ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ` αριθ. 274/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ' αριθ. 274/2010
Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης συντάσσει, κατ' εφαρμογή της
διάταξης του άρθρου 43 παρ. 2 του ν. 3852/2010, το παρόν πρακτικό
περί έκθεσης του Πίνακα των Γενικών αποτελεσμάτων των Εκλογών
της 7ης Νοεμβρίου 2010 και των Επαναληπτικών αυτής στις 14
Νοεμβρίου 2010, για την ανάδειξη των Δημοτικών Αρχών στο Δήμο
Παύλου Μελά της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και της
κάτω από αυτόν καταρτιζόμενης υπ' αριθ. 273/2010 Πράξης αυτής,
μετά των πρακτικών εκλογής, το οποίο και θα τοιχοκολληθεί έξω από
το κατάστημα του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.
Θεσσαλονίκη 24-11-2010
Η Πρόεδρος Πρωτοδικών
ΙΟΥΛΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η
Πρόεδρος
Πρωτοδικών
Θεσσαλονίκης
με
την
παρούσα
γνωστοποιεί την έκθεση, στις 24-11-2010 στο Κατάστημα του
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, των πρακτικών εκλογής της 7ης
Νοεμβρίου 2010 και των Επαναληπτικών αυτής στις 14 Νοεμβρίου
2010, για την ανάδειξη των Δημοτικών Αρχών στο Δήμο Παύλου
Μελά της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, επί πέντε (5)
ημέρες.
Η ανακοίνωση αυτή θα τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του οικείου
Δήμου.
Θεσσαλονίκη 24-11-2010
Η Πρόεδρος Πρωτοδικών
ΙΟΥΛΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Καταρτίζει, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 42 παρ. 3 του ν.
3852/2010, τον παρακάτω
ΠΙΝΑΚΑ
Γενικών αποτελεσμάτων των Εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2010 και
των Επαναληπτικών αυτών, της 14ης Νοεμβρίου 2010, για την
ανάδειξη των δημοτικών αρχών στο Δήμο Παύλου Μελά της
Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
Συγκεντρωμένα στοιχεία όλων των εκλογικών τμημάτων του
Δήμου Παύλου Μελά
Κατά την εκλογική
διαδικασία της 7ης
Νοεμβρίου 2010
Κατά την επαναληπτική εκλογική
διαδικασία
της
14ης Νοεμβρίου
2010
ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ
54.238
54.238
ΨΗΦΙΣΑΝ
34.945
27.146
ΕΓΚΥΡΑ
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ
32.168
24.451
2.777
2.695
ΣΥΝΟΛΟ
ΛΕΥΚΩΝ
ΑΚΥΡΩΝ-
Aπό τα έγκυρα, ως άνω, ψηφοδέλτια, οι συμμετασχόντες, μετά τη
νόμιμη ανακήρυξή τους, στις δημοτικές εκλογές συνδυασμοί έλαβαν
κατά την πρώτη Κυριακή (7-11-2010) :
Α/Α
1.
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΨΗΦΟΙ
“ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΠΟΣΟΣΤΟ
7.950
24,71%
7.893
24,54%
6.286
19,54%
5.426
16,87%
3.595
11,18%
1.018
3,16%
ΣΥΝΕΝΩΣΗ”
2.
“ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΑΝΘΡΩΠΟ”
3.
4.
5.
“ΕΥ ΠΟΛΙΣ”
“ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ”
“ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ”
6.
“ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΠΑΥΛΟΥ
ΚΙΝΗΣΗ
ΜΕΛΑ
–
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΓΙΑ ΤΟ
ΚΟΙΝΟ ΜΑΣ ΜΕΛΛΟΝ”
Και κατά τη δεύτερη Κυριακή (14-11-2010) οι υποψήφιοι Δήμαρχοι
των δύο πλειοψηφησάντων συνδυασμών έλαβαν :
Α/Α
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
1.
“ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΑΝΘΡΩΠΟ” με υποψήφιο
Δήμαρχο τον Παπαδόπουλο
ΨΗΦΟΙ
12.382
ΠΟΣΟΣΤΟ
50,64%
Διαμαντή του Ιωάννη
2.
“ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΝΩΣΗ”
12.069
49,36%
με υποψήφιο Δήμαρχο τον
Θεοδωρίδη Κωνσταντίνο του
Ευσταθίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : 273/2010
(καταρτιζομένης σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου
42 παρ. 3 του ν. 3852/2010)
Γενικά αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών της 7ης Νοεμβρίου
2010 και των Επαναληπτικών αυτών, της 14ης Νοεμβρίου 2010, για
την ανάδειξη των δημοτικών αρχών στο Δήμο Παύλου Μελά της
Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
Συγκεντρωμένα στοιχεία όλων των εκλογικών τμημάτων του
Δήμου Παύλου Μελά
Κατά την εκλογική
διαδικασία της 7ης
Νοεμβρίου 2010
Κατά την επαναληπτική εκλογική
διαδικασία
της
14ης Νοεμβρίου
2010
ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ
Πενήντα
τέσσερις
χιλιάδες
διακόσιοι
τριάντα οκτώ
Πενήντα τέσσερις
χιλιάδες διακόσιoι
τριάντα οκτώ
ΨΗΦΙΣΑΝ
Τριάντα
χιλιάδες
Είκοσι
χιλιάδες
τέσσερις
εννιακόσιοι
επτά
εκατόν
σαράντα πέντε
σαράντα έξι
ΕΓΚΥΡΑ
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ
Τριάντα δύο χιλιάδες
εκατόν εξήντα οκτώ
Είκοσι τέσσερις
χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ένα
ΣΥΝΟΛΟ
ΛΕΥΚΩΝ
Δύο χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα επτά
Δύο χιλιάδες εξακόσια
ενενήντα
πέντε
ΑΚΥΡΩΝ-
Aπό τα έγκυρα, ως άνω, ψηφοδέλτια, οι συμμετασχόντες, μετά τη
νόμιμη ανακήρυξή τους, στις δημοτικές εκλογές συνδυασμοί έλαβαν
κατά την πρώτη Κυριακή (7-11-2010) :
Α/Α
1.
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
“ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΝΩΣΗ”
2.
“ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΓΙΑ
ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ”
ΨΗΦΟΙ
Επτά χιλιάδες
εννιακόσιες
πενήντα
Είκοσι τέσσερα
κόμμα εβδομήντα
ένα τοις εκατό
(24,71%)
Επτά χιλιάδες
οκτακόσιες
ενενήντα τρεις
Είκοσι τέσσερα
κόμμα πενήντα
τέσσερα τοις
εκατό (24,54%)
3.
“ΕΥ ΠΟΛΙΣ”
ΠΟΣΟΣΤΟ
Εξι χιλιάδες
διακόσιες
ογδόντα έξι
Δεκαεννέα κόμμα
πενήντα τέσσερα
τοις εκατό
(19,54%)
4.
“ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ”
5.
“ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
Πέντε χιλιάδες τετρακόσιες είκοσι έξι
Δεκαέξι κόμμα
ογδόντα επτά
τοις εκατό
(16,87%)
Τρεις χιλιάδες
πεντακόσιες
Εντεκα κόμμα
δεκαοκτώ τοις
6.
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ”
ενενήντα
πέντε
εκατό (11,18%)
“ΔΗΜΟΤΙΚΗ
Χίλιες
δεκαοκτώ
Τρία κόμμα
δεκαέξι τοις
εκατό (3,16%)
ΠΑΥΛΟΥ
ΚΙΝΗΣΗ
ΜΕΛΑ
–
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΓΙΑ ΤΟ
ΚΟΙΝΟ ΜΑΣ ΜΕΛΛΟΝ”
Και κατά τη δεύτερη Κυριακή (14-11-2010) οι υποψήφιοι Δήμαρχοι
των δύο πλειοψηφησάντων συνδυασμών έλαβαν :
Α/Α
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
1.
“ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΨΗΦΟΙ
ΑΝΘΡΩΠΟ” με υποψήφιο
Δήμαρχο τον Παπαδόπουλο
ΠΟΣΟΣΤΟ
Δώδεκα
χιλιάδες
τριακόσιες
ογδόντα δύο
Πενήντα
κόμμα εξήντα
τέσσερα τοις
εκατό
(50,64%)
Δώδεκα
χιλιάδες
εξήντα εννέα
Σαράντα
εννέα κόμμα
τριάντα
έξι
τοις
εκατό
(49,36%)
Διαμαντή του Ιωάννη
2.
“ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΝΩΣΗ”
με υποψήφιο Δήμαρχο τον
Θεοδωρίδη Κωνσταντίνο του
Ευσταθίου
Εξάλλου, η προτίμηση του εκλογικού σώματος στους υποψήφιους
δημοτικούς συμβούλους και συμβούλους δημοτικών κοινοτήτων του
καθενός
συμμετασχόντος
στις
υπόψη
συνδυασμού εκφράσθηκε ως ακολούθως :
δημοτικές
εκλογές
Α) Για το συνδυασμό “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ”, με
υποψήφιο Δήμαρχο τον Παπαδόπουλο Διαμαντή του Ιωάννη,
έλαβαν τις παρακάτω ψήφους οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι :
ΦΕΡΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΧΑΡΑ) (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΜΑΓΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΤΣΑΤΑΛΜΠΑΣΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ (ΜΙΧΑΛΗΣ) (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ)
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΜΟΣΧΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΜΑΡΙΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΣΤΟΛΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ (ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ)
ΚΑΣΙΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΚΑΣΙΜΤΖΙΚΗ ΡΟΔΟΘΕΑ (ΔΩΡΑ) (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ (ΣΠΥΡΙ) (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΠΟΥΡΤΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΦΙΡΙΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΙΚΗ) (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΚΑΨΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ)
ΛΙΛΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ (ΚΙΜΩΝ) (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΜΩΥΣΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΑΜΠΡΙΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΠΟΖΤΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΣΠΥΡΟΣ) (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΤΣΑΡΔΑΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΣΟΝΙΑ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΠΑΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΚΑΠΗΤΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ (ΛΑΚΗΣ) (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΣΤΟΥΓΙΑΝΤΖΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΣΠΥΡΟΣ) (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΑΦΕΝΔΡΑ (ΦΕΝΙΑ) (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΒΑΓΓΕΛΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΜΑΤΑΥΤΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
1023
856
816
721
682
612
550
527
509
501
483
453
446
428
405
395
384
373
361
349
341
338
337
335
334
327
322
318
315
305
305
298
297
267
253
247
240
232
219
207
204
199
192
190
188
183
162
160
ΤΕΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΒΥΖΑΡΕΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ)
ΠΑΣΧΟΥΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΙΚΗ) (ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ)
ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΒΑΡΥΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΧΑΣΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΒΑΧΤΑΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΚΑΤΕΛΛΑΣ – ΚΑΖΑΜΙΑΣ ΝΑΘΑΝΑΗΛ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΜΙΤΕΛΟΥΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΜΕΡΟΠΗ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΝΕΝΟΓΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
152
146
144
137
129
121
101
81
77
77
73
64
62
60
Β) Για το συνδυασμό “ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ”, με υποψήφιο
Δήμαρχο τον Θεοδωρίδη Κωνσταντίνο του Ευσταθίου, έλαβαν τις
παρακάτω ψήφους οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι :
ΠΑΝΤΑΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ)
ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΙΣΣΥ) (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΑΔΑΜΟΥΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΜΠΟΣΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΚΟΡΑΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΓΙΑΓΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΠΑΛΑΝΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΤΣΙΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΚΑΚΙΟΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΤΣΙΝΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΜΑΡΤΑΒΑΛΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΓΙΑΛΑΝΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΚΑΝΑΚΑΡΗ ΟΥΡΑΝΙΑ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΖΥΓΑΝΙΤΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
1217
1063
913
808
689
595
579
561
492
455
450
440
428
409
409
393
384
373
369
364
353
351
312
305
300
283
262
257
ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΤΕΛΛΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΤΟΖΑΚΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΓΙΑΓΚΟΥΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΠΕΤΑΝΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ(ΤΖΕΝΗ) (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΤΑΤΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ ΞΑΝΘΙΠΠΗ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΕΜΕΙΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΚΑΝΑΚΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΤΟΚΜΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ)
ΕΡΦΕΣΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ (ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ)
ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΚΟΥΤΣΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΔΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΒΑΣΒΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΛΑΖΑΡΗ ΘΕOΔΩΡΑ (ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ)
ΔΕΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΤΡΑ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΧΑΜΑΜΤΖΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΚΟΤΖΑΚΟΥΛΑΚΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΤΕΡΖΗ-ΡΙΖΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΧΑΡΙΤΙΔΟΥ-ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΑΝΝΑ (ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ)
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΜΑΥΡΟΥ (ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ) ΜΑΡΙΑ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΚΟΣΑΞΗ ΔΙΑΛΕΧΤΗ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΑΜΑΣΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΝΙΚΟΛΑΓΙΕΝΚΟ ΝΑΤΑΛΙΑ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
Γ) Για το συνδυασμό “ΕΥ
257
253
246
228
228
225
217
216
207
206
206
205
197
186
181
180
179
157
152
149
148
144
144
142
132
127
125
120
117
94
75
72
47
35
ΠΟΛΙΣ”, με υποψήφιο Δήμαρχο τον
Δεμουρτζίδη Δημήτριο του Σταύρου, έλαβαν τις παρακάτω ψήφους
οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι :
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΠΑΝΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΝΙΓΔΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ)
ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΙΩΣΗΦ (ΑΚΗΣ) (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΤΕΠΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
1414
819
690
582
581
572
558
548
ΑΘΑΝΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
452
ΛΑΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
407
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ-ΤΑΟΥΣΙΑΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
375
ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΙΔΗΣ ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
357
ΣΙΒΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΓΡΟΣΟΣ) (ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ)
351
ΖΗΡΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
342
ΤΣΕΠΛΕΤΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
335
ΒΑΡΦΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
310
ΚΑΛΕΜΚΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
304
ΕΤΕΡΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
286
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΖΑΝΕΤΑΚΗ ΜΑΡΙΓΙΤΣΑ (ΜΑΡΙΑ) (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ) 279
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
279
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΩΝΤΑΣ) (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
260
ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
258
ΧΑΡΙΖΑΝΗ ΕΛΕΝΗ (ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ)
238
ΚΑΡΒΟΥΝΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
228
ΚΑΡΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
212
ΜΙΣΧΟΥ-ΗΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
202
ΜΑΛΤΕΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
197
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
193
ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ)
187
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
186
ΣΠΑΣΕΓΚΟΥ ΣΤΕΛΛΑ (ΛΙΑΝΑ) (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
173
ΣΑΡΑΠΤΣΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
152
ΣΥΚΙΩΤΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ (ΤΖΕΝΗ) (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
152
ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
141
ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
139
ΠΑΛΗΤΖΗΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
130
ΜΠΑΠΚΑ ΧΡΥΣΗ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
124
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
124
ΚΟΜΠΟΥΛΗ ΑΓΝΗ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
116
ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗΣ ΚΙΜΩΝ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
110
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
103
ΚΑΝΟΡΑ ΜΑΡΙΑ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
97
ΠΑΝΟΥ ΜΙΡΕΛΑ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
94
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ)
91
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
84
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ-ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
83
ΠΙΣΠΙΛΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
81
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΘΕΜΗΣ) (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
79
ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
79
ΤΣΙΜΕΡΗ-ΛΑΚΚΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΕΦΗ) (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
78
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
77
ΑΡΙΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
72
ΜΠΟΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
71
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
71
ΠΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
71
ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
63
ΧΟΝΔΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
52
ΤΣΟΠΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
49
ΠΕΤΛΙΑΚΗ-ΜΠΑΤΖΙΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
37
ΜΟΝΙΟΣ ΔΩΡΟΘΕΟΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
24
ΝΤΑΒΟΓΙΑΝ ΣΩΤΑ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
16
Δ) Για το συνδυασμό “ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ”, με υποψήφιο Δήμαρχο
τον Σερασίδη Σάββα του Θεοχάρη, έλαβαν τις παρακάτω ψήφους οι
υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι :
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΜΥΡΙΔΟΥ ΟΛΓΑ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΚΑΛΤΑΒΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΚΙΜΩΝ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΜΠΑΚΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΖΕΡΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ)
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΚΟΝΤΕΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ-ΜΗΤΣΙΑ ΕΛΕΝΗ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ (ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ)
ΣΙΔΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΤΣΙΟΥΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΓΚΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΦΩΤΟΓΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΚΑΤΣΑΟΥΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ (ΧΡΙΣΤΟΣ) (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΚΟΠΡΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΟΛΓΑ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΤΣΙΑΤΑΚΗ ΑΝΝΑ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ-ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ-ΣΤΡΟΜΙΝΑ ΡΙΜΑ (ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ)
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΔΟΥ-ΝΤΑΓΚΑ ΔΈΣΠΟΙΝΑ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΚΑΡΔΟΓΕΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΚΕΣΣΑΝΙΔΟΥ-ΣΑΜΑΡΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ (ΤΟΥΛΑ) (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΤΣΙΡΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΟΡΕΣΤΗΣ) (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΚΑΡΑΝΤΑΓΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΠΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
634
626
616
513
507
473
459
434
406
381
379
349
318
302
286
285
272
264
248
213
211
205
184
176
170
161
155
154
154
154
151
146
143
139
134
131
126
125
125
122
121
119
ΠΑΠΟΥΝΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΚΑΝΑΤΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΠΑΠΟΥΤΣΗ-ΚΑΛΠΑΚΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΚΟΞΕΝΟΓΛΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ (ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ)
ΜΠΡΑΤΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ)
ΚΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΙΣΜΑΗΛΟΓΛΟΥ ΦΕΡΙΤ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΣΑΡΔΑΡΙΔΗΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΚΟΥΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΣΙΩΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΜΙΧΟ ΘΟΝΤΟΡΙ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΣΩΤΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΜΠΑΛΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΚΑΤΣΙΚΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
116
109
102
95
94
93
80
74
71
63
62
59
58
57
49
47
41
39
30
28
Ε) Για το συνδυασμό “ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ”, με
υποψήφιο Δήμαρχο την Καλαντίδου Σοφία του Παναγιώτη, έλαβαν
τις παρακάτω ψήφους οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι :
ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΒΟΥΡΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΝΤΑΛΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΘΕΟΓΝΩΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΔΗΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΚΑΛΑΝΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΑΓΓΕΛΟΓΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ)
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΣΤΟΛΤΙΔΟΥ ΒΕΡΑ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΘΕΟΧΑΡΟΥΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΓΕΩΡΓΕΛΗ ΣΟΦΙΑ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΝΟΤΑΚΗ-ΤΖΕΛΕΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΡΑΚΙΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΟΥ ΑΝΝΑ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΤΣΕΛΕΜΠΟΝΗ ΣΟΦΙΑ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΣΚΑΝΔΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
873
833
576
478
445
275
252
232
203
176
170
149
146
146
139
131
129
125
122
120
119
114
ΜΑΓΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ)
ΤΑΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΝΩΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΓΚΟΛΦΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΙΚΗ) (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΚΩΣΤΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΤΖΑΝΗ ΜΑΡΙΑ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΚΑΡΟΛΙΝΑ-ΗΛΕΚΤΡΑ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΜΑΡΙΑ (ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ)
ΜΠΙΤΖΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΚΕΜΕΝΤΖΕΤΖΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΜΑΝΗ ΣΟΦΙΑ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΤΣΙΑΧΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ)
ΔΗΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΤΑΪΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ)
ΠΑΠΑΤΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΜΑΓΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΦΛΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΔΩΡΟΘΕΟΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΠΑΣΣΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΨΑΘΑΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΧΑΜΟΞΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΤΟΥΣΤΣΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΜΗΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΤΣΙΑΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
