close

Enter

Log in using OpenID

30%

embedDownload
Katalogos_FINAL_Layout 1 20/3/2012 12:31 μμ Page 1
www.unimac.gr
Είμαστε
δίπλα σας!
παρέχοντας:
• EðéëåãìÝíá ðñïúüíôá • Ðëïýóéá ãêÜìá • ¢ñôéá ïñãÜíùóç
• Ðïéïôéêü äßêôõï äéáíïìÞò • Ôå÷íéêÞ õðïóôÞñéîç
• ÌåãÜëï stock • ÃñÞãïñç ðáñÜäïóç • ÐáíåëëáäéêÞ êÜëõøç
Ïé ôéìÝò ðñïóöïñÜò éó÷ýïõí έως 15 Ιουνίου 2012 και ìÝ÷ñé åîáíôëÞóåùò ôùí áðïèåìÜôùí.
Katalogos_FINAL_Layout 1 20/3/2012 12:32 μμ Page 2
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ RYOBI
Êùäéêüò: 65404
Ôýðïò: RLT-3025 F
Êùäéêüò: 65405
Ôýðïò: RLT-4025
Êùäéêüò: 65402
Ôýðïò: RLT-5030 S
42 € -40%
25,20 €
58 € -30%
40,60 €
88 € -35%
57,20 €
ÐåñéëáìâÜíει:
KåöáëÞ ìåóéíÝæáò
ÐåñéëáìâÜíει:
KåöáëÞ ìåóéíÝæáò
Ëõ÷íßá Ýíäåéîçò
ðáñï÷Þò
ñåýìáôïò.
Ëõ÷íßá Ýíäåéîçò
ðáñï÷Þò
ñåýìáôïò.
Εργονομική,
αντιολισθητική
λαβή για ασφαλή
χειρισμό
Εργονομική,
αντιολισθητική
λαβή για ασφαλή
χειρισμό
Με αναδιπλούμενο
βραχίονα
ÊÙÄÉÊOÓ
ÔÕÐOÓ
ÉΣΧΥΣ
ÐΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ
ÔΑΧΥΤΗΤΑ
ÌΕΣΙΝΕΖΑ
ÂΑΡΟΣ
65404
65405
65402
RLT-3025 F
300 Watt
250 mm
11000 R.P.M.
1,2 mm
1,9 Kg
RLT-4025
400 Watt
250 mm
11000 R.P.M.
1,5 mm
2,3 Kg
RLT-5030 S
500 Watt
300 mm
1,5 mm
3,1 Kg
i
i
115 € -40%
69 €
HΛΕΚΤΡΙΚΟ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ RYOBI
195 € -40%
117 €
Êùäéêüò: 65403
Ôýðïò: RLT-6038 EX
i
Äéáéñïýìåíïò
‘Áîïíáò
Äéá
ÐåñéëáìâÜíει:
KåöáëÞ ìåóéíÝæáò,
ιμάντα ανάρτησης
600 Watt
380 mm
7500 R.P.M.
1,5 mm
4,3 Kg
éñ
‘Áî ïýìå
ïí íï
áò ò
ÉΣΧΥΣ
ÐΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ
ÔΑΧΥΤΗΤΑ
ÌΕΣΙΝΕΖΑ
ÂΑΡΟΣ
i
Ëõ÷íßá Ýíäåéîçò
ðáñï÷Þò ñåýìáôïò.
ÐåñéëáìâÜíει:
KåöáëÞ ìåóéíÝæáò,
Êùäéêüò: 65407
ιμάντα ανάρτησης,
Ôýðïò: RBC-1000 EX
τρίφτερο δίσκο
κοπής
ÉΣΧΥΣ
1000 Watt
ÐΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ:
ÌΕ ΜΕΣΙΝΕΖΑ
380 mm
ÌΕ ΔΙΣΚΟ
200 mm
ÔΑΧΥΤΗΤΑ:
ÌΕ ΔΙΣΚΟ / ÌΕ ΜΕΣΙΝΕΖΑ 8500/7000 R.P.M.
ÄΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ
200 x 25,4 mm
ÌΕΣΙΝΕΖΑ
2,0 mm
ÂΑΡΟΣ
4,8 Kg
i
2
Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.
i
Katalogos_FINAL_Layout 1 20/3/2012 12:32 μμ Page 3
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ RYOBI
Τα θαμνοκοπτικά RYOBI καινοτομούν και διευρύνουν τις δυνατότητές σας. Έτσι, με το μοντέλο RBC-30 SESA δεν έχετε απλώς ένα ποιοτικό και πλούσιο σε εξοπλισμό
θαμνοκοπτικό, αλλά και τη δυνατότητα να το μετατρέψετε σε ένα πολυεργαλείο χάρη στην προαιρετική σειρά εξαρτημάτων Expand-it. Τώρα γρήγορα εύκολα και οικονομικά μετατρέπετε το θαμνοκοπτικό σας σ’ ένα πολυμηχάνημα που θα σας βοηθήσει να κλαδέψετε φυτά και δέντρα, να σκαλίσετε και να καθαρίσετε το κήπο σας.
Επίσης, το μοντέλο RBC-30 SBT είναι ένα αρκετά δημοφιλές θαμνοκοπτικό, γιατί χάρη στη μίζα που διαθέτει, το ξεκινάτε με τον πλέον ξεκούραστο τρόπο: απλώς με
το πάτημα ενός κουμπιού. Για ακόμη πιο δύσκολες εργασίες η RYOBI προτείνει τα πανίσχυρα και πλούσια εξοπλισμένα θαμνοκοπτικά των 40 cm³ RBC-40 SB και 52
cm³ RBC-52 SB.
270 € -30%
189 €
λευρες
Πολύπ
τητες
δυνατό
Êùäéêüò: 65411
Ôýðïò: RBC-30 SESA
ÊÕÂÉÓÌÏÓ
365 € -30%
255,50 €
Åýêïëç
åêêßíçóç
ìå ìßæá.
30 cc
Êùäéêüò: 65412
Ôýðïò: RBC-30 SBT
ÉÓ×ÕÓ
1 HP
ÐËÁÔÏÓ ÊÏÐÇÓ
ÌÅÓÉÍÅÆÁ / ÄÉÓÊÏÓ 460/200 mm
ÍÔÅÐÏÆÉÔÏ
0,415 lt
ÂÁÑOÓ
7,24 Kg
ÊÕÂÉÓÌÏÓ
ÉÓ×ÕÓ
ÐËÁÔÏÓ ÊÏÐÇÓ
ÌÅÓÉÍÅÆÁ / ÄÉÓÊÏÓ
ÍÔÅÐÏÆÉÔÏ
ÂÁÑOÓ
ÊáñìðõñáôÝñ Quick-Fire
ãéá åýêïëç åêêßíçóç.
Óõíïäåýåôáé ìå:
• 2 êåöáëÝò ìåóéíÝæáò
• ÉìÜíôá áíÜñôçóçò
• Ôñßöôåñï äßóêï êïðÞò
• ËÜäé 2÷ñïíïõ êéíçôÞñá
Reel-Easy
Pro Cut II
TM
TM
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προαιρετικά εξαρτήματα
Expand it, δείτε σελ. 254 του αναλυτικού καταλόγου της UNIMAC 2011.
345 € -35%
224,25 €
Ισχυρό
52cc
Pro Cut II TM
Reel-Easy
TM
243,75 €
Êùäéêüò: 65414
Ôýðïò: RBC-52 SB
40 cc
1,7 HP
ÊÕÂÉÓÌÏÓ
ÉÓ×ÕÓ
ÐËÁÔÏÓ ÊÏÐÇÓ
ÌÅÓÉÍÅÆÁ / ÄÉÓÊÏÓ
ÍÔÅÐÏÆÉÔÏ
ÂÁÑOÓ
420/255 mm
1,2 lt
7,7 Kg
Óõíïäåýåôáé ìå:
• Κåöáλή ìåóéíÝæáò
• ÉìÜíôá áíÜñôçóçò
• Ôñßöôåñï äßóêï êïðÞò
460/200 mm
0,40 lt
8,2 Kg
375 € -35%
Êùäéêüò : 65413
Ôýðïò: RBC-40 SB
ÊÕÂÉÓÌÏÓ
ÉÓ×ÕÓ
ÐËÁÔÏÓ ÊÏÐÇÓ
ÌÅÓÉÍÅÆÁ / ÄÉÓÊÏÓ
ÍÔÅÐÏÆÉÔÏ
ÂÁÑOÓ
30 cc
1 HP
Óõíïäåýåôáé ìå:
• 2 êåöáëÝò ìåóéíÝæáò
• Ôñßöôåñï äßóêï êïðÞò
• ÉìÜíôá áíÜñôçóçò
• 10 ìåóéíÝæåò ãéá êåöáëÞ
Pro Cut IΙΤΜ
• 6 ìÝôñá ìåóéíÝæá ãéá
êåöáëÞ Reel-EasyΤΜ
• Ìðáôáñßá 12 Volt
• ÖïñôéóôÞ ìðáôáñßáò
• ËÜäé 2÷ñïíïõ êéíçôÞñá
(Επεκτάσιμο)
Ισχυρό
40cc
α
Με μίζ
52 cc
1,9 HP
420/255 mm
1,2 lt
7,9 Kg
Óõíïäåýåôáé ìå:
• Κεφαλή ìåóéíÝæáò
• ÉìÜíôá áíÜñôçóçò
• Ôñßöôåñï äßóêï êïðÞò
Easy-Fit TM
Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.
Easy-Fit TM
3
Katalogos_FINAL_Layout 1 20/3/2012 12:32 μμ Page 4
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ
-30%
ΜEΣΙΝΕΖΕΣ
ECO
v
Για ελαφριά
χρήση.
i (mm)
ΜΗΚΟΣ (m)
69350
69351
69352
1.30
1.65
2.00
15
15
15
TIMH
0,80 € 0,56 €
1,10 € 0,77 €
1,40 € 0,98 €
ÊÙÄΙΚΟΣ
i (mm)
ΜΗΚΟΣ (m)
TIMH
v Επαγγελματική
σειρά.
v 3πλάσια απόδοση
κοπής σε σχέση με
την σειρά ECO.
