΩΜΥΛΙΑΣ
2
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ - Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (ΚΑΣΤΡΙ)
3
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ - ΘΗΣΕΩΣ
4
ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΙΩΝΙΑΣ
5
ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΔΕΛΤΑ
6
ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ (ΚΗΦΙΣΙΑ)
7
ΖΗΡΙΝΕΙΟ
8
ΚΑΤ (ΚΗΦΙΣΙΑΣ -ΑΘΗΝΑΣ)
9
ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΥ (ΜΑΡΟΥΣΙ)
34 - ΚΟΛΩΝΑΚΙ
1
ΚΑΒΑΛΑΣ (ΦΑΝΑΡΙ ΤΕΙ ΑΙΓΑΛΕΩ, απόγευμσ).
2
ΚΑΒΑΛΑΣ - ΘΗΒΩΝ
3
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΣΩΜΑΤΩΝ
4
ΟΜΟΝΟΙΑ ( ΣΤΑΔΙΟΥ )
5
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΛΩΝΑΚΙΟΥ
6
ΠΑΤΡ. ΙΩΑΚΕΙΜ - ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ
7
ΠΑΤΡ. ΙΩΑΚΕΙΜ - ΜΑΡΑΣΛΗ
8
ΜΑΡΑΣΛΗ - ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ (ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ)
9
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΗΠΑ
26
1
2
3
4
5
6
7
8
9
35 - ΚΗΦΙΣΙΑ - ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ
ΠΕΥΚΩΝ - ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ - ΠΕΥΚΩΝ (ΚΕΦΑΛΑΡΙ)
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ - ΧΡΥΣΟΧΕΡΗ
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ - ΣΩΡΟΥ
ΑΜΑΡ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΜΠΟΤΣΑΡΗ Δ.
ΑΜΑΡ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΠΗΓΑΣΟΥ
ΒΑΡΝΑΛΗ - ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ
ΒΑΡΝΑΛΗ - ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
ΒΑΡΝΑΛΗ - ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
36 - ΕΚΑΛΗ - ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ - ΚΗΦΙΣΙΑ
ΟΤΕ ΕΚΑΛΗΣ (ΘΗΣΕΩΣ)
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΑΛΗΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΕΚΑΛΗ)
ΚΑΣΤΡΙΟΥ - ΑΝΕΜΩΝΗΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΥΣΩΝ (ΕΚΑΛΗ)
ΘΗΣΕΩΣ - ΚΡΙΝΩΝ
ΘΗΣΕΩΣ - ΙΣΜΗΝΗΣ
Λ.ΘΗΣΕΩΣ & ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗ
ΗΡΩΟΝ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
ΦΑΡΟΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ
37 - ΒΟΥΛΑ
1
Λ. ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ - ΑΡΓΟΥΣ
2
ΓΗΠΕΔΟ ΒΟΥΛΑΣ
3
Λ. ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ (ΒΟΥΛΑ)
4
Λ. ΒΑΡΗΣ ΒΑΡΚΙΖΗΣ - ΔΡΟΣΙΝΗ
5
ΦΟΥΡΝΟΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΣΣΑ (ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ)
6
Λ. ΒΑΡΗΣ ΒΑΡΚΙΖΑΣ - ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
7
Λ. ΒΑΡΗΣ ΒΑΡΚΙΖΑΣ - ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (VARI SPORTS CLUB)
8
Λ. ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ
9
Λ. ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΣΤΑΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (ΑΓ. ΙΩΑΝ. ΜΕΤΑΝ/ΤΕ)
27
38 - ΚΕΦΑΛΑΡΙ - ΠΟΛΙΤΕΙΑ - ΚΟΚΚΙΝΑΡΑΣ
1
2
3
4
5
6
7
8
ΚΥΒΕΛΗΣ - ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΥΒΕΛΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ
ΓΚΡΑΝ ΣΑΛΕ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΡΙΑΣ - ΥΓΕΙΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΡΙΑΣ - ΕΥΡΥΑΛΗΣ
ΕΥΡΥΑΛΗΣ - ΠΕΥΚΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΡΙΑΣ - ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΠΕΥΚΩΝ - ΔΗΛΗΓΙΑΝΝΗ
9
ΔΗΛΗΓΙΑΝΝΗ - ΔΙΟΝΥΣΟΥ (ΚΗΦΙΣΙΑ)
39 - ΠΕΥΚΗ - ΑΝΩ ΠΕΥΚΗ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ΒΥΡΩΝΟΣ - ΛΕΡΟΥ (ΠΕΥΚΗ)
ΣΤΡ.ΛΕΚΚΑ - ΥΔΡΑΣ
ΣΤΡ. ΛΕΚΚΑ - ΚΡΗΤΗΣ
ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ - ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΑΝΩ ΠΕΥΚΗ)
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΡΕΩΣ - ΜΙΑΟΥΛΗ
ΑΡΕΩΣ - ΚΝΩΣΣΟΥ
ΡΟΔΟΥ - ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΝΙΟΒΗΣ - 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ
40 - ΕΚΑΛΗ
1
ΡΟΔΩΝ - ΟΡΦΕΩΣ (ΕΚΑΛΗ)
2
ΡΟΔΩΝ - ΗΒΗΣ
3
ΡΟΔΩΝ - ΙΣΜΗΝΗΣ
4
ΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ - ΡΟΔΟΥ
5
ΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ - ΜΗΛΟΥ
6
ΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ
7
ΚΥΜΗΣ - ΚΑΣΤΑΜΟΝΗΣ
28
41 - ΜΠΕΝΑΚΗ - ΤΑΤΟΙΟΥ
1
ΜΠΕΝΑΚΗ - ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ
2
ΜΠΕΝΑΚΗ - ΣΤΡΟΦΥΛΙΟΥ
3
ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
42 - ΔΡΟΣΙΑ - ΣΤΑΜΑΤΑ - ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ
1
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ)
2
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ (ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ)
3
Λ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ - ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ
4
ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ (ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ)
5
ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
6
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ
43 - ΓΕΡΑΚΑΣ - ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ - ΧΑΛΑΝΔΡΙ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ - ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ - ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ - ΕΣΤΙΑΣ
ΜΕΛΙΝΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ - ΤΗΝΟΥ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ - ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ - ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ - ΦΛΩΡΙΝΗΣ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ - Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ - ΗΛΕΙΑΣ
Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ
Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΠΕΥΚΟ)
12
Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ΞΕΝΟΔ. ΑΚΡΟΠΟΛ)
29
Β. ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
30
1 - ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ
1
ΑΓΑΛΜΑ ΤΡΟΥΜΑΝ (ΠΡΟΣ ΨΥΧΙΚΟ)
2
ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟ_(απόγευμα)
3
ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ (ΣΤΑΣΗ ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗΣ)
4
ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ (ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ)
5
ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ - ΦΡΑΝΤΖΗ (ΦΙΞ)
6
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ - ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ
7
ΣΤΑΣΗ ΧΡΥΣΑΚΗ (ΣΥΓΓΡΟΥ)_Απόγευμα
8
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
9
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ (ΡΟΛΟΙ)
10
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ
11
ΚΑΒΟ ΝΤΟΡΟ (ΚΑΣΤΕΛΛΑ)
12
ΤΖΑΒΕΛΛΑ (ΡΑΛΛΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ)
2 - ΨΥΧΙΚΟ - ΚΥΨΕΛΗ - ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ - ΑΙΓΑΛΕΩ
1
ΔΑΦΝΗΣ - ΑΝΘΕΩΝ
2
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩΤΗ - ΜΟΥΣΩΝ
3
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΥΨΕΛΗΣ
4
ΚΥΨΕΛΗΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΥ
5
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ
6
ΚΑΒΑΛΑΣ - ΘΗΒΩΝ
7
ΚΑΒΑΛΑΣ (ΦΑΝΑΡΙ ΤΕΙ ΑΙΓΑΛΕΩ, απόγευμσ).