111
109
106
103
102
102
101
100
95
94
92
91
91
87
86
84
79
75
74
65
62
61
61
61
59
58
53
52
49
48
43
42
38
37
33
32
30
25
22
21
ΣΤ) Για το συνδυασμό “ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ –
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΜΑΣ ΜΕΛΛΟΝ” με υποψήφιο
Δήμαρχο τον Θεοδοσιάδη Δημήτριο του Στυλιανού, έλαβαν τις
παρακάτω ψήφους οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι :
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ)
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΦΡΑΓΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΓΚΟΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΔΑΝΑΗ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΔΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΗ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΛΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΔΙΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΓΕΜΕΝΕΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΚΟΚΟΖΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΒΑΛΤΣΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΖΑΝΤΑΛΗ ΣΩΤΗΡΙΑ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΖΑΡΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΠΕΡΓΑΜΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΚΟΥΤΙΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΜΟΔΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΛΙΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΜΠΟΥΤΣΟΥΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΑΒΡΑΜΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ)
ΜΠΟΔΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΤΣΙΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΧΑΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΒΕΤΑ) (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΔΟΥΪΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ (ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ)
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΙΖΑΜΠΕΛΑ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΧΑΦΝΑΒΗ ΕΛΕΝΗ (ΠΟΛΙΧΝΗΣ)
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
131
123
106
100
94
85
84
74
71
67
65
65
61
60
58
57
54
51
50
50
46
42
39
39
38
37
37
34
31
28
28
27
26
25
23
22
19
19
18
18
17
16
11
Περαιτέρω :
Α) Για το συνδυασμό “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ” έλαβαν τις
παρακάτω ψήφους οι υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικών κοινοτήτων :
α) Για τη Δημοτική Κοινότητα Ευκαρπίας,
ΔΟΜΕΝΙΚΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ)
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΑΛΙΓΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΕΝΗΣ (ΝΤΕΜΗΣ)
ΑΡΤΖΑΝΙΔΟΥ ΝΙΦΕΛΑ (ΝΕΦΕΛΗ)
367
280
259
198
97
84
β) Για τη Δημοτική Κοινότητα Πολίχνης,
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΙΚΗ)
ΤΑΟΥΣΙΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ (ΚΩΣΤΑΣ)
ΜΠΙΝΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΡΤΟΜΑΤΖΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΔΕΜΟΥΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ (ΓΙΑΝΝΑ)
ΔΙΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΤΣΟΥΦΗ-ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ)
ΖΛΑΤΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΚΙΤΖΙΚΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
563
316
307
290
270
260
236
221
188
173
136
111
γ) Για τη Δημοτική Κοινότητα Σταυρούπολης,
ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΔΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΛΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
ΤΣΕΝΤΕΜΕ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (ΣΤΕΛΛΑ)
ΠΑΝΤΙΑ ΛΑΣΚΑΡΙΝΑ
ΧΟΥΒΑΡΔΑ ΣΩΤΗΡΙΑ (ΡΟΥΛΑ)
440
432
397
327
319
272
269
248
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΙΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ
ΡΕΠΙΤΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
245
225
211
143
Β) Για το συνδυασμό “ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ” έλαβαν τις
παρακάτω ψήφους οι υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικών κοινοτήτων :
α) Για τη Δημοτική Κοινότητα Ευκαρπίας,
ΜΙΛΚΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΟΥΜΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΚΕΛΕΦΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ-ΘΕΜΕΛΙΩΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΚΙΑΛΕ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΕΡΛΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
414
311
257
174
132
127
β) Για τη Δημοτική Κοινότητα Πολίχνης,
ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ-ΠΕΖΙΡΚΙΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΒΑΡΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΑΤΣΙΩΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΟΣΒΟΤΕΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΤΑΜΑΤΑΡΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΤΟΠΟΥΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΣΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΛΑ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ)
807
494
426
413
392
391
371
318
292
218
192
170
γ) Για τη Δημοτική Κοινότητα Σταυρούπολης,
ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
ΧΑΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΟΥΤΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΕΛΕΚΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΟΛΓΗΡΑ ΦΑΝΗ
ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
309
304
228
172
157
151
115
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΡΑΛΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΚΟΥΚΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΚΑΛΤΣΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
