1. ΒΛ1Γ46ΨΖΥ1-Υ3Σ-signed.pdf - Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ46ΨΖΥ1-Υ3Σ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΡΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Β. ΣΟΦΙΑΣ 12, 67100 ΞΑΝΘΗ
HELLENIC REPUBLIC
DEMOKRITUS UNIVERSITY
OF THRACE
DEPARTMENT OF
ENVIRONMENTAL ENGINEERING
V. SOFIAS 12. GR 67100 XANTHI
Ξάνθη 8.11.2013
Αριθ. πρωτ. 528
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΡΟΣ: Κοσμητεία Πολυτεχνικής Σχολής ΔΠΘ
ΘΕΜΑ: Ορισμός Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για τη μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου
Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με γνωστικό
αντικείμενο «Τεχνολογία Περιβάλλοντος».
Η Συνέλευση Τμήματος του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, στη 6η συνεδρίασή της με ημερομηνία 28
Ιουνίου 2013 έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ.3 του Ν.4009/2011 και του άρθρου 3 παρ. 4 του Ν.4076/2012
2. την αριθ. 18/656/27-9-2012 κανονιστική απόφαση της Συγκλήτου του ΔΠΘ (ΦΕΚ 2904/12 Β’’)
3. την από 21-06-2013 αίτηση για μονιμοποίηση της Επίκουρης Καθηγήτριας του Τμήματος κας
Αικατερίνης Σταματελάτου.
Αποφασίζει:
Τον ορισμό της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για τη μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου
Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Περιβάλλοντος» ως ακολούθως:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1. Αϊβαζίδης Αλέξανδρος, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, ΔΠΘ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΦΕΚ
349/26-3-2013 τ.Γ’, (συνάφεια αντικειμένου)
2. Διαμαντόπουλος Ευάγγελος, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης,
Διαχείριση περιβάλλοντος, ΦΕΚ 721/13-8-2010 τ.Γ’, (συνάφεια έργου)
3. Καλογεράκης Νικόλαος, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης,
Εφαρμογές βιοχημικών διεργασιών στην προστασία του περιβάλλοντος, ΦΕΚ 77/8-5-1989 τΝΠΔΔ,
(συνάφεια έργου)
4. Λυμπεράτος Γεράσιμος, Καθηγητής, Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ, Βιομηχανική μηχανική, ΦΕΚ
125/10-8-1999, (συνάφεια έργου)
5. Βαγενάς Δημήτριος, Καθηγητής, Τμήμα Διαχείρισης περιβάλλοντος και φυσικών πόρων, Πανεπιστήμιο
Πατρών, Περιβαλλοντικά συστήματα, ΦΕΚ 638/13-8-2009 τ.Γ’, (συνάφεια έργου)
6. Lema Juan, Professor, Dept. of Chemical Engineering, School of Engineering, University of Santiago de
Compostela – Spain, Development, operation and control of wastewater treatment technologies,
environmental management
Πληροφορίες: Λεωνίδας Καρακατσάνης
τηλ. 25410791110 fax 2541079108
ηλ. ταχ. [email protected]
Information: Leonidas Karakatsanis
tel. 2541079110 fax 2541079108
e-mail:[email protected]
ΑΔΑ: ΒΛ1Γ46ΨΖΥ1-Υ3Σ
7. Αγγελιδάκη Ειρήνη, Professor, department of environmental engineering, Technical University of
Denmark, residual resources engineering (RRE) – DTU Environmental
AΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1. Ουζούνης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, ΔΠΘ, ΦΥΣΙΚΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΦΕΚ 189/8-11-1990/ νπδδ, (συνάφεια έργου)
2. Βλυσίδης Απόστολος, Καθηγητής, Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ, Τεχνολογίες προστασίας
περιβάλλοντος – καθαρές τεχνολογίες, ΦΕΚ 149/9-7-2002, (συνάφεια έργου).
