close

Enter

Log in using OpenID

Aριθμ. Αποφ. 35/2011: Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της

embedDownload
ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩΞΨ-2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ. 5/2011 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου
Aριθμ. Αποφ. 35/2011
Περίληψη
Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της
Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Α΄ τριμήνου
οικ. έτους 2011 για τον έλεγχο
υλοποίησης του προϋπολογισμού του
Δήμου Παγγαίου.
Στην Ελευθερούπολη, έδρα του Δήμου Παγγαίου και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την
15 η του μηνός Απριλίου έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9 30 π.μ. συνήλθαν σε
τακτική συνεδρίαση τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου, ύστερα από
την αριθμ. 10573/11.04.2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που δόθηκε με
αποδεικτικό σε κάθε μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ. 87/07.06.2010 τεύχος Α΄)
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών βρέθηκαν
παρόντα εννέα (9) μέλη ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Κανένας
Ξουλόγης Βασίλειος - Πρόεδρος
Ματσάγκος Σταμάτιος - Τακ. Μέλος
Δαμιανίδης Βασίλειος - Τακ. Μέλος
Καζαντζίδης Παναγιώτης - Τακ. Μέλος
Καλλινικίδης Ανδρέας - Τακ. Μέλος
Τσίλογλου – Παπαδοπούλου Μαρία - Τακ. Μέλος
Αναστασιάδης Φίλιππος-Τακ. Μέλος
Καλλινικίδης Γεώργιος - Αντιπρόεδρος
Φιλόσογλου Ιωάννης - Τακ. Μέλος
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Σαρηγιαννίδου Στέλλα, υπάλληλος του Δήμου Παγγαίου για την
τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε. την
υπ΄αριθμ. 10351/08.04.2011 εισήγηση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για τον
έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου έτους 2011, η οποία έχει ως εξής:
«Από 1.1.2011 σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 ισχύουν τα εξής:
«9.Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου
δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του
προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν
παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20)
ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Με τις
μεταβατικές διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 267 του Ν. 3852/2010 καθώς και την εγκ. 45/2010 παρ. 10
του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ ορίζεται ότι μέχρι να ψηφισθεί ο προϋπολογισμός του δήμου και πάντως όχι μετά την
31/03/2011 οι προϋπολογισμοί των δήμων εκτελούνται ως δωδεκατημόρια του προϋπολογισμού του
έτους 2010. Οι πιστώσεις του τρίμηνου προϋπολογισμού ψηφίσθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή με
1
ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩΞΨ-2
την υπ’ αριθμ. 02/2011 απόφαση της και με την υπ’ αριθμ. 512/09.02.2011 εγκριτική του Γ.Γ Αποκ/νης
Δ/σης Μακεδονίας Θράκης.
Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση καθορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της
παραγράφου 2 του άρθρου 175 του Κ.Δ.Κ..» Στην παράγραφο 2 του άρθρου 175 του Κ.Δ.Κ. ορίζεται
ότι με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την
κατάρτιση και την τροποποίηση του προϋπολογισμού, τον τρόπο διάθεσης των πιστώσεων, την ανάληψη
υποχρεώσεων, την εκκαθάριση των δαπανών, την έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων ή άλλων τίτλων
πληρωμής και τον έλεγχο που ασκείται σε αυτά, την πληρωμή των δαπανών, τη βεβαίωση και την
είσπραξη των εσόδων, τη λειτουργία της ταμειακής υπηρεσίας, τον καθορισμό των υπολόγων και την
ευθύνη αυτών, καθώς και των άλλων προσώπων που ασκούν διαχειριστικά καθήκοντα, τη λογοδοσία, τα
προς δημοσίευση στοιχεία του προϋπολογισμού και του απολογισμού και γενικά την οικονομική
διοίκηση και το λογιστικό των Δήμων και των Κοινοτήτων. Έως την έκδοση του ΠΔ της παρ 2 του
άρθρου 175 του ΚΔΚ, για την κατάρτιση της τριμηνιαίας έκθεσης προτείνουμε υπόδειγμα έκθεσης στο
οποίο αναλύονται τα έσοδα και τα έξοδα ανά Κωδικό Αριθμό προϋπολογισμού και συνοδεύεται από
αναλυτική κατάσταση Γραμματίων Είσπραξης , Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής και ανεξόφλητων
δαπανών – προμηθειών.
Στους κάτωθι πίνακες εμφανίζονται ανά Κωδικό Αριθμό προϋπολογισμού:
Α. Τα έσοδα και οι εισπράξεις
Β. Τα έξοδα και οι πληρωμές
Γ. Ανεξόφλητες δαπάνες – προμήθειες
Δ. Κατάσταση Γραμματίων είσπραξης
Ε. Κατάσταση Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής
με τα προϋπολογισθέντα και τα τελικά απολογιστικά διαμορφωμένα ποσά στο τέλος του τριμήνου».
Το λόγο πήραν τα μέλη της μειοψηφίας ήτοι οι Δ.Σ. κ.κ. Ιωάννης Φιλόσογλου, Γεώργιος Καλλινικίδης
και Φίλιππος Αναστασιάδης, οι οποίοι ψήφισαν λευκό διότι δεν υπάρχει αιτιολογία των τιμολογίων και
των χρηματικών ενταλμάτων στην έκθεση και επιπλέον πρότειναν οι προμήθειες να γίνονται μαζικά
έπειτα από διαγωνισμούς ώστε να μην υπάρχει το φαινόμενο των κατατμήσεων.
Μετά τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα παραπάνω εκτέθηκαν, τις διατάξεις του άρθρου 72
παρ.1 περ.β΄του Ν.3852/2010, τη διαφωνία των μελών της μειοψηφίας και μετά από διαλογική
συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Α) Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο την έκθεση εσόδων και εξόδων του Α΄ τριμήνου 2011 για τον
έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού, η οποία έχει ως εξής:
2
ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩΞΨ-2
Α. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Α΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 Κωδικός Περιγραφή 0111.0001 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ) 0113.0001 Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 255 ΔΚΚ) Εισπρακτέα Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα υπόλοιπα 101.750,00
39.957,31
10.874,18
29.083,13 66.468,50
615,00
0,00
615,00 Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την 0115.0001 τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001) 24.250,00
0,00
0,00
0,00 Μισθώματα δημοτικών και κοινοτικών λατομείων (άρθρο 20 0116.0001 Ν.669/77, άρθρο 7 Ν. 1428/84) 33.750,00
0,00
0,00
0,00 125,00
7.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0125.0001 0129.0001 0211.0001 0311.0001 Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9‐20/10/1958,άρθρο 16 Ν 2130/93) Λοιπά έσοδα από ακίνητα Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 24.375,00
11.500,00
74.500,00
587.500,00
0,00
15.224,30
3.980,01
50.482,66
0,00
3.094,40
3.980,01
50.482,66
0,00 12.129,90 0,00 0,00 0313.0001 0321.0001 0322.0001 0331.0001 0332.0001 0341.0001 0342.0001 0343.0001 0411.0001 0412.0001 0413.0001 0417.0001 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο Τέλος ύδρευσης Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως Δικαιώματα σύνδεσης σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο Τέλη χρήσεως υπονόμων Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου Δικαίωμα ενταφιασμού Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 30.075,00
875,00
54.260,00
185.000,00
52.500,00
0,00
23.900,00
0,00
13.750,00
9.500,00
37.500,00
18.750,00
600,00
430,00
907,25
0,00
0,00
30,00
0,00
15,00
2.500,00
0,00
9.685,00
0,00
600,00
430,00
907,25
0,00
0,00
30,00
0,00
15,00
2.500,00
0,00
9.685,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές 0122.0001 αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9‐20/10/1958) 0123.0001 Δικαίωμα αμμοληψίας (άρθρο 19 ΒΔ 24/9‐20/10/1958) 3
ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩΞΨ-2
Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή 0434.0001 υπηρεσιών 0441.0001 Τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) (άρθρο 24Ν 2130/93) Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 0451.0001 παρ.10 Ν 2130/93) 0452.0001 0461.0001 0462.0001 0468.0001 0511.0001 0512.0001 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97) Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9‐20/10/1958) Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80) Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ 1975/2001, άρθρο 9Ν 1337/83,άρθρο 21 0521.0001 Ν 2508/97) 0522.0001 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) 0611.0001 ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89) ΚΑΠ για την λειτουργία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών 0612.0001 (άρθρο 12 Ν 2880/2001) ΚΑΠ για τη λειτουργία δημοτικών και κοινοτικών χώρων άθλησης 0613.0001 (άρθρο 14 Ν 2880/2001) ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 0614.0001 Ν1946/91) ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους 0615.0001 (άρθρο 14Ν 2817/2000) ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του 0619.0001 ΠΔΕ) Έσοδα από μισθώματα δημοσίων λατομείων (άρθρο 21 Ν 0711.0001 2115/93) 0712.0001 Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15Ν 2130/93) 4
52.500,00
125.000,00
1.006,30
17.437,76
1.006,30
17.437,76
0,00 0,00 37.500,00
0,00
0,00
0,00 105.250,00
158.250,00
32.500,00
13.750,00
83.750,00
22.197,75
1.531,60
100,00
0,00
669,29
4.661,70
0,00
1.531,60
100,00
0,00
669,29
4.661,70
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
7.500,00
2.003.250,00
119,10
0,00
856.770,74
119,10
0,00
856.770,74
0,00 0,00 0,00 235.500,00
0,00
0,00
0,00 42.500,00
0,00
0,00
0,00 196.880,00
97.569,35
97.569,35
0,00 625,00
644,03
644,03
0,00 6.500,00
0,00
0,00
0,00 22.500,00
11.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩΞΨ-2
Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας 0713.0001 επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) 5.500,00
3.700,00
3.700,00
0,00 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9‐
0715.0001 20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 19.522,25
0,00
0,00
0,00 Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 36 0716.0001 Ν 2160/93) 0718.0001 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 63.000,00
37.500,00
23.330,00
0,00
23.330,00
0,00
0,00 0,00 20.000,00
103.922,52
227.383,86
0,00
0,00
0,00
0,00
46.800,07
0,00
0,00
0,00
46.800,07
0,00 0,00 0,00 0,00 1.667.343,90
0,00
0,00
0,00 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 1312.0001 (13Ν.2880/2001) 239.375,00
0,00
0,00
0,00 Επιχορηγήσεις απο το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ (άρθρα 6‐12 1313.0001 ω.3274/2004) 773.254,56
0,00
0,00
0,00 Αναπλάσεις χώρων στο Δ.Δ.Γεωργιανής ‐ Θησέας(3514/1998/6‐4‐
1313.0009 2009) 0,00
45.391,81
45.391,81
0,00 Ανακαίνιση πρώην δημοτικού σχολείου Δρυάδας ‐ 1313.0011 Θησέας(14840/5986/29‐9‐2009) 0,00
54.247,61
54.247,61
0,00 Βελτίωση και ανάδειξη χώρων αναψυχής στα Δ.Δ. του Δήμου 1313.0018 Πιερέων‐Θησέας(8673/4942/14‐8‐2009) 1313.0032 Δημοτική οδοποιϊα ‐ Θησέας(5285/2964/20‐5‐2009) 0,00
0,00
18.849,41
106.981,03
18.849,41
106.981,03
0,00 0,00 201.302,52
0,00
0,00
0,00 0,00
62.500,00
78.147,11
0,00
78.147,11
0,00
0,00 0,00 1113.0001 1211.0001 1214.0001 1214.0002 Εκποίηση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων για την ίδρυση ή επέκταση βιομηχανικών ή βιοτεχνικών επιχειρήσεων και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Λοιπές επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Κάλυψη μισθοδοσίας προσωπικού ΚΕΠ Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το πρόγραμμα Δημοσίων 1311.0001 επενδύσεων (ΣΑΤΑ) Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά 1321.0001 προγράμματα Έργα ύδρευσης Δήμου Ελ/λης&Επισκ. δικτ. ύδρ.‐αποχ. Δήμου Ελ/λης&Έργα ύδρευσης Δήμου Ελευθερούπολης Β΄φάση ‐
1321.0009 Θησέας(11101/30‐9‐2009) 1322.0001 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς 5
ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩΞΨ-2
Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη εκτάκτων 1325.0001 αναγκών για έργα 80.554,95
0,00
0,00
0,00 Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμού 1326.0001 Κοκκινοχωρίου(προγρ.συμβ.με ΔΕΥΑΚΟ) 1327.0001 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1411.0001 Προϊόν δωρεών 0,00
50.784,67
3.750,00
97.637,98
0,00
0,00
97.637,98
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 1511.0001 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93) 30.500,00
67.153,08
17.267,66
49.885,42 108.250,00
9.471,66
9.471,66
0,00 750,00
250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει 1519.0001 ειδικών διατάξεων 1521.0001 Παράβολα πλειστηριασμών (άρθρα 932 και 959 ΚΠολΔ) 15.500,00
3.000,00
4,61
485,00
4,61
485,00
0,00 0,00 Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων 1522.0001 τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18Ν 2648/98) 3.750,00
0,00
0,00
0,00 Εφάπαξ ειδική εισφορά για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων 1692.0001 (άρθρο 16 ν.2508/1997) 1693.0001 'Εσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών 625,00
76.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 Λοιπά Έκτακτα Έσοδα μη δυνάμεναι να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα Έκτακτα γενικά έσοδα Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 201.250,00
5.000,00
65.000,00
20.000,00
375,00
5.000,00
19.000,00
2.500,00
40.071,38
67.500,00
0,00
0,00
369,00
0,00
1,00
1.445,17
0,00
0,00
0,00
47.008,88
0,00
0,00
369,00
0,00
1,00
1.445,17
0,00
0,00
0,00
47.008,88
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 1512.0001 2130/93) Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1513.0001 1080/80) 1516.0001 Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις 1699.0001 2111.0001 2112.0001 2113.0001 2115.0001 2118.0001 2119.0001 2211.0001 2212.0001 3121.0001 6
ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩΞΨ-2
3211.0001 3212.0001 3213.0001 3214.0001 3215.0001 3217.0001 3218.0001 3219.0001 17.622,50
114.715,50
65.419,50
5.561,25
1.662,62
19.635,41
125.074,50
313.260,00
63.524,46
666.329,85
326.026,07
24.316,30
2.102,85
0,00
385.205,64
1.016.375,13
5.140,00
5.206,49
53.390,56
663,45
53,22
0,00
963,95
72.041,18
58.384,46 661.123,36 272.635,51 23.652,85 2.049,63 0,00 384.241,69 944.333,95 Εισπρακτέα Υπόλοιπα Απο Βεβαιωμένα κατά τα περασμένα 3221.0001 οικονομικά έτη έκτακτα γενικά έσοδα 9.350,00
877.284,17
80,00
877.204,17 Εισπρακτέα Υπόλοιπα Απο Βεβαιωμένα κατά τα περασμένα 3222.0001 οικονομικά έτη έκτακτα ειδικευμένα έσοδα 2.500,00
6.371,50
0,00
6.371,50 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα 4111.0001 παράστασης 4112.0001 Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 4121.0001 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 50.000,00
4.995,76
10.000,00
34.490,25
2.526,98
10.448,93
34.490,25
2.526,98
10.448,93
0,00 0,00 0,00 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών 4122.0001 Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 18.947,84
4.085,48
4.085,48
0,00 16.419,84
70.000,00
271.000,00
8.868,86
4.059,97
1.500,00
3.988,92
2.045,02
199.213,55
4.628,60
3.255,05
0,00
3.988,92
1.313,67
199.213,55
4.628,60
3.182,27
0,00
