ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Q-PLAN INTERNATIONAL
Νέστορος Τύπα 7  Τ.Κ. 546 46  Ντεπώ, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310411191, 2310257277  Fax: 2310422308
E-mail: [email protected]  http://www.qplanint.gr
Μέρος
Γενικά στοιχεία
1ο
Επωνυμία:
Q-PLAN ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ
Διακριτικός Τίτλος:
Q-PLAN INTERNATIONAL
Εταιρική Μορφή:
Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
Ίδρυση:
Δεκέμβριος 2000
Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ.:
EL099866632 / Ζ’ Θεσσαλονίκης
Έδρα:
Νέστορος Τύπα 7, Τ.Κ. 546 46, Ντεπώ, Θεσσαλονίκη
Στοιχεία
επικοινωνίας:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2310411191, 2310257277
FAX: 2310422308
E-mail: [email protected]
Web site: www.qplanint.gr
Ιστορικό:
Η Q-PLAN INTERNATIONAL ιδρύθηκε το 2000, ως Q-PLAN Βορείου Ελλάδος, με τη
συμμετοχή της Q-PLAN AE (της ηγέτιδας εταιρείας στο χώρο των Συστημάτων
Διαχείρισης στην Ελλάδα). Βασιζόμενη εξ αρχής στην παροχή υπηρεσιών υψηλής
ποιότητας, προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες και χαρακτηριστικά κάθε
πελάτη και έργου και στην ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης με την αγορά
(πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες κλπ) έχει καταφέρει να αναπτύξει ένα
ευρύτατο δίκτυο πελατών και συνεργατών σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.
Οργανωτική δομή:
ΑΘΗΝΑ [Q-PLAN AE]
Τηλέφωνο: 2107719000
FAX: 2107472942
E-mail: [email protected]
Web site: www.qplan.gr
Γενική Συνέλευση
Εταίρων
Διαχειριστής
Εξωτερικοί Συνεργάτες
Γραμματεία
Υπεύθυνος Συστήματος
Διαχείρισης
Υπεύθυνος
Διεθνών Έργων & Μελετών
Υπεύθυνος Έργων
Οργάνωσης
Ομάδες Εκτέλεσης Έργων
-2-
Υπεύθυνος Έργων
Επιχειρηματικής Ανάπτυξης
Σύστημα
Διαχείρισης:
Προκειμένου να εξασφαλίζει την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών της και τη συνεχή
βελτίωση σε όλα τα επίπεδα της λειτουργίας της, η Q-PLAN INTERNATIONAL έχει
εγκαταστήσει και εφαρμόζει για το σύνολο των δραστηριοτήτων της, Σύστημα
Διαχείρισης, πιστοποιημένο κατά ISO 9001 (Ποιότητα) και ISO 14001
(Περιβαλλοντική Διαχείριση).
Όραμα / Πολιτική:
ΟΡΑΜΑ
Η Q-PLAN INTERNATIONAL να είναι ένα υγιές κοινωνικό κύτταρο.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η Q-PLAN INTERNATIONAL να προσθέτει αξία με τη δραστηριότητά της στους
πελάτες της και γενικά σε όλους όσους επηρεάζονται από τη λειτουργία της
(εταίροι, απασχολούμενοι, προμηθευτές, κοινωνία).
Προς την κατεύθυνση αυτή, δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια
για:
 την έμπρακτη τήρηση ηθικών αρχών,
 την διαμόρφωση αμοιβαίως επωφελών σχέσεων εμπιστοσύνης με την αγορά
(πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες κλπ),
 την διαρκή και μετρήσιμη βελτίωση σε όλα τα επίπεδα της λειτουργίας της,
 την διάθεση των αναγκαίων πόρων για τη διασφάλιση επαρκούς υποδομής,
 την παροχή υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις εκάστοτε ιδιαιτερότητες των
πελατών,
 την στελέχωσή της με υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό και την
ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής του για την επιτυχία της κοινής πορείας,
 τη συμμόρφωση της με τις νομικές και άλλες απαιτήσεις που σχετίζονται με τις
περιβαλλοντικές της πλευρές,
 τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων και την πρόληψη της
μόλυνσης του περιβάλλοντος.
-3-
Μέρος
Υπηρεσίες
2ο
Οι βασικές μας δραστηριότητες περιλαμβάνονται σε τρεις βασικούς άξονες:

στην εκπόνηση μελετών για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στη συμμετοχή μας σε
διεθνή έργα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης,
 στην παροχή υπηρεσιών προς φορείς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα για την εγκατάσταση
Συστημάτων Διαχείρισης και την εκπόνηση μελετών οργάνωσης και αναδιοργάνωσης,
 στην υποστήριξη της επιχειρηματικής ανάπτυξης φορέων του ιδιωτικού τομέα (χρηματοδοτικά
προγράμματα, επιχειρηματικά σχέδια, μελέτες σκοπιμότητας κλπ).
2.1 ΔΙΕΘΝΗ ΕΡΓΑ & ΜΕΛΕΤΕΣ
Η Q-PLAN INTERNATIONAL συμμετέχει σε διεθνείς κοινοπραξίες έργων Έρευνας και Τεχνολογικής
Ανάπτυξης (επιδεικτικού ή ερευνητικού χαρακτήρα) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FP6, FP7, H2020 κλπ),
αναλαμβάνοντας τον συντονισμό/ διοίκηση των έργων, τις ενέργειες προβολής και διάχυσης, καθώς
επίσης και τα θέματα επιχειρηματικού σχεδιασμού και βιωσιμότητας των έργων. Επιπλέον, παρέχει
συμβουλευτικές υπηρεσίες σε Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω της εκπόνησης
εξειδικευμένων μελετών πολιτικής για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη. Οι μελέτες αυτές
αποσκοπούν στην επιστημονική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαμόρφωση των
μελλοντικών ευρωπαϊκών πολιτικών και δράσεων σε επιλεγμένους τομείς Έρευνας και Τεχνολογίας.
Γενικά, οι τομείς που καλύπτουν τα διεθνή έργα της Q-PLAN INTERNATIONAL και οι παρεχόμενες
υπηρεσίες αφορούν:
 τον συντονισμό διεθνών ερευνητικών και επιδεικτικών έργων στον τομέα της Κοινωνίας της
Πληροφορίας και των νέων τεχνολογιών,
σχεδιασμό και την υλοποίηση υποστηρικτικών δράσεων (διάχυσης, εκπαίδευσης και
επιχειρηματικής υποστήριξης) σε θέματα έρευνας και καινοτομίας σε Ευρωπαϊκό, Εθνικό και
Περιφερειακό επίπεδο,
την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω της
εκπόνησης εξειδικευμένων μελετών πολιτικής για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη και με
σκοπό την επιστημονική υποστήριξη της Επιτροπής στη σχεδίαση των νέων ευρωπαϊκών πολιτικών και
δράσεων σε θέματα Έρευνας και Τεχνολογίας,
την υποστήριξη και παροχή εξειδικευμένης εκπαίδευσης σε ερευνητικούς φορείς και οργανισμούς για
τη συμμετοχή τους στα Ερευνητικά Προγράμματα της ΕΕ,
την ενίσχυση της συμμετοχής των ΜΜΕ και των συλλογικών τους Φορέων σε ευρωπαϊκά ερευνητικά
προγράμματα στους τομείς των πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών επιστημών με σκοπό την
υποστήριξή τους στο σχεδιασμό και στη λήψη των στρατηγικών τους αποφάσεων.
 τον



Μέσω των διεθνών δραστηριοτήτων της, η Q-PLAN INTERNATIONAL έχει αναπτύξει ένα εκτεταμένο δίκτυο
συνεργατών (επιχειρήσεων, οργανισμών, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, ειδικών κτλ), καλύπτοντας πρακτικά
ολόκληρη την Ευρώπη.
-4-
2.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Η εφαρμογή και περαιτέρω, πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης σύμφωνα με εθνικά / διεθνή πρότυπα
αποτελεί μια σχεδόν επιτακτική αναγκαιότητα στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Τα αναμενόμενα
οφέλη εστιάζονται τόσο στην βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας, όσο και στην ενίσχυση
της έξωθεν εικόνας.
Η Q-PLAN INTERNATIONAL προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την εκπόνηση μελετών οργάνωσης
και αναδιοργάνωσης, την εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης και την πιστοποίηση/ διαπίστευσή τους
σύμφωνα με αντίστοιχα εθνικά/ διεθνή πρότυπα.
Τα Συστήματα Διαχείρισης που αναπτύσσονται δεν αποσκοπούν στην απλή κάλυψη των απαιτήσεων των
αντιστοίχων προτύπων, αλλά αποσκοπούν να καθίστανται αποδοτικά «εργαλεία» καθημερινής διοίκησης,
ελέγχου και συνεχούς βελτίωσης. Η εμπειρία και βαθιά γνώση των στελεχών της Q-PLAN INTERNATIONAL
αποτελούν εγγύηση για την ανάπτυξη Συστημάτων αποδοτικών και ευέλικτων, κατάλληλα
προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες και χαρακτηριστικά κάθε Οργανισμού/ Επιχείρησης, χωρίς
περιττή γραφειοκρατία.
Οι υπηρεσίες της Q-PLAN INTERNATIONAL καλύπτουν όλο το σχετικό φάσμα. Ενδεικτικά:









Διαχείριση Ποιότητας (ISO 9000 κλπ)
Περιβαλλοντική Διαχείριση (ISO 14000, EMAS κλπ)
Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων (HACCP, ISO 22000 κλπ)
Διαχειριστική Επάρκεια Φορέων για την υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα (ΕΛΟΤ 1429)
Εργασιακή Υγεία & Ασφάλεια (ΕΛΟΤ 1801 κλπ)
Ασφάλεια Πληροφοριών (ISO 27001 κλπ)
Διαπίστευση Εργαστηρίων (ISO 17025, ISO 15189 κλπ)
Διαπίστευση Φορέων (ISO 17020 κλπ)
Μελέτες Οργάνωσης / Αναδιοργάνωσης.
Γενικά, η μεθοδολογία που εφαρμόζεται κατά την εγκατάσταση ενός Συστήματος Διαχείρισης
περιλαμβάνει τα παρακάτω βασικά βήματα:










ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης του Οργανισμού / Επιχείρησης,
στρατηγικό σχεδιασμό του Συστήματος Διαχείρισης,
ανάπτυξη της απαιτούμενης τεκμηρίωσης (Εγχειρίδια, Διαδικασίες κλπ),
υποβοήθηση του προσωπικού του Οργανισμού / Επιχείρησης για την εφαρμογή του Συστήματος
Διαχείρισης,
παρακολούθηση της εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης,
διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων και αναγνώριση στοιχείων μη συμμόρφωσης,
εισήγηση για διορθωτικές ενέργειες και την παρακολούθηση της εφαρμογής των,
εκπαίδευση του προσωπικού του Οργανισμού / Επιχείρησης,
υποστήριξη του Οργανισμού / Επιχείρησης κατά την επιθεώρηση του Φορέα Πιστοποίησης,
διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων και μετά την πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης
(«συντήρηση»), με στόχο την διασφάλιση της ορθής εφαρμογής και τη διαρκή βελτίωσή του.
-5-
2.3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Οι υπηρεσίες του τομέα αυτού εστιάζονται τόσο στην υποστήριξη για την αξιοποίηση των διαφόρων
ευκαιριών χρηματοδότησης, όσο και γενικότερα στην υποστήριξη της διαμόρφωσης επιχειρηματικής
στρατηγικής και της τεκμηριωμένης παρακολούθησης και εφαρμογής της.
Τα εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα και αναπτυξιακοί νόμοι προσφέρουν σημαντικές
ευκαιρίες για την επιδότηση των επενδύσεων μιας Επιχείρησης. Οι υπηρεσίες της Q-PLAN INTERNATIONAL
καλύπτουν με πληρότητα και αξιοπιστία όλο το φάσμα των σχετικών θεμάτων.
Απόδειξη της ποιότητας των υπηρεσιών της Q-PLAN INTERNATIONAL αποτελούν τα ιδιαίτερα υψηλά
ποσοστά έγκρισης και ολοκλήρωσης επενδυτικών έργων σε όλα σχεδόν τα προγράμματα χρηματοδότησης
ιδιωτικών επενδύσεων των τελευταίων ετών.
Ειδικά σε ότι αφορά τα χρηματοδοτικά προγράμματα, οι υπηρεσίες της Q-PLAN INTERNATIONAL
περιλαμβάνουν:
 ανάλυση και καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, των αναγκών και των αναπτυξιακών σχεδίων







