FOSCARI SUMMER SCHOOL 2014

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA
Valutazioni test finale
CA’ FOSCARI SUMMER SCHOOL 2014
INSEGNAMENTO: Italian Language - BEGINNERS
Numero ore: 30 Docente: Barbara D’Annunzio
Periodo: 15 settembre 2014 – 2 febbraio 2015
Valutazione test finale
Name/Surname
Matricola
1
Bai Qiutong
Manca matrciola
2
Baiyun Cao
983366
3
Cao Xueqin
983368
4
Cecile Pineau
5
CHIA-JU LEE
983382
Non ha raggiunto il numero di ore di presenza
necessarie
6
Chu Wengsheng
983372
7
Eichler julian
983265
8
Jang Jieunn
983224
9
Jin Hyunsun
Manca matricola
10
Lei Shao
983377
11
Cheng YiQing
983359
12
LU NIU
983357
13
Lu Xin Xin
983390
14
Lyusi Li
983360
15
Mariia Nikitina
983302
16
Mengyang Yu
983354
17
Shanshan Jia
983363
18
Shaona Ma
983374
19
Shi Du
983355
20
Shiam Al Harthy
983259
21
SUMI KIM
983319
22
Wenqi Zhu
983356
23
YIJIE KANG
24
Ying Wang
Manca matricola
Non ha raggiunto il monte ore di presenza
necessario per essere ammessa
25
Yoodam Hwang
983337
26
YOON HA LEE
983380
voto
28
26
27
26
26
28
27
28
29
24
25
28
26
30
26
30
25
30
26
29
23
30
28
28
UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA
Valutazioni test finale
CA’ FOSCARI SUMMER SCHOOL 2014
27
Yujie Guo
983361
28
Yuki Ikeda
983200
29
Yunju Cho
983174
30
Zhitong Jiang
983367
31
Zi Ye
983358
32
Zachhery Dronoff
983230
33
Yu pei yu
983338
28/30
30
30
25
28
29
26
DData
Firma autografa del docente