BGF Global Allocation Fund

AΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ: 2447/27.7.2001. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.
Συνθετικός δείκτης κινδύνου και απόδοσης (SRRI)
Χαμηλότερος κίνδυνος
Υψηλότερος κίνδυνος
BLACKROCK GLOBAL FUNDS (BGF)
Συνήθως χαμηλότερες αποδόσεις
BGF Global Allocation Fund
1
2
Συνήθως υψηλότερες αποδόσεις
3
5
4
6
7
Απόδοση έως 30 Ιουνίου 2014
Περίληψη επενδυτικού στόχου
Το Global Allocation Fund επιδιώκει τη
μεγιστοποίηση της συνολικής απόδοσης. Το
Κεφάλαιο επενδύει παγκοσμίως σε μετοχές,
χρεωστικές και βραχυπρόθεσμες κινητές αξίες
των οποίων οι εκδότες είναι εταιρίες ή κρατικοί
φορείς, χωρίς προδιαγεγραμμένα όρια. Το
Κεφάλαιο επενδύει υπό κανονικές συνθήκες
αγοράς τουλάχιστον το 70% του συνολικού
καθαρού ενεργητικού του σε κινητές αξίες των
οποίων οι εκδότες είναι εταιρίες ή κρατικοί
φορείς. Το Κεφάλαιο θα επιδιώκει γενικώς να
επενδύει σε κινητές αξίες οι οποίες είναι, κατά τη
γνώμη
του
Συμβούλου
Επενδύσεων,
υποτιμημένες. Το αμοιβαίο κεφάλαιο ενδέχεται
επίσης να συμπεριλαμβάνει επενδύσεις σε
μετοχικούς τίτλους μικρών εταιρειών ή
αναδυόμενων
εταιρειών
με
προοπτικές
ανάπτυξης. Το Κεφάλαιο μπορεί επίσης να
επενδύει μέρος του χαρτοφυλακίου του από
χρεόγραφα σε μεταβιβάσιμες κινητές αξίες
σταθερού εισοδήματος υψηλών αποδόσεων. Το
νομισματικό άνοιγμα του Κεφαλαίου υπόκειται σε
ευέλικτη διαχείριση.
Ειδική προειδοποίηση για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο
Το Αμοιβαίο κεφάλαιο ενδέχεται να εκτίθεται σε εταιρείες
του οικονομικού τομέα, ως πάροχος υπηρεσιών ή
αντισυμβαλλόμενος οικονομικών συμβολαίων. Η
ρευστότητα των χρηματοοικονομικών αγορών έχει
περιοριστεί σε σημαντικό βαθμό, αναγκάζοντας μερικές
εταιρείες να αποσυρθούν από την αγορά ή σε μερικές
ακραίες περιπτώσεις να καταστούν αναξιόχρεες. Αυτό
μπορεί να έχει αρνητική επίδραση στις δραστηριότητες
του
αμοιβαίου
κεφαλαίου.
Συγκεκριμένες
αναπτυσσόμενες χώρες είναι ιδιαίτερα μεγάλοι
οφειλέτες
εμπορικών
τραπεζών
και
ξένων
κυβερνήσεων. Η επένδυση σε υποχρεώσεις οφειλών
(δημόσιο χρέος) που εκδίδονται ή εγγυοδοτούνται από
αναπτυσσόμενες κυβερνήσεις ή τις υπηρεσίες τους
ενέχουν υψηλό βαθμό κινδύνου.
Απόδοση Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Μεγέθυνση και απόδοση ανά μεμονωμένο έτος έως 30 Ιουνίου 2014
20
18
16
14
12
10K
8
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
2014
22,2%
3,0%
44
18,4%
2,9%
8,5%
-2,5%
44
16,0%
-2,7%
-4,3%
-5,1%
39
-1,1%
-5,3%
8,0%
-2,8%
72
6,4%
-2,7%
14,0%
0,3%
25
9,1%
0,3%
3,0%
-2,5%
75
3,7%
-2,5%
Αύξηση των 10.000
(USD)
A2 USD
BofAML US
Treasuries 5+Y TR
USD 24% + FTSE
World Ex US TR
USD 24% + Citi
WGBI NonUSD
USD 16% + S&P
500 TR 36%
A2 USD
+/- δείκτης αναφοράς
Κατάταξη εκατοστημορίου**
A2 EUR
+/- δείκτης αναφοράς
Πηγή: Morningstar. Η απόδοση και η απόδοση σε σχέση με τον Σύνθετο παρουσιάζονται ως έχουν κατά την 30-06-2014 με βάση την
τιμή της Αξίας Καθαρού Ενεργητικού (NAV) με επανεπενδεδυμένο εισόδημα, χωρίς να υπολογίζονται οι προμήθειες. **Η ποσοστιαία
κατάταξη (percentile rank) βασίζεται στην απόδοση του Κεφαλαίου σε σχέση με άλλα κεφάλαια του USD Moderate Allocation κλάδου,
και εκφράζεται ως ποσοστό επί της εκατό (%). Το 1 εκφράζει την υψηλότερη ενώ το 100 την χαμηλότερη ποσοστιαία κατάταξη.
