ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ
ΤΜΗΜΑ Β
Αριθμός 4707
Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2013
3789
Αριθμός 4290
ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000
Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας NCC Group Ltd από την
εταιρεία Global Ports Investments Pic
Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η εταιρεία Global Ports Investments Pic
με κοινοποίηση της προς την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού, γνωστοποίησε ότι προτίθεται να προβεί στην
εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας NCC Group Ltd.
Η Global Ports Investments Pic είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής
Δημοκρατίας. Η εν λόγω εταιρεία ελέγχεται από τις εταιρείες Transport Investments Holding Ltd και ΑΡΜ Terminals BV
και αποτελεί εταιρεία χαρτοφυλακίου για τις διάφορες λιμενικές δραστηριότητες που διενεργούνται στη Ρωσία, στην
Εσθονία και στη Φιλανδία.
Η NCC Group Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εν
λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται στο χειρισμό τερματικών σταθμών στη Ρωσία και στις χώρες της Κοινοπολιτείας
Ανεξαρτήτων Κρατών και προσφέρει υπηρεσίες διακίνηση φορτίων, υπηρεσίες στοιβασίας που αποτελούνται από τη
φόρτωση και την εκφόρτωση των σκαφών, υπηρεσίες αποθήκευσης φορτίων και ενοικίασης και άλλα.
Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13 (3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων
των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι 2000.
ΤΜΗΜΑ Β
3790
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 20ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
Αριθμός 4291
ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000
Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Skrill Group Limited από
CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. μέσω της Sentinel Bidco Limited
Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η εταιρεία CVC Capital Partners SICAVFIS S.A. (στο εξής η «CVC»), με κοινοποίηση της προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, γνωστοποίησε ότι
μέσω της θυγατρικής της εταιρείας Sentinel Bidco Limited (στο εξής «Sentinel») θα προβεί στην εξαγορά μετοχικού
κεφαλαίου της εταιρείας Skrill Group Limited (στο εξής «Skrill»).
Η εταιρεία CVC αποτελεί ανώνυμη εταιρεία η οποία είναι εγγεγραμμένη στο εμπορικό μητρώο του Λουξεμβούργου
ως εξειδικευμένο επενδυτικό ταμείο. Η εταιρεία CVC ως επίσης και οι θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες της
αποτελούν μέρος του ομίλου CVC. Οι εν λόγω εταιρείες (στο εξής η «CVC Funds») είναι ιδιωτικές οντότητες των οποίων
οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν τη χορήγηση επενδυτικών συμβουλών προς και/ή τη διαχείριση επενδύσεων εκ
μέρους της CVC Funds. Η CVC Funds έχει δικαιώματα σε αριθμό εταιρειών σε διάφορες βιομηχανίες
συμπεριλαμβανομένων χημικών, επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, κατασκευών, λιανικού εμπορίου και διανομών, κυρίως
στην Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες ως επίσης στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού. Οι εταιρείες της CVC Funds έχουν πελάτες
στην Κύπρο ως εκ τούτου θεωρείται ότι η CVC Funds δραστηριοποιείται στην Κύπρο.
Η εταιρεία Sentinel αποτελεί εγγεγραμμένη εταιρεία σύμφωνα με τους νόμους του Ηνωμένου Βασιλείου. Η εν λόγω
εταιρεία είναι εταιρεία ειδικού σκοπού για σκοπούς της παρούσας πράξης συγκέντρωσης που δημιουργήθηκε και
ελέγχεται έμμεσα από την εταιρεία CVC.
Η εταιρεία Skrill αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Τζέρσεϊ των Νησιών της
Μάγχης. Αποτελεί εταιρεία ψηφιακών πληρωμών η οποία λειτουργεί ψηφιακά δίκτυα πληρωμών για τοπικές και
διασυνοριακές συναλλαγές και μεταφορά χρημάτων. Οι υπηρεσίες της εταιρείας Skrill επιτρέπουν στους καταναλωτές και
στους εμπόρους να προβαίνουν και να δέχονται πληρωμές μέσω διαδικτύου σε παγκόσμιο επίπεδο. Η εν λόγω εταιρεία
δεν έχει θυγατρικές στην Κύπρο όμως δραστηριοποιείται εντός Κύπρου λόγω του ότι έχει πελάτες.
Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13 (3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων
των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι 2000.
Αριθμός 4292
ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000
Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του ομίλου εταιρειών Hatlapa από τον όμιλο εταιρειών Cargotec,
μέσω των εταιρειών MacGregor Netherlands Holding B.V. και Cargotec Norway AS Cargotec Norway AS
Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η εταιρεία Cargotec Norway AS και
MacGregor Netherlands Holding B.V. με κοινοποίηση τους προς την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού,
γνωστοποίησε την εξαγορά του ομίλου εταιρειών Hatlapa μέσω της απόκτησης όλων των εταιρικών δικαιωμάτων
(partnership interests) στην εταιρεία HATLAPA Uetersener Maschinenfabrik GmbH & Co. KG (στο εξής «HUM») και
100% των ψήφων και μετοχών στις εταιρείες HATLAPA Marine Holdings AS (στο εξής «HAM»), HATLAPA Asia Pacific
Pte. Ltd, (στο εξής «HAP») και ISMS Holding Ltd, (στο εξής «ISMS»), από τον όμιλο εταιρειών Cargotec μέσω των
έμμεσα εξ ολοκλήρου θυγατρικών της εταιρειών MacGregor Netherlands Holding B.V. και Cargotec Norway A/S.
Οι εταιρείες MacGregor Netherlands Holding B.V. και Cargotec Norway A/S είναι μέλη του ομίλου Cargotec και
δραστηριοποιούνται στον τομέα της τεχνολογίας των εμπορευμάτων και συναφών υπηρεσιών. Οι εν λόγω εταιρείες
προσφέρουν εξοπλισμό χειρισμού φορτίου και καταστρώματος, καθώς και ολοκληρωμένες λύσεις ροής φορτίων για τις
θαλάσσιες μεταφορές και υπεράκτιες βιομηχανίες. Η εταιρεία MacGregor Netherlands Holding B.V. δραστηριοποιείται
στην Κύπρο παρέχοντας υπηρεσίες και προμηθεύοντας ανταλλακτικά σε Κύπριους πλοιοκτήτες. Η εταιρεία Cargotec
Norway A/S παρέχει κυρίως υπηρεσίες μετά την πώληση και ανταλλακτικά για τα δικά της προϊόντα.
Ο όμιλος εταιρειών Hatlapa δραστηριοποιείται στον τομέα του εξοπλισμού πλοίων, κατασκευάζοντας προϊόντα για
την κατασκευή πλοίων και την υπεράκτια βιομηχανία. Οι δραστηριότητες του εν λόγω ομίλου στην Κύπρου εστιάζονται
αποκλειστικά στις υπηρεσίες/ανταλλακτικά τα οποία πωλούνται σε πλοιοκτήτες.
Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13(3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων
των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι 2000.
ΤΜΗΜΑ Β
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 20ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
3791
Αριθμός 4293
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
| Απόφαση ΕΠΑ: 46/2013
|
Αρ. Φακέλου 8.13.013.16
ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000
Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του τμήματος παραγωγής και πώλησης προϊόντων "Mon Ami"
της εταιρείας Eureka Ltd από την εταιρεία Alkis Η. Hadjikyriakos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού:
κα ΛουκίαΧριστοδούλου,
Πρόεδρος
κ. Ανδρέας Καρύδης,
Μέλος
κα Ελένη Καραολή,
Μέλος
κ. Χάρης Παστελλής,
Μέλος
κ. Χρίστος Τσ'ιγκης,
Μέλος
Ημερομηνία απόφασης: 22 Αυγούστου 2013
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή
Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «Επιτροπή») στις 26/7/2013, από τις εταιρείες Alkis Η. Hadjikyriakos (Frou
Frou Biscuits) Public Ltd (στο εξής η «Frou Frou Biscuits») και Eureka Ltd (στο εξής η «Eureka»).
Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά συγκέντρωση, σύμφωνα με την οποία η εταιρεία Frou Frou Biscuits θα εξαγοράσει τη
βιομηχανική μονάδα και τη φήμη ή/και πελατεία της εταιρείας Eureka που σχετίζεται με την παραγωγή των προϊόντων
μάρκας "Mon Ami", δηλαδή το τμήμα παραγωγής και πώλησης προϊόντων "Mon Ami".
Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες:
•
Η αγοράστρια εταιρεία Frou Frou Biscuits, που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους
της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία είναι 100% μητρική εταιρεία των εταιρειών Spinney's Cyprus Ltd, Handy
Snacks Ltd, Frou Frou Investments Ltd, Haris M.Hadjikyriakos (Estates) Ltd, Frou Frou Cereals (Golden
Choice) Ltd, Athalassa Farm Ltd και Frou Frou Cereals Ltd. Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρείας Frou Frou
Biscuits είναι: (α) η παραγωγή και διανομή μπισκότων, (β) η παραγωγή και διανομή δημητριακών προγεύματος,
(γ) η παραγωγή πατατακιών (chips) και άλλων ειδών σνακς, (δ) η εισαγωγή και διανομή τροφίμων και άλλων
οικιακών προϊόντων, (ε) οι επενδύσεις στο χρηματιστήριο και αγοραπωλησίες μετοχών και (δ) οι επενδύσεις
ανάπτυξης και διάθεσης, πώλησης και ενοικίασης γης και ακινήτων.
•
Το τμήμα "Mon Ami" που ανήκει στην εταιρεία Eureka και αποτελεί το στόχο στην υπό εξέταση συγκέντρωση.
Συγκεκριμένα, η Eureka είναι εταιρεία εγγεγραμμένη στην Κυπριακή Δημοκρατία και αποτελεί θυγατρική
εταιρεία της Εύρηκα Ελλάδος Α.Ε.. Η κύρια δραστηριότητα της Eureka είναι η εισαγωγή και διάθεση χημικών
και άλλων προϊόντων, η παραγωγή, εισαγωγή και διάθεση σκόνης μείγματος παρασκευής γλυκών/κρεμών για
επιδόρπια "Mon Ami". Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης η δραστηριότητα της Eureka παραγωγής,
εισαγωγής και διάθεσης σκόνης μείγματος παρασκευής γλυκών/κρεμών για επιδόρπια "Mon Ami" αποτελεί
όπως προαναφέρθηκε το στόχο.
Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «Υπηρεσία»), ενεργώντας στη βάση των
διατάξεων του άρθρου 35 του Νόμου, με σχετική επιστολή της με ημερομηνία 31/7/2013 ενημέρωσε τον Υπουργό
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σχετικά με την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση.
Η Υπηρεσία αφού διεξήγαγε την προκαταρκτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17
του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου 22(Ι)/99, ως έχει τροποποιηθεί (στο εξής ο «Νόμος»),
υπέβαλε στην Επιτροπή ενημερωτικό σημείωμα με ημερομηνία 19/8/2013.
Η Επιτροπή σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 22/8/2013 μετά από μελέτη, ανταλλαγή απόψεων,
διαβουλεύσεις και συζήτηση μεταξύ των μελών της, αφού αξιολόγησε το ενώπιον της υλικό και όλα τα στοιχεία που
περιέχονται στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νόμο
και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω Νόμος προβλέπει, αποφάσισε ακολουθώντας το πιο κάτω σκεπτικό:
Η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση Συμφωνίας Αγοραπωλησίας ημερομηνίας 19/07/2013 (στο
εξής η «Συμφωνία») μεταξύ των εταιρειών Eureka και Frou Frou Biscuits Η Συμφωνία αγοραπωλησίας αφορά την
απόκτηση του τμήματος παραγωγής και πώλησης προϊόντων "Mon Ami" της εταιρείας Eureka από την εταιρεία Frou
Frou Biscuits
ΤΜΗΜΑ Β
3792
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 20ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
Ουσιαστικό στοιχείο για την εξέταση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης αποτελεί η έννοια της «συγκέντρωσης»
επιχειρήσεων και η εν γένει ύπαρξη της, ως η έννοια αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 του Νόμου.
Με την ολοκλήρωση της προτεινόμενης συγκέντρωσης, η αγοράστρια εταιρεία Frou Frou Biscuits θα αποκτήσει
εξολοκλήρου το τμήμα παραγωγής και πώλησης προϊόντων "Mon Ami" που ανήκει στην εταιρεία Eureka. Ειδικότερα η
Frou Frou Biscuits θα έχει πλήρη έλεγχο των εργασιών "Mon Ami" και θα της ανήκουν εξολοκλήρου τα μηχανήματα
παραγωγής, οι συνταγές και η εμπορική επωνυμία "Mon Ami" καθώς και η σχετική φήμη και πελατεία.
Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγματικά στοιχεία και γεγονότα που περιβάλλουν την υπό
εξέταση πράξη συγκέντρωσης και αφού προέβη στην αξιολόγηση τους με βάση την έννοια της συγκέντρωσης, όπως
αυτή καθορίζεται στο πιο πάνω άρθρο, καταλήγει ότι η υπό εξέταση πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό την έννοια του
άρθρου 4 (1) (β) του Νόμου, καθότι θα υπάρξει αλλαγή ιδιοκτησίας / έλεγχου τμήματος επιχείρησης και συγκεκριμένα ο
έλεγχος του τμήματος παραγωγής και πώλησης προϊόντων "Mon Ami" θα μεταβιβαστεί από την εταιρεία Eureka στην
εταιρεία Frou Frou Biscuits.
Η Επιτροπή στη συνέχεια μελέτησε το άρθρο 3 του Νόμου το οποίο αναφέρει ότι ο Νόμος ισχύει για όλες τις
συγκεντρώσεις μείζονος σημασίας όπως αυτές καθορίζονται στο εδάφιο (2) του εν λόγω άρθρου. Ως εκ τούτου, για την
εφαρμογή του Νόμου, η Επιτροπή εξέτασε κατά πόσο η παρούσα πράξη συγκέντρωσης αποτελεί συγκέντρωση μείζονος
σημασίας.
Η Επιτροπή εστίασε την προσοχή της στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών της εταιρείας Frou Frou Biscuits για το έτος
που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 και διαπίστωσε ότι αυτός ανήλθε στα €[...]\ ενώ ο κύκλος εργασιών του τμήματος
"Mon Ami" της εταιρείας Eureka για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 ήταν €[...]. Επομένως, ενώ ο συνολικός
κύκλος εργασιών της αγοράστριας εταιρείας Frou Frou Biscuits υπερβαίνει τα €3.417.203, εντούτοις ο κύκλος εργασιών
του τμήματος "Mon Ami" της εταιρείας Eureka που αποτελεί το στόχο δεν υπ£ρβαίνει το εν λόγω ποσό.
Ως εκ των άνω, και με βάση τα στοιχεία που περιέχονται στο έγγραφο της κοινοποίησης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι
στην υπό αναφορά συγκέντρωση δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που το άρθρο 3(2)(α)(ι) του Νόμου θέτει καθότι ο
κύκλος εργασιών του στόχου δεν υπερβαίνει τα €3.417.203. Ως εκ τούτου, η προτεινόμενη συγκέντρωση δεν αποτελεί
μια συγκέντρωση επιχειρήσεων μείζονος σημασίας, όπως αυτή ορίζεται αττό τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 3 του
Νόμου.
Μετά τις πιο πάνω διαπιστώσεις, η Επιτροπή δεν αξιολόγησε τη συμβατότητα της υπό αναφορά συγκέντρωσης με την
ανταγωνιστική αγορά, τηρούμενης της διαδικασίας διαπίστωσης της συμβατότητας μια συγκέντρωσης δυνάμει των
κριτηρίων περί συμβατότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 10 του Νόμου, εφόσον η συγκέντρωση δεν αποτελεί
συγκέντρωση επιχειρήσεων μείζονος σημασίας.
Ως εκ τούτου, ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου, η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει ότι η κοινοποιηθείσα
συγκέντρωση δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου.
ΛΟΥΚΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού
1
Οι αριθμοί και/ή τα στοιχεία που παραλείπονται και δεν εμφανίζονται τόσο σε αυτό το σημείο, όσο και στο σύνολο του
κειμένου της παρούσας απόφασης καλύπτονται από επιχειρηματικό/επαγγελματικό απόρρητο. Ενδεικτικό της
παράλειψης είναι το σύμβολο [....].
ΤΜΗΜΑ Β
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 20ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
3793
Αριθμός 4294
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ)
ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 944/2013
ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΗΚ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΟΒΑΡΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΤΟΠΟΣ
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχει το άρθρο 26 των περί Ρύθμισης της
Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2012, και αφού έλαβε υπόψη:
•
την κατάσταση σοβαρής οικονομικής κρίσης που διέρχεται ο τόπος,
•
την ανάγκη για προσωρινή άμβλυνση των σοβαρών επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στους καταναλωτές,
•
την απόφαση της ΡΑΕΚ με Αρ. 851/2013 για διαφοροποίηση της ρήτρας καυσίμου, βάση της οποίας
υπολογίζεται η αναπροσαρμογή της χρέωσης λόγω τιμής καυσίμων, που λήφθηκε στις 5/2/2013 και είχε ως
αποτέλεσμα τη μείωση κατά περίπου 4% στις χρεώσεις ηλεκτρισμού,
•
την απόφαση της ΡΑΕΚ με Αρ. 851/2013 για τερματισμό της έκτακτης προσαύξησης ύψους 5,75% που
εφαρμόστηκε ήδη από τις τιμολογήσεις των κατηγοριών καταναλωτών με μηνιαία καταμέτρηση οι μετρήσεις των
οποίων άρχισαν να καταγράφονται από το τέλος του μηνός Μαρτίου 2013, και των καταναλωτών με διμηνιαία
καταμέτρηση, οι μετρήσεις των οποίων άρχισαν να καταγράφονται από την 1η Απριλίου 2013,
•
το γεγονός ότι η σημαντική μείωση στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας που παρατηρείται το 2013 οδηγεί σε
απώλεια καθαρών εσόδων της ΑΗΚ λόγω υποανάκτησης του σταθερού κόστους,
•
τη δέσμευση της ΑΗΚ για υιοθέτηση έκτακτου προγράμματος δράσεων για περαιτέρω μείωση των λειτουργικών
και κεφαλαιουχικών δαπανών και εξορθολογισμό της οργανικής δομής της ΑΗΚ,
•
την ανάγκη για διατήρηση της αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρισμού,
•
την ανάγκη για διατήρηση της βιωσιμότητας της ΑΗΚ και την αποφυγή στάσης πληρωμών,
•
την τελευταία επιστολή της ΑΗΚ ημερομηνίας 3 Σεπτεμβρίου 2013,
•
την Απόφαση 880/2013 για έκτακτη προσωρινή μείωση στις διατιμήσεις της ΑΗΚ λόγω της σοβαρής οικονομικής
κρίσης που διέρχεται ο τόπος, ημερομηνίας 12 Απριλίου 2013, στην οποία αποφασίστηκε μείωση 5% σε όλες τις
βασικές διατιμήσεις της ΑΗΚ για τους μηνιαίους καταναλωτές Απριλίου 2013 και τους διμηνιαίους καταναλωτές οι
μετρήσεις των οποίων άρχισαν να καταγράφονται από την 1 η Μαΐου 2013, με επανεξέταση του μέτρου κάθε δύο
μήνες,
•
την Απόφαση 906/2013 για την έκτακτη προσωρινή μείωση στις διατιμήσεις της ΑΗΚ λόγω της σοβαρής
οικονομικής κρίσης που διέρχεται ο τόπος, ημερομηνίας 20 Ιουνίου 2013, στην οποία αποφασίστηκε η επέκταση
της μείωσης 5% σε όλες τις βασικές διατιμήσεις της ΑΗΚ για τους μηνιαίους καταναλωτές Ιουνίου 2013 και τους
διμηνιαίους καταναλωτές οι μετρήσεις των οποίων άρχισαν να καταγράφονται από την 1 η Ιουλίου 2013, με
επανεξέταση του μέτρου κάθε δύο μήνες,
αποφάσισε τα ακόλουθα:
α.
την επέκταση για ακόμα δύο μήνες της έκτακτης προσωρινής μείωσης επί όλων των βασικών διατιμήσεων της
ΑΗΚ ύψους 5%, με εφαρμογή στις τιμολογήσεις των καταναλωτών με μηνιαία καταμέτρηση, οι μετρήσεις των
οποίων θα αρχίσουν να καταγράφονται απο το τέλος του μηνός Αυγούστου 2013, και των καταναλωτών με
διμηνιαία καταμέτρηση, οι μετρήσεις των οποίων θα αρχίσουν να καταγράφονται από την 1 η Σεπτεμβρίου
2013.
β. Την επανεξέταση πριν από την λήξη της περιόδου των δύο μηνών και ενδεχομένως διαφοροποίηση της έκτακτης
προσωρινής μείωσης στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, όσο αφορά τη διάρκεια και το ύψος της μείωσης,
ανάλογα με τα αποτελέσματα και τις συνθήκες που θα επικρατούν, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα σημεία που
αναφέρθηκαν πιο πάνω, τη δέσμευση της ΑΗΚ για υλοποίηση έκτακτου προγράμματος εξοικονομήσεων και
μειώσεων των λειτουργικών και κεφαλαιουχικών δαπανών και ειδικότερα την εφαρμογή δεσμευτικού
προγράμματος για εξορθολογισμό της Οργανικής Δομής της ΑΗΚ με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας
και την ουσιαστική μείωση του κόστους που μετακυλίεται στον καταναλωτή.
Για να καταστεί δυνατός ο έλεγχος και η παρακολούθηση της εφαρμογής της Απόφασης αυτής, η ΑΗΚ υποχρεούται
να υποβάλλει στη ΡΑΕΚ σε μηνιαία βάση, αναλυτική κατάσταση με όλα τα αναγκαία στοιχεία.
ΤΜΗΜΑ Β
3794
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 20ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
Αριθμός 4295
01 ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2001 ΜΕΧΡΙ 2009
(Nouoi 30fl) και 122») του 2001. 139Μ) του 2002.10Μ1 και 80ίΜ του 2003.
144(1) του 2004,117(1) του 2005. 9fl) και 8211) του 2007 και 108(1) του 2009)
Απόφαση δυνόυει του άοβοου 10
Ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται δυνάμει του άρθρου 10 των περί
Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων Νόμων του 2001 μέχρι 2009, (εφεξής καλουμένων ως ο «Νόμος»), εκδίδει την
ακόλουθη απόφαση:
Τίτλος: Έκτακτο Σχέδιο Δράσης για Έλεγχο και Εκρίζωση της επιδημίας Ψευδοπανώλους των Πτηνών.
1.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:
Στις 9 Σεπτεμβρίου 2013 κοινοποιήθηκε στον Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων από πς Κτηνιατρικές Υπηρεσίες,
ως Αρμόδια Αρχή, προσχέδιο νέου μέτρου ενισχύσεων το οποίο φέρει τον τίτλο «Έκτακτο Σχέδιο Δράσης για Έλεγχο
και Εκρίζωση της επιδημίας Ψευδοπανώλους των Πτηνών» (εφεξής το «Μέτρο»).
2.
(α)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ:
Αρμόδια Αρχή
Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή των κοινοποιηθειοών ενισχύσεων είναι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του
Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.
(β)
Στόχος του κοινοποιηθέντος Μέτρου
Η Απόφαση αφορά το Μέτρο κατά το μέρος του που αναφέρεται στην καταβολή αποζημιώσεων σε πτηνοτρόφους
εντατικής πτηνοτροφιας/ιδιοκτήτες οικόσιτης πτηνοτροφίας (εφεξής το «κοινοποιηθέν μέτρο»). Στόχος του κοινοποιηθέντος
Μέτρου είναι η καταβολή αποζημιώσεων σε πτηνοτρόφους και ιδιοκτήτες οικόσιτων πτηνών για τα πτηνά τους που
θανατώθηκαν ή θα θανατωθούν από την Αρμόδια Αρχή κατά την εφαρμογή του προγράμματος της Αρμόδιας Αρχής για
την εκρίζωση της ψευδοπανώλους των πτηνών σύμφωνα με τις πρόνοιες της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας (Κ.Δ.Π.
508/2001 και Οδηγία 92/66/ΕΟΚ). Οι αποζημιώσεις στα πλαίσια του κοινοποιηθέντος Μέτρου αφορούν επίσης ζωοτροφές
οι οποίες έχουν καταστραφεί ή θα καταστραφούν επειδή ενδεχομένως να έχουν μολυνθεί λόγω της νόσου. Η ασθένεια
περιλαμβάνεται στον κατάλογο με τις ασθένειες για πς οποίες με βάση την Απόφαση 90/424/ΕΟΚ παρέχεται οικονομική
στήριξη από την Κοινότητα για αντιμετώπιση και εκρίζωση της με βάση την Οδηγία 92/66/ΕΟΚ. Το επί τοις εκατόν
ποσοστό ενίσχυσης από την Κοινότητα όπως επίσης οι μέγιστες τιμές και οι επιλέξιμες δαπάνες καθορίζονται από την
Απόφαση 470/2009/ΕΚ και τον Κανονισμό 349/2005/ΕΚ, αντίστοιχα.
Το Μέτρο, κατά το μέρος του που αφορά τις δαπάνες υπό μορφή επιδοτούμενων υπηρεσιών για εκρίζωση της νόσου θα
κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εφεξής η «Επιτροπή») για αξιολόγηση και έγκριση με βάση το άρθρο 108
παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής η «ΣΛΕΕ») αφού λόγω του επείγοντος
χαρακτήρα τους για την εκρίζωση της νόσου τέθηκαν σε εφαρμογή χωρίς την προηγούμενη κοινοποίηση τους, ως νέο
Μέτρο κρατικής ενίσχυσης, προς έγκριση από τον Έφορο σύμφωνα με το άρθρο 10 του Νόμου. Το Μέτρο έχει υποβληθεί
στην Επιτροπή στα πλαίσια των προγραμμάτων συγχρηματοδότησης. Η Αρμόδια Αρχή δεν έχει καταβάλει οποιαδήποτε
αποζημίωση στους δικαιούχους στα πλαίσια του κοινοποιηθέντος Μέτρου.
(γ) Δικαιούχοι του κοινοποιηθέντος Μέτρου
Δικαιούχοι της αποζημίωσης είναι οι πτηνοτρόφοι εντατικής πτηνοτροφίας και οι ιδιοκτήτες οικόσιτων πτηνών, στις
περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία. Συγκεκριμένα, θα λάβουν αποζημίωση οι πτηνοτρόφοι και οι ιδιοκτήτες
οικόσιτων πτηνών στις εκμεταλλεύσεις των οποίων διαπιστώθηκε ή θα διαπιστωθεί η παρουσία ή τίθεται υποψία ύπαρξης
της νόσου. Το Μέτρο εφαρμόζεται σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (εφεξής η «Επιτροπή») της 6ης Μαΐου 2003. σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών
και των μεσαίων επιχειρήσεων (εφεξής η «Σύσταση για τις ΜΜΕ») . Οι μεγάλες επιχειρήσεις αποκλείονται από το πεδίο
εφαρμογής του Μέτρου.
(δ) Επιλέξιμες δαπάνες και ένταση της ενίσχυσης
Η αποζημίωση των πτηνοτρόφων εντατικής πτηνοτροφίας και των ιδιοκτητών οικόσιτων πτηνών ανέρχεται στο 100% της
εκτιμώμενης αγοραίας αξίας των πτηνών αμέσως πριν τη θανάτωση τους από την Αρμόδια Αρχή. Οι υπό αναφορά
δικαιούχοι αποζημιώνονται μόνο για τα πτηνά τους που θανατώθηκαν ή θα θανατωθούν από την Αρμόδια Αρχή. Τα άλλα
προϊόντα ή υλικά που καταστρέφονται, τα οποία εν σχέσει με το κοινοποιηθέν Μέτρο αφορούν τις ζωοτροφές οι οποίες
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L124 της 20™ Μάιου 2003, σ. 36.
ΤΜΗΜΑ Β
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 20ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
3795
ενδεχομένως να μολυνθούν ή έχουν μολυνθεί λόγω της νόσου, αποζημιώνονται βάσει της αγοραίας αξίας τους κατά την
ημέρα της καταστροφής τους η οποία διενεργείται από την Αρμόδια Αρχή.
(ε) Νομική βάση
1)
2)
3)
4)
5)
Οι περί της Υγείας των Ζώων Νόμοι του 2001 έως 2012.
Το περί της Καταπολέμησης της Ψευδοπανώλους των Πτηνών Διάταγμα του 2001, Κ.Δ.Π. 508/2001.
Οδηγία 92/66/ΕΟΚ για τη θέσπιση κοινοτικών μέτρων για την καταπολέμηση της ψευδοπανώλους των πτηνών.
Ο περί της Εφαρμογής Κοινοτικών Κανονισμών στον Τομέα της Κτηνιατρικής Νόμος του 2004 (Ν. 149(!)/2004).
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 349/2005, που αναφέρεται στους κανόνες σχετικά με την κοινοτική χρηματοδότηση των
επειγουσών παρεμβάσεων και της καταπολέμησης ορισμένων νόσων των ζώων.
