ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ

ΑΔΑ: 4ΑΓΓ46ΨΖΣΠ-Η
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αριθ.Απόφασης: 20732/1077/6-4-2011
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: «Αποδοχή παραίτησης της κυρίας Φανουράκη Έλενας και του κύριου Εκίζογλου
Βασιλείου από τη θέση γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης στα Συντονιστικά
Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Σ.Κ.Π.Ε.) Γουβών και Καστοριάς και
αντικατάστασή τους από τις πρώτες επιλαχούσες κ.κ. Κουνάλη Ελευθερία και Αδάμ Ερμιόνη
αντίστοιχα».
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:
α) Την εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου
β) Την από 5-4-2011 παραίτηση της κυρίας Φανουράκη Έλενας
γ) Την από 4-4-2011 παραίτηση του κύριου Εκίζογλου Βασίλειου
δ) Τη συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
Αποφασίζει
Εγκρίνει:
Την αποδοχή των παραιτήσεων της κυρίας Φανουράκη Έλενας και του κύριου Εκίζογλου
Βασίλειου από τη θέση γραμματειακής υποστήριξης για τα Σ.Κ.Π.Ε. Γουβών και Καστοριάς
και την αντικατάστασή τους από τις κ.κ. Κουνάλη Ελευθερία και Αδάμ Ερμιόνη αντίστοιχα.
Η διάρκεια σύμβασης της κυρίας Κουνάλη Ελευθερίας για το Σ.Κ.Π.Ε. Γουβών και της
κυρίας Αδάμ Ερμιόνης για το Σ.Κ.Π.Ε. Καστοριάς ξεκινά από 01-04-2011 και λήγει στις 3107-2011, καθώς οι παραιτηθέντες δεν παρουσιάστηκαν για εργασία στα Σ.Κ.Π.Ε. Το
συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα ανέρχεται στις τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000,00 €)
μεικτά έκαστη (συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων κρατήσεων και εισφορών ή
Φ.Π.Α.), το οποίο δύναται να καταβάλλεται και τμηματικά, με την προσκόμιση των
εκθέσεων προόδου.
Αποδέκτες για εκτέλεση & ενημέρωση
Γραφείο Προέδρου
Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου
Γραφείο Γενικής Διεύθυνσης Δραστηριοτήτων και Τεχνικών Έργων
Ν.Υ.
Δ.Δ.
Δ.Ο.Υ./Τ.Δ.Ε.Π./2
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ./Ε.Ι.Ν.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΛΕΝΤΖΑΣ
ΑΔΑ: 4ΑΓΓ46ΨΖΣΠ-Η
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΤΩΝ ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
«ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ»
ΚΑΙ
«ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ»
ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»
Η Επιτροπή Αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων για τη γραμματειακή και
διοικητική υποστήριξη των Συντονιστικών Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευση, η
οποία ορίστηκε με το με αριθμ. πρωτ. 606/15/1916/11.02.2011 έγγραφο
Διευθύνοντος Συμβούλου (ΑΔΑ 4ΑΛΤ46ΨΖΣΠ-Ρ), αφού εξέτασε τις αιτήσεις ως
προς την πληρότητα των δικαιολογητικών, κατέληξε στους υποψηφίους που
πληρούσαν τα τυπικά και συνεκτιμούμενα προσόντα έτσι όπως αυτά ορίζονταν στις
με αριθμ. πρωτ. 254.4/96/1185-01/02/2011 (ΑΔΑ: 4ΑΛΨ46ΨΖΣΠ-1) και
254.4/97/1292-02/02/2011 (ΑΔΑ: 4ΑΛ946ΨΖΣΠ-Ν) προσκλήσεις εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.
Η Επιτροπή, μετά και το πέρας των συνεντεύξεων επέλεξε τα άτομα που θα
στελεχώσουν τα Συντονιστικά Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ως προς τη
γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη.