Σωρευτική απόδοση έως 30 Ιουνίου 2014
16
14
11
9
7
5
2
0
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
YTD
1μ
3μ
6μ
Έτους
3ετίας*
5ετίας*
10ετίας*
Έναρξη*
3,0%
5,5%
75
3,7%
6,1%
1,3%
1,3%
33
0,9%
0,9%
2,7%
3,8%
62
3,4%
4,5%
3,0%
5,5%
75
3,7%
6,1%
12,8%
16,0%
38
7,1%
10,1%
5,6%
8,5%
46
7,7%
10,6%
8,5%
11,3%
55
9,0%
11,8%
6,8%
7,1%
14
5,6%
5,8%
7,7%
6,8%
7,1%
6,3%
Συνολική απόδοση (%)
A2 USD
BofAML US
Treasuries 5+Y TR
USD 24% + FTSE
World Ex US TR
USD 24% + Citi
WGBI NonUSD
USD 16% + S&P
500 TR 36%
A2 USD
Δείκτης αναφοράς
Κατάταξη εκατοστημορίου**
A2 EUR
Δείκτης αναφοράς
Πηγή: Morningstar. Η απόδοση και η απόδοση σε σχέση με τον Σύνθετο παρουσιάζονται ως έχουν κατά την 30-06-2014 με βάση την
τιμή της Αξίας Καθαρού Ενεργητικού (NAV) με επανεπενδεδυμένο εισόδημα, χωρίς να υπολογίζονται οι προμήθειες. *Τα στοιχεία της
απόδοσης παρουσιάζονται σε ετησιοποιημένη βάση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν ένδειξη για τις μελλοντικές.
Παρακαλείσθε να ανατρέξετε στις ειδικές προειδοποιήσεις για το Κεφάλαιο που παρατίθενται σε αυτό το έγγραφο.
Προφίλ χαρτοφυλακίου έως 30 Ιουνίου 2014
Κατανομή Ενεργητικού (%)
Αμοιβαίο Κεφάλαιο
Μετοχές
Σταθερού
εισοδήματος
Mετρητά
Οι 10 κυριότερες τοποθετήσεις (%)
Brazil (Federative Republic Of) 10 01/01/2021
UK Conv Gilt 2.25 09/07/2023
Mexico (United Mexican States) 10 12/05/2024
Treasury Note (Old) 2 05/31/2021
Germany (Federal Republic Of) 4.25 07/04/2017
Procter & Gamble
Apple Inc
Treasury Note (2Old) 2.25 04/30/2021
Wells Fargo & Co.
Visa Inc.
58.1
21.0
20.9
Νόμισμα έκθεσης (%)
Δολάριο ΗΠΑ
Other Asia
Ευρώ
Γιεν Ιαπωνίας
Άλλα Ευρώπη
Βρετανική Λίρα Αγγλίας
Λατινική Αμερική
Rest of the World
Αμοιβαίο
Κεφάλαιο
Bmark.
Active
67,2
6,1
5,8
5,5
4,4
4,3
4,3
2,4
60,0
5,0
13,9
9,6
3,5
4,8
1,1
2,1
7,2
1,1
-8,1
-4,1
0,9
-0,5
3,2
0,3
Αγοραία κεφαλαιοποίηση
Μεγάλος ΚΑΠ $10bn+
Μεσαίος ΚΑΠ $2-10bn
Μικρός ΚΑΠ $0-2bn
Αμοιβαίο
Κεφάλαιο
Bmark.
Active
80,9
16,7
2,4
89,3
10,2
0,5
-8,4
6,5
1,9
Αμοιβαίο
Κεφάλαιο
Άνοιγμα σε επίπεδο περιφέρειας
(%)
Αμοιβαίο
Κεφάλαιο
Bmark.
Active
Κλάδοι βάσει προτύπου GICS (%)
Αμοιβαίο
Κεφάλαιο
Bmark.