Σύμφωνα με την πιο πάνω νομοθεσία, σε περίπτωση εντοπισμού κρούσματος ψευδοπανώλους σε εκμετάλλευση πτηνών
τόσο της εντατικής όσο και της οικόσιτης πτηνοτροφίας, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες είναι υποχρεωμένες να θανατώσουν
όλα τα πτηνά της εκμετάλλευσης και να καταστρέψουν οποιαδήποτε ζωικά προϊόντα ή υλικά που ενδεχομένως να έχουν
μολυνθεί. Επιπρόσθετα καθορίζουν τις ζώνες προστασίας και επιτήρησης, ακτίνας 3 και 10 χιλιομέτρων γύρω από κάθε
κρούσμα ψευδοπανώλους. Στις ζώνες αυτές τίθενται σε εφαρμογή τα περιοριστικά μέτρα που προβλέπονται από το περί
της Καταπολέμησης της Ψευδοπανώλους των Πτηνών Διάταγμα του 2001, το οποίο προβλέπει" πέραν της επιβολής των
ζωνών:
(α) τη διενέργεια ελέγχων σε όλες τις εκμεταλλεύσεις που εμπίπτουν στα όρια των ζωνών ελέγχου οι οποίες εκτρέφουν
πτηνά,
β) την κλινική εξέταση των πτηνών και τη συλλογή δειγμάτων για εργαστηριακές εξετάσεις,
(γ) τον εγκλεισμό όλων των πτηνών εντός των θαλάμων εκτροφής τους,
(δ) την εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων βιοασφάλειας και απολύμανσης κατά του ιού της ψευδοπανώλους στις
εισόδους και τις εξόδους όλων των εκμεταλλεύσεων πτηνών,
(ε) τον έλεγχο και απολύμανση όλων των οχημάτων και ατόμων που εισέρχονται και εξέρχονται από τις ζώνες
ελέγχου,
(στ) την απαγόρευση των μετακινήσεων πτηνών από τις εκτροφές που βρίσκονται εντός των ζωνών ελέγχου σε άλλες
εκτροφές, ακόμα και προς το σφαγείο χωρίς την έγκριση των ΚΥ,
(ζ) τον καθαρισμό και απολύμανση των μολυσμένων μονάδων και των περιβαλλόντων χώρων τους.
(στ) Προϋπολογισμός:
Ο συνολικός Προϋπολογισμός του κοινοποιηθέντος μέτρου ανέρχεται at
ακολούθως:
€640.310 και κατανέμεται ως
> Αποζημίωση για πτηνά εντατικής πτηνοτροφίας: €629.270
> Αποζημίωση πτηνών οικόσιτης πτηνοτροφίας: €2.040
> Αποζημίωση ζωοτροφών:
€9.000
(ζ) Διάρκεια του Μέτρου
Οι αποζημιώσεις αφορούν την περίοδο από την εμφάνιση των πρώτων ύποπτων κρουσμάτων ψευδοπανώλους στις
αρχές Ιουνίου 2013 έως την ολοκλήρωση του έκτακτου σχεδίου εκρίζωσης της νόσου.
3.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Βάσει του άρθρου 9Α (α) του Νόμου, ο Έφορος αξιολογεί και εγκρίνει, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται
στο άρθρο 10, τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται στη Δημοκρατία οι οποίες, σύμφωνα με Κανονισμούς ή
Αποφάσεις που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, απαλλάσσονται από την υποχρέωση της κοινοποίησης που
προβλέπεται στο Αρθρο 108, παράγραφος 3, της ΣΛΕΕ. Επίσης, το άρθρο 10 (1) του πιο πάνω Νόμου προνοεί ότι η
Αρμόδια Αρχή κοινοποιεί κάθε μέτρο κρατικής ενίσχυσης που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του άρθρου 9 Α του
Νόμου στον Έφορο για έγκριση. Το άρθρο 10 (3) του Νόμου απαγορεύει όπως τεθεί σε ισχύ στη Δημοκρατία μέτρο
κρατικής ενίσχυσης που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του άρθρου 9Α του Νόμου, εκτός εάν τούτο έχει
προηγουμένως εγκριθεί από τον Έφορο και έχουν τηρηθεί οι τυχόν όροι που Ο Έφορος επέβαλε στην εκδοθείσα δυνάμει
του εδαφίου (2) του άρθρου 10 σπόφαοή του.
Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Νόμου, «κρατική ενίσχυση» σημαίνει κάθε μέτρο το οποίο πληροί όλα τα κριτήρια που
καθορίζονται στο Αρθρο 107, παράγραφος 1, της ΣΛΕΕ.
ΤΜΗΜΑ Β
3796
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 20ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
Το Αρθρο 107, παράγραφος 1, της ΣΛΕΕ αναφέρει ότι «Ενισχύσεις που χορηγούνται υπό οποιαδήποτε μορφή από τα
κράτη ή με κρατικούς πόρους και ττου νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό διά της ευνοϊκής
μεταχειρίσεως ορισμένων επιχειρήσεων ή ορισμένων κλάδων παραγωγής είναι ασυμβίβαστες με την εσωτερική αγορά,
κατά το μέτρο που επηρεάζουν τις μεταξύ κρατών μελών συναλλαγές, εκτός αν οι Συνθήκες ορίζουν άλλως».
(1) Όσον αφορά την καταβολή αποζημίωσης σε ιδιοκτήτες οικόσιτων πτηνών, αυτή αφορά πτηνά που εκτρέφονται για
σκοπούς οικιακής χρήσης καθώς και ζωοτροφές στα πλαίσια της ίδιας χρήσης που καταστράφηκαν από την Αρμόδια
Αρχή. Η εφαρμογή των κανόνων των κρατικών ενισχύσεων προϋποθέτει οικονομική δραστηριότητα η οποία με βάση
τη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (το οποίο από 01.12.2009 μετονομάστηκε σε
«Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης»), «.συνίσταται σε κάθε δραστηριότητα προσφοράς αγαθών και υπηρεσιών σε
δεδομένη αγορά» . Ως εκ τούτου, η εν λόγω επιλέξιμη δαπάνη του κοινοποιηθέντος Μέτρου δεν εμπίπτει στο πεδίο
εφαρμογής των κανόνων των κρατικών ενισχύσεων και συνεπώς η Αρμόδια Αρχή μπορεί ελεύθερα να προχωρήσει
στην καταβολή των αποζημιώσεων προς τους δικαιούχους στους οποίους αυτή αφορά.
(β) Το κοινοποιηθέν Μέτρο, εκτός της καταβολής αποζημιώσεων σε ιδιοκτήτες οικόσιτων πτηνών, συνιστά κρατική
ενίσχυση, διότι ικανοποιεί σωρευτικά τα κριτήρια του Άρθρου 107, παράγραφος 1, της ΣΛΕΕ:
(ί)
Χορηγείται άμεσα από το Δημόσιο διότι οι κοινοποιηθείσες ενισχύσεις αποζημίωσης θα παρέχονται από τις
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, δηλαδή από φορέα
του Κράτους. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Νόμου, Δημόσιο σημαίνει το Κράτος, τους Δήμους και τις
Κοινότητες-
(ii)
συνιστά οικονομικό όφελος αφού η επιχορήγηση που παρέχεται στις δικαιούχους επιχειρήσεις, ήτοι
πτηνοτρόφους εντατικής πτηνοτροφίας, σημαίνει οικονομικό πλεονέκτημα το οποίο οι αποδέκτριες
επιχειρήσεις δε θα είχαν λάβει υπό τις κανονικές συνθήκες της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Το
κοινοποιηθέν Μέτρο συνιστά άμεσο οικονομικό όφελος σε όλους τους πτηνοτρόφους εντατικής πτηνοτροφίας
στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία με τη μορφή παροχής αποζημίωσης για τα πτηνά που
θανατώθηκαν ή θα θανατωθούν και τις ζωοτροφές που καταστράφηκαν ή θα καταστραφούν στα πλαίσια του
προγράμματος εκρίζωσης της νόσου από την Αρμόδια Αρχή. Το κοινοποιηθέν Μέτρο τους απαλλάσσει από
τις εν λόγω δαπάνες που υπό κανονικές συνθήκες θα ήταν υποχρεωμένοι να επωμισθούν οι ίδιοι-
(in)
συνιστά ευνοϊκή μεταχείριση ορισμένων επιχειρήσεων ή κλάδων παραγωγής κι αυτό γιατί η αποζημίωση δε
δίδεται γενικά σε όλες ανεξαίρετα τις επιχειρήσεις αλλά περιορίζεται σε κατόχους πτηνοτροφικών
εκμεταλλεύσεων οι οποίες επηρεάστηκαν ή θα επηρεαστούν από την ασθένεια που καλύπτει το κοινοποιηθέν
Μέτρο·
(ίν)
τέλος, επειδή το κοινοποιηθέν Μέτρο επιτρέπει τη χορήγηση ενισχύσεων σε ορισμένους πτηνοτρόφους
και επειδή οι ενισχύσεις αποτελούν πλεονέκτημα προς αυτούς, τούτο είναι ικανό να βελτιώσει την
ανταγωνιστική τους θέση έναντι των Κυπρίων και ξένων ανταγωνιστών και κατά συνέπεια δύναται να
νοθεύσει τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά σε βαθμό που να επηρεάζει τις συναλλαγές μεταξύ των
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λόγω της ύπαρξης της κοινής γεωργικής πολιτικής, της πολιτικής
για την αγροτική ανάπτυξη της Κοινότητας αλλά και των κανονισμών για την κοινή οργάνωση των αγορών,
κάθε ενίσχυση στο γεωργικό τομέα, οσοδήποτε μικρή, πρέπει να θεωρείται ότι νοθεύει τον ανταγωνισμό και
επηρεάζει τις συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών.
(γ)
Το κοινοποιηθέν Μέτρο βασίζεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1857/2006 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου
2006 σχετικά με την εφαρμογή των Αρθρων 87 και 88 της Συνθήκης για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
(κατόπιν τροποποίησης Αρθρα 107 και 108 της ΣΛΕΕ) στις κρατικές ενισχύσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων και για την τροποποίηση του Κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 70/20013 (εφεξής ο «Κανονισμός 1857/2006»). Ο Έφορος προχώρησε στην αξιολόγηση του κοινοποιηθέντος
Μέτρου βάσει των διατάξεων του εν λόγω Κανονισμού για απαλλαγή από την υποχρέωση κοινοποίησης που
προβλέπεται από το Άρθρο 108, παράγραφος 3, της ΣΛΕΕ.
Ο Κανονισμός 1857/2006 εφαρμόζεται στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (εφεξής «ΜΜΕ») όπως αυτές ορίζονται στη
Σύσταση για τις ΜΜΕ. Στο κοινοποιηθέν Μέτρο αναφέρεται ρητά ότι αυτό αφορά μόνο τις ΜΜΕ όπως ορίζονται στη
Σύσταση για τις ΜΜΕ καθώς και ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις θα αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής του. Για να
δοθούν κρατικές ενισχύσεις για την καταπολέμηση ζωικών ασθενειών στις μεγάλες επιχειρήσεις θα πρέπει τέτοια
καθεστώτα να κοινοποιηθούν εκ των προτέρων στην Επιτροπή για έγκριση σύμφωνα με το Κεφάλαιο V.B.4 των
κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και δασοκομίας 2007-20134.
Το άρθρο 10 του Κανονισμού 1857/2006 εφαρμόζεται αποκλειστικά στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής
γεωργικών προϊόντων Ως εκ τούτου οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται οτον τομέα της εμπορίας ή/και
2
Ενδεικτικά Απόφαση του ΔΕΚ της 2 3 ^ Απριλίου 1991, C 41/90. (Hofner and Elser), Συλλογή 1991
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης L 358 της 16 12 2006, σ 3
4
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 319 της 27 12 2006, σ 1
3
ΤΜΗΜΑ Β
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 20ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
3797
μεταποίησης γεωργικών προϊόντων (π.χ. ζωέμποροι, κρεοπωλεία) δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του. Οι ορισμοί
της εμπορίας και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων παρέχονται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 2 του
Κανονισμού 1857/2006.
Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του Κανονισμού 1857/2006, οι ενισχύσεις «αποζημίωσης των γεωργών
για απώλειες που προκλήθηκαν από νόσους ζώων και φυτών ή προσβολή από επιβλαβείς οργανισμούς» συμβιβάζονται
με την κοινή αγορά κατά την έννοια του Αρθρου 107, παράγραφος 3 στοιχείο γ), της ΣΛΕΕ και απαλλάσσονται από την
υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται από το Άρθρο 108, παράγραφος 3, της ΣΛΕΕ. Στην ίδια παράγραφο
προβλέπεται ότι:
(ί)
η αποζημίωση πρέπει να υπολογίζεται μόνο σε σχέση με:
(α)
την αγοραία αξία των ζώων που θανατώθηκαν από τη νόσο ή των ζώων που θανατώθηκαν
με εντολή των δημόσιων αρχών στο πλαίσιο υποχρεωτικού δημόσιου προγράμματος πρόληψης ή
εκρίζωσης-
(β)
απώλειες εισοδημάτων λόγω υποχρεώσεων απομόνωσης και δυσχερειών ανασύστασης του ζωικού
κεφαλαίου-
(ϋ) η ακαθάριστη ένταση ενίσχυσης να μην υπερβαίνει το 100%'
(iii) η ενίσχυση να περιορίζεται σε απώλειες που προκαλούνται από νόσους των οποίων η εστία έχει αναγνωριστεί
επίσημα από τις δημόσιες αρχές.
Το κοινοποιηθέν Μέτρο αποτελεί επίσημο πρόγραμμα για την αποζημίωση πτηνοτρόφων της εντατικής πτηνοτροφίας
στα πλαίσια του Έκτακτου Σχεδίου Δράσης για έλεγχο και εκρίζωση της επιδημίας ψευδοπανώλους των πτηνών, το
οποίο εκπόνησε η Αρμόδια Αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας για θέματα ασθενειών των ζώων, δηλαδή οι Κτηνιατρικές
Υπηρεσίες, για αντιμετώπιση της νόσου η οποία εμφανίστηκε τον Ιούνιο του 2013 και το οποίο συγχρηματοδοτείται στα
πλαίσια της Απόφασης του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 90/424/ΕΟΚ για ασθένειες που μπορούν να
λάβουν συγχρηματοδότηση. Ως εκ τούτου θεωρείται ότι τα πτηνά για τα οποία θα παρέχεται αποζημίωση θανατώθηκαν
ή θα θανατωθούν, κατά την περίοδο ισχύος του κοινοποιηθέντος Μέτρου, με εντολή των δημόσιων αρχών στο πλαίσιο
υποχρεωτικού δημόσιου προγράμματος πρόληψης ή εκρίζωσης.
Στις επιλέξιμες δαπάνες του κοινοποιηθέντος Μέτρων περιλαμβάνονται αποζημιώσεις κατά 100% προς τους
πτηνοτρόφους εντατικής πτηνοτροφίας στις εκμεταλλεύσεις των οποίων διαπιστώθηκε ή θα διαπιστωθεί η παρουσία ή
τίθενται υποψίες ύπαρξης της νόσου, επί της εκτιμώμενης αγοραίας αξίας των πτηνών που θανατώθηκαν ή πρόκειται να
θανατωθούν κατά την περίοδο ισχύος του κοινοποιηθέντος Μέτρου λόγω του ότι είναι θετικά ή ύποπτα στην
προειρηθείσα ασθένεια.
Αναφορικά με τις αποζημιώσεις για τα ζώα που θανατώνονται, αυτές, σύμφωνα με την προϋπόθεση (ί) (α) της
παραγράφου 2 του άρθρου 10 του Κανονισμού 1857/2006, πρέπει να υπολογίζονται σύμφωνα με την αγοραία αξία των
ζώων. Ο ως άνω Κανονισμός δεν καθορίζει συγκεκριμένη μέθοδο απολογισμού ούτε αποσαφηνίζει την έννοια της
«αγοραίας αξίας». Συμπεραίνεται, επομένως, ότι επαφίεται στα ίδια τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ένα σύστημα
αποζημίωσης σε συνάρτηση με τις συγκεκριμένες συνθήκες της αγοράς το οποίο να βασίζεται σε μια εύλογη εκτίμηση
της τιμής στην οποία θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί η πώληση των πτηνών ανάλογα με το πραγματικό του κόστος,
ωσάν να μην είχε προσβληθεί από τη νόσο, έτσι ώστε να αποφεύγεται η υπερεκτίμηση της αξίας των ζώων. Ο Έφορος
δεν έχει τη δυνατότητα να εκτιμήσει με ακρίβεια εάν οι αναφορές στα Μέτρα σε ποσά που αντιστοιχούν στην αγοραία
αξία των πτηνών αποκλίνουν από την πραγματική αγοραία τους αξία ώστε να κριθεί εάν ανταποκρίνονται στις πρόνοιες
του Κανονισμού 1857/2006. Κατά συνέπεια η Αρμόδια Αρχή οφείλει να φροντίζει ώστε ο υπολογισμός της αποζημίωσης
να γίνεται με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε υπεραποζημίωση προς τους κτηνοτρόφους,
δηλαδή η ένταση της ενίσχυσης να μην είναι πέραν του 100%. Ωστόσο, η πρόνοια στο κοινοποιηθέν Μέτρο ότι η
αποζημίωση θα υπολογίζεται με βάση την εκτιμώμενη αγοραία αξία που είχαν τα πτηνά αμέσως πριν τη θανάτωση τους
διασφαλίζει την καταβολή των αποζημιώσεων όπως απαιτείται από την υπό αναφορά προϋπόθεση του Κανονισμού
1857/2006. Σημειώνεται ότι η ημέρα θανάτωσης των πτηνών είναι η ημέρα κατάσχεσης τους.
Σύμφωνα με την προϋπόθεση (α) (ϋ) και (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του Κανονισμού 1857/2006,
αποζημιώσεις προς τους πτηνοτρόφους εντατικής πτηνοτροφίας μπορούν επίσης να χορηγηθούν κατά 100% για
απώλειες εισοδήματος λόγω των υποχρεώσεων απομόνωσης και δυσχερειών ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου. Το
κοινοποιηθέν Μέτρο συμπεριλαμβάνει αποζημιώσεις για ζωοτροφές οι οποίες έχουν καταστραφεί ή θα καταστραφούν
επειδή ενδεχομένως να έχουν μολυνθεί λόγω της νόσου. Ο Κανονισμός δεν περιλαμβάνει παραδείγματα για το τι μπορεί
να λαμβάνεται υπόψη αχ απώλεια εισοδήματος και επομένως επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια κάθε κράτους μέλους να
το καθορίσει ανάλογα με την περίπτωση. Η καταστροφή ζωοτροφών κρίνεται ότι αποτελεί απώλεια εισοδήματος λόγω
των υποχρεώσεων απομόνωσης που επέβαλαν οι δημόσιες αρχές σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας η οποία
αποτελεί τη νομική βάση του κοινοποιηθέντος Μέτρου, ως οι πρόνοιες αυτές παρατίθενται ανωτέρω. Η Αρμόδια Αρχή
οφείλει να υπολογίζει την αποζημίωση προς τους πτηνοτρόφους εντατικής πτηνοτροφίας για την καταστροφή
ζωοτροφών με τέτοιο τρόπο ώστε η ένταση της ενίσχυσης να μην ξεπερνά το 100% Με βάση τις πρόνοιες του
κοινοποιηθέντος Μέτρου η Αρμόδια Αρχή αναλαμβάνει την υποχρέωση να υπολογίζει το ύψος της υπό αναφορά
αποζημίωσης με βάση την αγοραία αξία των ζωοτροφών κατά την ημέρα της καταστροφής τους. Η πρόνοια αυτή
ΤΜΗΜΑ Β
3798
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 20ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
κρίνεται ότι διασφαλίζει ώστε η καταβολή αποζημιώσεων για την εν λόγω δαπάνη δεν θα υπερβαίνει το 100% της
αγοραίας τους αξίας. Σημειώνεται ότι η ημέρα καταστροφής των ζωοτροφών είναι η ημέρα κατάσχεσης τους.
Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 10 του Κανονισμού 1857/2006, από το ανώτατο ποσό των δαπανών ή
ζημιών που είναι επιλέξιμες για ενίσχυση πρέπει να αφαιρούνται:
(ί)
τα ποσά που ενδεχομένως έχουν εισπραχθεί στο πλαίσιο καθεστώτων ασφάλισης- και
(ϋ) οι δαπάνες που δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω της νόσου, οι οποίες διαφορετικά θα είχαν πραγματοποιηθεί.
Στο κοινοποιηθέν Μέτρο έχουν ενσωματωθεί οι πιο πάνω περιορισμοί. Επισημαίνεται ότι, με βάση την πρόνοια αυτή, η
Αρμόδια Αρχή θα πρέπει να μεριμνά ώστε δαπάνες οι οποίες δεν πραγματοποιήθηκαν από τους δικαιούχους λόγω της
νόσου όπως, π.χ. κτηνιατρικά έξοδα, έξοδα σφαγής, κόστος διατροφής που εξοικονομήθηκε, εργατικό κόστος κ.ά. που
δεν καταβλήθηκαν λόγω της πρόωρης σφαγής δεν θα πρέπει να συνυπολογίζονται στην αποζημίωση αλλά να
αφαιρούνται από αυτή, δηλαδή θα πρέπει να αποφεύγεταιο κίνδυνος υπεραποζημίωσης.
Τέλος, οι προϋποθέσεις των παραγράφων 4 και 7 του άρθρου 10 του Κανονισμού 1857/2006 ικανοποιούνται καθότι οι
εν λόγω ενισχύσεις εντάσσονται στο πλαίσιο δημόσιων προγραμμάτων σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο για νόσους των
οποίων η πρόληψη, ο έλεγχος ή η εκρίζωση επιβάλλεται από τις σχετικές Οδηγίες/Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Επίσης, όπως μνημονεύεται στο κοινοποιηθέν Μέτρο, οι νόσοι περιλαμβάνονται στον κατάλογο νόσων των
ζώων του Διεθνούς Γραφείου Επιζωοτιών και στο παράρτημα της Απόφασης 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου .
Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού 1857/2006, απαγορεύεται η σώρευση με άλλη κρατική ενίσχυση
κατά την έννοια του Άρθρου 107, παράγραφος 1, της ΣΛΕΕ ή με χρηματοδοτικές συνεισφορές των κρατών μελών,
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που καλύπτονται από το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 88 παράγραφος 1 του Κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1698/2005, ή με χρηματοδοτικές συνεισφορές της Κοινότητας σε σχέση με τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες,
εφόσον η σώρευση αυτή έχει ως αποτέλεσμα η ένταση ενίσχυσης να υπερβαίνει το ανώτατο όριο που καθορίζεται στον
ως άνω Κανονισμό. Στο κοινοποιηθέν Μέτρο έχει περιληφθεί η εν λόγω πρόνοια.
Το κοινοποιηθέν Μέτρο αποκλείει από την εφαρμογή του τις επιχειρήσεις που έλαβαν στο παρελθόν μη συμβατή
ενίσχυση η οποία δεν έχει ακόμη επιστραφεί, προσαυξημένη με τους τόκους υπερημερίας, για όσο χρονικό διάστημα δεν
έχει επιστραφεί ή δεν έχει κατατεθεί σε μπλοκαρισμένο λογαριασμό που θα δημιουργήσει η Αρμόδια Αρχή για το σκοπό
αυτό, καθώς και οι προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των Κοινοτικών Κατευθυντήριων Γραμμών όσον αφορά
τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων .
Ως προς τη διάρκεια του κοινοποιηθέντος Μέτρου, αυτή ορίζεται από τις αρχές Ιουνίου 2013, όταν εμφανίστηκαν τα
πρώτα κρούσματα της νόσου, έως την ολοκλήρωση του έκτακτου σχεδίου εκρίζωσης της νόσου, η οποία ωστόσο με
βάση διαβεβαιώσεις της Αρμόδιας Αρχής θα είναι το αργότερο έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Κρίνεται ωστόσο
αναγκαίο, για σκοπούς ασφάλειας δικαίου να οριστεί στο κοινοποιηθέν μέτρο με σαφήνεια ότι, σε κάθε περίπτωση, οι
αποζημιώσεις θα καταβληθούν πριν από τις 31.12.2013.
Με βάση το Νόμο, τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 994/98 του Συμβουλίου της 7ης Μαΐου 1998, όπως «αυτός έχει
τροποποιηθεί με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 733/2013 του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2013, και τον Κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 1857/2006 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2006, κρίθηκε πως το κοινοποιηθέν Μέτρο, εκτός της καταβολής
αποζημιώσεων σε ιδιοκτήτες οικόσιτων πτηνών η οποία έχει κριθεί ανωτέρω ότι δε συνιστά κρατική ενίσχυση, πληροί τις
προϋποθέσεις του Κανονισμού 1857/2006 και, ως εκ τούτου, μπορεί να εγκριθεί.
4. ΑΠΟΦΑΣΗ:
Για τους λόγους αυτούς,
Ο ΕΦΟΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:
Α.
Το μέρος του Μέτρου με τίτλο «Εκτακτο Σχέδιο Δράσης για Έλεγχο και Εκρίζωση της επιδημίας Ψευδοπανώλους
των Πτηνών», κατά το μέρος του που αφορά στην καταβολή αποζημιώσεων σε πτηνοτρόφους εντατικής
πτηνοτροφίας, πληροί σωρευτικά όλες τις προϋποθέσεις του Άρθρου 107, παράγραφος 1, της ΣΛΕΕ και ως εκ
τούτου συνιστά κρατική ενίσχυση.
Β.
Το κοινοποιηθέν Μέτρο είναι συμβατό με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1857/2006 της Επιτροπής, της 15ης
Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την εφαρμογή των Άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης για την Ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας στις κρατικές ενισχύσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 224 της 18.08.1990, σ. 19.
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 244 της 01.10.2004.
ΤΜΗΜΑ Β
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 20ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
3799
στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων και για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 70/2001
και, ως εκ τούτου, βάσει του άρθρου 9Α (α) του Νόμου, εγκρίνονται από τον Έφορο. Ωστόσο, ως προς την
πρόνοια του που αφορά την χρονική περίοδο έως την οποία θα εφαρμόζεται, αυτή θα πρέπει, για σκοπούς
ασφάλειας δικαίου, να καθοριστεί στο κείμενο του κοινοποιηθέντος Μέτρου με σαφήνεια ότι, σε κάθε περίπτωση
οι αποζημιώσεις θα καταβληθούν πριν από τις 31.12.2013. Επίσης, με βάση τον περιορισμό που τίθεται στην
παράγραφο 3 (ϋ) του άρθρου 10 του Κανονισμού 1857/2006 ότι από το ανώτατο ποσό των δαπανών ή ζημιών
που είναι επιλέξιμες για ενίσχυση πρέπει να αφαιρούνται οι δαπάνες που δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω της
νόσου, οι οποίες διαφορετικά θα είχαν πραγματοποιηθεί, ο οποίος περιορισμός έχει ενσωματωθεί στο
κοινοποιηθέν Μέτρο, η Αρμόδια Αρχή θα πρέπει να μεριμνά ώστε δαπάνες οι οποίες δεν πραγματοποιήθηκαν
από τους δικαιούχους λόγω της νόσου όπως, π.χ. κτηνιατρικά έξοδα, έξοδα σφαγής, κόστος διατροφής που
εξοικονομήθηκε και εργατικό κόστος που δεν καταβλήθηκε λόγω της πρόωρης σφαγής δεν θα πρέπει να
συνυπολογίζονται στην αποζημίωση αλλά να αφαιρούνται από αυτή, έτσι ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος
υπεραποζημίωσης.
Γ.
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και
Περιβάλλοντος.
{Ονούφριος Κουλλά)
Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων
Λευκωσία, 13 Σεπτεμβρίου 2013
Ε.Ε.Κ.Ε. 25.06.001.347 (866.2.3.23.1.1.12)
Αριθμός 4296
Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ
(Παράρτημα, Παράγραφοι 1 και 2)
Δηλοποίηση Κατασχέσεως
Δηλοποιείται η κατάσχεση του αφορολόγητου αυτοκινήτου μάρκας HONDA CRV Reg. No. KJN736 το οποίο
υπόκειται σε δήμευση σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 103 και 104 του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου
94(Ι)/2004.
Το εν λόγω αυτοκίνητο εντοπίστηκε εγκαταλειμμένο στην οδό Μεδούσης στη Λάρνακα και ανήκει στον Richard Vout
ο οποίος υπηρετούσε στις Βρετανικές Βάσεις και του είχε παραχωρηθεί αφορολόγητο με έντυπο C104A - Α60075
ημερομηνίας 5/10/2010. Ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου δεν υπηρετεί πλέον στις Βρετανικές Βάσεις και δε διαμένει πλέον
στην Κύπρο. Το αυτοκίνητο κατασχέθηκε από τις Τελωνειακές Αρχές με έντυπο Τελ.71Α - Β066224 ημερομηνίας 27
Μαΐου 2013. Μέχρι σήμερα δεν έχει εκδηλωθεί κανένα ενδιαφέρον από οποιοδήποτε πρόσωπο για το αυτοκίνητο και
δεν έχει υποβληθεί καμία αμφισβήτηση της κατάσχεσης του.
Σχετικός είναι ο Φάκελος Κατάσχεσης Τελωνείου Λάρνακας με Αύξοντα Αριθμό 163/13.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ,
Διευθυντής Τμήματος Τελωνείων.
