Φυσική Ιατρική & Aποκατάσταση

ο Φυσικής Ιατρικής
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Ε ΤΑ Ι Ρ Ε Ι Α Σ & Aποκατάστασης
ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χορηγούνται 12 μόρια CME
Τελικό πρόγραμμα
Βιβλίο περιλήψεων
η Ε Ε Φ Ι Α π είναι μέλος
της European Society of PRM
(ESPRM)
& μέλος της
International Society
of PRM (ISPRM)
Yπό την αιγίδα:
Γραμματεία Συνεδρίου:
T: (+30) 210 3274 570, 210 3274 576 (direct line) F: (+30) 210 3311021 E: [email protected] W: www.congress.goldair.gr
Επιστηµονικό Πρόγραµµα
Παρασκευή 06 ∆εκεµβρίου 2013
Αίθουσα ATHENAEUM III
Κλινικά Φροντιστήρια
09:00-12:00
Επανεκπαίδευση µυών πυελικού εδάφους
Στέλλα Ανυφαντάκη, Αγγελική Γαλάτα, Ελένη Κωνσταντινίδου, Φωτεινή Λάγαρη,
Χριστίνα-Αναστασία Ραπίδη, Νίκος Σταµούλης, ∆ιαµαντής Φλωράτος, Μαριάννα
Φραγκάκη
12:00-14:00
Θεωρητική και πρακτική προσέγγιση της οστεοπόρωσης στην σύγχρονη ελληνική
πραγµατικότητα
Φωτεινή Παπαδοπούλου, Αλεξία Μπαλανίκα, Χρήστος Μπαλτάς, Ιωάννης ∆ιονυσιώτης,
Αικατερίνη Σφυρόερα
Αίθουσα ATHENAEUM II
Κλινικά Φροντιστήρια
09:00-12:00
Αντιµετώπιση Μυοπεριτονιακού Πόνου και σηµείων πυροδότησης
Εµµανουήλ Κανδυλάκης, Ιωάννης Γεωργαντάκης, Θεόδωρος Αλτάνης
12:00-14:00
Συνδυασµένα Κρουστικά Κύµατα στην Αποκατάσταση, µε υπερηχογραφική καθοδήγηση
Αστέριος Παπανικολάου, Νικόλαος Μπαρότσης
Κλινικό Φροντιστήριο
14:00-16:00
Πελµατογράφηµα, ανάλυση βάδισης
Νικόλαος Ρούσσος, Αλέξανδρος Παπαδέας
Αίθουσα ATHENAEUM I
Αίθουσα APHRODITE III
8
15:30-16:30
ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΑ001-ΠΑ006
Προεδρείο: Χαράλαµπος Θεοδώρου, Αγγελική Γαλάτα, Γεώργιος ∆ηµητριάδης
ΠΑ001
ΘΕΡΑΠΕΙΑ 2ΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΝΕΥΡΟΓΕΝΟΥΣ ΥΠΕΡΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΞΩΣΤΗΡΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: ΕΝ∆ΟΚΥΣΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΛΛΑΝΤΙΚΗΣ
ΤΟΞΙΝΗΣ
Χαράλαµπος Κωνσταντινίδης1, Χριστίνα-Αναστασία Ραπίδη1, Εφραίµ Σεραφετινίδης2,
Κωνσταντίνα Πετροπούλου1, ∆ηµήτριος ∆ελακάς2
1
Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης, Ίλιον, Αθήνα, 2Ουρολογικό τµήµα, Γενικό νοσοκοµείο
«Ασκληπιείο Βούλας», Αθήνα
ΠΑ002
ΘΕΡΑΠΕΙΑ 2ΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΝΕΥΡΟΓΕΝΟΥΣ ΥΠΕΡΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΞΩΣΤΗΡΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: ∆ΙΕΥΡΥΝΤΙΚΗ ΚΥΣΤΕΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΥ
“CLAM”
Χαράλαµπος Κωνσταντινίδης1, Αχιλλέας Πλουµίδης2, Εφραίµ Σεραφετινίδης2, ∆ηµήτριος
∆ελακάς2
1
Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης, Ίλιον, Αθήνα, 2Ουρολογικό τµήµα, Γενικό Νοσοκοµείο
«Ασκληπιείο Βούλας», Βούλα, Αθήνα
ΠΑ003
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ: ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ HUNTINGTON ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΙΟ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΙΣΧΙΟΥ
∆έσποινα Ψυλλάκη, Ελευθέριος Στέφας, Μαρία Παπαστεφάνου, Χρήστος Γκάρτζιος,
Αλέξανδρος Τζάνος, Αντώνης Πατρέλης, Νικόλαος Γκρούµας
Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης, Αθήνα
ΠΑ004
ΣΥΝ∆ΡΟΜΟ ΜΥΟΠΕΡΙΤΟΝΙΑΚΟΥ ΠΟΝΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Αθανάσιος Ε. Κυριακίδης
Mediterraneo Hospital, Αθήνα
ΠΑ005
ΑΤΕΛΗΣ ΣΤΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΛΗ ΕΚΡΟΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΣΕ ΝΕΥΡΟΓΕΝΗ
ΑΤΡΟΦΙΑ ΤΩΝ ΒΟΛΒΟΣΗΡΑΓΓΩ∆ΩΝ ΜΥΩΝ
Νίκος Καρανδρέας1, Θωµάς Ζαµπέλης1, Χαράλαµπος Κωνσταντινίδης2
1
Εργαστήριο Ηλεκτροµυογραφίας και Κλινικής Νευροφυσιολογίας, Α΄Νευρολογική
Κλινική ΕΚΠΑ, Αιγινήτειο Νοσοκοµείο, 2ΕΚΑΑ
ΠΑ006
Η ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΠΕ∆ΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΡΡΟΗΣ ΤΗΣ
ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ
Λουκάς Πρέζας1,2, Βάνια Λαµπροπούλου2, Γεώργιος Βησσαράκης2,3.
1
ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ, 2∆ιεπιστηµονική Οµάδα Αποκατάστασης «ΕΓΕΡΣΙΣ», 3ΚΑΑ
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ
16:30-17:00
∆ΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Χαράλαµπος Θεοδώρου, Αγγελική Γαλάτα, Γεώργιος ∆ηµητριάδης,
Κωνσταντίνα Κοτσίφη
Παρουσίαση Ηλεκτρονικής Πλατφόρµας
Προβληµάτων - ∆ηµήτριος Χατζηχρήστου
Ινστιτούτου
Μελέτης
17:00-17:30
∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ
17:30-19:00
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ - Αλγολογία και Αποκατάσταση
Προεδρείο: Κυριακή Στάθη, Μανώλης Αναστασίου, Αντώνης Υάκινθος
Ουρολογικών
• Τα νέα δεδοµένα στην παθοφυσιολογία της οστεοαρθρίτιδας – ∆ηµήτριος
Βασιλόπουλος
• Ινοµυαλγία – Αλέξιος Ηλιόπουλος
• Complex Regional Pain Syndrome / Σύνδροµο Σύµπλοκου Περιοχικού Άλγους: τα νέα
δεδοµένα – Κυριακή Στάθη
• Μυοπεριτονιακός πόνος: η συµπτωµατική θεραπεία επηρεάζει την υποκείµενη
παθολογία; - Θεόδωρος Λοϊζίδης
19:00–20:00
ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ
Προεδρείο: Νικόλαος Ρούσσος, Χριστίνα-Αναστασία Ραπίδη
• Χαιρετισµοί
• Ανακήρυξη επιτ. προέδρου κ.Ξανθή Μιχαήλ
• Εναρκτήρια οµιλία: Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση, σαράντα χρόνια µετά
∆ρ. Γεώργιος Καραντώνης
20:00–21:00
∆ΕΞΙΩΣΗ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ
Αίθουσα ATHENAEUM
15:30–16:30
ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΑ007-ΠΑ012
Προεδρείο:
Αυγερινός Μπάντερ, Γεώργιος
Σαραµούρτση
ΠΑ007
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟ∆ΙΟ
Στυλιανή Παπακώστα, Αθανάσιος Τσιβγούλης, Ευαγγελία Παπαποστόλου, Ζωγραφιά
Μανουσάκα, Ευρυδίκη Τσιλιάκου, Ειρήνη Κόκκα, Μαρία Καραούζα, Χρήστος Λιάσκος
Κέντρο Αποκατάστασης «Αρωγή Θεσσαλίας» Λάρισας
Μαντζουράνης,
Αικατερίνη
9
ΠΑ008
ΟΠΤΙΚΗ ΑΓΝΩΣΙΑ ΣΕ ΥΠΟΞΑΙΜΙΚΗ ΛΕΥΚΟΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΑ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Σοφία Φερφέλη1, Σοφία Σιβετίδου1, Αικατερίνη Κοτρώνη1, ∆αµιανή Τσιαµασφίρου1,
Σταυρούλα Μπακατσή2, ∆ηµήτριος Ορφανίδης2, Ελευθέριος Μπάκας1
1
Κλινική Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, Γ.Ν. ΚΑΤ, Κηφισιά, 2Τµήµα Εργοθεραπείας,
Γ.Ν. ΚΑΤ, Κηφισιά.
ΠΑ009
ΠΑΡΕΓΚΕΦΑΛΙ∆ΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ – ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΝΕΩΤΕΡΩΝ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ανδροµάχη Σαλάχα, Γεώργιος Τζάνος
Τµήµα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης , Γενικό Νοσοκοµείο Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ»,
ΑΘΗΝΑ.
ΠΑ010
Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΣΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ
ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ, ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΕΕ
∆ηµήτριος Ζάχαρης, Ελένη Μουµτζή, Γεώργιος Μπίκος, Αθανάσιος Κουτσάκης, Γεώργιος
Μέλλος, Μαρία Τακβοριάν, Νικόλαος Τερζής, Γεώργιος Σαββόπουλος, Ιωάννης Σιούτης,
Νικόλαος Ρούσσος, ∆ηµήτριος Πατατούκας
Τµήµα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης Γενικό Νοσοκοµείο «Ασκληπιείο Βούλας»
ΠΑ011
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΑ∆ΙΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ∆ΙΑΤΟΜΗ ΤΗΣ ΕΣΩ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ
ΓΑΣΤΡΟΚΝΗΜΙΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝ∆ΡΟΜΟ ΠΑΓΙ∆ΕΥΣΗΣ ΙΓΝΥΑΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ
(ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)
Ελένη Μουµτζή, Νικόλαος Τερζής, ∆ηµήτριος Ζάχαρης, Γεώργιος Φραγκάκης, Μαρία
Τακβοριάν, Γεώργιος Μέλλος, Αθανάσιος Κουτσάκης, Ιωάννης Σιούτης, Νικόλαος
Ρούσσος, ∆ηµήτριος Πατατούκας
Τµήµα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης Γενικό Νοσοκοµείο «Ασκληπιείο Βούλας»
ΠΑ012
ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΓΧΡΩΜΗ DOPPLER ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ ΤΕΝΟΝΤΩΝ ΣΕ
ΗΜΙΠΛΗΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ Α.Ε.Ε.
ΠΡΟ∆ΡΟΜΗ ΜΕΛΕΤΗ
Σοφία Φωτάκη1, Ευγένιος ∆ιαµαντίδης1, Αθηνά –Μαρία Νέλλα1, Σωκράτης Σγουτζάκος1,
∆ήµητρα Καγιούλη1, Αυγερινός Μπάντερ1, Χρήστος Σ. Μπαλτάς2, Αλεξία Π.