Η επιλογή έγινε με βάση τα παρακάτω κριτήρια:
Τυπικά Προσόντα+ Συνεκτίμηση Προϋπηρεσίας: ποσοστό βαρύτητας 60 %
Συνέντευξη: ποσοστό βαρύτητας 40 %
Ακολουθούν οι πίνακες με την τελική κατάταξη των υποψηφίων:
1
_____________________________________________________________________
ΑΔΑ: 4ΑΓΓ46ΨΖΣΠ-Η
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ
Α/Α
Κ.Π.Ε.
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
ΣΕΛΒΙΕΡΗ ΦΑΙΔΡΑ
100
2
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΡΑ
100
3
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΧΑΡΚΟΥΣΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
90
4
ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ
ΡΑΠΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
100
5
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΔΑΜ ΕΡΜΙΟΝΗ
90
6
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΡΟΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
100
7
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΡΟΒΙΣΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
92
8
ΛΙΘΑΚΙΑΣ
9
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
ΣΤΡΑΒΟΠΟΔΗΣ
100
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
100
10
ΓΟΥΒΩΝ
ΚΟΥΝΑΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
96
11
ΚΟΡΘΙΟΥ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ
92
12
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΣΑΜΠΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
100
13
ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΙΑΝΟΥ
100
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ΜΑΡΙΑ ΒΛΑΧΑΚΟΥ
ΙΑΚΩΒΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΞΥΛΑΓΓΟΥΡΑ
ΕΛΕΝΗ ΣΜΥΡΝΙΩΤΗ
ΜΑΡΙΓΩ ΔΟΥΛΗ
ΠΑΡΘΕΝΑ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΑΠΤΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΛΟΨΙΚΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ
ΦΩΤΗΣ ΧΕΙΜΑΡΑΣ
ΑΘΗΝΑ ΔΡΙΤΣΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΥΦΩΝΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ ΣΓΟΥΡΕΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΙΑΦΑΚΑ
ΕΛΕΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Α/Α
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αργυρούπολης:
98,00
96,00
96,00
96,00
94,00
94,00
94,00
92,00
92,00
92,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
88,00
2
_____________________________________________________________________
ΑΔΑ: 4ΑΓΓ46ΨΖΣΠ-Η
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
ΙΩΑΝΝΑ ΡΑΠΤΗ
ΙΝΩ ΜΠΑΜΠΑΛΗ
ΣΠΗΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΒΕΡΓΙΤΣΑΚΗΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΝΤΑΛΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΕΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΝΗΣ
ΚΑΝΕΛΛΑ ΚΡΑΝΙΤΗ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΧΑΝΤΖΗΣ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΗΤΣΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΤΣΑΝΙΚΛΙΔΗΣ
ΛΟΥΪΖΑ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΔΕΛΗΒΟΡΙΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΩΣΙΜΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΑΡΓΥΡΩ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΚΑΣΑΛΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΤΣΑΜΩΡΗ
ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΚΑΨΙΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΥΚΟΒΙΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΚΟΥΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ-ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΩΣΤΙΔΗ
ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ ΛΑΝΑΡΑΣ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΠΑΛΑΣΟΓΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΜΥΡΩΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΑΚΟΥ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ
ΑΡΙΑΔΝΗ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΑΠΑΡΟΥΠΑ
ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΟΥ
ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΡΑΔΟΥ
ΣΥΛΒΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΡΑΝΤΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΣΕΜΕΡΤΖΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΣΤΑΘΑΡΑ
ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ
ΕΛΕΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΖΑΝΕΛΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ ΤΣΑΜΠΟΥΚΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΥΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΑΧΑΡΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
88,00
86,00
86,00
86,00
86,00
86,00
86,00
84,00
84,00
84,00
84,00
84,00
82,00
82,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
3
_____________________________________________________________________
ΑΔΑ: 4ΑΓΓ46ΨΖΣΠ-Η
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
ΣΤΕΛΛΑ ΤΣΙΚΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΜΑΡΚΑΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΛΑΒΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΑΘΑΚΗ
ΓΙΑΝΝΑ ΖΑΓΚΑ
ΕΛΕΝΗ ΒΑΡΔΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΕΝΙΑΝΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΛΒΟΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΟΞΑΣΤΑΚΗΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΝΑΚΗ
ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΟΚΟΝΟΖΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΥΣΤΑΜΑΝΩΛΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ ΠΛΑΤΑΚΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΡΗΓΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ
ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΤΙΤΟΜΙΧΕΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ ΧΑΡΚΙΑΔΑΚΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Α/Α
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Γουβών:
90,00
90,00
88,00
88,00
86,00
86,00
84,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
1
2
3
4
5
6
ΜΑΡΙΑ ΠΑΥΛΙΔΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΔΗΜΟΥΔΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΤΣΟΛΕΡΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΣΙΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΚΟΡΟΚΥΘΑΚΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Α/Α
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου Κορδελιού:
97,00
96,00
96,00
96,00
96,00
94,00
4
_____________________________________________________________________
ΑΔΑ: 4ΑΓΓ46ΨΖΣΠ-Η
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΥΡΑΤΖΑ
ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΥ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΜΑΪΟΒΗ
ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ
ΑΛΚΜΗΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΑΒΙΔΟΥ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΒΟΥΣΚΑ
ΚΕΡΑΣΙΑ ΓΑΛΙΓΑΛΙΔΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ
ΣΤΕΛΛΑ-ΜΑΝΙΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΔΟΥΛΑΛΑ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΤΣΩΡΗ
ΔΑΝΑΗ ΚΑΖΑΝΤΖΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΚΑΡΟΓΛΟΥ
ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ
ΜΕΡΣΙΝΗ ΚΑΡΑΣΑΒΒΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΣΑΠΗ
ΕΙΡΗΝΗ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΟΖΟΝΕΛΟΣ
ΜΑΡΙΝΑ ΞΥΝΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ
ΑΝΝΑ ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΝΝΑ-ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΑΡΧΑΡΙΔΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΜΥΛΙΑΝΗΣ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΤΣΑΜΟΥΡΙΔΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ ΤΣΙΤΟΥΡΗ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ ΧΑΤΖΑΚΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΓΩΓΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΓΑΘΟΝΙΚΗ ΦΑΤΣΗ
ΣΥΜΕΛΑ ΚΑΡΙΠΙΔΟΥ
94,00
90,00
86,00
84,00
82,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
5
_____________________________________________________________________
ΑΔΑ: 4ΑΓΓ46ΨΖΣΠ-Η
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΚΑΛΕΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΞΥΝΕΛΛΗ
ΣΤΕΡΙΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΠΕΛΑΓΙΑ ΒΑΣΙΛΑΡΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΑ ΒΕΡΡΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΕΜΕΤΖΗ
ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΝΤΖΙΡΤΖΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΡΑΒΙΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΟΥΒΑΡΗΣ
ΑΓΓΕΛΑ ΜΠΑΝΤΑ
ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΜΠΑ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΑΒΒΑΔΕΛΛΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΖΑΝΕΔΑΚΗ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΧΑΛΤΣΟΤΑΚΗ
ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΤΖΗΑΦΡΑΤΗ
ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ ΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Α/Α
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ευεργέτουλα
88,00
84,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας
1
2
3
4
5
6
7
ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΔΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΒΕΛΜΑΧΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ
ΔΑΝΑΗ ΛΙΑΚΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΚΑΡΠΟΥΖΟΥ
92,00
90,00
82,00
60,00
60,00
60,00
60,00
6
_____________________________________________________________________
ΑΔΑ: 4ΑΓΓ46ΨΖΣΠ-Η
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ΠΑΡΘΕΝΑ ΓΙΟΥΡΓΟΥΤΖΙΔΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΘΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΘΕΟΠΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΑΚΗ
ΖΗΝΟΒΙΑ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΒΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΡΕΤΤΑ
ΜΙΧΑΗΛ ΓΑΛΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ ΚΑΪΤΑΛΙΔΟΥ
ΕΥΘΑΛΙΑ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΚΥΡΟΥ
ΕΥΛΑΜΠΙΑ ΝΤΟΝΤΗ
ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΑΝΤΑΖΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΟΥ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΣΑΝΑΤΣΙΟΥ
ΙΟΡΔΑΝΑ ΣΤΥΛΙΑΔΟΥ
ΑΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΟΠΙΚΟΥ
ΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΔΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Α/Α
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστοριάς
88,00
86,00
84,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
7
_____________________________________________________________________
ΑΔΑ: 4ΑΓΓ46ΨΖΣΠ-Η
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΝΤΖΙΛΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΓΡΙΒΑ
ΖΑΧΑΡΑΤΗ ΠΑΞΙΝΟΥ
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΒΕΛΩΝΑ
ΙΩΑΝΝΑ ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΟΝΤΑΛΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΚΟΤΣΙΩΝΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ
ΕΛΕΝΗ-ΙΑΚΩΒΙΝΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Α/Α
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κλειτορίας
98,00
97,00
80,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΑΝΟΥΔΗΣ
ΣΟΦΙΑ ΜΑΛΑΜΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΛΙΘΙΚΙΩΤΗ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΤΣΟΥΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΑΚΟΥ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ
ΗΛΙΑΝΑ ΒΑΡΝΑ
ΜΑΡΙΝΑ ΖΗΣΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΖΑΝΑ
ΟΛΓΑ ΚΑΡΑΝΤΖΕΝΗ
ΝΙΝΑ ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΩΡΓΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΛΑΝΑΡΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΕΟΝΤΙΟΥ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΕΝΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΡΑΧΟΥ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Α/Α
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κόνιτσας
98,00
92,00
90,00
86,00
86,00
84,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
8
_____________________________________________________________________
ΑΔΑ: 4ΑΓΓ46ΨΖΣΠ-Η
19
20
21
22
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΠΑΣΧΑΛΗ
ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΝΑΣΛΑΝ
ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΟΥΜΑΝΗ
60,00
60,00
60,00
60,00
1
ΑΘΗΝΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Α/Α
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κορθίου
86,00
1
2
3
4
5
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΠΗΡΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΑΒΟΥΡΗ
ΒΕΛΛΙΟΤΑ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΤΣΑΦΤΑΡΙΔΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Α/Α
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λιθακιάς
84,00
80,00
60,00
60,00
60,00
1
2
3
4
5
6
7
8
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΡΑΣΣΑΣ
ΜΗΛΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΜΗΝΙΩΤΗΣ
ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΟΥΛΟΑΓΚΑ
ΜΑΡΙΑ ΓΩΓΟΥ