(επενδυτικών και ερευνητικών) της Επιχείρησης,
ενημέρωση για το σύνολο των χρηματοδοτικών προγραμμάτων (εθνικών και κοινοτικών) που δύναται
να συμμετάσχει και των επιχορηγήσεων που μπορεί να λάβει,
επιλογή των κατάλληλων χρηματοδοτικών προγραμμάτων, για την εξασφάλιση δημόσιας
επιχορήγησης των επενδυτικών ή ερευνητικών σχεδίων της Επιχείρησης,
ενημέρωση για το σύνολο των δεσμεύσεων και των υποχρεώσεων που συνεπάγεται η συμμετοχή του
σε χρηματοδοτικά προγράμματα,
διενέργεια προ-αξιολόγησης (όπου αυτό είναι δυνατόν) για τον έλεγχο της βαθμολογίας της προς
υποβολή πρότασης,
υποστήριξη στον σχεδιασμό και στην άρτια προετοιμασία των σχετικών προτάσεων-μελετών, σύμφωνα
με τα χαρακτηριστικά του εκάστοτε προγράμματος και με στόχο την εξασφάλιση μέγιστης δυνατής
βαθμολογίας και την έγκριση των προτεινόμενων επενδυτικών σχεδίων,
διαρκής παρακολούθηση της πορείας αξιολόγησης των υποβληθέντων προτάσεων-μελετών και
έγκαιρη υποβολή διευκρινήσεων ή/και συμπληρωματικών στοιχείων σε περίπτωση που ζητηθούν από
τον φορέα διαχείρισης του προγράμματος,
διαχείριση των εγκεκριμένων έργων με στόχο την ομαλή και απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου και την
εξασφάλιση της έγκαιρης λήψης της δημόσιας επιχορήγησης (έγκαιρη σύνταξη και αποστολή όλων των
απαραίτητων εντύπων παρακολούθησης του έργου, καθοδήγηση για την ορθή εκτέλεση του
εγκεκριμένου έργου, διαρκής ενημέρωση και έλεγχος των τμημάτων και των στελεχών - π.χ.
λογιστήριο, νομικός σύμβουλος, κτλ, αναφορικά με την διεκπεραίωση των υποχρεώσεων που
προκύπτουν από την συμμετοχή στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα).
Περαιτέρω, οι υπηρεσίες της Q-PLAN INTERNATIONAL περιλαμβάνουν την εκπόνηση:
 επιχειρηματικών σχεδίων (για την υποβοήθηση της διαμόρφωσης επιχειρηματικής στρατηγικής, στο
πλαίσιο ή όχι αναπτυξιακών νόμων και προγραμμάτων κλπ).
 μελετών σκοπιμότητας επενδύσεων (για την υποβοήθηση στη λήψη αποφάσεων επενδυτικού
χαρακτήρα, την υποβολή σε χρηματοδοτικούς φορείς κλπ).
-6-
Εμπειρία – Έργα – Πελάτες
Μέρος
3ο
3.1 Διεθνή Έργα & Μελέτες
{ Ολοκληρωμένο έργο  Έργο σε εξέλιξη}
1.
2.
3.

Ακρώνυμο:
School – Foresight
Περιγραφή:
Έναρξη μίας οραματικής αναζήτησης για το έξυπνο σχολείο του αύριο βασισμένη στα
σχετικά επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα.
Ιστότοπος:
http://www.school-foresight.org
Ρόλος:
Συντονιστής (Con. Nr. FP6-SAS6-CT-2003-508865)
Ακρώνυμο:
SHIELD
Περιγραφή:
Έναρξη εκπαιδευτικού επιστημονικού ταξιδιού στους Φυσικούς κινδύνους και
καταστροφές – Εξερεύνηση των υφιστάμενων επιτευγμάτων, των μελλοντικών
προκλήσεων και προσδοκιών μέσα από την πρόβλεψη, την πρόληψη και τον
περιορισμό των επιπτώσεών τους.
Ιστότοπος:
http://www.learn-hazards.org
Ρόλος:
Συντονιστής (Con. Nr. FP6-SAS6-CT-2003-509029)
Ακρώνυμο:
ΠΡΑΣΙΝΗ ΔΡΑΧΜΗ ΙΙ / GREEN DRACHMA II
Περιγραφή:
«Χαλκιδική : Συνεργασία για Βιώσιμη Ανάπτυξη». Πιλοτική εφαρμογή του Ευρωπαϊκού
Οικολογικού Σήματος στα ξενοδοχεία, του ISO 14001 / EMAS στις βιομηχανίες /
βιοτεχνίες τροφίμων και του EUREPGAP σε ομάδες παραγωγών του Νομού Χαλκιδικής.
Πρόσθετες δράσεις του έργου περιλάμβαναν φιλικές προς το περιβάλλον προμήθειες,
προώθηση τοπικών προϊόντων, αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων, κ.ά.


ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ ΕΡΓΟΥ: 1.324.500,00 € (ΚΟΙΝ.ΧΡΗΜ.: 662.250,00 €).
4.
Ιστότοπος:
http://www.greendrachma.gr
Ρόλος:
Εταίρος – Επιστημονικός Υπεύθυνος (Con. Nr. LIFE04 ΕNV/GR/000145)
Ακρώνυμο:
IST BONUS
Περιγραφή:
Υποστήριξη της Αριστείας στην Ευρωπαϊκή Έρευνα στα πεδία του Ηλεκτρονικού
Επιχειρείν και της τηλεργασίας. Το έργο υποστηρίζει οργανισμούς από τις Νέες Χώρες
Μέλη της Ε.Ε. και τις υπό ένταξη χώρες, παρέχοντας τους υπηρεσίες υψηλής
προστιθέμενης αξίας για να αναβαθμίσουν τη συμμετοχή τους στα Ευρωπαϊκά
Ερευνητικά Προγράμματα.
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ ΕΡΓΟΥ: 886.490,00 € (ΚΟΙΝ.ΧΡΗΜ.: 850.000,00 €).
Ιστότοπος:
http://www.ist-bonus.net
Ρόλος:
Συντονιστής (Con. Nr. FP6-IST-015871)

-7-
5.
6.
7.

Ακρώνυμο:
PLATON
Περιγραφή:
Υποβοήθηση και παροχή υπηρεσιών προς ΜικροΜεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και
συλλογικούς φορείς ΜΜΕ (επιμελητήρια, σύνδεσμοι, δίκτυα, clusters, αναπτυξιακές
εταιρείες) με στόχο τον αποτελεσματικότερο μακροπρόθεσμο επιχειρηματικό τους
σχεδιασμό και τη βελτίωση των διοικητικών τους ικανοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό
παρέχεται η δυνατότητα στις ΜΜΕ και τους συλλογικούς του φορείς (1) να
αξιοποιήσουν προς όφελός τους αποτελέσματα έρευνας και (2) να συμμετάσχουν σε
ερευνητικά έργα που εξετάζουν οικονομικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς παράγοντες
που επηρεάζουν το ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον τους.
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ ΕΡΓΟΥ: 565.434,00 € (ΚΟΙΝ.ΧΡΗΜ.: 565.434,00 €).
Ιστότοπος:
http://www.platonproject.net
Ρόλος:
Συντονιστής (Con. Nr. FP6-ETI-CT-2005-023315)
Ακρώνυμο:
PANDA
Περιγραφή:
Έρευνα για την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών ηλεκτρονικού επιχειρείν με σκοπό τη
βελτιστοποίηση και την αυτοματοποίηση των διαδικασιών στην αλυσίδα προσθήκης
αξίας του κλάδου των Επιχειρήσεων Πληροφορικής στον τομέα των Ολοκληρωμένων
Πληροφοριακών Συστημάτων (ERP) και την υποβοήθηση διεθνών συνεργασιών που θα
βασίζονται σε εθνικούς εταίρους και τοπικά δίκτυα και συμμαχίες.
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ ΕΡΓΟΥ: 3.092.697,00 € (ΚΟΙΝ.ΧΡΗΜ.: 1.744.469,00 €).
Ιστότοπος:
http://www.panda-project.com
Ρόλος:
Συντονιστής (Con. Nr. FP6-IST-027169)
Ακρώνυμο:
ERA STUDY
Περιγραφή:
Η Εταιρεία, υποστηριζόμενη από μία ομάδα ευρωπαίων ειδικών σε θέματα πολιτικής
στον τομέα του Networked Enterprise (e-business), ανέλαβε από τη Γενική Διεύθυνση
Κοινωνίας της Πληροφορίας και ΜΜΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την εκπόνηση μίας
πανευρωπαϊκής μελέτης με τίτλο: “ERA Coordination Initiative in the field of Networked
Enterprise”. Ειδικότερα, η μελέτη είχε ως στόχο να υποστηρίξει τον συντονισμό των
Ευρωπαϊκών, εθνικών και περιφερειακών πολιτικών έρευνας σε κύριους τομείς
έρευνας του Networked Enterprise (e-business). Στο πλαίσιο της μελέτης αυτής
συντάχθηκαν 28 αναφορές (EU-27 και Τουρκία) για τις εθνικές πολιτικές Έρευνας και
Τεχνολογικής Ανάπτυξης στο τομέα του Networked Enterprise, πραγματοποιήθηκε
συγκριτική ανάλυση των πολιτικών αυτών και συντάχθηκαν προτάσεις για τη βελτίωση
του συντονισμού τους. Για το σκοπό αυτό οργανώθηκε το 2008 μία πανευρωπαϊκή
διαβούλευση στην οποία συμμετείχαν οι κύριοι διαμορφωτές της πολιτικής για την
έρευνα σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και διοργανώθηκαν 4 πανευρωπαϊκές
συναντήσεις προκειμένου να αποφασιστεί από κοινού ένα σχέδιο δράσεων για το
συντονισμό των Ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών στον τομέα του Networked
Enterprise (e-business). Τα παραπάνω κατέληξαν σε ένα σχέδιο δράσεων για τον
καλύτερο συντονισμό των ερευνητικών πολιτικών ανάμεσα στις χώρες μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2008-2013.
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ ΜΕΛΕΤΗΣ: 419.875,00 € (ΚΟΙΝ.ΧΡΗΜ.: 419.875,00 €).
Ιστότοπος:
http://www.networked-enterprise-era.eu
Ρόλος:
Ανάδοχος (Con. Nr. 30-CE-0088402/00-32)


-8-
8.

