close

Enter

Log in using OpenID

Brief d.d. 10 november 2014 van het Statenlid C.F. Cooper aan de

embedDownload
PARLAMENTO
Parliament of Curac,:ao
•
DI
Parlamento de Curazao
KORSOU •
Staten van Curac,:ao
Na Presidente di Parlamento
Sr. M. Franco
Presente
Willemstad,10-11-2014
T6piko: Petishon na Sr. Franco pa manda karta un dor pa minister B.
Whiteman tokante stopmentu di dump awa di Kloaka na Shut.
!.
Sr. Presidente Franco,
Mi ke pidi bo pa manda e karta athunto pa minister B. Whiteman.
Atentamente,
Wilhelminaplein 4, Willemstad, Curac,:ao
Tel.: (599-9) 461-3355 • Fax: (599-9) 461-4491
PARLAMENTO
Parliament of Curac;ao
•
DI
KORSOU
Parlamento de Curazao
•
Staten van Curac;ao
VOORZrrTER DER STATEN
CURA<;AO
Na Minister di Salubridat Publiko, Medio
Ambiente i Naturalesa
Sr. drs. B. D. Whiteman
Bellisimaweg 17
Presente.
Nos number:
179 VI 14-15
Willemstad, 11 di november 2014
Apresiabel Minister Whiteman,
Konforme artfkulo 96 di Reglamentu di Ordu di Parlamento, risibf athunto un karta na bo
persona ku 7 pregunta di e Miembro di Parlamento senor Ing. C. F. Cooper, Msc.
Nos ta keda pendiente pa e kontesta .
Presidente di Parlamento,
c..-.._ ____
~
Sr. M .C.F. Franco
Wllhelminaplein 4, Willemstad, Curac;ao Tel.: (599-9) 461-3355 • Fax : (599-9) 461-9608 PARLAMENTO
Parliament of Curac;:ao
•
DI
Parlamento de Curazao
KORSOU
•
Staten van Curac;:ao
Na Minister GMN
Sr. Bernard Whiteman
Presente
Willemstad,
10-11-2014
T6piko:
Ta sera Shut pa dumpmentu inlegal di awa di beerput, pero ta sigui
permiti dumpmente legal di awa di Beerput (Kloaka) ku ta mes
daiiino pa nos medio ambiente.
Honorabel Sr. minister Whiteman.
Ta ku beneplasido nos Frakshon a tuma nota ku 10 bai stop dumpmentu di tur
sorto di shushi na Shut for di dia 17 di November awor. Nos ta kontentu
pasobra nos di MAN mes na varios okashon a bini ku akshonnan pa frena e
tipo di dumpmentu inlegal aki, kual ta atenta tambe kontra di nos medio
ambiente.
Lokual ku si ta strana nos di Frakshon di MAN ta ku no a bini ku un maneho di
solushon total pa ku e shushi ku e Vacuum Trucknan aki ta traha kun'e. Anto
esei ta preokupa nos Frakshon enormemente. Pasobra si no bini ku un
solushon total, nos di MAN ta teme ku e dumpmentu inlegal 10 bai ser muda
di Shut pa tur kaminda den mondinan di Kbrsou. Anto esaki por nifika ku e
"kura 10 ta pio ku e enfermedat mes".
Ta bini aserka ku Cural;ao Airport Holding kual ta esun ku a manda un karta pa
e vacuum Truck nan aki No ta bisa nada nada riba kiko ta bai pasa ku e Awa di
Beerput (kloaka) di nos Aeropuerto (nobo i bieuw) ku tur dia di nobo si ta
sigui wbrdu dump den laman di Noordkant banda di Shut.
Tambe tin sistema nan di riolering di awa di beerput (kloaka) ku a ser disena i
instala ku e awa ta kore den pipanan bou di tera i sali den laman, tantu na
noordkust komo na nos Zuidkust. Na Shut mes tin un barrio den serkania ku su
awa di Kloaka ta bai legalmente den laman na Shut. Nos di MAN ta kere ku si
realmente bo kier hasi algu pa bo medio ambiente, bo mester bini ku un plan
kon pa stop e tipo di dumpmentu legal aki tambe.
;JT
Pa e motibu nan aki Frakshon di MAN hasiendo uso di artikulo 96 di nos
reglamentl,l rli ord.en kier.hasj minister Whiteman e sie:uiente preguntanan:
Wllfielmlnapleln 4, Willemstad, Curac;:a'd
Tel.: (599 · 9) 461·3355 • Fax : (599·9) 461·4491
PARLAMENTO
Parliament of Curac;:ao
•
DI
Parlamento de Curazao
KORSOU
•
Staten van Curac;:ao
1. Ta berdat ku for di 17 di November awor 10 bai stop tur sorto di
dumpmentu di shushi na Shut?
