close

Enter

Log in using OpenID

Comune di S - Riserva Val Rosandra Glinščica

embedDownload
Dall’istituzione del Parco ad una Riserva Naturale al passo con i tempi
Od ustanovitve parka do Naravnega Rezervata v koraku s časom
13 dicembre 2014 / 13. decembra 2014
9.00 – 13.00
Teatro France PREŠEREN/Gledališče France PREŠEREN
Bagnoli della Rosandra / Boljunec
8.30
Registrazione dei partecipanti
9.00
Saluti e Introduzione: “30 anni di Val Rosandra: dall’istituzione del Parco ad una Riserva Naturale al passo con i
tempi”
- Saluti dell’amministrazione comunale – Sindaco Sandy Klun e Assessore all’ambiente Franco Crevatin
- Saluti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
- Saluti della Provincia di Trieste
- Saluti delle Comunelle: Edi Zobec (Presidente della Comunella di Bagnoli) e Vojko Kocjančič (Comunella di Dolina)
- Saluti del Rettore università di Trieste Maurizio Fermeglia
9.30
Prima sessione: “1984 – Perché un’area protetta in Val Rosandra”
- Edvin Švab - “La scommessa del Comune di San Dorligo della Valle - Dolina”
- Roberto Barocchi – “Come nacque la Riserva della Val Rosandra.”
- Livio Poldini – “L’unicum della Valle”
10.00
Seconda sessione: “Gestione e sviluppo condiviso con i nostri vicini, oltre i confini della Riserva”
- “Essere gestori della Riserva Naturale della Val Rosandra.” – Mitja Lovriha e Claudia Ferluga - Comune di San Dorligo
della Valle/Dolina
- “La rete regionale delle aree protette: una nuova gestione” – Pierpaolo Zanchetta – Servizio tutela del paesaggio e
biodiversità Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
- “Sinergie tra aree protette vicine” - Rosana Cerkvenik e Karmen Peternelj - Park Škocjanske jame
- “Sinergie per uno sviluppo sostenibile senza confini amministrativi” – Saša Likavec Svetelšek – Sindaco del Comune
di Hrpelje Kozina
- “Il Centro didattico naturalistico di Basovizza e la Val Rosandra: attività e sviluppo comune” – Diego Masiello – Corpo
forestale regionale
Introduzione alla mostra fotografica di Roberto Valenti “Carso”
11.00-11.15
Pausa
11.15
Terza sessione: “2014 – Alla ricerca dell’equilibrio tra conservazione e sviluppo sostenibile”
- “Le emergenze floristiche della Val Rosandra” – Giuseppe Oriolo
- “Priorità faunistiche: quali i cambiamenti nella Riserva in un trentennio". - Enrico Benussi - Studio Immagine Natura
- “Geologia e geomorfologia” - Franco Cucchi – Università di Trieste
- “Idro-geologia e speleologia” - Luca Zini – Università di Trieste
-“Archeologia della Valle, un patrimonio da valorizzare” - Paola Ventura Soprintendenza per i beni archeologici del Friuli
Venezia Giulia
- “Al varco – Na prehodu - Studio sul punto di incontro tra il flysch e il calcare e l’utilizzo della pietra locale” - Progetto
Roof of Rock - Aleksandra Torbica
- “Guide interattive alla natura e promozione del turismo naturalistico: il Progetto SiiT” – Pierluigi Nimis - – Università di
Trieste
12.30
Quarta sessione: “2014 – Le componenti attive in Val Rosandra: la riserva come risorsa e non come limite”
- Associazione F.Preseren - Alen Kermac
- SPDT – Marinka Pertot
- CAI – Tullio Ranni
- Collegio Guide speleologiche del Friuli Venezia Giulia - Franco Gherlizza
- WWF Area Marina Protetta di Diramare – Sara Famiani e Giovanna Caputo
- Punto vendita di prodotti locali Dolga Krona – Vojko Kocjančič
- Comitato promotore della Valorizzazione dell’Olio d’Oliva Extravergine di Trieste e Tergeste Dop - Elena Parovel
13.00