31
3 - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - ΓΛΥΦΑΔΑ
1
Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (MEGA AB ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ)
2
Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ - ΡΟΔΟΠΗΣ
3
Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ - ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ
4
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ - ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ
5
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ - ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ
6
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ - ΤΑΤΑΚΗ
7
ΤΑΤΑΚΗ - ΖΕΡΒΑ
8
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ (ΓΛΥΦΑΔΑ)
9
ΛΑΜΠΡΑΚΗ - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
10
ΖΑΜΑΝΟΥ - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
11
ΖΑΜΑΝΟΥ - ΦΟΙΒΗΣ
12
ΖΑΜΑΝΟΥ - ΑΙΓΙΝΗΣ
13
ΖΑΜΑΝΟΥ - ΑΛΩΝ (ΓΛΥΦΑΔΑ)
4 - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ - ΒΑΡΚΙΖΑ
1
Λ. ΒΑΡΗΣ - ΚΟΡΩΠΙΟΥ (SATO)
2
Λ. ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΕΜΠΙΛΕΧ)
3
Λ. ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ (ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ)
4
ΑΘΗΝΑΣ - ΚΥΒΕΛΗΣ (ΚΑΒΟΥΡΙ)
5
ΚΑΒΟΥΡΙΟΥ - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΒΟΥΡΙ)
6
ΛΗΤΟΥΣ - ΑΚΤΗΣ (ΚΑΒΟΥΡΙ)
7
ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ - ΑΡΜΟΝΙΑΣ (ΚΑΒΟΥΡΙ)
8
ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ - ΕΡΜΟΥ - ΠΛΑΖ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
9
ΙΑΣΩΝΟΣ - ΑΙΟΛΟΥ (ΒΟΥΛ/ΝΗ)
10
ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ - ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ (ΒΟΥΛ/ΝΗ)
11
ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ - ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΑΣ)
12
ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - ΦΑΙΔΩΝΟΣ
13
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑ (ΒΑΡΗ)
32
5 - ΒΟΥΛΑ
1
Λ. ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΣΤΑΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (ΑΓ. ΙΩΑΝ. ΜΕΤΑΝ/ΤΕ)
2
ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ
3
ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
4
ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΘΗΝΑΙΔΟΣ (ΒΟΥΛΑ)
5
Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ (ΒΟΥΛΑ)
6
Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΛ. ΘΕΜΙΔΟΣ)
7
ΠΡΙΓΚ. ΠΕΤΡΟΥ - ΡΑΛΛΗ (ΒΟΥΛΑ)
8
ΠΡΙΓΚ. ΠΕΤΡΟΥ-ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
6 - ΑΜΦΙΘΕΑΣ - Π.ΦΑΛΗΡΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΓΛΥΦΑΔΑ
1
Λ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ - ΗΧΟΥΣ
2
ΛΕΩΦ.ΑΜΦΙΘΕΑΣ & ΑΧΑΙΩΝ
3
Λ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ - ΑΧΙΛΛΕΩΣ
4
ΖΑΙΜΗ - ΝΑΙΑΔΩΝ (Π. ΦΑΛΗΡΟ)
5
ΖΑΙΜΗ - ΤΡΙΤΩΝΟΣ (Π. ΦΑΛΗΡΟ)
6
ΖΑΙΜΗ - ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ (Π. ΦΑΛΗΡΟ)
7
05η ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ
8
Λ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ - ΒΗΤΑ ΟΔΟΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΟ)
9
Λ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ - ΖΗΤΑ ΟΔΟΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΟ)
10
ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΕΡΓΩΤΗ Γ. (ΓΛΥΦΑΔΑ)
11
Λ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ - ΜΕΡΟΠΗΣ (ΓΛΥΦΑΔΑ)
12
ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΓΛΥΦΑΔΑ)
13
ΑΣΤΕΡΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (Λ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ - ΛΑΜΠΡΑΚΗ)
33
7 - ΒΥΡΩΝΑΣ - ΥΜΗΤΤΟΣ - Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
1
2
3
4
5
6
7
ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΦΛΕΜΙΝΓΚ (ΒΥΡΩΝΑ)
ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ (ΣΧΟΛΕΙΑ ΒΥΡΩΝΑ)
ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ (ΣΤΑΣΗ ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ)
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ
Λ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑ - ΣΑΡΑΦΗ
Λ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΠΥΡΡΩΝΟΣ
Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
8
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΛΟΓΗΡΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ)
8 - ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
1
ΙΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ (ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ)_Απόγευμα
2
ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ - ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ
3
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΕΦΕΣΟΥ
4
ΟΤΕ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
5
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ)
6
ΑΧΙΛΛΕΩΣ - ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (Ν. ΣΜΥΡΝΗ)
7
ΤΕΡΜΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ)
8
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
9
ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ & ΒΟΣΠΟΡΟΥ
9 - ΨΥΧΙΚΟ-ΣΥΝΤΑΓΜΑ-ΚΟΥΚΑΚΙ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ
1
Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.