Μπαλανίκα2,Μαρίνος Τσουρούλας2
1
Τµήµα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης Γ.Ν.Α «Γ.Γεννηµατάς», 2Τµήµα Υπερήχων
Γ.Ν.Α. «Γ.Γεννηµατάς»
17:00-17:30
∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ
17:30-19:00
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ - Παιδιατρική Αποκατάσταση
Προεδρείο: Ζωή ∆αληβίγκα, Αργύρης Ντινόπουλος, Ευαγγελία Μαραγκουδάκη
•
Η χρήση αλλαντοτοξίνης στην εγκεφαλική παράλυση –
ΥΠΕΡ: ∆ηµήτρης Πασπαράκης ΚΑΤΑ: Αντιγόνη Παπαβασιλείου
• Ιδιαιτερότητες αποκατάστασης παιδιών µε κάκωση νωτιαίου µυελού – Ελευθέριος
Μπάκας
• Η νευροψυχολογική εκτίµηση στην παιδιατρική αποκατάσταση – Χρισταλένα Καττάµη
• Παιδιατρική Αποκατάσταση στην Ελλάδα, παρόν και µέλλον: - Ο ρόλος της Οµάδας
Αποκατάστασης – Ζωή ∆αληβίγκα
10
Σάββατο 07 ∆εκεµβρίου 2013
Αίθουσα APHRODITE III
08:30–09:30
ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΑ013-ΠΑ018
Προεδρείο: Αθανάσιος Κυριακίδης, Ευάγγελος Μαναός, Μαριάνθη Τζάρα
ΠΑ013
ΟΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΥΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ ΣΤΑ ΚΑΤΩ ΑΚΡΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ
Ιωάννης ∆ιονυσιώτης1, Γεώργιος Τροβάς2, Γεώργιος Λυρίτης3, Γρηγόριος Σκαραντάβος1,
Κωνσταντίνα Πετροπούλου4 και Παναγιώτης Παπαγγελόπουλος 1
1
1η Ορθοπαιδική Πανεπιστηµιακή Κλινική, Γενικό Νοσοκοµείο «Αττικόν», Χαϊδάρι,
2
Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήµατος, Πανεπιστήµιο Αθηνών,
Κηφισιά, 3Ελληνικό Ίδρυµα Οστεοπόρωσης, Κηφισιά, 4Β’ Κλινική Φυσικής Ιατρικής και
Αποκατάστασης, ΕΚΑ, Ίλιον
ΠΑ014
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΡΟΜΟΥ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ∆ΥΣΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ
ΚΑΚΩΣΗ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ ΣΤΑ ΤΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
Χριστίνα-Αναστασία Ραπίδη1, ∆ηµήτριος ∆ηµητρέλιας2, Γεώργιος Μαντζουράνης2,
Σταύρος Μπαλάσης1, Μαριάννα Φραγκάκη1, Αναστάσιος Αθανασόπουλος3, Παρασκευή
Φιλτισένιου1, Ηλίας Παναγιωτόπουλος1,4
1
Κέντρο αποκατάστασης κακώσεων νωτιαίου µυελού, ΠΓΝΠ-Pίο, 2Τµήµα ειδικότητας
Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής, ΠΓΝΠ-Ρίο, 3Ουρολογική κλινική, ΠΓΝΠ-Ρίο,
4Ορθοπεδική κλινική, ΠΓΝΠ-Ρίο
ΠΑ015
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΛΚΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΚΑΚΩΣΗ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ ΣΕ ∆ΥΟ ΧΡΟΝΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΥ
Σταύρος Μπαλάσης, Παρασκευή Φιλτισένιου, Ιουλία Συροκώστα, Χριστίνα- Αναστασία
Ραπίδη, Μαριάννα Φραγκάκη, Γεώργιος Ευαγγελοδήµος, Αικατερίνη Μαρίνη, Παναγιώτα
Βασιλοπούλου, ∆ήµητρα Σταµατοπούλου, Ηλίας Παναγιωτόπουλος
Κλινική Αποκατάστασης Κακώσεων Νωτιαίου Μυελού, ΠΓΝ Πατρών «Παναγία η
Βοήθεια»
ΠΑ016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ: ΑΤΕΛΗΣ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑ ΣΕ Ε∆ΑΦΟΣ ΝΟΣΟΥ ΤΩΝ ∆ΥΤΩΝ
Βασίλειος Τραγουλιάς, Ελευθέριος Στέφας, Χρήστος Γκάρτζιος, Μαρία Παπαστεφάνου,
Αντώνης Πατρέλης, Αλέξανδρος Τζάνος, Νικόλαος Γκρούµας
Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης, Α΄ κλινική, Αθήνα
ΠΑ017
SPINAL CORD STIMULATION ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑ∆ΟΧΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ FAILED NECK ΚΑΙ FAILED
BACK SYNDROME ΣΤΟΝ Ι∆ΙΟ ΑΣΘΕΝΗ
Αριστείδης Ρόβλιας, Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος, Νικόλαος Παιδακάκος, Μαρία
Σιακαβέλλα, ∆ηµήτριος Παπουτσάκης, Ιωάννης Σιούτης, Νικόλαος Ρούσσος, ∆ηµήτριος
Πατατούκας
Νευροχειρουργική Κλινική & Κλινική Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης Γενικού
Περιφερειακού Νοσοκοµείου Ασκληπιείο Βούλας
ΠΑ018
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ MANUAL THERAPY ΣΕ
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ – ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Γεώργιος Κρεκούκιας1,2, Ιωάννης ∆. Γελαλής2, Βασιλική Σακελλάρη1
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Στερεάς Ελλάδας, Τµήµα Φυσικοθεραπείας1
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Ιατρική Σχολή2
09:30–11.00
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ - Αποκατάσταση Κακώσεων Νωτιαίου Μυελού, Τι νεώτερο;
Προεδρείο: Γεώργιος Καραντώνης, Ηλίας Παναγιωτόπουλος, Χριστίνα-Αναστασία
Ραπίδη
•
•
Νευροφυσιολογία σεξουαλικής λειτουργίας – Νίκος Καρανδρέας
Sexual medicine και κακώσεις νωτιαίου µυελού, τι νεώτερο; - Χαράλαµπος
Κωνσταντινίδης
11
•
Αερόβιες ασκήσεις σε άτοµα µε κάκωση νωτιαίου µυελού
(adapted physical education) – Βίκυ Μπίλλη
• Λειτουργική βάδιση ατόµων µε κάκωση νωτιαίου µυελού - Χριστίνα-Αναστασία Ραπίδη
∆ΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Γεώργιος Καραντώνης, Ηλίας Παναγιωτόπουλος, Χριστίνα-Αναστασία Ραπίδη
11:00-11:30
What new in spinal cord injury research and management – Jean-Jacques Wyndaele
11:30-12:00
∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ (ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ
12:00-12:30
∆ΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Ξανθή Μιχαήλ, Κωνσταντίνα Πετροπούλου
)
Θεωρητικές προσεγγίσεις κινητικής ανάρρωσης–κινητική εκµάθηση – Κωνσταντίνα
Πετροπούλου
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ - ∆ιεγείροντας τη Νευρολογική Ανάρρωση και Λειτουργική
Αποκατάσταση Μετά Εγκεφαλική Βλάβη
Προεδρείο: Ξανθή Μιχαήλ, Κωνσταντίνα Πετροπούλου
12:30-14:30
Κεντρική κόπωση και νευρολογική ανάρρωση – Μαριάννα Φραγκάκη
Αντιµετώπιση γενικευµένης µυϊκής υπερλειτουργίας. Τι νεώτερο; - Κωνσταντίνος
Κωνσταντογιάννης
• Η σύγχρονη αντιµετώπιση των κινητικών διαταραχών του άνω άκρου – Σοφία
Λαµπροπούλου
• Νέα δεδοµένα στην Αφασία: Ευρήµατα από την Ελληνική γλώσσα - Ηλίας
Παπαθανασίου
•
•
14:30-15:30
ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ∆ΙΑΚΟΠΗ - ΓΕΥΜΑ (ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ
)
15:30-17:00
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ - Ακράτεια Ούρων
Προεδρείο:Χαρίλαος Κατσιφώτης, Ηρακλής Μητσογιάννης, Νικόλαος Σταµούλης
∆ιαγνωστικός και θεραπευτικός αλγόριθµος ακράτειας ούρων - Ηρακλής
Μητσογιάννης
• Επανεκπαίδευση κύστεως και µυών πυελικού εδάφους – Νικόλαος Σταµούλης
• Νευροτροποποίηση στις διαταραχές ορθο-κυστικών λειτουργιών – Αριστείδης Ρόβλιας
• Αντιµετώπιση ανθεκτικής νευρογενούς υπερλειτουργίας εξωστήρα µε τη χρήση
αλλαντοτοξίνης. Ποια δόση; Με ποιά οδό; - Απόστολος Αποστολίδης
•
∆ΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Άγγελος Λιάπης, Αγγελική Γαλάτα, Νικόλαος Σταµούλης
17:00-17:30
The clinical significance of bladder and urethra electric sensory threshold – JeanJacques Wyndaele
17:30-18:00
∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ
18:00-19:30
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ - Το θεωρητικό υπόβαθρο και η κλινική τεκµηρίωση (Evidence
Based) της Θεραπευτικής Άσκησης
Προεδρείο: ∆έσποινα Ψυλλάκη, Ηλίας Τσέπης, Νικόλαος Ρούσσος
•
Σχεδιασµός της θεραπευτικής άσκησης µε βάση τη παθολογία των µηχανισµών
οργάνωσης – ελέγχου και εκτέλεσης της κίνησης – Γεώργιος Τζάνος
• Τεχνικές θεραπευτικής άσκησης – Ηλίας Τσέπης
• Κλινική Εργοφυσιολογία: Η άσκηση ως µέσο πρόληψης και θεραπείας καρδιαγγειακών
και µεταβολικών παθήσεων – Απόστολος Σπάσης
12
Αίθουσα ATHENAEUM
08:30-09:30
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΑΑ 001 – ΣΑΑ 015
Προεδρείο: Μαριάννα Φραγκάκη, Μαρία Μίχα, Νικόλαος Ρούσσος
ΣΑΑ 001
ΤΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΣΕ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΟΥΣ
ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Σταυρούλα Μπακατσή1, Ελένη Μιχαηλίδου1, Σοφία Σιβετίδου2, Αικατερίνη Κοτρώνη2,
Μαρκέλλα Σεγρέδου2, ∆αµιανή Τσιαµασφίρου2, Ελευθέριος Μπάκας2
1
Τµήµα Εργοθεραπείας, Νοσοκοµείο ΚΑΤ, Κηφισιά, 2Κλινική Φυσικής Ιατρικής και
Αποκατάστασης, Νοσοκοµείο ΚΑΤ, Κηφισιά
ΣΑΑ 002
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΤΟΥΣ
ΣΤΗ ΜΟΝΑ∆Α ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤ
Αναστασία Μπιλιλή1, Θεµιστοκλής Μοσχίδης1, Σοφία Σιβετίδου2, Αικατερίνη Κοτρώνη2,
Νικόλαος Σταµούλης2,Στυλιανός Πάγκαλης2 ,Ελευθέριος Μπάκας2
1
Νοσηλευτικό Τµήµα Κλινικής Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, Νοσοκοµείο ΚΑΤ,
Κηφισιά, 2Κλινική Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, Νοσοκοµείο ΚΑΤ, Κηφισιά
ΣΑΑ 003
ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΕΝΟΝΤΙΤΙ∆ΑΣ ΤΗΣ ΩΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ
(ΥΠΕΡΑΚΑΝΘΙΟΥ–ΜΑΚΡΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΕΦΑΛΟΥ) ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΤΕΝΙΣ ΜΕ
ΒΕΛΟΝΙΣΜΟ;
Ειρήνη Κοντοπούλου1, Γεώργιος Σπαγάκος2
1
Ιδιωτικό Ιατρείο Αποκατάστασης-Αθήνα, 2∆ιαγνωστικό & Θεραπευτικό Κέντρο ΥγείαΑθήνα
ΣΑΑ 004
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ JONES ΤΟΥ 5ΟΥ
ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΟΥ. SYSTEMATIC REVIEW ΚΑΙ Η ∆ΙΚΗ ΜΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Ειρήνη Κοντοπούλου1, Γεώργιος Σπαγάκος2
1
Ιδιωτικό Ιατρείο Αποκατάστασης, Αθήνα, 2 ∆ιαγνωστικό & Θεραπευτικό Κέντρο Υγεία,
Αθήνα
ΣΑΑ 005
ΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΕΝΟΣ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙ∆Ι
12 ΕΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΛΙΩΣΗ
1
Αγγελική Κλειτσάκη, 1,2Ιωάννης ∆ιονυσιώτης, 1Βασιλική Χαρίση, 1Γεωργία Κακαράντζα
1
Κέντρο Αποκατάστασης «Άγιος Λουκάς ο Ιατρός», Τρίκαλα Θεσσαλίας
2
1η Ορθοπαιδική Πανεπιστηµιακή Κλινική, Γενικό Νοσοκοµείο «Αττικόν», Χαϊδάρι Αθήνα
ΣΑΑ 006
Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΚΩΣΗ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Παναγιώτα Βασιλοπούλου, Μάρθα Κουτσαγγέλη, Αικατερίνη Μαρίνη, Χριστίνα –
Αναστασία Ραπίδη, Ηλίας Παναγιωτόπουλος
Κλινική Αποκατάστασης Κακώσεων Νωτιαίου Μυελού του ΠΠΓΝ Πατρών
ΣΑΑ 007
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΙ∆ΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ
Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος, Προκόπιος Μάνθος, Γεώργιος Νεοχωρίτης, Σταµατία
Καλήγερου, Γεώργιος Σιάµος, Ευθύµιος Πετσεπές, Παναγιώτης Κωνσταντόπουλος,
Λουκάς Βάσσης, Aγγελική Σταυριανού, Κωνσταντίνα Πετροπούλου
Εξωτερικά Ιατρεία , Β΄ Κλινικής ΦΙΑπ – Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης (ΕΚΑ)-ΑΘΗΝΑ
ΣΑΑ 008
Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΕΝΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΕΛΚΗ ΠΙΕΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ
Σταύρος Μπαλάσης, Μαριάννα Φραγκάκη, Χριστίνα-Άναστασία Ραπίδη, ∆ηµήτριος
Παναγιωτόπουλος, Παναγιώτης Πούλιος,
Παρασκευή Φιλτισένιου, Γεώργιος
Ευαγγελοδήµος, ∆ήµητρα Σταµατοπούλου, Ηλίας Παναγιωτόπουλος
Κλινική Αποκατάστασης Κακώσεων Νωτιαίου Μυελού, ΠΓΝ Πατρών «Παναγία η
Βοήθεια»
13
ΣΑΑ 009
ΘΕΡΑΠΕΙΑ 2ΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΝΕΥΡΟΓΕΝΟΥΣ ΥΠΕΡΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΞΩΣΤΗΡΑ ΠΟΥ
∆ΕΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: ∆ΙΟΥΡΗΘΡΙΚΗ ΣΦΙΓΚΤΗΡΟΤΟΜΗ
Χαράλαµπος Κωνσταντινίδης1, Γιώργος Γκαραγκάνης2, Χαράλαµπος Θωµάς3, Εφραίµ
Σεραφετινίδης2, Νικόλαος Γκρούµας2, ∆ηµήτριος ∆ελακάς2
1
Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης, Ίλιον, Αθήνα, 2Ουρολογικό τµήµα, Γενικό νοσοκοµείο
«Ασκληπιείο Βούλας», Βούλα, Αθήνα, 3Χειρουργός Ουρολόγος, Κόρινθος
ΣΑΑ 010
ΛΙΘΙΑΣΗ ΚΥΣΤΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΕΥΡΟΓΕΝΕΙΣ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΥΡΗΣΗΣ:
ΚΥΣΤΕΟΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
Χαράλαµπος Κωνσταντινίδης, Νικόλαος Ανανίδης, Χριστίνα-Αναστασία Ραπίδη,
Κωνσταντίνα Πετροπούλου, Νικόλαος Γκρούµας
Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης (ΕΚΑ), Ίλιον, Αθήνα
ΣΑΑ 011
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟ∆ΙΑ
Ελευθέριος Στέφας, Χρήστος Γκάρτζιος, Αντώνης Πατρέλης, Αλέξανδρος Τζάνος, Μαρία
Παπαστεφάνου, Βασίλειος Τραγουλιάς, Νικόλαος Γκρούµας
Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης, Αθήνα
ΣΑΑ 012
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΑΕΕ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ: ΜΥΘΟΣ ‘Η
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ;
Παρασκευή Τσιούφη1, Καλλιόπη Καραβαγγέλη, Ευθύµιος Κουλούλας1
1
Ιατρείο ∆ιαχείρισης Πόνου, Λάρισα
ΣΑΑ 013
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΕΚ, ΚΑΤΑΓΜΑ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΠΛΕΥΡΟ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ
ΙΣΧΙΟΥ. ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Νικόλαος Τερζής, Μαρία Τακβοριάν, Αθανάσιος Κουτσάκης, Γεώργιος Μέλλος, Ελένη
Μουµτζή, Ελένη Σολιδάκη, ∆ηµήτριος Ζάχαρης, Ιωάννης Σιούτης, Νικόλαος Ρούσσος,
∆ηµήτριος Πατατούκας
Τµήµα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης Γενικό Νοσοκοµείο «Ασκληπιείο Βούλας»
ΣΑΑ 014
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΤΗ ∆ΥΣΦΑΓΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ
ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟ∆ΙΟ (ΑΕΕ)
Λουκάς Πρέζας1,2, Βάνια Λαµπροπούλου2, Γεώργιος Βησσαράκης2,3
Ευρωκλινική Αθηνών1, ∆ιεπιστηµονική Οµάδα Αποκατάστασης «ΕΓΕΡΣΙΣ»2, ΚΑΑ
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ3
ΣΑΑ 015
Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ
ΦΩΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΥΣΕΙΣ ΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΧΟΡ∆ΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΜΕΣΗ
ΘΕΣΗ
Λουκάς Πρέζας1,2, Βάνια Λαµπροπούλου2, Γεώργιος Βησσαράκης2,3
Ευρωκλινική Αθηνών1, ∆ιεπιστηµονική Οµάδα Αποκατάστασης «ΕΓΕΡΣΙΣ»2, ΚΑΑ
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ3
09:30-11:00
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ - Οστεοπόρωση: Η σηµασία Οργανωµένων Ιατρείων
Σε συνεργασία µε ΕΛ.Ι.ΟΣ.
Προεδρείο: Γεώργιος Λυρίτης, Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος, Κωνσταντίνος Νάβαλης
•
•
•
•
•
14
Αξιολόγηση της ποιότητας ζωής ασθενών µε οστεοπόρωση. Εκτίµηση της αναπηρίας
συνεπεία της οστεοπόρωσης – Μαρία Μίχα
Εκτίµηση καταγµατικού κινδύνου. Ηλεκτρονικό ιατρείο οστεοπόρωσης – Σταυρούλα
Ρίζου
Εκπαίδευση ασθενών µε οστεοπόρωση (osteoporosis school) – Κωνσταντίνος Νάβαλης
Η σηµασία της κινησιοθεραπείας στην οστεοπόρωση και την σαρκοπενία – Γεωργία
Πέττα
Κλινικές οδηγίες για την πρόληψη και θεραπεία της οστεοπόρωσης στην Ελλάδα–
Γεώργιος Τροβάς
11:30-12:00
∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ (ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ
)
12:30-14:30
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ - Αποκατάσταση Ασθενούς µε Προβλήµατα στον Ώµο
Προεδρείο: Αλέξανδρος Παπαδέας, Θεοφάνης Γρέντζελος, Βασίλειος Μήτσης
Παθήσεις που προκαλούν ωµαλγία – ∆ιαφοροδιάγνωση – Νικόλαος Κολυδάς
Υπερηχοτοµογραφικός έλεγχος της κατ’ ώµο διάρθρωσης – Νικόλαος Μπαρότσης
Απεικονιστική διερεύνηση της κατ’ ώµον διάρθρωσης (Rö-MRI-µαγνητική
αρθρογραφία) – Μαργαρίτα Νάτσικα
• Συντηρητική θεραπεία επώδυνου ώµου. «κλασικές και σύγχρονες τεχνικές» Γεώργιος Τουρνάκης
• Αρθροσκόπηση της κατ’ ώµον διάρθρωσης «Ενδείξεις, βασικές αρχές και κλινικές
εφαρµογές» - Εµµανουήλ Αντωνογιαννάκης
• Μετεγχειρητική Ιατρική Αποκατάσταση της κατ’ ώµον διάρθρωσης – Γεώργιος
Σταµατάκης
•
•
•
14:30-15:30
ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ∆ΙΑΚΟΠΗ - ΓΕΥΜΑ (ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ
15:30-17:00
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ - Νεώτερα ∆εδοµένα στην Ηλεκτροδιάγνωση
Προεδρείο: Γεώργιος Τζάνος, Ελισάβετ Χρόνη, Ιωάννης Σιούτης
)
•
F-κύµα: ένας διαχρονικός νευροφυσιολογικός δείκτης µε διαρκώς αυξανόµενες
εφαρµογές – Ελισάβετ Χρόνη
• Η σηµασία της ηλεκτροδιάγνωσης στη µελέτη των ριζοπαθειών – Στυλιανός Βελονάς
• Κατευθυντήριες οδηγίες στην ηλεκτροδιαγνωστική µελέτη των παγιδευτικών
συνδρόµων – Λάζαρος Αθανασιάδης
17:30-18:00
∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ
18:00-19:40
ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΑ 019 - ΠΑ 028
Προεδρείο: Νικόλαος Μπαρότσης, Νικόλαος Γκρούµας, Νικόλαος Καρανδρέας
ΠΑ 019
Η ΚΟΙΛΟΠΟ∆ΙΑ ∆ΕΝ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΣΕ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ
Tαβιθά Βλάχου1, Ελισάβετ Χρόνη1, Παναγιώτης Πολυχρονόπουλος1, Πέτρος Ζαµπάκης2,
Χρήστος Μαγκλάρας1, Eυαγγελία Γκαβανόζη1, Παναγιώτης Παπαθανασόπουλος1
1
Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Πατρών, Νευρολογική Κλινική
2
Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Πατρών, Ακτινολογικό Τµήµα
ΠΑ 020
ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΙΚH ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙ∆ΙΑΣ
ΕΓΧΥΣΗΣ ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙ∆ΟΥΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ
Αθηνά Αγγελοπούλου, Χρυσάνθη Μπατιστάκη, Μαρία-Χρυσάνθη Κίτσου, Μαρία-Ελένη
Σµυρνιώτη, Γεωργία Κωστοπαναγιώτου
Β’ Πανεπιστηµιακή Κλινική Αναισθησιολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Αθηνών,
Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο «Αττικόν»
ΠΑ 021
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΧΑΛΑΡΗ ΜΟΝΟΠΑΡΕΣΗ–ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ
Ευαγγελία Γκαβανόζη, Ελισάβετ Χρόνη, ∆ήµητρα Βελτσίστα, Πηνελόπη Παπαχρήστου,
Παναγιώτης Πολυχρονόπουλος, Παναγιώτης Παπαθανασόπουλος
Πανεπιστηµιακή Νευρολογική Κλινική Π.Γ.Ν. Πατρών
ΠΑ 022
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΙΚΗΣ
ΣΠΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΛΛΑΝΤΙΚΗ ΤΟΞΙΝΗ
Χριστίνα-Αναστασία Ραπίδη, Γεώργιος Νεοχωρίτης, Αγγελική Σταυριανού, Προκόπιος
Μάνθος, Ευθύµιος Πετσεπές, Λουκάς Βάσσης, Παναγιώτης Κωνσταντόπουλος, Σταµατία
Καλήγερου, Κωνσταντίνα Πετροπούλου
B’ Kλινική Φ.Ι.Απ., Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης (ΚΑΤ-ΕΚΑ).
15
ΠΑ 023
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟΜΕΛΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝ Ή
ΡΙΖΩΝ
∆ήµητρα Βελτσίστα, Ελισάβετ Χρόνη, Ταβιθά Βλάχου, Παναγιώτης Πολυχρονόπουλος,
Παναγιώτης Παπαθανασόπουλος
Πανεπιστηµιακή Νευρολογική Κλινική ΠΓΝ Πατρών
ΠΑ 024
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ–ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
Ελευθέριος Στέφας, Χρήστος Γκάρτζιος, Μαρία Παπαστεφάνου, Αντώνης Πατρέλης,
Αλέξανδρος Τζάνος, Νικόλαος Γκρούµας
Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης, Νευροφυσιολογικό εργαστήριο, Αθήνα
ΠΑ 025
Η ΗΜΕΤΕΡΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΕΝ∆ΟΡΡΑΧΙΑΙΑΣ ΕΓΧΥΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΠΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Αριστείδης Ρόβλιας, Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος, Νικόλαος Παιδακάκος, Μαρία
Σιακαβέλλα, ∆ηµήτριος Παπουτσάκης
Νευροχειρουργική Κλινική Γενικού Περιφερειακού Νοσοκοµείου Ασκληπιείο Βούλας
ΠΑ 026
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΑΤΕΛΗ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑ ΚΑΙ
ΚΕΚ. ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑΣ
Αθηνά Αγγελοπούλου
Μονάδα Πόνου, Αττικό Νοσοκοµείο και Ηλεκροµυογραφικό Εργαστήριο ΒΙΟΙΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε.