ΤΜΗΜΑ Β
3800
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 20ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
Αριθμός 4297
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ
Συνοπτική Μηνιαία Κατάσταση κατά την 31η Αυνούστου 2013
€'000
1
Χ ρ υ σ ό ς και α π α ι τ ή σ ε ι ς σε χ ρ υ σ ό
411.035
2
Α π α ι τ ή σ ε ι ς σε σ υ ν ά λ λ α γ μ α έναντι μ η κ α τ ο ί κ ω ν ζ ώ ν η ς ε υ ρ ώ
245.465
3
Α π α ι τ ή σ ε ι ς σε σ υ ν ά λ λ α γ μ α έναντι κ α τ ο ί κ ω ν ζ ώ ν η ς ε υ ρ ώ
4
Α π α ι τ ή σ ε ι ς σε ε υ ρ ώ έ ν α ν τ ι μ η κ α τ ο ί κ ω ν ζ ώ ν η ς ε υ ρ ώ
5
Δ ά ν ε ι α σε ε υ ρ ώ π ρ ο ς π ι σ τ ω τ ι κ ά ιδρύματα ζ ώ ν η ς ε υ ρ ώ , σ χ ε τ ι ζ ό μ ε ν α με π ρ ά ξ ε ι ς
νομισματικής πολιτικής
1.584.000
6
Λ ο ι π έ ς α π α ι τ ή σ ε ι ς σε ε υ ρ ώ έναντι π ι σ τ ω τ ι κ ώ ν ι δ ρ υ μ ά τ ω ν ζ ώ ν η ς ε υ ρ ώ
9.850.363
7
Χ ρ ε ό γ ρ α φ α σε ε υ ρ ώ κ α τ ο ί κ ω ν ζ ώ ν η ς ε υ ρ ώ
8
Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ
9
Α π α ι τ ή σ ε ι ς εντός τ ο υ Ε υ ρ ω σ υ σ τ ή μ α τ ο ς
10
Στοιχεία υ π ό τ α κ τ ο π ο ί η σ η
21.745
11
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
74.374
66.793
0
862.742
1.350.762
Σύνολο
109.456
Ενεργητικού
74.576.755
1
Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία
1.622.704
2
Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς σε ε υ ρ ώ έναντι π ι σ τ ω τ ι κ ώ ν ι δ ρ υ μ ά τ ω ν ζ ώ ν η ς ευρώ, σ χ ε τ ι ζ ό μ ε ν ε ς με πράξεις
νομισματικής πολιτικής
2.504.713
3
Λ ο ι π έ ς υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς σε ε υ ρ ώ έναντι π ι σ τ ω τ ι κ ώ ν ι δ ρ υ μ ά τ ω ν ζώνης ε υ ρ ώ
4
Εκδοθέντα χ ρ ε ό γ ρ α φ α
61.143
5
Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς σε ε υ ρ ώ έναντι λ ο ι π ώ ν κ α τ ο ί κ ω ν ζ ώ ν η ς ε υ ρ ώ
1.411.934
51
Γενική κυβέρνηση
1.399 058
52
Λοιπές υποχρεώσεις
12 876
6
Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς σε ε υ ρ ώ έ ν α ν τ ι μη κ α τ ο ί κ ω ν ζώνης ε υ ρ ώ
17.711
7
Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς σε σ υ ν ά λ λ α γ μ α έναντι κ α τ ο ί κ ω ν ζ ώ ν η ς ε υ ρ ώ
14.410
8
Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς σε σ υ ν ά λ λ α γ μ α έναντι μ η κ α τ ο ί κ ω ν ζ ώ ν η ς ε υ ρ ώ
9
Λογαριασμός ειδικών τραβηχτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ
10
Υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος
0
0
152.803
7.403.856
11
Στοιχεία υ π ό τ α κ τ ο π ο ί η σ η
12
Λοιπές υποχρεώσεις
376.690
13
Προβλέψεις
413.307
14
Λογαριασμοί αναπροσαρμογής
404.886
15
Κεφάλαιο και αποθεματικά
170.418
22.180
Σύνολο
Παθητικού
^ -
Ν
14£76ΤΤ55
ΤΜΗΜΑ Β
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 20ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
3801
Αριθμός 4298
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ
Μεταξύ
Της ZOVALA HOLDINGS LIMITED, με εγγεγραμμένο γραφείο στην οδό Γρηγορίου Ξενόπουλου 17, 3106 Λεμεσός,
Κύπρος και αριθμό εγγραφής στο μητρώο του Κυπριακού Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη HE 261028 (η
"Απορροφώσα Εταιρεία"),
και
Της LANA SPOLKA Ζ OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, με εγγεγραμμένο γραφείο στην ul. Jawornicka 15
Β/21, 60 - 161 Poznan, Πολωνία και αριθμό εγγραφής στο εμπορικό μητρώο του τοπικού δικαστηρίου των επαρχιών
Poznan Nowe Miasto and Wilda στο Poznan, 8η Εμπορική Διεύθυνση του Εθνικού Πρωτοκόλλου του Δικαστηρίου στη
Πολωνία KRS 0000348953 (η "Απορροφούμενη Εταιρεία").
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ
Σύμφωνα με τα άρθρα 201ΙΓ και 365Α του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113
(Α) Μορφή, επωνυμία και εγγεγραμμένο γραφείο των συγχωνευόμενων εταιρειών
(α) Απορροφώσα Εταιρεία
(ι) Επωνυμία:
(ιι) Μορφή:
(ιιι) Εγγεγραμμένο Γραφείο;
Zovala Holdings Limited
Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με Μετοχές
Γρηγορίου Ξενόπουλου 17, 3106 Λεμεσός, Κύπρος
(β) Απορροφούμενη Εταιρεία
(ι) Επωνυμία:
(ιι) Μορφή:
Lana spotka ζ ograniczonq odpowiedzialnosciq
Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
(ιιι) Εγγεγραμμένο Γραφείο:
ul. Jawornicka 15 Β/21, 60 - 161 Poznan, Πολωνία
(Β) Μητρώα στα οποία έχουν καταχωρηθεί τα εταιρικά έγγραφα και αριθμός εγγραφής των συγχωνευόμενων εταιρειών
(α)
Σε σχέση με την Απορροφώσα Εταιρεία, το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, Υπουργείο
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Λευκωσία, Κύπρος, Αριθμός Εγγραφής HE 261028.
(β)
Σε σχέση με την Απορροφούμενη Εταιρεία, το Μητρώο Επιχειρήσεων του Επαρχιακού Δικαστηρίου των
επαρχιών Poznan, Nowe, Miasto και Wilda στο Poznan, 8η Εμπορική Διεύθυνση του Εθνικού Μητρώου του
Δικαστηρίου στη Πολωνία, Αριθμός Εγγραφής KRS 0000348953.
(Γ) Δικαιώματα πιστωτών και μετόχων μειοψηφίας των υπό συγχώνευση εταιρειών και διεύθυνση για περαιτέρω
πληροφορίες.
(α)
(β)
(γ)
(δ)
Δεν υπάρχουν μέτοχοι μειοψηφίας στην Απορροφούμενη Εταιρεία καθώς η Απορροφώσα Εταιρεία είναι ο
μοναδικός μέτοχος της Απορροφούμενης Εταιρείας, κατέχοντας 100% του μετοχικού της κεφαλαίου.
Μέτοχοι μειοψηφίας της Απορροφώσας Εταιρείας που δύναται να διαφωνήσουν με τη Συγχώνευση τυγχάνουν
προστασίας δυνάμει της εφαρμογής, κατ' αναλογία, του άρθρου 201 του Κυπριακού περί Εταιρειών Νόμου.
Σύμφωνα με το Άρθρο 516° εδάφιο 2 του Πολωνικού Κώδικα Εμπορικών Εταιρειών, οι πιστωτές της
Απορροφούμενης Εταιρείας, δύνανται εντός ενός μήνα από την ημερομηνία δημοσίευσης του κοινού σχεδίου
της διασυνοριακής συγχώνευσης στο Πολωνικό εμπορικό μητρώο να διεκδικήσουν διασφάλιση των αξιώσεων
τους επιδεικνύοντας ότι η διευθέτηση των αιτημάτων τους απειλείταί από τη συγχώνευση.
Τα δικαιώματα των πιστωτών παραμένουν ανεπηρέαστα με οποιονδήποτε τρόπο από τη Συγχώνευση.
Οι πιστωτές της Απορροφούμενης Εταιρείας δύνανται να εξασκήσουν τα δικαιώματα τους μετά την Ημερομηνία Ισχύος
προς την Απορροφώσα Εταιρεία αφού η Απορροφώσα Εταιρεία, με την ολοκλήρωση της διασυνοριακής συγχώνευσης,
θα θεωρήσει όλους τους πιστωτές της Απορροφούμενης Εταιρείας ως δικούς της πιστωτές αναγνωρίζοντας όλα τα
χρέη και/ή απαιτήσεις που αφορούν την Απορροφούμενη Εταιρεία.
Σημειώνετε ότι συνεπεία της Συγχώνευσης, οι πιστωτές της Απορροφώσας Εταιρείας των οποίων οι απαιτήσεις
προϋπήρχαν της δημοσίευσης, και δεν ήταν καταβλητέες κατά την δημοσίευση του Κοινού Σχεδίου Διασυνοριακής
Συγχώνευσης, δύνανται, εντός 3 (τριών) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης, με αίτηση, να αντιταχθούν στη
διασυνοριακή συγχώνευση. Αν κάποιος πιστωτής επιδείξει καλό λόγο ως προς το γιατί η Συγχώνευση δεν πρέπει να
τεθεί σε ισχύ, το Δικαστήριο δύναται είτε να επικυρώσει την ένσταση ή να επιτρέψει τη διασυνοριακή συγχώνευση αφού
διασφαλίσει τις απαραίτητες εγγυήσεις.
(Δ) Για σκοπούς οποιασδήποτε πληροφόρησης αναφορικά με τη διασυνοριακή συγχώνευση και των πιο πάνω
διευθετήσεων, οποιοδήποτε πρόσωπο δύναται να αιτηθεί και να αποκτήσει, χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε ποσού,
τις αναγκαίες πληροφορίες από το Δικηγορικό Γραφείο Ε. Economides & Partners LLC, Totalserve House, οδός 17 Γρ.
Ξενόπουλου 3106, Λεμεσός, Κύπρος
ΤΜΗΜΑ Β
3802
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 20ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ! ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ
Μεταξύ των:
1.
Lana spolka ζ ograniczona. odpowiedzialnoscia. (εταιρεία περιορισμένης ευθύνης) με το εγγεγραμμένο της γραφείο
στο Poznan, που ιδρύθηκε σύμφωνα με τον Πολωνικό νόμο, διεύθυνση: ul. Jawornicka 15 Β/21, 60 - 161 Poznan,
Πολωνία, εγγεγραμμένη στο μητρώο επιχειρήσεων που τηρείται από το Επαρχιακό Δικαστήριο των επαρχιών
Poznan, Nowe, Miasto και Wilda στο Poznan, 8η Εμπορική Διεύθυνση του Εθνικού Μητρώου του Δικαστηρίου στη
Πολωνία, KRS (αριθμός εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο του Δικαστηρίου) 0000348953 , ΝίΡ (αριθμός φορολογικής
ταυτότητας): 779-23-70-169, REGON (αριθμός Εθνικού Επίσημου Μητρώου Εταιρειών): 301356764
(..ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ή „Ι_ΑΝΑ"),
και
Zovala Holdings Limited, ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, εγγεγραμμένη σύμφωνα με τον
Κυπριακό νόμο, στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, με αριθμό εγγραφής 261028 και
εγγεγραμμένο γραφείο στην οδό Γρ. Ξενόπουλου 17, ταχυδρομικός κώδικας 3106, Λεμεσός, Κύπρος,
(„ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ή „ZOVALA").
Η Lana και η Zovala εφεξής θα αναφέρονται ως οι «ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ».
2.
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ:
(Α) Ο μοναδικός διευθυντής της Απορροφώσας Εταιρείας και το διοικητικό συμβούλιο της Απορροφούμενης Εταιρείας
προτείθενται να προχωρήσουν με τη συγχώνευση της Απορροφώσας Εταιρείας και της Απορροφούμενης Εταιρείας
σε μια ενιαία εταιρεία με τη νομική μορφή Κυπριακής ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης. Για το σκοπό
αυτό, οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες θα προβούν σε διασυνοριακή συγχώνευση, σύμφωνα με την οποία η
Απορροφούμενη Εταιρεία θα συγχωνευθεί με απορρόφηση στην Απορροφώσα Εταιρεία·
(Β) Οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες προτείθενται να πραγματοποιήσουν αυτή τη διασυνοριακή συγχώνευση με
απορρόφηση, προκειμένου να αναδιοργανώσουν τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες τους, με τη βελτιστοποίηση
και την απλούστευση της ιδιοκτησιακής τους δομής·
(C) Η Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα δυνάμει της οδηγία 2005/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 26 του Οκτωβρίου 2005, για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών (εφεξής η
"Οδηγία") προσδιορίζει τις Κοινοτικές διατάξεις για τη διευκόλυνση στην εκτέλεση των διασυνοριακών
συγχωνεύσεων μεταξύ των διαφόρων τύπων εταιρειών περιορισμένης ευθύνης που διέπονται από το δίκαιο
διαφορετικών κρατών μελών·
(D) Η Οδηγία έχει εφαρμοστεί στην Πολωνία δυνάμει του Κώδικα Εμπορικών Εταιριών και Συνεταιρισμών της 15ης
Σεπτεμβρίου 2000 (Επίσημη Εφημερίδα Νομοθεσίας του 2000, αριθ. 94, σελ. 1037, όπως τροποποιήθηκε) (εφεξής
"CCC '), Τίτλος Τέσσερα, Πρώτη Ενότητα (Συγχώνευση Εταιρειών και Συνεταιρισμών), Κεφάλαιο 2 1 Μέρος 1
(Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις Εταιρειών)·
(Ε) Η Οδηγία έχει εφαρμοστεί στην Κύπρο δυνάμει των Άρθρων 201Θ μέχρι 201ΚΔ του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.
113 της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως τροποποιήθηκε (εφεξής ο "Κυπριακός περί Εταιρειών Νόμος")(F) Καθεμία από τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και υπόκειται στους νόμους και τους κανονισμούς του οικείου κράτους μέλους. Ειδικότερα, η Απορροφούμενη
Εταιρεία υπόκειται στους νόμους της Πολωνίας, ενώ η Απορροφούσα Εταιρεία, υπόκειται στους νόμους της
Κυπριακής Δημοκρατίας, ως εκ τούτου μπορούν να συγχωνευθούν(G) Καμία από τις Συγχωνευόμενες Εταιρείες δεν έχει διαλυθεί ή πτωχεύσει ή είναι υπό εκκαθάριση(Η) Η Απορροφώσα Εταιρία κατέχει το 100% των μετοχών στο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούμενης Εταιρείας, που
αποτελείται από 8.410 μετοχές, ονομαστικής αξίας PLN 500 η κάθε μία, ως εκ τούτου εφαρμόζεται η
απλουστευμένη διαδικασία που προβλέπεται στο Άρθρο 201 KB (1) του Κυπριακού περί Εταιρειών Νόμου και του
Άρθρου 51615 του CCC.
Τώρα, ως εκ τούτου, οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες συμφωνούν ως εξής:
Άρθρο 1
ΕΡΜΗΝΕΙΑ
(1)
Για τους σκοπούς του παρόντος Κοινού Σχεδίου Διασυνοριακής Συγχώνευσης, και εκτός όπου από το κείμενο
προκύπτει άλλη έννοια, οι ακόλουθοι όροι θα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται αντίστοιχα πιο κάτω:
„Περί Εταιρειών Νόμος" θα αναφέρετε στον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ.113 όπως τροποποιήθηκε
«Ημερομηνία Συγχώνευσης" θα αναφέρετε στην ημερομηνία κατά την οποία η Συγχώνευση θα καταχωρηθεί στο σχετικό
μητρώο για τη Zovala, όπως καθορίζετε στο Άρθρο 9 του παρόντος Σχεδίου Συγχώνευσης.
ΤΜΗΜΑ Β
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 20ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
3803
«Οδηγία" θα αναφέρετε στην Οδηγία 2005/56/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Council ημερομηνίας 26th of
October, 2005 σχετικά με διασυνοριακές συγχωνεύσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης.
„CCC" θα αναφέρετε στον Πολωνικό νόμο της 15ης Σεπτεμβρίου 2000, τον Κώδικα Εμπορικών Εταιρειών και
Συνεταιρισμών (Επίσημη Εφημερίδα Νομοθεσίας του 2000, αριθ. 94, σελ. 1037 όπως τροποποιήθηκε),
«Σχέδιο Συγχώνευσης" θα αναφέρετε στο κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης δια απορρόφησης,
«Πολωνικός Λογιστικός Νόμος" θα αναφέρεται στο λογιστικό νόμο της 29ης Σεπτεμβρίου του 1994 (Επίσημη Εφημερίδα
Νομοθεσίας του 2000, αριθ. 76, σελ. 694, όπως τροποποιήθηκε),
«Συγχώνευση" θα αναφέρετε στη διασυνοριακή συγχώνευση μεταξύ της Lana και της Zovala που καθορίζετε στο Άρθρο
2 του παρόντος Σχεδίου Συγχώνευσης.
"Απορροφούσα Εταρεία" θα σημαίνει ZOVALA HOLDINGS LIMITED
"Απορροφούμενη Εταιρεία" θα σημαίνει LANA SPOLKA Ζ OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
"Συγχωνευόμενες Εταιρείας" θα σημαίνει την Απορροφούσα Εταιρεία και την Απορροφούμενη Εταιρεία.
"Εργαζόμενοι" θα σημαίνει τους εργαζομένους των Συγχωνευόμενων Εταιρειών.
"Ημερομηνία Έναρξης Ισχύς" θα σημαίνει την ημερομηνία κατά την οποία η συγχώνευση αρχίζει να παράγει
αποτελέσματα, που καθορίζεται από το αρμόδιο δικαστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας της απαιτούμενης δικαστική
απόφαση σύμφωνα με τα τμήματα 201 και 201 ΙΘ ΚΑ του Κυπριακού περί Εταιρειών Νόμου.
"PLN" θα σημαίνει το νόμιμο νόμισμα της Πολωνίας
ΈΥΡ" ή "ευρώ" θα σημαίνει το επίσημο νόμισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(2)
Unless otherwise provided, references to ApOpos are references to the ApSpos of the Merger Plan.
(3)
The Άρθρο headings in this Merger Plan are for ease of reference only and have no impact on the interpretation
thereof.
Άρθρο 2
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ
1.1. Νομική βάση της συγχώνευσης
1. Η Απορροφούμενη Εταιρεία θα συγχωνευθεί με την Απορροφούσα Εταιρεία μέσω συγχώνευσης δια
απορροφήσεως χωρίς εκκαθάριση και θα μεταβιβάσει το σύνολα-jou ενεργητικού και παθητικού της, μαζί με όλα
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις στην Απορροφούσα Εταιρεία, η οποία είναι ο μοναδικός της μέτοχος, με
καθολική διαδοχή και θα διαλυθεί χωρίς εκκαθάριση, σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 492 § 1, εδάφιο 1),
και 493 § 1 CCC, σε σχέση με τα Άρθρα 51615 και 5161 CCC και το Άρθρο 201Θ, εδάφιο (γ) του «ορισμού της
έννοιας συγχώνευση" σύμφωνα με τον Κυπριακό περί Εταιρειών Νόμο και τις διατάξεις του Άρθρου 2 (2) (γ) της
Οδηγίας ("Συγχώνευση").
2. Δεδομένου ότι η Απορροφούσα Εταιρεία είναι ο μοναδικός μέτοχος της Απορροφούμενης Εταιρείας, σύμφωνα με
το Άρθρο 14(5) της Οδηγίας, τα Άρθρα 51614 και 515 CCC, σε συνδυασμό με το Άρθρο 5161 CCC και το Άρθρο
201 ΚΑ (5) του Κυπριακού περί Εταιρειών Νόμου, η Συγχώνευση θα διενεργηθεί χωρίς την αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου της Απορροφώσας Εταιρείας, και αντίστοιχα, ο μοναδικός μέτοχος της Απορροφούμενης Εταιρείας
που είναι η Απορροφούσα Εταιρεία δεν θα λάβει καμία μετοχή στην Απορροφώσας Εταιρεία.
3. Η Συγχώνευση θα διενεργηθεί με την εφαρμογή της απλοποιημένης διαδικασίας, σύμφωνα με το Άρθρο 15(1)
της Οδηγίας, το Άρθρο 51615 του ΟΟΟκαι του Άρθρου 201 KB (1) του Κυπριακού περί Εταιρειών Νόμου.
1.2. Έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων
1. Σύμφωνα με το Άρθρο 506 § 1 CCC, σε σχέση με το Άρθρο 5161 CCC, το Άρθρο 9 παράγραφος 1 της Οδηγίας
και το Άρθρο 201ΙΣΤ του Κυπριακού περί Εταιρειών νόμου, η βάση για τη Συγχώνευση προβλέπεται στο
ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Zovala, που περιέχει την έγκριση του Σχεδίου Συγχώνευσης
των μετόχων της Zovala. Σύμφωνα με το Άρθρο 51616 § 2 CCC, το Άρθρο 15 παράγραφος 1 της Οδηγίας και το
Άρθρο 201ΚΒ(1)(β) του Κυπριακού περί Εταιρειών Νόμου, για τη Συγχώνευση δεν απαιτείται το ψήφισμα της
γενικής συνέλευσης των μετόχων της Lana.
2. Η Lana αναγνωρίζει ότι η Απορροφούσα εταιρεία, ως αποτέλεσμα της Συγχώνευσης θα αποκτήσει όλα τα
περιουσιακά στοιχεία και τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα της Απορροφούμενης Εταιρείας. Ως
εκ τούτου, η Απορροφούσα Εταιρεία δικαιούται να ασκήσει και να διεκδικήσει όλα τα δικαιώματα στο όνομα της
και μπορεί να υποβάλει αίτηση για τις καταχωρήσεις και εγγραφές σε οποιαδήποτε δικαστήρια και φορείς σε
περίπτωση που τα δικαιώματα αυτά δεν μεταφερθούν μέσω καθολικής διαδοχής, ως αποτέλεσμα της
Συγχώνευσης.
3. Η υιοθέτηση του ψηφίσματος για την έγκριση της Συγχώνευσης από τους μετόχους της Απορροφούσας
Εταιρείας κατά την Γενική Συνέλευση δεν απαιτείται δυνάμει της τέχνης. 516 15 § 2 της CCC.
ΤΜΗΜΑ Β
3804
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 20ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
1.3. Συνέπειες της Συγχώνευσης
1. Σύμφωνα με τα Αρθρα 493 § 1 και § 2 και 494 § 1 σε συνδυασμό με το Άρθρο 516 1 CCC και τα Άρθρα 201 ΚΑ
(1) και 201 KB (1) (α) του Κυπριακού περί Εταιρειών Νόμου, συνεπεία της Συγχώνευσης και ως αποτέλεσμα
αυτής, αυτοδικαίως και ταυτοχρόνως:
a. Όλα τα στοιχεία ενεργηπκού και παθητικού της Απορροφούμενης Εταιρείας θα μεταβιβαστούν και / ή άλλως
πως μεταφερθούν στην Απορροφούσα Εταιρεία με καθολική διαδοχή
b. η Απορροφούμενη Εταιρεία θα διαλυθεί χωρίς εκκαθάριση και
c η Απορροφούσα Εταιρεία θα είναι ο διάδοχος της Απορροφούμενης Εταιρείας.
2.
Συνεπεία της Συγχώνευσης, η εταιρεία που προκύπτει θα είναι Zovala η οποία δεν θα αλλάξει τη νομική μορφή
της, εταιρική επωνυμία ή την έδρα της ως αποτέλεσμα της Συγχώνευσης.
1.4. Έκθεση του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα
Σύμφωνα με το Άρθρο 15(1) της Οδηγίας, το Αρθρο 51615 CCC και το Άρθρο 201 ΚΒ(1) του Κυπριακού περί Εταιρειών
Νόμου, και δεδομένου ότι η Απορροφούσα Εταιρεία είναι ο μοναδικός μέτοχος της Απορροφούμενης Εταιρείας, η
έκθεση ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα - που απευθύνεται προς τους μετόχους κάθε μίας από τις Συγχωνευόμενες
Εταιρείες και παρέχει ανεξάρτητη συμβουλή σχετικά με τους όρους της προτεινόμενης Συγχώνευσης - δεν απαιτείται.
Αρθρο 3
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ
(1)
Λαμβάνοντας υπόψη τη Συγχώνευση και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 της Οδηγίας, του Άρθρου 493
§ 2 CCC και του Άρθρου 201ΙΘ του Κυπριακού περί Εταιρειών Νόμου, η συγχώνευση αρχίζει να παράγει έννομα
αποτελέσματα από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος που καθορίζεται στην απόφαση του Επαρχιακού
Δικαστηρίου Λεμεσού, που είναι το αρμόδιο Κυπριακό Δικαστήριο, με την έκδοση της απαιτούμενης δικαστικής
απόφασης για την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, σύμφωνα με το Άρθρο 201ΙΗ του Κυπριακού περί Ετειρειών
Νόμου.
(2)
Από την Ημερομηνία Ισχύος, η Απορροφούσα Εταιρεία θα λάβει με καθολική διαδοχή, όλα τα στοιχεία
ενεργητικού και παθητικού, ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία και άλλα που ανήκουν στην
Απορροφώμενη Εταιρεία, και θα αναλάβει να εκπληρώσει κάθε υποχρέωση που απορρέει από τους
συμφωνηθέντες όρους και προϋποθέσεις.
Άρθρο 4
ΜΟΡΦΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
(1) ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Επωνυμία: Zovala Holdings Limited με εγγεγραμμένο γραφείο στη Λεμεσό (Κύπρος)
Νομική μορφή: Ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές εγγεγραμμένη δυνάμει του Κυπριακού νόμου
Εγγεγραμμένο γραφείο: διεύθυνση: Γρ. Ξενόπουλου 17, 3106 Λεμεσός, Κύπρος
Καθορισμός του μητρώου: Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου
Παραλήπτη
, —
Αριθμός εγγραφής Εταιρείας: 261028
Εγκεκριμμένο και εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο: 102.000 ΕΥΡ (ολογράφως: εκατό δύο χιλιάδες ευρώ) διαιρεμένο σε 1.000
συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 2 ΕΥΡ έκαστη και 50.000 εξαγοράσιμες προνομοιούχες μετοχές με ονομαστική
αξία 2 ΕΥΡ έκαστη.
(2) ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Επωνυμία: Lana spotka z ograniczona. odpowiedzialnoscia_ με εγκεγραμμένο γραφείο στο Poznan
Νομική μορφή: εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (spolka ζ ograniczona odpowiedzialnoscia.)
Εγγεγραμμένο γραφείο: διεύθυνση: ul. Jawornicka 15 Β/21, 60-161 Poznan, Πολωνία
Καθορισμός του μητρώου: εμπορικό μητρώο του Τοπικού Δικαστηρίου του Poznan - Nowe Miasto και Wilda στο
Poznan, όγδοη Εμπορική Διεύθυνση του Μητώου του Εθνικού Δικαστηρίου.
Αριθμός εγγραφής Εταιρείας: KRS 0000348953
Εγκεγραμμένο και εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο: 4.205.000,00 PLN, πληρωμένο εξολοκλήρου. Η Απορροφούσα Εταιρεία
κατέχει το 100% (ολογράφως: εκατό τα εκατό) των μετοχών της Lana spotce ζ ograniczona. odpowiedzialnosciq με
εγκεγραμμένο γραφείο στο Poznan, με ολόκληρη κάλυψη μέσω συνεισφοράς στο μετοχικό κεφάλαιο του ποσού των
4.205.000,00 PLN (ολογράφως: τέσσερα εκατομύρια διακόσιες πέντε χιλιάδες πολωνικά ζλότι).
Άρθρο 5
-
=-
ΣΧΕΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ
ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ
Η Απορροφούσα Εταιρεία είναι ο μοναδικός μέτοχος της Απορροφούμενης Εταιρείας, ως εκ τούτου η συγχώνευση
εμπίπτει ως συγχώνευση με απορρόφηση θυγατρικής εταιρείας και δεν συνεπάγεται κατανομή μετοχών. Αντίστοιχα, η
ΤΜΗΜΑ Β
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 20ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
3805
σχέση ανταλλαγής μετοχών της Απορροφούμενης Εταιρείας έναντι μετοχών της Απορροφούσας Εταιρείας δεν χρήζει
προσδιορισμού και κανένα πρόσθετο εξοφλητικό ποσό σε μετρητά δεν καταβάλλεται.
Άρθρο 6
ΣΧΕΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΑΛΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ
ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ
Η απορροφοϋμενη εταιρεία δεν έχει εκδώσει άλλους τίτλους εκτός από τις μετοχές της. Αντίστοιχα, το Σχέδιο
Συγχώνευσης δεν περιέχει τη σχέση ανταλλαγής των εν λόγω άλλων τίτλων έναντι τίτλων στην Απορροφώσα Εταιρείας
και κάθε πληροφορία σχετικά με την παραχώρηση δικαιωμάτων στους κατόχους των τίτλων αυτών.