2
ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΗΓΙΛΛΗΣ
3
Λ. ΒΑΣ. ΑΜΑΛΙΑΣ (ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ)
4
ΣΤΗΛΕΣ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΟΣ (AVIS)
5
ΔΙΟΝΥΣΟΣ (ΑΚΡΟΠΟΛΗ)
6
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ (ΟΡΛΩΦ)
7
ΒΕΙΚΟΥ (ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ )
8
Λ. ΘΗΣΕΩΣ - ΚΑΛΥΨΟΥΣ
9
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΑΒΑΚΗ (ΚΑΛΛΙΘΕΑ)
34
10 - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ - ΓΛΥΦΑΔΑ - ΒΟΥΛΑ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
ΚΑΡΕΑΣ (ΣΧΟΛΕΙΑ)
ΠΛΑΤΕΙΑ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ)
ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΛΑΣΤΗΡΑ (ΑΝΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ)
ΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΚΙ (ΠΡΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑ)
ΓΟΥΝΑΡΗ - ΑΘΑΝΑΤΟΥ
ΓΟΥΝΑΡΗ - ΙΘΑΚΗΣ
ΓΟΥΝΑΡΗ - ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ (ΒΕΝΕΤΗ)
ΓΟΥΝΑΡΗ - ΑΝΘΕΩΝ
ΓΟΥΝΑΡΗ - ΤΥΡΤΑΙΟΥ
ΓΟΥΝΑΡΗ - ΣΕΡΡΩΝ
ΓΟΥΝΑΡΗ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ (ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ)
ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΛ. ΔΑΒΑΚΗ Α. ΒΟΥΛΑΣ)
ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
11 - ΕΚΑΛΗ - ΔΙΟΝΥΣΟΣ
1
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΑΠΗΤΟΥ (ΕΚΑΛΗ)
2
Λ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ - ΘΕΤΙΔΟΣ
3
ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ ( ΔΙΟΝΥΣΟΣ )
4
Λ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
5
Λ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ - ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ
6
ΔΙΟΝΥΣΟΥ - ΑΝΕΜΩΝΗΣ
7
Λ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ - ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΔΩΝΙΩΝ
8
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΔΩΝΙΩΝ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ
9
ΚΑΙΡΗ - ΚΡΕΟΝΤΟΣ
10
ΚΑΙΡΗ - ΕΥΜΕΝΟΥΣ
11
ΚΑΙΡΗ - ΟΥΡΑΝΙΑΣ (ΔΙΟΝΥΣΟΣ)
12
ΚΑΙΡΗ - ΕΥΤΕΡΠΗΣ
13
ΑΙΟΛΙΔΟΣ - ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
14
ΣΤΡΑΤΗ ΚΑΡΡΑ - ΚΙΟΥ
15
ΣΤΡ. ΚΑΡΡΑ & ΓΟΥΝΑΡΗ
35
12 - ΠΑΓΚΡΑΤΙ - ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
1
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ
2
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ CROWNE PLAZA (ΧΟΛΙΝΤΕΙ ΙΝ)
3
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΙΟΧΑΡΟΥΣ (ΧΙΛΤΟΝ)
4
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΡΑΒΕΛ (ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ)
5
ΣΠ. ΜΕΡΚΟΥΡΗ - ΕΥΦΡΟΝΙΟΥ
6
ΑΛΣΟΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ (ΦΑΝΑΡΙ)
7
ΥΜΗΤΤΟΥ - ΑΡΥΒΒΟΥ
8
ΥΜΗΤΤΟΥ - ΕΥΜΕΝΟΥΣ (ΠΑΓΚΡΑΤΙ- ΕΚΟ)
9
ΥΜΗΤΤΟΥ 1ο ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ(ΣΤΑΣΗ ΤΡΟΛΛΕΥ)
10
ΥΜΗΤΤΟΥ - Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (ΦΡΟΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ)
11
Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΝΗΓΟΣ )
13 - ΘΗΒΩΝ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
1
ΠΕΡΡΙΚΟΥ - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩΤΗ
2
ΒΡΙΛΗΣΣΟΥ - ΚΟΛΟΚΑΣΗ
3
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΚΡΕΣΝΑΣ (ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ)
5
ΠΑΤΗΣΙΩΝ - ΚΟΔΡΙΓΚΤΩΝΟΣ
6
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
7
ΟΤΕ Ν. ΛΙΟΣΙΩΝ
8
ΘΗΒΩΝ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
14 - ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ - ΚΥΠΡΟΥ
Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ - ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ (ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ)
Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ - ΤΑΥΓΕΤΟΥ
ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΒΡΙΛΗΣΙΑ)
ΑΛΦΕΙΟΥ - ΧΕΛΜΟΥ (ΒΡΙΛΗΣΙΑ)
ΑΛΦΕΙΟΥ - ΚΙΣΣΑΒΟΥ
ΤΑΥΓΕΤΟΥ - ΡΟΔΟΠΗΣ
ΟΛΥΜΠΟΥ - ΡΟΔΟΠΗΣ
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ - ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ
12
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ - ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ
36
15 - ΦΙΛΟΘΕΗ - ΓΑΛΑΤΣΙ - ΠΑΤΗΣΙΩΝ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ΚΥΠΡΟΥ - ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΦΙΛΟΘΕΗ)
ΚΥΠΡΟΥ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΙΛΟΘΕΗ)
Λ. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ - ΥΑΚΙΝΘΟΥ (ΦΙΛΟΘΕΗ)
Λ. ΒΕΙΚΟΥ - ΑΓ.ΕΙΡΗΝΗΣ
Λ. ΒΕΙΚΟΥ - ΤΡΑΛΛΕΩΝ
Λ. ΒΕΙΚΟΥ - ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ
Λ. ΒΕΙΚΟΥ - Λ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ - ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ
ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ - ΠΑΤΗΣΙΩΝ (ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ)
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
16 - ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΚΗΦΙΣΙΑ - ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ΠΕΝΤΕΛΗΣ - ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ - ΛΑΓΚΑΔΑ (ΝΟΣΟΚ. ΤΣΑΓΚΑΡΗ)
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ - ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ
17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΠΗΓΗΣ
17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ (ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ) ΚΗΦΙΣΙΑ
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ - ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ
ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ - ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ - ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ - ΣΑΠΦΟΥΣ (ΠΡΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ)
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ - ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ - ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
17 - Π.ΦΑΛΗΡΟ-ΑΛΙΜΟΣ
1
ΩΝΑΣΕΙΟ
2
ΣΤΑΣΗ ΦΟΡΟΣ (Π. ΦΑΛΗΡΟ)
3
Λ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ
4
ΤΡΟΚΑΝΤΕΡΟ
5
ΜΠΑΤΗΣ (ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ - ΑΡΕΩΣ)
6
ΕΔΕΜ
7
Λ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ - Λ. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ
8
04η ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ
9
ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ
10
Λ. ΑΛΙΜΟΥ - ΡΩΜΑ (απόγευμα)
37
18 - ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ - ΚΟΛΩΝΑΚΙ - ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΒΙΛΗ
ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ - ΓΕΛΩΝΟΣ
ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ(ΜΕΤΡΟ-ΝΟΣΟΚ)
ΣΟΛΩΝΟΣ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ - ΣΚΟΥΦΑ
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ - ΤΣΙΜΙΣΚΗ
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ - ΦΑΝΑΡΙΩΤΩΝ
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
19 - ΠΑΙΑΝΙΑ - ΚΟΡΩΠΙ - ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΕΝΝΕΝΤΥ (ΦΛΥΑΣ)
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΓΑΡΥΤΤΟΥ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ (ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ-πριν το φανάρι)
ΦΑΝΑΡΙΑ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ (ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ)
ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥ (απόγευμα)
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ (απόγευμα)
ΚΑΝΤΖΑ (ΦΑΝΑΡΙΑ ΛΑΥΡΙΟΥ & ΑΦΑΝΩΝ ΗΡΩΩΝ)
ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΝΤΖΑ (ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ)
Λ. ΛΑΥΡΙΟΥ - ΑΘ. ΙΩΑΝΝΟΥ (ΤΖΑΜΠΟ)
Λ. ΛΑΥΡΙΟΥ - ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ (ΠΑΙΑΝΙΑ)
ΠΑΙΑΝΙΑ (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ)
ΚΟΡΩΠΙ (ΠΛ. ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΑΛΜΑ)
ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ - Λ. ΑΘΗΝΩΝ (ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ)
20 - ΠΟΛΙΤΕΙΑ
1
Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ - ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ
2
ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ (ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ)
3
ΠΟΝΤΟΥ - ΗΡΟΔΟΤΟΥ
4
ΠΟΝΤΟΥ - ΛΕΒΙΔΟΥ
38
21 - ΠΑΛΛΗΝΗ - ΠΙΚΕΡΜΙ - ΡΑΦΗΝΑ
1
2
ΣΤΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (ΦΑΝΑΡΙΑ ΕΝΤΙΣΣΟΝ)
3
4
5
ΠΑΛΛΗΝΗ (ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ - ΤΗΝΟΥ)
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (ALEX PAC)
ΠΙΚΕΡΜΙ (ΧΑΝΙ ΣΚΟΡΔΑ)
6
Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ - ΡΑΦΗΝΑ
7
ΣΤΑΣΗ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ (ΡΑΦΗΝΑ)
22 - ΚΗΦΙΣΙΑΣ-ΤΑΤΟΙΟΥ-ΚΑΤΩ ΚΗΦΙΣΙΑ
1
ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ
2
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ
3
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΤΑΤΟΙΟΥ)
4
ΤΑΤΟΙΟΥ - ΟΘΩΝΟΣ (ΚΗΦΙΣΙΑ)
5
ΟΘΩΝΟΣ & ΔΟΪΡΑΝΗΣ
6
ΜΠΟΤΣΑΡΗ - ΝΙΚΗΤΑΡΑ
7
ΜΠΟΤΣΑΡΗ - ΑΝΘΕΩΝ
8
ΜΠΟΤΣΑΡΗ - ΡΟΔΟΠΗΣ
9
ΕΛΑΙΩΝ - ΚΗΦΙΣΟΥ
10
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΑΙΩΝ ( ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ)
11
ΕΡΜΙΟΝΗΣ - ΛΑΚΩΝΙΑΣ
23 - ΨΥΧΙΚΟ - ΙΛΙΣΙΑ - ΖΩΓΡΑΦΟΥ
1
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ (ΨΥΧΙΚΟ)
2
ΚΑΤΕΧΑΚΗ (ΠΡ.ΙΣΡΑΗΛ)
3
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ (Ν. ΨΥΧΙΚΟ) - ΣΕΦΕΡΗ
4
ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ
5
ΣΧΟΛΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ)
6
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΟΥ
7
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (ΓΟΥΔΙ)
8
ΓΡ. ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ - ΟΥΛΩΦ ΠΑΛΜΕ
9
ΟΥΛΩΦ ΠΑΛΜΕ - ΤΑΞΙΛΟΥ
10
ΕΥΦΡΟΝΙΟΥ - ΟΥΛΩΦ ΠΑΛΜΕ
39
24 - ΜΑΡΟΥΣΙ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΠΑΤΗΣΙΑ
1
2
3
4
5
6
7
8
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ Ι. (ΦΙΛΟΘΕΗ)
ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ - ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (ΑΓ. ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ)
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ - ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ (ΜΑΡΟΥΣΙ)
ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (απόγευμα)
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ - ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΕΙΡΗΝΗΣ - ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ
Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΚΩΝ/ΛΕΩΣ
ΚΙΝ/ΦΟΣ ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ
9
Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
25 - ΕΚΑΛΗ
1
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ (ΕΚΑΛΗ)
2
ΡΟΔΩΝ - ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ΕΚΑΛΗ) (ΠΛ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
3
ΡΟΔΩΝ - ΓΑΡΔΕΝΙΑΣ
4
ΡΟΔΩΝ - ΙΚΑΡΙΑΣ (ΠΛ. ΛΑΤΣΗ ΙΩΑΝΝΗ)
26 - ΚΗΦΙΣΙΑ-ΒΑΡΥΜΠΟΠΗ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ΜΠΕΝΑΚΗ - ΡΑΓΚΑΒΗ
ΜΠΕΝΑΚΗ - ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ
ΜΠΕΝΑΚΗ - ΣΤΡΟΦΥΛΙΟΥ
ΤΑΤΟΙΟΥ - ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ
ΑΔΑΜΩΝ - ΕΣΠΕΡΟΥ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΚΗΦΙΣΟΥ - ΚΥΝΗΓΩΝ
ΚΗΦΙΣΟΥ - ΑΓΡΑΥΛΗΣ
ΑΥΓΗΣ - ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
ΤΑΤΟΙΟΥ (ΦΟΥΡΝΟΣ ΒΕΝΕΤΗ)
ΤΑΤΟΪΟΥ - ΣΕΒΔΙΚΙΟΥ
ΤΑΤΟΪΟΥ 130
ΤΑΤΟΙΟΥ - ΑΔΑΜΩΝ ( ΑΧΑΡΝΕΣ )
ΠΕΝΤΕΛΙΚΟ (ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΑΤΟΙΟΥ - ΤΑΤΟΙΟΥ)
ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ (ΧΛΟΗΣ)
16
Λ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ - ΤΑΤΟΪΟΥ
40
27 - ΚΕΦΑΛΑΡΙ
1
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ
2
ΞΕΝΙΑΣ - ΠΕΥΚΩΝ
3
ΞΕΝΙΑΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΥ
4
ΣΚΥΡΟΥ - ΠΕΝΤΕΛΗΣ
5
ΠΕΝΤΕΛΗΣ - ΚΟΡΩΝΗΣ (ΚΕΦΑΛΑΡΙ)
6
ΟΡΦΕΩΣ - ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ
7
ΠΕΥΚΩΝ - ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ
8
ΠΕΥΚΩΝ - ΡΟΔΟΥ
9
ΓΟΥΝΑΡΗ - ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ
28 - ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ - ΕΚΑΛΗ - ΔΡΟΣΙΑ
1
ΠΑΡΝΗΘΟΣ - ΤΣΑΡΤΙΛΗ (ΕΚΑΛΗ)
2
ΠΑΡΝΗΘΟΣ - ΠΥΘΑΓΟΡΑ
3
ΠΑΡΝΗΘΟΣ - ΒΛΑΧΟΥ
4
ΠΑΡΝΗΘΟΣ - ΠΕΥΚΩΝ (ΕΚΑΛΗ)
5
ΠΑΡΝΗΘΟΣ & ΑΛΣΟΥΣ (ΕΚΑΛΗ)
6
ΘΗΣΕΩΣ - ΔΙΟΝΥΣΟΥ (ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΣΤΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡ.)
