ΔΗΜΟΣ ΤΙΘΟΡΕΑΣ

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΑΔΑ: 77Ζ0ΩΨΚ-Θ1Π
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2014.10.15 12:48:13
EEST
Reason:
Location: Athens
Κάτω Τιθορέα 13 Οκτωβρίου 2014
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3/2014 (ΠΡΩΤ.13102/01-09-2014) για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΡΤΩΝΥΜΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1.
ΑΓΓΕΛΟΥΣΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
2.
ΒΟΪΒΟΝΤΑ
ΑΣΗΜΩ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
3.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
4.
ΖΟΥΜΠΟΥΡΛΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
5.
ΘΑΝΑΣΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
6.
ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ
ΜΑΝΘΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
7.
ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
8.
ΚΥΡΙΤΣΗ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
9.
ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
10. ΛΟΥΚΙΣΣΑ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
11. ΛΥΤΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
12. ΛΥΤΡΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
13. ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΚΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΛΟΥΚΑΣ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
14. ΜΠΑΡΟΥΤΗ
ΚΩΝ/ΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
1
ΑΔΑ: 77Ζ0ΩΨΚ-Θ1Π
15. ΜΥΤΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
16. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΙΩΑΝΑ
ΦΛΟΡΕΑ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
17. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
18. ΣΑΛΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΛΟΥΚΑΣ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
19. ΣΗΣΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
20. ΣΥΡΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
21. ΦΙΝΟΥ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
22. ΧΟΝΤΖΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
23. ΨΕΥΤΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1.
Τσαπρούνης Αχιλλέας (Πρόεδρος)
2.
Μπαούρδου Κωνσταντίνα
3.
Καραλή Παναγιώτα (Μέλος)
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ
Γώγος Γεώργιος
2