0,00 731,35 0,00 0,00 72,78 0,00 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 4213.0001 2081241/11652/1997) 4214.0001 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 5111.0001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 500,00
1.750,00
425.801,52
0,00
203,99
1.773.685,71
0,00
203,99
1.773.685,71
0,00 0,00 0,00 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ανειδίκευτα 5121.0001 έσοδα 562.171,36
173.709,74
173.709,74
0,00 4123.0001 4124.0001 4131.0001 4141.0001 4142.0001 4212.0001 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης Τέλη και δικαιώματα άρδευσης Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης Τέλος ακίνητης περιουσίας Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών Λοιπά Έσοδα Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ Λοιπές Κρατήσεις υπέρ τρίτων Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 7
ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩΞΨ-2
5121.0002 Χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα 0,00
526.680,40
526.680,40
0,00 Χρηματικό υπόλοιπο από κρατήσεις προς απόδοση Δήμου 5121.0003 Ελευθερούπολης 0,00
86.534,54
86.534,54
0,00 0,00
10.885.863,29
51.985,82
7.950.978,77
51.985,82
4.628.464,07
0,00 3.322.514,70 Χρηματικό υπόλοιπο από κρατήσεις προς απόδοση Δήμου 5121.0004 Ελευθερών ΣΥΝΟΛΑ
Β. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 Κωδικός Περιγραφή Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων(ειδικοί συνεργάτες,δικηγόροι με πάγια 00.6031.0001 αντιμισθία κλπ) Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων(ειδικοί συνεργάτες,δικηγόροι με πάγια 00.6053.0001 αντιμισθία κλπ) 00.6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 00.6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου 00.6117.0001 επαγγελματία Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου , αντιδημάρχων και Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου(άρθρο 136 του 00.6121.0001 Ν.3463/06) 00.6221 Ταχυδρομικά Τέλη Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη 00.6222 εσωτερικού 00.6224.0001 Ταχυμεταφορικές εταιρίες Προϋπολογισθέντα Δεσμεύσεις Υπόλοιπα προϋπολογισθέντων Ενταλθέντα Πληρωθέντα 61.715,00
24.376,43
37.338,57
24.376,43
24.376,43 12.502,50
2.325,69
10.176,81
2.325,69
2.750,00
444,03
2.305,97
0,00
3.592,50
566,78
3.025,72
0,00
2.325,69 0,00 0,00 24.625,00
2.286,70
22.338,30
0,00
0,00 143.627,50
27.172,18
116.455,32
0,00
6.250,00
1.418,03
4.831,97
920,00
0,00 920,00 25.500,00
7.503,50
17.996,50
7.503,50
1.450,00
455,10
994,90
0,00
8
7.503,50 0,00 ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩΞΨ-2
00.6331.0001 Λοιποί φόροι και τέλη 00.6421 00.6434 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 00.6443 00.6453 00.6463 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών Λοιπές συνδρομές Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 00.6492 αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 00.6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 00.6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού 00.6526.0001 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 00.6711 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 925,00
206,00
719,00
157,00
157,00 2.500,00
832,54
1.667,46
415,07
5.750,00
3.012,83
2.737,17
0,00
0,00 0,00 9.625,00
9.565,36
59,64
0,00
250,00
195,00
55,00
0,00
2.125,00
958,95
1.166,05
0,00
20.750,00
3.288,47
17.461,53
2.988,47
1.250,00
263,50
986,50
243,50
0,00 0,00 0,00 2.988,47 243,50 2.640,43 14.421,06 27.304,93 11.625,00
2.640,43
8.984,57
2.640,43
100.342,50
14.421,06
85.921,44
14.421,06
374.092,46
135.583,41
238.509,05
135.583,41
326.500,00
171.000,00
155.500,00
171.000,00
159.000,00
75.000,00
84.000,00
75.000,00
171.000,00 45.000,00 41.012,03
41.000,00
12,03
0,00
0,00 Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις 00.6737.0001 εισοδημάτων σε τρίτους 38.050,00
38.000,00
50,00
38.000,00
38.000,00 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 10.6011.0001 επιδόματα) 415.947,50
301.923,37
114.024,13
301.923,37
301.923,37 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 10.6021.0001 επιδόματα) υπαλλήλων αορίστου χρόνου 6.500,00
4.474,06
2.025,94
4.474,06
4.474,06 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 10.6041.0001 επιδόματα) εκτάκτων υπαλλήλων 21.875,00
701,62
21.173,38
701,62
701,62 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση 10.6051.0001 Δημοσίου Δικαίου 81.485,25
40.054,74
41.430,51
40.054,74
40.054,74 Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς 00.6712 Σταθμούς 00.6715.0001 Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ 00.6734 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 9
ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩΞΨ-2
10.6052.0001 10.6054.0001 10.6112 10.6162 10.6253 10.6255 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Αμοιβές τεχνικών Λοιπά έξοδα τρίτων Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Λοιπά ασφάλιστρα Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του 10.6261.0001 Δήμου Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων 10.6262.0001 εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 10.6263.0001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 10.6264.0001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού 10.6265.0001 εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) 10.6273 για δικές τους υπηρεσίες. 10.6274.0001 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 10.6331 Λοιποί φόροι και τέλη 10.6411.0001 10.6413 10.6461 10.6462 10.6611 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ) Μεταφορές προσώπων Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων Δημοσίευση προκηρύξεων Προμήθεια βιβλίων κλπ 10.6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 10.6613 10.6614 10.6615 10.6634 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 1.625,00
970,35
654,65
970,35
3.200,00
196,90
3.003,10
196,90
500,00
500,00
0,00
0,00
2.500,00
1.320,07
1.179,93
0,00
2.900,00
2.866,37
33,63
410,00
5.000,00
1.741,92
3.258,08
267,00
970,35 196,90 0,00 0,00 0,00 0,00 14.958,31
14.843,10
115,21
0,00
0,00 5.038,00
4.952,04
85,96
0,00
5.250,00
5.234,51
15,49
0,00
3.375,00
3.364,93
10,07
1.795,80
0,00 0,00 0,00 7.775,00
2.192,30
5.582,70
1.751,52
0,00 25.512,54
615,00
24.897,54
0,00
8.125,00
8.000,00
125,00
0,00
2.500,00
350,00
2.150,00
350,00
0,00 0,00 350,00 5.000,00
4.392,11
607,89
190,00
750,00
378,55
371,45
0,00
2.000,00
715,86
1.284,14
0,00
2.875,00
68,88
2.806,12
0,00
850,00
775,02
74,98
0,00
190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.500,00
11.048,76
2.451,24
2.138,97
0,00 9.250,00
5.021,63
4.228,37
981,54
4.300,00
460,90
3.839,10
0,00
2.750,00
1.647,89
1.102,11
0,00
9.875,00
2.031,21
7.843,79
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 10
ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩΞΨ-2
10.6635 10.6643 10.6654 10.6661 10.6671 10.6682 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Προμήθεια λοιπού υλικού Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 10.6691 10.7133 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων Έπιπλα σκεύη 10.7134 10.7135 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Λοιπός εξοπλισμός 0,00 17.413,49 0,00 0,00 0,00 0,00 625,00
51,66
573,34
0,00
25.750,00
23.613,92
2.136,08
19.393,49
8.075,00
4.320,09
3.754,91
0,00
600,00
569,39
30,61
0,00
2.000,00
1.138,92
861,08
0,00
875,00
132,21
742,79
0,00
3.125,00
295,20
2.829,80
0,00
11.000,00
9.811,88
1.188,12
3.198,00
15.250,00
3.192,41
12.057,59
0,00
13.000,00
12.933,79
66,21
0,00
0,00 0,00 19.625,00
3.321,00
16.304,00
0,00
0,00 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 15.6011.0001 επιδόματα) 1.975,00
1.412,56
562,44
1.412,56
1.412,56 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 15.6041.0001 επιδόματα) εκτάκτων υπαλλήλων 4.700,50
4.700,50
0,00
4.700,50
4.700,50 Επισκευές και συντηρήσεις Κτιριακών 10.7331.0001 εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 0,00 0,00 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση 15.6051.0001 Δημοσίου Δικαίου 15.6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 461,00
159,19
301,81
159,19
1.355,00
1.318,97
36,03
1.318,97
159,19 1.318,97 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του 15.6261.0001 Δήμου 1.030,89
1.002,57
28,32
0,00
0,00 41.526,41
7.526,27
34.000,14
0,00
0,00 500,00
90,00
410,00
0,00
1.250,00
1.210,06
39,94
0,00
375,00
270,00
105,00
270,00
0,00 0,00 270,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων 15.6262.0001 εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, 15.6277.0001 καθαριότητα 15.6413 Μεταφορές προσώπων 15.6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 11
ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩΞΨ-2
Επισκευές και συντηρήσεις Λοιπών μόνιμων 15.7336.0001 εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 9.500,00
6.150,00
3.350,00
3.259,50
0,00 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 20.6011.0001 επιδόματα) 218.777,50
138.226,07
80.551,43
138.226,07
138.226,07 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 20.6041.0001 επιδόματα) εκτάκτων υπαλλήλων 142.175,00
22.790,98
119.384,02
22.790,98
22.790,98 25.700,00
16.711,01
8.988,99
16.711,01
39.250,00
5.631,37
33.618,63
5.631,37
16.711,01 5.631,37 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και 20.6061.0001 ένστολου προσωπικού) 4.750,00
894,62
3.855,38
0,00
0,00 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού 20.6063.0001 προσωπικού κλπ) 2.250,00
1.005,49
1.244,51
0,00
0,00 17.725,00
239,24
17.485,76
0,00
27.750,00
16.695,91
11.054,09
0,00
3.750,00
270,60
3.479,40
0,00
0,00 0,00 0,00 62.250,00
20.885,40
41.364,60
0,00
0,00 44.400,00
15.850,39
28.549,61
11.302,53
750,00
345,82
404,18
0,00
11.302,53 0,00 13.750,00
13.744,17
5,83
0,00
3.750,00
2.187,88
1.562,12
0,00
1.750,00
1.540,58
209,42
0,00
16.000,00
11.847,27
4.152,73
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 18.730,00
13.027,99
5.702,01
0,00
0,00 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση 20.6051.0001 Δημοσίου Δικαίου 20.6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων 20.6262.0001 εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 20.6263.0001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 20.6264.0001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, 20.6277.0001 καθαριότητα 20.6641 20.6661 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 20.6662.0001 εγκαταστάσεων 20.6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 20.6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 20.6699.0001 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων Επισκευές και συντηρήσεις Εγκαταστάσεων 20.7335.0001 ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως 12
ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩΞΨ-2
Επισκευές και συντηρήσεις Λοιπών μόνιμων 20.7336.0001 εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 28.475,00
4.460,13
24.014,87
0,00
0,00 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 25.6011.0001 επιδόματα) 72.120,00
49.695,07
22.424,93
49.695,07
49.695,07 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 25.6041.0001 επιδόματα) εκτάκτων υπαλλήλων 73.000,00
321,88
72.678,12
321,88
321,88 11.200,00
5.566,04
5.633,96
5.566,04
11.850,00
38,88
11.811,12
38,88
5.566,04 38,88 1.750,00
388,27
1.361,73
0,00
0,00 28.500,00
22.395,84
6.104,16
0,00
9.000,00
807,70
8.192,30
0,00
2.500,00
1.493,36
1.006,64
0,00
0,00 0,00 0,00 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση 25.6051.0001 Δημοσίου Δικαίου 25.6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και 25.6061.0001 ένστολου προσωπικού) Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων 25.6262.0001 εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 25.6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 25.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 25.6275 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π. 1.625,00
787,20
837,80
0,00
0,00 25.6633 Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.) 2.250,00
2.160,86
89,14
0,00
0,00 25.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 7.475,00
3.676,50
3.798,50
225,00
225,00 9.500,00
3.425,97
6.074,03
0,00
3.750,00
2.734,78
1.015,22
0,00
0,00 0,00 76.032,72
1.014,37
75.018,35
0,00
0,00 261.935,00
150.262,20
111.672,80
150.262,20
150.262,20 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 25.6662.0001 εγκαταστάσεων 25.6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Επισκευές και συντηρήσεις λοιπών μονίμων 25.7336.0001 εγκαταστάσεων κοινής χρήσης Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 30.6011.0001 επιδόματα) 13
ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩΞΨ-2
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 30.6041.0001 επιδόματα) εκτάκτων υπαλλήλων 15.125,00
11.290,56
3.834,44
11.290,56
11.290,56 29.747,50
21.102,31
8.645,19
21.102,31
5.150,00
1.971,61
3.178,39
1.971,61
10.000,00
1.043,97
8.956,03
1.043,97
21.102,31 1.971,61 1.043,97 1.250,00
352,01
897,99
0,00
0,00 Μισθώματα μηχανημάτων ‐ Τεχνικών 30.6233.0001 εγκαταστάσεων 11.250,00
1.918,80
9.331,20
0,00
0,00 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του 30.6261.0001 Δήμου 24.751,74
22.975,15
1.776,59
0,00
0,00 28.432,66
14.996,99
13.435,67
0,00
8.000,00
7.925,39
74,61
0,00
8.800,00
8.445,40
354,60
0,00
0,00 0,00 0,00 1.269,75
25,00
1.244,75
0,00
1.325,00
319,00
1.006,00
259,00
34.000,00
33.925,78
74,22
31.980,58
2.500,00
1.391,06
1.108,94
0,00
14.500,00
14.073,29
426,71
6.148,27
3.000,00
1.805,84
1.194,16
0,00
2.000,00
1.889,98
110,02
0,00
2.500,00
1.207,02
1.292,98
0,00
41.463,75
13.103,56
28.360,19
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.550,63
1.968,00
48.582,63
0,00
0,00 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση 30.6051.0001 Δημοσίου Δικαίου 30.6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 30.6055.0001 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού 30.6063.0001 προσωπικού κλπ) Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων 30.6262.0001 εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 30.6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 30.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού 30.6265.0001 εξοπλισμού 30.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 30.6641 30.6661 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 30.6662.0001 30.6671 30.6672 30.6699 30.7135.0001 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού 30.7333.0001 Επισκευές και συντηρήσεις Οδών ‐ οδοστρωμάτων 14
0,00 259,00 31.980,58 0,00 ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩΞΨ-2
Επισκευές και συντηρήσεις Λοιπών μόνιμων 30.7336.0001 εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 37.555,17
1.978,87
35.576,30
0,00
0,00 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 35.6011.0001 επιδόματα) 20.657,50
13.363,88
7.293,62