7
ΘΗΣΕΩΣ - ΜΑΒΙΛΗ (ΖΑΝΝΕΙΟ ΔΡΟΣΙΑ)
8
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ (ΔΡΟΣΙΑ)
29 - ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ-ΧΟΛΑΡΓΟΣ-ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΧΑΛΑΝΔΡΙ
1
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ (ΧΑΛΑΝΔΡΙ)
2
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ - ΤΖΑΒΕΛΛΑ (Ν. ΨΥΧΙΚΟ)
3
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ - ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ (Ν. ΨΥΧΙΚΟ)
4
ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ - ΚΑΤΣΙΜΠΙΡΗ
5
ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ - ΚΛΕΙΟΥΣ (ΧΟΛΑΡΓΟΣ)
6
ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ - ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΣ
7
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ - ΥΜΗΤΤΟΥ
8
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ - ΚΑΤΣΙΜΠΙΡΗ (ΧΟΛΑΡΓΟΣ)
9
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ (ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
41
30 - ΠΑΠΑΓΟΥ-Ν. ΨΥΧΙΚΟ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ & ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ
ΚΟΡΥΤΣΑΣ - ΚΥΔΩΝΙΩΝ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (ΠΑΠΑΓΟΥ)
ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΞΑ (ΠΑΠΑΓΟΥ)
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ - ΑΝΑΤ. ΘΡΑΚΗΣ
ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΠΑΠΑΡΟΔΟΥ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΝΙΤΣΗΣ (ΠΑΠΑΓΟΥ)
ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΚΑΡΑΛΗ - ΚΑΡΝΑΒΙΑ
ΑΛΕΒΙΖΑΤΟΥ - ΚΑΡΝΑΒΙΑ
ΛΑΣΚΟΥ - ΚΑΡΝΑΒΙΑ
ΜΠΛΕΣΣΑ - ΚΑΡΝΑΒΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΜΟΝΗΣ ΚΥΚΚΟΥ (ΠΑΠΑΓΟΥ)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
31 - ΧΟΛΑΡΓΟΣ-ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (STARBUCKS)
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ - ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ - ΤΡΩΑΔΟΣ
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ - ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΕΙΡΗΝΗΣ
ΕΙΡΗΝΗΣ - (ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ) - ΕΑΡΟΣ
ΕΙΡΗΝΗΣ - ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΕΙΡΗΝΗΣ - ΓΙΑΒΑΣΗ
ΑΙΓ. ΠΕΛΑΓΟΥΣ - ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
32 - ΜΕΛΙΣΣΙΑ - Ν.ΠΕΝΤΕΛΗ - Π.ΠΕΝΤΕΛΗ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ - ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ
ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΜΕΛΙΣΣΙΑ)
Λ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΝΔΡ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (ΜΕΛΙΣΣΙΑ)
Ν.Ι.Ε. ΝΑΥΤΙΚΟΥ
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ (Ν. ΠΕΝΤΕΛΗ)
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ (Ν. ΠΕΝΤΕΛΗ)
ΣΤΑΣΗ ΠΛΕΖΑΝ
ΜΟΝΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Π. ΠΕΝΤΕΛΗ)
42
33 - ΚΗΦΙΣΙΑ - ΚΑΣΤΡΙ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΓΟΥΝΑΡΗ (ΜΑΡΟΥΣΙ)
ΚΑΤ (ΚΗΦΙΣΙΑΣ -ΑΘΗΝΑΣ)
ΖΗΡΙΝΕΙΟ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ (ΚΗΦΙΣΙΑ)
ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΚΑΝΑΡΗ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΙΩΝΙΑΣ
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ - ΘΗΣΕΩΣ
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ - Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (ΚΑΣΤΡΙ)
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΡΩΜΥΛΙΑΣ
34 - ΚΟΛΩΝΑΚΙ
1
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
2
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ PRESIDENT (ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΑΘΟΔΟΣ)
3
ΠΑΤΡ. ΙΩΑΚΕΙΜ - ΜΑΡΑΣΛΗ
4
ΠΑΤΡ. ΙΩΑΚΕΙΜ - ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ
5
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΛΩΝΑΚΙΟΥ
35 - ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ - ΚΕΦΑΛΑΡΙ
1
Λ. ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΓΡΙΒΑ
2
ΒΑΡΝΑΛΗ - ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ
3
ΒΑΡΝΑΛΗ - ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
4
ΒΑΡΝΑΛΗ - ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ
5
ΑΜΑΡ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΠΗΓΑΣΟΥ
6
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΦΡΑΓΚΟΚΚΛΗΣΙΑΣ
7
ΑΜΑΡ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΜΠΟΤΣΑΡΗ Δ.