Ακρώνυμο:
HAGRID
Περιγραφή:
Το έργο στόχευε στην αύξηση της συμμετοχής νεοεισερχόμενων οργανισμών /
επιχειρήσεων στα ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας στον τομέα της πληροφορικής
(κυρίως στο FP7). Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε ένα καινοτόμο «Μοναδικό Σημείο
Πρόσβασης» (Single Point of Access – SPOA) μέσω του web-portal του
(www.hagridproject.net) το οποίο διασυνδέθηκε με πάνω από 10 βάσεις δεδομένων σε
όλη την Ευρώπη. Με αυτό τον τρόπο κάθε ενδιαφερόμενος οργανισμός μπορούσε να
έχει πρόσβαση και να επωφεληθεί από τις υπηρεσίες τόσο του HAGRID όσο και
παρόμοιων έργων και δικτύων. Επιπρόσθετα, το HAGRID παρείχε υπηρεσίες υψηλής
προστιθέμενης αξίας προς επιλεγμένους οργανισμούς / επιχειρήσεις και υλοποίησε
σειρά εκδηλώσεων και δράσεων εθνικής και ευρωπαϊκής εμβέλειας.
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ ΕΡΓΟΥ: 850.000,00 € (ΚΟΙΝ.ΧΡΗΜ.: 850.000,00 €).
9.
Ιστότοπος:
http://www.hagridproject.net
Ρόλος:
Συντονιστής (Con. Nr. FP6-IST-2006-045069)
Ακρώνυμο:
PLATON PLUS
Περιγραφή:
Σκοπός του έργου ήταν η προώθηση αφενός των ερευνητικών αποτελεσμάτων που
απορρέουν από Ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα έργα στον τομέα των Κοινωνικοοικονομικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, αφετέρου της συνεργασίας μεταξύ
ερευνητών από διαφορετικούς επιστημονικούς τομείς.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ ΕΡΓΟΥ: 1.320.753,00 € (ΚΟΙΝ.ΧΡΗΜ.: 997.184,00 €).
10.
Ιστότοπος:
http://www.platonplus.net
Ρόλος:
Συντονιστής (Con. Nr. 217154)
Ακρώνυμο:
SCUBE ICT
Περιγραφή:
Σκοπός του έργου SCUBE-ICT ήταν η ενίσχυση της συνεργασίας στις Τεχνολογίες
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Information and Communication Technologies – ICT)
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Λευκορωσίας και της Ουκρανίας σε τομείς κοινού
ενδιαφέροντος. Οι δράσεις του έργου είχαν ως στόχο την ανάδειξη των ICT περιοχών
κοινού ενδιαφέροντος και τη δημιουργία θετικού κλίμακος συνεργασίας, με σημαντικά
κοινωνικο-οικονομικά οφέλη στις εν λόγω περιοχές.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ ΕΡΓΟΥ: 824.552,00 € (ΚΟΙΝ.ΧΡΗΜ.: 620.000,00 €).
11.
Ιστότοπος:
http://www.scube-ict.eu
Ρόλος:
Συντονιστής (Con. Nr. 231148)
Ακρώνυμο:
LIFE +, RECYCLING SYMPRAXIS
Περιγραφή:
Κεντρικός Στόχος του έργου απετέλεσε η μελέτη, ανάπτυξη και εφαρμογή σε πιλοτικό
επίπεδο, εξελιγμένων τοπικών / περιφερειακών Συμπράξεων Ιδιωτικού - Δημοσίου
Τομέα (ΣΔΙΤ) για τον περιορισμό, την ανάκτηση και την ανακύκλωση απορριμμάτων.
Συνοπτικά, 3 πιλοτικά σχήματα σχεδιάστηκαν και εφαρμόσθηκαν στην Χαλκιδική
(σύμφωνα με τις τοπικές ανάγκες) με τη συμμετοχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης,
τοπικών ενώσεων, 3 Δήμων του Νομού και πάνω από 100 επιχειρήσεων για υλικά
συσκευασίας (πλαστικό, χαρτί, γυαλί και αλουμίνιο), οργανικά απόβλητα (κλαδέματα,
αποφάγια, ιλύς βιολογικών κλπ.), και ειδικά απορρίμματα (ηλεκτρικά / ηλεκτρονικά και
απόβλητα κατασκευών).
Μέσω του έργου διαμορφώθηκε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την πρόληψη,
αποκατάσταση και ανακύκλωση αποβλήτων, σχεδιασμένη στα τοπικά χαρακτηριστικά
της Χαλκιδικής, αλλά εύκολα μεταβιβάσιμη σε άλλους προορισμούς μαζικού
-9-

τουρισμού στην Ελλάδα, τη Νότια Ευρώπη και τη Μεσόγειο.
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ ΕΡΓΟΥ: 1.273.110,00 € (ΚΟΙΝ.ΧΡΗΜ.: 621.855,00 €).
12.
13.
Ιστότοπος:
http://www.recyclingsympraxis.gr
Ρόλος:
Εταίρος – Επιστημονικός Υπεύθυνος (Con. Nr. LIFE07 Env/GR/000265)
Ακρώνυμο:
MAPEER-SME
Περιγραφή:
Σκοπός του έργου MaPEeR-SME ήταν να μελετήσει τις μεθόδους σχεδιασμού,
υλοποίησης και μέτρησης του αποτελέσματος που έχουν τα υφιστάμενα προγράμματα
έρευνας και καινοτομίας για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις σε όλες τις 27 χώρες μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μ¨σω του έργου δημιουργήθηκε μία Κοινή Βάση Γνώσης για
τα ερευνητικά προγράμματα που υποστηρίζουν τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις σε όλη
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, αναπτύχθηκαν κατάλληλοι υποστηρικτικοί /
συμβουλευτικοί μηχανισμοί, για την υποστήριξη των διαμορφωτών πολιτικής σε
Ευρωπαϊκό, Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο στη διαμόρφωση μίας νέας Στρατηγικής
για μελλοντικές Δράσεις Έρευνας και Καινοτομίας για περαιτέρω υποστήριξη των
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ ΕΡΓΟΥ: 1.874.915,00 € (ΚΟΙΝ.ΧΡΗΜ.: 1.632.921,00 €).
Ιστότοπος:
http://www.mapeer-sme.eu
Ρόλος:
Εταίρος – Επιστημονικός Υπεύθυνος (Con. Nr. FP7-245419)
Ακρώνυμο:
BALCON
Περιγραφή:
Στόχος του έργου BALCON ήταν να βοηθήσει την ανάπτυξη συνεργασιών στον τομέα
Παρακολούθησης και Ελέγχου (Monitoring and Control) μεταξύ ερευνητικών
οργανισμών από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Οι
εταίροι του έργου:


 ανέλυσαν τις ερευνητικές προτεραιότητες και ανάγκες για συστήματα
εφαρμογές στο εν λόγω επιστημονικό πεδίο με στόχο να αναδείξουν
ερευνητικές περιοχές κοινού ενδιαφέροντος στις οποίες η ενίσχυση
συνεργασίας μπορεί να επιφέρει θετικά κοινωνικό-οικονομικά αποτελέσματα
στις δύο περιοχές,
και
τις
της
και
 διοργάνωσαν πληθώρα δράσεων ενημέρωσης και δικτύωσης με στόχο να
προωθήσουν τα επιστημονικά επιτεύγματα των ερευνητών από τα Δυτικά Βαλκάνια
αλλά και να φέρουν σε επαφή ερευνητές από τις δύο περιοχές βοηθώντας τους να
αναπτύξουν συνεργασίες.
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ ΕΡΓΟΥ: 551.285,00 € (ΚΟΙΝ.ΧΡΗΜ.: 467.000,00 €).
14.
Ιστότοπος:
http://www.balcon-project.eu
Ρόλος:
Συντονιστής (Con. Nr. FP7-288076)
Ακρώνυμο:
PICTURE
Περιγραφή:
Σκοπός του έργου είναι να αναβαθμίσει τον διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας
σε θέματα πολιτικής για την Έρευνα και την Ανάπτυξη στις Τεχνολογίες Πληροφορικής
και Επικοινωνιών (ICT). Στα πλαίσια του έργου θα υλοποιηθούν οι εξής δράσεις:
 Επικαιροποίηση των προτεραιοτήτων για τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας.
 Επισκόπηση των δραστηριοτήτων διαλόγου σε θέματα πολιτικής για την Έρευνα και
την Ανάπτυξη στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στις χώρες της
Ανατολικής Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας.
 Εμπλουτισμός των διαδικασιών διαλόγου σε θέματα πολιτικής και συναντήσεις
μεταξύ ενδιαφερόμενων μερών από τις δύο περιοχές.

- 10 -
 Σχηματισμός και λειτουργία ομάδων εργασίας.
 Οργάνωση εκδηλώσεων.
 Υλοποίηση πιλοτικών έργων.
 Διατύπωση προτάσεων για μελλοντικές πρωτοβουλίες συνεργασίας.
 Εντοπισμός προγραμμάτων των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης και της Κεντρικής
Ασίας στα οποία να μπορούν να συμμετάσχουν ερευνητές από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Τέλος, το έργο θα παρουσιάσει προτάσεις και στρατηγικές για την ενίσχυση της
διμερούς και της πολυμερούς συνεργασίας, καλύπτοντας την ευρεία γεωγραφική
περιοχή των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας.
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ ΕΡΓΟΥ: 734.652,00 € (ΚΟΙΝ.ΧΡΗΜ.: 620.000,00 €).
15.
Ιστότοπος:
http://www.eeca-ict.eu
Ρόλος:
Εταίρος – Επιστημονικός Υπεύθυνος
Ακρώνυμο:
START
Περιγραφή:
Στόχος του έργου START είναι η ενίσχυση της ερευνητικής συνεργασίας μεταξύ
Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ουκρανίας στον τομέα της Φυσικής Υλικών και συγκεκριμένα
στην παρασκευή υλικών υπό υψηλή πίεση και θερμοκρασία (Superhard Materials). Το
έργο θέτει στο επίκεντρο το Ινστιτούτο «V.N. Bakul Institute of Superhard Materials»
της Ακαδημίας Επιστημών της Ουκρανίας (National Academy of Sciences of Ukraine) με
σκοπό να τον φέρει σε επαφή με ερευνητικούς φορείς από την Ευρωπαϊκή Ένωση
αποσκοπώντας στο σχεδιασμό κοινών ερευνητικών δράσεων και ανταλλαγή
τεχνογνωσίας.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ ΕΡΓΟΥ: 554.370,00 € (ΚΟΙΝ.ΧΡΗΜ.: 499.945,00 €).
16.
Ρόλος:
Εταίρος – Επιστημονικός Υπεύθυνος (Con. Nr. FP7-INCO-295003)
Ακρώνυμο:
ENORASIS
Περιγραφή:
Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας
Λήψης Αποφάσεων μέσω προχωρημένων τεχνολογιών και μοντέλων για τη
βελτιστοποιημένη διαχείριση άρδευσης από αγρότες και οργανισμούς/φορείς
διαχείρισης ύδατος. Οι βασικές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη
της Πλατφόρμας Λήψης Αποφάσεων περιλαμβάνουν Μοντέλα Πρόγνωσης καιρού,
Εργαλεία Μετεωρολογικής Ανάλυσης, Δορυφορικά δεδομένα, Εργαλεία remote
sensing, «Έξυπνους» αισθητήρες ύδατος, Τεχνολογίες GIS.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ ΕΡΓΟΥ: 2.718.918,00 € (ΚΟΙΝ.ΧΡΗΜ.: 2.085.965,00 €).
17.
Ιστότοπος:
http://www.enorasis.eu
Ρόλος:
Εταίρος – Επιστημονικός Υπεύθυνος (Grant Agreement Nr. 282949)
Ακρώνυμο:
HEALTH-2-MARKET
Περιγραφή:
Σκοπός του έργου είναι η μεταφορά των αποτελεσμάτων των χρηματοδοτούμενων από
την Ευρωπαϊκή Ένωση ερευνητικών προγραμμάτων στο πεδίο της υγείας/ επιστημών
υγείας σε νέα επιτυχημένα επιχειρηματικά και καινοτομικά προϊόντα και υπηρεσίες.
Για να επιτευχθεί αυτό, στα πλαίσια του έργου θα οργανωθούν διάφορες
εκπαιδευτικές και συμβουλευτικές δράσεις για ερευνητές στο πεδίο της υγείας. Οι
εκπαιδευτικές δράσεις στοχεύουν στην ανάπτυξη επιχειρηματικής νοοτροπίας στους
ερευνητές ώστε τα αποτελέσματα των ερευνητικών έργων να αποκτούν όσο το
δυνατόν και επιχειρηματικό/ εμπορικό αντικείμενο. Οι εκπαιδευτικές και
συμβουλευτικές δράσεις συμπεριλαμβάνουν:

