Πλήρες βιογραφικό - Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1. Γενικές Πληροφορίες
• Ταχυδρομική Διεύθυνση: Τσιτσιλιάνου 17, Βόλος, e-mail: [email protected].
• Ημερομηνία Γέννησης: 19 Οκτωβρίου 1971.
• Ιθαγένεια: Ελληνική.
2. Εκπαίδευση
2. 1. Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
1989: Αποφοίτηση από το Πρώτο Γενικό Λύκειο Αμπελοκήπων, Θεσσαλονίκη.
2.2. Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση
• Διάρκεια: 1989–1994.
• Ίδρυμα/Τμήμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωπονίας.
• Ειδίκευση: Κατεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής
Μηχανικής.
• Διατριβή: Διαθεσιμότητα βορίου σε δέκα εδάφη της Βόρειας Ελλάδας.
• Βαθμός Πτυχίου: 7,09 (Λίαν Καλώς).
• Ημερομηνία ορκωμοσίας: 16 Μαρτίου 1995.
2.3. Διδακτορικό Δίπλωμα (με χορήγηση τριετούς υποτροφίας ΙΚΥ)
• Διάρκεια: 1995-1998.
• Ίδρυμα/Τμήμα: The University of Reading, Department of Soil Science, M.
Βρετανία.
• Διατριβή: Heavy metal availability and mobility in sewage sludge-treated soils.
• Ημερομηνία ορκωμοσίας: 3 Ιουλίου 1999.
• Αναγνώριση Ισοτιμίας ΔΙΚΑΤΣΑ: Αριθμός Πράξης 5-345 της 5/7/2000.
3. Εμπειρία Εργασίας
3.1. Ερευνητική Εμπειρία
3.1.1. Περατωθέντα Ερευνητικά Προγράμματα
3.1.1.1.
• Διάρκεια: 24 μήνες (Σεπτέμβριος 1996-Σεπτέμβριος 1998).
• Ιδιότητα: Επιστημονικός Συνεργάτης.
• Τίτλος έργου: A comparative study of the dynamics of heavy metals in sewage
sludge-amended soils in Greece and Britain.
• Επιστημονικός υπεύθυνος: B.J. Alloway.
• Ίδρυμα διεξαγωγής έρευνας: The University of Reading, Department of Soil
Science.
• Πηγή χρηματοδότησης: Βρετανικό Συμβούλιο και Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής
Έρευνας (αριθμός σύμβασης 6201/23/5/96).
• Ύψος χρηματοδότησης: 2.000.000 δρχ.
• Καθήκοντα: Στήσιμο πειραματικού στον αγρό, αναλύσεις εδαφικών και φυτικών
δειγμάτων στο εργαστήριο, στατιστική επεξεργασία δεδομένων, σύνταξη τελικής
έκθεσης βρετανικής ομάδας.
3.1.1.2.
• Διάρκεια: 1 μήνας (Νοέμβριος 1998-Δεκέμβριος 1998).
• Ιδιότητα: Εργαστηριακός Συνεργάτης.
•
•
•
•
•
•
Τίτλος έργου: --Επιστημονικός υπεύθυνος: --Ίδρυμα διεξαγωγής έρευνας: Environment Agency, Εργαστήριο Οργανικής
Χημείας, Reading, Μ. Βρετανία (μέσω του Carlcrest, γραφείου ευρέσεως
εργασίας)..
Πηγή χρηματοδότησης: Υπουργείο Περιβάλλοντος Βρετανίας.
Ύψος χρηματοδότησης: --Καθήκοντα: Αναλύσεις δειγμάτων ύδατος για οργανο-φωσφορικές ενώσεις.
3.1.1.3.
• Διάρκεια: 12 μήνες (Ιανουάριος 1999-Ιανουάριος 2000).
• Ιδιότητα: Postdoctoral Research Associate (Μεταδιδακτορική έρευνα).
• Τίτλος έργου: Measuring the effect of competitive ion exchange on heavy metal
migration rates in London Clay.
• Επιστημονικός υπεύθυνος: Dr. J.D. McKinley.
• Ίδρυμα διεξαγωγής έρευνας: Cardiff University, School of Engineering, Division
of Civil Engineering, Geoenvironmental Research Centre.
• Πηγή χρηματοδότησης: Engineering and Physical Sciences Research Council,
Υπουργείου Περιβάλλοντος (Ministry of Environment) της Μ. Βρετανίας
(αριθμός σύμβασης GR/M27067).
• Ύψος χρηματοδότησης: ---.
• Καθήκοντα: Πειραματικός σχεδιασμός και διεξαγωγή πειραμάτων έκπλυσης
διαλυμάτων από στήλες αργιλικού υλικού με χρήση φυγοκέντρων.
3.1.1.4.
• Διάρκεια: 4 μήνες (Απρίλιος 2000-Αύγουστος 2000).
• Ιδιότητα: Εργαστηριακός Συνεργάτης.
• Τίτλος έργου: Πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας επιφανειακών υδάτων Μακεδονίας
και Θράκης.
• Επιστημονικός υπεύθυνος: Ε. Μουρκίδου.
• Ίδρυμα διεξαγωγής έρευνας: Εργαστήριο Γεωργικών Φαρμάκων, Τμήμα
Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
• Πηγή χρηματοδότησης: Υπουργείο Γεωργίας.
• Ύψος χρηματοδότησης: --• Καθήκοντα: Αναλύσεις υδατικών δειγμάτων σε φασματοφωτόμτρο ατομικής
απορρόφησης.
3.1.1.5.
• Διάρκεια: 12 μήνες (Δεκέμβριος 2003-Δεκέμβριος 2004).
• Ιδιότητα: Επιστημονικός υπεύθυνος (Μεταδιδακτορική έρευνα).
• Τίτλος έργου: Μελέτη επίδρασης οργανικής και ανόργανης λίπανσης στην
έκπλυση νιτρικών και ψευδαργύρου από το έδαφος: Η περίπτωση του Κόλπου
Καλλονής Λέσβου.
• Επιστημονικός υπεύθυνος: (Αντωνιάδης Βασίλειος).
• Ίδρυμα διεξαγωγής έρευνας: Ινστιτούτο Χαρτογράφησης και Ταξινόμησης
Εδαφών Λάρισας, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας.
• Πηγή
χρηματοδότηση:
Ίδρυμα
Κρατικών
Υποτροφιών,
Πρόγραμμα
Μεταδιδακτορικής Έρευνας (αριθμός σύμβασης 463/1/12/2003).
2
•
•
Ύψος χρηματοδότησης: 7.800 ευρώ
Καθήκοντα: Πειραματικός σχεδιασμός, στήσιμο πειραματικού, αναλύσεις
εδαφικών και φυτικών δειγμάτων στο εργαστήριο, στατιστική επεξεργασία
δεδομένων, σύνταξη τελικής έκθεσης.
3.1.1.6.
• Διάρκεια: 24 μήνες (Αύγουστος 2006-Αύγουστος 2008).
• Ιδιότητα: Επιστημονικός Συνεργάτης.