Αρθρο 7
ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΙΤΛΩΝ Ή ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Η Απορροφούσα Εταιρεία είναι ο μοναδικός μέτοχος της Απορροφούμενης Εταιρείας ως εκ τούτου η Συγχώνευση
εμπίπτει ως συγχώνευση με απορρόφηση* θυγατρικής εταιρίας και δεν συνεπάγεται παραχώρηση μετοχών ή άλλων
τίτλων. Αντίστοιχα, οι όροι για την παραχώρηση μετοχών ή τίτλων στην Απορροφούσα Εταιρεία δεν καθορίζεται.
Άρθρο 8
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ούτε η Lana ως Απορροφούμενη Εταιρεία, ούτε η Zovala ως Απορροφούσα Εταιρείας έχουν εργαζόμενους, επομένως
η Συγχώνευση δεν θα έχει καμία επίπτωση στο επίπεδο της απασχόλησης, οποιασδήποτε εκ των Συγχωνευόμενων
Εταιρειών.
Άρθρο 9
Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ Ή ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΙΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ
ΕΠΙΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ
Λόγω του γεγονότος ότι ο μέτοχος(οι) της Απορροφούμενης Εταιρείας δεν θα λάβουν οποιουσδήποτε άλλους τίτλους ή
μετοχές που να παρέχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στα κέρδη της Απορροφώσας Εταιρείας, το Σχέδιο Συγχώνευσης
δεν προσδιορίζει την ημερομηνία κατά την οποία οι κάτοχοι των εν λόγω τίτλων θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα
κέρδη της Απορροφώσας Εταιρείας.
Άρθρο 10
Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΑ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΟΤΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 12 της Οδηγίας, του Άρθρου 493 § 2 i § 3 CCC, σε σχέση με το Άρθρο 5161
CCC, το Άρθρο 44α § 1 και § 3 του Πολωνικού Λογιστικού Νόμου και το Άρθρο 201ΙΘ του Κυπριακού περί Εταιρειών
Νόμου, η Συγχώνευση των εταιρειών θα λάβει νομική ισχύ από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος που καθορίζεται
στην απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, αρμόδιου~Κυπριακοΰ Δικαστηρίου, με την έκδοση της
απαιτούμενης δικαστικής απόφασης για την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, σύμφωνα με το Άρθρο 201ΙΗ του
Κυπριακού περί Εταιρειών Νόμου ("ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ"). Σύμφωνα με τις διατάξεις του Πολωνικού
Νόμου, η Ημερομηνία Συγχώνευσης θα είναι η ημερομηνία από την οποία οι πράξεις της Απορροφούμενης Εταιρείας
θα θεωρούνται, για λογιστικούς σκοπούς, ότι γίνονται για λογαριασμό της Απορροφώσας Εταιρείας.
Άρθρο 11
ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ
ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ή ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΙΤΛΩΝ
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΟΧΕΣ Ή ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙ" ΑΥΤΟΥΣ
Δεν υπάρχουν μέτοχοι της Απορροφούμενης Εταιρείας που απολαμβάνουν ειδικά δικαιώματα ούτε κάτοχοι τίτλων
διαφορετικών από μετοχές που αντιπροσωπεύουν το κεφάλαιο της Απορροφούμενης Εταιρείας. Αντίστοιχα, δεν θα
δοθούν ειδικά δικαιώματα από την Απορροφούσα Εταιρεία.
Άρθρο 12
ΕΙΔΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΥΝ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Ή ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ Ή ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ
ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
(1) Καμία από τις συγχωνευόμενες εταιρείες δεν χορηγεί ή θα χορηγήσει, σε σχέση με τη Συγχώνευση οποιαδήποτε
ειδικά πλεονεκτήματα στα μέλη των διοικητικών, διευθυντικών, εποπτικών ή ελεγκτικών οργάνων της
Απορροφούμενης Εταιρείας ή στα μέλη των αρχών της Απορροφούσας Εταιρείας.
(2) Δεδομένου ότι το Σχέδιο Συγχώνευσης δεν υπόκειται σε εξέταση απο ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα, δεν περιέχετε
καμία πληροφορία σχετικά με ειδικά πλεονεκτήματα που χορηγήθηκαν ή θα χορηγηθούν σε εμπειρογνωμόνων για
την εξέταση του Σχεδίου Συγχώνευσης.
ΤΜΗΜΑ Β
3806
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 20ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
Αριθμός 4299
Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113,
και
Αναφορικά με την A.F.P. International Inc, αριθμός εγγραφής 40103669337, με Εγγεγραμμένο Γραφείο στην οδό 23/25
Juras Street, Jurmala, LV-2015, Λετονία (η «Απορροφώσα Εταιρεία»).
και
Αναφορικά με την AFP (CYPRUS) LIMITED, με Εγγεγραμμένο Γραφείο στην οδό Αυλώνος 1, Maria House δ05 όροφος,
Λευκωσία, Κύπρος με αριθμό εγγραφής HE 238388 (η «Απορροφώμενη Εταιρεία»),
και
Αναφορικά με τη Διασυνοριακή Συγχώνευση, δυνάμει των διατάξεων της Οδηγίας 2005/56/ΕΕ και του περί Εταιρειών
(Τροποποιητικού) Αρ. 4 Νόμου, Νόμος 186{Ι)/2007 με τον οποίον τροποποιείται ο περί Εταιρειών Νόμος, Κεφ. 113.
(Α) Μορφή, όνουα και εννενραυυένο γραφείο των υπό συγχώνευση εταιρειών
(α)
Απορροφώσα Εταιρεία -A.F.P. International Inc
(ί) Μορφή: ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές
(ϋ) Όνομα: A.F.P. International Inc
(iii) Εγγεγραμμένο Γραφείο: 23/25 Juras Street, Jurmala, LV-2015, Λετονία
(β)
AFP (CYPRUS) LIMITED - Απορροφώμενη Εταιρεία
(ί) Μορφή: ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές
(ϋ) Όνομα: AFP (CYPRUS) LIMITED
(ϋί) Εγγεγραμμένο Γραφείο: Αυλώνος 1, Maria House. 5 ^ όροφος, Λευκωσία, Κύπρος
(Βΐ Μητρώα στα οποία τα έννραΦα έχουν καταχωρηθεί
(α)
Στην περίπτωση της Απορροφώμενης Εταιρείας (αριθμός εγγραφής HE 238388) του Επίσημου Παραλήπτη και
Εφόρου Εταιρειών, Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Λευκωσία, Κύπρος.
(β)
Στην περίπτωση της Απορροφώσας Εταιρείας (αριθμός εταιρικής ταυτότητας 40103669337) του Commercial
Register of Register of Enterprises of the Republic of Latvia στην Λετονία.
(Π Μέτοχοι υειοψηφίας και δικαιώματα πιστωτών σε σχέση υε κάθε υια των υπό συγχώνευση εταιρειών
(α)
Δεν υπάρχουν μέτοχοι μειοψηφίας με αποτέλεσμα να μην εγείρεται θέμα ρύθμισης δικαιωμάτων μειοψηφίας.
(β)
Αναφορικά με πιστωτές, η Απορροφώσα Εταιρεία θα θεωρήσει όλους τους πιστωτές της Απορροφώμενης
Εταιρείας ως δικούς της πιστωτές αναγνωρίζοντας όλα τα χρέη και/ή απαιτήσεις που αφορούν την
Απορροφώμενη Εταιρεία.
(γ)
Για τους σκοπούς οποιασδήποτε πληροφόρησης αναφορικά με τη διασυνοριακή συγχώνευση και των πιο πάνω
διευθετήσεων οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο δύναται να αιτηθεί και να αποκτήσει τις αναγκαίες
πληροφορίες χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε ποσού από τον κύριο Χάρη Χρίστη, Δικηγόρο, ΧΡΙΣΤΗΣ & ΣΙΑ
Δ.Ε.Π.Ε., Σοφούλη 16, 3ος όροφος 1096, Λευκωσία, Κύπρος, τηλ. 22358588.
ΤΜΗΜΑ Β
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 20ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
3807
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ
A.F.P. INTERNATIONAL INC. (Η ΕΠΙΖΗΣΑΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)
ΚΑΙ
AFP (CYPRUS) LIMITED (Η ΜΗ ΕΠΙΖΗΣΑΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ! 31 -07-2013
Το παρόν σχέδιο συγχώνευσης ετοιμάστηκε αττό το Διοικητικό Συμβούλιο της μητρικής εταιρείας A.F.P. OF NORTH
AMERICA, INC από 130 WEST COCONUT PALM ROAD, BOCA RATON, FL 33432, USA; Αριθμός Εγγραφής:
P02000003258 (the "Parent Company), και των θυγατρικών της εταιρειών A.F.P. International Inc and AFP (CYPRUS)
LIMITED.
H, A.F.P. International Inc είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης η οποία υφίσταται κάτω από τους νόμους της
Λετονίας, με το Commercial Register of Register of Enterprises of the Republic of Latvia, αριθμός εγγραφής
40103669337, με εγγεγραμμένο γραφείο στην οδό 23/25 Juras Street, Jurmala, LV-2015, Λετονία
Η AFP (CYPRUS) LIMITED είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης η οποία υφίσταται κάτω από τους νόμους της
Κυπριακής Δημοκρατίας, με εγγεγραμμένο γραφείο στην οδό Αυλώνος 1, Maria House. 5°* όροφος, Λευκωσία, Κύπρος.
Η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στον Έφορο Εταιρειών της Κύπρου με αριθμό εγγραφής HE 238388 (η «απορροφώμενη
εταιρεία»).
Αυτές οι εταιρείες σκοπεύουν να συγχωνευθούν βάσει του Λετονικου περί Εταιρειών Νόμου (Komerclikums) και του
άρθρου 201 του Κυπριακού περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113.
Η μητρική εταιρεία είναι ο μοναδικός μέτοχος τόσο της απορροφώσας εταιρείας όσο και της απορροφώμενης εταιρείας.
Η συγχώνευση συνεπώς θα είναι μια παράλληλη συγχώνευση μεταξύ θυγατρικών εταιρειών της ίδιας μητρικής εταιρείας
(sideways merger between wholly subsidiaries of the Parent Company).
Η συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί με την μεταβίβαση όλων των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων από την
απορροφώμενη εταιρεία στην απορροφώσα εταιρεία, όπου η απορροφώμενη εταιρεία θα διαλυθεί χωρίς εκκαθάριση.
Τα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών που συμμετέχουν στην συγχώνευση κατέληξαν σε συμφωνία αναδιοργάνωσης
βάσει του Λετονικου περί Εταιρειών Νόμου (Komerclikums) η οποία επισυνάπτεται ως Συνημμένο 1.
Τα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών που συμμετέχουν στην συγχώνευση συμφώνησαν ως ακολούθως βάσει του
Λετονικου περί Εταιρειών Νόμου (Komerclikums) και του άρθρου 201 του Κυπριακού περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113:
1.
1.1
2.
ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ
Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η απορροφώσα εταιρεία θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί το όνομα A.F.P.
International Inc.
ΤΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
2.1
Η επιζήσασα εταιρεία θα συνεχίσει να έχει το εγγεγραμμένο γραφείο της στην οδό 23/25 Juras Street, Jurmala,
LV-2015, Λετονία.
2.2
Η μη επιζήσασα εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στην Κύπρο με το εγγεγραμμένο γραφείο της στην Επαρχία
Λευκωσίας στην Κύπρο.
3.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ
3.1
Το ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώμενης εταιρείας είναι Ευρώ 5.000 (Ευρώ πέντε χιλιάδες). Δεν
έχουν εκδοθεί αξιόγραφα με ειδικά δικαιώματα και δεν έχουν εκδοθεί αξιόγραφα σε σχέση με την συγχώνευση.
3.2
Ο μοναδικός μέτοχος της απορροφώμενης εταιρείας θα λάβει ως αντιπαροχή νέες μετοχές στην απορροφώσα
εταιρεία. Συγκεκριμένα η μητρική εταιρεία θα λάβει επιπλέον 35 νέες μετοχές (δηλαδή 7 μετοχές ανά 1000
μετοχές του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφώμενης εταιρείας) η οποίες θα προκύψουν από την αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου της απορροφώσας εταιρείας συνεπεία της συγχώνευσης. Οι μετοχές θα μεταβιβαστούν σε
σχέση με την συγχώνευση. Αυτές οι νέες 35 μετοχές είναι αντιπαροχή για την συγχώνευση. Ο τελικός
μοναδικός μέτοχος των εταιρειών λαμβάνει τις ιδίες μετοχές της απορροφώσας εταιρείας ως αντιπαροχή για τις
καταθέσεις του πλέον τις 35 νέες μετοχές.
Β
3808
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 20ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
3.3
Ο μοναδικός μέτοχος της απορροφώμενης εταιρείας θα είναι ο μοναδικός μέτοχος της απορροφώσας εταιρείας
μετά την συγχώνευση, άρα δεν υπάρχει περαιτέρω περιγραφή της διανομής της αντιπαροχής μεταξύ των
μετόχων, καθώς ο μοναδικός μέτοχος λσμβάνει ολόκληρη την αντιπαροχή.
4.
ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ
4.1
Δεν υπάρχουν εργοδοτουμενοι στις συγχωνευμένες εταιρείες. Η συγχώνευση δεν θεωρείται πως επηρεάζει την
εργοδότηση.
4.2
Ως αποτέλεσμα το σχέδιο συγχώνευσης δεν περιέχει πληροφορίες για τις διαδικασίες κάτω από τοπ Λετονικο
Περί Εταιρειών Νόμο ή του άρθρου 201 του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113.
5.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ!
5.1
Η συγχώνευση θα τεθεί σε ισχύ για λογιστικούς σκοπούς από την 1η Αυγούστου 2013, από την ημερομηνία
εκείνη τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της απορροφώμενης εταιρείας θα θεωρούνται ότι μεταφέρθηκαν στην
σπορροφώσα εταιρεία.
6.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
6.1
Οι μετοχές που μεταβιβάστηκαν επιτρέπουν στο μέτοχο να λαμβάνει μερίσματα από την ημέρα που θα
επιτευχθεί η αναδιοργάνωση.
7.
ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
7.1
Στην απορροφώμενη εταιρεία δεν υπάρχουν κάτοχοι μετοχών ή αξιόγραφων που έχουν ειδικά δικαιώματα και
ως αποτέλεσμα-τέτοιοι κάτοχοι μετοχών και αξιόγραφων στην απορροφώσα εταιρεία δεν έχουν δικαιώματα ή
άλλα μέτρα σε σχέση με την συγχώνευση.
8.
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
8.1
Εγγραφή των μετοχών που εκδόθηκαν ως αντιπαροχή σε σχέση με την συγχώνευση θα λάβει χώρα αμέσως
μετά την εγγραφή της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης στο Λετονικο Εταιρικό μητρώο.
8.2
Πιστοποιητικά μετοχών δεν θα εκδοθούν.
9.
ΕΙΔΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΣΤΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟ» ΚΑΝΟΥΝ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑ ΤΟ
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
9.1
Κανένας εμπειρογνώμονας αποτίμησης που κάνει δήλωση για το σχέδιο συγχώνευσης ή τα μέλη του
εκτελεστικού συμβουλίου ή του διοικητικού συμβουλίου της απορροφώσας εταιρείας ή της απορροφώμενης
εταιρείας δεν έχει λάβει ειδικά οφέλη σε σχέση με την συγχώνευση.
10.
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
10.1
Το καταστατικό της απορροφώσας εταιρείας επισυνάπτεται ως Παράρτημα Α.
11.
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
11.1
Η συγχώνευση βασίζεται στους ετήσιους μη ελεγμένους λογαριασμούς της απορροφώμενης εταιρείας από τις
31 Δεκεμβρίου 2012 ως τελικοί ισολογισμοί που καθορίζουν τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της
απορροφώμενης εταιρείας που μεταβιβάζονται και τις αποτιμήσεις τους σύμφωνα με τον Λετονικο Περί
Εταιρειών Νόμο.
12.
ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΝΤΑΙ
12.1
Το οικονομικό έτος των εταιρειών αντιστοιχεί στο ημερολογιακό έτος. Η απορροφώσα εταιρεία είναι
νεοσυσταθείσα εταιρεία ως εκ τούτου δεν έχουν ετοιμαστεί λογαριασμοί. Οι ετήσιοι λογαριασμοί που
υιοθετήθηκαν πιο πρόσφατα για την απορροφώμενη εταιρεία ετοιμάστηκαν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012.
12.2
Οι ετήσιοι λογαριασμοί της απορροφώμενης εταιρείας από το 2012 είναι οι μόνοι λογαριασμοί που
χρησιμοποιήθηκαν σε σχέση με την ετοιμασία του σχεδίου συγχώνευσης, μιας και η συγχώνευση γίνεται μεταξύ
συνδεδεμένων εταιρειών.
ΤΜΗΜΑ Β
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 20ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
13.
ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ
13.1
13.2
Η συγχώνευση διενεργείται ως σϋγχώνεμση χωρίς φορολογικές επιπτώσεις.
Δεν θα υπάρχουν πληρωμές σε μετρητά.
A.F.P. OF NORTH AMERICA, INC
Υπογράφηκε; Michail Avrutin
Ιδιότητα: Διευθυντής
A.F.P. International Inc
Υπογράφηκε: Michail Avrutin
Ιδιότητα: Διευθυντής
AFP (CYPRUS) LIMITED
Υπογράφηκε: Michail Avrutin
Ιδιότητα: Διευθυντής
AFP (CYPRUS) LIMITED
Υπογράφηκε: Μάριος Τόφαρος διά
Briantserve Limited
Ιδιότητα: Διευθυντής
AFP (CYPRUS) LIMITED
Υπογράφηκε: Μάριος Τόφαρος διά
Ceantrust Limited
Ιδιότητα: Διευθυντής
3809
ΤΜΗΜΑ Β
3810
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 20ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
Αριθμός 4300
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ. ΚΕΦ. 113, ΑΡΘΡΟ 201Κ ΚΑΙ 365 Α
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΛΚΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ μεταξύ Alin-Sa Pro Limited
από τη Λευκωσία, Κύπρο, με αριθμό εγγραφής ΗΕ311961 (η «Διάδοχος Εταιρεία») και της Orion-Tv s.r.o. με αριθμό
εγγραφής 292 81 750 από το Brno, Τσεχία (η «Υπό Διάλυση Εταιρεία»),
Με την παρούσα δημοσίευση γνωστοποιούνται τα ακόλουθα:
1.
Έγκριση Συγχώνευσης
Με απόφαση του ημερομηνίας 7 Αυγούστου 2013, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας ενέκρινε την
ολοκλήρωση της Διασυνοριακής Συγχώνευσης της Διαδόχου Εταιρείας με την Υπό Διάλυση Εταιρεία και όρισε
ως ημερομηνία έναρξης της ισχύος της διασυνοριακής συγχώνευσης την 1 η Σεπτεμβρίου 2013.
Η παρούσα δημοσίευση γίνεται σύμφωνα με το Άρθρο 13 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2005/56/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005 για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις
κεφαλαιουχικών εταιρειών και τα άρθρα 201Κ και 365Α του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, και γίνεται λόγω
παράδοσης στο Γραφείο του Εφόρου Εατιρειών πιστού αντιγράφου της απόφασης του Επαρχιακού
Δικαστηρίου Λευκωσίας που αναφέρεται πιο πάνω.
2.
Μορφή, Όνομα και Εγεγγραμμένο Γραφείο των υπό Συγχώνευση Εταιρεών
(α) Διάδοχος Εταιρεία: Alin-Sa Pro Limited, εγγεγραμμένη από τον Εφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη,
Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Λευκωσία, Κύπρος σύμφωνα με τους Νόμους της
Κυπριακής Δημοκρατίας, με αριθμό εγγραφής ΗΕ311961 και εμ εγγεγραμμάνο γραφείο στην Λάμπουσας 9,
Αγιος Ανδρέας, 1095 Λευκωσία, Κύπρος.
(β) Υπό Διάλυση Εταιρεία: Orion-Tv s.r.o., εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους Νόμους της Τσεχίας και με το
Εμπορικό Μητρώο στο Περιφερειακό Δικαστήριο στο Brno, file no. C 70762 , με αριθμό εγγραφής 292 81 750
και με εγγεγραμμένο γραφείο στην Brno, Palavske namesti 11, Post Code 628 00, Τσεχία
3.
Λεπτομέρειες και αντικείμενο των εγγράφων που έχουν παραδοθεί στον Έφορο Εταιρειών για εγγραφή και
δημοσίευση:
Απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, ημερομηνίας 7 Αυγούστου 2013, με την οποία εγκρίνεται η
ολοκλήρωση της διασυνοριακής συγχώνευσης της Διαδόχου Εταιρείας με την Υπό Διάλυση Εταιρεία.
4.
Ο Έφορος Εταιρειών θα ενημερώσει την αρμόδια αρχή της Τσεχίας στην οποία τηρείται το μητρώο της Υπό
Διάλυση Εταιρείας η οποία είναι:
Krajsky soud ν Brne Obchodni rejstfik (Commercial Register of the Regional Court in Brno)
Husova 15
Brno, PSC 601 95
Czech Republic
Tel: 546 511 111
Fax: 546 529 368
E-mail: [email protected]
Ημερομηνία έναρξης της ισχύος της Διασυνοριακής Συγχώνευσης:
Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας έχει ορίσει ως ημερομηνία έναρξης της ισχύος της Διασυνοριακής
Συγχώνευσης την 1 η Σεπτεμβρίου 2013.
Από τη 1 η Σεπτεμβρίου 2013 όλες οι συναλλαγές, τα έξοδα και τα εισοδήματα σε σχέση με τα περιουσιακά
στοιχεία, δικαιώματα και υποχρεώσεις της Υπό Διάλυσης Εταιρείας αναλαμβάνονται από την Διάδοχο Εταιρεία
και η Υπό Διάλυση Εταιρεία παύει να υφίσταται και διαλύεται χωρίς να τεθεί σε εκκαθάριση.
Πληροφορίες
Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνήσει για οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με την πιο
πάνω Διασυνοριακή Συγχώνευση, χωρίς επιβάρυνση με το Δικηγορικό Γραφείο των κ.κ. PYRGOU LAW FIRM
στην Λάμπουσας 9, Άγιος Ανδρέας, 1095 Λευκωσία, Κύπρος.
ΤΜΗΜΑ Β
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 20ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
3811
Αριθμός 4301
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ 113
Διαγραφή Ημεδαπών Εταιρειών
Γνωστοποιείται ότι μετά την λήξη 3 μηνών από την ημερομηνία της γνωστοποίησης αυτής, τα ονόματα των
πιό κάτω εταιρειών θα διαγραφούν από το Μητρώο και οι εταιρείες θα διαλυθούν εκτός αν στο μεταξύ
αποδειχθεί λόγος για το αντίθετο.
CHR.P. MICHAELIDES LIMITED
Η.Ε.1584
FERRANTI OCEAN FREIGHTS LIMITED
H.E.52680
Η. Ε. 12672
DOUBLE CHR. ALUMINIUM LIMITED
H.E.53955
ΔΙΔΟΓΕΛΙΜΙΤΕΔ
ΚΑΒΑΚΟ PROPERTY DEVELOPMENTS
LIMITED
Η.Ε.13167
KUDOS HOLDINGS LIMITED
H.E. 53969
KARKAS DENTAL LABORATORY LIMITED
H.E.21423
ENSKILDA HOLDING LIMITED
VASILIS PANAYIDES MOTOR AGENCY
LIMITED
H.E.25867
PETRANEX CARGO SERVICES LIMITED
H.E.54149
H.E. 54003
A. LAMARIS TRADING LIMITED
H.E. 54527
ΧΡΥΣΟ ΣΠΙΤΙ ΛΙΜΙΤΕΔ
H.E.27226
ME.NI.MA ENTERTAINMENT LIMITED
H.E.30642
AGODA ENTERPRISES LIMITED
Η. Ε. 32286
IRVIS PROPERTIES LIMITED
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ B.H. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
& ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ
Η. Ε.54700
E.D.A. ASPROU ENTERPRISES LIMITED
Η.Ε.55219
JO & A COMPANY LIMITED
Η. Ε. 36685
H.E.56789
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ
H.E.38087
SNAPY'S SNACK CENTER LIMITED
H.E.56953
STYLIANIDES A.C.F.
LIMITED
E.U.P. PLAYMAKER LIMITED
ELECTRONICS
H.E.57825
H.E.42323
ALENCA TRADING CO. LIMITED
SELLAS FRANCIS TRAVEL & TOURS
LIMITED
H.E.44909
H.E. 57968
SUNFLOAT SHIPPING LIMITED
H.E.58011
E.I.S. ESTATES LTD
H.E.45361
THANASIS GARDEN LIMITED
H.E.58479
BE. PO. BE. OVERSEAS LIMITED
H.E. 45974
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΚΡΗΝΑΙΟ ΛΙΜΙΤΕΔ
H.E.59971
H.E. 46672
STENAL SHIPPING COMPANY LIMITED
H.E.60528
H.E.50235
TASOS C. ANASTASIOU FURNITURE
DESIGNS LIMITED
Η Ε 61164
MEDIPAC SYSTEMS LIMITED
VIOLARIS EITLE LIMITED
GELTRA ENTERPRISES LIMITED
H.E.50469
ANDLEGO (OVERSEAS) LIMITED
H.E.63431
V.V. DRY CLEANING CO. LIMITED
H.E.51896
ARINEX CO. LIMITED
ABDULAZIZ I. DAGHISTANI ECONOMIC
STUDIES HOUSE LIMITED
H.E.52340
H.E.63818
Μ ΡΖ
LIMITED
H.E.64142
CENTER JPT LIMITED
H.E 52424
ΤΜΗΜΑ Β
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 20ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
3812
BOKOMO TRADING LIMITED
Η. Ε,65994
Α.Ρ. ZENONOS DEVELOPERS LIMITED
Η.Ε.664Θ2
VARANGER MARINE SERVICES CO.