- 11 -
 15 Περιφερειακά σεμινάρια ειδικής θεματολογίας & 7 Ακαδημίες εκπαίδευσης
 Προσωποποιημένη υποστήριξη και συμβουλευτική
 Helpdesk & E- training
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ ΕΡΓΟΥ: 2.391.215,00 € (ΚΟΙΝ.ΧΡΗΜ.: 1.999.785 €).
18.
Ιστότοπος:
http://www.health2market.eu
Ρόλος:
Εταίρος – Επιστημονικός Εμπειρογνώμονας (Grant Agreement Nr. 305532)
Ακρώνυμο:
KEY ENABLING TECHNOLOGIES (KETs) STUDY
Περιγραφή:
Ο κεντρικός στόχος της προκείμενης μελέτης είναι να αναζωογονήσει την καινοτομία
των ΜΜΕ διευκολύνοντας την πρόσβασή τους στις τεχνολογικές υπηρεσίες και
υποδομές που προσφέρουν οι Technology Platforms (TPs) που δραστηριοποιούνται σε
μία ή και περισσότερες Key Enabling Technologies (KETs: micro-/nanoelectronics,
nanotechnology, photonics, advanced materials, industrial biotechnology και advanced
manufacturing technologies) καθώς και ενδυναμώνοντας την συνεργασία μεταξύ
αυτών των KETs TPs. Προκειμένου να επιτύχει τον στόχο της, η μελέτη εστιάζει στον
εντοπισμό και την δημιουργία ενός ευρετηρίου των υφιστάμενων KETs TPs που
εδρεύουν στα Κράτη Μέλη της ΕΕ-28. Το ευρετήριο θα είναι διαθέσιμο σε όλους του
ενδιαφερόμενους φορείς μέσω της ιστοσελίδας της μελέτης σε διεθνές επίπεδο.
Παράλληλα, στο πλαίσιο της μελέτης θα χρησιμοποιηθούν ειδικά σχεδιασμένα και
στοχευμένα εργαλεία (διαδικτυακή έρευνα, μελέτες περιπτώσεων, workshops) που θα
επιτρέψουν τον προσδιορισμό πιθανών κενών μεταξύ της ζήτησης (ανάγκες των ΜΜΕ)
και της προσφοράς των υπηρεσιών που αφορούν ΚΕΤs (π.χ. τεχνογνωσία, εξοπλισμός,
εκπαίδευση, κτλ. που παρέχονται από ΚΕΤs ΤPs) και εν τέλει θα οδηγήσουν στην
διαμόρφωση και υποβολή προτάσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την λήψη
ενεργειών που δύνανται να προωθήσουν την πρόσβαση των ΜΜΕ στις ΚΕΤs ΤPs σε
πανευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και να ενισχύσουν την συνεργασία τους.
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ ΕΡΓΟΥ: 499.070 € (ΚΟΙΝ.ΧΡΗΜ.: 499.070 €).
Ιστότοπος:
http://kets4sme.eu
Ρόλος:
Εταίρος (Con. Nr. SI2.ACPROCE060312000)
- 12 -

3.2 Οργάνωση
{ Ολοκληρωμένο έργο  Έργο σε εξέλιξη}
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
1.
Πρότυπο
Επιχείρηση / Φορέας
ISO 9001:2008
9 Μικροβιολογικά ιατρεία Θεσσαλονίκης μέλη του δικτύου ΣΥΝ.Π.Ε.

(συνεργασία με Q-PLAN ΑΕ)
2.
ISO 9001:2008
ADVANCED TELEMATICS – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΙΕΔΑΚΗΣ

3.
ISO 9001:2008
AGRIS AE ΣΠΟΡΟΙ – ΣΠΟΡΟΦΥΤΑ

4.
ISO 9001:2008
CARE ΑΕ

5.
ISO 9001:2008
HELEXPO AE

6.
ISO 9001:2008
HELLAS ELECTRIC POWER Ι.Κ.Ε.

7.
ISO 9001:2008
HELLAS HOLIDAY HOTELS ΑΕ / Λειτουργία ξενοδοχείου GRAN MELIA
RESORT AND LUXURY VILLAS DAIOS COVE CRETE

8.
ISO 9001:2008
IMPROVEMED IKE

9.
ISO 9001:2008
KARL STORZ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

10.
ISO 9001:2008
KARL STORZ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΕ

11.
ISO 9001:2008
OFFIRAMA ΑΕ

12.
ISO 9001:2008
TRIS-O ΕΠΕ

13.
ISO 9001:2008
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕ

14.
ISO 9001:2008
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / Γενική Διεύθυνση
Οικονομικών Υπηρεσιών

15.
ISO 9001:2008
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / Γενική Διεύθυνση
Τεχνικών Υπηρεσιών & Μηχανοργάνωσης

16.
ISO 9001:2008
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / Ιατρική Σχολή- Τμήμα
Μοριακής Ιατροδικαστικής (DNA) του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής &
Τοξικολογίας

17.
ISO 9001:2008
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ/ Εργαστήριο Στοιχείων
Μηχανών και Μηχανολογικού Σχεδιασμού του Τμήματος Μηχανολόγων
Μηχανικών

18.
ISO 9001:2008
ΒΕΪΝΑΣ Δ. & ΣΙΑ ΟΕ

19.
ISO 9001:2008
ΓΕΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΕ

20.
ISO 9001:2008
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΒΟΛΟΥ
(ΔΕΥΑΜΒ) (συνεργασία με Q-PLAN AE)

21.
ISO 9001:2008
ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ / Μονάδα Μεταλλικών Κατασκευών

22.
ISO 9001:2008
ΕΜΙΣΙΑ ΑΕ

23.
ISO 9001:2008
ΙΝΕΡΓΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ

24.
ISO 9001:2008
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
(ΙΤΣΑΚ)

25.
ISO 9001:2008
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Β. – ΚΟΥΚΛΙΔΗΣ Χ. ΟΕ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

26.
ISO 9001:2008
ΛΕΩΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

27.
ISO 9001:2008
ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕ

28.
ISO 9001:2008
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΕΛΗΠΑΛΛΑ ΙΩΑΝΝΑ

- 13 -
Πρότυπο
Επιχείρηση / Φορέας
29.
ISO 9001:2008
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

30.
ISO 9001:2008
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ ΕΛΠΙΔΑ

31.
ISO 9001:2008
ΜΠΑΔΗΣ Κ. & ΣΙΑ / FI.BA FILTER

32.
ISO 9001:2008
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΞΑΝΘΗΣ / Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας

33.
ISO 9001:2008
ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ

34.
ISO 9001:2008
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕ / FBS

35.
ISO 9001:2000
ARCON ABEE

36.
ISO 9001:2000
COMPUCON ABEE

37.
ISO 9001:2000
DKG CONSULTING ΕΠΕ

38.
ISO 9001:2000
DOMOTEL AE / Ξενοδοχείο LES LAZARISTES

39.
ISO 9001:2000
ELECTROMEDICAL ΑΕΒΕ

40.
ISO 9001:2000
EXOTHERMIA ΑE

41.
ISO 9001:2000
FERI – TRI ABEE

42.
ISO 9001:2000
HELEXPO AE / Διεύθυνση Συνεδρίων & Εκδηλώσεων

(συνεργασία με Q-PLAN AE)
43.
ISO 9001:2000
HISOFT A.E.

44.
ISO 9001:2000
MED ΑΒΕΕ

45.
ISO 9001:2000
SEDIA ΑΒΕ ΕΠΙΠΛΩΝ

46.
ISO 9001:2000
UNICAN ΑBEΕ

47.
ISO 9001:2000
Α .& Φ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΕ / ΕΜΠΟΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ

48.
ISO 9001:2000
Α. ΞΕΝΟΣ ΑΕ

49.
ISO 9001:2000
Α. ΧΑΤΖΗΚΡΑΧΤΗΣ / ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε. ΤΟΜΗ

50.
ISO 9001:2000
ΑΓΡΟΤΟΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ ΑΕ

51.
ISO 9001:2000
ΑΛ. ΠΑΓΙΑΝΤΖΑΣ Α.Ε. / SELLOPLAST

52.
ISO 9001:2000
ΑΜΠΑΤΖΗΣ – ΣΤΟΜΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. / AS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

53.
ISO 9001:2000
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ / ΑΝ.Ε.Θ.

(συνεργασία με Q-PLAN AE)
54.
ISO 9001:2000
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ ΑΕ / ΑΝ.ΠΕ. (συνεργασία με Q-PLAN AE)

55.
ISO 9001:2000
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΕ

56.
ISO 9001:2000
ΑΛΠΙΝΟ ΑΒΕΕ

57.
ISO 9001:2000
ΑΦΟΙ ΔΡΑΓΑΤΣΙΚΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

58.
ISO 9001:2000
ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΑΒΒΕ & ΝΕ

59.
ISO 9001:2000
ΑΦΟΙ ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΟΕ

60.
ISO 9001:2000
ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕ

61.
ISO 9001:2000
ΑΦΟΙ ΤΕΠΕΓΚΙΟΖΗ ΟΕ

62.
ISO 9001:2000
ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΑΕ (συνεργασία με Q-PLAN AE)

63.
ISO 9001:2000
ΒΙΤΡΟΥΒΙΤ ΑΕ

64.
ISO 9001:2000
Γ. ΙΣΗΓΟΝΗΣ – Γ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΟΕ / Κυλικείο αεροδρομίου Κέρκυρας

65.
ISO 9001:2000
Γ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ – Ι. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΟΕ / Κυλικείο Θεάτρου Κήπου
Θεσσαλονίκης

- 14 -
Πρότυπο
Επιχείρηση / Φορέας
66.
ISO 9001:2000
Γ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ – Μ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΟΕ / Κυλικείο αεροδρομίου
Αλεξανδρούπολης

67.
ISO 9001:2000
Γ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ / Κυλικείο αεροδρομίου Καβάλας

68.
ISO 9001:2000
Γ. ΧΕΛΙΔΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. / Analysis

69.
ISO 9001:2000
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΕ / Ξενοδοχείο ΓΑΛΑΞΙΑΣ

70.
ISO 9001:2000
ΓΚΛΑΤΖΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΒΕΕ / TORRE

71.
ISO 9001:2000
Δ. ΞΕΝΟΣ ΑΕ

72.
ISO 9001:2000
ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΕ

73.
ISO 9001:2000
ΔΕΛΤΑ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

74.
ISO 9001:2000
ΔΙΑΚΤΩΡ ΑΕ

75.
ISO 9001:2000
ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

76.
ISO 9001:2000
Ε. ΚΕΚΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΒΕΕ / AGROTECHNICA

77.
ISO 9001:2000
ΕΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ – ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΑΓΙΑΣ ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ

(συνεργασία με την FOODPLAN)
78.
ISO 9001:2000
ΕΓΝΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ

79.
ISO 9001:2000
ΕΓΝΑΤΙΑ ΧΥΤΗΡΙΟ ΑΕ / Εργοστάσιο Άσπρου Κιλκίς

80.
ISO 9001:2000
ΕΓΝΑΤΙΑ ΧΥΤΗΡΙΟ ΑΕ / Εργοστάσιο ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου

81.
ISO 9001:2000
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ

82.
ISO 9001:2000
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ

83.
ISO 9001:2000
ΗΛΙΟΣ AE

84.
ISO 9001:2000
Θ. ΣΑΡΙΔΗΣ – Γ. ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ – Ε. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΟΕ / Ε.Μ.Κ.Α.