2. Sr. Minister por fasilita Parlamentu e plan total di solushon pa ku e
maneho aki ?
3. Sr. Minister por indika nos na unda e Vacuum Truck nan aki 10 tin ku
bai basha nan shushi kual nan ta rekohe na diferente kliente tur dia ?
4. Sr. Minister por indika ku esaki 10 tin kosto mara na dje i ku 10 risibf tur
tipo di shushi di e Vacuum Trucknan aki ?
5. Sr. minister por indika pa kada tipo di shushi di e Vacuum Trucknan aki
na unda presis na Korsou nan 10 tin ku bai deposita e shushi aki ?
6. Sr. Minister por duna Parlamento un indikashon ku 10 stop nos
Aeropuerto tambe dia 17 di November awor pa dump shushi di Kloaka
den laman na Noordkant ?
7. Sr. Minister por indika na Parlamento ki dia 10 stop ku e awa di Beerput
(Kloaka) di barionan ku aktualmente tambe ta ser di dump legalmente
na Shut i otro kamindanan tantu na Noordkust komo na Zuidkust di
Korsou ?
Frakshon di MAN ta spera ku e biaha aki si sr. ministro Ben Whiteman bini ku
un plan total pa solushona e problema aki, pa no resulta manera e plan di e
mesun minister aki pa stimula agrikultura, ku a kuminsa duna awa gratis i
despues di un tempu tur kos a kaba na aros ku koko.
Atentamente,
Wilhelminaplein 4, Willemstad, Curac;:ao
Tel.: (599-9) 461-3355 • Fax: (599-9) 461-4491
., ." I.Ut:i. ,\J"
1
I
Il' til HI\":
II
1 I
PI"LJ : l " t (
f I
"""J" I ,'~i ;
h~ . : , hl Ul' Ol . • l I UI 11 "',UPUI I
) 1 ,: (
11,1 : ~ ••, ,I
.11,"11" •..•" II I
"1',.
. • .a
.I~
If" , " •
\Villeml>ratl. 3 no 'ember 20\
Beucfr: Sluiung Shu t
"t.'·a ciue h~et/mc" rou w,
~liddels
ceo brief heen I finister Ben Whitl:Jll3a op 15 ok-tobcr jongsdeden
(zie bijgcsloten b.rief), aan Cura,?o Airport Holding ven:ocht te 20rgen voor Uirecte
sluicing \""an de rocgangsweg tor 'shut' waardoor het illcgaal storren van an·a] op en nahij
de J...-us(strook per oruniddelJi'k kan worden regcngcgaan.
Om de toegan~ o o r ovcrtreders re bcm()ciiijken., zal de rocgangsweg per 17 november
worden vO<.u7icn 'loan bolders. Htcrdoor wOldt de tocgang [or bet gcbiecl voar
vc:rvoersmidcleJen groter dan pc.rsonemvagens o nmogdijk. ~·1iddcls cen duidelijk
infonrunicb cd zulltn hctredcrs van her gcbicd gcw~en wonh:n op ongeoorloofd
handelen en de consequcrnies daarv:m . Teverts zal er op zo kart mogetijkc tcnnijn eeo
camera surreillancc-necwerk worden aangel gd zodat onc.igc.nlijk handclcn op shut door
personen of bcdrij,Ten wordt gcrc-,gistrce.rd waama rcprc:nilles k-unnen \TOlgen.
IlJeganl dumpen afval, wa:mmdcr solid wastt, bccrputwater. olic en chcIr..ische
afvnlstoffen is schadclijk voor mens en n:J ruur. Wij nodigen u uit am b~ te magen aan de
?,.:zam enlijkc vcramwoordelijkhe.:id voor her wa:uborgcn van goed gedrag op en rond d e
airport-rerrcinen. hv mede ;ver-king is cruci.:lal " oor het wclslagen van de.: clean-up van
shut, gedtags- en houdings\Teran dcring ten aanzien van milieubelastendc praktijken en de
zotg vo or ooze kusmatuur, zowel aao land :lIs in de zec.
Vcrtrouwend op u middel.s die schrij\'cn voldoendc tc: hcbbeo gein fonnecrd, en vertrouwcnd op u\v medcwcrking, verblijf ik, Ho< 19achtend ,
Curnc;no _-\Upon- Holl
rJ.' • . \'.
"
lr. faun c , \dr.aell
'
( ~ lJi r,",' ror
Biil:agc: Impie oponchlblic( ~rmi.slcr or. B.D. \X/hjlcrnan.