8
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ - ΣΩΡΟΥ
9
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ - ΧΡΥΣΟΧΕΡΗ
10
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ - ΠΕΥΚΩΝ (ΚΕΦΑΛΑΡΙ)
11
ΞΕΝΙΑΣ - ΓΟΥΝΑΡΗ
43
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
36 - ΚΗΦΙΣΙΑ - ΕΚΑΛΗ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΜΑΡΟΥΣΙ)
ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ΜΑΡΟΥΣΙ)
ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΣΠΑΡΤΗΣ
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ
ΦΑΡΟΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
ΗΡΩΟΝ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΚΟΡΑΗ (στάση ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ)
ΘΗΣΕΩΣ - ΡΩΜΥΛΙΑΣ (ΑΓΡΟΤΙΚΗ)
Λ.ΘΗΣΕΩΣ & ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΘΗΣΕΩΣ - ΙΣΜΗΝΗΣ
Λ. ΘΗΣΕΩΣ - ΠΑΝΟΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΥΣΩΝ (ΕΚΑΛΗ)
ΚΑΣΤΡΙΟΥ - ΑΝΕΜΩΝΗΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΕΚΑΛΗ)
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΑΛΗΣ
ΟΤΕ ΕΚΑΛΗΣ (ΘΗΣΕΩΣ)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
37 - ΒΟΥΛΑ
Λ. ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ
ΦΟΥΡΝΟΣ ΔΡΟΣΟΥ (ΒΑΡΗ) - ΣΤΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ
Λ. ΒΑΡΗΣ ΒΑΡΚΙΖΑΣ - ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
Λ. ΒΑΡΗΣ ΒΑΡΚΙΖΗΣ - ΣΕΡΡΩΝ
ΦΟΥΡΝΟΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΣΣΑ (ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ)
Λ. ΒΑΡΗΣ ΒΑΡΚΙΖΗΣ - ΔΡΟΣΙΝΗ
Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ - ΔΙΓΕΝΗ
Λ. ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ (ΒΟΥΛΑ)
Λ. ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ - ΑΘΗΝΑΣ
ΓΗΠΕΔΟ ΒΟΥΛΑΣ
Λ. ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ - ΑΡΓΟΥΣ
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
38 - ΚΟΚΚΙΝΑΡΑΣ - ΠΟΛΙΤΕΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΡΙ
ΜΟΥΣΩΝ - ΔΙΟΝΥΣΟΥ (ΚΗΦΙΣΙΑ)
ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ - ΚΥΒΕΛΗΣ (ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ)
ΚΥΒΕΛΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ
ΓΚΡΑΝ ΣΑΛΕ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΡΙΑΣ - ΥΓΕΙΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΡΙΑΣ - ΕΥΡΥΑΛΗΣ
ΕΥΡΥΑΛΗΣ - ΠΕΥΚΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΡΙΑΣ - ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΠΕΥΚΩΝ - ΔΗΛΗΓΙΑΝΝΗ
44
39 - ΠΕΥΚΗ - ΑΝΩ ΠΕΥΚΗ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ΒΥΡΩΝΟΣ - ΛΕΡΟΥ (ΠΕΥΚΗ)
ΣΤΡ.ΛΕΚΚΑ - ΥΔΡΑΣ
ΣΤΡ. ΛΕΚΚΑ - ΚΡΗΤΗΣ
ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ - ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΑΝΩ ΠΕΥΚΗ)
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΡΕΩΣ - ΜΙΑΟΥΛΗ
ΑΡΕΩΣ - ΚΝΩΣΣΟΥ
40 - ΕΚΑΛΗ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ΚΥΜΗΣ - ΚΑΣΤΑΜΟΝΗΣ
Λ.ΚΥΜΗΣ - ΣΠ. ΛΟΥΗ
ΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ
ΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ - ΜΗΛΟΥ
ΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ - ΡΟΔΟΥ
ΡΟΔΩΝ - ΙΣΜΗΝΗΣ
ΡΟΔΩΝ - ΗΒΗΣ
ΡΟΔΩΝ - ΧΛΩΡΙΔΟΣ
ΡΟΔΩΝ - ΟΡΦΕΩΣ (ΕΚΑΛΗ)
42 - ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΣΤΑΜΑΤΑ - ΔΡΟΣΙΑ
1
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ
2
ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
3
ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ (ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ)
4
Λ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ - ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ
5
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ (ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ)
6
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ)
7
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ - ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
45
43 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ - ΓΕΡΑΚΑΣ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ΞΕΝΟΔ. ΑΚΡΟΠΟΛ)
Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ - ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ (ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ)
Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΠΕΥΚΟ)
Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ
Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ - ΗΛΕΙΑΣ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ - Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ - ΦΛΩΡΙΝΗΣ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ - ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ)
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ - ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ)
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ - ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ - ΕΣΤΙΑΣ
ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ - ΑΝΘΕΩΝ
ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ - ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ - ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ - ΧΙΟΥ (ΑΝΑΡΩΤΗΡΙΟ - ΓΕΡΑΚΑ)
46
Γ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
47
1 - Π. ΨΥΧΙΚΟ-ΓΑΛΑΤΣΙ-ΠΑΤΗΣΙΑ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ
1
ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Π. ΨΥΧΙΚΟ)
2
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Π. ΨΥΧΙΚΟ)
3
ΔΑΦΝΗΣ - ΑΝΘΕΩΝ
4
Λ. ΒΕΙΚΟΥ - Λ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
5
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ - ΔΡΙΣΚΟΥ
6
Λ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ - ΜΑΡΚΟΡΑ
7
ΠΑΤΗΣΙΩΝ - ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
8
ΠΑΤΗΣΙΩΝ - ΟΥΙΛΛΙΑΜ ΚΙΝΓΚ
9
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
10
ΠΑΤΗΣΙΩΝ - ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
11
ΠΑΤΗΣΙΩΝ - ΠΙΠΙΝΟΥ
12
ΠΑΤΗΣΙΩΝ - ΔΕΡΙΓΝΥ
13
ΠΑΤΗΣΙΩΝ - ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ
14
ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ (HONDOS CENTER)
15
ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Ι.Κ.Α.)