69357
69359
69360
69362
69363
69364
69365
69366
69367
2.40
3.00
2.40
3.00
3.50
4.00
3.00
3.50
4.00
15
15
87 (450gr)
56 (450gr)
41 (450gr)
32 (450gr)
168 (1,35kg)
124 (1,35kg)
95 (1,35kg)
1,90 € 1,33 €
2,70 € 1,89 €
9,00 € 6,30 €
9,00 € 6,30 €
9,00 € 6,30 €
9,00 € 6,30 €
27,80 € 19,46 €
27,80 € 19,46 €
27,80 € 19,46 €
PRO SILENT
ÊÙÄΙΚΟΣ
i (mm)
ΜΗΚΟΣ (m)
2.40
15
69374
69375
69377
69378
69379
69369
69370
69371
3.00
2.40
3.00
3.50
4.00
3.00
3.50
4.00
15
87 (450gr)
56 (450gr)
41 (450gr)
32 (450gr)
168 (1,35kg)
124 (1,35kg)
95 (1,35kg)
ÊÙÄΙΚΟΣ
i (mm)
ΜΗΚΟΣ (m)
TIMH
3.00
3.00
3.50
4.00
3.00
3.50
4.00
15
56 450gr
41 (450gr)
32 (450gr)
168 (450gr)
124 (450gr)
95 (1,35kg)
3,10 € 2,17 €
10,70 € 7,49 €
10,70 € 7,49 €
10,70 € 7,49 €
31,50 € 22,05 €
31,50 € 22,05 €
31,50 € 22,05 €
i(mm)
ΜΗΚΟΣ (m)
3.00
3.00
3.50
4.00
3.00
3.50
4.00
15
51 (450gr)
38 (450gr)
29 (450gr)
153 (1,35kg)
112 (1,35kg)
87 (1,35kg)
PRO
69372
v Ελικοειδής (στριφτή).
v Χαμηλού θορύβου.
v Για επαγγελματική
χρήση.
D-TWIST
69343
69344
69345
69346
69347
69348
69349
v Τετράγωνη
ελικοειδής.
v Με ενισχυμένο
πυρήνα.
v Χαμηλού θορύβου.
v Για επαγγελματική
χρήση και μεγάλη
απόδοση κοπής.
ALU
ÊÙÄΙΚΟΣ
69335
69336
69337
69338
69339
69340
69341
v Τετράγωνη
αλουμινίου.
v Ενισχυμένη με
αλουμίνιο για
ακόμη μεγαλύτερη
απόδοση και διάρκεια ζωής.
D-CUT
ÊÙÄΙΚΟΣ
v Τετράγωνη με
ενισχυμένο πυρήνα.
v Υψηλής ποιότητας
πρώτες ύλες.
v Ανθεκτική, μεγάλης
αντοχής για υψηλές
αποδόσεις.
Σε τεμάχια των 42 cm.
4
ÊÙÄΙΚΟΣ
69325
69326
69327
69328
69329
69330
69331
69333
69334
i (mm)
ΜΗΚΟΣ (m)
3.00
3.00
3.50
4.00
3.00
3.50
4.00
3.50
4.00
15
47 (450gr)
35 (450gr)
27 (450gr)
142 (1,35kg)
105 (1,35kg)
81 (1,35kg)
20 x 0,42 m
15 x 0,42 m
Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.
TIMH
2,10 €
1,47 €
3,00 € 2,10 €
10,00 € 7,00 €
10,00 € 7,00 €
10,00 € 7,00 €
10,00 € 7,00 €
28,50 € 19,95 €
28,50 € 19,95 €
28,50 € 19,95 €
TIMH
3,30 €
10,60 €
10,60 €
10,60 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
2,31 €
7,42 €
7,42 €
7,42 €
21,00 €
21,00 €
21,00 €
TIMH
3,70 €
11,00 €
11,00 €
11,00 €
31,50 €
31,50 €
31,50 €
2,90 €
2,90 €
2,59 €
7,70 €
7,70 €
7,70 €
22,05 €
22,05 €
22,05 €
2,03 €
2,03 €
Katalogos_FINAL_Layout 1 20/3/2012 12:32 μμ Page 5
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΕΣ
5,50 € -30%
3,85 €
Êùäéêüò: 69382
UNIVERSAL FIX LINE
4 EΞΟΔΩΝ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
UNIVERSAL FIX LINE
4 EΞΟΔΩΝ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Κατάλληλο για όλα τα
θαμνοκοπτικά
Κατάλληλο για όλα τα
θαμνοκοπτικά
9 € -30%
6,30 €
Êùäéêüò: 69383
7,50 € -30%
5,25 €
Êùäéêüò: 69381
11 € -30%
7,70 €
Êùäéêüò: 69384
UNIVERSAL SPEED FEED
AYTOMATH
UNIVERSAL SPEED
FEED
AYTOMATH
Κατάλληλο για όλα τα θαμνοκοπτικά
(για γρήγορη & εύκολη
επανατροφοδότηση
με μεσινέζα χωρίς άνοιγμα)
Κατάλληλο για όλα τα θαμνοκοπτικά
με μεταλλικό δίσκο για
καλύτερη προστασία από
τα χτυπήματα και
μεγαλύτερη αντοχή
ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Êùäéêüò: 731041
142/2111
8,
75
€ -30%
Êùäéêüò: 731040
11,20 € -30%
7,84 €
142/2100
6,13 €
Κάσκα ρυθμιζόμενη με δικτυωτή
μάσκα. Διαστάσεις: 30 x 20 εκ.
Κάσκα πολυκαρβονίου διαφανής,
αναδιπλούμενη, ρυθμιζόμενη
σε βάθος και φάρδος.
Διαστάσεις: 23 x 30 εκ.
Êùäéêüò: 731043
Êùäéêüò: 731042
142/213
12,90 € -30%
9,03 €
142/212
Kιτ κάσκας με δικτυωτή μάσκα με
αντιιδρωτική φάσα στο μέτωπο,
που ανασηκώνεται και ρυθμίζεται
σε βάθος και φάρδος.
11,90 € -30%
8,33 €
Κιτ κάσκας με διαφανή πρόσοψη
πολυκαρβονίου με αντι-ιδρωτική
φάσα στο μέτωπο, που ανασηκώνεται
και ρυθμίζεται σε βάθος και φάρδος.
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ KRAFT
-30%
K 5,5 P Plus
ΚΩΔΙΚOΣ
ΤΥΠΟΣ
ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cm³)
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ(HP/3600 R.P.M.)
ΚΑΥΣΙΜΟ
ΧΩΡ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ(lt)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) (mm)
ΑΞΟΝΑΣ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΛΑΔΙΟΥ
ΤΙΜΗ
TIMH ME EΚΠΤΩΣΗ
23454
23457
K 5,5 Q Plus
K 5,5 P Plus
163
163
5,5
5,5
ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ
3,6
3,6
430x380x390
430x380x390
ΣΦΗΝΑ 19,05 mm
ΣΠΕΙΡΩΜΑ 3/4~~-16 UNF
ΝΑΙ
ΝΑΙ
130,00 €
130,00 €
91,00 €
91,00 €
Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.
5
Katalogos_FINAL_Layout 1 20/3/2012 12:33 μμ Page 6
BENZINOKINHTO ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ
280 € -30%
196 €
Êùäéêüò: 65434
Ôýðïò: RÇÔ-2660 DA
26 cm3
0,9 HP
60 cm
28 mm
5,3 kg
ÊÕÂÉÓÌÏÓ
ÉÓ×ÕÓ
ÌÇÊÏÓ ËÁÌÁÓ
ÁÐÏÓÔÁÓÇ ÄÏÍÔÉÙÍ
ÂÁÑÏÓ
ÊáñìðõñáôÝñ
Quik-Fire ãéá
åýêïëç åêêßíçóç.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ
78 € -35%
57 € -35%
50,70 €
37,05 €
Êùäéêüò: 69235
Ôýðïò: KBL 1800
ÉΣΧΥΣ
ÌåôáâëÞôç ôá÷ýôçôá
6000 - 15000 R.P.M.
Êùäéêüò: 69236
Ôýðïò: KBL 2500
1800 Watt
ÉΣΧΥΣ
ΟΓΚΟΣ ΑΕΡΑ
12 m3/min
ÔΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ
270 Km/h
ÓΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
40 lt
2500 Watt
ΟΓΚΟΣ ΑΕΡΑ
14 m3/min
ÔΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ 140 - 270 Km/h
ÓΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
40 lt
Ôçëåóêïðéêüò
óùëÞíáò
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ
32 € -30%
46 € -30%
22,40 €
32,20 €
Ôçëåóêïðéêüò
Üîïíáò
98 Ýùò 122 cm.
Êùäéêüò: 69201
Ôýðïò: KGT 2530
ΙΣΧΥΣ
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ
TAXYTHTA
MEΣΙΝΕΖΑ
ΒΑΡΟΣ
300 Watt
250 mm
12000 R.P.M.
i12 / 1,4 mm
2 kg
Συνοδεύεται με κεöáλή ìåóéíÝæáò
6
Êùäéêüò: 69202
Ôýðïò: KGT 3045
ΙΣΧΥΣ
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ
TAXYTHTA
MEΣΙΝΕΖΑ
ΒΑΡΟΣ
450 Watt
300 mm
9000 R.P.M.
i1,4 / 1,6 mm
2,8 kg
Συνοδεύεται με κεöáλή ìåóéíÝæáò
Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.
Katalogos_FINAL_Layout 1 20/3/2012 12:33 μμ Page 7
ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΟΠΗΣ ΓΚΑΖΟΝ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ
v
Ρύθμιση ύψους
κοπής με
κεντρικό μοχλό
-35%
54,60 €
145 € -35%
94,25 €
Êùäéêüò: 49845
Ôýðïò: KLM 3310
Êùäéêüò: 49847
Ôýðïò: KLM 4216
84 €
ΙΣΧΥΣ
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ
ΚΑΔΟΣ
ΒΑΡΟΣ
ΙΣΧΥΣ
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ
ΚΑΔΟΣ
ΒΑΡΟΣ
1000 Watt
33 cm
26 lt
7,5 kg
1600 Watt
42 cm
40 lt
12,5 kg
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ
280 € -35%
182 €
v
315 € -35%
204,75 €
v
Σασί από ατσάλι.