• Τίτλος έργου: Effect of sewage sludge application on quality indices of soils
vulnerable to degradation.
• Επιστημονικός υπεύθυνος: Χ. Τσαντήλας.
• Ίδρυμα διεξαγωγής έρευνας: Ινστιτούτο Χαρτογράφησης και Ταξινόμησης
Εδαφών Λάρισας και Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης.
• Πηγή χρηματοδότησης: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Υπουργείου
Ανάπτυξης, στα πλαίσια του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας ΕλλάδαςΡουμανίας.
• Ύψος χρηματοδότησης: 12.000 ευρώ
• Καθήκοντα: Πειραματικός σχεδιασμός, στήσιμο πειραματικού, αναλύσεις
εδαφικών και φυτικών δειγμάτων στο εργαστήριο, στατιστική επεξεργασία
δεδομένων.
3.1.1.7.
• Διάρκεια: 28 μήνες (Δεκέμβριος 2007-Απρίλιο 2010).
• Ιδιότητα: Επιστημονικός Συνεργάτης.
• Τίτλος έργου: Χρήση κοπριάς αγροτικών ζώων και ιλύος βιολογικού καθαρισμού
ως οργανικών λιπασμάτων στο Νομό Έβρου (ΚΕ 1686).
• Επιστημονικός υπεύθυνος: Σ. Κουτρούμπας.
• Ίδρυμα διεξαγωγής έρευνας: Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης.
• Πηγή χρηματοδότησης: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Έβρου.
• Ύψος χρηματοδότησης: 15.000 ευρώ.
• Καθήκοντα: Πειραματικός σχεδιασμός, στήσιμο πειραματικού, αναλύσεις
εδαφικών και φυτικών δειγμάτων στο εργαστήριο, στατιστική επεξεργασία
δεδομένων, συμμετοχή στη σύνταξη τελικής έκθεσης, οργάνωση και συμμετοχή
σε ημερίδα ενημέρωσης αποτελεσμάτων Προγράμματος.
3.1.2. Ερευνητικά Προγράμματα σε Εξέλιξη
3.1.2.1.
• Διάρκεια: 24 μήνες (έναρξη: Νοέμβριος 2012, αναμενόμενη λήξη: Νοέμβριος
2014).
• Ιδιότητα: Επιστημονικός Συνεργάτης.
• Τίτλος έργου: Εκπόνηση Ερευνητικών Προγραμμάτων για τη Βελτίωση της
Αποδοτικότητας του Αγροτικού Τομέα, την Προσαρμογή Καλλιεργειών και
Ζώων σε Ανώτερα Παραγωγικά Επίπεδα καθώς και την Αξιοποίηση
Παραπροϊόντων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
• Επιστημονικός υπεύθυνος: Σ. Κουτρούμπας.
• Ίδρυμα διεξαγωγής έρευνας: Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Φυσικού
Περιβάλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος.
3
•
•
•
Πηγή χρηματοδότησης: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Ύψος χρηματοδότησης: 18.000 ευρώ.
Καθήκοντα: Αναλύσεις εδαφικών και φυτικών δειγμάτων στο εργαστήριο και
στατιστική επεξεργασία δεδομένων.
3.1.2.2.
• Διάρκεια: 21 μήνες (έναρξη: Φεβρουάριος 2013, αναμενόμενη λήξη: Οκτώβριος
2014).
• Ιδιότητα: Επιστημονικός Υπεύθυνος (μη ανταγωνιστικό Πρόγραμμα).
• Τίτλος έργου: Προσρόφηση και διαθεσιμότητα φωσφόρου: Διερεύνηση φυσικών
και χημικών εδαφικών ιδιοτήτων.
• Ίδρυμα διεξαγωγής έρευνας: Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Φυσικού
Περιβάλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος.
• Πηγή χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κονδύλιο
«Έρευνας Πρώτης Εγκατάστασης Μελών ΔΕΠ».
• Ύψος χρηματοδότησης: 1.000 ευρώ.
• Καθήκοντα: Πειραματικός σχεδιασμός, διεξαγωγή πειραμάτων, αναλύσεις
εδαφικών και φυτικών δειγμάτων στο εργαστήριο και στατιστική επεξεργασία
δεδομένων, σύνταξη τελικής έκθεσης.
3.1.2.3
• Διάρκεια: 24 μήνες (έναρξη: Σεπτέμβριος 2013, αναμενόμενη λήξη: Αύγουστος
2015).
• Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κουτρoύμπας Σπυρίδων, Καθηγητής
• Υπεύθυνος Έργου: Μάρκος Χατζηζήσης, Μύλοι Θράκης Α.Ε.
• Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ-Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.
• Τίτλος Πρότασης: Ανάπτυξη Ποικιλιών Μαλακού Σίτου Υψηλής Διατροφικής και
Προστιθεμένης Αξίας.
• Δική μου Ιδιότητα: Επιστημονικός Συνεργάτης (μέλος της ερευνητικής ομάδας:
Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Δ.Π.Θ., ως υπεργολάβος του δικαιούχου: Μύλοι
Θράκης Α.Ε.)
• Ύψος χρηματοδότησης: 20.000 ευρώ.
3.2. Διδακτική Εμπειρία
3.2.1. Πανεπιστήμιο Αιγαίου (σύμβαση Π.Δ. 407/80)
• Διάρκεια: Σεπτέμβριος 2001 έως Αύγουστο 2003 (συνολική διάρκεια τριών
πλήρους απασχόλησης συμβάσεων από 24/9/2001 έως 31/8/2003: 23¾ μήνες,).
• Ιδιότητα: Διδάσκων Π.Δ. 407/80 (βαθμίδα λέκτορα).
• Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Περιβάλλοντος.
• Διδαχθέντα μαθήματα: Υπεύθυνος αυτοδύναμης διδασκαλίας των μαθημάτων: 1)
Εδαφολογία: Τα Εδάφη στα Οικοσυστήματα και 2) Υδατικά Οικοσυστήματα.
Επίσης δίδαξα σε συνδιδασκαλία: 1) Ερευνητικές Μέθοδοι και 2) Διαχείριση
Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων.
3.2.2. Cardiff University (μετακίνηση SOCRATES)
• Διάρκεια: 29 Απριλίου έως 2 Μαΐου 2002 (στα πλαίσια του προγράμματος
ERASMUS-SOCRATES ανταλλαγής καθηγητών).
• Ιδιότητα: Επισκέπτης Καθηγητής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα (MSc)
Geoenvironmental Engineering.
4
•
•
Ίδρυμα: Cardiff University, Division of Civil Engineering.
Διδαχθέν μάθημα: Geoenvironmental modelling.
3.2.3. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (σύμβαση Π.Δ. 407/80)
• Διάρκεια: Οκτώβριος 2003 έως Ιανουάριο 2006. Συνολική διάρκεια τεσσάρων
συμβάσεων (με αναγωγή της διάρκειας των συμβάσεων σε χρόνο πλήρους
απασχόλησης): 15 1/3 μήνες.
• Ιδιότητα: Διδάσκων Π.Δ. 407/80 (βαθμίδες λέκτορα και επίκουρου καθηγητή).