Conclusioni e rinfresco con i prodotti tipici locali
Moderatore: Goran Čuk (vicesindaco e assessore del Comune di San Dorligo della Valle/Dolina)
-----------------------------------------------o-----------------------------------------------
8.30
Vpisovanje udeležencev
9.00
Pozdravi in uvodni del: “30 let doline Glinščice: od ustanovitve Parka do Naravnega Rezervata v koraku s
časom”
- Pozdravi občinske uprave – Župan Sandy Klun in odbornik za okolje Franco Crevatin
- Pozdravi avtonomne Dežele Furlanije Julijske krajine
- Pozdravi Pokrajine Trst
- Pozdravi Srenj: Edi Zobec (Predsednik Srenje Boljunec) in Vojko Kocjančič (Srenja Dolina)
- Pozdrav Rektorja Univerze v Trstu Maurizia Fermeglie
9.30
Prvi del: “1984 – Razlogi ustanovitve zaščitenega območja v dolini Glinščice”
- Edvin Švab - “Izziv občine Dolina”
- Roberto Barocchi – “Kako je nastal rezervat doline Glinščice”
- Livio Poldini – “Enkratnost doline Glinščice”
10.00
Drugi del: “Upravljanje in razvoj v skupni domeni z našimi sosedi, preko meja Rezervata”
- “Pomen upravljanja Naravnega Rezervata doline Glinščice.” – Mitja Lovriha in Claudia Ferluga – Občina Dolina
- “Deželno omrežje zaščitenih območij: nova oblika upravljanja” – Pierpaolo Zanchetta – Služba za zaščito krajine in
biotske pestrosti avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine
- “Sinergije med bližnjimi zaščitenimi območji” - Rosana Cerkvenik in Karmen Peternelj - Park Škocjanske jame
- “Sinergije za trajnostni razvoj preko upravnih meja” – Saša Likavec Svetelšek – Županja občine Hrpelje Kozina
- “Didaktični naravoslovni center v Bazovici in dolina Glinščice: skupne dejavnosti in razvoj” – Diego Masiello – Deželne
gozdne straže
Uvod k fotografski razstavi Roberta Valentija “Kras”
11.00-11.15
Premor
11.15
Tretji del: “2014 – V iskanju ravnovesja med ohranitvijo in trajnostnim razvojem”
- “Ogroženo cvetje v dolini Glinščice” – Giuseppe Oriolo
- “Prednosti v upravljanju živalstva: spremembe v Rezervatu v zadnjih tridesetih letih" - Enrico Benussi – Pisarna “Studio
Immagine Natura”
- “Geologija in geomorfologija” - Franco Cucchi – Univerza v Trstu
- “Hidro-geologija in jamarstvo” - Luca Zini – Univerza v Trstu
-“Arheologija v dolini Glinščice, dediščina, ki jo gre ovrednotiti” - Paola Ventura Nadzorništvo za arheološke dobrine
dežele Furlanije Julijske krajine
- “Al varco – Na prehodu – Študija o stičišču med flišem in apnencem ter uporaba krajevnega kamna” Študija za
razumevanje stičišča fliša in karbonatnih kamnin ter vpliva slednjega na lokalno uporabo naravnega kamna - Progetto
Roof of Rock - Aleksandra Torbica
- “Naravoslovni interaktivni vodniki in vzpodbuda naravoslovnega turizma: Projekt SiiT” – Pierluigi Nimis - – Univerza v
Trstu
12.30
Četrti del: “2014 – Aktivne komponente v dolini Glinščice: rezervat je vir in ne omejitev”
- Društvo F.Prešeren - Alen Kermac
- SPDT – Marinka Pertot
- CAI – Tullio Ranni
- Združenje jamarskih vodnikov dežele Furlanije Julijske krajine - Franco Gherlizza
- WWF AMP – Zaščiteno Morsko Območje pri Miramaru – Sara Famiani e Giovanna Caputo
- Prodajni center krajevnih proizvodov Dolga Krona – Vojko Kocjančič
- Pripravljalni odbor za Ovrednotenje tržaškega Ekstradeviškega Oljčnega olja in Tergeste Dop - Elena Parovel
13.00
Zaključki in zakuska s tipičnimi krajevnimi proizvodi
Moderator: Goran Čuk (podžupan in odbornik občine Dolina)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
664 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content