Êùäéêüò: 49775
Ôýðïò:
SG 46 R-3,5 HP
Êùäéêüò: 49776
Ôýðïò:
SG 48 R-4,5 HP
KINHTHΡΑΣ
SG 3,5 HP
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ
44 cm
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ
2,5-8 cm
ΚΑΔΟΣ
60 lt
ΒΑΡΟΣ
26,5 kg
KINHTHΡΑΣ
SG 4,5 HP
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ
47 cm
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ
2,5-8 cm
ΚΑΔΟΣ
60 lt
ΒΑΡΟΣ
27,5 kg
450 € -35%
355 € -35%
292,50 €
230,75 €
v
Êùäéêüò: 49777
Ôýðïò:
SG 51 R-5,5 HP
KINHTHΡΑΣ
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ
ΚΑΔΟΣ
ΒΑΡΟΣ
SG 5,5 HP
51 cm
2,5-8 cm
60 lt
30 kg
Σασί από ατσάλι.
v
v
Σασί από ατσάλι.
Σασί από ατσάλι.
Με κίνηση στους
πίσω τροχούς.
Êùäéêüò: 49778
Ôýðïò:
SG 51 R-SP5,5 HP
KINHTHΡΑΣ
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ
ΚΑΔΟΣ
ΒΑΡΟΣ
SG 5,5 HP
51 cm
2,5-8 cm
70 lt
32 kg
Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.
7
Katalogos_FINAL_Layout 1 20/3/2012 12:33 μμ Page 8
ΣΚΑΠΤΙΚΑ
HΛΕΚΤΡΙΚΑ
Êùäéêüò: 49836
Ôýðïò: ΚΤ 311 EL
Êùäéêüò: 49862
Ôýðïò: ΚΤ 300 EL
ΙΣΧΥΣ
ÔΑΣΗ / ÓΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΒΑΡΟΣ
750 Watt
230 V / 50 Hz
1 εμπρός
Κορώνα - Πηνίο
30 cm
9 Kg
ΙΣΧΥΣ
ÔΑΣΗ / ÓΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΒΑΡΟΣ
95 € -30%
1050 Watt
230 V / 50 Hz
1 εμπρός
Κορώνα - Πηνίο
30 cm
10,7 Kg
125 € -30%
66,50 €
87,50 €
ΒEΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ
Êùäéêüò: 49849
Ôýðïò: ΚΤ 500 Z
Êùäéêüò: 49848
Ôýðïò: ΚΤ 400 Z
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
ΙΣΧΥΣ
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΛΑΒΗ
ΤΡΟΧΟΙ
ΒΑΡΟΣ
KRAFT (4-χρονος)
4,5 HP
1 εμπρός
Κορώνα - Πηνίο
38 c m
Ρυθμιζόμενη
Δύο
29 kg
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
ΙΣΧΥΣ
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΛΑΒΗ
ΤΡΟΧΟΙ
ΒΑΡΟΣ
KRAFT (4-χρονος)
5,5 HP
1 εμπρός
Κορώνα - Πηνίο
55 c m
Ρυθμιζόμενη
Δύο
43 kg
350 € -30%
245 €
8
Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.
440 € -30%
308 €
Katalogos_FINAL_Layout 1 26/3/2012 10:56 πμ Page 9
ΣΩΛΗΝEΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ITAΛΙΑΣ
-30%
-30%
ΤΕΝΑΤΕΧ AGRI
5 στρώσεων l Ειδικό πλέγμα antitorsion για να μην
συστρέφεται και τσακίζει l Υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες.
Γενικής χρήσης l 4 στρώσεων.
KΩΔΙΚΟΣ
621001
621002
621003
621004
621005
i ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΗΚΟΣ
621006
621007
621008
621009
621010
1/2΄΄
1/2΄΄
1/2΄΄
5/8΄΄
5/8΄΄
15m
25m
50m
15m
25m
ΤΙΜΗ
6,60 €
4,62 €
11,00 €
7,70 €
22,00 € 15,40 €
8,80 €
6,16 €
14,70 € 10,29 €
KΩΔΙΚΟΣ
621011
621012
621013
621014
621015
5/8΄΄
3/4΄΄
3/4΄΄
1΄΄
1΄΄
50m
25m
50m
25m
50m
29,50 €
24,00 €
47,00 €
41,00 €
82,00 €
621016
621017
621018
621019
621020
20,65 €
16,80 €
32,90 €
28,70 €
57,40 €
SPRING (ασύστροφος)
i ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
1/2΄΄
1/2΄΄
1/2΄΄
5/8΄΄
5/8΄΄
ΜΗΚΟΣ
15m
25m
50m
15m
25m
5/8΄΄
3/4΄΄
3/4΄΄
1΄΄
1΄΄
50m
25m
50m
25m
50m
ΤΙΜΗ
12,20 € 8,54 €
20,30 € 14,21 €
40,60 € 28,42 €
15,00 € 10,50 €
25,00 € 17,50 €
50,00 €
39,00 €
78,00 €
61,00 €
122,00 €
35,00 €
27,30 €
54,60 €
42,70 €
85,40 €
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΗΠΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ
Εύκολος στις ρυθμίσεις
Êùäéêüò: 69309
ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΠΙΡΑΛ
15M ΜΕ ΠΙΣΤΟΛΙ
& ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟ
Êùäéêüò: 69308
37 € -25%
27,75 €
17,60 € -30%
12,32 €
v Ψηφιακή ένδειξη ώρας.
v Δυνατότητα ρύθμισης διάρκειας ποτίσματος με 16 προεπιλεγμένες ρυθμίσεις
(από 1 έως 180 λεπτά).
v Δυνατότητα ρύθμισης του κάθε πότε θέλουμε να ποτίσουμε (10 επιλογές).
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΕΜΗ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΡΟΥΛΙ ΤΟΙΧΟΥ - ΕΔΑΦΟΥΣ
ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 15m
-30% ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 15m
70 €
49 €
Êùäéêüò:
69303
Περιλαμβάνει: Αυτόματη ανέμη,
2 ταχυσύνδεσμους λάστιχου, ρακόρ
σύνδεσης βρύσης, ρυθμιζόμενο ακροφύσιο
ψεκασμού, λάστιχο 15m, λάστιχο σύνδεσης
με βρύση. Με σύστημα αυτόματης επαναφοράς λαστίχου.
Êùäéêüò:
69305
42 € -35%
27,30 €
Περιλαμβάνει: Φορητή
ανέμη,
3 ταχυσύνδεσμους
λάστιχου,
ταχυσύνδεσμο λάστιχου stop,
ρακόρ
σύνδεσης
βρύσης,
ρυθμιζόμενο ακροφύσιο, 15m λάστιχο και
λάστιχο σύνδεσης με βρύση.
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΚΑΡΟΥΛΙ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ 60m
Êùäéêüò: 69304
48 € -40%
28,80 €
v Αποθηκεύει
έως και 60m
λάστιχο 1/2~~
(13mm).
v Σπαστή λαβή
που ρυθμίζεται
καθ’ ύψος και
προσαρμόζεται
ανάλογα με το
ύψος του χρήστη.
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ
ΚΑΡΟΥΛΙ ΜΕ
ΛΑΣΤΙΧΟ 15m
33 € -35%
21,45 €
Êùäéêüò:
69302
Περιλαμβάνει: Τροχήλατο καρούλι,
3 ταχυσύνδεσμους λάστιχου,
1 ταχυσύνδεσμο non-drip, ρυθμιζόμενο
ακροφύσιο ψεκασμού, λάστιχο 15m,
λάστιχο σύνδεσης με βρύση.
Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.
9
Katalogos_FINAL_Layout 1 20/3/2012 12:33 μμ Page 10
YΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ
IP68
ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
67 € -30%
46,90 €
53 € -30%
37,10 €
Êùäéêüò: 43577
Ôýðïò: SP 400
Êùäéêüò: 43580
Ôýðïò: SP 750
ÉÓ×ÕÓ
0,55 HP
ÐÁÑO×Ç (max)
7000 lt/h
ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO
8m (max)
ÓÔOÌÉO
1’’-1’’1/4-1’’1/2
ÊÁËÙÄÉO
10 m
ÌÅÃ. ÓÙÌÁÔÉÄÉÙÍ 5 mm (max)
ÉÓ×ÕÓ
1,0 HP
ÐÁÑO×Ç (max)
12000 lt/h
ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO
8,5m (max)
ÓÔOÌÉO
1’’-1’’1/4-1’’1/2
ÊÁËÙÄÉO
10 m
ÌÅÃ. ÓÙÌÁÔÉÄÉÙÍ 5 mm (max)
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
67 € -30%
46,90 €
75 € -30%
52,50 €
Êùäéêüò: 43586
Ôýðïò: SPD 750
Êùäéêüò: 43592
Ôýðïò: SPD 900
ÉÓ×ÕÓ
1,0 HP
ÐÁÑO×Ç (max)
12500 lt/h
ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO
8,5m (max)
ÓÔOÌÉO
1’’-1’’1/4-1’’1/2
ÊÁËÙÄÉO
10 m
ÌÅÃ. ÓÙÌÁÔÉÄÉÙÍ 35 mm (max)
ÉÓ×ÕÓ
1,3 HP
ÐÁÑO×Ç (max)
14000 lt/h
ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO
8,5m (max)
ÓÔOÌÉO
1’’-1’’1/4-1’’1/2
ÊÁËÙÄÉO
10 m
ÌÅÃ. ÓÙÌÁÔÉÄÉÙÍ 35 mm (max)
ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΙΝΟΧ
80 € -30%
56 €
94 € -30%
65,80 €
Êùäéêüò: 43582
Ôýðïò: SP 550 X
ÉÓ×ÕÓ
ÐÁÑO×Ç (max)
ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO
ÓÔOÌÉO
ÊÁËÙÄÉO
ÌÅÃ. ÓÙÌÁÔÉÄÉÙÍ
0,75 HP
8500 lt/h
7,5m (max)
1’’-1’’1/4
10 m
5 mm (max)
Êùäéêüò: 43584
Ôýðïò: SP 900 X
ÉÓ×ÕÓ
ÐÁÑO×Ç (max)
ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO
ÓÔOÌÉO
ÊÁËÙÄÉO
ÌÅÃ. ÓÙÌÁÔÉÄÉÙÍ
1,3 HP
12000 lt/h
9m (max)
1’’-1’’1/4
10 m
5 mm (max)
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΙΝΟΧ
106 € -30%
74,20 €
94 € -30%
65,80 €
Êùäéêüò: 43590
Ôýðïò: SPD 1100 X
Êùäéêüò: 43588
Ôýðïò: SPD 750 X
ÉÓ×ÕÓ
1,0 HP
ÐÁÑO×Ç (max)
12500 lt/h
ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO
8m (max)
ÓÔOÌÉO
1’’-1’’1/4-1’’1/2
ÊÁËÙÄÉO
10 m
ÌÅÃ. ÓÙÌÁÔÉÄÉÙÍ 35 mm (max)
10
ÉÓ×ÕÓ
1,5 HP
ÐÁÑO×Ç (max)
15500 lt/h
ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO
11m (max)
ÓÔOÌÉO
1’’-1’’1/4-1’’1/2
ÊÁËÙÄÉO
10 m
ÌÅÃ. ÓÙÌÁÔÉÄÉÙÍ 35 mm (max)
Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.