ΠΑ 027
ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΙΣΧΙΑΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΜΕΘ. ∆ΙΑΦΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΜΕ
ΠΟΛΥΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ
Θωµάς Ζαµπέλης, ∆ήµητρα Γιωτοπούλου, Θεόδωρος Σολδάτος, Μιχάλης Ρέντζος,
Βασιλική Ζούβελου, Νίκος Καρανδρέας
1η Νευρολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών, εργαστήριο ηλεκτροµυογραφίας και
Κλινικής Νευροφυσιολογίας, Αιγινήτειο Νοσοκοµείο
ΠΑ 028
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΣΕ ΠΑΙ∆ΙΑ ΜΕ
ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ
Γεωργία Ιατρίδου1, Ιωάννης ∆ιονυσιώτης 2
1
Μονάδα Φυσικοθεραπείας, Αριδαία Πέλλας,
2
1η Ορθοπαιδική Πανεπιστηµιακή Κλινική, Γενικό Νοσοκοµείο «Αττικόν», Χαϊδάρι
16
Κυριακή 08 ∆εκεµβρίου 2013
Αίθουσα APHRODITE III
∆ΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Νικόλαος Ανανίδης, Ευάγγελος Αναγνώστου, Μάρκος Σγάντζος
08:30-09:00
Η “ΑΛΛΗ ΟΨΗ” για την Αναπηρία - Γιώργος Βουργάνας
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ - ∆ιαταραχές Ισορροπίας
Προεδρείο: Νικόλαος Ανανίδης, Ευάγγελος Αναγνώστου, Σοφία Σιβετίδου
09:00–10:30
•
Αισθητικές – Αισθητηριακές - Κινητικές διαταραχές και διαταραχές ισορροπίας –
Ευάγγελος Αναγνώστου
• ∆ιαταραχές ισορροπίας σε ηλικιωµένα άτοµα – Ελευθερία Αντωνιάδου
• Επανεκπαίδευση ισορροπίας (µε βάση την υποκείµενη παθοφυσιολογία),
πραγµατικότητα ή ουτοπία; - Νικόλαος Ανανίδης
• Η σηµασία της κινησιοθεραπείας στην λειτουργική αποκατάσταση των διαταραχών
ισορροπίας και την πρόληψη των πτώσεων – Βασιλική Σακελλάρη
∆ΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Ξανθή Μιχαήλ, Κυριακή Στάθη, Γεώργιος Τζάνος
10:30-11:00
Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation (rTMS) in stroke rehabilitation
Jorge Lains
11:00-11:30
∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ
11:30-12:00
∆ΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: ∆ηµήτριος Πατατούκας, Αικατερίνη Κοτρώνη, ∆ήµος Μητσικώστας
When and Why botulinum toxin is discontinued? A contribution for an explanation –
Jorge Lains
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ - Ιδιαίτερες πτυχές στη χρήση της Αλλαντοτοξίνης στην
Νευρολογική Αποκατάσταση
Προεδρείο: ∆ηµήτριος Πατατούκας, Αικατερίνη Κοτρώνη, ∆ήµος Μητσικώστας
12:00-13:30
•
•
•
•
13:30-14:30
Σπαστικότητα κάτω άκρου, «εκτός ένδειξης» - Αθανάσιος Τσιβγούλης
∆ιαταραχές αισθητικότητας και εστιακή/περιοχική σπαστικότητα – Αικατερίνη Κοτρώνη
Κεφαλαλγία και αλλαντοτοξίνη – ∆ήµος Μητσικώστας
Η σηµασία της εργοθεραπείας στην αντιµετώπιση της σπαστικότητας του άνω άκρου
µετά τη χρήση αλλαντοτοξίνης – Κυριακή Κεραµιώτου
ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ
Αίθουσα ATHENAEUM
08.30-09:30
ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΑ029 - ΠΑ034
Προεδρείο: Γεώργιος Τσιβγούλης, Ανδροµάχη Σαλάχα, Μαριάνθη Τζάρα
ΠΑ 029
ΑΛΓΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ
Στυλιανή Παπακώστα, Αθανάσιος Τσιβγούλης, Ευαγγελία Παπαποστόλου, Ζωγραφιά
Μανουσάκα, Ευρυδίκη Τσιλιάκου, Ειρήνη Κόκκα, Μαρία Καραούζα, ∆ήµος Γαλλιόπουλος
Κέντρο Αποκατάστασης «Αρωγή Θεσσαλίας» Λάρισας
ΠΑ 030
ΟΙ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΘΛΗΜΑ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ. ΜΙΑ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ
ΟΣΤΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ
Ειρήνη Κοντοπούλου1, Γεώργιος Σπαγάκος2
1
Ιδιωτικό Ιατρείο Αποκατάστασης, Αθήνα, 2∆ιαγνωστικό & Θεραπευτικό Κέντρο Υγεία,
Αθήνα
17
ΠΑ 031
Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΟΝΟΥ
Αλεξάνδρα Καραβασίλη1, Μαρία Ζήσου1, Αθηνά Κολοτούρα1, Γεώργιος Τζάνος1, Οδυσσέας
Παξινός2, Εµµανουήλ Αναστασίου1
1
Γενικό Νοσοκοµείο Ελευσίνας Θριάσιο, Μαγούλα Αττικής (Κλινική ΦΙΑΠ και Μονάδα
Πόνου), 2251, Γενικο Νοσοκοµείο Αεροπορίας, Αθήνα
ΠΑ 032
ΠΟΙΑ Η ΕΝ∆ΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩ-ΝΟΣΟΣΟΜΕΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ; ΑΠΟΨΕΙΣ ΑΠΟ
ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ (A SURVEY STUDY)
Μαρία Μουτζούρη1, Ιωάννης Γκλιάτης2, Ευδοκία Μπίλλη1, Ηλίας Τσέπης1, Nigel Gleeson3
1
Τµήµα Φυσικοθεραπείας, ΤΕΙ Πάτρας, Παράρτηµα Αιγίου, Αίγιο, 2Ορθοπαιδική Κλινική
Πανεπιστηµίου Πατρών, 3 Queen Margaret University, UK
ΠΑ 033
Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ DABIGATRAN ETEXILATE ΣΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΑΓΓΕΙΑΚΟΥ
ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΕΠΕΙΣΟ∆ΙΟΥ: ΜΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Χρυσούλα Λιαντινιώτη1, Χριστίνα Γιαβάση1, Σουλτάνα Τσακαλδήµη2, Μαρία Χονδρογιάννη1,
Χρίστος Κρόγιας3, Αθηνά Μήτσογλου2, Χριστίνα Ζόµπωλα1, Κωνσταντίνος Βαδικόλιας2,
Ιωάννης Ηλιόπουλος2, Κωνσταντίνος Βουµβουράκης1, Χαριτωµένη Πιπερίδου2, Λεωνίδας
Στεφανής1, Γεώργιος Τσιβγούλης1
1
Β Νευρολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών,
«Αττικόν Νοσοκοµείο», Αθήνα, 2Νευρολογική Κλινική, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο
Θράκης, Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη,
3
Νευρολογική Κλινική, Πανεπιστήµιο του Ruhr, Μπόχουµ, Γερµανία
ΠΑ 034
Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ
ΟΞΥ ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟ∆ΙΟ ΑΘΗΡΟΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ: ΜΙΑ
ΠΙΛΟΤΙΚΗ, ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Χριστίνα Γιαβάση,1 Χρυσούλα Λιαντινιώτη,1 Χριστίνα Ζόµπολα,1 Μαρία Χονδρογιάννη,1
Μαρία Φλαµουρίδου,2 Αθηνά Μήτσογλου,2 Κωνσταντίνος Βαδικόλιας,2 Ιωάννης
Ηλιόπουλος,2 Κωνσταντίνος Βουµβουράκης,1 Χαριτωµένη Πιπερίδου,2 Λεωνίδας
Στεφανής,1 Γεώργιος Τσιβγούλης 1
1
Β Νευρολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών,
«Αττικόν Νοσοκοµείο», Αθήνα
2
Νευρολογική Κλινική, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Πανεπιστηµιακό Γενικό
Νοσοκοµείο Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη
09:30-10:00
∆ΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Γεώργιος Τσιβγούλης, Ανδροµάχη Σαλάχα, Μαριάνθη Τζάρα
Θεραπευτική Άσκηση Ενδυνάµωσης και αντοχής σε ασθενείς µε αναπηρίες – ∆ηµήτριος
Πατατούκας
∆ΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Κωνσταντίνα Κοτσίφη, Σοφία Φωτάκη, Ευθύµιος Κουλούλας
10:00-10:30
Ο ρόλος της νευρο-υπερηχοτοµογραφίας στην αντιµετώπιση των ασθενών µε ΑΕΕ.
Σύγχρονη αντιµετώπιση στην υπερ-οξεία φάση ΑΕΕ – Γεώργιος Τσιβγούλης
11:00-11:30
∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ
12:00-12:30
∆ΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: ∆ηµήτριος Εργελετζής, ∆ήµητρα Καγιούλη, Εµµανουήλ Κανδυλάκης
Εξηγώντας τον Πόνο – Νεώτερα δεδοµένα – (Πρόγραµµα ∆ιεπιστηµονικής ∆ιαχείρισης)
– Ευθύµιος Κουλούλας
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ - Αποκατάσταση στην οξεία φάση της βλάβης
Προεδρείο: Ιωάννης ∆ιονυσιώτης, Κυριακή Στάθη, Νικόλαος Τασιόπουλος
12:30-13:30
Αντιµετώπιση των παθολογικών και νευρολογικών επιπλοκών - Ιωάννης
∆ιονυσιώτης
• Κινητοποίηση του βαρέως πάσχοντα – Ελένη Κορτιάνου
• ∆ιατροφικά προβλήµατα ασθενών – ∆ήµητρα Γιαννακούλια
• Πρόληψη και αντιµετώπιση κατακλίσεων από την οξεία φάση νόσησης µέχρι την
κοινότητα – Αθηνά Καλοκαιρινού
•
18
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΒΑ∆ΙΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΑΚΩΣΗ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ
Ραπίδη Χριστίνα-Αναστασία
Η ικανότητα βάδισης επηρεάζεται αρνητικά από νευρολογικές διαταραχές, όπως η κάκωση
του νωτιαίου µυελού (ΚΝΜ). Η ανάκτηση της λειτουργικής βάδισης είναι ένας από τους σηµαντικότερους
στόχους του προγράµµατος Αποκατάστασης. Η ταχύτητα βάδισης αντιπροσωπεύει τη συνολική ποιότητα
της βάδισης. Η ταχύτητα βάδισης και η απόσταση είναι επίσης σηµαντικοί προάγγελοι για την λειτουργική
βάδιση στην κοινότητα. Από τη σκοπιά των ασθενών, η βάδιση είναι λειτουργική και ικανοποιητική εάν
µπορούν να βαδίσουν στην κοινότητα ανεξάρτητα. ∆ιάφοροι παράγοντες παρεµβαίνουν στην επίτευξη
λειτουργικής βάδισης, ο κυριότερος είναι το υψηλό ενεργειακό κόστος της βάδισης λόγω µυϊκής αδυναµίας
και της επακόλουθης εµβιοµηχανικής διαταραχής του κύκλου βάδισης. Τα αρχιτεκτονικά εµπόδια είναι µια
άλλη πτυχή που καθιστά δύσκολο να αξιοποιηθούν οι δεξιότητες που σκληρά κέρδισαν οι ασθενείς µε το
πρόγραµµα Αποκατάστασης.
• Ικανότητα βάδισης (walking capacity) = είναι η θεωρητική δυνατότητα να βαδίσει λειτουργικά το άτοµο
εάν το περιβάλλον ήταν ιδανικό
• Eπιδόσεις βάδισης (walking performance) = σχετίζονται µε το τι κάνει ένα άτοµο στο πραγµατικό
περιβάλλον που ζει
Ένας από τους σηµαντικότερους στόχους της Αποκατάστασης είναι να µειωθεί το χάσµα µεταξύ
ικανότητας βάδισης και επιδόσεων βάδισης. Η κινητική αποκατάσταση παρετικών/παράλυτων µυών γίνεται
µε δύο βασικές προσεγγίσεις: τον λειτουργικό ηλεκτρικό ερεθισµό (functional electrical stimulation: FES)
και τα διάφορα είδη ορθώσεων. Υπάρχουν περιορισµοί και στις δύο προσεγγίσεις π.χ. λειτουργικότητα
άνω άκρων, ύψος βλάβης, ισορροπία κορµού και λεκάνης, βλάβες ΠΝΣ, σπαστικότητα που προκαλεί
προβλήµατα στην βάδιση, σοβαρής έντασης επεισόδια αυτόνοµης δυσαντανακλαστικότητας, ικανοποιητική
καρδιο-αναπνευστική λειτουργία και τέλος ψυχολογικοί, κοινωνικοί και οικονοµικοί παράγοντες.