13.363,88
13.363,88 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση 35.6051.0001 Δημοσίου Δικαίου 3.107,50
1.703,31
1.404,19
1.703,31
1.703,31 375,00
58,66
316,34
0,00
1.000,00
659,80
340,20
0,00
0,00 0,00 3.750,00
3.437,25
312,75
3.437,25
1.000,00
768,80
231,20
0,00
13.625,00
971,35
12.653,65
0,00
7.500,00
898,50
6.601,50
0,00
3.437,25 0,00 0,00 0,00 8.000,00
7.642,50
357,50
0,00
0,00 100.000,00
99.628,10
371,90
99.628,10
99.628,10 5.600,00
4.141,17
1.458,83
4.141,17
21.000,00
20.586,78
413,22
20.586,78
11.250,00
570,00
10.680,00
0,00
4.141,17 20.586,78 0,00 15.225,00
6.974,10
8.250,90
0,00
563.148,76
563.148,76
0,00
540.291,35
50.000,00
49.326,46
673,54
37.841,55
4.995,76
2.526,98
2.468,78
2.140,16
10.000,00
9.054,69
945,31
9.054,69
Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και 35.6061.0001 ένστολου προσωπικού) 35.6263.0001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 35.6641 35.6672 35.6692 35.6693 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων 45.6262.0001 εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 70.6041.0001 επιδόματα) εκτάκτων υπαλλήλων Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση 70.6051.0001 Δημοσίου Δικαίου 70.6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 70.6162.0001 Λοιπά έξοδα τρίτων Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του 70.6261.0001 Δήμου 80.8113.0001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις 80.8211.0001 αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 80.8212.0001 Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 80.8221.0001 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 15
0,00 116.734,15 37.841,55 2.140,16 9.054,69 ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩΞΨ-2
Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και 80.8222.0001 λοιπών συλλογικών οργάνων Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , 80.8223.0001 Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ 80.8224.0001 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και 80.8231.0001 ταμεία Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση 80.8241.0001 δανείων του ΤΠ & Δ 80.8242.0001 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΣΥΝΟΛΑ
18.947,84
16.140,94
2.806,90
12.055,46
12.055,46 16.419,84
15.915,69
504,15
13.054,77
70.000,00
69.289,32
710,68
69.250,05
13.054,77 46.060,58 271.000,00
270.906,89
93,11
225.505,18
225.505,18 8.868,86
5.068,48
3.800,38
3.677,28
4.059,97
3.182,27
877,70
1.837,46
5.010.797,34
2.927.376,78
2.083.420,56
2.397.628,41
3.677,28 1.837,46 1.790.257,59 Γ. ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011
Α/Α Ημ/νία Εκδ. Αρ. Παρ. Κινηση 1 9/3/2011
30 Προ‐Ενταλμα 2 13/1/2011
33751 Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ 3 10/3/2011
488 Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ 4 14/3/2011
490 Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ 5 14/3/2011
1008 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
6 4/1/2011
612681 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
7 11/1/2011
197 Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ 8 24/1/2011
3577 Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ 9 21/2/2011
3798 Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ 10 7/2/2011
490 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Δικαιούχος Allianz Ελλάς ALPHA BANK INTEC SYSTEMS Ε.Π.Ε. INTEC SYSTEMS Ε.Π.Ε. INTEC SYSTEMS Ε.Π.Ε. INTERAMERICAN MAC MOTORS S.A. MAC MOTORS S.A. MAC MOTORS S.A. UNISYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ε. 16
Ποσό 384,92 20,00 3.348,06 2.779,80 1.599,00 518,25 33,33 113,04 801,92 1.153,25 ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩΞΨ-2
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 5/3/2011
16/2/2011
15/3/2011
7/2/2011
24/1/2011
15/3/2011
28/2/2011
31/3/2011
13/1/2011
15/2/2011
14/3/2011
10/2/2011
10/2/2011
1/3/2011
28/1/2011
3/3/2011
3/3/2011
9/3/2011
14/3/2011
10/1/2011
11/1/2011
4/1/2011
24/2/2011
31/3/2011
22/3/2011
4/2/2011
8/3/2011
13/2/2011
1/3/2011
1/3/2011
27/1/2011
28/1/2011
150 61 63 151 7515 52 159 15 2701 36 82 7 8 69775 1131 5326 5327 5335 5349 393 402 81 23 1002486 877 981 21 266599 1259294 1259295 241 242 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Προ‐Ενταλμα Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΑΘΑΝ.ΠΟΥΛΙΟΣ&ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΛΕΥΚΟΥ ΜΑΡΜΑΡΟΥ Α.Ε. ΑΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΛΕΥΚΟΥ ΜΑΡΜΑΡΟΥ Α.Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α. ΑΛΒΕΡΤΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ Α.ΓΡΑΝΔΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤ.ΜΠΕΡΤΣΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΑΝΑΣΤ.ΜΠΕΡΤΣΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΑΝΑΣΤ.ΜΠΕΡΤΣΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΑΝΤΩΝΑΚΗ‐ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΣ ΜΠΡΑΣΤΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε. ΑΡΙΣΤΟΣ ΜΠΡΑΣΤΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε. ΑΡΤΕΜΙΟΣ Π.ΑΙΒΑΖΗΣ ΑΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ Δ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ Ο.Ε ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ Ο.Ε 17
1.230,00 497,20 338,55 3.810,00 387,45 596,18 60,15 1.048,34 200,00 305,55 344,40 1.286,42 1.285,56 242,25 56,58 343,12 2.241,21 354,24 220,10 43,05 104,55 1.014,37 793,35 776,03 30,00 19,00 361,73 398,50 1.090,00 477,00 345,82 666,91 ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩΞΨ-2
43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 16/2/2011
25/2/2011
25/2/2011
28/2/2011
10/3/2011
10/3/2011
10/3/2011
10/3/2011
10/3/2011
10/3/2011
10/3/2011
10/3/2011
10/3/2011
10/3/2011
10/3/2011
10/3/2011
10/3/2011
11/3/2011
11/3/2011
11/3/2011
11/3/2011
11/3/2011
11/3/2011
11/3/2011
14/3/2011
14/3/2011
1/3/2011
3/3/2011
2/2/2011
11/1/2011
29/3/2011
21/2/2011
56 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 19851 19858 11675 2 95 298 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ Ο.Ε ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ Ο.Ε ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ Ο.Ε ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ Ο.Ε ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ Ο.Ε ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ Ο.Ε ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ Ο.Ε ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ Ο.Ε ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ Ο.Ε ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ Ο.Ε ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ Ο.Ε ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ Ο.Ε ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ Ο.Ε ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ Ο.Ε ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ Ο.Ε ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ Ο.Ε ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ Ο.Ε ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ Ο.Ε ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ Ο.Ε ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ Ο.Ε ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ Ο.Ε ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ Ο.Ε ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ Ο.Ε ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ Ο.Ε ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ Ο.Ε ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ Ο.Ε ΑΦΟΙ ΚΑΛΕΝΗ Α.Ε.Β.Ε. – ΒΙΟΜΥΛ ΑΦΟΙ ΚΑΛΕΝΗ Α.Ε.Β.Ε. – ΒΙΟΜΥΛ ΑΦΟΙ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗ Γ. ΟΕ ΑΦΟΙ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. ΑΦΟΙ ΤΕΠΕΓΚΙΟΖΗ Ο.Ε. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ 18
787,20 416,44 356,90 225,09 90,40 58,11 90,40 58,11 90,40 58,11 90,40 58,11 90,40 58,11 90,40 90,40 90,40 90,40 90,40 90,40 90,40 90,40 90,40 90,40 90,40 90,40 186,96 219,56 77,49 85,00 172,13 400,98 ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩΞΨ-2
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 16/2/2011
16/3/2011
16/3/2011
16/3/2011
16/3/2011
16/3/2011
17/3/2011
17/3/2011
19/3/2011
19/3/2011
21/3/2011
21/3/2011
11/1/2011
9/2/2011
21/1/2011
17/2/2011
12/1/2011
12/1/2011
14/1/2011
20/1/2011
23/1/2011
29/1/2011
6/2/2011
11/2/2011
13/2/2011
16/2/2011
18/2/2011
20/2/2011
27/2/2011
24/3/2011
11/1/2011
11/1/2011
14218 80 81 81 82 83 82 84 83 85 85 87 3275 1705 96 739 109 110 143 252 292 376 504 559 579 669 705 729 855 52 45424 45425 Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Β.ΧΑΤΖΗΚΟΣΜΑΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε. ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΑΓΓ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΑΓΓ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΑΓΓ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΑΓΓ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΑΓΓ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΑΓΓ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΑΓΓ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΑΓΓ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΑΓΓ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΑΓΓ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΑΓΓ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΕΝΕΤΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΒΕΝΕΤΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ –ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ –ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ –ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ –ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ –ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ –ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ –ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ –ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ –ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ –ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ –ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ –ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ –ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ –ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε ΄΄ΝΕΟΓΑΛ΄΄ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε ΄΄ΝΕΟΓΑΛ΄΄ 19
11.293,31 184,50 592,76 24,60 30,75 147,60 73,80 330,63 246,00 708,17 61,50 282,90 135,30 398,52 1.999,99 173,43 75,00 28,00 109,00 90,02 103,02 85,01 70,00 70,00 100,04 70,00 82,04 70,00 70,00 120,68 6,10 6,10 ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩΞΨ-2
107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 24/2/2011
28/2/2011
28/2/2011
28/2/2011
3/2/2011
8/3/2011
21/1/2011
21/1/2011
12/2/2011
12/2/2011
1/3/2011
1/3/2011
1/3/2011
4/3/2011
4/3/2011
4/3/2011
9/3/2011
14/3/2011
14/3/2011
14/3/2011
14/3/2011
14/3/2011
14/3/2011
20/1/2011
21/2/2011
21/2/2011
23/2/2011
23/2/2011
25/2/2011
25/2/2011
25/2/2011
25/2/2011
133 456 457 503 7 8 453 659 463 672 469 470 690 1807 4022 4023 4036 474 475 477 697 698 700 4927 1798 3983 1800 3993 274 1804 4005 4006 Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε ΄΄ΝΕΟΓΑΛ΄΄ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε ΄΄ΝΕΟΓΑΛ΄΄ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε ΄΄ΝΕΟΓΑΛ΄΄ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε ΄΄ΝΕΟΓΑΛ΄΄ ΒΟΥΛΔΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΛΔΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε Γ. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε Γ. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε Γ. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε Γ. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε Γ. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε Γ. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε Γ. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε Γ. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε Γ. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε Γ. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε Γ. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε Γ. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε Γ. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε Γ. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε Γ. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε Γ. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε Γ. ΧΛΩΡΟΣ & Σια Ε.Ε. Γ.ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Γ.ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Γ.ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Γ.ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Γ.ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Γ.ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Γ.ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Γ.ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 20
139,34 325,88 179,40 119,60 1.020,90 1.230,00 39,97 98,40 311,02 246,00 199,00 56,01 123,00 492,00 410,62 916,47 80,00 78,92 393,00 579,88 61,50 36,90 369,00 144,65 49,20 50,04 98,40 176,04 73,80 86,10 92,00 240,00 ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩΞΨ-2
139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 1/3/2011
10/1/2011
31/1/2011
28/2/2011
14/3/2011
11/3/2011
9/3/2011
9/3/2011
9/3/2011
9/3/2011
9/3/2011
13/3/2011
5/3/2011
16/2/2011
17/2/2011
21/2/2011
24/2/2011
1/3/2011
2/3/2011
3/3/2011
6/3/2011
11/3/2011
11/3/2011
11/3/2011
11/3/2011
14/3/2011
15/3/2011
16/3/2011
16/3/2011
18/3/2011
19/3/2011
20/3/2011
118 3602 1256 668 42 5213 186 187 188 189 190 191 93 23576 943 23588 23596 23605 23607 962 23619 967 23636 23637 23638 23644 23646 23653 53343 23660 971 23665 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Γ.ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΓΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΚΑΡΥΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΛΙΔΗΣ &ΣΙΑ Ο.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΛΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 21
61,50 297,66 298,03 227,55 1.845,00 95,20 4.460,13 443,21 7.664,59 1.348,43 794,64 1.221,88 2.460,00 86,00 336,15 78,00 81,00 85,00 142,00 170,01 91,00 440,00 47,20 87,00 85,00 165,00 146,50 89,00 98,00 90,00 2.966,00 88,00 ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩΞΨ-2
171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 22/3/2011
22/3/2011
28/3/2011
28/3/2011
30/3/2011
28/3/2011
28/3/2011
11/1/2011
11/1/2011
12/1/2011
13/1/2011
14/1/2011
18/1/2011
19/1/2011
20/1/2011
21/1/2011
24/1/2011
25/1/2011
26/1/2011
27/1/2011
28/1/2011
29/1/2011
30/1/2011
3/2/2011
4/2/2011
7/2/2011
15/2/2011
17/2/2011
18/2/2011
21/2/2011
15/2/2011
19/2/2011