Katalogos_FINAL_Layout 1 20/3/2012 12:34 μμ Page 11
ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ
120 € -35%
Êùäéêüò: 43595
78 € Ôýðïò:
SP 800X-3AV
ΙΣΧΥΣ
ΤΑΣΗ
ΠΑΡΟΧΗ (max.)
1,10HP
230V/50Hz
5500lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ
ΜΕΓ. ΒΑΘΟΣ ΒΥΘΙΣΜΑΤΟΣ
ΣΤΟΜΙΟ
ΚΑΛΩΔΙΟ
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ
40
Mανομετρικό (m)
Οικονομική
σειρά
30m
8m
1~~ 1/4
10m
0,5mm
30
20
10
0
2000
4000
6000
235 € -35%
Βαρέως Τύπου
10000
IP68
152, €
75
Ìå êáëþäéï 20 m.
êáé ðßíáêá ÏÍ/OFF
Êùäéêüò: 43594
Ôýðïò: DWP 900
ÉÓ×ÕÓ
ÔÁÓÇ
ÐÁÑO×Ç (max)
ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO
BÕÈÉÓÇ ÁÍÔËÉÁÓ
ÓÔOÌÉO
ÊÁËÙÄÉO
ÌÅÃ. ÓÙÌÁÔÉÄÉÙÍ
8000
Παροχή lt/h
1,2 HP
230V / 50Hz
3100 lt/h
54 m (max)
15 m (max)
1’’
20 m
2 mm (max)
60
(m) Mανομετρικό
50
40
30
20
10
0
0
1000
2000
3000
Παροχή (lt/h)
ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ
Êùäéêüò: 63621
Ôýðïò: KTO-24
ΚΑΘΕΤΟ ΧΩΡΙΣ ΠΟΔΙΑ
24 lt
24 € -30%
16,80 €
ΔΟΧΕΙΟ
ΠΙΕΣΗ max
ÓÔOÌÉO
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ D
YΨΟΣ Η
24 lt
8 bar
1’’
270 mm
461 mm
ΣΦΑΙΡΙΚΟ
24 lt
24 € -30%
16,80 €
v Μεμβράνη δοχείων EPDM με
δυνατότητα αντικατάστασης.
v Θερμοκρασία λειτουργίας 20˚C έως 99˚C.
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
24 lt & 50 lt
-30%
ΚΩΔΙΚΟΣ
63623
ΤΥΠΟΣ
ΚΤΗ-24
ΔΟΧΕΙΟ
24 lt
ΠΙΕΣΗ max
8 bar
ÓÔOÌÉO
1’’
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ D 270 mm
290 mm
v Μεμβράνη δοχείων EPDM με YΨΟΣ Η
ΜΗΚΟΣ
L
461 mm
δυνατότητα αντικατάστασης.
ΤΙΜΗ
26,00 €
v Θερμοκρασία λειτουργίας 18,20 €
20˚C έως 99˚C.
63624
ΚΤΗ-50
50 lt
8 bar
1’’
350 mm
375 mm
549 mm
65,00 €
45,50 €
Êùäéêüò: 63622
Ôýðïò: KTS-24
ΔΟΧΕΙΟ
ΠΙΕΣΗ max
ÓÔOÌÉO
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ D
YΨΟΣ Η
24 lt
8 bar
1’’
360 mm
350 mm
v Μεμβράνη δοχείων EPDM με
δυνατότητα αντικατάστασης.
v Θερμοκρασία λειτουργίας
-20˚C έως 99˚C.
Êùäéêüò: 43545 l Ôýðïò: WL-11
ΤΑΣΗ
230V / 50Hz
ΠΙΕΣΗ EKKINHΣΗΣ
1,2 bar / 1,5 bar / 2,2 bar
ΘΕΡΜ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
60Ο C
BAΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΡ
65
Διαθέσιμο
από 10/4
Ηλεκτρονικός ελέγκτής πίεσης
νερού: Ελέγχει την πίεση του δικτύου και ξεκινά την αντλία όταν
ο ελεγκτής
διαπιστώνει
40
πτώση πίεσης.
32 € -30%
22, €
Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.
11
Katalogos_FINAL_Layout 1 20/3/2012 12:34 μμ Page 12
ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ
130 € -30%
91 €
IP44
150 € -30%
105 €
Êùäéêüò: 63539
Ôýðïò: KSP-100L/24
Êùäéêüò: 43508
Ôýðïò: SGP 20/800
ÉÓ×ÕÓ
ÔÁÓÇ
ÐÁÑO×Ç (max)
ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO
ÓÔOÌÉO
ÄO×ÅÉO
ÊÁËÙÄÉO
ÐÉÅÓÇ (max)
ÉÓ×ÕÓ
1,0 HP
ÔÁÓÇ
230V / 50Hz
ÐÁÑO×Ç (max)
3600 lt/h
ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO 45m (max)
ÓÔOÌÉO
1’’
ÄO×ÅÉO
24 lt
ÊÁËÙÄÉO
ÐÉÅÓÇ (max)
4,5 bar
1,1 HP
230V / 50Hz
3200 lt/h
40m (max)
1’’
20 lt
1,2 m
4 bar
160 € -30%
112 €
185 € -30%
129,50 €
Êùäéêüò: 63546
Ôýðïò: KSP-100I/24
ÉÓ×ÕÓ
1,0 HP
ÔÁÓÇ
230V / 50Hz
ÐÁÑO×Ç (max)
4500 lt/h
ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO 44m (max)
ÓÔOÌÉO
1’’
ÄO×ÅÉO
24 lt
ÊÁËÙÄÉO
ÐÉÅÓÇ (max)
4,5 bar
INOX
Με αντλία
Êùäéêüò: 63545
Ôýðïò: KSP-100i/24
ÉÓ×ÕÓ
1,0 HP
ÔÁÓÇ
230V / 50Hz
ÐÁÑO×Ç (max)
4500 lt/h
ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO 44m (max)
ÓÔOÌÉO
1’’
ÄO×ÅÉO
24 lt
ÊÁËÙÄÉO
ÐÉÅÓÇ (max)
4,4 bar
INOX
Με αντλία και
δοχείο ΙNOX
ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Êùäéêüò: 63505
Ôýðïò: KPF-50
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
45 € -30%
31, €
50
ÉÓ×ÕÓ
ÔÁÓÇ
ÐÁÑO×Ç (max)
ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO
ÓÔOÌÉO ÅÉÓ./ΕΞ.
0,5 HP
230V / 50Hz
2500 lt/h
38m (max.)
1’’
105 € -30%
73, €
50
v Óþìá áíôëßáò áðü ÷õôïóßäçñï.
v Ìðñïýíôæéíç öôåñùôÞ.
v Áíïîåßäùôïò Üîïíáò.
52, €
50
Êùäéêüò: 43501
Ôýðïò: SGP 800
ÉÓ×ÕÓ
ÔÁÓÇ
ÐÁÑO×Ç (max)
ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO
ÓÔOÌÉO
ÊÁËÙÄÉO
ÐÉÅÓÇ (max)
12
ÉÓ×ÕÓ
1,0 HP
ÔÁÓÇ
230V / 50Hz
ÐÁÑO×Ç (max)
5000 lt/h
ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO
40m (max)
ÓÔOÌÉO ÅÉÓ./ΕΞ.
1’’
v Óþìá áíôëßáò áðü ÷õôïóßäçñï.
v Ìðñïýíôæéíç öôåñùôÞ.
v Áíïîåßäùôïò Üîïíáò.
v Ìax èåñìïêñáóßá íåñïý +40ïC.
v Ìax ðåñéåêôéêüôçôá íåñïý óå Üììï 0,15%.
v Ìax äéÜì. óùìáôéäßùí íåñïý 1 mm.
75 € -30%
Êùäéêüò: 63501
Ôýðïò: ΚSP-100L
v Ìax èåñìïêñáóßá íåñïý +40ïC.
v Ìax ðåñéåêôéêüôçôá íåñïý óå Üììï 0,25%.
v Ìax äéÜìåôñïò óùìáôéäßùí íåñïý 3 mm.
102 € -30%
71,40 €
1,1 HP
230V / 50Hz
3200 lt/h
40m (max)
1’’
1,2 m
4 bar
Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.
Êùäéêüò: 43505
Ôýðïò: SGP 1200X
ÉÓ×ÕÓ
ÔÁÓÇ
ÐÁÑO×Ç (max)
ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO
ÓÔOÌÉO
ÊÁËÙÄÉO
ÐÉÅÓÇ (max)
2,0 HP
230V / 50Hz
3800 lt/h
50m (max)
1’’
1,2 m
5 bar
Katalogos_FINAL_Layout 1 20/3/2012 12:34 μμ Page 13
BENZINOKINHTEΣ ΑΝΤΛΙΕΣ
ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ
205 € -30%
143,50 €
195 € -30%
136,50 €
Êùäéêüò: 43765
Ôýðïò: ΚP 20
Êùäéêüò: 49881
Ôýðïò: ΚP 40-35
ÉÓ×ÕÓ ÊÉÍÇÔÇÑÁ (HP)
2,0
ÄÏ×ÅÉÏ ÊÁÕÓÉÌÏÕ (lt.)
1,2
Αναρροφήσεως ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ ÊÁÕÓÉÌÏÕ (g/kw.h)
610
v Äίχρονος
ÓÔÏÌÉÏ ÁÍÔËÉÁÓ
1,5’’ x 1,5’’
κινητήρας
ÌÁÍÏÌÅÔÑÉÊÏ max.(m)
35
v Áυτόματου
ÐÁÑÏ×Ç max.(m3/h)
ÂÁÑÏÓ (Kg)
ÉÓ×ÕÓ ÊÉÍÇÔÇÑÁ (HP)
ÄÏ×ÅÉÏ ÊÁÕÓÉÌÏÕ (lt.)
ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ ÊÁÕÓÉÌÏÕ (g/kw.h)
ÓÔÏÌÉÏ ÁÍÔËÉÁÓ
ÌÁÍÏÌÅÔÑÉÊÏ max.(m)
ÐÁÑÏ×Ç max.(m3/h)
ÂÁÑÏÓ (Kg)
v Áυτόματου
Αναρροφήσεως
v Τετράχρονος
κινητήρας
15
9,5
5,5
3,6
395
2’’ x 2’’
23
30
26
ΥΨΗΛΟΥ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ
Κατάλληλη και για πυρόσβεση
359 € -30%
251,30 €
Êùäéêüò: 63722
Ôýðïò: Κ 75 FE Plus
ÉÓ×ÕÓ ÊÉÍÇÔÇÑÁ (HP)
ÄÏ×ÅÉÏ ÊÁÕÓÉÌÏÕ (lt.)
ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ ÊÁÕÓÉÌÏÕ (g/kw.h)
ÓÔÏÌÉÏ ÁÍÔËÉÁÓ
ÌÁÍÏÌÅÔÑÉÊÏ max.(m)
ÐÁÑÏ×Ç max.(m3/h)
ÂÁÑÏÓ (Kg)
6,0
2,5
395
1,5” x 1,5”
75
12
26
v Υψηλού μανομετρικού
v Áυτόματου Αναρροφήσεως v 4χρονος κινητήρας
Κατάλληλη και για πυρόσβεση
630 € -35%
409,50 €
Êùäéêüò: 63723
Ôýðïò: Κ 100 FE Plus
ÉÓ×ÕÓ ÊÉÍÇÔÇÑÁ (HP)
ÄÏ×ÅÉÏ ÊÁÕÓÉÌÏÕ (lt.)
ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ ÊÁÕÓÉÌÏÕ (g/kw.h)
ÓÔÏÌÉÏ ÁÍÔËÉÁÓ
ÌÁÍÏÌÅÔÑÉÊÏ max.(m)
ÐÁÑÏ×Ç max.(m3/h)
ÂÁÑÏÓ (Kg)
13
2,5
395
2’’x 2’’
100
30
58
v Υψηλού μανομετρικού
v Áυτόματου Αναρροφήσεως v 4χρονος κινητήρας
Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.
13
Katalogos_FINAL_Layout 1 20/3/2012 12:34 μμ Page 14
ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
210 € -40%
126 €
Êùäéêüò: 43761
Ôýðïò: SE 1400
KVA (max.)
ÅÎOÄOÓ (V)
ÖÏÑÔÉÓÇ (V/A)
ÉÓ×ÕÓ (HP)
×ÙÑÇÔ. (lt)
ÊÁÔÁÍ. (lt/h)
ÃÅÍÍÇÔÑÉÁ
ÊÉÍÇÔÇÑÁÓ
(4-χρονος)
ÓôáèåñïðïéçôÞò
TÜóçò
620 € -35%
403 €
dB(A)-7m
ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÌxÐxÕ (mm)
ÂÁÑOÓ (kg)
Êùäéêüò: 43758
Ôýðïò: KG 8000
ÃÅÍÍÇÔÑÉÁ
ÊÉÍÇÔÇÑÁÓ
(4-χρονος)
ÓôáèåñïðïéçôÞò
TÜóçò
1,3
230
12/8,3
3
5,5
0,83
60
460 x 370 x 385
28
KVA (max.)
ÅÎOÄOÓ (V)
ÖÏÑÔÉÓÇ (V/A)
ÉÓ×ÕÓ (HP)
×ÙÑÇÔ. (lt)
ÊÁÔÁÍ. (lt/h)
dB(A)-7m
ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÌxÐxÕ (mm)
ÂÁÑOÓ (kg)
6,3
230
12/8,3
13
25
2,7
74
680 x 550 x 550
83
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ INVERTER ANOIXTOY TYΠΟΥ
Πλεονεκτήματα των γεννητριών KRAFT τεχνολογίας Inerter: Οι γεννήτριες τεχνολογίας inverter της KRAFT, ενσωματώνουν ψηφιακό σύστημα ελέγχου ποιότητας του
ρεύματος, που διασφαλίζει τη σταθερή τάση (Volt) και συχνότητα (Hz). Αυτό τις καθιστά κατάλληλες και ιδανικές στη παροχή υψηλής ποιότητας ρεύματος, όπως εκείνο
που απαιτείται όταν κάνουμε χρήση ευαίσθητων ηλεκτρονικών συσκευών όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τηλεοράσεις κ.λπ. Επίσης, με τις γεννήτριες Inverter KRAFT
επιτυγχάνουμε μεγάλη εξοικονόμηση καυσίμου και χαμηλή εκπομπή ρύπων αφού η ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα αυτορυθμίζεται και είναι ανάλογη του φορτίου
που παίρνουμε κάθε φορά από τη γεννήτρια.
215 € -40%
129 €
inverter
inverter
450 € -35%
292,50 €
θορύβου, συμπαγής κατασκευή,
εύκολη μεταφορά.
v Ηλεκτρονική
(αυτόματη) ρύθμιση στροφών.
v LED ένδειξης
απορροφούμενου φορτίου.
14
Êùäéêüò: 63729
Ôýðïò: KG 2900i
Êùäéêüò: 63725
Ôýðïò: KG 1200Li
v Χαμηλή στάθμη
ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
(2-χρονος)
KVA (max.)
ΕΞΟΔΟΣ (V)
ΦΟΡΤΙΣΗ (V/A)
ΙΣΧΥΣ (HP)
ΧΩ ΡΗΤ. (lt)
ΚΑΤΑΝ. (lt/h)
dB(A)-7m
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜxΠxΥ (mm)
ΒΑΡΟΣ (kg)
1,1
230
12/5
2
4,2
0,8
60
380x320x325
15
v Ηλεκτρονική
(αυτόματη) ρύθμιση στροφών
κινητήρα.
ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
(4-χρονος)
KVA (max.)
ΕΞΟΔΟΣ (V)
ΦΟΡΤΙΣΗ (V/A)
ΙΣΧΥΣ (HP)
ΧΩ ΡΗΤ. (lt)
ΚΑΤΑΝ. (lt/h)
dB(A)-7m
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜxΠxΥ (mm)
ΒΑΡΟΣ (kg)
Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.
2,65
230
12/8,3
5,3
9
1,5
70
505x380x460
28
Katalogos_FINAL_Layout 1 20/3/2012 12:34 μμ Page 15
ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ANOIXTOY TYΠΟΥ
3.950 € -35%
2.567,50 €
Êùäéêüò: 43787
Ôýðïò: KDG 12000 EA
ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
ÓôáèåñïðïéçôÞò
TÜóçò
4.300 € -35%
2.795 €
ÓôáèåñïðïéçôÞò
TÜóçò
KVA (max)
ΕΞOΔOΣ (V)
ΦΟΡΤΙΣΗ (V/A)
ΙΣΧΥΣ (HP)
ΧΩΡΗΤ. (lt)
ΚΑΤΑΝ. (g/KW.h)
dB(A)-7m
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜxΠxΥ (mm)
ΒΑΡOΣ (kg)
12
230
12/8,3
22
25
# 285
82
870x630x700
195
Êùäéêüò: 43788
Ôýðïò: KDG 15000 EA
ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ
KVA (max)
ΕΞOΔOΣ (V)
ΦΟΡΤΙΣΗ (V/A)
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
ΙΣΧΥΣ (HP)
ΧΩΡΗΤ. (lt)
ΚΑΤΑΝ. (g/KW.h)
dB(A)-7m
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜxΠxΥ (mm)
ΒΑΡOΣ (kg)
15
230
12/8,3
25
25
# 298
82
870x630x700
195
ΚΛΕΙΣΤΟΥ TYΠΟΥ
1.880 € -35%
1.222 €
ÓôáèåñïðïéçôÞò
TÜóçò
KVA (max)
ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΕΞOΔOΣ (V)
ΦΟΡΤΙΣΗ (V/A)
ΙΣΧΥΣ (HP)
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΧΩΡΗΤ. (lt)
ΚΑΤΑΝ. (g/KW.h)
dB(A)-7m
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜxΠxΥ (mm)
ΒΑΡOΣ (kg)
5.500 € -35%
3.575 €
Με μεταγωγικό
πίνακα (ΑTS)
ÓôáèåñïðïéçôÞò
TÜóçò
Êùäéêüò: 43789
Ôýðïò: KDG 8500 ESA
8
230
12/8,3
13
16
280
72
912x532x740
171
Êùäéêüò: 63717
Ôýðïò: KDG 15000 ESA-T/ATS
KVA (max)
ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΕΞOΔOΣ (V)
ΦΟΡΤΙΣΗ (V/A)
ΙΣΧΥΣ (HP)
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΧΩΡΗΤ. (lt)
ΚΑΤΑΝ. (g/KW.h)
dB(A)-7m
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜxΠxΥ (mm)
ΒΑΡOΣ (kg)
15
400
12/8,3
25
21
≤ 298
70
1040x660x740
245
* ÓÇÌÅÉÙÓÇ: Όλες οι πολύστροφες (3000 στροφών) γεννήτριες της αγοράς χρησιμοποιούνται μόνο για εφεδρική χρήση και δεν ενδείκνυνται για πολύωρη, καθημερινή και συνεχόμενη χρήση, όπου απαιτούνται ακριβές γεννήτριες συνεχούς λειτουργίας 1500 στροφών.
Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.