U H
,-=-- -;
- --~Ii[)i~tc:ril'
\ 'olksgcmndhcid, milieu
"-alUur
'_"wi .. ... . ".'. ', . _ .
C H
NI.~~'"
G ezondhei<L Milieu &: Natuur
tir. B.D. Whiteman
Aan: De Directie Cur~o
Airport
Holding.
Margaret:h Abrahml PJa7.a zJn
O!r~o.
0""""
OCT 1 5 2014
24 epf= hr20U
Owt.rief~ci.
Geachte directie,
Met referte aan het gesprek d .d . 8 september j.tmet betr~~.ng tot de vuilstortplaats
te "shut" en omstreken van h et Hato vliegveld en waarbij aanwezig waren de heren
M. Adriaans en E. Engelhart, wil ik U als voIgt informeren.
De problematiek van illegaaI vuilstorting te "shut" en in zee nabij "shut" is
genoegzaam door U en andcren onder mijn aandacht gebracht
Kortom het gaat om het storten van afval op en nabij de terreinen van de Overheid
die in bcheer zijn b ij Curac;ao Airport Holding en oak in de aanliggende zee.
Een verkeerde omgang met aival, waaronder fJsolid waste", beerput water, olie en
chemische stoffen brengt consequenties met zich mee voor het milieu en natuur
welke niet I:e overzien zijn. Het is nu tijd om hieraan een halt te roepen en voor zover
mogelijk een aanvang te maken met herstel van het milieu en natuur.
In het kader van het bovenstaandc .vil ik U voorstellen am de ingangsweg bij "shut"
per direct af te sluiten voor afval vet:keer; R et is hierbij aanbevolen om naast een
hefboom een bord te laten plaatsen waarop aangeduid wordt dat het verboden is om
wat voor 500rt afval dan ook op deze terreinen te storten
Voorts stel ik voor een gemengde commissie samen te stellen met als taak om:
1. Een voorstel te doen m.b.t. de opzet van een bewakingsteam waarin
werkeloze jongeren uit de buurt van "Seru di Kandela" en "Seru Fortuna
(ariba)" p articiperen;
2. Een voorstel te doen m.b.t. de opzet van een team van werkelo2e jongeren uit
deze.lfde bovengenoemde buurten die Lich bezig zullen houden ~et
activiteiten tb.v. het herste! van het milieu en natuur in de genoe.nde
gebieden; He~ gaat hierbij om vuilophaal en verwerking op een milieu­
verantwoordelijke manier om zodoende de hierrnee gemoeide gebieden tereg
. U.,
I .
"
.'_ l'11: . l'):~ ,1. nur;
; ) a ~; ~: \ ';:\ ; 't
ucn il:d
· -~c ~::,rl'~ \~~!
.(
J..
(it
3ia ~; i
i::;,; rl:.. ·_...
Tt;""t:- t -rb1i '.) nl
t.~"n
'
j
~
, jlr '
n:i:y prU
< h to.'i. ,
i-Jjnl-.,.:-;;t-
,".,I["..;ndl';' \.It·~"f' ; "!~l'';
\i .;.1, ",/ t. ~
Wi.
\
L, ,1..··1
-:t. I
.\ ; '
b'"._t.1"n nit .: ..,
--::rrt j h!din,: (t
."t·rlc~ · · ·
,~
~t )
. .... t; i-., I;
.'nni .. h··-j ,"•
;il, .s'·~>[i,
\',.11
I
JL~t' t;l.
:RI'
' j ;r,i;:;tl:ri<. t~MJ ~ ( 'n)o.I-· "~')
- , ...., jt·
!j
~_ '.r\' } \ ...
ri:c:-.t
:1! rt .... ' . . .....
i"1:<;.}n...1 c!t-'r,
H ) If'.P_'1
Ii
I'
,vcrk -· ,
L~, ,\'.
het
"I
iJ' ...
.'
', ....
I)lll. ' ,.
('1. '1
(.
L-'
-C.~1l)
t II -1.. < L" ]!·lH.' IJ
I' "'' ' :In"~' ~ ... ! U ':;t
,t1---~ .. \ ' I' ~ h,,~tJ~"
'. ,
". \ .
t;\. .
.~i ill,: e.. v"\,'P'! _
- ",I"i ••• ~l..r eN', -.
I
Willem stad. 7/11 /14.
Pa media di e karta aki. servisia medio ambiente i naturalesa ki er a invita tur
shafurnan
di vacuum truck pa un renion di sumo im po rtan sha den kuadro di
bashamentu di awa of otra tipo di produkta nan inlegal na shut.
E renian lu tuma lugar diamars proximo 11 di nov. 2014 pa 15 :00 ora den
sal a di renian di AVB.
Boso nan presensha la ta al tame nte apresia
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
501 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content