• Ίδρυμα: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης (έδρα
Ορεστιάδα).
• Διδαχθέντα μαθήματα: Υπεύθυνος αυτοδύναμης διδασκαλίας των μαθημάτων: 1)
Γενική Εδαφολογία, 2) Γονιμότητα Εδαφών-Λιπάσματα και 3) Ταξινόμηση
Εδαφών.
3.2.4. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Μέλος Δ.Ε.Π.)
• Διάρκεια: 17 Μαρτίου 2006 έως 29 Ιουνίου 2010.
• Ιδιότητα: Λέκτορας: 17 Μαρτίου 2006 έως 28 Απριλίου 2010.
Επίκουρος καθηγητής: 28 Απριλίου 2010 έως 29 Ιουνίου 2010.
• Διδασκόμενα μαθήματα: Υπεύθυνος αυτοδύναμης διδασκαλίας των μαθημάτων:
1) Γενική Εδαφολογία,
2) Γονιμότητα Εδαφών-Λιπάσματα,
3) Ταξινόμηση Εδαφών, και
4) Προβληματικά Εδάφη.
• Λοιπά καθήκοντα:
- Επίβλεψη διατριβών (Πίνακας 1):
Ως επιβλέπων:
6 πτυχιακές και
2 μεταπτυχιακές.
Ως μέλος τριμελούς επιτροπής:
1 πτυχιακή και
1 μεταπτυχιακή.
Ως μέλος επταμελούς εξεταστικής επιτροπής:
1 διδακτορική διατριβή
- Ερευνητικό έργο
1 περατωθέν πρόγραμμα (#3.1.1.6).
- Διοικητικό έργο στο πλαίσιο της θέσης μου ως μέλους ΔΕΠ στο Τμήμα.
3.2.5. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (μέλος ΔΕΠ)
• Λέκτορας: 29 Ιουνίου 2010 έως 29 Δεκεμβρίου 2013.
• Επίκουρος Καθηγητής: Από 30 Δεκεμβρίου 2013 έως τώρα.
• Διδασκόμενα μαθήματα
Προπτυχιακού κύκλου σπουδών:
1) Εδαφολογία
2) Γονιμότητα Εδαφών – Λιπάσματα - Θρέψη Φυτών και
3) Ρύπανση Εδαφών - Βελτίωση και Διαχείριση Προβληματικών
Εδαφών.
Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:
1) Εδαφολογία,
2) Χημεία Εδάφους,
5
•
3) Διαχείριση Φυσικών Πόρων,
4) Διαχείριση Φυσικών Πόρων και Τηλεπισκόπηση.
Λοιπά καθήκοντα:
- Επίβλεψη διατριβών:
Ως επιβλέπων:
10 πτυχιακές
4 μεταπτυχιακές
Ως μέλος τριμελούς επιτροπής:
13 πτυχιακές
5 μεταπτυχιακές
2 διδακτορικές
Ως μέλος επταμελούς εξεταστικής επιτροπής:
2 διδακτορική
- Διοικητικό έργο στο πλαίσιο της θέσης μου ως μέλους ΔΕΠ στο Τμήμα
-Επιτροπή Οδηγού Σπουδών ΠΜΣ
-Επιτροπή Οδηγού Σπουδών Προπτυχιακού
-Επιτροπή Υποδοχής Πρωτοετών
-Επιτροπή Διεξαγωγής Διαλέξεων-Σεμιναρίων του ΠΜΣ.
4. Επιστημονικές Διακρίσεις
• Χρηματοδότηση πρότασής μου Προγράμματος Μεταδιδακτορικής Έρευνας από
το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (αριθμός σύμβασης 463/1-12-2003) με
διάρκεια 1 έτος.
•
Χορήγηση τριετούς υποτροφίας (1995–1998) σπουδών από το Ίδρυμα Κρατικών
Υποτροφιών (IKY), για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (αριθμός σύμβασης
3458/1995).
•
Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής του 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής
Εδαφολογικής Εταιρίας (Άρτα, Οκτώβριος 2006).
•
Επιμελητής κεφαλαίου στην ελληνική έκδοση του βιβλίου (αναμενόμενο έτος
ελληνικής έκδοσης: 2014)
Brady, Ν.C., and Weil, R.R. 2002. The Nature and Properties of Soils, Thirteenth
Edition, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
Τίτλος Κεφαλαίου: Soils and Chemical Pollution, Κεφάλαιο 18, σσ. 797-839.
• Κριτής σε 24 διεθνή περιοδικά (Συνολικές κρίσεις: 55).
Α/Α Τίτλος Περιοδικού
1
Journal of Environmental Management
2
Journal of Hazardous Materials
3
Soil and Sediment Contamination
4
Desalination
5
Desalination and Water Treatment
5
Chemosphere
6
Waste Management
7
Ground Water Monitoring and Remediation
8
Environmental Monitoring and Assessment
9
Archives of Agronomy and Soil Science
6
Σύνολο κρίσεων
7
9
5
1
2
2
3
2
2
2
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
International Journal of Soil, Sediment, and Water
Geoderma
Environmental Engineering and Management Journal
International Journal of Phytoremediation
Soil Science Society of America Journal
Water, Air, and Soil Pollution
Polish Journal of Environmental Studies
Advances in Environmental Research (έχει μετονομαστεί
σε Journal of Environmental Management)
Applied Geochemistry
Environmental Pollution
CLEAN-Soil, Air, Water
Science of the Total Environment
Archives of Environmental Contamination and
Toxicology
South African Journal of Plant and Soil
Toxicological and Environmental Chemistry
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
3
1
1
1
•
Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής του 13ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής
Εδαφολογικής Εταιρίας (Λάρισα, Οκτώβριος 2010).
•
Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής και κριτής εργασιών του 8ου Συνεδρίου
Ελληνικής Εταιρείας Γεωργικών Μηχανικών (Βόλος, Σεπτέμβριος 2013).
5. Δημοσιεύσεις
Α. Εργασίες σε Περιοδικά του Science Citation Index
A25. Shaheen, S.M., Shams, S.M., Ibrahim, S.M., Elbehiry, F.A., Antoniadis, V.
Hooda, P.S. 2014. Stabilization of sewage sludge by using various by-products:
Effects on soil properties, biomass production, and bioavailability of copper and zinc.
Water, Air, and Soil Pollution. DOI: 10.1007/s11270-014-2014-x
Paper in print
A24. Antoniadis, V., and Damalidis, K. 2014. Copper availability in an acidic and
limed zeolite-ameded soil. Communications in Soil Science and Plant Analysis 45,
881-886.
A23. Antoniadis, V., Koutroubas, S.D., Fotiadis, S. 2014. Nitrogen, phosphorus and
potassium availability in manure- and sludge-applied soil. Communications in Soil
Science and Plant Analysis.
Paper in print
A22. Paparnakis, A., Chatzissavvidis, C., and Antoniadis, V. 2013. How apple
responds to boron excess in an acidic and limed soil. Journal of Soil Science and
Plant Nutrition 13, 787-796.