15
Katalogos_FINAL_Layout 1 20/3/2012 12:34 μμ Page 16
YΔΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ RYOBI
Τα υδροπλυστικά RYOBI διακρίνονται για τον καινοτομικό σχεδιασμό τους, τις επιδόσεις τους, το άψογο φινίρισμά τους και τον πλούσιο εξοπλισμό τους. Είναι μοναδικά εργαλεία που διαφοροποιούνται αισθητά από τα συνηθισμένα της αγοράς και
απευθύνονται σ’αυτούς που αναζητούν κάτι το ξεχωριστό.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
130 € -40%
78 €
150 € -40%
90 €
Êùäéêüò: 65454
Ôýðïò: RPW-100E
Êùäéêüò: 65455
Ôýðïò: RPW-120E
ΙΣΧΥΣ
ΠΙΕΣΗ
ΠΑΡΟΧΗ
ΙΣΧΥΣ
ΠΙΕΣΗ
ΠΑΡΟΧΗ
1400 W
100 bar
360 lt/h
1600 W
120 bar
360 lt/h
ÐåñéëáìâÜíουν :
• Πιστόλι • Αυλό με ρυθμιζόμενη βεντάλια • Αυλό ρίψης απορρυπαντικού
με δοχείο • Σωλήνα 5 μέτρων
: Υδροπλυστικά που διακρίνονται για την καινοτομία και τις υψηλές επιδόσεις τους χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία
HydroSurge, που είναι εξοπλισμένα δίνοντάς τους τη δυνατότητα ταυτόχρονης ρίψης νερού υψηλής πίεσης αλλά και μεγάλης παροχής,
(από δύο διαφορετικά μπεκ), αυξάνονας έτσι σημαντικά τις επιδόσεις καθαρισμού.
310 € -40%
475 € -40%
Êùäéêüò: 65458
Ôýðïò: RPW-120HS
Êùäéêüò: 65459
Ôýðïò: RPW-140HS
ΙΣΧΥΣ
ΠΙΕΣΗ
ΙΣΧΥΣ
ΠΙΕΣΗ
186 €
ΠΑΡΟΧΗ
1700 W
120 bar
570 lt/h (χαμηλή πίεση)
320 lt/h (υψηλή πίεση)
ÐåñéëáìâÜíåé:
• Πιστόλι
• Αυλό
• Σωλήνα υψηλής πίεσης 8 μέτρων
• 2 μπέκ (0ο - 25ο)
• Βούρτσα καθαρισμού
285 €
ΠΑΡΟΧΗ
2300 W
140 bar
620 lt/h (χαμηλή πίεση)
400 lt/h (υψηλή πίεση)
ÐåñéëáìâÜíåé:
• Πιστόλι
• Αυλό
• Σωλήνα υψηλής πίεσης 8 μέτρων
• 4 μπέκ (0ο - 15ο - 25ο - 40ο)
• Βούρτσα καθαρισμού
Διαθέτουν ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού η ρίψη του οποίου γίνεται με την απλή
περιστροφή του διακόπτη στην κατάλληλη θέση.
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ
1.070 € -40%
642 €
Êùäéêüò: 65452
Ôýðïò: RPW-2500WB
Κινητήρας
180 bar
ΚΥΒΙΣΜΟΣ 160 cm³ ÐåñéëáìâÜíåé:
• Πιστόλι • Αυλό • Σωλήνα
ΠΙΕΣΗ
180 bar
• 4 μπέκ : 0ο - 15ο - 25ο- απορρυπαντικού
ΠΑΡΟΧΗ
520 lt/h
3 σε 1
α)
16
β)
γ)
3 σε 1: Πολυμηχάνημα πλύσεως
με πολλές δυνατότητες
v Bενζινοκίνητο υδροπλυστικό με δυνατότητα:
α) λειτουργίας ως υδροπλυστικό.
β) καθαρισμού δαπέδων και γενικά
εξωτερικών χώρων.
γ) καθαρισμού τοίχων, παραθύρων,
ρολών, κλπ.
v Μεγάλο πέλμα καθαρισμού i 38 cm
για μέχρι και 10 φορές πιο γρήγορα
αποτελέσματα.
v Κινητήρας HONDA.
v Σωλήνας νερού υψηλής πίεσης 5 m.
Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.
Katalogos_FINAL_Layout 1 20/3/2012 12:35 μμ Page 17
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ INVERTER
• Ηλεκτροσυγκολλήσεις τεχνολογίας inverter (ηλεκτρονικές) υψηλής αξιοπιστίας και ποιότητας κατασκευής. • Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος. • Μικρό μέγεθος και χαμηλό βάρος για εύκολη μεταφορά και χρήση σε εξωτερικούς χώρους. • Ομαλό και εύκολο ξεκίνημα του τόξου.
• Σταθερή λειτουργία συγκόλλησης για ομοιόμορφο γαζί, χωρίς πιτσιλίσματα. • Προστασία έναντι των διακυμάνσεων της τάσης εισόδου.
• Δυνατότητα συγκόλλησης ηλεκτροδίων RUTILE - BASIC - INOX.
240 € -30%
168 €
140 Α στο 60%
Υψηλή απόδοση
Χαμηλή τιμή
MAΣΚΑ
Êùäéêüò: 65641
Ôýðïò: ΑRC 145
ÔÁÓÇ (V)
ΙΣΧΥΣ (KVA)
ÑÅÕÌÁ ÓÕÃÊÏËËÇÓÇÓ (A)
ÇËÅÊÔÑOÄÉO i max (mm)
ÂÁÈÌOÓ ÐÑOÓÔÁÓÉÁÓ
ÂÁÑOÓ (kg)
230
5,9
10-140
3,25
ΙΡ21
3,6
ÓÇÌÅÉÙÓÇ: Óôçí ôéìÞ ôùí inverter ðåñéëáìâÜíïíôáé ôá
êáëþäéá ìå ôçí ôóéìðßäá êáé ôï óþìá ôçò ãåßùóçò.
290 € -30%
203 €
160 Α στο 60%
Υψηλή απόδοση
Χαμηλή τιμή
238 €
200 Α στο 60%
Υψηλή απόδοση
Χαμηλή τιμή
74 € -35%
48,10 €
ÌÜóêá çëåêôñïóõãêüëλçóçò
(Κάσκα) ìå çëåêôñïíéêü ößëôñï
Êùäéêüò: 65642
Ôýðïò: ΑRC 165
ÔÁÓÇ (V)
230
ΙΣΧΥΣ (KVA)
ÑÅÕÌÁ ÓÕÃÊÏËËÇÓÇÓ (A)
ÇËÅÊÔÑOÄÉO i max (mm)
ÂÁÈÌOÓ ÐÑOÓÔÁÓÉÁÓ
ÂÁÑOÓ (kg)
7,1
10-160
3,25
ΙΡ21
5,2
ÓÇÌÅÉÙÓÇ: Óôçí ôéìÞ ôùí inverter ðåñéëáìâÜíïíôáé ôá
êáëþäéá ìå ôçí ôóéìðßäá êáé ôï óþìá ôçò ãåßùóçò.
340 € -30%
Êùäéêüò: 65611
Êùäéêüò: 65644
Ôýðïò: ΑRC 200
ÔÁÓÇ (V)
ΙΣΧΥΣ (KVA)
230
9,4
ÑÅÕÌÁ ÓÕÃÊÏËËÇÓÇÓ (A)
ÇËÅÊÔÑOÄÉO i max (mm)
ÂÁÈÌOÓ ÐÑOÓÔÁÓÉÁÓ
ÂÁÑOÓ (kg)
10-200
4
ΙΡ21
8,2
ÓÇÌÅÉÙÓÇ: Óôçí ôéìÞ ôùí inverter
ðåñéëáìâÜíïíôáé ôá êáëþäéá ìå ôçí ôóéìðßäá
êáé ôï óþìá ôçò ãåßùóçò.
• Οπτικό πεδίο: 98 x 43mm
• Ðñïóôáóßá áðï õðåñéþäç êáé
õðÝñõèñç áêôéíïâïëßá (UV/IR) DIN
16
• ÅîùôåñéêÝò ñõèìßóåéò ôçò åõáéóèçóßáò óêßáóçò êáé ôçò ðñïóôáóßáò
áðό DIN 9 Ýùò 13
• Ëåéôïõñãßá ìå 2 öùôïêýôôáñα
• Áõôüìáôç Ýíáñîç êáé ðáýóç
ëåéôïõñãßáò
• Äéáêüðôçò åðéëïãÞò ãéá ëåéôïõñãßá ìå ÷ñÞóç çëåêôñïóõãêüëëçóçò Þ
ôñï÷ßóìáôïò
• ×ñüíïò óêßáóçò 0,000033 sec.
• EðéëïãÞ ÷ñüíïõ åðáíáöïñÜò óå
áíáìïíÞ 0,25 - 0,8 sec.
• ÂÜñïò 450ãñ.
ΚΛΑΣΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣH HΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ
Παραδοσιακή ηλεκτροσυγκόλληση
ηλεκτροδίου 100% Χαλκού
Êùäéêüò: 60192
Ôýðïò: ORION 180C
165 € -30%
115,50 €
TAÓÇ
ÑÅÕÌÁ ÓÕÃÊÏËËÇÓÇÓ
ÄÉÁÌÅÔÑOÓ ÇËÅÊÔÑOÄÉOÕ
ÊËÁÓÇ ÌOÍÙÓÅÙÓ
ÂÁÈÌOÓ ÐÑOÓÔÁÓÉÁÓ
ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÌxÐxÕ
BAÑOÓ ×ÙÑÉÓ ÊÁËÙÄÉÁ
Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.
(V/Hz)
(Á)
(mm)
i
(mm)
(kg)
230/50-60
55 - 180
1,5 - 3,25
H
ÉÑ 21S
370x170x260
17
17
Katalogos_FINAL_Layout 1 20/3/2012 12:35 μμ Page 18
EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ
• 18 V
• 2 μπαταρίες
τεχνολογίας Λιθίου
• Mεγάλη χωρητικότητα
2,8 Ah
92 € -35%
59,80 €
Êùäéêüò: 43419
Ôýðïò: BCH 1812
310 € -35%
201,50 €
2
Êùäéêüò: 43486
Ôýðïò: BCA 182LH
ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
18
ΤΑΣΗ (V)
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ NiCd
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (Ah) 1,5
18
ΤΑΣΗ (V)
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Li-ion
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (Ah) 2,8
Περιλαμβάνει: • 1 βαλιτσάκι • 1 ταχυφορτιστή
• 2 μπαταρίες Li-ion (18 V / 2,8 Ah)
Περιλαμβάνει: • 1 βαλιτσάκι
• 2 μπαταρίες • 1 ταχυφορτιστή
ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΕΓΑ
89 € -30%
62,30 €
86 € -30%
60,20 €
Êùäéêüò: 43459
Ôýðïò: JSB 1360
• 4 θέσεις επιλογής ταλάντωσης.
• Ηλεκτρονική ρύθμιση
της ταχύτητας.
• Σύστημα γρήγορης
αλλαγής λεπίδων.