23670 23671 23690 23691 23699 360 361 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1178 1179 1180 1182 1183 1184 1185 6035 6057 Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΙΑΝΝΕΛΙΑ ΕΥΔΟΞΙΑ ΓΙΑΝΝΕΛΙΑ ΕΥΔΟΞΙΑ ΓΚΑΙΔΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΙΔΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΙΔΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΙΔΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΙΔΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΙΔΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΙΔΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΙΔΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΙΔΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΙΔΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΙΔΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΙΔΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΙΔΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΙΔΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΙΔΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΙΔΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΙΔΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΙΔΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΙΔΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΙΔΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΙΔΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΙΔΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΙΔΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑ Κ Ο.Ε ΓΚΡΙΤΖΑ Κ Ο.Ε 22
85,00 90,00 69,50 50,00 132,00 99,78 29,40 159,99 648,08 159,99 648,08 58,30 171,40 260,83 159,99 648,08 116,60 269,37 526,83 159,99 648,08 69,24 359,03 600,22 159,99 646,61 78,42 678,29 415,21 583,17 92,50 596,94 ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩΞΨ-2
203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 22/2/2011
3/3/2011
3/3/2011
5/3/2011
10/3/2011
15/3/2011
16/3/2011
8/2/2011
16/3/2011
24/3/2011
14/1/2011
24/3/2011
14/3/2011
2/2/2011
28/2/2011
10/3/2011
10/3/2011
27/2/2011
14/3/2011
28/3/2011
30/3/2011
5/3/2011
20/2/2011
14/3/2011
21/2/2011
21/2/2011
21/2/2011
2/3/2011
14/3/2011
14/3/2011
14/3/2011
22/3/2011
6067 6116 6122 6124 6148 6174 6177 5791 5868 138 18 1039 173 417 288 29 276 650 545 123 124 175 20 47 31 202 210 255 44 329 330 54 Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Προ‐Ενταλμα Προ‐Ενταλμα Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
ΓΚΡΙΤΖΑ Κ Ο.Ε ΓΚΡΙΤΖΑ Κ Ο.Ε ΓΚΡΙΤΖΑ Κ Ο.Ε ΓΚΡΙΤΖΑ Κ Ο.Ε ΓΚΡΙΤΖΑ Κ Ο.Ε ΓΚΡΙΤΖΑ Κ Ο.Ε ΓΚΡΙΤΖΑ Κ Ο.Ε ΓΟΓΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΟΓΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε Δ.Ε.Η. ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΑΣΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ – ΤΟΥΡ/ΚΕΣ & ΞΕΝΟΔ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Ι. ΑΝΕΣΤΗΣ ΔΕΛΗΦΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ Γ.‐ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΕΛΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΑΠΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΠΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΡΑΓΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΡΑΓΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝ.ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ Ε.Π.Ε. ΕΛΑΣΤΙΚΑ Ε.Π.Ε. ΕΛΑΣΤΙΚΑ Ε.Π.Ε. ΕΛΑΣΤΙΚΑ Ε.Π.Ε. ΕΛΑΣΤΙΚΑ Ε.Π.Ε. ΕΛΑΣΤΙΚΑ Ε.Π.Ε. ΕΛΑΣΤΙΚΑ Ε.Π.Ε. ΕΛΑΣΤΙΚΑ Ε.Π.Ε. 23
250,71 43,16 664,99 259,85 136,66 467,61 15,50 106,27 106,27 515,00 615,00 100,18 380,00 55,35 270,60 2.669,10 1.968,00 3.980,03 387,45 44,00 5,00 14.145,00 3.073,77 738,00 147,60 711,43 43,05 1.424,34 49,20 326,64 1.540,58 61,50 ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩΞΨ-2
235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 22/3/2011
21/3/2011
11/3/2011
11/3/2011
8/3/2011
11/3/2011
10/2/2011
31/3/2011
30/3/2011
4/2/2011
16/3/2011
28/1/2011
28/1/2011
28/1/2011
28/1/2011
2/2/2011
2/2/2011
22/2/2011
22/2/2011
7/3/2011
7/3/2011
7/3/2011
7/3/2011
10/3/2011
10/3/2011
10/3/2011
10/3/2011
14/3/2011
14/3/2011
14/3/2011
14/3/2011
14/3/2011
380 90 29 30 85 41 3108 8173 27 1472 9 338 45 46 53 58 64 89 90 277 278 361 362 279 280 363 364 281 282 283 365 366 Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
ΕΛΑΣΤΙΚΑ Ε.Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ Σ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ Σ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΕΝΗΜΕΡΟΣ Α.Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΕΗ & ΣΙΑ ΕΠΕ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝ.ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ Δ. Α.Ε. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕ ΘΕΜΕΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΥΤΤΑΡΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΥΤΤΑΡΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΥΤΤΑΡΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΥΤΤΑΡΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΥΤΤΑΡΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΥΤΤΑΡΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΥΤΤΑΡΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΥΤΤΑΡΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΥΤΤΑΡΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΥΤΤΑΡΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΥΤΤΑΡΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΥΤΤΑΡΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΥΤΤΑΡΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΥΤΤΑΡΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΥΤΤΑΡΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΥΤΤΑΡΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΥΤΤΑΡΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΥΤΤΑΡΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΥΤΤΑΡΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΥΤΤΑΡΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. 24
98,40 1.250,00 1.918,80 590,40 1.230,00 1.107,00 715,86 31,52 216,25 132,21 369,00 550,00 57,69 97,18 196,80 247,75 307,50 508,70 246,00 268,63 69,67 184,50 73,80 490,79 247,86 430,50 104,55 318,52 44,02 272,52 147,60 86,10 ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩΞΨ-2
267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 14/3/2011
367 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΥΤΤΑΡΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. 8/2/2011 2,11E+08 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ 8/2/2011 2,11E+08 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ 14/1/2011
41 Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 9/2/2011
3867 Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 9/2/2011
3868 Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 23/3/2011
606 Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Κ.ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ 1/3/2011
234 Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Κ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 11/3/2011
35 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ ΚΑΪΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 12/3/2011
175 Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ ΚΑΪΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 14/1/2011
90 Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 14/3/2011
111 Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 12/1/2011
3 Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ ΚΑΛΟΥΔΗΣ Β ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 20/1/2011
1 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ ΚΑΛΟΥΔΗΣ Β ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 20/1/2011
10 Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ ΚΑΛΟΥΔΗΣ Β ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 24/3/2011
79 Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 25/1/2011
69 Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ ΚΑΜΠΑΡΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 25/1/2011
70 Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ ΚΑΜΠΑΡΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 22/3/2011
64813 Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ ΚΑΝΑΓΚΙΝΗΣ Ι. ΧΡΗΣΤΟΣ 14/3/2011
190 Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ ΚΑΝΔΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 29/3/2011
60 Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΓΝΗ 29/3/2011
61 Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΓΝΗ ½/2011
1510 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ½/2011
1674 Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 10/3/2011
166 Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 14/3/2011
24 Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Ι. ΚΩΝ/ΝΟΣ 10/3/2011
1080 Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ ΚΑΡΑΔΑΓΛΗΣ ΑΔΑΜ 27/1/2011
1304 Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ 27/1/2011
1305 Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ 9/2/2011
1313 Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ 15/2/2011
1320 Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ 17/2/2011
1322 Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ 25
123,00 155,00 155,00 140,00 44,35 85,01 402,53 399,75 202,95 2.484,60 487,08 641,05 100,37 49,20 155,60 99,44 64,20 159,20 470,01 1.510,32 275,74 119,33 98,40 86,11 1.599,00 25,00 391,14 130,00 162,36 1.700,00 80,00 410,00 ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩΞΨ-2
299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 24/3/2011
15/3/2011
19/1/2011
11/3/2011
9/3/2011
11/3/2011
19/3/2011
21/3/2011
22/3/2011
22/3/2011
12/3/2011
12/3/2011
24/3/2011
21/2/2011
14/3/2011
24/2/2011
21/2/2011
12/3/2011
7/2/2011
4/3/2011
4/3/2011
31/3/2011
16/2/2011
1/3/2011
23/2/2011
23/2/2011
3/3/2011
28/3/2011
28/3/2011
4/3/2011
10/3/2011
23/3/2011
1344 8085 14 22 228 23 27378 328 330 329 349 456 521 144 146 8689 1630 1633 25 5 41 4 192 193 2475 4708 2478 2484 4714 161 4 5 Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ ΚΑΤΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΚΑΤΣΑΜΠΟΥΚΑ ΑΘ.ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΚΑΦΕΤΖΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΒΙΟΣ Ο.Ε ΚΑΦΕΤΖΗΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΦΕΤΖΗΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΒΟΥΣΙΑΔΗΣ ΣΤ. & ΣΙΑ Ο.Ε. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΥΔΗΣ ΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΥΔΗΣ ΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΩΝΙΟΣ Δ.ΚΟΣΜΑΣ ΚΟΤΣΙΚΑΡΗΣ Ν.ΣΑΒΒΑΣ ΚΟΤΣΙΚΑΡΗΣ Ν.ΣΑΒΒΑΣ ΚΟΥΚΜΑΣ ΙΩΑΝ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΜΑΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΜΑΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗ ΑΦΟΙ ΣΤΑΜ. ΟΕ ΚΟΥΡΤΕΣΗ ΑΦΟΙ ΣΤΑΜ. ΟΕ ΚΟΥΡΤΕΣΗ ΑΦΟΙ ΣΤΑΜ. ΟΕ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Ν. & ΣΙΑ Ο.Ε. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΦΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΦΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΦΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΦΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΥΩΝΑ – ΚΑΛΠΑΚΙΔΗ ΑΛΕΞ. ΚΥΡΙΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 26
790,05 799,25 30,13 4.797,00 3.075,00 4.920,00 18,20 123,00 492,00 123,00 12,30 50,00 615,00 2.708,70 1.715,48 472,52 2.206,51 2.791,15 282,90 442,80 141,50 780,00 1.476,00 1.476,00 79,95 50,00 57,81 115,62 35,00 993,84 492,00 393,60 ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩΞΨ-2
331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 7/1/2011
24/1/2011
24/1/2011
9/2/2011
15/2/2011
15/2/2011
24/2/2011
24/2/2011
1/3/2011
1/3/2011
1/3/2011
2/3/2011
2/3/2011
11/3/2011
11/3/2011
28/3/2011
28/3/2011
11/3/2011
13/3/2011
31/3/2011
31/3/2011
31/3/2011
31/3/2011
31/3/2011
31/3/2011
31/3/2011
3/2/2011
31/1/2011
25/2/2011
22/3/2011
11/1/2011
11/1/2011
12 34 40 72 78 80 96 97 101 103 103 104 106 111 114 271 3851 252 1 282 283 284 285 286 287 288 25039 6 32 3854 1375 1376 Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
ΚΥΡΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΥΤΤΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ & ΥΙ ΚΥΤΤΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ & ΥΙ ΚΥΤΤΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ & ΥΙ ΚΥΤΤΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ & ΥΙ ΚΥΤΤΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ & ΥΙ ΚΥΤΤΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ & ΥΙ ΚΥΤΤΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ & ΥΙ ΚΥΤΤΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ & ΥΙ ΚΥΤΤΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ & ΥΙ ΚΥΤΤΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ & ΥΙ ΚΥΤΤΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ & ΥΙ ΚΥΤΤΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ & ΥΙ ΚΥΤΤΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ & ΥΙ ΚΥΤΤΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ & ΥΙ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΖΑΡΙΑΣ ΛΑΜΠΙΔΟΥ Γ. ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΛΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΙΔΗΣ Σ.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΕΩΝ.Γ.ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΛΕΩΝ.Γ.ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΛΕΩΝ.Γ.ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΛΕΩΝ.Γ.ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΛΕΩΝ.Γ.ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΛΕΩΝ.Γ.ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΛΕΩΝ.Γ.ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.Ε. Μ.Ε.ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ‐Ε.ΠΕΤΡΑΣ Μ.Ε.ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ‐Ε.ΠΕΤΡΑΣ ΜΑΚ ΜΟΤΟΡΣ Α.Ε ΜΑΡΙΑ ΒΑΡΥΤΗ ΜΑΡΙΑ ΒΑΡΥΤΗ 27
1.243,00 405,51 209,10 166,05 236,57 73,80 49,74 184,50 172,11 49,20 117,12 176,33 282,90 524,25 153,75 679,00 220,35 210,01 90,00 228,00 180,00 357,00 254,00 1.039,00 878,99 608,00 68,88 155,04 155,04 1.624,45 238,62 205,41 ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩΞΨ-2
363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 25/3/2011
26/3/2011
23/3/2011
10/1/2011
24/1/2011
31/1/2011
31/1/2011
31/1/2011
31/1/2011
3/2/2011
3/2/2011
3/2/2011
3/2/2011
3/2/2011
3/2/2011
3/2/2011
3/2/2011
8/2/2011
8/2/2011
10/2/2011
10/2/2011
10/2/2011
10/2/2011
2/3/2011
28/3/2011
28/3/2011
23/3/2011
29/3/2011
14/1/2011
10/2/2011
10/2/2011
11/3/2011