A21. Antoniadis, V. 2013. Mineralization of organic amendment-derived nitrogen in
two Mediterranean soils with different organic matter content. Communications in
Soil Science and Plant Analysis 44, 2788-2795.
7
Α20. Antoniadis, V., Chatzissavvidis, C., and Paparnakis, A. 2013. Boron behavior
in apple plants in acidic and limed soil. Journal of Plant Nutrition and Soil Science
176, 267-272.
A19. Ioannou, Z., Karassavidis, C., Dimirkou, A., and Antoniadis, V. 2013.
Adsorption of methylene blue and methyl red dyes from aqueous solutions onto
modified zeolites. Water Science and Technology 67, 1129-1136.
A18. Antoniadis, V., Anagnostopoulou, V., Theodorou, K., and Koutroubas, S.D.
2013. Development of a simplified model for nitrogen fertilizer recommendation for
maize, wheat and sunflower. Communications in Soil Science and Plant Analysis 44,
62-79.
A17. Antoniadis, V., Damalidis, K. and Koutroumbas, S.D. 2012. Nitrogen and
phosphorus availability to ryegrass in an acidic and limed zeolite-amended soil.
Agrochimica 56, 309-318.
Α16. Molla, K., Dimirkou, A., and Antoniadis, V. 2012. Hexavalent chromium
dynamics and uptake in manure-added soil. Water, Air and Soil Pollution 223, 60596067.
A15. Antoniadis, V., Damalidis, K., and Dimirkou, A. 2012. Availability of Cu and
Zn in an acidic sludge-amended soil as affected by zeolite application and liming.
Journal of Soils and Sediments 12, 396-401.
A14. Antoniadis, V., Tsadilas, C.D., and Samaras, V. 2010. Trace element
availability in a sewage sludge-amended cotton grown Mediterranean soil.
Chemosphere 80, 1308-1313.
Α13. Antoniadis, V., Tsadilas, C.D., and Dalias, P. 2010. Evaluation of sewage
sludge as a soil amendment in relation to nitrate leaching. Agrochimica 54, 91-102.
A12. Antoniadis, V. 2008. Sewage sludge application and soil properties effects on
short-term zinc leaching in soil columns. Water, Air, and Soil Pollution 190, 35–43.
A11. Antoniadis, V., Robinson, J.S., and Alloway, B.J. 2008. Effects of short-term pH
fluctuations on cadmium, nickel, lead, and zinc availability to ryegrass in a sewage
sludge-amended field. Chemosphere 71, 759–764.
Α10. Antoniadis, V., and Tsadilas, C.D. 2007. Sorption of cadmium, nickel, and zinc
in mono- and multimetal systems. Applied Geochemistry 22, 2375–2380.
A9. Antoniadis, V., Tsadilas, C.D., and Ashworth, D. 2007. Monometal and
competitive adsorption of heavy metals by sewage sludge-amended soil.
Chemosphere 68, 489–494.
A8. Antoniadis, V., Tsadilas, C.D., and Stamatiadis, S. 2007. Effect of dissolved
organic carbon on zinc solubility in incubated biosolids-amended soils. Journal of
Environmental Quality 36, 379–385.
8
Α7. Antoniadis, V., McKinley, J.D., and Zuhairi, W.Y.W. 2007. Single-element and
competitive metal mobility measured with column infiltration and batch tests. Journal
of Environmental Quality 36, 53–60.
Α6. Antoniadis, V., and McKinley, J.D. 2003. Measuring heavy metal migration
rates in a low permeability soil. Environmental Chemistry Letters 1, 103–106.
Α5. Antoniadis, V., and Alloway, B.J. 2003. Εvidence of heavy metal movement
down the profile of a heavily sludged soil. Communications in Soil Science and Plant
Analysis 34, 1225–1231.
Α4. Antoniadis, V., and Alloway, B.J. 2002. The role of dissolved organic carbon in
the mobility of Cd, Ni and Zn in sewage sludge-amended soils. Environmental
Pollution 117, 515–521.
Α3. Antoniadis, V., and Alloway, B.J. 2002. Leaching of Cd, Ni and Zn down the
profile of a sewage sludge-treated soil. Communications in Soil Science and Plant
Analysis 33, 273–286.
Α2. Antoniadis, V., and Alloway, B.J. 2001. Availability of Cd, Ni and Zn to
ryegrass in sewage sludge-treated soils at different temperatures. Water, Air and Soil
Pollution 132, 201–214.
Α1. Matsi, T., Antoniadis, V., and Barbayiannis, N. 2000. Εvaluation of the
NH 4 HCO 3 -DTPA soil test for assessing boron availability to wheat. Communications
in Soil Science and Plant Analysis 31, 669–678.
Β. Κεφάλαια σε Βιβλίο
Β2. Tsadilas, C.D., Tsantila, E., Stamatiadis, S., Antoniadis, V., and Samaras, V.
2006. Influence of fly ash application on heavy metal forms and their availability. In:
Prasad, M.N.V., Sajwan, K., and Naidu, R. (Εds.) Trace Elements in the Environment,
CRC Press, Taylor and Francis Group, Boca Raton, pp. 63–76.
Β1. Antoniadis, V., Tsadilas, C.D., Samaras, V., and Sgouras, I. 2006. Availability of
heavy metals applied to the soil through sewage sludge. In: Prasad, M.N.V., Sajwan,
K., and Naidu, R. (Εds.) Trace Elements in the Environment, CRC Press, Taylor and
Francis Group, Boca Raton, pp. 39–62.
Γ. Πλήρεις Εργασίες σε Εθνικά Συνέδρια με Κριτές
(Παρουσίασα προφορικά τις εργασίες Γ2, Γ3, Γ4, Γ5, Γ7, Γ8, Γ10, Γ11, Γ12, Γ13 και
Γ14)
Γ17. Μπρόζου, Ε., Ιωάννου, Ζ., Δημήρκου, Α. και Αντωνιάδης, Β. 2013. Η επίδραση
των προσροφητικών υλικών σε ύδατα και σε φυτά που καλλιεργήθηκαν σε εδάφη
επιβαρυμένα με φώσφορο. Πρακτικά 8ου Εθνικού Συνεδρίου Γεωργικής Μηχανικής,
25-26 Σεπτεμβρίου 2013, Βόλος, σσ. 83-85.
Γ16. Μόλλα, Α., Δημήρκου, Α., Αντωνιάδης, Β., Λιάκου, Κ., Μαρκοπούλου, Α.,
Ντόβας, Α. και Γεωργίου, Κ. 2013. Μελέτη της συμπεριφοράς του ζεολίθου και του
γκαιτίτη στην πρόσληψη του εξασθενούς χρωμίου στην καλλιέργεια του σπανακιού.
9
Πρακτικά 8ου Εθνικού Συνεδρίου Γεωργικής Μηχανικής, 25-26 Σεπτεμβρίου 2013,
Βόλος, σσ. 61-65.
