8η ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Σάββατο 9 Μαρτίου 2013

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ- ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Χ. Ακρίβος
Καθηγητής Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης
Α. Αρματάς
Κλινικός Ψυχολόγος, ΜΑ., DCH., MScP
Β. Δελατόλας
Νοσηλευτής ΤΕ, Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν Ν.Ιωνίας
Α. Δρίτσας
Καρδιολόγος, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο,
Συνθέτης, Συγγραφέας
Α. Καλοκαιρινού
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τομέας Δημόσιας Υγείας,
Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Ν. Κομιτόπουλος
Συντονιστής Διευθυντής Β΄Παθολογικής Κλινικής,
Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν.Ν.Ιωνίας
Ν. Μαγκίνα
Συντονίστρια Διευθύντρια ΜΕΘ,
Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν Ν. Ιωνίας
Χ. Μαρβάκη
Καθηγήτρια, Προϊσταμένη Τμήματος Νοσηλευτικής Α΄ΤΕΙ
Αθήνας
Γ. Μαυρόγιαννη
Νοσηλεύτρια ΤΕ, Προϊσταμένη Καρδιολογικής ΜΕΘ,
Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν.Ν.Ιωνίας
Ν. Μιχαλόπουλος
Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ποιότητας και Αποδοτικότητας,
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
Ο. Μπαλαούρα
Διοικήτρια Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων,
Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν.Ν.Ιωνίας, Πατησίων και
Παμμακάριστος
Δ. Μπουραντάς
Καθηγητής Ηγεσίας, Μanagement και Διοίκησης
Ανθρωπίνων Πόρων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ν. Στουφής
Νοσηλευτής ΤΕ, MSc, Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν.Ν.Ιωνίας
Σ. Σχορετσανίτη
Ψυχολόγος, MSc, Υποψήφια Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής
ΕΚΠΑ
Γραμματεία: Καρίμαλη Δήμητρα, Κουρούση Ευαγγελία, Χειλακέα Μαρία
Πληροφορίες: Γραφείο Εκπαίδευσης, κ. Δημοπούλου, κ. Κωστάκη
Τηλ.: 213 205 7022, Fax: 213 205 7047, E-mail: [email protected]
8η
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑΣ
Σάββατο 9 Μαρτίου 2013
Ενδυνάμωση Νοσηλευτικού
Προσωπικού και Αποδοτικότητα
των Υπηρεσιών Υγείας
ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ 4 ΜΟΡΙΑ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(Ν. 3252/04)
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Υπό την Αιγίδα
Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Ένωσης Νοσηλευτών-τριών Ελλάδας
Εθνικού Δικτύου Νοσοκομείων & Υπηρεσιών Προαγωγής Υγείας
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
8η
Επιστημονική & Οργανωτική Επιτροπή
Πρόεδρος:
Νταντούμη Σπυριδούλα
Μέλη:
Κομιτόπουλος Νικόλαος
Αλεξάκη Αρετή
Μαγκίνα Νίνα
Ευαγγελίδου Ευτυχία
Μαρβάκη Χριστίνα
Καρίμαλη Δήμητρα
Καρακαξά Ευθυμία
Κουρούση Ευαγγελία
Πάντου Αθανασία
Μπακάλη Αντωνία
Πετρόγλου Νίκη
Πίτσιου Αναστασία
Δημοπούλου Χαρίκλεια
Στεφάνου Καλλιόπη
Κωστάκη Δήμητρα
Χειλακέα Μαρία
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑΣ
Σάββατο 9 Μαρτίου 2013
Ενδυνάμωση Νοσηλευτικού Προσωπικού
και Αποδοτικότητα των Υπηρεσιών Υγείας
11:30-12:00
Διάλ ειμμα – Καφές
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ και ΚΗΡΥΞΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
12:00-1 3:30
2 η ΣΥΝΕΔΡ ΙΑ
ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ
ΠΡ ΟΕΔ ΡΕΙΟ: Μ αρβάκη Χ ρι σ τί να
8:00-9:00
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
9:00-9:30
9:30-10:00
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Μπαλαούρα Όλγα
Ενδυνάμωση του Ανθρώπινου Δυναμικού στις Υπηρεσίες
Υγείας
Μ π ο υρ α ντ ά ς Δημ ήτ ρ ι ο ς
10:00 -11: 30
1 η ΣΥΝΕ ΔΡΙ Α
ΠΡ ΟΕΔ ΡΕΙΟ: Κομι τόπου λος Νι κόλαος
 Το «Τοπίο» της Νοσηλευτικής στην Ελλάδα: Παρούσα κατάσταση και
τρέχουσες προκλήσεις
Δε λ α τό λ α ς Β ικέ ν τιο ς , Σ του φ ή ς Ν ικό λ αο ς
 Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και ανάπτυξη του νοσηλευτή
Κ α λ ο κα ιρ ιν ο ύ Αθ η ν ά
 Αναγνώριση του νοσηλευτή στο εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον
 Η Οργανωσιακή κουλτούρα ως καταλύτης στην ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναμικού
Ακρ ίβο ς Χ ρ ή σ το ς
 Αξιολόγηση Προσωπικού και Υπηρεσιών: Ο Ρόλος του Κοινού Πλαισίου
Αξιολόγησης
Μ ιχ α λ όπ ο υ λο ς Ν ικό λ α ο ς
 Εργασιακό stress και ανθεκτικότητα: Διαχείριση και Ανάπτυξη
Αρ μ α τά ς Αν δ ρ έ α ς
 Εποικοδομητική Επικοινωνία στο χώρο των Υπηρεσιών Υγείας
Σ χο ρ ε τσα ν ίτη Σ ω τη ρ ία
Μ α υ ρ όγ ια ν ν η Γ εω ρ γ ία
13:30
ΔΙ ΑΛΕΞ Η
ΠΡ ΟΕΔ ΡΕΙΟ: Μ αγκί να Νί να
Η τέχνη ως αντίδοτο στη φθορά
Δρ ίτσ α ς Αθ α ν ά σ ιος
14:00-1 4:15
ΣΥΜΠΕ ΡΑΣΜ ΑΤ Α
Μ αγκί να Νί να
Α ΠΟ ΝΟ ΜΗ ΠΙ ΣΤ Ο ΠΟ Ι ΗΤ Ι ΚΩΝ