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΖΕΡΒΑ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Α/Α
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μουζακίου
90,00
86,00
84,00
84,00
80,00
60,00
60,00
60,00
9
_____________________________________________________________________
ΑΔΑ: 4ΑΓΓ46ΨΖΣΠ-Η
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
ΣΟΦΙΑ ΚΑΤΣΙΠΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΤΙΝΑΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΣΤΟΥΛΑ
ΕΛΕΝΗ ΚΩΤΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΜΠΑΔΑΡΗ
ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΜΑΓΚΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΩΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΟΥΛΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΤΑΕΡΤΖΙΕ
ΖΩΗ ΠΑΤΑΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΚΑΝΔΑΛΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΑΝΤΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΛΩΡΟΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΤΣΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΙΤΤΑ
ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΚΟΓΚΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΔΕΜΕΡΤΖΗ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΕΡΙΦΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΚΑΡΑΠΑΝΤΖΟΥΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΟΚΜΟΤΟΣ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΑΜΠΡΟΥ
ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΛΑΣΚΑΡΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΧΑΝΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΠΑΛΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΤΑΜΑΡΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΖΕΣΟΥΡΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Α/Α
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παρανεστίου
92,00
88,00
84,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
10
_____________________________________________________________________
ΑΔΑ: 4ΑΓΓ46ΨΖΣΠ-Η
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
ΙΩΑΝΝΑ ΓΚΡΙΝΙΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΑΣΤΟΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΑ ΣΙΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΓΓΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΥΘΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΚΟΛΦΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΟΥΚΟΥΤΑΚΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΣΤΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΖΩΓΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΤΥΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΣΤΙΔΗΣ
ΕΥΑΝΘΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΟΥΛΙΑΜΟΥ
ΕΛΕΝΗ ΚΑΚΑΒΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΓΑΣ
ΘΩΜΑΗ ΛΑΤΟΥ
ΠΗΤΗ ΜΠΙΣΤΙΝΤΖΙΑΝΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΥΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΤΟΥΦΕΚΟΥΛΑ
ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΠΑΛΑΣΚΑ
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΜΜΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΡΕΓΓΙΝΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ ΤΖΑΜΑΡΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΟΥΡΑΛΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΟΛΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥΡΑΛΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Α/Α
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Στυλίδας
98,00
97,00
94,00
90,00
88,00
86,00
86,00
86,00
86,00
82,00
78,00
78,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
11
_____________________________________________________________________
ΑΔΑ: 4ΑΓΓ46ΨΖΣΠ-Η
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Α/Α
ΟΝΟΜΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΘΕΟΔΟΣΙΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΑΝΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΘΗΝΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΑΒΡΑΜΟΓΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΚΟΥ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΙΒΑΝΟΓΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ
ΑΣΠΡΙΔΗΣ
ΒΑΝΤΖΟΥ
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΕΛΙΒΑΣΑΚΗ
ΒΕΝΕΤΗ
ΒΛΑΧΑΚΗ
ΒΛΑΧΟΥ
ΒΡΕΤΤΟΥ
18
ΘΩΜΑΣ
ΓΑΖΩΝΑΣ
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ΓΑΛΑΚΟΥΤΗ