Γ15. Διαμαντούλης, Ι. και Αντωνιάδης, Β. 2013. Σύγκριση της επίδρασης εφαρμογής
ιλύος βιολογικού καθαρισμού και ανόργανης λίπανσης στα χαρακτηριστικά μιας
καλλιέργειας αραβοσίτου. Πρακτικά 8ου Εθνικού Συνεδρίου Γεωργικής Μηχανικής,
25-26 Σεπτεμβρίου 2013, Βόλος, σσ. 37-41.
Γ14. Αντωνιάδης, Β., Μαλτέζος, Π., Χούμος, Χ. και Κουτσούμπας, Σ. 2013.
Διαθεσιμότητα φωσφόρου σε Lolium perenne L. σε εδάφη όξινα που έχουν βελτιωθεί
με προσθήκη ανθρακικού ασβεστίου. Πρακτικά 8ου Εθνικού Συνεδρίου Γεωργικής
Μηχανικής, 25-26 Σεπτεμβρίου 2013, Βόλος, σσ. 52-56.
Γ13. Ευστρατίου, Ε., Αντωνιάδης, Β. και Δημήρκου, Α. 2012. Επίδραση εδαφικών
ιδιοτήτων στην προσρόφηση φωσφόρου σε 10 εδάφη της Θεσσαλίας. Πρακτικά 14ου
Συνεδρίου της Ελληνικής Εδαφολογικής Εταιρείας, 1-2 Νοεμβρίου 2012,
Θεσσαλονίκη.
Γ12. Αντωνιάδης, Β., Πετάσης, Κ., Κουτρούμπας, Σ. και Φωτιάδης, Σ. 2011.
Διαθεσιμότητα φωσφόρου και καλίου σε έδαφος που δέχθηκε κοπριές και ανόργανο
λίπασμα. Πρακτικά 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γεωργικής Μηχανικής, Αθήνα,
Νοέμβριος 2011, εργασία #2-2-10, τόμος Πρακτικών.
Γ11. Αντωνιάδης, Β., Κουτρούμπας, Σ. και Φωτιάδης, Σ. 2010. Χρήση κοπριάς
αγροτικών ζώων και ιλύος βιολογικών καθαρισμών ως οργανικών λιπασμάτων σε
καλλιέργεια σιταριού. Πρακτικά του 13ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εδαφολογικής
Εταιρίας, Λάρισα, Οκτώβριος 2010, σσ. 287–296.
Γ10. Αντωνιάδης, Β., Μπαχτσεβανίδης, Δ. και Χατζής, Φ. 2009. Διαθεσιμότητα
φωσφόρου σε όξινα και ασβεστωμένα εδάφη. Πρακτικά του 6ου Πανελληνίου
Συνεδρίου Γεωργικής Μηχανικής, Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2009, σσ. 213–220.
Γ9. Σγούρας, Ι., Δημογιάννης, Δ., Αντωνιάδης, Β., Τσαντήλας, Χ., Σαμαράς, Β. και
Σταματιάδης, Σ. 2008. Επίδραση ιλύος βιολογικού καθαρισμού σε ορισμένους
δείκτες ποιότητας εδάφους. Πρακτικά του 12ου Συνεδρίου της Ελληνικής
Εδαφολογικής Εταιρίας, Πύργος, Σεπτέμβριος 2008, σσ. 181–190.
Γ8. Αντωνιάδης, Β., Τσαντήλας, Χ. και Ντάλιας, Π. 2008. Έκπλυση νιτρικών σε
εδάφη που δέχτηκαν ιλύ βιολογικού καθαρισμού και ανόργανο λίπασμα. Πρακτικά
του 12ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εδαφολογικής Εταιρίας, Πύργος, Σεπτέμβριος 2008,
σσ. 141–149.
Γ7. Αντωνιάδης, Β. και Τσαντήλας, Χ. 2006. Προσρόφηση Cd, Ni και Zn σε δύο
εδάφη της Κεντρικής Ελλάδας. Πρακτικά του 11ου Συνεδρίου της Ελληνικής
Εδαφολογικής Εταιρίας, Άρτα, Οκτώβριος 2006, σσ. 103–113.
Γ6. Λαζαρίδου, Ο. και Αντωνιάδης, Β. 2004. Εκτίμηση και χαρτογραφική
απεικόνιση των κυριοτέρων φυσικών και χημικών ιδιοτήτων των εδαφών του Κόλπου
Καλλονής της Νήσου Λέσβου. Πρακτικά του 10ου Συνεδρίου της Ελληνικής
Εδαφολογικής Εταιρίας, Βόλος, Σεπτέμβριος 2004, σσ. 575–585.
10
Γ5. Αντωνιάδης, Β. και McKinley, J.D. 2004. Εκτίμηση την κινητικότητας των
βαρέων μετάλλων στο έδαφος με τον υπολογισμό του συντελεστή διάχυσης.
Πρακτικά του 10ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εδαφολογικής Εταιρίας, Βόλος,
Σεπτέμβριος 2004, σσ. 107–115.
Γ4. Αντωνιάδης, Β. και McKinley, J.D. 2002. Μέτρηση της κινητικότητας βαρέων
μετάλλων (Zn και Cu) στο έδαφος με χρήση φυγοκέντρου. Πρακτικά του 9ου
Συνεδρίου της Ελληνικής Εδαφολογικής Εταιρίας, Αθήνα, Σεπτέμβριος 2002, σσ. 149–
156.
Γ3. Αντωνιάδης, Β., Παπαδόπουλος, Π., Alloway, B.J., Δημήρκου, A. και Ακρίβος,
Ι. 2000. Βιοδιαθεσιμότητα Pb και Zn σε εδάφη που λιπάνθηκαν με ιλύ βιολογικών
καθαρισμών: Συγκριτική δοκιμή σε Αγγλία και Ελλάδα. Πρακτικά του 8ου Συνεδρίου
της Ελληνικής Εδαφολογικής Εταιρίας, Καβάλα, Σεπτέμβριος 2000, σσ. 459–469.
Γ2. Αντωνιάδης, Β. και Alloway, B.J. 1998. Διαθεσιμότητα Cd και Zn σε εδάφη που
δέχτηκαν ιλύ βιολογικών καθαρισμών. Πρακτικά 7ου Συνεδρίου της Ελληνικής
Εδαφολογικής Εταιρίας, Αγρίνιο, Μάιος 1998, σσ. 397–408.
Γ1. Αντωνιάδης, Β., Ματσή, Θ. και Μπαρμπαγιάννης, Ν. 1996. Δοκιμή του
NH 4 HCO 3 -DTPA ως εκχυλιστικού διαθεσίμου βορίου σε δέκα εδάφη της Βορ.
Ελλάδας με καλλιέργεια σιταριού σε δοχεία. Πρακτικά 6ου Συνεδρίου της Ελληνικής
Εδαφολογικής Εταιρίας, Ναύπλιο, Μάιος 1996, σσ. 604–611.
Δ. Πλήρεις Εργασίες σε Διεθνή Συνέδρια με Κριτές
(Παρουσίασα προφορικά τις εργασίες Δ1 και Δ7)
Δ11. Koutroubas, S.D., Antoniadis, V., Fotiadis, S., and Damalas, C.A. 2014. Effects
of sewage sludge application on growth, grain yield, and N translocation of winter
wheat under Mediterranean conditions. Proceedings of the Eurasia 2014, Waste
Management Symposium, Istabul, 28-30 April 2014.