Active
1,4
1,3
1,0
1,0
0,9
0,8
0,8
0,7
0,7
0,7
Βόρεια Αμερική Ίδια Κεφάλαια
Μετοχές Ευρώπης
Ιαπωνία Ίδια Κεφάλαια
Βόρεια Αμερική Ομόλογα
Ομόλογα Αναδυόμενων Αγορών
Μετοχές αναδυόμενων αγορών
Ομόλογα Ευρώπης
Asia/Pacific (ex-Japan) Equity
Asia/Pacific (ex-Japan) Bonds
Ιαπωνία Ομόλογα
28,4
13,1
10,1
9,7
5,9
4,7
3,8
1,8
1,5
0,1
37,1
12,6
4,1
24,4
0,5
3,9
9,2
2,3
0,3
5,6
-8,7
0,5
6,0
-14,7
5,4
0,8
-5,4
-0,5
1,2
-5,5
Οικονομικά
Βιομηχανία
Υγειονομική περίθαλψη
Πληροφορική
Καταναλωτικά αγαθά πολυτελείας
Υλικά
Ενέργεια
Βασικά καταναλωτικά αγαθά
Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας
Τηλεπ.
11,2
9,7
9,1
7,7
7,0
6,5
6,1
4,0
2,0
1,8
12,0
6,7
6,9
8,3
7,0
3,4
5,9
5,9
2,0
1,9
-0,8
3,0
2,2
-0,6
0,0
3,1
0,2
-1,9
0,0
-0,1
Σωρευτική απόδοση κατηγορίας μεριδίων έως 30 Ιουνίου 2014
Κατηγορία
μεριδίων
Ημ/νία
έναρξης
Καθαρή αξία
ενεργητικού
(NAV)
1 μήνας
A2 AUD Hdg
A2 CHF Hdg
A2 Acc EUR
A2 EUR Hdg
A2 Acc HUF
A2 GBP Hdg
A2 HKD Hgd
A2 PLN Hdg
A2 SGD Hdg
A2 Acc USD
A2 CNH Hdg
A4 Inc EUR
A4 EUR Hdg
A4 Inc USD
01/10
03/08
07/02
04/05
12/10
12/05
06/12
03/10
07/07
01/97
05/14
01/09
01/06
01/09
14,75
11,75
37,25
35,01
11526,85
27,62
12,55
14,57
12,21
50,90
102,69
36,61
32,90
50,03
1,4%
1,2%
0,9%
1,3%
3,1%
1,3%
1,3%
1,4%
1,2%
1,3%
1,4%
0,9%
1,3%
1,3%
30-06-13 έως 30-06-12 έως 30-06-11 έως 30-06-10 έως 30-06-09 έως
30-06-14
30-06-13
30-06-12
30-06-11
30-06-10
15,3%
12,3%
7,5%
12,6%
12,6%
12,9%
12,6%
15,0%
12,5%
12,8%
7,5%
12,7%
12,8%
12,6%
9,1%
6,8%
9,1%
10,3%
9,7%
9,4%
13,1%
9,5%
9,8%
6,8%
9,1%
9,8%
-2,7%
-6,1%
8,7%
-5,9%
17,5%
-5,1%
-2,9%
-6,0%
-4,8%
8,7%
-5,9%
-5,4%
21,2%
15,9%
-0,6%
16,3%
17,1%
19,1%
16,5%
17,3%
-0,6%
16,3%
16,8%
7,3%
24,8%
7,4%
8,4%
8,3%
8,6%
24,6%
7,4%
8,5%
Δείκτης
συνολικών
εξόδων
% Απόδοση
ISIN
Bloomberg
SEDOL
1,76%
1,76%
1,76%
1,76%
1,76%
1,76%
1,76%
1,76%
1,76%
1,76%
1,76%
1,76%
1,76%
-
LU0468326631
LU0343169966
LU0171283459
LU0212925753
LU0566074125
LU0236177068
LU0788109477
LU0480534592
LU0308772762
LU0072462426
LU1062906877
LU0408221512
LU0240613025
LU0724617625
BGA2AUD
MGAACHF
MERGAAA
MGHMLA2
BGGAA2H
MGAHGA2
BGAFA2H
BGGA2PL
MGAHSA2
MERGAAI
BGGA2CH
BGGAUA4
MGAHGA1
BGGAA4U
B3WV0J0
B449259
B03TN71
B0FBSP8
B4MZRQ5
B1RDHX0
B7QCR07
B6059Q5
B449271
5301377
BMM1V45
B3L15F2
B0XRPH9
B3WHDV1
0,11%
0,11%
Πηγή: Morningstar. Η απόδοση βασίζεται στην τιμή της Αξίας Καθαρού Ενεργητικού (NAV) με επανεπενδεδυμένο εισόδημα, χωρίς να υπολογίζονται προμήθειες. Το ποσοστό του δείκτη συνολικών εξόδων
είναι το πιο πρόσφατο ετησιοποιημένο στοιχείο για τα έξοδα της συγκεκριμένης κατηγορίας μεριδίων.
