Φυσιολογική κοινή µηριαία και µείζον σαφηνής φλέβα

Φυσιολογική κοινή µηριαία και µείζον
σαφηνής φλέβα
Θρόµβωση κοινής µηριαίας φλέβας
που προκαλεί πλήρη απόφραξη του αυλού (Εγκάρσια λήψη)
Επιπολής µηριαία αρτηρία
Εν τω βάθει µηριαία αρτηρία
Θρόµβωση κοινής µηριαίας φλέβας
που προκαλεί υφολική απόφραξη του αυλού (Εγκάρσια και επιµήκης λήψη)
Επιπολής µηριαία αρτηρία
Μείζον σαφηνής φλέβα
Θρόµβωση κοινής µηριαίας φλέβας
(Εγκάρσια και επιµήκης λήψη)
προκαλεί µικρού βαθµού απόφραξη του αυλού
Θρόµβωση κοινής µηριαίας φλέβας
που προκαλεί υφολική απόφραξη του αυλού (Εγκάρσια και επιµήκης λήψη)
• Θρόµβωση ιγνυακής φλέβας
Απουσία ροής στη φλέβα
Απουσία ροής στη φλέβα
• Θρόµβωση ιγνυακής φλέβας
(Εγκάρσια και επιµήκης λήψη)
Βατή η µειζον σαφηνης και
οι γαστροκνηµιαιες φλέβες
Βατή η
ιγνυακή
αρτηρία
Απουσία ροής στην ιγνυακή φλέβα
Θροµβωµένοι κιρσοί Μείζονος Σαφηνούς
Θρόµβωση Μείζονος Σαφηνούς φλέβας
Θρόµβωση Μείζονος Σαφηνούς φλέβας