ασκησεις ms-dos

ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ MS-DOS
Από τη γραμμή εντολών του MS-DOS μεταβείτε στον αρχικό κατάλογο C:\>.
1. ∆ημιουργήστε έναν κατάλογο με το όνομά σας, π.χ. george, maria, etc.
2. Μπείτε στον κατάλογο που δημιουργήσατε και δημιουργήστε δύο καταλόγους, ένα με
όνομα "files" και ένα με όνομα "various".
3. Εμφανίστε στην οθόνη τη δομή των υποκαταλόγων που δημιουργήσατε.
4. Μεταβείτε στον κατάλογο "various" και εκτελέστε εντολή καθαρισμού της οθόνης.
5. Εμφανίστε την τρέχουσα ώρα, αλλά μην την αλλάξετε.
6. Από τα Windows δημιουργήστε ένα αρχείο κειμένου temp.txt στον κατάλογο που
βρίσκεστε (μέσα στον "various") και γράψτε το κείμενο "Hello World !".
7. Επιστρέψτε στη γραμμή εντολών και εμφανίστε στην οθόνη το περιεχόμενο του
αρχείου temp.txt.
8. Αντιγράψτε το temp.txt στον κατάλογο "files", αλλά με διαφορετικό όνομα test.txt.
9. Μεταβείτε στον κατάλογο "files" και μετονομάστε το test.txt σε hello.txt
10. ∆ιαγράψτε το hello.txt και μετά διαγράψτε και τον κατάλογο "files".
Α) cd/
md dimos
Β) cd dimos
md files
md various
Γ) tree
∆) cd various
cls
Ε) time
Α) ∆ημιουργία από Windows αρχείου και πληκτρολόγηση κειμένου
Β) type temp.txt
Γ) copy temp.txt c:\dimos\files\test.txt
∆) cd..
cd files
ren test.txt hello.txt
Ε) del hello.txt
cd..
rd files