3. Τσέζος Μάριος, Καθηγητής, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, ΕΜΠ, Τεχνολογία
προσταστίας περιβάλλοντος στην μεταλλουργική βιομηχανία, φυσικές, χημικές και βιολογικές
διεργασίες, διάθεση αερίων, υγρών και στερεών αποβλήτων, σχεδιασμός συστημάτων,
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, νομοθεσία, ΦΕΚ 217/10-12-97 τ.Ν.Π.Δ.Δ., (συνάφεια έργου)
4. Τσώνης Στυλιανός, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τεχνολογία
του περιβάλλοντος με έμφαση στη χημεία – επεξεργασία αποβλήτων, ΦΕΚ 149/5-9-1990, (συνάφεια
έργου)
5. Ανδρεαδάκης Ανδρέας, Καθηγητής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ, Ρύπανση υδάτων και
επεξεργασία υγρών αποβλήτων, ΦΕΚ 78/3-2-2009 τ.Γ’, (συνάφεια έργου)
6. Alvarez Joan Mata, Professor, dept Chemical Engineering, University of Barcelona, Waste and
wastewater treatment technologies
7. Αγαθός Σπύρος, As. Professor, unit of bioengineering
Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της διαδικασίας επιλογής ανατίθεται, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 7 παρ.1 της κανονιστικής απόφασης αριθμ. 18/656/27-9-2012 (ΦΕΚ 2904/12 Β’’) του ΔΠΘ, στον κ.
Καρακατσάνη Λεωνίδα, Γραμματέα του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος.
Με τιμή
Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Καθηγητής Κων/νος Ουζούνης
Συνημμένο
1) Πληροφοριακός Πίνακας Στοιχείων
Πληροφορίες: Λεωνίδας Καρακατσάνης
τηλ. 25410791110 fax 2541079108
ηλ. ταχ. [email protected]
Information: Leonidas Karakatsanis
tel. 2541079110 fax 2541079108
e-mail:[email protected]
ΑΔΑ: ΒΛ1Γ46ΨΖΥ1-Υ3Σ
Πληροφοριακός Πίνακας Στοιχείων
Α/
Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
E-MAIL
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΤΑΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1
2
25410 79375
28210-37795
[email protected]
[email protected]
3
Αλέξανδρος Αϊβαζίδης
Ευάγγελος
Διαμαντόπουλος
Νικόλαος Καλογεράκης
28210-37794
[email protected]
4
5
6
7
Γεράσιμος Λυμπεράτος
Δημήτριος Βαγενάς
Juan Lema
Ειρήνη Αγγελιδάκη
210772 3256
264107-4117
+34 8818881816793
+4545251429
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
http://www.env.duth.gr/department/dep/Aivazidis.shtml
http://www.enveng.tuc.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=11
0:diamandopoulos&lang=el
http://www.enveng.tuc.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=16
1:kalogerakis&lang=el
http://www.chemeng.ntua.gr/the_people/g.lyberatos
http://www.env.upatras.gr/people/profiles/id/39
http://www.usc.es/biogrup/?q=user/512
http://www.dtu.dk/english/Service/Phonebook/Person?id=4803&cpid=235&tab
=1
ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΤΑΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1
2
3
4
Κων/νος Ουζούνης
Aπόστολος Βλυσίδης
Μάριος Τσέζος
Στυλιανός Τσώνης
5
6
7
Ανδρέας Ανδρεαδάκης
Joan Mata Alvarez
Σπύρος Αγαθός
25410 79886
210772 3268, 3124
210 772 2172
2610 996529, 6534,
7671
210 7722902
934021305
+32 10 47 36 44
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
http://www.env.duth.gr/department/dep/Ouzounis.shtml
http://www.chemeng.ntua.gr/the_people/a.vlyssidis
http://www.metal.ntua.gr/index.pl/staff_gr_tsezos
http://www.civil.upatras.gr/el/Proswpiko/MelhDEP/entry/TsonisStylianos/?Pag
eNo=3
http://www.civil.ntua.gr/staff/82/
http://www.ub.edu/eq/cat/personal.html
http://www.uclouvain.be/spiros.agathos
ΥΠΟΨΗΦΙΑ
1
Σταματελάτου Αικατερίνη
25410 79315
Πληροφορίες: Λεωνίδας Καρακατσάνης
τηλ. 25410791110 fax 2541079108
ηλ. ταχ. [email protected]
[email protected]
http://www.env.duth.gr/department/dep/Stamatelatou.shtml
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY
Information: Leonidas Karakatsanis
tel. 2541079110 fax 2541079108
e-mail:[email protected]