Δ10. Antoniadis, V., Paraskevopoulos, G., and Chatzissavvidis, D. 2013. Boron
availability in five acidic soils in Greece. Proceedings Book of the XVII International
Plant Nutrition Colloquium and Boron Satelite Meeting, 17-18 August, Istabul,
Turkey, pp. 375-382.
Δ9. Brozou, E., Ioannou, Z., Antoniadis, V., and Dimirkou, A. 2013. Adsorption of
hexavalent chromium from aqueous solutions onto modified zeolites. Proceedings of
the 13th International Conference of Environmental Science and Technology, Athens,
Greece, 5-7 September 2013.
Δ8. Ioannou, Z., Karassavidis, C., Dimirkou, A., and Antoniadis, V. 2012.
Adsorption of dyes from aqueous solutions onto modified zeolites. Proceedings of the
International Water Association Regional Conference on Wastewater Purification
and Reuse 2012, 28-30 March 2012, Heraclion, Crete, Greece, pp. 259-274.
Δ7. Antoniadis, V., Damalidis, K., and Dimirkou, A. 2011. Availability of Cu and Zn
in an acidic sludge-amended soil as affected by zeolite application and liming.
11
Proceedings of the 11th International Conference on the Biogeochemistry of Trace
Elements (ICOBTE 2011), Part II, 4-7 July 2011, Florence, Italy, pp. 569-570.
Δ6. Koutroubas, S.D., Antoniadis, V., and Fotiadis, S. 2010. Growth, nitrogen uptake
and translocation for wheat grown in soils amended with farmyard manure and
sewage sludge. Proceedings of Agro 2010, the XI ESA Congress, September 2010,
Montpellier, France, pp. 745-746.
Δ5. Antoniadis, V., Koutroubas, S.D., and Fotiadis, S. 2010. Nitrogen efficiency and
availability to wheat in biosolids- and inorganic fertilizer-applied soil. Proceedings of
Agro 2010, the XI ESA Congress, September 2010, Montpellier, France, pp. 697-698.
Δ4. Antoniadis, V., and Damalidis, K. 2010. Zeolite effects on nitrogen dynamics
and availability to ryegrass in acidic and limed soil. Proceedings of Agro 2010, the XI
ESA Congress, September 2010, Montpellier, France, pp. 695-696.
Δ3. Paparnakis, A., Chatzissavvidis, C., and Antoniadis, V. 2010. The behavior of
apple plants (cv. Redchief) grown on acid soil in relation to boron nutrition.
Proceedings of the Jubilee Scientific Conference, Agricultural University of Plovdiv,
October 2010, Plovdiv, Bulgaria, pp. 303-308.
Δ2. Antoniadis, V., and McKinley, J.D. 2000. Leaching tests in a laboratory
centrifuge on zinc migration in London Clay. In: J. Garnier, L. Thorel and E. Haza
(Eds.) Physical Modelling and Testing in Environmental Geotechnics. Proceedings of
International Symposium, La Baule, May 2000. NECER, Paris, pp. 53–60.
Δ1. McKinley, J.D., and Antoniadis, V. 1999. Examining competitive sorption of
copper and nickel in London Clay with centrifuge leaching tests. In: R.N. Yong and
H.R. Thomas (Eds.) Ground Contamination: Pollutant Management and
Remediation. Proceedings of the 2nd Conference of the British Geotechnical Society
and the Cardiff School of Engineering, London, September 1999. Thomas Telford
Publications, London, U.K., pp. 296–301.
Ε. Εργασίες ως Περιλήψεις σε Εθνικά Συνέδρια
Ε1. Κουτρούμπας, Σ.Δ., Αντωνιάδης, Β. και Φωτιάδης, Σ. 2012. Χρήση κοπριάς
αγροτικών ζώων και ιλύος βιολογικού καθαρισμού ως οργανικών λιπασμάτων σε
φυτά μεγάλης καλλιέργειας. Τόμος Περιλήψεων του 14ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της
Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών «Η Γενετική
Βελτίωση των Φυτών Απαντά στις Προκλήσεις του Σήμερα: Αειφορία –
Περιβαλλοντικές Καταπονήσεις – Βιοποικιλότητα», 10-12 Οκτωβρίου 2012,
Θεσσαλονίκη, σ. 91.
ΣΤ. Εργασίες ως Περιλήψεις σε Διεθνή Συνέδρια
(Παρουσίασα προφορικά τις εργασίες ΣΤ3, ΣΤ6 και ΣΤ7)
ΣΤ7. Antoniadis, V., Golia, E., Prapas, A., and Dimirkou, A. 2013. Sorption of Cu
and Zn in 21 soils as influenced by soil pH. Book of Abstracts of the 14th European
Meeting of Environmental Chemistry, Budva, Montenegro, 4-7 December 2013, pp.
29-30.
12
ΣΤ6. Antoniadis, V., Anagnostopoulou, V., and Koutroumbas, S. 2011. Development
of a simplified model for N fertilizer recommendation for maize, wheat and
helianthus. Proceedings of the 12th International Symposium on Soil and Plant
Analysis, 6-10 June 2011, Chania, Greece, Summary No. 65, p. 9.
ΣΤ5. Antoniadis, V., Damalidis, K., and Dimirkou, A. 2011. Effect of zeolite
application to acidic and limed soil in Cu and Zn availability to ryegrass. Abstract
Book of the 12th International Symposium on Soil and Plant Analysis, 6-10 June 2011,
Chania, Greece, summary No. 64, p. 23.
(Poster)
ΣΤ4. Antoniadis, V., Tsadilas, C.D., and Sgouras, I. 2008. Soil organic carbon and
nitrogen dynamics in soils amended with organic residues. European Soil Science
Conference EUROSOIL 2008, 25-30 August 2008, Vienne, Austria.
(Poster)
ΣΤ3. Antoniadis, V., and McKinley, J.D. 2001. Centrifuge measurement of copper
and nickel solute transport in London Clay. 2nd European Meeting on Environmental
Chemistry of the Association of Chemistry and the Environment (ACE), Dijon, France,
December 2001.
ΣΤ2. Antoniadis, V., and McKinley, J.D. 1999. The mobility of Cu, Ni, and Zn with
centrifuge leaching tests. 52nd British Society of Soil Science Conference, Edinburgh,
U.K., Σεπτέμβριος 1999.
(Poster)
ΣΤ1. Antoniadis, V., and Alloway, B.J. 1998. The role of DOC in the mobility of Cd
in sewage sludge-treated soils. 51st British Society of Soil Science Conference, Belfast,
N. Ireland, Σεπτέμβριος 1998.
(Poster)
6. Μέλος σε Επιστημονικές Εταιρίες
• British Society of Soil Science.
• Soil Science Society of America.
• Ελληνική Εδαφολογική Εταιρία.
• Εταιρία Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδας.
• Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ειδικότητας
Γεωπόνου με αριθμό 1-12520).
• European Society of Soil Conservation.