• Υποδοχή αναρρόφησης σκόνης.
• Κλίση βάσης
-45ï έως + 45ï
ΙΣΧΥΣ (Watt)
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ (S.P.M.)
ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ (mm)
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ
Êùäéêüò: 43457
Ôýðïò: ESB 3200
600
500-2500
26
• Χαμηλοί κραδασμοί
και δονήσεις.
• Χαμηλή στάθμη
θορύβου.
• Ισχυρό μοτέρ.
• Υποδοχή
αναρρόφησης σκόνης.
130
30
10
ΞΥΛΟ (mm)
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (mm)
ΑΤΣΑΛΙ (mm)
ΒΑΡΟΣ (Kg)
3,0
320
ΙΣΧΥΣ (Watt)
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)
ΕΚΚΕΝΤΡΟ (mm)
10000
2,4
i
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ (mm)
ΒΑΡΟΣ (kg)
115x229
3,0
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ
49 € -30%
34,30 €
ΓΙΑ ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΗΤΕΣ
ΒΙΔΕΣ
84 € -40%
50,40 €
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
• 1 εξάγωνη υποδοχή
• 1 σετ καρβουνάκια
18
600W
Êùäéêüò: 63402
Ôýðïò: SDB 2560
ΙΣΧΥΣ (Watt)
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)
ΡΟΠΗ (Nm)
ΒΙΔΑ max. (mm)
i
ΤΣΟΚ (mm)
ΒΑΡΟΣ (kg)
600
0-2500
1,65
6
6
1,9
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
• 1 πλαϊνή χειρολαβή
• 1 οδηγό βάθους
• 1 σετ καρβουνάκια
• 1 βαλιτσάκι
μεταφοράς
Êùäéêüò: 43467
Ôýðïò:
IDB 1360
ΤΣΟΚ (mm)
ΙΣΧΥΣ (Watt)
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)
ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ
ΞΥΛΟ / ΜΠΕΤΟΝ / ΑΤΣΑΛΙ (mm)
ΒΑΡΟΣ (Kg)
Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.
13
600
0-3000
ΝΑΙ
25/13/10
2,1
Katalogos_FINAL_Layout 1 20/3/2012 12:35 μμ Page 19
EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ
47 € -30%
96 € -30%
32,90 €
67,20 €
Êùäéêüò: 43450
Ôýðïò: AGB 72-115
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝEI:
• 1 προστατευτικό κάλυμμα δίσκου
• 1 πλαϊνή χειρολαβή
ΙΣΧΥΣ (Watt)
ΔΙΣΚΟΣ (mm)
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)
710
115
i
ΒΑΡΟΣ (Kg)
11000
2,1
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ
Êùäéêüò: 43440
Ôýðïò: BGS-225U
Êùäéêüò: 43469
Ôýðïò: RHB 326
i
550
650 - 1600
225
1500
4,7
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝEI:
• ÓùëÞíá óðéñÜë (4m), ãéá óýíäåóç ôïõ
ôñéâåßïõ ìå çëåêôñéêÞ óêïýðá.
• Áöñþäåò ðÝëìá VELCRO.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΓΙΑ ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΙΧΟΥ
100 € -40%
60 €
435 € -40%
Êùäéêüò: 43499 261 €
Ôýðïò: BVC-25PT
Êùäéêüò: 43470
Ôýðïò: MB-1320
1350
i
6000
5,1
• Διαθέτει ρυθμιστή στροφών,
για τη σωστή επιλογή της
ταχύτητας περιστροφής κατά
τη διάρκεια της εργασίας.
• Η μετάδοση κίνησης γίνεται
μέσω μεταλλικού άξονα.
• Έχει σπαστή κεφαλή που επιτρέπει
την εύκολη προσαρμογή στις διάφορες
κλίσεις των επιφανειών.
ÉÓ×ÕÓ (Watt)
ÔÁ×ÕÔÇÔÁ (R.P.M.)
ÄÉÓÊÏÓ VELCRO
(mm)
ÓÕÍÏËÉÊÏ ÌÇÊÏÓ
ÂÁÑÏÓ (Kg)
ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)
ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ max.
ΒΑΡΟΣ (kg)
ΑΞΟΝΑΣ
ΒΑΡΟΣ (Kg)
2100
230
ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΙΧΟΥ
ΙΣΧΥΣ (Wa tt)
800
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ (R.P.M.) 0-900
ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ
ΝΑΙ
ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥ
3,0 Joule
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ
ΞΥΛΟ / ΜΠΕΤΟΝ / ΑΤΣΑΛΙ (mm) 30/26/13
ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
SDS plus
ΒΑΡΟΣ (Kg)
2,4
ΙΣΧΥΣ (Watt)
i
343 €
3 ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝEI:
• 1 οδηγό βάθους
• 1 πλαϊνή χειρολαβή
• 1 τσόκ κρεμαγιέρας
με αντάπτορα SDS plus
• 3 τρυπάνια
• 1 καλέμι
• 1 βελόνι
• 1 βαλιτσάκι
μεταφοράς
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝEI:
• 1 προστατευτικό κάλυμμα δίσκου
• 1 πλαϊνή χειρολαβή
ΙΣΧΥΣ (Watt)
ΔΙΣΚΟΣ (mm)
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)
490 € -30%
115 € -30%
80,50 €
v Διάτρηση
v Διάτρηση με κρούση
v Κρούση
Êùäéêüò: 43453
Ôýðïò: AGB 23-230
0-620
(mm)
120
4,7
M14 x 2 (θηλυκός)
ÉÓ×ÕÓ (Watt)
1200
ÔÁÓÇ (Volt/Hz)
230/50
ΗΛ. ΕΡΓΑΛΕΙΟ (Watt) 2200
ΡΟΗ ΑΕΡΑ (lt/min)
4000
ΥΠΟΠΙΕΣΗ (mbar)
250
ÊÁΔΟΣ (lt)
25
ÂÁÑÏÓ (Kg)
12,9
Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.
19
Katalogos_FINAL_Layout 1 20/3/2012 12:36 μμ Page 20
ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ - ΛΕΙΑΝΣHΣ
-30%
ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΛΕΠΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ (FLAT) ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΟΠΗΣ
TYPE 41
Η οκονομική λύση για
μεσαίας έντασης εργασίες
Κατάλληλοι για
ατσάλι, ανοξείδωτο
ατσάλι, σίδερο.
ÓÅÉÑÁ FORZA
ÊÙÄÉÊÏÓ
ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ Á x B x C mm
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ TEM.
ÔÉÌÇ ANA TEM.
68086
68087
68088
115 x 1,0 x 22,23
125 x 1,0 x 22,23
230 x 1,9 x 22,23
50
50
50
0,85 € 0,59 €
0,90 € 0,63 €
2,10 € 1,47 €
Επιπλέον προσφορά!
Πληρώνεις 50 και παίρνεις 5 επιπλέον ΔΩΡΟ!
Με κάθε αγορά 50 τεμαχίων στην τιμή της έκπτωσης, πέραν της
αρχικής έκπτωσης, παίρνετε επιπλέον ΔΩΡΟ 5 δίσκους κοπής.
ΔΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ (FLAP DISKS) ΓΙΑ ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
Η σωστή επιλογή
για κάθε επαγγελματία
115mm-125mm
180 mm
ÓÅÉÑÁ ZA
 Δίσκοι λείανσης με
πτερύγια από ζιρκόνιο
Κατάλληλοι για ανοξείδωτο
ατσάλι, ατσάλι υψηλής αντοχής,
μέταλλα, μη σιδηρούχα μέταλλα
αλουμίνιο, χυτοσίδηρο.
ÊÙÄÉÊÏÓ
ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ Á x B mm
ÊÏÊÊÙÓÇ
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ
68001
68002
68003
68004
68005
68006
68007
68008
68009
68010
68011
68012
115 x 22,23
115 x 22,23
115 x 22,23
115 x 22,23
125 x 22,23
125 x 22,23
125 x 22,23
125 x 22,23
180 x 22,23
180 x 22,23
180 x 22,23
180 x 22,23
40
60
80
120
40
60
80
120
40
60
80
120
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
10 τεμ.
-30%
ÔÉÌÇ ÁÍÁ ÔÅÌ.
2,28 €
2,28 €
2,28 €
2,28 €
2,83 €
2,83 €
2,83 €
2,83 €
5,12 €
5,12 €
5,12 €
5,12 €
1,60 €
1,60 €
1,60 €
1,60 €
1,98 €
1,98 €
1,98 €
1,98 €
3,58 €
3,58 €
3,58 €
3,58 €
ΙΝVERTER ΣΥΡΜΑΤΟΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ (ΜIG/MMA)
• Ηλεκτροσυγκόλληση τεχνολογίας inverter • Υψηλή αξιοπιστία και ποιότητα κατασκευής • Προστασία έναντι των διακυμάνσεων της τάσης εισόδου
± 15% • Συγκόλληση ανοξείδωτου, επιχαλκωμένου σύρματος και σύρματος αλουμινίου (σταθερό τόξο συγκόλλησης, χωρίς πιτσιλίσματα, ομοιόμορφο
γαζί, υψηλές αποδόσεις) • Συγκόλληση ηλεκτροδίων (σταθερό ρεύμα συγκόλλησης, ομαλό ξεκίνημα τόξου) • Ρύθμιση της ταχύτητας του σύρματος •
Ρύθμιση Ampe re στη συγκόλληση με ηλεκτρόδιο (ΜΜΑ) • Ρύθμιση Volt στη συγκόλληση σύρματος (MIG)
Êùäéêüò: 65652
Ôýðïò: ΜΙG 180
850 € -35%
552,50 €
ΤΑΣΗ / ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (V/Ηz)
230/50
ΙΣΧΥΣ (KVA)
7,4
ΡΕΥΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ (ΜΜΑ)(A)
10 - 160
ΡΥΘΜΙΣΗ VOLT (MIG)(V)
11 - 26
ΡΕΥΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ (MIG)(Α)
25 - 175
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ i (mm)
0,6 - 0,8 - 0,9
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ i max (mm)
3,25
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην τιμή
περιλαμβάνονται
τσιμπίδα σύρματος(3m)
και καλώδιο (16 mm²)
με το σώμα γείωσης (3m).