Η υποβοήθηση της λειτουργικής βάδισης µε την υποστηρικτική τεχνολογία γίνεται µε:
– Απλές ορθώσεις κάτω άκρων
– Ορθώσεις µυοηλεκτρονικές (FES ορθώσεις)
– Υδροπνευµατικές ορθώσεις
– Υβριδικές ορθώσεις: συνδυασµός FES και ορθώσεων (hybrid assistive system)
– Ροµποτικές ορθώσεις
Τα µειονεκτηµατα και πλεονεκτήµατα, οι ενδείξεις και αντενδείξεις διαφέρουν σε κάθε είδος
όρθωσης. Η FES- υποβοηθούµενη βάδιση είναι 6-8 φορές πιο εργώδης από τη φυσιολογική βάδιση
και δεν αντικαθιστά το αναπηρικό αµαξίδιο. Η µείωση του ενεργειακού κόστους βάδισης µπορεί να γίνει
σε συνδυασµό µε ορθώσεις υψηλής τεχνολογιας π.χ. µε υδροπνευµατικές αρθρώσεις. Τέτοιου είδους
υβριδικές ορθώσεις εκµεταλεύονται και παθολογικά αντανακλαστικά (τριπλής κάµψης) και απαιτείται
ειδικό πρόγραµµα Αποκατάστασης και εκπαίδευσης. Για την χρήση τους απαραίτητη είναι η ακεραιότητα της
οσφυο-ιεράς µοίρας του νωτιαίου µυελού και η διατήρηση των αντανακλαστικών κάτω από το επίπεδο της
βλάβης. Τα ροµποτικά συστήµατα βάδισης δεν απαιτούν την παραπάνω προϋπόθεση παρουσιάζουν όµως
άλλους περιορισµούς όπως π.χ. στην αυξηµένη σπαστικότητα.
Κριτήρια επιλογής ορθώσεων:
– Άνω άκρα λειτουργικά µε επαρκή µυϊκή ισχύ
– παραπληγίες πλήρεις ή ατελείς
– ατελείς τετραπληγίες
– Ακέραιη ή όχι οσφυο-ιερά µοίρα νωτιαίου µυελού
– Επαρκής ή µη επαρκής σταθερότητα και ισορροπία κορµού
– Καλό καρδιοαναπνευστικό σύστηµα
– Συνεργάσιµοι ασθενείς µε ικανά κίνητρα προκειµένου να ακολουθήσουν συστηµατική εκπαίδευση και
τακτική χρήση των ορθώσεων
Η χρήση υψηλής τεχνολογίας έχει οδηγήσει σε άλµατα στην αποκατάσταση ατόµων µε κινητικές
διαταραχές και η χρήση της απαιτεί την συνεργασία ιατρικών ειδικοτήτων, θεραπευτών, ορθωτιστών και
ειδικών τεχνολόγων.
Η µακροχρόνια χρήση συστηµάτων βάδισης από άτοµα µε ΚΝΜ µε την µορφή απλών, συµβατικών
ορθώσεων δύο αρθρώσεων τουλάχιστον (µηρο-κνηµοποδικοί κηδεµόνες) δεν έχει επιβεβαιωθεί λόγω του
υψηλού ενεργειακού κόστους.
Η νέα µορφή ορθώσεων υψηλής τεχνολογίας, µε υβριδικά συστήµατα που στοχεύουν στην
εξοικονόµηση ενέργειας κατά την βάδιση, υπόσχεται µεγαλύτερη ικανότητα και επιδόσεις βάδισης. Οι
υψηλής τεχνολογίας υβριδικές ορθώσεις, οι ροµποτικές ορθώσεις εξελίσσονται συνεχώς είναι όµως
υψηλού κόστους µε αποτέλεσµα να εγείρονται νέα θέµατα ηθικής και δεοντολογίας.
38
Ποιές θα είναι οι µελλοντικές ορθώσεις;
– Υβριδικές µε ασύρµατο Thought-controlled FES και µεταβαλλόµενο κινητικό πρόγραµµα ανάλογα µε τις
εκάστοτε ανάγκες του ασθενή
– Ροµποτικές ορθώσεις µε µικρού µεγέθους υποστηρικτικό µηχανισµό
– Ορθώσεις µε αισθητικό feedback
– Ορθώσεις που θα εξασφαλίζουν βάδιση χαµηλού ενεργειακού κόστους µε ικανοποιητική ταχύτητα (10Μeter
Walking Test) και αντοχή (6minTest).
Βιβλιογραφία
1. W Saensook, et al., Ambulatory assistive devices and walking performance in patients with incomplete spinal cord injury. Spinal Cord
(2013), 1–4
2. Marco Franceschini, et al. Walking Performance: Correlation between Energy Cost of Walking and Walking Participation. New Statistical
Approach Concerning Outcome Measurement. PLOS ONE, February 2013 | Volume 8 | Issue 2 | e56669
3. Ross S. Chafetz, et al. Relationship Between Neurological Injury and Patterns of Upright Mobility in Children With Spinal Cord Injury. Top
Spinal Cord Inj Rehabil 2013;19(1):31–41
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ
Ρίζου Σταυρούλα
Το Ηλεκτρονικό Ιατρείο Οστεοπόρωσης- Elecost® αποτελεί µια καινοτοµία του Ελληνικού Ιδρύµατος
Οστεοπόρωσης η οποία στοχεύει στην ανάπτυξη ενός πανελλαδικού ηλεκτρονικού δικτύου ιατρείων
οστεοπόρωσης µε κοινό διαγνωστικό και θεραπευτικό πρωτόκολλο και έχει σκοπό την διευκόλυνση των
χρηστών στην αρχική εξέταση και στη µετέπειτα παρακολούθηση των ασθενών τους. Μέσα στους σχεδόν 10
µήνες λειτουργίας του, περισσότεροι από 200 χρήστες έχουν εγγραφεί και χρησιµοποιούν την εφαρµογή ενώ
30-40 ιατροί-χρήστες από όλη την Ελλάδα το χρησιµοποιούν καθηµερινά.
Το Elecost® δεν αποτελεί απλά ένα τρόπο ηλεκτρονικής καταχώρησης των ασθενών που πάσχουν από
οστεοπόρωση αλλά συνιστά ένα εύχρηστο και χρήσιµο εκπαιδευτικό εργαλείο για την κλινική αντιµετώπιση των
οστεοπορωτικών ασθενών που αναπτύχθηκε για να συνυπολογίζει την επίδραση όλων των κλινικών παραγόντων
κινδύνου για κατάγµατα και να προβλέπει τη δεκαετή πιθανότητα εµφάνισης µείζονος οστεοπορωτικού
κατάγµατος καθώς και του κατάγµατος του ισχίου. Λόγω της πλειονότητας των παραγόντων που λαµβάνονται
υπόψη τόσο πιο ακριβέστερη και αξιόπιστη είναι η αξιολόγηση του κινδύνου για εκδήλωση οστεοπορωτικού
κατάγµατος και πιο σωστή η τελική λήψη της θεραπευτικής απόφασης.
Η λογική του Ηλεκτρονικού Ιατρείου Οστεοπόρωσης είναι απόλυτα εναρµονισµένη µε τις κλινικές οδηγίες και
τα πρωτόκολλα συνταγογράφησης που υποστηρίζονται από τον ΕΟΦ και το Υπουργείο Υγείας και εξασφαλίζει την
απόλυτη ανωνυµία των ασθενών σύµφωνα µε τις οδηγίες της Αρχής Προστασίας των Προσωπικών ∆εδοµένων. Η
ανάπτυξη κοινής στρατηγικής στον τρόπο αντιµετώπισης του τόσο συχνού αυτού νοσήµατος θα δηµιουργήσει ένα
ισχυρό δίκτυο Ιατρείων Οστεοπόρωσης σε όλο τον ελλαδικό χώρο µε αποτέλεσµα την επιστηµονική υποστήριξη
των κλινικών ιατρών που το εφαρµόζουν.
ΝΕΥΡΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΡΘΟΚΥΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
Νευροτροποποίηση µέσω ηλεκτρικού ερεθισµού των ιερών ριζών (SNM, Sacral Neuromodulation)
Ρόβλιας Αριστείδης
Οι πιο συχνές νευρολογικές παθήσεις οι οποίες οδηγούν σε απορύθµιση της αποθήκευσης και αποβολής,
και δυσλειτουργία της ούρησης και της αφόδευσης, είναι το τραύµα του ΝΜ, οι όγκοι εγκεφάλου ή του ΝΜ, το
αγγειακό εγκεφαλικό ή νωτιαίο επεισόδιο, η πολλαπλή σκλήρυνση, η διάµεση κυστίτιδα, η νόσος του Parkinson,
ο σακχαρώδης διαβήτης, η συγγενής δισχιδής ράχη, οι βαριές ΚΕΚ και η υδροκεφαλία φυσιολογικής πιέσεως.
Στην περίπτωση της αποτυχίας των άλλων γνωστών θεραπευτικών µεθόδων, στόχος της χειρουργικής
νευροτροποποίησης θα είναι η επαναρρύθµιση της φυσιολογικής και της παθολογικής λειτουργίας του Κεντρικού
και Περιφερικού Νευρικού Συστήµατος, µέσω της εµφύτευσης ειδικών συσκευών οι οποίες δρουν ως ηλεκτρικοί
ή χηµικοί διαµεσολαβητές.
Γενικά, η χειρουργική νευρορρύθµιση µπορεί να γίνει µε διαφορετικές τεχνικές οι οποίες περιλαµβάνουν:
1) ∆ιέγερση των προσθίων ιερών ριζών, που γίνεται µε την διέγερση των µεγάλων εµµύελων δεσµίδων από
α – ίνες, οπότε σταµατά η εισαγωγή δεδοµένων από τις µικρές αµύελες γ – ίνες σε συσχέτιση µε την θεωρία της
“πύλης” για την ερµηνεία του πόνου.
2) ∆ιατοµή των οπισθίων ιερών ριζών, η οποία διακόπτει την εισαγωγή αισθητικών δεδοµένων και φαίνεται να
ωφελεί τους ασθενείς µε υπεραντιδραστική κύστη λόγω βλάβης άνωθεν των ιερών κέντρων.
3) Συνδυασµό διέγερσης των προσθίων ιερών ριζών και διατοµής των οπισθίων ιερών ριζών.
Η νευροτροποποίηση (Sacral Neuromodulation, SNM) περιλαµβάνει τον ηλεκτρικό ερεθισµό των Ι3 ριζών µε
σκοπό την αναστολή ή την ενεργοποίηση των αντανακλαστικών της ουροδόχου κύστεως, των σφιγκτήρων, και
39
2
Τµήµα Υπερήχων Γ.Ν.Α. «Γ.Γεννηµατάς»
Εισαγωγή: Ο Αχίλλειος τένοντας αποτελεί τη συνέχεια του γαστροκνηµίου και υποκνηµιδίου και παίζει
σηµαντικό ρόλο στη βάδιση.
Σκοπός: ∆ιερεύνηση δοµικών αλλαγών του Αχίλλειου τένοντα του πάσχοντος κάτω άκρου ασθενών µε
ηµιπληγία και η συσχέτιση µε την λειτουργικότητα και την κλινική εικόνα.
Υλικό: 6 ασθενείς µε ηµιπληγία συνεπεία Α.Ε.Ε. που νοσηλεύτηκαν στο τµήµα και παρακολουθούνται στο Ε.Ι.
Μέθοδος: Καταγράφηκε το ιστορικό η κλινική εικόνα και εκτιµήθηκε η λειτουργικότητα µε την κλίµακα FIM.
Οι ασθενείς εξετάσθηκαν σε πρηνή θέση σε µονάδα υπερήχων Philips iU 22, χρησιµοποιώντας γραµµικό
ηχωβολέα 17MHz.
Η πρόσφυση και η µεσότητα των Αχιλλείων τενόντων µελετήθηκαν µε εγκάρσιες και οβελιαίες τοµές,
σε ουδέτερη θέση και πελµατιαία κάµψη. Το πάχος(Th) σε επιµήκη τοµή και το εµβαδόν επιφάνειας
διατοµής(CSA) µετρήθηκαν σε απόσταση 2εκατ. και 6εκατ. από την πελµατιαία κατάφυση. Αξιολογήθηκε η
εσωτερική ηχωδοµή τους σε B-mode και έγχρωµο Doppler έλεγχο.
Σαν οµάδα σύγκρισης εξετάστηκε ο Αχίλλειος τένοντας της υγιούς πλευράς.