Πληροφορίες νομικού περιεχομένου για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο
Πληροφορίες Κεφαλαίου
Εταιρία Αμοιβαίου
BlackRock Global Funds SICAV
Κεφαλαίου
Τύπος Αμοιβαίου
UCITS
Κεφαλαίου
Έδρα
LUX
Ημ/νία έναρξης
03-01-1997
Νόμισμα βάσης
Δολάριο ΗΠΑ
Μέγεθος Αμοιβαίου Κεφαλαίου
$22δισ.
Καθεστώς Αμοιβαίου Κεφαλαίου βάσει Στο πεδίο εφαρμογής, οι
της Οδηγίας της ΕΕ για τη φορολόγηση
διανομές και εξαγορές
των αποταμιεύσεων (EUSD)
Διαχειριστής Αμοιβαίου
Dennis Stattman
Κεφαλαίου
Διαχειριστής Αμοιβαίου Κεφαλαίου
03-01-1997
από
Διαχειριστής Αμοιβαίου
Dan Chamby
Κεφαλαίου
Διαχειριστής Αμοιβαίου Κεφαλαίου
28-02-2011
από
Διαχειριστής Αμοιβαίου
Aldo Roldan
Κεφαλαίου
Διαχειριστής Αμοιβαίου Κεφαλαίου
28-02-2011
από
Κλάδος
USD Moderate Allocation
Δείκτης αναφοράς BofAML US Treasuries 5+Y TR USD 24% +
FTSE World Ex US TR USD 24% + Citi WGBI
NonUSD USD 16% + S&P 500 TR 36%
Πληροφορίες για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Κατηγορία Μεριδίων (A2
USD)
Ελάχιστη αρχική αγορά
Ελάχιστη πρόσθετη αγορά
Αρχική προμήθεια
Ετήσια προμήθεια διαχείρισης
$5.000
$1.000
5,00%
1,50%
Αξιολόγηση έως 30 Ιουνίου 2014*
Χώρα εγγραφής και προμηθειών Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Για λεπτομέριες σχετικά με χρεώσεις και τη χώρα εγγραφής του
Αμοιβαίου Κεφαλαίου, παρακαλούμε ανατρέξτε στο έγγραφο
Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές (KIID) που διατίθεται
στη ηλεκτρονική διεύθυνση www.blackrock.com
Σημαντικές Πληροφορίες Αποποίησης Ευθύνης
Όλες οι χρηματοοικονομικές επενδύσεις εμπεριέχουν κίνδυνο. Ως εκ τούτου, η αξία της επένδυσής σας και το εισόδημα που απορρέει από αυτή θα κυμαίνεται και το ποσό της αρχικής σας επένδυσης δεν είναι εγγυημένο. Η BlackRock Global Funds
(BGF) είναι μία ανοικτού τύπου επενδυτική εταιρεία με έδρα το Λουξεμβούργο που είναι διαθέσιμη προς πώληση σε ορισμένες μόνο δικαιοδοσίες. Η BGF δεν είναι διαθέσιμη προς πώληση στις Η.Π.Α. ή σε άτομα στις Η.Π.Α. Πληροφορίες προϊόντων
αναφορικά με το BGF δεν πρέπει να δημοσιεύονται στις Η.Π.Α. Καθίσταται αποδεκτό σύμφωνα με την Παράγραφο 264 του Νόμου περί Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγορών του 2000. Η BlackRock Investment Management (UK) Limited
είναι ο διανομέας της BGF στο Η.Β. Τα περισσότερα μέσα προστασίας που παρέχονται από το κανονιστικό σύστημα του Η.Β., καθώς και η αποζημίωση βάσει του Προγράμματος Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών δεν θα είναι
διαθέσιμα. Ένα περιορισμένο φάσμα επιμέρους κεφαλαίων της BGF έχουν κατηγορία μετοχών σε στερλίνες Α καθεστώτος αναφοράς με στόχο τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις Καθεστώτος Αναφοράς του Η.Β. Εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά,
οι εμφανιζόμενες πληροφορίες για το αμοιβαίο κεφάλαιο παρέχουν σύνοψη των πληροφοριών. Οι εγγραφές στο BGF ισχύουν μόνο εάν τελούνται βάσει του τρέχοντος φυλλαδίου, τις πλέον πρόσφατες οικονομικές δηλώσεις και το Έγγραφο
πληροφοριών βασικού επενδυτή, τα οποία διατίθενται στην ιστοσελίδα μας. Ενημερωτικά δελτία, Έγγραφα πληροφοριών βασικού επενδυτή και έντυπα αίτησης δεν δύναται να είναι διαθέσιμα σε επενδυτές σε ορισμένες δικαιοδοσίες όπου το υπό
εξέταση Αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει εγκριθεί. Εκδόθηκε από την BlackRock Investment Management (UK) Limited (η οποία εγκρίνεται και ρυθμίζεται από την Αρχή Χρηματοπιστωτικής Δεοντολογίας). Επίσημη έδρα: 12 Throgmorton Avenue,