44 45 668 293 295 296 297 298 300 18 19 20 21 25 26 27 28 22 29 23 24 32 33 37 26 39 1623 57 20646 20747 20748 20876 Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ ΜΑΣΑΚΑ ΒΑΪΑ ΜΑΣΑΚΑ ΒΑΪΑ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ Π.ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΕΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΕΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΕΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΕΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΕΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΕΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΔΑΝΙΗΛ ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΔΑΝΙΗΛ ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΔΑΝΙΗΛ ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΔΑΝΙΗΛ ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΔΑΝΙΗΛ ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΔΑΝΙΗΛ ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΔΑΝΙΗΛ ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΔΑΝΙΗΛ ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΔΑΝΙΗΛ ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΔΑΝΙΗΛ ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΔΑΝΙΗΛ ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΔΑΝΙΗΛ ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΔΑΝΙΗΛ ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΔΑΝΙΗΛ ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΔΑΝΙΗΛ ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΔΑΝΙΗΛ ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΔΑΝΙΗΛ ΜΕΛΙΣΣΗΣ Μ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΗΧΑΝΕΤΖΗ Δ. ΠΟΛΥΖΩ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. 28
254,25 542,40 246,00 993,62 226,00 352,01 58,66 352,01 146,67 123,00 61,50 61,50 61,50 132,84 45,10 44,20 44,20 36,90 49,20 61,50 61,50 111,90 49,20 136,50 36,90 231,80 530,00 99,66 59,89 156,22 953,25 150,29 ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩΞΨ-2
395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 18/3/2011
5/3/2011
20/2/2011
14/3/2011
30/3/2011
30/3/2011
26/2/2011
26/2/2011
16/3/2011
11/3/2011
24/3/2011
15/3/2011
15/3/2011
24/3/2011
31/1/2011
28/2/2011
30/3/2011
14/1/2011
17/1/2011
19/1/2011
19/1/2011
20/1/2011
22/1/2011
24/1/2011
26/1/2011
28/1/2011
10/2/2011
11/2/2011
14/2/2011
14/2/2011
17/2/2011
22/2/2011
821 184 11555 31 389 390 351 353 54 162 173 1716 1717 1 1013 1840 1845 330 432 549 561 609 691 720 790 901 1327 1393 1455 1473 1604 1744 Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΤΖΟΛΗ ΑΧ. ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΠΑΤΖΟΛΗ ΖΩΗ ΜΠΑΤΖΟΛΗ ΖΩΗ ΜΠΑΤΖΟΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΤΖΟΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΤΟΝ Ε.Π.Ε. ΜΠΕΤΟΝ Ε.Π.Ε. ΜΠΙΛΜΠΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΙΛΜΠΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΡΑΚΑΤΣΕΛΑ ΜΑΡΙΑ ΜΠΡΟΥΣΑΣ ΧΡ. ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΜΠΡΟΥΣΑΣ ΧΡ. ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΜΠΡΟΥΣΑΣ ΧΡ. ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΡ & ΣΙΑ Ο.Ε ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΡ & ΣΙΑ Ο.Ε ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΡ & ΣΙΑ Ο.Ε ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΡ & ΣΙΑ Ο.Ε ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΡ & ΣΙΑ Ο.Ε ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΡ & ΣΙΑ Ο.Ε ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΡ & ΣΙΑ Ο.Ε ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΡ & ΣΙΑ Ο.Ε ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΡ & ΣΙΑ Ο.Ε ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΡ & ΣΙΑ Ο.Ε ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΡ & ΣΙΑ Ο.Ε ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΡ & ΣΙΑ Ο.Ε ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΡ & ΣΙΑ Ο.Ε ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΡ & ΣΙΑ Ο.Ε ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΡ & ΣΙΑ Ο.Ε 29
399,98 4.500,00 51,66 1.018,44 295,20 135,60 278,89 468,73 890,00 1.033,20 808,11 922,62 430,68 98,43 248,58 68,51 139,12 928,44 1.095,40 591,63 2.485,69 635,11 23,19 267,93 1.080,49 594,36 2.036,95 248,26 232,27 1.009,34 87,08 12,40 ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩΞΨ-2
427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 23/2/2011
28/2/2011
1/3/2011
3/3/2011
8/3/2011
9/3/2011
14/3/2011
17/3/2011
28/3/2011
31/3/2011
28/2/2011
12/3/2011
12/3/2011
14/3/2011
14/3/2011
15/3/2011
15/3/2011
16/3/2011
16/3/2011
3/3/2011
5/1/2011
5/1/2011
5/1/2011
7/1/2011
7/1/2011
7/1/2011
10/1/2011
10/1/2011
10/1/2011
12/1/2011
12/1/2011
13/1/2011
1782 1957 1985 2110 2214 53342 2434 2606 2937 3127 199 135 427 136 428 137 429 138 430 73 45190 45191 50453 45245 45246 50512 45364 45365 50550 45473 45474 53340 Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΡ & ΣΙΑ Ο.Ε ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΡ & ΣΙΑ Ο.Ε ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΡ & ΣΙΑ Ο.Ε ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΡ & ΣΙΑ Ο.Ε ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΡ & ΣΙΑ Ο.Ε ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΡ & ΣΙΑ Ο.Ε ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΡ & ΣΙΑ Ο.Ε ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΡ & ΣΙΑ Ο.Ε ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΡ & ΣΙΑ Ο.Ε ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΡ. & ΣΙΑ Ο.Ε. ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ ΜΩΡΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΩΡΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΩΡΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΩΡΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΩΡΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΩΡΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΩΡΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΩΡΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΑΤΣΙΟΣ ΜΙΛΤ.ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΕΟΓΑΛ Α.Ε ΝΕΟΓΑΛ Α.Ε ΝΕΟΓΑΛ Α.Ε ΝΕΟΓΑΛ Α.Ε ΝΕΟΓΑΛ Α.Ε ΝΕΟΓΑΛ Α.Ε ΝΕΟΓΑΛ Α.Ε ΝΕΟΓΑΛ Α.Ε ΝΕΟΓΑΛ Α.Ε ΝΕΟΓΑΛ Α.Ε ΝΕΟΓΑΛ Α.Ε ΝΕΟΓΑΛ Α.Ε 30
325,89 530,22 419,89 70,58 302,12 843,34 647,03 961,36 239,51 88,87 383,50 100,00 236,06 300,00 239,98 110,00 279,99 170,00 289,99 153,20 6,10 6,10 21,36 6,10 6,10 24,41 6,10 6,10 24,41 6,10 6,10 6,10 ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩΞΨ-2
459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 13/1/2011
31/1/2011
31/1/2011
31/1/2011
31/1/2011
31/1/2011
28/2/2011
3/3/2011
3/3/2011
24/2/2011
17/3/2011
29/3/2011
9/3/2011
15/2/2011
5/3/2011
10/3/2011
25/2/2011
24/3/2011
17/1/2011
17/1/2011
18/2/2011
18/2/2011
25/3/2011
7/2/2011
15/2/2011
20/2/2011
13/3/2011
3/3/2011
4/3/2011
5/3/2011
7/3/2011
8/3/2011
53341 123 128 137 175 176 502 59 196 191 271 67 25 29 30 31 50 55275 122 5295 127 5338 17 288 374 85 823 165 166 167 168 169 Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ ΝΕΟΓΑΛ Α.Ε ΝΕΟΓΑΛ Α.Ε ΝΕΟΓΑΛ Α.Ε ΝΕΟΓΑΛ Α.Ε ΝΕΟΓΑΛ Α.Ε ΝΕΟΓΑΛ Α.Ε ΝΕΟΓΑΛ Α.Ε ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Ι.ΣΥΜΕΩΝ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Ι.ΣΥΜΕΩΝ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΞΑΚΙΔΟΥ‐ΚΑΣΙΑΡΑ ΕΥΘΥΜΙΑ Ο.Τ.Ε. ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Π.Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΩΤ ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΩΤ ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΩΤ ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΩΤ ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Π.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Γ. & ΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Γ. & ΣΙΑ ΠΑΝΤΕΡΜΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΘΕΟΔΩΡΟΣ 31
6,10 73,20 73,20 341,70 12,20 12,20 119,60 106,96 61,50 36,90 110,70 64,18 148,49 854,85 799,50 492,00 430,50 305,01 478,66 246,00 438,32 159,90 75,00 121,13 380,50 799,50 8.000,00 1.085,50 1.356,70 1.333,00 1.451,40 832,40 ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩΞΨ-2
491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 10/3/2011
10/3/2011
12/3/2011
13/3/2011
8/2/2011
11/2/2011
18/2/2011
25/2/2011
2/3/2011
3/3/2011
9/3/2011
16/2/2011
9/3/2011
22/2/2011
24/3/2011
16/2/2011
31/1/2011
28/2/2011
10/3/2011
27/1/2011
1/3/2011
4/3/2011
25/1/2011
23/3/2011
29/3/2011
2/3/2011
5/3/2011
9/3/2011
15/3/2011
16/3/2011
7/2/2011
10/2/2011
170 171 172 173 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 297 1339 92 9 18 868 871 616 1160 104 105 94 301 26 72 73 74 75 74 8514 8520 Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΡΑΣΧΙΑΚΟΥ Ε.ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΣΕΡΗΣ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΗΞΑΡΑΣ Γ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΟΥΡΣΑΙΤΙΔΗΣ Π. ΚΟΣΜΑΣ Σ.ΜΑΜΟΥΧΑΣ – Ε.ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ Ο.Ε. ΣΑΛΠΙΓΓΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΛΠΙΓΓΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ Σ. – ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Ο.Ε. ΣΑΜΕΡΚΑΣ Α.Ε. ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ Β. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ ΣΙΩΚΗΣ Μ.‐ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ ΣΚΛΑΡΗΣ ΧΡ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΟΥΖΟΣ Ν ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΟΥΖΟΣ Ν ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΟΥΖΟΣ Ν ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΟΥΖΟΣ Ν ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΟΥΖΟΣ Ν ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΠΑΪΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΣΠΑΪΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 32
437,90 1.451,40 1.333,00 652,30 2.881,28 1.138,59 1.647,89 1.266,35 1.837,26 818,05 1.036,94 297,66 77,49 750,30 305,10 61,50 378,55 1.320,07 185,44 387,45 369,00 369,00 140,00 880,99 123,00 1.430,00 1.430,00 1.430,00 676,50 221,40 129,15 240,90 ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩΞΨ-2
523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 2/3/2011
8/3/2011
9/3/2011
19/1/2011
27/2/2011
7/2/2011
16/2/2011
14/3/2011
25/3/2011
15/3/2011
31/1/2011
24/2/2011
24/2/2011
22/1/2011
14/2/2011
15/2/2011
15/2/2011
15/2/2011
21/2/2011
10/3/2011
23/3/2011
2/3/2011
2/3/2011
24/2/2011
14/3/2011
27/2/2011
22/2/2011
22/2/2011
22/2/2011
22/2/2011
15/3/2011
23/3/2011
8548 8556 1,1E+09 4632 211 103 105 1240 29 62 579 584 585 15152 733 743 15207 15208 15214 252 811 10 99 142 178 2049 1282 1283 1284 1285 1295 69776 Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ ΣΠΑΪΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΣΠΑΪΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΣΠΑΪΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΣΤΑΓΚΟΥ ΖΩΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΓΙΑΚΕΤΤΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΕΡ ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΕΡ ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΡΙΣΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ Σ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΥΜΕΩΝ Ι.ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΩΓΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΩΓΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΩΓΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΤΑΟΥΚΤΣΗΣ ΑΠ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΟΥΚΤΣΗΣ ΑΠ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΟΥΚΤΣΗΣ ΑΠ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΟΥΚΤΣΗΣ ΑΠ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΟΥΚΤΣΗΣ ΑΠ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΟΥΚΤΣΗΣ ΑΠ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΟΥΚΤΣΗΣ ΑΠ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΟΥΚΤΣΗΣ ΑΠ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΙΟΥΔΗΣ Π.ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΑΣΙΟΥΔΗΣ Π.ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΕΧΝΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ ΤΕΧΝΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ ΤΖΗΜΟΥΡΤΑΣ Δ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΖΙΜΟΥΡΤΑ ΟΛΓΑ ΤΖΙΜΟΥΡΤΑ ΟΛΓΑ ΤΖΙΜΟΥΡΤΑ ΟΛΓΑ ΤΖΙΜΟΥΡΤΑ ΟΛΓΑ ΤΖΙΜΟΥΡΤΑ ΟΛΓΑ ΤΟΥΦΕΞΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 33
141,45 141,45 61,50 344,40 195,00 291,82 576,87 295,20 196,80 20,30 107,00 107,00 80,00 774,16 242,82 224,72 446,85 418,44 178,10 572,17 22,14 1.107,00 861,00 116,85 1.176,94 160,96 2.242,87 850,24 400,73 175,62 315,50 60,00 ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩΞΨ-2
555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 24/2/2011
24/2/2011
11/1/2011
20/1/2011
21/2/2011
25/1/2011
25/1/2011
19/1/2011
28/3/2011
30/3/2011
12/3/2011
12/3/2011
14/3/2011
16/3/2011
31/3/2011
14/3/2011
11/3/2011
14/3/2011
14/3/2011
14/3/2011
14/3/2011
14/3/2011
14/3/2011
24/3/2011
24/3/2011
24/3/2011
31/3/2011
18/3/2011
2/3/2011
4/3/2011
9/3/2011
9/3/2011
3679 1436 3 50 52 54 40215 6624 242 275 542 543 544 27 65 84 34 35 905 906 907 908 909 917 918 919 924 212 368 371 365 373 Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ ΤΟΥΦΕΞΗΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥΦΕΞΗΣ Γ. ΦΩΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Ι.ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Ι.ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Ι.ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΑΚΑΤΑΡΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΣΑΚΑΤΑΡΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΠΡΟΥΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΧΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΕΝΤΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΣΙΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΙΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΙΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Θ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 34
209,10 2.928,63 1.599,00 1.783,50 1.107,00 209,10 11,51 236,70 47,00 15,00 535,05 735,54 430,50 220,17 30,00 429,27 9.486,93 611,43 501,08 231,19 441,11 377,22 137,75 257,80 57,62 311,76 153,80 209,10 360,14 765,31 1.353,00 2.904,77 ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩΞΨ-2
587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 9/3/2011
10/3/2011
11/3/2011
11/3/2011
11/3/2011
½/2011
10/3/2011
16/3/2011
17/3/2011
8/2/2011
31/3/2011
24/2/2011
24/2/2011
31/3/2011
4/1/2011
22/2/2011
9/3/2011
9/3/2011
9/3/2011
10/3/2011
10/3/2011
10/3/2011
10/3/2011
11/3/2011
14/1/2011
31/1/2011
17/2/2011
26/2/2011
21/1/2011
½/2011
½/2011
28/3/2011
374 375 366 376 377 210 493 546 553 275 683 75 1212 114 129 19 1120 1121 8693 1122 1123 8694 8695 1 138 141 146 304 15401 53 54 65 Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Προ‐Ενταλμα Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από ΕΑΔ
ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΥΙΟΙ ΑΘΑΝ. ΓΙΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΥΙΟΙ ΑΘΑΝ. ΓΙΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΥΙΟΙ ΑΘΑΝ. ΓΙΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΥΙΟΙ ΑΘΑΝ. ΓΙΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΥΙΟΙ ΑΘΑΝ. ΓΙΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. ΥΙΟΙ ΑΘΑΝ.ΓΙΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. ΦΕΛΛΑΧΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΕΛΛΑΧΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΥΝΔΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ‐ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΥΝΔΑΝΗΣ‐ΕΛΕΝΗΣ ΧΗΡ. ΚΩΝ. ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗ ΧΑΛΟΦΤΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΙΟΡΔΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ Γ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Θ. ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Θ. ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Θ. ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΤΖΟΥΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΡ.ΜΙΧΑΗΛΊΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΙΟΝΤΖΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΙΟΝΤΖΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΙΟΝΤΖΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 35
3.787,79 1.035,41 1.476,00 3.003,29 760,88 49,38 198,12 213,87 130,77 568,46 615,07 550,00 200,00 300,00 14,76 1.722,00 278,03 608,00 307,50 200,98 283,07 65,00 350,00 570,00 6,00 14,00 45,00 500,00 112,28 527,99 116,85 24,60 ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩΞΨ-2
619 620 621 622 623 624 625 3/3/2011
28/2/2011
18/3/2011
11/3/2011
15/2/2011
15/2/2011
13/3/2011
26 952 6409 1696 141 142 149 Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ Δ.Α Τιμολόγιο Αγοράς από ΕΑΔ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ Α. ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΧΩΛΙΔΗΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΩΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΩΛΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ – ΡΟΥΜΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο.Ε. ΧΩΛΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ – ΡΟΥΜΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο.Ε. ΧΩΛΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ – ΡΟΥΜΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο.Ε. ΣΥΝΟΛΑ
598,99 117,29 2.031,21 2.892,10 516,87 307,39 163,00 353.368,67 Δ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Α΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011
Ημερομηνία Αρ.Γρ.Εισπρ. Περιγραφή 1/2/2011 1 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2010 ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΕΩΝ 1/2/2011 2 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2010 ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΦΑΝΟΥ 1/2/2011 3 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2010 ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 1/2/2011 4 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2010 ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 1/2/2011 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2010 ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΥΘ/ΠΟΛΗΣ 2/2/2011 6 ΤΟΚΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ‐ 0170003 2/2/2011 7 ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΡ ΕΝΤ 110117099531Ξ828 2/2/2011 8 ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ 1‐26 ΞΑΝΘΟΥΛΑ ΜΟΣΧΟΤΟΥ 2/2/2011 9 ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ 1‐63 (1 ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ) ΔΕΛΗΜΟΣΧΟΣ ΜΟΣΧΟΣ 2/2/2011 10 ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ 1‐36 ΦΛΩΡΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 2/2/2011 11 ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ 1‐18 ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ 2/2/2011 12 ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ 1‐141 2/2/2011 13 ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ 109‐125 ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 2/2/2011 14 ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΑΠΟ 64‐109 ΔΕΛΗΜΟΣΧΟΣ ΜΟΣΧΟΣ 2/2/2011 15 ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ 142‐211 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΔΩΡΑ 2/2/2011 16 ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ 212‐263 4/2/2011 17 ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΑΠΟ 110‐136 ΔΕΛΗΜΟΣΧΟΣ ΜΟΣΧΟΣ 4/2/2011 18 ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΑΠΟ 137‐143 ΔΕΛΗΜΟΣΧΟΣ ΜΟΣΧΟΣ 4/2/2011 19 ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΑΠΟ 27‐35 ΜΟΣΧΟΤΟΥ ΞΑΝΘΟΥΛΑ 4/2/2011 20 ΔΙΠΛΟΤΥΠΑΑΠΟ 264‐275 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΔΩΡΑ 36
Ποσό 135.726,06
33.255,95
208.507,30
139.738,47
2.093.819,07
3.555,00
428.075,22
3.610,51
14.025,88
4.237,80
26.221,43
14.139,16
793,86
13.693,66
4.968,79
3.759,87
7.629,81
1.587,10
1.003,37
1.171,75
Κίνηση ΓΡ .ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΓΡ .ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΓΡ .ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΓΡ .ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΓΡ .ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ Γρ. Είσπραξης Γραμμάτειο Επιχορηγήσεων Γρ.Είσπραξης από διπλότυπα Γρ.Είσπραξης από διπλότυπα Γρ.Είσπραξης από διπλότυπα Γρ.Είσπραξης από διπλότυπα Γρ.Είσπραξης από διπλότυπα Γρ.Είσπραξης από διπλότυπα Γρ.Είσπραξης από διπλότυπα Γρ.Είσπραξης από διπλότυπα Γρ.Είσπραξης από διπλότυπα Γρ.Είσπραξης από διπλότυπα Γρ.Είσπραξης από διπλότυπα Γρ.Είσπραξης από διπλότυπα Γρ.Είσπραξης από διπλότυπα ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩΞΨ-2
4/2/2011 7/2/2011 7/2/2011 8/2/2011 9/2/2011 10/2/2011 11/2/2011 14/2/2011 15/2/2011 16/2/2011 16/2/2011 17/2/2011 18/2/2011 18/2/2011 21/2/2011 22/2/2011 23/2/2011 23/2/2011 23/2/2011 23/2/2011 23/2/2011 23/2/2011 23/2/2011 23/2/2011 24/2/2011 28/2/2011 28/2/2011 28/2/2011 28/2/2011 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 28/2/2011 Κρατήσεις που διενεργήθηκαν από τα υπ'αριθμόν 19,5,1,2,4,3,6,7,9, 17,16,15,14,13,12,11,10,18,29, 27,31,30,24,26,28,22,20,21,25, 23,51,50,49,8 χρηματικά 50 εντάλματα ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΑΠΟ 276‐285 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΑΠΟ 286‐296 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΑΠΟ 19‐45 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΑΠΟ 297‐303 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΑΠΟ 304 ‐312 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΑΠΟ 313‐318 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΑΠΟ 319‐325 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΑΠΟ 326‐335 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΑΠΟ 336‐ 340 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΑΠΟ 46‐47 ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΑΠΟ 341‐345 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΑΠΟ 346‐359 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΑΠΟ 360‐365 ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΑΠΟ 144‐165 ΜΟΣΧΟΣ ΔΕΛΗΜΟΣΧΟΣ ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΑΠΟ 366‐376 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΔΩΡΑ (ΕΝΑ ΑΚΥΡΟ 370 ) ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΑΠΟ 377‐388 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2011 (ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2010 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2011 (ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2010 ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΑΠΟ 37‐ 113 ΦΛΩΡΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΑΠΟ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΑΓΡ.ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΑΠΟ 389‐393 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΚΑΛΥΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΚΕΠ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ 9ος‐12ος 2010 απο ΤΠ&Δ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΛΟΓ. 56752 Δ.ΟΡΦΑΝΟΥ ΠΟΣΟΥ (11,81‐1,81ΦΟΡΟΣ) ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΑΠΟ 394‐401 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ 11‐12/2010 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ‐ Α' ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2011 ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΑΠΟ 402‐416 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΑΠΟ 114‐133 ΦΛΩΡΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 37
603,37
691,38
2.932,41
423,70
5.334,88
1.031,40
1.257,59
807,98
569,19
150,00
2.775,84
1.199,47
437,78
6.524,69
498,60
3.319,28
5.647,80
63.948,35
54.085,12
442,83
404,80
1.754,36
644,03
10,63
615,50
7.916,66
97.569,35
1.437,49
2.098,66
Γρ.Είσπραξης από διπλότυπα Γρ.Είσπραξης από διπλότυπα Γρ.Είσπραξης από διπλότυπα Γρ.Είσπραξης από διπλότυπα Γρ.Είσπραξης από διπλότυπα Γρ.Είσπραξης από διπλότυπα Γρ.Είσπραξης από διπλότυπα Γρ.Είσπραξης από διπλότυπα Γρ.Είσπραξης από διπλότυπα Γρ.Είσπραξης από διπλότυπα Γρ.Είσπραξης από διπλότυπα Γρ.Είσπραξης από διπλότυπα Γρ.Είσπραξης από διπλότυπα Γρ.Είσπραξης από διπλότυπα Γρ.Είσπραξης από διπλότυπα Γρ.Είσπραξης από διπλότυπα Γρ. Είσπραξης Γρ. Είσπραξης Γρ.Είσπραξης από διπλότυπα Γρ. Είσπραξης Γρ.Είσπραξης από διπλότυπα Γρ. Είσπραξης Γρ. Είσπραξης Γρ. Είσπραξης Γρ.Είσπραξης από διπλότυπα Γρ. Είσπραξης Γρ. Είσπραξης Γρ.Είσπραξης από διπλότυπα Γρ.Είσπραξης από διπλότυπα 145.246,14 Γραμμάτειο Κρατήσεων ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩΞΨ-2
Κρατήσεις που διενεργήθηκαν από τα υπ'αριθμόν 32,33,34,35,36,37,38,39,40, 28/2/2011 2/3/2011 2/3/2011 51 41,42,43,44,45,46,47,48,1,2, 3,4,5,6,7,8,12,11,9,10, 13,14,15 χρηματικά εντάλματα 52 ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 53 ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΑΠΟ 417‐437 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΔΩΡΑ 8/3/2011 8/3/2011 9/3/2011 10/3/2011 11/3/2011 11/3/2011 54 55 56 57 58 59 14/3/2011 14/3/2011 15/3/2011 21/3/2011 21/3/2011 21/3/2011 22/3/2011 22/3/2011 22/3/2011 22/3/2011 22/3/2011 23/3/2011 24/3/2011 28/3/2011 29/3/2011 29/3/2011 29/3/2011 29/3/2011 29/3/2011 29/3/2011 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΑΠΟ ΣΥΝΔ.ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟ ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΑΠΟ 438‐471 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΑΠΟ 472‐478 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΔΟΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΠ&Δ ( 3ος ΛΟΓ ΔΙΑΜ ΟΔ Ν. ΗΡΑΚΛΙΤΣΑΣ ΕΠΕΚΤ) ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΑΠΟ 134‐159 ΦΛΩΡΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΕΠ (ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ Δ. 60 ΠΑΓΓΑΙΟΥ) 61 62 63 64 65 66 67 ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΑΠΟ 479‐483 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΑΠΟ 484‐489 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΑΠΟ 490‐496 &206 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ 497 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΑΠΟ 166‐225 ΔΕΛΗΜΟΣΧΟΣ ΜΟΣΧΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΚ/ΔΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΙΔΗΣ 68 03/02/2011 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑ 69 07/02/2011 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΑΠΟ 226‐229 ΔΕΛΗΜΟΣΧΟΣ ΜΟΣΧΟΣ ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΑΠΟ 230‐233 ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΑΠΟ 234‐242 ΔΕΛΗΜΟΣΧΟΣ διπλοτυπα απο 243‐255 ΔΕΛΗΜΟΣΧΟΣ ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΑΠΟ 498‐502 ΔΩΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΘ/ΠΟΛΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΑ Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΙΕΡΕΩΝ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΘ/ΠΟΛΗΣ 38
20.011,79 Γραμμάτειο Κρατήσεων 428.695,52 Γρ. Είσπραξης 1.701,97 Γρ.Είσπραξης από διπλότυπα 1.399,36
3.275,91
614,85
203,99
47.008,88
2.964,06
ΓΡ .ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ Γρ.Είσπραξης από διπλότυπα Γρ.Είσπραξης από διπλότυπα Γρ. Είσπραξης Γρ. Είσπραξης Γρ.Είσπραξης από διπλότυπα 1.997,00
205,75
333,04
916,52
200,00
9.650,05
150,00
150,00
Γρ. Είσπραξης Γρ.Είσπραξης από διπλότυπα Γρ.Είσπραξης από διπλότυπα Γρ.Είσπραξης από διπλότυπα Γρ.Είσπραξης από διπλότυπα Γρ.Είσπραξης από διπλότυπα ΓΡ .ΧΡΗΜ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ Γρ. Είσπραξης 150,00 Γρ. Είσπραξης 150,00
330,75
4.059,50
1.030,14
2.233,71
424,51
44.053,81
106.981,03
60.170,61
18.849,41
17.976,50
Γρ. Είσπραξης Γρ.Είσπραξης από διπλότυπα Γρ.Είσπραξης από διπλότυπα Γρ.Είσπραξης από διπλότυπα Γρ.Είσπραξης από διπλότυπα Γρ.Είσπραξης από διπλότυπα Γρ. Είσπραξης Γρ. Είσπραξης Γρ. Είσπραξης Γρ. Είσπραξης Γρ. Είσπραξης ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩΞΨ-2
29/3/2011 29/3/2011 29/3/2011 29/3/2011 30/3/2011 31/3/2011 31/3/2011 31/3/2011 80 81 82 83 84 ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ Δ. Δ. ΓΕΩΡΓΙΑΝΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΡΥΑΔΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΟΥ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΡΥΑΔΟΣ ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΑΠΟ 503‐514 ΔΩΡΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ 84674737 85 ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 86 ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΑΠΟ 256‐262 ΜΟΣΧΟΣ 87 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΙΔΗΣ 4/3/2011 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟ ΛΕΥΚΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑ 9/3/2011 31/3/2011 31/3/2011 31/3/2011 31/3/2011 31/3/2011 88 89 90 91 92 31/3/2011 Κρατήσεις που διενεργήθηκαν από τα υπ'αριθμόν 90,91,85,86,87,88,89,16,84, 83,17,93,52,53,54,55,56,57,58, 59,60,61,62,92,94,73,66,65,67, 68,74,75,76,78,77,79,80,81,82, 93 70,71,64,69,72,63,24,100,101,96, 95,109,110,111,112,113,114,108,103,26, 20,21,23,27 Χ.Ε.Π. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΛΟΓ. ΣΥΝΔ.ΑΠΟΚΟΜ.ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΠ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΠ (ΠΡΟΚ.7Κ/06 ΚΑΙ 4Κ/07) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑ ΤΟΥ COSMOTE ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΘ/ΠΟΛΗΣ 45.391,81
37.458,73
53.584,17
16.788,88
3.653,84
Γρ. Είσπραξης Γρ. Είσπραξης Γρ. Είσπραξης Γρ. Είσπραξης Γρ.Είσπραξης από διπλότυπα 411,69 Γρ. Είσπραξης 1.995,45 Γρ.Είσπραξης από διπλότυπα 150,00 Γρ. Είσπραξης 150,00
2,69
1.877,18
41.171,53
2.693,78
Γρ. Είσπραξης Γρ. Είσπραξης Γρ. Είσπραξης Γρ. Είσπραξης Γρ. Είσπραξης 97.346,32 Γραμμάτειο Κρατήσεων ΣΥΝΟΛΟ 4.628.464,07 Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Α΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011