16
ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ)
17
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
48
2 - ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ-ΣΥΓΓΡΟΥ-Π.ΦΑΛΗΡΟ-ΓΛΥΦΑΔΑ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
1
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
2
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΥΑΓ. ΣΧΟΛΗΣ(ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ)
3
ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΒΙΛΗ
4
ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
5
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ(ΜΕΤΡΟ-ΝΟΣΟΚ)
6
ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ - ΚΟΥΜΠΑΡΗ
7
Λ. ΒΑΣ. ΑΜΑΛΙΑΣ - ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ
8
ΣΤΗΛΕΣ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΟΣ (AVIS)
9
Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ & ΠΕΤΜΕΖΑ
10
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ - ΖΙΝΝΗ (ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ)
11
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
12
ΑΓ. ΣΩΣΤΗΣ
13
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ - ΕΦΕΣΟΥ (ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ)
14
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ - ΔΑΒΑΚΗ
15
ΩΝΑΣΕΙΟ
16
ΣΤΑΣΗ ΦΟΡΟΣ (Π. ΦΑΛΗΡΟ)
17
Λ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ
18
ΦΛΟΙΣΒΟΣ (ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ - ΑΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ)
19
ΜΠΑΤΗΣ (ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ - ΑΡΕΩΣ)
20
ΕΔΕΜ
21
02η ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ
22
Λ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ - Λ. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ
23
04η ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ
24
Λ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ - ΑΛΙΜΟΥ
25
Λ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ - ΕΥΡΥΑΛΗΣ
26
ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΓΛΥΦΑΔΑ)
27
ΑΣΤΕΡΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (Λ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ - ΛΑΜΠΡΑΚΗ)
49
3 - ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΓΚΡΑΤΙ-Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ-ΓΛΥΦΑΔΑΒΟΥΛΑ
1
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ PRESIDENT (ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΑΘΟΔΟΣ)
2
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ
3
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ CROWNE PLAZA (ΧΟΛΙΝΤΕΙ ΙΝ)
4
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΙΟΧΑΡΟΥΣ (ΧΙΛΤΟΝ)
5
ΣΠ. ΜΕΡΚΟΥΡΗ - ΕΥΦΡΟΝΙΟΥ
6
ΑΛΣΟΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ (ΦΑΝΑΡΙ)
7
ΥΜΗΤΤΟΥ - ΑΡΥΒΒΟΥ
8
ΥΜΗΤΤΟΥ - ΕΥΜΕΝΟΥΣ (ΠΑΓΚΡΑΤΙ- ΕΚΟ)
9
ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ - Λ. ΒΟΥΛ/ΝΗΣ
10
Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΝΗΓΟΣ )
11
Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ - ΓΡΑΒΙΑΣ (ΔΑΦΝΗ)
12
Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ - Λ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
13
Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ - ΕΥΤΕΡΠΗΣ(ΟΤΕ ΔΑΦΝΗΣ)
14
Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ)
15
Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
16
Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ - ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
17
Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
18
Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ - ΑΛΙΜΟΥ
19
Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ - ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ
20
Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ - ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗ)
21
Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ - ΡΟΔΟΠΗΣ
22
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (ΑΘΗΝΩΝ) - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
23
ΛΑΜΠΡΑΚΗ - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
50
4 - ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΣ-ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΚΟΡΩΠΙ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΕΛΙΚΩΝΟΣ(ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ)
ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ (ΨΥΧΙΚΟ)
ΚΥΠΡΟΥ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΠΑΓΟΥ
ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΠΑΠΑΡΟΔΟΥ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΝΙΤΣΗΣ (ΠΑΠΑΓΟΥ)
ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΠΙΝΔΟΥ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΞΑ (ΠΑΠΑΓΟΥ)
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (ΠΑΠΑΓΟΥ)
ΕΘΝ. ΑΜΥΝΗΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ - ΥΜΗΤΤΟΥ
ΗΡΩΟΝ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ - ΚΑΤΣΙΜΠΙΡΗ (ΧΟΛΑΡΓΟΣ)
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ - ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ
Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ (ΙΑΣΩ)
ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ
Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ - ΗΠΕΙΡΟΥ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ (ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ - ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΕΙΡΗΝΗΣ
ΑΙΓ. ΠΕΛΑΓΟΥΣ - ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ - ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ - ΤΡΩΑΔΟΣ
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ - ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (CITI BANK)
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ (ΕΚΚΛΗΣΙΑ)
Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ - ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ (ΓΑΛΑΞΙΑΣ)
ΦΑΝΑΡΙΑ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ (ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ)
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
ΚΑΝΤΖΑ (ΦΑΝΑΡΙΑ ΛΑΥΡΙΟΥ & ΑΦΑΝΩΝ ΗΡΩΩΝ)
ΚΑΝΤΖΑ (ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ)
ΛΕΩΦ. ΛΑΥΡΙΟΥ - ΠΑΙΑΝΙΑ (LIDL)
ΚΑΡΕΛΑ
35
ΚΟΡΩΠΙ (ΠΛ. ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΑΛΜΑ)
51
5 - ΚΗΦΙΣΙΑΣ-ΕΚΑΛΗ-ΔΙΟΝΥΣΟΣ-ΔΡΟΣΙΑ-ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
1
ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΚΑΝΑΡΗ
2
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ
3
ΦΑΡΟΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
4
ΘΗΣΕΩΣ - ΡΩΜΥΛΙΑΣ (ΑΓΡΟΤΙΚΗ)
5
ΘΗΣΕΩΣ - ΙΣΜΗΝΗΣ
6
Λ. ΘΗΣΕΩΣ - ΠΑΝΟΣ
7
ΘΗΣΕΩΣ - ΑΝΕΜΩΝΗΣ
8
ΘΗΣΕΩΣ - ΓΙΑΣΕΜΙΩΝ (ΕΚΑΛΗ)
9
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΕΝΝΕΝΤΥ-ΕΚΑΛΗ
10
ΟΤΕ ΕΚΑΛΗΣ (ΘΗΣΕΩΣ)
11
ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΑΡΚΙΣΣΟΥ
12
ΔΙΟΝΥΣΟΥ - ΡΟΔΩΝ
13
Λ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ - ΘΕΤΙΔΟΣ
14
ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ ( ΔΙΟΝΥΣΟΣ )
15
ΔΙΟΝΥΣΟΥ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
16
ΚΑΙΡΗ - ΔΙΟΝΥΣΟΥ
17
ΚΑΙΡΗ - ΕΥΤΕΡΠΗΣ
18
ΚΑΙΡΗ - ΟΥΡΑΝΙΑΣ (ΔΙΟΝΥΣΟΣ)
19
ΚΑΙΡΗ - ΚΡΕΟΝΤΟΣ
20
ΚΑΙΡΗ - ΜΗΤΡ.ΚΥΔΩΝΙΩΝ
21
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ (ΔΡΟΣΙΑ)
22
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ)
23
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ - ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
24
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ
52
6 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ-ΜΕΛΙΣΣΙΑ-ΚΕΦΑΛΑΡΙ-ΠΟΛΙΤΕΙΑ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ΚΥΠΡΟΥ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΙΛΟΘΕΗ)
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΡΥΖΗ (ΦΙΛΟΘΕΗ)
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ - ΣΟΛΩΜΟΥ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΧΑΛΑΝΔΡΙ)
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΟΥΡΟΥ (ΧΑΛΑΝΔΡΙ)
Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ - ΛΙΤΣΑ (ΧΑΛΑΝΔΡΙ)
Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ΞΕΝΟΔ. ΑΚΡΟΠΟΛ)
Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ - ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ (ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ)
Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ
Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΠΕΥΚΟ)
Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ - ΗΛΕΙΑΣ
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΛΕΩΦ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ)
Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ - ΚΥΠΡΟΥ
14
15
16
17
18
19
Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ - ΠΑΡΝΗΘΟΣ
Λ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΟΛΥΜΠΟΥ
ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) (ΣΧΟΛΕΙΑ)
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΤΣΑΛΔΑΡΗ (ΜΕΛΙΣΣΙΑ)
ΤΣΑΛΔΑΡΗ - ΠΗΓΗΣ (ΜΕΛΙΣΣΙΑ)
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΠΗΓΗΣ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ (ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ) ΚΗΦΙΣΙΑ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ - ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ - ΛΕΣΒΟΥ
ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ - ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ
ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ - ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ
ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ - ΞΕΝΙΑΣ
ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ - ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ
ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ - ΚΥΒΕΛΗΣ (ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ)
ΓΚΡΑΝ ΣΑΛΕ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΡΙΑ (ΣΙΤΕ)
ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ (ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ)
ΠΟΝΤΟΥ - ΗΡΟΔΟΤΟΥ
35
ΠΟΝΤΟΥ - ΕΛΛΗΣ
53
7 - ΦΙΛΟΘΕΗ-ΜΑΡΟΥΣΙ-ΚΗΦΙΣΙΑ-Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ
1
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΓ. ΦΙΛΟΘΕΗΣ (ΦΙΛΟΘΕΗ)
2
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
3
ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ
4
ΚΟΜΒΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
5
ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΜΑΡΟΥΣΙ)
6
ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΓΟΥΝΑΡΗ (ΜΑΡΟΥΣΙ)
7
ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ΜΑΡΟΥΣΙ)
8
ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
9
ΚΑΤ (ΚΗΦΙΣΙΑΣ -ΑΘΗΝΑΣ)
10
ΖΗΡΙΝΕΙΟ
11
ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ (ΚΗΦΙΣΙΑ)
12
ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΟΘΩΝΟΣ
13
ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΜΠΕΝΑΚΗ
14
ΜΠΕΝΑΚΗ - ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ
15
ΜΠΕΝΑΚΗ - ΣΤΡΟΦΥΛΙΟΥ
16
ΤΑΤΟΙΟΥ - ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ
17
ΤΑΤΟΙΟΥ (ΦΟΥΡΝΟΣ ΒΕΝΕΤΗ)
18
ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
19
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΑΙΩΝ ( ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ)
20
ΕΛΑΙΩΝ - ΡΕΜΒΗΣ
21
ΛΥΡΑ - ΕΛΑΙΩΝ
22
ΛΥΡΑ - ΑΝΘΕΩΝ
54
8 - ΓΛΥΦΑΔΑ-ΒΟΥΛΑ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
1
ΦΑΝΑΡΙΑ ΒΥΡΩΝΑ
2
ΚΑΡΕΑΣ (ΣΧΟΛΕΙΑ)
3
ΠΛΑΤΕΙΑ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ)
4
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ
5
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ
6
ΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΚΙ (ΠΡΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑ)
7
ΓΟΥΝΑΡΗ - ΑΘΑΝΑΤΟΥ
8
ΓΟΥΝΑΡΗ - ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ (ΒΕΝΕΤΗ)
9
ΓΟΥΝΑΡΗ - ΑΝΘΕΩΝ
10
ΓΟΥΝΑΡΗ - ΤΥΡΤΑΙΟΥ
11
ΓΟΥΝΑΡΗ - ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
12
ΖΑΜΑΝΟΥ - ΦΟΙΒΗΣ
13
ΖΑΜΑΝΟΥ - ΑΛΩΝ (ΓΛΥΦΑΔΑ)
14
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ (ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ)
15
Λ. ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ - ΑΡΓΟΥΣ
16
ΓΗΠΕΔΟ ΒΟΥΛΑΣ
17
Λ. ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ - ΑΘΗΝΑΣ
18
Λ. ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ (ΒΟΥΛΑ)
19
ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ - Λ. ΒΟΥΛ/ΝΗΣ (ΒΟΥΛΑ)
20
Λ. ΑΛΚΥΟΝΙΔΩΝ - Λ. ΒΑΡΗΣ ΒΑΡΚ. (ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΚΟΥΤΑΛΑ)
21
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΚΑΒΟΥΡΙ)
22
ΠΛΑΖ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
23
ΙΑΣΩΝΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑΣ
24
ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ - ΗΛΕΚΤΡΑΣ (ΒΟΥΛ/ΝΗ)
55
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
ΠΡΟΣ
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΑΘΗΝΑ…………………………….2012
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΙΘ…………..ΔΙΑ 30.000,00 €
Κύριοι,
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα εγγυητική
επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της
διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των τριάκοντα χιλιάδων € (30.000,00€)
υπέρ της εταιρείας ……………………………… ……………………………….για την συμμετοχή
στον διαγωνισμό για κοινή μεταφορά των μαθητών και μαθητριών των Γυμνασίων,
Λυκείων και Ι.Β του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος με την ονομασία
Γυμνάσιο - Λύκειο του Κολλεγίου Αθηνών και Γυμνάσιο – Λύκειο – Ι.Β του
Κολλεγίου Ψυχικού, στο Π. Ψυχικό, το σχολικό έτος 2012-13.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή
μερικά, χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί
το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρείς (3) ημέρες από απλή έγγραφη
ειδοποίησή σας.
Η
παρούσα
αφορά
μόνο
την
παραπάνω
αιτία
και
ισχύει
μέχρι…………………..(προσοχή: Πρέπει να ισχύει το λιγότερο δύο μήνες μετά την
ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού) οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν
έχει απέναντί μας καμία ισχύ εφόσον πριν από την παρέλευση της παραπάνω
προθεσμίας δε θα μας ανακοινωθεί εγγράφως αξίωσή σας για το ποσό της
εγγυήσεως σε βάρος αυτού που αφορά η παρούσα.
Βεβαιώνεται τέλος ότι το ποσόν της παρεχομένης με την παρούσα εγγυήσεως
περιλαμβάνεται στο συνολικό ποσό χορηγήσεως εγγυήσεων που καθορίστηκε από
το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
Με τιμή
56
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ
ΘΕΣΕΙΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΕΤΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΗΣ
1
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΕΚΤΟΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΗΣ
1
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΕΝΤΟΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ
ΑΔΕΙΑΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΜΑΡΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΑΘΗΝΑ ……………………………………2012
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
57
ΤΗΛ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Για την κοινή μεταφορά των μαθητών και μαθητριών των Γυμνασίων, Λυκείων και
Ι.Β του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος με την ονομασία Γυμνάσιο Λύκειο του Κολλεγίου Αθηνών και Γυμνάσιο – Λύκειο – Ι.Β του Κολλεγίου Ψυχικού,
στο Π. Ψυχικό, το σχολικό έτος 2012-13.
ΠΡΟΣΦΕΡΩ
Για κάθε μονή διαδρομή λεωφορείου με συνοδό, χωρίς Φ.Π.Α που αναφέρεται στην
παρούσα διακήρυξη, το ποσό των……….…Ευρώ
ΑΘΗΝΑ…………………………2012
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
58
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
13
File Size
894 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content