London, EC2N 2DL. Εγγεγραμμένη στην Αγγλία με αρ. 2020394. Τηλ.: 020 7743 3000. Για τη δική σας ασφάλεια, οι τηλεφωνικές κλήσεις συνήθως ηχογραφούνται. Εκδόθηκε στην Ελβετία από το γραφείο εκπροσώπησης, BlackRock Asset
Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, CH- 8001 Zurich, Switzerland, όπου το Ενημερωτικό Δελτίο, το Έγγραφο πληροφοριών βασικού επενδυτή, το Καταστατικό, η Ετήσια Έκθεση και η Προσωρινή Έκθεση της Εταιρείας διατίθενται
δωρεάν. Ο Εντεταλμένος Φορέας Πληρωμής στην Ελβετία είναι η JPMorgan Chase Bank, National Association, Columbus, Zurich Branch Switzerland, Dreikönigstrasse 21, CH-8002 Zurich. Εκδόθηκε στην Ολλανδία από το παράρτημα του
Άμστερνταμ της BlackRock Investment Management (UK) Limited: Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Τηλ: 020 - 549 5200. Η BGF έχει καταχωριστεί στον επίσημο κατάλογο της Επιτροπής Εποπτείας του Χρηματοπιστωτικού Τομέα (Komisja
Nadzoru Finansowego) για διανομή στην Πολωνία. Εκδόθηκε στην Πολωνία από το γραφείο εκπροσώπησης, BlackRock Investment Management (UK) Limited Dubiński, Fabrycki, Jeleński i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp. k., ul.Zielna 37, 00-108
Warszawa. Ο εντεταλμένος φορέας πληρωμής στην Πολωνία είναι η Τράπεζα Handlowy w Warszawie SA, ul. Senatorska 16, 00-950 Warsaw, Poland. Εκδόθηκε στη Σιγκαπούρη από την BlackRock (Singapore) Limited. Η BlackRock Global Funds
έχει διορίσει την BlackRock (Singapore) Limited (αριθμός μητρώου εταιρείας: 200010143N) ως αντιπρόσωπο και πράκτορα στη Σιγκαπούρη για διεκπεραίωση υποθέσεων Ιστοσελίδα:www.blackrock.com.sg and Tel:+65 6411 3000). Στο Χόνγκ
Κονγκ αυτές οι πληροφορίες εκδίδονται από την BlackRock Asset Management North Asia Limited. Για τους επενδυτές του Χονγκ Κονγκ, ανατρέξτε στο Ενημερωτικό δελτίο BlackRock Global Funds για λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένων των
παραγόντων κινδύνου. BlackRock είναι η εμπορική επωνυμία της BlackRock Investment Management (UK) Limited. © 2013 BlackRock, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, SO
WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD, και BUILT FOR THESE TIMES είναι κατοχυρωμένα και μη κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της BlackRock, Inc. ή των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες
χώρες. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Η αξιολόγηση αμοιβαίου κεφαλαίου S&P Capital IQ αναπαριστά μια άποψη μόνο και δεν πρέπει να αποτελεί τη βάση για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων. Οι
προηγούμενες αποδόσεις δεν είναι ενδεικτικές για τις μελλοντικές. Η συναλλαγματική αξία ενδέχεται να επηρεάσει την αξία των επενδύσεων.© 2014 Morningstar. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Αναφορικά με τις πληροφορίες που περιέχονται
στο παρόν: (1) ανήκουν κατ΄αποκλειστικότητα στην Morningstar, (2) απαγορεύεται η αντιγραφή ή διανομή τους, και (3) δεν παρέχεται καμία εγγύηση για την ακρίβεια, την πληρότητα και τον επίκαιρο χαρακτήρα τους. Η Morningstar και οι πάροχοι
περιεχομένου της δεν ευθύνονται για απώλειες ή ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση των πληροφοριών αυτών. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
uΤηλ.
+44 (0)20 7743 3300 •
u
www.blackrockinternational.com