LIMITED
H.E.68169
TERAMO SHIPPING COMPANY LIMITED
H.E.83078
PROGRESSIVE ENERGING VENTURES
'LIMITED
H.E.83607
ELTI. TAXI OFFICE LIMITED
H.E.84273
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΛΙΑΣ ΣΠΕΤΣΙΩΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ
Η. Ε.72868
ΜΑΡΙΑ Α. ΛΟΙΖΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ
H.E.84372
ROVEN INVESTMENTS LIMITED
Η.Ε.72871
SORELLE EXCLUSIVE IMPORTS LIMITED
H.E.84556
H.E.74140
ΑΔΕΛΦΟΙ Ν 6. Χ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ
Η.Ε.84693
H.E.75408
IMAG TRADING LIMITED
PROSUN CO. LIMITED
EQUITABLE HOLDINGS LIMITED
H.E.87902
MAXNET ENTERPRISES LIMITED
H.E.75487
CALVUS ENTERPRISES LIMITED
H.E.8S897
Γ.Π. ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ
H.E.76107
A & Ε SECRETARIAL SERVICES LIMITED
H.E.89323
H.E.76152
PILLANO ENTERPRISES LIMITED
EVERON TRADING LTD
H.E.89615
CURFEW TRADING & INVESTMENTS
LIMITED
H.E. 76235
CASINIA TRADING LIMITED
H.E. 76237
ANAXMICHELCO LIMITED
CHRISTIAN LOUIS CLOTHING LIMITED
H.E.95304
S.C SOCRATOUS DESIGNS LIMITED
H.E.96937
ΓΕαΡΠΟΣ ΚΚΟΛΑ ΛΙΜΙΤΕΔ
H.E.76406
STRONG TOWER DEVELOPERS CO
LIMITED
H.E.76560
CINTOXO EXPORTING LIMITED
H.E.77614
ΚΑΣΗΚΑ ΛΙΜΙΤΕΔ
H.E.98745
FRESCOBALDI LIMITED
H.E. 99036
A. NEOPHYTOU& SONS (INVESTMENTS)
LIMITED
H.E.107295
E.L.C.P. CONSULTANTS LIMITED
Η. Ε. 79364
H.E.108087
H.E.79690
EUROHEALTHCARE (CYPRUS) LIMITED
H.E.10B919
H.E 79707
SOUTH CROSS SHIPMANAGEMENT LIMITED
H.E.111268
REINADO CO LIMITED
Α. ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ
ARROWLEAF CONSULTING LIMITED
H.E.80263
FOST PROPERTIES LIMITED
ABACUS TAXI OFFICE LIMITED
JONATHAN MEDIA NET LTD
H.E.115457
H.E.80784
H.E.116147
H.E 81773
ΠΑΓΩΤΑ ΔΩΔΩΝΗ (ΚΥΠΡΟΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ
Η.Ε.1204 54
MACVONK LIMITED
CELTIC SHIPPING LIMITED
ORIVEX TRADING LIMITED
H.E 81890
GREAT FAVOUR SHIPPING COMPANY
LIMITED
Η E.82045
Η Ε.121161
A SIDERAS ESTATES LIMITED
Η Ε.122101
TOWNEND CONSULTANTS LIMITED
Η.Ε.123903
MASTERMATIC LIMITED
H.E.82882
ΤΜΗΜΑ Β
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 20ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
Τ. POUREKKOU GENESIS PROPERTIES
ESTATES LIMITED
H.E.126037
3813
WOODFOREST TRADING AND
INVESTMENTS LIMITED
Η Ε. 153458
SUGARNET TRADING LIMITED
H.E. 127357
A & S CATERING LIMITED
LIONEROCK TRADING & INVESTMENTS
LIMITED
Η E.155471
H.E. 128248
J.A.F MARKETING LIMITED
FLUID POWER ENGINEERING (CYPRUS)
LIMITED
H.E. 132983
MALIKO SHIPPING COMPANY LIMITED
H.E.136158
TESM TRANS EASTERN SALES &
MARKETING LIMITED
H.E.156537
AMENIO SHIPPING COMPANY LIMITED
H.E.158130
DELMIO SHIPPING COMPANY LIMITED
H.E.158444
WOLA PLAZA HOLDING LIMITED
H.E.136732
H.E.158927
H.E.137142
ROULIO SHIPPING COMPANY LIMITED
H.E.159619
HELENOF HOLDINGS LIMITED
ΣΤΑΝΤΑΡ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ
Η.Ε.137463
Ν. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΙΜΙΤΕΔ
Η.Ε.139089
LANDRE CAPITAL ADVISORS LIMITED
H.E.160501
GLADSTOCK INVESTMENT LIMITED
H.E.161075
FUMOLO TRADING LIMITED
H.E.162463
RUSPINE LIMITED
Η.Ε.139645
NEUROOT
LIMITED
H.E. 162953
EAST COAST TRADING CORPORATION
(E.C.T.C.) LIMITED
H.E.140006
BUG-EIGHT SHIPPING
LIMITED
H.E.163754
DEMLINE INVESTMENTS LIMITED
H.E.140424
AIL ALLIANCE INVEST LIMITED
REAL VEST INVESTMENTS LIMITED
H.E.140425
MET-MOS HOLDINGS LIMITED
ASCANIO INVESTMENTS LIMITED
H.E.146800
BLOOMBERRY HOLDINGS LIMITED
H.E.170284
CROSSING COMMUNICATIONS LIMITED
H.E.147279
PATAGONIA NAVIGATION COMPANY
LIMITED
H.E.170936
H.E. 167408
H.E.167581
PROFILM LIMITED
HE.147621
TATORIO HOLDINGS LIMITED
H.E.171677
PATRONA SHIPPING COMPANY LIMITED
H.E.147747
VANDERIA INVESTMENTS LIMITED
H.E.172687
PRAFITEL TRADING LIMITED
Η Ε. 148056
FREDOVILLE MANAGEMENT LIMITED
H.E.172901
H.E.148239
JA JET CHARTER EASTERN
MEDITERRANEAN LIMITED
Α ΠΑΛΑΙΧΩΡΙΤΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ
A.G. BRICKLAYERS AND
CONSTRUCTORS LIMITED
Η E.174069
H.E.149200
RUSINDIA HOLDINGS LIMITED
JA JET CHARTER CENTRAL EUROPE
LIMITED
H.E.174070
H.E 150096
JA JET CHARTER MIDDLE EAST LIMITED
H.E174094
MANTRON LIMITED
Η Ε 150489
Δ Κ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ
E-DUCAN LIMITED
Η Ε 174182
Η Ε 151204
ΤΜΗΜΑ Β
3814
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
20ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
MEKLONA LIMITED
Η.Ε.174512
HEVEL ENTERPRISES COMPANY LIMITED
H.E.174896
MADLENIKO CONSULTANTS LIMITED
H.E.190950
UXEL ENTERPRISES LIMITED
H.E.193323
MELIVEST LIMITED
H.E.174953
OPTIPERSPECT LIMITED
H.E.194267
TSAVERA HOLDINGS LIMITED
H.E.175342
DISVEMENT HOLDINGS LIMITED
H.E.194275
SOFTLAIN HOLDINGS LIMITED
H.E.175800
RAILEYS LIMITED
H.E.194630
CARAWAN MANAGEMENT LIMITED
H.E.178510
BELAFIX LIMITED
H.E.195507
ALIMPIA GROUP LIMITED
H.E.178765
VERYLAND LTD
H.E.195665
LACLEDE TRADING LIMITED
H.E.178772
JUMADA HOLDINGS LIMITED
BIO KINITRON LTD
H.E.197920
H.E.179693
ACEASPA CONSULTING LIMITED
BRODERICO ENTERPRISES LIMITED
H.E.180065
H.E.198054
KIRUNA INVESTMENTS LIMITED
BUDERIM GOLD LIMITED
H.E. 198576
H.E.180571
COMSPRING INVESTMENTS LIMITED
H.E.198797
ENVIROZEL LIMITED
H.E.181017
ANGELIC BY NIKKI
LIMITED
MOULTON HOLDING LIMITED
H.E.198799
H.E.181334
GOLDICE CO. LTD
ΣΤΕΓΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ "ΠΑΝΑΓΙΑ
ΓΛΥΚΙΩΤΙΣΣΑ'ΆΤΔ
H.E.199778
H.E.181960
ΤΥΤΟ ERGODYNAMIC CONSULTANTS LTD
H.E.183404
ΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΦΕΣΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΛΤΔ
H.E.199787
NOLITIV HOLDINGS LIMITED
H.E.199888
GAMES BY NELLY LTD
H.E.183898
LOMEX MANAGEMENT LIMITED
H.E.200719
BIRKENHEAD LIMITED
H.E.184292
DAPRIMA INVESTMENTS LIMITED
H.E.20073 3
H.E.185303
VEYERON SERVICES LIMITED
MAGALESTA INVESTMENTS LTD
H.E.201031
DOLA LIMITED
H.E. 187825
WILKERPORT MANAGEMENT LIMITED
H.E.201112
H.E.188110
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ XP. A.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΛΤΔ
SUBOCEAN CYPRUS LIMITED
BORALE LIMITED
Η.Ε.201281
H.E.188418
THYSANURA ENTERPRISES LTD
ISLANDS BROW HOLDINGS LIMITED
H.E.18B757
H.E.201810
QOLUM LIMITED
QUADRAGENI HOLDINGS LIMITED
H.E.188896
H.E.202082
SETMOK LIMITED
A.M.X. ARTE DELLA MODA LTD
H.E.202130
H.E.189718
FORTIMO TRADING LIMITED
OUTCLASS SECURITIES LTD
Η Ε.202416
H.E.189777
ΤΜΗΜΑ Β
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ
TOJAY MARINE LIMITED
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
3815
PIEROND LIMITED
Η.Ε.202638·
GENANZA COMPANY LIMITED
Η.Ε.209634
H.E.202693
EAGLEHAWK HOLDINGS LIMITED
H.E.210310
EVENTFUL ENTERPRISES LIMITED
H.E.203181
ALTERAXION INVESTMENTS LIMITED
H.E.210483
ARP FLAME LIMITED
ΜΙΧΑΛΗΣ Χ. ΜΙΤΑΣ ΛΤΔ
H.E. 203464
LAKEGOLD LIMITED
H.E.210652
WALINART HOLDINGS LIMITED
H.E.203571
H.E.210799
HURRICANE MARITIME COMPANY LIMITED
H.E.203653
BESORA MARITIME LIMITED
BIGEARN SERVICES LIMITED
NEOWHITE LIMITED
H.E.211254
H.E. 204282
H.E.211343
MOLUCCELLA ENTERPRISES LIMITED
H.E.204681
WEASLY HOLDING LIMITED
Β & L EXPANDIA CORPORATION LIMITED
H.E. 204799
PALMIDERA INVESTMENTS LTD
SEALRING TRADING LIMITED
NALONITO LIMITED
H.E.212094
H.E.212213
H.E.205139
EXCELIUM ENTERPRISES LTD
H.E.212614
ZOBORO TRADING LIMITED
H.E.205264
MORELOR TRADING LIMITED
H.E.212830
ZULANO INVESTMENTS LIMITED
H.E.205545
H.E.212874
GARBAJOSA ENTERPRISES LIMITED
H.E.205764
ZIZICO HOLDINGS LIMITED
CHELIS INVESTMENTS LIMITED
DELINERO INVESTMENTS LTD
H.E.212897
H.E.206258
KARELANO TRADING LIMITED
H.E. 206268
H.E.212928
ΙΩΑΝΝΟΥ & ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΤΔ
Η.Ε.213405
ACTUALPLACE SERVICES LIMITED
H.E.206328
VAULTING-HORSE CORPORATION LIMITED
H.E.213692
TYCO ENTERPRISES LTD
H.E.206641
METROCALL SERVICES LIMITED
H.E.213964
MISERICORDIA HOLDING LIMITED
H.E.207557
MENTANA TRADING LIMITED
H.E.214020
VENDRAMIN HOLDING LIMITED
H.E.207611
ARATEMACO CONSULTING LTD
H.E.214063
NOPRIMAL ENTERPRISES LIMITED
H.E.208003
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α. ΚΑΤΑΛΑΝΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ
H.E.214088
SEAHOLDERS HOLDINGS LTD
H.E.208977
SVARNEX CO. LTD
H.E.214180
VANDERBERG LIMITED
H.E.209214
GLAUBHAFT INVESTMENTS LIMITED
H.E.214328
H.E.209377
INDUSION LIMITED
PAVERICK LIMITED
H.E.214422
PERSINGTON LIMITED
H.E.209387
GLEE GLOBE AGENCIES
LIMITED
Η Ε.209503
P.D. NORTHERN CONSULTANCY LIMITED
H.E.214616
FAIRSHAKE HOLDING LIMITED
H.E.214702
ΤΜΗΜΑ Β
3816
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
BALASTIK TRADING LIMITED
20ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
BOMODE LIMITED
H.E.219311
Η.Ε.215147
VENTONOR LIMITED
LAUTREK COMPANY LIMITED
H.E.219337
H.E.215376
EAGLE FARMING CORPORATION LIMITED
Η Ε.216045
VODINOLS LIMITED
GUNVILLE TRADING LIMITED
TEGRASOURCE LIMITED
H.E.219408
H.E.21607B
H.E.219442
H.E.216199
DIOMLAND INVESTMENTS LIMITED
H.E.219522
H.E.216351
HAflBURY ENTERPRISES LIMITED
H.E.219556
ZOBER HOLDINGS LIMITED
LUCCIOLA LIMITED
H.E.216366
OPTIMUS PROGRESS INVESTMENTS
UMITED
H.E.219580
Η.Ε.216Θ22
GARESA TRADING LIMITED
ZANIRA HOLDINGS LIMITED
MATILANO LIMITED
H.E.219974
SPARKOMATEX HOLDINGS LIMITED
H.E.216872
K.S.P. KONIZOS SOLUTION PROVIDER
LIMITED
H.E.217356
ΧΑΡΗΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΣΙΔΗΡΟΥ ΕΡΓΑ)
ΛΤΔ
Η. Ε.220042
GGR PROJECTS DESIGN &
CONSULTANTS LIMITED
H.E.220132
DESERTRAIN HOLDINGS LIMITED
H.E.217647
P.B.N. ONE LTD
DESERTSUN INVESTMENTS LIMITED
H.E.217648
H.E.2204 07
AGERE UMITED
H.E.220442
WALEA PROPERTIES LIMITED
H.E.217657
KENSEY INVESTMENTS LIMITED
LINTALIA CONSULTANTS UMITED
H.E.217661
H.E.220455
TRANSAC-AUTO LIMITED
H.E.220646
BELCORIOCO TFiADING LIMITED
H.E.217834
ZEIBEK HOLDINGS LIMITED
ZESPIER HOLDINGS LTD
H.E.220825
H.E.218016
ZOZOCO HOLDINGS LIMITED
H.E.220832
UTCOM WEST COMPANY LTD
H.E.2181Q6
THE SUN LAND WESTERN EUROPEAN
CORP. LTD
H.E.218556
BARNARDfNE INVESTMENTS LIMITED
H.E.220868
LOUZMODO LIMITED
H.E.220887
THE SUN LAND EASTERN EUROPEAN
CORP. LTD
H.E.218559
STONEFLY CONSTRUCTIONS LIMITED
H.E.221202
PLEUSIS LIMITED
PANTHINO HOLDINGS LIMITED
H.E.218791
H.E.221224
GLAUCA LIMITED
DESPATEN TRADING LIMITED
H.E.219016
H.E.221439
XONTOH HOLDINGS LIMITED
DOBLE VENTURES LIMITED
H.E.219023
STATEROOM TRADING LIMITED
H.E.221743
PRIDDY HOLDING LIMITED
H.E 221785
H.E 219195
QREMENTINO HOLDINGS LIMITED
Η Ε 219196
Κ LT. BIOGEN LTD
Η E.221825
ΤΜΗΜΑ Β
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
3817
GORMAND LIMITED
Η. Ε. 227708
BONDSVILLE ENTERPRISES LTD
Η.Ε.222120
MOLINER TRADING LIMITED
ΑΧΙΕΜΟ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕ! ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΛΙΜΙΤΕΔ
Η. Ε. 222292
H.E.227791
BONDTOWER HOLDINGS LIMITED
H.E.228588
VREHMONIA HOLDINGS LIMITED
Η.Ε.222322
OUARAZ LIMITED
H.E.229113
SYNECTA GROUP LIMITED
Η. Ε. 222352
MARLEAK HOLDINGS LIMITED
H.E.229135
DAMLIN TRADING LIMITED
H.E. 222664
COME ROUND ENTERPRISES LIMITED
H.E.229563
Η.Ε.222Θ42
HOWSEPT LIMITED
PRIDOX LIMITED
H.E.229588
PATEA SHIPPING COMPANY LIMITED
H.E. 222982
FULMAPORT HOLDINGS LIMITED
H.E.229621
LORNAXA HOLDINGS LIMITED
H.E.223535
ΝI NO RITO ADVISORS LIMITED
H.E.229978
LONTRAC HOLDINGS LIMITED
H.E.223607
DULY TRADING LTD
H.E.230756
LORAMBE HOLDINGS LIMITED
H.E.223B31
SENGAR HOLDINGS LIMITED
H.E.230803
HGBBERT INVESTMENT LIMITED
H.E.223675
O.E.M TRIPLE LIMITED
H.E.231120
MOR & GA TRADING LIMITED
H.E. 223748
LETUVOS INVESTMENTS LIMITED
H.E.231594
H.E.223886
ETATANS HOLDINGS LIMITED
GP HOLDING LIMITED
H.E.231779
MLD ΚΕΑ LIMITED
H.E.223921
MATRASIMI HOLDINGS LIMITED
H.E.231789
OAKURA ENTERPRISES LIMITED
H.E.224000
SERAMOZA ENTERPRISES LIMITED
H.E.231828
H.E.224172
MORCOMBE HOLDINGS LIMITED
SEA4 II SHIPPING LIMITED
Η.Ε.2320Θ4
SKY-JACKERS CORPORATION LIMITED
H.E.224367
CINON STUDIOS LTD
H.E.232191
BRUMLANE INVESTMENTS LIMITED
H.E.225528
MAVENRA LIMITED
MELETIA ENTERPRISES COMPANY
LIMITED
H.E.232741
H.E.225763
N.C.I.AAPOSTOLOU DEVELOPMENT LTD
Η E.225886
S. M. MARIONI DEVELOPERS LTD
H.E.234522
ZOGYTA MANAGEMENT LIMITED
H.E.234772
BOLCANSE LIMITED
H.E.226130
NARITIMUS LIMITED
H.E.235356
R.B. UNIVERSAL WINDOWS LIMITED
H.E.226795
ALESCAP LIMITED
EXOREN LIMITED
H.E 235760
H.E 227004
FEVRIUSTA
SERVICES LIMITED
PASTEL PUBLICATIONS LTD
H.E.235951
H.E 227123
ALESFIN LIMITED
Η Ε 235972
ΤΜΗΜΑ Β
3818
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
20ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
PERICELLI TRADING LIMITED
Η E.241683
BONNIEROCK ENTERPRISES LIMITED
Η.Ε.236257 '
C.T.M.K. SOLAR LTD
VOSKISIR INVESTMENTS LIMITED
Η. Ε. 236376
H.E.244721
OLAV ELCO TRADE LIMITED
H.E. 246677
TETROCOM ENTERPRISES LTD
H.E.236483
KOTUMA LIMITED
H.E.248198
SANKIN INVESTMENTS LIMITED
H.E.236844
ICLP SERVICES LTD
H.E.248219
FAMETORY TRADING LIMITED
H.E.237041
HYBRIDIC ENTITY LIMITED
Η E.248328
SKYLINE24/7 INTERNATIONAL HOLDINGS
LIMITED
H.E.237285
Α&ΚΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΛΤΔ
ΦΩΣΤΗΡ ΛΙΜΙΤΕΔ
H.E.248488
H.E.237337
CEPA - CLEAN ENERGY PROJECTS
AGENCY LIMITED
H.E 248722
H.E.237785
EZARIA INVESTMENTS LTD
SKYJUMPERS LTD
H.E.249817
THINKMASTERS LIMITED
H.E.237897
LENAND LIMITED
H.E. 252789
AYETO DEVELOPERS LIMITED
H.E. 238088
MOYRAN CONSULTING LIMITED
H.E.252842
TARBES ENTERPRISES LIMITED
H.E.238092
CROSSWORD BUSINESS INC. LIMITED
H.E.238122
BLACK SEA LINES SHIPPING COMPANY
(BSL) LIMITED
H.E.253847
RAKOTA TRADING LIMITED
VASALINO LIMITED
H.E.255406
H.E.238786
REGASHIP VENTURES LTD
H.E.257378
ACONEL ENTERPRISES LIMITED
H.E.238813
TEMERIN TRUSTEES LTD
H.E.257491
KEYREK HOLDINGS LIMITED
H.E.239106
COUNTRY TRAIL INVESTMENTS LTD
H.E.257523
HAPPYSTAR HOLDINGS LIMITED
H.E.239338
FORTISWOOD MEDICAL LTD
JETSTONE PROJECTS LIMITED
H.E.257837
H.E.239374
SEVENGARDEN SOLUTIONS LIMITED
Η E.257961
DORNCLIFF HOLDINGS LIMITED
H.E 239729
A.M. MONICA TRADING LTD
UPPERDREAM TRADE LIMITED
H.E.257963
Η E.239911
ΣΑΒΒΑ Κ & ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΗ ΛΤΔ
MATSWANI INVESTMENT LIMITED
H.E.239936
Η. Ε.258041
MILLIER MARKETING LTD
LIEMANO LIMITED
Η Ε.258504
H.E.240010
JUBAL ACQUISITIONS LTD
KETLAR LTD
Η.Ε.258574
H.E.240108
HERSILIA INVESTMENTS LIMITED
Η Ε 258693
CARTILINE LIMITED
Η Ε 240701
SKROTNEXLTD
FF SOLUTIONS LIMITED
Η Ε 259081
Η Ε 241410
ΤΜΗΜΑ Β
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ
ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
3819
VAKESUN MANAGEMENT LTD
Η.Ε.259685
PETERHEAD LIMITED
H.E.263447
TRADE X-CHANGE (CYPRUS) LIMITED
H.E.259899
CAPITATIO LIMITED
H.E.264047
ZEPHYRANTE TRADING LIMITED
H.E.260189
ACCEPTILATIO LIMITED
H.E.264075
NETMONT COMMERCE LIMITED
H.E.261021
ABUSUS TRADING LIMITED
H.E. 264095
TRAVELCORD PROJECTS LIMITED
H.E.261056
GOLDKEEPER LTD
H.E.264458
BALTPLAN EXPERTS LIMITED
H.E.261119
EXIMFORD LIMITED
H.E.264862
KELVINGROVE HOLDINGS LIMITED
H.E.261241
CAMWILL ENTERPRISES LTD
H.E.265111
MKM HOLDINGS LIMITED
H.E. 262284
KITARIA HOLDINGS LIMITED
H.E.265989
PASADENA INVESTMENTS LIMITED
H.E. 262296
BORDAZA INVESTMENTS LIMITED
H.E.262946
DALCYOIL MEDITERRANEAN LIMITED
H.E.263264
SOURYDEL MANAGEMENT LIMITED
H.E.266166
LONDFIELD RESOURCES LIMITED
H.E.266223
ΤΜΗΜΑ Β
3820
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 20ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
Αριθμός 4302
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
Διαγραφή Ημεδαπών Εταιρειών
Γνωστοποιείται ότι μετά την λήξη 3 μηνών από την ημερομηνία της γνωστοποίησης αυτής, τα ονόματα των
ττιό κάτω εταιρειών θα διαγραφούν από το Μητρώο και οι εταιρείες θα διαλυθούν εκτός αν στο μεταξύ
αποδειχθεί λόγος γιά το αντίθετο.
WISCRAIC INVESTMENTS LIMITED
Η. Ε. 266499
WALKTAP INVESTMENT LTD
KING'S SNAILS FARM LIMITED
BIANCHI LIMITED
H.E.277421
H.E.277669
H.E.266769
AVETAL HOLDINGS LIMITED
DEVYWORKS LIMITED
H.E 278615
H.E.268163
MELOWORTH FINANCE LIMITED
RODWIN LIMITED
H.E.278722
H.E.268963
G JAI VENTURES LIMITED
GLEMSON HOLDING LIMITED
H.E.269284
H.E.279734
H.E.269612
PA.KA.LO.T TRADING & DISTRIBUTION LTD
H.E.281046
PROTESTATIO LIMITED
TO ΣΠΙΤΙ TOY ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΛΤΔ
EL PODERA LIMITED
H.E.281195
H.E.269873
GEESIN INVESTMENTS LIMITED
SURPOINT LIMITED
H.E.281800
H.E.270080
PANCONTINENTAL HOLDINGS LIMITED
H.E.270116
SETUP LIMITED
S.H.T. SERVICES LIMITED
NEBIZ LIMITED
H.E.282126
H.E.270339
H.E.282315
SAN GLOBAL CONSULTANTS LIMITED
H.E.271322
CHRISTOS KALAMARAS AUTO SERVICES
LTD
H.E.284750
SANBERG HOLDINGS LIMITED
H.E.271675
FIBRETELLTD
H.E.284913
ΕΦ ΚΡΑΤΟΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ
H.E.274269
TOOLD TRADING LIMITED
H.E.285356
BUILDLINE UNIVERSAL LIMITED
H.E.275021
ELDERDUST TRADING LIMITED
H.E.285361
PETER FRIEDLI & COMPANY LTD
H.E.275153
DOBROCO INVESTMENTS LTD
H.E.285589
C.T. COMPUTECH CONSULTING LIMITED
Η Ε.275455
PMN HORIZON CO LTD
H.E.285619
CENTAUR-MTV LIMITED
H.E.275561
PHESIA HOLDINGS LTD
Η E.285777
PARPARINOS MILONAS HOLDING LTD
Η E.275887
DIOFORM SALES LIMITED
H.E 287219
BROSΟΝΑ LTD
H.E.276268
WUTEX ENTERPRISES LIMITED
H.E.287498
TRANSCUPTIO LIMITED
Η Ε 276574
LADY FURS LF LTD
Η Ε.287729
USUCAPIO LIMITED
Η Ε 276584
TELEVARO TRADING LTD
Η Ε 287881
ΤΜΗΜΑ Β
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 20ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
3821
Κ.Ε.Μ. ROSSOS HOLDINGS LIMITED
Η.Ε.28912Θ
XABOLAX MANAGEMENT LIMITED
Η.Ε.304482
IRENVAR HOLDINGS LIMITED
BLUE ARROW INVESTMENTS &
HOLDINGS LIMITED
H.E.290410
H.E.307889
FACEFOOD LTD
H.E. 292033
ITCHEN FUND LTD
H.E.310527
MALTIFIC INVESTMENTS LTD
H.E.294054
BARKCHOICE LIMITED
H.E.311012
LATERMO LIMITED
H.E. 294997
MILVAND INVESTMENT LIMITED
H.E. 295780
G.R. PERFECT TRANSLATIONS
LIMITED
H.E.296081
SPANTAMEA TRADING LIMITED
H.E.296209
ZET ΜΑΘΗΣΟΡΑΜΑΛΙΜΓΓΕΔ
H.E. 296336
BETWEEN US LIMITED
H.E. 296473
FEITZU TRADING LTD
H.E.29723B
FRIAR FILIPPO LTD
H.E.297392
EXEMPLARY SERVICES LTD
H.E.297601
DEANCOAST LIMITED
H.E.298767
MONICOV LIMITED
H.E.298771
AVEBROOK LIMITED
H.E.298791
CAPDELLO LIMITED
H.E.298800
HOLDGREEN LIMITED
H.E.299137
GEEZIL HOLDING LTD
H.E.300794
VITADORO LTD
H.E.300953
DUMBRECK LTD
H.E.301188
DIVERSE C-SERVICES BUREAU LTD
H.E.301257
EASEATECH LTD
Η E.302851
ERDGASENERGY LTD
H.E 303731
TRADER XP LIMITED
Η Ε 304184
ΤΜΗΜΑ Β
3822
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 20ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
Αριθμός 4303
Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου που συνεδριάζει στη Λάρνακα.
Αρ. Αίτησης 4/2013.
Αναφορικά με την Εταιρεία ANDREAS DISPYROS PROPERTY MANAGEMENT LTD, από την Αμμοχώστου,
και
Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113,
και
Αναφορικά με την αίτηση της Εταιρείας MINTIKKIS FOOD SUPPLIES LTD, από πι Λευκωσία, νια Διάλυση της Εταιρείας
ANDREAS DISPYROS PROPERTY MANAGEMENT LTD.
Δίνεται ειδοποίηση ότι η Εταιρεία MINTIKKIS FOOD SUPPLIES LTD, από τη Λευκωσία, καταχώρισε στις
24 Ιανουαρίου 2013 στο Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου, αίτηση με την οποία εξαιτείται Διάταγμα του Δικαστηρίου
για τη διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας από το Δικαστήριο.
Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για απόδειξη στις 15 Οκτωβρίου 2013 ώρα 8.30 π.μ.
ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου και οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της πιο πάνω
Εταιρείας, επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε Διατάγματος με βάση την πιο πάνω
αίτηση μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της απόδειξης είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου.
Αντίγραφο της Αίτησης θα δοθεί από τον πιο κάτω αναφερόμενο Δικηγόρο των αιτητών, σε οποιοδήποτε πιστωτή ή
συνεισφορέα της πιο πάνω Εταιρείας, ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο.
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Δ.Ε.Π.Ε.,
Δικηγόροι αιτητών.
Διεύθυνση επιδόσεως: Τσ Δικηγορικό Γραφείο ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Δ.Ε.Π.Ε. (22-817711), Φ/δι
κ. Κυριάκου Στυλιανού, Πτολεμαΐδος 17, Διαμ. 1, 6046 Λάρνακα, Δ.Θ. 36.
Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την απόδειξη της πιο πάνω αίτησης οφείλει να
επιδώσει ή να αποστείλει μέσω του Ταχυδρομείου στον πιο πάνω αναφερόμενο Δικηγόρο, γραπτή ειδοποίηση
για την πρόθεση του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του προσώπου
ή σε περίπτωση Οίκου την επωνυμία και τη Διεύθυνση του Οίκου και πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή
τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους και να επιδοθεί ή να αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγκαιρα ώστε να
παραληφθεί από τον πιο πάνω αναφερόμενο Δικηγόρο όχι πιο αργά από τις 5μ.μ. της 14ης Οκτωβρίου 2013.
Αριθμός 4304
Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας.
Αρ. Αίτησης 112/2013.
Αναφορικά με την Εταιρεία Α&Η MEGATOOLS LIMITED Λευκωσίας,
και
Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113,
και
Αναφορικά με την αίτηση της Αγγέλας Χατζηλόίζου, από τη Λευκωσία, για διάλυση της Εταιρείας Α&Η MEGATOOLS
LIMITED.
Δίνεται ειδοποίηση ότι η Αγγέλας Χατζηλοΐζου, από τη Λευκωσία, καταχώρισε στις 12 Φεβρουαρίου 2013 στο
Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, αίτηση με την οποία εξαιτείται Διάταγμα του Δικαστηρίου για τη διάλυση της πιο
πάνω Εταιρείας από το Δικαστήριο.
Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για Ακρόαση στις 7 Οκτωβρίου 2013 ώρα 10:30 π.μ.
ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας και οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της πιο πάνω Εταιρείας,
επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε Διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση μπορεί
να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της Ακρόασης είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου.
Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από τον πιο κάτω αναφερόμενο Δικηγόρο της αιτήτριας, σε οποιοδήποτε πιστωτή ή
συνεισφορέα της πιο πάνω Εταιρείας, ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο.
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Δ.Ε.Π.Ε.,
Δικηγόροι αιτήτριας.
Διεύθυνση επιδόσεως: Το Δικηγορικό Γραφείο ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Δ.Ε.Π.Ε. (22-817711),
Θεμιστοκλή Δέρβη 41, HAWAII TOWER, 7 ^ όροφος, Γραφείο 708,1066 Λευκωσία.
Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την Ακρόαση της πιο πάνω αίτησης οφείλει να
επιδώσει ή να αποστείλει μέσω του Ταχυδρομείου στον πιο πάνω αναφερόμενο Δικηγόρο, γραπτή ειδοποίηση για
την πρόθεση του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του προσώπου ή
σε περίπτωση Οίκου την επωνυμία και τη διεύθυνση του Οίκου και πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή
τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους και να επιδοθεί ή να αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγκαιρα ώστε να
παραληφθεί από τον πιο πάνω αναφερόμενο Δικηγόρο όχι πιο αργά από τις 5μ.μ. της 4ης Οκτωβρίου 2013.
