ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ (Ετήσια Γενική Συνέλευση 2014)

Ch. Charilaou Group Plc
Πινδάρου 12 & Αλκαίου 8,
Πολ. AMARAL,
γραφείο 301, 3οσ όροφοσ
1060 Λευκωςία
ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙ΢ΜΟΤ ΠΛΗΡΕΞΟΤ΢ΙΟΤ ΑΝΣΙΠΡΟ΢ΩΠΟΤ
Εγϊ/ Εμείσ ………………………………………………………, από ……………………………, με αρ. ταυτότθτασ /
αρ. διαβατθρίου/ αρ. εγγραφισ ________________________________ μζλοσ/μζλθ τθσ Ch.
Charilaou Group Plc (θ «Εταιρεία»), διορίηω/διορίηουμε με το ζγγραφο αυτό τον/τθν
…………………………………………………, από Λευκωςία, με αρ. ταυτότθτασ/ αρ. διαβατθρίου
………………………… ι ςτθν απουςία του/τθσ, τον/τθν ___________________________ από
____________________________
με
αρικμό
ταυτότθτασ/
διαβατθρίου
________________________ ωσ πλθρεξοφςιο αντιπρόςωπο μου/μασ για να ψθφίςει εκ
μζρουσ μου/μασ ςτθν Ετιςια Γενικι Συνζλευςθ τθσ Εταιρείασ θ οποία κα λάβει χϊρα τθν
Τετάρτθ 25 Ιουνίου 2014 και ϊρα 16:00 ςτο εγγεγραμμζνο γραφείο τθσ Εταιρείασ ςτθν οδό
Πινδάρου 12 & Αλκαίου 8, Πολ. AMARAL, γραφείο 301, 3οσ όροφοσ, 1060 Λευκωςία και ςε
οποιαδιποτε εξ’ αναβολισ Συνζλευςθ.
Ημερομθνία: ___________________
Υπογραφι: _________________
Σθμειϊςεισ:
Το παρόν Ζγγραφο Διοριςμοφ Πλθρεξουςίου Αντιπροςϊπου κα πρζπει να κατατεκεί
ςτο εγγεγραμμζνο γραφείο τθσ Εταιρείασ ςτθν οδό Πινδάρου 12 & Αλκαίου 8, Πολ.
AMARAL, γραφείο 301, 3οσ όροφοσ, 1060 Λευκωςία (τθλζφωνο: 22377323,
τθλεομοιότυπο 22750468) τουλάχιςτον 48 ϊρεσ πριν από το χρόνο που ορίςτθκε για τθ
ςφγκλθςθ τθσ Συνζλευςθσ ι τθσ εξ αναβολισ Συνζλευςθσ με ζναν από τουσ ακόλουκουσ
τρόπουσ:
o
o
o
Με αποςτολι μζςω ταχυδρομείου ι δια προςωπικισ επίδοςθσ ςτθ διεφκυνςθ
Πινδάρου 12 & Αλκαίου 8, Πολ. AMARAL, γραφείο 301, 3οσ όροφοσ, 1060 Λευκωςία
ι
Με αποςτολι ςτο φαξ: 22750468
Με αποςτολι ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ [email protected]
Προκειμζνου για εταιρεία είναι αναγκαίο το ζγγραφο αυτό να φζρει τθν επίςθμθ
ςφραγίδα τθσ Εταιρείασ και τθν/τισ υπογραφζσ εξουςιοδοτθμζνου/ων προςϊπων.
Στθν περίπτωςθ πολλϊν από κοινοφ μετόχων, πλθρεξοφςιο μπορεί να δϊςει μόνο ο
μζτοχοσ του οποίου το όνομα εμφανίηεται πρϊτο ςτο Μθτρϊο Μελϊν