20
v Δυνατότητα συγκόλλησης:
α) με τσιμπίδα σύρματος και χρήση αερίου (MIG),
β) με τσιμπίδα σύρματος χωρίς χρήση αερίου (χρήση επικαλυμμένου σύρματος),
γ) με τσιμπίδα ηλεκτροδίου (MMA)
Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.
Katalogos_FINAL_Layout 1 20/3/2012 12:36 μμ Page 21
ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ ΒULLE
ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ ΔΥΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
280 € -35%
182 €
0O/90O
ÉÊÁÍÏÔÇÔÁ
ÊÏÐÇÓ
BMS - 305 X
X=180
Y=85
45O/90O
X=125
Y=85
0O/45O
X=180
Êùäéêüò: 43482
Ôýðïò: ΒΜS-305 X
i
ÄÉÓÊÏÓ
(mm)
ÉÓ×ÕÓ (Watt)
ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M)
ÂÁÑÏÓ (Kg)
305 x 30
2000
4500
20,5
45O/45O
Y=55
X=125
H=55
Y=55
RADIAL
Êùäéêüò: 43483
Ôýðïò: ΒRS-315
340 € -35%
221 €
i
ÄÉÓÊÏÓ (mm)
ÉÓ×ÕÓ (Watt)
ÔÁÓÇ ( V/Hz)
ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M)
ÂÁÑÏÓ (Kg)
315 x 30
2400
230/50
4200
23
V
V
V
V
V
V
V
Éó÷õñü ìïôÝñ 2400 W .
ÐñïåêôÜóåéò ôñáðåæéïý.
ÌÝããåíç.
Ïäçãüò êïðÞò laser.
Oäçãüò åðáíáëáìâáíüìåíùí êïðþí.
ÓÜêïò óõëëïãÞò õðïëåéììÜôùí êïðÞò.
Éêáíüôçôá öáëôóïêïðÞò (êëßóç êåöáëÞò)
Ýùò 45ï ÁñéóôåñÜ.
V Éêáíüôçôá ëïîïôïìÞò (êïðÝò õðü ãùíßá)
0ï- 45ï ÁñéóôåñÜ êáé 0ï- 45ï ÄåîéÜ.
V Äßóêïò êïðÞò îýëïõ WIDIA.
0O/ 90O
ÉÊÁÍÏÔÇÔÁ
ÊÏÐÇÓ
BRS - 315
X=300
Y=110
45O/ 90O
X=200
Y=110
0O/ 45O
X=300
Y=70
45O/ 45O
X=200
Y=70
ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟ EXPRESS (ΣΕΙΡΑ PROFESSIONAL)
ÅðáããåëìáôéêÞ êáôáóêåõÞ ìå åíéó÷õìÝíç áíôëßá, ïìáëÞ êáé Þóõ÷ç êýëéóç,
äéðëÜ ñïäÜêéá, ðñïóéôÞ ôéìÞ êáé ôå÷íéêÞ êÜëõøç.
Êùäéêüò: 43010
Ôýðïò: 2,5 ton STANDARD
2 Ñüäåò PU
4 ÑÜïõëá PU
(για Ευρωπαλλέτες)
320 € -30%
224 €
Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.
21
Katalogos_FINAL_Layout 1 20/3/2012 12:36 μμ Page 22
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ STANLEY
ΣΕΤ 8 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΩΔ. 88-880001
51,63 €
ΚΩΔ. 88-880001
34,90 €
+
ΚΩΔ. 1-92-952
Êùäéêüò: 6-GR20
Êùäéêüò: 1-10-143
Êùäéêüò: 1-51-627
Êùäéêüò: 0-30-809
Êùäéêüò: 0-95-113
Êùäéêüò: 1-64-928
ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ JUMBO ΜΕ 2 ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΕΣ
Πλαστική εργαλειοθήκη: ελαφριά και άνετη.
• Ιδανική για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
• Δυο αφαιρούμενες ταμπακιέρες με δυνατότητα διαμόρφωσης των υποδοχών τους.
• Θήκη για κατσαβιδόλαμες με εύκολη πρόσβαση.
• Αφαιρούμενος δίσκος αποθήκευσης για μικρότερα
εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται συχνότερα.
• Λαβή δυο υλικών, στιβαρή και άνετη.
• Κατασκευή χαμηλού βάρους.
• Προσφέρεται στις ακόλουθες διαστάσεις: 16”/41cm,
19”/48cm & 22”/56cm
ΚΩΔΙΚΟΣ
1-92-116
1-92-120
1-92-146
ΤΥΠΟΣ
16΄΄
19΄΄
22΄΄
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
(39.4 x 25.4 x 17.8cm)
(48.6 x 27.6 x 23.2cm)
(56.2 x 31.4 x 28.3cm)
ΣΥΣΚ. (ΤΕΜ.)
6
6
3
ΤΙΜΗ (ΤΕΜ.)
11,83 € 8,30 €
15,39 € 10,77 €
24,42 € 17,10 €
ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕ ΕΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΟΥΜΠΩΜΑ
• Εργαλειοθήκες 16’’ & 19’’ με άνοιγμα κουμπωμάτος με το ένα χέρι.
• Στιβαρή, σταθερή με νέο πρωτοποριακό εργονομικό σχεδιασμό.
• Αφαιρούμενος δίσκος αποθήκευσης για μικρότερα
εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται συχνότερα.
• Ενσωματωμένες ταμπακιέρες στο καπάκι.
ΚΩΔΙΚΟΣ
1-79-216
1-79-217
22
ΤΥΠΟΣ
16΄΄
19΄΄
ΣΥΣΚ. (ΤΕΜ.)
6
6
Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.
ΤΙΜΗ (ΤΕΜ.)
13,42 € 9,40 €
19,66 € 13,75 €
Katalogos_FINAL_Layout 1 20/3/2012 12:37 μμ Page 23
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ STANLEY
ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2” & ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ 26 ΤΕΜ.
Êùäéêüò: 1-89-105
76,32 €
49,60 €
• Σετ 26 τεμ. Γερμανοπολύγωνα & Καρυδάκια 1/2” 8, 10, 11, 12,
13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24mm
• 1 1/2” καστανιά.
• 1 μπάρα προέκτασης 125mm.
• 1 σύνδεση.
• 10 γερμανοπολύγωνα: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19mm
ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΔΥΟ ΥΛΙΚΩΝ
• Γκαζοτανάλιες γενικής χρήσης. Καθαρό φινίρισμα.
• Σιαγόνες από σκληρυμένο ατσάλι.
• Εργονομική λαβή δύο υλικών.
• Καθαρό φινίρισμα.
ΚΩΔΙΚΟΣ
0-84-055
0-84-056
ΜΗΚΟΣ
180mm
200m
ΣΥΣΚ. (ΤΕΜ.)
12
12
ΤΙΜΗ (ΤΕΜ.)
9,59 € 6,70 €
10,80 € 7,50 €
ΜΑΚΡΥ ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΔΥΟ ΥΛΙΚΩΝ
• Ημισφαιρικό μυτοτσίμπιδο.
• Εργονομικές λαβές δύο υλικών. Καθαρό φινίρισμα.
• Σιαγόνες από σκληρυμένο ατσάλι.
ΚΩΔΙΚΟΣ
0-84-053
0-84-625
ΜΗΚΟΣ
150mm
200mm
ΣΥΣΚ. (ΤΕΜ.)
12
12
ΤΙΜΗ (ΤΕΜ.)
9,59 € 6.70 €
9,83 € 6,88 €
ΚΥΡΤΟ ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΜΕ ΛΑΒΕΣ ΔΥΟ ΥΛΙΚΩΝ
• Κυρτό μυτοτσίμπιδο με λαβές δύο υλικών.
• Σιαγόνες από σκληρυμένο ατσάλι.
• Καθαρό φινίρισμα.
ΚΩΔΙΚΟΣ
0-84-071
0-84-072
ΜΗΚΟΣ
150mm
200mm
ΣΥΣΚ. (ΤΕΜ.)
12
12
ΤΙΜΗ (ΤΕΜ.)
10,80 € 7,50 €
11,53 € 8,07 €
ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ
• Γκαζοτανάλια με περίβλημα των δύο λαβών από PVC.
• Κεφαλή σε καφέ απόχρωση.
ΚΩΔΙΚΟΣ
2-84-301
ΜΗΚΟΣ
240mm
ΣΥΣΚ. (ΤΕΜ.)
6
Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.
ΤΙΜΗ (ΤΕΜ.)
19,29 € 13 €
23
Katalogos_FINAL_Layout 1 20/3/2012 12:38 μμ Page 24
ΗΘΕΛΕΣ ΠΟΤΕ ΝΑ
ΖΗΣΕΙΣ ΤΗΝ ΖΩΗ
ΕΝΟΣ ΚΟΡΥΦΑΙΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ?
Χάρη στη STANLEY, εσύ και ένας φίλος σου έχετε την ευκαιρία να προπονηθείτε, να παίξετε και να ταξιδέψετε όπως τα μεγάλα αστέρια, μιας από
τις μεγαλύτερες ομάδες στον κόσμο την Liverpool FC.
Προσφέρουμε ένα εξαιρετικά ολοκληρωμένο πακέτο για δύο άτομα, το
οποίο περιλαμβάνει:
l
Αποκλειστική προπόνηση με τους προπονητές της Liverpool FC.
l
Την ευκαιρία να γνωρίσεις έναν παίκτη από την ομάδα της Liverpool FC.
l
Ενα VIP πακέτο φιλοξενίας σε εντός έδρας παιχνίδι της Βarclays Premier League, ταξιδεύοντας με το επίσημο λεωφορείο της ομάδα.
l
Μια ανεπανάληπτη ξενάγηση στο Amfield, συμπεριλαμβανομένου και της
διάσημης επιγραφής “This is Amfield”.
l
Υποδοχή με σαμπάνια παρέα με έναν “Θρύλο” της ομάδας της
Liverpool FC.
l
Την ευκαιρία για τον νικητή να λάβει μέρος σε έναν αγώνα 5x5 στην
ακαδημία της liverpool.
l
Εξατομικευμένη επίσημη εμφάνιση της Liverpool.
ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΤΕ
ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
STANLEY ΑΞΙΑΣ 50 € ΚΑΙ ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΟ WWW.STANLEY.GR/LFC
Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 30/06/2012
ΔΕΙΤΕ ONLINE ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ
Δείτε τον πλήρη κατάλογο μηχανημάτων και εργαλείων της UNIMAC στο site: www.unimac.gr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
6 036 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content