Αποτελέσµατα:
5 νοσηλεύτηκαν στην υποξεία φάση, ένας στη χρόνια.
Μ.Ο ηλικίας: 52.5 έτη.
Μέσος χρόνος από Α.Ε.Ε.: 15.5 µήνες.
Μ.Ο. τροποποιηµένης κλίµακας Ashworth: 1,66
1 παθολογικό ROM.
Παθολογικά ευρήµατα US σε 1 ασθενή.
Συµπεράσµατα: Η µειωµένη διάµετρος και το µειωµένο εµβαδό διατοµής συσχετίστηκε µε την καθυστερηµένη
ένταξη σε πρόγραµµα Αποκατάστασης.
ΠΑ 013
ΟΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΥΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ ΣΤΑ ΚΑΤΩ ΑΚΡΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ
Ιωάννης ∆ιονυσιώτης1, Γεώργιος Τροβάς2, Γεώργιος Λυρίτης3, Γρηγόριος Σκαραντάβος1,Κωνσταντίνα
Πετροπούλου4 και Παναγιώτης Παπαγγελόπουλος1
1
1η Ορθοπαιδική Πανεπιστηµιακή Κλινική, Γενικό Νοσοκοµείο «Αττικόν», Χαϊδάρι
2
Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήµατος, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Κηφισιά
3
Ελληνικό Ίδρυµα Οστεοπόρωσης, Κηφισιά
4
Β’ Κλινική Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, ΕΚΑ, Ίλιον
Εισαγωγή: Χρησιµοποιώντας περιφερική ποσοτική υπολογιστική τοµογραφία (pQCT), έχουν δειχθεί θετικές
συσχετίσεις µεταξύ µυών και γεωµετρίας και πυκνότητας των οστών σε αρτιµελείς ενηλίκους και παιδιά µε
αναπηρίες.
Σκοπός: Η µελέτη είχε ως στόχο να διερευνήσει τη σχέση της οστικής µε τη µυϊκή επιφάνεια διατοµής και τις
συσχετίσεις µε το σπογγώδες και φλοιώδες οστό σε παραπληγικούς σε σχέση µε µάρτυρες.
Υλικό-Μέθοδος: Στη µελέτη συµµετείχαν 31 παραπληγικοί σε χρόνια φάση (>1.5 έτη) µε πλήρη παραπληγία
που χωρίστηκαν ανάλογα µε το νευρολογικό επίπεδο της βλάβης σε οµάδα Α (ν=16, υψηλή παραπληγία: άνω
του Θ7 νευρολογικού επιπέδου βλάβης, ΝΕΒ) και οµάδα B (ν=15, χαµηλή παραπληγία, Θ8-Θ12 ΝΕΒ) οι οποίοι
συγκρίθηκαν µε 50 υγιείς µάρτυρες (οµάδα Γ). Όλοι εξετάστηκαν µε το σύστηµα p QCT στο 4% (σπογγώδες),
38% (φλοιώδες) και 66% (οστική και µυϊκή επιφάνεια διατοµής) του µήκους της κνήµης.
Αποτελέσµατα: Σε µάρτυρες οι επιφάνειες διατοµής των µυών σχετίζονται σε µεγάλο βαθµό µε τις αντίστοιχες
τιµές των οστικών επιφανειών διατοµής που λαµβάνονται από τοµές p QCT στο 38% και 66% του µήκους της
κνήµης. Στην οµάδα Α και στην οµάδα Β υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά (p<0.001) ανάµεσα στις
οµάδες µάρτυρες, χαµηλής και υψηλής παραπληγίας σε σχέση µε τους δείκτες οστικής και µυϊκής επιφάνειας
διατοµής αντίστοιχα. Η οστική επιφάνεια διατοµής σχετίζεται στατιστικά σηµαντικά µε τη σπογγώδη οστική
πυκνότητα στο σύνολο και στην οµάδα υψηλής παραπληγία αντίστοιχα (r=0.479 και r=0.539).
Συµπεράσµατα: Η συσχέτιση των διατοµών επιφανείας των οστών και µυών µπορεί να αποτελέσει ένα
πολύτιµο εργαλείο για τη διάγνωση παθήσεων των οστών.
ΠΑ 014
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΡΟΜΟΥ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ∆ΥΣΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ
ΚΑΚΩΣΗ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ ΣΤΑ ΤΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
Χριστίνα-Αναστασία Ραπίδη1, ∆ηµήτριος ∆ηµητρέλιας2, Γεώργιος Μαντζουράνης2, Σταύρος Μπαλάσης1,
Μαριάννα Φραγκάκη1, Αναστάσιος Αθανασόπουλος3, Παρασκευή Φιλτισένιου1, Ηλίας Παναγιωτόπουλος1,4
1
Κέντρο αποκατάστασης κακώσεων νωτιαίου µυελού,ΠΓΝΠ-Pίο
2
Τµήµα ειδικότητας Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής,ΠΓΝΠ-Ρίο
61
3
Ουρολογική κλινική,ΠΓΝΠ-Ρίο
Ορθοπεδική κλινική,ΠΓΝΠ-Ρίο
Εισαγωγή: Το Υπουργείο Υγείας προσπαθεί να εισαγάγει ένα σύστηµα διαλογής στα ΤΕΠ το οποίο όµως δεν
δίνει οδηγίες για την διαχείρηση ασθενών µε ΚΝΜ ή/και αυτόνοµη δυσαντανακλαστικότητα (Α∆), σύνδροµο
επικίνδυνο για την υγεία των ασθενών αν δεν διαγνωστεί εγκαίρως και αντιµετωπιστεί σωστά.
Σκοπός: Ανάδειξη της ανάγκης ενηµέρωσης των ιατρών και νοσηλευτών σχετικά µε την Α∆.
Υλικό: Για να προκαλέσουµε το ενδιαφέρον ιατρών και νοσηλευτών όσον αφορά σε ασθενείς µε ΚΝΜ και/ή
Α∆,τους ζητήσαµε να απαντήσουν σε ένα απλό ερωτηµατολόγιο που αφορούσε στην υποθετική υποδοχή στα
ΤΕΠ ενός ασθενούς µε τετραπληγία και συµπτώµατα Α∆.
Μέθοδος: Το εν λόγω ερωτηµατολόγιο µοιράστηκε σε 104 ιατρούς και 33 νοσηλευτές,ενός
πανεπιστηµιακού,ενός νοµαρχιακού και ενός παιδιατρικού νοσοκοµείου του Ν.Αχαίας.
Αποτελέσµατα: Είκοσι-εννέα(21%) συµµετέχοντες αρνήθηκαν να απαντήσουν.Η πλειονότητα των
νοσηλευτών(68%) απάντησαν ότι θα ξαπλώσουν τον ασθενή,θα πάρουν τα ζωτικά σηµεία και θα αφήσουν
τον ασθενή να περιµένει τον εφηµερεύοντα ιατρό.Μόνο το 28% απάντησε σωστά.Η πλειονότητα των
ιατρών(42.2%) απάντησαν πως θα µετρήσουν τα ζωτικά σηµεία και θα ζητήσουν επείγουσα CT εγκεφάλου.
Μόνο το 22.9% απάντησε σωστά.Η πλειονότητα των συµµετοχόντων(67.6%) δήλωσαν καµµία γνώση πάνω
στην Α∆.Το 92.6% των συµµετοχόντων συµφωνεί ότι θα ήταν χρήσιµη µια κάρτα Α∆.
Συµπεράσµατα: Η διαχείρηση των ασθενών µε Α∆ στα ΤΕΠ των νοσοκοµείων µας µπορεί γίνει καλύτερη µέσω
της σωστής ενηµέρωσης των παρόχων υπηρεσιών υγείας,καθώς και µε την χρήση της κάρτας Α∆.
4
ΠΑ 015
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΛΚΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΚΑΚΩΣΗ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ ΣΕ ∆ΥΟ ΧΡΟΝΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΥ
Σταύρος Μπαλάσης, Παρασκευή Φιλτισένιου, Ιουλία Συροκώστα, Χριστίνα-Αναστασία Ραπίδη, Μαριάννα
Φραγκάκη, Γεώργιος Ευαγγελοδήµος, Αικατερίνη Μαρίνη, Παναγιώτα Βασιλοπούλου, ∆ήµητρα
Σταµατοπούλου, Ηλίας Παναγιωτόπουλος
Κλινική Αποκατάστασης Κακώσεων Νωτιαίου Μυελού, ΠΓΝ Πατρών «Παναγία η Βοήθεια»
Εισαγωγή: Τα έλκη πίεσης (ΕΠ) είναι µια πολύ συχνή επιπλοκή σε ασθενείς µε κακώσεις νωτιαίου µυελού
σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία
Σκοπός µελέτης: Η καταγραφή των ΕΠ στους νοσηλευόµενους της Κλινικής Αποκατάστασης και η µελέτη του
τρόπου αντιµετώπισης.
Υλικό-µέθοδος: Αναδροµική µελέτη των ασθενών που νοσηλεύτηκαν της Κλινικής Αποκατάστασης σε
διάστηµα 2 ετών. Από τη µελέτη του ιατρικού φακέλου και της νοσηλευτικής λογοδοσίας έγινε καταγραφή
της επίπτωσης των ΕΠ κατά τη διάρκεια νοσηλείας των ασθενών, και η αντιµετώπιση αυτών.
Αποτελέσµατα: Από 16/6/2011 µέχρι και 16/6/2013 νοσηλεύτηκαν 88 ασθενείς εκ των οποίων: 15 πλήρη
παραπληγία, 31 ατελή παραπληγία, 7 πλήρη τετραπληγία,6 ατελή τετραπληγία, 15 σκλήρυνση κατά
πλάκας,8 ΑΕΕ, 3 πολυριζονευροπάθεια, 3 ΚΕΚ . Κατά την είσοδο στην κλινική ΕΠ έφεραν οι 15, ενώ κατά τη
διάρκεια της νοσηλείας ΕΠ ανέπτυξαν 4 ασθενείς. Κατά τη σταδιοποίηση των ΕΠ αναδείχθηκαν 1 ΣταδίουI, 4
ΣταδίουII, 5 ΣταδίουIII και 9 σταδίουIV. Αναλυτικά ανά κατηγορία πάθησης σηµειώθηκαν 3 ΕΠ σε ασθενείς µε
πλήρη παραπληγία, 2 ΕΠ σε ασθενείς µε ατελή παραπληγία, 2 ΕΠ σε ασθενείς µε πλήρη τετραπληγία, 6 ΕΠ
σε ασθενείς µε ατελή τετραπληγία, 4 ΕΠ σε ασθενείς µε ΑΕΕ, 1 ΕΠ σε ασθενή µε πολυριζονευροπάθεια και 1
ΕΠ σε ασθενή µε ΚΕΚ.
Η αντιµετώπιση των ελκών σταδίου I&II περιλάµβανε συστηµατική εφαρµογή µέτρων πρόληψης καθώς και
αντιµετώπιση µε χρήση υδροκολλοειδών επιθεµάτων.
Για τα έλκη σταδιού III η αντιµετώπιση περιλάµβανε εφαρµογή µέτρων πρόληψης, χρήση αφρωδών
επιθεµάτων, ενώ για τα σταδίου IV έγινε χρήση θεραπείας κενού (V.A.C System). Σε 4 ασθενείς έγινε
αποκατάσταση µε τοπικό µυοδερµατικό κρηµνό.
Συµπεράσµατα: Τα έλκη πίεσης αποτελούν συχνή επιπλοκή ασθενών µε κάκωση ΝΜ, η οποία πολλές φορές
καθυστερεί το πρόγραµµα αποκατάστασης τους.
Η λήψη συστηµατικών µέτρων πρόληψης αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στην προστασία των ασθενών από την
εµφάνιση ελκών πίεσης.
Η χειρουργική αποκατάσταση ελκών σταδίουIV µειώνει το χρόνο θεραπείας του έλκους και προσφέρει τη
δυνατότητα για εφαρµογή εντατικότερου προγράµµατος αποκατάστασης.
ΠΑ 016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ: ΑΤΕΛΗΣ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑ ΣΕ Ε∆ΑΦΟΣ ΝΟΣΟΥ ΤΩΝ ∆ΥΤΩΝ
Βασίλειος Τραγουλιάς, Ελευθέριος Στέφας, Χρήστος Γκάρτζιος, Μαρία Παπαστεφάνου, Αντώνης Πατρέλης,
Αλέξανδρος Τζάνος, Νικόλαος Γκρούµας
62
διόρθωση, δ) την επιµήκυνση του κορµού.