85.
ISO 9001:2000
ΙΝΤΡΑΠΑΚ ΑΕ

86.
ISO 9001:2000
ΙΡΙΣ ΑΕ

87.
ISO 9001:2000
ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ / ΤΕΧΝΟΓΚΡΟΥΠ

88.
ISO 9001:2000
Κ. ΔΟΥΛΓΚΕΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ / ΤΕΧΝΟΪΑΤΡΙΚΗ

89.
ISO 9001:2000
ΚΙΟΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

90.
ISO 9001:2000
ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

91.
ISO 9001:2000
ΚΟΣΜΙΔΗΣ Ε. – ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Π. ΟΕ / DRAXIS

92.
ISO 9001:2000
ΚΟΣΜΙΔΗΣ Ε. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΕ / DOTSOFT

93.
ISO 9001:2000
ΚΟΥΙΜΤΖΗΣ Κ. ΑΕ

94.
ISO 9001:2000
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑ ΑΕ

95.
ISO 9001:2000
ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ

96.
ISO 9001:2000
ΜΕΤΑΛΙΚΑ ΑΕ

97.
ISO 9001:2000
Ν. ΒΙΔΑΛΗΣ ΑΕ / VIMATEC

98.
ISO 9001:2000
ΝΕΤΚΟ ΑΕ / MIELE

99.
ISO 9001:2000
ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ – ΑΜΙΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

100.
ISO 9001:2000
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΤΕ) Συγκρότημα
Επιχειρησιακών Πελατών Θεσσαλονίκης (συνεργασία με Q-PLAN AE)

101.
ISO 9001:2000
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΑΕ

102.
ISO 9001:2000
ΠΑΓΟΥΝΗ Α.Ε.

- 15 -
Πρότυπο
Επιχείρηση / Φορέας
103.
ISO 9001:2000
ΠΑΝΜΟΝΩΤΙΚΗ – Γ. ΜΑΡΙΟΓΛΟΥ & ΥΙΟΙ ΑΒΕΕ

104.
ISO 9001:2000
ΠΑΝΤΕ ΑΕ

105.
ISO 9001:2000
ΠΛΑΙΣΙΟ DOMANI ΑΕ

106.
ISO 9001:2000
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΕΤΑΒΕ

107.
ISO 9001:2000
ΡΥΘΜΟΣ ΑΕ

108.
ISO 9001:2000
Σ. ΓΡΗΓΟΡΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΤΕ / ΣΤΗΡΙΞΗ

109.
ISO 9001:2000
ΤΕΜΑΚ ΑΕTE

110.
ISO 9001:2000
ΤΕΡΖΗΜΠΑΣΗΣ Σ. & ΣΙΑ ΟΕ / PHARMA CHEMIE

111.
ISO 9001:2000
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΚΑΒΑΛΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

112.
ISO 9001:2000
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΚΑΒΑΛΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

113.
ISO 9001:2000
ΦΑΝΝΥ ΑΕ / FENA

114.
ISO 9001:2000
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.

115.
ISO 9001:2000
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ

116.
ISO 9001:2000
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ / ΒΙΟΤΡΟΧ

117.
ISO 9001:2000
ΧΡΙΣΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ / GEOINFO

118.
ISO 9001:1994
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΤΕ) Τηλεπικοινωνιακό
Διαμέρισμα Σερρών (σε συνεργασία με Q-PLAN AE)

119.
FPC
SHELMAN AE – Εργοστάσιο Κομοτηνής

120.
FPC
Α. & Γ. ΣΑΜΟΥΗΛ ΟΕ / SIGMA

121.
FPC
ΥΙΟΙ ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ Ο.Ε. / ΗΛΙΟΝΑΛ

122.
ISO 9001:2008
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / Τμήμα Ευρωπαϊκών
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

123.
ISO 9001:2008
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / Σχολείο Νέας Ελληνικής
Γλώσσας

124.
ISO 9001:2008
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / Κέντρο Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης

125.
ISO 9001:2008
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Α. & ΣΙΑ ΟΕ / ΕΡΓΟΒΕ ΟΕ

126.
ISO 9001:2008
ΜΑΤΘΑΙΟΥ Β. & ΣΙΑ ΟΕ / ΜΕΚ ΟΕ

127.
ISO 9001:2008
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Π. & ΣΙΑ ΟΕ / ENERTEC

128.
ISO 9001:2008
USEAPPILITY IKE

ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ
Πρότυπο
Επιχείρηση / Φορέας
1.
Πρωτόκολλο GSPP
AGRIS ΑΕ ΣΠΟΡΟΙ – ΣΠΟΡΟΦΥΤΑ (Good Seed and Plant Practices)

2.
ISO 22000
AGRIS ΑΕ ΣΠΟΡΟΙ – ΣΠΟΡΟΦΥΤΑ

3.
ISO 22000
HELLAS HOLIDAY HOTELS ΑΕ / Λειτουργία ξενοδοχείου GRAN MELIA
RESORT AND LUXURY BILLAS DAIOS COVE CRETE

- 16 -
Πρότυπο
Επιχείρηση / Φορέας
4.
ISO 22000
ΑΓΡΟΤΟΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ ΑΕ

5.
ISO 22000
Γ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ – Ι. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΟΕ / Κυλικείο Γηπέδου Παλέ Ντε Σπορ

6.
ISO 22000
Γ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ / Κυλικείο αεροδρομίου Καβάλας

7.
ISO 22000
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΕ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

8.
ISO 22000
ΗΛΙΟΣ AE

9.
ISO 22000
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΑΕ

10.
ISO 22000
ΦΑΡΜΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΠΕ

11.
ISO 22000,
1416
ΕΛΟΤ
Γ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ – Μ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΟΕ / Κυλικείο αεροδρομίου
Αλεξανδρούπολης

12.
ISO 22000,
1416
ΕΛΟΤ
ΓΚΛΑΤΖΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΒΕΕ / TORRE

13.
IFS
ΑΓΡΟΤΟΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ ΑΕ

14.
Codex Alimentarious
ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ / ΤΟ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ

15.
Codex Alimentarious
ΠΑΝΤΕ ΑΕ

16.
ΕΛΟΤ 1416
YIOI AΘ. ΔΑΡΑΒΙΓΚΑ ΟΕ

17.
ΕΛΟΤ 1416
ΑΓΡΟΤΟΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ ΑΕ

18.
ΕΛΟΤ 1416
ΑΦΟΙ ΤΕΠΕΓΚΙΟΖΗ ΟΕ

19.
ΕΛΟΤ 1416
ΑΦΟΙ ΤΣΙΩΛΑ ΑΒΕΕ / ΤΟ ΧΡΥΣΟ

20.
ΕΛΟΤ 1416
Γ. ΙΣΗΓΟΝΗΣ – Γ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΟΕ / Κυλικείο αεροδρομίου Κέρκυρας

21.
ΕΛΟΤ 1416
Γ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ – Ι. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΟΕ / Κυλικείο Θεάτρου Κήπου
Θεσσαλονίκης

22.
ΕΛΟΤ 1416
ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ – ΑΜΙΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

23.
ΕΛΟΤ 1416
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΑΕ

24.
HACCP
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΒΑΛΑ ΑΕ

25.
HACCP
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΛΤΟΠΟΥΛΟΥ / ΠΑΓΩΤΑ ΡΙΟ

26.
HACCP
ΔΑΪΟΣ ΑΒΕΕ / Μονάδα μαζικής εστίασης DAIOS LUXURY LIVING HOTEL

27.
HACCP
Ι. ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ / HELLENIC FOODSERVICE

28.
HACCP
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ Ο. & Φ. ΟΕ

29.
HACCP
Μελέτες HACCP για την αδειοδότηση επιχειρήσεων υγιειονομικού
ενδιαφέροντος (συνεργασία με ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ - Σύμβουλοι Μηχανικοί και
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ & Συνεργάτες).

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ / ΦΟΡΕΩΝ
1.
Πρότυπο
Επιχείρηση / Φορέας
ISO 15189
ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.

(συνεργασία με Q-PLAN AE)
2.
ISO 17025
424 ΓΣΝΕ/ Εργαστήριο Αναλυτικής Τοξικολογίας και Φαρμακοκινητικής

3.
ISO 17025
SCIENTACT AE

4.
ISO 17025
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / Εργαστήριο
Μεταλλογνωσίας του Τμήματος των Μηχανολόγων Μηχανικών
(συνεργασία με Q-PLAN AE)

- 17 -
Πρότυπο
Επιχείρηση / Φορέας
5.
ISO 17025

6.
ISO 17025
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ/ Εργαστήριο Ελέγχου
Ρύπανσης του Τμήματος Χημείας (συνεργασία με Q-PLAN AE)
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ/ Εργαστήριο
Τηλεπικοινωνιών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Η/Υ (συνεργασία με Q-PLAN AE)
7.
ISO 17025
Εργαστήριο της Βιομηχανίας ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ

8.
ISO 17025
ΚΕΝΤΡΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΚΚΙΘ/ Εθνικό
Εργαστήριο Αναφοράς Θαλασσίων Βιοτοξινών

(συνεργασία με Q-PLAN ΑΕ)
ΚΕΝΤΡΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΚΚΙΘ/ Εθνικό
Εργαστήριο Αναφοράς για τη Γρίπη των Πτηνών, Εργαστήριο Μεταδοτικών
Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών, Εργαστήριο Μικροβιολογικού Ελέγχου
Κρέατος, Γάλακτος, Αλιευμάτων και Αυγών
(συνεργασία με Q-PLAN AE)


9.
ISO 17025
10.
ISO 17025
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΚΕΛ/ Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς
Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών, Εθνικό Εργαστήριο
Βρουκέλλωσης (συνεργασία με Q-PLAN A.E.)