ΓΑΝΕΜ
ΓΑΡΓΑΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΔΗΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ
ΓΙΩΤΑ
ΓΚΑΒΕΡΑ
ΓΚΑΝΤΣΙΔΟΥ
ΓΚΡΙΝΤΖΕΛΗ
ΔΕΪΚΟΥ
ΔΕΚΑΙΣΑΡΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΔΕΛΗΧΑ
ΔΕΛΛΙΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
35
36
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΜΑΡΙΑΜ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΕΛΕΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
Α
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΚΟΡΔΑ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΓΙΑ ΤΗ ΓΝΩΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
37
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛ
ΟΥ
38
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
Σ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
31
32
33
34
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
12
_____________________________________________________________________
ΑΔΑ: 4ΑΓΓ46ΨΖΣΠ-Η
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
ΚΛΕΙΩ
ΑΚΡΙΒΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΛΕΝΗ
ΜΕΡΟΠΗ
ΓΕΡΑΚΙΝΑ
ΑΒΡΑΑΜ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΑΠΟΥΛΗ
ΔΟΥΚΑ
ΕΓΡΙΔΕΡΕΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΓΙΑ ΤΗ ΓΝΩΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΓΙΑ ΤΗ ΓΝΩΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΓΙΑ
ΤΗ ΓΝΩΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
50
ΑΝΝΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
ΕΥΔΟΞΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΑΛΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΝΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΖΑΡΟΥΛΗ
ΖΕΡΒΑΣ
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΖΟΥΖΟΥΝΗ
ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
ΙΑΤΡΑΚΗ
ΙΑΤΡΟΥ
ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ
ΙΤΣΚΟΥ
61
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΟΥ
62
63
64
65
66
ΣΟΦΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΓΩΝΑ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΚΑΪΛΗ
ΚΑΛΑΝΤΖΗ
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΚΑΝΔΗΛΑ
67
ΟΛΓΑ
ΚΑΠΛΑΝΙΔΟΥ
68
ΜΑΡΙΑ
ΚΑΠΝΙΣΤΟΥ
ΙΟΛΑΝΔΑ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
69
70
71
72
73
74
75
76
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΛΕΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΜΙΡΕΛΛΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΟΦΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΠΠΟΥ
ΚΑΡΑΛΗ
ΚΑΡΑΜΠΕΡΗ
ΚΑΡΑΜΠΛΙΑ
ΚΑΡΑΝΙΚΑ
ΚΑΡΑΤΖΑΣ
ΚΑΡΒΟΥΝΗ
ΚΑΡΝΟΥΣΚΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
13
_____________________________________________________________________
ΑΔΑ: 4ΑΓΓ46ΨΖΣΠ-Η
77
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
Α
ΚΑΤΣΕΝΟΥ
ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΓΙΑ ΤΗ ΓΝΩΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
ΚΑΤΣΙΠΟΔΑ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΚΑΨΑΛΟΥ
ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΥ
ΚΟΒΟΥΣΙΑΔΟΥ
ΚΟΚΚΟΒΑ
ΚΟΛΟΒΟΥ
ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ
ΚΟΜΝΗΝΟΥ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΥ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
87
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΜΑΡΙΝΑ
ΣΟΦΙΑ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΕΛΕΝΗ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΖΗΝΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΗΛΕΚΤΡΑ
88
ΜΑΡΙΑ
ΚΟΡΟΜΗΛΑ
89
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΟΡΟΠΟΥΑΗ
90
ΜΑΡΙΝΑ
ΚΟΣΜΑ
78
79
80
81
82
83
84
85
86
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
Α
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΟΛΥΤΙΜΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΞΑΝΘΗ
ΣΟΦΙΑ
103
ΛΕΥΚΟΘΕΑ
91
105
106
107
108
109
110
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΤΟΝΙΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΘΕΟΠΙΣΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΜΑΡΙΑ
111
ΒΑΓΙΑ
104
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΗ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΠΕ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΓΙΑ ΤΗ ΓΝΩΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
ΚΟΤΙΝΑ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΚΟΥΛΙΑΜΠΑ
ΚΟΥΝΑΔΟΥ
ΚΟΥΤΡΑΣ
ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗ
ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΟΥ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΤΣΟΡΙΔΗ
ΛΑΖΙΝΟΥ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΛΑΜΠΡΟΥ
ΛΑΠΑΤΩΝΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΛΑΣΚΑΡΗ
ΛΕΒΕΝΤΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ
ΛΕΚΑΤΗ
ΛΙΑΒΑ
ΛΙΑΠΗ
ΛΙΞΑ
ΜΑΝΘΟΥ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΓΙΑ ΤΗ ΓΝΩΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
ΜΑΝΤΕΛΑ
14
_____________________________________________________________________
ΑΔΑ: 4ΑΓΓ46ΨΖΣΠ-Η
112
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΜΑΝΤΗΣ
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΘΕΟΓΝΩΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΠΗΓΗ
ΦΑΝΟΥΡΙΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΜΑΛΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΜΑΡΙΑΔΟΥ
ΜΑΡΙΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΣΤΟΡΑΣ
ΜΑΧΑΛΙΩΤΗΣ
ΜΗΤΡΟΥΔΗ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΜΙΧΕΛΑΚΗ
ΜΟΧΙΑΝΑΚΗ
ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ
ΜΠΑΛΑΤΗ
ΜΠΑΜΠΟΥΚΛΗ
ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ
ΜΠΑΝΤΖΟΥ
ΜΠΕΚΟΥ
ΜΠΕΛΛΟΥ
ΜΠΙΤΣΙΟΛΑΣ
ΜΠΟΤΩΝΗ
ΜΠΟΥΝΙΑΛΕΤΟΥ
ΜΠΟΥΡΑ
ΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΜΠΟΥΡΧΑ
ΜΠΡΕΖΕΡΑΚΟΥ
ΝΑΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΑΣΙΩΚΑ
138
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΑΣΙΩΚΑΣ
139
140
141
ΝΙΚΖΑΣ
ΝΙΚΟΛΗ
ΞΕΝΙΚΑΚΗ
ΞΥΜΙΤΙΔΟΥ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
143
144
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΛΠΙΔΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΓΙΑ ΤΗ ΓΝΩΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΓΙΑ ΤΗ ΓΝΩΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
145
ΕΛΕΝΗ
146
147
148
149
150
151
152
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΣΤΕΛΛΑ
ΦΑΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΕΛΕΝΗ
ΟΥΣΤΑΠΑΣΙΔΟΥ
ΠΑΖΙΟΣ
ΠΑΛΑΣΚΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ
Υ
ΠΑΛΑΣΟΥΧΙΔΟΥ
ΠΑΛΠΑΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ
ΠΑΝΤΑΖΗ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
142
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
15
_____________________________________________________________________
ΑΔΑ: 4ΑΓΓ46ΨΖΣΠ-Η
153
154
155
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΚΡΙΒΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
156
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
157
158
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΠΑΠΑΔΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚ
Η
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
159
ΦΑΙΔΡΑ
ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑ
ΧΩΡΙΣ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ/ΧΩΡΙΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ
ΓΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
160
161
ΕΙΡΗΝΗ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
162
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛ
ΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
163
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
164
165
166
167
168
169
171
172
173
174
175
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΑΘΗΝΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΕΥΦΡΩΣΥΝΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΛΕΝΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
176
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΠΟΥΛΙΟΥ
177
178
179
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΕΛΕΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΡΟΜΠΟΛΟΣ
180
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΑΪΤΗ
181
182
183
184
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΛΠΙΝΙΚΗ
ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ
ΑΡΤΕΜΙΣ
ΣΑΛΑΜΠΑΣΗΣ
ΣΑΜΑΡΑ
ΣΑΡΙΔΑΚΗ
ΣΑΧΑΜΠΙ
185
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΣΑΧΤΟΥΡΗ
186
ΟΛΓΑ
ΣΔΡΑΚΑ
170
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛ
ΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
ΠΑΣΠΑΛΗ
ΠΑΤΕΛΗ
ΠΑΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΤΟΥΧΑ
ΠΑΧΙΑΔΑΚΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΠΙΕΤΤΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΠΙΠΙΝΑ
ΠΙΤΣΟΥΛΗ
ΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ
ΠΟΥΛΙΚΙΔΟΥ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΓΙΑ ΤΗ ΓΝΩΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΓΙΑ
ΤΗ ΓΝΩΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ/ΧΩΡΙΣ
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ
ΓΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
16
_____________________________________________________________________
ΑΔΑ: 4ΑΓΓ46ΨΖΣΠ-Η
187
188
189
190
191
ΜΑΡΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΗΝΑ
ΣΙΑΪΤΑΝΗ
ΣΙΩΠΗΣ
ΣΚΕΠΑΡΝΗ
ΣΚΛΑΒΟΣ
ΣΚΟΥΒΑΚΗ
192
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΚΟΥΡΗ
193
194
195
196
197
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΟΦΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΣΚΡΙΝΟΥ
ΣΠΕΡΤΟΥ
ΣΠΙΝΘΑΚΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΟΥ
ΣΤΑΘΑ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΓΙΑ ΤΗ ΓΝΩΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΣΤΑΜΑΤΗ
ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ
ΣΤΕΡΓΙΑΔΗ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΓΙΑ ΤΗ ΓΝΩΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΓΙΑ ΤΗ ΓΝΩΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΓΙΑ
ΤΗ ΓΝΩΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΓΙΑ ΤΗ ΓΝΩΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
ΧΩΡΙΣ
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ,ΧΩΡΙΣ
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΓΝΩΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
199
200
201
202
ΤΑΤΙΑΝΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
ΕΛΕΝΙΤΣΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΤΕΛΛΑ
ΣΟΦΙΑ
203
ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΣΤΗΘΟΣ
204
205
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΤΙΒΑΚΤΑΚΗ
ΣΤΡΑΚΑΛΗ
206
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
Σ
ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ
207
208
209
210
ΕΛΕΝΗ
ΟΛΓΑ
ΖΩΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΡΟΥΓΓΑΡΗ
ΣΥΜΙΑΚΑΚΗ
ΣΥΨΑ
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ
211
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΦΥΡΗΣ
212
213
214
215
216
217
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΟΦΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΓΙΑΝΝΑ
ΜΑΤΙΝΙΩ
ΤΑΛΙΟΥΡΗΣ
ΤΕΛΙΑΝΙΔΟΥ
ΤΖΕΛΕΠΗ
ΤΖΙΚΑΝΟΥΛΑ
ΤΖΙΡΙΤΑ
ΤΖΙΤΖΙΡΑ
218
ΜΑΡΙΝΑ
ΤΖΟΥΜΑ
219
ΑΡΓΥΡΗΣ
ΤΙΓΚΑΣ
198
17
_____________________________________________________________________
ΑΔΑ: 4ΑΓΓ46ΨΖΣΠ-Η
220
221
222
223
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ
ΤΟΠΗ
ΤΟΡΤΟΠΙΔΗΣ
ΤΟΥΡΑΛΙΑ
224
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΤΑΤΙΑΝΗ
ΠΑΓΩΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΩΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΕΛΕΝΑ
ΕΛΕΝΗ
ΡΕΒΕΚΚΑ
244
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
245
246
247
248
249
250
ΣΤΕΛΛΑ
ΜΥΡΤΩ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΤΡΙΚΚΑΛΙΩΤΗ
ΤΣΑΜΠΟΥΡΗ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
ΤΣΕΛΕΠΙΔΟΥ
ΤΣΙΑΟΥΣΗ
ΤΣΙΑΠΛΕ
ΤΣΙΛΙΡΗ
ΤΣΙΜΠΙΔΑΣ
ΤΣΙΜΠΟΥΡΗ
ΤΣΙΟΠΛΟΥ
ΤΣΙΟΥΡΗ
ΤΣΙΡΕΚΑ
ΤΣΟΥΚΑΡΕΛΛΗ
ΤΣΟΥΦΑΚΗ
ΤΣΟΥΧΤΕΡΗ
ΤΣΟΥΧΤΕΡΗ
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ
ΦΑΣΟΥΛΑ
ΦΕΛΕΚΙΔΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟ
Υ
ΦΙΤΣΙΟΥ
ΦΟΙΦΑ
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ
ΦΟΥΡΚΙΩΤΗΣ
ΧΑΜΠΑΡΤΣΟΥΜΙΑΝ
ΧΑΡΙΤΑΚΗ
251
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΧΑΣΑΠΗΣ
252
253
254
255
256
257
ΕΛΕΝΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΧΡΥΣΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΡΕΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΑΤΖΗ
ΧΑΤΖΗΒΑΡΙΤΗ
ΧΟΧΛΙΔΑΚΗ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ
ΧΡΥΣΑΦΗ
ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΓΙΑ ΤΗ ΓΝΩΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ/ΧΩΡΙΣ
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ
ΓΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΙΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
18
_____________________________________________________________________
ΑΔΑ: 4ΑΓΓ46ΨΖΣΠ-Η
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΚΑΡΒΕΛΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΜΙΩΤΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΟΓΑ
Αθήνα, 1 Απριλίου 2011
19
_____________________________________________________________________