107
94
83
82
74
Γ) Για το συνδυασμό “ΕΥ ΠΟΛΙΣ” έλαβαν τις παρακάτω ψήφους οι
υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικών κοινοτήτων :
α) Για τη Δημοτική Κοινότητα Ευκαρπίας,
ΣΤΟΥΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΚΕΣΙΟΥ-ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΤΣΑΜΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕΠΕΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΙΛΟΝΑ
ΧΟΥΝΟΥΖΙΔΟΥ ΛΙΑΝΑ
334
214
174
161
147
90
β) Για τη Δημοτική Κοινότητα Πολίχνης,
ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ)
ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ (ΑΚΗΣ)
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΑΛΜΑΛΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΣΙΝΙΑΡΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
ΤΖΟΥΒΑΛΙΔΟΥ ΡΟΥΛΑ
ΠΟΛΛΑΕΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΑΚΗΣ)
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΤΑΜΑΡΑ
ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
586
501
416
352
297
246
229
222
205
178
175
139
γ) Για τη Δημοτική Κοινότητα Σταυρούπολης,
ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥ-ΛΑΛΕ ΑΘΗΝΑ
ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΑΚΗΣ)
ΚΟΜΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΣΛΑΜΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΡΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΚΙΛΙΝΚΑΡΙΔΗΣ ΡΟΜΑΝ (ΡΩΜΑΙΟΣ)
251
150
147
142
137
129
128
ΚΑΝΑΚΗ-ΔΡΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΓΑΛΑΝΟΣ)
ΣΚΟΠΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΟΥ-ΡΟΜΠΑΚΙΤΖΕ ΑΝΝΑ
120
120
91
46
42
Δ) Για το συνδυασμό “ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ” έλαβαν τις παρακάτω
ψήφους οι υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικών κοινοτήτων :
α) Για τη Δημοτική Κοινότητα Ευκαρπίας,
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΛΥΜΠΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
155
148
127
91
81
56
β) Για τη Δημοτική Κοινότητα Πολίχνης,
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ-ΤΕΓΓΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΕΡΑΣΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΤΑΤΑΒΙΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΘΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ ΘΕΟΠΙΣΤΗ
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΛΑΓΟΣ ΔΗΜΟΣ
ΤΣΕΠΕΛΙΔΟΥ-ΠΑΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΧΡΥΣΑ)
ΜΥΛΩΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΧΑΡΙΖΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
214
131
123
123
119
106
99
96
78
55
48
39
γ) Για τη Δημοτική Κοινότητα Σταυρούπολης,
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΜΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΑΡΙΠΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΙΝΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
465
313
313
310
305
299
ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΡΠΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΒΑΡΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Ε) Για το συνδυασμό
“ΛΑΪΚΗ
232
227
216
185
116
90
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ”
έλαβαν τις παρακάτω ψήφους οι υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικών
κοινοτήτων :
α) Για τη Δημοτική Κοινότητα Ευκαρπίας,
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΕΛΒΙΝΙΩΤΗ ΑΝΘΟΥΛΑ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΟΡΔΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
100
95
58
40
32
12
β) Για τη Δημοτική Κοινότητα Πολίχνης,
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΟΛΟΖΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ
ΜΕΛΙΣΣΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑΡΧΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΓΚΟΥΣΕΦ ΑΝΔΡΕΑΣ
γ) Για τη Δημοτική Κοινότητα Σταυρούπολης,
341
318
242
203
193
184
173
119
104
67
50
49
ΡΑΚΙΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΜΑΤΣΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΗΛΕΝΤΖΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΟΥΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΙΑΪΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΧΟΨΟΝΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
357
341
175
119
106
103
76
73
66
64
52
36
ΣΤ) Για το συνδυασμό “ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ –
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΜΑΣ ΜΕΛΛΟΝ” έλαβαν τις
παρακάτω ψήφους οι υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικών κοινοτήτων :
α) Για τη Δημοτική Κοινότητα Πολίχνης,
ΣΤΟΛΤΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΜΠΑΣΙΑΡΙΔΟΥ-ΚΙΟΣΗ ΕΡΙΕΤΤΗ
ΚΑΡΑΒΥΖΙΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
64
54
45
41
39
38
19
β) Για τη Δημοτική Κοινότητα Σταυρούπολης,
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ)
ΠΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
172
71
51
43
38
31
25
Ο παραπάνω Πίνακας και η κάτω από αυτόν συνταχθείσα Πράξη μαζί
με τα πρακτικά της εκλογής, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των
άρθρων 42 και 43 του ν. 3852/2010 : α) θα εκτεθούν στο κατάστημα
του
Πρωτοδικείου
συντασσομένου,
για
Θεσσαλονίκης
την
έκθεση
επί
αυτή,
πέντε
(5)
πρακτικού,
ημέρες,
που
θα
τοιχοκολληθεί επίσης έξω από το δικαστικό κατάστημα, β) θα
δημοσιευθούν με τοιχοκόλληση στο οικείο δημοτικό κατάστημα, και η
έκθεση των πρακτικών θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση που θα
εκδώσει η Πρόεδρος του Πρωτοδικείου και θα τοιχοκολληθεί στο
κατάστημα του δήμου καθώς και στο κατάστημα του Πρωτοδικείου
Θεσσαλονίκης.
Θεσσαλονίκη 24-11-2010
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΙΟΥΛΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