11.
ISO 17025
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Π. & ΣΙΑ ΟΕ / ENERTEC

12.
ISO 17025

13.
ISO 17025
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ/ 4 Εργαστήρια Ελέγχου
Ποιότητας, Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, Γεωργικών Φαρμάκων,
Φυτοπαθολογίας και Τοξικολογικού Ελέγχου και Υπολειμμάτων Γεωργικών
Φαρμάκων σε Καβάλα και Θεσσαλονίκη
(συνεργασία με τις MIC ΕΠΕ και Q-PLAN AE)
Εργαστήριο της Ελληνικής Βιομηχανίας Γάλακτος ΚΟΛΙΟΣ ΑΕ
14.
ISO 17020
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ/ Εργαστήριο Στοιχείων
Μηχανών και Μηχανολογικού Σχεδιασμού του Τμήματος Μηχανολόγων
Μηχανικών


ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Πρότυπο
Επιχείρηση / Φορέας
1.
ISO 14001
SEDIA ABEE

2.
ISO 14001
TEMAK AETE

3.
ISO 14001
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΕ

4.
ISO 14001
ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΑΒΒΕ & ΝΕ

5.
ISO 14001
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / Διεύθυνση Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων

6.
ISO 14001
ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

7.
ISO 14001
Ε. ΚΕΚΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΒΕΕ - AGROTECHNICA

8.
ISO 14001
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΞΥΠΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΕ /
INFOTRIP

9.
ISO 14001
ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΒΕ

10.
ISO 14001
ΚΟΣΜΙΔΗΣ Ε. – ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Π. ΟΕ / DRAXIS

11.
ISO 14001
ΚΟΣΜΙΔΗΣ Ε. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΕ / DOTSOFT

12.
ISO 14001
ΜΙΣΣΙΡΙΑΝ ΑΕ

13.
ISO 14001
ΝΙΚ. ΚΙΟΛΕΪΔΗΣ ΑΕΒΕ

14.
ISO 14001
ΠΟΡΟΪ ΑΕ

- 18 -
Πρότυπο
Επιχείρηση / Φορέας
15.
EMAS
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΕΤΑΒΕ

16.
ECO LABEL
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕ / EAGLES PALACE HOTEL

17.
ECO LABEL
ΦΑΙΑΞ ΑΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / GRECOTEL PELLA BEACH HOTEL

18.
ISO 14001
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Α. & ΣΙΑ ΟΕ / ΕΡΓΟΒΕ ΟΕ

19.
ISO 14001
ΜΑΤΘΑΙΟΥ Β. & ΣΙΑ ΟΕ / ΜΕΚ ΟΕ

20.
ISO 14001
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Π. & ΣΙΑ ΟΕ / ENERTEC

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Πρότυπο
Επιχείρηση / Φορέας
1.
ΕΛΟΤ 1801
CLEAN & NEAT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

2.
ΕΛΟΤ 1801
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΕ

3.
ΕΛΟΤ 1801
ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΑΒΒΕ & ΝΕ

4.
ΕΛΟΤ 1801
ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

5.
ΕΛΟΤ 1801
ΜΙΣΣΙΡΙΑΝ ΑΕ

6.
ΕΛΟΤ 1801
ΝΙΚ. ΚΙΟΛΕΪΔΗΣ ΑΕΒΕ

7.
ΕΛΟΤ 1801
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ

8.
ΕΛΟΤ 1801
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ

9.
ΕΛΟΤ 1801
TEMAK AETE

10.
ΕΛΟΤ 1801
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Α. & ΣΙΑ ΟΕ / ΕΡΓΟΒΕ ΟΕ

11.
ΕΛΟΤ 1801
ΜΑΤΘΑΙΟΥ Β. & ΣΙΑ ΟΕ / ΜΕΚ ΟΕ

12.
ΕΛΟΤ 1801
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Π. & ΣΙΑ ΟΕ / ENERTEC

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Πρότυπο
Επιχείρηση / Φορέας
1.
ISO 27001
ΚΟΣΜΙΔΗΣ Ε. – ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Π. ΟΕ / DRAXIS

2.
ISO 27001
ΚΟΣΜΙΔΗΣ Ε. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΕ / DOTSOFT

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Πρότυπο
Επιχείρηση / Φορέας
1.
ISO 13485
Κ. ΔΟΥΛΓΚΕΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ / ΤΕΧΝΟΪΑΤΡΙΚΗ

2.
ISO 13485, ΚΥΑ ΔΥ8/1348
KARL STORZ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

3.
ISO 13485, ΚΥΑ ΔΥ8/1348
KARL STORZ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΕ

4.
ΚΥΑ ΔΥ8/1348
F.B.SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε / FBS

5.
ΚΥΑ ΔΥ8/1348
IMPROVEMED IKE

6.
ΚΥΑ ΔΥ8/1348
LIDL HELLAS & ΣΙΑ ΟΕ

7.
ΚΥΑ ΔΥ8/1348
PHARMA CHEMIE A.E.

8.
ΚΥΑ ΔΥ8/1348
Α. ΚΩΝΣΤΑΣ – Α. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Ο.Ε. / MEDIPLAST

- 19 -
Πρότυπο
Επιχείρηση / Φορέας
9.
ΚΥΑ ΔΥ8/1348
ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. / GENECOM

10.
Υ.Α.Ε3/833
ΝΕΤΚΟ ΑΕ / MIELE

11.
Υ.Α.Ε3/833, ΚΥΑ ΔΥ8/1348
Κ. ΔΟΥΛΓΚΕΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ / ΤΕΧΝΟΪΑΤΡΙΚΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΦΟΡΕΩΝ
Εγκύκλιος / Πρότυπο
Επιχείρηση / Φορέας
1.
ΕΥΣ/ ΥΠΟΙΟ με αρ. πρωτ. 4670/ΕΥΣ
551/01.02.08
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ /
ΑΝ.Ε.Θ.

2.
ΕΥΣ/ ΥΠΟΙΟ με αρ. πρωτ. 4670/ΕΥΣ
551/01.02.08
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ ΑΕ / ΑΝ.ΠΕ.

3.
ΕΥΣ/ ΥΠΟΙΟ με αρ. πρωτ. 4670/ΕΥΣ
551/01.02.08
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕ / ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ.

4.
ΕΥΣ/ ΥΠΟΙΟ με αρ. πρωτ. 4670/ΕΥΣ
551/01.02.08
ΕΥΔΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

5.
ΕΥΣ/ ΥΠΟΙΟ με αρ. πρωτ. 4670/ ΕΥΣ
551/01.02.08
ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ

6.
Απόφαση 22867/ ΕΥΘΥ
84/28.5.2010
HELEXPO ΑΕ

7.
Απόφαση 22867/ ΕΥΘΥ
84/28.5.2010 (τύπου Α)
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

8.
Απόφαση 22867/ ΕΥΘΥ
84/28.5.2010 (τύπου Β)
Απόφαση 22867/ ΕΥΘΥ
84/28.5.2010 (τύπου Α)
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

10.
Απόφαση 22867/ ΕΥΘΥ
84/28.5.2010 (τύπου Β)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

11.
Απόφαση 22867/ ΕΥΘΥ
84/28.5.2010 (τύπου Β)
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΙΤΣΑΚ)

12.
Απόφαση 22867/ ΕΥΘΥ
84/28.5.2010 (τύπου A)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

13.
Απόφαση 22867/ ΕΥΘΥ
84/28.5.2010 (τύπου B)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

9.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Πρότυπο
Επιχείρηση / Φορέας
1.
ISO 9001
ARCON ABEE

2.
ISO 9001
HELEXPO AE

3.
ISO 9001
OFFIRAMA AE

4.
TEMAK AETE

5.
ISO 9001
ISO 9001
Α. ΞΕΝΟΣ ΑΕ

6.
ISO 9001
ΑΛ. ΠΑΓΙΑΝΤΖΑΣ ΑΕ / SELLOPLAST

7.
ISO 9001
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / Γενική

- 20 -
Πρότυπο
Επιχείρηση / Φορέας
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
ISO 9001
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / Γενική
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Μηχανοργάνωσης

9.
ISO 9001
ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΕ

10.
ISO 9001
ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ISO 9001
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΞΑΝΘΗΣ / Διεύθυνση
Δημόσιας Υγείας

12.
ISO 9001
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΕΤΑΒΕ

13.
ISO 9001
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ (συνεργασία με Q-PLAN ΑΕ)

14.
ISO 9001, ISO 13485, ΚΥΑ ΔΥ8/1348
KARL STORZ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΕ

15.
ISO 9001, ISO 14001
SEDIA ΑΒΕΕ ΕΠΙΠΛΩΝ

16.
ISO 9001, ISO 14001
Ε. ΚΕΚΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΒΕΕ - AGROTECHNICA

17.
ISO 9001, ΕΛΟΤ 1416
ΓΚΛΑΤΖΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΒΕΕ / TORRE

18.
ISO 9001, ΚΥΑ ΔΥ8/1348
F.B.SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε / FBS

19.
ISO 9001, ΚΥΑ ΔΥ8/1348
PHARMA CHEMIE A.E.

20.
ISO 9001, ISO 14001, ΕΛΟΤ 1801
ΜΙΣΣΙΡΙΑΝ ΑΕ

21.
ISO 9001, ISO 22000, GSPP
AGRIS ΑΕ ΣΠΟΡΟΙ – ΣΠΟΡΟΦΥΤΑ

22.
ISO 9001, ISO 13485, ΚΥΑ ΔΥ8/1348
Κ. ΔΟΥΛΓΚΕΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ / ΤΕΧΝΟΪΑΤΡΙΚΗ

ISO 9001, ISO 22000
HELLAS HOLIDAY HOTELS ΑΕ / Λειτουργία ξενοδοχείου
DAIOS COVE CRETE

ISO 9001, ISO 22000
Γ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ – Μ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΟΕ / Κυλικείο
αεροδρομίου Αλεξανδρούπολης

25.
ISO 9001, ISO 22000
Γ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ / Κυλικείο αεροδρομίου Καβάλας

26.
ISO 9001, ISO 22000
ΗΛΙΟΣ AE

27.
ISO 9001, ISO 22000
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΑΕ

ISO 9001
9 Μικροβιολογικά ιατρεία Θεσσαλονίκης μέλη του δικτύου
ΣΥΝ.Π.Ε. (συνεργασία με Q-PLAN ΑΕ)

29.
ISO 9001
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΕΛΗΠΑΛΛΑ ΙΩΑΝΝΑ

30.
ISO 9001
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

31.
ISO 9001
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ ΕΛΠΙΔΑ

8.
11.
23.
24.
28.
ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
1.
HELEXPO ΑΕ / Χρηματοοικονομική ανάλυση για την υποβολή Τεχνικού Δελτίου στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ για
χρηματοδότηση έργου

2.
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων – Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ε.Π./ Σχεδιασμός νέου Συστήματος και
οργάνωσης για την τήρηση των Μητρώων Μελετητών, Εργοληπτών κλπ, Επαγγελματιών στα δημόσια έργα
(συνεργασία με Q-PLAN ΑΕ)

3.
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ/ Επιτροπή Ερευνών, Εκπόνηση τεχνικής προδιαγραφής του
προς αγορά κτιρίου του Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας

4.
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ / Σύστημα Διαχείρισης Υδρομετρήσεων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ως
εταίρος Ομάδας Εταιρειών)

5.
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ / Μελέτη Αναδιοργάνωσης – Μηχανοργάνωσης Υπηρεσιών

- 21 -
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φλώρινας (συνεργασία με Q-PLAN ΑΕ)
6.
ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ / Διάφορες Μελέτες Οργάνωσης: αποτύπωσης διεργασιών
εισαγωγής – εξιτηρίου ασθενών, αποτύπωσης ροών – ενεργειών προμηθειών, αποθήκευσης, αποτύπωσης
ροών – ενεργειών νοσηλευτικών εργασιών, διαχείρισης θεμάτων ασφάλειας τροφίμων στην εφοδιαστική
αλυσίδα, εμπειρογνωμοσύνης σχετική με τις υποδομές και τις λειτουργίες, χωροθέτησης / αναδιοργάνωσης
μαγειρείων και αιμοδοσίας (συνεργασία με Q-PLAN ΑΕ)
- 22 -