Αποτελέσµατα: Το παιδί παρακολούθησε 55 συνεδρίες για διάστηµα 5 µηνών. Στο διάστηµα αυτό µετρήθηκε
3 φορές µε το σύστηµα spinal mouse. Μετά το τέλος του προγράµµατος κινησιοθεραπείας πραγµατοποιήθηκε
νέος ακτινολογικός έλεγχος όπου φαίνεται µείωση της γωνίας Cobb κατά 6 µοίρες.
Συµπεράσµατα: Το άλγος στην περιοχή της οσφύος δεν υφίσταται πλέον ενώ κλινικά παρατηρήθηκε ότι
ανακτήθηκε η φυσιολογική θωρακική κύφωση κάτι που επαληθεύτηκε και από τις µετρήσεις τηλεµετρίας.
Επίσης στις µετρήσεις τηλεµετρίας διαπιστώνεται η σταδιακή βελτίωση τόσο της σκολίωσης όσο και της
κύφωσης.
ΣΑΑ 006
Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΚΩΣΗ
ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Παναγιώτα Βασιλοπούλου, Μάρθα Κουτσαγγέλη, Αικατερίνη Μαρίνη, Χριστίνα – Αναστασία Ραπίδη, Ηλίας
Παναγιωτόπουλος,
Κλινική Αποκατάστασης Κακώσεων Νωτιαίου Μυελού του ΠΠΓΝ Πατρών
Εισαγωγή: Η εργοθεραπεία καλείται να δώσει λύσεις στην βελτίωση της λειτουργικότητας του ασθενούς
και στον τρόπο επανεκπαίδευσης αυτού χρησιµοποιώντας κάθε µέσο και κάθε τρόπο που δεν θα επηρεάσει
αρνητικά την υγεία του. Το άρθρο αφορά στη µελέτη περίπτωσης (case study) άνδρα 54 ετών, µε κάταγµα
Α5 και ατελή τετραπληγία (ΑIS C) µε σπαστικότητα, αλγεινό σύνδροµο και νευρογενείς ορθο-κυστικές
διαταραχές. Κατά την είσοδο του ασθενή ελήφθη ιστορικό και έγινε προφορική συνέντευξη. Η επικοινωνία
µε τον ασθενή ήταν προβληµατική λόγω της εθνικότητας του και µη γνώσης ελληνικής ή αγγλικής γλώσσας.
Υλικό – Μέθοδος: Από τη συνέντευξη αναδείχθηκε ότι στον ασθενή άρεσε να ζωγραφίζει και για τη βελτίωση
της αδρής συλληπτικής ικανότητας επιλέχθηκε από τους εργοθεραπευτές η µέθοδος της ζωγραφικής. Με τη
µέθοδο αυτή επιδιώχθηκε διατήρηση του εύρους κίνησης, ενδυνάµωση των άνω άκρων και βελτίωση της
κίνησης της άκρας χείρας.
Αποτελέσµατα – Συµπεράσµατα: Αποτέλεσµα αυτής της διαδικασίας ήταν ο ασθενής να υποδείξει τα σηµεία
του πόνου (εικόνα 1,2)και να µεταφέρει στους εργοθεραπευτές την εικόνα για τον εαυτό του µετά το ατύχηµα
(εικόνα 1).
Εικόνα 1
Εικόνα 2
Εικόνα 3
75
Αποτελέσµατα – Συµπέρασµα: Η ζωγραφική χρησιµοποιήθηκε για την άσκηση του ασθενούς αλλά έγινε επίσης
δυνατόν οι εργοθεραπευτές να αντιληφθούν το πώς αισθανόταν ο ασθενής για το ατύχηµά του και το πώς
έβλεπε τον εαυτό του στη δεδοµένη στιγµή, γεγονός που βοήθησε στην αντιµετώπιση του περιστατικού λόγω
της υπάρχουσας δυσκολίας στην προφορική επικοινωνία και στην ανατροφοδότηση της εργοθεραπευτικής
παρέµβασης.
Τα σχέδια του ασθενούς πέρα από την εργοθεραπεία αξιοποιήθηκαν από το σύνολο και της οµάδας
αποκατάστασης (ψυχολόγο, εργοθεραπεία, φυσικοθεραπεία, λογοθεραπεία, νοσηλευτική υπηρεσία και
κοινωνικό λειτουργό) υπό την καθοδήγηση της ιατρού Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης, σε µια διαδικασία
τακτικής επαναξιολόγησης και επανακαθορισµού των στόχων της οµάδας για τον ασθενή.
ΣΑΑ 007
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΙ∆ΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ
Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος, Προκόπιος Μάνθος, Γεώργιος Νεοχωρίτης, Σταµατία Καλήγερου, Γεώργιος
Σιάµος, Ευθύµιος Πετσεπές, Παναγιώτης Κωνσταντόπουλος, Λουκάς Βάσσης, Aγγελική Σταυριανού και
Κωνσταντίνα Πετροπούλου.
Εξωτερικά Ιατρεία , Β΄ Κλινικής ΦΙΑπ – Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης (ΕΚΑ)-ΑΘΗΝΑ
Εισαγωγή: Στην εποχή µας, η άθληση των παιδιών και των εφήβων, όπως και των ενηλίκων είναι ευρύτατα
διαδεδοµένη και αφιερώνεται σηµαντικός χρόνος σε αυτή. Ιδιαίτερα στα παιδιά και τους εφήβους η άθληση
προοδευτικά αντικαθιστά το παραδοσιακό ελεύθερο παιχνίδι το οποίο αποτέλεσε ψυχαγωγική ανάγκη από
τα πρώτα στάδια της παρουσίας του ανθρώπου στο κόσµο. Η έναρξη των αθλητικών δραστηριοτήτων συχνά
γίνεται ακόµα και σε πολύ µικρή ηλικία µε αποτέλεσµα σηµαντικό αριθµό κακώσεων του µυοσκελετικού
κυρίως συστήµατος.
Σκοπός: ∆ιερεύνηση των αθλητικών κακώσεων σε παιδιά και εφήβους.
Υλικό: ∆εκατέσσερα (14) παιδιά και έφηβοι ηλικίας από 13 – 19 ετών και µέση ηλικία τα 16 έτη που κάνουν
αθλητισµό και αντιµετωπίστηκαν στα εξωτερικά ιατρεία το 2012, µε αθλητική κάκωση.
Μέθοδος: Καταγράφηκε το είδος και η βαρύτητα της κάκωσης συστήθηκε η ανάλογη θεραπεία και δόθηκαν
οδηγίες. Καταγράφηκε επίσης η συχνότητα εµφάνισης της κάθε κάκωσης. Συγκεκριµένα: (2) µε διάστρεµµα
ποδοκνηµικής (14,28%), (2) µε συνδεσµική κάκωση γόνατος (14,28%), (2) µε κάκωση του τενοντίου
πετάλου των στροφέων (14,28%), (2) µε τενοντίτιδα του επιγονατιδικού τένοντα (14,28%), (1) µε θλάση
γαστροκνηµίου (7,14%), (1) µε θλάση ορθού µηριαίου (7,14%), (1) µε κάκωση µηνίσκου (7,14%), (2) µε
τενοντίτιδα του αχιλλείου (14,28%), (1) µε επικονδυλίτιδα του αγκώνα (7,14%).
Αποτελέσµατα - Συµπεράσµατα: Όλες οι περιπτώσεις αντιµετωπίστηκαν συντηρητικά και επιτυχώς και
δεν έχρηζαν χειρουργικής επέµβασης. Η πλέον συνήθης και αντιπροσωπευτική αθλητική κάκωση των
παιδιών και των εφήβων φαίνεται να είναι η «κάκωση από υπέρχρηση», η οποία προκύπτει µετά από
επαναλαµβανόµενους συνεχείς µικροτραυµατισµούς ειδικών περιοχών του µυοσκελετικού συστήµατος.
ΣΑΑ 008
Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΕΝΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΕΛΚΗ ΠΙΕΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ
Σταύρος Μπαλάσης, Μαριάννα Φραγκάκη, Χριστίνα-Άναστασία Ραπίδη, ∆ηµήτριος Παναγιωτόπουλος,
Παναγιώτης Πούλιος, Παρασκευή Φιλτισένιου, Γεώργιος Ευαγγελοδήµος, ∆ήµητρα Σταµατοπούλου, Ηλίας
Παναγιωτόπουλος
Κλινική Αποκατάστασης Κακώσεων Νωτιαίου Μυελού, ΠΓΝ Πατρών «Παναγία η Βοήθεια»
Εισαγωγή: Η χρήση συστήµατος θεραπείας κενού (V.A.C. System) στην αντιµετώπιση ελκών πίεσης αποτελεί
µια αξιόπιστη θεραπευτική προσέγγιση. Η προµήθεια των αναλώσιµων για τη χρήση της αντίστοιχης συσκευής
είναι δαπανηρή και σε συνδυασµό µε την οικονοµική συγκυρία καθιστά σχεδόν ανέφικτη την παροχή µιας
τέτοιας θεραπευτικής δυνατότητας για τους ασθενείς. Με βάση της αρχές λειτουργίας του συστήµατος
θεραπείας κενού συνδυάσαµε υλικά πολλαπλής και µιας χρήσης, που εύκολα βρίσκουµε στο νοσοκοµείο
και κατασκευάσαµε ένα αυτοσχέδιο σύστηµα θεραπείας κενού.
Σκοπός της µελέτης: H καταγραφή των αποτελεσµάτων της εφαρµογής του αυτοσχεδίου συστήµατος που
κατασκευάσαµε σε ασθενείς µε έλκη πίεσης στην κλινική αποκατάστασης παθήσεων ΝΜ.
Υλικό και Μέθοδος: Εφαρµόσαµε αυτοσχέδιο σύστηµα συνεχούς θεραπείας κενού σε 9 ασθενείς µε που
νοσηλεύτηκαν στην κλινική αποκατάστασης κακώσεων νωτιαίου µυελού και έφεραν έλκη πίεσης σταδίου 4
µε βάση την ταξινόµηση σύµφωνα µε το European Pressure Ulcer Advisory Panel.
Αποτελέσµατα: Σε 5 από τους 10 ασθενείς ήταν η οριστική θεραπεία, σε 3 ασθενείς ακολούθησε κάλυψη
του νεοσχηµατισµένου κοκκιώδους ιστού µε κρηµνό, ενώ σε 1 ασθενή έγινε αποκατάσταση του ελλείµµατος
µε τοπικό προωθητικό µυοδερµατικό κρηµνό. Επιπλοκή της θεραπείας συνέβη µόνο σε 1 ασθενή (προϊούσα
νέκρωση του πυθµένα του έλκους) κατά τη θεραπεία και έγινε χειρουργική αποκατάσταση µε τοπικό
76
προωθητικό µυοδερµατικό κρηµνό.
Συµπεράσµατα: Η χρήση του αυτοσχέδιου συστήµατος θεραπείας κενού που κατασκευάσαµε είναι
αποτελεσµατική στην αντιµετώπιση ελκών πίεσης σε ασθενείς µε κακώσεις ΝΜ. Η χρήση του πρέπει να
γίνεται από εξειδικευµένο προσωπικό σε νοσοκοµειακό επίπεδο.
ΣΑΑ 009
ΘΕΡΑΠΕΙΑ 2ΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΝΕΥΡΟΓΕΝΟΥΣ ΥΠΕΡΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΞΩΣΤΗΡΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: ∆ΙΟΥΡΗΘΡΙΚΗ ΣΦΙΓΚΤΗΡΟΤΟΜΗ
Χαράλαµπος Κωνσταντινίδης1, Γιώργος Γκαραγκάνης2, Χαράλαµπος Θωµάς3, Εφραίµ Σεραφετινίδης2,
Νικόλαος Γκρούµας2, ∆ηµήτριος ∆ελακάς2
1
Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης, Ίλιον, Αθήνα
2
Ουρολογικό τµήµα, Γενικό νοσοκοµείο «Ασκληπιείο Βούλας», Βούλα, Αθήνα
3
Χειρουργός Ουρολόγος, Κόρινθος
Εισαγωγή: Οι κακώσεις του Νωτιαίου µυελού οδηγούν σε νευρογενείς διαταραχές ούρησης και συνήθως σε
υπερλειτουργία του εξωστήρα µε δυσσυνέργεια του σφιγκτηριακού µηχανισµού.