ΤΜΗΜΑ Β
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 20ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
3823
Αριθμός 4305
Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας.
Αρ. Αίτησης 8/2013.
Αναφορικά με την Εταιρεία ΛΑ ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΛΙΜΙΤΕΔ, από τη Λάρνακα,
και
Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113,
και
Αναφορικά με την αίτηση της Εταιρείας Α. MINTIKKIS FARM LTD, από τη Λευκωσία, για Διάλυση της Εταιρείας
ΛΛ ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΛΙΜΙΤΕΔ, από τη Λάρνακα.
Δίνεται ειδοποίηση ότι η Εταιρεία Α. MINTIKKIS FARM LTD, από τη Λευκωσία, καταχώρισε στις 24 Ιανουαρίου 2013
στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας, αίτηση με την οποία εξαιτείται Διάταγμα του Δικαστηρίου για τη διάλυση της πιο
πάνω Εταιρείας από το Δικαστήριο.
Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για απόδειξη στις 17 Οκτωβρίου 2013 ώρα 8.30 π.μ.
ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας και οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της πιο πάνω Εταιρείας,
επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε Διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση μπορεί
να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της απόδειξης είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου.
Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από τον πιο κάτω αναφερόμενο Δικηγόρο των αιτητών, σε οποιοδήποτε πιστωτή ή
συνεισφορέα της πιο πάνω Εταιρείας, ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο.
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Δ.Ε.Π.Ε.,
Δικηγόροι αιτητών.
Διεύθυνση επιδόσεως: Το Δικηγορικό Γραφείο ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Δ.Ε.Π.Ε. (22-817711), Φ/δι
κ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, Πτολεμαΐδος 17, Διαμ. 1, 6046 Λάρνακα, Δ.Θ. 36.
Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την απόδειξη της πιο πάνω αίτησης οφείλει να
επιδώσει ή να αποστείλει μέσω του Ταχυδρομείου στον πιο πάνω αναφερόμενο Δικηγόρο, γραπτή ειδοποίηση
για την πρόθεση του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του προσώπου
ή σε περίπτωση Οίκου την επωνυμία και τη Διεύθυνση του Οίκου και πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή
τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους και να επιδοθεί ή να αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγκαιρα ώστε να
παραληφθεί από τον πιο πάνω αναφερόμενο Δικηγόρο όχι πιο αργά από τις 5μ.μ. της 16ης Οκτωβρίου 2013.
Αριθμός 4306
Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου.
Αρ. Αίτ. 99/12.
Αναφορικά με την Εταιρεία Μ & Α ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ,
και
Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113,
και
Αναφορικά με αίτηση του Διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων για εκκαθάριση της πιο πάνω Εταιρείας.
Δίνεται ειδοποίηση ότι ο Διευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων καταχώρισε στις 20.12.2012 στο
Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου αίτηση με την οποία εξαιτείται Διάταγμα του Δικαστηρίου για εκκαθάριση της πιο πάνω
Εταιρείας από το Δικαστήριο.
Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για ακρόαση στις 4.10.2013 και οποιοσδήποτε
πιστωτής ή συνεισφορέας της Εταιρείας επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε
Διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της ακρόασης είτε
αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου.
Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από το Διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε οποιοδήποτε
πιστωτή ή συνεισφορέα της πιο πάνω Εταιρείας ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο.
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΡΥΦΩΝΟΣ,
Διευθυντής
Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την ακρόαση της πιο πάνω αίτησης οφείλει να επιδώσει ή να
αποστείλει μέσω του Ταχυδρομείου στο Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων γραπτή ειδοποίηση για
την πρόθεση του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του προσώπου ή
σε περίπτωση Οίκου, την επωνυμία και τη διεύθυνση του Οίκου και πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή
τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους και να επιδοθεί ή να αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγκαιρα ώστε να
παραληφθεί από το Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων όχι πιο αργά από τις 12 μ. της 3ης Οκτωβρίου
2013.
ΤΜΗΜΑ Β
3824
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 20ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
Αριθμός 4307
Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας.
Αρ. Αιτήσεως 419/2013.
Αναφορικά με την Εταιρεία CIMEXTA LIMITED, από τη Λευκωσία,
και
Αναφορικά με την αίτηση των BRASAL MARINE SERVICES LIMITED, από τη Λεμεσό για διάλυση της πιο πάνω
εταιρείας.
Δίνεται ειδοποίηση ότι οι BRASAL MARINE SERVICES LIMITED καταχώρισαν στις 11/6/2013 στο Επαρχιακό
Δικαστήριο Λευκωσίας αίτηση με την οποία εξαιτούνται διάταγμα του Δικαστηρίου για τη διάλυση της πιο πάνω εταιρείας
από το Δικαστήριο.
Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για απόδειξη στις 22/10/2013 και οποιοσδήποτε
πιστωτής ή συνεισφορέας της Εταιρείας επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε
Διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της ακρόασης είτε
αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου.
Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από τους BRASAL MARINE SERVICES LIMITED, σε οποιοδήποτε πιστωτή ή
συνεισφορέα της πιο πάνω εταιρείας ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο.
Α. CHR. THEOPHILOU LLC,
■ Δικηγόροι αιτητών.
Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την ακρόαση της πιο πάνω αίτησης οφείλει να επιδώσει ή να
αποστείλει μέσω του Ταχυδρομείου στους BRASAL MARINE SERVICES LIMITED, γραπτή ειδοποίηση για την
πρόθεση του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του προσώπου ή σε
περίπτωση Οίκου την επωνυμία και τη διεύθυνση του Οίκου και πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον
Οίκο ή τους δικηγόρους τοος και να επιδοθεί ή αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγκαιρα ώστε να παραληφθεί
από τους BRASAL MARINE SERVICES LIMITED, όχι πιο αργά από τις 2.00μ.μ. της 21 η ς Οκτωβρίου 2013.
Αριθμός 4308
Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού.
Αρ. Αίτ. 114/13.
Αναφορικά με την Εταιρεία ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΛΙΜΙΤΕΔ,
και
Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113,
και
Αναφορικά με αίτηση του Διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων για εκκαθάριση της πιο πάνω Εταιρείας.
Δίνεται ειδοποίηση ότι ο Διευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων καταχώρισε στις 21.2.2013 στο
Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού αίτηση με την οποία εξαιτείται Διάταγμα του Δικαστηρίου για εκκαθάριση της πιο πάνω
Εταιρείας από το Δικαστήριο.
Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για ακρόαση στις 4.10.2013 και οποιοσδήποτε
πιστωτής ή συνεισφορέας της Εταιρείας επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε
Διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά τΰ χρόνο της ακρόασης είτε
αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου.
Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από το Διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε οποιοδήποτε
πιστωτή ή συνεισφορέα της πιο πάνω Εταιρείας ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο.
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΡΥΦΩΝΟΣ,
Διευθυντής
Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την ακρόαση της πιο πάνω αίτησης οφείλει να επιδώσει ή να
αποστείλει μέσω του Ταχυδρομείου στο Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων γραπτή ειδοποίηση για
την πρόθεση του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του προσώπου ή
σε περίπτωση Οίκου, την επωνυμία και τη διεύθυνση του Οίκου και πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή
τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους και να επιδοθεί ή να αποσταλεί μέσω του ταχυδρομείου έγκαιρα ώστε να
παραληφθεί από το Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων όχι πιο αργά από τις 12μ. της
3 ης Οκτωβρίου 2013.
ΤΜΗΜΑ Β
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 20ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
3825
Αριθμός 4309
Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας.
Αρ. Αίιτ. 42/2013.
Αναφορικά με την Εταιρεία ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΕΙΑ Ζ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ,
κρι
Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113ν
και
Αναφορικά με αίτηση του Διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων για εκκαθάριση της πιο πάνω Εταιρείας.
Δίνεται ειδοποίηση ότι ο Διευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων καταχώρισε στις 8.2.2013 στο
Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας αίτηση με την οποία εξαιτείται Διάταγμα TOU Δικαστηρίου για εκκαθάριση της πιο πάνω
Εταιρείας από το Δικαστήριο.
Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για ακρόαση στις 27.9.2013 και οποιοσδήποτε
πιστωτής ή συνεισφορέας της Εταιρείας επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε
Διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της ακρόασης είτε
αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου.
Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από το Διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε οποιοδήποτε
πιστωτή ή συνεισφορέα της πιο πάνω Εταιρείας ο οποίος-θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο.
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΡΥΦΩΝΟΣ,
Διευθυντής
Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί κστά την ακρόαση της πιο πάνω αίτησης οφείλει να επιδώσει ή να
αποστείλει μέσω του Ταχυδρομείου στο Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων γραπτή ειδοποίηση για
την πρόθεση του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του προσώπου ή
σε περίπτωση Οίκου, την επωνυμία και τη διεύθυνση του Οίκου και πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή
τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους και να επιδοθεί ή να αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγκαιρα ώστε να
παραληφθεί από το Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων όχι πιο αργά από τις 12 μ. της
26ης Σεπτεμβρίου 2013.
Αριθμός 4310
Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας.
Αρ. Αίτ. 41/13.
Αναφορικά με την Εταιρεία P. D. HOME DECOR LIMITED,
και
Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113,
και
Αναφορικά με αίτηση του Διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων για εκκαθάριση της πιο-πάνω Εταιρείας.
Δίνεται ειδοποίηση ότι ο Διευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων καταχώρισε στις 16.1.2013 στο
Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας αίτηση με την οποία εξαιτείται Διάταγμα του Δικαστηρίου για εκκαθάριση της πιο
πάνω Εταιρείας από το Δικαστήριο.
Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για ακρόαση στις 9.10.2013 και οποιοσδήποτε
πιστωτής ή συνεισφορέας της Εταιρείας επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε
Διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της ακρόασης είτε
αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου.
Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από το Διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε οποιοδήποτε
πιστωτή ή συνεισφορέα της πιο πάνω Εταιρείας ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο.
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΡΥΦΩΝΟΣ,
Διευθυντής
Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την ακρόαση της πιο πάνω αίτησης οφείλει να επιδώσει ή να
αποστείλει μέσω του Ταχυδρομείου στο Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων γραπτή ειδοποίηση για
την πρόθεση του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του προσώπου ή
σε περίπτωση Οίκου, την επωνυμία και τη διεύθυνση του Οίκου και πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή
τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους και να επιδοθεί ή να αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγκαιρα ώστε να
παραληφθεί από το Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων όχι πιο αργά από τις 12 μ. της8 ης Οκτωβρίου
2013,
ΤΜΗΜΑ Β
3826
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 20ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
Αριθμός 4311
Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου.
Αρ. Αιτ. 98/12.
Αναφορικά με την Εταιρεία Μ & Α ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗ! ΛΤΔ,
και
Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113,
και
Αναφορικά με αίτηση του Διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων για εκκαθάριση της πιο πάνω Εταιρείας.
Δίνεται ειδοποίηση ότι ο Διευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων καταχώρισε στις 20.12.2012 στο
Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου αίτηση με την οποία εξαιτείται Διάταγμα του Δικαστηρίου για εκκαθάριση της πιο πάνω
Εταιρείας από το Δικαστήριο.
Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για ακρόαση στις 4.10.2013 και οποιοσδήποτε
πιστωτής ή συνεισφορέας της Εταιρείας επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε
Διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της ακρόασης είτε
αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου.
Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από το Διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε οποιοδήποτε
πιστωτή ή συνεισφορέα της πιο πάνω Εταιρείας ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο.
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΡΥΦΩΝΟΣ,
Διευθυντής
Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την ακρόαση της πιο πάνω αίτησης οφείλει να επιδώσει ή να
αποστείλει μέσω του Ταχυδρομείου στο Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων γραπτή ειδοποίηση για
την πρόθεση του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του προσώπου ή
σε περίπτωση Οίκου, την επωνυμία και τη διεύθυνση του Οίκου και πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή
τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους και να επιδοθεί ή να αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγκαιρα ώστε να
παραληφθεί από το Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων όχι πιο αργά από τις 12 μ. της 3η^ Οκτωβρίου
2013.
Αριθμός 4312
Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας.
Αίτηση Αρ. 58/13.
Αναφορικά με την Εταιρεία ΤΕ CO ΜΑ TRAVEL AND TOURS LIMITED, AE 45394,
και
Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113,
και
Αναφορικά με αίτηση της εταιρείας United Hotels (Lordos) Ltd , από τη Λευκωσία, εξ αποφάσεως πιστωτού, για τη
διάλυση της πιο πάνω εταιρείας.
Δίνεται ειδοποίηση ότι η Εταιρεία United Hotels (Lordos) Ltd, καταχώρισε στις 18 Φεβρουαρίου 2013 στο Επαρχιακό
Δικαστήριο Λάρνακας αίτηση με την οποία εξαιτείται διάταγμα του Δικαστηρίου για διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας από
το Δικαστήριο.
Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για ακρόαση ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου
Λάρνακας στις 8 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 8:30π.μ. και οποιοσδήποτε δανειστής ή μέλος (Contributory) της πιο πάνω
εταιρείας, επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος με βάση την πιο πάνω
αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της ακρόασης είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου.
Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από τους Δικηγόρους των αιτητών σε οποιοδήποτε δανειστή ή μέλος (Contributory)
της πιο πάνω Εταιρείας, ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο και καταβάλει το νενομισμένο τέλος.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε.,
Δικηγόροι αιτητών,
οδός Πηλίου 23-25, Τ. Θ. 40391, 6303 Λάρνακα.
Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την ακρόαση της πιο πάνω αίτησης οφείλει να επιδώσει ή να
αποστείλει μέσω του Ταχυδρομείου στους πιο πάνω αναφερόμενους δικηγόρους γραπτή ειδοποίηση για την
πρόθεση του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή σε περίπτωση
Συνεταιρισμού το όνομα και τη διεύθυνση του Συνεταιρισμού και πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή το
Συνεταιρισμό ή τους δικηγόρους τους και να επιδοθεί ή αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγκαιρα ώστε να
παραληφθεί από τους πιο πάνω δικηγόρους, όχι αργότερα από τις 4 μ.μ. της 7 ης Οκτωβρίου 2013.
ΤΜΗΜΑ Β
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 20ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
3827
Αριθμός 4313
Αριθμός Εταιρείας 156245.
Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113,
και
Αναφορικά με την Εταιρεία SPINEL DEVELOPMENTS LTD.
Εγγεγραμμένο Γραφείο: Οδός Λουκή Ακρίτα 8, Διαμ. 202, 3030 Αγ. Ζώνη, Λεμεσός.
ΕΚΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΠΙΣΤΩΤΩΝ
Ειδοποιείστε ότι, βάσει του άρθρου 276 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 η Συνέλευση των Πιστωτών της πιο
πάνω εταιρείας θα λάβει χώρα στα Γραφεία του Εκκαθαριστικού Οίκου «Leonidas Kimonos Services Ltd», Λεωφ.
Μακαρίου III 232, Πολυκ. Απόλλο, 4ος όροφος, Γραφείο 402, Λεμεσός, στις 25 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 4:30 μ.μ. για
τους σκοπούς ως αναφέρονται στα άρθρα 276, 277 και 278 του πιο πάνω Νόμου.
Για σκοπούς ψηφοφορίας κατά την πιο πάνω συνέλευση, οι πιστωτές πρέπει απαραίτητα να προσκομίσουν στα
Γραφεία του πιο πάνω Εκκαθαριστικού Οίκου επαλήθευση χρέους δέοντος συμπληρωμένη μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι
της 23ης Σεπτεμβρίου 2013.
Οι πιστωτές μπορούν να ψηφίσουν είτε προσωπικά είτε διά πληρεξουσίου.
Τα πληρεξούσια για να είναι έγκυρα θα πρέπει να φθάσουν στα Γραφεία του πιο πάνω Εκκαθαριστικού Οίκου, όχι
αργότερα από τις 12:00 το μεσημέρι της προηγούμενης της συνεδριάσεως.
Επίσης ειδοποιείστε ότι, για σκοπούς ψηφοφορίας, εξασφαλισμένοι πιστωτές πρέπει (εκτός εάν εγκαταλείπουν την
ασφάλεια τους) να καταθέσουν στον πιο πάνω Εκκαθαριστικό Οίκο, πριν τη συνεδρίαση, δήλωση αναφορικά με την
εξασφάλιση που κατέχουν, την ημερομηνία που τους δόθηκε και το ακριβές ποσό της εξασφάλισης.
Εκδόθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2013.
Με διάταγμα του Συμβουλίου,
VALLEY PROVIDER LTD,
Διευθυντής.
Αριθμός 4314
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
Εκούσια Εκκαθάριση υπό Πιστωτών
' '
Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας D. THOMAS & SON LTD
σύμφωνα με το άρθρο 262 (1)
Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας D. THOMAS & SON LTD η οποία έγινε στις 11 Σεπτεμβρίου 2Q13 λήφθηκε η
πιο κάτω Ειδική Απόφαση:
"Η Εταιρεία D. THOMAS & SON LTD να διαλυθεί εκούσια".
Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288
Αριθμός Εταιρείας : Η.Ε. 192912.
Όνομα Εταιρείας : D. THOMAS & SON LTD.
Είδος Εργασίας : Διαχείριση/λειτουργία μικρού καταστήματος (Mini market).
Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου: Οδός Αποστόλου Ανδρέα 43, 4607 Πισσούρι, Λεμεσός.
Λεωνίδας Κίμωνος, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ αρ. 232. Απόλλο Κωρτ, 4 05 όροφος,
Γραφ. 402, Τ.Κ. 55070, 3820 Λεμεσός.
Ημερομηνία Διορισμού: 11 Σεπτεμβρίου 2013.
Από ποιο διορίστηκε: Από τους μετόχους και πιστωτές.
Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή:
?Γ\
ΤΜΗΜΑ Β
3828
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 20ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
Αριθμός 4315
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
Ειδοποίηση Τελικής Συνέλευσης Μετόχων
Αναφορικά με την Εταιρεία CONTOURGLOBAL KOVOSO HOLDINGS LIMITED (Η,Ε. 264820) (υπό εκούσια εκκαθάριση
μετόχων),
- και Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113.
Ειδοποιείστε ότι σύμφωνα με το άρθρο 273 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, η Τελική Γενική Συνέλευση των
Μετόχων της ττιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στη Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου III, 2-4, Capital Center, 9ος όροφος,
1065 Λευκωσία, στις 21 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 11:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι
λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις,πάνω σ' αυτούς
που τυχόν θα ζητηθούν.
Οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούμενος να παρευρεθεί και ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει
αντιπρόσωπο ο οποίος δεν είναι ανάγκη να είναι μέτοχος όπως παρευρεθεί και ψηφίσει αντ' αυτού. Το σχετικό έγγραφο
πρέπει να κατατεθεί στον τόπο της συνέλευσης τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση
της συνέλευσης.
11 Σεπτεμβρίου 2013
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΡΕΛΗΣ,
Εκκαθαριστής.
Αριθμός 4316
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
Ειδοποίηση Τελικής Συνέλευσης Μετόχων
Αναφορικά με την Εταιρεία PG-IOM SERVICES LIMITED (Η.Ε. 219253) (υττό εκούσια εκκαθάριση μετόχων),
- και Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113.
Ειδοποιείστε ότι σύμφωνα με το άρθρο 273 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, η Τελική Γενική Συνέλευση των
Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Σπύρου Κυπριανού 18, Γρ. 301, 1075 Λευκωσία, στις
21 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 08:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της
εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ' αυτούς που τυχόν θα
ζητηθούν.
Οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούμενος να παρευρεθεί και ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει
αντιπρόσωπο ο οποίος δεν είναι ανάγκη να είναι μέτοχος όπως παρευρεθεί και ψηφίσει αντ' αυτού. Το σχετικό έγγραφο
πρέπει να κατατεθεί στον τόπο της συνέλευσης τουλάχιστον 48 ώρες τίριν από το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση
της συνέλευσης.
11 Σεπτεμβρίου 2013
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ,
Εκκαθαριστής.
Αριθμός 4317
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
Ειδοποίηση Τελικής Συνέλευσης Μετόχων
Αναφορικά με την Εταιρεία GLYCACOM COMMERCIAL LIMITED (Η.Ε. 179799) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων),
- και Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113.
Ειδοποιείστε ότι σύμφωνα με το άρθρο 273 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, η Τελική Γενική Συνέλευση των
Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στη Γωνία Ζήνας Κάνθερ και Ωριγένους, 3035 Λεμεσός, στις 21
Οκτωβρίου 2013 και ώρα 16Ό0 για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης
της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ' αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν.
Οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούμενος να παρευρεθεί και ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει
αντιπρόσωπο ο οποίος δεν είναι ανάγκη να είναι μέτοχος όπως παρευρεθεί και ψηφίσει αντ' αυτού. Το σχετικό έγγραφο
πρέπει να κατατεθεί στον τόπο της συνέλευσης τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση
της συνέλευσης.
11 Σεπτεμβρίου 2013
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΑΡΟΦΙΤΑ ΑΓΓΟΝΑΣ,
Εκκαθαριστής.
ΤΜΗΜΑ Β
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 20ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
3829
Αριθμός 4318
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
Ειδοποίηση Τελικής Συνέλευσης Μετόχων
Αναφορικά με την Εταιρεία CALPISTA SERVICES LTD (Η.Ε. 205361) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων),
-και Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113.
Ειδοποιείστε ότι σύμφωνα με το άρθρο 273 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, η Τελική Γενική Συνέλευση των
Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στη Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου III, 155, Proteas House, 5ος
όροφος, 3026 Λεμεσός, στις 21 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 16:00 για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης
οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ' αυτούς
που τυχόν θα ζητηθούν. ·
Οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούμενος να παρευρεθεί και ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει
αντιπρόσωπο ο οποίος δεν είναι ανάγκη νά είναι μέτοχος όπως παρευρεθεί και ψηφίσει αντ" αυτού. Το σχετικό έγγραφο
πρέπει να κατατεθεί στον τόπο της συνέλευσης τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση
της συνέλευσης.
11 Σεπτεμβρίου 2013
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΡΑΜΠΙΔΟΥ,
Εκκαθαριστής.
Αριθμός 4319
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
Ειδοποίηση Τελικής Συνέλευσης Μετόχων
Αναφορικά με την Εταιρεία JERTOLEN HOLDING LTD (Η.Ε. 245910) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων),
- και Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113.
Ειδοποιείστε ότι σύμφωνα με το άρθρο 273 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, η Τελική Γενική Συνέλευση των
Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στη Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ill, 155, Proteas House, 5ος
όροφος, 3026 Λεμεσός, στις 21 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 16:00 για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης
οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ' αυτούς
που τυχόν θα ζητηθούν.
Οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούμενος να παρευρεθεί και ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει
αντιπρόσωπο ο οποίος δεν είναι ανάγκη να είναι μέτοχος όπως παρευρεθεί και ψηφίσει αντ' αυτού. Το σχετικό έγγραφο
πρέπει να κατατεθεί στον τόπο της συνέλευσης τουλάχιστον 48 ώρες-πριν από το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση
της συνέλευσης.
11 Σεπτεμβρίου 2013
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΡΑΜΠΙΔΟΥ,
Εκκαθαριστής.
Αριθμός 4320
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
Ειδοποίηση Τελικής Συνέλευσης Μετόχων
Αναφορικά με την Εταιρεία TRADINGRATIO (CYPRUS) LIMITED (Η.Ε. 281783) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων),
- και Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113.
Ειδοποιείστε ότι σύμφωνα με το άρθρο 273 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, η Τελική Γενική Συνέλευση των
Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Λουκή Ακρίτα 1, Akritas Court, 2ος όροφος, Γραφείο
202, 3030 Λεμεσός, στις 21 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 11:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης
οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ' αυτούς
που τυχόν θα ζητηθούν.
Οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούμενος να παρευρεθεί και ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει
αντιπρόσωπο ο οποίος δεν είναι ανάγκη να είναι μέτοχος όπως παρευρεθεί και ψηφίσει αντ' αυτού. Το σχετικό έγγραφο
πρέπει να κατατεθεί στον τόπο της συνέλευσης τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση
της συνέλευσης.
11 Σεπτεμβρίου 2013
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ,
Εκκαθαριστής
ΤΜΗΜΑ Β
3830
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 20ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
Αριθμός 4321
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
Ειδοποίηση Τελικής Συνέλευσης Μετόχων
Αναφορικά με την Εταιρεία LANCEWOOD LIMITED (Η.Ε. 294616) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων),
- και Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113.
Ειδοποιείστε ότι σύμφωνα με το άρθρο 273 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, η Τελική Γενική Συνέλευση των
Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στη Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 140Β, 2ος όροφος, 3011
Λεμεσός, στις 21 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 11:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι
λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ' αυτούς
που τυχόν θα ζητηθούν.
Οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούμενος να παρευρεθεί και ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει
αντιπρόσωπο ο οποίος δεν είναι ανάγκη να είναι μέτοχος όπως παρευρεθεί και ψηφίσει αντ' αυτού. Το σχετικό έγγραφο
πρέπει να κατατεθεί στον τόπο της συνέλευσης τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση
της συνέλευσης.
11 Σεπτεμβρίου 2013
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ,
Εκκαθαριστής.
Αριθμός 4322
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
Ειδοποίηση Τελικής Συνέλευσης Μετόχων
Αναφορικά με την Εταιρεία BG TRADING LIMITED (Η.Ε. 195267) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων),
-και Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113.
Ειδοποιείστε ότι σύμφωνα με το άρθρο 273 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, η Τελική Γενική Συνέλευση των
Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στη Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου III, 58, Πολυκατοικία Ίρις,
8ος όροφος, 1075 Λευκωσία, στις 21 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 11:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής
Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις
πάνω σ' αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν.
Οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούμενος να παρευρεθεί και ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει
αντιπρόσωπο ο οποίος δεν είναι ανάγκη να είναι μέτοχος όπως παρευρεθεί και ψηφίσει αντ' αυτού. Το σχετικό έγγραφο
πρέπει να κατατεθεί στον τόπο της συνέλευσης τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση
της συνέλευσης.
12 Σεπτεμβρίου 2013
ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ,
Εκκαθαριστής.
Αριθμός 4323
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
Ειδοποίηση Τελικής Συνέλευσης Μετόχων
Αναφορικά με την Εταιρεία YULAREDO LIMITED (Η.Ε. 254131) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων),
- και Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113.
Ειδοποιείστε ότι σύμφωνα με το άρθρο 273 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, η Τελική Γενική Συνέλευση των
Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Εσπερίδων 12, 4ος όροφος, 1087 Λευκωσία, στις 21
Οκτωβρίου 2013 και ώρα 8:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της
εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ' αυτούς που τυχόν θα
ζητηθούν.
Οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούμενος να παρευρεθεί και ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει
αντιπρόσωπο ο οποίος δεν είναι ανάγκη να είναι μέτοχος όπως παρευρεθεί και ψηφίσει αντ' αυτού. Το σχετικό έγγραφο
πρέπει να κατατεθεί στον τόπο της συνέλευσης τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση
της συνέλευσης.
12 Σεπτεμβρίου 2013
ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ,
Εκκαθαριστής.
ΤΜΗΜΑ Β
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 20ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
3831
Αριθμός 4324
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
Ειδοποίηση Τελικής Συνέλευσης Μετόχων
Αναφορικά με την Εταιρεία BLACK RIVER CIP SUBSIDIARY 8 LIMITED (H.E. 234127) (υπό εκούσια εκκαθάριση
μετόχων),
- και Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113.
Ειδοποιείστε ότι σύμφωνα με το άρθρο 273 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, η Τελική Γενική Συνέλευση των
Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Εσπερίδων 12, 4ος όροφος, 1087 Λευκωσία, στις 21
Οκτωβρίου 2013 και ώρα 8:30 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της
εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ' αυτούς που τυχόν θα
ζητηθούν.
Οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούμενος να παρευρεθεί και ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει
αντιπρόσωπο ο οποίος δεν είναι ανάγκη να είναι μέτοχος όπως παρευρεθεί και ψηφίσει αντ' αυτού. Το σχετικό έγγραφο
πρέπει να κατατεθεί στον τόπο της συνέλευσης τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση
της συνέλευσης.
12 Σεπτεμβρίου 2013
ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ,
Εκκαθαριστής.
Αριθμός 4325
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
Ειδοποίηση Τελικής Συνέλευσης Μετόχων
Αναφορικά με την Εταιρεία ARCTIC POINT SHIPPING COMPANY LIMITED (H.E. 138308) (υπό εκούσια εκκαθάριση
μετόχων),
- και Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113.
Ειδοποιείστε ότι σύμφωνα με το άρθρο 273 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, η Τελική Γενική Συνέλευση των
Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Γεωργίου Καραϊσκάκη 13, 3032 Λεμεσός, στις 21
Οκτωβρίου 2013 και ώρα 10:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της
εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ' αυτούς που τυχόν θα
ζητηθούν.
Οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούμενος να παρευρεθεί και ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει
αντιπρόσωπο ο οποίος δεν είναι ανάγκη να είναι μέτοχος όπως παρευρεθεί και ψηφίσει αντ' αυτού. Το σχετικό έγγραφο
πρέπει να κατατεθεί στον τόπο της συνέλευσης τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση
της συνέλευσης.
12 Σεπτεμβρίου 2013
ΜΟΔΕΣΤΟΣ ΜΟΔΕΣΤΟΥ,
Εκκαθαριστής.
Αριθμός 4326
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
Ειδοποίηση Τελικής Συνέλευσης Μετόχων
Αναφορικά με την Εταιρεία IOLI WINES TRADING LIMITED (H.E. 104974) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων),
- και Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113.
Ειδοποιείστε ότι σύμφωνα με το άρθρο 273 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, η Τελική Γενική Συνέλευση των
Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Αγίου Ανδρέου 339, 1ος όροφος, Γραφείο 104, 3035
Λεμεσός, Τ.0. 56545, 3308 Λεμεσός, στις 21 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 11:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω
Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν
εξηγήσεις πάνω σ" αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν.
Οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούμενος να παρευρεθεί και ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει
αντιπρόσωπο ο οποίος δεν είναι ανάγκη να είναι μέτοχος όπως παρευρεθεί και ψηφίσει αντ' αυτού. Το σχετικό έγγραφο
πρέπει να κατατεθεί στον τόπο της συνέλευσης τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση
της συνέλευσης.
12 Σεπτεμβρίου 2013
ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ,
Εκκαθαριστής
ΤΜΗΜΑ Β
3832
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 20ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
Αριθμός 4327
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
Ειδοποίηση Τελικής Συνέλευσης Μετόχων
Αναφορικά με την Εταιρεία VATREN INVESTMENTS LIMITED (Η.Ε. 210142) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων),
- και Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113.
Ειδοποιείστε ότι σύμφωνα με το άρθρο 273 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, η Τελική Γενική Συνέλευση των
Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Γρίβα Διγενή 1 "V5, Trident Centre, 3101 Λεμεσός, στις
21 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 16:00 για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της
εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ' αυτούς που τυχόν θα
ζητηθούν.
Οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούμενος να παρευρεθεί και ψηφίσει κατά την ττιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει
αντιπρόσωπο ο οποίος δεν είναι ανάγκη να είναι μέτοχος όπως παρευρεθεί και ψηφίσει αντ' αυτού. Το σχετικό έγγραφο
πρέπει να κατατεθεί στον τόπο της συνέλευσης τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση
της συνέλευσης.
12 Σεπτεμβρίου 2013
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΡΜΟΓΕΝΟΥΣ,
Εκκαθαριστής.
Αριθμός 4328
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ, 113
Ειδοποίηση Τελικής Συνέλευσης Μετόχων
Αναφορικά με την Εταιρεία GLAFETA HOLDINGS LIMITED (Η.Ε. 184489) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων),
- και Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113.
Ειδοποιείστε ότι σύμφωνα με το άρθρο 273 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ, 113, η Τελική Γενική Συνέλευση των
Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Γρ. Ξενόπουλου 30, 3106 Λεμεσός, στις 21
Οκτωβρίου 2013 και ώρα 10:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της
εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ' αυτούς που τυχόν θα
ζητηθούν.
Οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούμενος να παρευρεθεί και ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει
αντιπρόσωπο ο οποίος δεν είναι ανάγκη να είναι μέτοχος όπως παρευρεθεί και ψηφίσεί αντ" αυτού. Το σχετικό έγγραφο
πρέπει να κατατεθεί στον τόπο της συνέλευσης τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίσθηκε για τη^ σύγκληση
της συνέλευσης.
13 Σεπτεμβρίου 2013
ΠΑΝΙΚΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ,
Εκκαθαριστής.
Αριθμός 4329
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
Ειδοποίηση Τελικής Συνέλευσης Μετόχων
Αναφορικά με την Εταιρεία ZUBAIDA HOLDINGS LIMITED (Η.Ε. 261032) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων),
- καιΑναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113.
Ειδοποιείστε ότι σύμφωνα με το άρθρο 273 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. Τ13, η Τελική Γενική Συνέλευση των
Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Γρ. Ξενόπουλου 30, 3106 Λεμεσός, στις 21
Οκτωβρίου 2013 και ώρα 13:00 για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης
της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ' αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν.
Οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούμενος να παρευρεθεί και ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει
αντιπρόσωπο ο οποίος δεν είναι ανάγκη να είναι μέτοχος όπως παρευρεθεί και ψηφίσει αντ' αυτού. Το σχετικό έγγραφο
πρέπει να κατατεθεί στον τόπο της συνέλευσης τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση
της συνέλευσης.
13 Σεπτεμβρίου 2013
ΠΑΝΙΚΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ,
Εκκαθαριστής
ΤΜΗΜΑ Β
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 20ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
3833
Αριθμός 4330
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
Ειδοποίηση Τελικής Συνέλευσης Μετόχων
Αναφορικά με την Εταιρεία MELLORO INVESTMENTS LIMITED (Η.Ε. 122900) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων),
- και Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113.
Ειδοποιείστε ότι σύμφωνα με το άρθρο 273 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, η Τελική Γενική Συνέλευση των
Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Θεμ. Δέρβη 12, Palais D' Ivoire, 2ος όροφος, Γρ. 201,
1066 Λευκωσία, στις 21 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 11:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι
λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ' αυτούς
που τυχόν θα ζητηθούν.
Οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούμενος να παρευρεθεί και ψηφίσει κατά την πιο· πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει
αντιπρόσωπο ο οποίος δεν είναι ανάγκη να είναι μέτοχος όπως παρευρεθεί και ψήφισε! αντ' αυτού. Το σχετικό έγγραφο
πρέπει να κατατεθεί στον τόπο της συνέλευσης τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση
της συνέλευσης.
13 Σεπτεμβρίου 2013
ΧΡ1ΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ,
Εκκαθαριστής.
Αριθμός 4331
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑίΡΕιΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
Ειδοποίηση Τελικής Συνέλευσης Μετόχων
Αναφορικά με την Εταιρεία ADVALORE LIMITED (Η.Ε. 202421) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων),
-και Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113.
Ειδοποιείστε ότι σύμφωνα με το άρθρο 273 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, η Τελική Γενική Συνέλευση των
Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Θεμιστοκλή Δέρβη 12, Palais D' Ivoire, 1066
Λευκωσία, στις 21 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 11.00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της" εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι
λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ' αυτούς
που τυχόν θα ζητηθούν.
Οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούμενος να παρευρεθεί και ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει
αντιπρόσωπο ο οποίος δεν είναι ανάγκη να είναι μέτοχος όπως παρευρεθεί και ψηφίσει αντ' αυτού. Το σχετικό έγγραφο
πρέπει να κατατεθεί στον τόπο της συνέλευσης τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση
της συνέλευσης.
13 Σεπτεμβρίου 2013
ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ,
Εκκαθαριστής.
Αριθμός 4332
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
Ειδοποίηση Τελικής Συνέλευσης Μετόχων
Αναφορικά με την Εταιρεία FINAM IT FUND LIMITED (Η.Ε. 243159) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων),
- και Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113.
Ειδοποιείστε ότι σύμφωνα με το άρθρο 273 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, η Τελική Γενική Συνέλευση των
Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στη Λεωφ. Προδρόμου 75, Oneworld Parkview House, 4ος
όροφος, 2063 Στρόβολος, Λευκωσία, στις 21 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 10:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω
Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν
εξηγήσεις πάνω σ' αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν.
Οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούμενος να παρευρεθεί και ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει
αντιπρόσωπο ο οποίος δεν είναι ανάγκη να είναι μέτοχος όπως παρευρεθεί και ψηφίσει αντ' αυτού. Το σχετικό έγγραφο
πρέπει να κατατεθεί στον τόπο της συνέλευσης τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση
της συνέλευσης.
13 Σεπτεμβρίου 2013
ΣΑΒΒΑΣ ΣΙΑΤΗΣ,
Εκκαθαριστής.
Μ
ΤΜΗΜΑ Β
3834
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 20ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
Αριθμός 4333
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
Ειδοποίηση Τελικής Συνέλευσης Μετόχων
Αναφορικά με την Εταιρεία CYPET-TRADE LIMITED (Η.Ε. 89452) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων),
-καιΑναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113.
Ειδοποιείστε ότι σύμφωνα με το άρθρο 273 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, η Τελική Γενική Συνέλευση των
Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στη Λεωφ. Προδρόμου 75, Oneworld Parkview House, 4ος
όροφος, 2063 Στρόβολος, Λευκωσία, στις 21 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 10:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω
Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν
εξηγήσεις πάνω σ" αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν.
Οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούμενος να παρευρεθεί και ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει
αντιπρόσωπο ο οποίος δεν είναι ανάγκη να είναι μέτοχος όπως παρευρεθεί και ψηφίσει αντ' αυτού. Το σχετικό έγγραφο
πρέπει να καππεθεί στον τόπο της συνέλευσης τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση
της συνέλευσης.
13 Σεπτεμβρίου 2013
ΣΑΒΒΑΣ ΣΙΑΤΗΣ,
Εκκαθαριστής.
Αριθμός 4334
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
Ειδοποίηση Τελικής Συνέλευσης Μετόχων
Αναφορικά με την Εταιρεία WARWICK INSURANCE CO. LIMITED (H.E. 28981) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων),
-και Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113.
Ειδοποιείστε ότι σύμφωνα με το άρθρο 273 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, η Τελική Γενική Συνέλευση των
Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Ρωμανού 2, Κτίριο Τλαΐς, 1ος όροφος, 1070
Λευκωσία, στις 20 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 10:30 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι
λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ' αυτούς
που τυχόν θα ζητηθούν.
Οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούμενος να παρευρεθεί και ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει
αντιπρόσωπο σ οποίος δεν είναι ανάγκη να είναι μέτοχος όπως παρευρεθεί και ψηφίσει αντ" αυτού. Το σχετικό έγγραφο
πρέπει να κατατεθεί στον τόπο της συνέλευσης τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση
της συνέλευσης.
13 Σεπτεμβρίου 2013
ΠΑΥΛΟΣ ΝΑΚΟΥΖΗ,
Εκκαθαριστής.
Αριθμός 4335
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
Ειδοποίηση Τελικής Συνέλευσης Μετόχων
Αναφορικά με την Εταιρεία COMPUMEDiCS LIMITED (H.E. 180326) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων),
- και Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113.
Ειδοποιείστε ότι σύμφωνα με το άρθρο 273 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, η Τελική Γενική Συνέλευση των
Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Ρωμανού 2, Κτίριο Τλαίς, 1ος όροφος, 1070
Λευκωσία, στις 23 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 11:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι
λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ' αυτούς
που τυχόν θα ζητηθούν.
Οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούμενος να παρευρεθεί και ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει
αντιπρόσωπο ο οποίος δεν είναι ανάγκη να είναι μέτοχος όπως παρευρεθεί και ψηφίσει αντ' αυτού. Το σχετικό έγγραφο
πρέπει να κατατεθεί στον τόπο της συνέλευσης τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση
της συνέλευσης.
13 Σεπτεμβρίου 2013
ΠΑΥΛΟΣ ΝΑΚΟΥΖΗ,
Εκκαθαριστής.
ΤΜΗΜΑ Β
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 20ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
3835
Αριθμός 4336
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
Ειδοποίηση Τελικής Συνέλευσης Μετόχων
Αναφορικά με την Εταιρεία Α.Μ.Ζ. CONSULTING LIMITED (Η.Ε. 19617) {υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων),
- και Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113.
Ειδοποιείστε ότι σύμφωνα με το άρθρο 273 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, η Τελική Γενική Συνέλευση των
Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Ρωμανού 2, Κτίριο Τλαίς, 1ος όροφος, 1070
Λευκωσία, στις 20 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 10:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι
λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ' αυτούς
που τυχόν θα ζητηθούν.
Οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούμενος να παρευρεθεί και ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει
αντιπρόσωπο ο οποίος δεν είναι ανάγκη να είναι μέτοχος όπως παρευρεθεί και ψηφίσει αντ' αυτού. Το σχετικό έγγραφο
πρέπει να κατατεθεί στον τόπο της συνέλευσης τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση
της συνέλευσης.
13 Σεπτεμβρίου 2013
ΠΑΥΛΟΣ ΝΑΚΟΥΖΗ,
Εκκαθαριστής,
Αριθμός 4337
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
Ειδοποίηση Τελικής Συνέλευσης Μετόχων
Αναφορικά με την Εταιρεία EVOGENIX LIMITED {Η.Ε. 180560) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων),
- και Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113.
Ειδοποιείστε ότι σύμφωνα με το άρθρο 273 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, η Τελική Γενική Συνέλευση των
Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Ρωμανού 2, Κτίριο Τλαίς, 1ος όροφος, 107Q
Λευκωσία, στις 21 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 11:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι
λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ' αυτούς
που τυχόν θα ζητηθούν.
Οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούμενος να παρευρεθεί και ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει
αντιπρόσωπο ο οποίος δεν είναι ανάγκη να είναι μέτοχος όπως παρευρεθεί και ψηφίσει αντ' αυτού. Το σχετικό έγγραφο
πρέπει να κατατεθεί στον τόπο της συνέλευσης τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση
της συνέλευσης.
13 Σεπτεμβρίου 2013
ΠΑΥΛΟΣ ΝΑΚΟΥΖΗ,
Εκκαθαριστής.
Αριθμός 4338
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
Ειδοποίηση Τελικής Συνέλευσης Μετόχων
Αναφορικά με την Εταιρεία MILLSTEIN LIMITED (Η.Ε. 199694) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων),
- και Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113.
Ειδοποιείστε ότι σύμφωνα με το άρθρο 273 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, η Τελική Γενική Συνέλευση των
Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Αγίας Ζώνης αρ. 50, Αριάνθη Κώρτ, 2ος όροφος,
3090 Λεμεσός, στις 21 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 11:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι
λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ' αυτούς
που τυχόν θα ζητηθούν.
Οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούμενος να παρευρεθεί και ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει
αντιπρόσωπο ο οποίος δεν είναι ανάγκη να είναι μέτοχος όπως παρευρεθεί και ψηφίσει αντ" αυτού. Το σχετικό έγγραφο
πρέπει να κατατεθεί στον τόπο της συνέλευσης τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση
της συνέλευσης.
13 Σεπτεμβρίου 2013
ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ,
Εκκαθαριστής.
ΤΜΗΜΑ Β
3836
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 20ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
Αριθμός 4339
Ο ΠΕΡ( ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
Ειδοποίηση Τελικής Συνέλευσης Μετόχων
Αναφορικά με την Εταιρεία HANAFAS INVEST & FINANCE LIMITED (Η.Ε. 236772) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων),
- και Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113.
Ειδοποιείστε ότι σύμφωνα με το άρθρο 273 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, η Τελική Γενική Συνέλευση των
Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Αγίου Παύλου 15, Οίκημα Λήδρα, Άγιος Ανδρέας,
1105 Λευκωσία, στις 21 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 11:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι
λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ" αυτούς
που τυχόν θα ζητηθούν.
Οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούμενος να παρευρεθεί και ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει
αντιπρόσωπο ο οποίος δεν είναι ανάγκη να είναι μέτοχος όπως παρευρεθεί και ψηφίσει αντ' αυτού. Το σχετικό έγγραφο
πρέπει να κατατεθεί στον τόπο της συνέλευσης τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση
της συνέλευσης.
13 Σεπτεμβρίου 2013
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΖΑΧΑΡΟΥΛΗΣ,
Εκκαθαριστής.
Αριθμός 4340
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων
Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας WHIPPY INVESTMENTS LIMITED
σύμφωνα με το άρθρο 262 (1)
Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας WHIPPY INVESTMENTS LIMITED η οποία έγινε στις 3 Σεπτεμβρίου 2013
λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :Ή Εταιρεία WHIPPY INVESTMENTS LIMITED να διαλυθεί εκούσια".
Γραμματέας / Πρόεδρος
Αριθμός 4341
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων
Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288
Αριθμός Εταιρείας : Η.Ε. 238683.
Όνομα Εταιρείας : WHIPPY INVESTMENTS LIMITED.
Είδος Εργασίας : Επενδύσεις.
Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Μίλτωνος 86Α, 3047 Λεμεσός.
Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή
: Κέστερ Αγαθοκλέους, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ'34, Πολυκατοικία ΧΤιάννη, 4ος
όροφος, 3065 Λεμεσός.
Ημερομηνία Διορισμού : 3 Σεπτεμβρίου 2013.
Από ποιόν διορίστηκε - Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας WHIPPY INVESTMENTS LIMITED,
ημερομηνίας 3 Σεπτεμβρίου 2013.
Αριθμός 4342
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων
Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας BENDROAD LIMITED
σύμφωνα με το άρθρο 262 (1)
Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας BENDROAD LIMITED η οποία έγινε στις 3 Σεπτεμβρίου 2013 λήφθηκε η
πιο κάτω Ειδική Απόφαση :"Η Εταιρεία BENDROAD LIMITED να διαλυθεί εκούσια".
Γραμματέας / Πρόεδρος
ΤΜΗΜΑ Β
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 20ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
3837
Αριθμός 4343
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων
Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288
Αριθμός Εταιρείας : Η.Ε. 238679.
Όνομα Εταιρείας : BENDROAD LIMITED.
Είδος Εργασίας : Επενδύσεις.
Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Μίλτωνος 86Α, 3047 Λεμεσός.
Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή
: Κέστερ Αγαθοκλέους, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ'34, Πολυκατοικία ΧΤιάννη, 4ος
όροφος, 3065 Λεμεσός.
Ημερομηνία Διορισμού : 3 Σεπτεμβρίου 2013.
Από ποιόν διορίστηκε - Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας BENDROAD LIMITED, ημερομηνίας 3
Σεπτεμβρίου 2013.
Αριθμός 4344
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων
Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας BITETOWN LIMITED
σύμφωνα με το άρθρο 262 (1)
Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας BITETOWN LIMITED η οποία έγινε στις 3 Σεπτεμβρίου 2013 λήφθηκε η
πιο κάτω Ειδική Απόφαση >
"Η Εταιρεία BITETOWN LIMITED να διαλυθεί εκούσια".
Γραμματέας/ Πρόεδρος
Αριθμός 4345
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων
Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288
Αριθμός Εταιρείας : Η.Ε. 238797.
Όνομα Εταιρείας : BITETOWN LIMITED.
Είδος Εργασίας : Επενδύσεις.
Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Μίλτωνος 86Α, 3047 Λεμεσός.
Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή
: Κέστερ Αγαθοκλέους, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ'34, Πολυκατοικία ΧΤιάννη, 4ος
όροφος, 3065 Λεμεσός.
Ημερομηνία Διορισμού : 3 Σεπτεμβρίου 2013.
Από ποιόν διορίστηκε - Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας BITETOWN LIMITED, ημερομηνίας 3
Σεπτεμβρίου 2013.
Αριθμός 4346
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων
Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας LEONIKA LIMITED
σύμφωνα με το άρθρο 262 (1)
Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας LEONIKA LIMITED η οποία έγινε στις 9 Σεπτεμβρίου 2013 λήφθηκε η πιο
κάτω Ειδική Απόφαση .Ή Εταιρεία LEONIKA LIMITED να διαλυθεί εκούσια".
Γραμματέας / Πρόεδρος
ΤΜΗΜΑ Β
3838
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 20ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
Αριθμός 4347
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων
Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288
Αριθμός Εταιρείας : Η.Ε. 226750.
Ονομα Εταιρείας : LEONIKA LIMITED.
Είδος Εργασίας : Γενικό εμπόριο.
Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : 28ης Οκτωβρίου 237, Lophitis Business Center II, 3ος όροφος, 3035 Λεμεσός.
Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή
: Άννα Ιωάννου, Άρσους 33, Horizon House αρ. 5, 4043 Γερμασόγεια, Λεμεσός.
Ημερομηνία Διορισμού : 9 Σεπτεμβρίου 2013.
Από ποιόν διορίστηκε - Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας LEONIKA LIMITED, ημερομηνίας 9
Σεπτεμβρίου 2013.
Αριθμός 4348
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
Ειδοποίηση Τελικής Συνέλευσης Μετόχων
Αναφορικά με την Εταιρεία LEONIKA LIMITED (Η.Ε. 226750) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων),
- και Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113.
Ειδοποιείστε ότι σύμφωνα με το άρθρο 273 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, η Τελική Γενική Συνέλευση των
Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό 28ης Οκτωβρίου 237, Lophitis Business Center II,
3ος όροφος, 3035 Λεμεσός, στις 21 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 10:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής
Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις
πάνω σ' αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν.
Οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούμενος να παρευρεθεί και ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει
αντιπρόσωπο ο οποίος δεν είναι ανάγκη να είναι μέτοχος όπως παρευρεθεί και ψηφίσει αντ' αυτού. Το σχετικό έγγραφο
πρέπει να κατατεθεί στον τόπο της συνέλευσης τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση
της συνέλευσης.
13 Σεπτεμβρίου 2013
ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ,
Εκκαθαριστής.
Αριθμός 4349
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων
Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας JAYRELL HOLDINGS LIMITED
σύμφωνα με το άρθρο 262 (1)
Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας JAYRELL HOLDINGS LIMITED η οποία έγινε στις 21 Ιουνίου 2013.
λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :"Η Εταιρεία JAYRELL HOLDINGS LIMITED να διαλυθεί εκούσια".
Γραμματέας / Πρόεδρος
Αριθμός 4350
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων
Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288
Αριθμός Εταιρείας : Η.Ε. 287129.
Όνομα Εταιρείας : JAYRELL HOLDINGS LIMITED.
Είδος Εργασίας : Συναλλαγές σε μετοχές και άλλα χρηματοοικονομικά μέσα.
Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Αγίου Γεωργίου Μακρή 64, Άννα Μαρία Λένα Κώρτ, Γραφείο 201, 6037
Λάρνακα.
Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή
: Μάριος Α. Κοσμά, Καυκάσου 9, Αγλαντζιά, Τ.Θ. 27142, 1642 Λευκωσία.
Ημερομηνία Διορισμού : 21 Ιουνίου 2013.
Από ποιόν διορίστηκε - Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας JAYRELL HOLDINGS LIMITED, ημερομηνίας
21 Ιουνίου 2013.
ΤΜΗΜΑ Β
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 20ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
3839
Αριθμός 4351
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων
Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας BRAMOY INVESTMENTS LIMITED
σύμφωνα με το άρθρο 262 (1)
Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας BRAMOY INVESTMENTS LIMITED η οποία έγινε στις 21 Ιουνίου 2013
λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :"Η Εταιρεία BRAMOY INVESTMENTS LIMITED να διαλυθεί εκούσια".
Γραμματέας / Πρόεδρος
Αριθμός 4352
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων
Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288
Αριθμός Εταιρείας : Η.Ε. 290316.
Όνομα Εταιρείας : BRAMOY INVESTMENTS LIMITED.
Είδος Εργασίας : Συναλλαγές σε μετοχές και άλλα χρηματοοικονομικά μέσα.
Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Νικολάου Καταλάνου 1, 1 όροφος, Γραφείο 101, 2121 Αγλαντζιά, Λευκωσία.
Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή
: Μάριος Α. Κοσμά, Καυκάσου 9, Αγλαντζιά, Τ.Θ. 27142, 1642 Λευκωσία.
Ημερομηνία Διορισμού : 21 Ιουνίου 2013.
Από ποιόν διορίστηκε - Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας BRAMOY INVESTMENTS LIMITED,
ημερομηνίας 21 Ιουνίου 2013.
Αριθμός 4353
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων
Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας CCKBC HOLDINGS LIMITED
σύμφωνα με το άρθρο 262 (1)
Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας CCKBC HOLDINGS LIMITED η οποία έγινε στις 6 Σεπτεμβρίου 2013
λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :"Η Εταιρεία CCKBC HOLDINGS LIMITED να διαλυθεί εκούσια".
Γραμματέας / Πρόεδρος
Αριθμός 4354
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων
Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288
Αριθμός Εταιρείας : Η.Ε. 167570.
Όνομα Εταιρείας : CCKBC HOLDINGS LIMITED.
Είδος Εργασίας : Ιθύνουσα/Επενδύσεις (Holdings).
Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Διαγόρου 2, ERA House, 11 ος όροφος, 1097 Λευκωσία.
Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή
: Χρίστος Κυπριανού, Διαγόρου 2, ERA House, 11ος όροφος, 1097 Λευκωσία.
Ημερομηνία Διορισμού : 6 Σεπτεμβρίου 2013.
Από ποιόν διορίστηκε - Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας CCKBC HOLDINGS LIMITED, ημερομηνίας 6
Σεπτεμβρίου 2013.
ΤΜΗΜΑ Β
3840
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 20ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
Αριθμός 4355
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων
Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας VISTAFIN COMPANY LIMITED
σύμφωνα με το άρθρο 262 (1)
Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας VISTAFIN COMPANY LIMITED η- οποία έγινε στις 6 Σεπτεμβρίου 2013
λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :"Η Εταιρεία VISTAFIN COMPANY LIMITED να διαλυθεί εκούσια".
Γραμματέας / Πρόεδρος
Αριθμός 4356
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων
Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288
Αριθμός Εταιρείας : Η.Ε. 192844.
Όνομα Εταιρείας : VISTAFIN COMPANY LIMITED.
Είδος Εργασίας : Εταιρεία επενδύσεων σε μετοχές.
Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Νεοπτόλεμου 6,1087 Λευκωσία.
Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή
: Μάριος Πρώιος, Δερβενακίων 6, 2023 Στράβσλος, Λευκωσία.
Ημερομηνία Διορισμού : 6 Σεπτεμβρίου 2013.
Από ποιόν διορίστηκε - Από τηνΈκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας VISTAFIN COMPANY LIMITED, ημερομηνίας
6 Σεπτεμβρίου 2013.
Αριθμός 4357
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων
Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας ABIKARI HOLDINGS LTD
σύμφωνα με το άρθρο 262 (1)
Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ABIKARi HOLDINGS LTD η οποία έγινε στις 10 Σεπτεμβρίου 2013
λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :"Η Εταιρεία ABIKARI HOLDINGS LTD να διαλυθεί εκούσια".
Γραμματέας / Πρόεδρος
Αριθμός 4358
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων
Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288
Αριθμός Εταιρείας : Η.Ε. 257367.
Όνομα Εταιρείας : ABIKARI HOLDINGS LTD.
Είδος Εργασίας : Γενικό εμπόριο.
Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Ρωμανού 2, Κτίριο Τλαίς, 6ος όροφος, Γραφείο 601,107Q Λευκωσία.
Ονομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή
: Μαργαρίτα Ζηντίλη, Ρωμανού 2, Κτίριο Τλαίς, 6ος όροφος, Γραφείο 601, 1070
Λευκωσία.
Ημερομηνία Διορισμού : 10 Σεπτεμβρίου 2013.
Από ποιόν διορίστηκε - Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ABIKARI HOLDINGS LTD, ημερομηνίας 10
Σεπτεμβρίου 2013.
ΤΜΗΜΑ Β
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 20ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
3841
Αριθμός 4359
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων
Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας 11 RAF (CYPRUS) FIVE LIMITED
σύμφωνα με το άρθρο 262 (1)
Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας 11 RAF (CYPRUS) FIVE LIMITED η. οποία έγινε στις 9 Σεπτεμβρίου 2013
λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :Ή Εταιρεία 11 RAF (CYPRUS) FIVE LIMITED να διαλυθεί εκούσια".
Γραμματέας / Πρόεδρος
Αριθμός 4360
Ό ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων
Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288
Αριθμός Εταιρείας : Η.Ε. 203962.
Όνομα Εταιρείας : 11 RAF (CYPRUS) FIVE LIMITED.
Είδος Εργασίας : Εργασίες επενδύσεων.
Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Λάμπουσας αρ. 1,1095 Λευκωσία.
Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή
: Γιώργος Μ. Ιωάννου, Λάμπουσας αρ. 1,1095 Λευκωσία.
Ημερομηνία Διορισμού : 9 Σεπτεμβρίου 2013.
Από ποιόν διορίστηκε - Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας 11 RAF (CYPRUS) FIVE LIMITED,
ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2013.
Αριθμός 4361
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων
Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας RAMFT TFtADING LIMITED
σύμφωνα με το άρθρο 262 (1)
Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας RAMFT TRADING LIMITED η οποία έγινε στις 28 Αυγούστου 2013
λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :"Η Εταιρεία RAMFT TRADING LIMITED να διαλυθεί εκούσια".
Γραμματέας / Πρόεδρος
Αριθμός 4362
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων
Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288
Αριθμός Εταιρείας : Η.Ε. 162711.
Όνομα Εταιρείας : RAMFT TRADING LIMITED.
Είδος Εργασίας : Επενδύσεις.
Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Σωτήρη Παπαλαζάρου 14, Τσέρι, 2480 Λευκωσία.
Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή
: Χαράλαμπος Μεϊβατζής, Λεωφ. Αιγύπτου 12,1097 Λευκωσία.