3.3 Επιχειρηματική Ανάπτυξη
{Εγκεκριμένα Επενδυτικά Σχέδια}
 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (3299/2004, 3908/2011)  17 προτάσεις
2005 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ Μ. – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Χ. & ΣΙΑ ΟΕ / AR-CON HELLAS, 2006 | ΜΑΚΑΚΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ /
EUROCOFFEE, ΜΕΤΑΛΙΚΑ ΑΕ, ΨΩΜΑΤΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ, 2007 | Δ. ΒΟΥΛΤΣΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ, Χ. ΑΡΤΕΜΙΑΔΗΣ – ΑΦΟΙ ΒΡΟΧΙΔΗ ΟΕ, ΛΙΒΑΡΔΑΣ ΑΕ, ΤΣΙΟΥΠΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, 2008 | ΚΛΑΝΤΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,
ΚΛΑΡΝΕΤΑΣ ΜΟΣΧΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΕΠΕ, 2010 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ Μ. – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Χ. & ΣΙΑ
ΟΕ / AR-CON HELLAS, FINEZZA ΑΒΕΕ, ΘΑΡΟΥΝΙΑΤΗΣ Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΣ, 2011 | Χ. ΑΡΤΕΜΙΑΔΗΣ – ΑΦΟΙ ΒΡΟΧΙΔΗ ΟΕ, 2012
| Σ.ΜΑΔΙΑΡΙΩΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ, 2013 | ΕΟΥΡΙΚΟΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ
 2003 | Ε.Π.ΑΝ. – ΜΕΤΡΟ 2.7.1 – Β’ ΚΥΚΛΟΣ  2 προτάσεις
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ / ΒΙΟΤΡΟΧ, ΡΑΚΙΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 2004 | Ε.Π.ΑΝ. – ΜΕΤΡΟ 2.7.1 – Γ’ ΚΥΚΛΟΣ  12 προτάσεις
MED ΑΒΕΕ, ΒΙΔΑΛΗΣ Ν. ΑΕ / VIMATEC, ΒΛΑΧΟΜΗΤΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ / ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΓΙΑΛΟΨΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ,
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕΒΕ, ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, ΚΕΚΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΒΕΕ /
AGROTECHNICA, ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΚΟΣΜΙΔΗΣ Ε. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΕ / DOTSOFT, ΠΑΓΟΥΝΗ ΑΕ, ΠΑΝΤΕ ΑΕ,
ΣΤΑΜΙΔΗΣ ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ
 2005 | Ε.Π.ΑΝ. – ΜΕΤΡΟ 2.7.1 – Δ’ ΚΥΚΛΟΣ  21 προτάσεις
ΚΑΓΙΑΥΤΑΚΗΣ Α. – ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. – ΑΜΠΑΤΖΗΣ Γ. & ΣΙΑ ΟΕ / FINEZZA, ΚΙΟΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΚΡΟΥΣΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ / TECHNIDENT, ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ & ΥΙΟΣ ΟΕ / ΜΑΒΙΧΑΡΤ,
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ Μ. – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Χ. & ΣΙΑ ΟΕ / AR-CON HELLAS, ΜΙΧΑΛΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΜΕΤΑΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ,
ΡΑΚΙΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΕ, ΜΟΥΣΙΚΟΣ Σ. ΑΒΕ & ΝΕ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΛΦΑ ΑΕ,
ΠΑΓΟΥΝΗ ΑΕ, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΕΠΕ / ACRYL DESIGN, ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΦΩΤΙΑΔΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ & ΣΙΑ ΕΠΕ, Χ. ΑΡΤΕΜΙΑΔΗΣ – ΑΦΟΙ ΒΡΟΧΙΔΗ ΟΕ, ΜΑΛΑΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΝΑΣΟΥ Ι. & Κ. ΟΕ, ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. & Ζ. ΟΕ / ΣΓΟΥΡΗΣ
 2003 | ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ – Β’ ΚΥΚΛΟΣ  18 προτάσεις
MED ΑΒΕΕ, ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΕ / MEDITIME, PRECONSTRUCTA ΑΕΒΤΕ, RSI ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΑΒΕΕ, ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΑΕ, ΓΙΟΞΑΣ ΑΕΕ, ΕΛ.Β.Ε. ΑΕ, ΙΜΠΕΞ ΕΠΕ,
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΑΕ, ΜΕΤΑΛΙΚΑ ΑΕ, ΑΦΟΙ Δ. ΜΟΥΛΑΓΙΑΝΝΙΟΥ Α.Ε. / KRIOPIGI
BEACH HOTEL, ΠΑΓΟΥΝΗ ΑΕ, ΤΕΜΑΚ ΑΕΤΕ, ΤΕΜΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ / INTERWATER, ΤΕΡΖΗΜΠΑΣΗΣ Σ. & ΣΙΑ ΟΕ /
PHARMA CHEMIE, ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ DIRECT ΑΕ
 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  10 προτάσεις
2003 | ΑΥΓΕΡΙΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, 2004 | ΜΠΟΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΤΕΜΠΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, 2005 | KORINA ΜΟΥΛΑΓΙΑΝΝΙΟΥ –
ROMMEL, ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ, ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΝΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ, ΤΣΕΝΕΚΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 2008 |
ΤΖΙΟΓΚΑ Δ. & ΣΙΑ ΟΕ "ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ FOODLAB", ΤΣΑΠΙΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
 ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  13 προτάσεις
2003 | ΚΑΦΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, 2004 | ΓΚΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΤΣΕΛΕΜΠΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,
2005 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Π. – ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ Ε. ΟΕ / GRAFICOM, ΑΦΟΙ Ν. ΞΕΝΟΥ ΟΕ, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ, ΠΟΥΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΣΙΛΙΓΚΟΥΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΤΕΛΛΗΣ Η. – ΡΟΥΜΚΟΣ Β. ΟΕ, ΥΙΟΙ Χ. ΘΕΟΔΟΣΗ ΟΕ,
ΦΛΟΚΑΣ ΘΩΜΑΣ
 2003 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ  1 πρόταση
ΑΦΟΙ Δ. ΜΟΥΛΑΓΙΑΝΝΙΟΥ Α.Ε. / KRIOPIGI BEACH HOTEL
 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ  2 προτάσεις
2003 | ΑΦΟΙ Δ. ΜΟΥΛΑΓΙΑΝΝΙΟΥ Α.Ε. / KRIOPIGI BEACH HOTEL, 2004 | ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΕ / ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙΑΣ
- 23 -
{Εγκεκριμένα Επενδυτικά Σχέδια}
 2003 | ΟΠΑΑΧ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΜΕΤΡΟ 6.2  1 πρόταση
ΗΛΙΑΣ ΝΤΑΜΠΙΖΑΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ
 2004 | ΠΕΠ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ - Β’ ΚΥΚΛΟΣ  9 προτάσεις
ΧΑΤΖΗΚΟΥΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΙΚΟΣ ΑΒΕ ΕΠΙΠΛΩΝ / HORUS, ΠΑΓΟΥΝΗ ΑΕ, Χ. ΑΡΤΕΜΙΑΔΗΣ – ΑΦΟΙ
ΒΡΟΧΙΔΗ ΟΕ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΧΥΤΗΡΙΟ ΑΕ, ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΑΕ, ΠΑΤΣΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΑΚΑΛΗΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
 2004 | Ε.Π.ΑΝ. – ΜΕΤΡΟ 2.5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ  1 πρόταση
ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΒΕΕ
 2005 | ΠΑΒΕ ΝΕ  1 πρόταση
PELLITO ΑΒΕΕ
 2005 | Ε.Π.ΑΝ. – ΜΕΤΡΟ 2.5.3  1 πρόταση
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΤΕΒΕ
 2005 | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  14 προτάσεις
ΑΦΟΙ Χ. & Γ. ΑΜΕΡΑΝΗ ΟΕ / DATAWORKS, ΓΚΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ Θ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ / ΚΗΡΟΠΛΑΣΤ,
ΚΡΗΜΝΙΑΝΙΩΤΗΣ Γ. & ΣΙΑ ΟΕ, ΚΡΗΜΝΙΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,
ΜΠΑΤΖΙΟΣ Κ. & Δ. ΟΕ / SKY LINE ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ, ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΕΡΑΚΛΕΙΔΟΥ-ΣΑΒΒΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ / INFOΛΥΣΗ, Π. ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ – Χ. ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΟΕ / SILIKON, ΤΑΝΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΛΕΟΥΔΗΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, ΥΙΟΙ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ, ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ
 2005 | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  3 προτάσεις
ΑΛΜΠΑΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΓΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
 2006 | Ε.Π.ΑΝ. – ΜΕΤΡΟ 2.5.2 – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ  8 προτάσεις
FERI-TRI ΑΒΕΕ, ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΖΟΥΛΙΑΝΙΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ / SOUND ON SOUND, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ /
ΤΕΧΝΟΓΚΡΟΥΠ, DOMOTEL AE / HOTEL LES LAZARISTES, ΠΛΑΙΣΙΟ DOMANI AE, Μ. ΠΕΡΔΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΑΡΧΟΥ ΑΕ,
ΗΛΙΟΣ ΑΕ, Κ. ΚΟΥΙΜΤΖΗΣ ΑΕ
 2006 | Ε.Π.ΑΝ. – ΜΕΤΡΟ 2.8.3 – ΑΜΕΑ  1 πρόταση
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ Μ. & ΣΙΑ ΟΕ
 2006 | ΠΕΠ – ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  25 προτάσεις
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ – ΜΕΤΡΟ 2.5 (ΜΠ) | ΤΑΥΛΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ, Α. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ – Θ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΕ, ΑΦΟΙ ΔΑΛΘΑΝΑΣΗ ΟΕ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΜΕΤΡΟ 3.3 (ΜΠ) | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ, ΝΟΤΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ – ΜΕΤΡΟ 4.3 (ΜΠ) | ΜΙΚΕΣ Π. & ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΣΟΥΛΟΥΝΙΑΣ ΟΕ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΜΕΤΡΟ 4.2 (ΜΠ) |
ΑΡΝΑΟΥΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΜΕΤΡΟ 1.4 (ΜΠ) | Σ. ΓΑΒΡΙΚΟΥΔΗΣ – Β. ΚΟΥΡΑΝΤΖΙΝΟΣ ΟΕ,
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤ. – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔ. ΟΕ, ΛΙΓΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΛΒΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Σ. ΤΟΥΡΩΝΗΣ –
Ε. ΓΙΟΥΡΟΥΚΑΛΗ ΟΕ, ΑΡΑΤΖΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ, Μ. & Ι. ΛΕΜΟΝΗΣ ΟΕ, ΝΑΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΥΤΛΙΑΜΠΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΤΥΧΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΜΙΧΑΛΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΓΙΑΝΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΙΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΕΚΡΙΔΗΣ
& ΣΙΑ OΕ, ΠΑΓΟΥΝΗ ΑΕ, ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ Μ. – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Χ. & ΣΙΑ ΟΕ / AR-CON HELLAS, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
– ΜΕΤΡΟ 3.7 (Τ) | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΕΪΚΟΥ ΑΝΘΙΜΟΥ ΟΕ, Σ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ,
Κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ – Π. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΟΕ, ΑΦΟΙ Δ. ΜΟΥΛΑΓΙΑΝΝΙΟΥ Α.Ε. / KRIOPIGI BEACH HOTEL
 2006 | ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ  3 προτάσεις
MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ, ΠΑΓΚΑΛΙΔΗ ΑΦΟΙ ΑΕΒΕ, ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΑΕ
 2007 | ΠΕΠ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  8 προτάσεις
ΓΑΛΟΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Χ. ΑΡΤΕΜΙΑΔΗΣ – ΑΦΟΙ ΒΡΟΧΙΔΗ ΟΕ, Π. ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ – Χ. ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΟΕ / SILIKON,
ΚΑΛΤΣΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΚΑΣΑΜΠΟΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΚΑ, ΚΟΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΑΤΣΕΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΑΦΕΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
- 24 -
{Εγκεκριμένα Επενδυτικά Σχέδια}
 2007 | ΕΓΝΑΤΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  2 προτάσεις
ΜΑΔΑΡΙΩΤΑΚΗΣ Σ. – ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟΣ Μ. ΟΕ / WEBERS, ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΑΦΟΙ ΟΕ
 2008 | ΠΕΠ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  24 προτάσεις
ΗΜΙΟΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ / ΗΜΕΛ, ΤΕΡΖΗΜΠΑΣΗΣ Σ. & ΣΙΑ ΟΕ / PHARMA CHEMIE, ΤΖΙΟΓΚΑ Δ. & ΣΙΑ ΟΕ /