Σκοπός: Σκοπός µας αποτελεί η παρουσίαση της διουρηθρικής σφιγκτηροτοµής, ως θεραπεία 2ης γραµµής
για την νευρογενή υπερλειτουργία του εξωστήρα µε δυσσυνέργεια του σφιγκτηριακού µηχανισµού που
δεν ανταποκρίνεται στη συντηρητική θεραπεία και δεν υπάρχει η δυνατότητα εκτέλεσης διαλειπόντων
καθετηριασµών.
Υλικό και µέθοδος: Τα τελευταία 3 χρόνια έχουν υποβληθεί σε διουρηθρική σφιγκτηροτοµή 9 ασθενείς
µε νευρογενή υπερλειτουργικό εξωστήρα και δυσσυνέργεια εξωστήρα – σφιγκτηριακού µηχανισµού. Η
σφιγκτηροτοµή εκτελείται στη 12η ώρα από το επίπεδο του κυστικού αυχένα έως την µεµβρανώδη ουρήθρα
και περιλαµβάνει τη διατοµή όλων των γραµµωτών µυϊκών ινών µε οδηγό σηµείο πέρα από το επίπεδο του
σπερµατικού λοφιδίου. Σε τρεις ασθενείς µε σύγκλειση του κυστικού αυχένα εκτελέστηκε και αυχενοτοµή
στην 7η ώρα από το επίπεδο του ∆ε ουρητηρικού στοµίου έως το σπερµατικό λοφίδιο.
Αποτελέσµατα: ∆εν παρουσιάστηκαν περι-εγχειρητικές, ούτε µετεγχειρητικές επιπλοκές. Ο καθετήρας
κύστης παρέµεινε για 1-2 ηµέρες. Οι ασθενείς χρησιµοποιούν εξωτερικούς περιπεϊκούς καθετήρες, ενώ η
κένωση γίνεται µε πλήξη των κοιλιακών τοιχωµάτων. Η εξωστηριακή πίεση διαφυγής (DLPP) και η µέγιστη
εξωστηριακή πίεση (Pdet max) ελαττώθηκαν σηµαντικά και έτσι εξασφαλίστηκε η προστασία του ανώτερου
ουροποιητικού.
Συµπεράσµατα: Η διουρηθρική σφιγκτηροτοµή αποτελεί µια ρεαλιστική και αποτελεσµατική θεραπεία 2ης
γραµµής, προσφέροντας κύστη χαµηλών πιέσεων κατά τη φάση κένωσης. Η αδυναµία ή µη αποδοχή των
διαλειπόντων καθετηριασµών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή της µεθόδου που προσδίδει
αυτονοµία και ασφάλεια στον τετραπληγικό ασθενή και στον παραπληγικό που «επιµένει να χτυπά τη κύστη
του» .
ΣΑΑ 010
ΛΙΘΙΑΣΗ ΚΥΣΤΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΕΥΡΟΓΕΝΕΙΣ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΥΡΗΣΗΣ: ΚΥΣΤΕΟΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑ
ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
Χαράλαµπος Κωνσταντινίδης, Νικόλαος Ανανίδης, Χριστίνα-Αναστασία Ραπίδη, Κωνσταντίνα Πετροπούλου,
Νικόλαος Γκρούµας
Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης (ΕΚΑ), Ίλιον, Αθήνα
Εισαγωγή: Οι ασθενείς µε νευρογενείς διαταραχές ούρησης αναπτύσσουν λιθίαση κύστεως µε µεγάλη
συχνότητα. Η λιθίαση κύστης επιδεινώνει τη λειτουργία του κατώτερου ουροποιητικού, καθώς στις
περιπτώσεις υπερλειτουργικού εξωστήρα επιτείνει τις εξωστηριακές συσπάσεις ενώ στις περιπτώσεις
υπολειτουργικού εξωστήρα συντηρεί τη µικροβιουρία και προδιαθέτει σε κλινική ουρολοίµωξη.
Σκοπός: Σκοπός της µελέτης είναι να περιγράψουµε την δυνατότητα ενδοσκοπικής κυστεολιθοτριψίας µε
τοπική αναισθησία σε επίπεδο εξωτερικού ιατρείου.
Υλικό και µέθοδος: Τα τελευταία 5 χρόνια έχουν αντιµετωπιστεί 43 ασθενείς µε λιθίαση κύστης στο Ουρολογικό
Ιατρείο του ΕΚΑ. Οι περισσότεροι ασθενείς έπασχαν από παραπληγία ενώ αντιµετωπίστηκαν επίσης άτοµα µε
Πολλαπλή Σκλήρυνση και ΑΕΕ. Αντένδειξη αποτελούν η ύπαρξη υψηλής νωτιαίας βλάβης λόγω του κινδύνου
δυσρεφλέξιας και λίθοι άνω των 2,5cm λόγω αδυναµίας του µηχανικού λιθοτρίπτη να τους συλλάβει
προκειµένου να τους συνθλίψει. Στις περιπτώσεις ύπαρξης αισθητικότητας, η γυναικεία ουρήθρα επιτρέπει
την είσοδο εργαλείων µεγαλύτερης διαµέτρου και έτσι η κυστεολιθοτριψία είναι αποδοτικότερη ακόµα και σε
µεγαλύτερους λίθους.
Αποτελέσµατα: Η τοπική αναισθησία επιτυγχάνεται µε ενδοκυστική έγχυση 200ml διαλύµατος Ropivacaine
Hydrochloride 2mg/ml και ενδοουρηθρική εφαρµογή 10ml γέλης λιδοκαΐνης 2%. Μετά από αναµονή 20
λεπτών εισάγεται ο µηχανικός λιθοτρίπτης τύπου stone punch, εκτελείται κατακερµατισµός των λίθων και
έκπλυση των συγκριµάτων. Αρκετοί λίθοι είναι εύθρυπτοι και διαλύονται ακόµα και µε τη λαβίδα ξένων
77
ΑΑ 008
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΡΗΞΗΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΚΝΗΜΙΑΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ
ΚΑΤΑΓΜΑ ΚΝΗΜΗΣ
∆ηµήτρης Παναγιωτόπουλος, Ιωάννης Γκλιάτης, Σταύρος Μπαλάσης και Ηλίας Παναγιωτόπουλος
Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Πατρών
Σκοπός: Να τονιστεί η σηµασία του ελέγχου των συνοδών κακώσεων µετά από κάταγµα κνήµης και η ταχεία
αντιµετώπισή τους. Παρουσιάζουµε την ρήξη προσθίου κνηµιαίου που αντιµετωπίστηκε σε δεύτερο χρόνο
εξαιτίας καθυστερηµένης διάγνωσης.
Υλικό-µέθοδος: Η συνοδός ρήξη προσθίου κνηµιαίου µετά από κάταγµα κνήµης έχει περιγραφεί µόνο
µετά από συντηρητική αντιµετώπιση του κατάγµατος. Ο ασθενής που παρουσιάζεται υπέστη κλειστό
κάταγµα περιφερικού τριτηµορίου της κνήµης και υποβλήθηκε σε ενδοµυελική ήλωση. Έγινε ταυτόχρονα
και διάνοιξη των περιτονιών εξαιτίας επαπειλούµενου συνδρόµου διαµερίσµατος. Μετεγχειρητικά η µικρή
έκπτωση της δυνατότητας για ραχιαία έκταση αποδόθηκε σε ανάνηψη από το σύνδροµο διαµερίσµατος.
Στον προγραµµατισµένο επανέλεγχο των έξι εβδοµάδων διαπιστώθηκε αδυναµία ψηλάφησης του τένοντα
του προσθίου κνηµιαίου και έκπτωση της ραχιαίας έκτασης του άκρου ποδός. Ο απεικονιστικός έλεγχος
έδειξε υποψία ρήξης προσθίου κνηµιαίου, που τεκµηριώθηκε µε χειρουργική διερεύνηση. Η αποκατάσταση
πραγµατοποιήθηκε µε παρεµβολή τενόντιου µοσχεύµατος οπισθίων µηριαίων.
Αποτέλεσµα: Ο ασθενής τρεις µήνες µετεγχειρητικά βαδίζει µε πλήρη φόρτιση και ανέκτησε πλήρως την ισχύ
της ραχιαίας έκτασης.
Συµπεράσµατα: Η συνοδός ρήξη προσθίου κνηµιαίου αποτελεί σπάνια συνοδός κάκωση κατάγµατος κνήµης
και συνδυάζεται συνήθως µε συγκεκριµένη µορφολογία κατάγµατος. Η έγκαιρη διάγνωση και αντιµετώπιση
είναι απαραίτητη για την αποφυγή σηµαντικού ελλείµµατος της ραχιαίας έκτασης του άκρου ποδός.
ΑΑ 009
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ
Στυλιανή Παπακώστα, ∆ήµος Γαλλιόπουλος, Μαρία Γούτου, Σπύρος Καραγιάννης, Παρασκευή Χατζηµπύρου,
Ευαγγελία Ευαγγέλου, Χρήστος Λιάσκος
Κέντρο Αποκατάστασης «Αρωγή Θεσσαλίας», Λάρισα
Εισαγωγή: Ασθενείς µε τραχειοστοµία αποτελούν ειδική οµάδα πληθυσµού.
Σκοπός: Η εκτίµηση λειτουργικότητας ασθενών προ και µετά αφαίρεση τραχειοστοµίας
Υλικό: Συµµετείχαν 9 ασθενείς (9 άντρες) (ηλικίας median range 56, εύρος 32-81) που έφεραν τραχειοστοµία.
Όλοι οι ασθενείς είχσν παραµείνει σε ΜΕΘ για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των δυο µηνών. Όλοι οι ασθενείς
είχαν κλίµακα Glasgow outcome scale µεγαλύτερη από 4.
Από αυτούς έγινε αφαίρεση τραχειοστοµίας σε:
• 3 ασθενείς µετά την πάροδο ενός έτους (και οι τρεις ασθενείς είχαν εκτεταµένη ενδοπαρεγχυµατική
εγκεφαλική βλάβη- 1ΚΕΚ, 2 βαρειά ενδοεγκεφαλική αιµορραγία, ηλικίας median range 38.3, εύρος 25-55)
• 6 ασθενείς προ την πάροδο έξι µηνών (τρεις µε ΚΕΚ, δυο µε ιστορικό σηπτικής καταπληξίας και ένας µε
Guillain- Barre: ηλικίας median range 73.3, εύρος 58-91)
Μέθοδος: Εκτίµηση της λειτουργικότητας των ασθενών µε την κλίµακα Barthel προ και 2 εβδοµάδες µετά την
αφαίρεση τραχειοστοµίας.
Αποτελέσµατα: Στους τρεις ασθενείς, των οποίων η τραχειοστοµία αφαιρέθηκε µετά παρέλευση έτους το Barthel score παρέµεινε 0 προ και µετά την αφαίρεση. Στους υπόλοιπους ασθενείς υπήρξε βελτίωση του Barthel
score από µέση τιµή 4 σε µέση τιµή 9,7.
Συµπεράσµατα: Η αφαίρεση τραχειστοµίας φαίνεται πως επιδρά θετικά στη βελτίωση της λειτουργικότητας
του ασθενούς, ανεξάρτητα από την ηλικία του ασθενούς. Εντούτοις, όταν υπάρχει εκτεταµένη εγκεφαλική
βλάβη και η τραχειοστοµία παραµένει για τουλάχιστον ένα χρόνο, η αφαίρεση τραχειοστοµίας φαίνεται πως
δεν έχει καµιά επίδραση στη λειτουργικότητα του ασθενούς.
ΑΑ 010
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟΥ
Ευστράτιος-Στυλιανός Πυργελής1, Μαρία Πυργελή2 , Ελένη Αγαπίου3
1
Αγροτικός Ιατρός ΓNN Χίου (εν αναµονή Νευρολογίας), 2ΚΑΑ Λαµίας, 3Αγροτικός Ιατρός ΓΝΝ Χίου (εν αναµονή
Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης
Εισαγωγή: Ως πτώση ορίζεται η ακούσια κατάληξη ενός ατόµου στο έδαφος χωρίς να είναι αποτέλεσµα βίαιου
χτυπήµατος, αιφνίδιας έναρξης παράλυσης ή επιληπτικής κρίσης. Θεωρείται σηµαντικό πρόβληµα υγείας
ηλικιωµένων κυρίως λόγω του κινδύνου κατάγµατος.
Σκοπός: Η µελέτη επιδιώκει να αποκαλύψει τυχόν συσχετισµούς λήψης φαρµάκων και πτώσεων στους
84