Α/Α Αρ. Παρ. Ημ/νία Εκδ. 1 103
3/1/2011 2 94
14/3/2011 3 95
16/3/2011 4 104
23/3/2011 5 83
15/3/2011 6 84
15/3/2011 7 99
18/3/2011 8 195
21/3/2011 9 207
21/3/2011 10 102
21/3/2011 Δικαιούχος ALPHA BANK ALPHA BANK ALPHA BANK ALPHA BANK INTEC SYSTEMS Ε.Π.Ε. INTEC SYSTEMS Ε.Π.Ε. PERSONAL INSURANCE SIMONI RETRAQ SIMONI RETRAQ VICTORIA Ποσό Εντολής 117,26 31,24 75,00 20,00 9.490,00 7.168,60 3.263,00 1.230,00 615,00 410,00 39
ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩΞΨ-2
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 113
278
3
13
30
53
80
81
7
14
274
31
282
267
216
82
147
148
149
239
1
22
65
66
4
23
67
8
13
275
121
7
15/3/2011 28/3/2011 4/2/2011 4/2/2011 4/2/2011 28/2/2011 4/3/2011 4/3/2011 4/2/2011 24/2/2011 28/3/2011 11/3/2011 28/3/2011 24/3/2011 22/3/2011 15/3/2011 18/3/2011 18/3/2011 18/3/2011 23/3/2011 4/2/2011 4/2/2011 4/3/2011 4/3/2011 4/2/2011 4/2/2011 4/3/2011 8/2/2011 24/2/2011 28/3/2011 16/3/2011 4/2/2011 Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΥΘ/ΠΟΛΗΣ Α.ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ‐ Γ. ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ Ο.Ε. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΛΟΙΠΟΙ ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΛΟΙΠΟΙ ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΛΟΙΠΟΙ ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΙΑΡΤΖΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ (ΔΙΜΗΝΑ) ΑΓΙΟΜΑΜΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΑΖΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Δ. ΤΟΥΛΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Δ. ΤΟΥΛΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Δ. ΤΟΥΛΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ (10.6011) ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ (10.6011) ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ (10.6011) ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ (10.6011) ΑΛΑΜΠΟΥΡΤΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ( 20.6011) ΑΛΑΜΠΟΥΡΤΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ( 20.6011) ΑΛΑΜΠΟΥΡΤΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ( 20.6011) ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΛΟΠΟΙ ΥΠΑΛ.ΥΔΡΕΥΣΗΣ 40
40.000,00 2.202,20 1.276,25 295,50 1.276,25 295,50 1.320,14 43,89 1.994,22 1.959,77 2.065,48 277,50 25.249,86 1.751,52 795,93 15.829,76 11.992,19 11.993,79 11.999,70 89,99 95.238,65 95.238,65 77.551,53 443,57 42.850,68 42.883,58 44.321,67 19.975,93 19.890,30 19.890,30 189,81 16.441,41 ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩΞΨ-2
43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 17
28
57
69
70
72
217
218
219
220
5
25
63
64
68
30
263
34
50
95
97
249
250
251
165
85
291
314
8
10
26
61
4/2/2011 4/2/2011 28/2/2011 4/3/2011 4/3/2011 4/3/2011 22/3/2011 22/3/2011 22/3/2011 22/3/2011 4/2/2011 4/2/2011 4/3/2011 4/3/2011 4/3/2011 11/3/2011 24/3/2011 14/3/2011 14/3/2011 15/3/2011 15/3/2011 23/3/2011 23/3/2011 23/3/2011 18/3/2011 15/3/2011 28/3/2011 28/3/2011 4/2/2011 4/2/2011 4/2/2011 28/2/2011 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΛΟΠΟΙ ΥΠΑΛ.ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΛΟΠΟΙ ΥΠΑΛ.ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΛΟΠΟΙ ΥΠΑΛ.ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΛΟΠΟΙ ΥΠΑΛ.ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΛΟΠΟΙ ΥΠΑΛ.ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΛΟΙΠΟΙ ΜΟΝΙΜ. ΚΕΠ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΛΟΙΠΟΙ ‐ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΛΟΙΠΟΙ ‐ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΛΟΙΠΟΙ ‐ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΛΟΙΠΟΙ ‐ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΡΣΕΝΟΥΔΗΣ ΣΓΟΥΡΑΔΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ Π.ΑΙΒΑΖΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ Π.ΑΙΒΑΖΗΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ Δ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΧΟΝΤΗΣ Δ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΧΟΝΤΗΣ Δ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΧΟΝΤΗΣ Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΦΟΙ Γ. ΣΙΝΑΠΟΥΔΗ Ο.Ε ΑΦΟΙ Δ. ΜΑΡΝΕΡΗ ΟΕ ΑΦΟΙ ΤΕΠΕΓΚΙΟΖΗ Ο.Ε. Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ‐ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 41
3.546,00 16.559,69 3.210,20 15.434,63 69,18 16.225,14 704,45 799,04 626,96 978,91 50.739,77 50.658,74 50.881,32 669,66 197,90 411,17 427,30 901,05 892,10 1.038,03 90,00 173,23 1.247,79 518,54 1.233,08 195,09 1.604,45 8.564,50 4.686,31 591,00 4.703,78 591,00 ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩΞΨ-2
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 77
20
21
51
62
82
186
156
197
208
210
125
188
79
92
33
35
36
41
184
236
237
238
135
164
170
190
191
194
201
202
205
4/3/2011 4/2/2011 4/2/2011 9/2/2011 28/2/2011 4/3/2011 21/3/2011 18/3/2011 21/3/2011 21/3/2011 21/3/2011 17/3/2011 21/3/2011 15/3/2011 15/3/2011 14/3/2011 14/3/2011 14/3/2011 14/3/2011 21/3/2011 23/3/2011 23/3/2011 23/3/2011 17/3/2011 18/3/2011 18/3/2011 21/3/2011 21/3/2011 21/3/2011 21/3/2011 21/3/2011 21/3/2011 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΒΕΡΒΕΡΙΔΟΥ ΣΙΜΕΛΑ &ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΒΕΡΒΕΡΙΔΟΥ ΣΙΜΕΛΑ &ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΒΕΡΒΕΡΙΔΟΥ ΣΙΜΕΛΑ &ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΒΕΡΒΕΡΙΔΟΥ ΣΙΜΕΛΑ &ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΒΕΡΒΕΡΙΔΟΥ ΣΙΜΕΛΑ &ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ ‐ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΣΒΙΚΗ ΔΕΒΟΡΑ ΒΟΥΖΟΥΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΟΥΖΟΥΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΟΥΖΟΥΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΚΑΠΝΙΔΗΣ Ο.Ε ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Γ.ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΙΑΝΝΕΛΙΑ ΕΥΔΟΞΙΑ ΓΙΑΝΝΕΛΙΑ ΕΥΔΟΞΙΑ ΓΙΑΝΝΕΛΙΑ ΕΥΔΟΞΙΑ ΓΚΑΙΔΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΙΔΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΙΔΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΙΔΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΙΔΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΙΔΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΙΔΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΙΔΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΙΔΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 42
4.703,78 18.827,70 4.058,20 18.827,70 4.058,20 18.827,72 447,03 2.988,47 984,00 1.230,00 1.353,00 2.000,00 214,27 548,34 111,00 466,13 270,00 82,00 628,79 207,00 649,77 621,67 1.497,33 1.194,96 507,63 496,98 998,01 798,32 785,54 400,46 494,22 480,45 ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩΞΨ-2
107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 154
16
228
2
31
79
179
72
77
32
209
87
109
182
108
110
112
114
4
12
276
18
268
32
33
34
35
36
37
41
42
43
18/3/2011 8/3/2011 22/3/2011 4/2/2011 4/2/2011 4/3/2011 18/3/2011 15/3/2011 15/3/2011 11/3/2011 21/3/2011 15/3/2011 15/3/2011 18/3/2011 15/3/2011 15/3/2011 15/3/2011 15/3/2011 4/2/2011 24/2/2011 28/3/2011 11/3/2011 24/3/2011 7/2/2011 7/2/2011 7/2/2011 7/2/2011 7/2/2011 7/2/2011 7/2/2011 7/2/2011 7/2/2011 Δ.Γ ΤΑΧΤΑΤΖΙΔΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Ο. Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Ο. ΔΑΓΚΛΗ ΜΑΡΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Ι.Δ.ΑΟΡ.ΧΡΟΝΟΥ ΔΑΓΚΛΗ ΜΑΡΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Ι.Δ.ΑΟΡ.ΧΡΟΝΟΥ ΔΑΓΚΛΗ ΜΑΡΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Ι.Δ.ΑΟΡ.ΧΡΟΝΟΥ ΔΑΛΕΜΙΑΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ.ΕΠΙΧ/ΣΗ Δ.ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ" ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΚΡΟΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΔΗΜΟΤ.ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΙΕΡΕΩΝ (ΔΗ.Κ.Ε.Π.) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΥΘ/ΠΟΛΗΣ (ΔΑΚΕ) ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΤΙΦΙΛΙΠΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ ΔΟΜΒΡΟΣ Ι.ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 43
5.990,10 32.460,82 23.189,47 4.557,91 4.557,91 4.557,91 11.992,87 6.456,56 12.187,28 11.808,00 11.958,13 104,90 35.000,00 38.000,00 10.000,00 40.000,00 16.000,00 20.000,00 1.928,75 1.928,75 1.928,75 267,00 1.795,80 6.549,08 7.865,60 883,27 2.795,67 15.326,53 1.611,65 8.287,13 1.295,19 4.189,86 ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩΞΨ-2
139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 44
92
96
100
101
15
60
309
38
45
47
48
293
295
257
93
83
84
71
310
105
106
196
203
299
39
42
44
46
48
51
53
7/2/2011 10/3/2011 16/3/2011 18/3/2011 18/3/2011 4/2/2011 28/2/2011 28/3/2011 7/2/2011 8/2/2011 8/2/2011 8/2/2011 28/3/2011 28/3/2011 23/3/2011 10/3/2011 8/3/2011 8/3/2011 15/3/2011 28/3/2011 15/3/2011 15/3/2011 21/3/2011 21/3/2011 28/3/2011 14/3/2011 14/3/2011 14/3/2011 14/3/2011 14/3/2011 14/3/2011 14/3/2011 ΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΡΑΚΟΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛ. ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡ. ΔΡΑΚΟΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛ. ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡ. Ε.Σ.Ε. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΝΤΙΦΙΛΙΠΠΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ Ε.Π.Ε. ΕΛΑΣΤΙΚΑ Ε.Π.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Σ. ΚΕΣΚΕΣΙΑΔΗΣ ΕΛΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε ΕΝΗΜΕΡΟΣ Α.Ε. ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΕΗ & ΣΙΑ ΕΠΕ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΕΗ & ΣΙΑ ΕΠΕ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΕΗ & ΣΙΑ ΕΠΕ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΕΗ & ΣΙΑ ΕΠΕ ΕΥΣΤΑΘΙΑ & ΜΑΡΙΑ ΠΕΪΔΗ & ΣΙΑ ΖΗΣΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΖΗΣΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΖΗΣΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΖΗΣΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΖΗΣΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΖΗΣΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΖΗΣΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 44
9.507,10 13.599,76 157,00 350,00 259,00 9.456,00 8.959,02 1.995,00 5.245,09 17.302,08 5.574,54 1.512,32 479,42 625,80 10.000,00 920,00 14.421,06 2.640,43 531,36 3.650,00 77,49 251,77 2.227,39 1.291,50 922,50 615,37 897,00 225,00 1.063,00 270,00 515,94 190,00 ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩΞΨ-2
171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 55
57
187
55
254
298
39
292
46
1
9
279
280
281
266
93
300
296
17
143
181
28
200
204
214
98
126
130
141
142
11
56
14/3/2011 14/3/2011 21/3/2011 28/2/2011 23/3/2011 28/3/2011 7/2/2011 28/3/2011 8/2/2011 4/2/2011 24/2/2011 28/3/2011 28/3/2011 28/3/2011 24/3/2011 15/3/2011 28/3/2011 28/3/2011 10/3/2011 18/3/2011 18/3/2011 11/3/2011 21/3/2011 21/3/2011 21/3/2011 15/3/2011 17/3/2011 17/3/2011 18/3/2011 18/3/2011 4/2/2011 28/2/2011 ΖΗΣΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΖΗΣΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΖΗΣΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ & ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΕΠ ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε ΘΩΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.Κ.Α. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΑΤΡΑΚΗΣ Σ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΜΑΤΖΙΔΟΥ ΣΤΑΘΟΥΛΑ ΙΜΑΤΖΙΔΟΥ ΣΤΑΘΟΥΛΑ ΙΜΑΤΖΙΔΟΥ ΣΤΑΘΟΥΛΑ ΙΜΑΤΖΙΔΟΥ ΣΤΑΘΟΥΛΑ ΙΜΑΤΖΙΔΟΥ ΣΤΑΘΟΥΛΑ ΙΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΠΡΟΣ ΘΩΜΑΣ ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ Σ. ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΗ ΕΛΕΥΘ/ΠΟΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α. ΙΑΚΩΒΙΔΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α. ΙΑΚΩΒΙΔΗ & ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ Δ/ΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΦΕΤΖΗΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΦΕΤΖΗΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΟΥΜΤΖΗΣ‐ΗΓΕΜΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΛΟΙΠΟΙ Δ/ΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΛΟΙΠΟΙ Δ/ΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 45
326,00 570,00 1.851,67 3.196,78 5.000,00 1.476,00 11.310,36 1.245,38 40.708,09 4.886,73 4.886,73 2.345,63 859,01 955,64 4.354,20 12.195,57 1.000,00 1.000,00 35.000,00 9.995,28 4.445,62 577,97 4.703,83 3.048,84 10.000,00 984,00 501,84 397,29 615,00 738,00 17.730,00 13.942,23 ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩΞΨ-2
203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 2
10
277
185
9
29
75
96
252
212
118
119
283
284
285
115
116
128
132
133
136
138
139
74
99
100
101
102
103
104
85
86
4/2/2011 24/2/2011 28/3/2011 21/3/2011 4/2/2011 4/2/2011 4/3/2011 15/3/2011 23/3/2011 21/3/2011 16/3/2011 16/3/2011 28/3/2011 28/3/2011 28/3/2011 16/3/2011 16/3/2011 17/3/2011 17/3/2011 17/3/2011 17/3/2011 18/3/2011 18/3/2011 4/3/2011 15/3/2011 15/3/2011 15/3/2011 15/3/2011 15/3/2011 15/3/2011 8/3/2011 8/3/2011 ΚΟΝΤΟΖΟΥΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ & ΛΟΙΠΟΙ ΚΕΠ ΚΟΝΤΟΖΟΥΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ & ΛΟΙΠΟΙ ΚΕΠ ΚΟΝΤΟΖΟΥΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ & ΛΟΙΠΟΙ ΚΕΠ ΚΟΤΣΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΚΟΣ ΠΑΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ‐ ΚΑΣΤΡΑΝΗ ΣΤΥΛ. ΛΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΦΑΤΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΑΛΑΚΟΖΗΣ ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΜΑΛΑΚΟΖΗΣ ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΜΑΛΑΚΟΖΗΣ ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΜΕΛΕΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΕΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΜΟΝΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ ΜΟΣΧΙΔΗΣ Σ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΟΣΧΙΔΗΣ Σ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΟΣΧΙΔΗΣ Σ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΟΣΧΙΔΗΣ Σ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΟΣΧΙΔΗΣ Σ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΟΣΧΙΔΗΣ Σ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΟΣΧΟΤΟΥ ΞΑΝΘΟΥΛΑ ΜΟΣΧΟΤΟΥ ΞΑΝΘΟΥΛΑ 1.880,00 1.880,00 1.880,00 77,36 3.201,03 3.201,03 538,31 441,78 7.000,00 11.998,69 115,00 219,78 799,50 1.045,50 492,00 101,58 893,26 500,35 600,68 500,00 2.081,16 1.237,38 738,00 1.469,26 344,40 344,40 344,40 799,50 399,75 578,10 2.140,16 752,00 46
ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩΞΨ-2
235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 87
88
89
90
91
111
81
73
131
37
160
162
166
168
169
173
192
122
123
193
221
222
223
224
225
226
227
229
232
6
27
71
8/3/2011 8/3/2011 8/3/2011 8/3/2011 8/3/2011 15/3/2011 15/3/2011 15/3/2011 17/3/2011 14/3/2011 18/3/2011 18/3/2011 18/3/2011 18/3/2011 18/3/2011 18/3/2011 21/3/2011 17/3/2011 17/3/2011 21/3/2011 22/3/2011 22/3/2011 22/3/2011 22/3/2011 22/3/2011 22/3/2011 22/3/2011 22/3/2011 23/3/2011 4/2/2011 4/2/2011 4/3/2011 ΜΟΣΧΟΤΟΥ ΞΑΝΘΟΥΛΑ ΜΟΣΧΟΤΟΥ ΞΑΝΘΟΥΛΑ ΜΟΣΧΟΤΟΥ ΞΑΝΘΟΥΛΑ ΜΟΣΧΟΤΟΥ ΞΑΝΘΟΥΛΑ ΜΟΣΧΟΤΟΥ ΞΑΝΘΟΥΛΑ ΜΟΥΤΑΦΤΣΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ & ΛΟΙΠΟΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΑΤΖΟΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΤΟΝ ΕΠΕ ΜΠΕΤΟΝ ΕΠΕ ΜΠΕΤΟΝ ΕΠΕ ΜΠΕΤΟΝ ΕΠΕ ΜΠΕΤΟΝ ΕΠΕ ΜΠΕΤΟΝ ΕΠΕ ΜΠΕΤΟΝ ΕΠΕ ΜΠΙΛΜΠΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΙΛΜΠΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΙΛΜΠΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΙΛΜΠΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΙΛΜΠΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΙΛΜΠΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΙΛΜΠΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΙΛΜΠΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΙΛΜΠΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΙΛΜΠΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΙΛΜΠΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΙΛΜΠΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΟΥΡΓΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΠΟΥΡΓΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΠΟΥΡΓΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 47
6.876,23 23.005,34 1.837,46 126.914,52 3.237,40 20.000,00 6.900,00 6.900,00 174,29 1.980,00 808,11 314,27 700,01 1.000,00 314,27 1.000,00 1.476,00 264,05 1.454,73 114,52 1.050,91 1.230,43 1.382,82 1.066,81 1.418,67 464,68 995,96 604,41 434,99 4.444,83 4.444,83 4.444,83 ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩΞΨ-2
267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 246
287
260
261
49
50
255
97
98
14
58
152
88
183
91
43
58
59
68
107
129
140
172
174
175
178
199
230
256
155
157
67
23/3/2011 28/3/2011 23/3/2011 23/3/2011 9/2/2011 9/2/2011 23/3/2011 15/3/2011 15/3/2011 4/2/2011 28/2/2011 18/3/2011 15/3/2011 21/3/2011 15/3/2011 14/3/2011 14/3/2011 14/3/2011 15/3/2011 15/3/2011 17/3/2011 18/3/2011 18/3/2011 18/3/2011 18/3/2011 18/3/2011 21/3/2011 22/3/2011 23/3/2011 18/3/2011 18/3/2011 15/3/2011 ΜΠΡΑΟΥΝ Χ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ Ν. ΚΑΛΥΒΑΣ Σ. ΠΑΡΙΣΣΑΚΗΣ Ο.Ε. Ν.ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Ν.ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΝΙΜΒΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΜΒΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΟΥΛΟΓΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο.Τ.Ε. Ο.Τ.Ε. ΟΦΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ & ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΦΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ & ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Π.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Γ. & ΣΙΑ ΠΑΝΤΣΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓ. ΑΝΑΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓ. ΑΝΑΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓ. ΑΝΑΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Θ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΥ/ΠΟΛΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΣΒΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΣΒΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΤΣΕΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 48
99,63 3.198,00 6.898,21 7.373,20 1.419,25 1.419,25 415,07 4.790,00 2.713,50 8.865,00 9.053,04 13.275,25 75,00 48,79 6.150,00 1.230,96 1.444,88 871,34 339,48 699,99 719,99 745,20 140,22 330,13 649,99 495,20 467,89 30.000,00 2.100,00 1.682,87 2.103,59 300,00 ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩΞΨ-2
299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 61
63
65
66
3
11
76
12
59
89
74
78
76
80
134
137
163
90
311
305
312
19
306
151
313
303
333
331
336
332
335
330
14/3/2011 14/3/2011 14/3/2011 14/3/2011 4/2/2011 24/2/2011 4/3/2011 4/2/2011 28/2/2011 15/3/2011 15/3/2011 15/3/2011 15/3/2011 15/3/2011 17/3/2011 18/3/2011 18/3/2011 15/3/2011 28/3/2011 28/3/2011 28/3/2011 11/3/2011 28/3/2011 18/3/2011 28/3/2011 28/3/2011 28/3/2011 28/3/2011 28/3/2011 28/3/2011 28/3/2011 28/3/2011 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΡΗΓ.ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΡΗΓ.ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΡΗΓ.ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΡΗΓ.ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΠΕΤΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΙΚΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΠΕΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔΙΩΤ.ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΠΕΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔΙΩΤ.ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤ/ΚΟΣ & ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Δ.Δ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ‐ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΦΡΥΝΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΟΦΡΥΝΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΦΑΝΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ ''Η ΠΡΟΟΔΟΣ'' ΠΟΡΦΥΡΙΔΗΣ Α. ΓΚΟΥΡΑΜΗ ΠΟΡΦΥΡΙΔΗΣ Α. ΓΚΟΥΡΑΜΗ ΠΟΡΦΥΡΙΔΗΣ Α. ΓΚΟΥΡΑΜΗ ΠΥΘΑΡΑ ΑΓΝΗ Σ.Ε. 1ου 2/θ ΝΗΠ/ΓΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘ/ΠΟΛΗΣ Σ.Ε. 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ Σ.Ε. 2ου 2/θ ΝΗΠ/ΓΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘ/ΠΟΛΗΣ Σ.Ε. 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ Σ.Ε. 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ Σ.Ε. 3ου ΝΗΠ/ΓΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘ/ΛΗΣ Σ.Ε. 3ου ΝΗΠ/ΓΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘ/ΛΗΣ Σ.Ε. ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΥΘ/ΠΟΛΗΣ Σ.Ε. ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ Σ.Ε. ΔΗΜ. & ΝΗΠΙΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΑΝΗΣ Σ.Ε. ΔΗΜ. & ΝΗΠΙΑΓ. ΜΕΣΟΡΟΠΗΣ Σ.Ε. ΔΗΜ. & ΝΗΠΙΑΓ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ Σ.Ε. ΔΗΜ. ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Σ.Ε. ΔΗΜ.& 1ο,3ο ΝΗΠΙΑΓ. ΠΑΓΓΑΙΟΥ 49
480,44 1.005,00 168,00 178,00 455,60 442,92 1.193,46 886,50 859,64 1.000,00 857,00 857,00 857,00 857,00 738,00 615,00 731,85 142,85 1.010,00 4.762,00 902,00 4.080,18 3.550,00 1.209,13 938,75 10.195,00 1.700,00 1.523,00 1.125,00 1.850,00 1.904,00 2.500,00 ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩΞΨ-2
331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 308
334
337
338
307
270
304
302
145
146
117
38
40
211
231
233
234
235
5
15
18
19
24
54
78
120
264
265
288
124
45
47
28/3/2011 28/3/2011 28/3/2011 28/3/2011 28/3/2011 24/3/2011 28/3/2011 28/3/2011 18/3/2011 18/3/2011 16/3/2011 14/3/2011 14/3/2011 21/3/2011 22/3/2011 23/3/2011 23/3/2011 23/3/2011 4/2/2011 24/2/2011 4/2/2011 4/2/2011 4/2/2011 28/2/2011 4/3/2011 16/3/2011 24/3/2011 24/3/2011 28/3/2011 17/3/2011 14/3/2011 14/3/2011 Σ.Ε. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΜΙΣΙΑΝΩΝ Σ.Ε. ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ Σ.Ε. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΩΜΑΤΙΩΝ Σ.Ε. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ Σ.Ε.3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘ/ΠΟΛΗΣ Σ.Ε.ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘ/ΠΟΛΗΣ Σ.Ε.ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘ/ΠΟΛΗΣ Σ.Ε.ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΘ/ΠΟΛΗΣ ΣΑΛΑΜΠΑΣΗ Ε. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΑΛΑΜΠΑΣΗ Ε. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΑΜΑΡΑΣ Σ. ‐ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Ο.Ε. ΣΑΜΕΡΚΑΣ Α.Ε. ΣΑΜΕΡΚΑΣ Α.Ε. ΣΑΜΕΡΚΑΣ Α.Ε. ΣΑΜΕΡΚΑΣ Α.Ε. ΣΑΜΕΡΚΑΣ Α.Ε. ΣΑΜΕΡΚΑΣ Α.Ε. ΣΑΜΕΡΚΑΣ Α.Ε. ΣΗΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΝΤΙΡ. ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ) ΣΗΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΝΤΙΡ. ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ) ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΩΚΗΣ Μ.‐ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ ΣΙΩΚΗΣ Μ.‐ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ ΣΚΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΣΚΟΡΔΑΛΟΣ ΑΤΕ ΣΟΛΩΜΟΣ Η. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ Η. ΘΕΟΔΩΡΟΣ 50
2.200,00 1.500,00 679,00 458,00 3.000,00 9.500,00 5.451,00 5.718,00 9.998,67 11.989,43 354,18 697,41 14.955,29 789,98 1.590,61 1.196,56 1.200,75 963,82 262,41 115,46 295,50 1.586,44 1.586,44 295,50 1.586,44 66,00 981,54 2.138,97 233,10 15.000,00 1.436,08 12.338,14 ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩΞΨ-2
363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 49
52
54
56
150
213
75
24
318
21
320
22
316
25
317
26
319
23
321
27
322
323
324
325
20
315
329
326
327
328
40
29
14/3/2011 14/3/2011 14/3/2011 14/3/2011 18/3/2011 21/3/2011 15/3/2011 11/3/2011 28/3/2011 11/3/2011 28/3/2011 11/3/2011 28/3/2011 11/3/2011 28/3/2011 11/3/2011 28/3/2011 11/3/2011 28/3/2011 11/3/2011 28/3/2011 28/3/2011 28/3/2011 28/3/2011 11/3/2011 28/3/2011 28/3/2011 28/3/2011 28/3/2011 28/3/2011 7/2/2011 11/3/2011 ΣΟΛΩΜΟΣ Η. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ Η. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ Η. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ Η. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΕΛΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΑΝΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΦΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ.Δ.ΜΥΡΤΟΦΥΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ.Δ.ΜΥΡΤΟΦΥΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου‐2ου & 3ου ΝΗΠ/ΓΕΙΟΥ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου‐2ου & 3ου ΝΗΠ/ΓΕΙΟΥ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ.Δ.ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ.Δ.ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ.Δ.ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ.Δ.ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ.Δ.ΦΩΛΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ.Δ.ΦΩΛΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΗΠ/ΕΙΟΥ Ν.ΗΡΑΚΛΙΤΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΗΠ/ΕΙΟΥ Ν.ΗΡΑΚΛΙΤΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ‐ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ‐ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ‐ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΟΦΡΥΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ‐ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΟΦΡΥΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΑΛΗΨΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΡΙΑΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΟΡΦΑΝΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΑΟΥΚΤΣΗ ‐ΖΑΜΒΡΑΚΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ‐ΜΕΛΗ Δ.Σ. 51
6.893,39 6.066,61 5.177,00 1.832,70 9.996,75 10.000,00 7.000,00 1.340,00 978,80 3.340,00 2.447,00 3.008,00 2.202,30 4.000,00 2.202,30 2.005,00 1.468,20 1.011,75 743,70 10.200,00 6.426,81 2.307,06 2.323,54 2.636,64 8.520,00 5.872,80 791,00 626,20 741,55 626,20 439,88 3.227,85 ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩΞΨ-2
395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 215
70
269
180
294
339
340
16
52
258
240
241
153
144
242
243
244
245
247
248
127
161
167
171
176
177
189
198
206
6
60
62
22/3/2011 15/3/2011 24/3/2011 18/3/2011 28/3/2011 28/3/2011 28/3/2011 4/2/2011 28/2/2011 23/3/2011 23/3/2011 23/3/2011 18/3/2011 18/3/2011 23/3/2011 23/3/2011 23/3/2011 23/3/2011 23/3/2011 23/3/2011 17/3/2011 18/3/2011 18/3/2011 18/3/2011 18/3/2011 18/3/2011 21/3/2011 21/3/2011 21/3/2011 4/2/2011 14/3/2011 14/3/2011 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΕΣΤΟΥ Ε.Ε‐ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΤΖΙΜΑΓΙΩΡΓΗΣ Μ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΙΜΟΥΡΤΑ ΟΛΓΑ ΤΙΜΟΣΙΔΟΥ ΡΟΣΒΙΤΑ ΤΟΥΡΝΑΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Ι.ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Ι.ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΥΠΑΛ.ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΥΠΑΛ.ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΚΜΕΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ ΤΣΙΑΚΙΡΗ ΑΠ. ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΤΣΙΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΙΟΙ ΣΠΥΡΟΥ ΘΕΡΙΑΚΗ Ο.Ε ΥΙΟΙ ΣΠΥΡΟΥ ΘΕΡΙΑΚΗ Ο.Ε ΥΙΟΙ ΣΠΥΡΟΥ ΘΕΡΙΑΚΗ Ο.Ε ΥΙΟΙ ΣΠΥΡΟΥ ΘΕΡΙΑΚΗ Ο.Ε ΥΙΟΙ ΣΠΥΡΟΥ ΘΕΡΙΑΚΗ Ο.Ε ΥΙΟΙ ΣΠΥΡΟΥ ΘΕΡΙΑΚΗ Ο.Ε ΥΙΟΙ ΣΠΥΡΟΥ ΘΕΡΙΑΚΗ Ο.Ε ΥΙΟΙ ΣΠΥΡΟΥ ΘΕΡΙΑΚΗ Ο.Ε ΥΙΟΙ ΣΠΥΡΟΥ ΘΕΡΙΑΚΗ Ο.Ε ΦΑΦΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΛΠ (ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΤΕΙ) ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 52
10.000,00 346,15 1.794,07 33.200,00 1.051,65 1.783,50 1.476,00 886,50 846,20 2.460,00 6.500,00 6.500,00 9.996,29 11.998,83 149,23 222,94 238,93 278,85 304,20 454,04 510,03 425,03 510,03 850,05 510,03 510,03 765,05 680,05 1.020,06 372,40 465,00 940,06 ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩΞΨ-2
427 428 429 430 431 64
94
73
158
159
14/3/2011 15/3/2011 4/3/2011 18/3/2011 18/3/2011 ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
53
726,17 45,00 1.629,00 3.997,50 10.000,00 2.397.628,41 ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩΞΨ-2
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Οι Δ.Σ. της μειοψηφίας κ.κ. Ιωάννης Φιλόσογλου, Γεώργιος Καλλινικίδης και
Φίλιππος Αναστασιάδης δήλωσαν ότι στην έκθεση δεν υπάρχει αιτιολογία των τιμολογίων και των
χρηματικών ενταλμάτων και επιπλέον πρότειναν οι προμήθειες να γίνονται μαζικά έπειτα από
διαγωνισμούς ώστε να μην υπάρχει το φαινόμενο των κατατμήσεων.
Γ. Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο Πρόγραμμα ΄΄ Διαύγεια΄΄.
Η απόφαση πήρε αριθμό 35/2011
Συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται ως ακολούθως:
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
EΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ
(ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Eλευθερούπολη, 19/04/2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
54
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
21
File Size
381 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content