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ FOODLAB, ΚΛΙΜΑΘΕΡΜΙΚΑ ΕΠΕ, CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ, ΛΕΟΥΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ & ΣΙΑ ΟΕ, ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΕNERGY ΑΕ, ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΕΠΕ, ΑΡΚΟΥΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, Χ. ΒΟΥΡΔΟΥΝΑΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΕΠΕ, ΑΝΕΣΤΗΣ Κ. ΛΕΟΝΤΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ
/ ANIL, Γ. ΜΠΑΤΣΙΩΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ, Ε. ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ – Α. ΖΥΓΑΝΙΤΙΔΗΣ ΟΕ / HOME GAS, ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΕ,
Δ. ΚΡΗΜΝΙΑΝΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ, ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ ΕΠΕ, ΠΑΛΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΣΙΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΕ, ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ, ΑΦΟΙ ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΟΕ, ΤΑΥΡΙΔΗΣ Γ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ / ΑΝΕΛΚΥΣΙΣ
 2008 | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ  5 προτάσεις
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΟΛΓΑ, ΒΑΛΙΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΚΑΡΑΚΟΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΗΜΑΚΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
 2008 | INTERREG III  2 προτάσεις
MED ABEE, ΒΙΔΑΛΗΣ Ν. ΑΕ
 2009 | e-SERVICES  15 προτάσεις
MEDITRON AE, ΥΔΡΟΘΕΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ HELLEN ART AE, ΜΟΝΑΧΟΣ ΑΕ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΕ, AHB
ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ, ΑΦΟΙ ΛΕΜΟΝΗ – Β. ΧΑΛΚΙΑ ΟΕ, SUNEQUIP AE, ΨΥΧΟΓΙΟΣ Κ. – Χ.ΓΙΑΝΝΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ, ΨΥΧΟΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ, ΛΙΒΑΡΔΑΣ Α. ΑΕ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΕΒΕ, ΠΑΓΩΝΗΣ – ΠΑΖΙΑΝΑΣ – ΣΙΩΚΗΣ & ΣΙΑ
ΟΕ, ΜΟΝΑΧΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΑΦΟΙ Δ. ΜΟΥΛΑΓΙΑΝΝΙΟΥ ΑΕ (KRIOPIGI BEACH HOTEL)
 2009 | e-SECURITY  5 προτάσεις
ΤΕΜΑΚ ΑΕΤΕ, ΗΜΙΟΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ Ι. ΑΕ, ATLANTIS ENGINEERING ΑΕ, ΜΟΝΑΧΟΣ ΑΕ
 2010 | DIGI-LODGE  2 προτάσεις
ΜΠΟΥΣΙΟΥ Θ. & ΣΙΑ ΟΕ / ΒΡΑΧΟΙ ΓΚΑΜΗΛΑΣ – GAMILA ROCKS, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΕ / ΜΟΡΦΕΑΣ
 2010 | ΠΕΠ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ ΕΣΠΑ  16 προτάσεις
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ Μ. – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Χ. & ΣΙΑ ΟΕ / AR-CON HELLAS, ΣΤΑΜΙΔΗΣ ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ, ΠΑΤΣΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ &
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΕ, ΑΦΟΙ ΛΕΜΟΝΗ – Β. ΧΑΛΚΙΑ ΟΕ, Κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ – Π. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΟΕ, ΤΣΙΟΚΑΝΟΣ ΜΙΧ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΙΩΣΗΦ ΧΡ. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ, ΡΑΚΙΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΥΙΟΣ ΟΕ, Χ. ΑΡΤΕΜΙΑΔΗΣ – ΑΦΟΙ ΒΡΟΧΙΔΗ
ΟΕ, ΑΦΟΙ Χ. & Γ. ΑΜΕΡΑΝΗ ΟΕ, ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΦΟΙ Δ. ΜΟΥΛΑΓΙΑΝΝΙΟΥ ΑΕ (KRIOPIGI BEACH HOTEL),
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ, Θ.ΜΩΥΣΙΔΗΣ – Ε.ΤΟΚΜΑΚΙΔΟΥ ΕΕ, ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΒΑΛΑΣΙΑ
 2010 | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ – Α’ ΚΥΚΛΟΣ  3 προτάσεις
ΧΙΟΤΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΧΙΟΤΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΒΕΝΤΑ ΑΜΑΛΙΑ
 2010 | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ  2 προτάσεις
ΔΟΥΓΚΑΡΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΕ
 2010 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 22-64  4 προτάσεις
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ, ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ ΘΕΟΛΟΓΙΑ, ΤΣΙΤΣΩΝΗ ΜΑΡΙΑ, ΣΑΜΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  14 προτάσεις
2011 | ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΕ, ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ / ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΝΕΡΟ ΖΑΓΟΡΙ, 2012 | ARTSTEEL ΑΕ, ΑΦΟΙ ΓΚΑΝΑΤΣΑ Δ. ΑΕ,
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΑΕ, ΝΕΟΦΑΡΜ ΑΕ, ΜΠΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, TOLIS MOTORS ΑΕ, ΕΚΤΩΡ ΕΠΕ, ΚΤΕΛ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΕ,
ΜΠΕΛΛΗΣ ΑΒΕΕ, ΠΑΣΣΙΑΣ ΑΕ, ΤΑΤΣΙΩΝΗΣ Δ. & ΣΙΑ ΟΕ, ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΑΕ
- 25 -
{Εγκεκριμένα Επενδυτικά Σχέδια}
 2011 | ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ  33 προτάσεις
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ Δ. & ΣΙΑ ΟΕ / ΜΑΒΙΧΑΡΤ, ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ Μ. – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Χ. & ΣΙΑ ΟΕ / AR-CON HELLAS,
ΑΛΜΠΑΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ ΕΕ, ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΒΙΔΑΛΗΣ Ν. ΑΕ / VIMATEC, ΓΑΛΟΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΓΙΑΤΖΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. & ΣΙΑ ΟΕ, ΑΦΟΙ ΓΚΑΝΑΤΣΑ Δ. ΑΕ, GJINI ALEKSANDRO, ΑΦΟΙ ΔΑΛΘΑΝΑΣΗ ΟΕ,
ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΝΑ, ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΓΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ, ΙΝΤΖΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΚΟΥΣΗΣ ΚΟΣΜΑΣ, ΚΡΑΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,
ΚΡΟΥΣΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΚΥΡΓΙΑΣ Μ. Γ. ΑΒΕΕ, ΑΦΟΙ ΛΕΜΟΝΗ – Β. ΧΑΛΚΙΑ ΟΕ, ΛΕΩΝΙΔΗΣ Ε. & ΣΙΑ ΟΕ, ΑΦΟΙ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΕ, ΜΠΕΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΟΛΙΒ ΕΠΕ, ΠΑΛΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΠΑΡΑΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΡΗΓΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ, ΡΙΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΣΑΛΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ,
ΣΙΡΑΚΙΑΝ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ, ΤΣΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕ / FBS
 2011 | ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ  4 προτάσεις
MED ΑΒΕΕ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΞΥΠΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΕ / INFOTRIP, ΟΡΟΣΗΜΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ, ΤΑΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
 2011 | LEADER  3 προτάσεις
ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ , ΑΦΟΙ ΧΑΝΔΡΟΥ ΟΕ / NOVASTROM, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΕ
 2011 | DIGI-RETAIL  10 προτάσεις
MED ΑΒΕΕ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΝΤΖΙΑΡΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ, ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / LEXIS BOOKSHOPS, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. – ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ΟΕ, ΤΣΙΡΩΝΗΣ
Σ. & ΣΙΑ ΟΕ, ΨΥΧΟΓΙΟΣ Κ. – ΓΙΑΝΝΙΟΥ Χ. & ΣΙΑ ΟΕ, ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
 2012 | ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ  6 προτάσεις
ΓΙΑΜΑΚΙΔΗΣ Θ. & ΣΙΑ ΕΕ / GREEN AIR ENERGYΘ.ΓΙΑΜΑΚΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ “GREEN AIR ENERGY”, EUROPE LINES ΕΠΕ,
MITROESCU GHEORGHE, Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ, ΣΑΒΒΑΣ ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ, ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
 2012 | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  1 πρόταση
ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΑΕ
 2012 | ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  3 προτάσεις
Θ.ΓΙΑΜΑΚΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ “GREEN AIR ENERGY”, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΞΥΠΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΕ
/ INFOTRIP, ΠΑΡΓΙΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ "NTL CHEMICALS"
 2013 | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1 πρόταση
ΗΛΙΑΔΗΣ ΚΑΡΓΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 2013 | ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1.2.3.Α 1 πρόταση
ΚΩΤΕΛΗΣ ΝΕΣΤΩΡΑΣ
 2013 | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ-
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  40 προτάσεις
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ OE, ΑΦΟΙ ΛΕΜΟΝΗ - Β.ΧΑΛΚΙΑ ΟΕ, Β.ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., Ε.
ΓΡΑΜΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ & Δ. ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΟΥ Ο.Ε. ΥΙΟΙ ΕΛΕΥΘ. ΚΕΚΡΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΒΕΕ, EPSH ΕΛΛΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ, Δ. ΒΛΑΧΟΣ-Ι. ΑΣΠΙΩΤΗΣ-Θ. ΔHΜΗΤΡΙΟΥ Ο.Ε.,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Π ΞΕΝΟΦΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑ ΠΕΤΡΟΥΛ, ΝΤΕΝΤΕΟΓΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ, FINEZZA ΑΒΕΕ, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΤΣΙΤΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Ε., MEDITRON ΑΕ, ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΕ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΡΟΥΣΤΗΣ, ΚΟΥΣΗΣ ΚΟΣΜΑΣ, ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΕ, ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΗΜΙΟΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΜΑΤΖΙΚ
ΚΡΙΣΤΜΑΣ ΑΕ, ΠΑΛΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΣΤΑΜΙΔΗΣ ΚΑΡΥΟΦΙΛΛΗΣ, ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ, ARCON HELLAS ΑΒΕΕ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΜΟΥΡΗΣ ΑΕ, ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΑΕ, Δ. ΤΖΙΟΓΚΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., USE-APP-ILITY IKE,
VAGIONAS DIMITRI JEAN LOUIS, ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΡΑΚΙΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΙΚΑΣ
ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., ΑΛ ΠΑΓΙΑΝΤΖΑΣ ΑΕ, ΣΑΒΒΑΣ ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε., ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΕ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΙΓΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Β.Ε.Τ.Ε.
- 26 -
 2013 | ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
4 προτάσεις
ΤΣΙΦΛΙΤΖΗΣ Β. & ΣΙΑ ΟΕ, ΒΕΡΔΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
 2014 | ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ  2 προτάσεις
ΓΙΑΛΟΨΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΓΛΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
 2014 | ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕ
 1 πρόταση
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 2014 | ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.
Ο.Τ.Α.»  1 πρόταση
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΑΦΗΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ
 2014 | ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ  1 πρόταση
ΠΑΡΓΙΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ "NTL CHEMICALS"
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014
v.315/2014
- 27 -