7. Διάφορα
• 1984–1995: Σπουδαστής του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης στη Σχολή Πιάνου.
• 1992–1995: Σπουδαστής του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης στη Σχολή
Ανωτέρων Θεωρητικών.
• 1993: Πτυχίο Αρμονίας, Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης.
• 1995: Πτυχίο Αντίστιξης, Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης.
• 1995: Πτυχίο Πιάνου, Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης.
13
Παράρτημα Α: Τίτλοι διατριβών
Πίνακας 1. Διατριβές που επέβλεψα και διατριβές στις οποίες υπήρξα μέλος
τριμελούς επιτροπής και μέλος επταμελούς εξεταστικής επιτροπής διδακτορικού στο
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και ονόματα φοιτητών που εκπόνησαν τις
διατριβές αυτές (σε παρένθεση το έτος περάτωσής τους).
(Ως επιβλέπων)
Α/Α
1
Όνομα
Δαμαλίδης
(2010)
2
Αναγνωστοπούλου
(2010)
3
Μπαχτσεβανίδης
και Χατζής
(2009)
Παρασκευόπουλος
(2009)
Κουροπαλάτης και
Αλεξιάδου
(2009)
Παναγιωταράς και
Σισκαμάνης
(2009)
Πετάσης
(2010)
4
5
6
7
8
Χανός
Κάτσικας
(2010)
Τίτλος διατριβής
και
Διερεύνηση ρόλου ζεολίθου στη δυναμική αζώτου και
φωσφόρου και στη διαθεσιμότητα ιχνοστοιχείων σε όξινο και
βελτιωμένο έδαφος.
Ανάπτυξη απλοποιημένου μοντέλου συμβουλών λίπανσης
αζώτου, φωσφόρου και καλίου για καλαμπόκι, σιτάρι και
ηλίανθο.
Η επίδραση των όξινων εδαφών στη διαθεσιμότητα
του φωσφόρου.
Επίπεδο
Μεταπτυχιακό
Μεταπτυχιακό
Προπτυχιακό
Επίδραση όξινων εδαφών στη διαθεσιμότητα του βορίου.
Προπτυχιακό
Δυναμική οργανικής ουσίας και θρεπτικών στο έδαφος.
Προπτυχιακό
Διαθεσιμότητα αζώτου και φωσφόρου σε έδαφος που δέχθηκε
κοπριά και ιλύ βιολογικών καθαρισμών.
Προπτυχιακό
Διαθεσιμότητα φωσφόρου και καλίου σε έδαφος όπου
εφαρμόστηκε κοπριά, ιλύς βιολογικού καθαρισμού και
ανόργανο λίπασμα.
Επίδραση κοπριάς και ιλύος βιολογικού καθαρισμού στην
διαθεσιμότητα αζώτου και φωσφόρου.
Προπτυχιακό
Προπτυχιακό
(Ως μέλος τριμελούς επιτροπής. Σε παρένθεση το όνομα του κυρίως επιβλέποντως)
9
10
Μαστρογιαννίδου
(2010)
(Χατζησαββίδης)
Παπαρνάκης
(2010)
(Χατζησαββίδης)
Η επίδραση της αλατότητας (NaCl, KCl, Na 2 SO 4 ) στην
αύξηση και χημική σύσταση της ροδιάς (Punica granatum L.)
της ποικιλίας «Wonderful» σε συνθήκες υπαίθρου.
Μεταπτυχιακό
Επιδράσεις του βορίου σε φυτά μηλιάς της ποικιλίας Red
Chief σε δύο εδάφη με διαφορετικά pH.
Προπτυχιακό
(Ως μέλος επταμελούς εξεταστικής επιτροπής διδακτορικού. Σε παρένθεση το όνομα του
κυρίως επιβλέποντως)
11
Διονυσίου (2010)
(ΜισοπολινόςΑΠΘ)
Μελέτη της ικανότητας του τροποποιημένου ζεολίθου ως
μέσο απορρύπανσης υδάτων άρδευσης.
14
Διδακτορικό
Πίνακας 2. Διατριβές που επέβλεψα και διατριβές στις οποίες υπήρξα μέλος
τριμελούς επιτροπής και μέλος επταμελούς εξεταστικής επιτροπής διδακτορικού στο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ονόματα φοιτητών που εκπόνησαν τις διατριβές αυτές
(σε παρένθεση το έτος περάτωσής τους).
(Ως επιβλέπων)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Διαμαντούλης
(2013)
Παπαχαράλαμπος
(σε εξέλιξη)
Κούντριας
(σε εξέλιξη)
Παπαθεοδώρου
(σε εξέλιξη)
Κοντούρης
(2011)
Κολοκύθας
(2012)
Αθανασιάδου
(2013)
Ευστρατίου
(σε εξέλιξη)
Ντόβας
(σε εξέλιξη)
10
Γεωργίου
(σε εξέλιξη)
11
Πράπας
(σε εξέλιξη)
12
Πολυζώης
(σε εξέλιξη)
13
Θεοχαρόπουλος
(σε εξέλιξη)
Κολινιάτη
(σε εξέλιξη)
Καπνιάς
(σε εξέλιξη)
14
15
Επίδραση της κομποστοποίησης ιλύος βιολογικού καθαρισμού
Λάρισας στα φυτοκομικά χαρακτηριστικά του εδάφους.
Η χρήση ζεολίθου και κοπριάς αγροτικών ζώων ως
εναλλακτικών πηγών θρέψης της τομάτας.
Διαχείριση αζώτου, φωσφόρου, καλίου και ιχνοστοιχείων σε
καλλιέργεια ελιάς.
Διαθεσιμότητα βαρέων μετάλλων ενός έντονα ρυπασμένου
εδάφους σε τρία είδη φυτών
Μελέτη προσρόφησης φωσφορικών ιόντων σε εδάφη που
περιέχουν διάφορες αναλογίες ζεολίθου.
Μελέτη της συμπεριφοράς κάποιων εδαφικών συστατικών
στην απορρόφηση νιτρικών από το σπανάκι
Καταγραφή φυσικών και χημικών ιδιοτήτων 73 εδαφών
Μεταπτυχιακό
Συμπεριφορά προσρόφησης φωσφόρου σε 10 εδάφη.
Προπτυχιακό
Μελέτη της συμπεριφοράς ορισμένων εδαφικών συστατικών
στην πρόσληψη τρισθενούς χρωμίου από την καλλιέργεια του
σπανακιού.
Μελέτη της συμπεριφοράς ορισμένων εδαφικών συστατικών
στην πρόσληψη εξασθενούς χρωμίου από την καλλιέργεια του
σπανακιού.