Ημερομηνία Διορισμού : 28 Αυγούστου 2013
Από ποιόν διορίστηκε - Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας RAMFT TRADING LIMITED, ημερομηνίας 28
Αυγούστου 2013.
ΤΜΗΜΑ Β
3842
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 20ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
Αριθμός 4363
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων
Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας MOLANDA HOLDINGS LTD
σύμφωνα με το άρθρο 262 (1)
Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας MOLANDA HOLDINGS LTD η οποία έγινε στις 6 Σεπτεμβρίου 2013
λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :"Η Εταιρεία MOLANDA HOLDINGS LTD να διαλυθεί εκούσια".
Γραμματέας / Πρόεδρος
Αριθμός 4364
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων
Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288
Αριθμός Εταιρείας : Η.Ε. 231884.
Όνομα Εταιρείας : MOLANDA HOLDINGS LTD.
Είδος Εργασίας : Holdings.
Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου III, 155, Proteas House, 5ος όροφος, 3026 Λεμεσός.
Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή
: Αικατερίνη Αραμπίδου, Μάριου Αγαθαγγέλου 9, Cleopatra Court, Γραφείο 001,
Αγιος Γεώργιος Χαβούζας, 3080 Λεμεσός.
Ημερομηνία Διορισμού : 6 Σεπτεμβρίου 2013.
Από ποιόν διορίστηκε - Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας MOLANDA HOLDINGS LTD, ημερομηνίας 6
Σεπτεμβρίου 2013.
Αριθμός 4365
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
Εκούσια Εκκαθάριση υπό Πιστωτών
Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας YVAIN LTD
σύμφωνα με το άρθρο 262 (1)
Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας YVAIN LTD η οποία έγινε στις 2 Αυγούστου 2013 λήφθηκε η πιο κάτω
Ειδική Απόφαση :"Η Εταιρεία YVAIN LTD να διαλυθεί εκούσια".
Γραμματέας / Πρόεδρος
Αριθμός 4366
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
Εκούσια Εκκαθάριση υπό Πιστωτών
Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288
Αριθμός Εταιρείας : Η.Ε. 202087.
Όνομα Εταιρείας : YVAIN LTD.
Είδος Εργασίας : Επενδυτικές εργασίες.
Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Θέκλας Λυσιώτη 35, Eagle Star House, 5ος όροφος, 3030 Λεμεσός.
Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή : Μιχάλης Α. Λοϊζίδης, 16ης Ιουνίου 1943, 11, 3022 Λεμεσός.
Ημερομηνία Διορισμού : 2 Αυγούστου 2013.
Από ποιόν διορίστηκε - Από τους μετόχους και πιστωτές σε συνεδρίαση της YVAIN LTD.
ΤΜΗΜΑ Β
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 20ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
3843
Αριθμός 4367
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
Εκούσια Εκκαθάριση υπό Πιστωτών
Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας SHASTOL HOLDINGS
σύμφωνα με το άρθρο 262 (1)
Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας SHASTOL HOLDINGS η οποία έγινε στις 2 Αυγούστου 2013 λήφθηκε η
πιο κάτω Ειδική Απόφαση :Ή Εταιρεία SHASTOL HOLDINGS να διαλυθεί εκούσια".
Γραμματέας / Πρόεδρος
Αριθμός 4368
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
Εκούσια Εκκαθάριση υπό Πιστωτών
Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288
Αριθμός Εταιρείας : Η.Ε. 201540.
Όνομα Εταιρείας : SHASTOL HOLDINGS.
Είδος Εργασίας : Επενδυτικές εργασίες.
Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Θέκλας Λυσιώτη 35, Eagle Star House, 5ος όροφος, 3030 Λεμεσός.
Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή : Μιχάλης Α. Λοϊζίδης, 16ης Ιουνίου 1943, 11, 3022 Λεμεσός.
Ημερομηνία Διορισμού : 2 Αυγούστου 2013.
Από ποιόν διορίστηκε - Α π ό τους μετόχους και πιστωτές σε συνεδρίαση της SHASTOL HOLDINGS.
Αριθμός 4369
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων
Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας HITAVERS TRADE LIMITED
σύμφωνα με το άρθρο 262 (1)
Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας HITAVERS TRADE LIMITED η οποία έγινε στις 30 Αυγούστου 2013
λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :Ή Εταιρεία HITAVERS TRADE LIMITED να διαλυθεί εκούσια".
Γραμματέας / Πρόεδρος
Αριθμός 4370
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων
Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288
Αριθμός Εταιρείας : Η.Ε. 140268.
Όνομα Εταιρείας : HITAVERS TRADE LIMITED.
Είδος Εργασίας : Αδρανής.
Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Αγίου Παύλου 15, Οίκημα Λήδρα, Γρ. 104, Αγιος Ανδρέας, 1105 Λευκωσία.
Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή
: Παρασκευάς Ζαχαρούλης, Αγίου Αθανασίου 20Α, 7102 Αραδίτπτου, Λάρνακα.
Ημερομηνία Διορισμού : 30 Αυγούστου 2013.
Από ποιόν διορίστηκε - Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας HITAVERS TRADE LIMITED, ημερομηνίας 30
Αυγούστου 2013.
ΤΜΗΜΑ Β
3844
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 20ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
Αριθμός 4371
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
Ειδοποίηση Τελικής Συνέλευσης Μετόχων
Αναφορικά με την Εταιρεία HITAVERS TRADE LIMITED (Η.Ε. 140268) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων),
- και Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113.
Ειδοποιείστε ότι σύμφωνα με το άρθρο 273 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, η Τελική Γενική Συνέλευση των
Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Αγίου Παύλου 15, Οίκημα Λήδρα, Αγιος Ανδρέας,
1105 Λευκωσία, στις 21 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 11.00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι
λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ' αυτούς
που τυχόν θα ζητηθούν.
Οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούμενος να παρευρεθεί και ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει
αντιπρόσωπο ο οποίος δεν είναι ανάγκη να είναι μέτοχος όπως παρευρεθεί και ψηφίσει αντ' αυτού. Το σχετικό έγγραφο
πρέπει να κατατεθεί στον τόπο της συνέλευσης τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση
της συνέλευσης.
16 Σεπτεμβρίου 2013
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΖΑΧΑΡΟΥΛΗΣ,
Εκκαθαριστής.
Αριθμός 4372
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων
Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας SKUDRA TRADING LIMITED
σύμφωνα με το άρθρο 262 (1)
Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας SKUDRA TRADING LIMITED η οποία έγινε στις 10 Απριλίου 2013
λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :"Η Εταιρεία SKUDRA TRADING LIMITED να διαλυθεί εκούσια".
Γραμματέας / Πρόεδρος
Αριθμός 4373
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων
Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288
Αριθμός Εταιρείας : Η.Ε. 183688.
Όνομα Εταιρείας : SKUDRA TRADING LIMITED.
Είδος Εργασίας : Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και επενδύσεων.
Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Αρσινόης 55, Γραφείο 12, Ακρόπολη, 2001 Στρόβολος, Λευκωσία.
Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή
■. Μαρία Σαβεριάδου, Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 1, Μέγαρο Δαμαλή, 1ος
όροφος, 6016 Λάρνακα.
Ημερομηνία Διορισμού : 10 Απριλίου 2013.
Από ποιόν διορίστηκε - Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας SKUDRA TRADING LIMITED, ημερομηνίας
10 Απριλίου 2013.
Αριθμός 4374
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων
Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας SIONADE HOLDINGS LIMITED
σύμφωνα με το άρθρο 262 (1)
Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας SIONADE HOLDINGS LIMITED η οποία έγινε στις 23 Ιουλίου 2013
λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :"Η Εταιρεία SIONADE HOLDINGS LIMITED να διαλυθεί εκούσια".
ΤΜΗΜΑ Β
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 20ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
3845
Γραμματέας / Πρόεδρος
Αριθμός 4375
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων
Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288
Αριθμός Εταιρείας : Η.Ε. 183928.
Όνομα Εταιρείας : SIONAD*E HOLDINGS LIMITED.
Είδος Εργασίας : Επενδυτικές δραστηριότητες.
Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Ερεχθείου 1, Antonis Zenios Building, 1 ος όροφος, 2413 Έγκωμη, Λευκωσία.
Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή
: Χρίστος Τσικουρής, Ερεχθείου 1, 2413 Έγκωμη, Λευκωσία.
Ημερομηνία Διορισμού : 23 Ιουλίου 2013.
Από ποιόν διορίστηκε - Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας SIONADE HOLDINGS LIMITED, ημερομηνίας
23 Ιουλίου 2013.
Αριθμός 4376
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων
Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας THOLLEND LIMITED
σύμφωνα με το άρθρο 262 (1)
Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας THOLLEND LIMITED η οποία έγινε στις 11 Σεπτεμβρίου 2013 λήφθηκε η
πιο κάτω Ειδική Απόφαση :Ή Εταιρεία THOLLEND LIMITED να διαλυθεί εκούσια".
Γραμματέας / Πρόεδρος
Αριθμός 4377
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων
Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288
Αριθμός Εταιρείας : Η.Ε. 216143.
Όνομα Εταιρείας : THOLLEND LIMITED.
Είδος Εργασίας : Κατοχή επενδύσεων.
Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Θεμιστοκλή Δέρβη 5, Elenion Building, 2ος όροφος, 1066 Λευκωσία.
Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή
: Κώστας Χατζηκωστή, Αγίας Ζώνης αρ. 50, Αριάνθη Κώρτ, 3090 Λεμεσός, Τ.Κ.
56183, 3305 Λεμεσός.
Ημερομηνία Διορισμού : 11 Σεπτεμβρίου 2013.
Από ποιόν διορίστηκε - Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας THOLLEND LIMITED, ημερομηνίας 11
Σεπτεμβρίου 2013.
Αριθμός 4378
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων
Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας USTOKATTO COMPANY LTD
σύμφωνα με το άρθρο 262 (1)
Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας USTOKATTO COMPANY LTD η οποία έγινε στις 3 Σεπτεμβρίου 2013
λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :"Η Εταιρεία USTOKATTO COMPANY LTD να διαλυθεί εκούσια".
Γραμματέας / Πρόεδρος
ΤΜΗΜΑ Β
3846
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 20ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
Αριθμός 4379
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων
Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288
Αριθμός Εταιρείας : Η.Ε. 309078.
Όνομα Εταιρείας : USTOKATTO COMPANY LTD.
Είδος Εργασίας : Γενικό εμπόριο.
Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Προμηθέως 14, Γραφείο Μ002, 1065 Λευκωσία.
Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή
: Γεωργία Γεωργαλλά, Παλλάδος 9, Διαμ. 203, 1095 Λευκωσία.
Ημερομηνία Διορισμού : 3 Σεπτεμβρίου 2013.
Από ποιόν διορίστηκε - Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας USTOKATTO COMPANY LTD, ημερομηνίας 3
Σεπτεμβρίου 2013.
Αριθμός 4380
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων
Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας SUMPTER PHARMACEUTICALS LIMITED
σύμφωνα με το άρθρο 262 (1)
Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας SUMPTER PHARMACEUTICALS LIMITED η οποία έγινε στις 9
Σεπτεμβρίου 2013 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :"Η Εταιρεία SUMPTER PHARMACEUTICALS LIMITED να διαλυθεί εκούσια".
Γραμματέας / Πρόεδρος
Αριθμός 4381
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων
Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288
Αριθμός Εταιρείας : Η.Ε. 83315.
Όνομα Εταιρείας : SUMPTER PHARMACEUTICALS LIMITED.
Είδος Εργασίας : Γενικό εμπόριο.
Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου III, 9, 1ος όροφος, Γραφείο 106, Λάρνακα.
Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή
: Μιχάλης Κυριακίδης, Λεωφ- Φανερωμένης 115, Μέγαρο Αντουανέττας,
Ημιώροφος, 6031 Λάρνακα.
Ημερομηνία Διορισμού : 9 Σεπτεμβρίου 2013.
Από ποιόν διορίστηκε - Α π ό την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας SUMPTER PHARMACEUTICALS LIMITED,
ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2013.
Αριθμός 4382
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
Ειδοποίηση Τελικής Συνέλευσης Μετόχων
Αναφορικά με την Εταιρεία SUMPTER PHARMACEUTICALS LIMITED (Η.Ε. 83315) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων),
- και Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113.
Ειδοποιείστε ότι σύμφωνα με το άρθρο 273 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, η Τελική Γενική Συνέλευση των
Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στη Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου III, 9, 1ος όροφος, Γραφείο 106,
Λάρνακα, στις 21 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 11:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι
λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ' αυτούς
που τυχόν θα ζητηθούν.
Οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούμενος να παρευρεθεί και ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει
αντιπρόσωπο ο οποίος δεν είναι ανάγκη να είναι μέτοχος όπως παρευρεθεί και ψηφίσει αντ' αυτού. Το σχετικό έγγραφο
πρέπει να κατατεθεί στον τόπο της συνέλευσης τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση
της συνέλευσης.
16 Σεπτεμβρίου 2013
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ,
ΤΜΗΜΑ Β
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 20ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
3847
Εκκαθαριστής.
Αριθμός 4383
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων
Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας MEMRIA TRADING LIMITED
σύμφωνα με το άρθρο 262 (1)
Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας MEMRIA TRADING LIMITED η οποία έγινε στις 5 Σεπτεμβρίου 2013
λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :Ή Εταιρεία MEMRIA TRADING LIMITED να διαλυθεί εκούσια".
Γραμματέας / Πρόεδρος
Αριθμός 4384
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων
Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288
Αριθμός Εταιρείας : Η.Ε. 78547.
Όνομα Εταιρείας : MEMRIA TRADING LIMITED.
Είδος Εργασίας : Γενικό εμπόριο και επενδύσεις σε μετοχές.
Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Αγίας Ελένης 36, Εμπορικό Κέντρο Γαλαξίας, 4ος όροφος, Γραφείο 404, 1061
Λευκωσία.
Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή
: Μηνάς Ιωάννου, Αγίας Ελένης 36, Εμπορικό Κέντρο Γαλαξίας, 4ος όροφος,
Γραφείο 403,1061 Λευκωσία.
Ημερομηνία Διορισμού : 5 Σεπτεμβρίου 2013.
Από ποιόν διορίστηκε - Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας MEMRIA TRADING LIMITED, ημερομηνίας 5
Σεπτεμβρίου 2013.
Αριθμός 4385
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων
Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας VANADIUM GRAND CORPORATION LTD
σύμφωνα με το άρθρο 262 (1)
Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας VANADIUM GRAND CORPORATION LTD η οποία έγινε στις 12
Σεπτεμβρίου 2013 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :"Η Εταιρεία VANADIUM GRAND CORPORATION LTD να διαλυθεί εκούσια".
Γραμματέας / Πρόεδρος
Αριθμός 4386
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων
Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288
Αριθμός Εταιρείας : Η.Ε. 248849.
Όνομα Εταιρείας : VANADIUM GRAND CORPORATION LTD.
Είδος Εργασίας : Επενδύσεις σε μετοχές άλλων εταιρειών και άλλων.
Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Δημοσθένους 4, 1101 Λευκωσία.
Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή
: Χριστόδουλος Χρύσανθου, Δημοσθένους 4, 1101 Λευκωσία.
Ημερομηνία Διορισμού : 12 Σεπτεμβρίου 2013.
ΤΜΗΜΑ Β
3848
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 20ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
Από ποιόν διορίστηκε - Από την Εκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας VANADIUM GRAND CORPORATION LTD,
ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2013.
Αριθμός 4387
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων
Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας INTERORAMA HOLDINGS LTD
σύμφωνα με το άρθρο 262 (1)
Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας INTERORAMA HOLDINGS LTD η οποία έγινε στις 10 Σεπτεμβρίου 2013
λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση >
"Η Εταιρεία INTERORAMA HOLDINGS LTD να διαλυθεί εκούσια".
Γραμματέας / Πρόεδρος
Αριθμός 4386
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΏΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων
Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288
Αριθμός Εταιρείας : Η.Ε. 257359.
Όνομα Εταιρείας : INTERORAMA HOLDINGS LTD.
Είδος Εργασίας : Κατοχή επενδύσεων.
Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Λεωφ. Ακροπόλεως 66, Acropolis Tower, 2012 Στρόβολος, Λευκωσία.
Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή
: Νικόλαος Γερολυμάτος, Ασκληπιού 13, 14565 ΚρυονέρΙ, Αθήνα, Ελλάδα, και
Μαρία Γερολυμάτου, Συνταγματάρχου Δαβάκη 19,152 37, Φιλοθέη, Ελλάδα.
Ημερομηνία Διορισμού : 10 Σεπτεμβρίου 2013.
Από ποιόν διορίστηκε - Από την Έκίσκτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας INTERORAMA HOLDINGS LTD, ημερομηνίας
10 Σεπτεμβρίου 2013.
Αριθμός 4389
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων
Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας INTERORAMA INVESTMENTS LTD
σύμφωνα με το άρθρο 262 (1)
Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας INTERORAMA INVESTMENTS LTD η οποία έγινε στις 10 Σεπτεμβρίου
2013 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :Ή Εταιρεία INTERORAMA INVESTMENTS LTD να διαλυθεί εκούσια".
Γραμματέας / Πρόεδρος
Αριθμός 4390
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων
Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288
Αριθμός Εταιρείας : Η.Ε. 258857.
Όνομα Εταιρείας : INTERORAMA INVESTMENTS LTD.
Είδος Εργασίας : Κατοχή επενδύσεων.
Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Λεωφ Ακροπόλεως 66, Acropolis Tower, 2012 Στρόβολος, Λευκωσία.
Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή
: Νικόλαος Γερολυμάτος, Ασκληπιού 13, 14565 Κρυονέρι, Αθήνα, Ελλάδα, και
Μαρία Γερολυμάτου, Συνταγματάρχου Δαβάκη 19,152 37, Φιλοθέη, Ελλάδα.
Ημερομηνία Διορισμού . 10 Σεπτεμβρίου 2013.
ΤΜΗΜΑ Β
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 20ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
3849
Από ποιόν διορίστηκε - Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας INTERORAMA INVESTMENTS LTD,
ημερομηνίας 10 Σεπτεμβρίου 2013.
Αριθμός 4391
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων
Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας CASTIO TRADING LIMITED
σύμφωνα με το άρθρο 262 (1)
Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας CASTIO TRADING LIMITED η οποία έγινε στις 7 Μαΐου 2013 λήφθηκε η
πιο κάτω Ειδική Απόφαση :"Η Εταιρεία CASTIO TRADING LIMITED να διαλυθεί εκούσια".
Γραμματέας / Πρόεδρος
Αριθμός 4392
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων
Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288
Αριθμός Εταιρείας : Η.Ε. 151645.
Όνομα Εταιρείας : CASTIO TRADING LIMITED.
Είδος Εργασίας : Επενδυπκή.
Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' αρ. 199, Μέγαρο Νεοκλέους, 3030
Λεμεσός.
Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή
: Μάριος Κυπριανού, Αλασίας 8, Κτίριο Χριστοδουλίδη, 3095 Λεμεσός.
Ημερομηνία Διορισμού : 7 Μαΐου 2013.
Από ποιόν διορίστηκε - Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας CASTIO TRADING LIMITED, ημερομηνίας 7
Μαΐου 2013.
Αριθμός 4393
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων
Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας LINKSTER HOLDINGS LIMITED
σύμφωνα με το άρθρο 262 (1)
Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας LINKSTER HOLDINGS LIMITED η οποία έγινε στις 7 Αυγούστου 2013
λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :"Η Εταιρεία LINKSTER HOLDINGS LIMITED να διαλυθεί εκούσια".
Γραμματέας / Πρόεδρος
Αριθμός 4394
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων
Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288
Αριθμός Εταιρείας : Η.Ε. 266011.
Όνομα Εταιρείας : LINKSTER HOLDINGS LIMITED.
Είδος Εργασίας : Επενδυτική.
Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' αρ. 195, Μέγαρο Νεοκλέους, 3030
Λεμεσός.
Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή
: Μάριος Κυπριανού, Αλασίας 8, Κτίριο Χριστοδουλίδη, 3095 Λεμεσός.
Ημερομηνία Διορισμού : 7 Αυγούστου 2013.
ΤΜΗΜΑ Β
^3850
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 20ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
Από ποιόν διορίστηκε - Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας LINKSTER HOLDINGS LIMITED,
ημερομηνίας7 Αυγούστου 2013.
Αριθμός 4395
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων
Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας EDGEBEAN HOLDINGS LIMITED
σύμφωνα με το άρθρο 262 (1)
Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας EDGEBEAN HOLDINGS LIMITED η οποία έγινε στις 7 Αυγούστου 2013
λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :"Η Εταιρεία EDGEBEAN HOLDINGS LIMITED να διαλυθεί εκούσια".
Γραμματέας / Πρόεδρος
Αριθμός 4396
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων
Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288
Αριθμός Εταιρείας : Η.Ε. 235202.
Όνομα Εταιρείας : EDGEBEAN HOLDINGS LIMITED.
Είδος Εργασίας : Επενδυτική.
Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' αρ. 195, Μέγαρο Νεοκλέους, 3030
Λεμεσός.
Ονομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή
: Μάριος Κυπριανού, Αλασίας 8, Κτίριο Χριστοδουλίδη, 3095 Λεμεσός.
Ημερομηνία Διορισμού : 7 Αυγούστου 2013.
Από ποιόν διορίστηκε - Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας EDGEBEAN HOLDINGS LIMITED,
ημερομηνίας 7 Αυγούστου 2013.
Αριθμός 4397
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
Εκούσια Εκκαθάριση υπό Πιστωτών
Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας CAPITALORE INVESTMENT LIMITED
σύμφωνα με το άρθρο 262 (1)
Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας CAPITALORE INVESTMENT LIMITED η οποία έγινε στις 10 Σεπτεμβρίου
2013 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :"Η Εταιρεία CAPITALORE INVESTMENT LIMITED να διαλυθεί εκούσια".
Γραμματέας / Πρόεδρος
Αριθμός 4398
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
Εκούσια Εκκαθάριση υπό Πιστωτών
Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288
Αριθμός Εταιρείας : Η.Ε. 196542.
Όνομα Εταιρείας : CAPITALORE INVESTMENT LIMITED.
Είδος Εργασίας : Εταιρεία επενδύσεων.
Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου :Στασικράτους20, 1065 Λευκωσία.
Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή : Άρτεμις Πάλλη, Στασικράτους 20, 1065 Λευκωσία.
Ημερομηνία Διορισμού : 10 Σεπτεμβρίου 2013.
Από ποιόν διορίστηκε - Από τους μετόχους και πιστωτές σε συνεδρίαση της CAPITALORE INVESTMENT LIMITED.
ΤΜΗΜΑ Β
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 20ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
3851
Αριθμός 4399
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων
Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας SEST TRADING & INVESTMENTS LIMITED
σύμφωνα με το άρθρο 262 (1)
Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας SEST TRADING & INVESTMENTS LIMITED η οποία έγινε στις 30
Αυγούστου 2013 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :Ή Εταιρεία SEST TRADING & INVESTMENTS LIMITED να διαλυθεί εκούσια".
Γραμματέας / Πρόεδρος
Αριθμός 4400
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113
Εκούσια Εκκαθάριση υπό Μετόχων
Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 288
Αριθμός Εταιρείας : Η.Ε. 272884.
Όνομα Εταιρείας : SEST TRADING & INVESTMENTS LIMITED.
Είδος Εργασίας : Investing company.
Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Δημοκρίτου 15, Panaretos Eliana Complex, Διαμ. 104, 4041 Γερμασόγεια,
Λεμεσός.
Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή
: Katsiaryna Hrakovich, Σταύρου Στυλιανίδη 62, Διαμ. 102, 4003 Μέσα Γειτονιά,
Λεμεσός.
Ημερομηνία Διορισμού : 30 Αυγούστου 2013.
Από ποιόν διορίστηκε - Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας SEST TRADING & INVESTMENTS LIMITED,
ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2013.
Αριθμός 4401
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Βάσει του Άρθρου 27Α περί Πτωχεύσεως Τροποποιητικού Νόμου Αρ. 2(1) και 74(1) του 2008
Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας.
_
Δικαιοδοσία Πτωχεύσεων
Αρ. 103/02.
Αναφορικά με την Ιωάννα Κανάρη από τη Λευκωσία (Α.Δ.Τ. 822772).
Όνομα: Ιωάννα Κανάρη.
Διεύθυνση: Δημοκρατίας 25, 2331 Αρχάγγελος.
Ημερ. Διατάγματος Παραλαβής: 13/5/2002.
Ημερ. Διατάγματος Κήρυξης σε πτώχευση: 22/4/2004.
Με την παρούσα ειδοποίηση και δυνάμει του Άρθρου 27Α του περί Πτωχεύσεως τροποποιητικού Νόμου Αρ. 2(1) και
74(1) του 2008, επειδή έχει παρέλθει περίοδος τεσσάρων ετών από την ημερομηνία κήρυξης μου σε πτώχευση,
προτίθεμαι να αποκατασταθώ σε σαράντα πέντε μέρες από την ημερομηνία της κοινοποίησης της παρούσας
ειδοποίησης στον Επίσημο Παραλήπτη.
Όνομα: ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΝΑΡΗ.
Ημερομηνία: 16/9/2013.
Αριθμός 4402
ΚΡΑΤΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ
ΤΖΑΚΠΟΤ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ
Ο Διευθυντής Κρατικού Λαχείου, με βάση τη γνωστοποίηση που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας με αρ. 3655 και ημερομηνία 22 Νοεμβρίου 2002, αρ. γνωστοποίησης 6845, ανακοινώνει ότι, επειδή στην
Κλήρωση του Κρατικού Λαχείου με αρ. 27/2013 της 18 Σεπτεμβρίου 2013, ο πρώτος τυχερός λαχνός που κληρώθηκε με
αρ. 20658 περιλαμβάνεται μεταξύ των αδιάθετων λαχνών, δημιουργήθηκε ΤΖΑΚΠΟΤ. Δηλαδή το ποσό των €50.000 του
πρώτου λαχνού μεταφέρεται στην επόμενη εβδομαδιαία κλήρωση με αρ. 28/2013 που θα γίνει την Τετάρτη 25
Σεπτεμβρίου 2013 όπου ο πρώτος τυχερός θα κερδίσει €100.000.
ΤΜΗΜΑ Β
3852
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 20ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
Αριθμός 4403
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΟΣΗΣ ΑΡ. 27/2013 ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ
ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΙΣ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
Λαχνός
Ποσό
Τυχερός
Αριθμός
Ποσό
14ος
200
58421
15ος
200
21329
€
€
1ος
50.000
Τυχερός
Αριθμός
Λαχνός
20658
ΤΖΑΚΠΟΤ*
2ος
1.000
28960
16ος
100
30874
3ος
400
50265
17ος
100
42204
4ος
400
25700
18ος
100
22046
5ος
400
29502
19ος
100
23169
6ος
200
55451
20ός
100
48625
7ος
200
51674
21ος
100
17574
8ος
200
15982
22ος
100
13388
9ος
200
41793
23ος
100
37751
10ος
200
10544
24ος
100
16142
11ος
200
32778
25ος
100
43127
12ος
200
29168
26ος
100
10102
13ος
200
32051
27ος
100
36162
Αλλα ποσά κερδίζουν οι λαχνοί που λήγουν:
ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΨΗΦΙΑ
1. Από € 4 0 5 λαχνοί που λήγουν σε
5843
2. Από € 4 0 5 λαχνοί που λήγουν σε
1370
Μικρότερα ποσά κερδίζουν οι λαχνοί που λήγουν:
ΣΕ ΤΡΙΑ ΨΗΦΙΑ
1. Από € 2 0 50 λαχνοί που λήγουν σε
983
2. Από € 1 0 50 λαχνοί που λήγουν σε
296
3. Από € 1 0 50 λαχνοί που λήγουν σε
918
ΣΕ ΔΥΟ ΨΗΦΙΑ
1. Από € 4 500 λαχνοί που λήγουν σε
56
2. Από € 4 500 λαχνοί που λήγουν σε
30
* ΤΖΑΚΠΟΤ;
ΕΠΕΙΔΗ ΤΟ ΛΑΧΕΙΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 20658 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝ, ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ €50.000 ΜΕΤΑΦΕΡΕ­
ΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΑΡ. 28/13 ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΙΣ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013, ΟΠΟΥ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΤΥΧΕ­
ΡΟΣ ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ €100.000.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Τα λαχεία που κέρδισαν εξαργυρώνονται στο Γραφείο του Κρατικού Λαχείου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
λειτουργίας των Κυβερνητικών Γραφείων.
Για να εξαργυρωθεί ένα λαχείο που κέρδισε πρέπει ο κάτοχος τ ο υ να το παρουσιάσει στο Γραφείο του
Κρατικού Λαχείου το αργότερο σε έ ξ ι μήνες από την ημέρα της κλήρωσης τ ο υ .
Ένα λαχείο κερδίζει μόνο μια φορά.
ΣΤΑΥΡΟΣ Α. ΜΙΧΑΗΛ,
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΑΧΕΙΩΝ
Τυπώθηκε οτο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας
Μιχαλάκη Καραολή, 1445 Λευκωσία, Τηλ. 22405824, Φαξ 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo
Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €1,71 το καθένα
Ετήσια συνδρομή: €30,00