Επίδραση της αντίδρασης του εδάφους και άλλων εδαφικών
ιδιοτήτων στην προσρόφηση ψευδαργύρου και χαλκού σε 20
εδάφη της Θεσσαλίας
Επίδραση τοξικότητα εξασθενούς χρωμίου σε σταμναγκάθι
και τρόποι εξυγίανσης του εδάφους με χρήση κοπριάς και
ζεολίθου
Οξίνιση δύο ασβεστούχων εδαφών με χορήγηση θειαφιού και
όξινου νερού και επίδρασή της στο σταμναγκάθι
Προσρόφηση και διαθεσιμότητα φωσφόρου σε 13 εδάφη σε
καλλιέργεια κρεμμυδιού
Προπτυχιακό
Συμπεριφορά του εξασθενούς χρωμίου σε ρυπασμένα
εδάφη
Προπτυχιακό
Μεταπτυχιακό
Μεταπτυχιακό
Μεταπτυχιακό
Προπτυχιακό
Προπτυχιακό
Προπτυχιακό
Προπτυχιακό
Προπτυχιακό
Προπτυχιακό
Προπτυχιακό
Προπτυχιακό
(Ως μέλος τριμελούς επιτροπής. Σε παρένθεση το όνομα του κυρίως επιβλέποντως)
1
Μόλλα (2013)
(Δημήρκου)
2
Δράμαλης
(2014)
(ΚουτρούμπαςΔΠΘ)
Τζώρτζης (2012)
(Χαλκίδης)
3
4
5
6
Ζαχαρής (2012)
(Σακελλαρίου)
Ηλιόπουλος
(2011)
(Δημήρκου)
Παπαδήμας (2011)
(Δημήρκου)
Βελτίωση ρυπασμένων εδαφών και υδάτων από νιτρικά,
αμμωνιακά και χρώμιο και αξιοποίηση αυτών στην
καλλιέργεια φυτών.
Διδακτορικό
Επίδραση της αλατότητας στα αγρονομικά
χαρακτηριστικά και ποιοτικά γνωρίσματα του ρυζιού
(Oryza sativa L.)
Διδακτορικό
Δημιουργία μοντέλου ασαφούς λογικής για τη διερεύνηση των
επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών στο υδατικό ισοζύγιο
της λίμνης Κάρλας.
Υπολογισμός των αναγκών των φυτών σε νερό με τη μέθοδο
Penman-Montieth και αισθητήρα εδάφους.
Μελέτη της επίδρασης νέων υλικών φιλικών προς το
περιβάλλον σε φυτά που καλλιεργήθηκαν σε εδάφη
ρυπασμένα με Cd.
Μεταπτυχιακό
Μελέτη της επίδρασης των φυσικοχημικών ιδιοτήτων του
εδάφους στην απόδοση και την ποιότητα της καλλιέργειας της
πορτοκαλιάς.
Μεταπτυχιακό
15
Μεταπτυχιακό
Μεταπτυχιακό
7
8
9
10
11
12
13
Καφετσιούλης
(2014)
(Δημήρκου)
Μήτσιος (2013)
(Δημήρκου-Π.Θ.)
Κορώνης (2012)
(Δημήρκου)
Γάτσος
(2012)
(Δημήρκου)
Σιδηρόπουλος
(2012)
(Δημήρκου)
Μπουνίτσης
(2013)
(Δημήρκου)
Σαραντίδη (2013)
(Δαναλάτος)
14
Κανδρή
(2013)
(Δαναλάτος)
15
Μπότα (2013)
(Σακελλαρίου)
Μηλιώκας (2013)
(Δημήρκου)
Καρασαββίδης
(2014)
(Δημήρκου)
Δημητριάδου
(2014)
(Σακελλαρίου)
Αραμπατζής
(2014) (Χαλκίδης)
Μπάρη
(2014)
(Χαλκίδης)
16
17
18
19
20
Αξιολόγηση των φυσικοχημικών ιδιοτήτων των εδαφών για
εξαγωγή της βέλτιστης αγωγής λίπανσης διαφόρων ποικιλιών
μηλιάς της περιοχής Αγιάς
Μεταπτυχιακό
Μελέτη της συμπεριφοράς ορισμένων εδαφικών συστατικών
στην πρόσληψη αμμωνιακών και νιτρικών ιόντων από τις
καλλιέργειες σιταριού και βλίτου.
Μελέτη της συμπεριφοράς της θερμοκρασίας στην
προσρόφηση του μαγγανίου από εδαφικά συστατικά.
Μελέτη της προσρόφησης των αμμωνιακών ιόντων από
εδαφικά συστατικά (ζεόλιθο, γκαιτίτη, μπεντονίτη και
ζεόλιθο-γκαιτίτη).
Μελέτη της συμπεριφοράς ορισμένων εδαφικών συστατικών
στην πρόσληψη αμμωνιακών και νιτρικών ιόντων από τις
καλλιέργειες αραβόσιτου και σπανακιού.
Προπτυχιακό
Μελέτη της επίδρασης της θερμοκρασίας στην προσρόφηση
των φωσφορικών ιόντων από εδαφικά συστατικά
Προπτυχιακό
Μελέτη της επίδρασης τύπων λιπασμάτων στην αύξηση και
την παραγωγικότητα της βιομηχανικής τομάτας στη Θεσσαλία
το 2011
Μελέτη της επίδρασης τύπων λιπασμάτων στην αύξηση και
την παραγωγικότητα της βιομηχανικής τομάτας στη Θεσσαλία
το 2011
Επίδραση της εφαρμογής υγρών αστικών αποβλήτων στην
ανάπτυξη του ηλίανθου
Προσομοίωση κινητικών μοντέλων στην μελέτη της
προσρόφησης χρωστικών ουσιών από ενεργό άνθρακα
Κινητική και θερμοδυναμική μελέτη της προσρόφησης
χρωστικών από οξείδια του σιδήρου, αργιλοπυριτικά ορυκτά
και ανθρακούχα υλικά
Προπτυχιακό
Εφαρμογή της μεθόδου στην άρδευση του φυτού στέβιας
Προπτυχιακό
Υδρολογική διερεύνηση της λίμνης Κερκίνης με εφαρμογή
του υδρολογικού μοντέλου MIKE SHE
Ταμιευτήρας Κάρλας, ρουφράκτης (φράγμα) Γυρτώνης,
σημαντικά υδραυλικά έργα που θα επηρεάσουν το 8ο υδατικό
διαμέρισμα της Θεσσαλίας
Προπτυχιακό
Προπτυχιακό
Προπτυχιακό
Προπτυχιακό
Προπτυχιακό
Προπτυχιακό
Προπτυχιακό
Προπτυχιακό
Προπτυχιακό
(Ως μέλος επταμελούς εξεταστικής επιτροπής διδακτορικού. Σε παρένθεση το όνομα του
κυρίως επιβλέποντως)
1
2
Παπαλέξης (2010)
(Σακελλαρίου)
Τίγκα
(2013)
(Τζώρτζιος)
Βελτιστοποίηση της παραγωγής του ενεργειακού φυτού
σόργου με σύγχρονα συστήματα άρδευσης.
Βιομετρική μελέτη των ενεργειακών καλλιεργειών κενάφ
(Hibiscus cannabinus) και αραβοσίτου (Zea mays) σε
συστήματα αμειψισποράς και χλωρής λίπανσης ψυχανθούς
κάτω από διαφορετικές εδαφοκλιματικές συνθήκες τηςς Κ.
Ελλάδας
16
Διδακτορικό
Διδακτορικό